Postup : 2014/2132(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0283/2015

Předložené texty :

A8-0283/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0370

DRUHÁ ZPRÁVA     
PDF 592kWORD 96k
2.10.2015
PE 557.303v04-00 A8-0283/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013

(2014/2132(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013

(2014/2132(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015(3) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013 a na odpovědi výkonného ředitele společného podniku ECSEL (dříve společný podnik ARTEMIS),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ARTEMIS pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(6),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(7), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(8),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(9),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0283/2015),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku ECSEL absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

(2014/2132(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL (dříve společný podnik ARTEMIS) za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku(10),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(11) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015(12) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013 a na odpovědi výkonného ředitele společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ARTEMIS),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(14), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ARTEMIS pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(15),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(16), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(17),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(18),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0283/2015),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013

(2014/2132(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0283/2015),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ARTEMIS (dále jen „společný podnik“) byl založen v prosinci 2007 na období 10 let s cílem vymezit a provádět program výzkumu pro rozvoj klíčových technologií v oblasti vestavěných počítačových systémů v různých oblastech využití s cílem posílit evropskou konkurenceschopnost a udržitelnost a umožnit vznik nových trhů a společenských aplikací;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně v říjnu 2009;

C.  vzhledem k tomu, že finanční příspěvky poskytované členskými státy společného podniku ARTEMIS by měly celkem představovat nejméně 1,8 násobku finančního příspěvku Unie, a věcný příspěvek ze strany výzkumných a vývojových organizací účastnících se na projektech poskytnutý během trvání společného podniku bude totožný nebo vyšší než příspěvek ze strany veřejných orgánů;

D.  vzhledem k tomu, že společné podniky ARTEMIS a ENIAC se sloučily a vytvořily společnou technologickou iniciativu pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL), která zahájila činnost v červnu 2014 a bude působit po dobu deseti let;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že Účetní dvůr uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2013 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2013 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů;

2.  od společného podniku zjišťuje, že přijal praktická opatření pro audity ex post týkající se administrativních dohod podepsaných s vnitrostátními financujícími orgány; bere na vědomí, že tato praktická opatření zahrnují zavedení zvláštního formuláře pro podávání zpráv a jsou doplněna hodnocením vnitrostátních systémů záruk ze strany společného podniku a návštěvami Účetního dvora ve vnitrostátních financujících orgánech;

3.  konstatuje, že v souladu se strategií pro audity ex post, kterou společný podnik přijal, je tento podnik povinen alespoň jednou ročně posoudit, zda informace obdržené od vnitrostátních financujících orgánů poskytují dostatečnou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných operací;

4.  bere na vědomí informaci společného podniku, že 23 vnitrostátních financujících orgánů poskytlo informace o svých strategiích auditu, což představuje 95 % udělených grantů; vítá skutečnost, že s cílem doplnit informace, které obdržel od společného podniku, získal Účetní dvůr další informace přímo od vnitrostátních financujících orgánů, aby mohl vynést svůj výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací;

5.  bere na vědomí informaci společného podniku, že učinil pokrok při provádění akčního plánu, který má za cíl napravit nedostatky, které uvedl Účetní dvůr jako odůvodnění svého výroku s výhradou; konstatuje, že záruky poskytnuté vnitrostátními systémy byly pozitivně vyhodnoceny v případě zemí zastupujících 54 % všech grantů, zatímco hodnocení ostatních zemí je v pokročilé fázi, takže bude hodnocením pokryto 84 % grantů; vyzývá společný podnik, aby pokračoval v hodnocení s cílem dosáhnout 100% pokrytí všech grantů;

6.  bere na vědomí skutečnost, že byl uspořádán pracovní seminář o zárukách, na němž se sešli zástupci Účetního dvora, Komise a útvaru interního auditu Komise i zástupci vnitrostátních financujících orgánů činných ve společném podniku; konstatuje, že tento pracovní seminář zdůraznil požadavky evropských programů a umožnil výměnu informací a osvědčených postupů s vnitrostátními financujícími orgány;

7.  konstatuje, že společný podnik vytvořil novou metodiku pro odhadování zbytkové míry chyb podobnou té, kterou dříve používaly útvary Komise pověřené spoluřízeným financováním; bere na vědomí, že první odhad zbytkové míry chyb založený na 157 auditovaných transakcích činil 0,73 %, zatímco nedávná aktualizace na základě 331 transakcí dospěla k míře chyb ve výši 0,66 %, což je pod 2% prahem významnosti;

8.  připomíná, že po přijetí opravného rozpočtu na konci roku činila míra čerpání prostředků na platby 69 %; od společného podniku se dozvídá, že jedním z hlavních důvodů nízké míry čerpání je zpoždění vnitrostátních financujících orgánů při vydávání osvědčení o platbách, protože jakmile společný podnik obdrží vnitrostátní osvědčení, provádí platby okamžitě; zjišťuje také, že pomalejší tempo plateb neovlivňuje technickou realizaci projektů;

9.  na základě informací společného podniku konstatuje, že příspěvky členských států byly na úrovní 1,8 ve srovnání se závazky Unie; uvědomuje si, že příspěvky členských států musely být při přidělování grantů sníženy pod úroveň 1,8, aby byla dodržena omezení vyžadovaná předpisy v oblasti státní podpory; bere na vědomí, že výsledná výše příspěvků Unie do rozpočtu společného podniku činila 181 454 844 EUR, přičemž příspěvky členských států činily 341 842 261 EUR, jejich úroveň tedy byla 1,88;

10.  bere na vědomí, že Komise provede hodnocení, v němž posoudí činnost podniku ARTEMIS až do data vytvoření společné technologické iniciativy ECSEL, jak bylo stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 74/2008 o založení společného podniku ARTEMIS, a že toto hodnocení bude zohledněno při udělování absolutoria za rozpočtový rok 2014;

Systémy vnitřní kontroly

11.  bere na vědomí informaci společného podniku, že ve shodě s požadavky čl. 6 odst. 2 jeho zřizovacího nařízení se útvar interního auditu vytvořený ve společném podniku ENIAC nyní v důsledku sloučení obou společných podniků stal útvarem interního auditu společného podniku ARTEMIS;

12.  od společného podniku se dozvídá, že plán pro obnovu činnosti společných podniků pro společnou infrastrukturu IT je schválen;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.  konstatuje, že v důsledku sloučení se společným podnikem ENIAC se jeho komplexní politika pro prevenci a řešení střetu zájmů vztahuje také na společný podnik ARTEMIS; dále konstatuje, že součástí této přijaté politiky jsou postupy pro řešení situací, kdy dochází ke střetům zájmů, a také mechanismus řízení v případě porušení příslušných předpisů;

14.  bere na vědomí informaci společného podniku, že životopisy a prohlášení o zájmech svého výkonného ředitele a vedoucích pracovníků, které vyžaduje služební řád a prováděcí předpisy, byla shromážděna a zveřejněna na internetových stránkách společného podniku; konstatuje, že byla vytvořena komplexní databáze obsahující veškeré stanovené informace týkající se střetů zájmů a také přijatá opatření a tato databáze se pravidelně aktualizuje;

Monitorování výsledků výzkumu a podávání zpráv

15.  připomíná, že rozhodnutí o sedmém rámcovém programu (7. RP)(19) vytváří systém monitorování a předkládání zpráv týkající se ochrany, šíření a předávání výsledků výzkumu; od společného podniku se dozvídá, že 211,5 publikací a 16,6 patentů na každých 10 000 000 EUR z grantů Unie svědčí o vysoké produktivitě, pokud jde o výsledky jeho výzkumu, a že společný podnik dosud vyhověl všem žádostem koordinátorů 7. RP.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.9.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch

(1)

Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 8.

(2)

Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 9.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0163.

(4)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.

(7)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(10)

Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 8.

(11)

Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 9.

(12)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0163.

(13)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(14)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(15)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.

(16)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(17)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(18)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(19)

Článek 7 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 6).

Právní upozornění