Procedure : 2014/2257(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0284/2015

Indgivne tekster :

A8-0284/2015

Forhandlinger :

PV 26/10/2015 - 15
CRE 26/10/2015 - 15

Afstemninger :

PV 28/10/2015 - 7.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0382

BETÆNKNING     
PDF 379kWORD 112k
7.10.2015
PE 552.021v02-00 A8-0284/2015

om det europæiske borgerinitiativ

(2014/2257(INI))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: György Schöpflin

Ordfører for udtalelse (*):Beatriz Becerra Basterrechea, Udvalget for Andragender

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det europæiske borgerinitiativ

(2014/2257(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/ 2011 om borgerinitiativer,

–  der henviser til den offentlige høring den 26. februar 2015 om borgerinitiativer, arrangeret af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender i samarbejde med Udvalget for Andragender,

–  der henviser til undersøgelsen fra Parlamentets Temaafdeling C med titlen "Det europæiske borgerinitiativ - De første erfaringer", udgivet i 2014,

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 4. marts 2015, som afslutter hendes undersøgelse på eget initiativ vedrørende Kommissionen (OI/9/2013/TN),

–  der henviser til Europa-Parlamentets Forskningstjenestes undersøgelse fra februar 2015 med titlen "Implementation of the European Citizens’ Initiative",

–  der henviser til Kommissionens rapport af 1. april 2015 om det europæiske borgerinitiativ,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra Retsudvalget og Udvalget for Andragender (A8-0284/2015),

A.  der henviser til, at det europæiske borgerinitiativ er en ny politisk rettighed for borgerne og et unikt og innovativt redskab til at sætte dagsordenen for deltagelsesdemokrati i EU, der gør det muligt for borgerne at deltage aktivt i projekter og processer, der berører dem, og hvis potentiale uomtvisteligt skal udnyttes fuldt ud og styrkes betydeligt for at opnå de bedste resultater og opmuntre så mange EU-borgere som muligt til at deltage i den videre udvikling af den europæiske integrationsproces; der henviser til, at det bør være et af EU’s prioriterede mål at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet;

B.  der henviser til, at det tre år efter ikrafttrædelsen af ​​forordning (EU) nr. 211/2011 den 1. april 2012 er nødvendigt at evaluere gennemførelsen heraf grundigt med henblik på at identificere eventuelle mangler og foreslå bæredygtige løsninger for en hurtig revision;

C.  der henviser til, at erfaringen viser, at de fleste initiativtagere til europæiske borgerinitiativer er stødt på en række vanskeligheder med at etablere et borgerinitiativ, i forhold til såvel praktiske som juridiske aspekter, og at initiativtagerne til flere afviste europæiske borgerinitiativer derfor har anlagt sag ved Domstolen og klaget til Den Europæiske Ombudsmand for at få prøvet Kommissionens afgørelse om ikke at registrere deres europæiske borgerinitiativer; reglerne skal derfor udformes på en sådan måde, at europæiske borgerinitiativer gøres så tilgængelige som muligt for borgerne og initiativtagere;

D.  der henviser til, at Parlamentet er det eneste direkte valgte organ i EU og dermed pr. definition repræsenterer EU-borgerne;

E.  der henviser til, at en række institutioner, NGO’er, tænketanke og civilsamfundsgrupper har set på de forskellige mangler ved gennemførelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer og organiseringen af europæiske borgerinitiativer, har foreslået talrige forbedringer og ved mange lejligheder har angivet, hvilke aspekter af forordningen der skal reformeres hurtigst muligt;

F.  der henviser til, at de praktiske forhold, der er omhandlet i forordningens artikel 6, navnlig etableringen af onlineindsamlingssystemet og attestering heraf ved en kompetent myndighed i en medlemsstat, i de fleste tilfælde giver initiativtagerne mindre end 12 måneder til at indsamle de påkrævede underskrifter;

G.  der henviser til, at indgivelsen af et vellykket initiativ til Kommissionen, når underskriftsindsamlingsperioden er forbi, ikke er undergivet en specifik tidsfrist og derfor giver anledning til forvirring og usikkerhed hos både institutionerne og offentligheden;

1.  glæder sig over det europæiske borgerinitiativ – som defineret i artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 24, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) – som et første instrument for tværnationalt deltagelsesdemokrati, der giver borgerne mulighed for direkte at henvende sig til EU-institutionerne og deltage aktivt i udformningen af EU's politik og lovgivning, og som supplerer deres ret til at indgive andragender til Parlamentet og klage til Den Europæiske Ombudsmand;

2.   understreger, at det europæiske borgerinitiativ er det første redskab til deltagelsesdemokrati, som giver EU-borgere ret til, på grundlag af mindst én million støttetilkendegivelser fra mindst en fjerdedel af medlemsstaterne, at tage initiativet — og derved underbygge deres nye politiske beføjelser — og opfordre Kommissionen til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et passende forslag om spørgsmål, hvor der efter borgeres opfattelse er behov for en retsakt til gennemførelse af traktaterne;

3.  understreger, at borgerinitiativet giver borgerne en enestående mulighed for at identificere og formulere deres ønsker og anmode om EU-tiltag, og at det skal fremmes og støttes med alle de midler, der er til rådighed; erkender dog samtidig, at der er væsentlige mangler, som skal håndteres og løses for at gøre det europæiske borgerinitiativ mere effektivt, understreger, at enhver yderligere vurdering af instrumentet bør sigte mod at opnå maksimal brugervenlighed, eftersom det er et primært middel til at knytte Europas borgere til EU; understreger endvidere, at brug af ens modersmål er en borgerret, og opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje alternativer for at give mulighed herfor i alle aktiviteter i forbindelse med et borgerinitiativ, eftersom dette tilskynder til borgerdeltagelse; påpeger vigtigheden af offentlighedens opmærksomhed omkring det europæiske borgerinitiativ, og beklager det begrænsede kendskab til dette redskab blandt EU’s borgere; opfordrer EU til i dette øjemed at organisere pr-foranstaltninger og -kampagner for at give det europæiske borgerinitiativ en øget synlighed i medierne og i offentligheden;

4.  understreger endvidere, at borgerengagement blandt unge er afgørende for alle demokratiers fremtid, og opfordrer Kommissionen til at lære af de nationale erfaringer fra borgerinitiativerne, der er en ægte succes;

5.  mener, at det er vigtigt, at borgerne kan bidrage til udøvelsen af Unionens lovgivningsmæssige beføjelser og bliver direkte involveret i iværksættelsen af lovgivningsforslag;

6.  påpeger vigtigheden af offentlighedens opmærksomhed omkring det europæiske borgerinitiativ, for at det kan blive et effektivt redskab for demokratisk deltagelse; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til i denne forbindelse at maksimere deres kommunikationsindsats i forbindelse med instrumentet for at gøre så mange borgere som muligt opmærksomme på dets eksistens og tilskynde til en aktiv deltagelse deri;

7.  opfordrer Kommissionen til at anvende alle offentlige kommunikationskanaler til at øge bevidstheden om det europæiske borgerinitiativ, og til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre gennemsigtighed, og fremme kommunikationen om nuværende europæiske borgerinitiativer, f.eks. ved at skabe applikationer, der giver oplysninger, sender meddelelser og giver mulighed for onlineunderskrivning; understreger, at det også er en helt afgørende forudsætning for offentlighedens aktive deltagelse i europæiske borgerinitiativer, at de offentliggøres i medlemsstaterne, og foreslår derfor, at medlemsstaternes nationale parlamenter bør nævne det europæiske borgerinitiativ på deres officielle hjemmesider;

8.  bemærker, at over seks millioner EU-borgere har deltaget i et borgerinitiativ, at der var 51 anmodninger om registrering af initiativer, hvoraf kun tre, nemlig initiativerne »Right 2Water«, »One of Us« og »Stop Vivisection«, blev anset for gyldige, og at seks initiativtagere til europæiske borgerinitiativer, svarende til 30 % af alle afslag, har anfægtet Kommissionens afslag ved Domstolen, hvilket viser, at der stadig er meget at gøre for at sikre, at det europæiske borgerinitiativ lever op til sit fulde potentiale; påpeger de forskellige praktiske vanskeligheder, som initiativtagerne er stødt på, siden reglerne trådte i kraft i april 2012, og at antallet af initiativer er faldende;

9.  opfordrer Kommissionen til at give en passende og omfattende vejledning - især af juridisk art - så tidligt som muligt til initiativtagerne til europæiske borgerinitiativer via kontaktcentret Europe Direct, så initiativtagerne er klar over, hvilke muligheder de har, og ikke kommer til at foreslå et borgerinitiativ, der åbenlyst ligger uden for rammerne af Kommissionens beføjelser og ikke opfylder kriterierne for juridisk gyldighed; opfordrer til, at man undersøger muligheden af at etablere et andet uafhængigt organ, der har til opgave at rådgive; bemærker imidlertid, at de spørgsmål, der rejses i europæiske borgerinitiativer, i henhold til Lissabontraktaten måske ikke svarer fuldstændigt til Kommissionens kompetence; mener desuden, at Kommissionen bør overveje at oprette et særligt kontor for europæiske borgerinitiativer på sine repræsentationer i de enkelte medlemsstater med henblik på at bidrage med alle nødvendige oplysninger, råd og støttetiltag for borgerinitiativer;

10.  understreger desuden, at et særligt kontor for europæiske borgerinitiativer også kan bidrage til at øge offentlighedens og mediernes opmærksomhed omkring det europæiske borgerinitiativ; opfordrer derfor Kommissionen til at fremme det europæiske borgerinitiativ som et officielt EU-instrument til at nå dette mål; understreger, at denne foranstaltning muligvis også kan være med til at fjerne borgernes mistillid til at dele de personoplysninger, som kræves for at støtte et europæisk borgerinitiativ;

11.  kræver, at der gives mere detaljerede retningslinjer for fortolkningen af retsgrundlag og mere information om databeskyttelseskravene i alle de medlemsstater, hvor initiativtagerne gennemfører deres kampagner, med det formål at give dem retlig sikkerhed, og også om initiativtagernes mulighed for at tegne forsikringer til overkommelige priser;

12.  beklager, at der i den første tid var en mangel på klare oplysninger om det europæiske borgerinitiativ, hvilket førte til en udbredt misforståelse om dets natur og gav anledning til frustration, da Kommissionen forkastede de første europæiske borgerinitiativer; minder om, at instrumentet bør være enkelt, tydeligt, brugervenligt og formidles bredt; understreger, at Kommissionen bør tilskynde og støtte nationalt og lokalt folkevalgte repræsentanter, når det gælder om at bane vejen for en sådan bredere formidling af i europæiske borgerinitiativer;

13.  støtter endvidere EU-borgernes aktive deltagelse i at bruge dette instrument hensigtsmæssigt til at sætte dagsorden; udtrykker sin bekymring over den potentielle interessekonflikt, der ligger i, at Kommissionen selv har enekompetence til at foretage den indledende kontrol af, at kravene er opfyldt, og anmoder om, at denne situation bliver løst på passende vis i fremtiden; bemærker samtidig, at gennemsigtighed og ansvarlighed bør være et mål for alle interessenter for at bevare klarheden af borgernes aktiviteter;

14.  opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse også at betragte Parlamentet som en beslutningstager, navnlig da det er den eneste institution, hvis medlemmer vælges direkte af EU’s borgere;

15.  understreger, at det fremgår af artikel 4 i forordning nr. 211/2011, at hvis Kommissionen afslår at registrere et europæisk borgerinitiativ, "oplyser den initiativtagerne om begrundelsen herfor samt om alle deres retlige og udenretlige klagemuligheder"; anerkender i denne forbindelse de mange klager fra initiativtagere over, at de ikke har modtaget detaljerede og udtømmende begrundelser for afvisningen af deres europæiske borgerinitiativer, opfordrer Kommissionen til at redegøre detaljeret for årsagerne til at afvise et europæisk borgerinitiativ, hvis et indsendt borgerinitiativ efter dens opfattelse "åbenlyst ligger uden for rammerne af Kommissionens beføjelser", og samtidig skriftligt og på en sådan måde, at det letter initiativtagernes arbejde, yde relevant juridisk vejledning til initiativtagerne - som af hensyn til gennemsigtigheden bør offentliggøres fuldt ud - så gyldigheden og den fuldstændige objektivitet eventuelt vil kunne kontrolleres juridisk, så Kommissionens skønsbeføjelse som dommer og part i vurderingen af, hvorvidt et initiativ skal accepteres, kan begrænses mest muligt, og så initiativtagerne får grundlag for at afgøre, om de vil revidere deres borgerinitiativ og indsende det i ændret form;

16.  opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden af kun at registrere en del af et initiativ, hvis et europæisk borgerinitiativ ikke i det hele falder inden for rammerne af Kommissionens beføjelser; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med registreringen over for initiativtagerne at tilkendegive, hvilken del der kan registreres, og dermed anerkende, at dialog og inddragelse af initiativtagere til europæiske borgerinitiativer er væsentligt i hele processen, samt at underrette Parlamentet om sin beslutning angående registreringen af borgerinitiativet; opfordrer Kommissionen til også at undersøge metoder til at henvise initiativer eller de dele af initiativer, der ikke falder ind under Kommissionens kompetenceområde, til den kompetente myndighed, det være sig på nationalt eller regionalt plan;

17.  påpeger vigtigheden af teknologi som et redskab til at tilskynde til borgernes deltagelse; opfordrer Kommissionen til at gøre sin software til onlineindsamling af underskrifter mere brugervenlig, til at gøre den tilgængelig for handicappede, til permanent at stille sine egne servere til rådighed til gratis opbevaring af onlineunderskrifter ved at anvende eksisterende EU-budgetter og til at forenkle og revidere de tekniske specifikationer for onlineindsamlingen af underskrifter, så der kan indsamles e-mailadresser på frivillig basis på den samme skærm som støtteformularen, men med lagring i en separat database;

18.  mener, at instrumentet stadig har potentialet til at gøre borgerne mere engagerede og til at fremme dialogen mellem borgerne indbyrdes og mellem borgerne og EU-institutionerne, hvis det revideres; fremhæver behovet for at forbinde onlineindsamlingen af underskrifter til de relevante nye kampagneredskaber på de sociale og digitale medier, idet andre succesfulde onlinekampagneplatforme kan bruges som forbillede;

19.  opfordrer Kommissionen til at genoverveje automatikken mellem registrering af et borgerinitiativ og begyndelsen af fristen på 12 måneder til at indsamle støtteerklæringer, så initiativtagerne selv kan afgøre, hvornår de vil påbegynde indsamlingen af støttetilkendegivelser;

20.  opfordrer Kommissionen til indtrængende at tilskynde medlemsstaterne til at anvende valideringsredskabet for støttetilkendegivelser til europæiske borgerinitiativer, der er udviklet under programmet om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder;

21.  understreger, at der blandt redskaber, der stilles til rådighed for at øge deltagelsesdemokratiet i EU, også bør være IT-redskaber til regionerne, hvilket sikrer en større inddragelse af borgerne i offentlige anliggender;

22.  glæder sig meget over Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs tilbud om gratis oversættelser af tekster i forbindelse med europæiske borgerinitiativer for at nedbringe udgifterne til organisering af et europæisk borgerinitiativ;

23.  opfordrer til styrket interinstitutionelt samarbejde på EU-plan og på nationalt og lokalt plan, når der gives oplysninger og støtte til initiativtagere i forbindelse med behandlingen af europæiske borgerinitiativer; opfordrer til en forbedring af den flersprogede hjemmeside om europæiske borgerinitiativer, som Kommissionen er ansvarlig for, og til et fælles sæt retningslinjer på alle EU's officielle sprog om initiativtagernes rettigheder og forpligtelser og om de administrative procedurer, der finder anvendelse gennem hele behandlingsprocessen for et europæisk borgerinitiativ;

24.  opfordrer til, at der i fremtiden oprettes en fysisk og en onlinebaseret kvikskranke, der på permanent basis giver oplysninger, tilbyder oversættelsestjenester og yder teknisk, juridisk og politisk støtte i forbindelse med europæiske borgerinitiativer, og mener, at den kunne benytte sig af de eksisterende ressourcer i kontaktpunkterne i Europe Direct-kontaktcentrene og Kommissionens repræsentationer samt Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne; mener, at en sådan ordning ville bringe det europæiske borgerinitiativ tættere på borgerne;

25.  mener, at det er for kompliceret for initiativtagerne at levere forskellige personoplysninger til støtte for europæiske borgerinitiativer i 28 medlemsstater som fastlagt i forordning nr. 211/2011 på grundlag af de forskellige nationale bestemmelser, og opfordrer til, at der indføres en fælles procedure for afgivelse af støttetilkendegivelser ved ændring af bilag III til forordning (EU) nr. 211/2011 for at ensrette karakteren af de oplysninger, der indsamles i medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til yderligere at forhandle med medlemsstaterne med henblik på at nedbringe antallet af datakrav og - i overensstemmelse hermed - fjerne kravet om personlige ID-numre og gøre dem mere brugervenlige, og minder om, at et europæisk borgerinitiativ snarere drejer sig om deltagelse og om at sætte en dagsorden end om bindende forslag; foreslår, at det overvejes at indføre et digitalt unionsborgerskab, foreslår, at der, indtil der er indført et sådant, etableres en midlertidig løsning med det formål at løse de nuværende problemer som følge af den samlede registrering; opfordrer derfor Kommissionen til hurtigst muligt at undersøge dette spørgsmål i sin digitale dagsorden;

26.  opfordrer Kommissionen til at ændre artikel 3 i forordning (EU) nr. 211/2011 og anbefale medlemsstaterne at sænke aldersgrænsen for at støtte og deltage i et europæisk borgerinitiativ fra 18 til 16 år, og at den ikke knyttes til valgretten til Europa-Parlamentet, så netop unge mennesker kan deltage aktivt i den fortsatte udformning af det europæiske projekt;

27.  anerkender det delikate problem med initiativtagernes personlige ansvar med hensyn til databeskyttelse, når de indsamler underskrivernes personoplysninger, og foreslår, at der kræves færre data, og at ordlyden af artikel 13 i forordning (EU) nr. 211/2011 om ansvar ændres for at gøre det klart, at det personlige ansvar ikke er ubegrænset; foreslår i denne forbindelse, at borgerudvalg skal kunne opnå status som juridisk person, og at der hentes inspiration fra artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet med henblik på at fastslå, at initiativtagerne kun er ansvarlige for en handling, som er "ulovlig og begås forsætligt eller i det mindste ved grov uagtsomhed";

28.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at opnå mere brugervenlige og mere harmoniserede dataindsamlingskrav; opfordrer de kompetente nationale myndigheder til regelmæssigt at informere deres nationale parlamenters udvalg for europæiske anliggender om igangværende europæiske borgerinitiativer, som allerede har nået et betydeligt antal underskrifter; opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå en revision af forordning (EU) nr. 211/2011 med henblik på at garantere borgerne mulighed for at underskrive et europæisk borgerinitiativ i deres bopælsland;

29.  udtrykker bekymring over, at det siden 2012 kun er 3 ud af 31 registrerede europæiske borgerinitiativer, der er nået til den endelige fase; gør opmærksom på, at det dramatiske fald i antallet af nye initiativer er en følge af de uforholdsmæssige krav og det unødigt komplicerede system; beklager manglen på lovgivningsmæssige konsekvenser og Kommissionens nedslående opfølgning på vellykkede initiativer; giver udtryk for sin uenighed med Kommissionen i spørgsmålet om, hvorvidt forordningen er gennemført med succes med henblik på virkeliggørelse af det europæiske borgerinitiativs fulde potentiale; understreger, at EU-institutionerne og medlemsstaterne bør træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at fremme det europæiske borgerinitiativ og øge borgernes tillid til dette redskab;

30.  opfordrer Kommissionen til at revidere ordlyden af artikel 10, litra c), i forordning nr. 211/2011 for at sikre en passende opfølgning på et vellykket europæisk borgerinitiativ, herunder en parlamentarisk debat på et plenarmøde efterfulgt af en afstemning om det europæiske borgerinitiativ; opfordrer indtrængende Kommissionen til at begynde at udarbejde en retsakt om vellykkede europæiske borgerinitiativer inden for 12 måneder efter registreringen heraf;

31.  mener, at en offentlig høring afholdt i henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 211/2011 for at understrege den politiske dimension af europæiske borgerinitiativer bør struktureres på en sådan måde, at initiativtagerne kan gå i dialog med medlemmer af Europa-Parlamentet og relevante tjenestemænd i Kommissionen; understreger, at høringer om europæiske borgerinitiativer bør organiseres under ledelse af et "neutralt" udvalg, der indholdsmæssigt ikke har hovedansvaret for deres emne, og at der desuden altid bør inddrages eksterne eksperter;

32.  opfordrer indtrængende Parlamentet og dets udvalg til i henhold til betingelserne i artikel 225 i TEUF om nødvendigt at bruge retten til at anmode Kommissionen om at fremsætte et forslag, der tager højde for indholdet af ethvert vellykket europæisk borgerinitiativ;

33.  opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden af at yde økonomisk støtte til europæiske borgerinitiativer over de eksisterende EU-budgetter via europæiske programmer såsom programmet Europa for Borgerne og programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab, herunder muligheden af at finansiere udsendelse af oplysningsprogrammer i radio og tv, da det er nødvendigt at sikre ligestillingen blandt borgerne, da der er et reelt behov for økonomisk støtte til organisering af europæiske borgerinitiativer, og da der er blevet fremsat mange ændringsforslag til EU-budgettet med henblik herpå;

34. opfordrer Kommissionen til med den største forsigtighed at imødegå tyveri, også ved hjælp af redskaber på internettet, af følsomme oplysninger om støttetilkendegiverne, især når disse oplysninger behandles i form af aggregerede data;

35.  glæder sig over Kommissionens rapport af 31. marts 2015 om det europæiske borgerinitiativ og Den Europæiske Ombudsmands afgørelse OI/9/2013/TN og opfordrer Kommissionen til i forbindelse med sin revision af dette instrument at sikre, at der gennemføres alle de relevante retlige foranstaltninger med henblik på at sikre en korrekt opfølgning, når et europæisk borgerinitiativ anses for vellykket; opfordrer derfor i lyset af de forskellige opståede mangler Kommissionen til så hurtigt som muligt at fremsætte et forslag til revision af forordning (EU) nr. 211/2011 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1179/2011;

36.  opfordrer EU-institutionerne til at udføre et nødvendigt kommunikationsarbejde via en oplysningskampagne om det europæiske borgerinitiativ;

37.  opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge beretning til Parlamentet om den aktuelle status for igangværende europæiske borgerinitiativer, så Parlamentet kan kontrollere, om redskabet fungerer så effektivt som muligt, som led i sin forpligtelse over EU's borgere; understreger, at det europæiske borgerinitiativ løbende bør forbedres i takt med de erhvervede praktiske erfaringer, og at det desuden bør være i overensstemmelse med de domme, der afsiges af Den Europæiske Unions Domstol;

38.  henstiller til, at der ved anvendelse af alle tilgængelige kommunikationskanaler, navnlig alle de relevante EU-institutioners sociale og digitale medieplatforme, føres en løbende bevidstgørelseskampagne med inddragelse af EU's informationskontorer og repræsentationer samt de nationale myndigheder; opfordrer Kommissionen til at støtte udviklingen af en open source-software for europæiske borgerinitiativer til mobilt udstyr; glæder sig over, at nogle europæiske borgerinitiativer har formået at have virkninger på lokalt plan;

39.  mener, at det for at sikre borgernes korrekte anvendelse af dette redskab til deltagelsesdemokrati og for at undgå eventuelt misbrug til private interesser er af afgørende betydning at øge gennemsigtigheden og kvaliteten af kontrollen af finansieringen og sponsoreringen af europæiske borgerinitiativer;

40.  bemærker den vigtige rolle, som Den Europæiske Ombudsmand har med at undersøge Kommissionens håndtering af anmodninger om registrering af europæiske borgerinitiativer, navnlig tilfælde af afslag på registrering af et europæisk borgerinitiativ.

41.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

Det europæiske borgerinitiativ har sin oprindelse i konventet og var udformet som et instrument, der skulle give EU-borgerne mulighed for at deltage i fremsættelsen af lovgivningsinitiativer. Ideen bag dette instrument er derfor, at det efter sin ikrafttrædelse ville øge den civile sociale mobilisering og styrke unionsborgerskabet, ikke mindst på tværnationalt niveau.

Det fremgår klart af både de mange forskellige reaktioner fra civilsamfundet og af Kommissionens rapport om instrumentets første tre år, at det, uanset hvilke succeskriterier der forelå, endnu ikke har opfyldt dem, eftersom ikke et eneste initiativ hidtil er blevet efterfulgt af lovgivning. Kommissionens rapport noterer 51 initiativer (COM(2015)0145).

Hovedformålet med denne rapport er at forsøge at forbedre borgerinitiativets funktion, at gøre det mere brugervenligt og at fjerne nogle af de hindringer, der har vist sig at være en kilde til problemer for dem, der organiserer borgerinitiativer.

Det anerkendes, at visse af disse problemer ikke kunne være forudset, men erfaringen fra de seneste tre år giver mulighed for innovation. Kommissionen vil sandsynligvis foretage en fuldstændig revision af det europæiske borgerinitiativ i 2016, og Parlamentets syn på instrumentet vil få indflydelse, navnlig gennem formidling af synspunkterne fra dem, der har forsøgt at benytte sig af borgerinitiativet.


UDTALELSE fra Udvalget for Andragender (1.7.2015)

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om det europæiske borgerinitiativ

(2014/2257(INI))

Ordfører for udtalelse (*): Beatriz Becerra Basterrechea

(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over det europæiske borgerinitiativ – som defineret i artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 24, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) – som et første instrument for tværnationalt deltagelsesdemokrati, der giver borgerne mulighed for direkte at henvende sig til EU-institutionerne og deltage aktivt i udformningen af EU's politik og lovgivning, og som supplerer deres ret til at indgive andragender til Parlamentet og klage til Den Europæiske Ombudsmand;

2.  glæder sig over Kommissionens rapport om det europæiske borgerinitiativ, hvori det erkendes, at der stadig er plads til forbedringer; glæder sig ligeledes over Den Europæiske Ombudsmands undersøgelse på eget initiativ af, hvordan det europæiske borgerinitiativ fungerer; henviser til den praktiske erfaring, som initiativtagerne til europæiske borgerinitiativer har erhvervet på mange områder siden 2012;

3.  opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge beretning til Parlamentet om den aktuelle status for igangværende europæiske borgerinitiativer, så Parlamentet kan kontrollere, om redskabet fungerer så effektivt som muligt som led i sin forpligtelse over EU's borgere; understreger, at det europæiske borgerinitiativ løbende bør forbedres i takt med de erhvervede praktiske erfaringer, og at det desuden bør være i overensstemmelse med afgørelser, der træffes af Den Europæiske Unions Domstol;

4.  minder om, at Parlamentet i tidligere beslutninger og årsrapporter fra Udvalget for Andragender allerede har påpeget nogle af svaghederne i de eksisterende lovgivningsmæssige rammer og beklaget den administrative byrde i forbindelse med den praktiske funktion af det europæiske borgerinitiativ, der skyldes manglende it-support og forskellig praksis i medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til så hurtigt som muligt at foretage en omfattende revision af forordningen om det europæiske borgerinitiativ og af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1179/2011 med henblik på at fjerne alle tilbageværende hindringer og etablere klare, enkle, brugervenlige og forholdsmæssige procedurer;

5.  opfordrer til en forenkling og harmonisering af kravene til og procedurerne for indsamlingen af støttetilkendegivelser via standardiserede formater ved at fjerne kravet om indsamling af personlige id-numre, da dette skaber forskelle mellem medlemsstaterne; minder om, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har udtalt, at dette krav ikke er nødvendigt; foreslår, at det overvejes at oprette et fælles identifikationsværktøj til støtte for europæiske borgerinitiativer med henblik på at gøre det lettere at indsamle underskrifter, og at muligheden for at etablere et forenklet, frivilligt online EU-register undersøges yderligere;

6.  glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at indføre og forbedre onlinesystemet til indsamling af underskrifter; erkender dog, at der er behov for en yderligere indsats for helt at opdatere og skræddersy onlineindsamlingssystemet; opfordrer Kommissionen til at give borgerkomitéerne adgang til en permanent, central og gratis server, der gør det muligt at opbevare underskrifter online i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesstandarder, til at forenkle softwaren i onlineindsamlingssystemet og til at sikre, at specifikke befolkningsgrupper såsom borgere, der bor i udlandet, handicappede eller ældre, ikke nægtes retten til at underskrive et initiativ;

7.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med fremtidige ændringer af forordningen om det europæiske borgerinitiativ at overveje de mest hensigtsmæssige muligheder med hensyn til underskriftsindsamlingsperioden, f.eks. ved at forlænge underskriftsindsamlingsperioden til op til 18 måneder eller ved at give initiativtagerne mulighed for at beslutte, hvornår de påbegynder underskriftsindsamlingsperioden, eller ved at fastsætte begyndelsestidspunktet for 12-månedersperioden, når attesteringen af onlineindsamlingssystemet er afsluttet;

8.  udtrykker bekymring over det forhold, at det siden 2012 kun er 3 ud af 31 registrerede europæiske borgerinitiativer, der er nået til den endelige fase; gør opmærksom på, at det dramatiske fald i antallet af nye initiativer er en følge af de uforholdsmæssige krav og det unødigt komplicerede system; beklager manglen på lovgivningsmæssige konsekvenser og Kommissionens nedslående opfølgning på vellykkede initiativer; giver udtryk for sin uenighed med Kommissionen i spørgsmålet om, hvorvidt forordningen er gennemført med succes for så vidt angår virkeliggørelsen af det europæiske borgerinitiativs fulde potentiale; understreger, at EU-institutionerne og medlemsstaterne bør træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at fremme det europæiske borgerinitiativ og øge borgernes tillid til dette redskab;

9.  mener, at instrumentet stadig har det nødvendige potentiale til at gøre borgerne mere engagerede og til at fremme dialogen mellem borgerne indbyrdes og mellem borgerne og EU-institutionerne, hvis det revideres; fremhæver behovet for at forbinde onlineindsamlingssystemet til de nye relevante kampagneredskaber på de sociale og digitale medier, idet andre succesfulde onlinekampagneplatforme kan bruges som forbillede;

10.  henstiller til, at der ved anvendelse af alle tilgængelige kommunikationskanaler, navnlig alle de relevante europæiske institutioners sociale og digitale medieplatforme, føres en løbende bevidstgørelseskampagne med inddragelse af EU's informationskontorer og repræsentationer samt de nationale myndigheder; opfordrer Kommissionen til at støtte udviklingen af en open source-software for europæiske borgerinitiativer til mobilt udstyr; glæder sig over det forhold, at det europæiske borgerinitiativ har formået at have virkninger på lokalt plan;

11.  opfordrer Kommissionen til indtrængende at tilskynde medlemsstaterne til at anvende valideringsredskabet for støttetilkendegivelser til europæiske borgerinitiativer, der er udviklet under programmet om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder;

12.  understreger, at der blandt redskaber, der stilles til rådighed for at øge deltagelsesdemokratiet i EU, også bør være it-redskaber til regionerne, hvilket sikrer en større inddragelse af borgerne i offentlige anliggender;

13.  beklager, at der i den første tid var en mangel på klare oplysninger om det europæiske borgerinitiativ, hvilket førte til en udbredt misforståelse om dets natur og gav anledning til frustration, da Kommissionen forkastede de første europæiske borgerinitiativer; minder om, at dette instrument bør være enkelt, tydeligt, brugervenligt og formidles bredt; understreger, at nationalt og lokalt folkevalgte repræsentanter bør tilskyndes til og støttes af Kommissionen, så de kommer til at stå i spidsen for en bredere formidling af europæiske borgerinitiativer;

14.  udtrykker sin bekymring over den potentielle interessekonflikt, der ligger i, at Kommissionen har enekompetence til at foretage den indledende juridiske kontrol, og anmoder om, at denne situation bliver løst på passende vis i fremtiden;

15.  mener, at revisionen af forordningen om det europæiske borgerinitiativ endvidere bør benyttes til at understrege de væsentligste forskelle mellem et europæisk borgerinitiativ og retten til at indgive et andragende, f.eks. via ensartet oplysning herom på EU-institutionernes hjemmesider og i deres oplysningskampagner;

16.  opfordrer til styrket interinstitutionelt samarbejde på EU-plan og på nationalt og regionalt plan i forbindelse med behandlingen af europæiske borgerinitiativer, når der gives oplysninger og støtte til initiativtagere; opfordrer til en forbedring af den flersprogede hjemmeside om europæiske borgerinitiativer, som Kommissionen er ansvarlig for, og til et fælles sæt retningslinjer på alle EU's officielle sprog om initiativtagernes rettigheder og forpligtelser og om de administrative procedurer gennem hele behandlingsprocessen for et europæisk borgerinitiativ; glæder sig over Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forslag om at levere gratis oversættelser af den tekst, der indgives af initiativtagerne til et europæisk borgerinitiativ;

17.  opfordrer til, at der i fremtiden oprettes en fysisk og en onlinebaseret kvikskranke, der på permanent basis giver oplysninger, tilbyder oversættelsestjenester og yder teknisk, juridisk og politisk støtte i forbindelse med europæiske borgerinitiativer, og som kunne benytte sig af ressourcerne i kontaktpunkterne i Europe Direct-kontaktcentrene og Kommissionens repræsentationer samt Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne; mener, at en sådan ordning ville bringe det europæiske borgerinitiativ tættere på borgerne;

18.  opfordrer Kommissionen til at overveje forskellige muligheder for at yde administrativ og finansiel støtte til europæiske borgerinitiativer gennem de eksisterende budgetposter for programmet "Europa for Borgerne" og programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab;

19.  opfordrer Kommissionen til på en ensartet måde at sænke minimumsalderen for at kunne støtte et europæiske borgerinitiativ til 16 år for at tilskynde den yngre generations deltagelse i EU-anliggender;

20.  opfordrer Kommissionen til at revidere forordningen om det europæiske borgerinitiativ med henblik på at sikre åbenhed og institutionel ligevægt i beslutningsprocessen og afklare proceduren for juridisk gyldighed; noterer sig behandlingen af sager ved Den Europæiske Unions Domstol og er overbevist om, at Domstolen vil afgøre, om Kommissionen har anvendt gyldighedskriterierne for strengt, og foreslår, at der i mellemtiden ydes støtte til initiativtagerne i forbindelse med vurderingen af retsgrundlaget for deres forslag;

21.  opfordrer Kommissionen til at følge op på vellykkede europæiske borgerinitiativer med mere konkrete former for handling og et større engagement, og anmoder Kommissionen om at give mere robuste, konsekvente og forståelige begrundelser for afslag på europæiske borgerinitiativer, der ikke anses for at opfylde betingelserne for behandling; minder Kommissionen om, at den bør overveje at fremsætte et lovforslag i forbindelse med hvert vellykket europæisk borgerinitiativ; opfordrer Kommissionen til i de tilfælde, hvor et europæisk borgerinitiativ kun delvist opfylder de juridiske betingelser, at foreslå en omarbejdning af borgerinitiativet eller at acceptere de dele, der er inden for Kommissionens kompetenceområde;

22.  opfordrer EU-institutionerne til at overveje muligheden for at drøfte spørgsmål, som rejses i borgerinitiativer, der ikke er forsynet med en million underskrifter, men som er forsynet med mere end halvdelen af det krævede antal underskrifter; minder i denne forbindelse om, at Udvalget for Andragender i henhold til artikel 218 i Europa-Parlamentets forretningsorden kan behandle borgerinitiativer, som ikke kan indgives til Kommissionen, hvis udvalget finder, at en opfølgning er formålstjenlig;

23.  opfordrer til, at Parlamentet udarbejder en initiativbetænkning om hvert vellykket borgerinitiativ, der efterfølges af en debat og en afstemning på et plenarmøde; foreslår, at Parlamentets kompetente udvalg i tilfælde af, at Kommissionen undlader at fremsætte et lovforslag inden for 12 måneder efter indgivelsen af et vellykket europæisk borgerinitiativ, bør iværksætte en ny betænkning for at fremsætte sine konkrete lovgivningsmæssige krav, som den udvalgte ordfører hører initiativtagerne til borgerinitiativet om i en anden høring;

24.  mener, at det for at sikre borgernes korrekte anvendelse af dette redskab til deltagelsesdemokrati og for at undgå eventuelt misbrug til private interesser er af afgørende betydning at øge gennemsigtigheden og kvaliteten af kontrollen af finansieringen og sponsoreringen af borgerinitiativer;

25.  opfordrer Kommissionen til, i lyset af den kommende dom fra EU-Domstolen, at afklare, hvorvidt EU-borgere har beføjelser til at foreslå traktatændringer, og til i den fremtidige revision af forordningen at overveje at give mulighed for europæiske borgerinitiativer, der kræver traktatændringer i henhold til artikel 48 i TEU;

26.  minder om, at de forskellige udvalg for tiden afholder høringer om de vellykkede europæiske borgerinitiativer, hvis emne falder ind under deres område, og at Udvalget for Andragender er associeret udvalg til disse; foreslår, at Udvalget for Andragender overtager rollen som arrangør af høringer med deltagelse af de interesserede parter, da det er et neutralt forum, der har den største erfaring med behandlingen af sådanne former for kontakt med borgerne, for at sikre konsekvens og en retfærdig og lige behandling i alle høringer om de europæiske borgerinitiativer; bemærker, at alle medlemmerne af borgerkomitéer bør modtage en godtgørelse for udgifterne til deltagelse i disse høringer.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Daniel Hannan, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Yana Toom, Bodil Valero, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ángela Vallina, Axel Voss, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Amjad Bashir, Rosa D’Amato


UDTALELSE fra Retsudvalget (16.7.2015)

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om det europæiske borgerinitiativ

(2014/2257(INI))

Ordfører for udtalelse: Sylvia-Yvonne Kaufmann

FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.   understreger, at det europæiske borgerinitiativ er det første redskab til deltagelsesdemokrati, som giver EU-borgere ret til, på grundlag af mindst én million støttetilkendegivelser fra mindst en fjerdedel af EU-medlemsstaterne, at tage initiativet — og derved underbygge deres nye politiske beføjelser — og opfordre Kommissionen til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et passende forslag om spørgsmål, hvor der efter borgeres opfattelse er behov for en retsakt til gennemførelse af traktaterne;

2.   glæder sig over Kommissionens rapport om det europæiske borgerinitiativ af 31. marts 2015, hvori det anerkendes, at der stadig er plads til forbedringer, og der udpeges en række udfordringer med henblik på at forbedre instrumentet; glæder sig også over Den Europæiske Ombudsmands undersøgelse på eget initiativ af, hvordan det europæiske borgerinitiativ fungerer, hvori der gives 11 konkrete forslag til at forbedre processen;

3.  mener, at det er vigtigt, at borgerne kan bidrage til udøvelsen af Unionens lovgivningsmæssige beføjelser og bliver direkte involveret i iværksættelsen af lovgivningsforslag;

4.  bemærker, at over seks millioner EU-borgere har deltaget i et borgerinitiativ, at der var 51 anmodninger om registrering af initiativer, hvoraf kun tre initiativer, nemlig »Right 2Water«, »One of Us« og »Stop Vivisection«, blev anset for gyldige, og at seks initiativtagere til europæiske borgerinitiativer, svarende til 30 % af alle afslag, har anfægtet Kommissionens afslag ved EU-Domstolen, hvilket viser, at der stadig er meget at gøre for at sikre, at det europæiske borgerinitiativ lever op til sit fulde potentiale; påpeger de forskellige praktiske vanskeligheder, som initiativtagerne er stødt på, siden reglerne trådte i kraft i april 2012, og at antallet af initiativer er faldende;

5.   opfordrer til en revision af Kommissionens dobbelte rolle, som kan give anledning til en interessekonflikt, idet det er opmærksomt på, at flere initiativtagere til europæiske borgerinitiativer anerkender betydningen og værdien af dens input; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til også at betragte Parlamentet som en beslutningstager, navnlig da det er den eneste institution, hvis medlemmer vælges direkte af EU’s borgere;

6.  opfordrer Kommissionen til at sikre omfattende støtte, herunder ikke-bindende juridisk rådgivning — f.eks. ved at skabe et velafgrænset kontaktpunkt med ansvar for borgerinitiativer i Kommissionens repræsentationer og Europe Direct-informationscentre i alle medlemsstater, der har til opgave at give oplysninger og den nødvendige rådgivning og bistand til borgerinitiativer — under hensyntagen til de vanskeligheder, som initiativtagere har med at finde frem til de relevante traktatbestemmelser og øvrige bestemmelser, som et gyldigt initiativ skal baseres på; understreger imidlertid, at Kommissionen i tilfælde af afvisning bør redegøre for sine politiske valg over for offentligheden på en detaljeret, gennemsigtig og forståelig måde og samtidig informere initiativtagerne om de relevante retlige betragtninger;

7.   opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden af kun at registrere en del af et initiativ, hvis et europæisk borgerinitiativ ikke i det hele falder inden for Kommissionens ansvarsområde; mener, at det vil være hensigtsmæssigt at høre den ansøgende borgerkomité forud for en sådan registrering;

8.  opfordrer endvidere Kommissionen til at forbedre sin internetportal med henblik på at gøre den mere forståelig og brugervenlig, særlig med hensyn til oplysninger om dens beføjelser og den støtte, man kan få med henblik på at opnå, at en ansøgning imødekommes; mener, at Kommissionen, ud over at give en klar oversigt over sine kompetencer, bør præcisere registreringsproceduren, da det blev afvist at registrere et stort antal af de indgivne borgerinitiativer med den begrundelse, at de klart faldt uden for rammerne af Kommissionens kompetence; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at deltage aktivt ved at give initiativtagere til europæiske borgerinitiativer detaljerede retningslinjer om fortolkningen af de relevante regler;

9.  understreger behovet for at undersøge muligheden af en harmoniseret og mere effektiv procedure for indgivelse af støttetilkendegivelser, da det er uacceptabelt, at EU-borgere bliver afskåret fra at støtte borgerinitiativer på grund af forskellige krav om indgivelse af personoplysninger i medlemsstaterne; opfordrer derfor Kommissionen til at foreslå enklere krav om indgivelse af personoplysninger i alle medlemsstater med henblik på at gøre det lettere at underskrive et europæisk borgerinitiativ, uanset bopælsland; foreslår med henblik på at lette underskrivningsprocessen, at man overvejer en mobilapplikation, en ændring af softwaren til onlineindsamling og navnlig muligheden af at anvende digitale signaturer som et middel til identifikation, også under hensyn til handicappedes behov; opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at revidere kravet om angivelse af personnummer som betingelse for en støttetilkendegivelse med henblik på en eventuel ophævelse af dette krav, da et sådant krav kan udgøre en unødvendig bureaukratisk byrde for indsamlingen af støttetilkendegivelser og også en unødvendig metode til at kontrollere underskriverens identitet;

10. opfordrer Kommissionen til at anvende alle offentlige kommunikationskanaler til at øge bevidstheden om det europæiske borgerinitiativ, og til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre gennemsigtighed, og fremme kommunikationen om nuværende europæiske borgerinitiativer, f.eks. ved at skabe applikationer med oplysninger, meddelelser og mulighed for onlineunderskrivning; understreger, at det også er en helt afgørende forudsætning for befolkningens aktive deltagelse i europæiske borgerinitiativer, at de offentliggøres i medlemsstaterne, og foreslår derfor, at medlemsstaternes nationale parlamenter bør nævne det europæiske borgerinitiativ på deres officielle hjemmesider;

11. understreger sin holdning om, at den automatiske forbindelse mellem registreringen af et borgerinitiativ og begyndelsestidspunktet for perioden på tolv måneder til indsamling af støttetilkendegivelser bør ophæves, og at initiativtagerne bør have mulighed for at bestemme datoen for lanceringen af deres europæiske borgerinitiativ, senest tre måneder efter, at det er registreret af Kommissionen;

12. bemærker også, at perioden til indsamling af støttetilkendegivelser kan forlænges til 18 måneder;

13.  bemærker, at der er opstået spørgsmål om ansvar for initiativtagerne til borgerinitiativer, fordi borgerkomitéerne ikke har status som juridisk person, og at dette problem kun kan løses ved en ændring af reglerne; opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden af at give de borgerkomitéer, der er omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 2, status som juridisk person. opfordrer desuden til, at der træffes passende risikoreducerende foranstaltninger med henblik på at tilskynde medlemmer af borgerkomitéer for europæiske borgerinitiativer til at tage konkrete initiativer;

14. glæder sig over, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er villigt til at yde gratis oversættelsestjenester til initiativtagerne og dermed lette formidlingen af borgerinitiativer på alle de officielle sprog, navnlig for så vidt som brug af modersmålet er en borgerret; anerkender dette som et væsentligt bidrag til at støtte borgere ved at give dem mulighed for at fremme deres interesser mere effektivt over for EU’s befolkning;

15. understreger betydningen af den institutionelle ligevægt i processen med evaluering af ansøgninger efter registrering, efter at der er indgivet et europæisk borgerinitiativ til Kommissionen som omhandlet i forordningens artikel 9; opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge muligheden af at inddrage de relevante EU-institutioner og -organer såsom Europa-Parlamentet, Den Europæiske Ombudsmand, Ecosoc og Regionsudvalget;

16. bemærker den vigtige rolle, som Den Europæiske Ombudsmand har med at undersøge Kommissionens håndtering af anmodninger om registrering af europæiske borgerinitiativer, navnlig tilfælde af afslag på registrering af et europæisk borgerinitiativ.

17.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge et passende forslag til revision af forordningen om borgerinitiativer og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1179/2011, med henblik på at opfylde de europæiske borgeres forventninger og gøre borgerinitiativet lettere at anvende, så dets potentiale kan komme til fuld udfoldelse.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

13.7.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

2

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ángela Vallina, Bogdan Brunon Wenta


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

28.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, György Schöpflin, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, David McAllister, Viviane Reding, Helmut Scholz

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrea Bocskor, Mady Delvaux, Ulrike Rodust, Iuliu Winkler

Juridisk meddelelse