Menettely : 2014/2257(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0284/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0284/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 15
CRE 26/10/2015 - 15

Äänestykset :

PV 28/10/2015 - 7.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0382

MIETINTÖ     
PDF 287kWORD 111k
7.10.2015
PE 552.021v03-00 A8-0284/2015

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

(2014/2257(INI))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: György Schöpflin

Valmistelija (*):Beatriz Becerra Basterrechea, vetoomusvaliokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 PERUSTELUT
 VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

(2014/2257(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 kansalaisaloitteesta,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan yhdessä vetoomusvaliokunnan kanssa 26. helmikuuta 2015 järjestämän kuulemisen kansalaisaloitteesta,

–  ottaa huomioon parlamentin politiikkayksikkö C:n vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen ”European Citizens’ Initiative – First lessons of implementation”,

–  ottaa huomioon 4. maaliskuuta 2015 tehdyn Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen komissiota koskevan oikeusasiamiehen oma-aloitteisen tutkinnan OI/9/2013/TN päättämisestä,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun helmikuussa 2015 julkaiseman tutkimuksen ”Implementation of the European Citizens’ Initiative”,

–  ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2015 annetun komission kertomuksen eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä vetoomusvaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A8-0284/2015),

A.  ottaa huomioon, että eurooppalainen kansalaisaloite on kansalaisten uusi poliittinen oikeus ja Euroopan unionin osallistavan demokratian ainutlaatuinen ja innovatiivinen asialistaa luova väline, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden toimia aktiivisessa roolissa heitä koskevissa hankkeissa ja prosesseissa ja jonka mahdollisuuksia on ehdottomasti hyödynnettävä täysimääräisesti ja huomattavasti laajennettava, jotta saadaan parhaat mahdolliset tulokset ja kannustetaan mahdollisimman monia EU:n kansalaisia osallistumaan Euroopan yhdentymisprosessin eteenpäinviemiseen; ottaa huomioon, että sen on oltava yksi EU:n painopistetavoitteista toimielintensä demokraattisen legitiimiyden vahvistamiseksi;

B.  ottaa huomioon, että on kulunut kolme vuotta asetuksen (EU) N:o 211/2011 voimaantulosta 1. huhtikuuta 2012, joten on tärkeää arvioida perusteellisesti asetuksen täytäntöönpanoa, jotta voidaan havaita mahdolliset puutteet ja ehdottaa toteuttamiskelpoisia ratkaisuja sen pikaista tarkistamista varten;

C.  ottaa huomioon, että kokemus on osoittanut, että suurin osa eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestäjistä on kohdannut vaikeuksia sekä käytännön asioissa että oikeudellisissa näkökohdissa laatiessaan eurooppalaista kansalaisaloitetta, ja toteaa, että useiden hylättyjen eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestäjät ovat näin ollen toimittaneet valituksia unionin tuomioistuimelle ja Euroopan oikeusasiamiehelle komission päätöksestä olla rekisteröimättä heidän eurooppalaisia kansalaisaloitteitaan; ottaa huomioon, että säännöt on siksi laadittava niin, että mahdollisimman moni kansalainen ja järjestäjä voi käyttää eurooppalaista kansalaisaloitetta;

D.  ottaa huomioon, että parlamentti on Euroopan unionin ainoa suoraan valittu elin ja edustaa siten itsessään EU:n kansalaisia;

E.  ottaa huomioon, että monet toimielimet, kansalaisjärjestöt, mietintäryhmät ja kansalaisyhteiskunnan ryhmät ovat tarkastelleet erilaisia puutteita eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N:o 211/2011 täytäntöönpanossa ja eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestämisessä ja ehdottaneet useita parannuksia sekä osoittaneet useaan otteeseen, mitä asetuksen näkökohtia on tarpeen kiireellisesti uudistaa;

F.  ottaa huomioon, että asetuksen 6 artiklassa esitetyt käytännön asiat, erityisesti verkossa toteutettavan keruujärjestelmän perustaminen ja sen sertifiointi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toimesta jättää järjestäjille useassa tapauksessa alle 12 kuukautta vaadittavien allekirjoitusten keräämiseen;

G.  ottaa huomioon, että kansalaisaloitteen toimittamiselle komissioon ei ole vahvistettu määräaikaa sen jälkeen kun allekirjoitusten keruuaika on päättynyt, mikä aiheuttaa epävarmuutta sekä toimielimissä että kansalaisten keskuudessa;

1.  pitää ilahduttavana eurooppalaista kansalaisaloitetta sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 11 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 24 artiklan 1 kohdassa, sillä se on ensimmäinen valtioiden välinen osallistavan demokratian väline, jonka avulla kansalaiset voivat saada suoran yhteyden EU:n toimielimiin ja olla aktiivisesti mukana muotoilemassa EU:n toimintaperiaatteita ja lainsäädäntöä ja joka täydentää heidän oikeuttaan esittää parlamentille vetoomuksia ja hakea muutosta Euroopan oikeusasiamieheltä;

2.   korostaa, että eurooppalainen kansalaisaloite on ensimmäinen osallistavan demokratian työkalu, joka antaa EU:n kansalaisille oikeuden tehdä aloite kerättyään vähintään miljoona allekirjoitusta vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita ja korostaen siten uutta poliittista oikeuttaan ja jonka myötä komissiota pyydetään esittämään toimivaltansa puitteissa ehdotus niistä asioista, jotka kansalaisten mielestä edellyttävät lainsäädäntötoimia perussopimusten täytäntöön panemiseksi;

3.  korostaa, että eurooppalainen kansalaisaloite tarjoaa kansalaisille poikkeuksellisen mahdollisuuden määrittää ja ilmaista pyrkimyksiään sekä pyytää EU:ta toimimaan, ja painottaa, että kansalaisaloitetta on edistettävä ja tuettava kaikin mahdollisin keinoin; panee kuitenkin merkille, että eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyy huomattavia puutteita, joita on käsiteltävä ja jotka on ratkaistava, jotta kansalaisaloitteesta tulee tehokkaampi; korostaa, että eurooppalaisen kansalaisaloitteen kaikissa tulevissa arvioinneissa olisi pyrittävä mahdollisimman suureen käyttäjäystävällisyyteen, sillä kyseessä on ensisijainen väline, jolla unionin kansalaiset voivat olla yhteydessä EU:hun; korostaa lisäksi, että oman äidinkielen käyttäminen on kansalaisoikeus, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sen vuoksi selvittämään vaihtoehtoja, joilla voidaan tarjota mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltä kaikissa eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvässä toiminnassa, sillä se kannustaa kansalaisia osallistumiseen; pitää tärkeänä, että kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, ja pitää samalla valitettavana, että unionin kansalaisten keskuudessa sitä tunnetaan vain vähän; kehottaa EU:ta tämän vuoksi järjestämään mainos- ja tiedotuskampanjoita, jotta eurooppalainen kansalaisaloite saa enemmän näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja kansalaisten keskuudessa;

4.  korostaa lisäksi, että kansalaisaktiivisuus nuorten keskuudessa on keskeistä kaikkien demokratioiden tulevaisuudelle, ja kehottaa komissiota oppimaan aidosti onnistuneista eurooppalaisista kansalaisaloitteista jäsenvaltioissa saaduista kokemuksista;

5.  pitää erityisen tärkeänä, että kansalaiset voivat osallistua unionin lainsäädäntöprosessiin ja olla suoraan mukana lainsäädäntöehdotusten laatimisessa;

6.  pitää tärkeänä, että kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, jotta se olisi tehokas väline demokraattisessa osallistumisessa; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita maksimoimaan kansalaisaloitetta koskevat tiedotusponnistuksensa, jotta aloite saadaan mahdollisimman monen kansalaisen tietoon ja kannustetaan sitä koskevaan aktiiviseen osallistumiseen;

7.  kehottaa komissiota käyttämään kaikkia julkisia viestintäkanavia lisätäkseen tietoisuutta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen kansalaisaloitteiden läpinäkyvyyden ja helpottaakseen nykyisiä kansalaisaloitteita koskevaa viestintää luomalla esimerkiksi sovelluksia, joissa on tietoja, ilmoituksia ja mahdollisuus sähköiseen allekirjoitukseen; tähdentää, että kansalaisten aktiivinen osallistuminen eurooppalaisiin kansalaisaloitteisiin riippuu ratkaisevasti siitä, saavatko ne julkisuutta jäsenvaltioissa; ehdottaa siksi, että jäsenvaltioiden kansalliset parlamentit mainitsisivat eurooppalaisen kansalaisaloitteen virallisilla verkkosivustoillaan;

8.  panee merkille, että yli kuusi miljoonaa EU:n kansalaista on osallistunut kansalaisaloitteeseen, että 51 aloitepyynnöstä vain kolme, eli Right2Water, One of Us ja Stop Vivisection -aloitteet, hyväksyttiin käsiteltäviksi ja että kuusi kansalaisaloitteen järjestäjää, jotka edustavat 30 prosenttia kaikista hylkäyksistä, on vienyt komission kieltäytymisen Euroopan unionin tuomioistuimeen, mikä osoittaa, että kansalaisaloitteella on vielä pitkä matka lupaustensa täyttämiseen; kiinnittää huomiota siihen, että aloitteiden järjestäjät ovat kohdanneet lukuisia käytännön ongelmia sen jälkeen, kun asetus tuli voimaan huhtikuussa 2012 ja että aloitteiden lukumäärä pienenee;

9.  kehottaa komissiota tarjoamaan asianmukaista ja kattavaa neuvontaa – erityisesti oikeudellista neuvontaa – mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestäjille Europe Direct -yhteyspalvelun kautta, jotta nämä saavat tietoa käytettävissä olevista mahdollisuuksista eivätkä sorru siihen virheeseen, että ehdottaisivat sellaista eurooppalaista kansalaisaloitetta, joka on selvästi komission toimivallan ulkopuolella eikä täytä käsiteltäväksi ottamisen oikeudellisia kriteereitä; kehottaa harkitsemaan mahdollisuutta perustaa toinen riippumaton elin, jonka tehtävänä on neuvonnan antaminen; toteaa kuitenkin, että Lissabonin sopimuksen nojalla eurooppalaisissa kansalaisaloitteissa esiin tuodut kysymykset eivät ehkä kuulu kokonaisuudessaan komission toimivaltaan; on lisäksi sitä mieltä, että komission olisi harkittava eurooppalaisia kansalaisaloitteita käsittelevän toimiston perustamista edustustoihinsa kussakin jäsenvaltiossa antamaan eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tekemiseen liittyvää kaikkea tarvittavaa tietoa, neuvontaa ja tukea;

10.  korostaa lisäksi, että erityinen eurooppalaisia kansalaisaloitteita käsittelevä toimisto voisi myös auttaa lisäämään kansalaisten ja tiedotusvälineiden tietoisuutta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta; kehottaa siksi komissiota edistämään eurooppalaista kansalaisaloitetta virallisena EU:n välineenä niin, että tämä tavoite saavutetaan; painottaa, että tämä toimenpide voi auttaa myös poistamaan kansalaisten epäluottamuksen henkilötietojen vaihtoon, jota eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukeminen edellyttää;

11.  kehottaa antamaan yksityiskohtaisemmat ohjeet oikeusperustojen tulkinnasta ja enemmän tietoa tietosuojavelvoitteista kussakin jäsenvaltiossa, jossa järjestäjät toteuttavat kampanjoitaan, jotta niille annettaisiin oikeusvarmuus, ja myös järjestäjien mahdollisuudesta ottaa kohtuuhintaisia vakuutuksia;

12.  pitää valitettavana, että eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ei saatu alkuvaiheessa selkeää tietoa, mikä johti yleiseen väärinymmärrykseen sen luonteesta ja aiheutti turhautumista, kun komissio hylkäsi ensimmäiset aloitteet; muistuttaa, että tämän välineen olisi oltava yksinkertainen, selkeä, helppokäyttöinen ja siitä olisi tiedotettava enemmän; korostaa, että komission olisi tuettava kansallisesti ja paikallisesti valittuja edustajia, jotta ne voivat hallinnoida tätä eurooppalaisten kansalaisaloitteiden lisääntyvää käyttöä;

13.  tukee lisäksi EU:n kansalaisten aktiivista osallistumista tämän välineen käyttämiseen asianmukaisesti asialistan luomisessa; on huolissaan mahdollisista eturistiriidoista ottaen huomioon, että komissiolla itsellään on yksinomainen vastuu käsiteltäväksi ottamisen tarkistamisesta, ja pyytää tilanteen asianmukaista käsittelyä tulevaisuudessa; panee samalla merkille, että avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden olisi oltava kaikkien sidosryhmien tavoitteena, jotta voidaan säilyttää kansalaisten toimien selkeys;

14.  kehottaa tässä yhteydessä komissiota pitämään myös parlamenttia päätöksentekijänä, erityisesti siksi, että se on ainoa toimielin, jonka jäsenet ovat EU:n kansalaisten suoraan valitsemia;

15.  korostaa, että asetuksen (EU) N:o 211/2011 4 artiklan mukaan, jos komissio epää kansalaisaloitteen rekisteröinnin, "se ilmoittaa järjestäjille epäämisen perusteet sekä kaikki heidän käytettävissään olevat oikeudelliset ja muut keinot"; toteaa tässä yhteydessä, että järjestäjät ovat esittäneet useita valituksia siitä, etteivät he ole saaneet tietoonsa yksityiskohtaisia ja perinpohjaisia syitä eurooppalaisten kansalaisaloitteidensa epäämiselle; kehottaa komissiota selittämään yksityiskohtaisesti syyt eurooppalaisen kansalaisaloitteen epäämiselle, jos komission mielestä ehdotettu kansalaisaloite on selvästi komission toimivallan ulkopuolella, ja samalla ilmoittamaan järjestäjille kirjallisesti ja tavalla, joka auttaa järjestäjiä näiden työssä, asiaan liittyvistä oikeudellisista näkökohdista – mikä olisi avoimuuden tähden tehtävä täysin julkisesti – jotta näiden tekijöiden oikeutus ja täydellinen puolueettomuus voidaan asettaa oikeudellisen valvonnan alaiseksi, jotta komission harkintavalta aloitteiden käsittelyyn ottamisen arvioinnin tuomarina ja osapuolena voidaan supistaa mahdollisimman pieneksi ja jotta järjestäjät voivat päättää, tarkistavatko he eurooppalaista kansalaisaloitettaan ja jättävät sen muutetussa muodossa uudelleen;

16.  kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta rekisteröidä ainoastaan osa aloitteesta, jos eurooppalainen kansalaisaloite ei kuulu kokonaisuudessaan komission toimivaltaan; kehottaa komissiota antamaan järjestäjille rekisteröinnin yhteydessä tiedon siitä, minkä osan he voisivat rekisteröidä, ja tunnustamaan, että vuoropuhelu eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjien kanssa ja heidän mukaan ottamisensa on oleellista koko prosessin keston ajan, ja ilmoittamaan parlamentille eurooppalaisen kansalaisaloitteen rekisteröintiä koskevasta päätöksestään; kehottaa komissiota lisäksi tutkimaan, miten aloitteita tai sellaisia aloitteiden osia, jotka eivät kuulu komission toimivaltaan, voidaan siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle joko paikallisella tai alueellisella tasolla;

17.  panee merkille, että teknologia on tärkeässä asemassa kansalaisten kannustamisessa osallistumaan; kehottaa komissiota parantamaan allekirjoitusten keruuseen verkossa käytettävän ohjelmistonsa käyttäjäystävällisyyttä ja tekemään sen helppopääsyiseksi vammaisille henkilöille, tarjoamaan komission omia palvelimia verkkoallekirjoitusten tallentamista varten maksutta ja pysyvästi, käyttämään tässä EU:n nykyisiä määrärahoja ja yksinkertaistamaan ja tarkistamaan verkossa tapahtuvan allekirjoitusten keräämisen teknisiä eritelmiä niin, että sähköpostiosoitteita voidaan kerätä vapaaehtoisesti samalta ruudulta kuin tukilomakkeita, mutta tallentaen ne erilliseen tietokantaan;

18.  uskoo, että tarkistettuna välineellä on edelleen potentiaalia saada suuri yleisö osallistumaan ja edistää vuoropuhelua kansalaisten keskuudessa sekä kansalaisten ja unionin toimielinten välillä; korostaa tarvetta yhdistää verkossa toteutettava allekirjoitusten kerääminen asiaankuuluviin sosiaalisiin ja digitaalisiin kampanjavälineisiin seuraten muiden onnistuneiden verkkokampanjafoorumien esimerkkiä;

19.  kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen eurooppalaisen kansalaisaloitteen rekisteröinnin ja 12 kuukauden nimienkeruuajan alkamisajankohdan välistä automaattista yhteyttä, jotta kansalaisaloitteen järjestäjät voivat itse päättää, milloin he haluavat käynnistää tuki-ilmoitusten keräämisen;

20.  kehottaa komissiota, että se kiirehtisi jäsenvaltioita käyttämään eurooppalaisen kansalaisaloitteen tuenilmaisujen validointivälinettä, joka on kehitetty yhteentoimivuusratkaisuja eurooppalaisille julkishallinnoille koskevan ohjelman yhteydessä;

21.  korostaa, että osallistuvan demokratian edistämiseksi unionissa olisi tietotekniset välineet saatettava myös alueiden käyttöön, jotta mahdollistetaan kansalaisten laajempi osallistuminen julkisiin asioihin;

22.  suhtautuu myönteisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tarjoukseen eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekstin kääntämisestä ilmaiseksi, jotta vähennetään eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestämiskustannuksia;

23.  vaatii tehostettua toimielintenvälistä yhteistyötä EU:n tasolla sekä kansallisella ja paikallisella tasolla tarjottaessa tietoa ja tukea kansalaisaloitteen järjestäjille eurooppalaisen kansalaisaloitteen käsittelyssä; vaatii parantamaan komission ylläpitämää eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa monikielistä verkkosivustoa ja laatimaan yhdet ainoat suuntaviivat kaikilla unionin virallisilla kielillä kansalaisaloitteen järjestäjien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä koko kansalaisaloiteprosessin ajan sovellettavista hallinnollisista menettelyistä;

24.  vaatii, että perustetaan sekä fyysisesti olemassa oleva että sähköisesti toimiva keskitetty asiointipiste, joka tarjoaa jatkuvasti kansalaisaloitteita koskevaa tietoa, käännöspalveluja sekä teknistä, oikeudellista ja poliittista tukea, ja katsoo, että asiointipiste voisi käyttää Europe Direct -keskustietopalvelun yhteyspisteen sekä jäsenvaltioissa sijaitsevien komission edustustojen ja parlamentin tiedotustoimistojen resursseja; katsoo, että tällainen järjestely toisi kansalaisaloitehankkeen lähemmäksi kansalaisia;

25.  pitää järjestäjien kannalta liian monimutkaisena sitä, että näiden on toimitettava erilaisia henkilötietoja eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tueksi 28 jäsenvaltiossa lukuisten kansallisten säännösten mukaisesti, kuten asetuksessa (EU) N:o 211/2011 säädetään, ja kehottaa ottamaan käyttöön yhdenmukaisen allekirjoitusten jättämistä koskevan menettelyn muuttamalla asetuksen (EU) N:o 211/211 liitettä III niin, että standardoidaan jäsenvaltioissa kerättyjen tietojen luonne; kehottaa komissiota jatkamaan neuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan vähentää tietovaatimusten lukumäärää poistamalla vastaavasti vaatimus henkilötunnuksen esittämisestä ja tekemällä tietovaatimukset käyttäjäystävällisemmiksi, ja muistuttaa, että eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa on kyse osallistumisesta ja asialistan luomisesta eikä sitovista ehdotuksista; ehdottaa, että harkitaan unionin digitaalisen kansalaisuuden käyttöönottamista, ja kehottaa tarjoamaan väliaikaisratkaisun siihen asti kunnes tällainen unionin digitaalinen kansalaisuus on vahvistettu, jotta ratkaistaan nykyiset moninkertaisten rekisteröintien aiheuttamat ongelmat; kehottaa komissiota sen vuoksi tutkimaan tätä asiaa digitaalistrategiassaan kiireellisesti;

26.  kehottaa komissiota muuttamaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 3 artiklaa ja suosittamaan jäsenvaltioille, että ne laskevat eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukemisen ja siihen osallistumisen ikärajaa 18:sta 16:een vuoteen, ja pitämään sen erillään Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämistä koskevasta oikeudesta, jolloin erityisesti nuorille annetaan mahdollisuus osallistua aktiivisesti eurooppalaisen hankkeen eteenpäinviemiseen;

27.  toteaa, että järjestäjien henkilökohtaiseen vastuuseen liittyy arkaluonteinen tietosuojaa koskeva ongelma, kun kerätään allekirjoittajien henkilötietoja, ja ehdottaa, että vaadittujen tietojen määrää vähennetään ja asetuksen (EU) N:o 211/2011 vastuuta koskevan 13 artiklan sanamuotoa muutetaan, jotta tehdään selväksi, että henkilökohtainen vastuu ei ole rajoittamaton; ehdottaa tätä varten, että kansalaiskomiteat voivat hankkia oikeushenkilöllisyyden ja että otetaan mallia ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin 19. marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/99/EY 3 artiklasta sen vahvistamiseksi, että järjestäjät ovat vastuussa ainoastaan teoista, jotka ovat lainvastaisia ja jotka tehdään tahallaan tai ainakin törkeästä tuottamuksesta;

28.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita muuttamaan tietojen keruuta koskevat vaatimukset käyttäjäystävällisemmiksi ja yhdenmukaisemmiksi; kehottaa toimivaltaisia kansallisia viranomaisia säännöllisin väliajoin ilmoittamaan kansallisten parlamenttiensa Eurooppa-asioiden valiokunnille meneillään olevista eurooppalaisista kansalaisaloitteista, joita varten on jo kerätty huomattava määrä allekirjoituksia; kehottaa komissiota ehdottamaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 tarkistamista niin, että turvataan kansalaisille mahdollisuus allekirjoittaa eurooppalainen kansalaisaloite asuinvaltioissaan;

29.  on huolissaan siitä, että vuoden 2012 jälkeen ainoastaan 3 eurooppalaista kansalaisaloitetta 31 rekisteröidystä aloitteesta on saavuttanut lopullisen vaiheen; panee merkille, että uusien aloitteiden dramaattinen vähentyminen on yksi suhteettomien vaatimusten ja tarpeettoman monimutkaisen järjestelmän seurauksista; pitää valitettavana, ettei aloitteilla ole lainsäädäntövaikutusta ja ettei komissio seuraa juurikaan onnistuneita aloitteita; on eri mieltä komission kanssa siitä, miten asetus pannaan onnistuneesti täytäntöön, jotta eurooppalaista kansalaisaloitetta voidaan hyödyntää täysimääräisesti; painottaa, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on tehtävä voitavansa, jotta kansalaiset oppivat tuntemaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen ja luottamaan siihen vaikutuskeinona;

30.  kehottaa komissiota tarkistamaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan c alakohdan sanamuotoa, jotta varmistetaan vaatimukset täyttänyttä eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevat asianmukaiset jatkotoimet, mukaan lukien täysistuntokeskustelu parlamentissa ja sen jälkeen äänestys eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta; kehottaa komissiota aloittamaan säädöksen valmistelun vaatimukset täyttäneestä eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 12 kuukauden kuluessa sen hyväksymisestä;

31.  on sitä mieltä, että eurooppalaisten kansalaisaloitteiden poliittisen ulottuvuuden korostamiseksi asetuksen (EU) N:o 211/2011 11 artiklan mukaisesti järjestettävä julkinen kuuleminen olisi toteutettava siten, että järjestäjillä on mahdollisuus aloittaa vuoropuhelu Euroopan parlamentin jäsenten ja asiasta vastaavien komission virkamiesten kanssa; korostaa, että eurooppalaisia kansalaisaloitteita koskevat kuulemistilaisuudet olisi järjestettävä sellaisen ”puolueettoman” valiokunnan suojeluksessa, jolla ei ole päävastuuta aloitteiden sisällöstä, ja että ulkopuolisten asiantuntijoiden olisi oltava mukana koko prosessin ajan;

32.  kehottaa parlamenttia ja sen valiokuntia SEUT-sopimuksen 225 artiklan määräysten mukaisesti käyttämään tarvittaessa oikeuttaan pyytää komissiota esittämään ehdotus, jossa otetaan huomioon vaatimukset täyttäneen eurooppalaisen kansalaisaloitteen sisältö;

33.  kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta tarjota taloudellista tukea eurooppalaisille kansalaisaloitteille olemassa olevista EU:n määrärahoista eurooppalaisten ohjelmien, esimerkiksi ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelman ja perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman, kautta, mukaan luettuna mahdollisuus rahoittaa mainosluontoisia radio- ja televisio-ohjelmia, kun otetaan huomioon, että on varmistettava kansalaisten tasa-arvo, että eurooppalaisten kansalaisaloitteiden organisointia varten todella tarvitaan taloudellista tukea ja että EU:n talousarvioon on esitetty lukuisia muutoksia tätä varten;

34. kehottaa komissiota kaikkia mahdollisia varotoimenpiteitä toteuttamalla torjumaan allekirjoittajiin liittyvien arkaluontoisten tietojen varastamista esimerkiksi internetin tarjoamilla välineillä erityisesti silloin, kun tietoja hallinnoidaan yhdistelmätietojen muodossa;

35.  suhtautuu myönteisesti eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 31. maaliskuuta 2015 annettuun komission kertomukseen ja Euroopan oikeusasiamiehen päätökseen OI/9/2013/TN, ja kehottaa komissiota varmistamaan tämän välineen tarkistamisen yhteydessä, että kaikki asianmukaiset oikeudelliset toimet pannaan täytäntöön asianmukaisten jatkotoimien toteuttamiseksi silloin, kun katsotaan, että eurooppalainen kansalaisaloite on täyttänyt vaatimukset menestyksekkäästi; kehottaa siksi komissiota, kun otetaan huomioon esiin nousseet erilaiset puutteet, esittämään mahdollisimman pian ehdotuksia asetuksen (EU) N:o 211/2011 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1179/2011 tarkistamiseksi;

36.  kehottaa EU:n toimielimiä huolehtimaan oleellisesta tiedottamisesta eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan tiedotuskampanjan avulla;

37.  kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille säännöllisesti käynnissä olevien eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tilanteesta, jotta parlamentti voi velvollisuutenaan Euroopan kansalaisille valvoa, että väline toimii mahdollisimman tehokkaasti; korostaa, että eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa prosessia olisi jatkuvasti parannettava saatujen käytännön kokemusten perusteella ja siinä olisi lisäksi noudatettava unionin tuomioistuimen antamia tuomioita;

38.  suosittelee kaikkien saatavilla olevien viestintäkanavien käyttöä, erityisesti kaikkien asiaankuuluvien EU:n toimielinten sosiaalisen ja digitaalimedian foorumien käyttöä, tiedotuskampanjoiden toteuttamiseksi ja EU:n virastojen ja edustustojen sekä kansallisten viranomaisten ottamiseksi mukaan; kehottaa komissiota tukemaan eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan julkisen mobiilisovelluksen luomista; iloitsee siitä, että eräillä kansalaisaloitteilla on ollut vaikutusta paikallisesti;

39.  pitää erittäin tärkeänä lisätä kansalaisaloitteiden rahoituksen ja sponsoroinnin avoimuutta ja laaduntarkastuksia, jotta varmistetaan, että kansalaiset voivat käyttää tätä osallistuvan demokratian välinettä asianmukaisesti ja jotta estetään yksityisten etujen mahdollinen väärinkäyttö;

40.  panee merkille, että Euroopan oikeusasiamiehellä on merkittävä rooli komission esittämien kansalaisaloitteen käsittelypyyntöjen tutkinnassa ja erityisesti tapauksissa, joissa kansalaisaloitetta on kieltäydytty rekisteröimästä;

41.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Eurooppalainen kansalaisaloite perustuu yleissopimukseen ja sen tarkoitus on antaa eurooppalaisille mahdollisuus osallistua lainsäädäntöaloitteiden tekemiseen. Kansalaisaloitteen taustalla on ajatus kansalaisten sosiaalisen liikkuvuuden lisäämisestä ja eurooppalaisen kansalaisuuden vahvistamisesta etenkin kansojen välillä.

Sekä kansalaisyhteiskunnasta saatujen lukuisten palautteiden että komission kansalaisaloitteen ensimmäistä kolmea vuotta koskevan kertomuksen perusteella on selvää, ettei eurooppalainen kansalaisaloite ole menestynyt odotetulla tavalla, sillä yksikään aloite ei ole johtanut lain säätämiseen. Komission kertomuksen mukaan aloitteita on rekisteröity 51 (COM(2015)145).

Kertomuksen ohjenuorana on eurooppalaisen kansalaisaloitteen toimivuuden parantaminen ja sen tekeminen helppokäyttöisemmäksi sekä joidenkin sellaisten esteiden poistaminen, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia kansalaisaloitteen järjestäjille.

On todettu, ettei kaikkiin ongelmiin voitu varautua ennakolta, mutta viimeisen kolmen vuoden ajalta kerättyjen kokemusten pohjalta on mahdollista innovoida. Komissio todennäköisesti uudistaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen perusteellisesti vuoden 2016 aikana. Parlamentin näkemyksellä on asiassa suuri merkitys, etenkin sen välittäessä tietoa ruohonjuuritasolta, eli eurooppalaista kansalaisaloitetta hyödyntäneiltä henkilöiltä.


VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (1.7.2015)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

(2014/2257(INI))

Valmistelija (*): Beatriz Becerra Basterrechea

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  pitää ilahduttavana eurooppalaista kansalaisaloitetta sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 11 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 24 artiklan 1 kohdassa, sillä se on ensimmäinen valtioiden välinen osallistavan demokratian väline, jonka avulla kansalaiset voivat saada suoran yhteyden EU:n toimielimiin ja olla aktiivisesti mukana muotoilemassa EU:n toimintaperiaatteita ja lainsäädäntöä ja joka täydentää heidän oikeuttaan esittää parlamentille vetoomuksia ja hakea muutosta Euroopan oikeusasiamieheltä;

2.  pitää ilahduttavana eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa komission tiedonantoa, jossa todetaan, että välinettä voidaan parantaa ja kehittää edelleen; pitää lisäksi ilahduttavana Euroopan oikeusasiamiehen oma-aloitteista tutkimusta eurooppalaisen kansalaisaloitteen toiminnasta; viittaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjien monilla aloilla vuodesta 2012 alkaen saamaan käytännön kokemukseen;

3.  kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille säännöllisesti käynnissä olevien eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tilanteesta, jotta parlamentti voi velvollisuutenaan Euroopan kansalaisille valvoa, että väline toimii mahdollisimman tehokkaasti; korostaa, että eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa prosessia olisi jatkuvasti parannettava saatujen käytännön kokemusten mukaisesti ja siinä olisi lisäksi noudatettava Euroopan unionin tuomioistuimen antamia tuomioita;

4.  muistuttaa, että parlamentti on aiemmissa päätöslauselmissaan ja vetoomusvaliokunnan laatimissa vuotuisissa mietinnöissä huomauttanut nykyisen lainsäädäntökehyksen heikkouksista ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen byrokraattisuudesta, mikä johtuu tietoteknisen tuen puutteesta ja aloitteen erilaisesta käytöstä eri kansallisissa hallinnoissa; kehottaa komissiota toteuttamaan mahdollisimman pian kansalaisaloiteasetuksen ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1179/2011 kattavan tarkistuksen, jotta poistetaan kaikki jäljellä olevat esteet ja luodaan selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhtaisia menettelyjä;

5.  kehottaa yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan vaatimukset ja menettelyt tuenilmauksien keräämiseksi vakiolomakkeilla luopumalla velvollisuudesta kerätä myös henkilönumerot, sillä tämä aiheuttaa eroavaisuuksia jäsenvaltiosta riippuen; muistuttaa, että Euroopan tietosuojavaltuutettu on todennut, että tällaiset vaatimukset eivät ole välttämättömiä; ehdottaa, että harkitaan yhteisen tunnistamisvälineen luomista eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukemiseksi, jotta voidaan helpottaa allekirjoittamisprosessia ja tutkia edelleen mahdollisuutta luoda yksinkertaistettu vapaaehtoinen EU:n verkkorekisteri;

6.  pitää ilahduttavina komission ponnisteluja käynnistää verkossa toteutettava allekirjoitusten keruujärjestelmä ja parantaa sitä; toteaa kuitenkin, että tarvitaan lisäponnisteluja verkossa toteutettavan keruujärjestelmän uudelleensuunnittelemiseksi ja kustomoimiseksi; kehottaa komissiota antamaan kansalaiskomiteoille pääsyn pysyville, keskitetyille ja ilmaisille palvelimille, jonne voidaan tallentaa verkkoallekirjoitukset EU:n tietosuojanormien mukaisesti, yksinkertaistamaan verkossa toteutettavan keruujärjestelmän ohjelmistoa ja varmistamaan, että erityisiltä ihmisryhmiltä, kuten ulkomailla asuvilta kansalaisilta, vammaisilta henkilöiltä ja iäkkäiltä henkilöiltä ei evätä oikeutta allekirjoittaa aloite;

7.  kehottaa komissiota harkitsemaan kansalaisaloiteasetuksen tulevan tarkistamisen yhteydessä allekirjoitusten keruuaikaan liittyviä tarkoituksenmukaisimpia vaihtoehtoja, kuten allekirjoitusten keruuseen varatun ajanjakson pidentämistä puoleentoista vuoteen, tai antamaan järjestäjille mahdollisuuden päättää allekirjoitusten keruuseen varatun ajanjakson aloittamispäivästä tai asettamaan 12 kuukauden keruuajanjakson alkamaan siitä päivästä, jolloin verkossa toteutettavan keruujärjestelmän sertifiointi on saatu päätökseen;

8.  on huolissaan siitä, että vuoden 2012 jälkeen ainoastaan 3 eurooppalaista kansalaisaloitetta 31 aloitteesta on saavuttanut lopullisen vaiheen; korostaa kuinka uusien aloitteiden dramaattinen vähentyminen on yksi suhteettomien vaatimusten ja tarpeettoman monimutkaisen järjestelmän seurauksista; pitää valitettavana, ettei aloitteilla ole lainsäädäntövaikutusta ja ettei komissio seuraa juurikaan onnistuneita aloitteita; on eri mieltä komission kanssa siitä, miten asetus pannaan onnistuneesti täytäntöön, jotta eurooppalaista kansalaisaloitetta voidaan hyödyntää täysimääräisesti; painottaa, että unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden on tehtävä voitavansa, jotta kansalaiset oppivat tuntemaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen ja luottamaan siihen vaikutuskeinona;

9.  uskoo, että tarkistettuna välineellä on edelleen potentiaalia saada suuri yleisö osallistumaan ja edistää vuoropuhelua kansalaisten keskuudessa sekä kansalaisten ja unionin toimielinten välillä; korostaa tarvetta yhdistää verkossa toteutettava keruujärjestelmä asiaankuuluviin sosiaalisiin ja digitaalisiin kampanjavälineisiin seuraten muiden onnistuneiden verkkokamppanjafoorumeiden esimerkkiä;

  suosittelee kaikkien saatavilla olevien viestintäkanavien käyttöä, erityisesti kaikkien asiaankuuluvien EU:n toimielinten sosiaalisen ja digitaalimedian foorumien käyttöä, tietoisuuden lisäämiskampanjoiden toteuttamiseksi ja EU:n virastojen ja edustustojen sekä kansallisten viranomaisten ottamiseksi mukaan; kehottaa komissiota tukemaan eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan julkisen mobiilisovelluksen luomista; iloitsee siitä, että eräillä kansalaisaloitteilla on ollut vaikutusta paikallisesti;

11.  kehottaa komissiota, että se kiirehtisi jäsenvaltioita käyttämään eurooppalaisen kansalaisaloitteen tuenilmaisujen validointivälinettä, joka on kehitetty yhteentoimivuusratkaisuja eurooppalaisille julkishallinnoille koskevan ohjelman yhteydessä;

  korostaa, että osallistuvan demokratian edistämiseksi unionissa olisi tietotekniset välineet saatettava myös alueiden käyttöön, jotta mahdollistetaan kansalaisten laajempi osallistuminen julkisiin asioihin;

13.  pitää valitettavana, että eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ei saatu alkuvaiheessa selkeää tietoa, mikä johti yleiseen väärinymmärrykseen sen luonteesta ja aiheutti turhautumista, kun komissio hylkäsi ensimmäiset aloitteet; muistuttaa, että tämän välineen olisi oltava yksinkertainen, selkeä, helppokäyttöinen ja siitä olisi tiedotettava enemmän; korostaa, että komission olisi tuettava kansallisesti ja paikallisesti valittuja edustajia, jotta ne voivat hallinnoida tätä eurooppalaisten kansalaisaloitteiden lisääntyvää käyttöä;

14.  on huolissaan mahdollisista eturistiriidoista ottaen huomioon, että komissiolla itsellään on yksinomainen vastuu alustavasta lainsäädännöllisestä tarkastuksesta, ja pyytää tilanteen asianmukaista käsittelyä tulevaisuudessa;

15.  katsoo, että kansalaisaloiteasetuksen tarkistamista olisi käytettävä myös mahdollisuutena korostaa kansalaisaloitteen ja vetoomusoikeuden eroa ja tämä voitaisiin tehdä tarjoamalla yhdenmukaistettua tietoa unionin toimielinten verkkosivustoilla ja yhdenmukaistamalla niiden tiedottamistavat;

16.  vaatii tehostettua toimielintenvälistä yhteistyötä EU:n tasolla sekä kansallisella ja paikallisella tasolla käsiteltäessä kansalaisaloitteita ja tarjottaessa tietoa ja tukea kansalaisaloitteiden järjestäjille; vaatii parantamaan komission ylläpitämää eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa monikielistä verkkosivustoa ja laatimaan yhdet ainoat suuntaviivat kaikilla unionin virallisilla kielillä kansalaisaloitteen järjestäjien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä hallinnollisista menettelyistä koko kansalaisaloiteprosessin ajan; pitää ilahduttavana Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ehdotusta tarjota eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevien tekstien ilmaiset käännökset;

17.  vaatii, että perustetaan sekä fyysisesti olemassa oleva että sähköisesti toimiva keskitetty asiointipiste, joka tarjoaa jatkuvasti kansalaisaloitteita koskevaa tietoa, käännöspalveluja sekä teknistä, oikeudellista ja poliittista tukea; katsoo, että asiointipiste voisi käyttää Europe Direct -keskustietopalvelun yhteyspisteen sekä jäsenvaltioissa sijaitsevien komission edustustojen ja parlamentin tiedotustoimistojen resursseja; katsoo, että tällainen järjestely toisi kansalaisaloitehankkeen lähemmäksi kansalaisia;

18.  kehottaa komissiota harkitsemaan erilaisia vaihtoehtoja hallinnollisen tuen ja rahoitustuen tarjoamiseksi eurooppalaista kansalaisaloitetta koskeville hankkeille ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelman ja perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman olemassa olevien budjettikohtien kautta;

19.  kehottaa komissiota harkitsemaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukemisen alaikärajan laskemista yhtäläisesti 16 ikävuoteen, jotta kannustetaan nuorempien sukupolvien kansalaisvaikuttamista EU:n asioihin;

20.  kannustaa komissiota tarkistamaan kansalaisaloiteasetusta avoimen päätöksentekoprosessin ja institutionaalisen tasapainon varmistamiseksi ja selventämään oikeudellista hyväksyttävyyttä koskevaa menettelyä; panee merkille Euroopan unionin tuomioistuimessa käsiteltävinä olevat asiat ja luottaa siihen, että tuomioistuin ratkaisee, käyttääkö komissio liian tiukkoja kriteereitä aloitteiden hyväksymisessä, ja ehdottaa tällä välin, että järjestäjiä tuetaan ehdotuksensa oikeusperustan laatimisessa;

21.  kehottaa komissiota reagoimaan onnistuneisiin kansalaisaloitteisiin konkreettisemmin toimin ja aktiivisemmin ja tarjoamaan vankemmat, johdonmukaisemmat ja ymmärrettävämmät perustelut sille, miksi joitakin kansalaisaloitteita ei oteta käsiteltäviksi; muistuttaa komissiota, että sen olisi harkittava lainsäädäntöehdotusta jokaisen onnistuneen kansalaisaloitteen kohdalla; kehottaa komissiota siinä tapauksessa, että aloite voidaan ottaa vain osittain käsiteltäväksi, ehdottamaan kansalaisaloitteen uudelleenlaatimista tai hyväksymään vain ne osat, jotka kuuluvat komission vastuualueelle;

22.  kannustaa EU:n toimielimiä harkitsemaan mahdollisuutta keskustella aiheista, jotka on tuotu esiin aloitteissa, mutta jotka eivät ole saaneet miljoonan allekirjoittajan tukea mutta kuitenkin yli puolet vaadituista allekirjoituksista; muistuttaa tässä yhteydessä, että vetoomusvaliokunta voi tarkastella hylättyjä kansalaisaloitteita parlamentin työjärjestyksen 218 artiklan nojalla, jos se katsoo seurannan tarkoituksenmukaiseksi;

23.  ehdottaa, että parlamentti laatii valiokunta-aloitteisen mietinnön jokaisesta onnistuneesta aloitteesta ja että niistä käydään keskustelua ja niistä äänestetään täysistunnossa; ehdottaa, että mikäli komissio ei tee lainsäädäntöehdotusta 12 kuukauden kuluessa onnistuneen kansalaisaloitteen jättämisestä, parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan olisi pantava alulle uusi mietintö, joka sisältää konkreettisia lainsäädäntövaatimuksia, joista valittu esittelijä konsultoi kansalaisaloitteen järjestäjiä toisessa kuulemisessa;

24.  pitää erittäin tärkeänä lisätä kansalaisaloitteiden rahoituksen ja sponsoroinnin avoimuutta ja laaduntarkastuksia, jotta varmistetaan, että kansalaiset voivat käyttää tätä osallistuvan demokratian välineittä asianmukaisesti ja jotta estetään yksityisten etujen mahdollinen väärinkäyttö;

25.  kehottaa komissiota selventämään, voisiko EU:n kansalaisilla olla valtaa ehdottaa muutoksia perussopimuksiin Euroopan unionin tuomioistuimen tulevan päätöksen perusteella, ja harkitsemaan asetuksen tulevassa tarkistuksessa ehdotusta siitä, voitaisiinko sallia sellaiset eurooppalaiset kansalaisaloitteet, jotka edellyttävät perussopimusten muuttamista SEU-sopimuksen 48 artiklan mukaisesti;

26.  muistuttaa, että nykyisin asiasta vastaava valiokunta – kansalaisaloitteen aiheen mukaan – järjestää onnistuneita kansalaisaloitteita koskevia kuulemisia vetoomusvaliokunnan kanssa; ehdottaa, että vetoomusvaliokunta ottaisi tehtäväkseen kuulemisten järjestämisen, joihin osallistuisivat kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, sillä se on neutraali foorumi, jolla on eniten kokemusta kansalaisten kanssa toimimisesta, jotta varmistetaan johdonmukaisuus sekä oikeudenmukainen ja yhtäläinen käsittely kaikissa kansalaisaloitteita koskevissa kuulemisissa; katsoo, että eurooppalaista kansalaisaloitetta käsittelevän komitean kaikkien jäsenten olisi saatava korvaus kuulemisiin osallistumisen kustannuksista.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0.

30

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Daniel Hannan, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Yana Toom, Bodil Valero, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ángela Vallina, Axel Voss, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Amjad Bashir, Rosa D’Amato


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (16.7.2015)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

(2014/2257(INI))

Valmistelija: Sylvia-Yvonne Kaufmann

EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.   korostaa, että kansalaisaloite on ensimmäinen osallistavan demokratian työkalu, joka antaa EU:n kansalaisille oikeuden tehdä aloite kerättyään vähintään miljoona allekirjoitusta vähintään neljäsosasta EU:n jäsenvaltioita ja korostaen siten uutta poliittista oikeuttaan, ja jonka myötä komissiota pyydetään esittämään toimivaltansa puitteissa ehdotus niistä asioista, jotka kansalaisten mielestä edellyttävät lainsäädäntötoimia perussopimusten täytäntöön panemiseksi;

2.   pitää myönteisenä 31. maaliskuuta 2015 annettua komission selvitystä eurooppalaisista kansalaisaloitteista, mutta myöntää, että kansalaisaloitteita on vielä varaa parantaa ja esittelee joukon mahdollisia kysymyksiä, joilla välinettä voitaisiin parantaa; pitää samoin myönteisenä Euroopan oikeusasiamiehen oma-aloitteista tutkimusta eurooppalaisen kansalaisaloitteen toiminnasta, jossa hän tekee 11 konkreettista ehdotusta kansalaisaloiteprosessin parantamiseksi;

3.  pitää erityisen tärkeänä, että kansalaiset voivat osallistua unionin lainsäädäntöprosessiin ja olla suoraan mukana lainsäädäntöehdotusten laatimisessa;

4.  panee merkille, että yli kuusi miljoonaa EU:n kansalaista on osallistunut kansalaisaloitteeseen, että 51 aloitepyynnöstä kolme (Right2Water, One of Us ja Stop Vivisection) hyväksyttiin käsiteltäviksi ja että kuusi kansalaisaloitteen järjestäjää, jotka edustavat 30 prosenttia kaikista hylkäyksistä, ovat vieneet komission kieltäytymisen Euroopan unionin tuomioistuimeen, mikä osoittaa, että kansalaisaloitteella on vielä pitkä matka lupaustensa täyttämiseen; panee merkille, että järjestäjät ovat kokeneet erilaisia käytännön ongelmia asetuksen tultua voimaan huhtikuussa 2012 ja että aloitteiden määrä on vähentynyt;

5.   kehottaa tarkistamaan komission kaksoisroolin, joka saattaa aiheuttaa eturistiriitoja, kun pidetään mielessä, että monet eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjät ymmärtävät komission panoksen merkityksen ja arvon; kehottaa tässä yhteydessä komissiota pitämään myös parlamenttia päätöksentekijänä, erityisesti siksi, että se on ainoa toimielin, jonka jäsenet ovat EU:n kansalaisten suoraan valitsemia;

6.  kehottaa komissiota varmistamaan, että kansalaisaloitteen järjestäjille on tarjolla kattavasti ei-sitovan oikeusavun kaltaista tukea, esimerkiksi nimittämällä kaikkiin komission edustustoihin ja Europe Direct -keskuksiin kansalaisaloitteista vastaavan selkeästi osoitetun yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on antaa tietoja ja tarpeellisia neuvoja kansalaisaloitteesta, koska järjestäjillä on ollut vaikeuksia löytää asiaankuuluvia sopimuksia ja lainsäädäntöä, joita käyttää hyväksyttävän aloitteen perustana; korostaa silti, että hylkäystapauksissa komission olisi selitettävä poliittiset vaihtoehtonsa yleisölle yksityiskohtaisesti, avoimesti ja ymmärrettävästi ja samalla ilmoitettava järjestäjille asiaan liittyvistä oikeudellisista näkökohdista;

7.   kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta rekisteröidä ainoastaan osa aloitteesta, jos eurooppalainen kansalaisaloite ei kuulu kokonaisuudessaan komission toimivaltaan; katsoo, että kyseisen rekisteröinnin suhteen hakemuksen esittäneen kansalaiskomitean etukäteiskuuleminen olisi aiheellista;

8.  kehottaa komissiota lisäksi kehittämään internet-sivustoaan ymmärrettävämpään ja käyttäjäystävällisempään suuntaan erityisesti komission toimivaltaa koskevien tietojen ja hakemuksen tekemiseen saatavan tuen suhteen; katsoo, että komission olisi annettava selkeä luettelo toimivallastaan ja selkeytettävä rekisteröintimenettelyä, koska suuri osa jätetyistä kansalaisaloitteista on jätetty rekisteröimättä sillä perusteella, että niiden aiheet eivät mitenkään kuulu komission toimivaltaan; kehottaa komissiota tässä yhteydessä osallistumaan aktiivisesti ja antamaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjille yksityiskohtaiset ohjeet asianmukaisten säädösten tulkitsemisesta;

9.  korostaa, että tuenilmausten jättämiselle tarvittavaa yhtenäistä ja tehokkaampaa menettelyä on harkittava, koska ei ole hyväksyttävää, että EU:n kansalaiset eivät voi osallistua kansalaisaloitteisiin jäsenvaltioiden erilaisten henkilötietojen luovuttamista koskevien vaatimusten takia; kehottaa siksi komissiota ehdottamaan yksinkertaisempia tietovaatimuksia kaikissa jäsenvaltioissa, jotta helpotettaisiin eurooppalaisen kansalaisaloitteen allekirjoittamista asuinvaltiosta riippumatta; ehdottaa allekirjoitusprosessin helpottamiseksi harkitsemaan tunnistamiskeinoiksi mobiilisovellusta, verkossa toteutettavan keruujärjestelmän ohjelmiston uudelleen suunnittelua ja erityisesti digitaalisten allekirjoitusten käyttämistä, kun otetaan huomioon myös vammaisten henkilöiden tarpeet; kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan pikaisesti vaatimusta henkilötunnuksen esittämisestä tuenilmauksen yhteydessä ja mahdollisesti poistamaan kyseisen vaatimuksen, koska siitä saattaa koitua ylimääräistä hallinnollista rasitetta tuen keräämiselle eikä tunnus ole tarpeellinen allekirjoittajan henkilöllisyyden todentamisessa;

10.  kehottaa komissiota käyttämään kaikkia julkisia viestintäkanavia lisätäkseen tietoisuutta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimiin varmistaakseen kansalaisaloitteiden läpinäkyvyyden ja helpottaakseen nykyisiä kansalaisaloitteita koskevaa viestintää luomalla esimerkiksi sovelluksia, joissa on tietoja, ilmoituksia ja mahdollisuus sähköiseen allekirjoitukseen; tähdentää, että kansalaisten aktiivinen osallistuminen eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen riippuu ratkaisevasti siitä, saavatko ne julkisuutta jäsenvaltioissa; ehdottaa siksi, että jäsenvaltioiden kansalliset parlamentit mainitsisivat Euroopan kansalaisaloitteen virallisilla verkkosivustoillaan;

11.  korostaa näkemystään, jonka mukaan kansalaisaloitteesta ilmoittamisen ja 12 kuukauden nimienkeruuajan alkamisajankohdan välinen automaattinen yhteys on poistettava ja että kansalaisaloitteen järjestäjillä olisi oltava mahdollisuus määritellä päivämäärä kansalaisaloitteensa käynnistämiselle kolmen kuukauden kuluessa komission suorittamasta rekisteröinnistä;

12.  panee myös merkille, että tuenosoitusilmausten keruuaikaa voitaisiin pidentää 18 kuukauteen;

13.  panee merkille, että kansalaisaloitteiden järjestäjät ovat kohdanneet vastuuvelvollisuuteen liittyviä ongelmia, jotka johtuvat siitä, ettei kansalaiskomiteoilla ole oikeudellista asemaa; katsoo, että ongelma voidaan ratkaista vain asetusta tarkistamalla; kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta myöntää oikeushenkilöllisyys kansalaiskomiteoille asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti; vaatii lisäksi riskinvähennystoimia, joilla kannustetaan eurooppalaisen kansalaisaloitetta käsittelevän komitean jäseniä tekemään konkreettisia aloitteita;

14. pitää tervetulleena Euroopan talous- ja sosiaalikomitean halukkuutta tarjota ilmaisia käännöspalveluita aloitteiden järjestäjille ja siten edistää kansalaisaloitteiden levittämistä kaikilla virallisilla kielillä, erityisesti koska oman kielen käyttäminen on kansalaisoikeus; katsoo, että näin tuetaan huomattavasti kansalaisten mahdollisuuksia edistää tehokkaammin omien huolenaiheidensa käsittelyä EU:n alueella;

15. painottaa, että kun kansalaisaloite on jätetty komissiolle asetuksen 9 artiklan mukaisesti, rekisteröinnin jälkeen hakemusten arviointiprosessissa on tärkeää noudattaa toimielinten välistä tasapainoa; kehottaa komissiota siksi tarkastelemaan mahdollisuutta ottaa mukaan asianomaisia unionin toimielimiä ja laitoksia, kuten Euroopan parlamentti, oikeusasiamies, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea;

16. panee merkille, että Euroopan oikeusasiamiehellä on merkittävä rooli komission esittämien kansalaisaloitteen käsittelypyyntöjen tutkinnassa ja erityisesti tapauksissa, joissa kansalaisaloitetta on kieltäydytty rekisteröimästä;

17.  kehottaa komissiota esittämään asiaankuuluvan ja oikea-aikaisen ehdotuksen kansalaisaloitetta koskevan asetuksen (EU) N:o 1179/2011 tarkistamisesta mahdollisimman pian Euroopan kansalaisten odotusten täyttämiseksi, jotta kansalaisaloitteen tekeminen olisi helpompaa ja jotta sen täyttä potentiaalia voidaan hyödyntää.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

13.7.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ángela Vallina, Bogdan Brunon Wenta


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

28.9.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, György Schöpflin, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, David McAllister, Viviane Reding, Helmut Scholz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrea Bocskor, Mady Delvaux, Ulrike Rodust, Iuliu Winkler

Oikeudellinen huomautus