Procedure : 2014/2135(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0285/2015

Indgivne tekster :

A8-0285/2015

Forhandlinger :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Afstemninger :

PV 27/10/2015 - 5.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0372

ANDEN BETÆNKNING     
PDF 361kWORD 85k
2.10.2015
PE 557.305v04-00 A8-0285/2015

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013

(2014/2135(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013

(2014/2135(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  der henviser til sin afgørelse af 29. april 2015(3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2013 og svarene fra den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (tidligere fællesforetagendet ENIAC),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC(6),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(7), særlig artikel 1, stk. 2 og artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(9),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0285/2015),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL decharge for gennemførelsen af fællesforetagendet ENIAC's budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013

(2014/2135(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar(10),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(11) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  der henviser til sin afgørelse af 29. april 2015(12) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2013 og svarene fra den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (tidligere fællesforetagendet ENIAC),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(14), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC(15),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(16), særlig artikel 1, stk. 2 og artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(17),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(18),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0285/2015),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013

(2014/2135(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0285/2015),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet ENIAC (i det følgende benævnt "fællesforetagendet") blev oprettet den 20. december 2007 for en tiårig periode for at fastlægge og gennemføre en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige kompetenceområder vedrørende nanoelektronik på tværs af forskellige anvendelsesområder;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet opnåede økonomisk uafhængighed i juli 2010;

C.  der henviser til, at de stiftende medlemmer af fællesforetagendet er Unionen, som er repræsenteret ved Kommissionen, Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Sverige, Det Forenede Kongerige og en sammenslutning, der repræsenterer europæiske nanoelektronikaktiviteter (AENEAS);

D.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag for perioden på de 10 år til fællesforetagendet er 450 000 000 EUR, som afholdes over budgettet for det syvende forskningsrammeprogram;

E.  der henviser til, at AENEAS yder et bidrag på højst 30 000 000 EUR til fællesforetagendets løbende udgifter, og at medlemsstaterne yder bidrag i naturalier til de løbende udgifter og finansielle bidrag, som udgør mindst 1,8 gange Unionens bidrag;

F.  der henviser til, at fællesforetagendet og fællesforetagendet Artemis blev lagt sammen for at oprette et fælles teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (FTI ECSEL), som startede sin virksomhed i juni 2014 og vil fungere i en periode på 10 år;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  minder om, at Revisionsretten ("Retten") har anført, at fællesforetagendets årsregnskab for 2013 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastsat;

2.  minder om, at Revisionsretten har afgivet en revisionserklæring med forbehold vedrørende lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, som ligger til grund for årsregnskaberne, fordi den ikke var i stand til at fastslå, om strategien for efterfølgende revision, som i høj grad bygger på, at de nationale finansieringsmyndigheder reviderer projekternes omkostningsanmeldelser, giver tilstrækkelig sikkerhed for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed;

3.  erfarer fra fællesforetagendet, at Revisionsretten vil træffe foranstaltninger for at opnå tilstrækkelig sikkerhed for de revisioner, som de nationale finansieringsmyndigheder har foretaget; konstaterer endvidere, at FTI ECSEL er ved at foretage yderligere vurderinger af de nationale kontrolsystemer efter sammenlægningen af fællesforetagendet og fællesforetagendet Artemis;

4.  bemærker, at fællesforetagendet indførte praktiske ordninger for efterfølgende revisioner vedrørende de administrative aftaler, der er indgået med de nationale finansieringsmyndigheder; noterer sig, at de praktiske ordninger inkluderer indførelsen af en særlig rapporteringsformular, der er underbygget af vurderingen af de nationale kontrolsystemer af fællesforetagendet samt Revisionsrettens besøg hos de nationale finansieringsmuligheder;

5.  noterer sig, at den begrænsede revision af omkostningsanmeldelser, der blev udført af fællesforetagendet i 2012, var et af de elementer, der styrker sikkerheden, hvilket gjorde det muligt for fællesforetagendet at overvåge, hvilke transaktioner blev sendt til revisioner forud for indførelsen af en særlig rapporteringsformular; bemærker, at denne stikprøve viste et begrænset antal af de første nationale revisioner, der begyndte i 2012 og har nået et omfang, der giver mulighed for meningsfulde statistiske evalueringer i 2014;

6.  erfarer fra fællesforetagendet, at 23 nationale finansieringsmyndigheder delte information om deres revisionsstrategier, hvilket repræsenterer 95 % af det samlede antal tildelte tilskud; glæder sig over det faktum, at Revisionsretten med henblik på at supplere de oplysninger, som fællesforetagendet har opnået, fremskaffer yderligere oplysninger direkte fra de nationale finansieringsmyndigheder for at afgive en erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet;

7.  erfarer fra fællesforetagendet, at det gjorde fremskridt med gennemførelsen af handlingsplanen, der har til formål at afhjælpe de mangler, som Revisionsretten påpegede i sin erklæring med forbehold; bemærker, at den sikkerhed, som de nationale systemer har tilvejebragt, blev vurderet som positiv for lande, der repræsenterer 54 % af de samlede tilskud, mens vurderingen af yderligere lande er i en fremskreden gennemførelsesfase, der vil bringe dækningen af vurderede tilskud op på 84 %; opfordrer fællesforetagendet til at fortsætte vurderingen for at nå 100 % dækning af de samlede tilskud;

8.  bemærker, at der blev organiseret en workshop om sikkerhed, der samlede repræsentanterne fra Revisionsretten, Kommissionen og Kommissionens Interne Revisionstjeneste samt repræsentanter fra de nationale finansieringsmyndigheder, der er aktive i fællesforetagendet; konstaterer, at denne workshop fremhævede krav til EU-programmer og muliggjorde udvekslingen af information og bedste praksis med de nationale finansieringsmyndigheder;

9.  konstaterer, at fællesforetagendet har udviklet en ny metode til at anslå restfejlfrekvensen svarende til den, der anvendes af Kommissionens tjenestegrene, som har ansvaret for de i fællesskab forvaltede midler; konstaterer, at den første evaluering af restfejlfrekvensen var på 0,73 % baseret på de 157 reviderede transaktioner, mens en nylig opdatering baseret på 331 transaktioner resulterede i en fejlfrekvens på 0,66 %, der er under væsentlighedstærsklen på 2 %;

10.  erfarer fra fællesforetagendet, at medlemsstaternes bidrag er under niveauet 1,8 som krævet i fællesforetagendets vedtægter for at være i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af reglerne for statsstøtte; bemærker navnlig, at den samlede offentlige finansiering for virksomheder, der deltager i store pilotprojekter, maksimalt kan udgøre 25 %, mens det ifølge fællesforetagendets vedtægter kræves, at der tildeles samme godtgørelsessats til alle deltagere;

11.  erkender, at de lavere bidrag fra medlemsstaterne blev mere end opvejet af øgede bidrag fra den private sektor med 65 % af de samlede omkostninger og dermed skabte en meget stor løftestangseffekt af EU-finansieringen;

12.  bemærker, at Kommissionen vil gennemføre en evaluering for at vurdere ENIAC's aktiviteter ind til datoen for skabelsen af FTI ECSEL, jf. Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC, som bør tages i betragtning i forbindelse med decharge for regnskabsåret 2014;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

13.  erfarer fra fællesforetagendet, at CV'er og interesseerklæringer fra den administrerende direktør og ledere som krævet af personalevedtægten, og gennemførelsesbestemmelserne blev indsamlet og slået op på fællesforetagendets hjemmeside; bemærker, at en omfattende database, der indeholder al identificeret information i forbindelse med interessekonflikter samt trufne foranstaltninger, er blevet oprettet og bliver regelmæssigt vedligeholdt;

Overvågning og rapportering af forskningsresultater

14.  minder om, at afgørelsen om det syvende rammeprogram (RP7)(19) indfører et tilsyns- og rapporteringssystem vedrørende beskyttelse, formidling og overførsel af forskningsresultater; erfarer fra fællesforetagendet, at 211,5 publikationer og 16,6 patenter pr. 10 000 000 EUR i EU-tilskud udviser en høj produktivitet i dets forskningsresultater og er i overensstemmelse med alle de anmodninger, der indtil nu er fremsat af RP7-koordinatorene;

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Raymond Finch

(1)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 26.

(2)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 27.

(3)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0165.

(4)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(5)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(6)

EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.

(7)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.

(8)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(10)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 26.

(11)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 27.

(12)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0165.

(13)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(14)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(15)

EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.

(16)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.

(17)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(18)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(19)

Artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 6).

Juridisk meddelelse