Procedură : 2014/2135(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0285/2015

Texte depuse :

A8-0285/2015

Dezbateri :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.13
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0372

AL DOILEA RAPORT     
PDF 584kWORD 108k
2.10.2015
PE 557.305v04-00 A8-0285/2015

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2135(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2135(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(3) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și răspunsurile directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ENIAC(6),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(7), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(8),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(9),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0285/2015),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013

(2014/2135(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(10),

–  având în vedere declarația de asigurare(11) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(12) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și răspunsurile directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(14), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ENIAC(15),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(16), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(17),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(18),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0285/2015),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2013;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013

(2014/2135(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0285/2015),

A.  întrucât întreprinderea comună ENIAC (denumită în continuare „Întreprinderea comună”) a fost înființată la 20 decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani cu scopul de a defini și de a pune în aplicare o „agendă de cercetare” în vederea dezvoltării de competențe-cheie pentru nanoelectronică în diferite sectoare de aplicare;

B.  întrucât Întreprinderea comună a obținut autonomie financiară în iulie 2010;

C.  întrucât membrii fondatori ai Întreprinderii comune sunt: Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie, Belgia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Suedia și Regatul Unit, precum și Asociația pentru Activități Europene în Domeniul Nanoelectronicii (AENEAS);

D.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la Întreprinderea comună pentru perioada de 10 ani este de 450 000 000 EUR, sumă ce provine din bugetul celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare;

E.  întrucât AENEAS urmează să ofere o contribuție maximă de 30 000 000 EUR pentru costurile de funcționare ale Întreprinderii comune, în timp ce statele membre vor contribui în natură la costurile de funcționare și vor furniza contribuții financiare al căror cuantum este de cel puțin 1,8 ori mai mare decât contribuția Uniunii;

F.  întrucât Întreprinderea comună și întreprinderea comună ARTEMIS au fuzionat în vederea creării inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL), a cărei activitate a demarat în iunie 2014 și va continua timp de 10 ani,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  reamintește declarația Curții de Conturi („Curtea”) potrivit căreia conturile anuale ale Întreprinderii comune pentru 2013 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  reamintește faptul că Curtea a exprimat o opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale, pe motiv că nu a fost în măsură să aprecieze dacă strategia de audit ex post, care se bazează în mare măsură pe activitatea autorităților naționale de finanțare (ANF) în ceea ce privește auditul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor, oferă o asigurare suficientă cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

3.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că Curtea va lua măsuri cu scopul de a obține suficiente asigurări cu privire la auditurile efectuate de ANF; recunoaște, de asemenea, că inițiativa tehnologică comună ECSEL continuă să evalueze sistemele naționale de asigurare în urma fuziunii Întreprinderii comune și a întreprinderii comune ARTEMIS;

4.  observă că Întreprinderea comună stabilește modalitățile practice pentru auditurile ex post privind acordurile administrative semnate cu ANF; ia act de faptul că modalitățile practice includ introducerea unui formular de raportare specific, consolidat prin evaluarea sistemelor naționale de asigurare de către Întreprinderea comună și vizite efectuate de Curte la ANF;

5.  ia act de faptul că analiza limitată a declarațiilor de cheltuieli efectuată de către Întreprinderea comună în 2012 a reprezentat unul dintre elementele care a consolidat asigurarea, permițând Întreprinderii comune să monitorizeze care dintre operațiuni au fost supuse auditurilor înainte de introducerea unui formular de raportare specific; constată că această procedură de eșantionare a înregistrat la început, în 2012, un număr mic de prime audituri naționale și a ajuns în 2014 la un volum care permite evaluări statistice semnificative;

6.  ia act de faptul că, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, 23 de ANF au făcut schimb de informații cu privire la strategiile lor de audit, ceea ce reprezintă 95 % din totalul granturilor acordate; salută faptul că, pentru a completa informațiile obținute de Întreprinderea comună, Curtea primește informații suplimentare direct de la ANF cu scopul de a exprima o opinie cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor;

7.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că aceasta a realizat progrese în punerea în aplicare a planului de acțiune pentru remedierea deficiențelor identificate de Curte în opinia sa cu rezerve; ia act de faptul că asigurările oferite de către sistemele naționale au fost evaluate pozitiv pentru o serie de țări care reprezintă 54 % din totalul granturilor, iar evaluările pentru alte țări sunt într-o fază avansată de execuție, ceea ce va duce proporția granturilor evaluate la 84 %; solicită Întreprinderii comune să continue evaluarea pentru a atinge o acoperire de 100 % din totalul granturilor;

8.  ia act de faptul că a fost organizat un atelier privind asigurarea, reunind reprezentanți ai Curții, Comisiei și Serviciului de Audit Intern al Comisiei, precum și reprezentanți ai ANF activi în cadrul Întreprinderii comune; observă că acest atelier a subliniat cerințele programelor europene și a facilitat schimbul de informații și de bune practici cu ANF;

9.  remarcă faptul că Întreprinderea comună a elaborat o nouă metodologie pentru estimarea ratei de eroare reziduală, similară celei utilizate de serviciile Comisiei responsabile de fondurile gestionate în comun; ia act de faptul că prima evaluare a ratei de eroare reziduală pe baza celor 157 de operațiuni auditate era de 0,73 %, în timp ce o actualizare recentă bazată pe 331 de operațiuni a condus la o rată de eroare de 0,66 %, sub pragul de semnificație de 2 %;

10.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că contribuțiile statelor membre se aflau sub nivelul de 1,8 prevăzut în statutul Întreprinderii comune pentru a se conforma limitelor impuse de normele privind ajutoarele de stat; constată în special că, în cazul participanților industriali la proiecte-pilot la scară largă, finanțarea publică totală nu poate depăși 25 %, în timp ce statutul Întreprinderii comune prevede alocarea aceleiași rate de rambursare pentru fiecare participant;

11.  recunoaște că reducerea contribuțiilor din partea statelor membre a fost mai mult decât compensată prin creșterea contribuțiilor din partea sectorului privat, acoperind 65 % din costurile totale și, prin urmare, obținând un efect foarte important de multiplicare a fondurilor acordate de Uniune;

12.  ia act de faptul că Comisia va realiza o evaluare a activității ENIAC de până la data înființării întreprinderii comune ECSEL, potrivit Regulamentului (CE) nr. 72/2008 al Consiliului de înființare a întreprinderii comune ENIAC, evaluare care urmează să fie analizată în cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul 2014.

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

13.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că CV-urile și declarațiile de interese ale directorului executiv și ale personalului de conducere prevăzute în Statutul funcționarilor și normele de aplicare a acestuia au fost colectate și publicate pe site-ul Întreprinderii comune; constată că a fost instituită o bază de date cuprinzătoare care include toate informațiile identificate privind conflictele de interese, precum și măsurile luate, această bază de date fiind actualizată în mod regulat;

Monitorizarea și raportarea rezultatelor activităților de cercetare

14.  reamintește că Decizia privind Al șaptelea program-cadru (PC7)(19) instituie un sistem de monitorizare și de raportare care vizează protejarea, diseminarea și transferul rezultatelor activităților de cercetare; constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că un nivel de 211,5 publicații și 16,6 patente pentru fiecare 10 000 000 EUR acordați de Uniune sub formă de granturi demonstrează o productivitate ridicată a rezultatelor activităților sale de cercetare și că nivelul respectiv corespunde tuturor cerințelor exprimate până în prezent de către coordonatorii PC7.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Raymond Finch

(1)

JO C 452, 16.12.2014, p. 26.

(2)

JO C 452, 16.12.2014, p. 27.

(3)

Texte adoptate la această dată, P8_TA(2015)0165.

(4)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(5)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(6)

JO L 30, 4.2.2008, p. 21.

(7)

JO L 169, 7.6.2014, p. 152.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(10)

JO C 452, 16.12.2014, p. 26.

(11)

JO C 452, 16.12.2014, p. 27.

(12)

Texte adoptate la această dată, P8_TA(2015)0165.

(13)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(14)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(15)

JO L 30, 4.2.2008, p. 21.

(16)

JO L 169, 7.6.2014, p. 152.

(17)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(18)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(19)

Articolul 7 din Decizia nr. 1982/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 6).

Notă juridică