Postopek : 2014/2135(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0285/2015

Predložena besedila :

A8-0285/2015

Razprave :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.13
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0372

DRUGO POROČILO     
PDF 577kWORD 100k
2.10.2015
PE 557.305v04-00 A8-0285/2015

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013

(2014/2135(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013

(2014/2135(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 29. aprila 2015(3) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2013, kot tudi odgovorov izvršnega direktorja Skupnega podjetja ECSEL (prej Skupno podjetje ENIAC),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(4),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja ENIAC(6),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(7), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(8),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(9),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0285/2015),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ESCEL glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013

(2014/2135(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013 z odgovori skupnega podjetja(10),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(11) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 29. aprila 2015(12) o odložitvi sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2013, kot tudi odgovorov izvršnega direktorja Skupnega podjetja ECSEL (prej Skupno podjetje ENIAC),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(14), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja ENIAC(15),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(16), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(17),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(18),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0285/2015),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013

(2014/2135(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0285/2015),

A.  ker je bilo Skupno podjetje ENIAC (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno 20. decembra 2007 za obdobje desetih let z namenom opredeliti in izvesti raziskovalni program za razvoj ključnih kompetenc za nanoelektroniko na različnih področjih uporabe;

B.  ker je skupno podjetje julija 2010 postalo finančno neodvisno;

C.  ker so ustanovni člani skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, Belgija, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Švedska in Združeno kraljestvo ter Združenje za evropske dejavnosti na področju nanoelektronike (AENEAS);

D.  ker je najvišji prispevek Unije k skupnemu podjetju za obdobje desetih let 450.000.000 EUR, ki se izplača iz proračuna sedmega okvirnega programa za raziskave;

E.  ker naj bi prispevek združenja AENEAS znašal največ 30.000.000 EUR za stroške poslovanja skupnega podjetja, države članice pa morajo zagotoviti stvarne prispevke za stroške poslovanja in finančne prispevke v višini najmanj 1,8-kratnega finančnega prispevka Unije;

F.  ker sta bili skupni podjetji ENIAC in ARTEMIS združeni zaradi ustanovitve skupne tehnološke pobude Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (STP ECSEL), ki je začela delovati junija 2014 in bo dejavna deset let;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  spominja, da po mnenju Računskega sodišča letni računovodski izkazi skupnega podjetja za leto 2013 v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2013 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njegovih finančnih pravil in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.  spominja, da je Računsko sodišče izdalo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z letnimi računovodskimi izkazi, saj skupno podjetje ni moglo oceniti, ali strategija naknadnih revizij, ki je pri revidiranju zahtevkov za povračilo stroškov za projekte zelo odvisna od nacionalnih organov financiranja, dovolj zanesljivo zagotavlja zakonitost in pravilnost povezanih transakcij;

3.  je seznanjen z informacijo skupnega podjetja, da bo Računsko sodišče ukrepalo, da bi pridobilo zadostno zagotovilo o revizijah, ki so jih izvedli nacionalni organi financiranja; priznava tudi, da STP ECSEL po združitvi skupnega podjetja in Skupnega podjetja ARTEMIS izvaja dodatne ocene nacionalnih sistemov za zagotavljanje kakovosti;

4.  ugotavlja, da je skupno podjetje vzpostavilo praktične ureditve za naknadne revizije glede upravnih sporazumov, podpisanih z nacionalnimi organi financiranja; ugotavlja, da praktične ureditve vključujejo vpeljavo posebnega obrazca za poročanje, ki je podkrepljen s presojo nacionalnih sistemov za zagotavljanje kakovosti, ki jo je izvedlo skupno podjetje, ter z obiski Računskega sodišča pri nacionalnih organih financiranja;

5.  ugotavlja, da je bila omejena revizija zahtevkov za povračilo stroškov, ki jo je izvedlo skupno podjetje leta 2012, eden od elementov, ki je okrepil zagotovila, kar je skupnemu podjetju omogočilo spremljanje tega, katere transakcije so bile predmet revizije pred vpeljavo posebnega obrazca za poročanje; ugotavlja, da je to vzorčenje pokazalo, da se je le majhno število prvih nacionalnih revizij začelo leta 2012 in je šele leta 2014 doseglo število, ki omogoča smiselno statistično presojo;

6.  na podlagi informacij skupnega podjetja ugotavlja, da je 23 nacionalnih organov financiranja predložilo informacije o svojih revizijskih strategijah, kar predstavlja 95 % vseh dodeljenih subvencij; pozdravlja dejstvo, da Računsko sodišče za dopolnitev informacij, ki jih je podalo skupno podjetje, pridobi dodatne informacije neposredno od nacionalnih organov financiranja, da bi izrazilo mnenje o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z izkazi;

7.  je seznanjen z informacijo skupnega podjetja, da je doseglo napredek pri izvajanju akcijskega načrta za odpravo pomanjkljivosti, ki jih je opredelilo Računsko sodišče v svojem mnenju s pridržkom; ugotavlja, da so bila zagotovila, ki so bila na voljo v nacionalnih sistemih, pozitivno ocenjena za države, ki predstavljajo 54 %vseh subvencij, pri čemer so ocene za dodatne države v napredni fazi izvrševanja, kar bo povečalo obseg ocene subvencij na 84 %; poziva skupno podjetje, naj nadaljuje z oceno, da bi doseglo 100-odstotno pokritost vseh subvencij;

8.  ugotavlja, da je bila organizirana delavnica o zagotovilih, kjer so se zbrali predstavniki Računskega sodišča, Komisije in Službe Komisije za notranjo revizijo, kot tudi predstavniki nacionalnih organov financiranja, ki delujejo v skupnem podjetju; ugotavlja, da so bile na tej delavnici poudarjene zahteve iz evropskega programa ter omogočena izmenjava informacij in primerov najboljših praks nacionalnih organov financiranja;

9.  ugotavlja, da je skupno podjetje razvilo novo metodologijo za ocenjevanje stopnje preostale napake, ki je podobna tisti, ki jo uporabljajo službe Komisije, pristojne za skupno upravljanje financiranja; ugotavlja, da je prva ocena stopnje preostale napake, ki je temeljila na 157 revidiranih transakcijah, znašala 0,73 %, nedavno posodobljena ocena, ki je temeljila na 331 transakcijah, pa je pokazala 0,66-odstotno stopnjo napake, ki je bila pod 2-odstotnim pragom pomembnosti;

10.  na podlagi informacij skupnega podjetja ugotavlja, da so bili prispevki držav članic pod stopnjo 1,8, kot je določeno v statutu skupnega podjetja, da se spoštujejo omejitve, ki jih nalagajo pravila za državno pomoč; zlasti ugotavlja, da za industrijske udeležence pri velikih pilotnih projektih vsa javna sredstva ne smejo preseči 25 %, pri čemer statut skupnega podjetja zahteva dodelitev enake stopnje povračila za vsakega udeleženca;

11.  je seznanjen, da so bili nižji prispevki iz držav članic več kot izravnani s povečanimi prispevki iz zasebnega sektorja, ki je nosil 65 % vseh stroškov, in je bil tako dosežen zelo velik učinek vzvoda sredstev Unije;

12.  ugotavlja, da bo Komisija izvedla vrednotenje dejavnosti skupnega podjetja ENIAC vse do datuma ustanovitve skupne tehnološke pobude za elektronske komponente in sisteme za evropski vodilni položaj (ECSEL), kot določa Uredba Sveta (ES) št. 72/2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja ENIAC, ki ga bo upoštevala v okviru razrešnice za proračunsko leto 2014;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

13.  na podlagi informacij skupnega podjetja ugotavlja, da so bili življenjepisi in izjave o interesih izvršnega direktorja in upravljavcev v skladu z zahtevami iz kadrovskih predpisov in izvedbenimi pravili zbrani in objavljeni na spletišču skupnega podjetja; ugotavlja, da je bila vzpostavljena celovita baza podatkov, ki vsebuje vse identificirane informacije glede navzkrižij interesov in sprejetih ukrepov in ki se redno posodablja;

Spremljanje rezultatov raziskav in poročanje o njih

14.  opozarja, da sklep o sedmem okvirnem programu(19) vzpostavlja sistem spremljanja in poročanja, ki zajema varstvo, razširjanje in prenos rezultatov raziskav; na podlagi informacij skupnega podjetja ugotavlja, da 211,5 publikacij in 16,6 patentov za vsakih 10.000.000 EUR subvencij Unije kaže na veliko produktivnost raziskovalnih rezultatov podjetja ter da je slednje v skladu z vsemi zahtevami, ki so jih do sedaj izrazili koordinatorji sedmega okvirnega programa.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.9.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch

(1)

UL C 452, 16.12.2014, str. 26.

(2)

UL C 452, 16.12.2014, str. 27.

(3)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA(2015)0165.

(4)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(5)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(6)

UL L 30, 4.2.2008, str. 21.

(7)

UL L 169, 7.6.14, str. 152.

(8)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(9)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(10)

UL C 452, 16.12.2014, str. 26.

(11)

UL C 452, 16.12.2014, str. 27.

(12)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA(2015)0165.

(13)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(14)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(15)

UL L 30, 4.2.2008, str. 21.

(16)

UL L 169, 7.6.14, str. 152.

(17)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(18)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(19)

Člen 7 Sklepa št. 1982/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 6).

Pravno obvestilo