Förfarande : 2014/2135(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0285/2015

Ingivna texter :

A8-0285/2015

Debatter :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0372

BETÄNKANDE 2     
PDF 272kWORD 85k
2.10.2015
PE 557.305v04-00 A8-0285/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013

(2014/2135(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013

(2014/2135(DEC))

Europaparlamentet utfärdar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2013, och svaren från verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (tidigare det gemensamma företaget Eniac),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac(6),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(7), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(9),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0285/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013

(2014/2135(DEC))

Europaparlamentet utfärdar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013, med det gemensamma företagets svar(10),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(11) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015(12) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2013, och svaren från verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (tidigare det gemensamma företaget Eniac),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(14), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac(15),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(16), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(17),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(18),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0285/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013

(2014/2135(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0285/2015), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Eniac (nedan kallat det gemensamma företaget) bildades den 20 december 2007 för en tioårsperiod med uppgift att fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelkompetens för nanoelektronik inom olika tillämpningsområden.

B.  Det gemensamma företaget blev ekonomiskt självbestämmande i juli 2010.

C.  Det gemensamma företagets grundande medlemmar är Europeiska unionen, företrädd av kommissionen, Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige och Förenade kungariket och sammanslutningen för europeisk verksamhet på området nanoelektronik (Aeneas).

D.  EU:s bidrag till det gemensamma företaget för tioårsperioden får uppgå till högst 450 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för det sjunde ramprogrammet för forskning.

E.  Aeneas ska bidra med högst 30 000 000 EUR till det gemensamma företagets löpande kostnader och medlemsstaterna ska ge bidrag in natura till de löpande kostnaderna och bidra med ekonomiska resurser som ska uppgå till minst 1,8 gånger EU-bidraget.

F.  De gemensamma företagen Eniac och Artemis har slagits samman i syfte att skapa ett gemensamt teknikinitiativ för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma teknikinitiativet Ecsel). Det gemensamma teknikinitiativet Ecsel startade i juni 2014 och kommer att löpa i tio år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten uppgav att det gemensamma företagets årsredovisning för 2013 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av det finansiella resultatet och kassaflödena i slutet av året i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsbestämmelser som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten har avgett ett uttalande med reservation om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet på grund av att revisionsrätten inte kunde bedöma huruvida strategin för efterhandsrevision, som i hög grad bygger på att de nationella finansieringsmyndigheterna granskar projektens ersättningsanspråk, gav tillräcklig säkerhet om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

3.  Europaparlamentet erfar från det gemensamma företaget att revisionsrätten kommer att vidta åtgärder för att erhålla tillräcklig säkerhet om de revisioner som utförts av de nationella finansieringsmyndigheterna. Parlamentet konstaterar dessutom att det gemensamma teknikinitiativet Ecsel gör ytterligare bedömningar av de nationella system som garanterar säkerheten till följd av sammanslagningen av de gemensamma företagen Eniac och Artemis.

4.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har inrättat de praktiska arrangemangen för efterhandsrevisioner avseende administrativa avtal som undertecknats med de nationella finansieringsmyndigheterna. Parlamentet noterar att de praktiska arrangemangen omfattar inrättandet av en särskild rapporteringsform, som förstärkts genom det gemensamma företagets bedömning av de nationella systemen som garanterar säkerheten och revisionsrättens besök till de nationella finansieringsmyndigheterna.

5.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets begränsande granskning av ersättningsanspråk under 2012 var en av aspekterna som stärkte garantin för säkerheten, vilket gjorde det möjligt för det gemensamma företaget att övervaka vilka transaktioner det var som lämnades för revision innan en särskild rapporteringsform infördes. Parlamentet konstaterar att detta urval visade ett litet antal av de första nationella revisionerna 2012 och att man 2014 har uppnått en volym som möjliggjorde meningsfulla statistiska bedömningar.

6.  Enligt uppgifter som Europaparlamentet har fått från det gemensamma företaget har 23 nationella finansieringsmyndigheter delat med sig av information om sina revisionsstrategier, vilket motsvarar 95 procent av de totala bidrag som anslagits. Parlamentet välkomnar att revisionsrätten, för att komplettera informationen från det gemensamma företaget, får ytterligare information direkt från de nationella finansieringsmyndigheterna så att den ska kunna avge ett yttrande om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

7.  Europaparlamentet har från det gemensamma företaget fått veta att det gemensamma företaget har gjort framsteg med att genomföra den åtgärdsplan som syftar till att åtgärda bristerna enligt revisionsrättens uttalande med reservation. Parlamentet noterar att den säkerhet som erhölls av de nationella systemen bedömdes vara positiva för länder som står för 54 procent av det totala stödet, medan bedömningarna för andra länder är i en framskriden fas, vilket innebär att 84 procent av stödet kommer att ha bedömts. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att fortsätta bedömningen för att nå en bedömningsgrad på 100 procent av stödet.

8.  Europaparlamentet konstaterar att det anordnades en workshop om säkerhet, där företrädarna för revisionsrätten, kommissionen och kommissionens tjänst för internrevision, samt företrädare för de nationella finansieringsmyndigheter som är verksamma i det gemensamma företaget, deltog. Parlamentet noterar att denna workshop betonade krav i samband med europeiska program och möjliggjorde utbyte av information och bästa praxis med de nationella finansieringsmyndigheterna.

9.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har utvecklat en ny metod för uppskattning av den kvarstående felprocenten, som liknar den metod som används av kommissionens enheter med ansvar för finansiering som förvaltas gemensamt. Parlamentet konstaterar att den första bedömningen av den kvarstående felprocenten, som baserades på 157 granskade transaktioner, uppgick till 0,73 procent, medan en uppdatering nyligen, som baserades på 331 transaktioner, visade på en felprocent på 0,66 procent, dvs. under väsentlighetsgränsen på 2 procent.

10.  Europaparlamentet har från det gemensamma företaget fått veta att medlemsstaternas bidrag låg under nivån på 1,8, enligt vad som krävs i det gemensamma företagets stadga i syfte att respektera de begränsningar som fastställs i reglerna om statsstöd. Parlamentet noterar i synnerhet att det totala offentliga stödet för företag som deltar i stora pilotprojekt inte får överstiga 25 procent, medan det gemensamma företagets stadga föreskriver att ersättningsnivån ska vara samma för alla deltagare.

11.  Europaparlamentet medger att de lägre bidragen från medlemsstaterna kompenserades mer än väl med ökade bidrag från den privata sektorn, som stod för 65 procent av de totala kostnaderna och därmed hade en mycket stor hävstångseffekt för unionens finansiering.

12.  Europaparlamentet noterar att kommissionen kommer att genomföra en utvärdering för att bedöma Eniacs verksamhet fram till tidpunkten då det gemensamma teknikinitiativet Ecsel bildades, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 72/2008 om bildande av det gemensamma företaget Eniac, vilken ska beaktas i samband med ansvarsfriheten för budgetåret 2014.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

13.  Europaparlamentet har från det gemensamma företaget fått veta att verkställande direktörens och chefernas meritförteckningar och intresseförklaringar, i enlighet med kravet i tjänsteföreskrifterna och genomförandereglerna, samlades in och offentliggjordes på det gemensamma företagets webbplats. Parlamentet noterar att det har inrättats en övergripande databas som regelbundet uppdateras och som omfattar all tillgänglig information om intressekonflikter samt de åtgärder som vidtagits.

Övervakning och rapportering av forskningsresultat

14.  Europaparlamentet påminner om att det enligt beslutet om sjunde ramprogrammet för forskning(19) ska införas ett system för övervakning och rapportering som inbegriper skydd, spridning och överföring av forskningsresultat. Parlamentet har från det gemensamma företaget fått veta att 211,5 publikationer och 16,6 patent per 10 000 000 EUR i unionsstöd visar på en hög produktivitet för dess forskningsresultat och att detta uppfyller alla krav hittills från samordnarna för sjunde ramprogrammet för forskning.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.9.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0.

22

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch

(1)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 26.

(2)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 27.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0165.

(4)

EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 21.

(7)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

(8)

EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(10)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 26.

(11)

EUT C 452, 16.12.2014, s. 27.

(12)

Antagna texter, P8_TA(2015)0165.

(13)

EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(14)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(15)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 21.

(16)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

(17)

EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(18)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(19)

Artikel 7 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 6).

Rättsligt meddelande