Procedura : 2014/0032(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0288/2015

Teksty złożone :

A8-0288/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/04/2016 - 5.8
CRE 12/04/2016 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0101

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1419kWORD 1094k
15.10.2015
PE 557.277v02-00 A8-0288/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca: Michel Dantin

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2014)0005),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0032/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 marca 2014 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0288/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Hodowla zwierząt gospodarskich gatunków bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz w mniejszym stopniu hodowla zwierząt innych gatunków odgrywają ważną rolę w unijnym rolnictwie i źródłem dochodów dla ludności wiejskiej. Hodowla zwierząt tych gatunków jest stymulowana najlepiej, gdy wykorzystuje się do niej zwierzęta hodowlane czystorasowe lub mieszańce świń o udowodnionej najwyższej jakości genetycznej.

(1) Hodowla zwierząt gospodarskich gatunków bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz w mniejszym stopniu hodowla zwierząt innych gatunków odgrywają strategiczną rolę w unijnym rolnictwie pod względem gospodarczym i społecznym. Taka działalność rolnicza, która przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego Unii, jest źródłem dochodów dla ludności wiejskiej. Hodowla zwierząt ma również podstawowe znaczenie dla utrzymania rzadkich ras, a zatem dla bioróżnorodności. Hodowla zwierząt tych gatunków jest stymulowana najlepiej, gdy wykorzystuje się do niej zwierzęta hodowlane czystorasowe lub mieszańce świń o udowodnionej najwyższej jakości genetycznej. Należy także uwzględnić znaczenie krzyżowania w obrębie gatunków bydła, owiec i kóz.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Jednak dążenie do osiągnięcia konkurencyjności nie powinno prowadzić do zaniku ras, których cechy są dostosowane do szczególnego kontekstu biofizycznego. Jeżeli nie zostanie utrzymane wystarczająco duże pogłowie, istnienie lokalnych ras może być zagrożone, co oznaczałoby utratę bioróżnorodności genetycznej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) Zdrowie i dobrostan zwierząt, w tym warunki transportu żywych zwierząt, to kwestie, które powinny być uwzględniane przez wszystkie podmioty w sektorze zootechnicznym, w szczególności w odniesieniu do doskonalenia genetycznego ras. Komisja powinna zatem zadbać o to, by kwestie te były należycie uwzględniane w aktach delegowanych i wykonawczych, które trzeba będzie przyjąć w celu skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Dyrektywę Rady 87/328/EWG z dnia 18 czerwca 1987 r. w sprawie dopuszczania zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła do celów hodowlanych10, dyrektywę Rady 90/118/EWG z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie dopuszczania do hodowli czystorasowych świń hodowlanych11 oraz dyrektywę Rady 90/119/EWG z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie dopuszczenia do hodowli mieszańców świń hodowlanych12 przyjęto, aby zapobiec sytuacji, w której krajowe przepisy dotyczące dopuszczania do celów hodowli zwierząt hodowlanych gatunków bydła i świń oraz wytwarzania i wykorzystywania ich nasienia, oocytów i zarodków stanowiłyby zakaz lub ograniczenie handlu wewnątrzunijnego lub przeszkodę w tym handlu w odniesieniu do krycia naturalnego, sztucznego unasienniania bądź pobierania nasienia, oocytów lub zarodków.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

___________

 

10 Dz.U. L 167 z 26.6.1987, s. 54. .

 

11 Dz.U. L 71 z 17.3.1990, s. 34. .

 

12 Dz.U. L 71 z 17.3.1990, s. 36. .

 

Uzasadnienie

Poprawka językowa w języku węgierskim dotycząca terminu „sztuczne unasiennienie”.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Przepisy Unii w dziedzinie hodowli zwierząt przyczyniają się również do zachowania zwierzęcych zasobów genetycznych, ochrony bioróżnorodności genetycznej oraz produkcji typowych produktów regionalnych wysokiej jakości w oparciu o szczególne dziedziczne cechy lokalnych ras zwierząt gospodarskich.

(7) Przepisy Unii w dziedzinie hodowli zwierząt przyczyniają się również do zachowania zwierzęcych zasobów genetycznych, ochrony bioróżnorodności genetycznej i dziedzictwa kulturowego Unii oraz produkcji typowych produktów regionalnych wysokiej jakości w oparciu o szczególne dziedziczne cechy lokalnych ras zwierząt gospodarskich.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Ponadto doświadczenie wykazało, że aby ułatwić stosowanie zasad przewidzianych we wspomnianych dyrektywach, w wielu przepisach należy doprecyzować sformułowania i uspójnić terminologię. W celu zachowania jasności i spójności przepisów Unii należy również przewidzieć więcej definicji.

(10) Ponadto doświadczenie wykazało, że aby ułatwić stosowanie zasad przewidzianych we wspomnianych dyrektywach, w wielu przepisach należy doprecyzować sformułowania i uspójnić terminologię oraz ujednolicić ją na poziomie państw członkowskich. W celu zachowania jasności i spójności przepisów Unii należy również przewidzieć więcej definicji, w tym definicję „rasy”.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Termin „rasa” powinien jednak pozostać niedookreślonym pojęciem prawnym, co umożliwi związkom hodowców opisanie grupy zwierząt wystarczająco zbliżonych do siebie pod względem genetycznym, którą uznają za odróżniającą się od innych zwierząt tego gatunku, i wpisanie takich zwierząt oraz informacji o ich znanych przodkach do ksiąg hodowlanych w celu odtworzenia ich dziedzicznych cech poprzez rozród, wymianę i selekcję w ramach ustalonego programu hodowlanego.

skreślony

Uzasadnienie

Pojęcie rasy, przewijające się przez całe rozporządzenie, nie zostało zdefiniowane. Sprawozdawca proponuje, aby je zdefiniować ze względu na pewność prawa.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W związku z powyższym ustanowione w niniejszym rozporządzeniu zasady dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych powinny mieć na celu umożliwienie dostępu do handlu w oparciu o uzgodnione reguły mające zastosowanie do uznawania związków hodowców zajmujących się rasami oraz zatwierdzania ich odpowiednich programów hodowlanych. W niniejszym rozporządzeniu należy również określić kryteria regulujące wpisywanie zwierząt hodowlanych czystorasowych do różnych klas sekcji głównej księgi hodowlanej, zasady przeprowadzania oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej oraz kryteria dopuszczania zwierząt hodowlanych do hodowli, a także treść świadectw zootechnicznych.

(13) W związku z powyższym ustanowione w niniejszym rozporządzeniu zasady dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych i zwierząt hodowlanych ras mieszanych powinny mieć na celu umożliwienie dostępu do handlu w oparciu o uzgodnione reguły mające zastosowanie do uznawania związków hodowców zajmujących się rasami oraz zatwierdzania ich odpowiednich programów hodowlanych. W niniejszym rozporządzeniu należy również określić kryteria regulujące wpisywanie zwierząt hodowlanych czystorasowych do różnych klas sekcji głównej księgi hodowlanej, wpisywanie zwierząt hodowlanych ras mieszanych do sekcji dodatkowych księgi hodowlanej, zasady przeprowadzania oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej oraz kryteria dopuszczania zwierząt hodowlanych do hodowli, a także treść świadectw zootechnicznych.

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno umożliwiać hodowlę ras mieszanych, aby ułatwić handel na rynku wewnętrznym.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Podobnie zasady dotyczące mieszańców świń ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć na celu umożliwienie dostępu do handlu w oparciu o uzgodnione reguły mające zastosowanie do uznawania przedsiębiorstw hodowlanych zajmujących się różnymi krzyżówkami mieszańców świń oraz zatwierdzania ich odpowiednich programów hodowlanych. W niniejszym rozporządzeniu należy również określić kryteria regulujące wpisywanie mieszańców świń do sekcji głównej rejestrów, zasady dotyczące oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej oraz kryteria dopuszczania mieszańców świń do hodowli, a także treść świadectw zootechnicznych.

(14) Podobnie zasady dotyczące mieszańców świń ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć na celu umożliwienie dostępu do handlu w oparciu o uzgodnione reguły mające zastosowanie do uznawania przedsiębiorstw hodowlanych zajmujących się różnymi krzyżówkami mieszańców świń oraz zatwierdzania ich odpowiednich programów hodowlanych. W niniejszym rozporządzeniu należy również określić kryteria regulujące wpisywanie mieszańców świń do sekcji głównej rejestrów zootechnicznych, zasady dotyczące oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej oraz kryteria dopuszczania mieszańców świń do zarodu, a także treść świadectw zootechnicznych.

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Uzasadnienie

Pojęcie „rejestru” jest już stosowane w niektórych państwach członkowskich do innych dokumentów niż dokument, o którym mowa w niniejszym tekście. Aby tekst był jasny, należy zastosować termin „rejestr zootechniczny”.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14a) Zdrowie i dobrostan zwierząt powinny być uwzględniane przez wszystkie podmioty w sektorze zootechnicznym, w szczególności w działaniach zmierzających do genetycznego doskonalenia ras.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14b) Niniejsze rozporządzenie nie powinno obejmować problematyki klonowania.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Państwa członkowskie nie mogą na poziomie krajowym osiągnąć w wystarczający sposób celu niniejszego rozporządzenia, tj. zapewnienia zharmonizowanego podejścia do handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii, a także do niezbędnych kontroli urzędowych w zakresie programów hodowlanych realizowanych przez związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane, w związku z czym, ze względu na skutek, złożoność, transgraniczny i międzynarodowy charakter tego celu, cel ten można lepiej realizować na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zakres niniejszego rozporządzenia jest ograniczony do środków niezbędnych do realizacji jego celów, jest ono więc również zgodne z zasadą proporcjonalności, o której mowa w art. 5 ust. 4 przedmiotowego Traktatu.

(15) Ponieważ państwa członkowskie nie mogą na poziomie krajowym osiągnąć w wystarczający sposób celu niniejszego rozporządzenia, tj. zapewnienia zharmonizowanego podejścia do handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii, z uwzględnieniem poziomu organizowania się hodowców zwierząt w zrzeszenia, poziomu kapitału tych zrzeszeń oraz skuteczności programów hodowlanych, a także do niezbędnych kontroli urzędowych w zakresie programów hodowlanych realizowanych przez związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane, w związku z czym, ze względu na skutek, złożoność, transgraniczny i międzynarodowy charakter tego celu, cel ten można lepiej realizować na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zakres niniejszego rozporządzenia jest ograniczony do środków niezbędnych do realizacji jego celów, jest ono więc również zgodne z zasadą proporcjonalności, o której mowa w art. 5 ust. 4 przedmiotowego Traktatu.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Jakość usług świadczonych przez związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane oraz sposób, w jaki oceniają one i klasyfikują zwierzęta, mają wpływ na wartość rynkową zwierząt hodowlanych. W związku z tym należy określić zasady uznawania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych w oparciu o zharmonizowane kryteria unijne oraz zasady ich nadzorowania przez właściwe organy państw członkowskich w celu zagwarantowania, by ustanowione przez nie zasady nie prowadziły do różnic między programami hodowlanymi i normami hodowlanymi, a w rezultacie do powstawania barier w handlu wewnątrzunijnym.

(16) Jakość usług świadczonych przez związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane oraz sposób, w jaki oceniają one i klasyfikują zwierzęta, definiują poziom użytkowości zwierzęcia i mają wpływ na wartość rynkową zwierząt hodowlanych. W związku z tym należy określić zasady uznawania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych w oparciu o zharmonizowane kryteria unijne oraz zasady ich nadzorowania przez właściwe organy państw członkowskich w celu zagwarantowania, by ustanowione przez nie zasady nie prowadziły do różnic między programami hodowlanymi i normami hodowlanymi, a w rezultacie do powstawania barier w handlu wewnątrzunijnym.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Prawo do otrzymania uznania przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane spełniające określone kryteria jest fundamentalną zasadą unijnych przepisów zootechnicznych. Ochrona działalności gospodarczej istniejącego uznanego związku hodowców nie powinna już uzasadniać odmowy uznania przez właściwy organ kolejnego związku hodowców w odniesieniu do tej samej rasy. To samo dotyczy zatwierdzenia geograficznego rozszerzenia programu hodowlanego realizowanego dla tej samej rasy lub dla zwierząt hodowlanych, które mogą zostać pozyskane z populacji hodowlanej istniejącego związku hodowców. Właściwy organ powinien jednak dysponować podstawą prawną umożliwiającą odmowę uznania lub zatwierdzenia, w przypadku gdy istnieje uzasadnione ryzyko, że takie uznanie lub zatwierdzenie zagrażałoby zachowaniu rzadkiej rasy lub utrudniałoby ochronę różnorodności genetycznej.

(18) Prawo do otrzymania uznania przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane spełniające określone kryteria jest fundamentalną zasadą unijnych przepisów zootechnicznych. Ochrona działalności gospodarczej istniejącego uznanego związku hodowców nie powinna już uzasadniać odmowy uznania przez właściwy organ kolejnego związku hodowców w odniesieniu do tej samej rasy. To samo dotyczy zatwierdzenia geograficznego rozszerzenia programu hodowlanego realizowanego dla tej samej rasy lub dla zwierząt hodowlanych, które mogą zostać pozyskane z populacji hodowlanej istniejącego związku hodowców. Właściwy organ powinien jednak dysponować podstawą prawną umożliwiającą odmowę uznania lub zatwierdzenia, w przypadku gdy istnieje uzasadnione ryzyko, że takie uznanie lub zatwierdzenie zagrażałoby zachowaniu rzadkiej rasy lub utrudniałoby ochronę różnorodności genetycznej. Takiej podstawy prawnej nie należy wykorzystywać do celów innych niż określone w niniejszym rozporządzeniu. Nie może ona też w żadnym razie usprawiedliwiać naruszania zasad regulujących funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19a) Unia Europejska jest umawiającą się stroną Konwencji o różnorodności biologicznej, której celem jest ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystywanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych. Zgodnie z konwencją państwa mają suwerenne prawa do własnych zasobów biologicznych, są odpowiedzialne za ochronę swojej różnorodności biologicznej oraz za zrównoważone użytkowanie własnych zasobów biologicznych. Unia jest także umawiającą się stroną protokołu z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów. W niniejszym rozporządzeniu należy więc uwzględnić zobowiązania spoczywające na państwach członkowskich i umożliwić im wypełnienie tych zobowiązań w ramach zrównoważonego zarządzania zasobami genetycznymi zwierząt.

Uzasadnienie

Ponieważ niniejsze rozporządzenie będzie zawierało odniesienie do Protokołu z Nagoi i do Konwencji o różnorodności biologicznej, należy określić odpowiednie ramy.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane uznane w jednym państwie członkowskim powinny mieć możliwość wdrażania swoich zatwierdzonych programów hodowlanych w innych państwach członkowskich, tak aby zapewnić optymalne wykorzystanie zwierząt hodowlanych o wysokiej wartości genotypowej jako ważnego czynnika produkcji w Unii. W tym celu prosta procedura powiadamiania powinna zapewniać poinformowanie właściwego organu w innym państwie członkowskim o planowanej działalności.

(20) Związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane uznane w jednym państwie członkowskim powinny mieć możliwość wdrażania swoich zatwierdzonych programów hodowlanych w innych państwach członkowskich, tak aby zapewnić optymalne wykorzystanie zwierząt hodowlanych o wysokiej wartości genotypowej jako ważnego czynnika produkcji w Unii. W tym celu należy ustalić zasady wydawania świadectw tym związkom w dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości realizowanych przez nie programów hodowlanych, natomiast prosta procedura powiadamiania powinna zapewniać poinformowanie właściwego organu w innym państwie członkowskim o planowanej działalności.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Należy ułatwiać współpracę transgraniczną między związkami hodowców i przedsiębiorstwami hodowlanymi, które pragną nawiązać taką współpracę, zapewniając przy tym swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i zniesienie przeszkód utrudniających swobodny przepływ zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu. Te unijne struktury partnerskie przyczyniłyby się w szczególności do wzmocnienia unijnej tożsamości niektórych ras dzięki wzajemnemu wykorzystaniu środków i wymianie danych, co zwiększyłoby wiarygodność i widoczność.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Komisja powinna zostać uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zmieniających załącznik I, aby dostosować kryteria uznawania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych oraz zatwierdzania programów hodowlanych do zmian w sektorze hodowlanym.

skreślony

Uzasadnienie

Liczba aktów delegowanych jest za duża, ich zasięg jest zbyt szeroki i dotyczą one zasadniczych elementów tekstu.

Poprawka     19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Należy precyzyjniej określić relacje między hodowcami a związkami hodowców i przedsiębiorstwami hodowlanymi, w szczególności w celu zagwarantowania prawa hodowców do członkostwa w związkach hodowców i przedsiębiorstwach hodowlanych oraz prawa do uczestniczenia w programie hodowlanym na obszarze geograficznym, na którym jest on realizowany. Związki hodowców powinny posiadać zasady zapobiegające dyskryminacji hodowców ze względu na ich pochodzenie i muszą świadczyć minimalny zakres usług.

(24) Należy precyzyjniej określić relacje między hodowcami a związkami hodowców i przedsiębiorstwami hodowlanymi, w szczególności w celu zagwarantowania prawa hodowców do członkostwa w związkach hodowców i przedsiębiorstwach hodowlanych oraz prawa do uczestniczenia w programie hodowlanym na obszarze geograficznym, również przekraczającym granice krajowe, na którym jest on realizowany. Związki hodowców powinny posiadać zasady zapobiegające dyskryminacji hodowców ze względu na ich pochodzenie i muszą świadczyć minimalny zakres usług.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną mogą przeprowadzać instytucje wyznaczone przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane. Takie wyznaczone instytucje współpracują z ośrodkami referencyjnymi Unii Europejskiej wyznaczonymi przez Komisję. Komisja powinna zatem zostać uprawniona do wyznaczenia w drodze aktów wykonawczych ośrodków referencyjnych Unii Europejskiej oraz otrzymać niezbędne uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych określających obowiązki i funkcje tych ośrodków, w stosownych przypadkach poprzez zmianę załącznika IV. Takie ośrodki referencyjne kwalifikują się do otrzymania pomocy Unii zgodnie z decyzją Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii14. W przypadku bydła hodowlanego czystorasowego ocena wartości użytkowej i ocena genetyczna przeprowadzane są przez związki hodowców przy wsparciu Interbull Centre, organu referencyjnego Unii Europejskiej wyznaczonego decyzją Rady 96/463/WE z dnia 23 lipca 1996 r. wyznaczającą organ referencyjny odpowiedzialny za współpracę w zakresie ujednolicania metod badania i oceny wyników w odniesieniu do czystorasowych zwierząt hodowlanych z gatunku bydła15.

(34) Ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną mogą przeprowadzać instytucje wyznaczone przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane. Takie wyznaczone instytucje współpracują z ośrodkami referencyjnymi Unii Europejskiej wyznaczonymi przez Komisję. Komisja powinna zatem zostać uprawniona do wyznaczenia w drodze aktów wykonawczych ośrodków referencyjnych Unii Europejskiej oraz otrzymać niezbędne uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych określających obowiązki i funkcje tych ośrodków, w stosownych przypadkach poprzez zmianę załącznika IV. Takie ośrodki referencyjne kwalifikują się do otrzymania pomocy Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/201414. W przypadku bydła hodowlanego czystorasowego ocena wartości użytkowej i ocena genetyczna przeprowadzane są przez związki hodowców przy wsparciu Interbull Centre – stałej komisji Międzynarodowego Komitetu ds. Rejestracji Zwierząt (ICAR) wyznaczonego decyzją Rady 96/463/WE z dnia 23 lipca 1996 r. jako organ referencyjny odpowiedzialny za współpracę w zakresie ujednolicania metod badania i oceny wyników w odniesieniu do czystorasowych zwierząt hodowlanych z gatunku bydła15.

_______________

_______________

4 Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1).

15 Dz.U. L 192 z 2.8.1996, s. 19.

15 Dz.U. L 192 z 2.8.1996, s. 19.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Ponieważ w niniejszym rozporządzeniu ustanowiono szczegółowe przepisy dotyczące jedynie hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, Komisja musi zostać uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie uznawania związków hodowców, zatwierdzania programów hodowlanych, wpisywania zwierząt hodowlanych do ksiąg hodowlanych, oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej oraz dopuszczania do hodowli, a także do przyjęcia aktów wykonawczych dotyczących świadectw zootechnicznych dla handlu zwierzętami hodowlanymi innych gatunków i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz dla ich przywozu do Unii, jeżeli jest to wymagane w celu usunięcia przeszkód w handlu.

skreślony

Uzasadnienie

Liczba aktów delegowanych jest za duża, ich zasięg jest zbyt szeroki i dotyczą one zasadniczych elementów tekstu. Ponadto inne gatunki należy włączać w zakres niniejszego rozporządzenia wyłącznie w drodze współdecyzji.

Poprawka     22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Przywóz zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu ma kluczowe znaczenie dla europejskiego rolnictwa. Przywóz taki powinien zatem odbywać się w warunkach ściśle odpowiadających warunkom stosowanym w handlu między państwami członkowskimi. Zwierzęta hodowlane i ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu powinny jednak kwalifikować się do wpisania do sekcji głównej księgi hodowlanej lub rejestru w Unii, jeśli poziom kontroli urzędowych przeprowadzanych w państwie trzecim wywozu daje tę samą pewność w odniesieniu do informacji dotyczących rodowodu oraz wyników oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej jak w Unii. Ponadto podmioty zajmujące się hodowlą w państwach trzecich powinny dopuszczać na zasadzie wzajemności zwierzęta hodowlane i ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu pochodzące z odpowiedniego związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego uznanego w Unii.

(36) Przywóz zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu ma kluczowe znaczenie dla europejskiego rolnictwa. Przywóz taki powinien zatem odbywać się w warunkach ściśle odpowiadających warunkom stosowanym w handlu między państwami członkowskimi i z poszanowaniem wszystkich norm zapewniających jakość przywożonego materiału. Zwierzęta hodowlane i ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu powinny jednak kwalifikować się do wpisania do sekcji głównej księgi hodowlanej lub rejestru w Unii, jeśli poziom kontroli urzędowych przeprowadzanych w państwie trzecim wywozu daje tę samą pewność w odniesieniu do informacji dotyczących rodowodu oraz wyników oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej jak w Unii. Ponadto podmioty zajmujące się hodowlą w państwach trzecich powinny dopuszczać na zasadzie wzajemności zwierzęta hodowlane i ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu pochodzące z odpowiedniego związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego uznanego w Unii.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43) W stosownych przypadkach oraz w szczególności w świetle wyników kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie Komisja powinna przeprowadzać kontrole w państwach członkowskich w celu zapewnienia stosowania zootechnicznych i genealogicznych zasad określonych w niniejszym rozporządzeniu we wszystkich państwach członkowskich.

(43) Komisja powinna przeprowadzać kontrole oparte na analizie ryzyka w państwach członkowskich oraz w szczególności w świetle wyników kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia stosowania zootechnicznych i genealogicznych zasad określonych w niniejszym rozporządzeniu we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka     24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44) W stosownych przypadkach Komisja powinna zostać uprawniona do przeprowadzania w imieniu Unii kontroli w państwach trzecich w celu ustanawiania wykazów państw trzecich, z których powinien być dozwolony przywóz do Unii zwierząt hodowlanych, ich nasienia, oocytów i zarodków, określania warunków takiego przywozu, uzyskiwania informacji na temat funkcjonowania umów dwustronnych oraz, jeżeli jest to uzasadnione, ze względu na poważne naruszenie warunków takiego przywozu określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(44) W stosownych przypadkach Komisja powinna zostać uprawniona do przeprowadzania w imieniu Unii kontroli w państwach trzecich w celu ustanawiania wykazów państw trzecich, z których powinien być dozwolony przywóz do Unii zwierząt hodowlanych, ich nasienia, oocytów i zarodków oraz określania warunków takiego przywozu, przy czym niezbędne jest uzyskanie informacji na temat ich identyfikowalności za pośrednictwem świadectw zootechnicznych, w których wskazuje się ich pochodzenie, a także informacji na temat funkcjonowania umów dwustronnych oraz, jeżeli jest to uzasadnione, ze względu na poważne naruszenie warunków takiego przywozu określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka     25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46) W celu zapewnienia odpowiedniego stosowania niniejszego rozporządzenia oraz uzupełniania go lub wprowadzania zmian do załączników I-V do niniejszego rozporządzenia Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do stosowanych kryteriów i procedur oraz wymaganych warunków uznawania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, zatwierdzania programów hodowlanych, wpisywania zwierząt do ksiąg i rejestrów, dopuszczania zwierząt hodowlanych do hodowli oraz rozrodu naturalnego i wspomaganego, przeprowadzania oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, określania zootechnicznych i genealogicznych wymogów dla handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym i ich przywozu z państw trzecich, a także określania obowiązków i funkcji ośrodka referencyjnego.

skreślony

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47) Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do handlu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi gatunków innych niż bydło, świnie, owce, kozy i koniowate oraz ich produktami przeznaczonymi do rozrodu, a także w odniesieniu do ich przywozu do Unii, aby umożliwić państwom członkowskim reagowanie na zakłócenia w handlu, a przede wszystkim na reagowanie w sytuacji, gdy rzadka rasa jest bliska wyginięcia lub różnorodność genetyczna nie jest dostatecznie chroniona.

skreślony

Uzasadnienie

Inne gatunki należy włączać w zakres rozporządzenia wyłącznie w drodze współdecyzji.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zasady zootechniczne i genealogiczne dotyczące handlu zwierzętami hodowlanymi, ich nasieniem, oocytami i zarodkami oraz ich przywozu do Unii;

a) zasady zootechniczne i genealogiczne dotyczące ochrony i udoskonalania hodowli zwierząt, a także dotyczące handlu zwierzętami hodowlanymi, ich nasieniem, oocytami i zarodkami oraz ich przywozu do Unii;

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) normy regulujące ochronę i ulepszanie ras rodzimych lub zagrożonych wyginięciem;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) gatunku bydła (Bos taurus i Bubalus bubalis), gatunku świni (Sus scrofa), owcy (Ovis aries) lub kozy (Capra hircus);

(i) gatunku bydła (Bos taurus, Bos indicus i Bubalus bubalis), gatunku świni (Sus scrofa), owcy (Ovis aries) lub kozy (Capra hircus);

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć pojęcie gatunku bydła i objąć nim w szczególności zebu.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) gatunku innego niż wymienione w ppkt (i) i (ii), w odniesieniu do którego przyjęto akty delegowane na podstawie art. 35 ust. 1 lub art. 45 ust. 1;

skreślony

Uzasadnienie

Pozostałe gatunki należy włączać w zakres niniejszego rozporządzenia wyłącznie w drodze współdecyzji.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

aa) „rasa” oznacza grupę zwierząt charakteryzujących się jednolitością cech, które mogą przekazać swojemu potomstwu, wystarczającą do uznania ich za odróżniające się od innych zwierząt tego samego gatunku przez co najmniej jedną grupę hodowców, która zgadza się hodować je w ramach programów hodowlanych i zarejestrować w swoich księgach hodowlanych w celu rozrodu, wymiany handlowej i hodowli, udoskonalenia lub ochrony;

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) „związek hodowców” oznacza każdą organizację hodowlaną lub zrzeszenie hodowców, uznane przez właściwy organ państwa członkowskiego zgodnie z art. 4 ust. 2 do celów realizacji programu hodowlanego w odniesieniu do zwierząt hodowlanych czystorasowych wpisanych do ksiąg hodowlanych prowadzonych lub założonych przez ten związek;

d) „związek hodowców” oznacza każdy podmiot prywatny lub organ publiczny powstały w oparciu o ustawodawstwo państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek o uznanie, oraz uznany przez właściwy organ państwa członkowskiego zgodnie z art. 4 ust. 2 do celów realizacji programu hodowlanego;

Poprawka     33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) „program hodowlany” oznacza szereg usystematyzowanych działań opracowanych i prowadzonych przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane zgodnie z art. 8 ust. 1, w tym w szczególności określanie dokładnych fenotypowych i genetycznych cech danej rasy, ukierunkowywanie hodowli i wyznaczanie jej celów, zasady organizacji i prowadzenia księgi hodowlanej, definiowanie systemu oceny wartości użytkowej z uwzględnieniem celów hodowli, w stosownych przypadkach określanie wybranych kryteriów oceny genetycznej i ich wagi, w razie konieczności definiowanie systemu zapisywania i kontroli wartości użytkowej oraz podejmowanie kwestii ochrony, udoskonalania i/lub promocji danej rasy;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) organizację kontroli urzędowych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 46 i w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 52 ust. 1;

(ii) organizację kontroli urzędowych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 46;

Poprawka     35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) zapewnienie jakości programów hodowlanych

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) gatunku, o którym mowa w lit. a) ppkt (ii), którego rodzice zostali wpisani do sekcji głównej księgi hodowlanej tej samej rasy i które jest wpisane lub zarejestrowane i kwalifikujące się do wpisania do sekcji głównej takiej księgi hodowlanej zgodnie z art. 19;

(ii) gatunku, o którym mowa w lit. a) ppkt (ii), którego rodzice zostali wpisani do księgi hodowlanej tej samej rasy i które jest wpisane lub zarejestrowane i kwalifikujące się do wpisania do tej księgi hodowlanej zgodnie z art. 19, w tym wałachy;

Uzasadnienie

Powyższa definicja obejmująca jedynie zwierzęta hodowlane nie odpowiada szczególnym cechom księgi hodowlanej koniowatych, w której zapisu dokonuje się przy narodzinach zwierzęcia niezależnie od tego, czy w przyszłości będzie to zwierzę hodowlane czy nie. Dotyczy to w szczególności wałachów i określenia ich jako „zarejestrowany koniowaty”.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) gatunku innego niż wymienione w ppkt (i) i (ii) niniejszej litery, w odniesieniu do którego szczegółowe zasady zootechniczne i genealogiczne dotyczące handlu tymi zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz zasady ich przywozu do Unii zostały ustanowione w aktach delegowanych przyjętych na podstawie, odpowiednio, art. 35 ust. 1 i art. 45 ust. 1;

skreślony

Poprawka     38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiia) gatunku, który został wpisany do sekcji głównej księgi hodowlanej w drodze wyjątków na podstawie art. 17 i 19;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja) „linia” oznacza określoną genetycznie podpopulację zwierząt czystorasowych danej rasy;

Uzasadnienie

Gdyby wprowadzono taki wymóg, pobieranie próbek DNA mogłoby towarzyszyć dokumentacji dotyczącej zwierzęcia hodowlanego przez całe życie i byłoby wykorzystywane w przypadku zastrzeżeń lub problemów z identyfikacją.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o) „cecha” oznacza wymierną dziedziczną cechę zwierzęcia hodowlanego;

o) „cecha” oznacza szacunek spodziewanego wpływu genotypu danego zwierzęcia na daną cechę jego potomstwa;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

v) „kontrola zootechniczna” oznacza kontrolę dokumentów i kontrolę tożsamości przeprowadzane w odniesieniu do zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu przywożonych do Unii, w celu sprawdzenia zgodności z warunkami zootechnicznymi przewidzianymi w art. 42 oraz zasadami zootechnicznymi i genealogicznymi określonymi w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 45 ust. 1;

v) „kontrola zootechniczna” oznacza kontrolę dokumentów i kontrolę tożsamości przeprowadzane w odniesieniu do zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu przywożonych do Unii, w celu sprawdzenia zgodności z warunkami zootechnicznymi przewidzianymi w art. 42;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera w – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) zwierząt hodowlanych czystorasowych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu w przypadku ich przywozu do Unii, jak przewidziano w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 45 ust. 1;

skreślony

Poprawka     43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera y a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ya) „rasa zwierząt zagrożona wyginięciem” oznacza rasę zwierząt, w której liczba zwierząt-ojców i zwierząt-matek w Unii lub w państwie członkowskim spadła poniżej określonego poziomu, w związku z czym rasa ta jest zagrożona wyginięciem.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane mogą zwrócić się do właściwego organu o uznanie zgodnie z ust. 2.

1. Związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane zwracają się do właściwego organu o uznanie zgodnie z ust. 2.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić ramy prawne uznawania związków hodowców przez państwa członkowskie: dany podmiot powinien mieć obowiązek złożenia wniosku o uznanie, aby móc prowadzić księgę hodowlaną i realizować program hodowlany.

Poprawka     45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c – podpunkt i – tiret pierwsze

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– ochronę rasy, lub

– ochronę różnorodności genetycznej w obrębie rasy,

– ulepszenie rasy lub krzyżówki;

– ulepszenie rasy;

 

– planowanie krzyżówki lub;

 

– planowanie nowej rasy;

 

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 71, dotyczących zmian w wymogach w zakresie uznawania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, określonych w części 1 załącznika I oraz, w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych, w części 3 tego załącznika, w celu uwzględnienia różnorodności związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, na które te wymogi maja wpływ.

skreślony

Poprawka     47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 lit. b) właściwy organ może odmówić uznania związku hodowców spełniającego wymogi określone w załączniku I część 1, jeśli program hodowlany tego związku hodowców mógłby zagrozić zachowaniu lub różnorodności genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych wpisanych lub zarejestrowanych i kwalifikujących się do wpisania w księdze hodowlanej założonej dla tej rasy przez związek hodowców, który został wcześniej uznany w tym państwie członkowskim.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 lit. b) właściwy organ może odmówić uznania związku hodowców spełniającego wymogi określone w załączniku I część 1, jeśli program hodowlany tego związku hodowców mógłby zagrozić:

 

a) ochronie zwierząt hodowlanych czystorasowych wpisanych lub zarejestrowanych i kwalifikujących się do wpisania w księdze hodowlanej założonej dla tej rasy przez związek hodowców, który został wcześniej uznany w tym państwie członkowskim;

 

b) różnorodności genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z powodu utraty wydajności w zakresie kontroli chowu wsobnego i zarządzania anomaliami genetycznymi w wyniku braku koordynacji i wymiany informacji o dziedzictwie genetycznym rasy;

 

c) w przypadku rasy rzadkiej lub zagrożonej wyginięciem, skutecznej realizacji programu hodowlanego istniejącego związku hodowców zwierząt tej samej rasy, co prowadziłoby do znacznej utraty skuteczności w odniesieniu do oczekiwanych postępów w zakresie genetyki; lub

 

d) ochronie lub zrównoważonemu zarządzaniu zasobami zoogenetycznymi, do których dane państwo członkowskie ma suwerenne prawa i za które jest odpowiedzialne, zgodnie z celami Konwencji o różnorodności biologicznej i protokołu z Nagoi do tej konwencji.

Poprawka     48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) potencjalną interferencję i osłabienie, które wynikałyby z uznania jednostki rejestrującej te same zwierzęta hodowlane co związek hodowców, który został już uznany, jeżeli dotyczy to rasy rzadkiej lub zagrożonej wyginięciem;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) rasę lub krzyżówkę, w odniesieniu do której zatwierdzono dany program hodowlany;

b) rasę lub krzyżówkę, w odniesieniu do której zatwierdzono dany program hodowlany zgodnie z art. 8 ust. 1;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-1. Związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane realizuje program hodowlany po jego zatwierdzeniu przez właściwy organ zgodnie z ust. -1 a.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-1a. Związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane przedkłada wniosek o zatwierdzenie swojego programu hodowlanego właściwemu organowi, który uznał związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane zgodnie z art. 4 ust. 2.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwy organ zatwierdza program hodowlany związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego, które uznał zgodnie z art. 4 ust. 2, pod warunkiem że dany związek hodowców lub dane przedsiębiorstwo hodowlane przedłoży wniosek o zatwierdzenie swojego programu hodowlanego, wykazując zgodność z wymogami przewidzianymi w art. 4 ust. 2 lit. c) i określonymi w części 2 załącznika I oraz, w przypadku zwierząt czystorasowych z rodziny koniowatych, w części 3 tego załącznika.

1. Właściwy organ, o którym mowa w ust. -1a ocenia programy hodowlane związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego i zatwierdza je, pod warunkiem że spełniają one wymogi przewidziane w art. 4 ust. 2 lit. c) i określone w części 2 załącznika I oraz, w przypadku zwierząt czystorasowych z rodziny koniowatych, w części 3 załącznika I.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwy organ, o którym mowa w art. 4, może zezwolić związkom hodowców i przedsiębiorstwom hodowlanym na zlecanie stronom trzecim technicznego zarządzania swoją księgą hodowlaną lub rejestrem oraz wykonywania innych zadań związanych z programem hodowlanym, pod warunkiem że:

2. Związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane mogą zlecać stronie trzeciej lub stronom trzecim wykonywanie czynności związanych z technicznym zarządzaniem swoją księgą hodowlaną lub rejestrem zootechnicznym oraz wykonywanie innych zadań związanych z programem hodowlanym, pod warunkiem że:

a) dane związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane będą nadal odpowiedzialne wobec właściwego organu za zapewnienie zgodności z wymogami przewidzianymi w art. 4 ust. 2 lit. c);

a) dane związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane będą nadal odpowiedzialne wobec właściwego organu za zapewnienie zgodności z wymogami przewidzianymi w art. 4 ust. 2 lit. c) oraz w części 2 i 3 załącznika I;

b) nie zaistnieje konflikt interesów między daną stroną trzecią a działalnością gospodarczą hodowców uczestniczących w programie hodowlanym.

b) nie zaistnieje konflikt interesów między daną stroną trzecią a działalnością gospodarczą hodowców uczestniczących w programie hodowlanym;

 

c) dane związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane podały we wniosku, o którym mowa w ust. -1a, zadania, które zamierzają zlecić stronom trzecim, wraz z ich nazwami i danymi kontaktowymi.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W celu uwzględnienia różnorodności programów hodowlanych realizowanych przez związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących zmian w wymogach w zakresie zatwierdzania programów hodowlanych, określonych w załączniku I część 2 oraz, w przypadku zwierząt czystorasowych z rodziny koniowatych, w części 3 tego załącznika, zgodnie z art. 71.

skreślony

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli zakres programu hodowlanego lub terytorium geograficzne, na którym ma być realizowany, wskazują, iż związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane zamierza realizować go w odniesieniu do zwierząt hodowlanych przebywających w innym państwie członkowskim, właściwy organ, o którym mowa w art. 8 ust. 1:

1. Jeżeli zakres programu hodowlanego lub terytorium geograficzne, na którym ma być realizowany, wskazują, iż związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane zamierza realizować go w odniesieniu do zwierząt hodowlanych przebywających w innym państwie członkowskim, właściwy organ, o którym mowa w art. 8 ust. -1a:

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) powiadamia właściwy organ tego innego państwa członkowskiego co najmniej 90 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia programu hodowlanego;

a) powiadamia właściwy organ tego innego państwa członkowskiego w języku urzędowym tego państwa co najmniej 90 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia programu hodowlanego;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wraz ze wspomnianym powiadomieniem przekazuje właściwemu organowi, o którym mowa w lit. a), kopię wniosku o zatwierdzenie programu hodowlanego przewidzianego w art. 8 ust. 1.

b) wraz ze wspomnianym powiadomieniem przekazuje właściwemu organowi, o którym mowa w lit. a), kopię wniosku o zatwierdzenie programu hodowlanego przewidzianego w art. 8 ust. -1a, sporządzoną w języku urzędowym państwa członkowskiego, o którym mowa w lit. a).

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwy organ, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, może w ciągu 90 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa we wspomnianym ustępie, odmówić zatwierdzenia dotyczącego realizacji na jego terytorium programu hodowlanego przez związek hodowców uznany przez właściwy organ, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jeśli:

2. Właściwy organ, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, może w ciągu 90 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa we wspomnianym ustępie, odmówić zatwierdzenia dotyczącego realizacji na jego terytorium programu hodowlanego przez związek hodowców uznany przez właściwy organ, o którym mowa w art. 8 ust. -1a, jeśli:

Poprawka     59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zatwierdzenie kolejnego programu hodowlanego doprowadziłoby do podziału populacji zwierząt hodowlanych czystorasowych dostępnych w tym państwie członkowskim do tego stopnia, że zagroziłoby to zachowaniu tej rasy lub jej różnorodności biologicznej.

b) zatwierdzenie kolejnego programu hodowlanego mogłoby zagrozić ochronie lub różnorodności genetycznej rasy w państwie członkowskim pod względem kontroli chowu wsobnego i zarządzania anomaliami genetycznymi w wyniku braku koordynacji i wymiany informacji lub też mogłoby zagrozić programom ulepszania genetycznego ras rzadkich lub zagrożonych wyginięciem w wyniku zmian hodowlanych, które są niezgodne z cechami określonymi dla danej rasy w tym państwie członkowskim i które doprowadziłyby do utraty skuteczności pod względem spodziewanych postępów w zakresie genetyki.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli właściwy organ, o którym mowa w ust. 1 lit. a), zamierza odmówić zatwierdzenia zgodnie z ust. 2, informuje Komisję o swoim zamiarze odmowy zatwierdzenia, przedstawiając uzasadnione wyjaśnienie.

5. Jeżeli właściwy organ, o którym mowa w ust. 1 lit. a), odmówi zatwierdzenia zgodnie z ust. 2, informuje o tym Komisję.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli w regulaminie związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego przewidziano członkostwo, hodowcy mogą ubiegać się o:

skreślony

a) członkostwo w takim związku hodowców lub przedsiębiorstwie hodowlanym;

 

b) uczestnictwo w programie hodowlanym w zakresie i na obszarze geograficznym działalności zatwierdzonym zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9.

 

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli w regulaminie związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego nie przewidziano członkostwa, hodowcy uczestniczący w programie hodowlanym zatwierdzonym zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9 mogą ubiegać się o:

2. Hodowcy uczestniczący w programie hodowlanym zatwierdzonym zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9 mają dostęp bez dyskryminacji do wszystkich usług świadczonych w ramach programu hodowlanego.

a) wpisanie swoich zwierząt hodowlanych czystorasowych do sekcji głównej księgi hodowlanej założonej dla danej rasy przez związek hodowców zgodnie z art. 17 ust. 1;

 

b) wpisanie swoich zwierząt do sekcji dodatkowej księgi hodowlanej założonej dla danej rasy przez związek hodowców zgodnie z art. 17 ust. 3;

 

c) zarejestrowanie swoich mieszańców świń w rejestrze założonym dla tej krzyżówki przez przedsiębiorstwo hodowlane zgodnie z art. 24;

 

d) uczestnictwo w ocenie wartości użytkowej i ocenie genetycznej zgodnie z art. 27;

 

e) otrzymanie świadectwa zootechnicznego zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2.

 

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Jeżeli w regulaminie związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego przewidziano system członkostwa:

 

a) hodowcy mogą się ubiegać o członkostwo w takim związku hodowców lub przedsiębiorstwie hodowlanym;

 

b) hodowcy mogą się ubiegać o udział w programie hodowlanym w zakresie stosowania i na geograficznym obszarze działalności, które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9.

 

c) hodowcy biorą bez dyskryminacji udział w programie hodowlanym w zakresie stosowania i na geograficznym obszarze działalności, które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9.

Uzasadnienie

Ten nowy ustęp ma wyjaśnić prawa hodowców, którzy przystąpili do związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego. Te prawa powinny się ograniczać szczególności do hodowców, którzy znajdują się na obszarze geograficznym działania związku hodowców; hodowcy powinni mieć dostęp bez dyskryminacji do usług programu hodowlanego.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Hodowcy mają prawo wyboru księgi hodowlanej lub rejestru, do których chcą wpisać swoje zwierzęta hodowlane zgodnie z art. 19 i 24.

3. Hodowcy mają prawo wybrać księgę hodowlaną lub rejestr zootechniczny, do których chcą wpisać swoje zwierzęta hodowlane zgodnie z art. 19 i 24, o ile program hodowlany związany z księgą hodowlaną lub rejestrem zootechnicznym został zatwierdzony w państwie członkowskim tych hodowców zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Hodowcy, którzy przenoszą swoje zwierzęta do gospodarstw znajdujących się poza obszarem geograficznym, na którym związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane realizuje program hodowlany zatwierdzony zgodnie z art. 8 ust. 1, mogą rejestrować swoje zwierzęta w księdze hodowlanej tego związku hodowców zgodnie z regulaminem wewnętrznym przyjętym przez ten związek hodowców lub to przedsiębiorstwo hodowlane i określonym w załączniku I część 1 ust. 3 lit. e) ppkt (ii).

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 11

skreślony

Prawa hodowców kwestionujących decyzję związku hodowców

 

1. Hodowcy mogą zastosować środki przewidziane w art. 13, jeżeli uważają, że związek hodowców niesłusznie odmówił przyjęcia któregokolwiek z poniższych wniosków:

 

a) wniosku zgodnie z art. 10 ust. 1;

 

b) wniosku o wpisanie zwierzęcia hodowlanego czystorasowego do sekcji głównej księgi hodowlanej, jak przewidziano w art. 19;

 

c) wniosku o wpisanie zwierzęcia do sekcji dodatkowej księgi hodowlanej, jak przewidziano w art. 20 ust. 3;

 

d) dopuszczenia zwierzęcia hodowlanego czystorasowego w celu:

 

(i) hodowli, jak określono w art. 21; lub

 

(ii) sztucznego unasienniania, jak określono w art. 23 ust. 1;

 

e) dopuszczenia zwierzęcia hodowlanego czystorasowego lub jego nasienia do urzędowej oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, jak przewidziano w art. 23 ust. 2;

 

f) przyjęcia wyników oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej przeprowadzonych zgodnie z art. 27.

 

2. Hodowcy mogą zastosować środki przewidziane w art. 13, jeżeli uważają, że związek hodowców nie przeprowadził oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zgodnie z art. 27.

 

(Artykuł 11 zostaje w całości skreślony.)

Uzasadnienie

Przepisy w sprawie odwołania jednego lub kilku hodowców od decyzji przedsiębiorstwa hodowlanego istnieją już w prawie krajowym.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12

skreślony

Prawa hodowców kwestionujących decyzję przedsiębiorstwa hodowlanego

 

1. Hodowcy mogą zastosować środki przewidziane w art. 13, jeżeli uważają, że przedsiębiorstwo hodowlane niesłusznie odmówiło przyjęcia któregokolwiek z poniższych wniosków:

 

a) wniosku o wpisanie mieszańca świni do rejestru, jak przewidziano w art. 24;

 

b) dopuszczenia mieszańca świni w celu sztucznego unasienniania, jak określono w art. 26 ust. 1;

 

c) dopuszczenia mieszańca świni lub jego nasienia do oceny wartości użytkowej, jak określono w art. 26 ust. 2;

 

d) przyjęcia wyników oceny wartości użytkowej przeprowadzonej zgodnie z art. 27.

 

2. Hodowcy mogą zastosować środki przewidziane w art. 13, jeżeli uważają, że przedsiębiorstwo hodowlane nie przeprowadziło oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zgodnie z art. 27.

 

(Artykuł 12 zostaje w całości skreślony.)

Uzasadnienie

Przepisy w sprawie odwołania jednego lub kilku hodowców od decyzji przedsiębiorstwa hodowlanego istnieją już w prawie krajowym.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13

skreślony

Środki dostępne dla hodowców kwestionujących decyzję związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego

 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 i 12, hodowcy mogą:

 

a) uzyskać opinię niezależnego eksperta;

 

b) odwołać się od decyzji o odmowie, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1, lub od wyników oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2, w ciągu 30 dni od daty otrzymania odmowy lub wyników od związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego.

 

2. W odwołaniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b), hodowca opisuje fakty i przyczyny, w miarę możliwości oparte na opinii niezależnego eksperta, o którym mowa w ust. 1 lit. a), na podstawie których uważa, że:

 

a) odmowa związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego jest niezgodna z przepisami art. 19, 21, 23, 27, 28, 30 lub 32; lub

 

b) wyniki oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej nie zostały uzyskane zgodnie z art. 27.

 

(Artykuł 13 zostaje w całości skreślony.)

Uzasadnienie

Przepisy w sprawie odwołania jednego lub kilku hodowców od decyzji przedsiębiorstwa hodowlanego istnieją już w prawie krajowym.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

skreślony

Rozstrzyganie sporów

 

1. Jeżeli związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane odrzuci odwołanie hodowcy przewidziane w art. 13 ust. 1 lit. b), powiadamia o tym hodowcę oraz właściwy organ, który uznał dany związek hodowców lub dane przedsiębiorstwo hodowlane zgodnie z art. 4 ust. 2, w ciągu 30 dni od decyzji o odrzuceniu odwołania.

 

2. Właściwy organ, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub art. 9, może uchylić decyzję związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego, jeśli uzna, że decyzja ta jest niezgodna z przepisami art. 19, 21, 23, 27, 28, 30 lub 32.

 

3. Państwa członkowskie zapewniają dostępność procedury odwoławczej i zapewniają, by decyzje związane z odwołaniami były wydawane w rozsądnym terminie.

 

W tym celu właściwy organ może zdecydować o ustanowieniu specjalnego trybunału upoważnionego do anulowania decyzji związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego, jeżeli trybunał taki uzna, że odrzucenie odwołania hodowcy przez dany związek hodowców lub dane przedsiębiorstwo hodowlane było nieuzasadnione.

 

(Artykuł 14 zostaje w całości skreślony.)

Uzasadnienie

Przepisy w sprawie odwołania jednego lub kilku hodowców od decyzji przedsiębiorstwa hodowlanego istnieją już w prawie krajowym.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Związki hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlane mogą wykluczyć:

 

– hodowców z udziału w programie hodowlanym, jeżeli nie przestrzegają oni zasad określonych w tym programie lub obowiązków określonych w regulaminie wewnętrznym, o którym mowa w załączniku I część 1 ust. 3 lit. f);

 

– zwierzęta i ich potomstwo, a także materiał genetyczny, po rejestracji, które nie spełniają już oficjalnych wymogów niezbędnych do wpisania do odpowiedniej księgi hodowlanej.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wykluczyć z członkostwa hodowców, którzy nie wypełniają swoich obowiązków określonych w regulaminie wewnętrznym zgodnie z załącznikiem I część 1 pkt 3 lit. e).

b) wykluczyć z członkostwa hodowców, którzy nie wypełniają swoich obowiązków określonych w regulaminie wewnętrznym, o którym mowa w art. 16 ust. 1.

Poprawka     72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Związki hodowców mogą przeprowadzać ocenę wartości użytkowej w oparciu o wymogi swojego programu hodowlanego, a w przypadku przeprowadzania takiej oceny mogą wybierać działania odpowiednie dla swojego programu hodowlanego.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Na związkach hodowców i przedsiębiorstwach hodowlanych ciąży główna odpowiedzialność w zakresie zapobiegania sporom oraz w razie potrzeby rozstrzygania sporów, które mogą powstać między hodowcami oraz między hodowcami a związkiem hodowców lub przedsiębiorstwem hodowlanym w trakcie realizacji programów hodowlanych zatwierdzonych zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9, zgodnie z zasadami określonymi na podstawie art. 14 ust. 3 przez państwo członkowskie, w którym doszło do sporu, oraz zasadami określonymi w załączniku I część 1 pkt 3.

3. Na związkach hodowców i przedsiębiorstwach hodowlanych ciąży główna odpowiedzialność w zakresie zapobiegania sporom oraz w razie potrzeby rozstrzygania sporów, które mogą powstać między hodowcami oraz między hodowcami a związkiem hodowców lub przedsiębiorstwem hodowlanym w trakcie realizacji programów hodowlanych zatwierdzonych na mocy art. 8 ust. 1 lub art. 9, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku I część 1, ust. 3 lit. f).

Poprawka     74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane w państwie członkowskim są wspólnie odpowiedzialne za to, by w każdym państwie członkowskim możliwe było wpisanie czystorasowego zwierzęcia hodowlanego rasy zagrożonej wyginięciem do sekcji głównej księgi hodowlanej zgodnie z art. 19. Przystępowanie hodowców do jednego ze związków hodowców, przedsiębiorstw hodowlanych lub jednostki państwowej odbywa się na własną odpowiedzialność. Właściwy organ wspiera i nadzoruje to przystępowanie.

Poprawka     75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wpisywanie zwierząt hodowlanych do ksiąg hodowlanych i rejestrów oraz dopuszczanie do hodowli, sztucznego unasienniania i badań

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Uzasadnienie

Poprawka językowa w języku węgierskim dotycząca terminu „sztuczne unasiennienie”.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

We wspomnianych kryteriach i procedurach można przewidzieć wymóg, by przed wpisaniem danego zwierzęcia hodowlanego czystorasowego do określonej klasy sekcji głównej poddać je ocenie wartości użytkowej lub ocenie genetycznej, jak przewidziano w art. 27 lub jak określono w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 28 ust. 1, lub wszelkiej innej ocenie opisanej w programie hodowlanym zatwierdzonym zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9.

We wspomnianych kryteriach i procedurach można przewidzieć wymóg, by przed wpisaniem danego zwierzęcia hodowlanego czystorasowego do określonej klasy sekcji głównej poddać je ocenie wartości użytkowej lub ocenie genetycznej, jak przewidziano w art. 27, lub wszelkiej innej ocenie opisanej w programie hodowlanym zatwierdzonym zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Oprócz sekcji głównej przewidzianej w ust. 1 niniejszego artykułu związki hodowców mogą również ustanowić w księgach hodowlanych jedną lub więcej sekcji dodatkowych, przeznaczonych dla zwierząt tego samego gatunku, które nie kwalifikują się do wpisania do sekcji głównej, pod warunkiem że zwierzęta te spełniają wymogi art. 20 ust. 1, a w regulaminie związku hodowców zezwala się na wpisanie potomstwa tych zwierząt do sekcji głównej zgodnie z zasadami określonymi w:

3. Oprócz sekcji głównej przewidzianej w ust. 1 niniejszego artykułu związki hodowców mogą również ustanowić w księgach hodowlanych jedną lub więcej sekcji dodatkowych, przeznaczonych dla zwierząt tego samego gatunku, które nie kwalifikują się do wpisania do sekcji głównej, pod warunkiem że zwierzęta te spełniają wymogi określone w załączniku II cześć 1 rozdział III ust. 1 i 2, a w regulaminie związku hodowców zezwala się na wpisanie potomstwa tych zwierząt do sekcji głównej zgodnie z zasadami określonymi w:

Poprawka     78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) załączniku II część 1 rozdział III ust. 4 – w przypadku samców owiec i kóz; lub

Uzasadnienie

Dotychczasowe wyjątki dotyczące ras wytrzymałych powinny zostać zachowane z myślą o zachowaniu różnorodności genetycznej.

Poprawka     79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących zmian zasad określonych w załączniku II część 1 rozdział III pkt 3 i 4, na podstawie których potomstwo zwierząt wpisanych do sekcji dodatkowej może zostać wpisane do sekcji głównej, zgodnie z art. 71.

skreślony

Uzasadnienie

Ww. akt delegowany umożliwiłby Komisji zmianę zasad wpisywania do sekcji głównej potomstwa zwierząt wpisanych w sekcji dodatkowej. Sekcja dodatkowa jest elementem „wrażliwym” w projekcie, gdyż skoro taka sekcja dodatkowa powstanie w księdze hodowlanej, jest ściśle powiązana z sekcją główną księgi. Wyżej wymienione zasady muszą więc być regulowane rozporządzeniem podstawowym.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących zmian wymogów w zakresie wpisywania zwierząt hodowlanych czystorasowych do sekcji głównej ksiąg hodowlanych, określonych w załączniku II część 1 rozdziały I i II, zgodnie z art. 71.

skreślony

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących zmian warunków wpisywania zwierząt do sekcji dodatkowych ksiąg hodowlanych, określonych w załączniku II część 1 rozdział III, zgodnie z art. 71.

skreślony

Poprawka     82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dopuszczanie zwierząt hodowlanych czystorasowych do hodowli

Dopuszczanie do rozrodu zwierząt hodowlanych czystorasowych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Związki hodowców nie wykluczają ze względów zootechnicznych lub genealogicznych innych niż względy wynikające z zastosowania art. 19 wykorzystania zwierząt hodowlanych czystorasowych wpisanych do sekcji głównej ich ksiąg hodowlanych do hodowli z zastosowaniem następujących technik rozrodu:

1. Związki hodowców nie wykluczają ze względów zootechnicznych lub genealogicznych innych niż względy wynikające z zastosowania art. 19 i 27 wykorzystania zwierząt hodowlanych czystorasowych wpisanych do sekcji głównej ich ksiąg hodowlanych do hodowli lub ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu z zastosowaniem następujących technik rozrodu:

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) pobrania nasienia od zwierząt hodowlanych, które przeszły w stosownych przypadkach ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną zgodnie z art. 27 lub ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną określone w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 28 ust. 1;

c) pobrania nasienia od zwierząt hodowlanych, które – jeżeli wymaga tego program hodowlany – przeszły ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną zgodnie z art. 27;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 związek hodowców, który prowadzi księgę hodowlaną zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków koni i osłów, może zostać uznany na potrzeby swojego programu hodowlanego przez właściwy organ zgodnie z art. 8 ust. 1 lub aby chronić różnorodność genetyczną w obrębie rasy, ograniczyć lub zakazać:

 

a) dopuszczenia do rozrodu zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu;

 

b) stosowania co najmniej jednej z technik rozrodu wymienionych w ust. 1 w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych wpisanych do ich księgi hodowlanej.

Uzasadnienie

Przepisy art. 21 ust. 1 sugerują, że sztuczne unasiennianie może być zakazane jedynie w pewnych warunkach dokonywania oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej. W przypadku koni omawiane rozporządzenie powinno umożliwić związkowi hodowców wybór metod rozrodu w ramach programu hodowlanego.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 71, dotyczących kryteriów:

skreślony

a) dopuszczania przez związki hodowców zwierząt hodowlanych czystorasowych do hodowli;

 

b) pobierania i stosowania materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu pozyskanego od zwierząt hodowlanych czystorasowych do celów hodowli.

 

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Związki hodowców wymagają, by zwierzęta hodowlane czystorasowe gatunków bydła i samce hodowlane czystorasowe owiec i kóz ras mlecznych były identyfikowane poprzez analizę grupy krwi lub inną stosowną metodę zapewniającą co najmniej ten sam poziom pewności, jeżeli zwierzęta te są wykorzystywane do:

1. Związki hodowców wymagają, by zwierzęta hodowlane czystorasowe gatunków bydła, owiec i kóz oraz czystorasowe knury były identyfikowane poprzez analizę grupy krwi albo analizę DNA, w tym analizę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP), analizę zmiennej liczby tandemowych powtórzeń lub inną stosowną metodę zapewniającą co najmniej ten sam poziom pewności, jeżeli zwierzęta te są wykorzystywane do:

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja uwzględnia rozwój metod identyfikacji na podstawie prac Międzynarodowego Komitetu ds. Rejestracji Zwierząt (ICAR) i Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Zwierząt (ISAG).

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uwzględniając postęp techniczny i zalecenia europejskich ośrodków referencyjnych, o których mowa w art. 31, Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – zatwierdzić, na wniosek państwa członkowskiego lub europejskiego zrzeszenia związków hodowców zwierząt czystorasowych przedmiotowych gatunków, metody sprawdzania tożsamości zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków bydła oraz samców hodowlanych czystorasowych owiec i kóz ras mlecznych, zapewniające co najmniej ten sam poziom pewności co analiza grupy krwi tych zwierząt hodowlanych czystorasowych.

2. Uwzględniając postęp techniczny i zalecenia europejskich ośrodków referencyjnych, o których mowa w art. 31, Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – zatwierdzić, na wniosek państwa członkowskiego lub europejskiego zrzeszenia związków hodowców zwierząt czystorasowych przedmiotowych gatunków, metody sprawdzania tożsamości zwierząt hodowlanych, o których mowa w ust. 1, zapewniające co najmniej ten sam poziom pewności co analiza grupy krwi tych zwierząt hodowlanych czystorasowych.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. W przypadku ras rzadkich lub zagrożonych wyginięciem właściwy organ państwa członkowskiego lub związki hodowców mogą zakazać wykorzystywania zwierzęcia hodowlanego czystorasowego i jego materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, jeżeli mogłoby to zaszkodzić ulepszeniu, zróżnicowaniu, ochronie lub różnorodności genetycznej rasy.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W drodze odstępstwa od ust. 3, jeżeli jest to podyktowane koniecznością ochrony rasy lub jej różnorodności genetycznej i ogranicza się do stosowania na terytorium danego państwa członkowskiego, właściwy organ może zezwolić na pobieranie, obróbkę i przechowywanie materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, pochodzącego od zwierząt hodowlanych czystorasowych, na potrzeby, o których mowa w ust. 1 i 2, przez ośrodki gromadzenia i produkcji embrionów niezatwierdzone oficjalnie do celów wymiany handlowej takich towarów w Unii na mocy ustawodawstwa unijnego w dziedzinie zdrowia zwierząt, pod warunkiem że warunki sanitarne umożliwią następnie wykorzystanie materiału biologicznego do rozrodu na terenie tego państwa.

Uzasadnienie

Gromadzenie i przechowywanie materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu może być konieczne z przyczyn logistycznych, a przy tym niemożliwe do przeprowadzenia w ośrodku oficjalnie zatwierdzonym do wymiany handlowej w Unii. Takie przypadki występują jedynie wtedy, gdy należy chronić daną rasę lub jej różnorodność genetyczną i jeżeli materiał jest wykorzystywany na terytorium danego państwa członkowskiego, co oznacza że nie jest on przeznaczony na handel i w związku z tym oficjalne zatwierdzenie nie jest potrzebne.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 71, dotyczących warunków dopuszczania:

skreślony

a) zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków z rodziny koniowatych niektórych ras do sztucznego unasienniania i zapładniania in vitro oocytów;

 

b) zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków z rodziny koniowatych niektórych ras i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu w celu przeprowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej.

 

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących zmian wymogów w zakresie wpisywania mieszańców świń do rejestrów, określonych w załączniku II część 2, zgodnie z art. 71.

skreślony

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) pobrania i wykorzystania nasienia od zwierząt hodowlanych, które przeszły ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną zgodnie z art. 27 lub ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną określone w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 28 ust. 1;

c) pobrania nasienia od zwierząt hodowlanych, które przeszły w stosownych przypadkach ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną zgodnie z art. 27;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 71, dotyczących kryteriów:

skreślony

a) dopuszczania przez przedsiębiorstwa hodowlane mieszańców świń do hodowli;

 

b) pobierania i wykorzystywania nasienia, oocytów lub zarodków mieszańców świń do celów hodowlanych.

 

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących warunków dopuszczania mieszańców świń do sztucznego unasienniania i badań, zgodnie z art. 71.

skreślony

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli program hodowlany zatwierdzony zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9 wymaga przeprowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej w celu zaklasyfikowania zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych w księgach hodowlanych oraz w celu dopuszczenia do hodowli samców hodowlanych z rodziny koniowatych oraz ich nasienia, związki hodowców zapewniają przeprowadzenie takiej oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zgodnie z następującymi zasadami określonymi w załączniku I:

2. Jeżeli program hodowlany zatwierdzony zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9 wymaga przeprowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej w celu zaklasyfikowania zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków koni i osłów w księgach hodowlanych oraz w celu dopuszczenia do hodowli samców hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, związki hodowców zapewniają przeprowadzenie takiej oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zgodnie z następującymi zasadami określonymi w załączniku I:

Uzasadnienie

Należy również wymienić osły. Ponadto możliwość przeprowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej przy dopuszczaniu do hodowli powinna dotyczyć również klaczy. Ta metoda selekcji ma dla niektórych związków hodowców podstawowe znaczenie.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 71, dotyczących zasad oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej oraz w stosownych przypadkach dotyczących zmiany załącznika III w celu uwzględnienia:

skreślony

a) postępu naukowego;

 

b) rozwoju technicznego;

 

c) funkcjonowania rynku wewnętrznego; lub

 

d) potrzeby ochrony wartościowych zasobów genetycznych.

 

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W świetle opinii niezależnego eksperta, o której mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), Komisja może w drodze aktu wykonawczego ustanowić jednolite zasady dotyczące oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej oraz interpretacji ich wyników.

2. W świetle opinii niezależnego eksperta, o której mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), Komisja może w drodze aktu wykonawczego ustanowić jednolite zasady dotyczące oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej gatunków innych niż konie i świnie oraz interpretacji ich wyników na podstawie prac ICAR.

Uzasadnienie

Oceny wartości użytkowej i oceny genetyczne koni zależą od każdej księgi hodowlanej i związanych z tym celów hodowli. Cele te zmieniają się i dlatego nie należy ujednolicać zasad. Jeżeli chodzi o świnie, to również nie należy zalecać uniformizacji, ponieważ oceny wartości użytkowej i ocena genetyczna są elementami strategicznymi o zasadniczym znaczeniu dla konkurencyjności związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych.

Poprawka     100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeśli jest to niezbędne do realizacji programu hodowlanego zatwierdzonego zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9, związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane wyznaczają instytucję, która przeprowadza ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną zwierząt hodowlanych przewidziane w art. 27.

1. Dla dopuszczenia zwierząt hodowlanych do hodowli i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu oraz jeśli realizacja programu hodowlanego zatwierdzonego zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9 wymaga oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane muszą:

 

a) same przeprowadzać te kontrole lub

 

b) wyznaczyć osobę trzecią, której będą zlecać te kontrole.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować warunki, w jakich będą przeprowadzane oceny wartości użytkowej i oceny genetyczne w celu dopuszczenia zwierząt hodowlanych do hodowli (samców i samic, jak może to mieć miejsce w przypadku niektórych ras koni).

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucje przewidziane w ust. 1 mogą:

2. Związki hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlane, które zlecają przeprowadzanie oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej stronom trzecim, o których mowa w ust. 1 lit. b), muszą spełniać warunki określone w art. 8 ust. 2.

 

Osoby trzecie wyznaczone na mocy ust. 1 lit. b) muszą:

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) działać jako wyspecjalizowane jednostki podlegające związkowi hodowców lub przedsiębiorstwu hodowlanemu; or

a) działać jako wyspecjalizowane jednostki podlegające związkowi hodowców lub przedsiębiorstwu hodowlanemu, pod warunkiem że zostaną uznane przez ośrodki referencyjne Unii Europejskiej, o których mowa w art. 31, lub uzyskają od niezależnego podmiotu certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO; or

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) być upoważnione przez właściwy organ, który zatwierdził program hodowlany.

b) być upoważnione przez właściwy organ, który zatwierdził program hodowlany, pod warunkiem że spełniają one wymogi określone w załączniku III.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki instytucji wyznaczonych zgodnie z art. 29 ust. 1

Obowiązki związków hodowców, przedsiębiorstw hodowlanych i osób trzecich, które przeprowadzają oceny wartości użytkowej lub oceny genetyczne

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucje wyznaczone przez związki hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlane, jak przewidziano w art. 29 ust. 1, przekazują na wniosek właściwego organu następujące informacje:

1. Związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane, które przeprowadzają oceny wartości użytkowej lub oceny genetyczne, jak przewidziano w art. 29 ust. 1 lit. a), lub osoby trzecie, o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b,) przekazują na wniosek właściwego organu następujące informacje:

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dane identyfikacyjne wyznaczającego związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego oraz właściwego organu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 lit. b);

b) w przypadku związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, które zleciły te działania osobie trzeciej, o której mowa w art. 29 ust. 1 lit. b), dane identyfikacyjne tego organu;

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucje wyznaczone przez związki hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlane, jak przewidziano w art. 29 ust. 1, udostępniają do wiadomości publicznej i aktualizują wyniki ocen genetycznych zwierząt hodowlanych, których nasienie jest wykorzystywane do sztucznego unasienniania.

2. Związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane, które dokonują oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej, a także osoby trzecie wyznaczone przez związki hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlane, jak przewidziano w art. 29 ust. 1 lit. b), udostępniają do wiadomości publicznej i aktualizują wyniki ocen genetycznych zwierząt hodowlanych, których nasienie jest wykorzystywane do sztucznego unasienniania.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Osoby trzecie wyznaczone zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. b) przekazują informacje przeznaczone dla właściwych organów zgodnie z ust. 1 związkom hodowców i przedsiębiorstwom hodowlanym, przez które zostały wyznaczone.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Właściwe władze mogą zawiesić zatwierdzony program hodowli, jeżeli w świetle informacji przekazanych zgodnie z ust. 1 stwierdzą, że oceny wartości użytkowej lub oceny genetyczne nie są przeprowadzane zgodnie z ustanowionymi regułami zootechnicznymi. Zawieszenie to wygasa po przeprowadzeniu działań naprawczych przez związek hodowców, przedsiębiorstwo hodowlane lub osoby trzecie określone w art. 29 ust. 1 lit. b).

Poprawka     110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 31

skreślony

Wyznaczenie ośrodków referencyjnych Unii Europejskiej

 

1. Komisja w drodze aktów wykonawczych wyznacza ośrodki referencyjne Unii Europejskiej odpowiedzialne za współpracę ze związkami hodowców w zakresie ujednolicania metod oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej bydła hodowlanego czystorasowego.

 

Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 72 ust. 2.

 

2. Komisja może w drodze aktów wykonawczych wyznaczyć ośrodki referencyjne Unii Europejskiej odpowiedzialne za harmonizację metod oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych innych niż bydło.

 

Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 72 ust. 2.

 

Poprawka     111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane przeprowadzające ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną zgodnie ze swoim programem hodowlanym zatwierdzonym zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9 podają w świadectwie zootechnicznym wydanym dla zwierzęcia hodowlanego lub jego materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu:

2. Związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane, które przeprowadzają ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną zgodnie ze swoim programem hodowlanym zatwierdzonym zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9, bądź związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane, które mają do swojej dyspozycji wyniki oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej przeprowadzonej przez instytucję zatwierdzoną zgodnie z art. 29 ust. 2 lit. b), podają w świadectwie zootechnicznym wydanym dla zwierzęcia hodowlanego lub jego materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu główne cechy produkcyjne, szczególne cechy genetyczne i wady genetyczne danego zwierzęcia hodowlanego czystorasowego oraz jego rodziców i dziadków, zgodnie z programem hodowlanym.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących informacji wymaganych zgodnie z ust. 1 lit. a) oraz w stosownych przypadkach dotyczących zmian treści świadectw zootechnicznych przewidzianych w załączniku V, zgodnie z art. 71.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 71 w celu zmiany, w stosownych przypadkach, treści świadectw zootechnicznych przewidzianych w załączniku V, aby uwzględnić:

 

a) postęp naukowy;

 

b) rozwoju technicznego;

 

c) funkcjonowania rynku wewnętrznego;

 

d) konieczność ochrony zasobów genetycznych.

Uzasadnienie

Akt delegowany musi być sprecyzowany.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział VI

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ROZDZIAŁ VI

skreślony

Zootechniczne i genealogiczne zasady dotyczące handlu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi innych gatunków

 

Artykuł 35

 

Przekazane uprawnienia i uprawnienia wykonawcze dotyczące zootechnicznych i genealogicznych zasad handlu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi, o których mowa w art. 2 lit. i) ppkt (iii), i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu

 

1. Jeżeli jest to konieczne dla funkcjonowania rynku wewnętrznego albo dla ochrony wartościowych zasobów genetycznych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 71, dotyczących zootechnicznych i genealogicznych zasad handlu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi, o których mowa w art. 2 lit. i) ppkt (iii), i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu, w zakresie:

 

a) uznawania związków hodowców;

 

b) zatwierdzania programów hodowlanych;

 

c) warunków wpisywania tych zwierząt hodowlanych czystorasowych do ksiąg hodowlanych;

 

d) dopuszczania tych zwierząt hodowlanych czystorasowych przez związki hodowców do hodowli, sztucznego unasienniania oraz pobierania i stosowania ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu;

 

e) metod oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej tych zwierząt czystorasowych;

 

f) informacji, które należy zawrzeć w świadectwach zootechnicznych, które muszą towarzyszyć tym zwierzętom hodowlanym czystorasowym.

 

2. W zakresie, w jakim Komisja przyjęła akty delegowane, o których mowa w ust. 1, Komisja sporządza, w drodze aktów wykonawczych, wzory formularzy świadectw zootechnicznych, o których mowa w ust. 1 lit. f) niniejszego artykułu, dla zwierząt hodowlanych czystorasowych, o których mowa w art. 2 lit. i) ppkt (iii), ich nasienia, oocytów i zarodków.

 

Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 72 ust. 2.

 

Uzasadnienie

Inne gatunki można objąć zakresem niniejszego rozporządzenia tylko w drodze współdecyzji.

Poprawka     114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) spełnia kryteria umieszczenia w wykazie podmiotów zajmujących się hodowlą, przewidziane w art. 37;

a) spełnia kryteria umieszczenia w wykazie podmiotów zajmujących się hodowlą, przewidziane w art. 37, a także wszystkie europejskie standardy jakościowe;

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) uznawania i nadzorowania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych przewidzianych w art. 4 lub określonych w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 35 ust. 1;

a) uznawania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych przewidzianych w art. 4 i kontroli urzędowych przewidzianych w art. 46;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zatwierdzania programów hodowlanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych przewidzianego w art. 8 ust. 1 lub określonego w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 35 ust. 1;

b) zatwierdzania programów hodowlanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, przewidzianego w art. 8 ust. 1;

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wpisywania zwierząt hodowlanych do ksiąg hodowlanych i rejestrów przewidzianego w art. 19 i 24 lub określonego w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 35 ust. 1;

c) wpisywania zwierząt hodowlanych czystorasowych do ksiąg hodowlanych lub wpisywania mieszańców świń do rejestrów zootechnicznych zgodnie z art. 19 i 24;

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) dopuszczania zwierząt hodowlanych do hodowli przewidzianego w art. 21 i 25 lub określonego w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 35 ust. 1;

d) dopuszczania zwierząt hodowlanych do hodowli, przewidzianego w art. 21 i 25;

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) wykorzystywania materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu do celów hodowli przewidzianego w art. 23 ust. 1 lub określonego w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 35 ust. 1;

e) wykorzystywania materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu do celów hodowli, przewidzianego w art. 23 ust. 1;

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) wykorzystywania nasienia do badań przewidzianych w art. 23 ust. 2 lub określonych w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 35 ust. 1;

f) wykorzystywania nasienia do badań przewidzianych w art. 23 ust. 2;

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej przewidzianych w art. 27 lub określonych w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 35 ust. 1.

g) oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej przewidzianych w art. 27.

Poprawka     122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) dokumenty towarzyszące partiom nasienia, zarodków i oocytów, o których mowa w lit. b) i c), muszą zawierać również dane niezbędne do identyfikacji genetycznej.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących zootechnicznych i genealogicznych zasad przywozu do Unii zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji zootechnicznej w państwie trzecim pochodzenia zwierzęcia hodowlanego, zgodnie z art. 71.

skreślony

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział VIII

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ROZDZIAŁ VIII

skreślony

Zootechniczne i genealogiczne warunki dotyczące przywozu do Unii zwierząt hodowlanych czystorasowych innych gatunków

 

Artykuł 45

 

Przekazane uprawnienia i uprawnienia wykonawcze dotyczące zootechnicznych i genealogicznych zasad przywozu do Unii zwierząt hodowlanych czystorasowych, o których mowa w art. 2 lit. i) ppkt (iii), i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu

 

1. Jeżeli jest to konieczne dla funkcjonowania rynku wewnętrznego albo dla ochrony wartościowych zasobów genetycznych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 71, dotyczących szczegółowych zasad przywozu do Unii zwierząt hodowlanych czystorasowych, o których mowa w art. 2 lit. i) ppkt (iii), i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, w zakresie:

 

a) włączania do wykazu podmiotów zajmujących się hodowlą;

 

b) warunków wpisywania tych zwierząt czystorasowych do ksiąg hodowlanych założonych przez związki hodowców;

 

c) dopuszczania tych zwierząt hodowlanych czystorasowych przez związki hodowców do hodowli, sztucznego unasienniania oraz pobierania i stosowania ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu;

 

d) metod oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej tych zwierząt czystorasowych;

 

e) najważniejszych informacji, które należy zawrzeć w świadectwach zootechnicznych, które muszą towarzyszyć tym zwierzętom hodowlanym czystorasowym i ich materiałowi biologicznemu wykorzystywanemu do rozrodu.

 

2. W zakresie, w jakim Komisja przyjęła akty delegowane, o których mowa w ust. 1, Komisja sporządza, w drodze aktów wykonawczych, wzory formularzy świadectw zootechnicznych, o których mowa w ust. 1 lit. f), dla zwierząt hodowlanych czystorasowych, o których mowa w art. 2 lit. i) ppkt (iii), ich nasienia, oocytów i zarodków.

 

Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 72 ust. 2.

 

Uzasadnienie

Inne gatunki można objąć zakresem niniejszego rozporządzenia tylko w drodze współdecyzji.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) wszelkie informacje, które mogą wskazywać na niezgodność.

d) wszelkie informacje, które mogą wskazywać na niezgodność z przepisami zootechnicznymi i genealogicznymi określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Kontrole urzędowe prowadzone przed rozpoczęciem handlu niektórymi zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu w celu wydania świadectw urzędowych lub poświadczeń urzędowych wymaganych na podstawie przepisów zootechnicznych i genealogicznych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu jako warunek handlu zwierzętami hodowlanymi lub ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu są realizowane zgodnie z:

skreślony

a) zasad zootechnicznych i genealogicznych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu;

 

b) aktami delegowanymi przyjętymi przez Komisję zgodnie z art. 35 i 45.

 

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie nie wspomina o kontrolach urzędowych przeprowadzanych w celu wydania świadectw zootechnicznych. Działalność ta została powierzona związkom hodowców.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Właściwy organ może opublikować lub w inny sposób podać do wiadomości publicznej informacje dotyczące rankingu poszczególnych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych w oparciu o ocenę ich zgodności z kryteriami rankingu i o wyniki kontroli urzędowych, jeśli spełnione są następujące warunki:

skreślony

a) kryteria rankingu są obiektywne, przejrzyste i dostępne publicznie;

 

b) wprowadzono odpowiednie ustalenia w celu zapewnienia spójności i przejrzystości procesu sporządzania rankingu.

 

Uzasadnienie

Związki hodowców nie powinny podlegać żadnej klasyfikacji ze strony właściwego organu. Spełniają już bardzo rygorystyczne normy w ramach procedury ich uznawania.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 2 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) pomieszczeń, terenów, biur i sprzętu hodowców, związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych;

skreślony

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) badanie dokumentów i innych zapisów, które mogą być istotne dla oceny zgodności z zasadami zootechnicznymi i genealogicznymi przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu;

c) badanie dokumentów, zapisów identyfikowalności i innych zapisów, które mogą być istotne dla oceny zgodności z zasadami zootechnicznymi i genealogicznymi przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu;

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki hodowców, związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych

Obowiązki hodowców, związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych podlegających kontroli urzędowej i innym czynnościom urzędowym

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) pomieszczeń, terenów, biur i sprzętu;

skreślona

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 52

skreślony

Przekazanie uprawnień w zakresie szczegółowych zasad kontroli urzędowych oraz działań, jakie ma podjąć właściwy organ w związku ze zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu

 

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 71, dotyczących zasad w zakresie:

 

a) przeprowadzania urzędowych kontroli zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu w celu zweryfikowania zgodności z zasadami zootechnicznymi i genealogicznymi przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu;

 

b) działań, jakie powinien podjąć właściwy organ w związku z wynikami uzyskanymi na skutek przeprowadzenia kontroli urzędowych.

 

2. W aktach delegowanych przewidzianych w ust. 1 określa się:

 

a) szczególne obowiązki i zadania właściwego organu w uzupełnieniu do tych przewidzianych w art. 46-50;

 

b) przypadki, w których właściwy organ w związku z konkretnymi przypadkami niezgodności wprowadza co najmniej jeden ze środków przewidzianych w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 66 ust. 1 lub dodatkowe środki oprócz tych określonych we wspomnianym artykule.

 

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Pomoc administracyjna przewidziana w ust. 1 obejmuje w stosownych przypadkach udział właściwego organu państwa członkowskiego w kontrolach urzędowych na miejscu, które są przeprowadzane przez właściwy organ innego państwa członkowskiego.

2. Pomoc administracyjna przewidziana w ust. 1 obejmuje, w miarę potrzeby, udział właściwego organu państwa członkowskiego w kontrolach urzędowych na miejscu, które są przeprowadzane przez właściwy organ innego państwa członkowskiego.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku gdy właściwy organ („właściwy organ składający wniosek”) uzna, że w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych lub skutecznych działań następczych w związku z takimi kontrolami potrzebuje informacji od właściwego organu w innym państwie członkowskim („właściwy organ, do którego skierowany jest wniosek”), przedkłada temu organowi umotywowany wniosek.

1. W przypadku gdy właściwy organ („właściwy organ składający wniosek”) uzna, że w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych lub skutecznych działań następczych w związku z takimi kontrolami potrzebuje informacji od właściwego organu w innym państwie członkowskim („właściwy organ, do którego skierowany jest wniosek”), przedkłada temu organowi umotywowany wniosek. Właściwy organ, do którego się zwrócono, jest zobowiązany do udzielenia pomocy.

Właściwy organ, do którego skierowany jest wniosek, bez zbędnej zwłoki:

 

a) potwierdza otrzymanie umotywowanego wniosku i określa czas potrzebny na przekazanie przedmiotowych informacji;

 

b) przeprowadza niezbędne kontrole urzędowe lub bada przedmiotową kwestię w celu:

 

(i) przekazania właściwemu organowi składającemu wniosek wszelkich niezbędnych informacji i oryginalnych dokumentów lub ich poświadczonych kopii;

 

(ii) sprawdzenia, w razie potrzeby na miejscu, zgodności z zasadami zootechnicznymi i genealogicznymi przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu w obrębie swojej jurysdykcji.

 

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwy organ składający wniosek i organ, do którego skierowany jest wniosek, mogą uzgodnić, by urzędnicy wyznaczeni przez właściwy organ składający wniosek byli obecni podczas kontroli urzędowych, o których mowa w ust. 1 akapit drugi lit. b) ppkt (i).

2. Właściwy organ składający wniosek i organ, do którego skierowany jest wniosek, mogą uzgodnić, by urzędnicy wyznaczeni przez właściwy organ składający wniosek byli obecni podczas kontroli urzędowych, o których mowa w ust. 1.

W takich przypadkach urzędnicy właściwego organu składającego wniosek:

 

a) w każdej chwili są w stanie przedstawić pisemne upoważnienie określające ich tożsamość i funkcje urzędowe;

 

b) mają dostęp, jedynie do celów przeprowadzanych kontroli urzędowych, do tych samych pomieszczeń, terenów i dokumentów, do których ma dostęp obecny podczas kontroli urzędnik właściwego organu, do którego skierowany jest wniosek;

 

c) nie mogą z własnej inicjatywy wykonywać uprawnień w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowych powierzonych urzędnikom właściwego organu, do którego skierowany jest wniosek.

 

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwy organ powiadomiony zgodnie z ust. 1:

skreślony

a) niezwłocznie potwierdza otrzymanie powiadomienia;

 

b) w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania powiadomienia określa:

 

(i) w jaki sposób zamierza zbadać przypadek niezgodności, o którym mowa w ust. 1; lub

 

(ii) powody, dla których uważa, że badanie tej sprawy nie jest konieczne.

 

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwe organy powiadomione zgodnie z ust. 1 bez zbędnej zwłoki:

skreślony

a) potwierdzają otrzymanie powiadomienia i określają, w jaki sposób zamierzają zbadać przypadek niezgodności, o którym mowa w ust. 1;

 

b) badają przedmiotową sprawę, stosują wszelkie niezbędne środki i informują powiadamiający właściwy organ o charakterze przeprowadzonego badania i kontroli urzędowych, które przeprowadziły, podjętych decyzjach oraz powodach takich decyzji.

 

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli powiadamiający właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, ma powód sądzić, że badanie przeprowadzone przez powiadomione właściwe organy lub zastosowane przez nie środki zgodnie z ust. 2 nie są odpowiednie, by zaradzić stwierdzonej niezgodności, żądają od powiadomionych właściwych organów przeprowadzenia dodatkowych kontroli urzędowych lub zastosowania dodatkowych środków.

skreślony

W takich przypadkach:

 

a) właściwe organy obydwu państw członkowskich szukają sposobów wypracowania uzgodnionego podejścia w celu właściwego zaradzenia niezgodności, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w tym za pomocą wspólnych kontroli urzędowych na miejscu przeprowadzanych zgodnie z art. 53 ust. 2 i art. 54 ust. 2;

 

b) właściwe organy obydwu państw członkowskich bez zbędnej zwłoki powiadamiają Komisję, jeżeli nie są w stanie uzgodnić właściwych środków.

 

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) z informacji dostępnych Komisji wynika, że działalność, która jest lub wydaje się być niezgodna z przepisami:

a) z informacji dostępnych Komisji wynika, że działalność, która jest lub wydaje się być niezgodna z przepisami zootechnicznymi i genealogicznymi określonymi w niniejszym rozporządzeniu:

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przeprowadzają wszelkie dalsze dochodzenie konieczne, aby określić pochodzenie i zakres niezgodności oraz ustalić obowiązki hodowców, związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych;

a) przeprowadzają wszystkie kontrole urzędowe lub dalsze dochodzenia konieczne, aby określić pochodzenie i zakres niezgodności oraz ustalić obowiązki hodowców, związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych;

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwe organy, działając zgodnie z ust. 1, w stosownych przypadkach:

2. Właściwe organy, działając zgodnie z ust. 1, przyjmują wszystkie środki, które uznają za stosowne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów zootechnicznych i genealogicznych określonych w niniejszym rozporządzeniu.

a) wstrzymują wpisywanie zwierząt hodowlanych czystorasowych do ksiąg hodowlanych lub wpisywanie mieszańców świń do rejestrów;

 

b) nakazują zmianę statusu zwierząt lub ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu przeznaczonych do hodowli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub przekazanie hodowcom informacji korygującej;

 

c) ograniczają handel, przywóz do Unii lub wywóz do państw trzecich, lub ich zakazują, w odniesieniu do zwierząt i materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu jako zwierząt hodowlanych lub materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu zdefiniowanych w art. 2, zakazują ich zwrotu lub nakazują ich zwrot do państwa członkowskiego wysyłki;

 

d) nakazują hodowcy, związkowi hodowców lub przedsiębiorstwu hodowlanemu zwiększenie częstotliwości własnych kontroli;

 

e) nakazują, aby określone elementy działalności danego hodowcy, związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego podlegały częstszym lub systematycznym kontrolom urzędowym;

 

f) nakazują zaprzestanie na odpowiedni okres całości lub części działalności danego hodowcy, związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego oraz w stosownych przypadkach prowadzonych lub wykorzystywanych przez nich stron internetowych oraz zawieszają zatwierdzenie programu hodowlanego realizowanego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane, jeżeli związek ten lub to przedsiębiorstwo wielokrotnie, stale lub ogólnie nie spełniają wymogów programu hodowlanego zatwierdzonego zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9;

 

g) nakazują cofnięcie uznania związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego przyznanego zgodnie z art. 4 ust. 2, jeżeli praktyka administracyjna tego związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego wskazuje, że wielokrotnie, stale lub ogólnie nie spełniają one wymogów art. 4 ust. 2 lit. c);

 

h) stosują wszelkie inne środki, jakie uznają za właściwe w celu zapewnienia zgodności z zasadami zootechnicznymi i genealogicznymi przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu.

 

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Aby wspomóc Komisję w przeprowadzaniu przez nią kontroli przewidzianych w art. 63 ust. 1, państwa członkowskie:

1. Aby wspomóc Komisję w przeprowadzaniu przez nią kontroli przewidzianych w art. 63 ust. 1, państwa członkowskie zapewniają wszelką niezbędną pomoc techniczną, a także wszelką dokumentację oraz wszelkie inne wsparcie techniczne, jakiego żądają eksperci Komisji, w celu umożliwienia im sprawnego i skutecznego przeprowadzenia kontroli;

a) zapewniają niezbędną pomoc, dokumentację oraz inne wsparcie techniczne, jakiego żądają eksperci Komisji, w celu umożliwienia im sprawnego i skutecznego przeprowadzenia kontroli przeprowadzanych przez Komisję;

 

b) zapewniają ekspertom Komisji dostęp do wszystkich pomieszczeń i terenów lub ich części oraz do informacji, w tym systemów komputerowych, niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli przez Komisję.

 

(Litera a) została włączona do części wprowadzającej, natomiast lit. b) została skreślona.)

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Środki przewidziane w ust. 1 przyjmuje się tylko wtedy, gdy zainteresowane państwo członkowskie nie naprawiło sytuacji na wezwanie Komisji i w określonym przez nią terminie.

2. Środki przewidziane w ust. 1 przyjmuje się tylko wtedy, gdy zainteresowane państwo członkowskie nie naprawiło sytuacji na wezwanie Komisji i w określonym przez nią odpowiednim terminie.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) sprawdzić, czy zasady zootechniczne i genealogiczne dotyczące zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu przewidziane w prawodawstwie państwa trzeciego zapewniają gwarancje równoważne z gwarancjami przewidzianymi w Unii na mocy niniejszego rozporządzenia;

a) sprawdzić, czy przepisy i systemy tych państw trzecich są zgodne lub równoważne z przepisami zootechnicznymi i genealogicznymi przewidzianymi w Unii na mocy niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) sprawdzić, czy system kontroli obowiązujący w danym państwie trzecim może zapewnić zgodność przesyłek zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu wywożonych do Unii z odpowiednimi wymogami w rozdziale VII niniejszego rozporządzenia;

b) sprawdzić zdolność systemu kontroli obowiązującego w danym państwie trzecim do zapewnienia zgodności przesyłek zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu wywożonych do Unii z odpowiednimi wymogami w rozdziale VII niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) gromadzić informacje w celu wyjaśnienia przyczyn powtarzających się przypadków, w których zwierzęta hodowlane i ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu przywożone do Unii nie spełniają zootechnicznych i genealogicznych wymogów dotyczących przywozu do Unii, których spełnienie zostało bezpodstawnie poświadczone.

c) gromadzić informacje i dane w celu wyjaśnienia przyczyn powtarzających się lub pojawiających się przypadków, w których zwierzęta hodowlane i ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu przywożone do Unii nie spełniają zootechnicznych i genealogicznych wymogów dotyczących przywozu do Unii, których spełnienie zostało bezpodstawnie poświadczone.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) organizacji właściwego organu danego państwa trzeciego, jego kompetencji oraz zakresu niezależności, nadzoru, jakiemu podlega, oraz uprawnień, jakie posiada w celu skutecznego egzekwowania przepisów, o których mowa w lit. a);

b) organizacji właściwego organu danego państwa trzeciego, jego kompetencji oraz zakresu niezależności, nadzoru, jakiemu podlega, oraz uprawnień, jakie posiada w celu skutecznego egzekwowania odnośnych przepisów;

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) szkolenia pracowników w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowych;

c) szkolenia pracowników przez właściwe organy państw trzecich w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowych;

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) zakresu i funkcjonowania kontroli urzędowych przeprowadzanych w odniesieniu do zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu przybywających z innych państw trzecich;

f) zakresu i funkcjonowania kontroli urzędowych przeprowadzanych przez właściwe organy państw trzecich w odniesieniu do zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu przybywających z innych państw trzecich;

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Częstotliwość kontroli przeprowadzanych przez Komisję w państwach trzecich ustala się na podstawie:

1. Częstotliwość kontroli przeprowadzanych przez Komisję w państwach trzecich, o których mowa w art. 67 ust. 1, ustala się na podstawie:

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) wszelkich innych informacji uznanych za właściwe.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli istnieją dowody na to, że może występować powszechna, poważna niezgodność z zasadami zootechnicznymi i genealogicznymi przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu, Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych szczególne środki niezbędne do wyeliminowania takiej niezgodności.

1. Jeżeli istnieją dowody na to, że może występować poważna niezgodność z zasadami zootechnicznymi i genealogicznymi przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu, Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych szczególne środki niezbędne do wyeliminowania takiej niezgodności.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 2 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) posiadały świadectwo urzędowe lub inny dowód świadczący o tym, że dane zwierzęta hodowlane lub ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu spełniają wymogi określone w rozdziale VII niniejszego rozporządzenia lub w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 45 ust. 1;

(ii) posiadały świadectwo urzędowe lub inny dowód świadczący o tym, że dane zwierzęta hodowlane lub ich materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu spełniają wymogi określone w rozdziale VII niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 8 ust. 3, art. 17 ust. 4, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 2, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 33 ust. 3, art. 35 ust. 1, art. 39 ust. 2, art. 45 ust. 1 i art. 52 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 32 ust. 2 i art. 33 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat i przedkłada je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się temu nie później niż trzy miesiące przed upływem każdego okresu.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 8 ust. 3, art. 17 ust. 4, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 2, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 33 ust. 3, art. 35 ust. 1, art. 39 ust. 2, art. 45 ust. 1 i art. 52 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 32 ust. 2 i art. 33 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 3, art. 8 ust. 3, art. 17 ust. 4, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 2, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 33 ust. 3, art. 35 ust. 1, art. 39 ust. 2, art. 45 ust. 1 i art. 52 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten może zostać przedłużony o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 33 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten może zostać przedłużony o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Część 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne wymogi dotyczące uznawania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, jak określono w art. 4 ust. 2

Ogólne wymogi dotyczące uznawania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, jak określono w art. 4 ust. 2 lit. b)

 

(Zmiana dotyczy całego tekstu; jej przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Część 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. być prawnie i finansowo niezależne od właściwego organu;

skreślony

Uzasadnienie

Przepis ten nie zawsze odpowiada sytuacji i w niektórych sytuacjach mógłby zagrozić istnieniu niektórych związków hodowców.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Część 1 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) mogą generować i wykorzystywać dane dotyczące oceny wartości użytkowej zwierząt hodowlanych niezbędne do realizacji ich programu hodowlanego, który ma zostać zatwierdzony zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz w stosownych przypadkach z art. 9;

d) mogą, bezpośrednio lub pośrednio, generować i wykorzystywać dane dotyczące oceny wartości użytkowej zwierząt hodowlanych niezbędne do realizacji ich programu hodowlanego, który ma zostać zatwierdzony zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz w stosownych przypadkach z art. 9;

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że związki hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlane mogą delegować część swojej działalności.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Część 1 – ustęp 3 – litera e – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) w przypadku gdy związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane przewidują wymóg członkostwa, posiadają regulamin wewnętrzny, w którym przewidziano:

e) w przypadku gdy związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane przewidują system członkostwa, muszą one określić regulamin wewnętrzny przewidujący w szczególności:

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Część 1 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) przyjęły regulamin wewnętrzny regulujący rozstrzyganie sporów z hodowcami dotyczących oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierząt hodowlanych, wpisywania do poszczególnych klas zgodnie z cechami, dopuszczania zwierząt hodowlanych do hodowli i pobierania oraz stosowania materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu.

f) przyjęły regulamin wewnętrzny regulujący rozstrzyganie sporów z hodowcami oraz określający prawa i obowiązki hodowców uczestniczących w programie hodowlanym związku hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlanego.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Część 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) cele programu hodowlanego oraz szczegółowe kryteria oceny dotyczące selekcji zwierząt hodowlanych, które w przypadku zakładania księgi hodowlanej dla nowej rasy muszą zawierać szczegółowe informacje na temat okoliczności uzasadniających ustanowienie nowej rasy;

d) cele programu hodowlanego, populacje, które należy poddać ocenie, oraz szczegółowe kryteria oceny dotyczące selekcji zwierząt hodowlanych, które w przypadku zakładania księgi hodowlanej dla nowej rasy muszą zawierać szczegółowe informacje na temat okoliczności uzasadniających ustanowienie nowej rasy;

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Część 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) systemy generowania, rejestracji, przekazywania i wykorzystywania wyników oceny wartości użytkowej oraz, jeżeli jest to wymagane zgodnie z art. 27, przeprowadzania oceny genetycznej dla oszacowania wartości genotypowych zwierząt hodowlanych w celu ulepszenia, selekcji lub ochrony rasy lub ulepszenia krzyżówki;

e) systemy generowania, rejestracji, przekazywania i wykorzystywania wyników oceny wartości użytkowej oraz, jeżeli jest to wymagane zgodnie z art. 27, oszacowania wartości genetycznych, które może obejmować ocenę genomiczną zwierząt hodowlanych w celu ulepszenia, selekcji lub ochrony rasy lub planowania krzyżówki;

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Część 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli program hodowlany ma być realizowany jako program ochrony, oprócz spełnienia warunków określonych w akapicie pierwszym lit. a)–g) musi on obejmować odpowiednie działania in-situ (dotyczące żywych zwierząt) lub ex-situ (przechowywanie materiału przeznaczonego do reprodukcji lub tkanek) wymagane do ochrony dziedzictwa genetycznego gatunków.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Część 1 – Rozdział I – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) art. 2 lit. i) ppkt (i) w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków bydła (Bos taurus i Bubalus bubalis), świni (Sus scrofa), owcy (Ovis aries) i kozy (Capra hircus);

(i) art. 2 lit. i) ppkt (i) w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków bydła (Bos taurus, Bos indicus i Bubalus bubalis), świni (Sus scrofa), owcy (Ovis aries) i kozy (Capra hircus);

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Część 1 – Rozdział I – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) art. 2 lit. i) ppkt (ii) w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków z rodziny koniowatych (Equus caballus i Equus asinus);

(ii) art. 2 lit. i) ppkt (ii) w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków z rodziny koniowatych, w tym osłów (Equus caballus i Equus asinus); oboje rodzice zwierzęcia figurują w głównej sekcji księgi hodowlanej i zostali dopuszczeni do hodowli przez związek hodowców;

Uzasadnienie

Proces poprzedzający dopuszczenie do hodowli (a zatem i ewentualne niedopuszczenie) ogierów lub klaczy i wpisanie do księgi hodowlanej umożliwia sprawowanie kontroli nad koniowatymi, zwłaszcza na poziomie zootechnicznym, i wpisuje się w proces selekcji zwierząt wykraczający poza rodowód. Należy również uwzględnić osły.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Część 1 – Rozdział I – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych innych gatunków, o których mowa w art. 2 lit. i) ppkt (iii);

 

skreślony

Poprawka     168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja 1 – podsekcja 1 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) po urodzeniu zostało zidentyfikowane zgodnie z przepisami Unii dotyczącymi zdrowia zwierząt w odniesieniu do danego gatunku oraz zasadami określonymi w programie hodowlanym zatwierdzonym zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9, które w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych muszą zawierać wymóg identyfikacji jako źrebię przed odłączeniem od matki i posiadania co najmniej świadectwa pokrycia;

c) po urodzeniu zostało zidentyfikowane zgodnie z przepisami Unii dotyczącymi zdrowia zwierząt w odniesieniu do danej rasy oraz zasadami określonymi w programie hodowlanym zatwierdzonym zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9, które w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych muszą zawierać wymóg identyfikacji jako źrebię przed odłączeniem od matki i posiadania co najmniej świadectwa pokrycia;

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Część 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Związek hodowców, który wpisuje do księgi hodowlanej zwierzę hodowlane czystorasowe z rodziny koniowatych nie może odmówić wpisania – lub rejestracji w celu wpisania – wykastrowanego samca z rodziny koniowatych, który spełnia warunki określone w ust. 1 lit. b) i c), a w stosownym przypadku lit. d), jeżeli rodzice tego zwierzęcia zostali wpisani do sekcji głównej tej księgi hodowlanej i dopuszczeni przez związek hodowców do hodowli.

Poprawka     170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja 1 – podsekcja 3 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Związki hodowców nie mogą odmówić wpisania zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale I do sekcji głównej założonej przez nie księgi hodowlanej żadnego samca owcy ani kozy, którego uznano za czystorasowego, pod następującymi warunkami:

 

a) jego rodzice i dziadkowie są wpisani do sekcji dodatkowej księgi hodowlanej tej samej rasy, jak określono w pkt 1;

 

b) chodzi o rasę wytrzymałą, dla której przedstawiono zatwierdzony i posiadający określone ramy czasowe program hodowlany przewidujący wpisywanie samców zwierząt hodowlanych do sekcji dodatkowej księgi hodowlanej tej samej rasy zgodnie z pkt 1.

Uzasadnienie

Dotychczasowe wyjątki dotyczące ras wytrzymałych powinny zostać zachowane z myślą o ochronie różnorodności genetycznej.

Poprawka     171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja 1 – podsekcja 3 – punkt 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku samic hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych warunki te nie mogą być surowsze niż warunki określone w pkt 3 lit. a) i b) niniejszego rozdziału.

skreślony

Uzasadnienie

Certaines races d’équidés (races rustiques entre autres) utilisent une section annexe en vue d’obtenir des animaux de race pure (ou quasiment) inscriptibles en section principale. Ce niveau de pureté de la race ne peut être atteint qu’à l’issue de croisements successifs de juments (ou ânesses), inscrites en annexe, avec des étalons (ou baudets) de la race et sur plusieurs générations. Or, la disposition introduite au dernier alinéa et qui n’existe pas dans la réglementation actuelle, ne permettrait plus d’atteindre ce niveau de pureté en obligeant à inscrire en section principale des femelles issues seulement de deux croisements successifs avec un mâle de la race.

Poprawka     172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – nagłówek 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Związki hodowców mogą przeprowadzać ocenę wartości użytkowej w oparciu o wymogi swojego programu hodowlanego, a w przypadku przeprowadzania takiej oceny mogą wybierać działania odpowiednie dla swojego programu hodowlanego.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział I – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Związki hodowców przeprowadzają ocenę wartości użytkowej w celu ustalenia wartości genotypowej bydła hodowlanego czystorasowego z wykorzystaniem metody lub kombinacji metod określonych w niniejszym rozdziale.

Związki hodowców przeprowadzają ocenę wartości użytkowej lub zlecają osobie trzeciej wyznaczonej przez te związki hodowców zgodnie z art. 29 ust. 1 przeprowadzenie takiej oceny w celu ustalenia wartości genotypowej bydła hodowlanego czystorasowego z wykorzystaniem metody lub kombinacji metod określonych w niniejszym rozdziale.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział I – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ocena wartości użytkowej przeprowadzana jest zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z Międzynarodowym Komitetem ds. Rejestracji Zwierząt (ICAR).

Ocena wartości użytkowej przeprowadzana jest zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR.

 

(Zmiana dotyczy całego tekstu; jej przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział I – Sekcja 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Związki hodowców rejestrują dane dotyczące produkcji mleka zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział I – Sekcja 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Włączenie do oceny genetycznej temperamentu, danych dotyczących oceny budowy oraz odporności na choroby brane jest pod uwagę jedynie w przypadku, gdy dane są generowane na podstawie systemu rejestracji zatwierdzonego przez wyznaczoną instytucję, jak określono w art. 29 ust. 1.

2. Włączenie do oceny genetycznej temperamentu, danych dotyczących oceny budowy oraz odporności na choroby lub wszelkich innych nowych cech brane jest pod uwagę jedynie w przypadku, gdy dane są generowane na podstawie systemu rejestracji zatwierdzonego przez wyznaczoną instytucję, jak określono w art. 29 ust. 1.

Uzasadnienie

Inne gatunki należy włączać w zakres niniejszego rozporządzenia wyłącznie w drodze współdecyzji.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wartość hodowlana zwierzęcia hodowlanego obliczana jest na podstawie wyników oceny wartości użytkowej danego zwierzęcia lub jego krewnych, a zaufanie do takiej wartości hodowlanej można zwiększyć poprzez wykorzystanie informacji genomicznych lub na podstawie innej metody zwalidowanej przez ośrodek referencyjny Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 31 ust. 1.

Wartość hodowlana zwierzęcia hodowlanego obliczana jest na podstawie informacji zawartych w genomie lub na podstawie wyników oceny wartości użytkowej danego zwierzęcia i/lub jego krewnych, i/lub na podstawie informacji uzyskanych z wszelkich innych źródeł informacji zatwierdzonych przez ośrodek referencyjny Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 31 ust. 1.

Uzasadnienie

Przepisy zaproponowane przez Komisję Europejską mogłyby być interpretowane jako zakazujące dopuszczenia do hodowli młodych buhajów nieposiadających potomstwa płci żeńskiej w okresie produkcyjnym, tzw. buhajów genomicznych. Tymczasem ważne jest, aby wprowadzać do obrotu nasienie pochodzące od buhajów ocenionych genomicznie.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Związki hodowców muszą zagwarantować brak wypaczającego wpływu podstawowych czynników środowiskowych i struktury danych. Związek hodowców może zwrócić się do właściwego ośrodka referencyjnego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 31 ust. 1, jeżeli zamierza się powołać na zgodność swoich metod statystycznych stosowanych do oceny genetycznej z zasadami i normami określonymi i uznanymi w skali międzynarodowej. W przypadku wniosku o przeprowadzanie ekspertyzy ośrodek referencyjny Unii Europejskiej jest zobowiązany do zachowania poufności informacji przekazanych mu przez związek hodowców.

Uzasadnienie

Kategoryczny nakaz zaproponowany przez Komisję Europejską może spowodować powstrzymanie innowacji w zakresie oceny genetycznej, a w niektórych przypadkach mógłby naruszyć tajemnicę handlową związku hodowców, który opracowałby nowatorskie metody statystyczne.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Metody statystyczne stosowane w przypadku oceny genetycznej muszą być zgodne z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR i gwarantować ocenę genetyczną wolną od wpływu podstawowych czynników środowiskowych i struktury danych.

skreślony

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wiarygodność oceny genetycznej mierzy się jako współczynnik determinacji zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR. Przy publikowaniu wyników oceny podaje się wiarygodność oceny oraz datę jej przeprowadzenia.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka     181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – sekcja 1 – podsekcja 2 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Buhaje przeznaczone do sztucznego unasienniania, z wyjątkiem buhajów należących do ras zagrożonych wyginięciem, poddawane są ocenie genetycznej pod względem cech obowiązkowych, jak opisano w pkt 6 lub 7. Związek hodowców publikuje powyższe wartości hodowlane.

5. Buhaje w wieku co najmniej 12 miesięcy wprowadzone na rynek w celu sztucznego unasienniania, z wyjątkiem buhajów należących do ras zagrożonych wyginięciem, poddawane są ocenie genetycznej co najmniej pod względem cech obowiązkowych, jak opisano w pkt 6 lub 7. Związek hodowców publikuje wszystkie wartości hodowlane.

Uzasadnienie

Prawo do informacji musi obejmować wszystkie dostępne wartości genetyczne, ale nie musi dotyczyć buhajów poddawanych badaniom lub w trakcie potwierdzania.

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Związek hodowców publikuje również wszystkie inne dostępne wartości hodowlane buhajów przeznaczonych do sztucznego unasienniania.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Związek hodowców publikuje również inne dostępne wartości hodowlane buhajów przeznaczonych do sztucznego unasienniania.

Związek hodowców publikuje również istniejące wartości hodowlane buhajów przeznaczonych do krycia naturalnego oraz wartości hodowlane samic.

Uzasadnienie

Konieczny jest również dostęp do informacji dotyczących wskazanych samic.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Minimalna wiarygodność oceny genetycznej buhajów przeznaczonych do sztucznego unasienniania należących do ras mlecznych wynosi co najmniej 0,5 dla cech wydajności mlecznej oraz zawartości tłuszczu i białka, zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR w zakresie oceny głównych cech produkcyjnych, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych informacji związanych z potomstwem i ze zwierzętami z linii bocznej.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Młode buhaje ocenione genomicznie, bez zapisów dotyczących wartości użytkowej potomstwa, uznaje się za zdatne do sztucznego unasienniania, jeżeli ich ocena genomiczna jest zwalidowana zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) ocena genomiczna lub każda inna metoda, w tym kombinacja tych metod, zwalidowane zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – ustęp 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Minimalna wiarygodność oceny genetycznej buhajów przeznaczonych do sztucznego unasienniania należących do ras mięsnych wynosi co najmniej 0,5 dla cech przyrostu żywej masy i rozwoju tkanek mięśniowych (pokrój bydła) zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR dla oceny głównych cech produkcyjnych.

Minimalna wiarygodność oceny genetycznej buhajów przeznaczonych do sztucznego unasienniania należących do ras mięsnych wynosi co najmniej 0,3 dla cech przyrostu żywej masy i rozwoju tkanek mięśniowych (pokrój bydła) zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR dla oceny głównych cech produkcyjnych.

Uzasadnienie

Próg zaproponowany przez Komisję wydaje się zbyt wysoki w stosunku do obecnych metod hodowli na mięso.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – ustęp 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Minimalna wiarygodność oceny genetycznej buhajów przeznaczonych do sztucznego unasienniania należących do ras mięsnych wynosi co najmniej 0,5 dla cech przyrostu żywej masy i rozwoju tkanek mięśniowych (pokrój bydła) zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR dla oceny głównych cech produkcyjnych.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – ustęp 7 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli obliczane są genomiczne wartości hodowlane, są one walidowane w odniesieniu do przedmiotowych cech zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka     190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – sekcja 2 – podsekcja 2 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) Wartość genetyczną zwierzęcia hodowlanego oblicza się, oceniając właściwości odpowiedniej liczby potomstwa lub zwierząt z linii bocznej w odniesieniu do cech produkcyjnych:

a) Wartość genetyczną zwierzęcia hodowlanego oblicza się na podstawie informacji zawartych w genomie lub oceniając właściwości odpowiedniej liczby potomstwa lub zwierząt z linii bocznej w odniesieniu do cech produkcyjnych, lub przy połączeniu tych metod:

Uzasadnienie

Trzeba uwzględnić postęp techniczny, aby umożliwić stosowanie metody genomicznej w hodowli owiec.

Poprawka     191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – sekcja 3 – podsekcja 1 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) maksymalny wiek lub maksymalną masę młodych zwierząt hodowlanych na początku badania oraz liczbę zwierząt;

(ii) płeć, maksymalny wiek lub maksymalną masę młodych zwierząt hodowlanych na początku badania oraz liczbę zwierząt;

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 3 – Rozdział I – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) podaje się cechy zarejestrowane zgodnie z regułami uzgodnionymi przez ICAR, takimi jak produkcja mleka, skład mleka i inne odnośne dane;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 3 – Rozdział I – ustęp 3 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) odnoszą się do okresu odpowiadającego normie przewidzianej przez ICAR w odniesieniu do rejestrowania produktywności zwierząt mlecznych;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka     194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – sekcja 3 – podsekcja 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wartość genetyczną zwierzęcia hodowlanego oblicza się, oceniając właściwości odpowiedniej liczby potomstwa i, w stosownych przypadkach, zwierząt z linii bocznej w następujący sposób:

Wartość genetyczną zwierzęcia hodowlanego oblicza się na podstawie informacji zawartych w genomie lub oceniając właściwości odpowiedniej liczby potomstwa i, w stosownych przypadkach, zwierząt z linii bocznej, lub przy połączeniu tych metod w następujący sposób:

Uzasadnienie

Trzeba uwzględnić postęp techniczny, aby umożliwić stosowanie metody genomicznej w hodowli owiec.

Poprawka     195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) personel poinformowany o konieczności przestrzegania poufnego charakteru określonych zagadnień, wyników lub wiadomości;

c) skuteczne procedury zapewniające zachowanie poufnego charakteru określonych zagadnień, wyników lub wiadomości ;

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – Część 2 – Rozdział I – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l) wszystkie dostępne wyniki oceny własnej wartości użytkowej oraz aktualne wyniki oceny genetycznej, w tym szczególne cechy genetyczne i wady genetyczne danego zwierzęcia hodowlanego czystorasowego oraz jego rodziców i dziadków, zgodnie z wymaganiami programu hodowlanego zatwierdzonego zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9 dla danej kategorii i danego zwierzęcia hodowlanego czystorasowego;

l) wszystkie dostępne wyniki oceny genetycznej lub, w przypadku ich braku, wyniki oceny własnej wartości użytkowej, w tym szczególne cechy genetyczne i wady genetyczne danego zwierzęcia hodowlanego czystorasowego oraz jego rodziców i dziadków, zgodnie z wymaganiami programu hodowlanego zatwierdzonego zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9 dla danej kategorii i danego zwierzęcia hodowlanego czystorasowego;

Uzasadnienie

Uwzględnianie wszystkich informacji dotyczących programu hodowli przeciążyłoby rodowód, nie wnosząc faktycznej wartości dodanej. Należy pozostać przy ważnych i syntetycznych informacjach dostępnych w wyniku oceny genetycznej.

UZASADNIENIE

Prawodawstwo Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie zootechniki ma na celu sprzyjanie wolnemu handlowi wewnątrz Unii oraz ułatwianie przywozu zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, gwarantując jednocześnie podtrzymanie programów hodowlanych i programów ochrony zasobów genetycznych w Europie.

Hodowla zwierząt użytkowych, a w szczególności tych, u których stwierdzono znaczną odrębność genetyczną, przyczynia się nie tylko do rozwoju gospodarczego i społecznego terytorium, na którym jest prowadzona, lecz stanowi także jeden z filarów bezpieczeństwa żywnościowego Unii.

Zamiarem Komisji Europejskiej było zebranie wszystkich dyrektyw dotyczących przepisów zootechnicznych odnoszących się do różnych gatunków w jeden zbiór przepisów prawnych pod postacią niniejszego rozporządzenia, doprowadzając tym samym do końca proces tworzenia jednolitego rynku w tej dziedzinie. Należy jednak podkreślić, że cel przyświecający Komisji Europejskiej wykracza poza zwykłe zgrupowanie i uproszczenie aktów prawnych. Proponuje ona w rzeczywistości ujednolicone ustrukturyzowanie hodowli zwierząt, które będzie miało niebagatelny wpływ na sektor genetyki zwierząt w Europie. Sprawozdawca popiera to ogólne podejście, dostrzegając jednak potrzebę sprecyzowania lub ponownej oceny niektórych aspektów.

W pierwszej kolejności sprawozdawca chciał dodać lub sprecyzować niektóre definicje. Chodzi tu w szczególności o terminy „rasa” i „program hodowlany”, które nie zostały zdefiniowane, mimo że mają zasadnicze znaczenie dla interpretacji niniejszego rozporządzenia.

Dążenie do osiągnięcia konkurencyjności, umożliwiające między innymi wywóz najlepszych ras europejskich na rynki międzynarodowe, nie powinno stwarzać zagrożenia dla ras lokalnych, niektórych o bardzo nielicznej populacji i stanowiących istotny element bioróżnorodności genetycznej w Europie. Sprawozdawca pragnął zadbać o zachowanie tej równowagi w całym tekście rozporządzenia. W związku z tym zmienione zostały między innymi art. 5 i 9.

Pilotowanie hodowli zwierząt leży obecnie w rękach związków hodowców lub przedsiębiorstw hodowlanych. Muszą one spełniać konkretne kryteria umożliwiające uznanie ich przez właściwy organ, który zatwierdza jednocześnie program hodowli prowadzony przez te podmioty. Sprawozdawca popiera to podejście, które umożliwi skuteczne kształtowanie się europejskich ras wobec coraz bardziej skomplikowanego i konkurencyjnego rynku światowego. W związku z tym należy zagwarantować procedury uznawania i zatwierdzania, co stanowi przedmiot niektórych poprawek, zwłaszcza w rozdziale II. Trzeba ponadto uwzględnić niektóre specyficzne warunki lokalne; konieczność ta uzasadnia niektóre poprawki mające na celu zwiększenie elastyczności statusu prawnego związków hodowców, umożliwienie im delegowania części własnych zadań podmiotom trzecim, a także organizację wewnętrzną w powiązaniu z hodowcami.

W odniesieniu do praw i obowiązków hodowców sprawozdawca chciał przywrócić równowagę odnośnych przepisów. W rzeczywistości pod wieloma aspektami prawo krajowe wydaje się wystarczać z nawiązką, by pozwolić hodowcom umocnienie swej pozycji w związku lub przedsiębiorstwie hodowlanym. Wyjaśnia to skreślenie przepisów uznanych za zbyt skrajne, w szczególności w odniesieniu do systemów odwoławczych (art. 11-14).

W kwestii przepisów dotyczących kontroli urzędowych – konieczne jest uproszczenie tych przepisów i dopilnowanie, aby ograniczały się one do tego, co właściwe, by zapewnić przestrzeganie norm europejskich przez państwa trzecie.

Sprawozdawca uważa ponadto, że należy zdecydowanie zmniejszyć liczbę i zakres aktów delegowanych zaproponowane przez Komisję Europejską. W szczególności wspomniane akty delegowane nie powinny dotyczyć najważniejszych przepisów, takich jak przepisy dotyczące uznawania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, zatwierdzania programów hodowli, prowadzenia ksiąg hodowlanych czy objęcia rozporządzeniem nowych gatunków.

Poza tym sprawozdawca uważa, że zwierzęta z rodziny koniowatych nie mogą być traktowane w omawianym rozporządzeniu w taki sam sposób co pozostałe gatunki ze względu na specyfikę ich księgi hodowlanej. Mimo że siedziba ich organizacji znajduje się w UE, co poczytujemy sobie za zaszczyt, wielkie rasy koni są zorganizowane na szczeblu międzynarodowym i tego stanu rzeczy nie należy kwestionować. Europa jest dziś światowym liderem w produkcji koniowatych. Należy utrzymać różnorodność i podejście jakościowe do ich ksiąg hodowlanych.

Sprawozdawca pragnie na koniec przypomnieć, jak ważne z punktu widzenia metod identyfikacji, oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierząt użytkowych, są prace ICAR (Międzynarodowego Komitetu ds. Rejestracji Zwierząt). ICAR powinien być zatem wyraźnie wskazany w kontekście rozwoju prawodawstwa zootechnicznego jako organ referencyjny w dziedzinach należących do jego kompetencji.

26.1.2015

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Michel Dantin

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Prawodawstwo zootechniczne Unii Europejskiej (UE) ma za cel sprzyjanie wolnemu handlowi wewnątrz Unii oraz ułatwianie przywozu zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, gwarantując jednocześnie podtrzymanie programów hodowlanych i programów ochrony zasobów genetycznych, czyli wszystkich ras występujących w Europie.

Hodowla zwierząt użytkowych, a w szczególności tych, u których stwierdzono znaczną odrębność genetyczną, przyczynia się nie tylko do rozwoju gospodarczego i społecznego terytorium, na którym jest prowadzona, lecz stanowi także jeden z filarów bezpieczeństwa żywnościowego Unii.

Dążenie do osiągnięcia konkurencyjności, umożliwiające między innymi wywóz najlepszych ras europejskich na rynki międzynarodowe, nie powinno stwarzać zagrożenia dla ras lokalnych, niektórych o bardzo nielicznej populacji i stanowiących istotny element bioróżnorodności genetycznej w Europie. Sprawozdawca pragnął zadbać o zachowanie tej równowagi w całym tekście rozporządzenia.

Zamiarem Komisji Europejskiej było zebranie wszystkich dyrektyw dotyczących przepisów zootechnicznych odnoszących się do różnych gatunków w jeden zbiór przepisów prawnych pod postacią omawianego rozporządzenia, dzięki czemu można by doprowadzić do końca proces tworzenia jednolitego rynku w tej dziedzinie. O ile sprawozdawca może poprzeć tę inicjatywę, o tyle w świetle celu przedstawionego w poprzednim akapicie niektóre przepisy muszą jednak zostać poprawione.

W szczególności brakuje pojęć „rasy”, „programu hodowlanego”, „programu ochrony” i „zagrożenia dla zachowania rasy lub jej różnorodności genetycznej”, które są przecież kluczowe dla wykładni omawianego rozporządzenia. Pragnieniem sprawozdawcy było uwzględnienie ich w projekcie sprawozdania.

Ponadto w celu uwzględnienia wszelkich sytuacji mogących zagrozić występującej w Europie rasie lokalnej zostały rozbudowane art. 5 i 9, w których jest konkretnie mowa o ochronie bioróżnorodności.

Poza tym sprawozdawca uważa, że zwierzęta z rodziny koniowatych nie mogą być traktowane w omawianym rozporządzeniu w taki sam sposób co pozostałe gatunki ze względu na odrębny charakter ich księgi hodowlanej. Mimo, że siedziba ich organizacji znajduje się w UE, co poczytujemy sobie za zaszczyt, wielkie rasy koni są zorganizowane na szczeblu międzynarodowym i tego stanu rzeczy nie należy kwestionować. Europa jest dziś światowym liderem w produkcji koniowatych. Należy utrzymać różnorodność i podejście jakościowe ksiąg stadnych.

Sprawozdawca pragnie na koniec przypomnieć, jak ważne z punktu widzenia metod identyfikacji, oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierząt użytkowych są prace ICAR (Międzynarodowego Komitetu ds. Rejestracji Zwierząt). ICAR powinien być zatem wyraźnie wskazany w kontekście rozwoju prawodawstwa zootechnicznego jako organ referencyjny w dziedzinach należących do jego kompetencji.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Hodowla zwierząt gospodarskich gatunków bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz w mniejszym stopniu hodowla zwierząt innych gatunków odgrywają ważną rolę w unijnym rolnictwie i źródłem dochodów dla ludności wiejskiej. Hodowla zwierząt tych gatunków jest stymulowana najlepiej, gdy wykorzystuje się do niej zwierzęta hodowlane czystorasowe lub mieszańce świń o udowodnionej najwyższej jakości genetycznej.

(1) Hodowla zwierząt użytkowych gatunków bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz w mniejszym stopniu hodowla zwierząt innych gatunków odgrywają strategiczną rolę w unijnym rolnictwie pod względem gospodarczym i społecznym. Ta działalność rolnicza, która przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego Unii, jest źródłem dochodów dla ludności wiejskiej. Hodowla zwierząt tych gatunków jest stymulowana najlepiej, gdy wykorzystuje się do niej zwierzęta hodowlane czystorasowe lub mieszańce świń o udowodnionej najwyższej jakości genetycznej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Jednak dążenie do osiągnięcia konkurencyjności nie może prowadzić do zaniku ras, których cechy są dostosowane do szczególnego kontekstu biofizycznego. Jeżeli nie zostanie utrzymane wystarczająco duże pogłowie, istnienie lokalnych ras może być zagrożone, co oznaczałoby utratę bioróżnorodności genetycznej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Zdrowie i dobrostan zwierząt, w tym warunki transportu żywych zwierząt, to kwestie, które powinny być uwzględniane przez wszystkie podmioty w sektorze zootechnicznym, w szczególności w odniesieniu do doskonalenia genetycznego ras. Komisja powinna zatem zadbać o to, by kwestie te były należycie uwzględniane w aktach delegowanych i wykonawczych, które będzie należało przyjąć w celu skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Termin „rasa” powinien jednak pozostać niedookreślonym pojęciem prawnym, co umożliwi związkom hodowców opisanie grupy zwierząt wystarczająco zbliżonych do siebie pod względem genetycznym, którą uznają za odróżniającą się od innych zwierząt tego gatunku, i wpisanie takich zwierząt oraz informacji o ich znanych przodkach do ksiąg hodowlanych w celu odtworzenia ich dziedzicznych cech poprzez rozród, wymianę i selekcję w ramach ustalonego programu hodowlanego.

skreślony

Uzasadnienie

Pojęcie rasy, przewijające się przez całe rozporządzenie, nie zostało zdefiniowane. Sprawozdawca proponuje jego definicję w celu zagwarantowania pewności prawa.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Jakość usług świadczonych przez związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane oraz sposób, w jaki oceniają one i klasyfikują zwierzęta, mają wpływ na wartość rynkową zwierząt hodowlanych. W związku z tym należy określić zasady uznawania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych w oparciu o zharmonizowane kryteria unijne oraz zasady ich nadzorowania przez właściwe organy państw członkowskich w celu zagwarantowania, by ustanowione przez nie zasady nie prowadziły do różnic między programami hodowlanymi i normami hodowlanymi, a w rezultacie do powstawania barier w handlu wewnątrzunijnym.

(16) Jakość usług świadczonych przez związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane oraz sposób, w jaki oceniają one i klasyfikują zwierzęta, definiują poziom użytkowości zwierzęcia i mają wpływ na wartość rynkową zwierząt hodowlanych. W związku z tym należy określić zasady uznawania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych w oparciu o zharmonizowane kryteria unijne oraz zasady ich nadzorowania przez właściwe organy państw członkowskich w celu zagwarantowania, by ustanowione przez nie zasady nie prowadziły do różnic między programami hodowlanymi i normami hodowlanymi, a w rezultacie do powstawania barier w handlu wewnątrzunijnym.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Cele protokołu z Nagoi do konwencji o różnorodności biologicznej, dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i zrównoważonego podziału korzyści z ich zastosowania, to ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone korzystanie z jej elementów oraz sprawiedliwy i zrównoważony podział korzyści z zastosowania zasobów genetycznych, zwłaszcza poprzez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer technologii, z uwzględnieniem praw do tych zasobów i technologii, a także poprzez odpowiednie finansowanie.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną mogą przeprowadzać instytucje wyznaczone przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane. Takie wyznaczone instytucje współpracują z ośrodkami referencyjnymi Unii Europejskiej wyznaczonymi przez Komisję. Komisja powinna zatem zostać uprawniona do wyznaczenia w drodze aktów wykonawczych ośrodków referencyjnych Unii Europejskiej oraz otrzymać niezbędne uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych określających obowiązki i funkcje tych ośrodków, w stosownych przypadkach poprzez zmianę załącznika IV. Takie ośrodki referencyjne kwalifikują się do otrzymania pomocy Unii zgodnie z decyzją Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii15. W przypadku bydła hodowlanego czystorasowego ocena wartości użytkowej i ocena genetyczna przeprowadzane są przez związki hodowców przy wsparciu Interbull Centre, organu referencyjnego Unii Europejskiej wyznaczonego decyzją Rady 96/463/WE z dnia 23 lipca 1996 r. wyznaczającą organ referencyjny odpowiedzialny za współpracę w zakresie ujednolicania metod badania i oceny wyników w odniesieniu do czystorasowych zwierząt hodowlanych z gatunku bydła16.

(34) Ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną mogą przeprowadzać instytucje wyznaczone przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane. Takie wyznaczone instytucje współpracują z ośrodkami referencyjnymi Unii Europejskiej wyznaczonymi przez Komisję. Komisja powinna zatem zostać uprawniona do wyznaczenia w drodze aktów wykonawczych ośrodków referencyjnych Unii Europejskiej oraz otrzymać niezbędne uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych określających obowiązki i funkcje tych ośrodków, w stosownych przypadkach poprzez zmianę załącznika IV. Takie ośrodki referencyjne kwalifikują się do otrzymania pomocy Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/201415. W przypadku bydła hodowlanego czystorasowego ocena wartości użytkowej i ocena genetyczna przeprowadzane są przez związki hodowców przy wsparciu Interbull Centre, stałej komisji Międzynarodowego Komitetu ds. Rejestracji Zwierząt (ICAR), wyznaczonej decyzją Rady 96/463/WE jako organ referencyjny odpowiedzialny za współpracę w zakresie ujednolicania metod badania i oceny wyników w odniesieniu do czystorasowych zwierząt hodowlanych z gatunku bydła16.

__________________

__________________

15 Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczące zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1).

16 Dz.U. L 192 z 2.8.1996, s. 19.

16 Dz.U. L 192 z 2.8.1996, s. 19.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zasady zootechniczne i genealogiczne dotyczące handlu zwierzętami hodowlanymi, ich nasieniem, oocytami i zarodkami oraz ich przywozu do Unii;

a) zasady zootechniczne i genealogiczne dotyczące ochrony i udoskonalania hodowli zwierząt, a także dotyczące handlu zwierzętami hodowlanymi, ich nasieniem, oocytami i zarodkami oraz ich przywozu do Unii;

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z nowym motywem 2a przedstawionym przez sprawozdawcę. Zasady te mają również na celu ochronę i udoskonalanie ras hodowlanych, co przyczynia się zarówno do ochrony lokalnych ras i zachowania bioróżnorodności, jak i do wzmocnienia pozytywnych cech u tych ras.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) gatunku bydła (Bos taurus i Bubalus bubalis), gatunku świni (Sus scrofa), owcy (Ovis aries) lub kozy (Capra hircus);

(i) gatunku bydła (Bos taurus, Bos indicus i Bubalus bubalis), gatunku świni (Sus scrofa), owcy (Ovis aries) lub kozy (Capra hircus);

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) „rasa” oznacza grupę zwierząt, której jednolitość genetyczna jest wystarczająca, aby być uznaną za odróżniającą się od innych zwierząt tego gatunku przez co najmniej jeden związek hodowców, który zgadza się na wpisanie takich zwierząt oraz informacji o ich przodkach do ksiąg hodowlanych w celu odtworzenia ich dziedzicznych cech poprzez rozród, wymianę i selekcję w ramach ustalonego programu hodowlanego;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) „przedsiębiorstwo hodowlane” oznacza każdą organizację hodowlaną, zrzeszenie hodowców lub przedsiębiorstwo prywatne, uznane przez właściwy organ państwa członkowskiego zgodnie z art. 4 ust. 2 do celów realizacji programu hodowlanego w odniesieniu do mieszańców świń wpisanych do rejestrów prowadzonych lub założonych przez to przedsiębiorstwo;

e) „przedsiębiorstwo hybrydowe” oznacza każdą organizację hodowlaną, zrzeszenie hodowców lub przedsiębiorstwo prywatne, uznane przez właściwy organ państwa członkowskiego zgodnie z art. 4 ust. 2 do celów realizacji programu hodowlanego w odniesieniu do mieszańców świń wpisanych do rejestrów hybrydowych prowadzonych lub założonych przez to przedsiębiorstwo;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) „program hodowlany” oznacza każdy program doskonalenia lub ochrony realizowany przez związki hodowców lub przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą, który aby mógł zostać zatwierdzony przez właściwe organy, musi spełniać minimalne kryteria określone w załączniku I część 2;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera i – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) gatunku, o którym mowa w lit. a) ppkt (ii), którego rodzice zostali wpisani do sekcji głównej księgi hodowlanej tej samej rasy i które jest wpisane lub zarejestrowane i kwalifikujące się do wpisania do sekcji głównej takiej księgi hodowlanej zgodnie z art. 19;

(ii) gatunku, o którym mowa w lit. a) ppkt (ii), którego rodzice zostali wpisani do sekcji głównej księgi hodowlanej tej samej rasy i które jest wpisane lub zarejestrowane i kwalifikujące się do wpisania do sekcji głównej takiej księgi hodowlanej zgodnie z art. 19, w tym wałachy;

Uzasadnienie

Powyższa definicja obejmująca jedynie zwierzęta hodowlane nie odpowiada szczególnym cechom księgi hodowlanej koniowatych, w której zapisu dokonuje się przy narodzinach zwierzęcia niezależnie od jego przyszłego przeznaczenia jako zwierzę hodowlane lub nie. Dotyczy to w szczególności wałachów i określania ich jako „zarejestrowany koniowaty”.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera j – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) „mieszaniec świni” oznacza świnię wpisaną do rejestru, będącą wynikiem planowego krzyżowania:

j) „mieszaniec świni” oznacza świnię wpisaną do rejestru hybrydowego, będącą wynikiem planowego krzyżowania:

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja) „linia” oznacza określoną genetycznie podpopulację zwierząt czystorasowych danej rasy;

Uzasadnienie

Gdyby wprowadzono taki wymóg, pobieranie próbek DNA mogłoby towarzyszyć dokumentacji dotyczącej zwierzęcia hodowlanego przez całe życie i byłoby wykorzystywane w przypadku zastrzeżeń lub problemów z identyfikacją.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o) cecha” oznacza wymierną dziedziczną cechę zwierzęcia hodowlanego;

o) wartość hodowlana” oznacza szacunek spodziewanego wpływu genotypu danego zwierzęcia na daną cechę jego potomstwa;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera y a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ya) „sklonowane zwierzę” oznacza zwierzę wyhodowane za pomocą metody bezpłciowego, sztucznego rozmnażania, służącej wyhodowaniu jednakowej lub nieomal jednakowej genetycznie kopii pojedynczego zwierzęcia;

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawkami do artykułów 33 i 40, jak również z załącznikiem V.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera y b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

yb) „potomek sklonowanego zwierzęcia” oznacza zwierzę wyhodowane za pomocą rozmnażania płciowego, jeżeli co najmniej jedno z rodziców jest zwierzęciem sklonowanym.

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawkami do artykułów 33 i 40, jak również z załącznikiem V.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 lit. b) właściwy organ może odmówić uznania związku hodowców spełniającego wymogi określone w załączniku I część 1, jeśli program hodowlany tego związku hodowców mógłby zagrozić zachowaniu lub różnorodności genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych wpisanych lub zarejestrowanych i kwalifikujących się do wpisania w księdze hodowlanej założonej dla tej rasy przez związek hodowców, który został wcześniej uznany w tym państwie członkowskim.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 lit. b) właściwy organ może odmówić uznania związku hodowców spełniającego wymogi określone w załączniku I część 1, jeśli program hodowlany tego związku hodowców mógłby zagrozić:

 

– zachowaniu rasy lub różnorodności genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych wpisanych lub zarejestrowanych i kwalifikujących się do wpisania w księdze hodowlanej założonej dla tej rasy przez związek hodowców, który został wcześniej uznany w tym państwie członkowskim, co pociągałoby za sobą utratę skuteczności pod względem kontroli wzrostu wsobności i zarządzania anomaliami genetycznymi z powodu braku skoordynowanego zarządzania i wymiany informacji dotyczących dziedzictwa genetycznego tej rasy;

 

– skutecznej realizacji programu doskonalenia prowadzonemu przez uznany związek hodowców dla tej samej rasy, co pociągałoby za sobą znaczną utratę skuteczności pod względem spodziewanego postępu w zakresie genetyki;

 

– osiągnięciu celów protokołu z Nagoi i Konwencji o różnorodności biologicznej dotyczących ochrony różnorodności biologicznej; lub

 

– osiągnięciu celów unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.

Uzasadnienie

Należy rozbudować przepisy dotyczące możliwości odmowy zatwierdzenia związku hodowców, aby uniknąć wzrostu liczby związków hodowców dla tej samej rasy na danym terytorium, gdyż doprowadziłoby to braku przejrzystości dla użytkowników.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) ewentualne interferencje i osłabienie, jakie spowodowałoby uznanie związku rejestrującego te same zwierzęta hodowlane co już uznany związek hodowców.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Związek hodowców lub przedsiębiorstwo hybrydowe nie może wprowadzać własnego programu zootechnicznego, zanim program ten nie zostanie zatwierdzony przez właściwy organ zgodnie z ust. 1.

Uzasadnienie

Punkt ten wprowadza się dla sprecyzowania, że działalność związku hodowców lub przedsiębiorstwa hybrydowego zależna jest od zatwierdzenia programu zootechnicznego i musi mu podlegać.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwy organ, o którym mowa w art. 4, może zezwolić związkom hodowców i przedsiębiorstwom hodowlanym na zlecanie stronom trzecim technicznego zarządzania swoją księgą hodowlaną lub rejestrem oraz wykonywania innych zadań związanych z programem hodowlanym, pod warunkiem że:

2. Związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane mogą zlecać stronom trzecim techniczne zarządzanie swoją księgą hodowlaną lub rejestrem oraz wykonywanie innych zadań związanych z programem hodowlanym, pod warunkiem że:

Uzasadnienie

Decyzja o skorzystaniu z możliwości zlecenia technicznego zarządzania księgą hodowlaną lub rejestrem oraz wykonywania innych zadań związanych z programem hodowlanym, jaką dysponuje związek hodowców, powinna pozostać w gestii związków hodowców.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane zdecydują się na skorzystanie z możliwości przewidzianej w akapicie pierwszym, informują o tym właściwy organ.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W celu uwzględnienia różnorodności programów hodowlanych realizowanych przez związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących zmian w wymogach w zakresie zatwierdzania programów hodowlanych, określonych w załączniku I część 2 oraz, w przypadku zwierząt czystorasowych z rodziny koniowatych, w części 3 tego załącznika, zgodnie z art. 71.

3. W celu uwzględnienia różnorodności programów hodowlanych realizowanych przez związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących wymogów w zakresie zatwierdzania programów hodowlanych określonych w załączniku I część 2 oraz, w przypadku zwierząt czystorasowych z rodziny koniowatych, w części 3 tego załącznika, zgodnie z art. 71.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wraz ze wspomnianym powiadomieniem przekazuje właściwemu organowi, o którym mowa w lit. a), kopię wniosku o zatwierdzenie programu hodowlanego przewidzianego w art. 8 ust. 1.

b) wraz ze wspomnianym powiadomieniem przekazuje właściwemu organowi, o którym mowa w lit. a), kopię wniosku o zatwierdzenie programu hodowlanego przewidzianego w art. 8 ust. 1 w języku używanym przez właściwy organ, o którym mowa w lit. a).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zatwierdzenie kolejnego programu hodowlanego doprowadziłoby do podziału populacji zwierząt hodowlanych czystorasowych dostępnych w tym państwie członkowskim do tego stopnia, że zagroziłoby to zachowaniu tej rasy lub jej różnorodności biologicznej.

b) zatwierdzenie kolejnego programu hodowlanego doprowadziłoby do podziału populacji zwierząt hodowlanych czystorasowych dostępnych w tym państwie członkowskim do tego stopnia, że:

 

(i) w odniesieniu do programów ochrony – zagrożone zostałoby zachowanie lub różnorodność genetyczna zwierząt hodowlanych czystorasowych wpisanych lub zarejestrowanych i kwalifikujących się do wpisania w księdze hodowlanej założonej dla tej rasy przez związek hodowców, który został wcześniej uznany w tym państwie członkowskim, co pociągałoby za sobą utratę skuteczności pod względem kontroli wzrostu wsobności i zarządzania anomaliami genetycznymi z powodu braku skoordynowanego zarządzania i wymiany informacji dotyczących dziedzictwa genetycznego tej rasy, lub

 

(ii) w odniesieniu do programów doskonalenia genetycznego – bez uszczerbku dla art. 18, zatwierdzenie programu hodowlanego doprowadziłoby do utraty skuteczności pod względem spodziewanego postępu w zakresie genetyki, kontroli wzrostu wsobności i zarządzania anomaliami genetycznymi z powodu braku skoordynowanego zarządzania i wymiany informacji dotyczących dziedzictwa genetycznego tej rasy lub też ukierunkowałoby hodowlę niespójnie lub niezgodnie z cechami charakterystycznymi określonymi dla tej rasy w tym państwie członkowskim.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Hodowcy, którzy przemieszczają swoje zwierzęta poza obszar geograficzny, w którym zatwierdzono program zootechniczny zarządzany przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hybrydowe, mogą wpisać lub zarejestrować swoje zwierzęta w księdze hodowlanej lub rejestrze hybrydowym prowadzonych przez ten związek hodowców lub przez to przedsiębiorstwo hybrydowe zgodnie z art. 19 i 24.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących zmian warunków wpisywania zwierząt do sekcji dodatkowych ksiąg hodowlanych, określonych w załączniku II część 1 rozdział III, zgodnie z art. 71.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących warunków wpisywania zwierząt do sekcji dodatkowych ksiąg hodowlanych, określonych w załączniku II część 1 rozdział III, zgodnie z art. 71.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Związki hodowców nie wykluczają ze względów zootechnicznych lub genealogicznych innych niż względy wynikające z zastosowania art. 19 wykorzystania zwierząt hodowlanych czystorasowych wpisanych do sekcji głównej ich ksiąg hodowlanych do hodowli z zastosowaniem następujących technik rozrodu:

1. Związki hodowców nie wykluczają ze względów zootechnicznych lub genealogicznych innych niż względy wynikające z zastosowania art. 19 i 27 wykorzystania zwierząt hodowlanych czystorasowych wpisanych do sekcji głównej ich ksiąg hodowlanych do hodowli z zastosowaniem następujących technik rozrodu:

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 związki hodowców, które prowadzą księgę hodowlaną zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych, mogą, na potrzeby swoich programów hodowlanych lub ochrony różnorodności genetycznej w obrębie czystej rasy, ograniczyć lub uniemożliwić wykorzystywanie do rozrodu co najmniej jednej z technik rozrodu, o których mowa w ust. 1, wobec zwierząt hodowlanych czystorasowych wpisanych do sekcji głównej ich księgi hodowlanej.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Związki hodowców wymagają, by zwierzęta hodowlane czystorasowe gatunków bydła i samce hodowlane czystorasowe owiec i kóz ras mlecznych były identyfikowane poprzez analizę grupy krwi lub inną stosowną metodę zapewniającą co najmniej ten sam poziom pewności, jeżeli zwierzęta te są wykorzystywane do:

1. Związki hodowców wymagają, by zwierzęta hodowlane gatunków bydła, owiec i kóz ras mlecznych były identyfikowane poprzez analizę grupy krwi, analizę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) lub analizę zmiennej liczby tandemowych powtórzeń, analizę próbki DNA bądź każdą inną stosowną metodę zapewniającą co najmniej ten sam poziom pewności, jeżeli zwierzęta te są wykorzystywane do:

Uzasadnienie

Analizę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) i analizę zmiennej liczby tandemowych powtórzeń również należy uznać za metody referencyjne.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja uwzględnia rozwój metod identyfikacji na podstawie prac ICAR i Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Zwierząt (ISAG).

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Uwzględniając postęp techniczny i zalecenia europejskich ośrodków referencyjnych, o których mowa w art. 31, Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – zatwierdzić, na wniosek państwa członkowskiego lub europejskiego zrzeszenia związków hodowców zwierząt czystorasowych przedmiotowych gatunków, metody sprawdzania tożsamości zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków bydła oraz samców hodowlanych czystorasowych owiec i kóz ras mlecznych, zapewniające co najmniej ten sam poziom pewności co analiza grupy krwi tych zwierząt hodowlanych czystorasowych.

1. Uwzględniając postęp techniczny w zakresie metod identyfikacji na podstawie prac ICAR i ISAG oraz zalecenia europejskich ośrodków referencyjnych, o których mowa w art. 31, Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – zatwierdzić, na wniosek państwa członkowskiego lub europejskiego zrzeszenia związków hodowców zwierząt czystorasowych przedmiotowych gatunków, metody sprawdzania tożsamości zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków bydła oraz samców hodowlanych czystorasowych owiec i kóz ras mlecznych, zapewniające co najmniej ten sam poziom pewności co analiza grupy krwi tych zwierząt hodowlanych czystorasowych.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli program hodowlany zatwierdzony zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9 wymaga przeprowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej w celu zaklasyfikowania zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych w księgach hodowlanych oraz w celu dopuszczenia do hodowli samców hodowlanych z rodziny koniowatych oraz ich nasienia, związki hodowców zapewniają przeprowadzenie takiej oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zgodnie z następującymi zasadami określonymi w załączniku I:

2. Jeżeli program hodowlany zatwierdzony zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9 wymaga przeprowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej w celu zaklasyfikowania zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych w księgach hodowlanych oraz w celu dopuszczenia do hodowli zwierząt hodowlanych z rodziny koniowatych oraz ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, związki hodowców zapewniają przeprowadzenie takiej oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zgodnie z następującymi zasadami określonymi w załączniku I:

Uzasadnienie

Możliwość określenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej przy dopuszczaniu do hodowli powinna objąć również klacze. Ta metoda selekcji ma dla niektórych związków hodowców podstawowe znaczenie.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) względów etycznych.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W świetle opinii niezależnego eksperta, o której mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), Komisja może w drodze aktu wykonawczego ustanowić jednolite zasady dotyczące oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej oraz interpretacji ich wyników.

2. W świetle opinii niezależnego eksperta, o której mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), Komisja może w drodze aktu wykonawczego ustanowić jednolite zasady dotyczące oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej oraz interpretacji ich wyników na podstawie prac ICAR.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W każdym przypadku w świadectwach zootechnicznych umieszcza się informację, że zwierzę hodowlane jest zwierzęciem sklonowanym bądź potomkiem takiego zwierzęcia lub że materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu pochodzi ze sklonowanego zwierzęcia lub potomka zwierzęcia sklonowanego.

Uzasadnienie

W 2011 r. wszystkie 3 instytucje uzgodniły, że identyfikowalność jest niezbędna jako wymóg podstawowy i łatwy do zastosowania, niezależnie od tego, jakie zasady w sprawie zwierząt klonowanych i ich potomstwa zostaną podjęte w późniejszym terminie. Rolnicy powinni mieć prawo wiedzieć, czy kupują materiał rozmnożeniowy pochodzący ze sklonowanego zwierzęcia lub jego potomka. Komisja już w sprawozdaniu dotyczącym klonowania z 2010 r. obiecała ustanowienie wymogów identyfikowalności w dziedzinie zootechniki. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, str. 14).

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W każdym przypadku w świadectwach zootechnicznych umieszcza się informację, że zwierzę hodowlane jest zwierzęciem sklonowanym bądź potomkiem takiego zwierzęcia lub że materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu pochodzi ze sklonowanego zwierzęcia lub potomka zwierzęcia sklonowanego.

Uzasadnienie

W 2011 r. wszystkie 3 instytucje uzgodniły, że identyfikowalność jest niezbędna jako wymóg podstawowy i łatwy do zastosowania, niezależnie od tego, jakie zasady w sprawie zwierząt klonowanych i ich potomstwa zostaną podjęte w późniejszym terminie. Rolnicy powinni mieć prawo wiedzieć, czy kupują materiał rozmnożeniowy pochodzący ze sklonowanego zwierzęcia lub jego potomka. Komisja już w sprawozdaniu dotyczącym klonowania z 2010 r. obiecała ustanowienie wymogów identyfikowalności w dziedzinie zootechniki. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, str. 14).

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) badanie dokumentów i innych zapisów, które mogą być istotne dla oceny zgodności z zasadami zootechnicznymi i genealogicznymi przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu;

c) badanie dokumentów, zapisów identyfikowalności i innych zapisów, które mogą być istotne dla oceny zgodności z zasadami zootechnicznymi i genealogicznymi przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Pomoc administracyjna przewidziana w ust. 1 obejmuje w stosownych przypadkach udział właściwego organu państwa członkowskiego w kontrolach urzędowych na miejscu, które są przeprowadzane przez właściwy organ innego państwa członkowskiego.

2. Pomoc administracyjna przewidziana w ust. 1 obejmuje, w miarę potrzeby, udział właściwego organu państwa członkowskiego w kontrolach urzędowych na miejscu, które są przeprowadzane przez właściwy organ innego państwa członkowskiego.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W żadnym przypadku nie może zostać naruszone obowiązjące w UE ograniczenie czasu trwania podróży w przypadku transportu żywych zwierząt do ośmiu godzin, ustanowione na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005.

Uzasadnienie

Rolnicy mają obowiązek prawny zapewnienia, że ich zwierzęta są transportowane w taki sposób, który nie powoduje zranień lub niepotrzebnego cierpienia. Pomimo to według danych Komisji Europejskiej i EFSA nadal utrzymują się poważne problemy w zakresie dobrostanu zwierząt podczas transportu. W niektórych krajach UE sankcje za nieprzestrzeganie przepisów nie są odstraszające.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Część 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. być prawnie i finansowo niezależne od właściwego organu;

2. być prawnie i finansowo niezależne od właściwego organu, przy czym zasada niezależności finansowej nie ma wpływu na możliwość przyznawania im przez organy publiczne pomocy publicznej zgodnej z prawem Unii;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Część 2 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) system rejestracji rodowodów zwierząt hodowlanych czystorasowych wpisanych lub zarejestrowanych i kwalifikujących się do wpisania do ksiąg hodowlanych lub rodowodów mieszańców świń wpisanych do rejestrów;

c) system rejestracji rodowodów zwierząt hodowlanych czystorasowych, w tym procent czystości rodowodowej zwierząt, wpisanych lub zarejestrowanych i kwalifikujących się do wpisania do ksiąg hodowlanych lub rodowodów mieszańców świń wpisanych do rejestrów;

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wspierać zasady przejrzystości i odpowiedzialności, aby zapewnić, że czystość danej rasy jest jasna dla wszystkich zainteresowanych stron, zapewniając w ten sposób zachowanie różnorodności genetycznej rasy.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Część 2 – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) cele programu hodowlanego oraz szczegółowe kryteria oceny dotyczące selekcji zwierząt hodowlanych, które w przypadku zakładania księgi hodowlanej dla nowej rasy muszą zawierać szczegółowe informacje na temat okoliczności uzasadniających ustanowienie nowej rasy;

d) cele programu hodowlanego, populacje, które należy poddać ocenie, oraz szczegółowe kryteria oceny dotyczące selekcji zwierząt hodowlanych, które w przypadku zakładania księgi hodowlanej dla nowej rasy muszą zawierać szczegółowe informacje na temat okoliczności uzasadniających ustanowienie nowej rasy;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Część 2 – punkt 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W razie gdy program hodowlany ma być realizowany jako program ochrony, w uzupełnieniu warunków określonych w akapicie pierwszym lit. a)–g) należy go realizować za pomocą wszelkich niezbędnych i odpowiednich działań in-situ (dotyczących żywych zwierząt) lub ex-situ (przechowywanie materiału przeznaczonego do reprodukcji lub tkanek) w celu ochrony puli genetycznej danej rasy.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Część 1 – Rozdział I – punkt 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) art. 2 lit. i) ppkt (i) w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków bydła (Bos taurus i Bubalus bubalis), świni (Sus scrofa), owcy (Ovis aries) i kozy (Capra hircus);

(i) art. 2 lit. i) ppkt (i) w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków bydła (Bos taurus, Bos indicus i Bubalus bubalis), świni (Sus scrofa), owcy (Ovis aries) i kozy (Capra hircus);

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Część 1 – Rozdział I – punkt 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) art. 2 lit. i) ppkt (ii) w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków z rodziny koniowatych (Equus caballus i Equus asinus);

(ii) art. 2 lit. i) ppkt (ii) w przypadku zwierząt hodowlanych czystorasowych gatunków z rodziny koniowatych (Equus caballus i Equus asinus); jego oboje rodzice zostali dopuszczeni przez związek hodowców do hodowli;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Część 1 – Rozdział I –punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) jego rodowód został ustalony zgodnie z zasadami określonymi w księdze hodowlanej zgodnie z programem hodowlanym zatwierdzonym zgodnie z art. 8 ust. 1 lub art. 9;

b) jego rodowód, wraz z procentem czystości rodowodowej zwierząt, został ustalony zgodnie z zasadami określonymi w księdze hodowlanej;

Uzasadnienie

Zarządzanie rodowodem jest objęte przepisami dotyczącymi księgi hodowlanej, a nie tymi, które odnoszą się do prowadzenia programu hodowlanego.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Część 1 – Rozdział I –punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Związek hodowców, który wpisuje do księgi hodowlanej zwierzę hodowlane czystorasowe z rodziny koniowatych nie może odmówić wpisania – lub rejestracji w celu wpisania – wykastrowanego samca z rodziny koniowatych, który spełnia warunki określone w ust. 1 lit. b) i c), a w stosownym przypadku ust. 1 lit. d), jeżeli rodzice tego zwierzęcia zostali wpisani do sekcji głównej tej księgi hodowlanej i dopuszczeni przez związek hodowców do hodowli.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział I – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Związki hodowców przeprowadzają ocenę wartości użytkowej w celu ustalenia wartości genotypowej bydła hodowlanego czystorasowego z wykorzystaniem metody lub kombinacji metod określonych w niniejszym rozdziale.

Związki hodowców przeprowadzają ocenę lub zlecają przeprowadzenie oceny wartości użytkowej w celu ustalenia wartości genotypowej bydła hodowlanego czystorasowego z wykorzystaniem metody lub kombinacji metod określonych w niniejszym rozdziale.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział I – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ocena wartości użytkowej przeprowadzana jest zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z Międzynarodowym Komitetem ds. Rejestracji Zwierząt (ICAR).

Ocena wartości użytkowej przeprowadzana jest zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział I – Sekcja 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Związki hodowców rejestrują dane dotyczące produkcji mleka zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział I – Sekcja 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Włączenie do oceny genetycznej temperamentu, danych dotyczących oceny budowy oraz odporności na choroby brane jest pod uwagę jedynie w przypadku, gdy dane są generowane na podstawie systemu rejestracji zatwierdzonego przez wyznaczoną instytucję, jak określono w art. 29 ust. 1.

2. Włączenie do oceny genetycznej temperamentu danych dotyczących oceny budowy oraz odporności na choroby lub wszelkich innych nowych cech brane jest pod uwagę jedynie w przypadku, gdy dane są generowane na podstawie systemu rejestracji zatwierdzonego przez wyznaczoną instytucję, jak określono w art. 29 ust. 1.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wartość hodowlana zwierzęcia hodowlanego obliczana jest na podstawie wyników oceny wartości użytkowej danego zwierzęcia lub jego krewnych, a zaufanie do takiej wartości hodowlanej można zwiększyć poprzez wykorzystanie informacji genomicznych lub na podstawie innej metody zwalidowanej przez ośrodek referencyjny Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 31 ust. 1.

Wartość hodowlana zwierzęcia hodowlanego obliczana jest na podstawie informacji uzyskanych dzięki genomowi bądź na podstawie wyników oceny wartości użytkowej danego zwierzęcia lub jego krewnych bądź na podstawie informacji uzyskanych z wszelkich innych źródeł informacji zwalidowanych przez ośrodek referencyjny Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 31 ust. 1.

Uzasadnienie

Przepisy zaproponowane przez Komisję Europejską mogłyby być interpretowane jako zakazujące dopuszczenia do hodowli młodych buhajów nieposiadających potomstwa płci żeńskiej w okresie produkcyjnym, tzw. buhajów genomicznych. Tymczasem ważne jest zagwarantowanie wprowadzania do obrotu nasienia pochodzącego od buhajów ocenionych genomicznie.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Metody statystyczne stosowane w przypadku oceny genetycznej muszą być zgodne z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR i gwarantować ocenę genetyczną wolną od wpływu podstawowych czynników środowiskowych i struktury danych.

3. Do związku hodowców należy obowiązek zagwarantowania braku wypaczającego wpływu podstawowych czynników środowiskowych i struktury danych. Związek hodowców może zwrócić się do właściwego ośrodka referencyjnego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 31 ust. 1, jeżeli zamierza powołać się na zgodność swoich metod statystycznych stosowanych do oceny genetycznej z zasadami i normami określonymi i uznanymi w skali międzynarodowej. W razie dokonywania ekspertyzy ośrodek referencyjny Unii Europejskiej jest zobowiązany do zachowania poufności informacji przekazanych mu przez związek hodowców.

Uzasadnienie

Kategoryczny nakaz zaproponowany przez Komisję Europejską może spowodować powstrzymanie innowacji w zakresie oceny genetycznej, a w niektórych przypadkach mógłby naruszyć tajemnicę handlową związku hodowców, który opracowałby nowatorskie metody statystyczne.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – punkt 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wiarygodność oceny genetycznej mierzy się jako współczynnik determinacji zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR. Przy publikowaniu wyników oceny podaje się wiarygodność oceny oraz datę jej przeprowadzenia.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – punkt 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Buhaje przeznaczone do sztucznego unasienniania, z wyjątkiem buhajów należących do ras zagrożonych wyginięciem, poddawane są ocenie genetycznej pod względem cech obowiązkowych, jak opisano w pkt 6 lub 7. Związek hodowców publikuje powyższe wartości hodowlane.

5. Buhaje przeznaczone do sztucznego unasienniania, z wyjątkiem buhajów należących do ras zagrożonych wyginięciem, poddawane są ocenie genetycznej co najmniej pod względem cech obowiązkowych, jak opisano w pkt 6a lub 7. Związek hodowców publikuje pełny zestaw tych wartości hodowlanych.

 

Związek hodowców publikuje również wszystkie inne dostępne wartości hodowlane buhajów przeznaczonych do sztucznego unasienniania.

 

Związek hodowców publikuje również dostępne wartości hodowlane buhajów przeznaczonych do krycia naturalnego oraz samic.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – punkt 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Minimalna wiarygodność oceny genetycznej buhajów przeznaczonych do sztucznego unasienniania należących do ras mlecznych wynosi co najmniej 0,5 dla cech wydajności mlecznej oraz zawartości tłuszczu i białka, zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR w zakresie oceny głównych cech produkcyjnych, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych informacji związanych z potomstwem i ze zwierzętami z linii bocznej.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – punkt 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Młode buhaje ocenione genomicznie, bez zapisów dotyczących wartości użytkowej potomstwa, uznaje się za zdatne do sztucznego unasienniania, jeżeli ich ocena genomiczna jest zwalidowana zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – punkt 7 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) ocena genomiczna lub każda inna metoda, w tym kombinacja tych metod, zwalidowane zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – punkt 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Minimalna wiarygodność oceny genetycznej buhajów przeznaczonych do sztucznego unasienniania należących do ras mięsnych wynosi co najmniej 0,5 dla cech przyrostu żywej masy i rozwoju tkanek mięśniowych (pokrój bydła) zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR dla oceny głównych cech produkcyjnych.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 1 – Rozdział II – punkt 7 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli obliczane są genomiczne wartości hodowlane, są one walidowane w odniesieniu do przedmiotowych cech zgodnie z zasadami i normami określonymi przez odpowiedni ośrodek referencyjny Unii Europejskiej przewidziany w art. 31 ust. 1 we współpracy z ICAR.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 3 – Rozdział I –punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) podaje się cechy zarejestrowane zgodnie z regułami uzgodnionymi przez ICAR, takimi jak produkcja mleka, skład mleka i inne odnośne dane;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Część 3 – Rozdział I – punkt 3 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) odnoszą się do okresu odpowiadającego normie przewidzianej przez ICAR w odniesieniu do rejestrowania produktywności zwierząt mlecznych;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – Część 2 – Rozdział I – punkt 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) jeżeli dotyczy, fakt, że zwierzę jest zwierzęciem sklonowanym;

Uzasadnienie

W 2011 r. wszystkie 3 instytucje uzgodniły, że identyfikowalność jest niezbędna jako wymóg podstawowy i łatwy do zastosowania, niezależnie od tego, jakie zasady w sprawie zwierząt klonowanych i ich potomstwa zostaną podjęte w późniejszym terminie. Rolnicy powinni mieć prawo wiedzieć, czy kupują materiał rozmnożeniowy pochodzący ze sklonowanego zwierzęcia lub jego potomka. Komisja już w sprawozdaniu dotyczącym klonowania z 2010 r. obiecała ustanowienie wymogów identyfikowalności w dziedzinie zootechniki. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, str. 14).

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – Część 2 – Rozdział I – punkt 1 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hb) jeżeli dotyczy, fakt, że zwierzę jest potomkiem zwierzęcia sklonowanego;

Uzasadnienie

W 2011 r. wszystkie 3 instytucje uzgodniły, że identyfikowalność jest niezbędna jako wymóg podstawowy i łatwy do zastosowania, niezależnie od tego, jakie zasady w sprawie zwierząt klonowanych i ich potomstwa zostaną podjęte w późniejszym terminie. Rolnicy powinni mieć prawo wiedzieć, czy kupują materiał rozmnożeniowy pochodzący ze sklonowanego zwierzęcia lub jego potomka. Komisja już w sprawozdaniu dotyczącym klonowania z 2010 r. obiecała ustanowienie wymogów identyfikowalności w dziedzinie zootechniki. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, str. 14.)

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – Część 2 – Rozdział I – punkt 1 – litera k – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) rodowód:

k) rodowód, jak wskazano poniżej, jak również procent czystości rodowodowej zwierzęcia:

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wspierać zasady przejrzystości i odpowiedzialności, aby zapewnić, że czystość danej rasy jest jasna dla wszystkich zainteresowanych stron, zapewniając w ten sposób zachowanie różnorodności genetycznej rasy.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – Część 3 – Rozdział I – punkt 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) jeżeli dotyczy, fakt, że zwierzę jest zwierzęciem sklonowanym;

Uzasadnienie

W 2011 r. wszystkie 3 instytucje uzgodniły, że identyfikowalność jest niezbędna jako wymóg podstawowy i łatwy do zastosowania, niezależnie od tego, jakie zasady w sprawie zwierząt klonowanych i ich potomstwa zostaną podjęte w późniejszym terminie. Rolnicy powinni mieć prawo wiedzieć, czy kupują materiał rozmnożeniowy pochodzący ze sklonowanego zwierzęcia lub jego potomka. Komisja już w sprawozdaniu dotyczącym klonowania z 2010 r. obiecała ustanowienie wymogów identyfikowalności w dziedzinie zootechniki. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, str. 14).

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – Część 3 – Rozdział I – punkt 1 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hb) jeżeli dotyczy, fakt, że zwierzę jest potomkiem zwierzęcia sklonowanego;

Uzasadnienie

W 2011 r. wszystkie 3 instytucje uzgodniły, że identyfikowalność jest niezbędna jako wymóg podstawowy i łatwy do zastosowania, niezależnie od tego, jakie zasady w sprawie zwierząt klonowanych i ich potomstwa zostaną podjęte w późniejszym terminie. Rolnicy powinni mieć prawo wiedzieć, czy kupują materiał rozmnożeniowy pochodzący ze sklonowanego zwierzęcia lub jego potomka. Komisja już w sprawozdaniu dotyczącym klonowania z 2010 r. obiecała ustanowienie wymogów identyfikowalności w dziedzinie zootechniki. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, str. 14.)

PROCEDURA

Tytuł

Zootechniczne i genealogiczne warunki dotyczące handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii

Odsyłacze

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

25.2.2014

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Michel Dantin

10.7.2014

Rozpatrzenie w komisji

24.11.2014

 

 

 

Data przyjęcia

21.1.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

66

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nicola Caputo, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Esther Herranz García, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther Herranz García, Gesine Meissner, James Nicholson, Alojz Peterle, Bart Staes

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zootechniczne i genealogiczne warunki dotyczące handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii

Odsyłacze

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Data przedstawienia w PE

11.2.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

25.2.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Michel Dantin

3.9.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.9.2014

 

 

 

Data przyjęcia

5.10.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Norbert Lins, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Data złożenia

12.10.2015

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Jasenko Selimovic

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Janusz Wojciechowski

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S & D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

3

0

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo, Luke Ming Flanagan

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za przyjęciem

-  :  przeciwko

0  :  wstrzymanie się od głosu

(1)

  Dz.U. C 226 z 16.7.2014, s. 70.

Informacja prawna