Διαδικασία : 2015/2252(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0289/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0289/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/10/2015 - 15.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0355

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 195kWORD 98k
12.10.2015
PE 569.617v02-00 A8-0289/2015

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση

(12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση

(12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ.1/2015 που εκδόθηκε οριστικά στις 28 Απριλίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 2/2015, αριθ. 3/2015, αριθ. 4/2015 και αριθ. 5/2015 που εκδόθηκαν οριστικά στις 7 Ιουλίου 2015(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(6),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(7),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.7/2015 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 (COM(2015)0485),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015, η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 8 Οκτωβρίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη ημέρα (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα επιχειρησιακά, δημοσιονομικά και νομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση» (COM(2015)0490),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0289/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015 αποσκοπεί να ενισχύσει τους πόρους της Ένωσης για να αντεπεξέλθει στην τρέχουσα προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, αντιμετωπίζοντας με τον τρόπο αυτό την υποχρηματοδότηση και στους δύο τομείς 3 και 4·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015 εξασφαλίζει ενίσχυση της έκτακτης βοήθειας που παρέχεται στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), για συνολικό ποσό 100 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, διατηρώντας παράλληλα τους αναγκαίους πόρους και άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015 προβλέπει ακόμη αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας για τον FRONTEX, την ΕΥΥΑ και την EUROPOL σε 120 συνολικά καθώς και ενίσχυση των σχετικών πιστώσεων για τους μισθούς μέχρι το τέλος του έτους ύψους 1,3 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015 πρόσθετη χρηματοδότηση για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015 αυξάνει επίσης τις πιστώσεις πληρωμών για ανθρωπιστική βοήθεια κατά 55,7 εκατομμύρια ευρώ μέσω αναδιάταξης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015 συνοδεύεται από πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2015)0486) για ποσό ύψους 66,1 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των προσφύγων και των μεταναστών δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά την έγκριση του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, και δεν μπορεί να θεωρηθεί προσωρινό φαινόμενο και, ως εκ τούτου, απαιτεί πιο μακροπρόθεσμες λύσεις που πρέπει να εξεταστούν στις επικείμενες ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού και στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015, όπως υπεβλήθη από την Επιτροπή, και της θέσης του Συμβουλίου επ’ αυτού·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία αντίδραση της Επιτροπής στην αντιμετώπιση της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης· επαναλαμβάνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να ενεργεί εγκαίρως σύμφωνα με τις δημοσιονομικές ευθύνες του· επισημαίνει ότι τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να συνδυάζονται με πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης·

3.  είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της σημερινής μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και για να συμβάλει στη σταθεροποίηση των χωρών προέλευσης και να βοηθήσει τις χώρες διέλευσης, δεδομένου ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα είναι επαρκή, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού αριθμού των ατόμων που ζητούν προστασία στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, και να προτείνει αναλόγως αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία όλων των θεσμικών οργάνων να αυξήσουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που σχετίζονται με τη μετανάστευση και το άσυλο, δεδομένης της προφανούς και επείγουσας ανάγκης, καθώς και των μέσων εξωτερικής πολιτικής για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης·

5.  επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη, κατά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, να κινητοποιήσουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως ανταπόκριση στην ανθρωπιστική κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων· καλεί τα κράτη μέλη να επεκτείνουν και να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους ότι θα παράσχουν τα αναγκαία κονδύλια και στα προσεχή έτη·

6.  υπενθυμίζει ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά κύριο λόγο στον προϋπολογισμό του 2016 και καλεί το Συμβούλιο να συνδυάσει τα λόγια του με την αντίστοιχη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής·

7.  προτρέπει συνεπώς το Συμβούλιο να συμφωνήσει από την αρχή για έναν επαρκή προϋπολογισμό για το 2016, περιλαμβανομένων των τομέων 3 και 4, ο οποίος θα εξασφαλίζει ικανοποιητικές πιστώσεις για τη διαχείριση της τρέχουσας μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης·

8.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο την πρόσφατη συμφωνία για σχέδιο πληρωμών που αποβλέπει στο να επαναφέρει τον προϋπολογισμό της Ένωσης σε βιώσιμη τροχιά· σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε πρόσθετες συνολικές πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015, αλλά παρέπεμψε στην ανακατανομή των ήδη υπαρχόντων πόρων· τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την επιβάρυνση των πιστώσεων πληρωμών το 2016, οι οποίες μπορεί να μην επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε όλους τους τομείς·

9.  αναμένει κατά συνέπεια από την Επιτροπή να υποβάλει με τη διορθωτική της επιστολή αριθ. 2/2016 κατάλληλη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών η οποία θα αντιστοιχεί στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί·

10.  τονίζει ότι σε περίπτωση που χρειαστούν πρόσθετες ενισχύσεις κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, το Κοινοβούλιο θα είναι έτοιμο να δεχτεί περαιτέρω κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσθετες 120 θέσεις στον πίνακα προσωπικού των οργανισμών και ευελπιστεί ότι η απόφαση αυτή θα έχει επίσης αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2016 καθώς και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών· προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένες και ενοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των οργανισμών πριν από τη συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις ενέργειες των οργανισμών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων: στόχοι, αποστολές, συντονισμός, ανάπτυξη των κομβικών σημείων (hot spots) και οικονομικοί πόροι·

12.  επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν, λόγω του κατεπείγοντος της κατάστασης· επισημαίνει ότι, λόγω του κατεπείγοντος της κατάστασης, το Κοινοβούλιο είχε περιορισμένο χρόνο για τη διαμόρφωση της θέσης του όσον αφορά τον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό·

13.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Ο Πρόεδρος

IPOL-COM-LIBE D (2015) 46319

Κύριον Jean ARTHUIS

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

WIC M02024

Στρασβούργο

Θέμα:   Γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 και σχετικά με την πρόταση κινητοποίησης του μέσου ευελιξίας ως απάντηση στη μεταναστευτική κρίση (COM(2015) 485 και COM(2015) 486)

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων χαιρετίζει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 σχετικά με τη «διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση» (COM(2015) 485) και την πρόταση απόφασης σχετικά με «τη κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση» (COM(2015) 486).

Οι προτάσεις αυτές προβλέπουν την ενίσχυση της έκτακτης βοήθειας που παρέχεται στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) κατά 80 εκατομμύρια ευρώ και της βοήθειας που παρέχεται στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) κατά 20 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον οι προτάσεις προβλέπουν τη δημιουργία 120 πρόσθετων θέσεων εργασίας προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα τριών οργανισμών: 60 θέσεις εργασίας για τον Frontex, 30 για την ΕΥΥΑ και 30 για την Europol για το 2015. Προβλέπεται επίσης περαιτέρω ενίσχυση για ορισμένα εξωτερικά μέτρα (πρόσθετη χρηματοδότηση σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών για την ανθρωπιστική βοήθεια)·

Η επιτροπή επιδοκιμάζει την περαιτέρω ενίσχυση της έκτακτης χρηματοδότησης των ταμείων ΤΑΜΕ και ΤΕΑ από τον τρέχοντα προϋπολογισμό του 2015 προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι αιτήσεις που λήφθηκαν από διάφορα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη στα οποία καταφθάνει σήμερα μεγάλος αριθμός μεταναστών θα πρέπει πράγματι να μπορούν να επωφελούνται από τη βοήθεια αυτή ως έκφραση αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 80 ΣΛΕΕ.

Η επιτροπή επικροτεί επίσης την προβλεπόμενη αύξηση του προσωπικού του Frontex, της ΕΥΥΑ και της Europol. Εδώ και πολύ καιρό εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την υποστελέχωση των οργανισμών που καλούνται συνεχώς να αναλάβουν πρόσθετα καθήκοντα. Ωστόσο, όσον αφορά την ΕΥΥΑ, η επιτροπή πιστεύει ότι ο οργανισμός θα πρέπει να στελεχωθεί με ακόμη περισσότερο προσωπικό από αυτό που προτείνει τώρα η Επιτροπή. Η ΕΥΥΑ καλείται να αναλάβει κεντρικό ρόλο κατά την εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις έχουν αποδείξει σαφώς ότι εν προκειμένω υπολείπονται να γίνουν ακόμη πολλά.

Η επιτροπή συμφωνεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να εξεταστούν επειγόντως προκειμένου η χρηματοδότηση και το επιπλέον προσωπικό να καταστούν διαθέσιμα ήδη εντός του 2015. Ταυτόχρονα η επιτροπή προτρέπει την Επιτροπή να αρχίζει να ετοιμάζεται για μια αναθεώρηση των σχετικών νομικών διατάξεων, ιδίως του ΤΑΜΕ, καθώς και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Claude MORAES

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jude Kirton-Darling

(1)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 69, 13.3.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 190, 17.7.2015, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 261, 7.10.2015.

(5)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(6)

ΕΕ L 103, 22.4.2015, σ. 1.

(7)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1

(8)

ΕΕ L 163, 23.6.2007, σ. 17.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου