Menetlus : 2015/2252(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0289/2015

Esitatud tekstid :

A8-0289/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/10/2015 - 15.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0355

RAPORT     
PDF 354kWORD 80k
12.10.2015
PE 569.617v02-00 A8-0289/2015

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2015 kohta – Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed

(12511/2015 – C8‑0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2015 kohta – Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed

(12511/2015 – C8‑0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2014. aastal(2),

–  võttes arvesse paranduseelarvet nr 1/2015, mis võeti lõplikult vastu 28. aprillil 2015. aastal(3),

–  võttes arvesse paranduseelarveid nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 ja nr 5/2015, mis võeti lõplikult vastu 7. juulil 2015(4),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(5),

–  võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 2015. aasta määrust (EL, Euratom) 2015/623, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(6),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(7),

–  võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(8),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 7/2015, mille komisjon võttis vastu 30. septembril 2015. aastal (COM(2015)0485),

–  võttes arvesse 8. oktoobril 2015. aastal vastu võetud ja järgmisel päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 7/2015 kohta (12511/2015 - C8-0297/2015),

–  võttes arvesse komisjoni 23. septembri 2015. aasta teatist Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule ja Nõukogule „Pagulaskriisiga toime tulekuks Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad operatiiv-, eelarve- ja õigusmeetmed” (COM(2015)0490),

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0289/2015),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 7/2015 eesmärk on suurendada liidu rahalisi vahendeid toimetulekuks praeguse pagulas- ja sisserändajate kriisiga, mistõttu see puudutab rubriikide 3 ja 4 praegust alarahastamist;

B.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 7/2015 tagab Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi raames antava hädaabi suurendamise kokku 100 miljoni euro võrra kulukohustuste assigneeringutena, säilitades samal ajal Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi jaoks vajalikud vahendid ja muud sellest fondist rahastatavad programmid;

C.  arvestades, et paranduseelarvega nr 7/2015 suurendatakse ka Frontexi, EASO ja Europoli ametikohtade arvu (kokku 120 koha võrra) ning vastavaid kulukohustuste ja maksete assigneeringuid töötasudeks aasta lõpuni 1,3 miljoni euro võrra;

D.  arvestades, et paranduseelarvega nr 7/2015 tagatakse ka Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi lisarahastamine kogusummas 300 miljonit eurot;

E.  arvestades, et paranduseelarvega nr 7/2015 suurendatakse 55,7 miljoni euro ümberpaigutamise kaudu ka humanitaarabi maksete assigneeringuid;

F.  arvestades, et paranduseelarvega 7/2015 kaasneb ettepanek võtta vastu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames (COM(2015)0486) kulukohustuste assigneeringutena summas 66,1 miljonit eurot;

G.  arvestades, et pagulaste ja sisserändajate arvu suurenemine ei olnud ette näha, kui võeti vastu praegune mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, ning seda ei saa käsitada ajutise nähtusena, mistõttu sellega toimetulekuks on vaja pikaajalisi lahendusi, millega tuleb tegeleda järgmistes eelarvemenetlustes ja mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisel;

1.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 7/2015 ja nõukogu seisukoha selle kohta;

2.  väljendab heameelt komisjoni kiire reageeringu üle praeguse pagulaskriisiga tegelemisel; kordab Euroopa Parlamendi valmisolekut tegutseda õigeaegselt vastavalt oma eelarvelistele kohustustele; märgib, et pakutud meetmetega peavad kaasnema algatused, mille eesmärk on tegeleda rände ja pagulaskriisi algpõhjustega;

3.  on veendunud, et liidul on vaja teha rohkem praeguse rände- ja pagulaskriisi lahendamiseks ja lähteriikide stabiliseerimisele kaasaaitamiseks ning transiitriikide abistamiseks, sest pakutud meetmed ei ole liidult kaitset otsivate isikute koguarvu arvestades kindlasti piisavad; palub komisjonil esitada rände- ja pagulaskriisile reageerimiseks pikaajaline rahastamiskava, sh otsingu- ja päästeoperatsioonide kohta, ning teha ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku vastavaks muutmiseks;

4.  peab tervitatavaks, et kõik institutsioonid on ilmselget ja pakilist vajadust arvestades valmis suurendama rände ja varjupaigaga seotud eelarveassigneeringuid ning välispoliitika vahendeid, et tegeleda rände- ja pagulaskriisi algpõhjustega;

5.  peab tervitatavaks liikmesriikide 23. septembri 2015. aasta Euroopa Ülemkogu mitteametlikul kohtumisel võetud kohustust võtta rändajate ja pagulaste humanitaarolukorra leevendamiseks kasutusele 1 miljard eurot; palub liikmesriikidel laiendada ja suurendada oma kohustusi, et tagada vajalikud vahendid ka järgmistel aastatel;

6.  tuletab meelde, et see küsimus tuleb esmajoones lahendada 2016. aasta eelarves, ning palub nõukogul pidada oma sõna ja anda lepitusmenetlusel nõusolek vastava summa eraldamiseks;

7.  nõuab seetõttu tungivalt, et nõukogu nõustuks algusest peale piisava 2016. aasta eelarvega, sh rubriikide 3 ja 4 puhul, mis tagaks piisavad assigneeringud praeguse pagulas- ja rändekriisiga toimetulekuks;

8.  tuletab komisjonile ja nõukogule meelde hiljutist kokkulepet maksekava kohta, mille eesmärk on muuta liidu eelarve uuesti jätkusuutlikuks; märgib, et komisjon ei teinud ettepanekut maksete assigneeringute kogusumma suurendamiseks 2015. aasta eelarves, vaid piirdus juba olemasolevate vahendite ümberpaigutamisega; rõhutab, et see võib suurendada 2016. aastal koormust maksete assigneeringutele, mis ei pruugi olla piisavad eri rubriikide rahastamiskavade tegelike vajaduste katmiseks;

9.  ootab seepärast, et komisjon esitaks kirjaliku muutmisettepaneku nr 2/2016, mis näeks ette maksete assigneeringute piisavat suurendamist nii, et see vastaks võetud kulukohustustele;

10.  rõhutab, et kui käesoleva aasta jooksul peaks rände- ja pagulaskriisi lahendamiseks olema vaja lisasummasid, siis parlament on valmis aktsepteerima mitmeaastases finantsraamistikus sätestatud paindlikkussätete täiendavat kohaldamist;

11.  väljendab heameelt 120 lisaametikoha üle ametites ning eeldab, et see otsus mõjutab ka 2016. aasta eelarvet ja sellele järgnevate aastate eelarveid; nõuab tungivalt, et komisjon annaks enne eelarve lepitusmenetlust ametite vajaduste kohta ajakohastatud ja konsolideeritud teavet; palub komisjonil esitada ettepanek, milles käsitletakse justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite võetavate meetmete keskpika tähtajaga ja pikaajalist strateegiat: eesmärgid, ülesanded, koordineerimine, kriisikolletega tegelemine ja rahalised vahendid;

12.  kinnitab olukorra pakilisust arvestades oma valmisolekut võtta paranduseelarve projekt nr 7/2015 komisjoni esitatud kujul vastu nii ruttu kui võimalik; märgib, et olukorra pakilisuse tõttu oli parlamendil käesoleva paranduseelarve kohta seisukoha väljatöötamiseks piiratud aeg;

13.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 7/2015 kohta heaks;

14.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 7/2015 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ja liikmesriikide parlamentidele.

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonI KIRI

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Esimees

IPOL-COM-LIBE D (2015) 46319

Jean ARTHUIS

Eelarvekomisjoni esimees

WIC M02024

Strasbourg

Teema:   Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamus 2015. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 7 kohta ja ettepaneku kohta võtta rändeolukorraga toime tulekuks kasutusele paindlikkusinstrument (COM(2015) 485 ja COM(2015) 486)

Austatud hr Arthuis

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon väljendab heameelt 2015. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 7 „Pagulaskriisiga toime tulekuks Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad operatiiv-, eelarve- ja õigusmeetmed” COM(2015) 485) üle ning ettepaneku üle võtta vastu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames (COM(2015) 486).

Nende ettepanekutega nähakse ette Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) ning Sisejulgeolekufondi (ISF) raames osutatava hädaabi suurendamist vastavalt 80 miljoni euro ja 20 miljoni euro võrra. Lisaks nähakse ettepanekutega ette ka 120 uut ametikohta, et suurendada kolme ameti suutlikkust: 60 ametikohta Frontexis, 30 ametikohta Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis (EASO) ja 30 ametikohta Europolis. Assigneeringute täiendav suurendamine on ette nähtud ka mitmete välismeetmete puhul (Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi kulukohustuste assigneeringute täiendav rahastamine ja täiendavad maksete assigneeringud humanitaarabi valdkonnas).

Komisjon kiidab heaks AMIFi ja ISFi hädaabi rahastamise suurendamise praegusest 2015. aasta eelarvest, et rahastada mitme liikmesriigi poolt esitatud taotlusi. Liikmesriigid, kuhu praegu saabub arvukalt rändajaid, peaksid saama sellist abi ELi liikmesriikide vahelise solidaarsuse väljendusena kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 80.

Komisjon kiidab heaks ka lisatöökohtade loomise Frontexis, EASOs ja Europolis. Komisjon on juba pikka aega tauninud nende ametite töötajate nappust olukorras, kus ametitele antakse pidevalt lisaülesandeid. EASO puhul on komisjon arvamusel, et amet peaks saama veelgi rohkem uusi töökohti, kui Euroopa Komisjoni ettepanekus praegu kavandatud. EASOle on antud ülesanne võtta juhtiv roll Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamisel. Hiljutised poliitilised suundumused on selgelt näidanud, et kõnealuses valdkonnas on veel palju teha.

Komisjon nõustub sellega, et Euroopa Komisjoni ettepanekuid tuleb kiiresti menetleda, et võimaldada täiendava rahastamise ja lisatöökohtade kasutuselevõttu veel 2015. aastal. Samal ajal ergutab komisjon Euroopa Komisjoni alustama ettevalmistusi asjaomaste õigusaktide, eriti AMIFi käsitleva õigusakti ja 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamiseks.

Lugupidamisega

Claude MORAES

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

12.10.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Jude Kirton-Darling

(1)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

ELT L 69, 13.3.2015, lk 1.

(3)

ELT L 190, 17.7.2015, lk 1.

(4)

ELT L 261, 7.10.2015.

(5)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(6)

ELT L 103, 22.4.2015, lk 1.

(7)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(8)

ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.

Õigusalane teave