Postupak : 2015/2252(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0289/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0289/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/10/2015 - 15.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0355

IZVJEŠĆE     
PDF 521kWORD 94k
12.10.2015
PE 569.617v02-00 A8-0289/2015

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne operativne, proračunske i pravne mjere Europskog migracijskog programa

(12511/2015 – C8‑0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2015 /2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne operativne, proračunske i pravne mjere Europskog migracijskog programa

(12511/2015 – C8‑0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015., konačno donesen 17. prosinca 2014.(2),

–  uzimajući u obzir izmjenu proračuna br. 1/2015, konačno donesenu 28. travnja 2015.(3),

–  uzimajući u obzir izmjene proračuna br. 2/2015, br. 3/2015, br. 4/2015 i br. 5/2015 u obliku u kojem su konačno donesene 7. srpnja 2015.(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) 2015/623 od 21. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(6),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(7),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(8),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 7/2015, koji je Komisija donijela 30. rujna 2015. (COM(2015)0485),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2015 koje je Vijeće usvojilo 8. listopada 2015. i proslijedilo Europskom parlamentu idući dan (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću do 23. rujna 2015. naslovljenu „Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne operativne, proračunske i pravne mjere Europskog migracijskog programa” (COM(2015)0490),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove;

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0289/2015),

A.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 7/2015 želi ojačati resurse Unije za rješavanje trenutačne izbjegličke i migracijske krize čime se rješava trenutačno nedovoljno izdvajanje sredstava u naslovu 3. kao i u naslovu 4.;

B.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 7/2015 određuje povećanje hitne financijske pomoći u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI) i Fonda za unutarnju sigurnost u ukupnom iznosu od 100 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, istodobno zadržavajući potrebne resurse i druge programe koje financira Fond za azil, migracije i integraciju;

C.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 7/2015 nadalje određuje povećanje broja radnih mjesta za Frontex, Europski ured za azil i Europol za ukupno 120 radnih mjesta kao i povezanih odobrenih sredstava za plaće do kraja godine od 1,3 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja;

D.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 7/2015 također određuje dodatno financiranje Europskog instrumenta za susjedstvo u ukupnom iznosu od 300 milijuna EUR;

E.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 7/2015 nadalje povećavaju odobrena sredstva za plaćanja za humanitarnu pomoć prenamjenom u iznosu od 55,7 milijuna EUR;

F.  budući da je nacrtu izmjene proračuna br. 7/2015 priložen prijedlog odluke o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za hitne operativne, proračunske i pravne mjere Europskog migracijskog programa (COM(2015)0486) u iznosu od 66,1 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza;

G.  budući da se porast broja izbjeglica i migranata nije mogao predvidjeti pri donošenju trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. i ne može se smatrati privremenom pojavom te stoga zahtijeva dugoročnija rješenja koja se moraju obraditi u nadolazećim godišnjim proračunskim postupcima i reviziji višegodišnjeg financijskog okvira;

1.  uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 7/2015 koji je podnijela Komisija i stajalište Vijeća o njemu;

2.  pozdravlja brzu reakciju Komisije u rješavanju trenutačne izbjegličke krize; ponavlja da je Europski parlament spreman pravodobno djelovati u skladu sa svojim proračunskim obvezama; ističe da se predložene mjere moraju kombinirati s inicijativama čiji je cilj riješiti ključne uzroke migracijske i izbjegličke krize;

3.  uvjeren je da Unija mora učiniti više kako bi odgovorila na trenutačnu migracijsku i izbjegličku krizu te pomogla pri stabilizaciji zemalja porijekla i pružila pomoć tranzitnim zemljama jer predložene mjere sigurno neće biti dovoljne uzimajući u obzir ukupan broj osoba koje traže zaštitu u Uniji; poziva Komisiju da predstavi dugoročan financijski plan kako bi odgovorila na migracijsku i izbjegličku krizu, uključujući operacije traganja i spašavanja, te da u skladu s time predloži reviziju višegodišnjeg financijskog okvira;

4.  pozdravlja spremnost svih institucija da povećaju odobrena proračunska sredstva povezana s migracijom i azilom, uzimajući u obzir očitu i hitnu potrebu, kao i da upotrijebe instrumente vanjske politike da pomognu u rješavanju ključnih uzroka migracijske i izbjegličke krize;

5.  pozdravlja angažman država članica prilikom neslužbenog Europskog vijeća 23. rujna 2015. u pogledu mobiliziranja 1 milijarde EUR kao odgovor na humanitarnu situaciju migranata i izbjeglica; poziva države članice da prošire i povećaju svoj angažman u pružanju potrebnih financijskih sredstava i u nadolazećim godinama;

6.  podsjeća na to da se ovo pitanje najprije treba riješiti u proračunu za 2016. te poziva Vijeće da ispuni svoje obećanje i pruži odgovarajuće financiranje prilikom mirenja;

7.  stoga potiče Vijeće da se od samog početka složi s primjerenim proračunom za 2016., uključujući naslove 3. i 4., čime će se osigurati dovoljna odobrena sredstva potrebna za upravljanje trenutačnom izbjegličkom i migracijskom krizom;

8.  podsjeća Komisiju i Vijeće na nedavni dogovor u pogledu plana plaćanja kojim se nastoji proračun Unije ponovno učiniti održivim; napominje da Komisija nije predložila nikakvo dodatno povećanje ukupnih odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2015. nego je prenamijenila već postojeće resurse; naglašava da bi to moglo povećati teret na odobrena sredstva za plaćanja u 2016. što možda neće biti dovoljno za ispunjavanje stvarnih potreba financijskih programa u različitim naslovima;

9.  stoga očekuje od Komisije da u svojem pismu izmjene 2/2016 utvrdi odgovarajuće povećanje odobrenih sredstava za plaćanja koje će odgovarati preuzetim obvezama;

10.  naglašava da će, ako za odgovaranje na migracijsku i izbjegličku krizu budu potrebna dodatna povećanja tijekom ove godine, Parlament biti spreman prihvatiti daljnju upotrebu odredbi o fleksibilnosti predviđenih u višegodišnjem financijskom okviru;

11.  pozdravlja 120 dodatnih radnih mjesta u planu radnih mjesta za agencije i očekuje da će ta odluka također utjecati na proračun za 2016. kao i na proračune u nadolazećim godinama; potiče Komisiju da prosljeđuje ažurirane i konsolidirane podatke o potrebama agencija prije mirenja u proračunskom postupku; poziva Komisiju da predloži srednjoročnu i dugoročnu strategiju za djelovanje agencija za pravosuđe i unutarnje poslove: ciljeve, zadaće, koordinaciju, razvoj točaka za prikupljanje otisaka i registraciju te financijske resurse;

12.  potvrđuje da je zbog hitnosti situacije spreman čim prije usvojiti nacrt izmjene proračuna br. 7/2015 kako ga je predstavila Komisija; ističe da je Parlament zbog hitnosti situacije imao ograničeno vrijeme da oblikuje svoje stajalište o ovoj izmjeni proračuna;

13.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2015;

14.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 7/2015 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i nacionalnim parlamentima.

PISMO ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Predsjednik

IPOL-COM-LIBE D (2015) 46319

Jean ARTHUIS

Predsjednik Odbora za proračune

WIC M02024

Strasbourg

Predmet:   mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove o nacrtu izmjene proračuna br. 7 za opći proračun 2015. te o prijedlogu da se mobilizira instrument fleksibilnosti kao odgovor na situaciju povezanu s migracijom (COM(2015) 485 i COM(2015) 486)

Poštovani g. Arthuis,

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove pozdravlja nacrt izmjene proračuna br. 7 za opći proračun 2015. naslovljen „Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne operativne, proračunske i pravne mjere Europskog migracijskog programa” (COM(2015) 485) te prijedlog odluke o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti radi hitnih proračunskih mjera u okviru Europskog migracijskog programa (COM(2015) 486).

Tim se prijedlozima predviđa povećanje pomoći u nuždi u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI) za 80 milijuna EUR te u okviru Fonda za unutarnju sigurnost (FUS) za granice za 20 milijuna EUR. Nadalje, njima se predviđa otvaranje 120 novih radnih mjesta u cilju povećanja kapaciteta triju agencija: 60 radnih mjesta u Frontexu, 30 u Europskom potpornom uredu za azil i 30 u Europolu za 2015. godinu. Predviđeno je i daljnje pojačanje nekoliko vanjskih mjera (povećanje sredstava za preuzimanje obveza za Europski instrument za susjedstvo te povećanje sredstava za plaćanja za humanitarnu pomoć).

Odbor pozdravlja dodatno povećanje sredstava za hitne slučajeve u okviru fondova FAMI i FUS u aktualnom proračunu za 2015. kako bi se financirali zahtjevi nekoliko država članica. Države članice koje se trenutačno suočavaju s dolaskom velikog broja migranata trebale bi se moći koristiti takvom pomoći kao izrazom solidarnosti među državama članicama EU-a u skladu s člankom 80. UFEU-a.

Odbor također pozdravlja prijedlog zapošljavanja dodatnog osoblja u Frontexu, Europskom potpornom uredu za azil i Europolu. Već dugo izražava žaljenje zbog manjka osoblja u agencijama koje se uvijek iznova poziva na preuzimanje dodatnih zadaća. Međutim, kad je riječ o Europskom potpornom uredu za azil, smatra da bi se toj agenciji trebalo odobriti zapošljavanje još većeg broja novih zaposlenika od onoga koji je predložila Komisija. Taj Ured mora preuzeti vodeću ulogu u provedbi zajedničkog europskog sustava azila. Nedavni razvoj političkih događaja jasno je pokazao da je u tom pogledu potrebno uložiti još mnogo napora.

Odbor se slaže da je prijedloge Komisije potrebno hitno razmotriti kako bi financijska sredstva i dodatno osoblje mogli biti dostupni već 2015. godine. Odbor ujedno potiče Komisiju da započne pripreme za preispitivanje relevantnih pravnih odredbi, a posebno fonda FAMI, kao i višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.

S poštovanjem,

Claude MORAES

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

12.10.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jude Kirton-Darling

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 69, 13.3.2015., str. 1.

(3)

SL L 190, 17.7.2015., str. 1.

(4)

SL L 261, 7.10.2015.

(5)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(6)

SL L 103, 22.4.2015., str. 1.

(7)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(8)

SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

Pravna napomena