Procedura : 2015/2252(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0289/2015

Teksty złożone :

A8-0289/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/10/2015 - 15.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0355

SPRAWOZDANIE     
PDF 665kWORD 94k
12.10.2015
PE 569.617v02-00 A8-0289/2015

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 7/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji

(12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 7/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji

(12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2014 r.(2),

–  uwzględniając budżet korygujący nr 1/2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 28 kwietnia 2015 r.(3),

–  uwzględniając budżety korygujące nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 i nr 5/2015 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 7 lipca 2015 r.(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(6),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(7),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(8),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2015 przyjęty przez Komisję dnia 30 września 2015 r. (COM(2015)0485),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 7/2015 przyjęte przez Radę dnia 8 października 2015 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu następnego dnia (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady z dnia 23 września 2015 r. pt. „Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki operacyjne, budżetowe i prawne w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji” (COM(2015)0490),

–  uwzględniając pismo Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0289/2015),

A.  mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 7/2015 jest zwiększenie zasobów Unii w celu zareagowania na obecny kryzys uchodźczy i migracyjny, a tym samym uzupełnienie aktualnego niedoboru środków w działach 3 i 4;

B.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2015 przewiduje zwiększenie nadzwyczajnej pomocy udzielanej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na łączną kwotę 100 mln EUR w środkach na zobowiązania, a jednocześnie utrzymanie niezbędnych zasobów i innych programów finansowanych z AMIF;

C.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2015 przewiduje ponadto zwiększenie liczby stanowisk łącznie o 120 w agencji Frontex, EASO oraz Europolu oraz związane z tym zwiększenie środków na wynagrodzenia do końca roku w wysokości 1,3 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności;

D.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2015 przewiduje również dodatkowe finansowanie dla Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w łącznej kwocie 300 mln EUR;

E.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2015 przewiduje także zwiększenie środków na płatności na pomoc humanitarną o 55,7 mln EUR w drodze przegrupowania środków;

F.  mając na uwadze, że projektowi budżetu korygującego nr 7/2015 towarzyszy wniosek dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (COM(2015)0486) w wysokości 66,1 mln EUR w środkach na zobowiązania;

G.  mając na uwadze, że wzrost liczby uchodźców i migrantów nie był możliwy do przewidzenia w czasie przyjmowania obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, i nie można uznać, że jest to zjawisko tymczasowe, w związku z czym wymagane są rozwiązania bardziej długoterminowe, które należy uwzględnić w zaplanowanych rocznych procedurach budżetowych oraz przy przeglądzie wieloletnich ram finansowych;

1.  przyjmuje do wiadomości przedłożony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 7/2015 oraz stanowisko Rady dotyczące projektu;

2.  z zadowoleniem przyjmuje szybką odpowiedź Komisji w reakcji na obecny kryzys uchodźczy; ponownie zapewnia o gotowości Parlamentu Europejskiego do działania we właściwym czasie zgodnie z jego uprawnieniami budżetowymi; wskazuje, że zaproponowanym środkom muszą towarzyszyć inicjatywy służące wyeliminowaniu podstawowych przyczyn kryzysu migracyjnego i uchodźczego;

3.  jest przekonany, że Unia musi zrobić więcej, aby rozwiązać obecny kryzys migracyjny i uchodźczy oraz pomóc w ustabilizowaniu sytuacji w krajach pochodzenia i pomóc krajom tranzytu, ponieważ zaproponowane środki z pewnością nie będą wystarczające, biorąc pod uwagę ogólną liczbę osób ubiegających się o ochronę w Unii; wzywa Komisję do przedstawienia długoterminowego planu finansowego w odpowiedzi na kryzys migracyjny i uchodźczy, uwzględniającego operacje poszukiwawcze i ratunkowe, oraz do zaproponowania w związku z tym przeglądu wieloletnich ram finansowych;

4.  z zadowoleniem przyjmuje wyrażaną przez wszystkie instytucje wolę zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na migrację i azyl, z uwagi na oczywistą i pilną potrzebę w tym zakresie oraz potrzebę, by instrumenty polityki zagranicznej pomagały w eliminowaniu podstawowych przyczyn kryzysu migracyjnego i uchodźczego;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 23 września 2015 r. państwa członkowskie zobowiązały się do uruchomienia kwoty 1 mld EUR w reakcji na sytuację humanitarną migrantów i uchodźców; wzywa państwa członkowskie do rozszerzenia tego zobowiązania i do przeznaczenia niezbędnych środków również na kolejne lata;

6.  przypomina, że kwestię tę trzeba przede wszystkim uwzględnić w budżecie na 2016 r., oraz wzywa Radę do tego, by w ślad za jej ustnymi deklaracjami poszły odpowiednie środki finansowe w postępowaniu pojednawczym;

7.  wzywa zatem Radę do uzgodnienia już na początku odpowiedniego budżetu na 2016 r., w tym na działy 3 i 4, który zapewni środki wystarczające do zarządzania obecnym kryzysem uchodźczym i migracyjnym;

8.  przypomina Komisji i Radzie o niedawnym porozumieniu w sprawie planu płatności służącego przywróceniu stabilności budżetu Unii; zauważa, że Komisja nie zaproponowała żadnych dodatkowych ogólnych środków na płatności w budżecie na 2015 r., ale powróciła do przegrupowania już przewidzianych zasobów; podkreśla, że może to zwiększyć presję na środki na płatności w 2016 r., które mogą okazać się niewystarczające na zaspokojenie faktycznych potrzeb wynikających z programów finansowych w poszczególnych działach;

9.  oczekuje zatem, że Komisja przedstawi list w sprawie poprawek nr 2/2016, przewidujący odpowiednie zwiększenie środków na płatności, odpowiadające wysokości zaciągniętych zobowiązań;

10.  podkreśla, że w przypadku gdyby w ciągu bieżącego roku potrzebne było dodatkowe zwiększenie środków budżetowych w związku z kryzysem migracyjnym i uchodźczym, Parlament będzie gotów wyrazić zgodę na dalsze zastosowanie przepisów dotyczących elastyczności przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych;

11.  z zadowoleniem przyjmuje 120 dodatkowych stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia dla agencji i oczekuje, że decyzja ta będzie miała również wpływ na budżet na 2016 r. oraz na budżety na kolejne lata; wzywa Komisję do dostarczenia aktualnych i zbiorczych informacji o potrzebach agencji przed rozpoczęciem postępowania pojednawczego w sprawie budżetu; wzywa Komisję do zaproponowania średnio- i długoterminowej strategii działań agencji zajmujących się obszarem sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, która obejmie: cele, misję, koordynację, rozwijanie punktów szybkiej rejestracji migrantów (tzw. hotspotów) oraz zasoby finansowe;

12.  z uwagi na nadzwyczajną sytuację potwierdza swoją gotowość do jak najszybszego przyjęcia projektu budżetu korygującego nr 7/2015 w formie przedłożonej przez Komisję; zauważa, że biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację, Parlament skrócił termin na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie wyżej wspomnianego budżetu korygującego;

13.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 7/2015;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 7/2015 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

PISMO Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Przewodniczący

IPOL-COM-LIBE D (2015) 46319

Pan Jean ARTHUIS

Przewodniczący Komisji Budżetowej

WIC M02024

Strasburg

Przedmiot:   Opinia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7 do budżetu ogólnego na rok 2015 oraz w sprawie wniosku dotyczącego uruchomienia instrumentu elastyczności w związku z sytuacją w zakresie migracji (COM(2015) 485 i COM(2015) 486)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z zadowoleniem przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 7 do budżetu ogólnego na rok 2015 pt. „Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji” (COM(2015) 485) oraz wniosek dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji” (COM(2015) 486).

We wnioskach tych przewidziano zwiększenie o 80 mln EUR pomocy udzielanej w sytuacjach nadzwyczajnych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) oraz o 20 mln pomocy udzielanej ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF) (granice zewnętrzne). Ponadto we wnioskach przewidziano 120 dodatkowych stanowisk na zwiększenie zdolności trzech agencji: 60 stanowisk dla Frontexu, 30 dla Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) i 30 dla Europolu na rok 2015. Przewidziano także zwiększenie funduszy przeznaczonych na szereg środków zewnętrznych (dodatkowe fundusze na zobowiązania w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i dodatkowe płatności na pomoc humanitarną).

Komisja LIBE z zadowoleniem przyjmuje dalsze zwiększanie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych z AMIF i ISF w bieżącym budżecie na 2015 r. w celu finansowania działań w odpowiedzi na wnioski wpływające z kilku państw członkowskich. Państwa członkowskie, do których napływa obecnie duża liczba migrantów, powinny w istocie mieć możliwość skorzystania z takiej pomocy w duchu solidarności między państwami członkowskimi UE zgodnie z art. 80 TFUE.

Komisja LIBE przyjmuje również z zadowoleniem dodatkowy personel przewidziany dla Frontexu, EASO i Europolu. Od dawna bowiem ubolewała nad niewystarczającą liczbą personelu tych agencji, na które ciągle nakładano dodatkowe zadania. Jednak w odniesieniu do EASO komisja jest zdania, że agencja powinna uzyskać jeszcze więcej pracowników niż zaproponowała teraz Komisja. EASO ma pełnić kluczową rolę we wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego. Ostatnie zdarzenia polityczne wyraźnie pokazały, że wciąż jest w tej sprawie wiele do zrobienia.

Komisja LIBE zgadza się, że należy pilnie rozpatrzyć wnioski Komisji, żeby sprawić, że środki finansowe i dodatkowe stanowiska będą dostępne w 2015 r. Jednocześnie komisja LIBE nalega na Komisję, by rozpoczęła przygotowanie przeglądu odpowiednich uregulowań prawnych, zwłaszcza o funduszu AMIF, oraz wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020.

Z wyrazami szacunku

Claude MORAES

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

12.10.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jude Kirton-Darling

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 69 z 13.3.2015, s. 1.

(3)

Dz.U. L 190 z 17.7.2015, s. 1.

(4)

Dz.U. L 261 z 7.10.2015.

(5)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(6)

Dz.U. L 103 z 22.4.2015, s. 1.

(7)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(8)

Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

Informacja prawna