Procedură : 2015/2252(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0289/2015

Texte depuse :

A8-0289/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/10/2015 - 15.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0355

RAPORT     
PDF 592kWORD 99k
12.10.2015
PE 569.617v02-00 A8-0289/2015

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Gestionarea crizei refugiaților: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația

(12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Gestionarea crizei refugiaților: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația

(12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(1) al Consiliului, în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, adoptat definitiv la 17 decembrie 2014(2),

–  având în vedere bugetul rectificativ nr. 1/2015, adoptat definitiv la 28 aprilie 2015(3),

–  având în vedere bugetele rectificative nr. 2/2015, nr. 3/2015, nr. 4/2015 și nr. 5/2015, adoptate definitiv la 7 iulie 2015(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(6),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(7),

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(8),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 adoptat de Comisie la 30 septembrie 2015 (COM(2015)0485),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 adoptată de Consiliu la 8 octombrie 2015 și transmisă Parlamentului în ziua următoare (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu din 23 septembrie 2015, intitulată „Gestionarea crizei refugiaților: măsuri operaționale, bugetare și juridice imediate în cadrul Agendei europene privind migrația” (COM(2015)0490),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0289/2015),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr 7/2015 are drept scop consolidarea resurselor Uniunii pentru a putea face față actualei crize a refugiaților și a migranților, încercând astfel să soluționeze problema subfinanțării de la rubricile 3 și 4;

B.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 consolidează asistența de urgență acordată în temeiul Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și al Fondului pentru securitate internă (ISF), cu credite de angajament în valoare totală de 100 de milioane EUR, menținând totodată resursele necesare, precum și alte programe finanțate din FAMI;

C.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 prevede, de asemenea, o creștere totală cu 120 de posturi a numărului de posturi destinate agențiilor FRONTEX, EASO și EUROPOL, precum și majorarea creditelor aferente salariilor pentru personalul acestor agenții până la sfârșitul anului cu suma de 1,3 milioane EUR în credite de angajament și de plată;

D.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 prevede, de asemenea, fonduri suplimentare pentru Instrumentul european de vecinătate în valoare totală de 300 milioane EUR;

E.  întrucât, în plus, proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 majorează cu o sumă totală de 55,7 milioane EUR creditele de plată destinate ajutorului umanitar, prin redistribuire;

F.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 este însoțit de o propunere de decizie privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute de Agenda europeană privind migrația (COM(2015)0486) pentru a pune la dispoziție suma de 66,1 milioane EUR în credite de angajament;

G.  întrucât creșterea numărului de refugiați și migranți nu a putut fi prevăzută în momentul adoptării actualului cadru financiar multianual 2014-2020 și nu poate fi considerată un fenomen temporar și necesită, prin urmare, soluții pe termen lung, care trebuie să fie examinate cu ocazia viitoarelor proceduri bugetare anuale și a revizuirii cadrului financiar multianual,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015, prezentat de Comisie, și de poziția Consiliului privind proiectul respectiv;

2.  salută reacția rapidă a Comisiei în ceea ce privește gestionarea crizei actuale a refugiaților; reafirmă faptul că Parlamentul European este dispus să acționeze în timp util, în conformitate cu responsabilitățile în materie de buget care îi revin; subliniază faptul că măsurile propuse trebuie să fie asociate cu inițiative care urmăresc să combată cauzele principale ale crizei migrației și a refugiaților;

3.  este convins că Uniunea trebuie să facă mai mult pentru a încerca să soluționeze actuala criză a migrației și a refugiaților, să ajute la stabilizarea situației în țările de origine și să ofere asistență țărilor de tranzit, deoarece, având în vedere numărul total de persoane care solicită protecție în Uniune, măsurile propuse nu vor fi, cu siguranță, suficiente; invită Comisia să prezinte un plan financiar pe termen lung pentru a răspunde la criza migrației și a refugiaților, care să includă operațiuni de căutare și salvare, și să propună o revizuire în consecință a cadrului financiar multianual;

4.  salută faptul că toate instituțiile sunt dispuse să majoreze creditele bugetare aferente migrației și azilului, având în vedere necesitatea evidentă și stringentă, precum și creditele aferente instrumentelor de politică externă, pentru a ajuta la combaterea cauzelor principale ale crizei migrației și a refugiaților;

5.  salută angajamentul statelor membre asumat în cursul Consiliului European informal din 23 septembrie 2015 de a mobiliza 1 miliard EUR ca răspuns la situația umanitară a migranților și a refugiaților; invită statele membre să își prelungească și să își intensifice angajamentul de a asigura fondurile necesare și în următorii ani;

6.  reamintește că această chestiune trebuie să fie abordată în principal în bugetul pe 2016 și solicită Consiliului să aloce o finanțare pe măsura declarațiilor sale în cadrul concilierii;

7.  îndeamnă, prin urmare, Consiliul să fie de acord încă de la început cu un buget pe 2016 corespunzător, inclusiv pentru rubricile 3 și 4, care va pune la dispoziție suficiente credite, necesare pentru a gestiona actuala criză a migrației și a refugiaților;

8.  reamintește Comisiei și Consiliului recentul acord privind un plan de plăți care să permită readucerea pe o traiectorie sustenabilă a bugetului UE; constată că Comisia nu a propus nicio valoare globală suplimentară a creditelor de plată în bugetul pe 2015, ci a recurs încă o dată la redistribuirea resurselor deja existente; subliniază că acest lucru ar putea crește presiunea asupra creditelor de plată în 2016, care s-ar putea dovedi insuficiente pentru a satisface nevoile reale ale programelor financiare încadrate la mai multe rubrici;

9.  prin urmare, se așteaptă ca, în scrisoarea rectificativă nr. 2/2016, Comisia să prezinte o majorare corespunzătoare a creditelor de plată, care să fie în concordanță cu angajamentele asumate;

10.  subliniază că, în cazul în care vor fi necesare finanțări suplimentare în cursul anului curent pentru a aborda criza migrației și a refugiaților, Parlamentul va fi pregătit să accepte recurgerea din nou la dispozițiile de flexibilitate prevăzute de cadrul financiar multianual;

11.  salută faptul că s-au prevăzut 120 de posturi suplimentare în schema de personal a agențiilor și se așteaptă ca această decizie să aibă un impact și asupra bugetului pe 2016, precum și a bugetelor pentru anii următori; îndeamnă Comisia să furnizeze informații actualizate și consolidate cu privire la nevoile agențiilor înainte de concilierea bugetară; invită Comisia să propună o strategie pe termen mediu și o strategie pe termen lung pentru acțiunile agențiilor din domeniul justiției și afacerilor interne: obiective, misiuni, coordonare, dezvoltarea de puncte de acces (hotspots) și resurse financiare;

12.  își afirmă disponibilitatea de a adopta proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 prezentat de Comisie cât mai curând posibil, având în vedere caracterul urgent al situației; subliniază că, din cauza caracterului urgent al situației, Parlamentul a avut la dispoziție un timp limitat pentru a-și elabora poziția cu privire la acest buget rectificativ;

13.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 7/2015 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

SCRISOARE DIN PARTEA Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Președintele

IPOL-COM-LIBE D (2015) 46319

Dlui Jean ARTHUIS

Președintele Comisiei pentru bugete

WIC M02024

Strasbourg

Subiect:   Avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne privind proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general pentru 2015 și privind propunerea de mobilizare a Instrumentului de flexibilitate pentru a răspunde situației actuale în materie de migrație (COM(2015)0485 și COM(2015)0486)

Stimate domnule Președinte,

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne salută proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general pentru 2015, al cărui obiectiv este „Gestionarea crizei refugiaților: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația” (COM(2015)485), precum și propunerea de decizie privind „mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația” (COM(2015)486).

Aceste propuneri vizează consolidarea creditelor bugetare prevăzute pentru asistența de urgență acordată în temeiul Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și al Fondului pentru securitate internă (ISF) cu suma de 80 de milioane EUR și, respectiv, de 20 de milioane EUR. În plus, cele două propuneri prevăd majorarea efectivului de personal în cadrul a trei agenții cu 120 de posturi suplimentare, pentru a crește capacitatea acestora: 60 de posturi pentru Frontex, 30 de posturi pentru EASO și 30 de posturi pentru Europol în 2015. Se prevede majorarea creditelor și în cazul anumitor măsuri externe (finanțare suplimentară în credite de angajament pentru Instrumentul european de vecinătate și majorarea creditelor de plată destinate ajutorului umanitar).

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne salută majorarea suplimentară a creditelor destinate asistenței de urgență acordate în temeiul instrumentelor FAMI și ISF în cadrul bugetului pentru 2015, realizată cu scopul de a răspunde solicitărilor de finanțare adresate de mai multe state membre. Statele membre pe teritoriul cărora sosesc în prezent un număr mare de migranți ar trebui într-adevăr să poată beneficia de acest tip de asistență, ca o expresie a solidarității între statele membre ale UE, în conformitate cu articolul 80 din TFUE.

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne salută, de asemenea, decizia de a suplimenta personalul agențiilor Frontex, EASO și Europol. Comisia LIBE și-a exprimat în repetate rânduri dezaprobarea față de deficitul de personal existent în cadrul agențiilor cărora li se conferă în mod constant atribuții suplimentare. Cu toate acestea, comisia consideră că în cazul EASO personalul trebuie suplimentat cu un număr mai mare de angajați decât cel propus în prezent de Comisia Europeană. În conformitate cu atribuțiile care i-au fost încredințate, EASO trebuie să joace un rol-cheie pentru a asigura funcționarea efectivă a sistemului european comun de azil. Cele mai recente evoluții politice au demonstrat în mod clar că sunt necesare în continuare eforturi semnificative pentru a îndeplini acest obiectiv.

Comisia LIBE recunoaște faptul că este necesar să se dea curs de urgență propunerilor Comisiei Europene, pentru a pune la dispoziție, înainte de încheierea exercițiului 2015, efectivul de personal și creditele suplimentare. În același timp, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne îndeamnă Comisia Europeană să întreprindă demersurile necesare pentru o revizuire a dispozițiilor juridice relevante, în special a celor referitoare la Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), precum și a cadrului financiar multianual aferent perioadei 2014-2020.

Cu deosebită considerație,

Claude MORAES

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

12.10.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jude Kirton-Darling

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 69, 13.3.2015, p. 1.

(3)

JO L 190, 17.7.2015, p. 1.

(4)

JO L 261, 7.10.2015.

(5)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(6)

JO L 103, 22.4.2015, p. 1.

(7)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(8)

JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

Notă juridică