Förfarande : 2015/2253(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0290/2015

Ingivna texter :

A8-0290/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/10/2015 - 15.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0354

BETÄNKANDE     
PDF 347kWORD 71k
12.10.2015
PE 569.618v02-00 A8-0290/2015

om förslaget till Europaparlamentet och rådets beslut om tagande i anspråk av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan, i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentet och rådets beslut om tagande i anspråk av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan, i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, slutgiltigt antagen den 17 december 2014(1),

–  med beaktande av ändringsbudget nr 1/2015, slutgiltigt antagen den 28 april 2015(2),

–  med beaktande av ändringsbudgetarna nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 och nr 5/2015, slutgiltigt antagna den 7 juli 2015(3),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 7/2015 som kommissionen antog den 30 september 2015 (COM(2015)0485),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(4), särskilt artikel 11,

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2015/623 av den 21 april 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(5),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(6), särskilt punkt 12,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0290/2015), och av följande skäl:

A.  Efter att alla möjligheter att omfördela anslagen under rubrik 3 har undersökts förefaller det vara nödvändigt att utnyttja flexibilitetsmekanismen för åtagandebemyndiganden.

B.  Kommissionen har föreslagit att flexibilitetsmekanismen ska utnyttjas utöver taket för den fleråriga budgetramen för att komplettera finansieringen från Europeiska unionens allmänna budget för 2015 med ett belopp på 66,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden för att finansiera åtgärder för att hantera flykting- och migrationskrisen.

1.  Europaparlamentet noterar att taket för 2015 i rubrik 3 inte räcker till för att på ett tillfredsställande sätt finansiera viktiga och brådskande prioriteringar för unionen.

2.  Europaparlamentet samtycker därför till att flexibilitetsinstrumentet utnyttjas till ett belopp på 66,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden.

3.  Europaparlamentet samtycker dessutom till förslaget att anslå motsvarande belopp i betalningsbemyndiganden, dvs. 52,9 miljoner EUR under 2016 och 13,2 miljoner EUR under 2017.

3.  Europaparlamentet påminner om att utnyttjandet av detta instrument, enligt punkt 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen, på nytt visar på att unionens budget måste vara mer flexibel.

4.  Europaparlamentet upprepar sin väletablerade åsikt att betalningar som härrör från åtagandebemyndiganden som tidigare tagits i anspråk via flexibilitetsmekanismen endast kan beaktas utöver betalningstaken. Detta påverkar inte möjligheten att för särskilda budgetposter utnyttja betalningsbemyndiganden via flexibilitetsmekanismen, utan att åtagandebemyndiganden först tagits i anspråk.

5.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om tagande i anspråk av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(7), särskilt punkt 12,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Enligt artikel 11 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(8) kan flexibilitetsmekanismen tas i anspråk inom det årliga taket på 471 miljoner EUR (i 2011 års priser) för att finansiera klart definierade utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker.

(2)  Efter att ha undersökt alla möjligheter till omfördelning av anslag under utgiftstaket för rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap) förefaller det nödvändigt att ta flexibilitetsmekanismen i anspråk för att komplettera finansieringen i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 med 66,1 miljoner EUR för att finansiera åtgärder på migrationsområdet.

(3)  De betalningsbemyndiganden som motsvarar tagandet i anspråk av flexibilitetsmekanismen uppgår till 52,9 miljoner EUR under 2016 och 13,2 miljoner EUR under 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 ska flexibilitetsmekanismen tas i anspråk för att tillhandahålla ett belopp på 66,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap).

Beloppet ska användas för att finansiera åtgärder för att hantera flyktingkrisen.

De betalningsbemyndiganden som motsvarar tagandet i anspråk av flexibilitetsmekanismen kommer att uppgå till 52,9 miljoner EUR under 2016 och 13,2 miljoner EUR under 2017.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

12.10.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jude Kirton-Darling

(1)

EUT L 69, 13.3.2015, s. 1.

(2)

EUT L 190, 17.7.2015, s. 1.

(3)

EUT L 261, 7.10.2015.

(4)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

EUT L 103, 22.4.2015, s. 1.

(6)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(7)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Rättsligt meddelande