Διαδικασία : 2014/2044(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0291/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0291/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/10/2015 - 15.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0356

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 801kWORD 112k
12.10.2015
PE 565.125v03-00 A8-0291/2015

σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács,

(2014/2044(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács,

(2014/2044(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Béla Kovács, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί το γραφείο ερευνών της Γενικής Εισαγγελίας της Ουγγαρίας, την οποία διεβίβασε στις 12 Μαΐου 2014 ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουγγαρίας Péter Polt και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 3 Ιουλίου 2014· έχοντας υπόψη τις από 16 Οκτωβρίου 2014 και 23 Μαρτίου 2015 επιστολές του Péter Polt με τις οποίες παρείχε συμπληρωματικές διευκρινίσεις καθώς και την ανταλλαγή απόψεων με τον Péter Polt κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στις 14 Ιουλίου 2015,

–  αφού άκουσε τον Béla Kovács, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις από 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013 αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, τα άρθρα 10 παράγραφος 2 και 12 παράγραφος 1 του Νόμου LVII του 2004 σχετικά με το καθεστώς των Ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και το άρθρο 74 παράγραφοι 1 και 3 του Νόμου XXXVI του 2012 σχετικά με την Ουγγρική Εθνοσυνέλευση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 5 παράγραφος 2, 6 παράγραφος 1 και 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0291/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουγγαρίας έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Béla Kovács, προκειμένου να πραγματοποιηθεί, λόγω ύπαρξης βάσιμων υπονοιών, έρευνα για να διαπιστωθεί εάν θα του απαγγελθεί κατηγορία για το αδίκημα της κατασκοπείας εις βάρος των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 261/Α του Νόμου C/2012 σχετικά με τον ουγγρικό Ποινικό Κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όποιος ασκεί κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ μιας χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία στρέφεται κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 261· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 261, όποιος ασκεί, υπέρ μιας αλλοδαπής δύναμης ή οργάνωσης, κατασκοπευτική δραστηριότητα η οποία στρέφεται κατά της Ουγγαρίας, είναι ένοχος διάπραξης κακουργήματος, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο έως οκτώ ετών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, τα μέλη του Κοινοβουλίου απολαύουν ασυλίας λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Νόμου LVII/2004 σχετικά με το καθεστώς των Ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν της ίδιας ασυλίας που παρέχεται στα μέλη του ουγγρικού κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1 του Νόμου XXXVI/2012 σχετικά με την Ουγγρική Εθνοσυνέλευση, ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί ή να συνεχιστεί και αναγκαστικά μέτρα στο πλαίσιο της ποινικής δίωξης μπορούν να επιβληθούν εις βάρος ενός βουλευτή μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Εθνοσυνέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 3 του ιδίου νόμου, η αίτηση για την άρση της ασυλίας υποβάλλεται από τον Γενικό Εισαγγελέα προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην υπόθεση Bf.I.2782/2002, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουγγαρίας απεφάνθη ότι η ασυλία ενός βουλευτή υπόκειται σε περιορισμό που συναρτάται με την άσκηση ποινικής δίωξης και δεν αφορά μέτρα που δεν ρυθμίζονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και που αποσκοπούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό ή στην απόδειξη της διάπραξης ενός ποινικού αδικήματος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 261/A του Νόμου C/2012 για τον Ουγγρικό Ποινικό Κώδικα, το ποινικό αδίκημα, το οποίο πιθανολογείται ότι έχει διαπράξει ο Béla Kovács, είναι αξιόποινο από 1ης Ιανουαρίου 2014.

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, η έρευνα και η απαγγελία κατηγορίας για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας αφορούν μόνο τα πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2014·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ουγγαρίας, η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με το Νόμο CXXV/1995 για τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας, πριν από την ημερομηνία αυτή, ήταν νόμιμη και δεν απαιτείτο προς τούτο άρση της ασυλίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την έρευνα διενεργεί το γραφείο ερευνών της Γενικής Εισαγγελίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, ο Γενικός Εισαγγελέας και η Εισαγγελία είναι ανεξάρτητα όργανα, ασκούν τα συνταγματικά τους καθήκοντα ανεξάρτητα και χωρίς να επηρεάζονται από τρίτους φορείς και ενεργούν σεβόμενα το τεκμήριο της αθωότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την άρση της ασυλίας του Béla Kovács θα πρέπει να εφαρμοστούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, το Κοινοβούλιο δεν έχει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή αρκούντως σοβαρές και βάσιμες υπόνοιες ότι η άρση της βουλευτικής ασυλίας ζητείται σε συνάρτηση με μία διαδικασία που έχει κινηθεί με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την βουλευτική ασυλία του Béla Kovács·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές της Ουγγαρίας και στον Béla Kovács.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Κατά τη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2014 ο Πρόεδρος ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έχει λάβει επιστολή από τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουγγαρίας, Péter Polt, με την οποία ζητεί να αρθεί η ασυλία του Béla Kovács.

Ο Πρόεδρος διεβίβασε την αίτηση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να αποδεχθεί το εμπιστευτικό παράρτημα που συνόδευε την αρχική επιστολή του Péter Polt, ο τελευταίος παρέσχε περαιτέρω διευκρινίσεις με τις επιστολές του της 16ης Οκτωβρίου 2014 και της 23ης Μαρτίου 2015, στη δε συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων που διεξήχθη στις 14 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων με αυτόν.

Η αίτηση για την άρση της ασυλίας του Béla Kovács υποβάλλεται προκειμένου να πραγματοποιηθεί, λόγω ύπαρξης βάσιμων υπονοιών, έρευνα για να διαπιστωθεί εάν θα του απαγγελθεί κατηγορία για το αδίκημα της κατασκοπείας εις βάρος των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 261/Α του Νόμου C/2012 για τον ουγγρικό Ποινικό Κώδικα. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όποιος ασκεί, υπέρ μιας χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατασκοπευτική δραστηριότητα η οποία στρέφεται κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 261· η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού ορίζει εξάλλου ότι όποιος ασκεί, υπέρ μιας αλλοδαπής δύναμης ή οργάνωσης, κατασκοπευτική δραστηριότητα η οποία στρέφεται κατά της Ουγγαρίας, είναι ένοχος διάπραξης κακουργήματος το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο έως οκτώ ετών.

Σύμφωνα με το άρθρο 261/A του Νόμου C/2012 για τον Ουγγρικό Ποινικό Κώδικα, το ποινικό αδίκημα, το οποίο πιθανολογείται ότι έχει διαπράξει ο Béla Kovács, είναι από 1ης Ιανουαρίου 2014 αξιόποινο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε ο Γενικός Εισαγγελέας, οι μυστικές επαφές του Béla Kovács με στελέχη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 2010 από την ουγγρική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούσε για τις δραστηριότητες ορισμένων ξένων υπηκόων. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ουγγαρίας, η συγκέντρωση στοιχείων, σύμφωνα με το Νόμο CXXV/1995 για τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ήταν νόμιμη και δεν απαιτείτο προς τούτο άρση της ασυλίας.

Ο Εισαγγελέας κατέστησε σαφές ότι έρευνα και κάθε μεταγενέστερη απαγγελία κατηγορίας για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας αφορά μόνο τα πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι η ποινική έρευνα θα διενεργηθεί από το Γραφείο Ερευνών της Γενικής Εισαγγελίας και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, ο Γενικός Εισαγγελέας και η Εισαγγελική Αρχή είναι ανεξάρτητα όργανα, ασκούν τα συνταγματικά τους καθήκοντα ανεξάρτητα και χωρίς να επηρεάζονται από τρίτους φορείς και ενεργούν σεβόμενα το τεκμήριο της αθωότητας.

Ο κύριος Kovács υποστηρίζει ότι, δεδομένου ότι το άρθρο 261/Α του Νόμου C/2012 έχει τεθεί σε ισχύ μόλις από την 1η Ιανουαρίου 2014, δεν μπορεί να κατηγορείται για πράξεις που τελέστηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή, επειδή το άρθρο 49 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο, αντανακλώντας τη γενική αρχή nullum crimen sine lege, ορίζει ότι κανείς δεν μπορεί να καταδικασθεί για πράξη ή παράλειψη η οποία δεν αποτελούσε, κατά τη στιγμή της τέλεσής της, αδίκημα κατά το εθνικό ή διεθνές δίκαιο. Ο Béla Kovács υποστηρίζει προσέτι ότι οι δραστηριότητές του το 2014 δεν εμπίπτουν στο άρθρο 261/Α.

Ο Béla Kovács υποστηρίζει εξάλλου ότι η παρακολούθηση στην οποία υπεβλήθη ήταν παράνομη, ότι παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, ότι το άρθρο 118 παράγραφος 5 του Νόμου CLXXXVI/2013, με το οποίο ποινικοποιείται η κατασκοπία εις βάρος των οργάνων της ΕΕ, ψηφίστηκε σκοπίμως προκειμένου να καταστεί αξιόποινη η συμπεριφορά του και ότι ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της όλης υπόθεσης είναι παράνομος και καταχρηστικός.

2. Νομοθετικές διατάξεις και διαδικασία σχετικά με την ασυλία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εξής:

Άρθρο 9

Κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη του απολαύουν:

α. εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους,

β. εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη.

Η ασυλία τους καλύπτει επίσης όταν μεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όταν επιστρέφουν από αυτόν.

Επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του.

Δεδομένου ότι η άρση της ασυλίας ζητείται για την Ουγγαρία, εφαρμόζεται το ουγγρικό δίκαιο σχετικά με τη βουλευτική ασυλία σύμφωνα με το άρθρο 1, πρώτη παράγραφος, στοιχείο α). Δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, τα μέλη του ουγγρικού κοινοβουλίου δικαιούνται ασυλίας. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Νόμου LVII του 2004 σχετικά με το νομικό καθεστώς των Ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν της ίδιας ασυλίας που παρέχεται στα μέλη του ουγγρικού κοινοβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1 του Νόμου XXXVI/2012 σχετικά με την Ουγγρική Εθνοσυνέλευση, ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί ή να συνεχιστεί και αναγκαστικά μέτρα στο πλαίσιο της ποινικής δίωξης μπορούν να επιβληθούν εις βάρος ενός βουλευτή μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Εθνοσυνέλευσης. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 3, τη αίτηση για την άρση της ασυλίας υποβάλλει ο Γενικός Εισαγγελέας.

Τα άρθρα 6 παράγραφος 1 και 9 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ως εξής:

Άρθρο 6

Άρση ασυλίας

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη διατήρηση της ακεραιότητάς του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κάθε αίτηση για άρση της ασυλίας αξιολογείται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

(...)

Άρθρο 9

Διαδικασίες σχετικά με την ασυλία

1. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή, ή από βουλευτή ή πρώην βουλευτή με σκοπό την προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας, ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.

Ο βουλευτής ή πρώην βουλευτής μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον βουλευτή. Η αίτηση δεν μπορεί να υποβάλλεται από άλλον βουλευτή χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου βουλευτή.

2. Η επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την σχετική περιπλοκότητά τους, τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή τις αιτήσεις για προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας.

3. Η επιτροπή καταρτίζει πρόταση αιτιολογημένης απόφασης που περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης άρσης της ασυλίας ή προάσπισης των προνομίων και της ασυλίας.

4. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί.

5. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα και μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή.

Ο βουλευτής δεν παρίσταται στις συζητήσεις σχετικά με την αίτηση άρσης ή υπεράσπισης της ασυλίας του, παρά μόνο στην ίδια την ακρόαση.

Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση, προσδιορίζοντας την ημερομηνία και την ώρα αυτής. Ο βουλευτής δύναται να παραιτηθεί του δικαιώματος ακρόασης.

Εάν ο βουλευτής δεν παραστεί στην ακρόαση σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση, λογίζεται ότι παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης, εκτός εάν ζητήσει να μη συμμετάσχει στην ακρόαση κατά την προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα, αιτιολογώντας την απουσία του. Ο πρόεδρος της επιτροπής αποφασίζει εάν θα κάνει δεκτή την ως άνω αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τους εκτιθέμενους λόγους· κατά της απόφασης του προέδρου δεν επιτρέπεται προσφυγή.

Εάν ο πρόεδρος της επιτροπής δεχθεί την αίτηση, καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση σε νέα ημερομηνία και ώρα. Εάν ο βουλευτής αγνοήσει τη δεύτερη πρόσκληση σε ακρόαση, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς να έχει ακουσθεί ο βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή, δεν γίνονται δεκτές περαιτέρω αιτήσεις ακρόασης ή μη συμμετοχής σε αυτή.

(...)

7. Η επιτροπή μπορεί να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την αρμοδιότητα της εν λόγω αρχής και σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης, αλλά δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη βουλευτών ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που τους καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση της αίτησης παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση.

(...)

3. Αιτιολόγηση της προταθείσας απόφασης

Βάσει των προαναφερθέντων πραγματικών περιστατικών, στην παρούσα υπόθεση συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, οι βουλευτές απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα άρει ή δεν θα άρει τη βουλευτική ασυλία ενός βουλευτή, εφαρμόζει τις δικές του πάγιες αρχές. Σύμφωνα με μία από τις εν λόγω αρχές, η ασυλία αίρεται συνήθως όταν το αδίκημα εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7, υπό το όρο ότι δεν συντρέχει fumus persecutionis, δηλαδή μια αρκούντως σοβαρή και βάσιμη υπόνοια ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του ενεχόμενου βουλευτή.

Μετά την ανταλλαγή επιστολών με τις εθνικές αρχές, την ακρόαση του ενδιαφερόμενου βουλευτή, την υποβολή έγγραφων προτάσεων, την διεξοδική συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή και ένα πρόσθετο αίτημα ανταλλαγής απόψεων με τον Γενικό Εισαγγελέα, συνάγεται ότι στην παρούσα υπόθεση δεν τίθεται ζήτημα fumus persecutionis.

Ειδικότερα, όσον αφορά το επιχείρημα βάσει της αρχής nullum crimen sine lege, συνάγεται σαφώς από τις δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα ότι η έρευνα και κάθε μεταγενέστερη απαγγελία κατηγορίας για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας αφορά μόνο πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία το άρθρο 261/Α του Νόμου C/2012 σχετικά με τον Ουγγρικό Ποινικό Κώδικα τέθηκε σε ισχύ. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, ο Γενικός Εισαγγελέας και η Εισαγγελική Αρχή απολαύουν ανεξαρτησίας, ασκούν τα συνταγματικά τους καθήκοντα ανεξάρτητα και χωρίς να επηρεάζονται από τρίτους φορείς και ενεργούν σεβόμενα το τεκμήριο της αθωότητας. Τέλος, δεν εναπόκειται στο Κοινοβούλιο να κρίνει, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας για την άρση της ασυλίας, εάν τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός του κυρίου Kovács ότι οι δραστηριότητές του το 2014 δεν εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 261/Α.

Παρομοίως, τα έτερα επιχειρήματα του κυρίου Kovács με τα οποία επικαλείται την ύπαρξη fumus persecutionis δεν φαίνονται βάσιμα ή υπερβαίνουν το πλαίσιο μιας διαδικασίας για την άρση της βουλευτικής ασυλίας.

Πρώτον, υπό το φως της προαναφερθείσας νομολογίας του ουγγρικού Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο η βουλευτική ασυλία αφορά μόνο την ποινική διαδικασία και δεν επεκτείνεται σε μέτρα που δεν ρυθμίζονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τα οποία αποσκοπούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό ή την απόδειξη διάπραξης μιας αξιόποινης πράξης, ο ισχυρισμός του ότι η παρακολούθηση στην οποία υπεβλήθη ήταν παράνομη, είναι άσχετος με τη διαδικασία για την άρση της ασυλίας, αν ληφθεί ιδίως υπόψη ότι οι φερόμενες μυστικές επαφές του με στελέχη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά από την ουγγρική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος στο πλαίσιο της διερεύνησης των δραστηριοτήτων ορισμένων ξένων υπηκόων και όχι του ιδίου του κυρίου Kovács.

Δεύτερον, οι ισχυρισμοί ότι υπήρξε παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας, ότι το άρθρο 118 παράγραφος 5 του Νόμου CLXXXVI/2013, με το οποίο ποινικοποιήθηκε η κατασκοπεία εις βάρος των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφίστηκε σκοπίμως προκειμένου να καταστεί αξιόποινη η συμπεριφορά του κυρίου Kovács και ότι ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της όλης υπόθεσης είναι παράνομος και καταχρηστικός, δεν αφορούν την αίτηση για την άρση της ασυλίας, η οποία έχει υποβληθεί προκειμένου να διεξαχθεί ενδεχομένως, λόγω ύπαρξης βάσιμων υπονοιών, έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσον θα του απαγγελθεί κατηγορία.

Από μία προσεκτική ανάλυση προκύπτει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν απλώς ενστάσεις ή μέσο άμυνας σε σχέση με μια υποθετική ποινική δίωξη η οποία δεν έχει ακόμη ασκηθεί και ενδέχεται να μην ασκηθεί ποτέ. Πράγματι, ο ίδιος ο κύριος Kovács παραδέχεται ότι επισήμως δεν είναι ύποπτος. Το γεγονός και πάλι ότι ο Γενικός Εισαγγελέας απολαύει, με βάση το σύνταγμα, ανεξαρτησίας και ενεργεί σύμφωνα με το τεκμήριο της αθωότητας, είναι επαρκές προκειμένου να διασκεδαστούν τυχόν επιφυλάξεις περί fumus persecutionis.

Τέλος, τονίζεται ότι με την άρση της ασυλίας ουδόλως προδικάζεται η ενοχή ή η αθωότητα του βουλευτή.

4. Συμπέρασμα

Με βάση τις προηγηθείσες σκέψεις και σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συστήνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει τη βουλευτική ασυλία του Béla Kovács.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala, Virginie Rozière

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Péter Niedermüller

(1)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων ECLI:EU:C:1964:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και 201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C‑163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου