Menetlus : 2015/0063(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0294/2015

Esitatud tekstid :

A8-0294/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2015 - 4.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0441

RAPORT     ***I
PDF 354kWORD 81k
14.10.2015
PE 555.006v02-00 A8-0294/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1236/2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Ole Christensen

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1236/2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0121),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0076/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. mai 2015. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A8-0294/2015),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

TAUST

Euroopa Liit on osaline Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioonis, mille eesmärk on tagada Kirde-Atlandi piirkonna kalavarude pikaajaline kaitse ja optimaalne kasutamine, mis toob kestvat keskkonnaalast ja sotsiaalset kasu.

Kõnealuse konventsiooni ja Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (NEAFC) vastuvõetud soovituste kohaldamise tagamiseks võib asjaomastes püügipiirkondades võtta asjakohaseid kontrolli- ja rakendusmeetmeid.

Määrusega (EL) nr 1236/2010 võetakse liidu õigusesse üle NEAFCi vastuvõetud kontrolli- ja rakendussüsteem.

NEAFC võttis oma 2012., 2013., 2014. ja 2015. aasta iga-aastastel koosolekutel vastu järgmised soovitused:

–  soovitus 15/2013, millega muudetakse süsteemis ümberlaadimistest ja lossimissadamast teatamist;

–  soovitus 9/2014, millega muudetakse süsteemis vastavaid määratlusi, mitmeid sätteid sadamariigi kontrolli kohaldamise kohta välisriikide kalalaevade suhtes ja rikkumismenetlusi;

–  soovitus 12/2015, millega muudetakse soovitust 9/2014 seoses süsteemi artiklitega 22 ja 23, mis käsitlevad sadamariigi kontrolli välisriikide kalalaevade suhtes.

NEAFC võttis kõnealused soovitused vastu ELi täielikul toetusel. Seepärast on ELi huvides, et need võetaks kavandatud määrusega üle liidu õigusesse.

ETTEPANEKU SISU

Ettepaneku eesmärk on muuta määrust (EL) nr 1236/2010, et viia liidu õigusesse sisse süsteemi tehtud muudatused, mille NEAFC võttis vastu soovitustega 15/2013 ja 9/2014 (soovitusega 12/2015 muudetud kujul), mis on kohustuslikud nii NEAFCi konventsiooniosalistele kui ka sellest tulenevalt ELile.

–  Peamine muudatus, mida käsitletakse soovituses 9/2014, on süsteemi vastavusse viimine ELi poolt 2011. aastal heaks kiidetud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni kokkuleppega sadamariigi meetmete kohta ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks. Konventsiooniosalised on kokku leppinud, et nimetatud soovitus jõustub 1. juulil 2015.

–  Teises muudatuses, mida käsitletakse soovituses 15/2013, selgitakse, et reguleeritavas piirkonnas ümberlaadimisel vastuvõtjana osalevad laevad peavad teatama oma lossimissadama, olenemata sellest, kas lossimine leiab aset konventsiooni alal või sellest väljaspool asuvas sadamas.

Soovitusega 12/2015 muudeti soovitust 9/2014 seoses välisriikide kalalaevade sadamariigi kontrolli teavitamise korraga, et kohandada seda üleminekuks paberipõhiselt süsteemilt nüüdisaegsele veebipõhisele IKT rakendusele, mida kasutab NEAFCi sekretär.

RAPORTÖÖRI SEISUKOHT

Raportöör kiidab heaks NEAFCi vastuvõetud soovituste ülevõtmise ELi õigusesse.

Määruse (EL) nr 1236/2010 peamine muudatus seisneb ühtlustamises ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni kokkuleppe kohaste kontrollisüsteemi meetmetega, mis hõlmavad sadamariigi pädevust ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks. Selles muudatusettepanekus sätestatud meetmed tagavad Kirde-Atlandi piirkonna kalavarude parema pikaajalise kaitse ja optimaalse kasutamise, andes ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikke tulemusi.

Arvestades, et soovituse muudetud versioon oleks pidanud jõustuma 1. juulist 2015, otsustas raportöör muudatusettepanekute tegemisest loobuda, et vastuvõtmismenetlust maksimaalselt kiirendada.

Siiski soovib raportöör juhtida tähelepanu kahele nii menetlusliku kui ka sisulise poole pealt määrava tähtsusega asjaolule.

Menetlusega seonduvalt rõhutab raportöör, et komisjon kaldub üha rohkem esitama mõlemale kaasseadusandjale rahvusvaheliste organisatsioonide soovituste ülevõtmise ettepanekuid nii lühikese vastuvõtmise tähtajaga, et see raskendab parlamendi ja nõukogu seadusandlikku tööd, kuna parlament ja nõukogu peavad arvestama oma sisemenetlustes ettenähtud ajakavadega. Kõik see tuleb kahjuks õigusloome kvaliteedile.

Sisulisest seisukohast nähakse kõnealuse ettepanekuga ette uued meetmed, mis peaksid juba olema lisatud määrusesse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) ja määrusesse (EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks), millega seoses ootab Euroopa Parlament komisjonilt vajalikke muudatusettepanekuid.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem

Viited

COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)

EP-le esitamise kuupäev

11.3.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

25.3.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Ole Christensen

22.4.2015

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

3.9.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Esitamise kuupäev

14.10.2015

(1)

  ELT C 332, 8.10.2015, lk 81.

Õigusalane teave