Procedūra : 2014/0213(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0295/2015

Pateikti tekstai :

A8-0295/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0378

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 658kWORD 95k
14.10.2015
PE 565.194v02-00 A8-0295/2015

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų

(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: Gabriel Mato

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų

(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (08806/2015 – C8-0260/2015),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0457) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-0295/2015),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pritaria pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas kartu su susijusiu Europos Parlamento pareiškimu būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas dėl leidimo taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias su žvejyba tralais ir žiauniniais tinklaičiais Juodojoje jūroje

„Europos Parlamentas pažymi, kad 15a straipsnio nuostatos, kurias ketinama įtraukti į Reglamentą (ES) Nr. 1343/2011, dėl galimybės nukrypti nuo draudimo naudoti tam tikrus įrankius Juodosios jūros pakrančių vandenyse yra išimtinio pobūdžio. Jomis atsižvelgiama į regione vyraujančią padėtį valstybėms narėms ėmus taikyti priemones, siekiant leisti naudoti reikiamus įrankius, kaip nustatyta atitinkamose BVJŽK rekomendacijose. Ši informacija Parlamentui buvo žinoma dar prieš pateikiant šį Komisijos pasiūlymą. Dėl šių priežasčių Parlamentas, atsižvelgdamas į dabartinį kontekstą, sutinka, kad būtų taikomas susitarimas, pagal kurį susijusioms valstybėms narėms būtų leidžiama taikyti reikiamas nukrypti leidžiančias nuostatas. Visgi jis pabrėžia, kad šios nuostatos neturėtų būti laikomos precedentu ar naudojamos kaip precedentas rengiant būsimus teisės aktus.“

AIŠKINAMOJI DALIS

2015 m. sausio 13 d. plenariniame posėdyje Parlamentui priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą, prasidėjo neoficialios derybos su Tarybai pirmininkaujančia Latvija, siekiant anksti susitarti per antrąjį svarstymą. Parlamento ir Tarybos derybų grupė susitarimą dėl bylos pasiekė po dviejų trišalio susitikimo raundų – 2015 m. kovo 26 d. 2015 m. gegužės 6 d. susitarimo tekstas buvo pateiktas PECH komitetui priimti balsuojant; jis patvirtintas didele balsų dauguma. Atsižvelgdamas į tai, kad komitetas pritarė, komiteto pirmininkas savo laiške COREPER pirmininkui įsipareigojo rekomenduoti per plenarinį posėdį pritarti Tarybos pozicijai per pirmąjį svarstymą be pakeitimų. Atlikus teisinį ir lingvistinį patikrinimą, Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą ir taip patvirtino 2015 m. liepos 13 d. susitarimą.

Kadangi Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą atitinka susitarimą, pasiektą per trišalio dialogo susitikimus, pranešėjas rekomenduoja komitetui priimti ją be tolesnių pakeitimų. Ypatingą dėmesį pranešėjas norėtų atkreipti į toliau išdėstytus kompromiso elementus.

Europos Parlamentas ir Taryba susitarė, kad į Sąjungos teisę būtų perkelta keletas Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos parengtų rekomendacijų (BVJŽK susitarimas), kuriomis numatytas reikiamas daugiašalio bendradarbiavimo pagrindas, siekiant skatinti Viduržemio ir Juodosios jūrų gyvųjų išteklių vystymąsi, išsaugojimą, racionalų valdymą ir kuo geriausią utilizavimą lygiu, kuris laikomas tvariu ir kuriuo jų išnykimo pavojus mažas.

Pagrindinė problema, su kuria susidūrė teisėkūros institucijos, buvo teisinių mechanizmų, kuriuos ketinama naudoti prašant valstybių narių leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, pasirinkimas, ypač kalbant apie žvejybą tralais ir žiauniniais tinklaičiais Juodojoje jūroje, taip pat mažiausią leistiną bazinį raudonųjų koralų kolonijų skersmenį, jų rinkimą bei tam naudojamus įrankius ir prietaisus.

Kalbant apie nukrypti nuo draudimo žvejoti tralais Juodosios jūros pakrantėse leidžiančias nuostatas, Parlamentas sutiko, kad jos būtų administruojamos valstybių narių lygmeniu, o Komisija galėtų naudotis teise tikrinti. Tai, jog ši procedūra skiriasi nuo taikomos Viduržemio jūroje, pateisinama tuo, kad šių jūrų baseinai skirtingi, ir net jeigu ji susijusi su leidimu taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, kaip Viduržemio jūroje, BVJŽK rekomendacijoje numatytos sąlygos leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas Juodojoje jūroje kur kas lankstesnės. Tai klausimas dėl leidimo ribotam skaičiui laivų išimtinai naudoti tralus Juodosios jūros pakrantės zonoje. Be to, kaip sąlygą nukrypti leidžiančioms nuostatoms taikyti susijusios valstybės narės įpareigotos ne pradėti taikyti valdymo planus, o tik stebėsenos sistemą.

Be šito Komisija patvirtino leidimus laivams tik patikrinusi, ar tenkinamos BVJŽK rekomendacijoje išdėstytos sąlygos. Tai reiškia, kad tai buvo aposteriorinio perkėlimo klausimas.

Nežiūrint į tai, EP parengė pareiškimą ir jame pažymėjo, jog pritaria susitarimui, kuriuo susijusioms valstybėms narėms leidžiama reikiamu atveju taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, tačiau pabrėžė, kad šis susitarimas neturėtų būti laikomas precedentu ar naudojamas kaip precedentas rengiant būsimus teisės aktus.

Kalbant apie klausimą, kaip nukrypti leidžiančios nuostatos turėtų būti taikomos raudonųjų koralų rinkimo ir mažiausio leistino bazinio raudonųjų koralų kolonijų skersmens požiūriu, Parlamentui pavyko pasiūlyti kompromisą, kuriam pritarė visos institucijos. 3 metų laikotarpiu valstybės narės, remdamosi bendros žuvininkystės politikos (BŽP) pagrindinio reglamento 18 straipsniu (skirstymas į regionus), teiks bendras rekomendacijas ir išsamią informaciją apie nacionalinę valdymo sistemą.

O kol kas valstybės narės, jau parengusios nacionalines sistemas, gali jas taikyti toliau, o pageidaujančiosios tai padaryti gali parengti laikinas nacionalines sistemas. Esmė ta, kad atitinkama nacionalinė valdymo sistema turi būti parengta. Jei Komisija, remdamasi valstybių narių pateiktais pranešimais, nusprendžia, kad nacionalinė valdymo sistema neatitinka šiuo metu galiojančiame reglamente nustatytų sąlygų, ji, pateikusi reikiamas priežastis ir pasikonsultavusi su susijusiomis valstybėmis narėmis, gali paprašyti tą sistemą iš dalies pakeisti.

Kalbant apie įrankius ir prietaisus, kuriuos ketinama naudoti raudoniesiems koralams rinkti, teisėkūros institucijos sutinka, jog raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgymo tikslu valstybės narės jurisdikcijai priklausančioje zonoje toliau turėtų būti leidžiama naudoti nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones su sąlyga, kad šiose priemonėse nėra manipuliatoriaus rankų ar kitokių mechanizmų, kuriais naudojantis būtų galima nupjauti ir rinkti raudonuosius koralus. Tokie leidimai baigia galioti arba panaikinami ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d., nebent atitinkama valstybė narė būtų gavusi mokslinius rezultatus, įrodančius, kad nuotolinio valdymo povandeninių transporto priemonių naudojimas po 2015 m. gruodžio 31 d. jokio neigiamo poveikio tausiam raudonųjų koralų naudojimui neturėtų.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos

Nuorodos

08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

13.1.2015                     T8-0005/2015

Komisijos pasiūlymas

COM(2014)0457 - C8-0102/2014

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

10.9.2015

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

10.9.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Gabriel Mato

17.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

23.9.2015

 

 

 

Priėmimo data

13.10.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Pateikimo data

14.10.2015

(1)

OL C 12, 2015 1 15, p. 116.

(2)

Priimti tekstai 2015 1 13, P8_TA(2015)0005.

Teisinis pranešimas