Procedūra : 2014/0213(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0295/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0295/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0378

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 657kWORD 93k
14.10.2015
PE 565.194v02-00 A8-0295/2015

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā

(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: Gabriel Mato

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā

(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 15. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0457),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0295/2015),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  apstiprina paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (kopā ar attiecīgo Eiropas Parlamenta paziņojumu);

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta paziņojums par atkāpju piešķiršanu attiecībā uz zveju Melnajā jūrā, izmantojot traļu un žaunu tīklus

"Eiropas Parlaments paziņo, ka Regulā (ES) Nr. 1343/2011 iekļaujamā 15.a panta noteikumi par atkāpēm no aizlieguma Melnās jūras piekrastes ūdeņos izmantot atsevišķus zvejas rīkus ir noteikti izņēmuma kārtā. Nosakot minētās atkāpes, ir ņemts vērā pašreizējais stāvoklis šajā reģionā, kurā dalībvalstis ir pieņēmušas pasākumus, lai konkrēto rīku varētu izmantot saskaņā ar attiecīgajiem GFCM ieteikumiem. Minētā informācija jau bija Parlamenta rīcībā, pirms Komisija iesniedza pašreizējo priekšlikumu. Šo iemeslu dēļ Parlaments, ņemot vērā pašreizējo kontekstu, piekrīt noteikumiem, kas paredz piešķirt attiecīgajām dalībvalstīm minētās atkāpes. Tomēr Parlaments uzsver, ka šos noteikumus nedrīkst uzskatīt vai izmantot par precedentu turpmākos tiesību aktos."

PASKAIDROJUMS

Pēc tam, kad Parlaments 2015. gada 13. janvāra plenārsēdē pieņēma nostāju pirmajā lasījumā, sākās neformālas sarunas ar Latvijas prezidentūru, lai panāktu ātru vienošanos otrajā lasījumā. Pēc divām trialoga kārtām Parlamenta un Padomes sarunu grupa 2015. gada 26. martā panāca vienošanos par dokumentu. Vienošanās teksts tika iesniegts apstiprināšanas balsojumam PECH komitejā, un 2015. gada 6. maija balsojumā tas tika apstiprināts ar pārliecinošu balsu vairākumu. Pamatojoties uz komitejas apstiprinājumu, komitejas priekšsēdētājs vēstulē Pastāvīgo pārstāvju komitejas priekšsēdētājam ierosināja plenārsēdē pieņemt Padomes pirmā lasījuma nostāju bez grozījumiem. Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes Padome pieņēma pirmā lasījuma nostāju, apstiprinot vienošanos 2015. gada 13. jūlijā.

Tā kā Padomes pirmā lasījuma nostāja ir saskaņā ar trialogos panākto vienošanos, referents ierosina komitejai to pieņemt bez turpmākiem grozījumiem. Referents jo īpaši vēlētos uzsvērt šādus kompromisa elementus.

Eiropas Parlaments un Padome vienojās transponēt Savienības tiesību aktos vairākus Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas ieteikumus (“GFCM nolīgums”), kas paredz atbilstošu daudzpusējas sadarbības sistēmu, lai veicinātu jūras dzīvo resursu attīstību, saglabāšanu, racionālu pārvaldību un pēc iespējas labāku izmantošanu Vidusjūrā un Melnajā jūrā ilgtspējīgā līmenī un ar zemu apdraudējuma risku.

Galvenā problēma, ar ko saskārās abi likumdevēji, bija to juridisko mehānismu izvēle, kuri jāizmanto pieprasījumos dalībvalstīm piešķirt atkāpes, jo īpaši attiecībā uz zveju Melnajā jūrā, izmantojot traļu un žaunu tīklus, un audžu pamatnes minimālo diametru, kā arī sarkano koraļļu vākšanu un izmantojamiem zvejas rīkiem un ierīcēm.

Attiecībā uz atkāpēm no aizlieguma piekrastes zvejai ar traļiem Melnajā jūrā Parlaments piekrita, ka jautājumi par atkāpēm būtu jārisina dalībvalstu līmenī, savukārt Komisijai vajadzētu būt pārbaudes tiesībām. Šī procedūra atšķiras no tās, kas piemērojama Vidusjūrā, taču tās izmantošana ir pamatota, jo šie ir divi dažādi baseini, un, pat ja tā ir saistīta ar atkāpju piešķiršanu, kā Vidusjūras gadījumā, GFCM ieteikumā paredzētie nosacījumi par atkāpju piešķiršanu Melnās jūras gadījumā nav tik stingri. Ir svarīgi noteikt konkrētu kuģu skaitu, kuriem izņēmumā kārtā ir atļauts Melnās jūras piekrastes zonā izmantot traļu tīklus. Turklāt attiecīgajām dalībvalstīm nav pienākuma ieviest pārvaldības plānus, bet tikai pārraudzības sistēmu, kas ir atkāpju piešķiršanas priekšnoteikums.

Papildus minētajam Komisija pēc pārbaudes, vai ir izpildīti GFCM ieteikumā ietvertie nosacījumi, nesen ir apstiprinājusi atļaujas kuģiem. Tas nozīmē, ka tā bija esošās situācijas transponēšana a posteriori.

EP nāca klajā ar paziņojumu, norādot, ka tas piekrīt noteikumiem, kas atļauj piešķirt attiecīgajām dalībvalstīm konkrētās atkāpes, taču uzsverot, ka šos noteikumus nedrīkst uzskatīt vai izmantot par precedentu turpmākos tiesību aktos.

Jautājumā par to, kā piešķirt atkāpes attiecībā uz sarkano koraļļu vākšanu un to audžu minimālo pamatnes diametru, Parlamentam izdevās ieteikt kompromisu, kam piekrita visas iestādes, proti, trīs gadu laikā dalībvalstis, pamatojoties uz KZP pamatregulas 18. pantu ("Reģionalizācija"), iesniegs kopīgus ieteikumus kopā ar detalizētu informāciju par valsts pārvaldības sistēmu.

Šajā laikā tās valstis, kurās jau darbojas valsts sistēmas, var šīs sistēmas saglabāt un tās valstis, kuras vēlas izveidot valsts sistēmas, var to darīt provizoriski ar noteikumu, ka ir nodrošināta attiecīgas valsts pārvaldības sistēmas darbība. Ja Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtiem paziņojumiem, uzskata, ka valsts pārvaldības sistēma neatbilst pašreizējā regulā ietvertajiem nosacījumiem, tā, norādot attiecīgus apsvērumus un pēc apspriešanās ar konkrēto dalībvalsti, prasa minētajai dalībvalstij pārveidot sistēmu.

Jautājumā par to, kādi rīki un ierīces jāizmanto sarkano koraļļu vākšanā, abi likumdevēji vienojās, ka attālināti vadāmu zemūdens ierīču (ROV) izmantošana nolūkā apsekot un atklāt sarkano koraļļu audzes joprojām ir atļauta dalībvalstu jurisdikcijās esošos apgabalos ar nosacījumu, ka ROV netiek aprīkotas ar manipulatora rokām vai jebkādu citu ierīci, ar kuru var griezt un vākt sarkanos koraļļus. Šādu atļauju termiņš beidzas vai arī tās atsauc līdz 2015. gada 31. decembrim, ja vien attiecīgā dalībvalsts nav ieguvusi zinātnisku pētījumu rezultātus, kas liecina, ka ROV izmantošana pēc 2015. gada 31. decembra uz sarkano koraļļu ilgtspējīgu izmantošanu neradītu negatīvu ietekmi.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Noteikumi attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā

Atsauces

08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

13.1.2015                     T8-0005/2015

Komisijas priekšlikums

COM(2014)0457 - C8-0102/2014

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

10.9.2015

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

10.9.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Gabriel Mato

17.9.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.9.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

13.10.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Iesniegšanas datums

14.10.2015

(1)

OV C 12, 15.1.2015., 116. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, 13.1.2015., P8_TA(2015)0005.

Juridisks paziņojums