Procedură : 2014/0213(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0295/2015

Texte depuse :

A8-0295/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0378

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 514kWORD 98k
14.10.2015
PE 565.194v01-00 A8-0295/2015

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)

(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Gabriel Mato

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)

(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 octombrie 2014(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) privind propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0457),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru pescuit (A8-0259/2015),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa, împreună cu declarația Parlamentului European referitoare la acesta, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;  

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Parlamentului European privind acordarea unor derogări în ceea ce privește utilizarea traulelor și a setcilor în activitățile de pescuit din Marea Neagră

„Parlamentul European declară că dispozițiile articolul 15a, care urmează să fie introdus în Regulamentul (UE) nr. 1343/2011, privind derogările de la interzicerea utilizării anumitor unelte de pescuit în apele costiere ale Mării Negre, au un caracter excepțional. Acestea țin cont de situația existentă în regiune, și anume de faptul că statele membre au pus în aplicare măsuri pentru a permite utilizarea uneltelor de pescuit în cauză, în conformitate cu recomandările relevante ale CGPM. Aceste informații erau deja la dispoziția Parlamentului înainte de depunerea actualei propuneri a Comisiei. Din aceste motive, Parlamentul acceptă, în contextul actual, prevederile care autorizează statele membre respective să acorde aceste derogări. Cu toate acestea, Parlamentul subliniază faptul că aceste dispoziții nu pot fi considerate un precedent și nu pot fi utilizate în acest mod în niciun viitor act juridic.”

EXPUNERE DE MOTIVE

În urma adoptării poziției Parlamentului în primă lectură în ședință plenară, la 13 ianuarie 2015, au început negocierile neoficiale cu Președinția letonă în vederea ajungerii la un acord timpuriu în a doua lectură. După două runde de trilog, echipa de negociere a Parlamentului și a Consiliului a ajuns la un acord privind dosarul la 26 martie 2015. Textul acordului a fost prezentat Comisiei PECH pentru un vot de aprobare la 6 mai 2015 și aprobat cu o majoritate covârșitoare. Pe baza aprobării comisiei, președintele acesteia s-a angajat într-o scrisoare adresată președintelui Coreper să recomande plenului aprobarea poziției Consiliului în primă lectură fără modificare. În urma verificării juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură confirmând acordul la 13 iulie 2015.

Având în vedere că prima poziție a Consiliului este în conformitate cu acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor, raportoarea recomandă comisiei să o accepte fără modificări ulterioare. Raportorul ar dori să sublinieze în special următoarele elemente ale compromisului:

Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra transpunerii în dreptul Uniunii a unei serii de recomandări făcute de Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană („Acordul CGPM”), care prevede un cadru adecvat pentru cooperarea multilaterală în vederea promovării dezvoltării, conservării, gestionării raționale și utilizării optime a resurselor marine vii din Marea Mediterană și din Marea Neagră, la niveluri considerate ca fiind durabile și având un risc scăzut de epuizare.

Principala problemă cu care s-au confruntat colegiuitorii a fost alegerea mecanismelor juridice care trebuie utilizate în cererile de derogări adresate statelor membre, în special în ceea ce privește utilizarea traulelor și a setcilor în activitățile de pescuit din Marea Neagră, diametrul bazal minim al coloniilor, uneltele de pescuit și dispozitivele, precum și recoltarea de coral roșu.

În ceea ce privește derogările de la interzicerea pescuitului cu traule în zonele de coastă ale Mării Negre, Parlamentul a acceptat că acestea ar trebui să fie gestionate la nivelul statelor membre, Comisia având drept de control. Această procedură diferită de cea aplicabilă în Marea Mediterană este justificată deoarece este vorba de bazine hidrografice diferite și, chiar dacă se referă la acordarea de derogări, la fel ca în cazul Mării Mediterane, condițiile prevăzute în recomandarea CGPM privind acordarea de derogări în Marea Neagră sunt mult mai puțin stricte. Este vorba despre autorizarea utilizării în mod excepțional a traulelor în zona costieră a Mării Negre, de către un număr limitat de nave. De asemenea, statele membre respective nu sunt obligate să pună în aplicare planuri de gestionare, ci doar un sistem de monitorizare, ca o condiție pentru acordarea de derogări.

În plus, Comisia a acceptat acordarea de autorizații navelor doar după ce a verificat dacă condițiile stabilite în recomandarea CGPM sunt îndeplinite. Aceasta înseamnă că era vorba despre transpunerea în speță a posteriori a unei situații existente.

Cu toate acestea, Parlamentul European a făcut o declarație evidențiind faptul că acceptă prevederile care autorizează statele membre respective să acorde derogările în cauză, dar subliniază că aceste prevederi nu trebuie considerate un precedent sau utilizate în acest mod în niciun act juridic viitor.

În ceea ce privește chestiunea privind modul de acordare a derogărilor privind recoltarea și diametrul bazal minim al coloniilor de coral roșu, Parlamentul a reușit să propună un compromis care a fost acceptat de către toate instituțiile. În termen de 3 ani, statele membre vor prezenta recomandări comune pe baza articolului 18 din Regulamentul de bază privind PCP (regionalizarea), însoțite de informații detaliate cu privire la cadrul de gestionare național.

Între timp, statele membre care au pus deja în aplicare astfel de cadre naționale pot să le mențină, iar cele care doresc să instituie cadre naționale pot face acest lucru cu titlu provizoriu, cu condiția ca un cadru de gestionare național adecvat să fie în vigoare. În cazul în care Comisia consideră, pe baza notificărilor primite de la statele membre, că un cadru de gestionare național nu respectă condițiile stabilite în prezentul regulament, Comisia poate, sub rezerva furnizării motivelor relevante și după consultarea statelor membre în cauză, să solicite statului membru vizat să modifice cadrul.

În ceea ce privește uneltele și dispozitivele utilizate pentru recoltarea coralului roșu, colegiuitorii au convenit asupra faptului că utilizarea vehiculelor subacvatice telecomandate (ROV) pentru observarea și prospectarea coralului roșu este autorizată în continuare în zonele aflate sub jurisdicția statului membru respectiv, cu condiția ca vehiculele subacvatice telecomandate să nu fie dotate cu brațe manipulatoare sau orice alte dispozitive care să permită tăierea și recoltarea de coral roșu. Aceste autorizații expiră sau se retrag până la 31 decembrie 2015, cu excepția cazului în care statul membru în cauză a obținut rezultate științifice care demonstrează că utilizarea vehiculelor subacvatice telecomandate după 31 decembrie 2015 nu ar avea niciun impact negativ asupra exploatării durabile a coralului roșu.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)

Referințe

08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)

Data primei lecturi a PE

13.1.2015 T8-0005/2015

Propunerea Comisiei

COM(2014)0457 - C8-0102/2014

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

10.9.2015

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

10.9.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Gabriel Mato

17.9.2014

 

 

 

Examinare în comisie

23.9.2015

 

 

 

Data adoptării

13.10.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco José Millán Mon

Data depunerii

14.10.2015

(1)

JO C 12, 15.1.2015, p. 116.

(2)

Texte adoptate la 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.

Notă juridică