Eljárás : 2013/0246(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0297/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0297/2015

Viták :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Szavazatok :

PV 27/10/2015 - 5.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0366

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 176kWORD 95k
15.10.2015
PE 569.483v02-00 A8-0297/2015

az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(09173/3/2015 – C8‑0281/2015 – 2013/0246(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Birgit Collin-Langen

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(09173/3/2015 – C8‑0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (09173/3/2015 – C8‑0281/2015),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. december 11-én véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0512) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0297/2015),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A Bizottság „A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29/EK irányelv végrehajtására/alkalmazására vonatkozó iránymutatás” című, 2009. december 3-i bizottsági szolgálati munkadokumentum felülvizsgálatakor azon kereskedelmi gyakorlatok kérdésével is foglalkozni fog, amelyek során a szolgáltatásaikat online felületen értékesítő utazási szolgáltatók rejtett, nem egyértelmű vagy félreérthető módon kínálnak kiegészítő szolgáltatásokat, például amikor elrejtik a további szolgáltatások igénybevételének mellőzésére szolgáló opciót. A Bizottság tájékoztatni fogja a Parlamentet arról, hogy a felülvizsgált iránymutatás elfogadásakor milyen módon vette figyelembe álláspontját.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Utazási csomagok és igény szerint összeállított utazási formák

Hivatkozások

09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

12.3.2014                     T7-0222/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0512 - C7-0215/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

8.10.2015

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

8.10.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Birgit Collin-Langen

17.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2015

12.10.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mike Hookem

Benyújtás dátuma

15.10.2015

Név szerinti zárószavazás az illetékes bizottságban

29

+

ALDE

Kaja Kallas

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE

Jiří Maštálka, Dennis de Jong

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

VERT/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Mike Hookem

ENF

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 170., 2014.6.5., 73. o.

(2)

Elfogadott szövegek 2014.3.12., P7_TA(2014)0222.

Jogi nyilatkozat