Postup : 2013/0246(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0297/2015

Predkladané texty :

A8-0297/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0366

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 183kWORD 95k
15.10.2015
PE 569.483v02-00 A8-0297/2015

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíkoch cestovných služieb a dohodách o spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS

(09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa Birgit Collin-Langen

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíkoch cestovných služieb a dohodách o spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS

(09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (09173/3/2015 – C7-0281/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. decembra 2013(1);

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0512),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0297/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE KOMISIE

V rámci revízie pracovného dokumentu útvarov Komisie z 3. decembra 2009 s názvom Poučenie o implementácii/vykonávaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách sa Komisia bude zaoberať otázkou obchodných praktík, prostredníctvom ktorých poskytovatelia služieb cestovného ruchu, ktorí uvádzajú na trh svoje služby online, ponúkajú doplnkové služby skrytým, nejasným alebo nejednoznačným spôsobom, napríklad zatajujú možnosť nerezervovať si žiadne ďalšie služby. Po prijatí revidovaného dokumentu bude Komisia informovať Parlament o tom, akým spôsobom boli zohľadnené jeho názory.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Balík cestovných služieb a asistenčné cestovné služby

Referenčné čísla

09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

12.3.2014                     T7-0222/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0512 - C7-0215/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

8.10.2015

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

8.10.2015

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Birgit Collin-Langen

17.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2015

12.10.2015

 

 

Dátum prijatia

13.10.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mike Hookem

Dátum predloženia

15.10.2015

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

29

+

ALDE

Kaja Kallas

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE

Jiří Maštálka, Dennis de Jong

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

VERT/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Mike Hookem

ENF

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 73.

(2)

Prijaté texty 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.

Právne oznámenie