Процедура : 2015/2132(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0298/2015

Внесени текстове :

A8-0298/2015

Разисквания :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0376

ДОКЛАД     
PDF 1154kWORD 518k
15.10.2015
PE 567.773v02-00 A8-0298/2015(Част 1)

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Част 1: Предложение за резолюция

Комисия по бюджети

Докладчици:   Жузе Мануел Фернандеш (раздел III – Комисия)

  Жерар Дьопре (други раздели)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3) (Регламент за МФР),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4) (МИС),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2016 година, раздел III – Комисия(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година(6),

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет от Комисията на 24 юни 2015 г. (COM(2015)0300),

–  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приета от Съвета на 4 септември 2015 г. и предадена на Парламента на 17 септември 2015 г. (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2016 г.(7),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета от 23 септември 2015 г. относно управлението на кризата с бежанците: незабавни оперативни, бюджетни и правни мерки по линия на Европейската програма за миграцията (COM(2015)0490),

–  като взе предвид писма за внасяне на корекции № 1/2016 (COM(2015)0317 и № 2/2016 (COM(2015)0513) в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 88 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии, (A8-0298/2015),

Раздел ІІІ

Общ преглед

1.  подчертава, че четенето на Парламента на бюджета за 2016 г. отразява напълно политическите приоритети, приети с огромно мнозинство с посочените по-горе негови резолюции от 11 март 2015 г. относно общите насоки и от 8 юли 2015 г. относно мандата за тристранната среща; припомня, че към тях принадлежат вътрешната и външна солидарност, и по-специално ефективното преодоляване на кризата с миграцията и с бежанците, както и в повишаването на конкурентоспособността чрез създаване на достойна и качествена заетост и развитие на предприятията и предприемачеството в целия Съюз;

2.  изтъква, че понастоящем Съюзът е изправен пред редица сериозни извънредни ситуации, а именно безпрецедентната криза с миграцията и бежанците; е убеден, че въпросът за осигуряването в бюджета на Съюза на необходимите финансови средства, които да са на равнището на политическите предизвикателства и чрез които да се даде възможност на Съюза да предприема ефективни действия в отговор на тези кризи, е изключително спешен и с висок приоритет; разбира, че кризата с миграцията и с бежанците не може да бъде решена само с финансови средства и че е необходим цялостен подход, насочен както към нейното вътрешно, така и към нейното външно измерение; счита, че извънредните обстоятелства изискват извънредни мерки и че е необходим силен политически ангажимент за осигуряването на свежи бюджетни кредити за тази цел;

3.  отбелязва, че още в самото начало на бюджетната процедура във връзка с бюджета за 2016 г. Парламентът постави особен акцент върху миграцията и бежанците; припомня своите предишни изявления, че справянето с миграционните потоци изисква както вътрешна, така и външна солидарност и че инструментите за външно финансиране също следва да бъдат мобилизирани, съобразно интегриран подход, за да се отстранят първопричините за проблемите, пред които е изправен Съюзът; припомня общите договори и споразумения, като достиженията на правото от Шенген и Регламента от Дъблин, и предложението на Комисията за създаване на задължителен механизъм за преместване в кризисни ситуации (COM(2015)0450);

4.  взема решение следователно незабавно да представи цялостен пакет от изменения за увеличаване на проектобюджета (ПБ) с 1,161 милиарда евро както по функция 3 (Сигурност и гражданство), така и по функция 4 (Глобална Европа), за да се предприемат първоначални действия в отговор на кризата с миграцията; подчертава, че що се отнася до вътрешното измерение на тази криза, в измененията, предложени от Парламента, вече се включват напълно и се съгласуват двата пакета относно преместването на лица, търсещи убежище, като същевременно се предлагат допълнителни увеличения за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за агенциите на Съюза, които развиват дейност в тази област; изтъква, че по отношение на външното измерение са предоставени допълнителни средства, насочени към няколко конкретни програми по функция 4, като Европейския инструмент за съседство, Инструмента за сътрудничество за развитие, хуманитарната помощ и Инструмента за предприсъединителна помощ;

5.  подчертава при все това, че тези изменения следва да се разглеждат заедно с Писмо за внасяне на корекции № 2/2016 на Комисията, което се очаква да включва, в допълнение към втория пакет за преместването, допълнителните мерки, посочени в съобщението на Комисията от 23 септември 2015 г.; изразява съжаление, че Парламентът и Съветът не разполагат с повече време, за да преценят доколко подходящо е това писмо за внасяне на корекции, но разбира необходимостта от незабавен отговор и значителния времеви натиск; подчертава, че Парламентът напълно подкрепя тези нови мерки и възнамерява да защити тяхното финансиране със свежи бюджетни кредити дори в по-голям размер, от този, предложен в собствената му позиция относно бюджета за 2016 г.;

6.  взема решение също така да предприеме действия по отношение на продължаващата криза, засягаща европейските земеделски стопани, по-специално в сектора на млякото и млечните продукти, както и да включи още на този етап в позицията си относно бюджета за 2016 г. 500 милиона евро за спешните мерки за подкрепа, обявени от Комисията; разчита, че Писмо за внасяне на корекции № 2/2016 на Комисията ще даде възможност за определянето на конкретните бюджетни редове, които да бъдат подсилени в този контекст; приветства решението на Комисията за пренасяне на неизползвани бюджетни кредити от резерва за кризи от бюджета за 2015 г. в бюджета за 2016 г. и отбелязва, че тези неусвоени средства ще се използват за възстановяване на разходи на бенефициенти, получаващи директни плащания, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1306/2013;

7.  признава, че е необходимо да се положат много повече усилия за справяне със слабостите в икономиката на Съюза чрез увеличаване на конкурентоспособността, растежа и качествените работни места; подчертава важната роля на микро-, малките и средните предприятия и на социалните предприятия в това отношение; увеличава следователно средствата за програма COSME с 16,5 милиона евро; взема решение също така да предложи нови бюджетни кредити за поети задължения през 2016 г. за продължаването на Инициативата за младежка заетост, целият финансов пакет за която беше предоставен през 2014 и 2015 г.; признава значителния принос на тази програма за борбата срещу безработицата и е твърдо решен да осигури предоставянето на необходимите бюджетни кредити, така че да не се допусне недостиг на финансиране в хода на нейното изпълнение; приема следователно в бюджета за 2016 г. увеличение в размер на 473,2 милиона евро, което съответства на първоначалната вноска, която беше предвидена за Инициативата за младежка заетост на годишна основа;

8.  изразява отново своята убеденост, че бюджетът на Съюза не следва да финансира нови инициативи в ущърб на съществуващи програми и политики на Съюза и че не следва да се пренебрегват вече поети политически ангажименти; въпреки че отчита и напълно потвърждава голямата политическа и финансова подкрепа за въвеждането на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) възнамерява да изпълни ангажимента, поет по време на преговорите относно ЕФСИ, а именно да се сведе до минимум въздействието върху „Хоризонт 2020“ и върху Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в рамките на годишната бюджетна процедура; предлага следователно да се възстановят напълно съкратените средства по тези две програми – вследствие на обезпечаването на Гаранционния фонд за ЕФСИ – през 2016 г. (1,326 милиарда евро), за да се даде възможност за пълното постигане на техните цели, договорени само преди две години с приемането на съответните им правни основания;

9.  подчертава, че е важно да се спазва напълно съвместното изявление относно план на плащанията за периода 2015 – 2016 г., договорен от Парламента, Съвета и Комисията, след като беше поет съвместен ангажимент да се намалят натрупаните неизпълнени плащания по линия на програмите за сближаване за периода 2007 – 2013 г. на около 2 милиарда евро до края на 2016 г.; критикува в тази връзка предложените съкращения от Съвета, които са в пряко противоречие с този план на плащанията; подчертава освен това необходимостта от избягване на всякакво бъдещо натрупване на такова недопустимо изоставане в плащанията и призовава Комисията да направи конкретни предложения за тази цел; счита поради тази причина, че непредвидените нужди от плащания следва да се финансират със свежи бюджетни кредити и че предварителното захранване от 1 милиард евро за Гърция през 2016 г. следва поради това да се финансира с наличните средства под таваните за плащания, определени в МФР; подчертава своята дългогодишна позиция, че плащанията, произтичащи от задължения, мобилизирани в рамките на Инструмента за гъвкавост, се отчитат над този таван;

10.  възстановява всички бюджетни редове, съкратени от Съвета в ПБ (563,6 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и 1 421,8 милиона евро в бюджетни кредити за плащания); не разбира мотивите за предложените съкращения, например по отношение на „Хоризонт 2020“ и МСЕ, две програми които вече са засегнати от преразпределянето на бюджетни кредити към ЕФСИ, и по отношение на политиките на развитие и съседство, особено на фона на последните събития; изразява загриженост, че предлагайки такива съществени съкращения в ПБ, Съветът до голяма степен пренебрегва безспорната добавена стойност на бюджета на Съюза; оспорва във всеки случай заявеното от Съвета намерение да се насочи към бюджетни редове с ниска степен на изпълнение или с нисък капацитет за усвояване, тъй като този подход не е подкрепен от действителните цифри за изпълнението и не отчита своеобразните модели на изпълнение на някои програми;

11.  заключава, че с оглед на адекватното финансиране на тези належащи потребности, както и като се имат предвид силно ограничените маржове на МФР през 2016 г., ще трябва да бъдат използвани всички механизми за постигане на гъвкавост, предвидени в регламента за МФР, включително пълното мобилизиране на Инструмента за гъвкавост; очаква Съветът да сподели този подход и лесно да бъде постигнато споразумение в рамките на помирителната процедура, което ще даде възможност на Съюза да реагира съответно и ефективно да се справя с бъдещите предизвикателства; подчертава в тази връзка, че следва да се мобилизира общият марж на МФР за бюджетни кредити за поети задължения от 2015 г. веднага щом бъдат изпълнени законовите условия; очаква да постигне предварително споразумение по този въпрос със Съвета и Комисията;

12.  припомня съвместната декларация на трите институции на Съюза, в контекста на политическото споразумение за МФР, съгласно която годишните бюджетни процедури ще включват, ако е необходимо, елементи, чувствителни към аспектите на пола; подчертава, че интегрирането на принципа на равенството между половете следва да бъде в основата, като хоризонтален принцип, на политиките на Съюза и призовава за всеобхватно прилагане на съобразено с принципа на равенство между половете бюджетиране; приветства освен това първите стъпки за придаването на екологосъобразен характер на бюджета на ЕС; посочва необходимостта от постигане на по-нататъшен напредък в този процес за изпълнението на договорените цели за съобразени с климата и околната среда разходи;

13.  определя общия размер на бюджетните кредити за 2016 г. съответно на 157 427,5 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и на 146 459,5 милиона евро в бюджетни кредити за плащания;

Подфункция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места

14.  критикува факта, че и тази година функция 1а е силно засегната от съкращенията на Съвета с намаление от 140,9 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения и от 435,4 милиона евро на бюджетните кредити за плащания спрямо ПБ; подчертава, че около половината от тези съкращения засягат „Хоризонт 2020“, което води до допълнително намаление на средствата по тази програма през 2016 г., след като част от нейните бюджетни кредити бяха преразпределени в полза на ЕФСИ;

15.  подчертава, че в името на последователността някои от съкратените от Съвета средства на основание на ниския капацитет за усвояване на много програми по функция 1а през юни 2015 г., сега трябва да бъдат възстановени поради силното ускоряване на изпълнението на тези програми през септември 2015 г.; отбелязва, че това е обща тенденция, която съответства на жизнения цикъл на тези програми; взема следователно решение да възстанови равнището от ПБ на бюджетните редове, по които Съветът съкрати както бюджетните кредити за поети задължения, така и бюджетните кредити за плащания;

16.  в съответствие със своите приоритети за 2016 г. – заетост, предприятия, предприемачество, и след внимателна оценка на капацитета за усвояване до момента на тези програми, взема решение да предложи, в допълнение към пълното възстановяване на свързаните с ЕФСИ съкращения на средствата за „Хоризонт 2020“ и МСЕ, конкретни повишения над равнището на ПБ за програма COSME, програма „Хоризонт 2020“, Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации и програма „Еразъм+“;

17.  подчертава по-специално, че предварителното финансиране за COSME през 2014 – 2015 г. се оказа наистина ползотворно предвид на постоянното нарастване през последните няколко години на търсенето от страна на МСП на подкрепа за получаването на достъп до пазари и финансиране; се противопоставя следователно на намаляването на бюджетните кредити за COSME в ПБ спрямо 2015 г. и взема решение да внесе увеличение над ПБ за тази програма; припомня, че Комисията вече посочи недостиг във финансовите инструменти на COSME през 2015, 2016 и 2017 г., което показва разминаването между наличните бюджетни кредити за поети задължения и очакваното търсене; изисква, в рамките на COSME, значително увеличение на бюджетните кредити за „Еразъм за млади предприемачи“, като се има предвид, че наличните ресурси не са достатъчни за покриване на значителното търсене предвид броя желаещи да участват в програмата;

18.  призовава Комисията да анализира финансовата тежест, произтичаща от начисляваните такси в рамките на задължителните процедурите по сертифициране и лицензиране; настоятелно призовава Комисията да предостави точна оценка на въздействието на тези разходи върху конкурентоспособността на промишлените дружества и МСП;

19.  решава да увеличи над ПБ бюджетните кредити за трите надзорни агенции (Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)) и на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), за да им се предоставят необходимите им ресурси за справяне с все по-големия брой задачи, които им се възлагат;

20.  потвърждава своята подкрепа за програма „ITER“ и ангажимента си да осигури подходящото ѝ финансиране; изразява при все това загриженост във връзка с възможни нови забавяния и допълнителни разходи по тази програма, както и във връзка със свързаните евентуални последици за бюджета на Съюза; съжалява следователно, че нямаше възможност да направи оценка на равнището на бюджетните кредити за 2016 г. за ITER в контекста на актуализираните план на плащанията и график, които ще бъдат представени в Съвета относно ITER едва през ноември 2015 г.; очаква обаче този преразгледан план да съдържа достатъчно доказателства, че препоръките на Парламента, изложени в съответната резолюция за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година(8), са били взети предвид и че ще бъдат осигурени финансова стабилност и ефективност на разходите; възнамерява да повдигне този въпрос в рамките на помирителната процедура относно бюджета за 2016 г.; настоява освен това на необходимостта от пълна прозрачност по отношение на използването на вноските на съвместно предприятие „термоядрен синтез за енергия“ в програмата „ITER“; призовава за точен механизъм за отчетност, който да дава ясна представа за размера на финансовите средства, предоставяни на международния проект, и да оценява ефективното им използване;

21.  поставя в резерв част от бюджетните кредити за стандартизиране на финансовото отчитане и одита и призовава за прилагане на препоръките от доклада Мейстад относно задачата и отговорностите на Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО), като по този начин се засилва и влиянието на Съюза в разработването на международните счетоводни стандарти;

22.  повишава в резултат на това равнището на бюджетните кредити по функция 1а над ПБ, съответно с 1 405,5 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и с 491,5 милиона евро в бюджетни кредити за плащания (включително пилотните проекти и подготвителните действия), като по този начин превишава тавана за поети задължения с 1 316,9 милиона евро, която сума следва да се финансира с помощта на всички механизми за постигане на гъвкавост, налични в регламента за МФР, след изчерпване на наличните маржове;

Подфункция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване

23.  не одобрява предложените от Съвета съкращения в размер на 3,1 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения и още повече съкращението с 220,1 милиона евро на бюджетни кредити за плащания по подфункция 1б, включително по бюджетните редове за приключване на програмите; призовава Съвета да обясни как тези съкращения са съвместими с целта за намаляване на натрупването на неизпълнени плащания от една страна, и за избягване на отрицателните последици и ненужните изоставания в изпълнението на програмите за периода 2014 – 2020 г., от друга; припомня, че политиката на сближаване представлява основната инвестиционна политика на Съюза, насочена към намаляване на различията между европейските региони чрез укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване; подчертава, че инструменти като ЕСФ, ЕФРР, Кохезионния фонд или Инициативата за младежка заетост способстват за насърчаването на сближаването, намаляването на разликите в развитието и оказването на подкрепа за създаването на качествени и устойчиви работни места;

24.  отбелязва предварителната оценка на Комисията, основана на най-актуалните прогнози на държавите членки, съгласно която има вероятност изпълнението на програмите в областта на политиката на сближаване да бъде забавено през 2016 г.; изразява тревога, че всяко значително неусвояване на бюджетни кредити в рамките на третата година от изпълнението на новия цикъл на европейските структурни и инвестиционни фондове в момент, когато изпълнението на програмите би следвало да е в разгара си, не само ще повлияе отрицателно върху своевременното постигане на резултати по места, но може също така да породи сериозен натиск върху плащанията през следващите години, като вероятно ще се натрупат неплатени сметки; призовава настоятелно съответните държави членки да постигнат бързо напредък в борбата срещу основните причини за тези изоставания в изпълнението, като например чрез бързото назначаване на програмните органи и рационализиране и опростяване на административните процедури; отправя искане към Комисията в съответствие с плана на плащанията внимателно да наблюдава развитието на плащанията по функция 1б, свързани с програмния период 2014 – 2020 г., включително чрез подробни, редовно актуализирани прогнози, обсъждани на специални междуинституционални срещи, и при необходимост да прави съответни предложения;

25.  припомня, че Комисията не е предложила никакви кредити за поети задължения за Инициативата за младежка заетост през 2016 г. вследствие на предоставянето на средствата още през 2014 и 2015 г.; взема решение, в съответствие с Регламента относно Европейския социален фонд,(9) който предвижда възможността за такова продължаване, да предостави на Инициативата на младежката заетост 473,2 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, която сума съответства по-конкретно на първоначалната годишна вноска, предвидена за тази програма; е убеден, че финансирането за тази важна програма, която е ориентирана към справяне с едно от най-неотложните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, не следва да спира през 2015 г.; подчертава, че допълнителното финансиране следва да се използва за разрастване на програмата, като по този начин ще бъдат подпомогнати по-голям брой млади хора в търсенето на достойна и постоянна работа; призовава настоятелно държавите членки да направят всичко възможно, за да се ускори изпълнението на Инициативата по места, което ще е от пряка полза за младите европейци; настоятелно призовава Комисията да докладва пред Парламента относно финансираните от Съюза мерки за борба с младежката безработица, както и относно постигнатите чрез тези мерки резултати;

26.  като има предвид пилотните проекти и подготвителните действия, увеличава бюджетните кредити за поети задължения по функция 1б с 482,7 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания – с 1,164 милиарда евро над ПБ, като по този начин превишава тавана на бюджетните кредити за поети задължения с 467,3 милиона евро, които да бъдат финансирани с помощта на всички налични механизми за постигане на гъвкавост в Регламента за МФР;

Функция 2 – Устойчив растеж: природни ресурси

27.  отбелязва, че Съветът намали бюджетните кредити и по функция 2 със 199,9 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и с 251,1 милиона евро в бюджетни кредити за плащания, включително за развитието на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство и програма LIFE; счита, че писмото за внасяне на корекции в областта на селското стопанство следва да продължи да служи за основа на всяко надеждно преразглеждане на бюджетните кредити за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ); възстановява съответно равнищата от ПБ;

28.  приветства факта, че Комисията представи цялостен пакет от спешни мерки на стойност 500 милиона евро за подпомагане на европейските земеделски стопани, по-конкретно в сектора на млякото и млечните продукти, на фона на спада на цените на продуктите и увеличеното производство на мляко; подчертава, че последиците са най-тежки в отдалечените райони, където социално-икономическото значение на сектора на млякото и млечните продукти е безспорно; включва тази сума в своето четене, като израз на подкрепа за обявеното от Комисията, и очаква то да бъде включено в своята цялост в хода на помирителната процедура въз основа на писмото за внасяне на корекции; подчертава, че този пакет следва да се прибави към набора от мерки, насочени към преодоляване на загубите и дългосрочните последици за европейските земеделски стопани вследствие на руското ембарго върху селскостопанските продукти, като се има предвид, че до този момент Русия е втората най-важна дестинация за износа на селскостопанска продукция от Съюза;

29.  подчертава увеличаващите се задачи, възложени на Съюза като част от Европейския фонд за морско дело и рибарство; възстановява поради това равнището на бюджетните кредити от бюджета на 2015 г. за научни консултации и знания в областта на рибарството поради важността на събирането на данни за вземането на решения и увеличава бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA), за да подкрепи нейната роля в координирането и прилагането на общата политика в областта на рибарството;

30.  увеличава следователно бюджетните кредити за поети задължения с 510,6 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания – с 520,7 милиона евро (включително пилотните проекти и подготвителните действия), като оставя марж от 647 милиона евро под тавана за поети задължения по функция 2;

Функция 3 – Сигурност и гражданство

31.  припомня, че в ПБ са предвидени повече средства в областта на сигурността и миграцията, включително схема с бюджет от 150 милиона евро за преместването на 40 000 лица, нуждаещи се от международна закрила, което е довело до надвишаване на тавана за тази функция от Комисията със 124 милиона евро и до предложението ѝ за съответно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост; приветства факта, че Съветът изрази съгласие по принцип за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за тази цел; отбелязва обаче, че е необходим дългосрочен финансов план в отговор на кризата с бежанците и счита, че това също следва да се реши чрез преразглеждане на МФР;

32.  взема решение, предвид настоящите изключително големи потоци на мигранти и бежанци, да концентрира предложенията си за увеличение на бюджетните средства върху укрепването на фонд „Убежище, миграция и интеграция“; подкрепя твърдо в този контекст втория пакет от 780 милиона евро за преместването на допълнително 120 000 лица; взема решение да го включи необходимите средства в своето четене и да приведе първия пакет за преместване в съответствие с втория, като добави 20 милиона евро за финансиране на транспортните разходи (500 EUR на мигрант за Италия и Гърция); одобрява допълнително увеличение от 79 милиона евро за общи увеличения на средствата на фонд „Убежище, миграция и интеграция“; подчертава необходимостта от осигуряване също така на достатъчно възможности за финансиране за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ през следващите години; припомня, че точка 17 от МИС от 2 декември 2013 г. позволява увеличение с повече от 10% от предвидената за целия срок на програмата сума при възникването на нови обективни и дългосрочни обстоятелства;

33.  отбелязва, че тези мерки са само първа стъпка към пълното прилагане на принципа на солидарността, на който Съюза се основава; призовава Комисията и Съвета да изпълнят изцяло плановете, предложени на 23 септември 2015 г., и да покажат ясен ангажимент към зачитането на правата на човека, така, както са посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз; подчертава значението на достатъчното финансиране на операциите по връщане в съответствие с Хартата и принципа на забрана за връщане, с цел постигане на адекватна политика на връщане, предотвратяване и намаляване на незаконната миграция; подчертава значението на оказването на подкрепа на бежанците близо до родината им и на улесняването на процедурите за предоставяне на убежище в държавите членки;

34.  взема решение да увеличи бюджета на агенциите със свързани с миграцията задачи с общо 26 милиона евро, като най-голямото увеличение от 12 милиона евро спрямо сумата, предвидена в ПБ, е за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO); припомня, че тази агенция играе централна координираща роля при изпълнението на временните мерки в областта на международната закрила и е все по-често призовавана да помага на засегнатите държави членки;

35.  приветства съобщението на Комисията от 23 септември 2015 г. и съответните мерки, отразени в Писмо за внасяне на корекции № 2/2016, и по-специално допълнителното спешно финансиране от 600 милиона евро за най-засегнатите държави членки; изразява задоволство, че Комисията поема инициативата в тази област, като при това потвърждава подхода, възприет от Парламента при неговото четене; изразява готовност да разгледа възможността за допълнителни увеличения в хода на помирителната процедура;

36.  изразява съжаление, че Съветът намали бюджетните кредити за поети задължения с 25,1 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания – с 33,6 милиона евро спрямо ПБ; счита, че тези намаления застрашават правилното изпълнение на програмите и действията по функция 3; припомня във връзка с това, че въпреки че някои от предложените съкращения може да изглеждат незначителни, трябва да се има предвид относително малкият мащаб на редица важни и ценни програми, което ги прави особено уязвими при съкращаването на средства; взема следователно решение да възстанови равнището на ПБ;

37.  счита освен това, че е необходимо, предвид важната им роля в подпомагането на секторите на културата и творчеството, които представляват ключови европейски ценности, бюджетът на подпрограмите „Култура“ и „МЕДИА“ да се увеличи с общо 10,5 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения над ПБ, включително за „Мултимедийни действия“ и механизма за гарантиране за секторите на културата и творчеството, планиран за 2016 г. и предназначен за справяне с критичния въпрос за достъпа до финансиране на МСП и на организациите в секторите на културата и творчеството;

38.  счита също за приоритет укрепването на бюджета на програма „Европа за гражданите“ с 1,5 милиона евро, както и изменението на бюджетната номенклатура на програма „Европа за гражданите“ със създаването на отделен ред за прилагането на Европейската гражданска инициатива;

39.  отбелязва, че при неговото четене (включително на пилотните проекти и подготвителните действия) таванът на функция 3 е надвишен с 1 055,1 милиона евро по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, като те са с 931,1 милиона евро над ПБ, докато бюджетните кредити за плащания са увеличени с 586,5 милиона евро; предлага следователно да се мобилизират всички налични в МФР механизми за финансиране на пакета от увеличения, свързани с миграцията;

Функция 4 – Глобална Европа

40.  посочва факта, че от всички функции Съветът е направил най-големи съкращения по функция 4, както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения (- 163,4 милиона евро), така и по отношение на бюджетните кредити за плащания (- 450,4 милиона евро); отбелязва с изненада, че сред най-засегнатите са Европейският инструмент за съседство (по-конкретно бедността и сигурността в страните от Средиземноморието), Инструментът за сътрудничество за развитие (включително миграцията и тематична цел „Убежище“) и Инструментът за предприсъединителна помощ (независимо от факта, че страните кандидатки приемат значителен брой бежанци или че са разположени на големи миграционни пътища); подчертава, че този подход е в явно противоречие с изявленията на Съвета и на Европейския съвет относно програмата за миграцията, кризата с бежанците и сътрудничеството с държавите на произход и на транзитно преминаване;

41.  взема решение при тези обстоятелства да възстанови равнището на бюджетните кредити, предвидени в ПБ; отбелязва, че положението с плащанията по функция 4 все още поражда особена загриженост поради прехвърлянето на значително натрупване на неплатени сметки и изкуственото отлагане на изпълнението на договорни задължения за справяне с постоянен недостиг на бюджетни кредити за плащания; потвърждава отново следователно, че увеличенията на бюджетните кредити за плащания, предложени от Комисията, са просто необходими независимо от факта, че междувременно безпрецедентната криза с миграцията и бежанците породи допълнителни предизвикателства в областта на външните действия на Съюза;

42.  допълва пакета от изменения във връзка с кризата с миграцията и бежанците чрез приемане на целенасочени увеличения на бюджетните кредити за поети задължения преди всичко за Европейския инструмент за съседство (+ 178,1 милиона евро), а също така и за Инструмента за сътрудничество за развитие (+ 26,6 милиона евро), хуманитарната помощ (+ 26 милиона евро), Инструмента за предприсъединителна помощ (+ 11,2 милиона евро), Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (+ 12,6 милиона евро), и Европейския инструмент за демокрация и права на човека (+ 1 милион евро); въпреки че подкрепя промяната на приоритетите в рамките на тези програми, когато такава е необходима, за да се насочат усилията към най-актуалните предизвикателства, подчертава, че това не трябва да води до намаляване на усилията, свързани с първоначалните цели на съответното правно основание, като по този начин се излагат на риск съседни на ЕС държави или други съответни региони; посочва отново необходимостта от приемане на всеобхватен и основан на правата на човека подход, свързващ миграцията с развитието и допринасящ за интегрирането на законните мигранти, търсещите убежище и бежанците; подчертава необходимостта от засилване на сътрудничеството и ангажимента по отношение на държавите на произход и преминаване за ефективно справяне с настоящата криза с миграцията и особено с потребностите на разселените лица в трети държави в областта на здравеопазването и образованието; счита следователно, че такива увеличения са абсолютно необходими за финансирането на допълнителни инициативи към първоначалните цели на съответните правни основания;

43.  отбелязва, че регионалният доверителен фонд на Европейския cъюз в отговор на кризата в Сирия и Извънредният доверителен фонд на ЕС за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка бяха създадени, тъй като бюджетът на Съюза не разполага с необходимата гъвкавост и финансиране, за да се даде възможност за бърз и всеобхватен отговор на кризата; подчертава, че в прегледа/преразглеждането на МФР трябва да бъде намерено по-цялостно решение за начина, по който подкрепата от бюджета на Съюза за хуманитарна помощ и развитие да стане по-ефективна и по-лесно достъпна и как тя да се слее успешно с Европейския фонд за развитие и двустранната помощ, предлагана от държавите членки; призовава допълнителните бюджетни кредити за програмите по функция 4 да се използват по-специално за увеличаване на финансирането за двата доверителни фонда , както и за предоставянето на незабавна помощ чрез Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) и Световната продоволствена програма; призовава отделните държави членки да превърнат думите в дела и да предоставят необходимите допълнителни финансови средства, които да съответстват на финансирането от Съюза, свързано с доверителните фондове, и да покрият недостига на финансиране за агенциите на ООН без по-нататъшно забавяне; отбелязва, че броят на проектите, които биха могли да бъдат финансирани евентуално от доверителните фондове, допълнително отслабва аргументите на Съвета за предполагаем недостиг на капацитет за усвояване в рамките на функция 4;

44.  увеличава с 40 милиона евро средствата по бюджетния ред за подпомагане на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток; отбелязва, че Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток играе ефективна роля в подкрепа на нарастващия брой палестински бежанци, засегнати пряко от сирийската криза, което поражда допълнителна тежест за Агенцията; изразява загриженост във връзка с недостига на финансиране, пред който е изправена Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, и призовава допълнителните бюджетни кредити да се насочват към нейния общ фонд в подкрепа на основното образование, социалните и здравните услуги;

45.  припомня, че за да се намали влиянието на вредните дългосрочни последици от една хуманитарна криза, е важно да се гарантира, че засегнатите деца продължават да получават образование; поради тази причина увеличава финансирането за подпомагане на образованието в бюджета за хуманитарна помощ, така че то да представлява 3% вместо 1%, с цел постигане на праг от 4% до 2019 г.;

46.  одобрява символично увеличение на бюджета на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) в подкрепа на всяка инициатива, насочена към включването на миграцията като специфичен компонент на гражданските мисии по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), като същевременно изразява пълна подкрепа за военната мисия на EUNAVFOR MED за борба с контрабандистите и трафикантите на хора;

47.  високо оценява протичащия в момента в рамките на ЕСВД процес на преосмисляне на бъдещето на специалните представители на ЕС и техните отношения с ЕСВД; счита, че евентуални промени в бюджетния ред за специалните представители на ЕС следва да се въведат едва след приключването на този процес;

48.  счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити за бюджетния ред за турската кипърска общност (с 2 милиона евро), за да се даде решаващ принос за продължаването и активизирането на работата на мисията на Комитета за безследно изчезналите лица (КБИЛ) в Кипър и за да се окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по културното наследство, с което ще се насърчи доверието и помирението между двете общности.

49.  подчертава, че прилагането на Споразумението за улесняване на търговията, договорено на Деветата министерска конференция на СТО, ще изисква увеличена финансова подкрепа за най-слабо развитите и за развиващите се страни; подчертава необходимостта от координирани усилия между Комисията и държавите членки по отношение на международните финансови институции с цел да се избегне намаляване на бюджетните кредити за подпомагане на търговията и за многостранните инициативи, както и за да се избегнат нередности във връзка със сътрудничеството с определени партньори, водещи до намалена ефективност на разходите, а също и с цел да се гарантира, че Споразумението за улесняване на търговията допринася за развитието;

50.  решава, заедно с пилотните проекти и подготвителните действия, да изчерпи маржа от 261,3 милиона евро, оставен в ПБ под тавана за функция 4 за поети задължения, и на този етап да не предприема нищо друго; увеличава също бюджетните кредити за плащания със 132,5 милиона евро; очаква ползотворни резултати от заседанието по съгласуване на базата на тези изменения, като също така взема предвид Писмо за внасяне на корекции № 2/2016; подчертава обаче, че този таван може да е недостатъчен, като се има предвид, че е определен много преди събитията в Украйна, Сирия, Тунис и като цяло във всички съседни държави, Близкия изток и Африка; призовава следователно за пълно използване на потенциала на резерва за спешна помощ и не изключва възможността за по-нататъшно задействане на предвидените в МФР разпоредби за гъвкавост за справяне с външното измерение на кризата с миграцията и бежанците;

Функция 5 – Администрация; Други функции – административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания

51.  отбелязва, че съкращенията, направени от Съвета по тази функция, възлизат на 31,2 милиона евро, от които 19,3 милиона евро засягат административния бюджет на Комисията, и по-специално бюджета за нейните сгради, оборудване и преди всичко персонал, като следствие от увеличението на стандартната фиксирана удръжка на 4,3%; не вижда никакви основания за внесените от Съвета промени и напомня, че след постоянните ограничения през последните години, предложените административни разходи на Комисията за 2016 г. се придържат към очакваното равнище на инфлация, т.е. са стабилни в реално изражение, и че Комисията непрекъснато намалява персонала си;

52.  счита освен това, че тези съкращения са произволни, като се има предвид предвидимостта на този вид разходи, които до голяма степен се основават на договорни задължения, и като се има предвид много високото равнище на изпълнението им, отчетено от Комисията; отбелязва по-специално рекордно високото равнище на заемане на длъжностите от щатното разписание на Комисията към 1 април 2015 г., когато 97,8% от длъжностите са били фактически заети; изразява съжаление също така, че във функции, различни от функция 5, Съветът е съкратил административните разходи и разходите за подкрепа в областта на научните изследвания с общо 28 милиона евро, въпреки че те са от решаващо значение за осигуряване на успешното изпълнение на програмите в различните области на политиките на Съюза;

53.  взема следователно решение да възстанови предвидените в ПБ суми по всички бюджетни редове за административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания в областите на политиките и по всички бюджетни редове по функция 5, съкратени от Съвета, както и да одобри ограничен брой малки увеличения;

54.  изисква от Комисията да гарантира, че комбинираният бюджет на Надзорния съвет на OLAF и неговия секретариат е посочен в отделен ред от бюджета на OLAF за 2016 г.;

Агенции

55.  одобрява, като правило, прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на агенциите; отбелязва, че Комисията вече е намалила значително първоначалните искания на повечето агенции;

56.  счита следователно, че всякакви допълнителни съкращения, предложени от Съвета, биха могли да застрашат правилното функциониране на агенциите и биха възпрепятствали изпълнението на възложените им от законодателния орган задачи;

57.  взема решение да увеличи, в рамките на целия пакет за миграцията, бюджетните кредити за основните агенции, работещи в тази област – Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Frontex, Европол, Евроюст, eu-LISA, CEPOL и Агенцията на Европейския съюз за основните права, с общо 26 милиона евро, тъй като тези агенции са от жизненоважно значение за решаването на настоящия неотложен проблем с миграционните потоци по ефективен начин; приветства допълнителните бюджетни кредити и допълнителните 120 длъжности в щатното разписание за агенциите в проект на коригиращ бюджет № 7/2015 и очаква това решение да окаже влияние също така върху бюджета за 2016 г., както и върху бюджетите за следващите години; подчертава бързо влошаващата се кризисна ситуация и огромното нарастване на миграционните потоци; настоятелно призовава Комисията да предостави, преди помирителната процедура относно бюджета, актуализирана и консолидирана информация относно потребностите на агенциите; призовава Комисията да предложи средносрочна и дългосрочна стратегия за действията на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи: цели, мисии, координация, развитие на „горещи точки“ и финансови ресурси;

58.  взема освен това решение да увеличи бюджетните кредити в бюджета за 2016 г. за трите агенции за финансов надзор поради допълнителните им задачи и нарасналия обем работа; отправя покана към Комисията да представи до 2017 г. предложение за базирана на такси концепция за финансиране, която да замени напълно сегашните вноски от държавите членки, като средство за осигуряване на независимостта на европейските органи от националните органи, които са техни членове;

59.  взема също решение да увеличи бюджетните кредити за Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании с оглед на по-добро съответствие между наличните ресурси и задачите на тези агенции;

60.  не може да приеме обаче подхода на Комисията и на Съвета към персонала на агенциите и следователно коригира значителен брой щатни разписания; подчертава още веднъж, че всяка агенция трябва да съкрати 5% от длъжностите си в рамките на пет години, както е договорено в МИС, но че откриването на нови длъжности, необходими за изпълнението на допълнителни задачи, свързани с развитието на политиките и ново законодателство след 2013 г., следва да бъде придружавано от предоставянето на допълнителни средства и да не се включва при изчисляване на изпълнението на целта от МИС за намаляване на персонала;

61.  подчертава следователно отново, че се противопоставя на концепцията за „резерв за преназначаване“ между агенциите, но потвърждава съгласието си с това да се освобождават длъжности чрез увеличаване на ефективността посредством засилване на административното сътрудничество между агенциите (като дори се анализират възможностите за сливане, когато е подходящо), както и чрез обединяване на определени функции с Комисията или с друга агенция;

62.  отново подчертава, че длъжностите, финансирани от промишлеността, не оказват влияние върху бюджета на Съюза и поради това не следва да бъдат включвани в съкращенията на персонала; подчертава, че съответната агенция следва да бъде оставена да балансира промените в обема на работа, като не попълва всички длъжности, с които разполага;

63.  коригира следователно редица щатни разписания на агенции в съответствие с описаните по-горе приоритети, с цел привеждане на персонала в съответствие с допълнителните задачи; коригира други с цел привеждането им в по-добро съответствие с целта за постигане на реално съкращение от 5% за пет години и с цел различно третиране на длъжностите, финансирани от такси; припомня, че съкращението от 5% в рамките на пет години беше въведено с цел да се намалят разходите за администрация; подчертава в тази връзка, че допълнителните длъжности в щатното разписание нямат автоматично финансово отражение върху бюджета на Съюза, тъй като агенциите запълват длъжностите си в зависимост от своите потребности и следователно не винаги имат нужда от това всички длъжности в щатните им разписания да са запълнени;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

64.  след като анализира внимателно представените пилотни проекти и подготвителни действия по отношение на успеваемостта на тези от тях, които са в процес на изпълнение, и с изключение на инициативите, които вече са обхванати от съществуващи правни основания, и като взема изцяло предвид оценката на Комисията на изпълнимостта на проектите, а също така и наличните ограничени маржове, взема решение да приеме компромисен пакет, съставен от ограничен брой ПП и ПД;

Плащания

65.  подчертава отново значението на съвместния план на плащанията за периода 2015 – 2016 г., договорен от Парламента, Съвета и Комисията преди бюджетната процедура, който отразява ангажимента на трите институции да се намалят натрупаните неизпълнени плащания; отбелязва, че трите институции се съгласиха да си сътрудничат в пълна степен с оглед на разрешаването на бюджетни кредити за плащания в бюджета за 2016 г. в размер, който да позволява постигането на тази цел, и че бюджетните кредити за плащания, поискани за 2016 г., са били изчислени от Комисията в съответствие с това; счита, че всяко действие за управление на риска от недопустимо натрупване на неизпълнени плащания следва да бъде допълнено от усилия за осигуряване на по-продуктивен обмен на мнения и за подобряване на духа на сътрудничество между Съвета, от една страна, и Европейския парламент и Комисията, от друга страна; припомня, че съгласно член 310 от ДФЕС приходите и разходите по бюджета на Съюза трябва да бъдат балансирани;

66.  изразява съжаление, че въпреки предложените в резултат на това от Комисията умерени увеличения и достатъчно големи маржове, Съветът реши да съкрати бюджетните кредити за плащания с 1,4 милиарда евро, като засегна както редове за приключване на програми, така и програми, в разгара на своето изпълнение, като по този начин застрашава постепенното намаляване на ненормалното натрупване на неизпълнени плащания; припомня, че за програмите под пряко управление недостигът на бюджетни кредити за плащания води не само до задълбочаване на проблема с натрупаните неизпълнени плащания, но и до изкуствено забавяне на изпълнението на програмите, например като се забавят покани за представяне на предложения и/или подписването на нови договори;

67.  решава да възстанови проектобюджета за плащанията по всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, като изхожда от предположението, че равнищата на плащанията, които Комисията предлага в своя проектобюджет, съответстват на необходимите за постигане на целите на плана на плащанията;

68.  увеличава, в подходящо съотношение, бюджетните кредити за плащания по всички редове, по които има изменения в бюджетните кредити за поети задължения, като отчита областите, в които е необходимо бързо изпълнение на плащанията или които се характеризират с висока степен на неотложност, а именно „Еразъм+“, двете схеми за преместване, Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток и хуманитарната помощ; увеличава бюджетните кредити за плащания с още 1 милиард евро с цел пълно покриване чрез свежи бюджетни кредити на предоставените предварително плащания за Гърция; решава също, предвид изпълнението от предходни години, да увеличи плащанията за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията;

Други раздели

Раздел І – Парламент

69.  припомня, че бюджетната прогноза на Парламента за 2016 г. беше определена на 1 823 648 600 EUR, което представлява увеличение с 1,6% спрямо бюджета за 2015 г.; припомня освен това, че 15 милиона евро са заделени за неотложни инвестиции в сигурност и киберсигурност, с което общото равнище на бюджета на Парламента за 2016 г. става 1 838 648 600 EUR;

70.  посочва, че на 15 юни 2015 г., след като бюджетната прогноза на Парламента за 2016 г. вече беше приета, беше създадена нова политическа група и че поради тези промени в организацията на Парламента са необходими допълнителни бюджетни кредити, за да се гарантира равно третиране на всички политически групи;

71.  компенсира тези увеличения напълно чрез намаляване на бюджетните кредити по бюджетните редове за резерва за непредвидени разходи, за надбавката за общи разходи на членовете на ЕП, за повишаване на професионалната квалификация, за оборудване на помещения, за потребление на енергия, за компютърни системи и телекомуникации – инвестиции в проекти и обзавеждане;

72.  отбелязва заключенията на Бюрото от 7 септември 2015 г. по повод на четенето в Парламента на бюджета за 2016 г., в които Бюрото предлага транспониране на наскоро приетите от него решения и технически корекции в бюджета; одобрява тези ограничени технически промени, предложени от Бюрото, които включват неутрални по отношение на бюджета корекции на бюджетни кредити и на щатното разписание и актуализиране на някои аспекти на бюджетната номенклатура;

73.  запазва следователно непроменено общото равнище на своя бюджет за 2016 г., така както е прието на пленарното заседание на 29 април 2015 г., възлизащо на 1 838 648 600 EUR;

74.  подчертава, че дейностите на политическите групи не представляват административна работа; потвърждава, че поради тази причина общото равнище на персонала на политическите групи не подлежи на целта за намаляване на персонала с 5% в съответствие с решенията, взети от него в тази връзка за финансовите 2014(10)и 2015 години(11) и бюджетната прогноза за 2016 г.(12);

75.  припомня, че новите назначения в политическите групи са замразени от 2012 г., като потребностите им бяха покрити само частично през предходните бюджетни години;

76.  подновява ангажимента си да прилага точка 27 от МИС и да намали персонала си с 1%;

77.  подчертава, че Парламентът и Съветът трябва да предприемат действия във връзка с необходимостта от пътна карта към едно място на работа, както беше поискано от голямо мнозинство в Парламента в няколко резолюции, с цел постигане на дългосрочни спестявания в бюджета на Съюза;

Промени в щатното разписание

78.  намалява щатното разписание на своя Генерален секретариат за 2016 г. с 57 длъжности (целта за намаляване на персонала с 1%) както следва: 4 AD14, 13 AD13, 2 AD12, 1 AD9, 2 AD8, 1 AD5, 2 AST11, 1 AST10, 3 AST9, 8 AST8, 7 AST7, 4 AST6, 3 AST5, 2 AST4, 1 AST3, 1 AST1 постоянни длъжности и две временни AST4 длъжности; припомня, че въздействието на тази мярка върху бюджета вече е взето предвид в бюджетната прогноза;

79.  трансформира, в съответствие с новия Правилник за длъжностните лица, 80 постоянни AST длъжности (25 AST11, 10 AST10, 5 AST8, 15 AST7, 5 AST6, 5 AST5, 5 AST4, 5 AST3 и 5 AST2) в 80 AST/SC1 длъжности;

80.  пристъпва към следните технически корекции: заличава три AST7 длъжности и три AST6 длъжности, добавя шест AST5 длъжности и заличава бележка под линия № 1 към щатното разписание, предвид на това, че съответната процедура не е била използвана в близкото минало;

81.  разрешава създаването на 43 нови временни длъжности (2 AD7, 19 AD5, 5 AST5, 5 AST3 и 12 AST1) и повишението в степен на една временна длъжност AD10 на AD14 с оглед на допълнителните нужди, свързани с новосъздадената политическа група;

5% съкращаване на персонала

82.  припомня, че Парламентът изпълнява целта за намаляване на персонала с 5% за трета поредна година, като надлежно спазва буквата и духа на МИС; подчертава, че за тази цел от 2014 г. насам са били заличени 171 постоянни длъжности от щатното му разписание(13); подчертава, че за да се изпълни изцяло целта за намаляване на персонала с 5%, ще трябва да бъдат съкращавани още 57 длъжности на година(14) до 2018 г.;

83.  подчертава, че в съответствие с точка 27 от МИС целта за намаляване на персонала с 5% е компенсация по отношение на персонала, свързана с увеличението на работното време от 37,5 на 40 часа на седмица спрямо щатното разписание от 1 януари 2013 г.; счита, че това намаление трябва да се прилага към постоянно натоварване и че следователно новите отговорности и мисии трябва да бъдат изключени от тези изчисления;

84.  отбелязва, че в съответствие с увеличаването на пълномощията и новите задачи на Парламента в периода след 2013 г. Парламентът претърпя съществени структурни промени, като процеси на интернализация, персоналът за които беше осигурен, доколкото е възможно, чрез вътрешно преназначаване, като нови длъжности се създаваха само при крайна необходимост; взема решение да изключи тези допълнителни длъжности от усилията за намаляване на персонала с 5%;

85.  настоятелно призовава Комисията, когато контролира изпълнението на целта за намаляване на персонала от страна на Парламента, да отчете новите допълнителни съображения като постоянната натовареност, изключването на политическите групи, интернализациите, които се компенсират с намаляване на бюджетните редове за външни услуги, и новите пълномощия и задачи;

86.  подчертава, че изпълнението на целта за намаляване на персонала с 5% не следва да застрашава правилното функциониране на Парламента и упражняването на основните му правомощия, нито да променя качеството на законодателната работа и на условията на работа на членовете на ЕП и на неговите служители;

87.  напомня, че никакво споразумение не може да лиши Европейския парламент и Съвета от суверенната свобода на преценка и правомощието да определят всяка година съдържанието на бюджета;

Други въпроси, свързани с персонала

88.  припомня, че новите длъжности, необходими в Генералния секретариат, следва да бъдат осигурени чрез вътрешно преразпределение, освен ако необходимостта от създаване на нови длъжности е надлежно обоснована и доказана;

89.  припомня, че реорганизациите на работата на Парламента или на процедурите не следва да доведат до влошаване на условията на труд и социалните права на служителите, независимо от тяхната позиция;

90.  отново заявява, че за да се гарантира подходяща помощ за членовете на ЕП при изпълнението на техните парламентарни дейности, е необходим нов баланс между акредитираните парламентарни сътрудници и местните сътрудници; отбелязва факта, че с оглед постигане на тази цел генералният секретар е отправил предложение до Бюрото; изразява съжаление, че до момента Бюрото все още не е взело решение в тази връзка; счита, че по отношение на прилагането на преразгледаните правила следва да се спази преходен период; очаква окончателното решение да влезе в сила най-късно през юли 2016 г., крайната дата на преходния период;

91.  подновява ангажимента си за подкрепа на многоезичието в работата на Парламента чрез високи стандарти на устен и писмен превод; изисква от генералния секретар да представи на комисията по бюджети резултатите от анализа и оценката, които той започна, след като не беше постигнато споразумение относно новите условия на труд за устните преводачи (през пролетта на 2015 г.); очаква от генералния секретар да използва всички възможности за гъвкавост, която е необходима, за да се гарантира високо качество на услугите за устен и писмен превод за членовете на ЕП;

92.  призовава генералния секретар да представи подробен преглед на всички длъжности в Парламента през периода 2014 – 2016 г., включително разпределението на длъжностите по служби, категория и вид на договора;

Политика в областта на недвижимото имущество

93.  припомня, че комисията по бюджети следва да бъде информирана редовно за нови развития в политиката в областта на сградния фонд на Парламента и че с нея следва да бъдат провеждани консултации своевременно, т.е. преди сключване на договор, относно всеки строителен проект с финансови последици; потвърждава, че финансовото отражение на всички строителни проекти ще бъде разглеждано внимателно;

94.  счита, че решенията, свързани със строителни проекти, следва да подлежат на прозрачен процес на вземане на решение;

95.  отново призовава новата средносрочна стратегия за сградния фонд да бъде представена на комисията по бюджети възможно най-скоро и не по-късно от началото на 2016 г., навреме за подготовката на бюджетната прогноза на Парламента за финансовата 2017 година; приканва генералния секретар да представи на комисията по бюджети евентуална дългосрочна стратегия за периода до 2025 г. много преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2016 г.;

96.  отбелязва, че от 2014 г. не са били предоставяни бюджетни кредити за инвестиции в строежа на сграда „Конрад Аденауер“ (KAD) в Люксембург; припомня, че бюджетната прогноза за 2016 г. включва само бюджетни кредити за строителни работи и услуги, заплащани пряко от Парламента, основно за управлението на проекта, технически експертизи и консултации; приканва генералния секретар да направи оценка до края на настоящата година на неусвоените средства от бюджета за 2015 г. и да ги предостави за проекта „KAD“ чрез искане за трансфер в края на 2015 г., за да се избегнат в бъдеще, доколкото е възможно, свързани със строителството плащания на лихви;

Разходи на членовете на ЕП

97.  отново призовава за по-голяма прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи за членовете на ЕП; призовава Бюрото на Парламента да работи за определяне на по-точни правила по отношение на отчетността на разходите, разрешени в рамките на тази надбавка, без да се създават допълнителни разходи за Парламента;

98.  изисква оценка на резултатите от избрания от Съвместната работна група доброволен подход, чиято цел е ограничаване на полетите в бизнес класа на членовете и служителите на ЕП, както и оценка на възможните начини за получаване на по-изгодни тарифи с оглед на намаляване на пътните разноски на членовете и служителите на ЕП;

Раздел IV – Съд на Европейския съюз

99.  изразява съжаление, че въпреки постоянно увеличаващия се обем на съдебната дейност и планираната реформа на Общия съд, Комисията е намалила щата с 20 длъжности, като по този начин рискува да предизвика забавяния и да застраши правилното функциониране и бързото правораздаване; решава следователно да възстанови 20-те длъжности, поискани първоначално от Съда;

100.  изразява съжаление във връзка с увеличаването от страна на Съвета на ставката на стандартното намаление, прилагана към бюджетните кредити за възнагражденията на персонала от 2,5% на 3,2%, което се равнява на намаление с 1,55 милиона евро и е в противоречие с изключително високото равнище на заемане на длъжностите в Съда (98% в края на 2014 г.) и много високото равнище на изпълнение на бюджета (99% през 2014 г.); следователно възстановява ставката на стандартното намаление на равнището от проектобюджета и отменя съответното намаление на бюджетните кредити, за да се осигури възможност на Съда да се справя адекватно със значителното увеличение на броя на делата и да използва пълноценно предоставените му длъжности;

101.  решава освен това да възстанови седемте длъжности, поискани първоначално от Съда, за изпълнение на двойното изискване за засилване на безопасността и сигурността на Съда с цел по-добра защита на служителите, посетителите и документите и същевременно изпълнение на новия член 105 от Процедурния правилник на Общия съд, който изисква създаването на система с високо равнище на сигурност, която да дава възможност на страните по определени дела да предоставят информация и материали, отнасящи се до сигурността на Съюза, държавите членки или осъществяването на международните им отношения;

102.  подчертава в същия контекст необходимостта от средства за сигурност и наблюдение на сградите на Съда и решава следователно да възстанови съкращенията, направени от Съвета в тази област, до равнищата от проектобюджета;

103.  премахва съществуващия резерв, свързан с командировките, и го заменя с нов, който да бъде освободен, когато Съдът публикува информация относно външните дейности на съдиите, както се изисква в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2013 г., свързана със Съда(15);

Раздел V – Сметна палата

104.  връща ставката на стандартното намаление на първоначалното равнище от 2,76%, за да позволи на Сметната палата да посреща потребностите си по отношение на щатното разписание;

105.  възстановява проектобюджета по всички останали бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да може Сметната палата да изпълнява своята работна програма и да предоставя планираните одитни доклади;

Раздел VІ — Европейски икономически и социален комитет

106.  възстановява ставката на стандартното намаление на първоначалното равнище от 4,5%, за да позволи на Комитета да посреща потребностите си и да се справя с постоянното намаляване на персонала в контекста на споразумението за сътрудничество между Парламента и Комитета;

107.  решава освен това да възстанови проектобюджета по отношение на пътните и дневните надбавки;

Раздел VII – Комитет на регионите

108.  намалява, от една страна, възнагражденията и надбавките със сума, съответстваща на 66 повишения в степен и четири допълнителни длъжности, които не са отчетени в проектобюджета, с цел отразяване на прехвърлянето на тези длъжности в Парламента;

109.  увеличава, от друга страна, редица бюджетни редове (възлагане на преводи на външни изпълнители, трети страни, комуникация, представителни разходи, комуникация на политическите групи, командировки, почистване и поддръжка), приближавайки ги до собствената бюджетна прогноза на Комитета, за да може той да изпълнява своята политическа дейност и своите задължения;

110.  накрая възстановява бюджетните средства, съкратени от Съвета, свързани със сигурността и наблюдението на сградите на Комитета, за да осигури достатъчно финансиране за мерки за сигурност в случай на повишаване на нивото на риск (код „жълто“) през 2016 г.;

Раздел VIII – Европейски омбудсман

111.  отбелязва със съжаление, че Съветът е намалил проектобюджета на омбудсмана със 135 000 EUR; подчертава, че това намаление ще представлява несъразмерна тежест за много ограничения бюджет на омбудсмана и ще се отрази съществено върху способността на институцията да служи ефективно на европейските граждани; следователно възстановява всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да даде възможност на омбудсмана да изпълнява своя мандат и ангажименти;

Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

112.  отбелязва със съжаление, че Съветът е намалил проектобюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните със 135 000 EUR; подчертава, че това намаление ще представлява несъразмерна тежест за много ограничения бюджет на надзорния орган и ще се отрази съществено върху способността на институцията да служи ефективно на институциите на Съюза; следователно възстановява всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да даде възможност на Надзорния орган по защита на данните да изпълнява своите задължения и ангажименти;

Раздел Х – Европейска служба за външна дейност

113.  счита, че трябва да бъде осигурено подобаващо финансиране на ЕСВД, за да може да се справи с предизвикателствата, породени от геополитическата несигурност, и да гарантира ролята на Съюза в целия свят; възстановява следователно проектобюджета по всички бюджетни редове и заличава резервите, приети от Съвета, свързани с промените в обменния курс на еврото;

o

o o

114.  изразява убеденост, че бюджетът на Съюза може да допринесе за ефективното справяне не само с последствията от кризата, пред която Съюзът е изправен в момента, но и с първопричините за нея; счита обаче, че на непредвидени събития от европейско измерение следва да се реагира с обединяване на усилията и предоставяне на допълнителни средства на равнището на Съюза, а не с поставяне под въпрос на предишни ангажименти или с връщане към илюзията за чисто национални решения; подчертава следователно, че смисълът на разпоредбите за гъвкавост е да се даде възможност за такава обща и бърза реакция и че те следва да се прилагат напълно, за да се компенсират тесните ограничения, налагани от таваните по МФР;

115.  подчертава, че едва две години след началото на прилагане на текущата МФР Комисията е трябвало да поиска на два пъти мобилизиране на Инструмента за гъвкавост, както и използването на маржа за непредвидени обстоятелства, за да се покрият неотложни и непредвидени нужди, които не могат да бъдат финансирани в рамките на съществуващите тавани по МФР; отбелязва също така, че общият марж за поетите задължения веднага е бил използван в пълна степен през 2015 г., първата година от съществуването му, докато ресурсите за две важни програми на Съюза е трябвало да бъдат намалени, за да се даде възможност за финансирането на нови инициативи; подчертава, че поради концентрирането на отпускането на бюджетните средства в началото на периода (през 2014 и 2015 г.), редица програми на Съюза разполагат, считано от 2016 г., с по-малко или дори с никакви бюджетни кредити за поети задължения; следователно констатира, че таваните на МФР по много функции са прекалено ограничаващи и парализират Съюза в области, където съществува най-голяма нужда, а наличните механизми за гъвкавост по МФР вече са използвани в максимална степен; счита, че тези констатации налагат истинско междинно преразглеждане на МФР; очаква амбициозните предложения на Комисията в тази насока през 2016 г.;

116.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

1.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Кристиан Дан Преда

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства увеличаването на бюджетните кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания по функция 4 (Глобална Европа) в сравнение с предходната година, което следва да предостави на Европейския съюз средствата, чрез които той да утвърждава и насърчава своите ценности и интереси и да допринася за защитата на своите граждани в отношенията си с останалата част от света; отбелязва в частност значението на сериозното увеличаване на бюджетните кредити за плащания, което ще помогне за справяне със значителното закъснение, натрупано през последните години; поради това решително се противопоставя на предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания;

2.  подчертава, че е от особено значение да се предостави достатъчно по размер финансиране за Европейския инструмент за съседство, който играе ключова роля в подкрепа на стабилността сред източните и южните съседи на Европа; горещо приветства увеличението от 4,9% на бюджетните кредити за поети задължения в сравнение с предходната година; отбелязва критично сериозните съкращения, приложени за ЕИС от Съвета, и подчертава неотложната необходимост да се увеличат бюджетните кредити със значителен марж, за да отговорят на нуждите на страните, обхванати от инструмента; подчертава критичното естество на проблемите, засягащи Либия и Тунис, и значението на оказването на по-голяма подкрепа с цел допринасяне за изграждането на капацитет за техните институции, реформа на съдебната система, реформа на сектора на сигурността и съдействие в областта на граничния контрол;

3.  подчертава, че е важно в бюджета за 2016 г. да бъдат увеличени бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, предназначени за борба с тероризма;

4.  подчертава, че защитата на правата на човека, основните свободи и насърчаването на демокрацията е въпрос от жизненоважно значение в настоящата глобална среда и е символ на обвързаността на Съюза с неговите основни ценности; подчертава, че Европейският инструмент за демокрация и права на човека е съществен инструмент в това отношение, за който трябва да бъде осигурено адекватно финансиране;

5.  отбелязва заключенията на Европейския съвет от 25 юни 2015 г.; подчертава, че ОВППС изисква поемането на сериозни задължения по отношение на видимостта и гъвкавостта, особено по отношение на развитието на граждански и военни способности, укрепването на отбранителната промишленост и МСП; за тази цел горещо приветства готовността на Съвета да гарантира подходящо финансиране за подготвителното действие относно свързаните с ОПСО научни изследвания, проправяйки пътя за специална и добре финансирана програма за научни изследвания и технологии в областта на отбраната в следващата МФР;

6.  подчертава значението на бюджетирането на достатъчно средства за близкоизточния мирен процес, за Палестинската власт и за Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) с цел посрещане на нуждите на място, които се увеличиха през последните години поради множеството регионални кризи; подчертава необходимостта от предприемане на действия във връзка с редовното недостатъчно планиране на финансова подкрепа от ЕС за UNRWA в бюджета на ЕС;

7.  високо оценява текущия процес на размисъл в рамките на ЕСВД относно бъдещето на специалните представители на ЕС и техните отношения с ЕСВД; счита, че евентуални промени в бюджетния ред за специалните представители на ЕС следва да се въведат едва след приключването на текущия процес на размисъл;

8.  подкрепя плана на ЕСВД да открие делегация в Иран след успешното приключване на преговорите за ядрената програма.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.8.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Caspary, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Othmar Karas, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Heidi Hautala, Jutta Steinruck

24.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Арне Лиц

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  твърдо отхвърля съкращенията на Съвета във връзка с финансирането за сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ;

2.  счита, че съкращенията на средства по бюджетните редове за инструмента за сътрудничество за развитие са особено неподходящи с оглед на огромните нужди от финансиране за новите цели за устойчиво развитие и ангажимента на Съюза, подновен във връзка с финансирането на ООН за конференцията за развитие през юли тази година, с цел увеличаване на общата официална помощ за развитие (ОПР) до 0,7% от неговия БВП;

3.  припомня ангажимента на развитите страни да увеличат тяхното финансиране за развиващите се страни във връзка с борбата с изменението на климата и да гарантират, че това финансиране е ново и допълва несвързаната с климата ОПР; подчертава, че този ангажимент предполага най-малко също толкова голямо увеличение на общата ОПР; отбелязва значението на това във връзка с перспективата за постигане на ново глобално споразумение за климата по-късно тази година;

4.  отбелязва нарастващия брой бежанци и вътрешно разселени лица в света до безпрецедентното равнище от 60 милиона души и последващото увеличение на потребностите от хуманитарна помощ; приветства запазването от Съвета на сумите за хуманитарна помощ в проектобюджета на Комисията; счита обаче, че към бюджетен ред 23 02 01 следва да се добавят 26 милиона евро, които да се използват за образование в бежанските лагери, както и в извънредни и кризисни ситуации, тъй като това може да осигури животоспасяващи умения, да помогне на децата да изградят бъдещето си и да ги предпази от радикализация;

5.  приема, че предвид настоящата бежанска криза сумите в проектобюджета по бюджетен ред 21 02 07 05 за миграция и убежище не следва да бъдат намалявани, а по-скоро да бъдат увеличени; подчертава, че този бюджетен ред следва да бъде използван за мерки за справяне с основните причини за миграцията и за подкрепа за подходящо управление на миграционните потоци в развиващите се страни;

6.  посочва също така необходимостта от подсилване на бюджетен ред 21 02 08 02, тъй като местните органи на управление ще играят важна роля за осигуряването на основни социални услуги и за справяне с предизвикателствата на урбанизацията във връзка с рамката за развитие за периода след 2015 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Eleni Theocharous

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez

2.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Раймер Бьоге

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че следва да се разпределят адекватни по размер бюджетни кредити по бюджетните редове, свързани с търговията, за да се даде възможност на Комисията да продължи ефикасно и ефективно изпълнението на своята амбициозна програма в областта на търговията, насочена към пораждането на растеж и създаването на работни места в Европа и към постигането на по-широките международни цели на Съюза, както и да увеличи усилията си по отношение на мониторинга на изпълнението на търговските споразумения и на тяхното въздействие;

2. подчертава, че Съюзът следва да увеличи усилията си по отношение на мониторинга на изпълнението на търговските споразумения, които са подписани или в процес на договаряне от Съюза, както и на тяхното въздействие; призовава за заделянето на достатъчно средства за предварителни, междинни и последващи проверки на търговските споразумения с цел да се оцени въздействието им върху икономиката на ЕС и неговите страни партньори и да се гарантира, че поетите от търговските партньори задължения се изпълняват и прилагат изцяло;

3. приветства все по-значимата роля на неправителствените организации (НПО) за формирането на общественото мнение по свързани с търговията въпроси; подчертава необходимостта от ефективна комуникационна стратегия на Съюза за осведомяване и създаване на условия за по-активен диалог с гражданите и с НПО, които работят по свързани с търговията въпроси;

4. приветства слабото увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за Инструмента за макрофинансова помощ и за Европейския инструмент за съседство; изразява обаче загриженост, че тези увеличения няма да бъдат достатъчни, за да се отговори на потребностите в източните и южните съседни държави, включително с оглед на възможни нови програми за помощ за Украйна;

5. подчертава, че прилагането на Споразумението за улесняване на търговията, договорено на Деветата министерска конференция на СТО, ще изисква увеличена финансова подкрепа за най-слабо развитите и за развиващите се страни; подчертава необходимостта от координирани усилия между Комисията и държавите членки по отношение на международните финансови институции с цел да се избегне намаляване на бюджетните кредити за подпомагане на търговията и за многостранните инициативи, както и за да се избегнат нередности във връзка със сътрудничеството с определени партньори, водещи до намалена ефективност на разходите, а също и с цел да се гарантира, че Споразумението за улесняване на търговията допринася за развитието;

6. припомня, че през 2009 г. Парламентът въведе, специално за дейности във връзка със справедливата търговия, допълнителен кредит от 1 милион евро в бюджетния ред, предназначен за финансиране на проекти в областта на международната търговия, и призовава Комисията да обмисли повторното въвеждане на този бюджетен ред през 2016 г. за финансиране на дейности във връзка със справедливата търговия, както е определено в съобщението на Комисията от 5 май 2009 г.(16);

7. отбелязва умереното увеличение на бюджетните кредити за Инструмента за партньорство; припомня целта на програмата да насърчава международните търговски и инвестиционни възможности за европейските малки и средни предприятия (МСП); подчертава значението на техническата подкрепа за МСП, за да се насърчи тяхната интернационализация; призовава Комисията да оцени и усъвършенства съществуващите инструменти по отношение на тяхната ефикасност и ефективност и да осигури достатъчно проверки и надзор по отношение на всички дейности, като европейските бизнес центрове, с цел да се развие по-последователен подход, като същевременно се вземат предвид съществуващите частни инициативи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.8.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

5

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Sander Loones, Gabriel Mato, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Karoline Graswander-Hainz, Miguel Urbán Crespo

22.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол

на вниманието на комисията по бюджети

относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Ингеборг Гресле

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че при условия на ограничени ресурси следва да бъде отдадено по-голямо значение на необходимостта от спазване на бюджетна дисциплина и от ефикасно и ефективно използване на средствата;

Б.  като има предвид, че основната цел на проектобюджета за 2016 г. ще бъде да гарантира, че бюджетът на Съюза разполага със средствата, които са му необходими, за да даде в пълна степен своя засилен принос за работните места, растежа, инвестициите и солидарността, както и за да реагира на новите събития, в частност в Украйна и Сирия, и на тяхното въздействие върху имиграцията, хуманитарната помощ и сигурността;

В.  като има предвид, че диалогът между Парламента и Комисията, предвиден в член 318 от ДФЕС, следва да насърчава културата на изпълнение в рамките на Комисията;

1.  настоятелно призовава Комисията, съгласно предложението на Европейската сметна палата в нейните годишни доклади за 2012 и 2013 г., ежегодно да изготвя и публикува дългосрочна прогноза за касовите потоци, която ще помогне на заинтересованите участници при оценяването на бъдещите потребности от плащания и на бюджетните приоритети и ще помогне на Комисията да вземе необходимите решения, за да се гарантира извършването на основните плащания от одобрените годишни бюджети;

2.  посочва, че в края на 2013 г. брутното предварително финансиране възлизаше на 79,4 милиарда евро, и подчертава, че удължените периоди на предварително финансиране могат да доведат до увеличаване на риска от грешки или загуби; припомня, че този риск важи с особена сила за функция 4 от бюджета (ЕС като глобален фактор), където извършването на една операция обикновено отнема 4 години – от момента на поемане на задължението до осчетоводяването на окончателните разходи по него от Комисията;

3.  отбелязва, че изпълнението на финансовите корекции, наложени от Комисията на държавите членки, които не въвеждат стабилни системи и събиране на вземания, възлизат на около 2 980 милиона евро през 2014 г., като тази сума е по-малка в сравнение с 2013 г. (3 362 милиона евро)(17); изисква от Комисията ясно да посочи кои възстановени през 2014 г. суми са били осчетоводени като приходи по сметките на Съюза или са били компенсирани и до каква степен финансовите корекции и събирането на вземания, за които е било взето решение през 2014 г., могат да повлияят на потребностите от бюджетни кредити за плащания в бюджетите за 2015 и 2016 г.;

4.  отправя искане към Комисията и държавите членки да подобрят прозрачността по отношение на събиранията, особено по отношение на годината, през която е извършено плащането, годината, през която е открита съответната грешка, и годината, през която събиранията или финансовите корекции са обявени в бележките към отчетите;

5.  призовава Комисията да предостави на Парламента обобщение на действително извършените разходи и траншовете за финансиране, отпуснати за проектите по структурните фондове, които вече са финансирани през периодите на финансиране 2000 – 2006 г. и 2007 – 2013 г., и за проектите, които все още не са приключени;

6.  отново отправя своето искане Комисията да изготви предложения за налагане на санкции за невярно или неточно докладване от органите на държавите членки при управлението на средствата от Съюза; припомня, че почти всички разплащателни агенции за директни плащания са били акредитирани и сертифицирани от сертифициращите органи в държавите членки, и следователно изразява загриженост, че някои разплащателни агенции имат особено високи проценти грешки; призовава в този контекст държавите членки да приложат „по-добро разходване“ на бюджета на Съюза, като гарантират по-ефективни и по-ефикасни национални системи за управление и контрол; призовава също така Комисията да представи предложения за начини, по които държавите членки могат да засилят предварителните проверки, така че да намалят броя на неправомерно платените суми, и да гарантират система, при която се провеждат надлежни разследвания във връзка с подозрения за невярно или неточно докладване и се налагат санкции за подобно докладване;

7.  призовава Комисията да включи в своя годишен доклад относно защитата на финансовите интереси на Съюза и борбата с измамите оценка на въздействието на корупцията във всяка държава членка върху фондовете на Съюза през съответната година и да определи специфичен целенасочен план за действие за борба с тази корупция;

8.  настоятелно призовава Комисията да подобри прозрачността при използването на инструментите за финансов инженеринг (ИФИ), редовно да докладва относно ливъриджа, загубите и рисковете и да представи анализ на разходите и ползите на ИФИ в сравнение с по-преки форми на финансиране на проекти; призовава Комисията да приложи системи за ефективен контрол за анализ на търсенето на финансови инструменти в държавите членки, което би намалило риска от свръхкапитализация;

9.  изисква от Комисията да гарантира, че комбинираният бюджет на Надзорния съвет на OLAF и неговия секретариат е посочен в отделен ред от бюджета на OLAF за 2016 г.;

10.  настоява, когато представя пред Парламента и Съвета оценките на постигнатите от Съюза резултати, предвидени в член 318 от ДФЕС, Комисията да докладва относно резултатите, постигнати с оперативните разходи, както са представени в програмните справки за оперативните разходи, придружаващи проектобюджета на Съюза;

11.  призовава Комисията във връзка с това да обърне особено внимание на функционирането на децентрализираните агенции на Съюза и по-специално на тяхната видимост и демократична отчетност в контекста на отдалеченото им местоположение и липсата на осведоменост на гражданите на Съюза относно техните дейности и дори относно тяхното съществуване;

12.  припомня, че съществува неотложна необходимост от съсредоточаване върху отчетността и резултатите от използването на бюджета на Съюза; призовава по тази причина за разработването на конкретни механизми и показатели за оценка;

13.  призовава Комисията подробно да обясни своите политики за прозрачност по отношение на финансирането на Съюза и по-специално своите мерки за осигуряване на балансирано вземане на решения, включващо всички съответни заинтересовани страни, включително организации на потребителите, МСП, синдикални организации и организации от общ интерес, и по-специално природозащитни организации;

14.  като има предвид, че поради своите нови политики за по-добро законотворчество Комисията предлага много по-малко законодателни инициативи отколкото в миналото, призовава Комисията подробно да обясни последиците по отношение на бюджета и персонала от тази промяна в акцента от законодателни дейности към дейности по изпълнението и по-специално да посочи дали е възможно реализирането на икономии в тази област;

15.  призовава Комисията да подкрепи ефективното прилагане на националните стратегии за интегриране на ромите на местно и регионално равнище, за да се гарантира, че средствата, отпуснати за интегрирането на ромите, в действителност се разходват за тази цел и че те са насочени към постигане на целите, залегнали в основните политики;

16.  настоятелно призовава Комисията да докладва пред Парламента относно финансираните от Съюза мерки за борба с младежката безработица, както и относно постигнатите чрез тези мерки резултати;

17.  призовава бюджетните органи да обмислят усилията на Съюза за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, засягащи неговите финансови интереси; подчертава във връзка с това, че бюджетните съкращения в програми, като например програмите „Херкулес“ или информационната система за борба с измамите (AFIS), биха оказали вредно въздействие върху бюджета на Съюза, тъй като те подпомагат OLAF и държавите членки при защитата на финансовите интереси на Съюза;

18.  посочва, че по време на процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година във връзка със Съда на Европейския съюз Парламентът получи недостатъчна информация относно списъка с външните дейности, упражнявани от съдиите; припомня, че Съдът на ЕС публикува на своя уебсайт регистър, който включва подробна информация относно външните дейности на всеки съдия.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch

8.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по бюджети

относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година - всички раздели

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Петер Симон

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня последиците от бавния темп на инвестициите върху темпа на икономическото възстановяване и дългосрочните перспективи за растеж в ЕС, които отразяват бюджетната и икономическата ситуация в държавите членки; приветства в тази връзка, че проектобюджетът поставя силен акцент в подфункция 1.1 върху даването на нов тласък за работни места, растеж, инвестиции и повече конкурентоспособност чрез благоприятна среда за предприемачеството;

2.  счита, че с цел укрепване на икономическото възстановяване в Европейския съюз, бюджетът за 2016 г. следва да бъде по-голям в реално изражение в сравнение с бюджета за 2015 г.;

3.  подчертава решаващата роля на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за запълването на пазарни празнини и мобилизирането на частни инвестиции и нови източници на финансиране с цел инвестиции, засилване на конкурентоспособността и икономическото възстановяване, както и повишаване на доверието в пазара; приветства постигнатото споразумение между съзаконодателите относно повишаване на вноските в ЕФСИ до 3 милиарда евро, финансирани от общите бюджетни маржове през периода 2016 – 2020 г.; отново изтъква своята решимост да намали допълнително бюджетните последици за „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа (МСЕ);

4.  призовава бюджетът за 2016 г. да отразява приоритетите на европейския семестър, в това число увеличаване на инвестициите, подкрепа за създаването на работни места, осъществяване на структурни реформи и фискална консолидация, които водят до реален, устойчив растеж;

5.  изтъква решаващата роля, понастоящем и в бъдеще, на трите европейски надзорни органа (ЕНО) по отношение на финансовия надзор на равнището на Съюза и по отношение на банковия съюз; подчертава, че проектобюджетът за 2016 г. трябва да предоставя достатъчни по размер бюджетни средства за ЕНО, които да отчитат новите функции, възложени на агенциите, както и външни фактори като колебанията във валутните курсове и общите повишения на нивата на заплащане;

6.  припомня, че Европейският парламент решително подкрепи създаването на ЕНО и счита, че е необходимо Съюзът да подобри допълнително качеството на надзора на територията на Съюза; счита, че ЕНО играят важна роля във функционирането на финансовите пазари на Съюза;

7.  подчертава в тази връзка, че за да могат да изпълняват нарастващия брой възложени им задачи по начин, осигуряващ високо качество, е необходимо ЕНО да разполагат не само с достатъчно финансови средства, но и с достатъчно човешки ресурси от гледна точка както на техния брой, така и на квалификацията им; в тази връзка призовава Съвместния комитет на европейските надзорни органи да представи доклад, съдържащ прогнозите за потребностите на органите от персонал и финансиране в бъдеще;

8.  отбелязва, че ЕНО се финансират понастоящем чрез задължителни вноски от националните органи, които са техни членове, чрез средства от бюджета на ЕС и чрез такси от поднадзорните институции; счита, че този режим на финансиране е национално ориентиран, страда от липса на гъвкавост, тежък е и представлява потенциална заплаха за независимостта на ЕНО; по тази причина отново призовава Комисията да предложи не по-късно от 2017 г. концепция за финансиране, която се основава на такси, напълно заместващи настоящите вноски на държавите членки; счита, че тази система ще гарантира както финансовата независимост на европейските органи спрямо националните органи, които са техни членове, така и пълната почтеност на ЕНО по отношение на участниците на финансовите пазари;

9.  изтъква нарастващото значение на повишената прозрачност при данъчното облагане на предприятията и данъчните договорености, както и на координираната борба срещу отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци; поради тази причина настоява бюджетът за 2016 г. да отразява по подходящ начин значението на програмата „Фискалис“ за повишаване на сътрудничеството между държавите членки в областта на данъчната администрация; призовава също така за внимателно анализиране на консултацията на Европейската комисия относно прозрачността на корпоративното данъчно облагане, особено по отношение на докладването по държави;

10.  призовава Комисията да се съсредоточи върху своите основни приоритети, когато прилага планираните мерки за преструктуриране по отношение на необходимия персонал; в тази връзка изтъква ролята на отдела, отговарящ за държавните помощи, за да се гарантира, че данъчни практики, пораждащи подозрения от гледна точка на правилата за държавните помощи и отнасящи се до данъчни договорености и други мерки, сходни по естество или въздействие, могат да се разследват по-ефективно в бъдеще, което ще допринесе за по-справедливо данъчно облагане на предприятията в Европейския съюз и за по-балансирано разпределение на данъчните приходи между частните лица и предприятията;

11.  подчертава, че съществува необходимост от повече статистически данни на европейско равнище, които са по-всеобхватни, методологически сравними, точни и навременни; затова приветства факта, че проектобюджетът предвижда адекватно увеличение на разходите за прилагане на нови методи за генериране на европейски статистически данни, както и за по-добро сътрудничество в рамките на Европейската статистическа система;

12.  отново изтъква, че е необходимо в проектобюджета да се осигури достатъчно финансиране за изграждане на капацитета на гражданското общество в областта на финансовите услуги;

13.  призовава за прилагане на препоръките от доклада Мейстад относно задачата и отговорностите на Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО), като по този начин също така бъде засилено влиянието на Европейския съюз в разработването на международните счетоводни стандарти.

14.  заявява, че представителите в Съвета на СМСС следва да бъдат номинирани по демократичен начин и да носят отговорност за своите действия; Европейският парламент следва да играе роля при подбора на европейските представители и да търси отговорност от тях;

15.  изисква от ЕОЦКП да гарантира, че Европейският парламент, включително отговорните членове на ЕП и техните служители, имат ефективен достъп до документи по същото време, по което и Съветът на надзорниците.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

12

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Alain Cadec, Matt Carthy, Mady Delvaux, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Beatrix von Storch

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Sven Schulze, Axel Voss

3.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по бюджети

относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година – всички раздели

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Джовани Ла Вия

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че високото равнище на опазване на околната среда и на здравето в Съюза представлява предпоставка за икономически просперитет и че безопасността на храните и фуражите и механизмите за защита срещу природни и предизвикани от човека бедствия са основни ценности за всички европейски граждани и, следователно, за Европейския парламент;

2.  същевременно напълно съзнава, че политиките и инструментите за финансиране в сферата на компетентност на настоящата комисия са малки в сравнение с други инструменти за политики и финансиране по функции 2 и 3 и не получават толкова внимание, колкото други програми и фондове; следователно категорично отхвърля всякакво по-нататъшно намаляване на финансирането за програми и бюджетни редове, тъй като въздействието би било непоносимо; настоятелно призовава държавите членки по-специално да разглеждат прилагането на екологосъобразни и щадящи климата политики, действия и проекти като възможност за стимулиране на растежа и устойчивото развитие, а не като бреме; подчертава, че създаването на „зелени работни места“ и икономическият растеж на МСП от Съюза произтичат частично от прилагането на законодателството в областта на околната среда;

3.  признава, че на национално равнище съществуват силни бюджетни ограничения и че усилията за консолидация продължават; при все това посочва, че при вземането на решения относно проектобюджета (ПБ) за 2016 г. Европейският парламент и Съветът трябва да отчитат значителната европейска добавена стойност на политиките и инструментите за финансиране в сферата на компетентност на настоящата комисия;

4.  изразява дълбоко съжаление, че Съветът е предложил бюджетни съкращения, които изглежда са с хоризонтален характер за някои важни програми, в частност за Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 – 2020 г.), за редовете, отнасящи се до безопасността на храните и фуражите, както и за предотвратяването на бедствия и подготвеността в рамките на Съюза; отхвърля предложеното от Съвета съкращаване на съответните бюджетни редове в контекста на присъединяването на Съюза към международни конвенции (например Протокола от Нагоя);

5.  припомня, че по принцип равнището на средствата, отпуснати за бюджетните редове, които са в сферата на компетентност на настоящата комисия, трябва да бъде запазено на равнището от 2015 г.; следователно призовава първоначалните суми, посочени в проектобюджета, да бъдат изцяло възстановени за всички програми и инструменти за финансиране в сферата на компетентност на настоящата комисия;

6.  припомня, че програмата „Хоризонт 2020“ ще допринесе за постигане на целите, които попадат в сферата на компетентност на настоящата комисия, с изследователски проекти в областта на климата, здравето и околната среда; потвърждава своя ангажимент за осъществяване на мониторинг по отношение на привеждането на проектите в съответствие с респективните цели и напредъка на изпълнението им; сериозно критикува решението за съкращаване на финансирането за тази програма с цел финансиране на гаранцията за ЕФСИ;

7.  подчертава, че научните изследвания и иновациите в областта на околната среда намират своя център на тежестта в програмата „Хоризонт 2020“: „Действия във връзка с климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровините“, чиято цел е постигането на ефикасни по отношение на ресурсите и устойчиви към изменението на климата икономика и общество, опазването и устойчивото управление на природните ресурси и екосистемите, както и гарантирането на устойчиви доставки и използване на суровини, за да се отговори на потребностите на нарастващото световно население в устойчивите граници на природните ресурси и екосистемите;

8.  отбелязва, че проектобюджетът на ЕС за 2016 г. възлиза на 153,5 милиарда евро за бюджетни кредити за поети задължения (включително 4,5 милиарда евро, които са препрограмирани от 2014 г.) и 143,5 милиарда евро за бюджетни кредити за плащания; подчертава, че пренебрегвайки ефекта на препрограмирането през 2015 и 2016 г., това съответства на увеличение с +2,4% за поетите задължения и с +1,6% за плащанията спрямо бюджета за 2015 г.; подчертава, че като цяло тези умерени увеличения, следвайки установения от МФР път и отчитайки инфлацията, почти не представляват увеличение в реално изражение, което подчертава значението на ефикасността и ефективността на разходите;

9.  припомня, че що се отнася до бюджетните кредити за плащания, последните години бяха много трудни и че изпълнението на политиките на Съюза беше възпрепятствано от строги ограничения за равнището на разрешените бюджетни кредити за плащания, което води до периодично повтаряне на коригиращи бюджети с цел покриване на части от непокритите нужди;

10.  категорично отхвърля възможността, в случай на недостатъчни плащания за 2016 г., Комисията да може да реши, както е правила в миналото, да не използва напълно бюджетните кредити за поети задължения, което ще противоречи на нееднократно поемания от Парламента ангажимент в областта на околната среда, здравето, безопасността на храните и фуражите; освен това заключава, че липсата на плащания ще накърни репутацията на Съюза, тъй като бенефициентите по съответните програми няма да получат своите плащания;

11.  припомня, че LIFE е финансовият инструмент на ЕС, подкрепящ проектите за опазване на околната среда и природата и проектите за дейности в областта на климата в целия Съюз; подчертава по-специално проблемите вследствие на липсата на бюджетни кредити за плащания за програмата LIFE, които биха възпрепятствали и забавили правилното изпълнение на тази важна програма;

12.  приветства увеличаването на бюджета за LIFE с 27,7 милиона евро в ПБ за 2016 г.; отбелязва обаче, че програмата LIFE съставлява дял от едва 0,3% от целия ПБ за 2016 г. и представлява едва 0,73% от функция 2 (за поети задължения) и че тези проценти останаха стабилни през последните години;

13.  посочва изключителната важност на инвестициите за научни изследвания и иновации в няколко области, които са в сферата на компетентност на настоящата комисия, и подчертава, че бюджетът за 2016 г. трябва да отразява по подходящ начин приоритетното значение на тези инвестиции; посочва, че капацитетът за устойчив растеж и иновации на МСП от Съюза е едно от основните конкурентни предимства на ЕС в рамките на глобализираните пазари;

14.  припомня по-конкретно много съществената добавена стойност на Съюза в областта на медицинските изследвания (например изследванията за педиатрични лекарствени продукти и лекарствени продукти сираци), както и в областта на борбата с трансграничните заплахи за здравето; в този контекст изразява дълбоко съжаление, че програмата в областта на общественото здраве, с общ размер на поетите задължения, възлизащ едва на 62,2 милиона евро, който представлява, както през предходните години, дял от едва 0,04% от бюджетните кредити за поети задължения в ПБ за 2016 г., не отразява в пълна степен значението на здравето като ценност само по себе си и като предпоставка за стимулиране на растежа; призовава Съвета да преразгледа допълнителните бюджетни съкращения, които е въвел във връзка с тази програма;

15.  подчертава, че икономическата и финансовата криза и прилаганите от държавите членки политики на строги икономии доведоха до бюджетни съкращения и спад на данъчните приходи, които на свой ред доведоха до съкращения във финансирането на системите за обществено здравеопазване, и че неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС представлява сериозна тежест за държавите членки и техните системи за здравеопазване, и по тази причина призовава за увеличаване на финансирането за координирани публични мерки за превенция в тази област;

16.  подчертава, че екологично устойчивото селско стопанство, което внимателно използва природните ресурси, е абсолютно необходимо за производството на храни, и призовава за разширяване на подкрепата за земеделските стопани, които използват методи, зачитащи околната среда и хуманното отношение към животните;

17.  подчертава, че Съюзът има най-високите стандарти за безопасност на храните по света; подчертава колко е важно да се насърчават здравословните и безопасни храни като средство за предотвратяване на ненужните разходи в областта на здравеопазването и да се подпомогнат държавите членки да подобрят дългосрочната устойчивост на своите системи за здравеопазване; по тази причина изразява също така съжаление, че програмата за храните и фуражите, с общ размер на поетите задължения, възлизащ едва на 264,1 милиона евро, който представлява дял от едва 0,17% от бюджетните кредити за поети задължения в ПБ за 2016 г., и предложените от Съвета допълнителни съкращения не отразяват в пълна степен значението на въпроса за безопасността на храните и фуражите в Съюза;

18.  припомня, че механизмът на Съюза за гражданска защита е крайъгълен камък за солидарността на Съюза; припомня, че държавите членки носят основната отговорност за защитата на хората, както и за опазването на околната среда и собствеността, включително културното наследство; подчертава, че Съюзът играе „роля за създаване на възможности“ за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки при предотвратяването, готовността и реакцията при бедствия; приветства предложеното от Комисията леко увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения за тази програма, но изразява дълбоко съжаление относно предложението на Съвета за намаляване на бюджета за този ред;

19.  призовава държавите членки да гарантират подходящи инспекции в областта на околната среда с цел намаляване на риска от екологични бедствия;

20.  припомня изключително важната роля на децентрализираните агенции за изпълнението на технически, научни или управленски задачи, което подпомага в значителна степен институциите на Съюза при определянето и изпълнението на политики;

21.  счита, че като общо правило децентрализираните агенции трябва да поемат справедлив дял във връзка с реализирането на икономии на разходи, подобно на другите институции; отбелязва, че засиленото сътрудничество между агенции, които попадат в сферата на компетентност на настоящата комисия (ЕАОС, ECHA, ECDC, ЕОБХ, ЕМА), и постоянният ангажимент за повишаване на ефикасността вече доведоха до по-добро разходване и използване на средствата;

22.  освен това припомня много важните задачи, които тези пет децентрализирани агенции изпълняват както за Европейската комисия, така и за гражданите на Съюза, а също така и за външните клиенти на агенциите, които печелят от събирането на такси (например ECHA, EMA); в този контекст подчертава, че е от изключително значение тези агенции да получават подходящи човешки и финансови ресурси, за да могат да изпълняват правилно, независимо и своевременно тези сложни и изключително важни задачи;

23.  по тази причина изразява загриженост относно подхода на Комисията спрямо децентрализираните агенции, тъй като наложените им съкращения, особено в областта на човешките ресурси, са несправедливи и неподходящи в сравнение със съкращенията, наложени на другите институции на Съюза; изразява решимост за връщане към целесъобразна оценка на съответните потребности на всяка агенция, като всеки случай се разглежда поотделно;

24.  принципно не е убедена, че възлагането на услуги на външни изпълнители с цел намаляване на персонала в щатните разписания ще е икономически по-ефективно в дългосрочен план, тъй като доставчиците на услуги трябва да се контролират и да им се дават насоки, като същевременно се осигури печалба;

25.  подчертава, че пилотните проекти и подготвителните действия са много ценни инструменти за инициирането на нови дейности и политики; отново заявява, че няколко идеи на настоящата комисия са били успешно приложени в миналото; следователно ще продължи да използва тези инструменти през 2016 г.; насърчава пълното използване на наличните маржове по всички функции;

26.  отбелязва резултата от предварителната оценка на Комисията на приложимостта на предложените от членовете на комисията ENVI пилотни проекти, които по принцип отразяват приоритетите на комисията ENVI в областта на околната среда и здравето; призовава Комисията да въведе процедура за последващи действия с цел да информира Парламента относно напредъка и равнището на изпълнение на пилотните проекти и подготвителните действия.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Marijana Petir

3.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Илдико Гал-Пелц

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че сферата на отговорност на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите в рамките на бюджетната процедура включва бюджетните редове в дялове 2 (Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП), 14 (Данъчно облагане и митнически съюз) и 33 (Правосъдие и потребители);

2.  припомня, че единният пазар е основен двигател за създаването на работни места и за растеж, особено за малките и средните предприятия (МСП); отбелязва обаче, че въпреки това в много отношения този потенциал остава неизползван, какъвто е например случаят с цифровия единен пазар; следователно призовава за по-ефективно изразходване на бюджета чрез установяване на ясен набор от приоритети в областта на финансирането с оглед на постигането на напредък по отношение на единния пазар и последващото от това развитие на икономиката;

3.  приветства значителното увеличение на сумата, разпределена по бюджетен ред 14 02 01 „Подкрепа за функционирането и модернизацията на митническия съюз“; подкрепя постигането и прилагането на целите на програмата чрез продължаване на изпълнението на съществуващите инициативи за модернизация, по-специално проекта за електронни митници, и чрез разработването на стратегия за съвместно управлявани и експлоатирани ИТ системи в свързаните с митниците области, както и чрез подобряване на подходящата координация между държавите членки, насърчаване на обмена на най-добри практики, навременно прилагане и мониторинг на правилното прилагане на законодателството на Съюза;

4.  счита, че потребителите са в основата на новия цифров икономически модел и е убедена, че бюджетът за тази област на политиката следва да отразява това; отбелязва, че следователно е важно да се обезпечи финансиране за актуализиране на политиката за потребителите, за да се осигури ефективно приспособяване към бързите технологични и икономически промени;

5.  отправя искане за финансирането на нов пилотен проект, озаглавен „Предоставяне на повече права на потребителите и образование относно безопасността на продуктите и пазарния надзор в цифровия единен пазар (DSM)“, като подходящ последващ проект след едногодишния проект, озаглавен „Обучение на МСП относно правата на потребителите в ерата на цифровите технологии“, предложен от IMCO за 2015 г., който да допринася за широка публична образователна кампания, която да помогне на потребителите и предприятията да разберат сложните правила и разпоредби, свързани с електронната търговия;

6.  подчертава, че това следва да помогне на гражданите и на малките и средните предприятия (МСП) да спазват законодателството за защита на потребителите в онлайн среда; подчертава, че в един наистина свързан цифров единен пазар всеки потребител следва да може да се ползва от същото качество на услугите и продуктите, закупени онлайн, и да получава по прозрачен начин достатъчно информация за покупката;

7.  счита, че е важно съответните органи да могат да спират продуктите и да заставят дружествата да изземват или да оттеглят продуктите от европейския пазар; счита, че опростяването и уеднаквяването на правилата и стандартите би намалило потенциалните проблеми, свързани със съответствието, и следователно би било от полза както за потребителите, така и за търговците; счита в това отношение, че търговците следва също да получават информация за това как да уреждат дължимите от тях данъци във връзка с трансгранични сделки в рамките на Съюза като ефикасно използват системата „ДДС на едно гише“;

8.  припомня необходимостта от финансиране на многоезичното приложение за платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС); подчертава, че наличието на добре функциониращи системи за ОРС на територията на целия Съюз ще насърчи потребителите да търсят решения на проблемите, които срещат при закупуване на продукти и услуги на единния пазар, и ще увеличи покупките онлайн; припомня, че увеличаването на обема на търговията онлайн и на трансграничната търговия в Съюза също така ще даде по-голям избор на потребителите и ще предостави на предприятията нови възможности, ще осигури достъп до нови пазари и ще помогне за генерирането на допълнителен икономически растеж;

9.  признава значението на Форума по въпросите на единния пазар; припомня, че 2015 г. е последната година от подготвителното действие и по тази причина следва спешно да се стартира ново законодателно предложение от страна на Комисията, с цел да се осигури продължаването на това важно събитие;

10.  подчертава, че SOLVIT отчита добро равнище на удовлетвореност на клиентите при решаване на проблеми, засягащи гражданите; счита, че може да се положат повече усилия за подобряване на съвместното функциониране на инструментите за управление, за повишаване на осведомеността за тези инструменти и за извличане на възможно най-голяма стойност от разпределените за тях средства; приканва за допълнителен размисъл относно възможността за консолидиране на тези инструменти в бъдещи бюджетни предложения; отбелязва своята подкрепа за бюджетен ред 02 03 04 относно механизмите за управление на вътрешния пазар; счита, че на Мрежата на европейските потребителски центрове също следва да се предостави подходящо финансиране, което да ѝ позволи да продължи своята мисия да образова гражданите в областта на техните права като потребители в Европа;

11.  счита, че подкрепата за реалната икономика следва да бъде ключов приоритет за Съюза с оглед на създаването на работни места и устойчив растеж; приканва настоятелно МСП да бъдат по-добре информирани за тази възможност, така че да се постигне максимално усвояване, по-специално от страна на МПС, на тази финансова подкрепа; категорично призовава за предоставянето на достатъчно финансиране за преход към кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите;

12.  изтъква необходимостта от осигуряване на подходящо финансиране за Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), както и за мрежата Enterprise Europe през 2016 г., за да се насърчава растежът на МСП и да им се помогне да преодоляват предизвикателствата, свързани с достъпа до единния пазар, както и до световния пазар чрез по-добър достъп до информация за възможностите извън собствената им държава членка, както и отвъд границите на Съюза; подчертава, че осигуряването на добър достъп до финансиране и увеличаването на разбирането на цифровите инструменти са от решаващо значение за запазването на конкурентоспособността на предприятията;

13.  приветства увеличението по бюджетен ред 02 04 02 03 „Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП)“ и по бюджетен ред 02 03 „Вътрешен пазар за стоки услуги“ и предлага Комисията да наблюдава ефективността на финансираните проекти, за да се увеличат иновациите за МСП;

14.  изразява загриженост предвид драстичното намаление по бюджетен ред 02 02 01 „Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и пазарния достъп на предприятията от Съюза“ и по бюджетен ред 02 02 02 „Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти“, които са част от COSME;

15.  изтъква, че стандартите са важни инструменти за конкурентоспособността на предприятията, чието участие в процеса на стандартизация е от съществено значение за технологичния напредък, както и за съпоставимостта на качеството на материалите и на продуктите в Съюза; поради това изразява съгласие, че плащанията по бюджетен ред 02 03 02 01 с цел оказване на подкрепа за дейностите по стандартизация, извършвани от CEN, CENELEC и ETSI, следва да бъдат увеличени в съответствие с предложението на Комисията.

16.  в светлината на приемането на регламента за системата еCall (спешно повикване от автомобил), призовава за осигуряване на подходящо финансиране на Европейската агенция за ГНСС, за да се постигне пълно прилагане на регламента;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Jens Nilsson, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Andrey Novakov, Adam Szejnfeld

1.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Масимилиано Салини

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   подчертава, че планираното за транспортния сектор финансиране основателно е обвързано с други политики, като например сближаване, конкуренция, околна среда, научни изследвания, туризъм и сигурност; отбелязва, че транспортните инфраструктури са в основата на свободното движение на хора, стоки и услуги, върху което се базира проектът за единен пазар, и че това свободно движение е едновременно мощен катализатор за интеграция на ЕС и ключов фактор за развитие на европейската търговия и промишленост;

2.   подчертава, че възстановяването на растежа и работните места е приоритет на европейските политики и че инфраструктурните проекти допринасят за това възстановяване пряко чрез създаването на работни места на съответните строителни обекти и непряко чрез експлоатацията и поддръжката на тази инфраструктура, както и по-общо – чрез повишаване на конкурентоспособността на съответните региони; приветства факта, че при провеждане на разискванията относно плана „Юнкер“ всички държави членки подкрепиха този подход и възприеха становището, че инвестициите в стратегическа инфраструктура не следва да бъдат пренебрегвани в Пакта за стабилност;

3.   отбелязва, че споразумението относно Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) води до съкращения в Механизма за свързване на Европа (МСЕ); приветства инициативата за по-голямо мобилизиране на частния сектор за финансирането на транспортни проекти чрез използване на иновативни финансови инструменти; отбелязва обаче, че някои проекти са по-малко привлекателни за този вид оператори поради твърде ниската или несигурна възвращаемост на инвестициите; при все това припомня, че целта на ЕФСИ е да коригира неефективността на пазара в секторите с профил риск – възвращаемост, които биха могли да отблъснат частните инвеститори, подчертава че макар инвестициите в железопътни линии, устойчива градска мобилност и вътрешни водни пътища да водят до значителни социално-икономически ползи и ползи за околната среда, те са по-малко рентабилни и за тяхното изпълнение са необходими безвъзмездни средства; подчертава, че независимо от избрания метод на финансиране вноската от бюджета на ЕС трябва да бъде съсредоточена върху проекти с висока европейска добавена стойност;

4.   подчертава значението на TEN-T не само като възлови точки за свързване в рамките на Европа, но също и като възможност за слагане на началото на отделните национални пазари, местни икономики, градски и метрополни области; по тази причина подчертава, че е важно да се завършат приоритетните коридори, определени на европейско равнище, и по-специално за високоскоростните железопътни линии; обръща внимание на безпрецедентния интерес, проявен от държавите членки в отговор на поканите за представяне на заявления по МСЕ – транспорт за 2014 г., както и на големия брой допустими висококачествени проекти, които не можеше да бъдат приети поради липса на налични средства; във връзка с това настоява, че предвиденото от МФР финансиране по отношение на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания трябва да се спазва и да бъде подложено на преглед с оглед на успешното постигане на приоритетите и целите на МСЕ и допълването на бюджета, отпуснат за МСЕ;

5.   настоятелно призовава Комисията да вземе предвид, с цел отпускане на средства от МСЕ, икономическите и социалните трудности, пред които са изправени някои държави членки и които застрашават да възпрепятстват в значителна степен представянето на проекти; следователно призовава Комисията да предостави необходимата помощ на тези държави в рамките на програмата МСЕ;

6.   подчертава важната роля на научните изследвания и иновациите в транспортния сектор и сектора на туризма с акцент върху устойчивата градска мобилност, социално-икономическите познания и екологичните характеристики; следователно счита, че за тези видове иновативни технологии и знания следва да бъдат заделени подходящи средства в рамките на „Хоризонт 2020“ и Shift2Rail;

7.   препоръчва да се постави по-силен акцент върху транспортните политики, свързани с пристанищата и летищата, тъй като те насърчават конкурентоспособността чрез по-нататъшното развитие на един устойчив вътрешен пазар, както и отварянето на Европа за останалата част от света; подчертава необходимостта от рационална европейска политика, която да засилва специфичността особено на пристанищата и тяхното географско местоположение; счита, че подобрените интермодални връзки и подобрената взаимосвързаност следва да направят възможно улесняването на търговията със съседните райони и да направят транспортната ни система по-устойчива; подчертава, че е важно да се изготви европейска стратегия за насърчаване на по-добра и по-голяма свързаност между летищата на национално и международно равнище;

8.   подчертава, че Парламентът има по-малка гаранция за достъп до официални документи относно бюджета на ЕС в сравнение с другите институции; следователно призовава за преразглеждане на междуинституционалните споразумения с цел да се предостави подходящ достъп на членовете на Европейския парламент, които представляват европейските граждани, до документи, дори когато тези документи съдържат „чувствителна“ информация;

9.   насочва вниманието към предстоящото приемане на четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, който предвижда засилване на ролята на Европейската железопътна агенция за сертифициране и издаване на разрешителни за търговия с цел повишаване на ефикасността на процедурите, графиците и ресурсите; подчертава необходимостта от предоставяне на Агенцията на подходящи финансови, човешки и логистични ресурси за изпълнението на тези нови задачи; освен това припомня, че този пакет трябва да бъде част от по-широкообхватен план за действие за повишаване на привлекателността на железопътния сектор; по тази причина счита, че е важно да се инвестира повече в развитието на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) с единен европейски стандарт, който е оперативно съвместим, и съвместното предприятие Shift2Rail да започне незабавно работа;

10. подчертава, че Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) следва да получи необходимите средства за контрол на безопасността и предотвратяване на замърсяването, причинявано от нефтени и газови инсталации в крайбрежни води, както е решено в Регламента относно финансирането на ЕАМБ;

11. насочва вниманието към решаващата роля на агенциите, чиято основна отговорност е да гарантират безопасността на различните видове транспорт; по тази причина отхвърля предложените съкращения в оперативните бюджети на агенциите и изразява несъгласие с предложените съкращения, които биха могли да подкопаят безопасността на транспорта;

12. подчертава стратегическата важност на Единното европейско небе като основен инструмент за гарантиране на безопасност, екологични характеристики, конкурентоспособност и защита на правата на гражданите; подчертава, че ЕС следва да осигури достатъчно средства за своя технологичен стълб SESAR чрез МСЕ и програмите за научни изследвания; счита, че чрез предстоящото приемане на редица предложения за укрепване на позицията на европейските оператори по отношение на останалата част от света се предвижда възлагането на допълнителни задачи на Европейската агенция за авиационна безопасност; следователно счита, че частта на нейните средства, която идва от бюджета на ЕС, следва най-малкото да се запази на настоящите равнища, а не да се намалява дори ако частният сектор също участва в нейното финансиране;

13. посочва необходимостта от повишаване на финансовата прозрачност на агенциите, не на последно място по отношение на действително изпълняваните от тях задачи; счита, че назначенията следва да се извършват въз основа на заслуги и чрез провеждането на публични процедури, като се публикуват критериите за подбор и максималните стойности на възнагражденията;

14. предлага, като се има предвид фактът, че няма пряк бюджетен ред за туризма, да се продължи максималното използване на възможностите, предлагани от европейските структурни и инвестиционни фондове и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), както и от пилотните проекти и подготвителните действия, за да се утвърди привлекателността на „стария континент“ за туристите; подчертава, че ефикасното сътрудничество между съответните многобройни политики и фондове на ЕС е изключително важно в тази област и също така следва да вземе под внимание публично-частните партньорства;

15. призовава за включването на пряк бюджетен ред за туризма в бюджета на ЕС за 2016 г.;

16. очаква от Комисията да представи годишен преглед на проектите в областта на туризма, които са съфинансирани от различните фондове на ЕС;

17. предвид финансовото участие на туристическата дейност в БВП на ЕС и неговото въздействие върху създаването на работни места призовава бюджетът за дейности в сектора на туризма по програмите COSME за 2016 г. да бъде увеличен на 13 милиона евро; призовава да се избягват по-нататъшни съкращения на бюджета за действия в сектора на туризма в настоящата многогодишна финансова рамка (МФР);

18. препоръчва да се обърне специално внимание на градските възлови точки в контекста на европейската транспортна политика; припомня, че понастоящем повече от половината от населението по света живее в градове и тенденцията за това явление се засилва; по тази причина счита, че приносът за ефикасни, интермодални, устойчиви и безопасни системи за градска мобилност, както и връзката на градските и метрополните области със селските и отдалечените райони представлява солиден принос за световния растеж;

19. призовава Комисията да подпомогне местните, регионалните и националните органи и заинтересовани страни да разгледат съществуващите и новите възможности за финансиране от ЕС на обществения транспорт, както и да разработят иновативни схеми за публично-частни партньорства; подчертава, че европейските структурни и инвестиционни фондове следва да се използват по-систематично за градовете, които са изготвили планове за интегриран местен транспорт, като например планове за устойчива градска мобилност, и които са определили подходящи действия в съответствие с критериите, установени в приложимото законодателство;

20. настоява, че инвестициите в транспортна инфраструктура чрез МСЕ и научните изследвания в областта на транспорта, осъществени от съвместното предприятие Shift2Rail и програмата „Хоризонт 2020“, не следва да служат като променлива величина, която подлежи на корекция, с оглед на постигането на споразумение за бюджета за 2016 г.;

21. подчертава ролята на научните изследвания и иновациите в транспортния сектор и сектора на туризма както за развитието на интелигентни транспортни системи и устойчива и чиста енергия, така и за повишаване на сигурността и подобряване на услугите за потребителите; следователно отхвърля предложените съкращения за областта на научните изследвания, и по-специално за бюджетните кредити за плащания.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.8.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Peter Lundgren, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Dalton, Markus Ferber, Michael Gahler, Georgi Pirinski, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Piernicola Pedicini, Julia Reda, Kristina Winberg

18.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие

на вниманието на комисията по бюджети

относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Мария Спираки

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита за тревожно намаляването на бюджетните кредити за плащания по функция 1б на 49 милиарда евро (с 4% по-малко отколкото през 2015 г.) и се пита със загриженост дали сумите, предложени в проектобюджета за 2016 г. (ПБ) за функция 1б са достатъчни за покриване на настоящото безпрецедентно равнище на плащания, поради изоставането по тази функция;

2.  отбелязва, че съгласно документа на Комисията, озаглавен „Елементи на плана за плащанията, чрез който да бъде възстановена устойчивостта на бюджета на ЕС“ предвидените за функция 1б бюджетни кредити за плащания трябва да се използват също така за плащане на очакваното изоставане в края на 2015 г. (20 милиарда евро), и призовава Комисията към по-нататъшни усилия за намаляване на забавянията на плащанията, като подчертава, че такива забавяния значително увеличават тежестта върху регионалните и националните органи, особено за тези, които изпитват социални, икономически и финансови затруднения, и оказват много сериозен ефект на доминото върху получателите и уязвимите бенефициенти на финансиране;

3.  припомня, че в заключенията на шестия доклад относно икономическото, социалното и териториалното сближаване се подчертава факта, че регионалните неравенства са се увеличили от 2008 г. насам; подчертава решаващата роля на бюджета на ЕС за привличането на инвестиции, като се има предвид, че допълвайки публичното и частното финансиране на национално и международно равнище, ефектът на лоста, който той има, допринася за засилване на растежа и осигуряване на икономическо, социално и териториално сближаване в Съюза;

4.  отбелязва, че в ПБ на ЕС за 2016 г. се предвиждат поети задължения, възлизащи на 153 500 милиарда евро (намаление с 5,3% спрямо 2015 г.) и бюджетни кредити за плащания, възлизащи на 143,5 милиарда евро (увеличение с 1,6% спрямо 2015 г.);

5.  отбелязва, че предложеното равнище на бюджетни кредити за плащания в ПБ за 2016 г. е резултат от значителното повишаване на бюджетните кредити за плащания по програмите в периода 2014 – 2020 г. и значителното намаляване за програмите в периода 2007 – 2013 г., въпреки че 50% от поисканите за 2016 г. плащания все още са свързани с последните;

6.  отбелязва освен това, че е желателно също така предварително да се вземе предвид въздействието, което промяната в Многогодишната финансова рамка 2014 – 2020 г. ще окаже върху плащанията по функция 1б;

7.  припомня необходимостта от достатъчни средства за гарантиране на правилното изпълнение на програмите от една страна и на тяхното многогодишно функциониране, от друга, които взети заедно изискват подходящи средства и мерки с цел свеждане до минимум на риска от повтаряне на изоставането на плащанията; припомня, че изостаналите плащания подкопават отчетността на Съюза и доверието в него; изисква дългосрочно решение за изоставането на плащанията, което е структурен проблем с вероятност да се появи отново, ако не се намери подходящо решение; овен това отбелязва нарастването на административните разходи, въпреки направените по-рано уверения, че те ще бъдат ограничени до същото равнище;

8.  призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки и регионите, да извърши изчерпателно наблюдение и да изготви подробна прогноза за развитието на плащанията по функция 1б, свързани с програмния период 2014 – 2020 г., като използва измерими и във връзка с това сравними основни показатели за ефективност, които свидетелстват за ефикасността и ефективността на бюджетните кредити;

9.  изразява загриженост, че в някои случаи държавите членки превеждат средствата бързо, за да избегнат загуба на разпределени средства – процедура, която повишава риска от нередности и може да доведе до финансови корекции, и че може да възникне ситуация, при която средства, които не са били усвоени до края на програмния период, са подлежали на автоматично освобождаване;

10.  приветства предложението на Комисията за подготвително действие по функция 1б, което е отворено за всички държави членки и има за цел финансирането на развитието на капацитет и изграждането на институции за подкрепа на въвеждането на реформите, определени като приоритетни в жизнения цикъл на макроикономическото наблюдение, и призовава за още подобни инициативи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Petras Auštrevičius, Jan Olbrycht, Maurice Ponga

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Brando Benifei, Andrejs Mamikins, Soraya Post

7.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Жан-Пол Дьонано

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съжаление във връзка с факта, че предвид тавана, наложен от многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. (МФР) по отношение на функция 2, някои основни категории разходи в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) има вероятност на практика да бъдат съкратени през 2016 г., включително директните плащания и пазарните мерки, въпреки че като цяло бюджетните кредити за поети задължения и за плащания са увеличени съответно с 2,4 и 1,6%;

2.  отбелязва във връзка с това предложената сума в размер на 63,1 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения (-0,1% в сравнение с 2015 г., като въздействието вследствие на препрограмирането е неутрализирано) и 55,9 милиарда евро в бюджетни кредити за плащания (-0,2 %) в проектобюджета (ПБ) за 2016 г. за функция 2;

3.  отбелязва, че ПБ за 2016 г. оставя марж от 1,2 милиарда евро под тавана за поети задължения и марж от 1,1 милиарда евро под подтавана за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ); настоява маржът в рамките на функция 2 да бъде запазен с оглед на евентуални бъдещи кризи в селскостопанския сектор; очаква писмото за внасяне на корекции на Комисията, което вероятно ще бъде оповестено през октомври 2015 г. и което следва да се основава на актуализирана информация относно финансирането на ЕФГЗ;

4.  подчертава факта, че ПБ за 2016 г. представлява първата година на пълно прилагане на директните плащания, въведени с Регламент (ЕС) № 1307/2013; отбелязва в този контекст намалението на бюджета на ЕФГЗ от 1,4% в бюджетни кредити за поети задължения и плащания вследствие на трансфери между двата стълба на ОСП;

5.  отбелязва, че съгласно ПБ за 2016 г. финансирането за развитие на селските райони по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ще бъде увеличено с 2,8% по отношение на бюджетните кредити за поети задължения и с 6,3% по отношение на бюджетните кредити за плащания; подчертава при все това, че увеличението е логична последица от късното планиране на новите програми за периода 2014 – 2020 г. и приключването на програмите от периода 2007 – 2013 г.;

6.  приветства инициативите за овладяване на равнището на неизпълнените поети задължения и ги счита за предпоставка за успешното начало на програмния период 2014 – 2020 г.; по тази причина призовава настоятелно Съвета и държавите членки да предприемат всички необходими стъпки за покриване на неизпълнените искания за плащане;

7.  изразява съжаление във връзка със съкращенията на бюджета за интервенции на селскостопанските пазари спрямо 2015 г.; предвид обстоятелството, че Русия потвърди продължаването на действието на своята забрана върху вноса до август 2016 г., призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки, като например използването на наличния марж под тавана, за да се осигури подкрепа за земеделските стопани в Съюза в целия селскостопански сектор, както и сектора на храните, засегнати от ембаргото, и по-специално в съседните на Русия държави, и счита, че в обхвата на извънредните мерки трябва да бъдат включени и държавите, които са косвено засегнати от руското ембарго; приветства решението на Комисията, съгласно което мерките в подкрепа на производителите на плодове и зеленчуци, засегнати от руското ембарго, трябва да бъдат продължени, считано от 1 август 2015 г., и призовава тези мерки да останат в сила, докато продължава забраната върху вноса, и да бъдат разширени, така че да включат всички засегнати земеделски и животновъдни сектори; посочва, че секторът на млякото изисква специално внимание, тъй като руското ембарго се добавя към несигурността за производителите, като засилва спада на цените, наблюдаван след премахването на системата на квотите;

8.  настоява, че е необходимо да се осигурят финансови средства за компенсиране на икономическите загуби, понесени от земеделските стопани вследствие на пазарните кризи и на санитарните или фитосанитарните кризи като разпространението на Xylella fastidiosa, и изтъква отново необходимостта за целта да се използват наличните маржове по функция 2; настоява, че компенсациите за изкореняването следва да включват и рехабилитация на земеделските екосистеми, в това число почвата, както и установяването на стабилно биологично разнообразие, и по-специално гарантирането на генетичното разнообразие на посадъчния материал, който в идеалния случай да е резистентен към болестта или вредителя или да е в състояние да ги толерира; счита в действителност, че една от целите на всяка отпусната помощ следва да бъде гарантирането на балансирани, биологически разнообразни земеделски екосистеми и ландшафт, които са по-малко уязвими на бъдещи атаки; призовава Комисията и Съвета да предприемат всички необходими мерки за борба с деградацията на тези пазари;

9.  призовава за заделяне на допълнително финансиране за сектора на отглеждането на маслини и за сектора на маслиновото масло, за да се компенсират загубите на земеделските производители, причинени от Xylella fastidiosa, за засилване на мерките за превенция в Европа, за борба с разпространението на тази опустошителна болест и за преструктуриране на сектора и консолидиране на научните изследвания на патогена и на неговия носител;

10.  отбелязва, че по принцип са необходими инвестиции, за да станат нашите земеделски екосистеми устойчиви на изменението на климата и на установяването и разпространението на инвазивни видове, а именно чрез биологически разнообразен обработван ландшафт и поминък, здрави почви, които съдържат хищници и полезни видове, даващи възможност за естествено регулиране на популациите от вредители;

11.  изразява съжаление по повод предложените от Комисията и подкрепени от Съвета съкращения в размер на 2 милиона евро за програмата за мляко в училищата от 77 милиона евро бюджетни кредити за 2015 г. на 75 милиона евро в ПБ за 2016 г.; припомня искането на Парламента за увеличение от 20 милиона евро на година за тази схема; приветства предложеното от Комисията и подкрепено от Съвета леко увеличение на бюджетните кредити за схемата за плодове в училищата на 150 милиона евро; подчертава, че двете програми доказаха, че са полезни в рамките на държавите членки, и изтъква значението им с оглед на настоящата криза и на равнищата на недохранване сред децата в рамките на Съюза; призовава Съвета да вземе под внимание предложенията на Парламента за опростяване на бюрокрацията за държавите членки, за да се засили ефикасността на двете схеми;

12.  изразява съжаление по повод на предложените от Съвета съкращения в размер на 13,8 милиона евро на оперативните средства за организациите на производителите от сектора на плодовете и зеленчуците предвид значението им за веригата на доставки на храни и настоящите предизвикателства, пред които е изправен секторът;

13.  призовава програмите за мляко и плодове в училищата да бъдат преместени във втория стълб на ОСП, за да може при изготвянето по места специфичните им характеристики да бъдат съобразени в по-голяма степен с регионалните особености и потребности, като по такъв начин се постигне по-доброто им приемане и по-лесното им прилагане;

14.  настоява всички приходи в бюджета на ЕС, произтичащи от таксата за глоби за свръхпроизводство, да бъдат заделени за реинвестиране в сектора на млякото и млечните продукти, като другите целеви приходи от селското стопанство през 2014 – 2015 г. трябва да останат в рамките на функция 2; счита, че наложените през 2015 г. такси за превишаване на квотите, особено в сектора на млякото, следва да бъдат използвани изцяло за подпомагане на пазара и за други мерки в помощ на сектора на млякото; приветства предложението на Комисията да задели тези приходи за ЕФГЗ;

15.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че средствата, отпуснати за резерва за кризи в селскостопанския сектор в бюджета за 2016 г., които впоследствие не бъдат усвоени, остават изцяло в рамките на функция 2 за следващата бюджетна година за директни плащания към земеделските стопани, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1306/2013;

16.  отбелязва, че през последните години европейското селско стопанство все по-често преживява кризи; призовава поради това Комисията да преразгледа системата за финансиране при извънредни обстоятелства и да създаде нов инструмент, който създава условия за бърза политическа намеса в случай на криза, без това да представлява тежест за годишните директни плащания;

17.  призовава Комисията и държавите членки да осъществяват своевременен мониторинг на колебанията на цените на селскостопанските продукти, с особен акцент върху сектора на млякото и млечните продукти, които оказват неблагоприятно въздействие върху доходите на земеделските стопани, и да реагират бързо и ефективно, когато е необходимо, като дават на земеделските стопани пряка възможност за борба с тези колебания на цените;

18.  отбелязва отражението на премахването на квотите за мляко и счита, че са необходими подготвителни мерки, за да се избегнат дисбаланси на пазара след премахването на квотите за захарта през септември 2017 г.;

19.  призовава Комисията да мобилизира резерва за реакция при кризисни ситуации в сектора на селското стопанство, за да приложи спешни мерки за подпомагане на сектора на млякото и млечните продукти; счита, че целта на подобни мерки следва да бъде да се помогне на малките и средните млекопроизводители, засегнати най-силно след премахването на системата на квотите през 2015 г., и че следва да се заделят средства за технологично подобрение на производствения процес и стимули за производството на продукти с добавена стойност;

20.  приветства равнището на финансовите средства, отпуснати за подпомагане на пчеларството, тъй като Парламентът последователно сочи пчеларството и запазването на функционалното биологично разнообразие, в частност опрашителите и услугите, които те предоставят, като приоритети за бъдещето на селското стопанство;

21.  подчертава целите за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на европейското селско стопанство и изисква да се осигурят ресурси за постигането на тези цели; припомня потенциала на селскостопанската политика по отношение на създаването на работни места, техническите и социалните иновации и устойчивото развитие, особено в селските райони, където те насърчават регионалното развитие;

22.  подчертава значението на развитието на нови пазари за поддържане на конкурентоспособността и за засилване на устойчивостта на европейското селско стопанство на пазарни кризи, както в случая с руското ембарго; призовава за финансова подкрепа за развитието на пазара, наред останалото чрез използване на средства от допълнителния налог;

23.  подчертава, че е важно финансовите средства, предназначени за научни изследвания в хранително-вкусовия сектор, по-специално от бюджета за „Хоризонт 2020“, да не се използват за други цели, за да се стимулира новаторството в селскостопанския сектор;

24.  припомня трудностите, срещнати през предишни финансови години, в които бюджетните кредити бяха намалени; счита, че всеки опит за намаляване на бюджетните кредити за селскостопанския сектор би бил неефективен и дори опасен, тъй като би изложил на опасност целите на ОСП, като засили уязвимостта на сектора, и би отслабил значително усилията за подобряване на конкурентоспособността на европейското селско стопанство.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

4

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz, Igor Šoltes

4.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Ален Кадек

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Общ преглед

1.  припомня колко важно е бюджетът на Европейския съюз да отразява обявените политически цели по отношение на заетостта, предприятията и предприемачеството; настоява на факта, че областта на рибарството и морското дело също са източник на заетост и растеж и че те допринасят активно за регионалното развитие и за управлението на природните ресурси;

2.  подчертава, че рибарството и морското дело имат важно икономическо, социално и екологическо измерение и че те играят жизненоважна роля в „синята икономика“;

3.  изразява загриженост във връзка с положението на сектора на рибарството, който трябва да запази конкурентоспособността си, като същевременно се съобразява с изискванията на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и на изискванията за добро управление на рибните ресурси в контекста на управлението на запасите над нивата на биомаса, които позволяват максимален устойчив улов; изразява загриженост по повод на трудностите при изпълнението на задължението за разтоварване на сушата от операторите и националните органи;

4.  определя положението със заетостта на младите хора в този сектор за политически приоритет; подчертава, че е отговорност на държавите членки да направят всичко възможно, за да улеснят достъпа на младите хора до различни професии в областта на рибарството с помощта на всички инструменти, с които разполагат, включително европейските структурни фондове;

Позиция на Съвета

5.  изразява съжаление относно факта, че в дял 11, раздел III, Съветът намали бюджетните кредити за поети задължения със 750 388 EUR, а бюджетните кредити за плащания с 4 646 986 EUR;

6.  изразява загриженост по отношение на прочита на бюджета за 2016 г. от страна на Съвета, който не взема предвид политическите ангажименти, поети в Многогодишната финансова рамка (МФР) и намалява определени бюджетни кредити, който са от жизненоважно значение за осъществяването на ОПОР; ето защо призовава бюджетните кредити в дял 11, раздел III на проектобюджета на Комисията да бъдат възстановени;

Положение на бюджетните кредити за поети задължения по дял 11 от раздел III

7.  приема за сведение предложението на Комисията за бюджет за 2016 г. по отношение на бюджетните кредити за поети задължения; приема за сведение вписаната сума в размер на 1 047 031 838 EUR по функция 2 на МФР; приема за сведение намалението от 41,1 % в сравнение с предходната финансова година; констатира, че въпросното намаление от 729 120 330 EUR съответства по същество на прехвърлянето на бюджетни кредити от 2014 финансова година към 2015 година, вследствие на техническото преразглеждане на МФР и на закъснението в планирането на структурните фондове, включително Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);

8.  изтъква, че бюджетните кредити за финансовата 2015 година бяха увеличени със 740 725 000 EUR, благодарение на неизползваните бюджетни кредити за 2014 година;

9.  отбелязва, че намалението в проектобюджета се понася по същество от бюджетните кредити, предназначени за ЕФМДР, което съответства на намаление на стойност 728 588 330 EUR в сравнение с 2015 финансова година; при все това счита, че бюджетните кредити за поети задължения съответстват на политическите решения, взети по време на преговорите за ЕФМДР и за таваните на МФР;

10.  приема за сведение бюджетните кредити за поети задължения, разпределени за партньорските споразумения за устойчиво рибарство (СУР) и за задължителните вноски в регионални организации за управление на рибарството (РОУР), вписани в размер на 150 500 000 EUR в проектобюджета и съответстващи на намаление от 0,4 % спрямо 2015 година; при все това счита, че като се вземат предвид хипотезите за инфлация тази стагнация съответства на намаление на бюджетните кредити;

11.  отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения по функция 5, предназначени за административни разходи за дял 11, раздел III, в размер на 36 056 336 EUR, представляват намаление в размер на 139 563 EUR, което се вписва в усилията за намаляване на административните разходи на Комисията; приветства по този повод добрият пример, който Комисията дава, по отношение на намаляването на административните разходи;

Положение на бюджетните кредити за плащания по дял 11 от раздел III

12.  приема за сведение предложението на Комисията за бюджет за 2016 г. по отношение на бюджетните кредити за плащания; отбелязва вписаната сума в размер на 720 647 758 EUR по функция 2 от МФР, която съответства на намаление от 24,9 % в сравнение с предишната финансова година; отбелязва, че това намаление на стойност 238 621 588 EUR съответства по същество на увеличение на бюджетните кредити за 2015 година, което има за цел да посрещне исканията за плащания, идващи от Европейския фонд за рибарство (ЕФР);

13.  отбелязва, че това намаление се отнася единствено до бюджетните редове, съответстващи на структурните фондове; твърди, че съответното намаление е било предвидимо и че вписаните в проектобюджета за 2016 година суми съответстват на потребностите;

14.  приема за сведение размера на плащанията, поискани за партньорските споразумения за устойчиво рибарство и задължителните вноски в РОУР, а именно 150 000 000 EUR, съответстващи на леко увеличение от 0,3 %, което в голяма степен се заличава от инфлацията;

15.  отбелязва, че бюджетните кредити за плащания по функция 5, предназначени за административни разходи за дял 11, раздел III, са в същия размер като бюджетните кредити за поети задължения;

Административни разходи и щатно разписание

16.  подчертава усилията за ограничаване на разходите чрез намаляване на административните разходи от страна на Комисията; предупреждава Съвета относно всички опити за намаляване на тези разходи, които, ако бъдат осъществени, ще натоварят значително с дългове капацитета на ГД „Морско дело и рибарство“ да изпълнява правилно всички свои задачи;

17.  приема за сведение факта, че щатното разписание на ГД „Морско дело и рибарство“ се вписва в целите за намаляване на броя на постовете с 1 % годишно, като се вземе предвид преразпределението на щатни бройки; отбелязва, че прогнозите за 2016 г., въпреки че регистрират понижаване, не възпрепятстват сериозно предстоящите задачи на ГД „Морско дело и рибарство“;

18.  приветства сътрудничеството в областта на човешките ресурси, между ГД „Морско дело и рибарство“ и Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия, последната от които изпълнява някои части от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), включително интегрираната морска политика и контрола и становищата и научното познание; приканва службите на Комисията да задълбочат това добро сътрудничество;

19.  приканва Съвета да запази размера на бюджетните кредити за административни разходи по функции 2 и 5 на поисканото в проектобюджета равнище;

Външно измерение на общата политика в областта на рибарството (ОПОР)

20.  счита, че е правилно да се обмисли възможността бюджетните кредити, предназначени за партньорските споразумения за устойчиво рибарство да се третират като едногодишни кредити, с оглед на факта, че в момента, в който бъде утвърдено дадено бюджетно задължение, то бива последвано от плащане в същия размер;

21.  призовава ГД „Морско дело и рибарство“ да наблюдава строго секторната помощ чрез въвеждането на подробни матрици, в съответствие с показателите, предложени в справките за програмите;

22.  счита, че равнището на бюджетни кредити, поискано от Комисията, е достатъчно и необходимо за изпълнението на амбициозните цели на външното измерение на ОПОР;

Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

23.  приема за сведение бюджетните кредити, предвидени за Европейската агенция за контрол на рибарството; изразява съжаление по повод на загубата на едно място в щатното разписание; поради това предлага бюджетът на EFCA да бъде увеличен, така че тя да може да изпълнява новите си задачи, произтичащи от новия основен регламент относно ОПОР; счита, че предлаганото увеличение следва да покрива разходите, натрупани по отношение на личен състав, операции и ИТ поддръжка;

24.  приканва Съвета и Комисията да възобновят диалога по въпроса за бюджетните кредити, предназначени за агенциите на Съюза, в рамките на преразглеждането на МФР;

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

25.  припомня, че за крайна дата за допустимост на разходите, направени от бенефициерите на средства от Европейския фонд за рибарство (ЕФР), е определен 31 декември 2015 г.; счита, че през 2016 г. държавите членки ще поискат възстановяването на някои от тези разходи; приема за сведение размера на поисканите в проектобюджета бюджетни кредити за плащания за ЕФР; счита, че последните би следвало да бъдат достатъчни;

26.  настоятелно призовава съответните държави членки да направят всичко възможно оперативните програми, визирани в член 17, член 18 и член 19 от ЕФМДР да бъдат утвърдени, не по-късно от 31 декември 2015 г.; счита, че сумите, вписани в проектобюджета по редове 11 06 60, 11 06 61, 11 06 62 и 11 06 63 съответстват на потребностите, с изключение обаче на функция 11 06 62 01 относно научните консултации и познания, по отношение на които драстичното намаление на плащанията, особено в сравнение с 2015 г., изглежда неоправдано, и счита следователно, че сумите трябва да бъдат възстановени на равнищата от 2015 г.;

Прозрачност

27.  изисква Комисията да представи на Парламента незабавно, а впоследствие всяка година, таблица за проследяване на всички задължения и плащания, с разбивка по държава членка, с цел да се гарантира зачитането на различните тавани, предвидени от ЕФМДР;

Пилотни проекти и подготвителни действия

28.  подкрепя всички пилотни проекти или текущи подготвителни действия, свързани с рибното стопанство, чието изпълнение е уместно да бъде гарантирано чрез адекватно финансиране; приема за сведение исканията за бюджетни кредити за плащания за проектите и действията вписани в редове 11 06 77 03, 11 06 77 06, 11 06 77 07, 11 06 77 08 и 11 06 77 09; приканва Съвета да вземе предвид новите пилотни проекти, подкрепени от Парламента.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Axel Voss

16.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Богдан Анджей Здройевски

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства факта, че в проекта на Комисията на общ бюджет за финансовата 2016 година се предлага увеличение на подкрепата на Съюза за емблематична програма за мобилност като „Еразъм+“, което е в съответствие със стремежа на Комисията за увеличаване на мобилността сред студентите от сегашните 10% на 20% до края на десетилетието;

2.  припомня силната и последователно предоставяната подкрепа на Парламента за адекватното финансиране за програмите в областта на културата и медиите, предвид важната им роля в подкрепа на културните и творческите индустрии; приветства следователно увеличението на средствата за програмата „Творческа Европа“, включваща мултимедийни действия, спрямо бюджета за 2015 г., като същевременно изразява резерви относно административното разделяне между нейните направления „Култура“ и „МЕДИА“; изразява съжаление обаче за предложеното от Съвета намаляване на финансирането по тази програма, тъй като това би могло да остави гражданите на Съюза с впечатлението, че той подценява ролята на културата като двигател на икономическия растеж и личностното развитие;

3.  изразява силната си подкрепа за предложеното увеличение за „Европа за гражданите“; намира намалението на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, предложено от Съвета, за политически необосновано, тъй като тази програма е от жизненоважно значение за гражданското участие в демократичния процес в Европа и е основен инструмент за демокрация на участието в Съюза;

4.  изразява дълбоко съжаление, че във функция 3, пропорционално намалението на бюджетите на програмите в областта на културата и гражданството, като „Творческа Европа“ и „Европа на гражданите“, е по-голямо от това на други програми, както по отношение на поетите задължения, така и по отношение на плащанията;

5.  посочва, че тъй като стартирането на механизма за гарантиране за секторите на културата и творчеството в рамките на програмата „Творческа Европа“ е предвидено за 2016 г., на фонда следва да бъдат разпределени достатъчно пари през първата година за осигуряване на ефективното му стартиране;

6.  припомня, че инвестиции в секторите на образованието, обучението, културните и творческите индустрии, както и в научни изследвания, следва да бъдат включени в ЕФСИ, тъй като те са ключов фактор за социално приобщаване, което, на по-късен етап, ще намери израз в решения за инвестиции и устойчив икономически растеж и – в по-дългосрочен план – в конкурентоспособност;

7.  подчертава положителната роля на паневропейските мрежи, изградени от местни и национални медии, като например „ЕвранетПлюс“, и призовава за увеличаване на бюджета, което да гарантира текущата дейност и изграждането на стабилна финансова рамка за бъдещето на „ЕвранетПлюс“;

8.  посочва със загриженост, че Комисията не е предвидила никакъв марж за допълнителни увеличения или за пилотни проекти (ПП) и подготвителни действия (ПД) по функция 3 и дори за продължаване на много успешни ПП и ПД; подчертава значението на ПП и ПД като инструменти за формулиране на политически приоритети и въвеждане на нови инициативи, които могат да се превърнат в постоянни дейности и програми на Съюза и призовава да бъдат потърсени начини за осигуряване на възможност за включване на евентуални ПП и ПД във функция 3;

9.  посочва, обобщавайки, че намаляването на финансирането на европейските програми в областта на културата и образованието и забавянията при финализирането на договорите и плащанията между органите и бенефициентите, застрашават пълното изпълнение на програмите от Комисията и подкопават доверието на гражданите и авторитета на институциите на Съюза.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Paul Nuttall, Hermann Winkler

4.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Петер Нидермюлер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства увеличаването на бюджетните кредити за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ с 31,2 % за поети задължения и с 35 % за бюджетните кредити за плащания в сравнение с 2015 г.; счита, че това увеличение засилва необходимостта от осигуряване на справедливо и прозрачно разпределение на финансирането между различните цели на фонд „Убежище, миграция и интеграция“; счита, че европейското финансиране за приема и интеграцията на мигрантите и търсещите убежище да бъдат значително увеличени, в противовес на приоритетът, който се отдава понастоящем на граничния контрол и други скъпоструващи мерки за сигурност, като административно задържане, които не са доказали ефективността си и често са в нарушение на правата на мигрантите; призовава Комисията да предназначи допълнителни ресурси предимно за набелязани специфични действия на държавите членки, които предприели доброволни мерки, насочени към приема и интеграцията на мигрантите и търсещите убежище; счита за необходимо създаването на отделни бюджетни редове, които да покриват четирите специфични цели на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и един нов бюджетен ред за спешния механизъм за преместване;

2.  счита, че настоящата криза с бежанците показва необходимостта от създаването на значително пространство и готовност в бюджета за 2016 г., които да позволяват по-бърза и по-съществена подкрепа за държавите членки, в които се наблюдава най-голям брой на пристигания, както и за подкрепа на държавите членки по отношение на приема и интеграцията на бежанците;

3.  приветства увеличаването на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), доколкото защитата на границите и сигурността са ключови въпроси за Съюза, включително засилването на програмата за сигурност и Европейския център за борба с тероризма;

4.  застъпва становището, че на мястото на настоящото вземане на решения ad-hoc е необходим по-дългосрочен подход по отношение на операциите за издирване и спасителните операции; ето защо предлага нов бюджетен ред за фонд на ЕС за издирване и спасяване, който да покрива такива операции;

5.  подкрепя предложението за мобилизиране на инструмента за гъвкавост за финансиране на част от спешния механизъм за преместване, но счита, че таванът за функция 3 трябва да бъде увеличен допълнително, така че ЕС да бъде в състояние да изпълни задълженията си в областта на убежището и миграцията; в този контекст призовава Комисията да преразгледа МФР по време на нейния междинен преглед през 2017 г.;

6.  счита, че е необходимо да бъдат увеличени бюджетните кредити на всички агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, като се имат предвид специфичните предизвикателства в тази сфера на политиките и непрекъснато увеличаващите се задачи на съответните агенции; припомня, че тези агенции са призовани да поемат нови задачи, свързани с преместването на бежанците и механизмите за презаселване, операциите за издирване и спасяване по море, прилагането на общата европейска система за убежище, последните решения и стратегии, насочени към борбата с тероризма и организираната престъпност, включително киберпрестъпността, както и контрабандата с мигранти; счита, че Frontex, Европол, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Евроюст се нуждаят от повече личен състав от предлаганото от Комисията;

7.  приветства предложеното увеличение за Frontex, тъй като то позволява разширяването на операциите „Тритон“ и „Посейдон“; предлага създаването на отделен бюджетен ред за тези съвместни операции на Frontex, с цел да се увеличи тяхната прозрачност;

8.  счита, че един последователен европейски подход към операциите за издирване и спасяване в Средиземноморието трябва да бъде независим от мисиите за управление на границите и контрол и да бъде проектиран като самостоятелна мисия; ето защо предлага нов бюджетен ред за фонд на ЕС за издирване и спасяване, който подсили и подкрепя операциите за издирване и спасяване на държавите членки;

9.  подчертава, че бюджетното отражение на мерките, представени като част от Европейската програма за сигурност, в частност по отношение на Европол и свързаните с него задачи в областта на борбата с тероризма, организираната престъпност и киберпрестъпността, следва да бъде допълнително обяснено и представено с подробности от Комисията; подчертава необходимостта да се гарантира подходящ бюджет и подходящо равнище на численост на персонала за Европол за 2016 г., за да може тя да изпълнява ефективно своите задачи, по-специално по отношение на новия Европейски център за борба с тероризма, който предстои да бъде създаден в рамките на Европол;

10.  призовава Комисията да увеличи финансирането за превантивни действия и мерки, насочени срещу крайното радикализиране, като част от европейската програма за сигурност, по-специално чрез мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията и предстоящото създаване на нейния център за високи постижения; отново заявява значението на подобни мерки в борбата с тероризма и екстремисткото насилие;

11.  призовава за засилване на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) с оглед на очакваното приемане на регламента относно новите психоактивни вещества, който възлага допълнителни задачи на ЕЦМНН;

12.  подчертава необходимостта от увеличаване на бюджета за политиките за борба с дискриминацията и за равнопоставеност; призовава да се предвиди специално финансиране за справяне с нарастващите антисемитизъм, ислямофобия, афрофобия и антиромските нагласи в държавите членки; призовава по-специално Съюзът да подкрепя проекти, които имат за цел предоставянето на възможности на жените и момичетата от съответните общности.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

6

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

10.7.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси

на вниманието на комисията по бюджети

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Данута Мария Хюбнер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства предложението на Комисията за увеличение на бюджетните кредити за функция 3 с 9,75% от бюджетните кредити за поети задължения и със 17,1% от бюджетните кредити за плащания спрямо бюджета за 2015 г.; отбелязва, че това увеличение не е неочаквано, тъй като то просто отразява новите потребности на многогодишните програми, които навлизат в етапа на изпълнение на пълни обороти; отбелязва, че Комисията не оставя никакъв марж за неочаквани нужди по функция 3, и предлага мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за сума в размер на 124 милиона евро, за да се реагира на настоящата криза с убежището и миграцията;

2.  приветства по-специално предложението за увеличение на бюджетните кредити в програмата „Европа за гражданите“ с 4,1% от бюджетните кредити за поети задължения и с 30% от бюджетните кредити за плащания спрямо бюджета за 2015 г., тъй като тази програма има жизненоважно значение за гражданското участие в демократичния процес в Европа;

3.  отбелязва със задоволство допълнителното финансиране за комуникационни дейности, което представлява увеличение с 8,9% от бюджетните кредити за поети задължения и с 11,28% от бюджетните кредити за плащания спрямо бюджета за 2015 г., тъй като това включва действията, които Комисията понастоящем започва с цел да достигне до европейските граждани, да спечели тяхното доверие и да поощрява способността им да разбират политиките на Съюза;

4.  предупреждава Съвета да не предприема никакви необосновани съкращения в областта на гражданството и комуникацията, тъй като тези програми имат жизненоважно значение за установяването на отношения с европейските граждани въз основа на разбирателство и доверие;

5.  счита, че Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) представлява основен инструмент за демокрацията на участието в ЕС, и изразява съжаление, че европейските граждани все още са изправени пред значителни препятствия при упражняването на своето право на започване на подобна инициатива; настоява видимостта на този инструмент да бъде подобрена, като той бъде поставен в отделен бюджетен ред в рамките на реда за програмата „Европа за гражданите“, и да му бъде предоставено достатъчно финансиране, наред с комуникационната стратегия, залегнала в основата му, за да бъдат постигнати неговите цели и да бъде улеснен достъпът на гражданите до този ценен инструмент на демокрацията на участието;

6.  настоява, по отношение на бюджета на Парламента, да бъде осигурено достатъчно финансиране за комуникационните програми, които насърчават взаимодействието с гражданите и които ги осведомяват за дейностите на Парламента, и да бъдат засилени мерките за обмен на информация с националните парламенти.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.7.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Claudia Tapardel, Josep-Maria Terricabras

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Helmut Scholz

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ashley Fox

16.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

(2015/2132(BUD))

Докладчик по становище: Барбара Матера

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня съвместната декларация на трите институции, съгласно която прилаганите за МФР за периода 2014 – 2020 г. годишни бюджетни процедури ще включват, по целесъобразност, елементи, свързани с равенството между половете; подчертава, че равенството между половете следва да бъде включено като хоризонтален принцип във всички политики на Съюза и че анализът на равенството между половете и съобразеното с принципа на равенство между половете бюджетиране следва да станат неразделна част от бюджетната процедура през всичките ѝ етапи, включително проектиране, определяне, изпълнение, мониторинг и оценка; призовава следователно за цялостно прилагане на съобразеното с фактора пол бюджетиране, което включва оценка от страна на Сметната палата на общия бюджет на Съюза от гледна точна на принципа за равенство между половете;

2.  призовава за възприемането на подход на бюджетиране, съобразено с фактора пол, в европейските и в националните стратегии за по-ефективно насърчаване на равенството между половете; подчертава необходимостта от целево заделяне на повече средства за борбата с всички форми на насилие и дискриминация срещу жените и момичетата;

3.  подчертава, че за да се насърчат създаването на работни места, растежът и инвестициите, което е основен приоритет на проектобюджета за 2016 г., трябва да се обърне специално внимание на овластяването на жените в стопанската дейност, науката, образованието и пазарите на труда с цел по-широко използване на наличните умения и опит, като същевременно се постига равенство между жените и мъжете, като се отделя специално внимание на все още съществуващата разлика в заплащането на жените и мъжете; призовава отново за използването на европейските структурни и инвестиционни фондове, както и на Европейския фонд за стратегически инвестиции, за постигането на тази цел;

4.  подчертава, че по отношение на недостатъчния брой жени сред предприемачите следва да се обърне специално внимание на жените във всички схеми, насочени към подпомагане на предприемачите и на предприемачеството; трябва да се улесни достъпът до финансиране, в т.ч. микрофинансиране, за жени предприемачи;

5.  подчертава, че е важно да се води борба с младежката безработица в Европа чрез разпределяне на допълнителни средства за инициативата за младежка заетост; подчертава необходимостта в рамките на инициативата да се подпомагат млади жени, които могат да срещат свързани с пола пречки при получаването на качествено предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж;

6.  призовава да бъдат отпуснати средства от фондовете на Съюза за насърчаване на жените учени и изследователи, така че те да могат да започнат и продължат кариерата си и по този начин да се спомогне за увеличаване на участието на жените в този сектор;

7.  призовава за разпределянето на средства от фондовете на Съюза за насърчаване на правата на жените и на равенството между половете;

8.  отново призовава за поддържането на възможно най-добро видимо присъствие на програма „Дафне“; отбелязва, че в изявлението за програма „Права, равенство и гражданство“ не се споменава програма „Дафне“; призовава за увеличаване на относителния дял на финансовите средства, разпределени за постигането на специфичната цел на „Дафне“ в рамките на програма „Права, равенство и гражданство“;

9.  изисква от Европейската комисия да работи за осигуряването на прозрачна информация относно избраните за финансиране дейности, за да може да се упражнява подходящ контрол върху изпълнението на специфичната цел да се предотвратява насилието и да се води борба с него;

10.  призовава за истинска бюджетна прозрачност по отношение на финансовите средства (ЕСФ, „Прогрес“, „Дафне“), разпределяни за политиките в областта на равенството между половете;

11.  призовава отново за създаването на Европейска обсерватория за насилието над жени в рамките на съществуващия Европейски институт за равенство между половете (EIGE) и за целта – за увеличаване на неговото щатно разписание с една длъжност, включително за съответно увеличение на бюджета на института.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Biljana Borzan, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Goddyn, Constance Le Grip

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michel Reimon

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

13.10.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

7

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michał Marusik, Louis Michel, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Massimo Paolucci

(1)

ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

(2)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2015)0061.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2015)0172.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2015)0263.

(8)

Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година (приети текстове, P8_TA(2015)0168).

(9)

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

(10)

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2013 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година (Приети текстове, P7_TA(2013)0437).

(11)

Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2014 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година (Приети текстове, P8_TA(2014)0036).

(12)

Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година (Приети текстове, P8_TA(2015)0172).

(13)

- 67 длъжности през 2014 г., - 47 длъжности през 2015 г. и - 57 длъжности за 2016 г.

(14)

Тъй като е взето политическо решение за изключване на политическите групи от тези изчисления, това съкращение се отнася за частта на щатното разписание за Генералния секретариат (референтен брой длъжности (1%): -57)

(15)

Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІV – Съд на Европейския съюз (Приети текстове, P8_TA(2015)0124).

(16)

COM(2009)0215.

(17)

  Вж. доклад на Комисията от 3 юни 2015 г., озаглавен „Обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2014 г.“ (COM(2015)0279), точка 2.4.

Правна информация