Procedura : 2015/2132(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0298/2015

Teksty złożone :

A8-0298/2015

Debaty :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Głosowanie :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0376

SPRAWOZDANIE     
PDF 1146kWORD 497k
15.10.2015
PE 567.773v02-00 A8-0298/2015(Część 1)

dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(11706/2015 – C8‑0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Część 1: Projekt rezolucji

Komisja Budżetowa

Sprawozdawcy: José Manuel Fernandes (sekcja 3 – Komisja)

Gérard Deprez (inne sekcje)

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 (11706/2015 – C8‑0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4) („porozumienie międzyinstytucjonalne”),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu, sekcja 3 – Komisja(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016(6),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, przyjęty przez Komisję dnia 24 czerwca 2015 r. (COM(2015)0300),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, przyjęte przez Radę w dniu 4 września 2015 r. i przekazane Parlamentowi dnia 17 września 2015 r. (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2016(7),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zarządzania kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki operacyjne, budżetowe i prawne w ramach europejskiego programu w zakresie migracji (COM(2015)0490),

–  uwzględniając listy w sprawie poprawek nr 1/2016 (COM(2015)0317) oraz 2/2016 (COM(2015)0513) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 88 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji (A8-0298/2015),

Sekcja 3

Zarys ogólny

1.  podkreśla, że podczas czytania w Parlamencie budżetu na rok 2016 w pełni uwzględniono priorytety polityczne przyjęte przeważającą większością głosów w wyżej wymienionych rezolucjach z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogólnych wytycznych oraz z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych; przypomina, że priorytety te obejmują wewnętrzną i zewnętrzną solidarność, w szczególności skuteczne rozwiązanie kwestii kryzysu związanego z migracją i uchodźcami, a także pobudzanie konkurencyjności poprzez tworzenie godnych i wysokiej jakości miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w całej Unii;

2.  podkreśla, że Unia boryka się obecnie z szeregiem poważnych sytuacji kryzysowych, szczególnie z bezprecedensowym kryzysem związanym z migracją i uchodźcami; wyraża przekonanie, że należy dokonać alokacji niezbędnych środków finansowych w budżecie Unii w celu sprostania wyzwaniom politycznym i umożliwienia Unii wywiązania się z zadań oraz skutecznego reagowania na te kryzysy w trybie pilnym i priorytetowym; rozumie, że kryzysu związanego z migracją i uchodźcami nie da się rozwiązać jedynie za pomocą środków finansowych i że potrzebne jest kompleksowe podejście uwzględniające wymiar wewnętrzny i zewnętrzny tego kryzysu; uważa, że niezwykłe czasy wymagają nadzwyczajnych środków i że niezbędne jest zdecydowane zaangażowanie polityczne, aby zapewnić dodatkowe środki na ten cel;

3.  zauważa, że w budżecie na rok 2016 Parlament już od samego początku kładł szczególny nacisk na kwestię migracji i uchodźców; przypomina swoje wcześniejsze oświadczenia, że zarządzanie przepływami migracyjnymi zależy zarówno od wewnętrznej, jak i od zewnętrznej solidarności oraz że należy uruchomić również instrumenty finansowania zewnętrznego, w ramach zintegrowanego podejścia, tak aby zająć się głównymi przyczynami problemów, z którymi boryka się Unia; przypomina wspólne traktaty i umowy, takie jak dorobek prawny Schengen i rozporządzenie dublińskie oraz wniosek Komisji w sprawie wiążącego kryzysowego mechanizmu relokacji (COM(2015)0450);

4.  w związku z tym postanawia niezwłocznie przedstawić kompleksowy pakiet poprawek zwiększających projekt budżetu o 1161 mln EUR w dziale 3 (bezpieczeństwo i obywatelstwo) i w dziale 4 (globalny wymiar Europy) w celu umożliwienia wstępnej reakcji na kryzys migracyjny; podkreśla, że w odniesieniu do wewnętrznego wymiaru tego kryzysu Parlament w swych poprawkach dokonuje pełnej integracji i dostosowania dwóch pakietów dotyczących relokacji osób ubiegających się o azyl, jednocześnie proponując dodatkowe zwiększenie środków na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) oraz unijne agencje działające w tej dziedzinie; zwraca uwagę, jeśli chodzi o wymiar zewnętrzny, na szereg dodatkowych dofinansowań ukierunkowanych na konkretne programy w dziale 4, takich jak europejski instrument sąsiedztwa, instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju, pomoc humanitarna oraz instrument pomocy przedakcesyjnej;

5.  podkreśla jednak, że poprawki te należy rozpatrywać z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek Komisji nr 2/2016, który ma obejmować, oprócz drugiego pakietu dotyczącego relokacji, dodatkowe działania określone w komunikacie Komisji z dnia 23 września 2015 r.; żałuje, że Parlament i Rada nie mają więcej czasu na zbadanie adekwatności owego listu w sprawie poprawek, lecz rozumie konieczność natychmiastowej reakcji oraz znaczną presję czasu; podkreśla, że Parlament w pełni popiera te nowe działania i zamierza bronić ich finansowania z dodatkowych środków nawet w większym stopniu, niż na poziomie zaproponowanym w jego własnym stanowisku w sprawie budżetu na 2016 r.;

6.  postanawia również podjąć działania w odniesieniu do obecnego kryzysu dotykającego europejskich rolników, zwłaszcza w sektorze mleczarskim, i uwzględnić w swym stanowisku w sprawie budżetu na 2016 r. 500 mln EUR wsparcia w postaci środków nadzwyczajnych zapowiedzianych przez Komisję; wierzy, że list w sprawie poprawek Komisji nr 2/2016 pozwoli na określenie dokładnych linii budżetowych, które zostaną dofinansowane w tym kontekście; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o przeniesieniu niewykorzystanych środków z rezerwy na wypadek kryzysu z budżetu na 2015 r. do budżetu na 2016 r. i zauważa, że te niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na refundacje dla beneficjentów płatności bezpośrednich, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013;

7.  uznaje, że należy podjąć większe wysiłki w celu usunięcia braków w gospodarce Unii poprzez podnoszenie konkurencyjności, stymulowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy; podkreśla kluczową rolę mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw społecznych w tym zakresie; dofinansowuje zatem program COSME kwotą 16,5 mln EUR; postanawia również zaproponować nowe środki na zobowiązania w 2016 r. na kontynuowanie inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych, której wszystkie środki finansowe zostały skoncentrowane na początku okresu finansowania w latach 2014-2015; uznaje znaczący wkład tego programu w zwalczanie bezrobocia i jest zdecydowany zapewnić niezbędne środki w celu uniknięcia niedopasowania poziomu środków do potrzeb przy jego wdrażaniu; przyjmuje zatem zwiększenie środków o 473,2 mln EUR na 2016 r., co odpowiada pierwotnej transzy przewidzianej na inicjatywę na rzecz zatrudniania ludzi młodych w ujęciu rocznym;

8.  podtrzymuje przekonanie, że z budżetu Unii nie powinno się finansować nowych inicjatyw ze szkodą dla istniejących programów i strategii unijnych oraz lekceważąc już podjęte zobowiązania polityczne; uznając i w pełni podtrzymując swe znaczące polityczne i finansowe wsparcie dla uruchomienia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), zamierza wywiązać się z zobowiązania, które podjął w czasie negocjacji w sprawie EFIS, mianowicie do ograniczenia do minimum oddziaływania na program „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę” w ramach rocznej procedury budżetowej; proponuje w związku z tym w pełni zrównoważyć cięcia dokonane w tych dwóch programach − ze względu na finansowanie funduszu gwarancyjnego EFIS w 2016 r. (1326 mln EUR) − tak aby umożliwić pełną realizację ich celów uzgodnionych zaledwie dwa lata temu wraz z przyjęciem ich odnośnych podstaw prawnych;

9.  podkreśla znaczenie pełnego poszanowania wspólnego oświadczenia w sprawie planu płatności na lata 2015−2016 uzgodnionego pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją, zgodnie ze wspólnym zobowiązaniem do zmniejszenia zaległości w nieuregulowanych wnioskach o płatność w odniesieniu do programów spójności na lata 2007−2013 do około 2 mld EUR do końca 2016 r.; krytykuje w związku z tym, że zaproponowane przez Radę cięcia stoją bezpośrednio w sprzeczności z owym planem płatności; podkreśla ponadto konieczność unikania w przyszłości narastania tego rodzaju niezrównoważonych zaległości i wzywa Komisję do przedstawienia w tym celu konkretnych propozycji; uważa, że z tego względu potrzeby w zakresie nieprzewidzianych płatności powinny być finansowane z dodatkowych środków i że dlatego koncentracja na początku okresu finansowania 1 mld EUR w 2016 r. dla Grecji powinna zostać sfinansowana poprzez dostępny pułap płatności wieloletnich ram finansowych; podkreśla swoje utrwalone od dawna stanowisko, że płatności pochodzące z zobowiązań uruchomionych z instrumentu elastyczności są liczone ponad pułapem;

10.  przywraca środki w odniesieniu do wszystkich cięć zaproponowanych przez Radę w projekcie budżetu (563,6 mln EUR w zobowiązaniach i 1421,8 mln EUR w płatnościach); nie jest w stanie zrozumieć powodów proponowanych cięć, np. w programie „Horyzont 2020” i instrumencie „Łącząc Europę”, ponieważ w tych dwóch programach dokonano już przeniesienia środków do EFIS, a także w polityce na rzecz rozwoju oraz polityce sąsiedztwa, szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń; jest zaniepokojony, że proponując takie istotne cięcia w projekcie budżetu, Rada w dużej mierze ignoruje niezaprzeczalną wartość dodaną budżetu Unii; kwestionuje w każdym razie ogłoszony przez Radę zamiar skupienia się na liniach budżetowych o niskim wskaźniku wykonania lub zdolności absorpcyjnych, ponieważ nie jest to uzasadnione rzeczywistymi danymi liczbowymi i nie uwzględnia różnych modeli realizacji niektórych programów;

11.  stwierdza, że w celu odpowiedniego sfinansowania tych palących potrzeb, a także biorąc pod uwagę bardzo wąskie marginesy wieloletnich ram finansowych w 2016 r., należy dokonać alokacji wszystkich dostępnych środków w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych w zakresie elastyczności, łącznie z pełnym uruchomieniem instrumentu elastyczności; oczekuje, że Rada będzie podzielać ten pogląd i że w postępowaniu pojednawczym szybko zostanie osiągnięte porozumienie, co pozwoli Unii stanąć na wysokości zadania i skutecznie reagować na przyszłe wyzwania; podkreśla w związku z tym, że należy uruchomić łączny margines na zobowiązania wieloletnich ram finansowych z 2015 r., jak tylko spełnione zostaną warunki prawne; ma nadzieję osiągnąć w tej kwestii wstępne porozumienie z Radą i Komisją;

12.  przypomina o wspólnym oświadczeniu wszystkich trzech instytucji w kontekście porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych, z którego wynika, że do rocznych procedur budżetowych włączone zostaną, w stosownych przypadkach, elementy uwzględniające aspekt płci; podkreśla, że uwzględnianie aspektu płci powinno wzmocnić, jako zasada horyzontalna, strategie polityczne Unii i apeluje o przestrzeganie w pełni zasady sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci; ponadto z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki na drodze ku ekologizacji budżetu Unii; wskazuje na potrzebę dalszego pogłębiania tego procesu w celu realizacji uzgodnionych celów w zakresie wydatkowania przyjaznego dla klimatu i środowiska;

13.  ustala ogólną wysokość środków w budżecie na 2016 r. na kwotę 157 427,5 mln EUR w środkach na zobowiązania i 146 459,5 mln EUR w środkach na płatności;

Dział 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

14.  krytycznie ocenia fakt, że w tym roku dział 1 a ponownie został poważnie dotknięty cięciami dokonanymi przez Radę, które wyniosły 140,9 mln EUR w środkach na zobowiązania i 435,4 mln EUR w środkach na płatności w porównaniu z projektem budżetu; podkreśla, że około połowa tych cięć dotyczy programu „Horyzont 2020”, co skutkuje dalszym zmniejszeniem środków na ten program w 2016 r., po tym jak część jego środków została przesunięta na EFIS;

15.  podkreśla, że dla zapewnienia spójnego podejścia szereg cięć dokonanych przez Radę w czerwcu 2015 r. ze względu na niską zdolność absorpcyjną wielu programów działu 1a należy obecnie uchylić z powodu zdecydowanego przyspieszenia wdrażania tych programów we wrześniu 2015 r.; zauważa, że stanowi to ogólną tendencję, zgodnie z cyklem życia tych programów; postanawia zatem przywrócić poziom środków z projektu budżetu w liniach dotkniętych cięciami Rady zarówno w odniesieniu do środków na zobowiązania, jak i płatności;

16.  zgodnie ze swoimi priorytetami na rok 2016: zatrudnieniem, przedsiębiorstwami i przedsiębiorczością, i po przeprowadzeniu dokładnej oceny ich dotychczasowych zdolności absorpcyjnych, postanawia zaproponować − oprócz pełnego wyrównania związanych z EFIS cięć dotyczących programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę” − pewne selektywne zwiększenie środków ponad poziom z projektu budżetu w odniesieniu do programów COSME, „Horyzont 2020”, „Zatrudnienie i innowacje społeczne” oraz Erasmus+;

17.  podkreśla w szczególności, że koncentracja płatności na początku okresu finansowania dla COSME w latach 2014−2015 okazała się naprawdę korzystna ze względu na stały wzrost zapotrzebowania MŚP na wsparcie w dostępie do rynków i finansowania w kilku ostatnich latach; w związku z tym sprzeciwia się zmniejszeniu środków na COSME w projekcie budżetu w porównaniu z 2015 r. i postanawia zwiększyć środki na ten program ponad kwotę zapisaną w projekcie budżetu; przypomina, że Komisja zwróciła już uwagę na niedobór w instrumentach finansowych w ramach programu COSME na lata 2015, 2016 i 2017, co uwidacznia różnicę pomiędzy dostępnymi środkami na zobowiązania i przewidywanymi potrzebami; w ramach programu COSME zwraca się o znaczne zwiększenie środków na program Erasmus dla młodych przedsiębiorców, zważywszy, że dostępne zasoby nie wystarczą do pokrycia znacznego zapotrzebowania w zakresie uczestnictwa w tym programie;

18.  wzywa Komisję do przeanalizowania obciążeń finansowych powodowanych przez opłaty i należności pobierane w ramach obowiązkowych procedur certyfikacji i licencjonowania; wzywa Komisję do przedstawienia odpowiedniej oceny wpływu tych kosztów na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych oraz MŚP;

19.  postanawia zwiększyć ponad projektu budżetu środki dla trzech agencji nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, tak aby zapewnić im odpowiednie zasoby w celu sprostania rosnącej liczbie zadań;

20.  potwierdza swoje poparcie dla programu ITER i zobowiązuje się do zapewnienia mu odpowiedniego finansowania; jest jednak zaniepokojony z powodu ewentualnych dalszych opóźnień i dodatkowych kosztów związanych z tym programem, a także wiążących się z tym potencjalnych następstw dla budżetu Unii; w związku z tym ubolewa, że nie był w stanie dokonać oceny poziomu środków na ITER na 2016 r. w odniesieniu do zaktualizowanego planu i harmonogramu płatności, który ma zostać przedstawiony w Radzie ITER dopiero w listopadzie 2015 r.; spodziewa się jednak, że ze zmienionego planu będzie wystarczająco jasno wynikać, iż zalecenia Parlamentu, określone w odnośnej rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013(8), zostały właściwie uwzględnione i że zapewniona zostanie dobra kondycja finansowa oraz efektywność wydatków; zamierza poruszyć tę kwestię podczas postępowania pojednawczego dotyczącego budżetu na rok 2016; ponadto nalega na konieczność pełnej przejrzystości w odniesieniu do wykorzystywania wkładów wspólnego przedsięwzięcia „Fusion for Energy” na rzecz programu ITER; apeluje o odpowiedni mechanizm rozliczalności zapewniający jasny ogląd kwoty zasobów finansowych udostępnionych na międzynarodowy projekt i oceniający ich racjonalne wykorzystanie;

21.  rezerwuje część środków na standaryzację sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych oraz apeluje o wdrożenie zaleceń ujętych w sprawozdaniu Maystadta dotyczących zadań i obowiązków Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), co pozwoli na zwiększenie wpływu Unii na ustalanie międzynarodowych standardów rachunkowości;

22.  zwiększa zatem poziom środków na zobowiązania i środków na płatności dla działu 1 a ponad poziom z projektu budżetu odpowiednio o 1405,5 mln EUR i 491,5 mln EUR (łącznie z projektami pilotażowymi i działaniami przygotowawczymi), co wiąże się z przekroczeniem pułapu dla zobowiązań o 1316,9 mln EUR, które mają być sfinansowane wszelkimi dostępnymi środkami w odniesieniu do elastyczności w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych po wyczerpaniu dostępnych marginesów;

Dział 1b — Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

23.  odrzuca proponowane przez Radę cięcia w wysokości 3,1 mln EUR w zobowiązaniach i, co ważniejsze, 220,1 mln EUR w płatnościach w dziale 1b, w tym w liniach przeznaczonych na zakończenie działań; wzywa Radę do wyjaśnienia, w jaki sposób owe cięcia są zgodne z celem zmniejszenia liczby zaległości w nieuregulowanych rachunkach oraz uniknięcia negatywnych reperkusji i niepotrzebnych opóźnień w odniesieniu do wdrażania programów na lata 2014−2020; przypomina, że polityka spójności stanowi główną politykę inwestycyjną Unii mającą na celu zmniejszanie różnic między regionami w Europie poprzez wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; podkreśla, że instrumenty takie jak EFS, EFRR, Fundusz Spójności czy inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mają decydujące znaczenie dla promowania konwergencji, niwelowania różnic w rozwoju i wspierania tworzenia wysokiej jakości i trwałych miejsc pracy;

24.  odnotowuje dokonaną przez Komisję wstępną ocenę, opartą na najnowszych prognozach państw członkowskich, iż realizacja programów w obszarze polityki spójności może ulec opóźnieniu w 2016 r.; jest zaniepokojony, że jakiekolwiek znaczące niepełne wykorzystanie środków w trzecim roku realizacji nowego cyklu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w okresie, w którym programy powinny osiągać pełną operacyjność, będzie miało nie tylko negatywny wpływ na terminowe osiągnięcie wyników w praktyce, lecz może również doprowadzić do poważnej presji na płatności w kolejnych latach, ewentualnie ponownie tworząc zaległości w odniesieniu do nieuregulowanych rachunków; wzywa zainteresowane państwa członkowskie do poczynienia szybkich postępów w usuwaniu przyczyn tych opóźnień w realizacji, np. poprzez szybkie wyznaczanie organów programowych oraz niepowielanie i uproszczenie krajowych procedur administracyjnych; zgodnie z planem płatności wzywa Komisję do dokładnego monitorowania ewolucji płatności w ramach działu 1b związanych z okresem programowania 2014−2020, w tym za pomocą szczegółowych, regularnie aktualizowanych prognoz, które będą omawiane na specjalnych międzyinstytucjonalnych posiedzeniach, oraz do przedstawiania, w miarę potrzeb, stosownych wniosków;

25.  przypomina, że Komisja nie zaproponowała żadnych środków na zobowiązania w 2016 r. dla inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych w wyniku koncentracji środków finansowych tego programu na początku okresu finansowania w latach 2014-2015; postanawia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego(9), które przewiduje możliwość takiej kontynuacji, przeznaczyć na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 473,2 mln EUR w środkach na zobowiązania, tj. kwotę odpowiadającą początkowej rocznej transzy przewidzianej na ten program; jest przekonany, że finansowanie tego ważnego programu, będącego odpowiedzią na jedno z najpilniejszych wyzwań dla Unii, nie powinno zakończyć się w 2015 r.; podkreśla, że dodatkowe finansowanie należy przeznaczyć na powiększenie tego programu, tym samym pomagając większej liczbie młodych ludzi w poszukiwaniu godnej i stałej pracy; apeluje do państw członkowskich, aby dołożyły wszelkich starań w celu przyspieszenia wdrażania w praktyce tej inicjatywy, co przyniesie bezpośrednie korzyści młodym Europejczykom; wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi sprawozdania na temat finansowanych przez Unię środków zwalczania bezrobocia wśród młodzieży oraz na temat wyników stosowania tych środków;

26.  uwzględniając projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, zwiększa środki na zobowiązania dla działu 1b o 482,7 mln EUR, a środki na płatności o 1164 mln EUR ponad poziom projektu budżetu, co wiąże się z przekroczeniem pułapu środków na zobowiązania o 467,3 mln EUR, które mają być sfinansowane wszelkimi dostępnymi środkami w odniesieniu do elastyczności w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych;

Dział 2 – Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

27.  zauważa, że Rada zmniejszyła środki również w dziale 2 o 199,9 mln EUR w zobowiązaniach i 251,1 mln EUR w płatnościach, w tym na rozwój obszarów wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz program LIFE; uważa, że list w sprawie poprawek dotyczący rolnictwa powinien pozostać podstawą rzetelnego przeglądu środków EFRG; przywraca odpowiednio poziom środków zapisanych w projekcie budżetu;

28.  z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie przez Komisję kompleksowego pakietu środków przeznaczonych na sytuacje kryzysowe w wysokości 500 mln EUR w celu wspierania europejskich rolników, szczególnie w sektorze mleczarskim, w obliczu spadających cen produktów i zwiększonej produkcji mleka; podkreśla, że skutki są najbardziej dotkliwe na obszarach oddalonych, gdzie społeczno-gospodarcze znaczenie sektora mleczarskiego jest niepodważalne; ujmuje tę kwotę w swym czytaniu jako wyraz wsparcia dla zapowiedzi Komisji i oczekuje jej pełnego uwzględnienia w trakcie procedury pojednawczej na podstawie listu w sprawie poprawek; podkreśla, że pakiet ten powinien przyczynić się do szeregu działań mających na celu uporanie się ze stratami i długoterminowym wpływem na europejskich rolników rosyjskiego embarga na produkty rolne, ponieważ do tej pory Rosja była drugim pod względem znaczenia odbiorcą unijnego eksportu produktów rolnych;

29.  podkreśla rosnącą liczbę zadań powierzoną Unii w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; dlatego przywraca poziom środków z budżetu na 2015 r. na doradztwo naukowe i wiedzę z zakresu rybołówstwa ze względu na znaczenie gromadzenia danych w procesie decyzyjnym oraz dofinansowuje budżet Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa w celu wspierania jej roli w koordynowaniu i wdrażaniu wspólnej polityki rybołówstwa;

30.  z tego względu zwiększa środki na zobowiązania o 510,6 mln EUR, a środki na płatności o 520,7 mln EUR (łącznie z projektami pilotażowymi i działaniami przygotowawczymi), pozostawiając margines w wysokości 647 mln EUR poniżej pułapu środków na zobowiązania w dziale 2;

Dział 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo

31.  przypomina, że w projekcie budżetu przewidywano dofinansowanie w obszarze bezpieczeństwa i migracji, w tym 150 mln EUR na program relokacji 40 000 osób potrzebujących międzynarodowej ochrony, co spowodowało, że Komisja przekroczyła pułap dla tego działu o 124 mln EUR i zaproponowała odpowiednie uruchomienie instrumentu elastyczności; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada zatwierdziła zasadę uruchamiania na ten cel instrumentu elastyczności; zauważa jednak, że potrzebny jest długoterminowy plan finansowy w odpowiedzi na kryzys związany z uchodźcami i uważa, że należy zająć się tym również w ramach przeglądu wieloletnich ram finansowych;

32.  postanawia, w świetle obecnych wyjątkowych przepływów migrantów i uchodźców, skoncentrować dofinansowanie na wzmocnieniu  Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; w tym kontekście zdecydowanie popiera drugi pakiet w wysokości 780 mln EUR dotyczący relokacji dodatkowych 120 000 osób; postanawia ująć niezbędne środki w swym czytaniu oraz dostosować pierwszy pakiet dotyczący relokacji do drugiego pakietu poprzez dodanie 20 mln EUR na finansowanie kosztów transportu (500 EUR na migranta dla Włoch i Grecji); zatwierdza dodatkowe środki w wysokości 79 mln EUR na ogólne wzmocnienie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; podkreśla również konieczność zapewnienia odpowiednich możliwości finansowania Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na nadchodzące lata; przypomina, że zgodnie z pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. możliwe jest zwiększenie o więcej niż 10% kwoty przewidzianej na cały okres trwania danego programu, jeżeli pojawią się nowe, obiektywne, długoterminowe okoliczności;

33.  zauważa, że takie działania stanowią jedynie pierwszy krok ku pełnemu wdrożeniu zasady solidarności, na której opiera się Unia; wzywa Komisję i Radę do pełnej realizacji planów zaproponowanych w dniu 23 września 2015 r. i wykazania wyraźnego zobowiązania do poszanowania praw człowieka, zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej; podkreśla znaczenie odpowiedniego finansowania działań dotyczących powrotów, zgodnie z kartą i zasadą non‑refoulement, w celu realizacji skutecznej polityki w zakresie powrotów, zapobiegającej nielegalnej migracji i ją ograniczającej; podkreśla znaczenie wspierania uchodźców blisko ich krajów pochodzenia oraz ułatwienia procedur azylowych w państwach członkowskich;

34.  postanawia zwiększyć wsparcie dla agencji wykonujących zadania związane z migracją o 26 mln EUR, z czego na Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu przypada największy wzrost wynoszący 12 mln EUR ponad kwotę zapisaną w projekcie budżetu; przypomina, że agencja ta odgrywa kluczową i koordynującą rolę we wdrażaniu tymczasowych środków w zakresie ochrony międzynarodowej i coraz częściej jest wzywana do wspierania zainteresowanych państw członkowskich;

35.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 23 września 2015 r. oraz odpowiednie środki uwzględnione w liście w sprawie poprawek nr 2/2016, zwłaszcza 600 mln EUR dodatkowego finansowania na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych dla najbardziej dotkniętych państw członkowskich; wyraża zadowolenie, że Komisja zajmuje wiodącą pozycję w tej dziedzinie i że w ten sposób potwierdza podejście przyjęte przez Parlament podczas czytania; jest gotowy rozważyć dalsze dofinansowanie w trakcie postępowania pojednawczego;

36.  ubolewa, że Rada zmniejsza środki na zobowiązania o 25,1 mln EUR, a środki na płatności o 33,6 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu; uważa, że te cięcia zagrażają prawidłowemu wdrażaniu programów i działań w ramach działu 3; w tym kontekście przypomina, że choć niektóre z proponowanych cięć wydają się niewielkie, należy pamiętać o stosunkowo niewielkiej skali niektórych ważnych i wartościowych programów, co czyni je szczególnie wrażliwymi na cięcia; postanawia dlatego przywrócić poziom środków zapisanych w projekcie budżetu;

37.  ponadto uważa za niezbędne, z uwagi na ich ważną rolę we wspieraniu sektora kultury i sektora kreatywnego, które reprezentują kluczowe europejskie wartości, by zwiększyć ogółem o 10,5 mln EUR ponad poziom zapisany w projekcie budżetu środki na zobowiązania podprogramów dotyczących kultury i mediów, w tym działań multimedialnych oraz systemu poręczeń dla sektora kultury i sektora kreatywnego, planowanych na rok 2016 oraz mających posłużyć do rozwiązania poważnego problemu dotyczącego dostępu do finansowania dla MŚP i organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

38.  za priorytet uznaje również dofinansowanie programu „Europa dla Obywateli” kwotą 1,5 mln EUR, a także zmodyfikowanie nomenklatury budżetowej tego programu poprzez przeznaczenie oddzielnej linii na wdrożenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

39.  zauważa, że podczas czytania (łącznie z projektami pilotażowymi i działaniami przygotowawczymi) przekroczono pułap działu 3 o 1055,1 mln EUR w zobowiązaniach − o 931 mln EUR ponad poziom zapisany w projekcie budżetu − jednocześnie zwiększając środki na płatności o 586,5 mln EUR; proponuje dlatego uruchomienie wszelkich dostępnych środków w wieloletnich ramach finansowych w celu sfinansowania pakietu dofinansowań związanych z migracją;

Dział 4 – Globalny wymiar Europy

40.  zwraca uwagę na fakt, że ze wszystkich działów to dział 4 został dotknięty największymi cięciami ze strony Rady zarówno w zobowiązaniach (–163,4 mln EUR), jak i płatnościach (–450,4 mln EUR); z zaskoczeniem odnotowuje, że wśród najbardziej dotkniętych tymi cięciami znajduje się europejski instrument sąsiedztwa (szczególnie ograniczenie ubóstwa i bezpieczeństwo w krajach śródziemnomorskich), instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (w tym cel tematyczny − migracja i azyl) oraz instrument pomocy przedakcesyjnej (pomimo krajów kandydujących goszczących znaczną liczbę uchodźców lub leżących na głównych szlakach migracyjnych); podkreśla, że takie podejście stoi w rażącej sprzeczności z oświadczeniami Rady i Rady Europejskiej w sprawie programu w dziedzinie migracji, kryzysu związanego z uchodźcami oraz współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu;

41.  w tym kontekście postanawia przywrócić poziom środków przewidziany w projekcie budżetu; zauważa, że sytuacja w odniesieniu do płatności w dziale 4 jest nadal przedmiotem szczególnej troski ze względu na przenoszenie znacznej liczby zaległych nieuregulowanych rachunków i sztuczne odraczanie zobowiązań umownych, co prowadzi do stałego niedofinansowania budżetu w odniesieniu do płatności; dlatego ponownie potwierdza, że zwiększenie środków na płatności zaproponowane przez Komisję było po prostu konieczne, pomimo faktu, że bezprecedensowy kryzys związany z migracją i uchodźcami w międzyczasie stał się źródłem nowych wyzwań w zakresie działań zewnętrznych Unii;

42.  uzupełnia pakiet poprawek w sprawie kryzysu związanego z migracją i uchodźcami poprzez przyjęcie ukierunkowanego zwiększenia środków na zobowiązania przede wszystkim w ramach europejskiego instrumentu sąsiedztwa (+178,1 mln EUR), lecz również w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (+26,6 mln EUR), pomocy humanitarnej (+26 mln EUR), instrumentu pomocy przedakcesyjnej (+11,2 mln EUR), instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju (+12,6 mln EUR) oraz europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka (+1 mln EUR), wspierając, w miarę potrzeb, ponowne ustalenie priorytetów w obrębie tych programów w celu skoncentrowania się na najbardziej aktualnych wyzwaniach; podkreśla, że nie może to prowadzić do zmniejszenia wysiłków związanych z pierwotnymi celami odnośnej podstawy prawnej, gdyż oznaczałoby to ryzyko zdestabilizowania europejskiego sąsiedztwa lub innych odnośnych regionów; przypomina o potrzebie przyjęcia kompleksowego i opartego na prawach człowieka podejścia łączącego migrację z rozwojem i mającego na celu integrację legalnych migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców; podkreśla potrzebę nasilenia współpracy i zaangażowania z krajami pochodzenia i tranzytu w celu skutecznego stawienia czoła obecnemu kryzysowi migracyjnemu, a w szczególności zajęcia się potrzebami w zakresie zdrowia i edukacji osób przesiedlonych w krajach trzecich; z tego względu uważa, że takie zwiększenie środków jest niezbędne do sfinansowania dodatkowych inicjatyw w uzupełnieniu pierwotnych celów odnośnych podstaw prawnych;

43.  zauważa, że regionalny fundusz powierniczy Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii oraz nadzwyczajny fundusz powierniczy na rzecz stabilności i eliminacji podstawowych przyczyn nieuregulowanej migracji i wysiedleń osób w Afryce utworzono, ponieważ budżet unijny nie posiada niezbędnej elastyczności i środków pozwalających na szybką i kompleksową reakcję na kryzys; podkreśla, że w ramach przeglądu lub zmiany wieloletnich ram finansowych trzeba znaleźć bardziej całościowe rozwiązanie kwestii, w jaki sposób uczynić wsparcie z budżetu Unii na pomoc humanitarną i na rzecz rozwoju bardziej skutecznym i łatwiej dostępnym oraz jak pomyślnie połączyć je z Europejskim Funduszem Rozwoju i pomocą dwustronną oferowaną przez państwa członkowskie; domaga się, aby dodatkowe środki na programy realizowane w ramach działu 4 były wykorzystane w szczególności do zwiększenia finansowania tych dwóch funduszy powierniczych, a także natychmiastowej pomocy za pośrednictwem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz Światowego Programu Żywnościowego; wzywa poszczególne państwa członkowskie do wcielenia słów w czyn i niezwłocznego wniesienia niezbędnych dodatkowych wkładów w celu dostosowania finansowania unijnego związanego z funduszami powierniczymi oraz zniwelowania braków w finansowaniu agencji ONZ; zauważa, że szereg projektów finansowanych ewentualnie z funduszy powierniczych dodatkowo osłabia argument Rady o rzekomym braku zdolności absorpcyjnych w dziale 4;

44.  podnosi o 40 mln EUR środki w linii budżetowej na wspieranie procesu pokojowego i udzielanie pomocy finansowej Palestynie i Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA); zauważa, że UNRWA skutecznie pełni swoją rolę w zakresie wspierania coraz większej liczby uchodźców palestyńskich bezpośrednio dotkniętych kryzysem w Syrii, co stanowi dla tej organizacji dodatkowe obciążenie; wyraża zaniepokojenie niedopasowaniem poziomu środków do potrzeb UNRWA i apeluje o przeznaczenie tych dodatkowych środków na Fundusz Ogólny UNRWA wspierający edukację podstawową oraz usługi społeczne i zdrowotne;

45.  przypomina, że aby złagodzić długofalowe szkodliwe skutki kryzysu humanitarnego koniecznie należy zadbać o nieprzerwaną edukację dotkniętych tym kryzysem dzieci; w związku z tym podnosi środki na wspieranie edukacji w budżecie przeznaczonym na pomoc humanitarną, tak aby stanowiły one 3%, a nie 1% i do roku 2019 osiągnęły poziom 4%;

46.  zatwierdza symboliczne podniesienie środków w budżecie na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa z myślą o wspieraniu wszelkich inicjatyw mających na celu włączenie kwestii migracji do cywilnych misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a jednocześnie w pełni popiera operację wojskową sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską (EUNAVFOR MED), której celem jest zwalczanie przemytu ludzi i handlu ludźmi;

47.  docenia toczące się rozważania w ESDZ na temat przyszłości specjalnych przedstawicieli UE i ich stosunków z ESDZ; uważa, że wszelkie zmiany w pozycji budżetu przeznaczonej na specjalnych przedstawicieli UE powinny nastąpić dopiero po zakończeniu bieżących rozważań;

48.  uważa za niezbędne podniesienie środków w linii budżetowej przeznaczonej dla społeczności Turków cypryjskich (+2 mln EUR), aby kontynuować oraz zdecydowanie zintensyfikować działania Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze, a także wesprzeć Komisję Techniczną ds. Dziedzictwa Kulturowego, w której skład wchodzą przedstawiciele obydwu społeczności, gdyż sprzyja to zaufaniu i pojednaniu między tymi społecznościami;

49.  podkreśla, że wdrożenie umowy o ułatwieniach w handlu, którą zawarto podczas 9. konferencji ministerialnej WTO, będzie wymagać większego wsparcia finansowego dla krajów najsłabiej rozwiniętych i krajów rozwijających się; podkreśla potrzebę skoordynowanych wysiłków Komisji i państw członkowskich w międzynarodowych instytucjach finansowych w celu uniknięcia obniżenia środków na pomoc na rzecz wymiany handlowej i inicjatyw wielostronnych oraz z myślą o uniknięciu nieprawidłowości w ramach współpracy z niektórymi partnerami, które prowadzą do obniżenia skuteczności wydatkowanych środków, a także potrzebę zadbania o to, by umowa o ułatwieniach w handlu była korzystna dla rozwoju;

50.  postanawia wyczerpać margines w wysokości 261,3 mln EUR w środkach na zobowiązania pozostawiony w projekcie budżetu poniżej pułapu w dziale 4 oraz nie posuwać się dalej na obecnym etapie; podnosi również środki na płatności o 132,5 mln EUR; oczekuje owocnego postępowania pojednawczego w oparciu o te poprawki oraz przy uwzględnieniu listu w sprawie poprawek 2/2016; podkreśla jednak, że pułap ten może okazać się niewystarczający, gdyż ustalono go, zanim doszło do poważnych zmian na Ukrainie, w Syrii, Tunezji i ogólnie w krajach sąsiadujących, na Bliskim Wschodzie i w Afryce; w związku z tym apeluje o pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje rezerwa na pomoc nadzwyczajną, a także jest otwarty na intensywniejsze korzystanie z przepisów dotyczących elastyczności, jakie przewidziano w wieloletnich ramach finansowych w związku z zewnętrznym wymiarem kryzysu migracyjnego i uchodźczego;

Dział 5 – administracja; inne działy – wydatki administracyjne oraz na wsparcie badań naukowych

51.  zauważa, że cięcia Rady w tym dziale opiewają na kwotę 31,2 mln EUR, z czego kwota 19,3 mln EUR dotyczy budżetu administracyjnego Komisji, zwłaszcza środków przeznaczonych na budynki i wyposażenie, a przede wszystkim na personel w związku z podwyższeniem standardowego ryczałtowego potrącenia do 4,3%; nie dostrzega uzasadnienia w postępowaniu Rady i przypomina, że w związku z ciągłymi ograniczeniami ostatnich lat proponowane wydatki administracyjne Komisji w 2016 r. utrzymano blisko spodziewanego poziomu inflacji, a więc w ujęciu realnym na stabilnym poziomie, oraz że Komisja wdraża program stałej redukcji personelu;

52.  uważa ponadto, że cięcia te mają charakter arbitralny z uwagi na przewidywalność tego rodzaju wydatków wynikającą głównie z zobowiązań umownych oraz z uwagi na bardzo wysoki wskaźnik wykonania zgłaszany przez Komisję; zauważa w szczególności, że na dzień 1 kwietnia 2015 r. wskaźnik rzeczywistego obsadzenia stanowisk wynikających z planu zatrudnienia Komisji osiągnął rekordową wartość 97,8%; wyraża ubolewanie, że oprócz tego w działach innych niż dział 5 Rada obniżyła wydatki administracyjne oraz wydatki na wspieranie badań naukowych o całkowitą kwotę w wysokości 28 mln EUR, choć wydatki te mają kluczowe znaczenie dla powodzenia programów w różnych dziedzinach polityki Unii;

53.  w związku z powyższym postanawia przywrócić środki zapisane w projekcie budżetu we wszystkich liniach budżetowych dotyczących wydatków administracyjnych i wydatków na wspieranie badań naukowych w dziedzinach polityki, a także we wszystkich liniach w dziale 5, w których Rada dokonała cięć, a także w nielicznych przypadkach zatwierdzić nieznaczne podwyższenie środków;

54.  zwraca się do Komisji o zadbanie o to, aby łączny budżet Komitetu Nadzoru OLAF i jego sekretariatu umieszczono w odrębnej linii budżetowej budżetu OLAF na rok 2016;

Agencje

55.  zasadniczo potwierdza szacunki Komisji dotyczące potrzeb budżetowych agencji; zwraca uwagę, że Komisja obniżyła już w znacznym stopniu wstępne zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez większość agencji;

56.  uważa wobec tego, że wszelkie dalsze cięcia proponowane przez Radę mogłyby stanowić zagrożenie dla właściwego funkcjonowania agencji i uniemożliwiłyby im wypełnianie zadań, które zostały im wyznaczone przez władzę ustawodawczą;

57.  w ramach ogólnego pakietu dotyczącego migracji postanawia podwyższyć środki dla głównych agencji działających w tej dziedzinie, mianowicie dla Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Fronteksu, Europolu, Eurojustu, Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), Europejskiego Kolegium Policyjnego i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej o całkowitą kwotę w wysokości 26 mln EUR, gdyż agencje te odgrywają ważną rolę w poszukiwaniu skutecznego rozwiązania aktualnych pilnych problemów związanych z przepływami migracyjnymi; z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe środki i dodatkowe 120 stanowisk w planie zatrudnienia dla agencji w projekcie budżetu korygującego nr 7/2015 oraz oczekuje, że decyzja ta wpłynie również na budżet na 2016 r. oraz na kolejne lata; podkreśla szybko pogarszającą się sytuację kryzysową i ogromne nasilenie przepływów migracyjnych; wzywa Komisję do przedstawienia aktualnych i zbiorczych informacji o potrzebach agencji przed rozpoczęciem postępowania pojednawczego w sprawie budżetu; wzywa Komisję do zaproponowania średnio- i długoterminowej strategii działań agencji zajmujących się obszarem sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, która obejmie: cele, misję, koordynację, rozwijanie punktów szybkiej rejestracji migrantów oraz zasoby finansowe;

58.  ponadto postanawia podwyższyć środki w budżecie na 2016 r. dla trzech agencji nadzoru finansowego z uwagi na ich dodatkowe zadania i większe obciążenie pracą; zwraca się do Komisji o przedłożenie do 2017 r. wniosku w sprawie koncepcji finansowej opartej na opłatach, która całkowicie zastąpiłaby obecne wkłady państw członkowskich, w celu zagwarantowania niezależności organów europejskich w stosunku do krajowych organów państw członkowskich;

59.  postanawia również podnieść środki dla Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa oraz Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, aby poziom zasobów udostępnianych tym agencjom lepiej odpowiadał powierzonym im zadaniom;

60.  nie może jednak zaakceptować podejścia Komisji i Rady do kwestii obsadzania stanowisk w agencjach i wobec tego wprowadza zmiany do znacznej liczby planów zatrudnienia; po raz kolejny podkreśla, że każda agencja powinna zredukować liczbę stanowisk o 5% w ciągu pięciu lat, zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym, ale też że nowym stanowiskom potrzebnym do realizacji dodatkowych zadań wynikających ze zmian w polityce i z nowych przepisów wprowadzanych od 2013 r. muszą towarzyszyć dodatkowe zasoby oraz że stanowisk tych nie należy wliczać do celu, jakim jest redukcja liczby pracowników zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym;

61.  wobec tego ponownie podkreśla swój sprzeciw wobec koncepcji wspólnej dla agencji puli związanej z przeniesieniem pracowników, ale potwierdza swoją gotowość do zwolnienia stanowisk dzięki poprawie wydajności w ramach ściślejszej współpracy administracyjnej między agencjami lub nawet poprzez rozważenie możliwości łączenia agencji w odpowiednich przypadkach, a także w drodze łączenia pewnych funkcji z Komisją lub inną agencją;

62.  ponownie podkreśla, że stanowiska finansowane przez przemysł nie mają wpływu na budżet Unii, wobec czego nie powinny podlegać redukcji personelu; zaznacza, że należy pozostawić zainteresowanym agencjom swobodę w zakresie reagowania na zmienne obciążenie pracą poprzez nieobsadzanie wszystkich stanowisk, jakimi dysponują;

63.  w związku z tym wprowadza zmiany w wielu planach zatrudnienia agencji stosownie do priorytetów opisanych powyżej, aby dostosować poziom zatrudnienia do dodatkowych zadań, a inne modyfikuje, aby urzeczywistnić cel polegający na redukcji personelu o 5% w ciągu pięciu lat oraz odmiennie potraktować stanowiska finansowane z pobieranych opłat; przypomina, że cel redukcji zatrudnienia o 5% w ciągu pięciu lat wprowadzono z myślą o obniżeniu kosztów administracyjnych; podkreśla w tym kontekście, że dodatkowe stanowiska w planie zatrudnienia nie mają automatycznie skutków finansowych dla budżetu Unii, gdyż agencje obsadzają swoje stanowiska stosownie do potrzeb i dlatego nie zawsze wszystkie stanowiska znajdujące się w ich planach zatrudnienia są obsadzone;

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

64.  po przeprowadzeniu starannej analizy przedłożonych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych pod kątem udanej realizacji aktualnych projektów, a także po wykluczeniu inicjatyw objętych już obowiązującymi podstawami prawnymi, jak i w pełni uwzględniając ocenę Komisji dotyczącą możliwości wdrożenia projektów, postanawia przyjąć pakiet kompromisowy, na który składa się ograniczona liczba projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, również ze względu na ograniczone dostępne marginesy;

Płatności

65.  ponownie podkreśla znaczenie wspólnego planu płatności na lata 2015–2016 uzgodnionego przed procedurą budżetową przez Parlament, Radę i Komisję, który odzwierciedla zobowiązanie tych trzech instytucji do ograniczenia liczby zaległych nieuregulowanych płatności; zauważa, że wszystkie trzy instytucje uzgodniły, że będą ściśle współpracować w celu zatwierdzenia takiego poziomu płatności w budżecie na 2016 r., który pozwoli na osiągnięcie wspomnianego celu, oraz że Komisja wyliczyła odpowiednią wysokość środków na płatności na rok 2016; uważa, że wszelkie działania mające na celu zarządzanie ryzykiem związanym z nagromadzeniem się nieuregulowanych rachunków należy uzupełniać wysiłkami, których celem jest wydajniejsza wymiana opinii oraz poprawa współpracy między Radą a Parlamentem i Komisją; przypomina, że zgodnie z art. 310 TFUE dochody i wydatki wykazane w budżecie Unii muszą się równoważyć;

66.  wyraża ubolewanie, że mimo wynikającego stąd nieznacznego wzrostu i sporych marginesów zaproponowanych przez Komisję Rada postanowiła obniżyć środki na płatności o 1,4 mld EUR zarówno w liniach przeznaczonych na zakończenie działań, jak i na programy będące w głównej fazie realizacji, co sprawia, że stopniowe obniżanie liczby zaległych nieuregulowanych rachunków może się nie udać; przypomina, że w przypadku programów zarządzanych w sposób bezpośredni niedobory środków na płatności odzwierciedlają się nie tylko w rosnącej liczbie nieuregulowanych rachunków, ale także powodują sztuczne opóźnienia w realizacji programów, np. opóźniając zaproszenia do składania wniosków lub podpisanie nowych umów;

67.  postanawia przywrócić środki na płatności zapisane w projekcie budżetu we wszystkich liniach, w których Rada dokonała cięć, przy założeniu, że poziom płatności zaproponowany przez Komisję w projekcie budżetu odpowiada poziomowi niezbędnemu do realizacji celów planu płatności;

68.  dbając o odpowiednie proporcje, podnosi wysokość środków na płatności we wszystkich liniach, w których zmieniono wysokość środków na zobowiązania, a także uwzględnia obszary charakteryzujące się szybkim wydawaniem środków lub wysokim stopniem pilności, mianowicie Erasmus+, dwa systemy relokacji, UNRWA i pomoc humanitarną; podnosi środki na płatności o dalszy 1 mld EUR, aby koncentrację płatności dla Grecji na początku okresu finansowania umożliwić w całości z nowych środków; z uwagi na dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem pomocy postanawia również podnieść płatności na rzecz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

Inne sekcje

Sekcja 1 – Parlament Europejski

69.  przypomina, że w preliminarzu Parlamentu na 2016 r. zapisano kwotę 1 823 648 600 EUR, co oznacza wzrost o 1,6% w stosunku do budżetu na 2015 r.; przypomina ponadto, że 15 mln EUR przewidziano na pilne inwestycje w dziedzinie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cybernetycznego, przez co budżet na rok 2016 opiewa na ogólną kwotę 1 838 648 600 EUR;

70.  zwraca uwagę, że w dniu 15 czerwca 2015 r., po przyjęciu preliminarza Parlamentu na 2016 r., powstała nowa grupa polityczna oraz że ze względu na te zmiany w organizacji Parlamentu potrzebne są dodatkowe środki, aby zagwarantować równe traktowanie wszystkich grup politycznych;

71.  dokonuje pełnej rekompensaty tych podwyżek poprzez obniżenie środków w liniach budżetowych dotyczących rezerwy na nieprzewidziane wydatki, diety ogólnej dla posłów, doskonalenia zawodowego, wyposażenia wnętrz, zużycia energii, inwestycji projektowych w zakresie informatyki i telekomunikacji oraz mebli;

72.  zwraca uwagę na konkluzje Prezydium z dnia 7 września 2015 r. dotyczące czytania budżetu na 2016 r. w Parlamencie, w których proponuje się uwzględnienie w budżecie niedawnych decyzji i dostosowań technicznych; zatwierdza ograniczone zmiany techniczne zaproponowane przez Prezydium, które obejmują neutralne pod względem budżetowym dostosowania środków i planu zatrudnienia oraz aktualizację niektórych aspektów nomenklatury budżetowej;

73.  w związku z tym utrzymuje na niezmienionym poziomie – 1 838 648 600 EUR – środki w budżecie na 2016 r. przyjętym na posiedzeniu plenarnym w dniu 29 kwietnia 2015 r.;

74.  podkreśla, że działalność grup politycznych nie jest tożsama z pracą o charakterze administracyjnym; potwierdza, że z tego powodu całkowita liczba pracowników w grupach politycznych nie jest objęta celem polegającym na redukcji personelu o 5% zgodnie z decyzjami podjętymi przez Parlament w odniesieniu do roku budżetowego 2014(10) i 2015(11) oraz preliminarza na 2016 r.(12);

75.  przypomina, że od 2012 r. grupy polityczne mają zakaz zatrudniania nowych pracowników oraz że ich potrzeby w tym zakresie w poprzednich latach budżetowych uwzględniano jedynie częściowo;

76.  potwierdza swoje zobowiązanie do wdrożenia pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego, w którym przewidziano redukcję personelu w Parlamencie o 1%;

77.  podkreśla, że Parlament i Rada muszą zająć się potrzebą opracowania planu działania na rzecz jednej siedziby, o co w kilku rezolucjach wnioskowała duża większość w tym Parlamencie, aby w perspektywie długoterminowej wygenerować oszczędności w budżecie Unii;

Zmiany w planie zatrudnienia

78.  redukuje liczbę stanowisk w planie zatrudnienia Sekretariatu Generalnego w 2016 r. o 57 (cel: obniżenie liczby pracowników o 1%), przy czym redukcja ta obejmuje: 4 stanowiska AD14, 13 stanowisk AD13, 2 stanowiska AD12, 1 stanowisko AD9, 2 stanowiska AD8, 1 stanowisko AD5, 2 stanowiska AST11, 1 stanowisko AST10, 3 stanowiska AST9, 8 stanowisk AST8, 7 stanowisk AST7, 4 stanowiska AST6, 3 stanowiska AST5, 2 stanowiska AST4, 1 stanowisko AST3, 1 stanowisko AST1 (stanowiska stałe) oraz 2 tymczasowe stanowiska AST4; przypomina, że skutki budżetowe tych działań uwzględniono już w preliminarzu;

79.  zgodnie z nowym regulaminem pracowniczym przekształca 80 stałych stanowisk AST (25 stanowisk AST 11, 10 stanowisk AST 10, 5 stanowisk AST 8, 15 stanowisk AST 7, 5 stanowisk AST 6, 5 stanowisk AST 5, 5 stanowisk AST 4, 5 stanowisk AST 3 i 5 stanowisk AST 2) w 80 stanowisk AST/SC1;

80.  dokonuje następujących korekt technicznych: likwiduje trzy stanowiska AST7 i trzy stanowiska AST6, tworzy sześć stanowisk AST5 oraz wykreśla przypis nr 1 w planie zatrudnienia, gdyż w ostatnich latach nie stosowano odpowiedniej procedury;

81.  wyraża zgodę na utworzenie 43 nowych stanowisk tymczasowych (2 stanowiska AD7, 19 stanowisk AD5, 5 stanowisk AST5, 5 stanowisk AST3 i 12 stanowisk AST1) oraz na zmianę kategorii zaszeregowania jednego stanowiska tymczasowego AD10 na AD14 w związku z dodatkowymi potrzebami wynikającymi z powstania nowej grupy politycznej;

Obniżenie liczby pracowników o 5%

82.  przypomina, że trzeci rok z rzędu Parlament realizuje cel polegający na obniżeniu liczby pracowników o 5%, przestrzegając przy tym należycie litery i ducha porozumienia międzyinstytucjonalnego; podkreśla, że od 2014 r. w planie zatrudnienia zlikwidowano w tym celu 171 stałych stanowisk(13); podkreśla, że aby w pełni zrealizować zadeklarowany cel i obniżyć liczbę pracowników o 5%, do roku 2018 należy dwukrotnie zlikwidować 57 stanowisk(14);

83.  podkreśla, że zgodnie z pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego obniżenie liczby pracowników o 5% stanowi rekompensatę kadrową w związku z podwyższeniem liczby godzin pracy w wymiarze tygodniowym z 37,5 do 40 w porównaniu z planem zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2013 r.; uważa, że redukcja ta musi odnosić się do stałego obciążenia pracą oraz że w konsekwencji rachunek ten nie może uwzględniać nowych zakresów odpowiedzialności ani podróży służbowych;

84.  zauważa, że w związku z rozszerzeniem uprawnień Parlamentu i przydzielaniem mu nowych zadań od 2013 r. ważne zmiany strukturalne, takie jak internalizacja procesów, realizowano w miarę możliwości poprzez przeniesienia wewnętrzne, a nowe stanowiska tworzono tylko wówczas, gdy było to absolutnie niezbędne; postanawia wyłączyć te dodatkowe stanowiska z działań mających na celu obniżenie liczby pracowników o 5%;

85.  wzywa Komisję, aby monitorując realizację przez Parlament celu polegającego na obniżeniu liczby pracowników, uwzględniała nowe dodatkowe kwestie, takie jak stałe obciążenie pracą, wyjątki dla grup politycznych, kompensowanie internalizacji poprzez obniżenie środków w liniach budżetowych na usługi zewnętrzne oraz nowe uprawnienia i zadania;

86.  podkreśla, że obniżenie liczby pracowników o 5% nie powinno zagrozić należytemu funkcjonowaniu Parlamentu ani korzystaniu przez Parlament z jego podstawowych uprawnień, nie powinno też wpłynąć na wysoką jakość prac ustawodawczych Parlamentu ani na warunki pracy posłów i pracowników;

87.  przypomina, że żadne porozumienie nie może pozbawić Parlamentu Europejskiego i Rady niezależności w dokonywaniu ocen ani prawa do decydowania każdego roku o merytorycznej stronie budżetu;

Inne kwestie dotyczące pracowników

88.  przypomina, że nowe stanowiska w Sekretariacie Generalnym należy obsadzić w drodze wewnętrznych przeniesień, chyba że potrzeba utworzenia nowych stanowisk zostanie należycie uzasadniona i wykazana;

89.  przypomina, że reorganizacja pracy parlamentarnej lub procedur nie powinna prowadzić do pogorszenia warunków pracy ani praw socjalnych pracowników bez względu na zajmowane przez nich stanowiska;

90.  ponownie podkreśla, że aby zapewnić posłom odpowiednie wsparcie w ich działalności parlamentarnej, konieczna jest nowa równowaga między akredytowanymi asystentami parlamentarnymi a asystentami krajowymi; zwraca uwagę, że sekretarz generalny zaproponował Prezydium sposób osiągnięcia tego celu; ubolewa, że Prezydium nie podjęło jeszcze decyzji w tej kwestii; uważa, że wdrażając przegląd obowiązujących przepisów, należy przestrzegać okresu przejściowego; oczekuje, że ostateczna decyzja wejdzie w życie najpóźniej w lipcu 2016 r., kiedy kończy się okres przejściowy;

91.  ponownie potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz wielojęzyczności w pracy parlamentarnej i opowiada się za wysokimi standardami w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie Komisji Budżetowej wyników analizy i oceny przeprowadzonej po nieuzgodnieniu nowych warunków pracy dla tłumaczy ustnych (wiosną 2015 r.); oczekuje, że sekretarz generalny wykaże się wszelką elastycznością, jaka jest niezbędna do zapewnienia posłom wysokiej jakości usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych;

92.  zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie szczegółowego wykazu wszystkich stanowisk w Parlamencie w latach 2014–2016, obejmującego przydział stanowisk poszczególnym służbom, kategorię oraz rodzaj umowy;

Polityka zarządzania nieruchomościami

93.  przypomina, że Komisję Budżetową należy regularnie informować o nowych kwestiach dotyczących prowadzonej przez Parlament polityki w zakresie nieruchomości, a także w odpowiednim czasie, tzn. przed zawarciem umowy, zasięgać jej opinii w odniesieniu do każdego projektu w zakresie nieruchomości mającego skutki finansowe; potwierdza, że finansowe skutki wszystkich projektów w zakresie nieruchomości będą dokładnie analizowane;

94.  uważa, że decyzje dotyczące projektów w zakresie nieruchomości powinny zapadać w ramach przejrzystego procesu decyzyjnego;

95.  ponownie apeluje o jak najszybsze, nie później niż do początku 2016 r., przedstawienie Komisji Budżetowej nowej średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości, tak aby Parlament mógł ją uwzględnić w ramach przygotowywania preliminarza na rok budżetowy 2017; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie Komisji Budżetowej ewentualnej długoterminowej strategii do 2025 r., zanim jesienią 2016 r. Parlament przystąpi do czytania budżetu;

96.  zauważa, że od 2014 r. nie przeznacza się środków na inwestycje w ramach budowy budynku Konrad Adenauer (KAD) w Luksemburgu; przypomina, że w preliminarzu na 2016 r. uwzględniono jedynie środki na prace i usługi opłacane bezpośrednio przez Parlament, co dotyczy przede wszystkim zarządzania projektem, wiedzy fachowej i doradztwa; zwraca się do sekretarza generalnego o dokonanie – do końca bieżącego roku – oceny środków pieniężnych niewykorzystanych w budżecie na 2015 r. oraz o przeznaczenie ich na projekt KAD w drodze wniosku o przesunięcie środków pod koniec roku 2015, aby w miarę możliwości uniknąć w przyszłości płatności odsetek związanych z budynkiem;

Wydatki posłów

97.  ponownie występuje z apelem o wyższy stopień przejrzystości w odniesieniu do zwrotu kosztów ogólnych dla posłów; wzywa Prezydium Parlamentu do podjęcia prac nad określeniem bardziej szczegółowych przepisów dotyczących rozliczania wydatków, na które zezwolono w ramach pokrywania kosztów ogólnych, tak aby nie generować przy tym dodatkowych kosztów dla Parlamentu;

98.  zwraca się o ocenę wyników dobrowolnego podejścia wybranego przez wspólną grupę roboczą w celu ograniczenia lotów posłów i pracowników w klasie biznes, a także o ocenę, w jaki sposób można uzyskać korzystniejsze ceny, aby obniżyć koszty podróży posłów i pracowników;

Sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

99.  ubolewa, że mimo ciągle powiększającego się zakresu działalności sądowej i planowanej reformy Sądu Komisja ograniczyła zatrudnienie o 20 stanowisk, ryzykując tym samym powstanie zatorów oraz narażając na szwank należyte funkcjonowanie i sprawne wymierzanie sprawiedliwości; postanawia wobec tego przywrócić 20 stanowisk, o które pierwotnie wnioskował Trybunał;

100.  wyraża ubolewanie, że Rada podniosła wysokość standardowego potrącenia stosowanego w odniesieniu do środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników z 2,5% do 3,2%, co odpowiada obniżce o 1,55 mln EUR oraz stoi w sprzeczności z wyjątkowo wysokim wskaźnikiem obsadzenia stanowisk w Trybunale (98% pod koniec 2014 r.) i wysokim wskaźnikiem wykonania budżetu (99% w 2014 r.); wobec tego dokonuje ponownej korekty wysokości standardowego potrącenia do poziomu zapisanego w projekcie budżetu oraz anuluje wynikające stąd obniżenie środków, aby Trybunał mógł odpowiednio reagować na znaczny wzrost liczby spraw i w pełni wykorzystać przyznane mu stanowiska;

101.  postanawia ponadto przywrócić siedem stanowisk, o które Trybunał pierwotnie występował, aby umożliwić mu spełnienie wymogu wzmocnienia sekcji bezpieczeństwa i ochrony Trybunału z myślą o lepszej ochronie pracowników, odwiedzających i dokumentów, a także wymogu wdrożenia nowego art. 105 Regulaminu Sądu, który przewiduje ustanowienie systemu o wysokim stopniu bezpieczeństwa umożliwiającego stronom zaangażowanym w niektóre sprawy przekazywanie informacji i materiałów dotyczących bezpieczeństwa Unii i państw członkowskich lub kształtowania ich stosunków międzynarodowych;

102.  w tym kontekście podkreśla potrzebę zasobów na ochronę i nadzór w budynkach Trybunału i wobec tego postanawia przywrócić środki odebrane przez Radę w tej dziedzinie do poziomu zapisanego w projekcie budżetu;

103.  likwiduje istniejącą rezerwę na podróże służbowe i zastępuje ją nową rezerwą, z której środki zostaną uwolnione, kiedy Trybunał opublikuje informacje na temat zewnętrznej działalności sędziów, o co Parlament zwrócił się w swojej rezolucji w sprawie udzielenia Trybunałowi absolutorium za rok 2013(15);

Sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

104.  dokonuje ponownej korekty wysokości standardowego potrącenia do pierwotnego poziomu 2,76%, aby Trybunał Obrachunkowy mógł zaspokoić swoje potrzeby wynikające z planu zatrudnienia;

105.  przywraca środki we wszystkich innych liniach, w których Rada dokonała cięć, aby Trybunał Obrachunkowy mógł zrealizować swój plan prac i sporządzić planowane sprawozdania z audytu;

Sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

106.  dokonuje ponownej korekty wysokości standardowego potrącenia do pierwotnego poziomu 4,5%, aby Komitet mógł zaspokoić swoje potrzeby oraz poradzić sobie z ciągłą redukcją personelu w kontekście porozumienia o współpracy zawartego między Parlamentem a Komitetem;

107.  postanawia ponadto przywrócić środki zapisane w projekcie budżetu na podróże i diety dzienne;

Sekcja 7 – Komitet Regionów

108.  z jednej strony obniża wynagrodzenia i świadczenia o kwotę odpowiadającą 66 przypadkom zmiany kategorii zaszeregowania na wyższe oraz czterem dodatkowym stanowiskom nieujętym jeszcze w projekcie budżetu, aby uwzględnić przeniesienie tych stanowisk do Parlamentu;

109.  z drugiej strony podwyższa środki w szeregu linii (zlecanie tłumaczeń pisemnych na zewnątrz, strony trzecie, komunikacja, wydatki reprezentacyjne, komunikacja z grupami politycznymi, wyjazdy służbowe, sprzątanie i utrzymanie), dopasowując je bardziej do własnych szacunków Komitetu, aby mógł on prowadzić swoją działalność polityczną i wypełniać podjęte zobowiązania;

110.  ponadto przywraca odebrane przez Radę środki na ochronę i nadzór w budynkach Komitetu, aby zagwarantować wystarczające finansowanie środków bezpieczeństwa na wypadek podwyższonego (tzw. żółtego) poziomu zagrożenia w 2016 r.;

Sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

111.  z ubolewaniem zauważa, że Rada obniżyła środki w projekcie budżetu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o 135 000 EUR; podkreśla, że obniżka ta stanowiłaby niewspółmierne obciążenie dla nader ograniczonego budżetu Rzecznika i poważnie wpłynęłaby na zdolność tej instytucji do podejmowania skutecznych działań w służbie obywatelom europejskim; wobec tego przywraca środki we wszystkich liniach budżetowych, w których Rada dokonała cięć, aby umożliwić Rzecznikowi wypełnianie mandatu i wywiązywanie się z zobowiązań;

Sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

112.  z ubolewaniem zauważa, że Rada obniżyła środki w projekcie budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o 135 000 EUR; podkreśla, że obniżka ta stanowiłaby niewspółmierne obciążenie dla nader ograniczonego budżetu Inspektora i poważnie wpłynęłaby na zdolność tej instytucji do podejmowania skutecznych działań w służbie instytucji europejskich; wobec tego przywraca środki we wszystkich liniach budżetowych, w których Rada dokonała cięć, aby umożliwić Inspektorowi wypełnianie mandatu i wywiązywanie się z zobowiązań;

Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

113.  uważa, że ESDZ należy zagwarantować odpowiednie finansowanie, aby instytucja ta była w stanie sprostać wyzwaniom wynikającym z niepewnej sytuacji geopolitycznej oraz aby umocnić rolę Unii na świecie; wobec tego przywraca środki zapisane w projekcie budżetu we wszystkich liniach oraz anuluje rezerwy przyjęte przez Radę w związku z wahaniami kursu wymiany euro;

o

o o

114.  jest przekonany, że budżet Unii może skutecznie przyczynić się nie tylko do eliminacji skutków, ale i podstawowych przyczyn kryzysów, z jakimi Unia obecnie się zmaga; jest jednak zdania, że na nieprzewidziane wydarzenia dotyczące całej Unii należy reagować poprzez łączenie wysiłków i udostępnianie dodatkowych środków na szczeblu Unii, a nie poprzez kwestionowanie zobowiązań z przeszłości lub powrót do iluzji poszukiwania rozwiązań na szczeblu poszczególnych państw; podkreśla zatem, że przepisy dotyczące elastyczności mają na celu umożliwienie wspólnego i szybkiego reagowania i należy z nich w pełni korzystać, aby zrekompensować ścisłe ograniczenia dotyczące pułapów wieloletnich ram finansowych;

115.  podkreśla, że zaledwie dwa lata po rozpoczęciu obowiązywania obecnych wieloletnich ram finansowych Komisja dwukrotnie musiała wnioskować o uruchomienie instrumentu elastyczności oraz wykorzystanie marginesu na nieprzewidziane wydatki, aby zaspokoić pilne i nieprzewidziane potrzeby, których nie można było sfinansować w obrębie istniejących pułapów wieloletnich ram finansowych; zwraca również uwagę, że łączny margines na zobowiązania w roku 2015, pierwszym roku jego obowiązywania, wykorzystano natychmiast w całości, natomiast zasoby przeznaczone na dwa ważne programy Unii trzeba było obniżyć, aby umożliwić finansowanie nowych inicjatyw; podkreśla, że z powodu koncentracji wydatków na wstępie w latach 2014–2015 w przypadku kilku programów Unii środki na zobowiązania dostępne od 2016 r. są niższe lub nawet spadły do zera; wyraźnie wobec tego dostrzega, że pułapy w wieloletnich ramach finansowych są zbyt rygorystyczne w wielu działach i paraliżują Unię w dziedzinach charakteryzujących się największymi potrzebami, a mechanizmy elastyczności dostępne w wieloletnich ramach finansowych osiągnęły już granice swoich możliwości; uważa, że sytuacja ta dowodzi, iż potrzebny jest rzeczywisty średnioterminowy przegląd wieloletnich ram finansowych; w związku z powyższym z niecierpliwością oczekuje na ambitne wnioski Komisji w 2016 r.;

116.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z poprawkami do projektu budżetu ogólnego Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

1.9.2015

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych

dla Komisji Budżetowej

dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Cristian Dan Preda

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie w porównaniu z poprzednim rokiem środków na zobowiązania i płatności w dziale 4 – Globalny wymiar Europy, co powinno umożliwić Unii Europejskiej umacnianie i propagowanie jej wartości i interesów oraz wnoszenie wkładu w ochronę jej obywateli w relacjach z resztą świata; odnotowuje zwłaszcza wagę znacznie zwiększonych płatności, które pomogą uporać się z poważnymi zaległościami nagromadzonymi w ostatnich latach; dlatego zdecydowanie sprzeciwia się zaproponowanym przez Radę cięciom w środkach na zobowiązania i na płatności;

2.  podkreśla szczególne znaczenie zapewnienia wystarczającego finansowania Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), który odgrywa kluczową rolę we wspieraniu stabilności u wschodnich i południowych sąsiadów Europy; z dużym zadowoleniem przyjmuje zwiększenie o 4,9% środków na zobowiązania w porównaniu do zeszłego roku; krytycznie odnosi się do drastycznych cięć dokonanych przez Radę w ENI i podkreśla pilną potrzebę zwiększenia środków o znaczny margines, aby zaspokoić potrzeby krajów objętych tym instrumentem; podkreśla poważny charakter problemów dotykających Libię i Tunezję oraz znaczenie zapewnienia większego wsparcia w celu wniesienia wkładu w budowanie potencjału ich instytucji, reformę wymiaru sprawiedliwości, reformę sektora bezpieczeństwa oraz pomoc w kontroli granic;

3.  podkreśla, jak ważne jest zwiększenie zobowiązań i płatności w budżecie na 2016 r. na walkę z terroryzmem;

4.  podkreśla, że obrona praw człowieka, podstawowych wolności i promowanie demokracji mają kluczowe znaczenie w obecnej sytuacji na świecie i symbolizują przywiązanie Unii do jej podstawowych wartości; zaznacza, że w tym względzie Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka jest głównym narzędziem, któremu trzeba zapewnić odpowiednie finansowanie;

5.  odnotowuje konkluzje Rady Europejskiej z dnia 25 czerwca 2015 r.; podkreśla, że WPZiB pociąga za sobą istotne zobowiązania w zakresie widoczności i elastyczności, szczególnie w odniesieniu do rozwoju zdolności cywilnych i wojskowych oraz wzmocnienia przemysłu obronnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje gotowość Rady do zapewnienia odpowiedniego finansowania działania przygotowawczego dotyczącego badań naukowych związanych z WPBiO, torującego drogę ukierunkowanemu i dobrze finansowanemu programowi badań i technologii obronnych w następnych wieloletnich ramach finansowych;

6.  podkreśla znaczenie zapisania w budżecie wystarczających środków dla bliskowschodniego procesu pokojowego, Autonomii Palestyńskiej i UNRWA, aby zaspokoić potrzeby w terenie, które wzrosły w ostatnich latach z uwagi na różne kryzysy regionalne; podkreśla potrzebę zajęcia się regularnym niedostatecznym planowaniem wsparcia finansowego dla UNRWA w budżecie UE;

7.  docenia toczące się rozważania w ESDZ na temat przyszłości specjalnych przedstawicieli UE i ich stosunków z ESDZ; uważa, że wszelkie zmiany w pozycji budżetu przeznaczonej na specjalnych przedstawicieli UE powinny nastąpić dopiero po zakończeniu bieżących rozważań;

8.  popiera plan otwarcia przez ESDZ delegatury UE w Iranie w następstwie pomyślnego zakończenia rozmów dotyczących kwestii jądrowych.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

31.8.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Caspary, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Othmar Karas, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Heidi Hautala, Jutta Steinruck

24.9.2015

OPINIA Komisji Rozwoju

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Arne Lietz

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zdecydowanie odrzuca proponowane przez Radę cięcia środków na współpracę na rzecz rozwoju i pomoc humanitarną;

2.  uważa cięcia w liniach budżetowych Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju za szczególnie niewłaściwe w świetle ogromnego zapotrzebowania na finansowanie nowych celów zrównoważonego rozwoju oraz w świetle zobowiązania się przez Unię – odnowionego w związku z lipcową konferencją ONZ w sprawie finansowania rozwoju – do zwiększenia łącznej oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) do 0,7% swojego DNB;

3.  przypomina o powziętym przez kraje rozwinięte zobowiązaniu do zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na klimat dla krajów rozwijających się oraz do dopilnowania, by wsparcie to było nowe i dodatkowe w stosunku do ODA niezwiązanej z klimatem; podkreśla, że zobowiązanie to pociąga za sobą co najmniej równe zwiększenie łącznej ODA; uważa, że jest to istotne dla osiągnięcia nowego globalnego porozumienia w sprawie klimatu przed końcem br.;

4.  zwraca uwagę na wzrost liczby uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych na świecie do niespotykanego dotychczas poziomu 60 milionów i na związany z tym wzrost zapotrzebowania na pomoc humanitarną; z zadowoleniem przyjmuje utrzymanie przez Radę kwot środków na pomoc humanitarną w projekcie budżetu przedstawionym przez Komisję; uważa jednak, że w pozycji 23 02 01 należy dodać 26 mln EUR na edukację w obozach dla uchodźców, jak również w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, ponieważ dzięki temu mogą oni zdobyć umiejętności, które pozwolą im przetrwać, a także będzie można przyczynić się do zapewnienia dzieciom lepszej przyszłości i uchronienia ich przed radykalizacją;

5.  jest zdania, że z uwagi na obecny kryzys związany z uchodźcami kwot w pozycji 21 02 07 05 na migrację i azyl, przewidzianych w projekcie budżetu, nie wolno zmniejszać, a wręcz należy je zwiększyć; podkreśla, że środki z tej pozycji należy wykorzystywać na działania związane z walką z głównymi przyczynami migracji i na wspieranie właściwego zarządzania przepływami migracyjnymi w krajach rozwijających się;

6.  zwraca uwagę na konieczność dodatkowego zasilenia także pozycji 21 02 08 02, ponieważ władze lokalne będą odgrywać ważną rolę w świadczeniu podstawowych usług społecznych i w stawianiu czoła wyzwaniom rozwojowym związanym z urbanizacją po roku 2015.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

22.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brian Hayes, Eleni Theocharous

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez

2.9.2015

OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego

dla Komisji Budżetowej

dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Reimer Böge

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że w liniach budżetowych związanych z handlem należy zapisać odpowiednie środki, aby umożliwić Komisji skuteczną realizację jej ambitnego programu handlowego na rzecz generowania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie oraz osiągnięcia szerszych międzynarodowych celów Unii, a także aby Komisja mogła intensywniej monitorować realizację i skutki umów handlowych;

2. podkreśla, że Unia powinna zintensyfikować wysiłki w zakresie monitorowania realizacji podpisanych lub negocjowanych obecnie przez Unię umów handlowych i ich skutków; wzywa do przeznaczenia wystarczających środków na ocenę ex ante, ocenę śródokresową i ocenę ex post umów handlowych, aby zbadać ich wpływ na gospodarkę UE i jej krajów partnerskich, a także aby zadbać o pełne wdrożenie i egzekwowanie zobowiązań podjętych przez partnerów handlowych;

3. wyraża zadowolenie z rosnącej roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu opinii publicznej w kwestiach związanych z handlem oraz kładzie nacisk na potrzebę skutecznej strategii komunikacyjnej Unii w celu informowania i poprawy interakcji z obywatelami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego zajmującymi się kwestiami handlowymi;

4. z zadowoleniem przyjmuje nieznaczny wzrost środków na zobowiązania w przypadku instrumentu pomocy makrofinansowej i europejskiego instrumentu sąsiedztwa; wyraża jednak zaniepokojenie, że wzrost ten nie wystarczy, aby zaspokoić potrzeby krajów sąsiadujących od wschodu i południa, w tym pokryć koszty ewentualnych dalszych programów pomocowych dla Ukrainy;

5. podkreśla, że wdrożenie umowy o ułatwieniach w handlu, którą zawarto podczas 9. konferencji ministerialnej WTO, będzie wymagać większego wsparcia finansowego dla krajów najsłabiej rozwiniętych i krajów rozwijających się; podkreśla potrzebę skoordynowanych wysiłków Komisji i państw członkowskich w międzynarodowych instytucjach finansowych w celu uniknięcia obniżenia środków na pomoc na rzecz wymiany handlowej i inicjatyw wielostronnych oraz z myślą o uniknięciu nieprawidłowości w ramach współpracy z niektórymi partnerami, które prowadzą do obniżenia skuteczności wydatkowanych środków, a także potrzebę zadbania o to, by umowa o ułatwieniach w handlu była korzystna dla rozwoju;

6. przypomina, że Parlament wprowadził w 2009 r. w pozycji budżetowej przeznaczonej na finansowanie projektów w dziedzinie handlu zagranicznego dodatkowe środki w kwocie 1 mln EUR przeznaczone konkretnie na działania związane ze sprawiedliwym handlem, a także wzywa Komisję, aby rozważyła ponowne wprowadzenie tej pozycji budżetowej w 2016 r. w celu finansowania działań związanych ze sprawiedliwym handlem, zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 5 maja 2009 r.(16);

7. zwraca uwagę na nieznaczne podwyższenie środków na instrument partnerstwa; przypomina o celu programu, jakim jest wspieranie handlu międzynarodowego i możliwości inwestowania przez europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa; podkreśla znaczenie wsparcia technicznego na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, aby sprzyjać ich umiędzynarodowieniu; wzywa Komisję do oceny i usprawnienia istniejących narzędzi pod kątem ich skuteczności i wydajności, a także do zadbania o wystarczające kontrole i nadzór nad wszystkimi działaniami, takimi jak europejskie centra biznesu, w celu wypracowania spójniejszego podejścia uwzględniającego również istniejące inicjatywy prywatne.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

31.8.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

5

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Sander Loones, Gabriel Mato, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Karoline Graswander-Hainz, Miguel Urbán Crespo

22.9.2015

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Ingeborg Gräßle

WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że w sytuacji szczupłych zasobów należy przywiązywać większą wagę do potrzeby przestrzegania dyscypliny budżetowej oraz do wykorzystywania środków finansowych w sposób wydajny i skuteczny;

B.  mając na uwadze, że głównym celem projektu budżetu na rok 2016 będzie udostępnienie w budżecie Unii środków, jakie są jej potrzebne, by w pełni realizować swój zwiększony wkład w tworzenie miejsc pracy, generować wzrost gospodarczy, umożliwiać inwestycje i zapewniać solidarność, a także by reagować na zmiany sytuacji, w szczególności na Ukrainie i w Syrii, oraz ich wpływ na imigrację, pomoc humanitarną i bezpieczeństwo;

C.  mając na uwadze, że dialog między Parlamentem a Komisją, jaki przewidziano w art. 318 TFUE, powinien sprzyjać powstawaniu w łonie Komisji kultury dbania o wyniki;

1.  zgodnie z sugestiami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zawartymi w jego sprawozdaniach rocznych z roku 2012 i 2013 wzywa Komisję do przygotowywania i publikowania każdego roku długofalowej prognozy przepływu środków pieniężnych, która pomoże zainteresowanym stronom ocenić przyszłe zapotrzebowanie w zakresie środków na płatności i priorytety budżetowe, a także będzie stanowić pomoc dla Komisji w podejmowaniu decyzji niezbędnych do tego, aby istotne płatności można było pokrywać z zatwierdzonych budżetów rocznych;

2.  zwraca uwagę, że pod koniec 2013 r. płatności zaliczkowe brutto wyniosły 79,4 mld EUR oraz podkreśla, że wydłużone okresy zaliczkowania mogą prowadzić do większego ryzyka błędu lub straty; przypomina, że ryzyko to w szczególnym stopniu dotyczy działu 4 budżetu (UE jako partner na arenie międzynarodowej), w którym w przypadku typowej operacji między zaciągnięciem zobowiązania a zarejestrowaniem przez Komisję ostatecznych wydatków związanych z tą operacją upływają cztery lata;

3.  zauważa, że stosowanie korekt finansowych nałożonych przez Komisję na państwa członkowskie, które nie zdołały wprowadzić solidnych systemów, a także odzyskiwanie należności zaowocowały w 2014 r. kwotą 2980 mln EUR, co stanowi spadek w stosunku do roku 2013 (3362 mln EUR)(17); zwraca się do Komisji o wyraźne wskazanie, jakie kwoty odzyskane w 2014 r. zarejestrowano jako dochody w rachunkowości Unii lub jakie kwoty zostały skompensowane oraz w jakim stopniu korekty finansowe i środki odzyskane, co do których podjęto decyzję w 2014 r., mogą mieć wpływ na zapotrzebowanie w zakresie środków na płatności w budżetach na rok 2015 i 2016;

4.   zwraca się do Komisji i państw członkowskich do poprawy przejrzystości w odniesieniu do odzyskiwanych należności, a w szczególności w odniesieniu do roku dokonania płatności, roku wykrycia błędu i roku ujawnienia odzyskanych należności lub dokonanych korekt finansowych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego;

5.   wzywa Komisję do udostępnienia Parlamentowi przeglądu wszystkich rzeczywiście poniesionych kosztów i transz finansowania w związku z projektami funduszy strukturalnych, które finansowano już w okresie finansowania 2000–2006 lub 2007–2013 i których do chwili obecnej wciąż jeszcze nie ukończono;

6.   ponawia swój apel do Komisji o opracowanie propozycji kar w przypadku zgłaszania przez organy państw członkowskich nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych dotyczących zarządzania funduszami Unii; przypomina, że prawie wszystkie agencje płatnicze dokonujące płatności bezpośrednich miały akredytację i certyfikat instytucji certyfikujących w państwach członkowskich i wobec tego jest zaniepokojony faktem, że niektóre agencje płatnicze mają szczególnie wysokie wskaźniki błędu; w związku z tym wzywa państwa członkowskie do zadbania o lepsze wydatkowanie środków z budżetu Unii poprzez wprowadzenie skuteczniejszych i wydajniejszych krajowych systemów zarządzania i kontroli; wzywa ponadto Komisję do przedstawienia wniosków w sprawie możliwości wzmocnienia przez państwa członkowskie kontroli ex ante, aby ograniczyć liczbę nienależnych płatności, a także zapewnić system, w którym w przypadkach podejrzeń o podawanie nieuczciwych lub nieprawidłowych danych podejmuje się rzeczywiste analizy, oraz aby karać podawanie takich danych;

7.   zwraca się do Komisji, aby w swoim sprawozdaniu rocznym dotyczącym ochrony interesów finansowych Unii i zwalczania nadużyć finansowych uwzględniła roczną ocenę wpływu korupcji w poszczególnych państwach członkowskich na fundusze Unii oraz określiła konkretny i ukierunkowany plan działań w celu przeciwdziałania temu zjawisku;

8.   wzywa Komisję do poprawy przejrzystości w odniesieniu do stosowania instrumentów inżynierii finansowej, regularnego składania sprawozdań na temat korzystania z dźwigni finansowej, strat i zagrożeń, a także do przedstawienia analizy kosztów i korzyści instrumentów inżynierii finansowej w porównaniu z bardziej bezpośrednimi formami finansowania projektów; wzywa Komisję do wdrożenia skutecznych systemów monitorowania w celu analizowania zapotrzebowania na instrumenty finansowe w państwach członkowskich, co obniżyłoby ryzyko nadmiernej kapitalizacji;

9.  zwraca się do Komisji o zadbanie o to, aby łączny budżet Komitetu Nadzoru OLAF i jego sekretariatu umieszczono w odrębnej linii budżetowej budżetu OLAF na rok 2016;

10.  domaga się, aby Komisja składała sprawozdanie z wyników osiągniętych dzięki wydatkom operacyjnym przedstawionym w oświadczeniach programowych wydatków operacyjnych dołączonych do projektu budżetu Unii, kiedy przekazuje Parlamentowi i Radzie oceny działań podejmowanych przez Unię zgodnie z art. 318 TFUE;

11.  w związku z tym wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na funkcjonowanie agencji zdecentralizowanych Unii, a w szczególności na ich widoczność i demokratyczną rozliczalność, z uwagi na ich odległe lokalizacje oraz brak wiedzy wśród obywateli Unii o ich działalności, a nawet o ich istnieniu;

12.  przypomina o pilnej potrzebie skoncentrowania się na rozliczalności i wynikach wydatkowania środków z budżetu Unii; wobec tego apeluje o opracowanie konkretnych mechanizmów i wskaźników oceny;

13.  wzywa Komisję do szczegółowego wyjaśnienia swoich zasad dotyczących przejrzystości w odniesieniu do funduszy Unii, a w szczególności środków stosowanych z myślą o obiektywnym procesie podejmowania decyzji obejmującym wszystkie zainteresowane strony, w tym również organizacje konsumenckie, MŚP, związki zawodowe i organizacje działające w interesie ogólnym, w szczególności organizacje środowiskowe;

14.  zważywszy, że zgodnie ze swoją nową polityką na rzecz lepszego stanowienia prawa Komisja występuje ze znacznie mniejszą liczbą inicjatyw ustawodawczych niż w przeszłości, wzywa Komisję do szczegółowego wyjaśnienia budżetowych i personalnych skutków tego przesunięcia punktu ciężkości z działalności ustawodawczej na działania wykonawcze, a w szczególności do wskazania ewentualnych oszczędności;

15.  apeluje do Komisji o wspieranie skutecznego wdrażania krajowych strategii integracji Romów na szczeblu lokalnym i regionalnym, aby środki przeznaczone na integrację Romów były rzeczywiście wydawane na ten cel oraz aby realizowano dzięki nim cele najważniejszych strategii politycznych;

16.  wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi sprawozdania na temat finansowanych przez Unię środków zwalczania bezrobocia wśród młodzieży oraz na temat wyników stosowania tych środków;

17.  wzywa władze budżetowe do przeanalizowania wysiłków podejmowanych przez Unię z myślą o zapobieganiu oszustwom, korupcji i innym rodzajom nielegalnej działalności szkodzącej jej interesom finansowym, jak i z myślą o zwalczaniu tych zjawisk; w związku z tym podkreśla, że cięcia budżetowe w programach takich jak Herkules lub system informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych (AFIS) byłyby ze szkodą dla budżetu Unii, gdyż stanowią one wsparcie dla Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i państw członkowskich w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii;

18.  zwraca uwagę, że w ramach procedury udzielenia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej absolutorium za rok budżetowy 2013 Parlament otrzymał niewystarczające informacje na temat zewnętrznej działalności prowadzonej przez sędziów; przypomina, że Trybunał Sprawiedliwości publikuje na swojej stronie internetowej rejestr zawierający szczegółowe informacje na temat zewnętrznej działalności wszystkich sędziów.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

22.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch

8.9.2015

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje

2015/2132(BUD)

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Peter Simon

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wskazuje na konsekwencje ograniczenia inwestycji dla tempa ożywienia gospodarczego i długoterminowych prognoz wzrostu w UE, których podstawą jest sytuacja budżetowa i gospodarcza w państwach członkowskich; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje, że w dziale 1.1 projektu budżetu wyraźnie podkreślono potrzebę pobudzenia zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności poprzez tworzenie korzystnych warunków dla przedsiębiorczości;

2.  jest zdania, że aby umocnić ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej, budżet na 2016 r. powinien być wyższy w ujęciu rzeczywistym w stosunku do budżetu na 2015 r.;

3.  podkreśla kluczową rolę Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w zwalczaniu niedoskonałości rynku i uruchamianiu nowych źródeł finansowania inwestycji, pobudzaniu konkurencyjności i ożywienia gospodarczego oraz zwiększaniu zaufania do rynku; z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte między współustawodawcami w sprawie zwiększonych wkładów do EFIS w wysokości 3 mld euro, finansowanych z rezerw budżetowych niewykorzystanych w latach 2016-2020; ponownie podkreśla, że należy jeszcze bardziej ograniczyć konsekwencje budżetowe dla programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”;

4.  domaga się, aby budżet na 2016 r. odzwierciedlał priorytety europejskiego semestru, takie jak pobudzanie inwestycji, wspieranie tworzenia miejsc pracy, prowadzenie reform strukturalnych i konsolidacja budżetowa, które prowadzą do rzeczywistego, trwałego wzrostu;

5.  podkreśla kluczową rolę – zarówno obecnie, jak i w przyszłości – trzech europejskich urzędów nadzoru w kontekście europejskiego nadzoru finansowego i unii bankowej; zaznacza, że w projekcie budżetu na 2016 r. należy zapewnić dostateczne środki budżetowe dla organów nadzoru w związku z nowymi obowiązkami nałożonymi na agencje, jak również z uwagi na czynniki zewnętrzne, takie jak wahania kursów wymiany walut i wzrost ogólnego poziomu płac;

6.  przypomina, że Parlament Europejski zdecydowanie poparł utworzenie europejskich urzędów nadzoru, oraz wyraża przekonanie, że Unia musi jeszcze bardziej usprawnić jakość nadzoru w całej Unii; uważa, że europejskie urzędy nadzoru odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu rynków finansowych w Unii;

7.  w związku z tym podkreśla, że europejskie urzędy nadzoru poza środkami finansowymi muszą dysponować także odpowiednią liczbą wykwalifikowanych pracowników, aby móc wykonywać coraz większą liczbę zadań, które im powierzono, w sposób gwarantujący wysoką jakość; w związku z tym wzywa Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru do przedłożenia sprawozdania na temat przewidywanego zapotrzebowania na zasoby ludzkie oraz potrzeb finansowych w przyszłości;

8.  dostrzega, że obecnie europejskie urzędy nadzoru finansowane są z obowiązkowych wkładów finansowych krajowych organów członkowskich, ze środków z budżetu UE, jak również z opłat uiszczanych przez nadzorowane instytuty; jest zdania, że wspomniany system finansowania ma charakter narodowy, jest nieelastyczny i uciążliwy, a także stanowi potencjalne zagrożenie dla niezależności europejskich urzędów nadzoru; w związku z tym ponawia apel do Komisji o przedstawienie najpóźniej do 2017 r. koncepcji finansowania, która zakłada całkowite zastąpienie obecnej formy finansowania z wkładów państw członkowskich finansowaniem z opłat; uważa, że system ten gwarantuje finansową niezależność urzędów europejskich od krajowych organów członkowskich oraz pełną integralność europejskich urzędów nadzoru w stosunku do uczestników rynków finansowych;

9.  podkreśla rosnące znaczenie większej przejrzystości w kwestii opodatkowania przedsiębiorstw i interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, jak również w skoordynowanej walce z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania; w związku z tym apeluje, aby w budżecie na 2016 r. odpowiednio uwzględniono znaczenie programu Fiscalis dla współpracy państw członkowskich w zakresie administracji podatkowej; ponadto wzywa do dokładnego rozważenia konsultacji Komisji Europejskiej w sprawie przejrzystości podatku od przedsiębiorstw, zwłaszcza w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej poszczególnych krajów;

10.  wzywa Komisję do skupienia się na elementach priorytetowych przy wdrażaniu zaplanowanych działań restrukturyzacyjnych w zakresie odpowiedniego poziomu zatrudnienia; w związku z tym podkreśla rolę działu zajmującego się pomocą państwa w zagwarantowaniu, że praktyki podatkowe stosowane w kontekście interpretacji indywidualnych prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach, wątpliwe z punktu widzenia przepisów dotyczących pomocy państwa, można było w przyszłości efektywniej analizować, dzięki czemu opodatkowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej będzie sprawiedliwsze, a dystrybucja dochodów podatkowych między osobami prywatnymi i przedsiębiorstwami bardziej wyważona;

11.  podkreśla zapotrzebowanie na bardziej kompleksowe, porównywalne pod względem metodologicznym, rzetelne i terminowe dane statystyczne na poziomie europejskim; z zadowoleniem przyjmuje, że w projekcie budżetu przewidziano odpowiednie zwiększenie wydatków na wdrożenie nowych metod tworzenia statystyk europejskich oraz na pogłębienie współpracy w obrębie europejskiego systemu statystycznego;

12.  ponownie podkreśla, że w projekcie budżetu należy zagwarantować odpowiednie finansowanie budowy potencjału społeczeństwa obywatelskiego w zakresie usług finansowych;

13.  apeluje o wdrożenie zaleceń ujętych w sprawozdaniu Maystadta dotyczących zadań i obowiązków Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej, co pozwoli na zwiększenie wpływu Unii Europejskiej na ustalanie międzynarodowych standardów rachunkowości;

14.  twierdzi, że członkowie Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości powinni być demokratycznie wybierani i rozliczani za swoją pracę; Parlament Europejski powinien mieć udział w wyborze europejskich przedstawicieli i rozliczać ich za ich pracę;

15.  zwraca się do ESMA o zapewnienie Parlamentowi Europejskiemu – w tym właściwym posłom i ich pracownikom – skutecznego dostępu do dokumentów równocześnie z Radą Organów Nadzoru.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

12

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Alain Cadec, Matt Carthy, Mady Delvaux, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Beatrix von Storch

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Sven Schulze, Axel Voss

3.9.2015

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La Via

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina, że wysoki poziom ochrony środowiska i zdrowia w Unii to warunek wstępny dobrobytu gospodarczego, oraz że bezpieczeństwo żywności i paszy oraz mechanizmy wspomagające ochronę przed klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka stanowią przedmiot troski wszystkich Europejczyków, a w związku z tym także priorytet dla Parlamentu Europejskiego;

2.  jest jednocześnie w pełni świadomy, że strategie polityczne i instrumenty finansowe należące do kompetencji naszej komisji nie są wielkie w porównaniu do innych instrumentów politycznych i finansowych w ramach działów 2 i 3 oraz nie poświęca im się aż tyle uwagi co innym programom i funduszom; zdecydowanie odrzuca zatem wszelkie dalsze cięcia funduszy na programy i pozycje budżetowe, gdyż ich skutki byłyby nie do zaakceptowania; wzywa szczególnie państwa członkowskie, aby postrzegały wdrażanie strategii politycznych, działań i projektów w dziedzinie ochrony środowiska i przyjaznych klimatowi jako okazję do wspierania wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, a nie jako obciążenie; podkreśla, że tworzenie zielonych miejsc pracy i wzrost gospodarczy MŚP w UE wynika częściowo z wdrożenia przepisów w dziedzinie środowiska;

3.  przyznaje, że istnieją duże ograniczenia budżetowe na szczeblu krajowym oraz że trwają starania na rzecz konsolidacji budżetowej; podkreśla jednak, że Parlament Europejski i Rada powinny – podejmując decyzję o projekcie budżetu na 2016 r. – mieć na uwadze znaczącą europejską wartość dodaną strategii politycznych i instrumentów finansowych podlegających kompetencjom naszej komisji;

4.  wyraża głębokie ubolewanie, że w odniesieniu do niektórych ważnych programów Rada zaproponowała cięcia budżetowe o charakterze horyzontalnym, w szczególności w odniesieniu do trzeciego programu dotyczącego działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020), linii dotyczących bezpieczeństwa żywności i paszy oraz zapobiegania katastrofom i gotowości na wypadek klęsk żywiołowych w Unii; w kontekście przystąpienia Unii do konwencji międzynarodowych (np. protokołu z Nagoi) odrzuca zaproponowane przez Radę zmniejszenie odnośnych linii budżetowych;

5.  przypomina, że ogólnie poziom środków przydzielonych na linie budżetowe, które leżą w gestii tej komisji, musi być utrzymany na poziomie z 2015 r.; dlatego domaga się pełnego przywrócenia wstępnych kwot wskazanych w projekcie budżetu w odniesieniu do wszystkich programów i instrumentów finansowania leżących w gestii tej komisji;

6.  przypomina, że program „Horyzont 2020” przyczyni się do realizacji celów leżących w kompetencji naszej komisji dzięki projektom badawczym w dziedzinie klimatu, zdrowia i środowiska; potwierdza swe zaangażowanie na rzecz monitorowania zgodności projektów z odpowiednimi celami i postępów w ich realizacji; zdecydowanie krytykuje decyzję o dokonaniu cięć w tym programie w celu pokrycia gwarancji dla EFIS;

7.  podkreśla, że badania i innowacje w dziedzinie środowiska koncentrują się w programie „Horyzont 2020”: „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce”, którego celem jest doprowadzenie do tego, by gospodarka i społeczeństwo były zasobooszczędne oraz odporne na zmianę klimatu, ochrona i zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi i zarządzanie ekosystemami oraz zapewnienie zrównoważonych dostaw i zrównoważonego wykorzystywania surowców w celu zaspokojenia potrzeb rosnącej globalnej populacji w ramach ograniczeń wynikających z zasady zrównoważoności, jakie charakteryzują zasoby naturalne i ekosystemy;

8.  zauważa, że projekt budżetu UE na 2016 r. opiewa na 153,5 mld EUR w środkach na zobowiązania (w tym przeprogramowana z 2014 r. kwota 4,5 mld EUR) i 143,5 mld EUR w środkach na płatności; wskazuje, że, pomijając skutki przeprogramowania w 2015 i 2016 r., stanowi to wzrost o +2,4% w zobowiązaniach i +1,6% w płatnościach w porównaniu z budżetem na 2015 r.; podkreśla, że ten ogólnie umiarkowany wzrost, zgodny z tempem określonym w WRF i uwzględniający inflację, nie stanowi praktycznie wzrostu w ujęciu realnym, przez co skuteczność i wydajność wydatkowania zyskuje na znaczeniu;

9.  przypomina, że jeśli chodzi o środki na płatności, w ostatnich latach sytuacja była bardzo trudna, oraz że realizacja strategii politycznych Unii była utrudniona poważnymi ograniczeniami wynikającymi z poziomu zatwierdzonych środków na płatności, co prowadziło do uchwalania kolejnych budżetów korygujących, aby pokryć część nieuregulowanego zapotrzebowania;

10.  zdecydowanie odrzuca możliwość, aby Komisja – w razie braku wystarczających środków na płatności w 2016 r. – mogła zadecydować, jak już miało to miejsce w przeszłości, o niepełnym wykorzystaniu środków na zobowiązania, co stałoby w sprzeczności z wielokrotnie deklarowanym zaangażowaniem Parlamentu w dziedzinie środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności i paszy; stwierdza ponadto, że brak płatności zaszkodzi reputacji Unii, ponieważ beneficjenci poszczególnych programów nie otrzymają płatności;

11.  przypomina, że LIFE to instrument finansowy UE wspierający projekty w dziedzinie środowiska, ochrony przyrody i działań dotyczących klimatu w całej Unii; podkreśla zwłaszcza problemy związane z brakiem środków na płatności na program LIFE, które utrudnią i opóźnią właściwe wdrożenie tego ważnego programu;

12.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie budżetu LIFE o 27,7 mln EUR w PB 2016; stwierdza jednak, że program LIFE stanowi tylko 0,3 % całego PB 2016 i reprezentuje tylko 0,73 % działu 2 (w środkach na zobowiązania) oraz że te wielkości pozostawały na stałym poziomie w ciągu ostatnich lat;

13.  podkreśla, że inwestycje w badania naukowe i innowacje w kilku dziedzinach, które podlegają kompetencjom naszej komisji, mają kapitalne znaczenie, oraz podkreśla, że budżet na 2016 r. musi odpowiednio odzwierciedlać fakt, że takie inwestycje są priorytetowe; przypomina, że zrównoważony wzrost i zdolności innowacyjne unijnych MŚP stanowią główną przewagę konkurencyjną UE na zglobalizowanych rynkach;

14.  przypomina zwłaszcza o bardzo pokaźnej unijnej wartości dodanej badań w dziedzinie medycyny (np. badania nad lekami stosowanymi u dzieci i lekami sierocymi), a także w zwalczaniu transgranicznych zagrożeń dla zdrowia; w tym kontekście głęboko ubolewa, że program zdrowia publicznego, którego całkowita kwota środków na zobowiązania wynosi tylko 62,2 mln EUR – co z kolei stanowi, tak jak w latach ubiegłych, tylko 0,04 % środków na zobowiązania w PB 2016 – nie odzwierciedla w pełni znaczenia zdrowia jako wartości samej w sobie i jako warunku wstępnego wspierania wzrostu; apeluje do Rady o ponowne przemyślenie dalszych cięć budżetowych, które zastosowała w odniesieniu do tego programu;

15.  podkreśla, że kryzys gospodarczy i finansowy oraz ostre środki oszczędnościowe wprowadzone przez państwa członkowskie doprowadziły do zmniejszenia poziomu środków finansowych przeznaczonych na zdrowie publiczne w wyniku cięć budżetowych i niższych wpływów podatkowych; podkreśla, że nierówności zdrowotne w UE stanowią znaczne obciążenie dla państw członkowskich i dla obowiązujących w tych państwach systemów opieki zdrowotnej; z tego względu domaga się finansowania skoordynowanych publicznych działań w zakresie zapobiegania w celu poprawy sytuacji w tym obszarze;

16.  podkreśla, że zrównoważone pod względem ekologicznym rolnictwo, z rozwagą korzystające z zasobów naturalnych ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia produkcji żywności i apeluje o większe wsparcie rolników, którzy stosują racjonalne ekologicznie i przyjazne zwierzętom metody;

17.  podkreśla, że Unia ma najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności na świecie; podkreśla znaczenie promowania zdrowej i bezpiecznej żywności jako sposobu na zapobieganie zbędnym wydatkom w opiece zdrowotnej i wspieranie państw członkowskich w celu poprawy długoterminowej stabilności ich systemów opieki zdrowotnej; w tym kontekście ubolewa także, że program „Żywność i pasze”, którego całkowita kwota środków na zobowiązania wynosi tylko 264,1 mln EUR – co stanowi jedynie 0,17 % w środkach na zobowiązania w PB 2016 oraz zaproponowane przez Radę dalsze cięcia – nie odzwierciedlają w pełni wagi kwestii bezpieczeństwa żywności i paszy w Unii;

18.  przypomina, że unijny mechanizm ochrony ludności to kamień węgielny unijnej zasady solidarności; przypomina, że największą odpowiedzialność za ochronę ludności, a także środowiska i mienia, w tym dziedzictwa kulturowego, ponoszą państwa członkowskie; podkreśla, że Unia odgrywa tu rolę „siły pomocniczej”, która wspiera, koordynuje lub uzupełnia działania państw członkowskich polegające na zapobieganiu katastrofom, przygotowywaniu się do nich i reagowaniu na nie; z zadowoleniem przyjmuje nieznaczny wzrost środków na zobowiązania w tym programie zaproponowany przez Komisję, lecz głęboko ubolewa z powodu wniosku Rady dotyczącego zmniejszenia środków w tej linii budżetowej;

19.  wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich kontroli środowiskowych w celu zmniejszenia ryzyka klęsk ekologicznych;

20.  przypomina, że agencje zdecentralizowane odgrywają ważną rolę w wykonywaniu technicznych, naukowych lub kierowniczych zadań i znacząco pomagają instytucjom Unii w projektowaniu i wdrażaniu strategii politycznych;

21.  uważa, że zasadniczo zdecentralizowane agencje muszą w takim samym stopniu jak inne instytucje ograniczać koszty; stwierdza, że rozszerzona współpraca między agencjami, które podlegają kompetencjom naszej komisji (EEA, ECHA, ECDC, EFSA, EMA), i stałe zaangażowanie na rzecz zwiększenia wydajności już spowodowały racjonalizację wydatków i skutkują lepszym wykorzystywaniem środków;

22.  przypomina ponadto o bardzo ważnych zadaniach, które te pięć zdecentralizowanych agencji wykonuje, zarówno dla Komisji Europejskiej, jak i obywateli Unii, a także dla zewnętrznych klientów agencji pobierających opłaty (np. ECHA, EMA); podkreśla w tym kontekście, że ogromnie ważne jest, by te agencje otrzymywały odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe, aby móc właściwie, niezależnie i terminowo wykonywać te trudne i ważne zadania;

23.  jest w związku z tym zaniepokojony podejściem stosowanym przez Komisję wobec agencji zdecentralizowanych, ponieważ narzucone im cięcia, zwłaszcza jeśli chodzi o kadry, są niesprawiedliwe i nieadekwatne w porównaniu do tych zastosowanych wobec innych instytucji Unii; jest zdeterminowany powrócić do właściwej, indywidualnej oceny odpowiednich potrzeb każdej agencji;

24.  ogólnie rzecz biorąc, nie jest przekonany, czy eksternalizacja usług, mająca na celu zmniejszenie liczby personelu w planach zatrudnienia, okaże się w dłuższej perspektywie bardziej opłacalna, ponieważ usługodawcy muszą podlegać nadzorowi i mieć do dyspozycji wytyczne, równocześnie dążąc do osiągnięcia zysku;

25.  podkreśla, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze są bardzo przydatnymi narzędziami podejmowania nowych działań i strategii politycznych; przypomina, że niektóre pomysły naszej komisji z powodzeniem wdrażano w przeszłości; w związku z tym nadal będzie korzystał z tych instrumentów w 2016 r.; zachęca do pełnego wykorzystania rezerw dostępnych w każdym z działów;

26.  odnotowuje wynik dokonanej przez Komisję wstępnej oceny możliwości realizacji projektów pilotażowych zaproponowanych przez członków komisji ENVI, które odzwierciedlają ogólne priorytety komisji ENVI w dziedzinie środowiska i zdrowia; wzywa Komisję do stworzenia procedury dalszego postępowania, aby na bieżąco informować Parlament o postępach i stopniu zaawansowania projektów pilotażowych i działań przygotowawczych.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

8

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Marijana Petir

3.9.2015

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

dla Komisji Budżetowej

dotycząca stanowiska Rady w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Ildikó Gáll-Pelcz

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zauważa, że kompetencje Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w ramach procedury budżetowej obejmują linie budżetowe w tytułach 2 (Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP), 14 (Podatki i unia celna) oraz 33 (Sprawiedliwość i ochrona konsumentów);

2.  przypomina, że jednolity rynek stanowi główną siłę napędzającą tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy, w szczególności w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); niemniej jednak zauważa, że pod wieloma względami – na przykład w przypadku jednolitego rynku cyfrowego – potencjał ten pozostaje niewykorzystany; apeluje zatem o bardziej wydajne wydatkowanie środków budżetowych przez ustalenie jasnych priorytetów finansowych zorientowanych na rozwój jednolitego rynku i, w rezultacie, gospodarki;

3.  z zadowoleniem przyjmuje znaczne zwiększenie kwoty przyznanej linii budżetowej 14 02 01 „Wspieranie funkcjonowania i modernizacji unii celnej”; popiera osiąganie i wdrażanie celów tego programu poprzez kontynuowanie istniejących inicjatyw modernizacyjnych, w szczególności programu elektronicznej obsługi celnej, oraz – przez rozwijanie strategii dotyczących wspólnie zarządzanych i obsługiwanych systemów informatycznych w dziedzinach związanych z cłami i przez usprawnienie odpowiedniej koordynacji między państwami członkowskimi – promowanie wymiany najlepszych praktyk oraz wdrażanie na czas i monitorowanie poprawnego stosowania prawodawstwa UE;

4.  uważa, że konsumenci znajdują się w centrum nowego modelu gospodarki cyfrowej, i jest przekonany, że powinien to odzwierciedlać budżet na ten obszar polityki; zauważa zatem, że należy zapewnić fundusze na aktualizowanie polityki konsumenckiej, aby zapewnić sprawne dostosowanie się do szybkich zmian technologicznych i gospodarczych;

5.  zwraca się o finansowanie nowego projektu pilotażowego zatytułowanego „Edukacja konsumencka i mocna pozycja konsumenta na jednolitym rynku cyfrowym”, który byłby odpowiednią kontynuacją jednorocznego projektu pilotażowego zaproponowanego przez komisję IMCO na 2015 r. zatytułowanego „Szkolenia dla MŚP w zakresie praw konsumentów w erze cyfrowej” i wniósłby wkład do szerokiej publicznej kampanii edukacyjnej, dzięki której konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli zrozumieć skomplikowane zasady i uregulowania związane z handlem elektronicznym;

6.  podkreśla, że powinno to pomóc obywatelom i MŚP w przestrzeganiu przepisów prawa ochrony konsumentów w internecie; podkreśla, że na prawdziwie połączonym jednolitym rynku cyfrowym każdy konsument powinien móc czerpać korzyści z tej samej jakości usług i produktów nabywanych w internecie oraz w przejrzysty sposób otrzymywać wystarczające informacje dotyczące zakupu;

7.  uważa za istotne, aby odpowiednie organy miały możliwość zatrzymania produktów oraz skłonienia przedsiębiorstw do wycofania produktów od konsumentów lub z obrotu na rynku europejskim; uważa, że uproszczenie i ujednolicenie przepisów i norm ograniczyłoby potencjalne problemy z ich przestrzeganiem, na czym w rezultacie skorzystaliby zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy; w związku z tym jest zdania, że przedsiębiorcy powinni również uzyskać informacje dotyczące rozliczania podatków od transakcji transgranicznych w Unii poprzez skuteczne korzystanie z systemu VAT MOSS;

8.  przypomina o konieczności finansowania wielojęzycznego narzędzia platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR); podkreśla, że dobrze funkcjonujące systemy ODR w całej Unii zachęcą konsumentów do poszukiwania rozwiązań problemów, jakie napotykają przy kupowaniu produktów i usług na jednolitym rynku, oraz zwiększą popularność zakupów internetowych; przypomina, że intensyfikacja handlu elektronicznego i transgranicznego w Unii rozszerzy również ofertę dla konsumentów i zapewni przedsiębiorstwom nowe możliwości, dostęp do nowych rynków i przyczyni się do dalszego wzrostu gospodarczego;

9.  uznaje znaczenie Forum Jednolitego Rynku; przypomina, że rok 2015 to ostatni rok działania przygotowawczego, i dlatego Komisja powinna w trybie pilnym przedłożyć nowy wniosek ustawodawczy, aby zapewnić kontynuację tego istotnego wydarzenia;

10.  podkreśla, że system rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego (SOLVIT) wykorzystywany do rozwiązywania problemów dotykających obywateli ma dobre wyniki w zakresie zadowolenia klientów; uważa, że można zrobić więcej, by narzędzia zarządzania lepiej współdziałały, świadomość ich istnienia wzrosła, a przeznaczone na nie środki były optymalnie wykorzystywane; zachęca do dalszych rozważań na temat możliwości konsolidacji tych narzędzi w przyszłych wnioskach budżetowych; wyraża poparcie dla linii budżetowej 02 03 04 dotyczącej narzędzi zarządzania rynkiem wewnętrznym; uważa, że należy również zapewnić odpowiednie finansowanie Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich, tak aby mogła nadal wypełniać swoją misję, jaką jest informowanie obywateli o przysługujących im w Europie prawach konsumenckich;

11.  uważa, że wspieranie gospodarki realnej powinno być głównym priorytetem Unii, tak aby tworzyć nowe miejsca pracy i zapewniać trwały wzrost; wzywa do lepszego informowania MŚP o tej możliwości w celu maksymalnego wykorzystania przez nie tego wsparcia finansowego; wzywa stanowczo do udostępnienia wystarczających środków finansowych na przejście na zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym;

12.  zaznacza, że potrzebne będzie zapewnienie odpowiednich środków finansowych w 2016 r. na program COSME oraz na Europejską Sieć Przedsiębiorczości, aby wspierać wzrost MŚP i pomagać im w pokonywaniu wyzwań, jakie napotykają w dostępie do jednolitego rynku i rynku światowego poprzez lepszy dostęp do informacji na temat możliwości poza ich państwem członkowskim oraz poza granicami Unii; podkreśla, że zapewnienie MŚP odpowiedniego dostępu do finansowania oraz zwiększenie wdrażania przez nie narzędzi cyfrowych są kluczowe dla utrzymania ich konkurencyjności;

13.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie poziomu środków w pozycji budżetowej 02 04 02 03 „Podniesienie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)” i 02 03 „Rynek wewnętrzny towarów i usług” oraz sugeruje, by Komisja monitorowała efektywność projektów finansowanych z myślą o zwiększeniu innowacyjności w MŚP;

14.  wyraża zaniepokojenie drastycznym obniżeniem poziomu środków w pozycji budżetowej 02 02 01 (Promowanie przedsiębiorczości i poprawa konkurencyjności oraz dostępu do rynków dla przedsiębiorstw unijnych) i 02 02 02 (Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych), stanowiących element programu COSME;

15.  podkreśla, że normy są ważnym narzędziem dla konkurencyjności przedsiębiorstw, których udział w procesie normalizacji ma zasadnicze znaczenie dla postępu technologicznego oraz dla porównywalności jakości surowców i produktów w Unii; zgadza się zatem, by płatności w ramach linii budżetowej 02 03 02 01, mającej na celu wspieranie działalności normalizacyjnej wykonywanej przez CEN, CENELEC i ETSI, zostały zwiększone zgodnie z wnioskiem Komisji;

16.  w świetle przyjęcia rozporządzenia w sprawie eCall wzywa do przyznania Agencji Europejskiego GNSS odpowiednich zasobów finansowych z myślą o pełnym wdrożeniu tego rozporządzenia.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Jens Nilsson, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Novakov, Adam Szejnfeld

1.9.2015

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Massimiliano Salini

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   podkreśla, że planowane finansowanie sektora transportu jest w sposób uzasadniony powiązane z innymi strategiami politycznymi takimi jak spójność, konkurencja, środowisko, badania naukowe, turystyka i bezpieczeństwo; przypomina, że infrastruktura transportowa jest podstawą swobodnego przepływu osób, towarów i usług, na którym opiera się projekt jednolitego rynku, oraz że swobodny przepływ jest siłą napędową integracji Unii, a zarazem kluczowym czynnikiem decydującym o wynikach europejskiego przemysłu i handlu;

2.   przypomina, iż – jako że priorytetem polityki europejskiej jest pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – projekty infrastrukturalne przyczyniają się do tego w sposób bezpośredni, dzięki miejscom pracy utworzonym na odnośnych budowach, oraz pośredni – co jest związane z eksploatacją i konserwacją tej infrastruktury, a także w szerszym kontekście – poprzez wzmocnienie konkurencyjności odnośnych regionów; wyraża zadowolenie, że przy okazji rozmów na temat planu Junckera wszystkie państwa członkowskie poparły to podejście i uznały, że pakt stabilności nie powinien godzić w inwestycje w infrastrukturę strategiczną;

3.   zauważa, że porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) skutkuje cięciami w środkach na instrument „Łącząc Europę”; wyraża zadowolenie z inicjatywy polegającej na szerszym zaangażowaniu sektora prywatnego w finansowanie projektów transportowych za pośrednictwem innowacyjnych instrumentów finansowych; zauważa jednak, że niektóre projekty są mniej atrakcyjne dla takich podmiotów z powodu zbyt małego zysku lub niepewnego poziomu zwrotu z inwestycji; przypomina jednak, że celem EFIS jest korygowanie niedoskonałości rynku w sektorach o profilu ryzyko-rentowność, który mógłby zniechęcać inwestorów prywatnych; podkreśla, że choć inwestycje w koleje, zrównoważoną mobilność w miastach i śródlądowe drogi wodne przynoszą znaczne korzyści społeczno-gospodarcze i środowiskowe, to są mniej dochodowe, a do ich realizacji wymagane są dotacje; podkreśla, że niezależnie od ostatecznego sposobu finansowania wkład z budżetu UE musi koncentrować się na projektach charakteryzujących się wysoką europejską wartością dodaną;

4.   podkreśla, że sieć TEN-T jest ważna nie tylko dlatego, że obejmuje punkty węzłowe w obrębie Europy, lecz również dlatego, że stwarza szansę na ożywienie poszczególnych rynków krajowych, lokalnych gospodarek oraz obszarów miejskich i metropolitalnych; podkreśla zatem, jak ważne jest ukończenie budowy priorytetowych korytarzy zdefiniowanych na szczeblu europejskim, w szczególności linii kolei dużych prędkości; zwraca uwagę na bezprecedensowe zainteresowanie państw członkowskich zaproszeniami do składania wniosków dotyczących finansowania z instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu (CEF-T) w 2014 r., a także na dużą liczbę złożonych kwalifikujących się projektów, które cechowały się wysoką jakością, lecz nie mogły zostać zrealizowane z powodu braku dostępnych środków; utrzymuje w związku z tym, że aby skutecznie zrealizować priorytety i osiągnąć cele instrumentu „Łącząc Europę” oraz uzupełnić środki budżetowe przeznaczone na instrument „Łącząc Europę”, należy przestrzegać przewidzianego w WRF poziomu finansowania środków na zobowiązania i płatności oraz zrewidować go;

5.   wzywa Komisję do uwzględnienia – przy przyznawaniu środków z instrumentu „Łącząc Europę” – trudności ekonomicznych i społecznych, z którymi obecnie borykają się niektóre państwa członkowskie i które mogą znacznie utrudniać składanie projektów; wzywa zatem Komisję do zapewnienia tym państwom niezbędnej pomocy w ramach instrumentu „Łącząc Europę”;

6.   podkreśla ważną rolę badań naukowych i innowacji w sektorach transportu i turystyki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zrównoważoną mobilność w miastach, wiedzę społeczno-ekonomiczną i efektywność środowiskową; na te innowacyjne technologie i wiedzę należy zatem przyznać odpowiednie środki budżetowe w ramach programów „Horyzont 2020” i Shift2Rail;

7.   zaleca położenie większego nacisku na politykę transportową związaną z portami i lotniskami, ponieważ wspiera ona konkurencyjność dzięki dalszemu rozwojowi zrównoważonego rynku wewnętrznego oraz otwarciu Europy na resztę świata; podkreśla potrzebę opracowania racjonalnej polityki europejskiej, która wspiera specyfikę zwłaszcza portów i ich położenia geograficznego; jest zdania, że lepsze połączenia intermodalne i wzajemne połączenia powinny umożliwić ułatwienie wymiany handlowej z obszarami otaczającymi oraz zwiększenie zrównoważonego charakteru naszego systemu transportu; podkreśla, jak ważne jest opracowanie europejskiej strategii zachęcającej do ustanawiania większej liczby lepszych połączeń między lotniskami, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej;

8.   stwierdza, że w porównaniu z pozostałymi instytucjami Parlament ma ograniczoną gwarancję dostępu do oficjalnych dokumentów związanych z budżetem Unii; w związku z tym zwraca się o przegląd porozumień międzyinstytucjonalnych, aby zagwarantować posłom do Parlamentu Europejskiego, jako przedstawicielom europejskich obywateli, właściwy dostęp do dokumentów – także wówczas, gdy zawierają one informacje szczególnie chronione;

9.   zwraca uwagę na zaplanowane wkrótce przyjęcie czwartego pakietu kolejowego, który przewiduje zwiększenie roli Europejskiej Agencji Kolejowej w dziedzinie certyfikacji i dopuszczania do eksploatacji, co ma służyć zwiększeniu efektywności procedur, ram czasowych i zasobów; nalega na konieczność przyznania tej agencji odpowiednich zasobów finansowych, ludzkich i logistycznych do realizacji tych nowych zadań; ponadto przypomina, że pakiet ten musi być częścią planu działania o bardziej ogólnym wymiarze, którego celem będzie podniesienie atrakcyjności sektora kolejowego; uważa zatem, że należy więcej inwestować w rozwój europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) w oparciu o jedną europejską i interoperacyjną normę oraz niezwłocznie utworzyć wspólne przedsiębiorstwo Shift2Rail;

10. podkreśla, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) powinna dysponować środkami niezbędnymi do kontrolowania bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez morskie instalacje naftowe i gazowe w myśl rozporządzenia w sprawie finansowania EMSA;

11. zwraca uwagę na zasadniczą rolę, jaką odgrywają agencje, których głównym zadaniem jest gwarantowanie bezpieczeństwa poszczególnych rodzajów transportu; odrzuca zatem proponowane cięcia w budżetach na funkcjonowanie agencji i nie popiera propozycji cięć, które mogą obniżyć poziom bezpieczeństwa w transporcie;

12. podkreśla strategiczne znaczenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej jako głównego instrumentu zapewniającego bezpieczeństwo, efektywność środowiskową, konkurencyjność i ochronę praw obywateli; podkreśla, że UE powinna dostarczyć za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę” i programów badawczych wystarczające zasoby swojemu filarowi technologicznemu SESAR; uważa, że rychłe przyjęcie serii wniosków służących wzmocnieniu pozycji podmiotów europejskich na świecie zakłada rozszerzenie zadań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego; uznaje zatem, że należałoby co najmniej utrzymać poziom środków z budżetu europejskiego, a nie ograniczać ich, nawet jeśli sektor prywatny również uczestniczy w jej finansowaniu;

13. zauważa, że należy zwiększyć przejrzystość finansową agencji, zwłaszcza w odniesieniu do faktycznie wykonywanych zadań; uważa, że nominacje powinny mieć miejsce zgodnie z kryteriami kompetencyjnymi i publicznymi procedurami z podaniem kryteriów wyboru i określeniem limitów wynagrodzeń;

14. mając na względzie, że nie istnieje bezpośrednia pozycja budżetowa przeznaczona na turystykę, proponuje, by nadal maksymalnie wykorzystywać możliwości, jakie dają europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program COSME oraz projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, w celu zwiększenia atrakcyjności Starego Kontynentu dla turystów; podkreśla, że niezbędna w tej dziedzinie jest skuteczna współpraca licznych strategii politycznych i odnośnych funduszy UE, która powinna również uwzględniać partnerstwa publiczno-prywatne;

15. apeluje o uwzględnienie w budżecie UE na 2016 r. bezpośredniej pozycji przeznaczonej na turystykę;

16. oczekuje od Komisji przedstawiania corocznego przeglądu projektów turystycznych współfinansowanych przez poszczególne fundusze UE;

17. z uwagi na wkład finansowy, jaki działalność turystyczna wnosi do PKB UE, oraz na jej wpływ na tworzenie miejsc pracy apeluje o zwiększenie w 2016 r. budżetu na działania w sektorze turystyki w ramach programów COSME do 13 mln EUR; apeluje o uniknięcie dalszych cięć w budżecie na działania w sektorze turystyki w obecnych wieloletnich ramach finansowych (WRF);

18. zaleca zwrócenie szczególnej uwagi w ramach europejskiej polityki transportowej na węzły miejskie; przypomina, że dzisiaj ponad połowa populacji światowej mieszka w miastach i tendencja ta rośnie; uważa zatem, że wkład w efektywne, intermodalne, zrównoważone i bezpieczne systemy mobilności w miastach oraz połączenia obszarów miejskich i metropolitalnych z obszarami wiejskimi i oddalonymi jest solidnym wkładem w globalny wzrost;

19. wzywa Komisję do wspierania lokalnych, regionalnych i krajowych władz oraz zainteresowanych stron w wykorzystywaniu istniejących i nowych możliwości unijnego finansowania transportu publicznego oraz do opracowania innowacyjnych systemów partnerstwa publiczno-prywatnego; podkreśla, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne należy częściej wykorzystywać w miastach, które opracowały zintegrowane plany transportu lokalnego, jak np. plany dotyczące mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (SUMP), oraz zidentyfikowały odpowiednie działania zgodnie z kryteriami określonymi we właściwych przepisach;

20. utrzymuje, że inwestycje w infrastrukturę transportową za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę” oraz badania naukowe w dziedzinie transportu za pośrednictwem wspólnej inicjatywy Shift2Rail i programu „Horyzont 2020” nie powinny służyć jako zmienna dostosowawcza z myślą o porozumieniu w sprawie budżetu na rok 2016;

21. podkreśla rolę badań naukowych i innowacji w sektorach transportu i turystyki zarówno w dziedzinie rozwoju inteligentnych systemów transportowych oraz zrównoważonej i czystej energii, jak i większego bezpieczeństwa i lepszych usług dla konsumentów; odrzuca zatem zaproponowane cięcia w dziedzinie badań naukowych, zwłaszcza w środkach na płatności.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

31.8.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Peter Lundgren, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Dalton, Markus Ferber, Michael Gahler, Georgi Pirinski, Matthijs van Miltenburg

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Piernicola Pedicini, Julia Reda, Kristina Winberg

18.9.2015

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego

dla Komisji Budżetowej

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Spyraki

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  uważa zmniejszenie środków na płatności w ramach działu 1b do 49 mld EUR (-4% w porównaniu z rokiem 2015) za alarmujące i pyta z zaniepokojeniem, czy kwoty zaproponowane na dział 1b w projekcie budżetu na 2016 r. są wystarczające do uporania się z obecnym, bezprecedensowym poziomem płatności potrzebnych z uwagi na zaległości w ramach tego działu;

2.  zauważa, że według dokumentu Komisji zatytułowanego „Elementy planu płatności służącego przywróceniu stabilności budżetu UE” środki na płatności przewidziane dla działu 1b muszą również zostać wykorzystane do uregulowania zaległości spodziewanych na koniec 2015 r. (20 mld EUR), i wzywa Komisję do dalszych starań w celu zmniejszenia opóźnień w płatnościach, podkreślając przy tym, że takie opóźnienia znacznie zwiększają obciążenie organów regionalnych i krajowych, zwłaszcza tam, gdzie występują problemy społeczne, gospodarcze i finansowe, a także wywołują niezwykle poważny efekt domina i wpływ na odbiorców i na znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji beneficjentów funduszy;

3.  przypomina, że konkluzje szóstego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej wykazały, że różnice regionalne pogłębiły się od 2008 r.; podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywa budżet Unii w stymulowaniu inwestycji, ze względu na to, że jego efekt dźwigni, uzupełniając finansowanie prywatne i publiczne na poziomie krajowym i poziomie niższym od krajowego, przyczynia się do wzmocnienia wzrostu i zapewnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii;

4.  odnotowuje, że projekt budżetu na 2016 r. przewiduje środki na zobowiązania w wysokości 153,5 mld EUR (co oznacza spadek o 5,3% w stosunku do 2015 r.) oraz środki na płatności w wysokości 143,5 mld EUR (co oznacza wzrost o 1,6% w stosunku do budżetu na 2015 r.);

5.  zauważa, że zaproponowany w projekcie budżetu na 2016 r. poziom środków na płatności wynika ze znacznego zwiększenia środków na płatności dla programów w okresie 2014–2020 i znacznego ich zmniejszenia w przypadku programów na lata 2007–2013, chociaż niemal 50% płatności, o które wystąpiono na rok 2016, jest nadal związanych z programami na lata 2007–2013;

6.  ponadto odnotowuje, że pożądane jest również uwzględnianie z wyprzedzeniem skutków dla płatności w dziale 1b, które związane są ze zmianą wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020;

7.  przypomina, że potrzebne są wystarczające zasoby, aby zagwarantować z jednej strony należyte wdrożenie programów i z drugiej strony ich wieloletnie działanie, które wspólnie wymagają odpowiednich narzędzi i środków w celu zminimalizowania ryzyka ponownego wystąpienia zaległości w zakresie płatności; przypomina, że zaległe płatności szkodzą wiarygodności i rozliczalności Unii; opowiada się za długoterminowym rozwiązaniem kwestii zaległości w płatnościach będących problemem strukturalnym, który może ponownie wystąpić, jeżeli nie zostanie znalezione odpowiednie rozwiązanie; odnotowuje ponadto wzrost wydatków administracyjnych mimo wcześniejszych zapewnień o ich ograniczeniu do tego samego poziomu;

8.  wzywa Komisję, aby w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i regionami dokładnie monitorowała ewolucję płatności w ramach działu 1b związanych z programami na okres 2014–2020 i przygotowała szczegółowe prognozy w tym zakresie, wykorzystując wymierne, a tym samym porównywalne, kluczowe wskaźniki efektywności, które będą odzwierciedlać wydajność i skuteczność środków budżetowych;

9.  obawia się, by w niektórych przypadkach państwa członkowskie, z myślą o tym, aby nie stracić zaangażowanych kwot, nie przystępowały do szybkiej wypłaty środków, gdyż jest to podejście, które zwiększa ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i mogłoby doprowadzić do korekt finansowych, oraz obawia się również, że doprowadzi to do sytuacji, w której pod koniec okresu programowania niewykorzystane fundusze zostaną poddane umorzeniom automatycznym;

10.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący działania przygotowawczego w ramach działu 1b, które jest otwarte dla wszystkich państw członkowskich i ma za zadanie finansowanie rozwoju potencjału i tworzenia instytucji w celu wspierania wdrażania reform uznanych za priorytety w całym cyklu nadzoru makroekonomicznego, oraz wzywa do dalszych tego rodzaju inicjatyw.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

17.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

 

31

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Petras Auštrevičius, Jan Olbrycht, Maurice Ponga

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Brando Benifei, Andrejs Mamikins, Soraya Post

7.9.2015

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jean-Paul Denanot

WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  ubolewa, że ze względu na pułap narzucony w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2014–2020 w odniesieniu do działu 2 w głównych kategoriach wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) w 2016 r. w praktyce prawdopodobnie przeprowadzone zostaną cięcia, w tym w płatnościach bezpośrednich i działaniach rynkowych, w sytuacji kiedy łączne kwoty zobowiązań i płatności rosną odpowiednio o 2,4 % i 1,6 %;

2.  w tym kontekście zwraca uwagę na zaproponowaną kwotę 63,1 mld EUR w zobowiązaniach (-0,1 % w porównaniu do roku 2015, przy zneutralizowaniu wpływu przeprogramowania) i 55,9 mld EUR w płatnościach (-0,2 %) w projekcie budżetu na 2016 r. w odniesieniu do działu 2;

3.  zauważa, że projekt budżetu na rok 2016 pozostawia margines 1,2 mld EUR w ramach pułapu środków na zobowiązania oraz margines w wysokości 1,1 mld EUR w ramach podpułapu dla Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG); domaga się, aby w odniesieniu do działu 2 pozostał margines pozwalający zaradzić wszelkim ewentualnym przyszłym kryzysom w sektorze rolnym; oczekuje listu w sprawie poprawek Komisji, przewidywanego na październik 2015 r., który powinien opierać się na uaktualnionych informacjach o finansowaniu EFRG;

4.  podkreśla fakt, że projekt budżetu na 2016 r. dotyczy pierwszemu roku pełnego wdrożenia płatności bezpośrednich wprowadzonych na mocy rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, odnotowuje w tym kontekście zmniejszenie budżetu EFRG o 1,4 % w obrębie środków na zobowiązania i środków na płatności, w wyniku przesunięć pomiędzy dwoma filarami WPR;

5.  zauważa, że w projekcie budżetu na 2016 r. finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) ma zostać zwiększone o 2,8 %, jeśli chodzi o środki na zobowiązania, oraz o 6,3 % w odniesieniu do środków na płatności; podkreśla jednakże, iż ten wzrost jest logicznym następstwem późnego programowania nowych programów w latach 2014–2020 oraz zakończenia programów z lat 2007–2013;

6.  z zadowoleniem przyjmuje środki mające na celu przywrócenie kontroli nad poziomem niespłaconych zobowiązań i uważa, że jest to warunek konieczny dla pomyślnego rozpoczęcia okresu programowania na lata 2014–2020; w związku z tym zwraca się z pilnym apelem do Rady i państw członkowskich o podjęcie wszystkich kroków niezbędnych do pokrycia nieuregulowanych wniosków o płatność;

7.  ubolewa nad cięciami dokonanymi w budżecie na interwencje na rynkach rolnych w porównaniu z rokiem 2015; z uwagi na potwierdzenie przez Rosję przedłużenia zakazu importu do sierpnia 2016 r. wzywa Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, takich jak wykorzystanie marginesu dostępnego w ramach pułapu, w celu udzielenia pomocy unijnym rolnikom we wszystkich sektorach rolnictwa, a także sektorowi żywności dotkniętemu embargiem, w szczególności w krajach sąsiadujących z Rosją, oraz jest zdania, że należy rozszerzyć środki nadzwyczajne na kraje, które pośrednio odczuły rosyjskie embargo; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o przedłużeniu od 1 sierpnia 2015 r. środków wsparcia dla dotkniętych rosyjskim embargiem producentów owoców i warzyw oraz wzywa do utrzymania tych środków w mocy do czasu zniesienia zakazu importu i do ich rozszerzenia na wszystkie dotknięte embargiem sektory uprawy i hodowli; zauważa, że sektor mleka wymaga szczególnej uwagi, ponieważ rosyjskie embargo zwiększa niepewność producentów poprzez spotęgowanie spadku cen obserwowanego od zniesienia systemu kwotowego;

8.  podkreśla potrzebę zapewnienia funduszy na zrekompensowanie rolnikom strat ekonomicznych spowodowanych kryzysem na rynku oraz kryzysami sanitarnymi i fitosanitarnymi, takimi jak ten wywołany bakterią Xylella fastidiosa, oraz ponownie podkreśla potrzebę wykorzystania w tym celu dostępnych marginesów w ramach działu 2; nalega, by rekompensata za zwalczanie szkodników obejmowała też odtwarzanie ekosystemów rolniczych, w tym gleby, jak również ustanowienie trwałej różnorodności biologicznej, w szczególności zapewnienie różnorodności genetycznej materiału sadzeniowego wykazującego w idealnym przypadku odporność lub tolerancję na daną chorobę lub na danego szkodnika; uważa, że jednym z celów każdej przyznanej pomocy powinno być zapewnienie zrównoważonych, zróżnicowanych biologicznie ekosystemów rolniczych i krajobrazów mniej podatnych na ataki w przyszłości; wzywa Komisję i Radę do podjęcia wszelkich środków niezbędnych w walce z pogarszającą się sytuacją na tych rynkach;

9.  apeluje o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na sektor oliwek i oleju z oliwek celem zrekompensowania rolnikom strat spowodowanych przez bakterię Xylella fastidiosa, wzmocnienia środków zapobiegawczych w Europie, przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tej niszczycielskiej bakterii, restrukturyzacji sektora i zintensyfikowania badań naukowych nad patogenem i jego nośnikami;

10.  ogólnie zauważa, że potrzebne są inwestycje, aby zapewnić odporność naszych ekosystemów rolniczych na zmianę klimatu oraz na powstawanie i rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych, przede wszystkim poprzez zróżnicowane biologicznie krajobrazy uprawne oraz żywe, zdrowe gleby zawierające drapieżne i pożyteczne gatunki, co umożliwiałoby naturalną regulację populacji szkodników;

11.  ubolewa nad zaproponowanymi przez Komisję i popartymi przez Radę cięciami w wysokości 2 mln EUR w ramach programu „Mleko w szkole”, którego środki obniżono z 77 mln EUR w 2015 r. do 75 mln EUR w projekcie budżetu na 2016 rok; przypomina o wniosku Parlamentu o podwyższenie o 20 mln EUR rocznie środków przeznaczonych na ten program; z zadowoleniem przyjmuje niewielki, zaproponowany przez Komisję i poparty przez Radę, wzrost środków w programie „Owoce w szkole” do kwoty 150 mln EUR; zaznacza, że oba programy okazały się przydatne w państwach członkowskich oraz podkreśla ich znaczenie w związku z obecnym kryzysem i z poziomem niedożywienia dzieci w Unii; apeluje do Rady o uwzględnienie wniosków Parlamentu wzywających do uproszczenia formalności administracyjnych spoczywających na państwach członkowskich w celu zwiększenia skuteczności obu programów;

12.  ubolewa nad zaproponowanym przez Radę zmniejszeniem o 13,8 mln EUR funduszy operacyjnych dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw pomimo ich znaczenia w łańcuchu dostaw żywności i wyzwań stojących obecnie przed tym sektorem;

13.  wzywa do przesunięcia programów „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole” do drugiego filara WPR, aby na miejscu móc lepiej dostosować ich konkretny kształt do szczególnych warunków i potrzeb regionalnych, a tym samym zwiększyć akceptację programów i nadać im charakter bardziej przyjazny użytkownikom;

14.  nalega, by wszelkie wpływy do budżetu UE pochodzące z kar za przekroczenie kwot były przeznaczane na ponowne inwestycje w sektorze mleczarskim i by inne przeznaczone na określony cel dochody z rolnictwa uzyskane w 2014–2015 r. pozostały w dziale 2; jest zdania, że opłaty z tytułu przekroczenia kwot pobrane w 2015 r., zwłaszcza w sektorze mleka, należy wykorzystać w całości na wsparcie rynku i na inne środki pomocy sektorowi mleka; z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, aby dochody te przeznaczyć na EFRG;

15.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, by środki przeznaczone na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolnictwa w budżecie na rok 2016, które następnie nie zostaną wykorzystane, pozostały w całości w dziale 2 do wykorzystania w kolejnym roku budżetowym na płatności bezpośrednie dla rolników, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013;

16.  zauważa, że w ostatnich latach rolnictwo europejskie było częściej narażone na kryzysy; dlatego apeluje do Komisji, aby przeanalizowała system finansowania kryzysowego i stworzyła nowy instrument umożliwiający szybką interwencję polityczną w przypadku kryzysu bez sięgania po środki na roczne płatności bezpośrednie;

17.  wzywa Komisję i państwa członkowskie. by ze szczególnym uwzględnieniem sektora mleczarskiego terminowo monitorowały zmienność cen produktów rolnych, która ma niekorzystny wpływ na dochody rolników, oraz by szybko i skutecznie reagowały w razie potrzeby, stwarzając rolnikom bezpośrednią możliwość zwalczania takiej zmienności cen;

18.  zwraca uwagę na skutki zniesienia kwot mlecznych i uważa, że niezbędne są środki przygotowawcze w celu zapobiegnięcia brakowi równowagi na rynku po zniesieniu kwot cukrowych we wrześniu 2017 r.;

19.  wzywa Komisję do uruchomienia rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym w celu wdrożenia działań kryzysowych i udzielenia pomocy sektorowi mleczarskiemu; uważa, że działania te powinny pomóc małym i średnim producentom mleka, którzy najbardziej odczuli zniesienie systemu kwotowego w 2015 r., oraz że należy przeznaczyć środki na technologiczne usprawnienia procesów produkcyjnych i na zachęty do wytwarzania produktów o większej wartości dodanej;

20.  z zadowoleniem przyjmuje wysokość środków na wspieranie pszczelarstwa, jako że Parlament niezmiennie uważa pszczelarstwo i zachowanie funkcjonalnej różnorodności biologicznej, zwłaszcza owadów zapylających i wypełnianych przez nie funkcji, za priorytetowe dla przyszłości rolnictwa;

21.  podkreśla cele zwiększenia konkurencyjności i trwałości europejskiego rolnictwa oraz domaga się udostępnienia środków na realizację tych celów; przypomina o potencjale polityki rolnej pod względem tworzenia miejsc pracy, innowacji technicznych i społecznych oraz zrównoważonego rozwoju, w szczególności na obszarach wiejskich, gdzie sprzyjają one rozwojowi regionalnemu;

22.  podkreśla znaczenie zdobycia nowych rynków dla utrzymania konkurencyjności europejskiego rolnictwa i poprawy jego odporności na kryzysy rynkowe, takie jak w przypadku rosyjskiego embarga; apeluje o wsparcie finansowe na rzecz rozwoju rynku, m.in. poprzez wykorzystanie środków z opłat za przekroczenie kwot;

23.  podkreśla, że środki przeznaczone na badania naukowe w sektorze rolno-spożywczym, zwłaszcza z budżetu programu „Horyzont 2020”, muszą być w pełni dostępne jako takie, aby pobudzać innowacyjność w rolnictwie;

24.  przypomina o trudnościach, jakie wystąpiły w poprzednich latach budżetowych, kiedy to dokonano cięć środków; uważa, że wszelkie próby ograniczenia środków na rolnictwo byłyby bezcelowe, a nawet niebezpieczne, ponieważ podważyłyby cele WPR, dodatkowo pogorszyłyby trudną sytuację w sektorze i znacznie osłabiłyby wysiłki zmierzające do poprawy konkurencyjności rolnictwa europejskiego.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

4

8

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz, Igor Šoltes

4.9.2015

OPINIA Komisji Rybołówstwa

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alain Cadec

WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

Zarys ogólny

1.   przypomina, jak istotne jest, aby budżet UE odzwierciedlał polityczne cele wyznaczone w dziedzinie zatrudnienia, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości; podkreśla, że rybołówstwo i gospodarka morska są również źródłem zatrudnienia i wzrostu oraz że przyczyniają się czynnie do planowania przestrzennego i zarządzania zasobami naturalnymi;

2.  podkreśla, że rybołówstwo i gospodarka morska mają istotny wymiar gospodarczy, społeczny i środowiskowy oraz że odgrywają zasadniczą rolę w niebieskiej gospodarce;

3.  jest zaniepokojony sytuacją w sektorze rybołówstwa, który musi utrzymać konkurencyjność, spełniając jednocześnie wymogi wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) oraz wymogi należytego zarządzania zasobami rybnymi w ramach ustaleń dotyczących zarządzania stadami, których liczebność jest niższa od poziomów biomasy pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów; jest zaniepokojony trudnościami z wypełnianiem przez branżę i władze krajowe obowiązku wyładunku;

4.   uznaje zatrudnienie młodych ludzi w tym sektorze za priorytet polityczny; podkreśla, że państwa członkowskie powinny uczynić to, co w ich mocy, aby ułatwić młodym ludziom podejmowanie pracy w dziedzinie rybołówstwa dzięki wykorzystaniu szeregu dostępnych narzędzi, w tym europejskich funduszy strukturalnych;

Stanowisko Rady

5.  ubolewa nad tym, że w sekcji 3 tytuł 11 Rada zmniejszyła środki na zobowiązania o 750 388 EUR a środki na płatności o 4 646 986 EUR;

6.  jest zaniepokojony faktem, że podczas czytania budżetu na rok 2016 Rada nie uwzględniła zobowiązań politycznych zapisanych w wieloletnich ramach finansowych (WRF) i zmniejszyła niektóre środki niezbędne do realizacji WPRyb; w związku z tym domaga się przywrócenia w sekcji 3 tytuł 11 środków przewidzianych w projekcie budżetu przedstawionym przez Komisję;

Sytuacja w zakresie środków na zobowiązania z sekcji 3 tytuł 11

7.  przyjmuje do wiadomości propozycję Komisji dotyczącą środków na zobowiązania w budżecie na rok 2016; przyjmuje do wiadomości kwotę 1 047 031 838 EUR zapisaną w dziale 2 WRF; przyjmuje do wiadomości zmniejszenie środków o 41,1 % w stosunku do poprzedniego roku budżetowego; stwierdza, że to zmniejszenie o środków o 729 120 330 EUR jest spowodowane głównie przeniesieniem środków z roku 2014 na rok 2015 w związku z technicznym przeglądem WRF i opóźnieniem w planowaniu funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR);

8.  przypomina, że w roku budżetowym 2015 środki zostały zwiększone o 740 725 000 EUR ze względu na środki niewykorzystane w 2014 r.;

9.  zauważa, że zmniejszenie w projekcie budżetu dotyczy głównie środków przeznaczonych na EFMR i odpowiada zmniejszeniu wartości o 728 588 330 EUR w stosunku do roku budżetowego 2015 r.; uważa jednak, że środki na płatności są zgodne z decyzjami politycznymi podjętymi w trakcie negocjacji nad EFMR oraz z pułapami wyznaczonymi w WRF;

10. przyjmuje do wiadomości, że kwota 150 500 000 EUR na płatności przewidziane w projekcie budżetu na umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów oraz na regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem została zmniejszona o 0,4 % w stosunku do 2015 r.; uważa jednak, że ze względu na hipotezę inflacji taka stagnacja jest faktycznym zmniejszeniem środków;

11. przyjmuje do wiadomości, że środki na zobowiązania pochodzące z działu 5 i przewidziane na wydatki administracyjne przewidziane w sekcji 3 tytuł 11 wynoszą 36 056 336 EUR, co oznacza zmniejszenie wartości o 139 563 EUR i wpisuje się w dążenia do ograniczenia wydatków administracyjnych Komisji; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje przykład zmniejszania wydatków administracyjnych, jaki daje Komisja;

Środki na płatności z sekcji 3 tytuł 11

12.  przyjmuje do wiadomości propozycję Komisji dotyczącą środków na płatności w budżecie na rok 2016; stwierdza, że zapisana w dziale 2 WRF kwota 720 647 758 EUR odpowiada zmniejszeniu środków o 24,9 % w stosunku do poprzedniego roku budżetowego; stwierdza, że to zmniejszenie o wartości 238 621 588 EUR odpowiada głównie zwiększeniu środków w 2015 r., aby pokryć koszty wniosków o płatności pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR);

13.  zauważa, że to zmniejszenie środków dotyczy jedynie linii budżetowych odpowiadających funduszom strukturalnym; stwierdza, że to zmniejszenie było do przewidzenia i że kwoty zapisane w projekcie budżetu na rok 2016 odpowiadają potrzebom;

14. przyjmuje do wiadomości kwotę płatności, o jaką zwrócono się na umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i na obowiązkowe składki na rzecz RFMO, tj. 150 000 000 EUR, co stanowi niewielki 0,3 % wzrost, znacznie zredukowany inflacją;

15.  przyjmuje do wiadomości, że środki na płatności pochodzące z działu 5 i przeznaczone na wydatki administracyjne przewidziane w sekcji 3 tytuł 11 wynoszą tyle samo co środki na zobowiązania;

Wydatki administracyjne i plan zatrudnienia

16.  podkreśla starania Komisji zmierzające do zmniejszenia kosztów dzięki zmniejszeniu wydatków administracyjnych; przestrzega Radę przed wszelkimi próbami zmniejszenia tych wydatków, które – gdyby do nich doszło – zaciążyłyby znacznie na zdolności DG MARE do prawidłowego wykonywania wszystkich jej zadań;

17.  przyjmuje do wiadomości fakt, że plan zatrudnienia DG MARE wpisuje się w cel polegający na zmniejszeniu liczby stanowisk o 1% rocznie uwzględniając przesunięcia; stwierdza, że przewidywania na 2016 r., nawet obniżone, nie utrudnią zbytnio prac, jakie czekają DG MARE;

18. wyraża zadowolenie ze współpracy w dziedzinie zasobów ludzkich między DG MARE a Agencją Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), która wdraża niektóre działania EFMR, w tym zintegrowaną politykę morską, kontrole, opinie i wiedzę naukową; zachęca służby Komisji do pogłębienia tej konstruktywnej współpracy;

19.  zachęca Radę do utrzymania środków na wydatki administracyjne z działów 2 i 5 na poziomach takich, o jakie się zwrócono w projekcie budżetu;

Zewnętrzny wymiar WPRyb

20. uważa, że należy traktować środki przyznane na umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów jako środki niezróżnicowane, mając na uwadze, że po zatwierdzeniu zobowiązania budżetowego następuje płatność w tej samej kwocie;

21.  zwraca się do DG MARE o ścisłe monitorowanie pomocy sektorowej i do wprowadzenia przy tym szczegółowych wzorców, zgodnie ze wskaźnikami proponowanymi w opisach programów;

22. uważa, że poziom środków, o jaki zwróciła się Komisja, jest wystarczający i niezbędny, aby zapewnić realizację ambitnych celów zewnętrznego wymiaru WPRyb;

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

23.  przyjmuje do wiadomości kwotę przydzieloną EFCA; ubolewa nad usunięciem jednego stanowiska z planu zatrudnienia; proponuje w związku z tym zwiększenie budżetu EFCA, aby umożliwić jej wywiązywanie się z nowych zadań wynikających z nowego rozporządzenia podstawowego w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa; uważa, że proponowane zwiększenie budżetu powinno pokryć ponoszone koszty operacyjne oraz koszty związane z personelem i wsparciem informatycznym;

24.  zwraca się do Rady i Komisji, aby w ramach przeglądu WPRyb wznowiły dialog na temat środków przeznaczonych dla agencji unijnych;

EFMR

25. przypomina, że termin na uznanie wydatków poniesionych przez beneficjentów Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) za kwalifikujące się do finansowania wyznaczono na 31 grudnia 2015 r.; uważa, że państwa członkowskie zwrócą się w 2016 r. o zwrot niektórych z tych wydatków; przyjmuje do wiadomości wysokość środków na płatności na rzecz EFR, o jakie zwrócono się w projekcie budżetu; uważa, że te środki powinny wystarczyć;

26.  wzywa zainteresowane państwa członkowskie do uczynienia wszystkiego, co leży w ich mocy, aby wszystkie programy operacyjne (PO), o których mowa w art. 17, 18 i 19 rozporządzenia w sprawie EFMR, zostały zatwierdzone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.; uważa, że kwoty zapisane w projekcie budżetu w liniach 11 06 60, 11 06 61, 11 06 62 i 11 06 63 odpowiadają potrzebom, z wyjątkiem jednak linii 11 06 62 01 dotyczącej opinii naukowych i wiedzy, w której przypadku drastyczne zmniejszenie środków na płatności, zwłaszcza w porównaniu z rokiem 2015, wydaje się nieuzasadnione, oraz że należy zatem przywrócić kwoty na poziomach z 2015 r.;

Przejrzystość

27. domaga się, aby Komisja bezzwłocznie przestawiła Parlamentowi tabelę zestawiającą wszystkie zobowiązania i płatności w rozbiciu na państwa członkowskie, aby zapewnić przestrzeganie poszczególnych pułapów przewidzianych w EFMR, i aby następnie Komisja przestawiała taką tabelę co roku;

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

28.  popiera wszystkie realizowane obecnie projekty pilotażowe i działania przygotowawcze związane z rybołówstwem, których realizację należy zapewnić dzięki odpowiedniemu finansowaniu; przyjmuje do wiadomości wnioski o środki na płatności na projekty działań zapisane w liniach 11 06 77 03, 11 06 77 06, 11 06 77 07, 11 06 77 08 i 11 06 77 09; zachęca Radę do rozpatrzenia nowych projektów pilotażowych popieranych przez Parlament.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

4

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Axel Voss

16.9.2015

OPINIA Komisji Kultury i Edukacji

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bogdan Andrzej Zdrojewski

WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w projekcie budżetu ogólnego na 2016 r. Komisja proponuje zwiększenie wsparcia Unii dla emblematycznego programu na rzecz mobilności, jakim jest Erasmus+, co jest zgodne z zaangażowaniem Komisji na rzecz zwiększenia mobilności studentów z 10% dziś do 20% do końca obecnego dziesięciolecia;

2.   przypomina, że Parlament stale zdecydowanie opowiada się za odpowiednim finansowaniem programów dotyczących kultury i mediów z uwagi na ich ważną rolę we wspieraniu sektora kultury i sektora kreatywnego; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem zwiększenie w stosunku do budżetu na 2015 r. środków na program „Kreatywna Europa”, w tym na działania multimedialne, ale wyraża zastrzeżenie co do administracyjnego podziału na części poświęcone kulturze i mediom; ubolewa jednak nad zmniejszeniem przez Radę środków na ten program, ponieważ obywatele Unii mogliby odnieść wrażenie, że Unia nie docenia wartości kultury jako siły napędzającej wzrost gospodarczy i rozwój osobisty;

3.   stanowczo popiera proponowane zwiększenie środków na program „Europa dla Obywateli”; uważa zaproponowane przez Radę zmniejszenie środków na zobowiązania i płatności za politycznie nieuzasadnione, ponieważ program ten ma kluczowe znaczenie dla uczestnictwa obywatelskiego w procesie demokratycznym w Europie i jest w Unii centralnym instrumentem demokracji uczestniczącej;

4.   głęboko ubolewa nad faktem, że w dziale 3 budżet programów związanych z kulturą i obywatelstwem, takich jak „Kreatywna Europa” i „Europa dla Obywateli”, został zmniejszony proporcjonalnie bardziej niż budżet innych programów zarówno pod względem zobowiązań, jak i płatności;

5.   zaznacza, że skoro uruchomienie systemu poręczeń dla sektora kultury i sektora kreatywnego w ramach programu „Kreatywna Europa” zaplanowano na rok 2016, na fundusz ten należy przeznaczyć wystarczające środki w pierwszym roku wdrażania, aby zapewnić jego skuteczny start;

6.   przypomina, że Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych należy objąć inwestycje w kształcenie, szkolenia, sektor kultury i sektor kreatywny oraz badania naukowe, jako że są one kluczowym czynnikiem włączenia społecznego, który na późniejszym etapie przełoży się na decyzje inwestycyjne i trwały wzrost gospodarczy, a w perspektywie długoterminowej – na konkurencyjność;

7.  podkreśla pozytywną rolę ogólnoeuropejskich sieci skupiających nadawców lokalnych i ogólnokrajowych, jak EuranetPlus, a także apeluje o zwiększenie budżetu, aby zapewnić realizację obecnych działań i utrwalić stabilne ramy finansowania EuranetPlus w przyszłości;

8.  wskazuje z zaniepokojeniem, że Komisja nie przewidziała środków na margines dla dalszego dofinansowania czy dla projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w dziale 3 ani nawet na kontynuację bardzo udanych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych; podkreśla znaczenie projektów pilotażowych i działań przygotowawczych jako narzędzi formułowania priorytetów politycznych i wprowadzania nowych inicjatyw, które mogą przekształcić się w stałe działania i programy Unii, a także apeluje o poszukanie sposobów na uwzględnienie w dziale 3 ewentualnych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych;

9.   zwraca ogólnie uwagę, że zmniejszone środki na europejskie programy w dziedzinie kultury i edukacji oraz opóźnienia w finalizacji umów i w płatnościach, do jakich dochodzi między organami a beneficjentami, zagrażają pełnej realizacji programów przez Komisję, a także podważają zaufanie obywateli i wiarygodność instytucji UE.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Paul Nuttall, Hermann Winkler

4.9.2015

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Péter Niedermüller

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje wzrost środków w Funduszu Azylu, Migracji i Integracji względem roku 2015 o 31,2% w środkach na zobowiązania i o 35% w środkach na płatności; uważa, że ten wzrost uwidacznia konieczność zapewnienia sprawiedliwego i przejrzystego podziału środków między poszczególne cele Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; uważa, że należy znacznie zwiększyć finansowanie UE na rzecz przyjmowania i integracji migrantów i osób ubiegających się o azyl, a nie koncentrować się priorytetowo – jak to ma miejsce obecnie – na kontroli granic i innych kosztownych środkach bezpieczeństwa, jak zatrzymanie, które nie udowodniły swojej skuteczności i często naruszają prawa migrantów; wzywa Komisję, aby przede wszystkim przydzieliła dodatkowe zasoby na szczególne działania państwom członkowskim, które dobrowolnie podejmują działania ukierunkowane na przyjmowanie i integrację migrantów i osób ubiegających się o azyl; jest zdania, że konieczne jest ustanowienie oddzielnych linii budżetowych obejmujących cztery konkretne cele Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz jednej nowej linii budżetowej dla mechanizmu pilnej relokacji;

2.  jest zdania, że aktualny kryzys związany z uchodźcami podkreśla potrzebę zapewnienia znacznych środków budżetowych i gotowości w ramach budżetu na 2016 r., aby można było szybciej zapewniać większe wsparcie państwom członkowskim, w których odnotowuje się większość przyjazdów, a także potrzebę wsparcia państw członkowskich, jeśli chodzi o przyjmowanie i integrację uchodźców;

3.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ponieważ ochrona granic i bezpieczeństwo mają zasadnicze znaczenie dla Unii, podobnie jak umocnienie agendy bezpieczeństwa i europejskie centrum zwalczania terroryzmu;

4.  uważa, że zamiast obecnego podejmowania decyzji w trybie ad hoc konieczne jest bardziej długoterminowe podejście do operacji poszukiwawczych i ratowniczych; proponuje zatem nową linię budżetową dla funduszu poszukiwawczo-ratunkowego UE, która obejmowałaby takie operacje;

5.  popiera propozycję uruchomienia instrumentu elastyczności, aby sfinansować część mechanizmu pilnej relokacji, ale uważa, że pułap dla działu 3 należy jeszcze zwiększyć, aby umożliwić UE wypełnianie jej zobowiązań w obszarze azylu i migracji; w tym kontekście zwraca się do Komisji o zmianę WRF podczas przeglądu śródokresowego w 2017 r.;

6.  uważa, że trzeba koniecznie zwiększyć środki wszystkich agencji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z uwagi na szczególne wyzwana w tym obszarze polityki i coraz liczniejsze zadania tych agencji; przypomina, że od tych agencji wymaga się realizacji nowych zadań związanych z mechanizmami relokacji i przesiedlania uchodźców, operacjami poszukiwawczymi i ratowniczymi na morzu, wdrażaniem wspólnego europejskiego systemu azylowego, niedawnymi decyzjami i strategiami mającymi na celu zwalczanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, w tym cyberprzestępczości i przemytu migrantów; uważa, że Frontex, Europol, EASO i Eurojust potrzebują więcej personelu niż proponuje Komisja;

7.  z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane zwiększenie środków dla Fronteksu, ponieważ dzięki temu można przedłużyć operacje „Tryton” i „Posejdon”; proponuje utworzenie oddzielnej linii budżetowej dla tych wspólnych operacji Fronteksu, aby zwiększyć ich przejrzystość;

8.  uważa, że spójna reakcja europejska na operacje poszukiwawcze i ratownicze na Morzu Śródziemnym musi być niezależna od misji zarządzania granicami i kontroli granic oraz przygotowana jako autonomiczna misja; proponuje zatem nową linię budżetową dla funduszu poszukiwawczo-ratunkowego UE, aby wzmocnić i wesprzeć operacje poszukiwawcze i ratownicze państw członkowskich;

9.  podkreśla, że Komisja powinna dodatkowo wyjaśnić i szczegółowo omówić budżetowe skutki środków przedstawionych jako część Europejskiej agendy bezpieczeństwa, w szczególności w odniesieniu do Europolu i jego odpowiednich zadań w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości; podkreśla konieczność zapewnienia Europolowi na 2016 r. odpowiedniego budżetu i zasobów kadrowych, aby mógł on skutecznie realizować swoje zadania, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe europejskie centrum zwalczania terroryzmu, które ma powstać w ramach Europolu;

10.  wzywa Komisję do zwiększenia finansowania – w ramach Europejskiej agendy bezpieczeństwa – działań i środków zapobiegających brutalnej radykalizacji, zwłaszcza za pośrednictwem sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw i jej przyszłego centrum doskonałości; podkreśla, jak ważne są takie środki dla zwalczania terroryzmu i brutalnego ekstremizmu;

11.  apeluje o wzmocnienie EMCDDA z uwagi na przewidywane przyjęcie rozporządzenia dotyczącego nowych substancji psychoaktywnych, w następstwie którego EMCDDA zlecone zostaną dodatkowe zadania;

12.  podkreśla konieczność zwiększenia środków budżetowych dla strategii politycznych na rzecz niedyskryminacji i równości; apeluje o przyznanie specjalnych środków na zwalczanie rosnącego antysemityzmu, islamofobii, afrofobii i wrogości wobec Romów w państwach członkowskich; wzywa zwłaszcza Unię, by wspierał projekty mające na celu wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt z odnośnych społeczności.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

6

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

10.7.2015

OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Danuta Maria Hübner

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje proponowany przez Komisję wzrost środków w dziale 3 o 9,75 % w środkach na zobowiązania i 17,1 % w środkach na płatności w stosunku do budżetu na 2015 r.; zauważa, że wzrost ten nie jest niespodzianką i odzwierciedla zaledwie nowe potrzeby związane z programami wieloletnimi, które wkraczają w fazę pełnego wdrażania; zauważa, że Komisja nie pozostawia żadnego marginesu na nieprzewidziane potrzeby w ramach działu 3 i proponuje uruchomienie instrumentu elastyczności w wysokości 124 mln EUR w reakcji na obecny kryzys w dziedzinie azylu i migracji;

2.  z zadowoleniem przyjmuje w szczególności proponowany wzrost o 4,1 % w środkach na zobowiązania i 30% w środkach na płatności w ramach programu „Europa dla Obywateli” w stosunku do budżetu na 2015 r., ponieważ program ten ma kluczowe znaczenie dla uczestnictwa obywatelskiego w procesie demokratycznym w Europie;

3.  z zadowoleniem odnosi się do dodatkowego finansowania na działania komunikacyjne, które osiągają 8,9 % wzrostu środków na zobowiązania i 11,28 % w środkach na płatności w stosunku do budżetu na 2015 r., ponieważ obejmuje to działania prowadzone przez Komisję w celu dotarcia do obywateli, zdobycia ich zaufania i umożliwienia im lepszego zrozumienia polityki i strategii politycznych Unii;

4.  przestrzega Radę przed jakimikolwiek nieuzasadnionymi cięciami w dziedzinie obywatelstwa i komunikacji, gdyż programy te mają kluczowe znaczenie dla nawiązania opartych na zrozumieniu i zaufaniu stosunków z obywatelami europejskimi;

5.  postrzega europejską inicjatywę obywatelską (EIO) jako centralny instrument demokracji uczestniczącej w UE i za godne ubolewania uważa, że obywatele europejscy nadal napotykają znaczne przeszkody, korzystając ze swojego prawa do wyjścia z taką inicjatywą; kładzie nacisk na potrzebę poprawy widoczności tego instrumentu poprzez umieszczenie go w osobnej linii budżetowej w ramach linii „Europa dla Obywateli” i zapewnienie mu – tak jak i związanej z nim strategii komunikacyjnej – wystarczającego finansowania umożliwiającego realizację jego celów oraz ułatwienie obywatelom dostępu do tego cennego narzędzia demokracji uczestniczącej;

6.  w odniesieniu do budżetu Parlamentu podkreśla, że należy zapewnić wystarczające finansowanie programów komunikacyjnych promujących interakcje z obywatelami i informujących ich o działalności Parlamentu oraz że należy umocnić środki wymiany informacji z innymi parlamentami narodowymi.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

6.7.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Claudia Tapardel, Josep-Maria Terricabras

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Helmut Scholz

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ashley Fox

16.9.2015

OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

(2015/2132(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Barbara Matera

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina o wspólnym oświadczeniu wszystkich trzech instytucji, z którego wynikało, że do rocznych procedur budżetowych stosowanych do wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 włączone zostaną w stosownych przypadkach elementy uwzględniające aspekt płci; podkreśla, że równość płci powinna zostać włączona do wszystkich strategii politycznych Unii jako zasada horyzontalna, zaś analiza pod kątem płci i sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci powinny stać się integralną częścią procedury budżetowej na wszystkich etapach, w tym na etapie projektów, definicji, wdrażania, monitorowania i oceny; apeluje zatem o przestrzeganie w pełni zasady sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, która obejmuje dokonanie przez Trybunał Obrachunkowy oceny budżetu ogólnego Unii z perspektywy równości płci;

2.  apeluje o przyjęcie zasady sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w strategiach europejskich, aby skuteczniej promować równouprawnienie płci; podkreśla konieczność przeznaczania większych środków finansowych na zwalczanie wszelkich form przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt;

3.  podkreśla, że aby pobudzić zatrudnienie, wzrost gospodarczy i inwestycje, co stanowi kluczowy priorytet projektu budżetu na 2016 r., należy zwrócić szczególną uwagę na wzmocnienie pozycji kobiet w biznesie, nauce, kształceniu i na rynkach pracy, aby lepiej wykorzystać dostępne umiejętności i wiedzę, przy jednoczesnym zapewnieniu równości kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem wciąż utrzymujących się luk płacowych ze względu na płeć; ponownie apeluje o wykorzystywanie do realizacji tego celu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych;

4.  podkreśla, że ze względu na niedostateczną reprezentację kobiet wśród przedsiębiorców należy zwrócić szczególną uwagę na kobiety we wszystkich programach wsparcia dla przedsiębiorców i przedsiębiorczości; należy ułatwić kobietom przedsiębiorcom dostęp do finansowania, w tym do mikrofinansowania;

5.  podkreśla, jak ważne jest zwalczanie bezrobocia ludzi młodych w Europie poprzez przeznaczenie dodatkowych zasobów na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; podkreśla, że w ramach tej inicjatywy należy wspierać młode kobiety, które mogą napotykać przeszkody związane z płcią, gdy starają się otrzymać dobrej jakości ofertę zatrudnienia, ustawicznego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub praktyki zawodowej;

6.  apeluje o przyznanie środków unijnych na zachęcanie kobiet naukowców i badaczy do rozpoczynania i kontynuowania kariery, co pomoże zwiększyć udział kobiet w tym sektorze;

7.  apeluje o przeznaczenie z funduszy unijnych środków na rzecz wspierania praw kobiet i równouprawnienia płci;

8.  ponownie wzywa do dalszego jak najszerszego eksponowania programu „Dafne”; zwraca uwagę, że w oświadczeniu dotyczącym programu „Prawa, równość i obywatelstwo” nie wymienia się nazwy „Dafne”; zwraca się o zwiększenie względnego udziału środków finansowych przydzielonych na realizację celu związanego z programem „Dafne” w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo”;

9.  apeluje, by Komisja Europejska pracowała nad zapewnieniem przejrzystości informacji dotyczących działań wybranych do sfinansowania w celu zagwarantowania właściwej kontroli realizacji konkretnego celu związanego z zapobieganiem przemocy i zwalczaniem jej;

10.  apeluje o prawdziwą przejrzystość budżetową w odniesieniu do funduszy przeznaczanych na realizowanie strategii politycznych w zakresie równouprawnienia płci (EFS, PROGRESS, DAFNE);

11.  ponownie wzywa do utworzenia europejskiego centrum monitorowania przemocy uwarunkowanej płcią w ramach Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz do zwiększenia w tym celu planu zatrudnienia Instytutu o jedno stanowisko i do odpowiedniego zwiększenia jego budżetu.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Biljana Borzan, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Goddyn, Constance Le Grip

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michel Reimon

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

13.10.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

7

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Michał Marusik, Louis Michel, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Massimo Paolucci

(1)

Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

(2)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(3)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0061.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172.

(7)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0263.

(8)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2013 (teksty przyjęte, P8_TA(2015)0168).

(9)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470).

(10)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2013 r. dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (teksty przyjęte, P7_TA(2013)0437).

(11)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2014 r. dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (teksty przyjęte, P8_TA(2014)0036).

(12)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016 (teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172).

(13)

W roku 2014 zlikwidowano 67 stanowisk, w roku 2015 – 47 stanowisk, a w roku 2016 likwidacji ulegnie 57 stanowisk.

(14)

Z uwagi na polityczną decyzję o wyłączeniu z tego rachunku grup politycznych redukcja dotyczy części planu zatrudnienia obejmującej Sekretariat Generalny (referencyjna liczba stanowisk – 1% – minus 57).

(15)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące nieodłączną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości (teksty przyjęte, P8_TA(2015)0124).

(16)

COM(2009)0215.

(17)

  Zob. sprawozdanie Komisji z dnia 3 czerwca 2015 r. pt. „Podsumowanie osiągnięć Komisji w zakresie zarządzania za rok 2014” (COM(2015)0279), pkt 2.4.

Informacja prawna