Procedură : 2015/2132(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0298/2015

Texte depuse :

A8-0298/2015

Dezbateri :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0376

RAPORT     
PDF 1057kWORD 543k
15.10.2015
PE 567.773v02-00 A8-0298/2015(Partea 1)

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Partea 1: Propunere de rezoluție

Comisia pentru bugete

Raportori: José Manuel Fernandes (secțiunea III - Comisia)

Gérard Deprez (alte secțiuni)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) (Regulamentul privind CFM),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4) (AII),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2015 referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2016, secțiunea III – Comisia(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016(6),

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat de Comisie la 24 iunie 2015 (COM(2015)0300),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2015 și transmisă Parlamentului la 17 septembrie 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 iulie 2015 referitoare la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2016(7),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu din 23 septembrie 2015 privind gestionarea crizei refugiaților: măsuri operaționale, bugetare și juridice imediate în cadrul Agendei europene privind migrația (COM(2015)0490),

–  având în vedere scrisorile rectificative nr. 1/2016 (COM(2015)0317) și nr. 2/2016 (COM(2015)0513) la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere articolul 88 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele celorlalte comisii interesate (A8-0298/2015),

Secțiunea III

Descriere generală

1.  subliniază că bugetul pe 2016 în lectura Parlamentului reflectă pe deplin prioritățile politice adoptate de o majoritate covârșitoare în rezoluțiile sale sus-menționate, și anume în Rezoluția din 11 martie 2015 referitoare la orientările generale și în Rezoluția din 8 iulie 2015 referitoare la mandatul pentru trilog; reamintește că prioritățile politice respective sunt solidaritatea internă și externă, în special tratarea eficace a crizei migrației și refugiaților, precum și stimularea competitivității prin crearea de locuri de muncă decente și de calitate și prin dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului în întreaga Uniune;

2.  subliniază faptul că Uniunea se confruntă în prezent cu o serie de urgențe majore, în special criza fără precedent a migrației și refugiaților; este convins de faptul că trebuie să se aloce de la bugetul Uniunii resursele financiare necesare, în așa fel încât acestea să fie pe măsura provocărilor politice și să permită Uniunii să își îndeplinească promisiunile și să răspundă în mod eficace la aceste crize, ceea ce reprezintă o urgență și o prioritate absolută; este conștient de faptul că nu se poate rezolva criza refugiaților și migrației numai prin resurse financiare, fiind necesară o abordare cuprinzătoare pentru a trata atât aspectul său intern, cât și cel extern; consideră că circumstanțele excepționale necesită măsuri excepționale și că este necesar un angajament politic ferm pentru a obține noi credite în acest scop;

3.  remarcă faptul că, încă de la început, Parlamentul a pus un accent deosebit pe migrație și refugiați în bugetul pe 2016; reamintește declarațiile sale anterioare potrivit cărora gestionarea fluxurilor migratorii se află la intersecția dintre solidaritatea internă și cea externă, iar instrumentele de finanțare externă ar trebui, de asemenea, să fie mobilizate, în cadrul unei abordări integrate, pentru a trata cauzele profunde ale problemelor cu care se confruntă Uniunea; reamintește tratatele și acordurile comune, precum acquis-ul Schengen, Regulamentul Dublin și propunerea Comisiei privind un mecanism obligatoriu de transfer în caz de criză (COM(2015)0450);

4.  decide, prin urmare, să prezinte imediat un pachet cuprinzător de amendamente care să majoreze proiectul de buget (PB) cu suma de 1 161 milioane EUR atât la rubrica 3 („Securitate și cetățenie”), cât și la rubrica 4 („Europa globală”), cu scopul de a oferi un prim răspuns la criza migrației; subliniază că, în ceea ce privește dimensiunea internă a acestei crize, amendamentele Parlamentului integrează deja pe deplin și aliniază cele două pachete privind transferul solicitanților de azil, propunând, totodată, majorări suplimentare pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și agențiile Uniunii din domeniu; evidențiază, în privința dimensiunii externe, o serie de majorări suplimentare destinate unor programe specifice de la rubrica 4, cum ar fi Instrumentul european de vecinătate, Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, ajutorul umanitar și Instrumentul de asistență pentru preaderare;

5.  subliniază totuși că aceste modificări ar trebui să fie luate în considerare împreună cu scrisoarea rectificativă nr. 2/2016 a Comisiei, care urmează să includă, pe lângă al doilea pachet privind transferul solicitanților de azil, măsurile suplimentare prevăzute în Comunicarea Comisiei din 23 septembrie 2015; regretă faptul că Parlamentul și Consiliul nu au la dispoziție mai mult timp pentru a analiza dacă elementele acestei scrisori rectificative sunt adecvate situației, dar este conștient de nevoia unei reacții imediate și de caracterul urgent al situației; subliniază că Parlamentul sprijină pe deplin aceste noi măsuri și intenționează să pledeze pentru finanțarea lor prin credite noi chiar într-o măsură mai mare decât nivelul propus în propria sa poziție privind bugetul pe 2016;

6.  decide, de asemenea, să întreprindă măsuri în ceea ce privește criza persistentă care afectează agricultorii europeni, în special în sectorul produselor lactate, și să integreze deja în poziția sa privind bugetul pe 2016 suma de 500 de milioane EUR pentru sprijinirea măsurilor de urgență anunțate de Comisie; își exprimă convingerea că scrisoarea rectificativă nr. 2/2016 a Comisiei va permite stabilirea liniilor bugetare concrete care vor fi majorate în acest context; salută decizia Comisiei de a reporta creditele neutilizate din rezerva destinată crizei din bugetul pe 2015 către bugetul pe 2016 și observă că aceste fonduri necheltuite vor fi utilizate pentru rambursarea beneficiarilor de plăți directe, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

7.  recunoaște că trebuie depuse eforturi mult mai considerabile pentru a remedia problemele cu care se confruntă economia Uniunii prin stimularea competitivității, a creșterii economice și a creării de locuri de muncă de calitate; subliniază rolul esențial pe care îl joacă microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii în acest sens; majorează, prin urmare, creditele alocate programului COSME cu 16,5 milioane EUR; decide, de asemenea, să propună noi angajamente în 2016 pentru continuarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), al cărei întreg pachet financiar a fost alocat în mod anticipat în perioada 2014-2015; recunoaște contribuția semnificativă a acestui program la combaterea șomajului și este hotărât să asigure punerea la dispoziție a creditelor necesare cu scopul de a evita un deficit de finanțare la punerea în aplicare a programului; adoptă, în consecință, o majorare de 473,2 milioane EUR pentru 2016, ceea ce corespunde tranșei anuale prevăzute inițial pentru YEI;

8.  își reiterează convingerea că bugetul Uniunii nu ar trebui să finanțeze inițiative noi în detrimentul programelor și politicilor existente ale Uniunii și să neglijeze angajamentele politice deja asumate; recunoaște și confirmă pe deplin sprijinul politic și financiar considerabil pentru lansarea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), dar intenționează totodată să-și onoreze angajamentul asumat pe parcursul negocierilor privind FEIS, și anume de a reduce cât mai mult posibil impactul asupra programului „Orizont 2020” și a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) în cadrul procedurii bugetare anuale; propune, prin urmare, să compenseze reducerea acestor două programe - din cauza alimentării Fondului de garantare al FEIS - în 2016 (1 326 de milioane EUR), pentru a le permite să își îndeplinească integral obiectivele convenite cu doar doi ani în urmă, cu ocazia adoptării temeiurilor lor juridice;

9.  subliniază că este important să se respecte pe deplin Declarația comună privind un plan de plăți pentru 2015-2016, asupra căreia au convenit Parlamentul, Consiliul și Comisia în urma angajamentului comun de a reduce volumul cererilor de plată restante aferente programelor de coeziune din perioada 2007-2013 la aproximativ 2 miliarde EUR până la sfârșitul lui 2016; constată, în acest sens, că reducerile propuse de Consiliu contravin direct acestui plan de plăți; subliniază, de asemenea, că pe viitor trebuie să se evite o astfel de acumulare nesustenabilă de plăți restante și invită Comisia să prezinte propuneri concrete în acest scop; consideră, din acest motiv, că nevoile de plăți neprevăzute ar trebui finanțate prin credite noi, iar alocarea anticipată a 1 miliard EUR în 2016 pentru Grecia ar trebui, prin urmare, să fie finanțată prin creditele disponibile în limitele plafonului de plăți din CFM; subliniază poziția sa de lungă durată potrivit căreia plățile care decurg din creditele de angajament mobilizate prin Instrumentul de flexibilitate ar trebui să fie luate în calcul peste acest plafon;

10.  respinge toate reducerile propuse de Consiliu cu privire la PB (563,6 milioane EUR în angajamente și 1 421,8 milioane EUR în plăți); nu înțelege raționamentul ce se află la baza reducerilor propuse, de exemplu al reducerilor privind Orizont 2020 și MIE, două programe afectate deja de redistribuirile către FEIS, precum și al reducerilor privind politicile de dezvoltare și vecinătate, în special având în vedere evenimentele recente; este îngrijorat de faptul că, atunci când propune reduceri atât de importante pentru PB, Consiliul ignoră în mare măsură valoarea adăugată certă a bugetului Uniunii; contestă, în orice caz, intenția declarată a Consiliului de a viza linii bugetare cu o rată de execuție sau capacitate de absorbție scăzută, întrucât această intenție nu se justifică în lumina cifrelor privind punerea efectivă în aplicare și ignoră diferitele moduri de punere în aplicare ale anumitor programe;

11.  concluzionează că, pentru finanțarea adecvată a acestor nevoi urgente și având în vedere marjele extrem de limitate prevăzute în CFM pentru 2016, vor trebui mobilizate toate mijloacele disponibile în cadrul Regulamentului privind CFM în ceea ce privește flexibilitatea, inclusiv prin mobilizarea deplină a Instrumentului de flexibilitate; se așteaptă ca Consiliul să împărtășească această abordare și să se ajungă ușor la un acord în faza de conciliere, ceea ce ar permite Uniunii să se ridice la nivelul așteptărilor și să facă față provocărilor viitoare; subliniază în acest sens că marja globală prevăzută în CFM pentru angajamentele din 2015 ar trebui mobilizată de îndată ce sunt îndeplinite condițiile juridice; dorește să ajungă la un acord prealabil cu Consiliul și Comisia cu privire la acest aspect;

12.  reamintește Declarația comună a celor trei instituții ale Uniunii, formulată în contextul acordului politic cu privire la CFM, potrivit căreia procedurile bugetare anuale vor integra, după caz, elemente referitoare la egalitatea de gen; subliniază că integrarea principiului egalității între femei și bărbați ar trebui să stea la baza politicilor Uniunii, ca principiu transversal, și solicită ca integrarea dimensiunii de gen în buget să fie realizată în mod cuprinzător; salută, de asemenea, primele măsuri adoptate în vederea ecologizării bugetului Uniunii; subliniază faptul că acest proces trebuie să evolueze în continuare pentru a se putea îndeplini obiectivele convenite cu privire la coerența cheltuielilor cu efortul de combatere a schimbărilor climatice și de protecție a mediului;

13.  stabilește nivelul global al creditelor de angajament și de plată pentru 2016 la 157 427,5 milioane EUR și, respectiv, 146 459,5 milioane EUR;

Subrubrica 1a – Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

14.  este nemulțumit de faptul că, și în acest an, rubrica 1a este grav afectată de reducerile propuse de Consiliu, care se cifrează la 140,9 milioane EUR în angajamente și 435,4 milioane EUR în plăți în raport cu PB; subliniază că aproximativ jumătate din aceste reduceri vizează programul Orizont 2020, ceea ce are drept rezultat o reducere suplimentară în cazul acestui program în 2016 după ce o parte din creditele care i-au fost alocate au fost redistribuite către FEIS;

15.  subliniază că, pentru a se asigura o abordare coerentă, mai multe reduceri operate în iunie 2015 de către Consiliu pe motivul unei capacități scăzute de absorbție în cazul a numeroase programe de la rubrica 1a trebuie să fie anulate din cauza accelerării puternice a execuției acestor programe în septembrie 2015; constată că este vorba de o tendință generală, în conformitate cu ciclul de viață al acestor programe; decide, prin urmare, să reinstituie nivelul din PB atât al angajamentelor, cât și al plăților la liniile bugetare reduse de Consiliu;

16.  în conformitate cu prioritățile sale pentru 2016 - ocuparea forței de muncă, întreprinderi, antreprenoriat - și după o evaluare atentă a capacității lor de absorbție de până în prezent, decide să propună, pe lângă compensarea integrală a reducerilor legate de FEIS care afectează programul Orizont 2020 și MIE, unele majorări selective peste nivelul din PB pentru programele COSME, Orizont 2020, EaSI și Erasmus+;

17.  subliniază, în special, că alocarea anticipată a creditelor pentru COSME în perioada 2014-2015 s-a dovedit a fi cu adevărat benefică, având în vedere creșterea constantă în ultimii ani a solicitărilor din partea IMM-urilor de a primi sprijin în obținerea accesului la piețe și la finanțare; se opune, prin urmare, reducerii creditelor alocate COSME în PB comparativ cu 2015 și decide să majoreze creditele peste nivelul din PB pentru acest program; reamintește că Comisia a atras deja atenția asupra unui deficit înregistrat în cazul instrumentelor financiare aferente COSME pentru exercițiile 2015, 2016 și 2017, care demonstrează diferența dintre angajamentele disponibile și cererea preconizată; în cadrul COSME, solicită o majorare substanțială a creditelor pentru programul Erasmus pentru tineri antreprenori, având în vedere faptul că resursele disponibile nu sunt suficiente pentru a acoperi numărul ridicat al cererilor de participare;

18.  invită Comisia să analizeze sarcina financiară legată de comisioanele și taxele care trebuie plătite în cadrul procedurilor obligatorii de atestare și licențiere; îndeamnă Comisia să realizeze o evaluare corespunzătoare a impactului acestor costuri asupra competitivității întreprinderilor industriale și a IMM-urilor;

19.  decide să majoreze peste PB creditele alocate celor trei agenții de supraveghere (ABE, EIOPA și ESMA) și ACER, pentru a le oferi resurse suficiente cu care să poată face față sarcinilor lor tot mai mari;

20.  confirmă sprijinul său pentru programul ITER și este hotărât să asigure un nivel corespunzător de finanțare a acestui program; este preocupat totuși de posibila apariție a altor întârzieri și a unor costuri suplimentare în legătură cu acest program, precum și de posibilele repercusiuni ulterioare asupra bugetului Uniunii; regretă, prin urmare, că nu a putut evalua nivelul creditelor alocate ITER în 2016 în raport cu planul de plăți și calendarul actualizat, care urmează să fie prezentat în cadrul Consiliului ITER abia în noiembrie 2015; se așteaptă totuși ca acest plan revizuit să ofere suficiente dovezi că recomandările Parlamentului, prezentate în rezoluția corespunzătoare referitoare la descărcarea de gestiune pentru 2013(8), au fost luate în considerare în mod adecvat și că se va asigura soliditatea financiară și eficiența cheltuielilor; intenționează să abordeze această chestiune în cadrul procedurii de conciliere bugetară pentru exercițiul financiar 2016; de asemenea, insistă asupra faptului că se impune o transparență deplină în ceea ce privește utilizarea contribuțiilor acordate de întreprinderea comună Fusion for Energy programului ITER; solicită instituirea unui mecanism de monitorizare adecvat, care să ofere o privire clară asupra cuantumului resurselor financiare acordate acestui proiect internațional și să evalueze eficiența cu care acestea au fost utilizate;

21.  rezervă o parte din credite pentru standardizarea raportării financiare și a auditului și solicită implementarea recomandărilor cuprinse în raportul Maystadt referitoare la sarcinile și responsabilitățile Grupului consultativ european pentru raportarea financiară (EFRAG), consolidând, astfel, influența Uniunii în stabilirea standardelor internaționale de contabilitate;

22.  prin urmare, majorează nivelul creditelor de angajament și al creditelor de plată de la rubrica 1a peste nivelul din PB cu 1 405,5 milioane EUR și, respectiv, 491,5 milioane EUR (incluzând proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare), depășind astfel plafonul pentru creditele de angajament cu 1 316,9 milioane EUR, sumă care urmează să fie finanțată prin toate mijloacele disponibile în ceea ce privește flexibilitatea prevăzute în Regulamentul privind CFM după epuizarea marjelor disponibile;

Subrubrica 1b — Coeziune economică, socială și teritorială

23.  dezaprobă reducerile propuse de Consiliu în valoare de 3,1 milioane EUR în credite de angajament și, mai important, de 220,1 milioane EUR în credite de plată la subrubrica 1b, inclusiv la liniile de finalizare; invită Consiliul să explice cum sunt compatibile aceste reduceri, pe de o parte, cu obiectivul de a reduce volumul facturilor neplătite și, pe de altă parte, de a evita repercusiunile negative și întârzierile inutile pentru punerea în aplicare a programelor din perioada 2014-2020; reamintește că politica de coeziune reprezintă principala politică de investiții a UE, al cărei obiectiv este reducerea disparităților dintre regiunile europene prin întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale; subliniază că instrumente precum FSE, FEDR, Fondul de coeziune sau Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor sunt instrumente pentru stimularea convergenței, reducerea diferențelor de dezvoltare și sprijinirea creării de locuri de muncă de calitate și durabile;

24.  ia act de evaluarea preliminară a Comisiei, pe baza celor mai recente previziuni ale statelor membre, potrivit căreia punerea în aplicare a programelor în domeniul politicii de coeziune va fi, probabil, amânată în 2016; este alarmat de faptul că orice subutilizare semnificativă în cel de-al treilea an de punere în aplicare a noului ciclu al fondurilor structurale și de investiții europene, într-un moment în care programele ar trebui să fie în plină desfășurare, nu numai că va avea un efect negativ asupra obținerii la timp de rezultate pe teren, ci poate conduce, de asemenea, la o presiune puternică asupra plăților în exercițiile următoare, conducând eventual la o nouă acumulare de facturi neplătite; îndeamnă statele membre în cauză să realizeze progrese rapide în eliminarea cauzelor care stau la baza acestor întârzieri în punerea în aplicare, de exemplu prin desemnarea promptă a autorităților responsabile de programe și prin nemultiplicarea și simplificarea procedurilor administrative naționale; în conformitate cu planul de plăți, solicită Comisiei să monitorizeze cu atenție evoluția plăților de la rubrica 1b aferente perioadei de programare 2014-2020, inclusiv prin previziuni detaliate, actualizate periodic, care urmează să fie discutate în cadrul unor reuniuni interinstituționale specifice, și să formuleze propuneri corespunzătoare atunci când este cazul;

25.  reamintește că Comisia nu a propus alocarea în 2016 de credite de angajament pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din cauza alocării anticipate de fonduri în perioada 2014-2015; decide, în conformitate cu Regulamentul privind Fondul social european(9), care prevede posibilitatea unei astfel de continuări, să aloce Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor suma de 473,2 milioane EUR în credite de angajament, adică o sumă care să corespundă tranșei anuale inițiale prevăzute pentru acest program; este convins că finanțarea destinată acestui program important, care abordează una dintre cele mai stringente provocări ale Uniunii, nu ar trebui să fie întreruptă în 2015; subliniază că fondurile suplimentare ar trebui utilizate pentru a crește anvergura programului, sprijinind astfel un număr mai mare de tineri în procesul de căutare a unui loc de muncă decent și permanent; îndeamnă statele membre să facă tot ce le stă în putere pentru a accelera punerea în aplicare a Inițiativei pe teren, în beneficiul direct al tinerilor europeni; îndeamnă Comisia să raporteze Parlamentului cu privire la măsurile destinate combaterii șomajului în rândul tinerilor finanțate din bugetul Uniunii și cu privire la rezultatele obținute în urma aplicării acestor măsuri;

26.  luând în considerare proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, majorează creditele de angajament de la rubrica 1b cu 482,7 milioane EUR și creditele de plată cu 1 164 de milioane EUR peste PB, depășind astfel plafonul pentru creditele de angajament cu 467,3 milioane EUR, sumă care urmează să fie finanțată prin toate mijloacele disponibile în Regulamentul privind CFM în ceea ce privește flexibilitatea;

Rubrica 2 — Creștere economică durabilă: resurse naturale

27.  constată că Consiliul a redus creditele și la rubrica 2, cu 199,9 milioane EUR în credite de angajament și cu 251,1 milioane EUR în credite de plată, inclusiv cele destinate dezvoltării rurale, Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime și programului LIFE; consideră că scrisoarea rectificativă privind agricultura ar trebui să rămână fundamentul pentru orice revizuire fiabilă a creditelor destinate FEGA; prin urmare, reinstituie nivelurile prevăzute în PB;

28.  salută prezentarea de către Comisie a unui pachet cuprinzător în valoare de 500 de milioane EUR, care conține măsuri de urgență pentru sprijinirea agricultorilor europeni, în special în sectorul produselor lactate, pe fondul scăderii prețurilor produselor de bază și al producției de lapte mai ridicate; subliniază faptul că efectele sunt mai grave în zonele îndepărtate, unde importanța socioeconomică a sectorului produselor lactate este indiscutabilă; include această sumă în cadrul lecturii sale pentru a-și manifesta sprijinul pentru anunțul Comisiei și așteaptă cu interes includerea deplină a sumei respective în cursul procedurii de conciliere, pe baza scrisorii rectificative; subliniază că acest pachet ar trebui să se adauge măsurilor menite să abordeze pierderile și efectele pe termen lung asupra agricultorilor europeni ale embargoului rus aplicat produselor agricole, Rusia fiind până în prezent a doua destinație, ca importanță, pentru exporturile agricole ale Uniunii;

29.  evidențiază creșterea numărului sarcinilor atribuite Uniunii în cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime; prin urmare, reinstituie nivelul creditelor din bugetul pe 2015 pentru consiliere și cunoștințe științifice în domeniul pescuitului, având în vedere importanța colectării de date în procesul decizional, și majorează bugetul Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) pentru a-i sprijini rolul de coordonare și de punere în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului;

30.  majorează, prin urmare, creditele de angajament cu 510,6 milioane EUR și creditele de plată cu 520,7 milioane EUR (inclusiv proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare), lăsând astfel o marjă de 647 de milioane EUR sub plafonul pentru creditele de angajament de la rubrica 2;

Rubrica 3 – Securitate și cetățenie

31.  reamintește că PB a prevăzut majorări în domeniul securității și al migrației, inclusiv un program de 150 de milioane EUR pentru transferul a 40 000 de persoane care au nevoie de protecție internațională, ceea ce a determinat Comisia să depășească plafonul acestei rubrici cu 124 de milioane EUR și să propună mobilizarea corespunzătoare a Instrumentului de flexibilitate; salută faptul că Consiliul a fost de acord cu principiul mobilizării Instrumentului de flexibilitate în acest scop; constată, totuși, că este necesar un plan financiar pe termen lung pentru tratarea crizei refugiaților și consideră că acest aspect va fi soluționat de asemenea prin revizuirea CFM;

32.  decide, ținând seama de actualele fluxuri excepționale de migranți și de refugiați, să majoreze în mod prioritar bugetul FAMI; sprijină cu fermitate, în acest context, al doilea pachet de 780 de milioane EUR pentru transferul a 120 000 de persoane suplimentare; decide să includă fondurile necesare în cadrul lecturii sale și să alinieze primul pachet pentru transfer cu cel de-al doilea prin adăugarea sumei de 20 de milioane EUR pentru a finanța cheltuielile de transport (500 EUR per migrant pentru Italia și Grecia); aprobă o creștere suplimentară în valoare de 79 de milioane EUR pentru majorările generale ale bugetului FAMI; subliniază că este necesar ca FAMI să i se asigure posibilități de finanțare suficiente și pentru următorii ani; reamintește că, potrivit punctului 17 din AII din 2 decembrie 2013, se permite majorarea cu peste 10% a sumei prevăzute pentru întreaga durată a unui program, dacă intervin circumstanțe noi, obiective și de lungă durată;

33.  observă că astfel de măsuri nu reprezintă decât primii pași către realizarea deplină a principiului solidarității, pe care se fundamentează Uniunea; invită Comisia și Consiliul să pună în practică integral planurile propuse la 23 septembrie 2015 și să demonstreze un angajament neclintit față de respectarea drepturilor omului, astfel cum se prevede în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; subliniază importanța finanțării adecvate a operațiunilor de returnare, în conformitate cu Carta și cu principiul nereturnării, pentru a se putea realiza o politică eficace în materie de returnare, care să prevină migrația ilegală și să-i reducă amploarea; subliniază importanța sprijinirii refugiaților în apropierea țărilor lor de origine și a facilitării procedurilor de solicitare de azil în statele membre;

34.  decide, în cele din urmă, să majoreze bugetul agențiilor care au sarcini legate de migrație cu suma totală de 26 de milioane EUR, Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) beneficiind de creșterea cea mai mare, respectiv 12 milioane EUR peste PB; reamintește că această agenție are un rol esențial de coordonare la punerea în aplicare a măsurilor provizorii din domeniul protecției internaționale și este tot mai solicitată pentru a oferi asistență statelor membre afectate;

35.  salută Comunicarea Comisiei din 23 septembrie 2015 și măsurile corespunzătoare prezentate în scrisoarea rectificativă nr. 2/2016, și anume finanțarea suplimentară de urgență pentru statele membre cele mai afectate, în valoare de 600 de milioane EUR; se declară mulțumit de faptul că Comisia manifestă inițiativă în acest domeniu și, astfel, confirmă abordarea adoptată de Parlament în cadrul lecturii sale; este pregătit să ia în considerare alte majorări în cursul procedurii de conciliere;

36.  regretă faptul că Consiliul a redus creditele de angajament cu 25,1 milioane EUR și creditele de plată cu 33,6 milioane EUR față de PB; consideră că aceste reduceri pun în pericol buna desfășurare a programelor și acțiunilor de la rubrica 3; reamintește, în acest context, că, deși unele dintre reducerile propuse par să fie minore, trebuie să ținem seama de dimensiunea relativ mică a unor programe importante și valoroase, ceea ce le face deosebit de vulnerabile în fața reducerilor; decide, prin urmare, să reinstituie nivelul din PB;

37.  în plus, consideră că este necesar, dat fiind rolul lor important în sprijinirea industriilor culturale și creative, care reprezintă valori europene esențiale, să majoreze cu suma totală de 10,5 milioane EUR în credite de angajament peste PB bugetul subprogramelor pentru cultură și mass-media, inclusiv acțiunile multimedia, precum și bugetul Mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative (CCSGF) planificat pentru 2016 și destinat să abordeze chestiunea critică a accesului la finanțare pentru IMM-uri și pentru organizațiile din sectoarele culturale și creative;

38.  consideră, de asemenea, prioritare consolidarea programului „Europa pentru cetățeni” cu 1,5 milioane EUR și modificarea nomenclatorului bugetar al programului „Europa pentru cetățeni”, dedicând o linie separată pentru punerea în aplicare a inițiativei cetățenești europene;

39.  remarcă faptul că bugetul în lectura sa (inclusiv proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare) depășește plafonul de la rubrica 3 cu 1 055,1 milioane EUR în angajamente, cu 931,1 milioane EUR peste PB, iar nivelul creditelor de plată se majorează cu 586,5 milioane EUR; propune, prin urmare, să se mobilizeze toate mijloacele disponibile în CFM pentru a finanța pachetul de majorări legate de migrație;

Rubrica 4 — Europa globală

40.  atrage atenția asupra faptului că, dintre toate rubricile, rubrica 4 face obiectul celor mai mari reduceri operate de Consiliu atât în ceea ce privește creditele de angajament (163,4 milioane EUR), cât și creditele de plată (450,4 milioane EUR); constată cu surprindere că Instrumentul european de vecinătate (în special sărăcia și securitatea în țările mediteraneene), Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (inclusiv obiectivul tematic „Migrație și azil”) și Instrumentul de asistență pentru preaderare (deși țările candidate găzduiesc un număr considerabil de refugiați sau sunt situate pe principalele rute de migrație) sunt printre cele mai afectate; subliniază faptul că această abordare este în contradicție flagrantă cu declarațiile Consiliului și Consiliului European cu privire la agenda privind migrația, la criza refugiaților și la cooperarea cu țările de origine și de tranzit;

41.  în acest context, decide să reinstituie nivelul creditelor prevăzute în PB; observă că situația plăților de la rubrica 4 reprezintă încă o chestiune deosebit de îngrijorătoare din cauza reportării unui număr semnificativ de facturi neplătite și a amânării artificiale a angajamentelor contractuale pentru a face față insuficienței persistente a creditelor de plată; reafirmă, prin urmare, că majorările creditelor de plată propuse de Comisie au fost doar cele necesare, în pofida faptului că criza fără precedent a migrației și refugiaților a condus la provocări suplimentare pentru acțiunea externă a Uniunii;

42.  completează pachetul de amendamente privind criza migrației și refugiaților prin adoptarea unor majorări specifice ale creditelor de angajament, în primul rând în cadrul Instrumentului european de vecinătate (+178,1 milioane EUR), dar și în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (+26,6 milioane EUR), al ajutorului umanitar (+26 de milioane EUR), al Instrumentului de asistență pentru preaderare (+11,2 milioane EUR), al Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace (+12,6 milioane EUR) și al Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (+1 milion EUR); deși sprijină, atunci când este cazul, modificarea priorităților în cadrul acestor programe pentru a trata provocările cele mai actuale, subliniază că acest lucru nu trebuie să aibă ca rezultat reducerea eforturilor îndreptate înspre realizarea obiectivelor inițiale din temeiurile juridice respective, ceea ce poate duce la destabilizarea regiunilor vecine cu UE sau a altor regiuni pertinente; insistă asupra faptului că este necesar să se adopte o abordare cuprinzătoare, bazată pe drepturile omului, care să asigure legătura dintre migrație și dezvoltare și să vizeze integrarea lucrătorilor migranți, a solicitanților de azil și a refugiaților; subliniază că este necesar să se intensifice cooperarea cu țările de origine și de tranzit și să se întărească angajamentul față de ele, pentru a se trata în mod eficace actuala criză a migrației, îndeosebi nevoile persoanelor strămutate în țări terțe în ceea ce privește sănătatea și educația; consideră, prin urmare, că aceste majorări sunt indispensabile pentru finanțarea unor inițiative suplimentare, pe lângă obiectivele inițiale ale temeiurilor juridice respective;

43.  observă că Fondul fiduciar regional al Uniunii Europene ca răspuns la criza siriană și Fondul fiduciar de urgență pentru stabilitate și pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutărilor de persoane în Africa au fost create pentru că bugetul Uniunii nu are nici flexibilitatea necesară, nici finanțarea necesară care să-i permită să reacționeze în mod rapid și cuprinzător la această criză; subliniază că, în cadrul examinării/revizuirii CFM, trebuie găsită o soluție mai globală privind creșterea eficacității și a disponibilității sprijinului acordat de la bugetul Uniunii pentru asistență umanitară și dezvoltare și privind fuziunea reușită a acestui sprijin cu Fondul european pentru dezvoltare și ajutoarele bilaterale oferite de statele membre; solicită ca creditele suplimentare destinate programelor de la rubrica 4 să fie folosite în special pentru majorarea finanțării destinate celor două fonduri fiduciare, precum și pentru acordarea de asistență imediată prin intermediul UNHCR și al Programului Alimentar Mondial; invită statele membre să transforme cuvintele în fapte și să aducă contribuțiile suplimentare necesare, echivalente cu volumul de finanțare asigurat de Uniune pentru fondurile fiduciare, pentru a elimina fără întârziere deficitul de finanțare al agențiilor ONU; ia act de faptul că rezerva de proiecte care ar putea fi finanțate prin intermediul fondurilor fiduciare slăbește și mai mult argumentul Consiliului privind o presupusă lipsă a capacității de absorbție în cadrul rubricii 4;

44.  majorează cu 40 de milioane EUR linia bugetară dedicată sprijinului pentru procesul de pace și asistenței financiare pentru Palestina și Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA); observă că UNRWA joacă un rol efectiv în sprijinirea numărului din ce în ce mai mare de refugiați palestinieni afectați direct de criza siriană, ceea ce creează o sarcină suplimentară pentru agenție; își exprimă îngrijorarea cu privire la deficitele de finanțare cu care se confruntă UNRWA și solicită ca aceste credite suplimentare să fie direcționate către fondul său general pentru a sprijini educația de bază, serviciile sociale și serviciile de sănătate;

45.  reamintește că, pentru a atenua efectele nocive pe termen lung pe care le produce criza umanitară, este esențial să se asigure instruirea continuă a copiilor afectați; prin urmare, majorează finanțarea destinată sprijinirii educației în cadrul bugetului pentru ajutoare umanitare, astfel încât aceasta să reprezinte 3% în loc de 1%, obiectivul fiind atingerea unui nivel de 4% până în 2019;

46.  aprobă o majorare simbolică a bugetului PESC pentru a sprijini orice inițiativă care urmărește să transforme migrația într-o componentă specifică a misiunilor civile ale PSAC, acordând, în același timp, un sprijin deplin misiunii militare EUNAVFOR MED ce vizează combaterea traficanților de persoane;

47.  salută procesul de reflecție ce are loc în cadrul SEAE cu privire la viitorul reprezentanților speciali ai UE și relația lor cu SEAE; consideră că orice modificare a liniei bugetare pentru reprezentanții speciali ai UE ar trebui să intervină numai după încheierea actualului proces de reflecție;

48.  consideră că este necesar să se majoreze creditele de la linia bugetară dedicată comunității turco-cipriote (+2 milioane EUR) pentru a realiza o contribuție decisivă la continuarea și intensificarea misiunii Comisiei pentru persoane dispărute din Cipru și a sprijini Comisia tehnică pentru patrimoniul cultural, cu structură bipartită, promovând astfel încrederea între cele două comunități și reconcilierea acestora;

49.  subliniază că punerea în aplicare a acordului privind facilitarea comerțului încheiat în cadrul celei de a noua conferințe ministeriale a OMC va necesita majorarea sprijinului financiar pentru țările cel mai puțin dezvoltate și cele în curs de dezvoltare; subliniază că sunt necesare eforturi coordonate din partea Comisiei și a statelor membre în ceea ce privește instituțiile financiare internaționale cu scopul de a evita reducerea creditelor pentru ajutorul pentru comerț și pentru inițiativele multilaterale, precum și neregulile în cooperarea cu anumiți parteneri, care cauzează scăderea eficacității sumelor cheltuite, și de a garanta că acordul privind facilitarea comerțului este util pentru dezvoltare;

50.  decide, împreună cu proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, să utilizeze marja de 261,3 milioane EUR lăsată de PB sub plafonul angajamentelor pentru rubrica 4 și să nu meargă mai departe în această etapă; majorează, de asemenea, creditele de plată cu 132,5 milioane EUR; așteaptă o procedură de conciliere fructuoasă pe baza acestor amendamente, ținând cont, în același timp, de scrisoarea rectificativă nr. 2/2016; subliniază totuși că acest plafon ar putea fi insuficient, dat fiind că a fost stabilit cu mult timp înainte de evoluțiile majore din Ucraina, Siria, Tunisia și, în general, în țările vecine, Orientul Mijlociu și Africa; solicită, prin urmare, să se utilizeze pe deplin potențialul rezervei pentru ajutoare de urgență și rămâne deschis oricărei alte mobilizări a dispozițiilor de flexibilitate prevăzute în CFM pentru a aborda dimensiunea externă a crizei migrației și refugiaților;

Rubrica 5 — Administrație; alte rubrici - cheltuieli de sprijin administrativ și pentru cercetare

51.  observă că reducerile aplicate de Consiliu la această rubrică se ridică la 31,2 milioane EUR, din care 19,3 milioane EUR se referă la bugetul administrativ al Comisiei, în special pentru clădiri, echipamente și, mai presus de toate, pentru personalul său, ca urmare a creșterii reducerii forfetare standard la 4,3 %; nu vede nicio justificare pentru lectura Consiliului și reamintește că, în urma constrângerilor constante din ultimii ani, cheltuielile administrative ale Comisiei care au fost propuse pentru 2016 s-au menținut aproape la nivelul estimat al inflației, fiind stabile în termeni reali, și că Comisia continuă să își reducă personalul;

52.  consideră, în plus, că aceste reduceri sunt arbitrare, având în vedere previzibilitatea acestui tip de cheltuieli bazate în mare măsură pe obligații contractuale și având în vedere nivelul său de execuție foarte ridicat, astfel cum a fost prezentat de Comisie; constată, în special, că ocuparea posturilor din schema de personal a Comisiei a atins un nivel record la 1 aprilie 2015, cu 97,8 % posturi efectiv ocupate; regretă că, și la alte rubrici decât rubrica 5, Consiliul a redus cheltuielile de sprijin administrativ și pentru cercetare cu o sumă totală de 28 de milioane EUR, deși acestea sunt esențiale pentru asigurarea succesului programelor din diferitele domenii de politică ale Uniunii;

53.  decide, prin urmare, să reinstituie nivelul din PB al tuturor liniilor aferente cheltuielilor de sprijin administrativ și pentru cercetare în domenii de politică și al tuturor liniilor de la rubrica 5 reduse de către Consiliu, precum și să aprobe un număr limitat de mici majorări;

54.  solicită Comisiei să se asigure că bugetul combinat al Comitetului de supraveghere a OLAF și al secretariatului său este indicat într-o linie separată din bugetul OLAF pe 2016;

Agenții

55.  sprijină, în general, estimarea Comisiei privind nevoile bugetare ale agențiilor; remarcă faptul că Comisia a redus deja în mod considerabil creditele solicitate inițial de către majoritatea agențiilor;

56.  consideră, prin urmare, că orice reduceri suplimentare propuse de Consiliu ar putea pune în pericol buna funcționare a agențiilor și nu le-ar permite să își îndeplinească sarcinile ce le-au fost atribuite de către autoritatea legislativă;

57.  decide să majoreze, în cadrul pachetului global privind migrația, creditele pentru principalele agenții care activează în domeniu, și anume Biroul European de Sprijin pentru Azil, Frontex, Europol, Eurojust, eu-LISA, CEPOL și Agenția pentru Drepturi Fundamentale, cu suma totală de 26 de milioane EUR, având în vedere că acestor agenții le revine un rol vital în tratarea eficace a actualei probleme stringente a fluxurilor migratorii; salută faptul că, în proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015, s-au prevăzut credite suplimentare și 120 de posturi suplimentare în schema de personal a agențiilor și se așteaptă ca această decizie să aibă un impact și asupra bugetului pe 2016, precum și a bugetelor pentru anii următori; atrage atenția asupra situației de criză, care se deteriorează rapid, și asupra fluxurilor migratorii care se intensifică vertiginos; îndeamnă Comisia să furnizeze informații actualizate și consolidate cu privire la nevoile agențiilor înainte de procedura de conciliere bugetară; invită Comisia să propună o strategie pe termen mediu și pe termen lung pentru acțiunile agențiilor din domeniul justiției și afacerilor interne: obiective, misiuni, coordonare, dezvoltarea de puncte de acces și resurse financiare;

58.  decide, în plus, să majoreze creditele bugetare alocate pentru exercițiul 2016 celor trei agenții de supraveghere financiară din cauza sarcinilor lor suplimentare și a creșterii volumului de muncă; invită Comisia să prezinte, până în 2017, o propunere privind un concept de finanțare pe bază de onorarii care să înlocuiască în totalitate contribuțiile actuale ale statelor membre, ca mijloc de garantare a independenței autorităților europene de autoritățile statelor membre;

59.  decide, de asemenea, să majoreze creditele alocate Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului și Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, pentru a corela mai bine resursele disponibile cu sarcinile agențiilor;

60.  nu poate accepta totuși poziția Comisiei și Consiliului referitoare la personalul agențiilor și, prin urmare, modifică un număr substanțial de scheme de personal; subliniază încă o dată că fiecare agenție trebuie să reducă cu 5 % numărul de posturi pe o perioadă de 5 de ani, astfel cum s-a convenit în cuprinsul AII, însă noile posturi necesare pentru îndeplinirea sarcinilor suplimentare ca urmare a recentelor evoluții politice și a noii legislații începând cu 2013 trebuie să fie însoțite de resurse suplimentare și să fie calculate în afara obiectivului din AII privind reducerea personalului;

61.  își reiterează, prin urmare, opoziția față de conceptul de fond comun de redistribuire a personalului între agenții, dar își reafirmă deschiderea față de eliberarea de posturi prin intermediul creșterii eficienței realizate prin intensificarea cooperării administrative între agenții sau chiar prin eventuale fuziuni, acolo unde este cazul, și prin punerea în comun a anumitor funcții cu Comisia sau o agenție;

62.  subliniază încă o dată că posturile finanțate de întreprinderi nu afectează bugetul Uniunii și, prin urmare, nu trebuie să facă obiectul reducerilor de personal; subliniază că agențiile ar trebui să aibă libertatea de a echilibra volumul de lucru fluctuant prin ocuparea parțială a posturilor aflate la dispoziția lor;

63.  modifică, prin urmare, schemele de personal ale unei serii de agenții în conformitate cu prioritățile descrise mai sus, pentru a alinia numărul angajaților la sarcinile suplimentare; modifică schemele de personal ale altor agenți pentru a le alinia mai bine la o reducere reală cu 5 % pe parcursul a 5 ani și pentru a trata în mod diferit posturile finanțate din onorarii; reamintește că exigența de a realiza o reducere de 5% în 5 ani a fost introdusă pentru a se reduce cheltuielile administrative; subliniază în acest context că posturile suplimentare din schema de personal nu produc în mod automat un impact financiar asupra bugetului Uniunii, deoarece agențiile își completează posturile în funcțiile de nevoile lor, schemele de personal ale agențiilor nefiind astfel completate permanent;

Proiecte-pilot (PP) și acțiuni pregătitoare (AP)

64.  decide să adopte un pachet de compromis conținând un număr limitat de PP și AP, pe baza unei analize atente a PP și a AP propuse, plecând de la ratele de succes ale celor existente și excluzându-le pe cele pentru care există deja un temei juridic, luând pe deplin în considerare analiza Comisiei privind fezabilitatea proiectelor și ținând seama și de marjele reduse disponibile;

Plăți

65.  subliniază încă o dată importanța planului comun de plăți convenit pentru 2015-2016, înainte de procedura bugetară, de Parlament, Consiliu și Comisie, care reflectă angajamentul celor trei instituții de a reduce plățile restante; constată că cele trei instituții au convenit să coopereze pe deplin în vederea autorizării unui nivel al creditelor de plată în bugetul pe 2016 care să permită atingerea acestui obiectiv, iar creditele de plată solicitate pentru 2016 au fost calculate de Comisie în consecință; consideră că orice măsură îndreptată către tratarea riscului aferent unui volum nesustenabil al plăților restante ar trebui completată cu eforturi îndreptate către asigurarea unui schimb de opinii mai productiv și îmbunătățirea spiritului de cooperare dintre Consiliu, pe de o parte, și Parlament și Comisie, pe de altă parte; reamintește că, potrivit articolului 310 din TFUE, veniturile și cheltuielile din bugetul Uniunii trebuie să se afle în echilibru;

66.  regretă faptul că, în pofida majorărilor moderate care au urmat și a marjelor confortabile propuse de Comisie, Consiliul a decis să reducă creditele de plată cu 1,4 miliarde EUR, vizând atât liniile de finalizare, cât și programele în plină desfășurare, punând astfel în pericol reducerea treptată a volumului anormal de facturi neplătite; reamintește faptul că, în cazul programelor în gestiune directă, deficitele de credite de plată se reflectă nu doar în evoluția volumului facturilor neplătite, ci și în întârzierile artificiale înregistrate la punerea în aplicare a programelor, de exemplu întârzierile legate de cererile de propuneri și/sau de semnarea de noi contracte;

67.  decide să reinstituie nivelul din PB al creditelor de plată la toate liniile bugetare reduse de Consiliu, presupunând că nivelurile plăților propuse de Comisie în proiectul său de buget sunt cele necesare pentru atingerea obiectivelor planului de plăți;

68.  majorează, aplicând un coeficient adecvat, creditele de plată la toate liniile la care creditele de angajament au făcut obiectul unor modificări, luând în considerare domeniile caracterizate de plăți rapide sau de un grad ridicat de urgență, și anume Erasmus +, cele două mecanisme de transfer, UNRWA și ajutorul umanitar; majorează creditele de plată cu încă 1 miliard EUR pentru a acoperi integral prin credite noi alocarea anticipată a plăților pentru Grecia; decide, de asemenea, având în vedere nivelul de execuție din trecut, să majoreze plățile pentru Fondul european de ajustare la globalizare;

Alte secțiuni

Secțiunea I – Parlamentul European

69.  reamintește că estimarea Parlamentului pentru 2016 a fost stabilită la 1 823 648 600 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 1,6 % față de bugetul pe 2015; reamintește, în plus, că 15 milioane EUR au fost alocate pentru investiții urgente în materie de securitate și securitate informatică, nivelul global al bugetului său pe 2016 fiind stabilit la 1 838 648 600 EUR;

70.  atrage atenția asupra faptului că, la 15 iunie 2015, după adoptarea estimării Parlamentului pentru 2016, a fost creat un nou grup politic nou și că, din cauza acestor modificări aduse organizării Parlamentului, sunt necesare credite suplimentare pentru a se garanta că toate grupurile politice sunt tratate în mod egal;

71.  compensează pe deplin aceste majorări prin reducerea creditelor la liniile bugetare aferente rezervei pentru cheltuieli neprevăzute, indemnizației pentru cheltuieli generale ale deputaților, perfecționării profesionale, amenajării spațiilor, consumului de energie, informaticii și telecomunicațiilor, precum și investițiilor în proiecte și mobilier;

72.  ia act de concluziile Biroului din 7 septembrie 2015 în vederea lecturii bugetului pe 2016 în cadrul Parlamentului, în care se propune transpunerea în buget a recentelor sale decizii și ajustări tehnice; aprobă aceste modificări tehnice limitate propuse de Birou, care presupun ajustări ale creditelor și ale schemei de personal neutre din punct de vedere bugetar, precum și actualizări ale anumitor aspecte ale nomenclatorului bugetar;

73.  prin urmare, menține neschimbat nivelul global al bugetului său pentru 2016, astfel cum a fost adoptat de plen la 29 aprilie 2015, la 1 838 648 600 EUR;

74.  subliniază faptul că activitățile grupurilor politice nu corespund activității administrative; confirmă faptul că, din acest motiv, nivelul total al personalului grupurilor politice este exceptat de la obiectivul de reducere cu 5 % a personalului în conformitate cu deciziile sale în ceea ce privește exercițiile financiare 2014(10), 2015(11) și estimarea pentru 2016(12);

75.  reamintește că grupurile politice au aplicat o politică de înghețare a angajărilor începând din 2012 și că pe durata precedentelor exerciții bugetare nu s-a răspuns decât parțial necesităților lor în materie;

76.  își reafirmă angajamentul de a pune în aplicare punctul 27 din AII și de a-și reduce personalul cu 1 %;

77.  subliniază că Parlamentul și Consiliul trebuie să abordeze nevoia de a stabili o foaie de parcurs pentru un sediu unic, astfel cum a solicitat majoritatea covârșitoare a Parlamentului în cuprinsul mai multor rezoluții, pentru a realiza, pe termen lung, economii în bugetul Uniunii;

Modificări aduse schemei de personal

78.  reduce schema de personal a Secretariatului său General pentru 2016 cu 57 de posturi (obiectivul de reducere cu 1 % a personalului), după cum urmează: 4 posturi permanente AD14, 13 AD13, 2 AD12, 1 AD9, 2 AD8, 1 AD5, 2 AST11, 1 AST10, 3 AST9, 8 AST8, 7 AST7, 4 AST6, 3 AST5, 2 AST4, 1 AST3, 1 AST1 și 2 posturi temporare AST4; reamintește că impactul bugetar al acestei măsuri a fost deja luat în calcul în cadrul estimării;

79.  transformă, în conformitate cu noul Statut al funcționarilor, 80 de posturi permanente AST (25 AST11, 10 AST10, 5 AST8, 15 AST7, 5 AST6, 5 AST5, 5 AST4, 5 AST3 și 5 AST2) în 80 de posturi AST/SC1;

80.  procedează la următoarele corecții tehnice: elimină trei posturi AST7 și trei posturi AST6 și adaugă șase posturi AST5 și elimină nota de subsol nr. 1 la schema de personal, dat fiind faptul că procedura respectivă nu a fost folosită în ultimii ani;

81.  autorizează crearea a 43 de noi posturi temporare (2 AD7, 19 AD5, 5 AST5, 5 AST3 și 12 AST1) și reclasificarea unui post temporar AD10 într-un post AD14 pentru necesitățile suplimentare legate de crearea unui nou grup politic;

Reducerea personalului cu 5 %

82.  reamintește că Parlamentul pune în aplicare obiectivul de reducere cu 5 % a personalului pentru al treilea an consecutiv, respectând litera și spiritul AII; subliniază că, în acest scop, au fost eliminate 171 de posturi permanente din schema sa de personal începând cu 2014(13); subliniază faptul că, pentru conformarea deplină cu obiectivul de reducere cu 5 % a personalului, ar trebui să fie realizate alte două reduceri anuale de 57 de posturi(14) până în 2018;

83.  subliniază că, în conformitate cu punctul 27 din AII, obiectivul de reducere cu 5 % reprezintă o compensare în termeni de personal pentru creșterea numărului de ore de lucru de la 37,5 la 40 pe săptămână în comparație cu schema de personal la 1 ianuarie 2013; consideră că această reducere trebuie să se aplice în cazul unui volum de lucru constant și că, în consecință, noile responsabilități și misiuni trebuie să fie excluse din acest calcul;

84.  observă că, în conformitate cu consolidarea prerogativelor și cu sarcinile sale noi, Parlamentul a efectuat începând cu 2013 schimbări structurale importante, cum ar fi procesele de internalizare care au fost dotate cu personal în măsura posibilului prin redistribuire internă, fiind create noi posturi numai atunci când acest lucru a fost strict necesar; decide să excludă aceste posturi suplimentare din efortul de reducere a personalului cu 5 %;

85.  îndeamnă Comisia ca, atunci când monitorizează punerea în aplicare a obiectivului de reducere a personalului de către Parlament, să țină seama de noile elemente suplimentare, cum ar fi volumul de lucru constant, scutirea grupurilor politice, internalizările compensate prin reduceri la liniile bugetare aferente serviciilor externe, precum și noile prerogative și sarcini;

86.  subliniază că aplicarea reducerii personalului cu 5 % nu ar trebui să compromită buna funcționare a Parlamentului și exercitarea de către Parlament a competențelor sale de bază, nici să modifice excelența sa legislativă și calitatea condițiilor de muncă ale deputaților și ale personalului;

87.  reamintește că niciun acord nu poate priva Parlamentul European și Consiliul de libertatea lor suverană de evaluare și de competența lor de a decide în fiecare an cu privire la conținutul bugetului;

Alte aspecte legate de personal

88.  reamintește că noile posturi necesare în cadrul secretariatului general trebuie asigurate prin redistribuire internă, cu excepția cazului în care nevoia de a se crea noi posturi este justificată și demonstrată în mod corespunzător;

89.  reamintește că orice reorganizare a activității Parlamentului sau a procedurilor sale nu trebuie să ducă la deteriorarea condițiilor de muncă și a drepturilor sociale ale personalului, indiferent de poziția acestora;

90.  consideră că, pentru a asigura un sprijin adecvat pentru deputați în vederea îndeplinirii activităților lor parlamentare, este necesar să se găsească un nou echilibru între asistenții parlamentari acreditați și asistenții locali; ia act de faptul că Secretarul General a prezentat Biroului o propunere care vizează atingerea acestui obiectiv; regretă faptul că Biroul nu a luat încă o decizie în această privință; consideră că, la implementarea modificărilor aduse normelor actuale, ar trebui respectată o perioadă de tranziție; se așteaptă ca decizia finală să intre în vigoare cel târziu în iulie 2016, când se încheie perioada de tranziție;

91.  își reafirmă angajamentul de a sprijini multilingvismul în activitatea Parlamentului, asigurându-se standarde ridicate în activitățile de interpretare și traducere; invită Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete rezultatele analizei și evaluării lansate după eșecul acordului privind noile condiții de lucru pentru interpreți (primăvara lui 2015); se așteaptă ca Secretarul General să recurgă la toate măsurile de flexibilitate necesare pentru a le asigura deputaților servicii de interpretariat și de traducere de înaltă calitate;

92.  solicită Secretarului General să prezinte o privire generală detaliată asupra tuturor posturilor existente în Parlament în perioada 2014-2016, defalcând numărul de posturi în funcție de servicii, categorii și tipuri de contract;

Politica imobiliară

93.  reamintește că Comisia pentru bugete trebuie informată cu regularitate cu privire la noile evoluții în politica imobiliară a Parlamentului și trebuie consultată în timp util, mai exact înainte de obținerea unui contract, cu privire la orice proiect imobiliar care are implicații financiare; confirmă că impactul financiar al tuturor proiectelor imobiliare va fi examinat amănunțit;

94.  consideră că deciziile legate de proiectele imobiliare trebuie să facă obiectul unui proces decizional transparent;

95.  își repetă solicitarea ca noua strategie imobiliară pe termen mediu să fie prezentată Comisiei pentru bugete cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de începutul lui 2016, astfel încât să poată fi luată în considerare la elaborarea estimărilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2017; invită Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete o posibilă strategie pe termen lung, până în 2025, cu mult timp înainte de lectura în Parlament a bugetului în toamna lui 2016;

96.  observă că, din 2014, nu au fost prevăzute credite pentru investiții în construcția clădirii Konrad Adenauer (KAD) din Luxemburg; reamintește că estimarea pentru 2016 a inclus doar credite pentru lucrări și servicii care urmează să fie plătite direct de către Parlament, în principal pentru gestionarea proiectului, expertiză tehnică și consultanță; invită Secretarul General să evalueze, înainte de sfârșitul acestui an, ce fonduri din bugetul pe 2015 nu au fost utilizate și să le angajeze în proiectul KAD, printr-o cerere de transfer la sfârșitul anului 2015, astfel încât să se evite plățile viitoare de dobânzi pentru finanțarea proiectelor imobiliare, în măsura posibilului;

Cheltuielile deputaților

97.  reiterează apelul privind asigurarea unei transparențe sporite în ceea ce privește indemnizațiile pentru cheltuieli generale ale deputaților; invită Biroul Parlamentului să lucreze la definirea unor norme mai precise privind responsabilitatea pentru cheltuielile autorizate în cadrul acestei indemnizații, fără a cauza Parlamentului costuri suplimentare;

98.  solicită să se evalueze rezultatele abordării voluntare alese de Grupul de lucru comun în vederea limitării călătoriilor cu avionul în clasa „business” efectuate de deputați și de personal și să se analizeze posibilitățile existente pentru a obține prețuri mai avantajoase în vederea reducerii cheltuielilor deputaților și personalului;

Secțiunea IV – Curtea de Justiție

99.  regretă faptul că, în pofida creșterii continue a volumului activității judiciare și a reformei planificate a Tribunalului, Comisia a redus personalul cu 20 de posturi, riscând, astfel, să creeze blocaje și să pună în pericol buna funcționare și desfășurarea promptă a actului de justiție; decide, prin urmare, să reinstituie cele 20 de posturi solicitate inițial de Curte;

100.  regretă că Consiliul a ridicat rata standard de reducere aplicată creditelor pentru remunerarea personalului de la 2,5 % la 3,2 %, ceea ce echivalează cu o reducere cu 1,55 milioane EUR și este în contradicție cu nivelul extrem de ridicat al ratei de ocupare a posturilor Curții (98 % la sfârșitul lui 2014) și cu rata ridicată de execuție bugetară (99 % în 2014); prin urmare reajustează rata standard de reducere la nivelul din proiectul de buget și anulează reducerea aferentă a creditelor pentru a permite Curții să facă față în mod adecvat creșterii semnificative a numărului de cauze și să utilizeze pe deplin posturile care i-au fost acordate;

101.  decide, de asemenea, să reinstituie cele șapte posturi solicitate inițial de către Curte pentru a îndeplini dubla cerință de consolidare a departamentului de siguranță și securitate din cadrul Curții pentru a proteja mai bine personalul, vizitatorii și documentele și, în același timp, de punere în aplicare a noului articol 105 din Regulamentul de procedură al Tribunalului, care prevede un sistem de înaltă securitate care urmează să fie creat cu scopul de a permite părților implicate în anumite cauze să furnizeze informații sau înscrisuri ori mijloace materiale de probă care țin de siguranța Uniunii ori de cea a unuia sau a mai multe dintre statele sale membre ori de desfășurarea relațiilor lor internaționale;

102.  subliniază, în același context, nevoia de resurse pentru securitatea și supravegherea clădirilor Curții și decide, prin urmare, să respingă reducerile propuse de Consiliu în acest domeniu, reinstituind nivelul din proiectul de buget;

103.  elimină rezerva existentă privind misiunile și o înlocuiește cu una nouă, care urmează să fie eliberată în momentul în care Curtea va publica informații privind activitățile externe ale judecătorilor, astfel cum a solicitat Parlamentul în rezoluția sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Curții de Justiție(15) aferent exercițiului financiar 2013;

Secțiunea V – Curtea de Conturi

104.  reajustează rata standard de reducere la nivelul inițial de 2,76 % pentru a permite Curții de Conturi să răspundă nevoilor sale în ceea ce privește schema de personal;

105.  reinstituie toate celelalte linii reduse de Consiliu pentru a permite Curții de Conturi să își pună în aplicare programul de lucru și să prezinte rapoartele de audit planificate;

Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European

106.  reajustează rata standard de reducere la nivelul inițial de 4,5 % pentru a permite Comitetului să răspundă nevoilor sale și să facă față reducerii continue a personalului în contextul acordului de cooperare dintre Parlament și Comitet;

107.  decide, de asemenea, să reinstituie nivelul indemnizațiilor de deplasare și de ședere prevăzut în proiectul de buget;

Secțiunea VII – Comitetul Regiunilor

108.  reduce, pe de o parte, remunerațiile și indemnizațiile cu o sumă care corespunde unui număr de 66 de reclasificări și de alte patru posturi neluate deja în considerare în proiectul de buget pentru a reflecta transferul acestor posturi în cadrul Parlamentului;

109.  majorează, pe de altă parte, o serie de linii (externalizarea traducerilor, părți terțe, comunicare, cheltuieli de reprezentare, comunicarea grupurilor politice, misiuni, precum și curățenie și întreținere) aducând nivelul acestora mai aproape de estimările proprii ale Comitetului pentru ca acesta să își desfășoare activitatea politică și să își îndeplinească obligațiile;

110.  în fine, reinstituie creditele reduse de Consiliu în ceea ce privește securitatea și supravegherea clădirilor Comitetului pentru a asigura o finanțare suficientă pentru măsurile de securitate în cazul unui nivel crescut de amenințare la adresa securității („galben”) în cursul anului 2016;

Secțiunea VIII – Ombudsmanul European

111.  ia act cu regret de faptul că Consiliul a redus proiectul de buget al Ombudsmanului cu 135 000 EUR; subliniază că această reducere ar impune o sarcină disproporționată asupra bugetului foarte limitat al Ombudsmanului și ar avea un impact major asupra capacității instituției de a servi cetățenii europeni în mod eficace; reinstituie, așadar, toate liniile bugetare reduse de Consiliu pentru a permite Ombudsmanului să își îndeplinească mandatul și angajamentele;

Secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

112.  ia act cu regret de faptul că Consiliul a redus proiectul de buget al Autorității Europene pentru Protecția Datelor cu 135 000 EUR; subliniază că această reducere ar impune o sarcină disproporționată asupra bugetului foarte limitat al Autorității Europene pentru Protecția Datelor și ar avea un impact major asupra capacității instituției de a servi instituțiile Uniunii în mod eficace; reinstituie, așadar, toate liniile bugetare reduse de Consiliu pentru a permite Autorității Europene pentru Protecția Datelor să își îndeplinească obligațiile și angajamentele;

Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

113.  consideră că, pentru a putea face față provocărilor generate de incertitudinea geopolitică și pentru a asigura rolul Uniunii în lume, SEAE trebuie să i se aloce finanțarea necesară; reinstituie, prin urmare, toate liniile bugetare prevăzute în proiectul de buget și elimină rezervele adoptate de Consiliu în ceea ce privește fluctuația ratei de schimb a monedei euro;

o

o o

114.  este convins că bugetul Uniunii poate contribui la abordarea în mod eficace nu doar a consecințelor, ci și a cauzelor profunde ale crizei cu care se confruntă Uniunea în prezent; consideră totuși că evenimentele neprevăzute cu impact asupra întregii Uniuni ar trebui să fie abordate prin eforturi comune și prin asigurarea de mijloace suplimentare la nivelul Uniunii, mai degrabă decât prin punerea sub semnul întrebării a unor angajamente anterioare sau prin revenirea la iluzia soluțiilor exclusiv naționale; subliniază, prin urmare, că dispozițiile privind flexibilitatea au menirea de a permite o astfel de reacție comună rapidă și ar trebui să fie utilizate pe deplin pentru a compensa constrângerile severe impuse de plafoanele CFM;

115.  subliniază că, la abia doi ani de la începutul noului CFM, Comisia a fost nevoită să solicite de două ori mobilizarea instrumentului de flexibilitate, precum și utilizarea marjei pentru situații neprevăzute pentru a face față unor nevoi urgente și neprevăzute care nu pot fi finanțate în cadrul plafoanelor actuale prevăzute de CFM; constată, de asemenea, că marja globală prevăzută pentru angajamente în 2015, în primul an de funcționare a acesteia, a fost epuizată imediat, iar pentru finanțarea unor noi inițiative a fost nevoie să fie reduse resursele a două programe importante ale Uniunii; subliniază că o serie de programe ale Uniunii dispun de credite de angajament reduse sau chiar nu mai dispun de credite de angajament începând din 2016 din cauza alocării anticipate a fondurilor în 2014-2015; constată că, prin urmare, este evident că plafoanele prevăzute în CFM la multe rubrici sunt prea restrânse, paralizând acțiunile Uniunii în domenii de interes major, iar mecanismele de flexibilitate disponibile în cadrul CFM și-au atins deja limitele; consideră că aceste evoluții demonstrează clar nevoia unei revizuiri autentice a CFM la mijlocul perioadei; așteaptă cu nerăbdare propuneri ambițioase din partea Comisiei în acest sens în 2016;

116.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu amendamentele la proiectul de buget general, Consiliului, Comisiei, celorlalte instituții și organe interesate, precum și parlamentelor naționale.

1.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2132(BUD))

Raportor pentru aviz: Cristian Dan Preda

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută majorarea creditelor de angajament și de plată pentru rubrica 4, Europa globală, comparativ cu exercițiul anterior, această majorare oferindu-i Uniunii Europene resursele necesare pentru a-și sprijini și promova valorile și interesele și a contribui la protejarea cetățenilor săi în relațiile sale cu restul lumii; remarcă în special importanța plăților semnificativ mai mari, care vor contribui la reducerea restanțelor substanțiale acumulate în ultimele exerciții; prin urmare, se opune cu fermitate reducerilor de credite de angajament și de plată propuse de Consiliu;

2.  subliniază în special importanța garantării unor fonduri suficiente pentru Instrumentul european de vecinătate (IEV), care joacă un rol esențial în susținerea stabilității în țările vecine din Europa de Est și de Sud; salută călduros majorarea cu 4,9% a creditelor de angajament comparativ cu exercițiul anterior; critică reducerile drastice aplicate IEV de către Consiliu și subliniază necesitatea urgentă de a majora creditele cu o marjă substanțială, pentru a acoperi nevoile țărilor care beneficiază de IEV; evidențiază natura critică a problemelor care afectează Libia și Tunisia și faptul că este important să li se ofere un sprijin mai consistent pentru a contribui la consolidarea capacității instituțiilor lor, reforma justiției, reforma sectorului securității și asistența la frontiere;

3.  subliniază că este important ca, în bugetul 2016, să se majoreze creditele de angajament și de plată destinate combaterii terorismului;

4.  subliniază că apărarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale și promovarea democrației sunt extrem de importante în contextul mondial actual și sunt simbolice pentru angajamentul UE față de valorile sale fundamentale; subliniază că Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului este un instrument esențial în acest sens și trebuie finanțat în mod adecvat;

5.  ia act de concluziile Consiliului European din 25 iunie 2015; subliniază că PESC implică angajamente puternice în ceea ce privește vizibilitatea și flexibilitatea, în special pentru dezvoltarea de capacități militare și civile și pentru consolidarea sectorului apărării și a IMM-urilor; în acest sens, salută călduros disponibilitatea Consiliului de a asigura o finanțare adecvată a acțiunii pregătitoare privind cercetarea legată de PSAC, deschizând calea spre includerea în următorul CFM a unui program specific, finanțat corespunzător, de cercetare și tehnologie a apărării;

6.  subliniază că este important să se prevadă fonduri suficiente pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Autoritatea Palestiniană și UNRWA, pentru a acoperi nevoile de pe teren, care au crescut în ultimii ani din cauza numeroaselor crize regionale; evidențiază necesitatea de a găsi o soluție pentru planificarea în mod constant sub nivelul necesar a sprijinului acordat pentru UNRWA din bugetul UE;

7.  apreciază procesul de reflecție ce are loc în cadrul SEAE cu privire la viitorul reprezentanților speciali ai UE și relația lor cu SEAE; consideră că orice modificare a liniei bugetare pentru reprezentanții speciali ai UE ar trebui să intervină numai după încheierea actualului proces de reflecție;

8.  susține planul SEAE de a deschide o delegație a UE în Iran în urma încheierii cu succes a negocierilor privind programul nuclear al Iranului.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

31.8.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Caspary, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Othmar Karas, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Heidi Hautala, Jutta Steinruck

24.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2132(BUD))

Raportor pentru aviz: Arne Lietz

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  respinge ferm reducerea de către Consiliu a fondurilor destinate cooperării pentru dezvoltare și ajutorului umanitar;

2.  consideră că reducerile operate la liniile aferente Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare sunt foarte nepotrivite, având în vedere nevoile masive de finanțare ale noilor obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și angajamentul Uniunii, reînnoit în legătură cu finanțarea ONU pentru conferința pe teme de dezvoltare din luna iulie a acestui an, de a-și spori asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) colectivă la 0,7 % din VNB-ul său;

3.  reamintește angajamentul asumat de țările dezvoltate de a majora finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice pe care o acordă țărilor în curs de dezvoltare și de a se asigura că aceste fonduri sunt unele noi, în plus față de AOD care nu are legătură cu clima; subliniază că acest angajament implică cel puțin o majorare similară a volumului total al AOD; observă importanța majorării respective pentru perspectiva ajungerii la un nou acord mondial privind schimbările climatice până la sfârșitul acestui an;

4.  ia act de creșterea numărului de refugiați și de persoane strămutate intern în lume până la nivelul fără precedent de 60 de milioane de persoane și de creșterea în consecință a nevoii de ajutor umanitar; salută menținerea de către Consiliu a sumelor destinate ajutorului umanitar prevăzute în proiectul de buget al Comisiei; consideră totuși că ar trebui să se adauge o sumă de 26 de milioane EUR la linia 23 02 01, care să fie utilizată pentru educație în taberele de refugiați, precum și pentru situații de urgență și de criză, deoarece acest lucru poate oferi competențe salvatoare de vieți și îi poate ajuta pe copii să își clădească un viitor, ținându-i departe de radicalizare;

5.  consideră că, dată fiind actuala criză a refugiaților, sumele prevăzute în proiectul de buget la linia 21 02 07 05 pentru migrație și azil nu trebuie reduse, ci, dimpotrivă, ar trebui majorate; subliniază faptul că această linie bugetară ar trebui folosită pentru măsuri care să abordeze cauzele profunde ale migrației și să sprijine buna gestionare a fluxurilor de migrație în țările în curs de dezvoltare;

6.  subliniază că este, de asemenea, necesar să se consolideze linia 21 02 08 02, întrucât autoritățile locale vor avea un rol important în ceea ce privește furnizarea de servicii sociale de bază și gestionarea problemelor legate de urbanizare în cadrul de dezvoltare post-2015.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

22.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Membri supleanți prezenți la votul final

Brian Hayes, Eleni Theocharous

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez

2.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2132(BUD))

Raportor pentru aviz: Reimer Böge

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că ar trebui alocate credite adecvate liniilor bugetare aferente comerțului pentru a permite Comisiei să își concretizeze în mod eficient și eficace agenda ambițioasă din domeniul comerțului, care vizează creșterea și crearea de locuri de muncă în toată Europa și îndeplinirea obiectivelor internaționale, pe scară mai largă, ale Uniunii, precum și să își intensifice eforturile de monitorizare a punerii în aplicare și a efectelor acordurilor comerciale;

2. subliniază că Uniunea ar trebui să își intensifice eforturile privind monitorizarea punerii în aplicare și a efectelor acordurilor comerciale semnate de Uniune sau care fac în prezent obiectul negocierilor; solicită să se aloce resurse suficiente pentru evaluări ex-ante, intermediare și ex-post ale acordurilor comerciale cu scopul de a analiza impactul acestora asupra economiei Uniunii și a statelor sale partenere și de a se asigura că obligațiile asumate de partenerii comerciali sunt puse în aplicare și respectate pe deplin;

3. apreciază rolul tot mai important al ONG-urilor în formarea opiniei publice în privința aspectelor legate de comerț, subliniază necesitatea unei strategii de comunicare eficace a Uniunii pentru a informa cetățenii și a permite un contact mai bun cu aceștia și cu organizațiile societății civile care se ocupă de chestiuni legate de comerț;

4. salută ușoara majorare a angajamentelor pentru Instrumentul de asistență macrofinanciară și Instrumentul european de vecinătate; cu toate acestea, își exprimă preocuparea că aceste majorări nu vor fi suficiente pentru a satisface nevoile din vecinătatea sudică și estică, inclusiv posibilele programe de asistență suplimentară pentru Ucraina;

5. subliniază că punerea în aplicare a acordului privind facilitarea comerțului încheiat în cadrul celei de a noua conferințe ministeriale a OIM va necesita majorarea sprijinului financiar pentru țările cel mai puțin dezvoltate și cele în curs de dezvoltare; subliniază că sunt necesare eforturi coordonate din partea Comisiei și a statelor membre în ceea ce privește instituțiile financiare internaționale cu scopul de a evita reducerea creditelor pentru ajutorul pentru comerț și pentru inițiativele multilaterale, precum și neregulile în cooperarea cu anumiți parteneri, care cauzează scăderea eficacității sumelor cheltuite, și de a garanta că acordul privind facilitarea comerțului este util pentru dezvoltare;

6. reamintește faptul că, în 2009, Parlamentul a introdus la linia bugetară destinată finanțării proiectelor din domeniul comerțului exterior credite suplimentare în valoare de un milion de euro, destinate în mod special unor acțiuni în domeniul comerțului echitabil și cere Comisiei să aibă în vedere reintroducerea în 2016 a liniei bugetare respective pentru a finanța acțiuni în domeniul comerțului echitabil, în termenii stabiliți în Comunicarea Comisiei din 5 mai 2009(16);

7. ia act de majorarea moderată a creditelor pentru Instrumentul de parteneriat; reamintește obiectivul programului, și anume încurajarea comerțului internațional și a oportunităților de investiții pentru IMM-urile europene; subliniază că este important să se acorde sprijin tehnic IMM-urilor pentru a încuraja internaționalizarea acestora; invită Comisia să evalueze și să îmbunătățească instrumentele existente din perspectiva eficienței și eficacității lor și să asigure controlul și supravegherea suficiente a tuturor activităților, cu scopul de a dezvolta o abordare mai coerentă, ținând seama totodată de inițiativele private existente.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

31.8.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

5

4

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Sander Loones, Gabriel Mato, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Karoline Graswander-Hainz, Miguel Urbán Crespo

22.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru control bugetar

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2132(BUD))

Raportoare pentru aviz: Ingeborg Gräßle

SUGESTII

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât, într-o situație în care resursele sunt limitate, trebuie să se acorde o importanță mai mare nevoii de a respecta disciplina bugetară și de a utiliza fondurile în mod eficient și eficace;

B.  întrucât obiectivul principal al proiectului de buget pentru 2016 va fi să furnizeze bugetului Uniunii mijloacele necesare pentru ca acesta să își realizeze integral contribuția sporită în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, creșterea economică, investițiile și solidaritatea și pentru a asigura capacitatea de reacție la noile evoluții, în special la cele din Ucraina și Siria, precum și la efectele lor asupra imigrației, ajutorului umanitar și securității;

C.  întrucât dialogul dintre Parlament și Comisie prevăzut la articolul 318 din TFUE ar trebui să stimuleze o cultură a performanței în cadrul Comisiei,

1.  îndeamnă Comisia, astfel cum a propus Curtea de Conturi Europeană în rapoartele sale anuale pe 2012 și 2013, să elaboreze și să publice în fiecare an previziuni ale fluxului de numerar pe termen lung, care vor ajuta părțile interesate să estimeze viitoarele cerințe în materie de plăți și viitoarele priorități bugetare și vor ajuta Comisia să ia deciziile necesare pentru a garanta onorarea plăților esențiale din bugetele anuale aprobate;

2.  atrage atenția asupra faptului că, la sfârșitul lui 2013, prefinanțarea brută s-a ridicat la 79,4 miliarde EUR și subliniază că perioadele îndelungate de prefinanțare pot avea ca rezultat un risc sporit de eroare sau de pierdere; reamintește că acest risc este deosebit de relevant pentru rubrica 4 a bugetului (UE ca actor mondial), în cadrul căreia, pentru o operațiune obișnuită, se pot scurge patru ani de la asumarea unui angajament până la înregistrarea de către Comisie a ultimei plăți aferente acestui angajament;

3.  constată că suma aferentă executării corecțiilor financiare aplicate de Comisie statelor membre care nu pun în practică sisteme corespunzătoare și recuperărilor s-a ridicat în 2014 la circa 2 980 de milioane EUR, ceea ce este mai puțin decât suma din 2013 (3 362 milioane EUR)(17); solicită Comisiei să indice în mod clar sumele recuperate în 2014 care au fost înregistrate ca venituri în conturile Uniunii sau care au fost compensate, precum și măsura în care corecțiile financiare și recuperările asupra cărora s-a decis în 2014 pot afecta cerințele de plată pentru bugetele din 2015 și 2016;

4.   solicită Comisiei și statelor membre să îmbunătățească transparența în ceea ce privește recuperările, în special în ceea ce privește exercițiul în cursul căruia se efectuează plățile, exercițiul în cursul căruia se detectează eroarea legată de acestea și exercițiul în cursul căruia recuperările sau corecțiile financiare sunt publicate în notele la conturi;

5.   invită Comisia să prezinte Parlamentului un rezumat al costurilor suportate efectiv și al tranșelor de finanțare puse la dispoziție pentru proiectele finanțate din fondurile structurale în cursul perioadelor de finanțare 2000-2006 și 2007-2013 și pentru cele care nu au fost încă finalizate;

6.   își repetă solicitarea adresată Comisiei privind elaborarea de către aceasta a unor proiecte de propuneri pentru sancționarea transmiterii de către autoritățile statelor membre a unor date false sau incorecte în ceea ce privește gestionarea fondurilor Uniunii; reamintește că aproape toate agențiile de plată însărcinate cu efectuarea plăților directe au fost acreditate și certificate de autoritățile de certificare din statele membre și este preocupat, prin urmare, de faptul că anumite agenții de plată au rate de eroare deosebit de ridicate; invită, în acest context, statele membre să optimizeze modul în care este cheltuit bugetul Uniunii, garantând sisteme naționale de gestiune și control mai eficace și mai eficiente; invită, de asemenea, Comisia să facă propuneri pentru a defini modalitățile prin care statele membre pot întări controalele ex-ante cu scopul de a reduce numărul sumelor plătite în mod nejustificat și pentru a institui un mecanism care să garanteze deschiderea unor anchete corespunzătoare și aplicarea de sancțiuni în cazul suspiciunilor de raportare falsă sau incorectă;

7.   invită Comisia să includă în Raportul său anual privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii și lupta împotriva fraudei o evaluare a impactului pe care corupția îl are în fiecare stat membru asupra fondurilor Uniunii în exercițiul respectiv și să stabilească un plan de acțiune specific și țintit pentru a combate acest fenomen;

8.   îndeamnă Comisia să sporească nivelul de transparență în ceea ce privește utilizarea instrumentelor de inginerie financiară, să raporteze periodic cu privire la gradul de îndatorare, la pierderi și la riscuri și să prezinte o analiză costuri-beneficii în care să compare FEI cu forme mai directe de finanțare a proiectelor; invită Comisia să pună în aplicare sisteme eficace de monitorizare pentru a analiza cererea de instrumente financiare din statele membre, ceea ce ar reduce riscul de supracapitalizare;

9.  solicită Comisiei să se asigure că bugetul combinat al Comitetului de supraveghere a OLAF și al secretariatului său este indicat într-o linie separată din bugetul OLAF pe 2016;

10.  insistă ca, atunci când transmite Parlamentului și Consiliului rapoartele de evaluare prevăzute la articolul 318 din TFUE referitoare la rezultatele obținute de Uniune, Comisia ar trebui să raporteze cu privire la rezultatele obținute în ceea ce privește cheltuielile operaționale prezentate în fișele de program pentru cheltuieli operaționale, care însoțesc proiectul de buget al Uniunii;

11.  invită Comisia, în acest sens, să acorde o atenție deosebită modului de funcționare a agențiilor descentralizate ale Uniunii și, în special, vizibilității și responsabilității lor democratice, ținând seama de locațiile lor îndepărtate și de necunoașterea de către cetățenii Uniunii a activităților și chiar a existenței lor;

12.  reamintește nevoia urgentă de a acorda o atenție deosebită nivelului de responsabilitate și de performanță în utilizarea bugetului Uniunii; solicită, prin urmare, dezvoltarea unor mecanisme și indicatori de evaluare concreți;

13.  invită Comisia să explice în detaliu politicile sale de asigurare a transparenței în ceea ce privește finanțarea oferită de Uniune și, în special, măsurile sale care garantează un sistem decizional echilibrat, asociind toate părțile interesate relevante, inclusiv organizațiile de consumatori, IMM-urile, sindicatele și organizațiile de interes general, în special organizațiile de mediu;

14.  considerând că, în prezent, Comisia propune mult mai puține inițiative legislative decât în trecut, ca urmare a punerii în aplicare a noilor politici privind „o mai bună legiferare”, invită Comisia să explice în detaliu implicațiile bugetare și în materie de personal ale acestei schimbări de optică care constă în privilegierea activităților de punere în aplicare în raport cu activitățile legislative și, în special, să indice dacă pot fi făcute economii în acest sens;

15.  solicită Comisiei să sprijine punerea în aplicare efectivă la nivel local și regional a strategiilor naționale de integrare a romilor pentru a asigura execuția efectivă în acest scop a fondurilor disponibile pentru integrarea romilor și orientarea lor către obiectivele politicilor generale;

16.  îndeamnă Comisia să raporteze Parlamentului cu privire la măsurile destinate combaterii șomajului în rândul tinerilor finanțate din bugetul Uniunii și cu privire la rezultatele obținute în urma aplicării acestor măsuri;

17.  invită autoritățile bugetare să reflecteze asupra eforturilor Uniunii de a preveni și combate frauda, corupția și orice alte activități ilegale care îi afectează interesele financiare; subliniază, în acest sens, că reducerile bugetare aplicate în cazul unor programe precum Hercule sau Sistemul de informații antifraudă (AFIS) ar afecta negativ bugetul Uniunii Europene în măsura în care aceste programe ajută OLAF și statele membre să protejeze interesele financiare ale Uniunii;

18.  subliniază că, în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Curții de Justiție a Uniunii Europene aferente exercițiului financiar 2013, Parlamentul a primit informații insuficiente cu privire la lista activităților externe la care participă judecătorii; reamintește că Curtea de Justiție publică pe pagina sa principală de internet un registru care conține informații detaliate cu privire la activitățile externe ale fiecărui judecător.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

22.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Raymond Finch

18.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru bugete

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 – toate secțiunile

(2015/2132(BUD))

Raportor pentru aviz: Peter Simon

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  subliniază impactul pe care scăderea nivelului investițiilor îl are asupra ritmului redresării economice și a perspectivelor de creștere pe termen lung în UE, reflectând situația bugetară și economică din statele membre; salută, prin urmare, faptul că proiectul de buget pune un accent deosebit în cadrul subrubricii 1.1 pe generarea de noi impulsuri pentru crearea de locuri de muncă, creștere, investiții și impulsionarea competitivității printr-un mediu favorabil pentru antreprenoriat;

2.  consideră că pentru a conferi soliditate redresării economice în Uniunea Europeană, bugetul pe 2016 ar trebui să fie mai mare în termeni reali decât bugetul pe 2015;

3.  subliniază rolul esențial al Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) în ceea ce privește eliminarea lacunelor de pe piață și mobilizarea de investiții private și a unor noi surse de finanțare pentru investiții, pentru a impulsiona competitivitatea și redresarea economică și a spori încrederea pieței; salută acordul la care au ajuns colegiuitorii cu privire la creșterea contribuțiilor la FEIS la 3 miliarde EUR, sumă finanțată în perioada 2016-2020 din marjele bugetare nefolosite; își reafirmă hotărârea de a reduce și mai mult impactul bugetar asupra programului Orizont 2020 și a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE);

4.  solicită ca bugetul pentru 2016 să reflecte prioritățile semestrului european, inclusiv impulsionarea investițiilor, sprijinirea creării de locuri de muncă, continuarea reformelor structurale și consolidarea fiscală care să ducă la o creștere economică reală, sustenabilă;

5.  atrage atenția asupra rolului esențial în prezent și în viitor al celor trei autorități europene de supraveghere (AES) în ceea ce privește supravegherea financiară la nivelul Uniunii și uniunea bancară; subliniază că proiectul de buget pentru 2016 trebuie să prevadă resurse bugetare suficiente dedicate AES, corespunzătoare cu noul rol alocat agențiilor, dar și pentru a ține seama de factori externi, cum ar fi variațiile cursului de schimb și majorările nivelului general de salarizare;

6.  reamintește că Parlamentul European a sprijinit cu convingere crearea AES și consideră că Uniunea trebuie să îmbunătățească în continuare calitatea supravegherii pe întreg teritoriul Uniunii; consideră că AES joacă un rol important în funcționarea piețelor financiare în Uniune;

7.  subliniază, în această privință, necesitatea ca AES să dispună nu numai de resurse financiare, ci și de resurse de personal suficiente, atât din punct de vedere numeric, cât și din punctul de vedere al nivelului de calificare, pentru a putea îndeplini la un nivel înalt de calitate sarcinile mai numeroase care le-au fost încredințate; solicită, în acest context, Comitetului comun al AES să prezinte un raport referitor la necesarul acestora de resurse umane și financiare estimat pentru viitor;

8.  constată că AES sunt finanțate în prezent din contribuții obligatorii din partea autorităților membre naționale, din mijloace financiare de la bugetul UE și din onorarii plătite de instituțiile pe care le supraveghează; consideră că acest mecanism financiar are o orientare națională, este inflexibil și costisitor, constituind o potențială amenințare la adresa independenței AES; își reînnoiește, prin urmare, apelul adresat Comisiei ca aceasta să propună, cel mai târziu până în 2017, un concept de finanțare care să fie finanțat prin taxe care să înlocuiască complet contribuțiile actuale ale statelor membre; consideră că acest sistem va garanta independența autorităților europene de autoritățile membre naționale, precum și integritatea deplină a AES în raport cu participanții pe piețele financiare;

9.  subliniază importanța din ce în ce mai mare a unei transparențe sporite în ceea ce privește impozitarea întreprinderilor și deciziile fiscale, precum și a unor eforturi coordonate de combatere a evaziunii și eludării fiscale; solicită, în consecință, ca bugetul pentru 2016 să reflecte în mod adecvat importanța programului Fiscalis dedicat consolidării cooperării statelor membre în domeniul administrării fiscale; solicită, de asemenea, să se țină cont în mod corespunzător de consultarea Comisiei Europene cu privire la transparența în privința impozitării societăților comerciale, mai cu seamă în ceea ce privește raportarea țară-cu-țară;

10.  invită Comisia să se axeze pe prioritățile sale principale atunci când pune în aplicare măsurile preconizate de restructurare menite să asigure resurse umane corespunzătoare; subliniază, în această privință, rolul departamentului responsabil de ajutoarele de stat, astfel încât să se asigure posibilitatea ca practicile de impozitare legate de decizii fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare care sunt discutabile în temeiul normelor privind ajutoarele de stat să fie investigate în viitor în mod mai eficace, contribuind astfel la un sistem mai echitabil de impozitare a întreprinderilor în Uniunea Europeană, și distribuirea veniturilor fiscale între persoanele fizice și întreprinderi să fie mai echilibrată;

11.  subliniază necesitatea prezentării mai multor statistici la nivelul UE care să fie mai cuprinzătoare, mai comparabile din punct de vedere metodologic, mai exacte și produse cu mai multă promptitudine; salută, prin urmare, faptul că proiectul de buget prevede o creștere adecvată a cheltuielilor pentru punerea în aplicare a unor noi metode de producere a statisticilor europene și pentru consolidarea cooperării în cadrul Sistemului Statistic European;

12.  subliniază încă o dată necesitatea de a se asigura în proiectul de buget o finanțare suficientă pentru consolidarea capacităților societății civile în domeniul serviciilor financiare;

13.  solicită implementarea recomandărilor cuprinse în raportul Maystadt referitoare la sarcinile și responsabilitățile Grupului consultativ european pentru raportarea financiară (EFRAG), consolidând, astfel, influența Uniunii Europene în stabilirea standardelor internaționale de contabilitate;

14.  susține că reprezentanții în consiliul IASB ar trebui să fie numiți într-un mod democratic și să poată fi trași la răspundere; Parlamentul European ar trebui să joace un rol în selectarea și tragerea la răspundere a reprezentanților europeni;

15.  solicită ESMA să asigure accesul efectiv la documente al Parlamentului European, inclusiv al membrilor competenți și al personalului acestora, în același timp cu consiliul de supraveghere.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

3.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

12

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți prezenți la votul final

Alain Cadec, Matt Carthy, Mady Delvaux, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Beatrix von Storch

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Sven Schulze, Axel Voss

3.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile

(2015/2132(BUD))

Raportor pentru aviz: Giovanni La Via

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  reamintește că un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății în Uniune reprezintă o condiție prealabilă pentru prosperitatea economică și că siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, precum și existența unor mecanisme care să contribuie la protecția împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om constituie valori fundamentale pentru toți cetățenii europeni și, prin urmare, pentru Parlamentul European;

2.  este totodată pe deplin conștient de faptul că politicile și instrumentele de finanțare care se încadrează în domeniul de competență al acestei comisii sunt modeste în comparație cu alte politici și instrumente de finanțare din cadrul rubricilor 2 și 3 și nu beneficiază de la fel de multă atenție ca alte programe și fonduri; respinge ferm, prin urmare, orice reducere suplimentară a finanțării programelor și a liniilor bugetare, deoarece impactul unei astfel de măsuri nu ar fi tolerabil; îndeamnă statele membre, în special, să privească punerea în aplicare a unor politici, acțiuni și proiecte ecologice și benefice pentru climă ca pe o șansă de încurajare a creșterii, și nu ca pe o povară; subliniază faptul că crearea de locuri de muncă verzi și creșterea economică în rândul IMM-urilor din UE se datorează parțial implementării legislației din domeniul mediului;

3.  ia act de faptul că la nivel național există constrângeri bugetare puternice și că eforturile de consolidare sunt în curs de desfășurare; subliniază, cu toate acestea, că Parlamentul European și Consiliul trebuie să țină cont de valoarea adăugată europeană substanțială a politicilor și instrumentelor de finanțare care se încadrează în aria de competență a acestei comisii atunci când vor decide cu privire la proiectul de buget (PB) pe 2016;

4.  regretă profund propunerea Consiliului vizând tăieri de fonduri bugetare care par să fie de natură orizontală pentru mai multe programe importante, îndeosebi pentru cel de Al treilea program de acțiune al Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020), afectând liniile referitoare la alimentație și siguranță alimentară și pe cele referitoare la prevenirea și pregătirea în fața dezastrelor în cadrul Uniunii; în contextul aderării Uniunii la convențiile internaționale (de exemplu Protocolul de la Nagoya), respinge reducerea liniilor bugetare corespunzătoare propusă de Consiliu;

5.  reamintește că, în general, nivelul resurselor alocate liniilor bugetare care se încadrează în aria de competență a acestei comisii trebuie menținut la nivelul anului 2015; prin urmare, solicită să se revină în totalitate la sumele inițiale specificate în proiectul de buget pentru toate programele și instrumentele de finanțare care se încadrează în aria de competență a acestei comisii;

6.  reamintește că programul Orizont 2020 va contribui la obiectivele care țin de resortul acestei comisii prin proiecte de cercetare în domeniile climei, sănătății și mediului; își afirmă angajamentul de a monitoriza alinierea proiectelor la obiectivele corespunzătoare și stadiul punerii în aplicare a acestora; critică vehement decizia de a reduce finanțarea destinată acestui program pentru a finanța garanția FEIS;

7.  subliniază că cercetarea și inovarea în domeniul mediului își găsesc centrul de greutate în programul Orizont 2020: „Combaterea schimbărilor climatice, mediu, utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime”, care are drept obiective o economie și o societate în care resursele sunt utilizate în mod eficient și care sunt rezistente la schimbările climatice, protejarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale și a ecosistemelor, precum și aprovizionarea durabilă cu materii prime și utilizarea durabilă a acestora, pentru a veni în întâmpinarea necesităților unei populații globale în creștere, în limitele sustenabile ale resurselor naturale și ecosistemelor;

8.  ia notă de faptul că proiectul de buget al UE pentru 2016 se ridică la 153,5 miliarde EUR în credite de angajament (inclusiv 4,5 miliarde EUR reprogramate din 2014) și la 143,5 miliarde EUR în credite de plată; subliniază că, dacă se face abstracție de efectul reprogramării în 2015 și 2016, acest lucru corespunde unei creșteri de +2,4 % în credite de angajament și de +1,6 % în credite de plată față de bugetul pe 2015; subliniază că aceste creșteri globale moderate, care urmează traiectoria stabilită de CFM și țin cont de inflație, nu reprezintă aproape nicio creștere în termeni reali, fapt care scoate în evidență importanța asigurării eficienței și eficacității în efectuarea cheltuielilor;

9.  reamintește că, în ceea ce privește creditele de plată, ultimii ani au fost foarte dificili și că punerea în aplicare a politicilor Uniunii a fost afectată de constrângeri semnificative în ceea ce privește nivelul creditelor de plată autorizate, ceea ce a dus la adoptarea recurentă de bugete rectificative pentru a acoperi părți ale nevoilor restante;

10.  respinge cu fermitate posibilitatea ca, în cazul unui nivel insuficient al creditelor de plată în 2016, Comisia să decidă, așa cum s-a întâmplat în trecut, să nu utilizeze în totalitate creditele de angajament, ceea ce ar contraveni angajamentului asumat în repetate rânduri de Parlament în domeniile mediului, sănătății, precum și siguranței alimentelor și a hranei pentru animale; conchide, de asemenea, că lipsa plăților va dăuna reputației Uniunii, deoarece beneficiarii programelor respective nu sunt plătiți;

11.  reamintește faptul că LIFE este instrumentul financiar al UE care sprijină proiectele în domeniul mediului, al conservării naturii și al politicilor climatice pe întreg teritoriul Uniunii; subliniază, în special, problemele generate de lipsa creditelor de plată pentru programul LIFE, care ar putea împiedica și întârzia punerea în aplicare corespunzătoare a acestui program important;

12.  salută majorarea bugetului destinat programului LIFE cu 27,7 milioane EUR în PB 2016; observă, cu toate acestea, că programul LIFE reprezintă numai 0,3 % din întregul PB 2016 și constituie doar 0,73 % din rubrica 2 (în angajamente) și că aceste procente au rămas stabile în ultimii ani;

13.  subliniază importanța capitală a investițiilor în cercetare și inovare în mai multe domenii care intră în sfera de competență a acestei comisii și subliniază că bugetul pe 2016 trebuie să reflecte în mod adecvat faptul că aceste investiții sunt o prioritate; arată că unul dintre principalele avantaje competitive ale UE pe piețele globalizate îl constituie capacitatea de inovare și de creștere durabilă a IMM-urilor europene;

14.  reamintește, în special, valoarea adăugată substanțială a Uniunii în domeniul cercetării medicale (de exemplu, cercetarea privind medicamentele de uz pediatric și medicamentele orfane), precum și în ceea ce privește combaterea amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății; în acest context, regretă profund faptul că programul de sănătate publică, cu angajamente în valoare totală de 62,2 milioane EUR, ceea ce reprezintă, la fel ca în anii precedenți, numai 0,04 % din volumul creditelor de angajament aferente PB 2016, nu reflectă pe deplin importanța sănătății ca valoare de sine stătătoare și condiție prealabilă pentru promovarea creșterii economice; solicită Consiliului să revină asupra reducerilor bugetare suplimentare pe care le-a introdus în privința acestui program;

15.  subliniază că rezultatul crizei economice și financiare și a politicilor stricte de austeritate aplicate de statele membre a constat în reduceri bugetare și într-o scădere a veniturilor fiscale, că acestea, la rândul lor, au dus la reduceri ale finanțărilor sistemelor de sănătate publică și că inegalitățile în materie de sănătate din UE reprezintă o povară semnificativă pentru statele membre și sistemele lor de sănătate și solicită, prin urmare, majorarea finanțării pentru măsurile publice de prevenire coordonate din acest domeniu;

16.  subliniază că agricultura sustenabilă din punct de vedere ecologic, care utilizează cu prudență resursele naturale, este esențială pentru producția de alimente și solicită să se acorde mai mult sprijin agricultorilor care folosesc metode ecologice și orientate înspre bunăstarea animalelor;

17.  subliniază că UE are cele mai înalte standarde de siguranță alimentară din lume; subliniază importanța promovării alimentelor sănătoase și sigure ca mijloc de a preveni cheltuielile inutile asociate tratamentelor medicale și de a ajuta statele membre să își amelioreze sustenabilitatea pe termen lung a sistemelor de sănătate; prin urmare, regretă, de asemenea, faptul că programul „Produse alimentare și hrană pentru animale”, cu angajamente în valoare totală de 264,1 milioane EUR, ceea ce reprezintă numai 0,17 % din volumul creditelor de angajament aferente PB 2016 și reducerile suplimentare propuse de Consiliu, nu reflectă pe deplin importanța siguranței alimentelor și a hranei pentru animale în Uniune;

18.  reamintește că mecanismul de protecție civilă al Uniunii este un element fundamental al solidarității Uniunii; reamintește că responsabilitatea principală pentru protecția persoanelor, precum și a mediului înconjurător și a bunurilor, inclusiv a patrimoniului cultural, revine statelor membre; subliniază că Uniunea joacă un „rol de catalizator”, sprijinind, coordonând sau completând acțiunile statelor membre în materie de prevenire, pregătire și răspuns la dezastre; salută ușoara creștere a nivelului creditelor de angajament pentru acest program propus de Comisie, însă regretă profund propunerea Consiliului de a reduce bugetul alocat liniei respective;

19.  solicită statelor membre să asigure inspecții de mediu temeinice pentru a reduce riscul dezastrelor ecologice;

20.  reamintește rolul esențial al agențiilor descentralizate în îndeplinirea sarcinilor de natură tehnică, științifică sau managerială, care contribuie în mod substanțial la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de către instituțiile Uniunii;

21.  consideră, ca regulă generală, că agențiile descentralizate trebuie să contribuie în mod echitabil la reducerea costurilor, la fel ca și alte instituții; constată că cooperarea consolidată dintre agențiile care se încadrează în sfera de competență a acestei comisii (AEM, ECHA, ECDC, EFSA, EMA) și angajamentul permanent în favoarea creșterii eficienței au condus deja la o mai bună gestionare a cheltuielilor și utilizare a fondurilor;

22.  reamintește, în plus, sarcinile foarte importante pe care aceste cinci agenții descentralizate le execută, atât pentru Comisia Europeană, cât și pentru cetățenii Uniunii, precum și pentru clienții externi ai agențiilor care percep comisioane (de exemplu ECHA, EMA); subliniază, în acest context, că este extrem de important ca agențiile respective să beneficieze de resurse umane și financiare adecvate pentru a-și putea îndeplini în mod corespunzător, independent și în timp util aceste sarcini solicitante și de o importanță capitală;

23.  își exprimă, prin urmare, îngrijorarea cu privire la abordarea adoptată de Comisie față de agențiile descentralizate, deoarece reducerile impuse acestora, în special în ceea ce privește resursele umane, sunt inechitabile și inadecvate comparativ cu cele impuse altor instituții ale Uniunii; este ferm hotărât să revină la o evaluare adecvată, de la caz la caz, a necesităților fiecărei agenții;

24.  nu este convins, în general, că externalizarea serviciilor cu scopul reducerii schemelor de personal va fi mai eficientă la nivelul costurilor pe termen lung, întrucât contractanții prestatori de servicii trebuie să fie supravegheați și să primească orientări, ei vizând în același timp realizarea de profituri;

25.  subliniază că proiectele-pilot (PP) și acțiunile pregătitoare (AP) reprezintă instrumente foarte utile pentru inițierea de noi activități și politici; reamintește că, în trecut, s-au pus în practică cu succes diverse idei ale acestei comisii; în consecință, va continua să utilizeze instrumentele respective în 2016; încurajează utilizarea integrală a marjelor disponibile la fiecare rubrică;

26.  ia act de rezultatul evaluării preliminare a Comisiei cu privire la posibilitatea de a implementa PP-urile propuse de membrii Comisiei ENVI și care reflectă în general prioritățile Comisiei ENVI în domeniul mediului și sănătății; invită Comisia să instituie o procedură de monitorizare pentru a informa Parlamentul cu privire la progresele înregistrate și la nivelul de punere în aplicare a PP și a AP.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

3.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Marijana Petir

3.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la poziția Consiliului privind bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2132(BUD))

Raportoare pentru aviz: Ildikó Gáll-Pelcz

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  observă că, în cadrul procedurii bugetare, răspunderea Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor vizează liniile bugetare de la titlurile 2 (Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri), 14 (Impozitare și uniune vamală) și 33 (Justiție și protecția consumatorilor);

2.  reamintește că piața unică este un vector esențial pentru crearea de locuri de muncă și creștere, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri); observă totuși că acest potențial rămâne neexploatat în multe privințe, precum piața unică digitală; solicită, prin urmare, o utilizare mai eficientă a bugetului stabilindu-se o serie clară de priorități în materie de finanțare pentru realizarea de progrese în ceea ce privește piața unică și, în consecință, dezvoltarea economiei;

3.  salută majorarea semnificativă a sumei alocate liniei bugetare 14 02 01 destinate „Sprijinului pentru funcționarea și modernizarea uniunii vamale”; sprijină îndeplinirea și transpunerea obiectivelor programului prin urmărirea realizării inițiativelor de modernizare existente, în special a proiectului privind vămuirea electronică, și prin dezvoltarea unei strategii pentru sistemele IT din sectoarele legate de domeniul vamal, gestionate și operate în comun, precum și prin îmbunătățirea coordonării adecvate între statele membre, promovarea schimbului de bune practici, implementarea timpurie și monitorizarea aplicării corecte a legislației Uniunii;

4.  consideră că în centrul noului model economic digital se află consumatorii și este convins că bugetul aferent acestui domeniu de politică ar trebui să reflecte acest lucru; ia act, prin urmare, de faptul că este important să se asigure finanțarea actualizării politicii de protecție a consumatorilor în vederea garantării unei adaptări adecvate la schimbări tehnologice și economice rapide;

5.  solicită finanțarea unui nou proiect-pilot intitulat „Consolidarea capacității de acțiune și educarea consumatorilor pe piața unică digitală în privința siguranței produselor și supravegherii pieței”, ca o continuare potrivită a proiectului propus pentru 2015 de către Comisia IMCO „Instruirea IMM-urile cu privire la drepturile consumatorilor în era digitală”, contribuind la o vastă campanie de educare a publicului în scopul de a sprijini înțelegerea de către consumatori și întreprinderi a normelor și reglementărilor complexe asociate comerțului electronic;

6.  subliniază că acest lucru ar trebui să ajute cetățenii și IMM-urile să respecte legislația în materie de protecție a consumatorilor din mediul online; subliniază că, pe o piață unică digitală cu adevărat conectată, toți consumatorii ar trebui să poată beneficia de aceeași calitate a serviciilor și produselor achiziționate online și să primească suficiente informații în vederea achiziționării în mod transparent;

7.  consideră că este important ca autoritățile competente să aibă posibilitatea de a suspenda comercializarea produselor și de a obliga întreprinderile să le recheme în fabrică sau să le retragă de pe piața europeană; consideră că simplificarea și unificarea normelor și standardelor ar reduce eventualele probleme de conformitate, ceea ce ar fi, prin urmare, atât în avantajul consumatorilor, cât și al comercianților; consideră, în acest sens, că comercianții ar trebui, de asemenea, să obțină informații despre modul în care să-și plătească taxele aferente tranzacțiilor transfrontaliere de pe teritoriul Uniunii prin utilizarea eficientă a sistemului VATMOSS;

8.  reamintește că este necesar să se finanțeze instrumentul multilingv pentru platforma de soluționare online a litigiilor (SOL); subliniază că sisteme SOL care funcționează adecvat în întreaga Uniune vor încuraja consumatorii să caute soluții la problemele cu care se confruntă la achiziționarea de produse și servicii pe piața unică și vor impulsiona achizițiile online; reamintește că mai multe schimburi comerciale online și transfrontaliere în interiorul Uniunii vor diversifica posibilitățile de alegere ale consumatorilor, de asemenea, și vor oferi noi oportunități întreprinderilor, le vor asigura accesul la noi piețe și vor contribui la generarea unei mai mari creșteri economice;

9.  recunoaște importanța „Forumului pieței unice”; reamintește că 2015 este ultimul an al acțiunii pregătitoare și că, din acest motiv, Comisia ar trebui să lanseze de urgență o nouă propunere legislativă pentru a asigura continuarea acestui eveniment esențial;

10.  subliniază că SOLVIT are un bun istoric în ceea ce privește satisfacția consumatorilor cu privire la soluționarea problemelor cu care se confruntă cetățenii; consideră că se pot depune mai multe eforturi pentru a îmbunătăți modul în care instrumentele de guvernanță operează împreună pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la acestea și pentru a maximiza valoarea dobândită cu ajutorul resurselor alocate acestora; invită la un proces de reflecție mai aprofundat cu privire la posibilitatea de consolidare a acestor instrumente în viitoarele propuneri bugetare; ia act de sprijinul pentru linia bugetară 02 03 04 privind instrumentele pentru guvernanța pieței interne; consideră că ar trebui să se acorde o finanțare corespunzătoare și Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor pentru a-i permite să își continue misiunea de educare a cetățenilor cu privire la drepturile lor în calitate de consumatori în Europa;

11.  consideră că sprijinirea economiei reale ar trebui să fie prioritatea absolută a Uniunii pentru crearea de locuri de muncă și generarea de creștere durabilă; îndeamnă ca IMM-urile să fie mai bine informate cu privire la această opțiune astfel încât să se maximizeze absorbția acestui sprijin financiar, mai ales de către IMM-uri; solicită în mod insistent să se pună la dispoziție suficiente fonduri pentru o tranziție la o economie eficientă din punctul de vedere al resurselor și circulară;

12.  atrage atenția asupra necesității de a garanta în 2016 o finanțare adecvată pentru programul COSME și pentru Rețeaua întreprinderilor europene, cu scopul de a stimula creșterea IMM-urilor și a le ajuta să depășească provocările legate de accesul pe piața unică, precum și pe piața mondială printr-un acces mai bun la informațiile privind oportunitățile din afara statului lor membru, precum și dincolo de frontierele Uniunii; subliniază că asigurarea unui bun acces la finanțare și creșterea rolului instrumentelor digitale sunt cruciale pentru menținerea competitivității întreprinderilor;

13.  salută majorarea liniei bugetare 02 04 02 03 „Creșterea inovării în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)” și a liniei bugetare 02 03 „Piața internă a bunurilor și serviciilor” și sugerează Comisiei să monitorizeze eficiența proiectelor finanțate pentru creșterea inovării pentru IMM-uri;

14.  este îngrijorat de diminuarea drastică a liniilor bugetare 02 02 01 „Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și accesul la piețe al întreprinderilor din Uniune” și 02 02 02 „Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sub formă de capitaluri proprii și datorii”, aferente programului COSME;

15.  subliniază că standardele sunt instrumente importante pentru competitivitatea întreprinderilor, a căror participare la procesul de standardizare este esențială pentru progresul tehnologic din cadrul Uniunii, precum și pentru comparabilitatea calității materialelor și a produselor în Uniune; prin urmare, este de acord că plățile de la linia bugetară 02 03 02 01 destinate sprijinirii activităților de standardizare desfășurate de CEN, CENELEC și ETSI ar trebui majorate conform propunerii Comisiei;

16.  solicită, ținând seama de adoptarea Regulamentului e-Call, să se acorde o finanțare corespunzătoare Agenției GNSS European în vederea punerii în aplicare pe deplin a regulamentului.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

3.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Dita Charanzová, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Membri supleanți prezenți la votul final

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Jens Nilsson, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Andrey Novakov, Adam Szejnfeld

1.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2132(BUD))

Raportor pentru aviz: Massimiliano Salini

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   subliniază faptul că există o legătură pe deplin justificată între finanțarea planificată pentru sectorul transporturilor și alte politici, cum ar fi cele în materie de coeziune, concurență, mediu, cercetare, turism și securitate; constată că infrastructurile de transport constituie fundamentul liberei circulații a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor, pe care se bazează proiectul pieței unice, și că libera circulație este, în același timp, un puternic vector de integrare a Uniunii și un factor-cheie pentru performanța industriei și comerțului european;

2.   subliniază, în acest moment în care creșterea economică și ocuparea forței de muncă constituie prioritatea politicilor europene, că proiectele de infrastructură contribuie la aceste obiective atât direct, prin locurile de muncă create pe șantierele respective, cât și indirect, prin exploatarea și întreținerea acestor infrastructuri și, în general, prin creșterea competitivității teritoriilor în cauză; salută faptul că, cu ocazia discuțiilor pe marginea planului Juncker, toate statele membre au sprijinit această abordare și au convenit că investițiile în infrastructurile strategice nu ar trebui să fie penalizate de către Pactul de stabilitate;

3.   ia act de faptul că Acordul privind Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) duce la reduceri ale creditelor alocate Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE); salută inițiativa care vizează implicarea într-o mai mare măsură a sectorului privat în finanțarea proiectelor de transport prin recurgerea la instrumente financiare inovatoare; constată totuși că anumite proiecte sunt mai puțin atractive pentru acest tip de actori din cauza rentabilității prea mici sau incerte a investițiilor; cu toate acestea, reamintește că FEIS are scopul de a remedia disfuncționalitățile pieței în sectoare care prezintă un profil risc-rentabilitate care ar putea descuraja investitorii privați; subliniază că, deși investițiile în proiecte în domeniul căilor ferate, al mobilității urbane durabile și al căilor navigabile interioare furnizează beneficii socio-economice și ecologice substanțiale, acestea sunt mai puțin rentabile și este nevoie de granturi pentru punerea lor în aplicare; subliniază că, indiferent de metoda de finanțare adoptată, contribuția de la bugetul UE trebuie să se concentreze pe proiectele cu o valoare adăugată europeană ridicată;

4.   subliniază importanța rețelei transeuropene de transport (TEN-T), nu numai pentru că asigură puncte nodale de conectare în Europa, ci și pentru că oferă posibilitatea de a promova fiecare piață națională în parte, economiile locale și zonele urbane și metropolitane; subliniază, prin urmare, că este important să se finalizeze coridoarele prioritare definite la nivel european, în special pentru axele feroviare de mare viteză; atrage atenția asupra interesului fără precedent manifestat de statele membre ca răspuns la invitațiile de a prezenta cereri în cadrul MIE - Transporturi pentru 2014 și asupra numărului ridicat de proiecte de înaltă calitate eligibile care au fost depuse și care nu au putut fi adoptate din cauza lipsei de fonduri; insistă, în acest sens, asupra faptului că nivelul de finanțare prevăzut în CFM, atât în credite de plată, cât și în credite de angajament, trebuie să fie respectat și revizuit pentru realizarea cu succes a priorităților și a obiectivelor MIE și pentru completarea bugetului alocat MIE;

5.   invită Comisia să țină seama, atunci când alocă fonduri MIE, de dificultățile economice și sociale cu care se confruntă în prezent anumite state membre și care ar putea să îngreuneze considerabil prezentarea de proiecte; solicită, prin urmare, Comisiei, să ofere asistența necesară acestor state în cadrul programului MIE;

6.   subliniază rolul important pe care îl au activitățile de cercetare și de inovare din sectorul transportului și al turismului, în special pentru mobilitatea urbană durabilă, cunoștințele socioeconomice și performanțele ecologice; consideră, prin urmare, că ar trebui să se aloce resurse adecvate pentru aceste forme de tehnologii inovatoare și aceste cunoștințe în cadrul programelor Orizont 2020 și al întreprinderii comune Shift2Rail;

7.   recomandă să se acorde o atenție sporită politicilor de transport ce vizează porturile și aeroporturile, dat fiind că acestea promovează competitivitatea continuând să dezvolte o piață internă durabilă, precum și deschizând Europa către restul lumii; subliniază necesitatea unei politici europene raționale, care să valorifice în special caracteristicile specifice ale porturilor și localizarea lor geografică; consideră că îmbunătățirea legăturilor intermodale și a interconectivității ar trebui să permită schimburi mai facile cu regiunile învecinate și să confere o sustenabilitate mai mare sistemului nostru de transport; subliniază că este important să se adopte o strategie europeană pentru a încuraja o conectivitate mai bună și mai amplă a aeroporturilor, atât pe plan național, cât și pe plan internațional;

8.   subliniază că garanția de acces al Parlamentului la documentele oficiale legate de bugetul Uniunii este limitată comparativ cu cea de care beneficiază celelalte instituții; solicită, prin urmare, să se revizuiască acordurile interinstituționale pentru a le garanta deputaților din Parlamentul European, ca reprezentanți ai cetățenilor europeni, accesul adecvat la documentele existente, chiar și atunci când conțin informații considerate sensibile;

9.   atrage atenția asupra adoptării în curând a celui de al patrulea pachet feroviar, care prevede o consolidare a rolului Agenției Europene a Căilor Ferate în ceea ce privește certificarea și autorizația de introducere pe piață, pentru a eficientiza procedurile, calendarul și resursele; insistă asupra necesității de a-i asigura agenției resursele financiare, umane și logistice adecvate pentru realizarea acestor noi misiuni; reamintește, de asemenea, că acest pachet trebuie să facă parte dintr-un plan de acțiune mai amplu, care să sporească atractivitatea sectorului feroviar; consideră, prin urmare, că este important să se realizeze investiții în dezvoltarea Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) cu un singur standard european interoperabil și ca întreprinderea comună Shift2Rail să revină operațională fără întârziere;

10. subliniază că Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a verifica siguranța și a preveni poluarea provenită de la instalațiile offshore de petrol și gaze, conform deciziei din Regulamentul privind finanțarea EMSA;

11. atrage atenția asupra rolului crucial pe care îl au agențiile a căror principală responsabilitate este de a asigura siguranța diverselor moduri de transport; prin urmare, respinge reducerile propuse pentru bugetele operaționale ale agențiilor și nu este de acord cu propunerile de reduceri care riscă să submineze siguranța transporturilor;

12. Subliniază importanța strategică a cerului unic european ca instrument principal ce garantează siguranța, performanțele de mediu, competitivitatea și protecția drepturilor cetățenilor; subliniază că Uniunea Europeană ar trebui să furnizeze suficiente resurse componentei sale tehnologice SESAR, prin intermediul MIE și al programelor de cercetare; consideră că o serie de propuneri destinate să consolideze poziția actorilor europeni față de restul lumii, ce ar urma să fie adoptate în curând, prevăd extinderea sarcinilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației; consideră deci că resursele care îi revin din bugetul UE ar trebui cel puțin menținute și, în orice caz, nu reduse, chiar dacă la finanțarea sa participă și sectorul privat;

13. subliniază că trebuie îmbunătățită transparența financiară a agențiilor, în special în ceea ce privește sarcinile îndeplinite efectiv de acestea; consideră că este important ca nominalizările să se bazeze pe merit și să facă obiectul unor proceduri publice, precizându-se criteriile de selecție și stabilindu-se limite pentru salariile maxime;

14. sugerează, ținând seama de faptul că nu există nicio linie bugetară dedicată exclusiv turismului, să se utilizeze în continuare la maximum posibilitățile oferite de fondurile structurale și de investiții europene și de programul COSME, precum și de proiectele-pilot și de acțiunile pregătitoare pentru a consolida atractivitatea „vechiului continent” pentru călători; subliniază că, în acest domeniu, este crucială colaborarea eficientă între numeroasele politici și fonduri europene implicate, care ar trebui să includă parteneriate de tip public-privat (PPP-uri);

15. solicită introducerea unei linii bugetare directe pentru turism în bugetul Uniunii pentru 2016;

16. se așteaptă ca Comisia să prezinte un rezumat general anual al proiectelor din sectorul turismului care au fost cofinanțate prin diferitele fonduri ale UE;

17. ținând seama de contribuția financiară a activităților turistice la PIB-ul Uniunii și de aportul lor la crearea de locuri de muncă, solicită ca bugetul consacrat acțiunilor din domeniul turismului în cadrul programului COSME în 2016 să fie majorat la 13 milioane EUR; solicită să se evite orice reducere suplimentară a bugetului consacrat acțiunilor din domeniul turismului în cadrul financiar multianual (CFM) actual;

18. recomandă să se acorde o atenție deosebită nodurilor urbane în cadrul politicii europene a transporturilor; reamintește că, în prezent, peste jumătate din populația globului locuiește în orașe, această tendință fiind tot mai accentuată; prin urmare, consideră că, prin contribuția la sisteme de mobilitate urbană eficiente, intermodale, sustenabile și sigure, precum și prin conectarea zonelor urbane și metropolitane cu zonele rurale și izolate, se aduce o contribuție importantă la creșterea la nivel mondial;

19. invită Comisia să ajute autoritățile și părțile interesate de la nivel local, regional și național să analizeze posibilitățile existente și noile oportunități de finanțare din bugetul UE pentru transporturile publice, precum și să dezvolte forme inovatoare de parteneriate public-privat; subliniază că fondurile structurale și de investiții europene ar trebui să fie utilizate mai sistematic de către orașele care au un plan de transport local integrat, cum ar fi un plan de mobilitate urbană durabilă, și care au identificat acțiunile adecvate, conform criteriilor impuse de legislația aplicabilă;

20. insistă asupra faptului că investițiile în infrastructurile de transport realizate prin intermediul MIE și cercetarea din acest domeniu prin intermediul întreprinderii comune Shift2Rail și al programului Orizont 2020 nu ar trebui să fie utilizate ca variabile de adaptare pentru ajungerea la un acord asupra bugetului 2016;

21. subliniază rolul pe care îl au activitățile de cercetare și de inovare din sectorul transporturilor și al turismului, atât pentru dezvoltarea de sisteme de transport inteligente și pentru o energie curată și durabilă, cât și pentru consolidarea securității și ameliorarea serviciilor pentru consumatori; respinge, prin urmare, propunerile de reduceri bugetare din domeniul cercetării, în special reducerea creditelor de plată.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

31.8.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Peter Lundgren, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Dalton, Markus Ferber, Michael Gahler, Georgi Pirinski, Matthijs van Miltenburg

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Piernicola Pedicini, Julia Reda, Kristina Winberg

18.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2132(BUD))

Raportoare pentru aviz: Maria Spyraki

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  consideră îngrijorătoare reducerea creditelor de plată aferente rubricii 1b până la suma de 49 de miliarde EUR (-4 % față de exercițiul 2015) și își exprimă preocupările legate de faptul că creditele prevăzute la rubrica 1b în proiectul de buget (PB) pentru 2016 ar putea să nu fie suficiente pentru a face față nivelului fără precedent de plăți care vor trebui efectuate la această rubrică din cauza plăților restante;

2.  ia act de faptul că, potrivit documentului Comisiei intitulat „Elemente ale unui plan de plăți care să permită readucerea pe o traiectorie sustenabilă a bugetului UE”, o parte din creditele de plată prevăzute la rubrica 1b trebuie utilizate de asemenea pentru a onora cererile de plată restante care se vor acumula, conform estimărilor, la sfârșitul exercițiului 2015 (20 de miliarde EUR) și invită Comisia să depună în continuare eforturi pentru a reduce întârzierile la plăți, subliniind că astfel de întârzieri sporesc foarte mult sarcinile autorităților regionale și naționale, în special în cazul celor care se confruntă cu probleme sociale, economice și financiare, și au un efect extrem de grav de domino asupra beneficiarilor și a beneficiarilor vulnerabili ai fondurilor;

3.  reamintește faptul că, în concluziile celui de al șaselea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială, s-a subliniat faptul că disparitățile regionale au crescut din 2008; subliniază rolul esențial pe care îl are bugetul UE în stimularea investițiilor, dat fiind că, prin completarea finanțării publice și private la nivel național și internațional, efectul său de levier contribuie la consolidarea creșterii economice și la asigurarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniune;

4.  constată că proiectul de buget pentru 2016 prevede angajamente în valoare de 153 500 de miliarde EUR (o reducere de 5,3 % față de 2015) și credite de plată în valoare de 143,5 miliarde EUR (o creștere cu 1,6 % față de 2015);

5.  constată că nivelul creditelor de plată propuse în cadrul PB 2016 are la bază doi factori - o creștere semnificativă a creditelor de plată aferente programelor pentru perioada 2014-2020 și o reducere semnificativă a creditelor de plată aferente programelor pentru perioada 2007-2013, deși aproape 50% din cererile de plăți aferente bugetului 2016 continuă să fie determinate de cel de-al doilea factor;

6.  constată, de asemenea, că este de dorit să se ia în considerare în prealabil impactul asupra plăților de la rubrica 1b ca urmare a modificării cadrului financiar multianual 2014-2020;

7.  reamintește necesitatea de a aloca suficiente resurse pentru a asigura, pe de o parte, implementarea corespunzătoare a programelor și, pe de altă parte, implementarea multianuală a acestora, aceste două obiective necesitând mijloace și măsuri corespunzătoare pentru a reduce la minimum riscul reapariției întârzierilor la plăți; reamintește că plățile restante subminează credibilitatea și responsabilitatea Uniunii; solicită găsirea unei soluții pe termen lung la problema plăților restante, care este structurală și care este probabil să reapară dacă nu este rezolvată în mod corespunzător; ia act de creșterea cheltuitelor administrative, în pofida asigurărilor primite inițial că acestea vor fi limitate și vor rămâne la același nivel;

8.  invită Comisia să monitorizeze îndeaproape, în strânsă cooperare cu statele membre și cu regiunile, evoluția plăților de la rubrica 1b aferente perioadei de programare 2014-2020 și să elaboreze previziuni detaliate cu privire la această evoluție, utilizând indicatori cheie de performanță care să fie măsurabili și, astfel, comparabili, pentru a putea determina cu claritate eficiența și eficacitatea creditelor bugetare alocate;

9.  este îngrijorat de faptul că, în anumite cazuri, statele membre vor efectua rapid plata fondurilor pentru a evita pierderea de fonduri care au fost angajate, o procedură care ar crește riscul apariției de nereguli și ar putea duce la corecții financiare, și că astfel ar apărea o situație în care fondurile care nu au fost absorbite la sfârșitul perioadei de programare au făcut obiectul dezangajării automate;

10.  salută propunerea Comisiei privind instituirea, în cadrul rubricii 1b, a unei acțiuni pregătitoare care să fie deschisă tuturor statelor membre, cu scopul de a finanța dezvoltarea capacităților publice și consolidarea instituțiilor, astfel încât să poată fi sprijinită punerea în aplicare a reformelor considerate a fi prioritare pentru realizarea cu succes a ciclului supravegherii macroeconomice și solicită adoptarea unor inițiative similare.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Petras Auštrevičius, Jan Olbrycht, Maurice Ponga

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Brando Benifei, Andrejs Mamikins, Soraya Post

7.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2132(BUD))

Raportor pentru aviz: Jean-Paul Denanot

SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  regretă faptul că, dat fiind plafonul impus de cadrul financiar multianual 2014-2020 (CFM) pentru rubrica 2, este posibil ca, în practică, unele dintre categoriile importante din domeniul politicii agricole comune (PAC), inclusiv plățile directe și măsurile de piață, să fie reduse în 2016, în pofida faptului că angajamentele și plățile totale cu crescut cu 2,4 % și, respectiv, 1,6 %;

2.  ia act, în această privință, de faptul că, în proiectul de buget (PB) pentru 2016, la rubrica 2 se propune alocarea sumei de 63,1 miliarde EUR sub formă de credite de angajament (-0,1 % față de exercițiul 2015, impactul reprogramării fiind neutralizat) și a sumei de 55,9 miliarde EUR sub formă de credite de plată (-0,2 %);

3.  ia act de faptul că PB 2016 lasă o marjă de 1,2 miliarde EUR sub plafonul pentru credite de angajament și o marjă de 1,1 miliarde EUR sub plafonul pentru Fondul european de garantare agricolă (FEGA); insistă ca marja să rămână în cadrul rubricii 2 pentru a putea contribui la soluționarea oricărei posibile crize viitoare în sectorul agricol; așteaptă scrisoarea rectificativă a Comisiei, prevăzută pentru luna octombrie 2015, care ar trebui să se bazeze pe informații actualizate privind finanțarea FEGA;

4.  subliniază că PB 2016 este primul an de execuție integrală a plăților directe introduse prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; în acest context, ia act de scăderea bugetului FEGA cu 1,4 % în credite de angajament și credite de plată ca urmare a unor transferuri între cei doi piloni ai PAC;

5.  ia act de faptul că, în cadrul PB 2016, finanțarea pentru dezvoltarea rurală acordată din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) va fi majorată cu 2,8 % în credite de angajament și cu 6,3 % în credite de plată; subliniază totuși că această creștere este consecința logică a programării cu întârziere a noilor programe în perioada 2014-2020 și a finalizării programelor din perioada 2007-2013;

6.  salută măsurile menite a ține sub control nivelul angajamentelor neplătite și consideră că acestea sunt o condiție prealabilă pentru a se asigura demararea cu succes a perioadei de programare 2014-2020; în consecință, solicită de urgență Consiliului și statelor membre să ia toate măsurile necesare pentru a acoperi cererile de plată neonorate;

7.  regretă reducerile operate la bugetul pentru măsurile de intervenție pe piețele agricole în comparație cu 2015; dat fiind faptul că Rusia a confirmat prelungirea interdicției la importuri până în august 2016, solicită Comisiei să aplice toate măsurile necesare, cum ar fi utilizarea marjei disponibile sub plafon, pentru a sprijini agricultorii din Uniune din toate sectoarele agricole afectate de embargo, în special din țările care se învecinează cu Rusia, și consideră că măsurile de urgență ar trebui extinse statelor care au suferit indirect în urma embargoului cu Rusia; salută decizia Comisiei prin care măsurile de sprijin pentru producătorii de fructe și legume afectați de embargoul rus urmează să fie prelungite cu efect din 1 august 2015 și solicită ca aceste măsuri să rămână în vigoare atât timp cât sunt valabile interdicțiile la import și să fie extinse pentru a acoperi toate sectoarele agricole și zootehnice afectate; subliniază că sectorul laptelui necesită o atenție specială, deoarece embargoul rus creează insecuritate suplimentară pentru producători, exacerbând scăderea prețurilor înregistrată de la eliminarea sistemului de cote;

8.  insistă asupra necesității de a prevedea fonduri pentru a compensa pierderile economice suferite de fermieri ca urmare a crizelor piețelor și a crizelor sanitare sau fitosanitare, cum ar fi Xylella fastidiosa, și reafirmă necesitatea de a utiliza marjele disponibile în cadrul rubricii 2 în acest scop; insistă că despăgubirile pentru eradicare ar trebui să acopere, de asemenea, refacerea ecosistemelor agricole, inclusiv a solului, precum și crearea unei diversități biologice robuste și, în special, asigurarea unei diversități genetice a stocului vegetal care să includă, în mod ideal, caracteristici de rezistență sau de toleranță la boală; consideră că unul dintre obiectivele oricăror ajutoare acordate ar trebui să fie asigurarea unor ecosisteme agricole echilibrate și cu diversitate biologică și a unor peisaje mai rezistente la atacuri viitoare; invită Comisia și Consiliul să ia toate măsurile necesare pentru a combate deteriorarea acestor piețe;

9.  solicită alocarea de finanțări suplimentare pentru sectorul cultivării măslinilor și al producției de ulei de măsline, pentru a atenua pierderile suferite de fermieri ca urmare a epidemiei de Xylella fastidiosa, a intensifica măsurile de prevenție în Europa, a combate extinderea acestei boli devastatoare, a restructura sectorul în cauză și a consolida cercetarea științifică legată de agentul patogen responsabil și de vectorii acestuia;

10.  constată, în general, că sunt necesare investiții pentru a face ecosistemele noastre agricole rezistente la schimbările climatice și la apariția și răspândirea unor specii invazive, în special prin intermediul unor peisaje agricole diversificate din punct de vedere biologic și al unor soluri vii și sănătoase, care conțin specii de prădători și specii benefice, permițându-se astfel echilibrarea pe cale naturală a populației de dăunători;

11.  regretă reducerea de 2 milioane EUR pentru programul de distribuire a laptelui în școli, propusă de Comisie și sprijinită de Consiliu, de la credite în valoare de 77 de milioane EUR în 2015 la 75 milioane EUR în PB pentru 2016; reiterează cererea Parlamentului privind majorarea cu 20 de milioane EUR pe an a fondurilor destinate acestui program; salută ușoara majorare, propusă de Comisie și sprijinită de Consiliu, la 150 de milioane EUR acordată programului de încurajare a consumului de fructe în școli; subliniază că ambele programe s-au dovedit a fi utile și eficiente în statele membre și subliniază importanța acestora, dată fiind criza actuală și nivelul malnutriției în rândul copiilor în Uniune; invită Consiliul să ia în considerare propunerile Parlamentului în care acesta solicită simplificarea birocrației pentru statele membre, în scopul de a îmbunătăți eficiența ambelor programe;

12.  ia act cu regret de reducerea cu 13,8 milioane EUR propusă de Consiliu în cazul fondurilor operaționale destinate organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor, dată fiind importanța acestora în lanțul de aprovizionare cu produse alimentare și actualele provocări cu care se confruntă sectorul în cauză;

13.  solicită ca programele privind laptele și fructele în școli să fie transferate către al doilea pilon al politicii agricole comune, astfel încât structura lor specifică să poată fi mai bine adaptată la nivel local la caracteristicile particulare și nevoile regionale, iar gradul de acceptare și facilitatea transpunerii lor în practică să fie astfel îmbunătățite;

14.  insistă ca orice venituri directe la bugetul UE care provin din suprataxe să fie alocate pentru a fi reinvestite în sectorul produselor lactate și ca orice alte venituri alocate provenite din agricultură în 2014/2015 să rămână la rubrica 2; consideră că taxele pe excedent în cazul depășirii cotelor percepute în 2015, în special în sectorul laptelui, ar trebui utilizate integral pentru sprijinul pe piață și alte măsuri de ajutor destinate sectorului laptelui; salută propunerea Comisiei de a aloca aceste venituri către FEGA;

15.  solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că fondurile alocate rezervei pentru situații de criză în sectorul agricol în bugetul 2016 care nu sunt cheltuite ulterior rămân integral la rubrica 2 pentru exercițiul bugetar următor pentru plățile directe către fermieri, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

16.  constată că, în ultimii ani, agricultura europeană a fost tot mai des expusă crizelor; prin urmare, solicită Comisiei să reexamineze sistemul rezervei pentru cheltuieli neprevăzute și să creeze un instrument nou care să permită intervenția politică rapidă în caz de criză, fără a greva plățile anuale directe;

17.  invită Comisia și statele membre să monitorizeze în timp util volatilitatea pronunțată a prețurilor la produsele agricole, cu accent deosebit pe sectorul laptelui, care are efecte negative asupra veniturilor fermierilor, și să reacționeze prompt și cu eficacitate atunci când este necesar, acordându-le fermierilor direct opțiunea de a combate această volatilitate a prețurilor;

18.  ia act de efectele eliminării cotelor de lapte și consideră necesare măsuri de pregătire pentru a evita dezechilibrele pe piețe o dată cu eliminarea cotelor de zahăr în septembrie 2017;

19.  invită Comisia să mobilizeze rezerva de criză din sectorul agricol pentru a aplica măsuri de criză în sprijinul industriei produselor lactate; consideră că obiectivul acestor măsuri ar trebui să fie ajutorul destinat producătorilor de lapte mici și mijlocii, care au fost afectați cel mai mult de la eliminarea regimului cotelor în 2015, și că ar trebui alocate cheltuieli pentru îmbunătățirea tehnologică a proceselor de producție și pentru stimulente care să încurajeze fabricarea de produse cu valoare adăugată;

20.  salută nivelul fondurilor alocate în sprijinul apiculturii, întrucât Parlamentul a considerat întotdeauna apicultura și conservarea biodiversității funcționale, în special a polenizatorilor și a serviciilor pe care le asigură aceștia, drept priorități pentru viitorul agriculturii;

21.  subliniază obiectivele de creștere a competitivității și sustenabilității agriculturii europene și solicită să se pună la dispoziție resursele necesare pentru a îndeplini aceste obiective; reamintește potențialul politicii agricole din perspectiva creării de locuri de muncă, a inovației tehnice și sociale și a dezvoltării durabile, îndeosebi în zonele rurale unde acestea promovează dezvoltarea regională;

22.  subliniază că este important să se dezvolte noi piețe pentru menținerea competitivității și îmbunătățirea rezistenței agriculturii europene în fața crizelor piețelor, ca în cazul embargoului rus; solicită sprijin financiar pentru dezvoltarea piețelor, printre altele din fondurile colectate din suprataxă;

23.  subliniază că este esențial ca fondurile alocate pentru cercetare în sectorul agroalimentar, în special din bugetul Orizont 2020, să rămână pe deplin disponibile, pentru a stimula inovarea în sectorul agricol;

24.  reamintește dificultățile întâmpinate în exercițiile bugetare precedente în cursul cărora au fost reduse creditele; consideră că orice tentativă de reducere a creditelor pentru agricultură ar fi ineficace și chiar periculoasă, deoarece ar submina obiectivele PAC, lăsând sectorul și mai vulnerabil, și ar slăbi în mod considerabil eforturile pentru îmbunătățirea competitivității agriculturii europene.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

3.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

4

8

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz, Igor Šoltes

4.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru pescuit

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2132(BUD))

Raportor pentru aviz: Alain Cadec

SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

Descriere generală

1.   reamintește că este foarte important ca bugetul Uniunii Europene să reflecte obiectivele politice declarate privind ocuparea forței de muncă, întreprinderi și antreprenoriat; reamintește că domeniile pescuitului și afacerilor maritime sunt și ele generatoare de locuri de muncă și creștere economică, contribuind activ la dezvoltarea regională și la gestionarea resurselor naturale;

2.  subliniază că pescuitul și afacerile maritime au o dimensiune economică, socială și de mediu importantă și că ele joacă un rol esențial în economia albastră;

3.  este preocupat de situația din sectorul pescuitului, care trebuie să își mențină competitivitatea conformându-se, în același timp, cerințelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) și imperativelor de bună gestionare a resurselor halieutice în cadrul mecanismelor de gestionare a stocurilor peste nivelurile de biomasă care permit obținerea unei producții maxime durabile; se arată îngrijorat de dificultățile întâmpinate de lucrătorii din domeniu și autoritățile naționale în eforturile lor de a face respectată obligația de debarcare;

4.   consideră că ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în acest sector este o prioritate politică; insistă asupra ideii că este de competența statelor membre să facă tot posibilul pentru a facilita accesul tinerilor la diferite meserii din domeniul pescuitului cu ajutorul tuturor instrumentelor de care dispun, inclusiv fondurile structurale;

Poziția Consiliului

5.  regretă reducerea de către Consiliu a creditelor de angajament cu 750 388 EUR și a creditelor de plată cu 4 646 986 EUR de la titlul 11 secțiunea III;

6.  este preocupat de faptul că lectura bugetului pe 2016 de către Consiliu nu ține seama de angajamentele politice înscrise în cadrul financiar multianual (CFM) și reduce anumite credite indispensabile pentru punerea în aplicare a PCP; prin urmare, solicită reinstituirea creditelor de la titlul 11 secțiunea III din proiectul de buget al Comisiei;

Situația creditelor de angajament de la titlul 11 secțiunea III

7.  ia act de creditele de angajament propuse de Comisie pentru bugetul pe 2016; ia act de suma de 1 047 031 838 EUR provenită de la rubrica 2 din CFM; ia act de reducerea de 41,1 % față de exercițiul bugetar precedent; constată că această reducere de fonduri de 729 120 330 EUR corespunde în general creditelor reportate din 2014 în 2015, în urma revizuirii tehnice a CFM și a întârzierii în programarea fondurilor structurale, inclusiv a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM);

8.  reamintește că creditele din exercițiul 2015 au fost majorate cu 740 725 000 EUR, aceasta datorită creditelor neutilizate din 2014;

9.  constată că reducerea care se poate vedea în proiectul de buget este cauzată în esență de creditele destinate FEPAM, și anume o reducere de 728 588 330 EUR față de exercițiul financiar 2015; apreciază totodată că creditele de angajament sunt conforme cu deciziile politice luate cu ocazia negocierilor pe marginea FEPAM și cu plafoanele prevăzute în CFM;

10.   ia la cunoștință creditele de angajament alocate acordurilor de parteneriat pentru pescuit sustenabil (APPS) și contribuțiilor obligatorii achitate organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP), a căror valoare înscrisă în proiectul de buget este de 150 500 000 EUR și corespunde unei reduceri de 0,4 % față de 2015; consideră totuși că această stagnare corespunde unei diminuări a creditelor care ține cont de previziunile de inflație;

11.   ia act de creditele de angajament care provin de la rubrica 5 și sunt destinate cheltuielilor administrative de la secțiunea III titlul 11 în valoare de 36 056 336 EUR, adică o reducere de 139 563 EUR care se înscrie în eforturile de reducere a cheltuielilor administrative ale Comisiei; salută cu această ocazie comportamentul exemplar al Comisiei în privința reducerii cheltuielilor sale administrative;

Situația creditelor de plată de la titlul 11 secțiunea III

12.  ia la cunoștință propunerea de buget 2016 a Comisiei privind creditele de plată; ia act de suma înscrisă de 720 647 758 EUR la rubrica 2 din CFM care corespunde unei reduceri de 24,9 % față de exercițiul bugetar precedent; constată că această reducere valorică de 238 621 588 EUR corespunde în linii mari unei majorări a creditelor din 2015 destinate acoperirii cererilor de plată din partea Fondului european pentru pescuit (FEP);

13.  constată că această reducere este cauzată exclusiv de liniile bugetare corespunzătoare fondurilor structurale; afirmă că această scădere era previzibilă și că sumele înscrise în proiectul de buget pe 2016 sunt corespunzătoare nevoilor;

14. ia act de plățile solicitate pentru APPS și contribuțiile obligatorii la ORGP, a căror valoare se ridică la 150 000 000 EUR, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,3 %, anulată în mare parte de inflație;

15.  ia act de creditele de plată care provin de la rubrica 5 și sunt destinate cheltuielilor administrative de la secțiunea III titlul 2, de aceeași valoare ca și creditele de angajament;

Cheltuieli administrative și schema de personal

16.  subliniază eforturile Comisiei de reducere a costurilor printr-o reducere a cheltuielilor sale administrative; atenționează Consiliul să nu încerce să reducă și mai mult aceste cheltuieli pentru că acest lucru ar submina serios capacitatea DG MARE să își îndeplinească în mod corespunzător sarcinile care îi revin;

17.  ia act de faptul că organigrama DG MARE se înscrie în obiectivul de reducere a 1 % din posturi pe an ținând cont de persoanele reafectate; constată că previziunile pentru 2016, deși în scădere, nu incomodează prea mult activitățile viitoare ale DG MARE;

18. salută cooperarea din domeniul resurselor umane dintre DG MARE și Agenția executivă pentru IMM-uri (EASME), aceasta din urmă punând în aplicare anumite acțiuni ale FEPAM, inclusiv în legătură cu politica maritimă integrată și controlul, precum și avizele și cunoștințele științifice; invită serviciile Comisiei să intensifice această cooperare constructivă;

19.  invită Consiliul să mențină creditele administrative de la rubricile 2 și 5 la nivelurile cerute în proiectul de buget;

Dimensiunea externă a PCP

20. consideră că este corect să se propună tratarea creditelor alocate APPS drept credite nediferențiate, dat fiind că, de îndată ce un angajament bugetar este validat, el este urmat de o plată de aceeași valoare;

21.  invită DG MARE să monitorizeze cu precizie ajutoarele sectoriale, introducând matrice detaliate, potrivit indicatorilor propuși în fișele de program;

22. apreciază că nivelul creditelor cerut de Comisie este suficient și necesar pentru a îndeplini obiectivele ambițioase ale dimensiunii externe a PCP;

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

23.  ia act de creditele prevăzute pentru EFCA; regretă pierderea unui post din schema de personal; propune, prin urmare, să se majoreze bugetul EFCA pentru a-i permite să își îndeplinească noile sarcini care decurg din noul regulament de bază privind politica comună în domeniul pescuitului; consideră că majorarea propusă trebuie să acopere costurile suportate în materie de personal, precum și costurile de funcționare și pentru suport informatic;

24.  solicită Consiliul și Comisiei să reia dialogul pe tema creditelor destinate agențiilor Uniunii în cadrul revizuirii PCP;

FEPAM

25. reamintește că data limită de eligibilitate a cheltuielilor suportate de beneficiarii Fondului european pentru pescuit (FEP) este fixată la 31 decembrie 2015; consideră că statele membre vor cere în 2016 rambursarea unora dintre aceste cheltuieli; ia la cunoștință creditele de angajament cerute în proiectul de buget pentru FEP; consideră că ele ar trebui să fie suficiente;

26.  îndeamnă statele membre vizate să facă tot ce le stă în putință pentru ca toate programele operaționale de tipul celor prevăzute la articolele 17, 18 și 19 din FEPAM să fie validate până la 31 decembrie 2015 cel mai târziu; consideră că sumele înscrise în proiectul de buget pentru liniile 11 06 60, 11 06 61, 11 06 62 și 11 06 63 sunt corespunzătoare nevoilor, însă cu excepția liniei 11 06 62 01 referitoare la consiliere și cunoștințe științifice, a cărei reducere drastică la capitolul credite de plată, în special în comparație cu anul 2015, pare nejustificată; consideră deci că sumele ar trebui reinstituite la nivelul din 2015;

Transparență

27. solicită Comisiei să transmită Parlamentului fără întârziere și, ulterior, din patru în patru ani un tabel de monitorizare a tuturor angajamentelor și plăților, defalcate pe state membre, pentru a verifica respectarea diferitelor plafoane prevăzute de FEPAM;

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

28.  susține toate proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare actuale referitoare la pescuit, a căror realizare ar trebui asigurată printr-o finanțare adecvată; ia act de cererile de credite de plată pentru proiectele și acțiunile înscrise la liniile 11 06 77 03, 11 06 77 06, 11 06 77 07, 11 06 77 08 și 11 06 77 09; invită Consiliul să ia în considerare noile proiecte pilot susținute de Parlament.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

3.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

4

3

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Membri supleanți prezenți la votul final

José Blanco López, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Axel Voss

16.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2132(BUD))

Raportor pentru aviz: Bogdan Andrzej Zdrojewski

SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   salută faptul că proiectul de buget general pentru 2016 elaborat de Comisie propune ca Uniunea să acorde mai mult sprijin unui program de mobilitate emblematic, așa cum este Erasmus+, fapt care este în conformitate cu angajamentul Comisiei privind creșterea mobilității studenților de la procentajul actual de 10% la 20% până la sfârșitul acestui deceniu;

2.   reamintește că Parlamentul a sprijinit în mod constant și ferm finanțarea adecvată a programelor în domeniul culturii și al mass-mediei, dat fiind rolul important al acestora în sprijinirea industriilor culturale și creative; salută, așadar, majorarea creditelor alocate Programului „Europa creativă”, inclusiv acțiunilor multimedia, comparativ cu bugetul 2015, dar își exprimă rezervele cu privire la separarea administrativă a elementelor „cultură” și „mass-media”; cu toate acestea, regretă reducerea de către Consiliu a finanțării destinate acestui program, întrucât acest lucru ar putea da cetățenilor europeni impresia că acesta subestimează valoarea culturii ca motor al creșterii economice și al dezvoltării personale;

3.   sprijină cu fermitate majorarea propusă pentru programul „Europa pentru cetățeni”; consideră reducerea angajamentelor și plăților propusă de Consiliu drept nejustificată din punct de vedere politic, întrucât acest program este vital pentru participarea civică la procesul democratic în Europa și reprezintă un instrument central al democrației participative în Uniune;

4.   regretă profund faptul că bugetele programelor referitoare la cultură și la cetățenie de la rubrica 3, cum ar fi „Europa creativăˮ și „Europa pentru cetățeniˮ, au fost reduse proporțional mai mult decât în cazul bugetelor altor programe, atât în ceea ce privește angajamentele, cât și în ceea ce privește plățile;

5.   subliniază că, întrucât lansarea mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative din cadrul programului „Europa creativă” este planificată pentru 2016, trebuie ca, în primul an de punere în aplicare, să i se aloce acestuia suficientă finanțare pentru a fi eficace de la început;

6.   reamintește faptul că FEIS ar trebui să includă și investiții în educație, formare și în industriile culturale și creative, precum și în cercetare, întrucât acestea reprezintă un factor-cheie pentru incluziunea socială, care, în viitor, va atrage după sine decizii de investiții și creștere economică durabilă, iar, pe termen lung, competitivitate;

7.  subliniază rolul pozitiv al rețelelor paneuropene formate din mass-media locală și națională, cum ar fi Euranet Plus, și solicită o majorare bugetară pentru a garanta realizarea activităților în curs și pentru a consolida un cadru stabil de finanțare în viitor pentru Euranet Plus;

8.  subliniază cu îngrijorare faptul că Comisia nu prevede o marjă pentru o serie de noi îmbunătățiri sau pentru proiecte-pilot (PP) și acțiuni pregătitoare (AP) în cadrul rubricii 3 și nici pentru continuarea unor proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare de mare succes; subliniază importanța proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare ca instrumente pentru formularea de priorități politice și pentru introducerea unor noi inițiative care ar putea deveni activități și programe permanente ale Uniunii și solicită să se aibă în vedere modalități de a introduce eventuale proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare la rubrica 3.

9.   evidențiază, în general, faptul că reducerea finanțării programelor europene din domeniile culturii și educației, precum și întârzierile în ceea ce privește încheierea contractelor și efectuarea plăților între autorități și beneficiari periclitează punerea în aplicare deplină a programelor de către Comisie și subminează încrederea cetățenilor și credibilitatea instituțiilor Uniunii;

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Paul Nuttall, Hermann Winkler

4.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2132(BUD))

Raportor pentru aviz: Péter Niedermüller

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută majorarea cu 31,2 % a angajamentelor și cu 35 % a plăților pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) față de 2015; consideră că această majorare crește necesitatea de a se asigura o repartizare corectă și transparentă a finanțării între diferitele obiective ale FAMI; consideră că ar trebui să se majoreze în mod substanțial finanțarea UE destinată primirii și integrării migranților și a solicitanților de azil, și nu să se acorde prioritate –așa cum se procedează în prezent – controlului la frontiere și altor măsuri de securitate, cum ar fi detenția administrativă, care nu și-au dovedit eficacitatea și contravin adesea drepturilor migranților; invită Comisia să aloce în primul rând resurse suplimentare pentru acțiuni specifice statelor membre care se oferă în mod benevol să întreprindă acțiuni legate de primirea și integrarea migranților și a solicitanților de azil; consideră că este necesar să se instituie patru linii bugetare separate pentru cele patru obiective specifice ale FAMI și o linie bugetară nouă pentru mecanismul de relocare urgentă;

2.  consideră că criza actuală a refugiaților demonstrează necesitatea de a prevedea în bugetul 2016 o marjă de manevră și o disponibilitate considerabile, care să permită acordarea unui sprijin mai rapid și mai substanțial pentru statele membre în care sosesc cele mai multe persoane, precum și sprijinirea statelor membre în ceea ce privește primirea și integrarea refugiaților.

3.  deoarece apărarea și securitatea frontierelor sunt aspecte-cheie pentru Uniune, salută majorarea Fondului pentru securitate internă, inclusiv consolidarea Agendei privind securitatea și Centrul european de combatere a terorismului;

4.  este de părere că, în locul actualului proces decizional ad-hoc, este necesară o abordare pe termen mai lung a operațiunilor de căutare și salvare; prin urmare, propune crearea unei linii bugetare noi pentru Fondul european de căutare și salvare, care să acopere aceste operațiuni;

5.  salută propunerea de mobilizare a Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea parțială a mecanismului de relocare urgentă, dar consideră că plafonul pentru rubrica 3 trebuie majorat și mai mult pentru a permite UE să își îndeplinească obligațiile din domeniul azilului și migrației; în acest context, solicită Comisiei să revizuiască CFM cu ocazia revizuirii de la jumătatea perioadei care va avea loc în 2017;

6.  consideră că este necesar să se majoreze creditele destinate tuturor agențiilor din domeniul justiției și afacerilor interne, având în vedere provocările deosebite din acest domeniu de politică și atribuțiile în continuă creștere ale acestor agenții; reamintește că acestor agenții li se solicită să își asume sarcini noi legate de mecanismele de relocare și de restabilire a refugiaților, de activitățile de căutare și de salvare pe mare, de punerea în aplicare a sistemului european comun de azil, de deciziile și strategiile recente de combatere a terorismului și a crimei organizate, inclusiv a criminalității informatice, precum și a traficului ilegal de migranți; consideră că Frontex, Europol, EASO și Eurojust au nevoie de personal mai numeros decât cel prevăzut de propunerile Comisiei;

7.  salută majorarea propusă pentru Frontex, deoarece permite extinderea operațiunilor Triton și Poseidon; propune crearea unei linii bugetare separate pentru aceste operațiuni comune Frontex, în scopul de a le îmbunătăți transparența;

8.  consideră că un răspuns european coerent în ceea ce privește operațiunile de salvare și căutare de pe Marea Mediterană trebuie să fie independent de misiunile de gestionare și control al frontierelor și trebuie să fie conceput ca o misiune individuală; prin urmare, propune crearea unei linii bugetare noi pentru Fondul european de căutare și salvare, pentru a consolida și sprijini operațiunile de căutare și salvare întreprinse de statele membre;

9.  subliniază că Comisia ar trebui să explice și să prezinte mai detaliat impactul bugetar al măsurilor prezentate ca parte a Agendei europene privind securitatea, în special cele legate de Europol și de sarcinile sale conexe din domeniul antiterorismului, criminalității organizate și criminalității informatice; subliniază că este necesar să se asigure un buget și un personal corespunzător pentru Europol în 2016, în scopul de a i se permite să își îndeplinească sarcinile cu eficacitate;

10.  invită Comisia să majoreze finanțarea pentru acțiuni și măsuri împotriva radicalizării violente, ca parte a Agendei europene privind securitatea, în special prin intermediul rețelei UE pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare și al viitorului Centrul de excelență al acesteia; reafirmă importanța pe care o au astfel de măsuri pentru combaterea terorismului și a extremismului violent;

11.  în perspectiva adoptării preconizate a Regulamentului privind noile substanțe psihoactive, care atribuie sarcini suplimentare OEDT, solicită consolidarea acestei agenții, ;

12.  evidențiază nevoia de a se majora bugetul alocat politicilor de egalitate și de combatere a discriminării; solicită alocarea unei finanțări specifice pentru a contracara antisemitismul, islamofobia, afrofobia și atitudinile antițigănești care iau amploare în statele membre; solicită în special ca Uniunea să sprijine proiectele care urmăresc capacitarea femeilor și fetelor din comunitățile în cauză.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

3.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

6

7

Membri titulari prezenți la votul final

Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

10.7.2015

AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2132(BUD))

Raportoare pentru aviz: Danuta Maria Hübner

SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută majorarea propusă de Comisie față de bugetul pe 2015 a creditelor de la rubrica 3, cu 9,75 % la creditele de angajament și cu 17,1 % la creditele de plată; observă faptul că această majorare nu este neașteptată, deoarece ea reflectă nevoile noi ale programelor multianuale care intră în etapa de implementare la viteză maximă; remarcă faptul că Comisia nu lasă marje pentru nevoi neprevăzute în cadrul rubricii 3 și propune mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru suma de 124 de milioane EUR pentru a răspunde actualei crize în materie de azil și migrație;

2.  salută în special majorarea propusă pentru programul „Europa pentru cetățeni”, de 4,1 % la creditele de angajament și de 30 % la creditele de plată față de bugetul pe 2015, deoarece acest program este vital pentru participarea civică la procesul democratic din Europa;

3.  constată cu satisfacție majorarea finanțării acordate acțiunilor de comunicare, cu 8,9 % la creditele de angajament și cu 11,28 % la creditele de plată față de bugetul pe 2015, deoarece printre aceste acțiuni se numără acțiunile pe care le realizează Comisia pentru a comunica cu cetățenii europeni, pentru a le câștiga încrederea și pentru a-i încuraja să înțeleagă într-o mai mare măsură politica și politicile UE;

4.  avertizează Consiliul împotriva tuturor reducerilor bugetare nejustificate în domeniul cetățeniei și comunicării, deoarece aceste programe sunt vitale pentru a stabili o relație cu cetățenii europeni bazată pe înțelegere și încredere;

5.  consideră că inițiativă cetățenească europeană (ICE) este un instrument central al democrației participative din UE și consideră regretabil faptul că cetățenii europeni se confruntă în continuare cu dificultăți semnificative în a-și exercita dreptul de a lansa o astfel de inițiativă; insistă asupra faptului că vizibilitatea acestui instrument trebuie să fie îmbunătățită prin înscrierea sa într-o linie bugetară separată în bugetul aferent programului „Europa pentru cetățeni” și prin dotarea sa, precum și a strategiei de comunicare aferente, cu credite suficiente pentru a-și îndeplini obiectivele și pentru a facilita accesul cetățenilor la acest instrument valoros al democrației participative;

6.  în ceea ce privește bugetul Parlamentului, insistă să se asigure fonduri suficiente pentru programele de comunicare care promovează interacțiunea cu cetățenii și prin care aceștia sunt informați despre activitățile Parlamentului, precum și să se consolideze măsurile de realizare a schimburilor de informații cu parlamentele naționale.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

6.7.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Claudia Tapardel, Josep-Maria Terricabras

Membri supleanți prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Helmut Scholz

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Ashley Fox

16.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2015/2132(BUD))

Raportoare pentru aviz: Barbara Matera

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  reamintește Declarația comună a celor trei instituții, potrivit căreia procedurile bugetare anuale aferente CFM 2014-2020 vor integra, după caz, elemente referitoare la egalitatea de gen; subliniază faptul că egalitatea de gen ar trebui să fie integrată în toate politicile Uniunii, ca principiu orizontal, precum și faptul că analiza de gen și integrarea dimensiunii de gen în buget ar trebui să devină o componentă a tuturor etapelor procedurii bugetare, inclusiv a etapei de elaborare a proiectelor, de definire, punere în aplicare, monitorizare și evaluare; solicită, prin urmare, un proces cuprinzător de integrare a dimensiunii de gen în buget, care să includă evaluarea de către Curtea de Conturi a bugetului general al Uniunii din perspectiva genului;

2.  solicită ca integrarea dimensiunii de gen în buget să fie adoptată în strategiile europene, pentru o promovare mai eficace a egalității de gen; subliniază necesitatea de a aloca mai multe fonduri pentru combaterea tuturor formelor de violență și discriminare îndreptate împotriva femeilor și fetelor;

3.  subliniază faptul că un obiectiv prioritar al proiectului de buget pentru 2016 este acela de a încuraja crearea de locuri de muncă, creșterea economică și investițiile și că, în acest scop, trebuie să se acorde o atenție deosebită măsurilor care vizează emanciparea femeilor pe piața muncii și în domenii precum afacerile, știința și educația, pentru a valorifica în mai mare măsură competențele și cunoștințele de specialitate existente, asigurând totodată egalitatea de șanse între femei și bărbați, mai ales în ceea ce privește diferențele de remunerare care încă mai există între femei și bărbați; reamintește solicitarea sa de a utiliza fondurile structurale și de investiții europene, precum și Fondul european pentru investiții strategice pentru a îndeplini acest obiectiv;

4.  subliniază faptul că, pentru a aborda problema subreprezentării femeilor în mediul antreprenorial, toate mecanismele create pentru a sprijini întreprinzătorii și a încuraja spiritul antreprenorial ar trebui să acorde o atenție deosebită femeilor; trebuie să se faciliteze accesul femeilor antreprenoare la finanțare, inclusiv la microfinanțare;

5.  subliniază importanța combaterii șomajului în rândul tinerilor din Europa prin alocarea unor resurse suplimentare Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; relevă faptul că este necesar să se acorde sprijin, prin această inițiativă, tinerelor femei care s-ar putea confrunta cu obstacole specifice legate de gen, pentru a asigura faptul că acestea au acces la locuri de muncă de calitate, la programe de educație continuă, precum și la programe de ucenicie sau de stagiu;

6.  solicită să se aloce resurse din fondurile Uniunii pentru a încuraja femeile de știință și cercetătoarele să înceapă o carieră în acest domeniu și să își continue cariera, favorizând astfel o participare crescută a femeilor în acest sector;

7.  solicită alocarea de resurse din fondurile Uniunii pentru promovarea drepturilor femeilor și a egalității de gen;

8.  își reiterează solicitarea de a menține profilul programului Daphne cât mai vizibil posibil; remarcă faptul că, în declarația referitoare la programul „Drepturi, egalitate și cetățenie”, nu este menționată denumirea „Daphne”; solicită ca, în cadrul programului „Drepturi, egalitate și cetățenie”, să se majoreze ponderea resurselor financiare alocate pentru realizarea obiectivului specific aferent programului Daphne;

9.  solicită Comisiei Europene să ia măsuri pentru a asigura informații transparente privind acțiunile selectate pentru a fi finanțate, astfel încât să facă posibilă o examinare corespunzătoare a punerii în practică a obiectivului specific de prevenire și combatere a violenței;

10.  solicită o transparență bugetară reală în ceea ce privește fondurile (FSE, Progress, Daphne) alocate politicilor privind egalitatea de gen;

11.  își reiterează solicitarea de a crea un Observator european al violenței de gen în cadrul actualului Institut European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) și, în acest scop, solicită să se adauge un post suplimentar la organigrama EIGE, asigurând o creștere corespunzătoare a bugetului acestei instituții.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Biljana Borzan, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Goddyn, Constance Le Grip

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Michel Reimon

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

13.10.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

7

4

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Michał Marusik, Louis Michel, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Massimo Paolucci

(1)

JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

(2)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(3)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0061.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0172.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0263.

(8)

Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2013 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0168).

(9)

Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 470).

(10)

Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2013 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (Texte adoptate, P7_TA(2013)0437).

(11)

Rezoluția Parlamentului European din 22 octombrie 2014 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (Texte adoptate, P8_TA(2014)0036).

(12)

Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0172).

(13)

-67 de posturi în 2014, -47 de posturi în 2015 și -57 de posturi în 2016

(14)

Întrucât s-a luat decizia politică de a exclude grupurile politice din acest calcul, reducerea respectivă se aplică părții aferente Secretariatului General din schema de personal (număr de referință al posturilor (1 %): -57)

(15)

Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile ce fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea IV - Curtea de Justiție (Texte adoptate, P8_TA(2015)0124).

(16)

COM(2009)0215.

(17)

  A se vedea Comunicarea Comisiei din 3 iunie 2015 intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2014” (COM(2015)0279), punctul 2.4.

Notă juridică