Eljárás : 2015/0065(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0299/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0299/2015

Viták :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Szavazatok :

PV 27/10/2015 - 5.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0362

JELENTÉS     *
PDF 197kWORD 272k
16.10.2015
PE 554.909v02-00 A8-0299/2015

a 2003/48/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Molly Scott Cato

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (2) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2003/48/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0129),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 115. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8‑0086/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0299/2015),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 2014/107/EU irányelv alkalmazási köre általában tágabb, mint a 2003/48/EK irányelvé, és előírja, hogy azokban az esetekben, amikor az alkalmazási kör tekintetében átfedés mutatkozik a két irányelv között, a 2014/107/EU irányelv az irányadó. Még mindig vannak olyan fennmaradó esetek, amelyekre egyébként csak a 2003/48/EK irányelv lenne alkalmazható. A fennmaradó esetek a két irányelvben alkalmazott megközelítések közötti csekély eltérésből, valamint a különböző egyedi kivételekből adódnak. Amikor az említett, korlátozott számú esetben a 2003/48/EK irányelv alkalmazási köre kívül esik a 2014/107/EU irányelv alkalmazási körén, továbbra is a 2003/48/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit kellene alkalmazni, ami az Unión belül két adatszolgáltatási standard alkalmazását eredményezné. Az említett kettős adatszolgáltatásból adódó kisebb előnyöket ugyanakkor háttérbe szorítja a jelentős költségvonzat.

(5) A 2014/107/EU irányelv hatálya általában tágabb, mint a 2003/48/EK irányelvé, és előírja, hogy azokban az esetekben, amikor az alkalmazási kör tekintetében átfedés mutatkozik a két irányelv között, a 2014/107/EU irányelv az irányadó. Még mindig vannak olyan fennmaradó esetek, amelyekre egyébként csak a 2003/48/EK irányelv lenne alkalmazható. A fennmaradó esetek a két irányelvben alkalmazott megközelítések közötti csekély eltérésből, valamint a különböző egyedi kivételekből adódnak. Amikor az említett, korlátozott számú esetben a 2003/48/EK irányelv hatálya kívül esik a 2014/107/EU irányelv hatályán, továbbra is a 2003/48/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit kellene alkalmazni, ami az Unión belül két adatszolgáltatási standard alkalmazását eredményezné. Noha részletes költség–haszon elemzés nem készült a kettős adatszolgáltatási rendszerre vonatkozóan, de még a két standard közötti ideiglenes átmenetre vonatkozóan sem, indokolt feltételezni, hogy az említett kettős adatszolgáltatásból adódó kisebb előnyöket háttérbe szorítja a jelentős költségvonzat.

Indokolás

Az előadó megérti ugyan, hogy a kettős adatszolgáltatás esetleges terhekkel jár, nagyra értékelt volna egy e rendszerre vonatkozó költség–haszon elemzést annak érdekében, hogy a Parlament a lehető legtöbb információ birtokában hozhasson döntést.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11a) A 2003/48/EK irányelvben foglaltakkal egyenértékű rendelkezéseket alkalmaznak jelenleg több, az Unió és öt Európai Unión kívüli európai ország (a Svájci Államszövetség, a Liechtensteini Hercegség, San Marino Köztársaság, a Monacói Hercegség és az Andorrai Hercegség) közötti, illetve az egyes tagállamok és 12 függő vagy társult terület (a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a karib-tengeri függő vagy társult területek) közötti kétoldalú megállapodások által. Fontos, hogy mindezen kétoldalú megállapodásokat az OECD új globális standardjához és a 2014/107/EU irányelvhez igazítsák. Alapvetően fontos az is, hogy a meglévőről az új standardra való átállási folyamat során joghézagok és más hiányosságok ne keletkezzenek. Mivel a Bizottság egyértelmű felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy az említett, Unión kívüli öt országgal megtárgyalja a megállapodások módosításait, szakértelme révén aktív szerepet kellene vállalnia abban is, hogy megkönnyítse és előmozdítsa a tagállamok e 12 függő vagy társult területtel kötött megállapodásainak felülvizsgálatát. A gördülékenység és hatékonyság érdekében adott esetben – és a tagállam kifejezett egyetértésétől függően – a Bizottságnak kellene irányítania e tárgyalásokat.

Indokolás

Aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy esetleges joghézagok támadnak, amennyiben az öt Unión kívüli európai országgal nem születik gyors megállapodás. Az előadó fájlalja, hogy a Bizottságot nem hatalmazták fel a 12 tengerentúli, függő területtel való tárgyalásokra.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) A Bizottság 2016. július 1-ig jelentést terjeszt a Tanács és az Európai Parlament elé a 2003/48/EK irányelv szerint alkalmazott adatszolgáltatási standardról a 2014/107/EU irányelvben meghatározott új adatszolgáltatási standardra való áttérésről. A jelentésnek feltétlenül, de nem kizárólagos jelleggel ki kell terjednie az adatszolgáltatással kapcsolatos azon joghézagok és egyéb hiányosságok kialakulásának kockázatára, amelyek határokon átnyúló adócsalásra és adókijátszásra teremthettek lehetőséget. A jelentésnek ki kell terjednie az Unió és öt Európai Unión kívüli európai ország (a Svájci Államszövetség, a Liechtensteini Hercegség, San Marino Köztársaság, a Monacói Hercegség és az Andorrai Hercegség) közötti, illetve az egyes tagállamok és 12 függő vagy társult terület (a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a karib-tengeri függő vagy társult területek) közötti kétoldalú megállapodások felülvizsgálatához kapcsolódó folyamatra is. A Bizottság a helyzet szoros figyelemmel kísérése érdekében 2017. október 1-ig nyomonkövetési jelentést terjeszt elő. A jelentésekhez a Bizottság szükség szerint jogalkotási javaslatokat is csatol.

Indokolás

Az előadó feltárta annak esélyeit, hogy a hatályon kívül helyezés révén joghézagok alakulnak ki, és noha egyetért a hatályon kívül helyezéssel, úgy véli, rendkívül fontos, hogy a Bizottság szoros figyelemmel kísérje e határozat következményeit, és azokról jelentést terjesszen a Tanács és a Parlament elé.

INDOKOLÁS

Bevezetés

2003-ban a megtakarítások adóztatásáról szóló irányelvet a megtakarításokra kapott kamat megadóztatásának biztosítására irányuló eszközként fogadták el, és rendelkezéseit 2005-től kell alkalmazni. Az irányelv alkalmazandó volt az uniós tagállamok között, és külön megállapodások révén az uniós tagállamok és 12 tengerentúli terület (Anguilla, Aruba, Brit Virgin-szigetek, Kajmán-szigetek, Curacao, Guernsey, Man-sziget, Jersey, Montserrat, St. Martin, Turks- és Caicos-szigetek) között. Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság az Európai Unió nevében hasonló kétoldalú megállapodásokat fogadott el öt, az Európai Unión kívül öt európai országgal (Svájccal, Andorrával, Liechtensteinnel, Monacóval és San Marinóval). E megállapodások aláírására 2004 júniusa és decembere között került sor.

A 2008-as értékelés nyomán a Bizottság egyes joghézagok szűkítését célzó felülvizsgálatra tett javaslatot, amelyet végül 2014-ben fogadtak el. Ezt majd 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Időközben a közigazgatási együttműködésről szóló, 2011. évi irányelvet is felülvizsgálták a számlainformációk automatikus adóügyi cseréjére vonatkozó globális OECD-standardhoz való igazodás érdekében, majd 2014-ben elfogadták. Ezt szintén 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

A Bizottság jelenleg újratárgyalja a Svájccal, Andorrával, Liechtensteinnel, Monacóval és San Marinóval kötött kétoldalú megállapodásokat a számlainformációk automatikus cseréjére vonatkozó globális OECD-standard alkalmazása érdekében. A legnagyobb előrehaladást a Bizottság Svájccal érte el, és reméli, hogy az elkövetkező hónapokban a többi négy Unión kívüli országgal is sikerül megállapodásra jutnia.

A Bizottság az adózás átláthatóságáról szóló, 2015. márciusi csomagjának részeként javasolta a megtakarítások adóztatásáról szóló 2003. évi irányelv hatályon kívül helyezését annak érdekében, hogy a tagállamoknak ne kelljen mindkét irányelv rendelkezéseit alkalmazniuk, és ezáltal elkerüljék a kettős adatgyűjtési és –szolgáltatási rendszerek okozta kellemetlenségeket.

Ez az indokolás felhasználta a parlamenti képviselőcsoportok árnyékelőadóinak hozzászólásait, valamint a DG TAXUD adószakértőinek írásbeli véleményét, illetve független szakértők szóbeli véleményét. Az előadó hivatalos ülést tartott a politikai árnyékelőadók és a fent említett szakértők részvételével, annak érdekében, hogy tájékozott döntést hozzon.

A meglévő jogszabályok hatálya

A megtakarítások adóztatásáról szóló 2003. évi irányelv jelentéstételt ír elő a követelésekből és hasonló termékekből származó kamatjövedelmekre vonatkozóan, míg a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv hatálya termékek sokkal szélesebb körére terjed ki.

A megtakarítások adóztatásáról szóló 2003. évi irányelv jelentős számú, az uniós tagállamok és tengerentúli területek között, illetve az EU és az öt Unión kívüli ország között megkötött külön kétoldalú megállapodásra alkalmazandó, és adatszolgáltatás több éve történik. A Bizottság jelenleg tárgyalja meg a felülvizsgált megállapodásokat az öt Unión kívüli európai országgal, az OECD globális standardját alapul véve, ám a tagállamok és a tengerentúli területek közötti tárgyalások még nem indultak meg.

Aggodalmak

Az adókikerülés elleni küzdelem és a tisztességes adóztatás szükségessége mind európai, mind globális szinten fontos kérdés. Ugyan nemzetközi szinten komoly előrelépések történnek, továbbra is lényeges a fontolva haladás a meglévő, már évek óta alkalmazott irányelv hatályon kívül helyezése során.

Az előadó el kívánja kerülni a kettős adatszolgáltatást és a tagállamok szükségtelen terhelését csakúgy, mint a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv szerinti adatszolgáltatásra létrehozott rendszerek hatálybalépésének késleltetését, ugyanakkor a hatályon kívül helyezéssel kapcsolatban néhány aggályának ad hangot.

A pénzügyi termékek hatálya

A megtakarítások adóztatásáról szóló uniós irányelv és a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv hatálya általánosságban hasonló ugyan, ám nem teljesen azonos. Néhány termék – többnyire az alacsony kockázatú, megtakarítási célokra népszerűsített betétszámlák – a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv értelmében többé nem szerepelnek az adatszolgáltatásban. Noha az adókijátszás kockázata alacsony, az előadó nézete szerint fontos, hogy a Bizottság továbbra is ellenőrizze, hogy a hatályon kívül helyezés nyomán nem jönnek-e létre joghézagok. Javasolja, hogy a Bizottság terjesszen jelentést a Parlament elé, amint valamennyi tagállam elkészítette az alacsony kockázatú számlákról szóló tagállami jegyzéket.

Ütemezés

Az előadó egyik fő aggálya a 2016-ra tervezett hatályon kívül helyezés és a 2017-től érvényes, az automatikus információcserére vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalás közötti időszak. Az OECD szintjén elért előrelépések és az információcsere 2017-től való bevezetésére vonatkozó kötelezettségvállalás ellenére továbbra is szükség van az egyes joghatóságok, többek között a 12 tengerentúli terület és a 28 tagállam közötti kétoldalú megállapodások felülvizsgálatára. Ez egy évnél hosszabb átmeneti időszakot tehet szükségessé e kétoldalú megállapodások megkötése és ratifikálása céljából. Az előadót biztosították arról, hogy a meglévő megállapodások addig is hatályban maradnak. Ugyanakkor az is felmerült, hogy az információkat nem küldik meg a tagállamokból az 5 Unión kívüli országnak és a 12 tengerentúli joghatóságnak, ami egy olyan átmeneti időszakot eredményezhet, amelyben az adóhatóságoknak nem állnak rendelkezésükre az adókötelezettség megfelelő értékeléséhez szükséges információk. A Bizottság kijelentette, hogy ez nagyobb mértékű információcserét fog eredményezni.

Harmadik országok és tengerentúli területek

Az Unió és harmadik országok közötti, meglévő kétoldalú megállapodások a hatályon kívül helyezéstől függetlenül érvényben maradnak, ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy amennyiben a tagállamok nem osztják meg az információkat a megtakarítások adóztatásáról szóló irányelv értelmében, e harmadik országok nem fogják megkapni a szükséges információkat az uniós tagállamok pénzügyi vállalkozásaitól. Az öt Unión kívüli európai országgal már folynak a tárgyalások, és az előadó kéri ezek mielőbbi lezárását és a megállapodások ratifikálását.

Ezenfelül a Bizottság nem kapott felhatalmazást arra, hogy az EU 12 tengerentúli területével tárgyalásokat folytasson az automatikus információcseréről szóló megállapodásokról. Az előadó sajnálattal veszi tudomásul a tagállamok e határozatát, amelynek értelmében az OECD globális standardjának végrehajtását az egyes tengerentúli területek és az egyes tagállamok között kétoldalú keretek között kell megoldani. E megállapodások elfogadásához hosszabb időre lehet szükség, és előfordulhat, hogy 2017. január 1-jéig nem készülnek el.

Következtetés

Az előadónak a joghézagok kialakulásának esélyével kapcsolatos fenti aggályok alapján és a terhet jelentős kettős adatszolgáltatás kockázatát is mérlegelve azt kellett felmérnie, hogy a lehetséges joghézagok mennyire konkrétak lehetnek, illetve hogy a kettős adatszolgáltatás terhe egy éven át többet nyomnak-e a latban, mint annak biztosítása, hogy ilyen joghézagok ne kialakulhassanak ki.

Az előadó szakértők bevonásával és alapos elemzés révén maradéktalanul megvizsgálta a hatályon kívül helyezéshez kapcsolódó esetleges joghézagokat. Egyetért a hatályon kívül helyezéssel, ám csak három módosítással, amelyek hangot adnak aggályainak, és kéri a Bizottságot, hogy a hatályon kívül helyezés eredményeiről készítsen jelentést, utalva minden olyan joghézagra, amely kialakulhat. Arra buzdítja a Bizottságot, hogy szükség esetén jogalkotási javaslatok formájában tegyen lépéseket annak biztosítására, hogy e joghézagok megszűnjenek. Úgy véli, hogy e módosítások biztosítani fogják, hogy a Parlament betöltse arra irányuló szerepét, hogy visszaszorítsa a tagállamokat Unió-szerte érő lehetséges adóbevétel-kieséseket.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat a 2003/48/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre

Hivatkozások

COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

31.3.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

15.4.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

20.4.2015

JURI

22.6.2015

LIBE

31.3.2015

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Molly Scott Cato

28.4.2015

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

10.9.2015

Vizsgálat a bizottságban

23.9.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

15.10.2015

 

 

 

Benyújtás dátuma

16.10.2015

Jogi nyilatkozat