Menetlus : 2013/0309(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0300/2015

Esitatud tekstid :

A8-0300/2015

Arutelud :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0367

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 166kWORD 95k
16.10.2015
PE 567.840v02-00 A8-0300/2015

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Pilar del Castillo Vera

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  võttes arvesse Iirimaa parlamendi, Malta parlamendi, Austria Liidunõukogu ja Rootsi parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. jaanuari 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 31. jaanuari 2014. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0627) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0300/2015),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

Käesoleva määrusega nähakse ette ühtlustatud eeskirjad avatud internetiühenduse kindlustamiseks, kasutajate õiguste kaitsmiseks ja rändlusteenuste lisatasude kaotamiseks.

Parlament võttis oma esimese lugemise seisukoha vastu 3. aprillil 2014.

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon otsustas 2. septembril 2014 vastavalt kodukorra artiklile 74 alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi. Esimesed kolmepoolsed läbirääkimised toimusid 23. märtsil 2015. Parlamendi ja nõukogu läbirääkijad jõudsid komisjoni osalusel 30. juunil 2015 ettepaneku suhtes mitteametlikule kokkuleppele. Kokkuleppe tekst pandi 22. juulil 2015 tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni heakskiidu saamiseks hääletusele ning kiideti ülekaaluka enamusega heaks. Kokkuleppest lähtuvalt võttis nõukogu pärast selle õiguslikku ja keelelist kontrolli 1. oktoobril 2015 vastu oma esimese lugemise seisukoha.

Et nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutatud kokkuleppega, soovitab raportöör komisjonil see muutmata kujul heaks kiita.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa elektroonilise side ühtne turg

Viited

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

3.4.2014                     T7-0281/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

8.10.2015

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

51

10

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Pablo Zalba Bidegain

Esitamise kuupäev

16.10.2015

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

ENF

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Kasutatud tähised

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 177, 11.6.2014, lk 64.

(2)

ELT C 126, 26.4.2015, lk 53.

(3)

Vastuvõetud tekstid, 3.4.2015, P7_TA(2014)0281.

Õigusalane teave