Procedūra : 2013/0309(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0300/2015

Pateikti tekstai :

A8-0300/2015

Debatai :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Balsavimas :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0367

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 182kWORD 99k
16.10.2015
PE 567.840v02-00 A8-0300/2015

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėja: Pilar del Castillo Vera

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje

(10788/2/2015 – C8 0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  atsižvelgdamas į Airijos Irachto, Maltos Atstovų Rūmų, Austrijos Bundesrato ir Švedijos Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 31 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0627) per pirmąjį svarstymą(3),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-0300/2015),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šiame reglamente numatytos suderintos taisykles, kuriomis užtikrinama atviro interneto prieiga, vartotojų teisių apsauga ir panaikinami papildomi mokesčiai už tarptinklinį ryšį.

Europos Parlamentas patvirtino savo poziciją per pirmąjį svarstymą 2014 m. balandžio 3 d.

2014 m. rugsėjo 2 d. ITRE komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnį priėmė sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas. Pirmas trišalio dialogo susitikimas įvyko 2015 m. kovo 23 d. 2015 m. birželio 30 d. Parlamento ir Tarybos derybų grupės neoficialiai susitarė dėl dokumento dalyvaujant Komisijos atstovams. 2015 m. liepos 22 d. susitarimo tekstas buvo pateiktas ITRE komitetui priimti balsuojant; jis patvirtintas didele balsų dauguma. Atlikus teisinį ir lingvistinį patikrinimą, Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą ir taip 2015 m. spalio 1 d. patvirtino susitarimą.

Kadangi Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą atitinka susitarimą, pasiektą per trišalius susitikimus, pranešėja siūlo komitetui jai pritarti be papildomų pakeitimų.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka

Nuorodos

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

3.4.2014                     T7-0281/2014

Komisijos pasiūlymas

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

8.10.2015

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Priėmimo data

13.10.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

10

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pablo Zalba Bidegain

Pateikimo data

16.10.2015

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

ENF

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

  OL C 177, 2014 6 11, p. 64

(2)

  OL C 126, 2014 4 26, p. 53.

(3)

  2015 4 3, Priimti tekstai, P7_TA(2014)0281.

Teisinis pranešimas