Procedūra : 2013/0309(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0300/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0300/2015

Debates :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Balsojumi :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0367

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 179kWORD 95k
16.10.2015
PE 567.840v02-00 A8-0300/2015

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referente: Pilar del Castillo Vera

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedza Īrijas parlamenta Pārstāvju palāta, Maltas parlaments, Austrijas Federālā padome un Zviedrijas Riksdāga un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 21. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 31. janvāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0627),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0300/2015),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Ar šo regulu ieviesīs saskaņotus noteikumus, ar kuriem nodrošina piekļuvi atvērtam internetam, lai aizsargātu lietotāju tiesības un izbeigtu viesabonēšanas papildmaksas.

Parlaments 2014. gada 3. aprīlī pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā.

ITRE komiteja 2014. gada 2. septembrī saskaņā ar Reglamenta 74. pantu pieņēma lēmumu sākt iestāžu sarunas. Pirmais trialogs notika 2015. gada 23. martā. Parlamenta un Padomes sarunu grupas, piedaloties Komisijai, 2015. gada 30. jūnijā panāca neformālu vienošanos par šo procedūru. Vienošanās teksts tika iesniegts apstiprināšanas balsojumam ITRE komitejā, un 2015. gada 22. jūlija balsojumā tas tika apstiprināts ar pārliecinošu balsu vairākumu. Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes Padome 2015. gada 1. oktobrī pieņēma pirmā lasījuma nostāju, tā apstiprinot vienošanos.

Tā kā Padomes pirmā lasījuma nostāja ir saskaņā ar trialogos panākto vienošanos, referente ierosina komitejai to pieņemt bez turpmākiem grozījumiem.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus

Atsauces

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

3.4.2014                     T7-0281/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

8.10.2015

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Pieņemšanas datums

13.10.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

51

10

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Zalba Bidegain

Iesniegšanas datums

16.10.2015

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

ENF

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Izmantoto simbolu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 177, 11.6.2014., 64. lpp.

(2)

OV C 126, 26.4.2014., 53. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, 3.4.2015., P7_TA(2014)0281.

Juridisks paziņojums