Menettely : 2015/0093(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0305/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0305/2015

Keskustelut :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Äänestykset :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0379

MIETINTÖ     ***I
PDF 384kWORD 92k
19.10.2015
PE 560.784v02-00 A8-0305/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Giovanni La Via

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0177),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0107/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  ottaa huomioon Belgian edustajainhuoneen, Espanjan parlamentin, Alankomaiden parlamentin alahuoneen ja Itävallan liittoneuvoston toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16 syyskuuta 2015 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 13. lokakuuta 2015 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A8-0305/2015),

1.  hylkää komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Komissio esitti 22. huhtikuuta 2015 – yhdessä muuntogeenisiä organismeja koskevan päätöksentekomenettelyn uudelleentarkastelua koskevan tiedonannon kanssa – ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan (COM(2015)0177),

Ehdotuksessaan komissio esittää, että muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen osalta seurataan direktiiviin 2001/18/EY äskettäin tehtyjä muutoksia, joka koskevat viljelyyn tarkoitettuja muuntogeenisiä organismeja (direktiivi (EU) N:o 2015/412, joka tuli voimaan huhtikuun alussa 2015). Näin ollen komissio ehdottaa, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus tietyillä edellytyksillä rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan sen jälkeen, kun kyseiset tuotteet on jo hyväksytty (”poikkeusmahdollisuus”). Kuten ehdotuksen perusteluissa todetaan, tällaisten toimenpiteiden on oltava sopusoinnussa sisämarkkinoiden (erityisesti SEUT-sopimuksen 34 ja 36 artikla) ja EU:n kansainvälisten velvoitteiden (WTO:n säännöt) kanssa. Kansallisten toimenpiteiden on oltava perusteltuja ja perustuttava pakottaviin syihin, eivätkä ne saa olla ristiriidassa EFSAn tekemän riskinarvioinnin kanssa (34 a artiklan 1 kohdan a alakohta). Lisäksi niiden on oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä (43 a artiklan 1 kohdan b alakohta).

Komission jäsen Vytenis Andriukaitis kutsuttiin keskustelemaan 8. kesäkuuta 2015 ENVI‑valiokunnan jäsenten kanssa. Keskustelussa jäsenet kertoivat olevansa vakavasti huolissaan muun muassa vaikutusten arvioinnin puuttumisesta, jäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden yhteensopivuudesta sisämarkkinoiden ja Maailman kauppajärjestön sääntöjen kanssa sekä ehdotuksen käyttökelpoisuudesta. Eräät ilmoittivat olevansa tyytymättömiä siihen, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker perui alkuperäisen sitoumuksensa muuntogeenisiä organismeja koskevan nykyisen päätöksentekomenettelyn (siis itse lupamenettelyn) tarkistamisesta.

Esittelijä yhtyy useimpiin kyseisessä keskustelussa esitetyistä huolenaiheista. Esittelijä katsoo erityisesti, että ehdotus on ristiriidassa parempaa sääntelyä ja avoimuutta koskevien uuden komission lupausten kanssa, sillä ennen ehdotuksen hyväksymistä ei tehty arviota kaikista mahdollisista vaikutuksista ja saatavilla olevista vaihtoehdoista. Esittelijä on siksi erittäin huolissaan ehdotuksen kauaskantoisista seurauksista elintarvikkeiden ja rehun sisämarkkinoiden toiminnalle ja unionin maatalousalan kilpailukyvylle. EU on nykyisin erittäin riippuvainen geenimuunnelluista lähteistä saatavan proteiinin toimituksista. Kun lisäksi otetaan huomioon, että ehdotuksella on todennäköisesti kielteisiä epäsuoria vaikutuksia tuontiin, esittelijä katsoo, että ehdotus saattaa vakavasti vaarantaa karjantuotannon ja vaikuttaa myös kielteisesti EU:n maatalouteen.

Lisäksi esittelijä katsoo, että ehdotusta on lähes mahdoton toteuttaa, koska EU:n maatalousalalla ei enää ole rajatarkastuksia. Rajatarkastusten palauttaminen jäsenvaltioiden välille kumoaisi Euroopan tulliunionin ja sisämarkkinoiden taloudelliset saavutukset. On myös epäselvää, miten poikkeusmahdollisuutta käyttävät jäsenvaltiot käytännössä varmistavat kyseisten toimenpiteiden toteuttamisen alueellaan.

Kun ehdotuksessa todetaan, että jäsenvaltioiden on poikkeusmahdollisuutta käyttäessään esitettävä pakottavat syyt ja samalla noudatettava sisämarkkinoiden ja Maailman kauppajärjestön sääntöjä, siinä ei varmisteta tarpeellista oikeusvarmuutta ja asianmukaisia välineitä jäsenvaltioille, jotka laillisesti haluavat rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehun käyttöä alueellaan tai kieltää sen. Komissio ei myöskään ole antanut tässä ehdotuksessa minkäänlaista määritelmää termille ”käyttö”, mikä heikentää oikeusvarmuutta.

ENVI-valiokunnan jäsenten suuren enemmistön esittämien näkemysten mukaisesti ja erityisesti edellä esitetyistä syistä esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen hylkäämistä.

3.9.2015

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan

(COM(2015)0177 – C8‑0107/2015 – 2015/0093(COD))

Valmistelija: Albert Deß

******

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hylkäämistä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan

Viiteasiakirjat

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

30.4.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Albert Deß

20.5.2015

Hyväksytty (pvä)

3.9.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

8

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

ASIAN KÄSITTELY

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan

Viiteasiakirjat

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.4.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

30.4.2015

IMCO

30.4.2015

AGRI

30.4.2015

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

7.5.2015

IMCO

23.6.2015

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Giovanni La Via

9.6.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

15.7.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.10.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

3

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Anthea McIntyre

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.10.2015

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus