Eljárás : 2015/0093(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0305/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0305/2015

Viták :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Szavazatok :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0379

JELENTÉS     ***I
PDF 546kWORD 104k
19.10.2015
PE 560.784v02-00 A8-0305/2015

az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0177 – C8‑0107/2015 – 2015/0093(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Giovanni La Via

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0177 – C8‑0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0177),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0107/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  tekintettel a belga képviselőház, a spanyol parlament, a holland alsóház és az osztrák szövetségi tanács által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló (2.) Jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2015. szeptember 16-i véleményére(1),

  tekintettel a Régiók Bizottságának 2015. október 13-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0305/2015),

1.  elutasítja a Bizottság javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INDOKOLÁS

A Bizottság 2015. április 22-én a géntechnológiával módosított szervezetekre vonatkozó döntéshozatali eljárások felülvizsgálatáról szóló közleménnyel együtt előterjesztette az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatot (COM(2015)0177).

Javaslatában a Bizottság a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok vonatkozásában a 2001/18/EK irányelvnek a termesztésre szánt GMO-k tekintetében történt közelmúltbeli módosítását (a 2015. április elején hatályba lépett (EU) 2015/412 irányelv) tükröző módosításokat javasol. Ennek megfelelően javasolja, hogy – meghatározott feltételek mellett – tegyék lehetővé a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozását, illetve megtiltását e termékek engedélyezését követően (kívülmaradás). A javaslat indokolásában kifejtetteknek megfelelően az ilyen intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük a belső piaccal (különösen az EUMSZ 34. és 36. cikkével), és az Unió által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel (a WTO szabályai). A nemzeti intézkedéseket indokolással kell ellátni, és azoknak olyan nyomós okokon kell alapulniuk, amelyek nem mondanak ellent az EFSA által elvégzett kockázatértékelésnek (a 34a. cikk (1) bekezdésének a) pontja). Az intézkedéseknek továbbá arányosnak és megkülönböztetésmentesnek kell lenniük (a 34a. cikk (1) bekezdésének b) pontja).

2015. június 8-án Vytenis Andriukaitis biztost az ENVI bizottság tagjaival folytatott eszmecserére hívták meg. A vita során a képviselők súlyos aggályokat fogalmaztak meg többek között a hatásvizsgálat hiányával, a tagállami intézkedések belső piaccal és a WTO-szabályokkal való összeegyeztethetőségével és a javaslat gyakorlati megvalósíthatóságával kapcsolatban. Mások elégedetlenségüknek adtak hangot amiatt, hogy a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker visszakozott azon eredeti kötelezettségvállalásától, hogy felülvizsgálja a GMO-kra vonatkozó meglévő döntéshozatali eljárást (azaz magát az engedélyezési eljárást).

Az előadó osztja a fenti vita során elhangzott aggályok nagy részét. Az előadó úgy véli, hogy a javaslat – mivel annak elfogadása előtt nem került sor valamennyi lehetséges hatás és a rendelkezésre álló alternatív lehetőségek értékelésére – ellentétes az új Bizottságnak a „szabályozás javítására” és az „átláthatóságra” vonatkozó kötelezettségvállalásával. Ezzel összefüggésben az előadót komoly aggodalommal töltik el a javaslat messzemenő következményei az élelmiszerek és takarmányok belső piacának működését és az Unió mezőgazdaságának versenyképességét illetően. Mivel az EU továbbra is nagymértékben rá van utalva a géntechnológiával módosított forrásokból származó fehérjékre, és figyelembe véve, hogy a javaslat valószínűleg közvetve negatívan fogja befolyásolni az importot, az előadó úgy véli, hogy a javaslat súlyosan veszélyeztetheti az állattenyésztést és hátrányosan érintheti az uniós mezőgazdaságot.

Ezen túlmenően az előadó úgy véli, hogy a javaslat végrehajtása csaknem lehetetlen, mivel az uniós mezőgazdasági ágazaton belül már nincs határellenőrzés. Az ilyenfajta ellenőrzés tagállamok közötti újbóli bevezetése visszafordítaná az európai vámunió és belső piac által elért gazdasági eredményeket. Az sem világos továbbá, hogy a kívülmaradás lehetőségével élő tagállamok a gyakorlatban milyen módon biztosítanák területükön az ilyen intézkedések betartását.

Végezetül azzal, hogy a javaslat kimondja, hogy a tagállamoknak „nyomós okkal” kell igazolniuk kívülmaradásukat, és egyúttal tiszteletben kell tartaniuk a belső piaci és a WTO-szabályokat, nem biztosítja a szükséges jogbiztonságot és a megfelelő eszközöket azon tagállamok számára, amelyek jogszerűen korlátozni vagy tiltani kívánják területükön a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok felhasználását. A Bizottság javaslatában a „felhasználás” fogalmát nem határozta meg, ami ugyancsak hátrányos a jogbiztonság szempontjából.

Az ENVI bizottság tagjainak nagy többsége által kifejezett véleményekkel összhangban, és különösen a fenti okok alapján az előadó a Bizottság javaslatának elutasítását javasolja.

3.9.2015

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0177 – C8‑0107/2015 – 2015/0093(COD))

Előadó: Albert Deß

******

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának elutasítását. ELJÁRÁS

Cím

A tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség

Hivatkozások

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

30.4.2015

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Albert Deß

20.5.2015

Az elfogadás dátuma

3.9.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

8

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség

Hivatkozások

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

22.4.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

30.4.2015

IMCO

30.4.2015

AGRI

30.4.2015

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

7.5.2015

IMCO

23.6.2015

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Giovanni La Via

9.6.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.7.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

3

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Anthea McIntyre

Benyújtás dátuma

19.10.2015

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

Jogi nyilatkozat