Procedură : 2015/0093(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0305/2015

Texte depuse :

A8-0305/2015

Dezbateri :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0379

RAPORT     ***I
PDF 542kWORD 110k
19.10.2015
PE 560.784v02-00 A8-0305/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportor: Giovanni La Via

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0177),

  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0107/2015),

  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  având în vedere avizele motivate prezentate de Camera Inferioară a Parlamentului Belgiei, de Parlamentul Spaniei, de Camera Inferioară a Parlamentului Țărilor de Jos și de Consiliul Federal al Austriei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 septembrie 2015(1),

  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 octombrie 2015(2),

  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0305/2015),

1.  respinge propunerea Comisiei;

2.  invită Comisia să își retragă propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

La 22 aprilie 2015, Comisia a prezentat, împreună cu o comunicare privind „Reexaminarea procesului decizional în materie de organisme modificate genetic”, o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor (COM(2015)0177).

În propunerea sa, Comisia sugerează ca, în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, să se urmeze modelul recentei modificări a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește OMG destinate cultivării [Directiva (UE) 2015/412, care a intrat în vigoare la începutul lunii aprilie 2015). Ea propune, așadar, să se permită statelor membre să restricționeze sau să interzică, în anumite condiții, utilizarea pe teritoriul lor a produselor alimentare și a furajelor modificate genetic după ce aceste produse au fost autorizate (opțiunea de neaplicare - „opt-out”). Astfel cum se precizează în expunerea de motive a propunerii, aceste măsuri trebuie să fie compatibile cu piața internă (în special cu articolele 34 și 36 din TFUE) și cu obligațiile internaționale ale UE (normele OMC). Măsurile naționale trebuie mai ales să fie justificate și bazate pe motive imperative, care nu trebuie să fie contrare evaluării riscurilor efectuată de EFSA [articolul 34a alineatul (1) litera (a)]. În plus, acestea trebuie să fie proporționale și nediscriminatorii [articolul 34a alineatul (1) litera (b)].

La 8 iunie 2015, comisarul Vytenis Andriukaitis a fost invitat la un schimb de opinii cu membrii Comisiei ENVI. În cadrul acestei dezbateri, membrii comisiei și-au exprimat adânca îngrijorare privind, printre altele, absența unui studiu de impact, compatibilitatea măsurilor luate de statele membre cu piața unică și cu normele OMC și fezabilitatea propunerii. Alți membri și-au manifestat nemulțumirea legată de faptul că Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a renunțat la angajamentul său inițial de revizuire a procesului decizional actual în materie de OMG-uri (mai specific a înseși procedurii de autorizare).

Raportorul împărtășește majoritatea preocupărilor exprimate în cadrul respectivei dezbateri. În special, consideră că, deoarece adoptarea propunerii nu a fost precedată de o evaluare a tuturor impacturilor posibile ale acesteia, precum și a opțiunilor alternative disponibile, aceasta este contrară angajamentelor de „transparență” și „mai bună reglementare” asumate de noua Comisie. În acest context, este profund îngrijorat de consecințele pe termen lung ale propunerii în ceea ce privește funcționarea pieței interne a produselor alimentare și a furajelor, precum și competitivitatea sectorului agricol al Uniunii. Având în vedere că, în prezent, UE este în continuare puternic dependentă de aprovizionarea cu proteine din surse modificate genetic și că propunerea riscă să aibă efecte negative indirecte asupra importurilor, raportorul consideră că propunerea poate reprezenta un pericol grav pentru producția animalieră și poate afecta în mod negativ și sectorul agricol al UE.

În plus, raportorul este de părere că propunerea este aproape imposibil de pus în aplicare în condițiile în care, în cadrul sectorului agricol al UE, nu mai există controale la frontieră. Reintroducerea unor astfel de controale între statele membre ar reprezenta un regres în domeniul realizărilor economice ale uniunii vamale europene și ale pieței unice. De asemenea, nu este clar cum statele membre care folosesc această posibilitate de a opta pentru neaplicare („opt-out”) vor asigura, în practică, respectarea acestor măsuri pe teritoriul lor.

În fine, prin faptul că prevede că statele membre trebuie să prezinte „motive imperative” pentru a-și justifica opțiunea de neaplicare și trebuie să respecte în același timp normele comerciale ale pieței interne și ale OMC, propunerea nu asigură securitatea juridică necesară și instrumentele adecvate de care au nevoie statele membre care doresc să restricționeze sau să interzică prin lege utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic pe teritoriul lor. Securitatea juridică este redusă și de faptul că Comisia nu a furnizat o definiție a termenului „utilizare” în propunerea sa.

În conformitate cu opiniile exprimate de marea majoritate a membrilor Comisiei ENVI și ținând seama, în special, de motivele prezentate mai sus, raportorul propune, prin urmare, respingerea propunerii Comisiei.

3.9.2015

AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Raportor pentru aviz: Albert Deß

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să propună respingerea propunerii Comisiei.

PROCEDURĂ

Titlu

Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor

Referințe

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AGRI

30.4.2015

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Albert Deß

20.5.2015

Data adoptării

3.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

8

6

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor

Referințe

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Data prezentării la PE

22.4.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ITRE

30.4.2015

IMCO

30.4.2015

AGRI

30.4.2015

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

7.5.2015

IMCO

23.6.2015

 

 

Raportori

Data numirii

Giovanni La Via

9.6.2015

 

 

 

Examinare în comisie

15.7.2015

 

 

 

Data adoptării

13.10.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

3

5

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Anthea McIntyre

Data depunerii

19.10.2015

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Notă juridică