Postopek : 2015/0093(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0305/2015

Predložena besedila :

A8-0305/2015

Razprave :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Glasovanja :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0379

POROČILO     ***I
PDF 602kWORD 101k
19.10.2015
PE 560.784v02-00 A8-0305/2015

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Giovanni La Via

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0177),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0107/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  ob upoštevanju obrazloženih mnenj, ki so jih v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti vložili belgijska poslanska zbornica, španski poslanski kongres, nizozemska poslanska zbornica in avstrijski zvezni svet, kjer navajajo, da osnutek zakonodajnega akta ni skladen z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. septembra 2015(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 13. oktobra 2015(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0305/2015),

1.  zavrne predlog Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj umakne svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

Komisija je 22. aprila 2015 objavila sporočilo „Pregled postopka odločanja o gensko spremenjenih organizmih“ – predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme (COM(2015)0177).

V besedilu predlaga, da bi glede gensko spremenjenih živil in krme ravnali podobno kot pri nedavno spremenjeni Direktivi 2001/18/ES glede gensko spremenjenih organizmov, ki so namenjeni za gojenje (Direktiva (EU) 2015/412, ki je začela veljati v začetku aprila 2015). Zato predlaga, da bi državam članicam omogočili, da pod nekaterimi pogoji omejijo ali prepovedo gensko spremenjena živila in krmo na svojem ozemlju po tem, ko so že odobreni (izvzetje). V obrazložitvenem memorandumu predloga je zapisano, da morajo biti ti ukrepi skladni z notranjim trgom (zlasti s členoma 34 in 36 PDEU) in mednarodnimi obveznostmi EU (pravila Svetovne trgovinske organizacije). Nacionalni ukrepi morajo biti razumni in utemeljenimi s tehtnimi razlogi, ti pa ne smejo biti v navzkrižju z oceno tveganja, ki jo izvede Evropska agencija za varnost hrane (člen 34a(1)(a)). Poleg tega morajo biti sorazmerni in nediskriminacijski (člen 34a(1)(b)).

Dne 8. junija 2015 je bil k izmenjavi mnenj s člani odbora ENVI povabljen komisar Vytenis Andriukaitis. V razpravi je med drugim izrazil resne pomisleke glede neizvedene ocene učinka, glede skladnosti ukrepov, ki jih sprejmejo države članice, s pravili notranjega trga in pravili Svetovne trgovinske organizacije ter glede praktične izvedljivosti predloga. Drugi sodelujoči so izrazili nezadovoljstvo, ker je predsednik Komisije Jean-Claude Juncker odstopil od svoje prvotne namere, da bi pregledal sedanji postopek odločanja za gensko spremenjene organizme (postopek odobritve).

Poročevalec soglaša z večino pomislekov iz te razprave. Predvsem meni, da je predlog v nasprotju z zavezo nove Komisije o boljšem pravnem urejanju in preglednosti, saj pred njegovim sprejetjem ni bila izvedena ocena vseh možnih učinkov in razpoložljivih alternativnih možnosti. Zato ima resne zadržke glede daljnosežnih posledic, ki bi jih utegnil predlog imeti za delovanje notranjega trga živil in krme ter za konkurenčnost kmetijskega sektorja Unije. Ker je EU še vedno močno odvisna od dobave beljakovin iz gensko spremenjenih virov in ker bi utegnil predlog posredno negativno vplivati na uvoz, poročevalec meni, da bi lahko resno ogrozil živinorejsko proizvodnjo in negativno vplival na kmetijstvo v EU.

Poleg tega meni, da je predlog tako rekoč neizvedljiv, saj v kmetijstvu EU ni več mejnih kontrol. Če bi jih med državami članicami ponovno uvedli, bi zaobrnili gospodarske dosežke evropske carinske unije in enotnega trga. Poleg tega ni jasno, kako bodo države članice, ki se bodo odločile za izvzetje, na svojem ozemlju zagotovile skladnost s temi ukrepi.

Z določbo, da morajo države članice navesti tehtne razloge za izvzetje, obenem pa spoštovati pravila notranjega trga in trgovinska pravila Svetovne trgovinske organizacije, predlog ne zagotavlja potrebne pravne gotovosti niti ustreznega orodja za države članice, ki bi želele na svojem ozemlju zakonsko omejiti ali prepovedati uporabo gensko spremenjenih živil in krme. Obenem Komisija na škodo pravne gotovosti v predlogu ni opredelila izraza „uporaba“.

Poročevalec torej skladno s stališči, ki jih je izrazila večina članov odbora ENVI, pa tudi zaradi zgoraj navedenih razlogov priporoča, da se predlog Komisije zavrne.

3.9.2015

MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Pripravljavec mnenja: Albert Deß

******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, naj predlaga zavrnitev predloga Komisije.

POSTOPEK

Naslov

Možnost držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme

Referenčni dokumenti

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

30.4.2015

Pripravljavec mnenja

Datum imenovanja

Albert Deß

20.5.2015

Datum sprejetja

3.9.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

8

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Možnost držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme

Referenčni dokumenti

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Datum predložitve EP

22.4.2015

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

30.4.2015

IMCO

30.4.2015

AGRI

30.4.2015

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ITRE

7.5.2015

IMCO

23.6.2015

 

 

Poročevalec

Datum imenovanja

Giovanni La Via

9.6.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

15.7.2015

 

 

 

Datum sprejetja

13.10.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

3

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anthea McIntyre

Datum predložitve

19.10.2015

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

Pravno obvestilo