Διαδικασία : 2015/2210(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0307/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0307/2015

Συζήτηση :

PV 28/10/2015 - 14
CRE 28/10/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 29/10/2015 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1013kWORD 353k
20.10.2015
PE 564.958v02-00 A8-0307/2015

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015

(2015/2210(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Dariusz Rosati

Συντάκτες γνωμοδοτήσεων (*):

Jean Arthuis, Επιτροπή Προϋπολογισμών

Sergio Gutiérrez Prieto, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015

(2015/2210(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 136,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2015, σχετικά με τις συστάσεις ανά χώρα για το 2015 (COM(2015)0251),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Ιουνίου 2015 (EUCO 22/15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2015 (COM(2014)0904),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Πύλη Ευρωπαϊκών Επενδυτικών Έργων, και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών» (COM(2015)0063),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2015, με τίτλο «Ένα δικαιότερο και αποδοτικότερο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 5 νευραλγικοί τομείς δράσης» (COM(2015)0302),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση(4),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 2ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με «την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης» (COM(2013)0690),

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010, «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010) 2020) και της 13ης Μαρτίου 2014, «Απολογισμός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2014)0130),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0307/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής του 2015, ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι 2,1% στην ΕΕ και 1,9% στη ζώνη του ευρώ για το 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 28 Νοεμβρίου 2014, ορίζει τρεις βασικούς πυλώνες για το 2015 (τη συντονισμένη ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις, την ανανέωση της δέσμευσης για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα για τη δημοσιονομική υπευθυνότητα) και επικεντρώνεται για πρώτη φορά στη συμβολή που πρέπει να έχει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στην υλοποίηση αυτών των πυλώνων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ετήσιος πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί από 0,1% το 2015 σε 1,1% το 2016, κάτι που δεν αντανακλά τον κίνδυνο αποπληθωρισμού που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την έγκριση του κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συνδέονται με το Ταμείο Συνοχής, τη μεταφορά των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων της περιόδου 2007-2013 που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 στα έτη 2015, 2016 και 2017, και την αύξηση της προχρηματοδότησης της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη νεολαία, το εξάμηνο που συμπληρώθηκε ήταν πλούσιο σε εφαρμογές του προϋπολογισμού για την επίτευξη των σκοπών που είχε ορίσει η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, αλλά ακολουθεί πτωτική πορεία και αναμένεται να υποχωρήσει στο 9,2% στην ΕΕ και στο 10,5% στη ζώνη του ευρώ το 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός κατέδειξε με τον τρόπο αυτό την προστιθέμενη αξία του, αλλά και τα όρια μιας ευρωπαϊκής πολιτικής δράσης, που είναι ο προϋπολογισμός, ο οποίος δεν τροφοδοτείται από πραγματικούς ιδίους πόρους, παραμένει στο 1% του ΑΕΠ και περιορίζεται από ένα επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιονομικές προοπτικές στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ εξακολουθούν να βελτιώνονται με έναν γενικά ουδέτερο δημοσιονομικό προσανατολισμό, σε συνολικό επίπεδο·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η οικονομική ανάκαμψη σταδιακά κερδίζει έδαφος, ενώ το ΑΕγχΠ της ζώνης του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% και 2,1% στην ΕΕ το 2016· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι η ανάκαμψη αυτή βασίζεται σε επισφαλή θεμέλια, κυρίως, μεταξύ άλλων, λόγω των υποκείμενων διαρθρωτικών αδυναμιών της ΕΕ και των περιφερειακών οικονομικών διαφορών, και της επακόλουθης άνισης ανάπτυξης και χαμηλής διεθνούς ανταγωνιστικότητας·

2.  επισημαίνει ότι σημαντικές πρωτοβουλίες πολιτικής που περιλάμβαναν συστάσεις πολιτικής βασίστηκαν σε οικονομικές προβλέψεις οι οποίες δεν είχαν συνυπολογίσει τη χαμηλή ανάπτυξη και τον χαμηλό πληθωρισμό που σημειώθηκαν ως συνέπεια των εμπροσθοβαρών μέτρων λιτότητας και της υπερβολικά χαμηλής εκτίμησης του μεγέθους του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή σε ένα περιβάλλον χαρακτηριζόμενο από σοβαρή χρηματοπιστωτική αναταραχή καθώς και από τη σημασία των δευτερογενών επιπτώσεων στα κράτη μέλη σε μια περίοδο συγχρονισμένης εξυγίανσης σε συνδυασμό με τον αποπληθωριστικό αντίκτυπο των σωρευτικών και ταχύρυθμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

3.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ) για το 2015, εστιάζει στις τέσσερις κύριες προτεραιότητες για την οικονομική ανάπτυξη: τόνωση των επενδύσεων, υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας, δημοσιονομική ευθύνη και βελτίωση της πολιτικής για την απασχόληση· τονίζει τη σημασία των εν λόγω κινητήριων δυνάμεων της ανάπτυξης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και του γενικού στόχου της ενίσχυσης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· επισημαίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει χωρίς να αποδυναμωθεί η προστασία των εργαζομένων ή να υπονομευτεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο·

Οικονομικές προοπτικές και προκλήσεις για την ΕΕ

4.  λαμβάνει υπό σημείωση τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τον εξορθολογισμό της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το γεγονός δηλαδή ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε έναν περιορισμένο αριθμό πιο σημαντικών προτεραιοτήτων και προκλήσεων, και οι αναλύσεις για κάθε χώρα και για τη ζώνη του ευρώ δημοσιεύονται τρεις μήνες νωρίτερα απ’ ό,τι τα προηγούμενα έτη· στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το νέο χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων καθώς και των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των λοιπών σχετικών ενδιαφερόμενων μερών με περισσότερο διαρθρωμένο τρόπο· συνιστά όλες οι μείζονες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που προωθούν οι ΣΑΧ να συνοδεύονται από εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων, η οποία θα αφορά τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις·

5.  σημειώνει με ανησυχία τους διαφορετικούς βαθμούς δέσμευσης που επιδεικνύουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα του περασμένου έτους και τις γενικά ανεπαρκείς επιδόσεις όσον αφορά την υλοποίηση· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η συντονισμένη πολιτική εντός της Ένωσης και υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των συστάσεων ανά χώρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεπής και δίκαιη εφαρμογή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η ανεπαρκής υλοποίηση των ΣΑΧ σε ορισμένα κράτη μέλη αποτελεί μείζον εμπόδιο για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, λαμβάνοντας υπό σημείωση το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 24ης Ιουνίου 2015 με τίτλο «Επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις»(5), τη δυνατότητα θέσπισης ενός μηχανισμού που θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ΣΑΧ, ιδιαίτερα σε περιοχές με τις σημαντικότερες δευτερογενείς επιδράσεις, και να προτείνει τρόπους για να εξασφαλιστεί ότι οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα εφαρμόζονται και θα παρακολουθούνται πιο αποτελεσματικά και με συνέπεια· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να δημοσιεύσει έγγραφο το οποίο να παρέχει σφαιρική εκτίμηση της προόδου της εφαρμογής των ΣΑΧ για κάθε κράτος μέλος, καθώς επίσης ρητές συστάσεις με στόχο την υλοποίηση των επικαιροποιημένων και φιλόδοξων εθνικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· συνιστά να διενεργείται ανάλυση της σκοπιμότητας ή μη των προηγούμενων ΣΑΧ, ούτως ώστε τα διάφορα κράτη μέλη, να αξιολογούν εκ των υστέρων, κατά πόσο ήταν ή παρέμειναν έγκυρες, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα, τα στάδια εφαρμογής και τη σειρά τους καθώς και όσον αφορά τον κοινωνικό τους αντίκτυπο και τη συμβολή τους ή μη στη μείωση των οικονομικών διαφορών μεταξύ των περιφερειών της Ένωσης και μεταξύ των κρατών μελών της· σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει τρεις από τους τρέχοντες αποκαλούμενους βοηθητικούς δείκτες στον πίνακα προτεραιοτήτων·

6.  τονίζει ότι πολλά κράτη μέλη, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, αντιμετωπίζουν παρόμοιες μακροοικονομικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων κυρίως οι υψηλοί δείκτες χρέους (τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού), η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο επενδύσεων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση ενοποιημένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων· τονίζει ότι τα υψηλά επίπεδα μη βιώσιμου χρέους αποθαρρύνουν τις επενδύσεις·

7.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα επίμονα υψηλά ποσοστά ανεργίας στα περισσότερα κράτη μέλη, και ανησυχεί ιδίως όσον αφορά την ανεργία των νέων και τη μακροχρόνια ανεργία· τονίζει την ανάγκη αύξησης των επενδύσεων, παράλληλα με τη μεταρρύθμιση των εθνικών αγορών εργασίας, καθώς και τη σημασία της λήψης μέτρων για την τόνωση της οικονομίας, προκειμένου να αυξηθούν οι δείκτες δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς και να υπάρξει επικέντρωση στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη βελτίωσης των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων και την προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις δεξιοτήτων και γνώσεων όσον αφορά την αγορά εργασίας της ΕΕ, ιδίως μέσω της προσαρμογής του διττού μοντέλου κατάρτισης που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη συμπερίληψη του επιχειρηματικού πνεύματος και των δεξιοτήτων στα σχολικά προγράμματα· υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί ειδική προσέγγιση και δράσεις για ορισμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι νέοι, οι ανειδίκευτοι άνεργοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας και οι γυναίκες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς όσον αφορά την πλήρη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να υπάρξει μέριμνα για να εξασφαλιστεί ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν θα περιοριστεί στην πράξη, στην συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων και της κοινωνικής προστασίας, ή την προώθηση επισφαλών μορφών απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα συστήματα των μηχανισμών ελάχιστου εισοδήματος για τους ανέργους στα κράτη μέλη·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), με σκοπό την τόνωση των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, μέσω, μεταξύ άλλων, των εθνικών τραπεζών προώθησης, στην ΕΕ, ως θετικό δείγμα και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξασφαλίσουν την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή του, προκειμένου να διευκολυνθεί κυρίως η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση· φρονεί ότι οι κύριοι στόχοι των σχεδίων που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας που να έχουν ως αποτέλεσμα ποιοτική απασχόληση και η επίτευξη κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής· επισημαίνει την ανάγκη, όπου αυτό είναι δυνατόν, να ενθαρρυνθούν κοινωνικές επενδύσεις με στόχο την προώθηση ενός θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και τη μείωση των ανισοτήτων, μεταξύ άλλων, με τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τις κατηγορίες των μειονεκτούντων ατόμων· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την προώθηση δεξαμενών έργων και επενδυτικών πλατφόρμων· θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την επιτυχία αυτού του σχεδίου επενδύσεων και, συνεπώς, θα εργαστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση για την υλοποίησή του, και ιδίως με σκοπό να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις επενδυτικές δαπάνες και τα δημόσια χρέη των κρατών μελών· τονίζει το ρόλο που έχει διαδραματίσει το Κοινοβούλιο για την ελαχιστοποίηση την ανακατανομή από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για μείωση των περικοπών κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

9.  επισημαίνει ότι η φιλοαναπτυξιακή δημοσιονομική εξυγίανση, που οδηγεί σε δημιουργία θέσεων εργασίας, βιώσιμη ανάπτυξη και χαμηλότερα επίπεδα δανεισμού, είναι απαραίτητη σε ορισμένα κράτη μέλη, προκειμένου να συμμορφωθούν με τους όρους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)· σημειώνει την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευελιξία στο ΣΣΑ, η οποία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας επενδύσεων και επιτρέπει έναν ορισμένο βαθμό προσωρινής ευελιξίας στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για τις επίμονες μακροοικονομικές ανισορροπίες σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τα υψηλά επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους και τα μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και τους υπερβολικούς κινδύνους στον χρηματοπιστωικό κλάδο και ειδικότερα στα τραπεζικά συστήματα, ακόμη περισσότερο όσον αφορά αυτούς που προέρχονται από ιδρύματα που είναι υπερβολικά μεγάλα για να καταρρεύσουν· τονίζει ότι ο φαύλος κύκλος δημόσιου και τραπεζικού χρέους δεν έχει ακόμη επιλυθεί και εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική σταθερότητα· επισημαίνει ότι τα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ενέχουν διαφορετικούς κινδύνους απ’ ό,τι τα ελλείμματα, και τονίζει την επιδείνωση των αποκλίσεων εντός της Ένωσης και της ευρωζώνης, οι οποίες απειλούν τη συνοχή και τη συνεκτικότητα των ευρωπαϊκών τομεακών πολιτικών·

11.  υπενθυμίζει ότι η φτώχεια και η αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα συνιστούν απειλή για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά της· ζητεί από την Επιτροπή να συντονίσει και να στηρίξει τα κράτη μέλη στην αποστολή τους να καταπολεμήσουν το φαινόμενο διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συλλογή συγκεκριμένων στοιχείων· θεωρεί ότι αυτές οι αρμοδιότητες θα πρέπει να αποτελούν σαφώς τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών·

Συστάσεις ανά χώρα – προτεραιότητες και στόχοι

12.  τονίζει τη σημασία που έχει η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες (ΜΜΕ), οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ· λαμβάνει υπό σημείωση τη διευκολυντική νομισματική πολιτική που αποσκοπεί στην τόνωση των επενδύσεων, και ζητεί την άμεση εφαρμογή των πρόσφατων μέτρων, όπως του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα υφιστάμενα χαμηλά επιτόκια δεν έχουν αποδειχθεί επαρκή για την τόνωση των επενδύσεων στον αναγκαίο βαθμό· χαιρετίζει ταυτόχρονα τη σταδιακή χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων στα δάνεια σε επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2015 και τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης των ιδιωτικών επενδύσεων· υπογραμμίζει το δυναμικό του σχεδίου της Ένωσης των κεφαλαιαγορών σε σχέση με την επίλυση των ζητημάτων αυτών και καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντων υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ στον σχεδιασμό της μελλοντικής Ένωσης των κεφαλαιαγορών· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτες για να προσδιορίσει κατά πόσον οι ενισχυμένες ρυθμιστικές πρακτικές, που ορθά καθιερώθηκαν στο πλαίσιο των διεργασιών της τραπεζικής ένωσης, επηρέασαν την πρόσβαση των ΜΜΕ στην τραπεζική χρηματοδότηση· και, εάν είναι αναγκαίο, να διορθωθούν οι σχετικές πράξεις·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον της ΕΕ, καθώς και να ενισχυθούν τα επίπεδα παραγωγικότητας, μέσα από ένα ισορροπημένο μίγμα δημόσιων και ιδιωτικών πολιτικών εκπαίδευσης και καινοτομίας· τονίζει ότι η ενιαία αγορά της ΕΕ εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη και ότι η οικονομία της Ένωσης πάσχει από έλλειψη καινοτομίας, παρόλο που η καινοτομία αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης και παραγωγικότητας, και ότι επομένως, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση που περιέχεται στην έκθεση των πέντε Προέδρων· υπενθυμίζει τη σημασία της κατάλληλης ρύθμισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την επιτυχία του ΕΤΣΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, την εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων, (όπου κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να υπονομεύσει την απαραίτητη προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών), τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων δικαιοσύνης των κρατών μελών, μέτρα κατά της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων, και τη μεταρρύθμιση των φορολογικών και νομικών συστημάτων των κρατών μελών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι πολιτικές ενιαίας αντιμετώπισης· τονίζει ότι η ποιοτική βελτίωση της διοικητικής ικανότητας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης αποτελεί βασική προτεραιότητα σε πολλά κράτη μέλη· υπενθυμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας, η οποία είναι επιζήμια για την οικονομία της ΕΕ και οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό και στρεβλώσεις της αγοράς, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη έλλειψη κοινωνικής και εργασιακής προστασίας για τους εργαζομένους· ως εκ τούτου, ζητεί την ταχεία έναρξη λειτουργίας της ευρωπαϊκής πλατφόρμας κατά της αδήλωτης εργασίας·

14.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πολλά κράτη μέλη πρέπει να είναι πιο φιλόδοξα ως προς την εφαρμογή κοινωνικά βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της άρσης των φραγμών, προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο αυτών των μεταρρυθμίσεων· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας για την ολοκλήρωση της ενιαίας επιγραμμικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ούτως ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να τονώσουν τις επενδύσεις τους σε νέες τεχνολογίες, καθώς και την ανακοίνωση σχετικά με τον χάρτη πορείας για την ενεργειακή ένωση· υπογραμμίζει ότι οι ΣΑΧ και οι ανά χώρα εκθέσεις συχνά αφορούν ζητήματα που συνδέονται με εδαφικές διαφορές όσον αφορά τόσο τις οικονομικές επιδόσεις όσο και τις διοικητικές ικανότητες, και τονίζει ότι οι στόχοι πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνουν συστηματικά υπόψη αυτές τις διαφορές· υπενθυμίζει ότι οι περιφέρειες που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα έχουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη· φρονεί, κατά συνέπεια, ότι χρειάζονται επενδύσεις για να βελτιωθούν οι δυνατότητες ανάπτυξής τους και να προσελκυστούν οι άνθρωποι για να ζήσουν στις εν λόγω περιοχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους·

15.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τα δημόσια οικονομικά τους ακολουθώντας αντικυκλική πολιτική, όταν χρειάζεται, και αξιοποιώντας πλήρως τις υφιστάμενες ρήτρες ευελιξίας που προβλέπονται στη νομοθεσία, με ταυτόχρονη τήρηση των κανόνων του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης (ΣΣΑ)· υπογραμμίζει τη σημασία της αντικυκλικής πολιτικής που συνεπάγεται ευελιξία εντός των ορίων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΣΣΑ σε περιόδους οικονομικής κάμψης, καθώς και πλεονάσματα προϋπολογισμού σε περιόδους οικονομικής ανάκαμψης· θεωρεί ότι ιδίως τα κράτη μέλη με υψηλά επίπεδα χρέους πρέπει να συνεχίσουν τη φιλοαναπτυξιακή δημοσιονομική εξυγίανση και να εφαρμόσουν επειγόντως τις συνιστώμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συνεκτιμώντας τις κοινωνικές πτυχές, ενώ τα κράτη μέλη που διαθέτουν μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να τα χρησιμοποιήσουν για την επιτάχυνση των επενδύσεων, τη μείωση του δημοσίου χρέους και τον περιορισμό των φορολογικών φραγμών·

Συστάσεις

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του αριθμού των κρατών μελών που υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), από 11 το 2014 σε 9 το 2015· σημειώνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλό, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για καλύτερη ευθυγράμμιση, κατά περίπτωση, μεταξύ των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ) και των συστάσεων στο πλαίσιο της ΔΥΕ, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα μεταξύ της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και των συστάσεων περί συντονισμού των οικονομικών πολιτικών· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συλλογή συγκεκριμένων στοιχείων· τονίζει τη σημασία να αυξηθεί η διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ ως μέρος των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών·

17.  τονίζει τον ρόλο των ευέλικτων αγορών εργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας, με την ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας του εργατικού δυναμικού και χωρίς να υπονομευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων για ασφαλή, επαρκώς αμειβόμενη απασχόληση στην ΕΕ· σημειώνει, ιδίως, την αρνητική επίπτωση στους δείκτες δημιουργίας θέσεων εργασίας, για παράδειγμα, τα επίπεδα των μισθών από την εξέλιξη της παραγωγικότητας και των καταχρήσεων που αφορούν την καταστρατήγηση των κανόνων της αγοράς εργασίας, με πάρα πολύ συχνά την μη επιθυμητή προσφορά συμβάσεων αστικού δικαίου αντί συμβάσεων εργασίας· ζητεί να μετατοπιστεί η φορολογία από τον συντελεστή της εργασίας σε άλλες πηγές, καθώς και για ένα πραγματικό σχέδιο για την καταπολέμηση της ανεργίας, χωρίς να επιφέρει υποβάθμιση των προτύπων ποιότητας· απευθύνει έκκληση για ενίσχυση των προσπαθειών για μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία προς άλλες πηγές, για αποτελεσματική δράση στον τομέα της φορολόγησης της εργασίας και για δικαιότερες αγορές εργασίας που να εξασφαλίζουν ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρώπη και αναδιανεμητικές πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και τη διευκόλυνση μεγαλύτερης ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΣΑΧ πάσχουν από έλλειψη ενστερνισμού σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον συντονισμό της δημοκρατικής νομιμοποίησης των εθνικών οικονομικών πολιτικών με τις ευρωπαϊκές συστάσεις, καθώς και από ανεπαρκή δημοκρατικό μηχανισμό λογοδοσίας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς επίσης και των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων, όπως των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, για την προετοιμασία και σύνταξη των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ)· χαιρετίζει την υφιστάμενη συνεργασία, και απευθύνει έκκληση για πιο φιλόδοξη συνεργασία, μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση των ΣΑΧ, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και βελτίωση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στην κατάρτιση των ΣΑΧ σε πολιτικό, νομικό και οικονομικό επίπεδο, με μια διαφανή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης, και θα πρέπει να συνεχιστεί έως ότου οι συστάσεις για συγκεκριμένες χώρες λάβουν επίσημη έγκριση· τονίζει ότι η ενίσχυση του ενστερνισμού, της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας, αποτελούν παράγοντες ζωτικής σημασίας για την αποδοχή και την επιτυχή εφαρμογή των ΣΑΧ και, μακροπρόθεσμα, για την επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

19.  καλεί την Επιτροπή να εξορθολογίσει περαιτέρω τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, με σκοπό την εναρμόνιση του αμοιβαίου αντίκτυπου μεταξύ των εθνικών εγγράφων (ΕΠΜ και προγράμματα σύγκλισης/σταθερότητας) και των εγγράφων που εκπονούνται από την Επιτροπή (ΣΑΧ και εκθέσεις ανά χώρα), ούτως ώστε να ενισχυθεί η συνέργεια και να διευκολυνθεί ο συντονισμός των εθνικών πολιτικών, χωρίς να παραμεληθούν οι αρχικοί στόχοι που τίθενται από ένα κράτος μέλος· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προβούν σε μεθοδολογικές βελτιώσεις στις βασικές διαδικασίες του Εξαμήνου και να δώσουν την δέουσα προσοχή στους κοινωνικούς δείκτες και τους δείκτες απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθώς και να συζητήσουν όλο το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών πολιτικής, προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις των πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής στις οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες· ζητεί να δημοσιοποιούνται όλες οι σχετικές αναλύσεις σχετικά με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του ΕΠΠ· επικροτεί την έκκληση για ενσωμάτωση στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης διακυβερνητικών μηχανισμών, όπως η συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση, και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας, θέτοντας με τον τρόπο αυτό ένα τέλος στο έλλειμμα δημοκρατικής νομιμότητας·

20.  υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις των υψηλών επιπέδων χρέους και του χαμηλού επενδυτικού περιβάλλοντος στην οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της ευθύνης και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις κοινωνικές πτυχές, καινοτόμους τρόπους για την επιτάχυνση και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της απομόχλευσης στον τραπεζικό, τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να μεταφέρουν γρήγορα την οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων· ζητεί την καθιέρωση κατάλληλης δημοσιονομικής στήριξης, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση και αξιοπιστία του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης Τραπεζών·

21.  υπογραμμίζει την καταστροφική επίδραση του υπερτιμημένου νομίσματος για τις εξαγωγές, την παραγωγή, την απασχόληση, τους μισθούς, το εισόδημα, τα δημόσια έσοδα και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει καινοτόμους τρόπους, μειώνοντας την ανάγκη για οδυνηρή εσωτερική υποτίμηση·

22.  τονίζει ότι μια νομισματική ένωση - σε μια νομισματική ζώνη που απέχει πολύ από το ζητούμενο - αφήνει υποχρεωτικά κάποια από τα μέλη της παγιδευμένα σε ένα νόμισμα το οποίο είναι υπερτιμημένο έναντι άλλων μελών της νομισματικής ένωσης· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει εύκολη λύση για τα μειονεκτούντα μέλη της νομισματικής ένωσης, υπενθυμίζοντας ότι η εσωτερική υποτίμηση συνεπάγεται μεγάλες και μακροχρόνιες θυσίες των ανθρώπων που ζουν σε αυτά τα κράτη μέλη·

23.  αναγνωρίζει την ανάγκη για ανεξάρτητη και πλουραλιστική ανάλυση των οικονομικών προοπτικών των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αναπτυχθεί περαιτέρω η μονάδα επικεφαλής οικονομικός αναλυτής της Επιτροπής, ώστε να παρέχει αντικειμενική, ανεξάρτητη και διαφανή ανάλυση των σχετικών δεδομένων, που θα δημοσιεύεται και θα χρησιμεύει ως βάση για καλά τεκμηριωμένη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο· ζητεί να διαβιβάζονται όλα τα σχετικά έγγραφα εγκαίρως στην εν λόγω μονάδα για την εκτέλεση των καθηκόντων της· τονίζει τον χρήσιμο ρόλο των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο και ενθαρρύνει την συγκρότηση ευρωπαϊκού δικτύου·

24.  υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ είναι ζωτικής σημασίας και ότι, σύμφωνα με την έκθεση των πέντε προέδρων, «η πλήρης ΟΝΕ δεν αποτελεί αυτοσκοπό»· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι όλες οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να εμπλακούν σε κάθε στάδιο της ολοκλήρωσης της ΟΝΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δημοσιότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας μεταρρύθμισης της ΟΝΕ· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έκθεση των 5 προέδρων και το γεγονός ότι ο χάρτης πορείας προς ένα πιο ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι ένα από τα κύρια μέρη του εγγράφου· αναγνωρίζει ότι η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ απαιτεί μεγαλύτερο συντονισμό των εθνικών πολιτικών·

25.  επισημαίνει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχουν προειδοποιήσει για τα κοινωνικά (φτώχεια στην εργασία) και τα οικονομικά (συρρίκνωση εσωτερικής ζήτησης) προβλήματα που συνδέονται με την υποτίμηση των μισθών που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια· τονίζει εν προκειμένω ότι μια κατάλληλη μισθολογική πολιτική έχει ζωτική σημασία για τη διατήρηση της εσωτερικής ζήτησης και ότι, για τον λόγο αυτό, οι αυξήσεις των μισθών θα πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα στις αλλαγές της παραγωγικότητας· υποστηρίζει ότι πρέπει να τονιστεί η σημασία της αύξησης των μισθών, ειδικά στις χώρες όπου οι μισθοί είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, πάντα όμως σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας· υπενθυμίζει ότι οι ελάχιστοι μισθοί διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και επαναλαμβάνει το αίτημά του για την εκπόνηση μελέτης για το θέμα αυτό· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατώτατους μισθούς σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές· ζητεί να υπάρξει ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμησή της φτώχειας με βάση, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας που να οδηγούν σε ποιοτική απασχόληση και τις υπηρεσίες· τονίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, της ενδυνάμωσης της απασχόλησης, ως ένα από τα κυριότερα μέσα καταπολέμησης της φτώχειας·

26.  υπενθυμίζει την ανάγκη στήριξης των επενδύσεων στην έγκαιρη παρέμβαση και την πρόληψη και στις υψηλής ποιότητας, προσιτές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης από νεαρή ηλικία, της υποστήριξης της οικογένειας και της κοινότητας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγειονομικής περίθαλψης· τονίζει ότι η αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε σημαντική δημιουργία θέσεων εργασίας στον κοινωνικό τομέα, αν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, και ότι οι τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας αποτελούν κρίσιμους τομείς για επενδύσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση βιώσιμων οικονομιών·

27.  θεωρεί ότι η σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής που περιλαμβάνεται στις διάφορες συστάσεις μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης της πρόκλησης της δημογραφικής γήρανσης και ότι οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει επίσης, μεταξύ άλλων, να αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τα ποσοστά γεννήσεων, τη δημογραφική κατάσταση, την κατάσταση όσον αφορά την υγεία και την ευημερία, τις εργασιακές συνθήκες και τον βαθμό οικονομικής εξάρτησης, στοχεύοντας παράλληλα στη διασφάλιση αξιοπρεπούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος που είναι τουλάχιστον πάνω από τα επίπεδα της φτώχειας· υπενθυμίζει ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της δημογραφικής γήρανσης είναι να αυξηθεί το συνολικό ποσοστό απασχόλησης· λαμβάνει υπό σημείωση, στο πλαίσιο της γήρανσης των πληθυσμών, τη σύσταση της Επιτροπής για μεταρρύθμιση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης ούτως ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά την παροχή καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες μέριμνας υψηλής ποιότητας – συμπεριλαμβανομένης της οικονομικά προσιτής πρόσβασης σε φάρμακα, ιδίως σε φάρμακα που σώζουν ζωές – καθώς και για εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας·

28.  ζητεί οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις να περιλάβουν τη σύσταση της Επιτροπής(6) σχετικά με την προληπτική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο αφερεγγυότητας και την απαλλαγή εκ των χρεών των επιχειρηματιών σε κατάσταση χρεωκοπίας, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για νομικά, με στόχο τη δημιουργία δεύτερης ευκαιρίας για τις επιχειρήσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα επέκτασης αυτών των προγραμμάτων σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο έξωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή μέσω της μείωσης του κινδύνου δημιουργίας αστέγων· σημειώνει με ανησυχία την ταχεία αύξηση των ακραίων μορφών φτώχειας όπως της έλλειψης στέγης σε πολλά κράτη μέλη· ζητεί οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις να απευθύνονται σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις στρατηγικές κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης των ακραίων μορφών φτώχειας, όπως η έλλειψη στέγης· ζητεί να βελτιωθεί η διακρατική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η αμοιβαία μάθηση και αναγνωρίζει τον ρόλο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EASI) εν προκειμένω·

29.  επαναλαμβάνει την ανάγκη θέσπισης ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο πρέπει να οδηγήσει σε πραγματική αναδιάρθρωση των τρόπων χρηματοδότησης της Ένωσης χωρίς να αυξάνεται το φορολογικό βάρος των πολιτών και δημιουργώντας μια πραγματική σύνδεση μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών αρχών· σε αυτό το πλαίσιο, προσβλέπει στην ανάλυση και τη συζήτηση επί των προτάσεων που θα καταθέσει το επόμενο έτος η ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους·

Τομεακές συμβολές στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2015

Δημοσιονομικές πολιτικές

30.  επισημαίνει ότι η δημοσίευση λευκής βίβλου για ένα μηχανισμό σταθερότητας στην ευρωζώνη, που έχει αναγγελθεί για την άνοιξη του 2017, συμπίπτει με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά του αυτή η συμπληρωματική χρηματοδότηση ή ο μηχανισμός να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πεδίου δημοσιονομικού ελέγχου του Κοινοβουλίου και να χρηματοδοτηθεί καθ’ υπέρβαση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020·

31.  υπενθυμίζει ότι το 2015 εξακολουθούν να υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλες ελλείψεις πληρωμών, οφειλόμενες σε μεγάλο βαθμό σε ανεπαρκή ανώτατα όρια πληρωμών και σε ανεπαρκείς προβλέψεις στον προϋπολογισμό· εκφράζει τον φόβο ότι αυτό θα συνεχίσει να θέτει σε κίνδυνο την ορθή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων του ΠΔΠ 2014-2020 και να αποβαίνει εις βάρος των δικαιούχων, ιδίως τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών που αντιμετωπίζουν οικονομικούς και κοινωνικούς περιορισμούς·

Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική

32.  σημειώνει τις συστάσεις σχετικά με την ανάγκη προόδου των νέων εργασιακές μεταρρυθμίσεις, και ζητεί οι μεταρρυθμίσεις αυτές, αν πραγματοποιηθούν, να εγγυηθούν κοινωνική προστασία και κοινωνικό διάλογο (σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές) και να εξασφαλίσουν την αναγκαία πολιτική συναίνεση προκειμένου να είναι βιώσιμες και ουσιαστικές· φρονεί ότι οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες και δεν πρέπει να καταλήξουν, για παράδειγμα, στον αποκλεισμό των εργαζομένων από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, σε χαμηλότερα ποσοστά παραγωγικότητας ή σε χαμηλότερα επίπεδα απασχόλησης· ζητεί από τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εργασίας όπου εξακολουθούν να είναι αναγκαίες, επωφελούμενα από το γεγονός ότι ο κύκλος έχει πλέον φθάσει σε σημείο καμπής· πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να είναι ικανές να μειώσουν τον κατακερματισμό, να ενθαρρύνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να θέσουν τέλος στην ανασφάλεια και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, ούτως ώστε να αυξηθούν η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και παράλληλα να εξασφαλιστούν περισσότερες θέσεις εργασίας και αξιοπρεπείς μισθοί, μέσω επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο· τονίζει ότι εξίσου σημαντική για τη δημιουργία μιας βιώσιμης αγοράς εργασίας, είναι η πραγματοποίηση άλλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως η εκ νέου εκβιομηχάνιση·

33.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κατευθύνσεις πολιτικής των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, τη μείωση του κατακερματισμού, την εξασφάλιση καλύτερης πρόβλεψης και αντιστοίχισης των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας, την πρόοδο της ένταξης ευάλωτων ομάδων, τη μείωση της φτώχειας των εργαζομένων, την προώθηση της ισότητας των φύλων, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσω άτυπων συμβάσεων και την παροχή μεγαλύτερης κοινωνικής προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους·

34.  αναγνωρίζει ότι ο καθορισμός κατώτατων μισθών αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

35.  επισημαίνει ότι ορισμένες εργασιακές μεταρρυθμίσεις εισήγαγαν νέες συμβατικές φόρμουλες και ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, ορισμένες από αυτές έχουν αυξήσει την επισφάλεια στην αγορά εργασίας, λόγω του γεγονότος ότι σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν άδικη ευελιξία από τις νεότερες γενιές· παρατηρεί με ανησυχία τα αριθμητικά στοιχεία ορισμένων κρατών μελών, των οποίων τα ποσοστά προσωρινής απασχόλησης είναι πάνω από 90 % για τις νέες συμβάσεις, γεγονός που πλήττει ιδιαίτερα του νέους και τις γυναίκες και που, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ(7), αποτελεί μία από τις άμεσες αιτίες αύξησης της ανισότητας, παρόλο που, ενίοτε, τέτοιου είδους εργασιακές ρυθμίσεις συχνά αναζητούνται εκούσια από τους εργαζόμενους, διότι επιτρέπουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ή την απόκτηση πρόσθετου εισοδήματος· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ των εθνικών πολιτικών και της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο αντίκτυπος σε αυτές τις ομάδες προτεραιότητας· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την επέκταση των «συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας»· πιστεύει ότι όλοι οι τύποι συμβατικών διακανονισμών πρέπει να παρέχουν στους εργαζομένους πρόσβαση σε ένα βασικό σύνολο δικαιωμάτων και κατάλληλης κοινωνικής προστασίας·

36.  επισημαίνει ότι τα υψηλά ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας στην Ένωση, ιδιαίτερα σε ορισμένα κράτη μέλη, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που χάνουν τα οφέλη τους πριν από την εύρεση νέας θέσης εργασίας· παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν περιορίσει την πρόσβαση σε τέτοιου είδους παροχές ή έχουν μειώσει τα διαθέσιμα ποσά ή/και την περίοδο χορήγησης των παροχών· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να διατηρήσουν μια ισορροπία μεταξύ της επαρκούς κοινωνικής προστασίας και της παροχής κατάλληλων κινήτρων για την ενεργητική αναζήτηση εργασίας που να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη χωρίς τιμωρητικούς όρους που υπονομεύουν τα κοινωνικά δικαιώματα· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ισχυρά μέτρα ενεργοποίησης ούτως ώστε να επιτευχθούν ουσιαστικότερα αποτελέσματα· αναγνωρίζει ότι η βελτίωση της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής προστασίας, με στόχο να ενεργοποιηθούν η υποστήριξη και η προστασία των ανθρώπων και να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο ισχυρότερη κοινωνική συνοχή, είναι βασικές συνιστώσες της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης· ζητεί να διενεργηθεί ειδική μελέτη σχετικά με τα εν λόγω κίνητρα σε επίπεδο ΕΕ, και καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, συστήματα ελάχιστου εισοδήματος για την αντιμετώπιση θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού και την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για τα νοικοκυριά·

37.  χαιρετίζει τη μείωση των ποσοστών ανεργίας των νέων, αλλά επισημαίνει ότι εξακολουθούν να είναι σε ανησυχητικά επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη, ενώ κατά βάση δεν αντανακλούν καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η εργασιακή ανασφάλεια και η υποαπασχόληση έχουν επίσης αυξηθεί και ότι το 2014 το 43% των νέων εργάζονταν υπό συνθήκες προσωρινής απασχόλησης, ενώ το 32% είχαν θέσεις μερικής απασχόλησης· εκφράζει επιδοκιμασία για την απόφαση της Επιτροπής να αποδεσμεύσει 1 δισ ευρώ ως προκαταβολή επί της χρηματοδότησης για το σχέδιο Εγγύησης για τη Νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το συντομότερο και με αποτελεσματικό τρόπο όλα τα διαθέσιμα κονδύλια για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας Εγγύησης για τη Νεολαία με βάση ελάχιστα πρότυπα ποιότητας· ζητεί, επιπλέον, τα κονδύλια αυτά να παρακολουθούνται προσεκτικά και ανελλιπώς, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα βοηθούν τους νέους να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην εκμάθηση γλωσσών και να διευκολύνουν την κινητικότητα, μέσω προγραμμάτων όπως το ERASMUS+ ή το ERASMUS για νέους επιχειρηματίες, και να λάβουν επίσης μέρος στο δίκτυο EURES· τονίζει επίσης τη σημασία της προώθησης και της ενθάρρυνσης της μαθητείας ως μέσου με το οποίο οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν τα επαγγελματικά προσόντα που θα διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας·

38.  επισημαίνει ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σημαντική διαφορά μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την επιτυχία της εφαρμογής της Εγγύησης για τη Νεολαία και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων· σημειώνει ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εκτιμά ότι η επίλυση του προβλήματος της ανεργίας των νέων στην Ένωση απαιτεί προϋπολογισμό 21 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι η τρέχουσα δημοσιονομική δέσμευση της Επιτροπής είναι εντελώς ανεπαρκής και πρέπει να αυξηθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις νεολαίας για να προτείνει ελάχιστα πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του κοινωνικού και μισθολογικού ντάμπινγκ στην ΕΕ, δεδομένου ότι ζημιώνει σοβαρά τους θιγόμενους εργαζομένους και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη· επίσης, ζητεί να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε αυτές τις προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα·

40.  υπογραμμίζει ότι ειδικά η εργασιακή ανασφάλεια των νέων έχει αρνητικές συνέπειες στις αποφάσεις τεκνοποίησης και, ως εκ τούτου, επηρεάζει αρνητικά τις δημογραφικές προοπτικές των κρατών μελών·

41.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της χαμηλής συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω της αντιμετώπισης του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας, του μισθολογικού χάσματος των φύλων και της άνισης κατανομής των ευθυνών φροντίδας· τονίζει ότι χρειάζεται μια ευρύτερη προσέγγιση στα θέματα της ισότητας των φύλων πέρα από τους δείκτες απασχόλησης·

42.  τονίζει ότι η απασχόληση είναι ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους και τους μακροχρόνια άνεργους·

Η εσωτερική αγορά

43.  χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· εκτιμά, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της Επιτροπής για τον καθορισμό των ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με την ενιαία αγορά, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι επαρκές· ζητεί να καταβληθούν πιο αποφασιστικές προσπάθειες για την καθοδήγηση και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών προκειμένου να εξασφαλισθεί συνεπής και δίκαιη εφαρμογή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη, καθώς και για τη μέτρηση των συνεπειών της οικονομικής διακυβέρνησης σε όλα τα κράτη μέλη·

44.  υποστηρίζει την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής, στο πλαίσιο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για το 2015, στη σπουδαιότητα της εξάλειψης των αδικαιολόγητων περιορισμών και φραγμών εισόδου σε βασικούς τομείς· ζητεί επιπλέον από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις αυτές και να άρουν, κατεπειγόντως, αυτά τα εμπόδια που παρακωλύουν την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς·

45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους προέδρους του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωομάδας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ολοκληρωμένο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ μέσω ενός συνδυασμού εργαλείων μακροοικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας, στοιχείο απαραίτητο για την παρακολούθηση της σύγκλισης και τη διαχείριση της αλληλεξάρτησης των κρατών μελών,

Στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) παρέχουν συμβουλές σε μεμονωμένα κράτη μέλη σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών. Οι ΣΑΧ του 2015 βασίζονται στις προτεραιότητες πολιτικής που επισημαίνονται στην τελευταία ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης της Επιτροπής και έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2015.

Οι οικονομικές προβλέψεις για το επερχόμενο έτος δείχνουν σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αύξηση του πληθωρισμού και βελτίωση των δημοσιονομικών προοπτικών, εν μέρει λόγω των σημαντικών δημοσιονομικών προσπαθειών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αναλαμβάνονται από πολλά κράτη μέλη. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα θεμέλια της οικονομικής ανάπτυξης παραμένουν εύθραυστα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής χαιρετίζει τις τέσσερις κύριες προτεραιότητες πολιτικής που προσδιορίζονται στον κύκλο του τρέχοντος έτους: ενίσχυση των επενδύσεων, υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομική ευθύνη, καθώς και βελτίωση των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών.

Λαμβάνοντας υπόψη το πολύ χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των ΣΑΧ στα περισσότερα κράτη μέλη, ο εισηγητής αντιλαμβάνεται ότι μόνο εάν υπάρξει υλοποίηση των φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα βελτιωθεί η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση και η απασχόληση στην ΕΕ. Επιπλέον, ο εισηγητής τονίζει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν σοβαρή προϋπόθεση για να επιτευχθούν πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα για τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως το ΕΤΣΕ.

Ο εισηγητής σημειώνει με ανησυχία τους υψηλούς δείκτες ανεργίας στα περισσότερα κράτη μέλη. Τονίζει ότι οι ευέλικτες αγορές εργασίας έχουν καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας. Ο εισηγητής πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθούν οι δείκτες απασχόλησης θα πρέπει να υπάρξει μετατόπιση από τη φορολόγηση της εργασίας σε άλλες πηγές φορολογίας.

Το 2015 επεφύλασσε σημαντική μείωση του αριθμού των ΣΑΧ, προκειμένου να επικεντρωθούν σε βασικά ζητήματα προτεραιότητας, αντανακλώντας την προσπάθεια της Επιτροπής να απλουστευθεί ολόκληρη η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή, ωστόσο, πιστεύει επίσης ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η διαδικασία και, έτσι, να αυξηθούν οι δείκτες εκτέλεσης και αποτελεσματικότητας των ΣΑΧ. Ως παράδειγμα αυτου, ο εισηγητής αναφέρει την αύξηση του εθνικού ενστερνισμού των ΣΑΧ, με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων σε όλη τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) διοργάνωσε ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων, η οποία επέτρεψε την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Συγκεκριμένα, ανέδειξε τον ζωτικό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην προετοιμασία των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), αυξάνοντας έτσι την κυριότητα των ΣΑΧ σε εθνικό επίπεδο, με την προσθήκη της δημοκρατικής λογοδοσίας σε ολόκληρη την διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μια σύνοψη με τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται από αυτή την ανταλλαγή παρατίθεται κατωτέρω.

Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών: Υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προέβη σε ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της πολιτικής: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015. Στη συνεδρίαση παρέστησαν εκπρόσωποι από το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Εσθονία , την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θεωρήθηκε από την μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων ως κατάλληλο πλαίσιο για τον συντονισμό των πολιτικών εντός της ΕΕ. Οι τελευταίες τροποποιήσεις με σκοπό τον εξορθολογισμό του σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των πιο στοχευμένων διατυπώσεων και την έγκαιρη δημοσίευση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ΣΑΧ), ήταν σε μεγάλο βαθμό ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί αρκετοί τομείς που χρήζουν βελτίωσης:

Εφαρμογή των ΣΑΧ - η τρέχουσα εμπειρία έχει δείξει ότι οι ΣΑΧ που εφαρμόζονται με μη ικανοποιητικό τρόπο, αντανακλώντας κυρίως την έλλειψη ενστερνισμού από τα κράτη μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια, συμμετέχουν συνήθως μόνο σε πολύ προχωρημένα στάδια του εξαμήνου (π.χ. κατάρτιση του προϋπολογισμού το φθινόπωρο). Ως εκ τούτου, η έγκαιρη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, όπως, επί παραδείγματι, από την άνοιξη (π.χ. προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και προγράμματα σταθερότητας/σύγκλισης, κοινοβουλευτική συζήτηση επί των σχεδίων ΣΑΧ της Επιτροπής), θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση όχι μόνο του ρυθμού υλοποίησης των συστάσεων καθαυτών, αλλά και δημοκρατική λογοδοσία της όλης διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά τη ζώνη του ευρώ, η μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ ως σύνολο και στα επιμέρους κράτη μέλη, θεωρήθηκε επίσης ως παράγοντας αύξησης της προόδου των χωρών στον τομέα των ΣΑΧ (ιδίως σε σχέση με τη βέλτιστη δημοσιονομική στάση στη ζώνη του ευρώ ή την τρέχουσα ρύθμιση του λογαριασμού εντός της ζώνης του ευρώ).

Πεδίο εφαρμογής του πλαισίου - Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες θεώρησαν ότι ο υφιστάμενος σχεδιασμός δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την κοινωνική διάσταση της όλης διαδικασίας, με τις ΣΑΧ να στηρίζονται σε υπεραπλουστευμένα θεμέλια υπό μορφή περισσότερων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δεν θα οδηγήσει αυτομάτως σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και καλύτερες θέσεις εργασίας. Κατά συνέπεια, υποστηρίχθηκαν περισσότερο φιλική προς την ευημερία και εστιασμένη ανά χώρα προσέγγιση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Η ευελιξία του πλαισίου - Αρκετοί σύνεδροι ζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την απόφαση των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα για την εφαρμογή των ΣΑΧ γενικών και την αξιολόγηση των δημοσιονομικών στόχων στο πίσω μέρος της κρίσης των προσφύγων ειδικότερα. Επιπλέον, το πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει επαρκή ευελιξία, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στους εθνικούς εκλογικούς σχεδιασμούς που θα μπορούσαν να προκύψουν, για παράδειγμα, σε καθυστερήσεις στην προετοιμασία των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων (δηλαδή στην περίπτωση γενικών εκλογών στην Πορτογαλία και την Πολωνία αυτό το φθινόπωρο).

Εφαρμογή του πλαισίου - Το στοιχείο αυτό έφερε στο προσκήνιο στο πλαίσιο της συζήτησης για το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας και ορισμένοι από τους συμμετέχοντες θεώρησαν ότι οι συστάσεις με στόχο τη μείωση των ανισορροπιών του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δεν είχε συμμετρία στις ελλειμματικές και πλεονασματικές χώρες, όχι μόνο όσον αφορά τη διατύπωσή τους, αλλά και την υλοποίησή τους. Επιπλέον, το πλαίσιο καθαυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το μέγεθος του κράτους μέλους. Από την άλλη πλευρά, ορισμένα μέλη αντέτειναν ότι το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας αντανακλά επιτυχημένο το οικονομικό μοντέλο της χώρας και, κατά συνέπεια, η κριτική ήταν αδικαιολόγητη, τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική σκοπιά. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι οι η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) αρθρώνεται γύρω σε ενδεικτικά κατώτατα όρια (συμπεριλαμβανομένου του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών) και όχι στα θεμιτά ανώτατα όρια, όπως είναι η περίπτωση του δημόσιου ελλείμματος στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικών Ελλειμμάτων (ΔΥΕ). Τέλος, εφόσον όλα τα άλλα στοιχεία είναι ίδια, μια χώρα με πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών παραμένει σε οικονομικά ασφαλέστερη θέση.

Ο ρόλος της Ευρωομάδας - Το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου της Ευρωομάδας και του ρόλου της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συζητήθηκε έντονα ενόψει του γεγονότος ότι δεν έχει επίσημη εδραίωση στις Συνθήκες ούτε δημοκρατική νομιμοποίηση, ενώ λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό η Ευρωομάδα έχει το δικαίωμα να λάβει μια απόφαση, όταν δεν εκπροσωπούνται σε αυτήν όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

Άλλα θέματα - Οι συμμετέχοντες επίσης συζήτησαν εν συντομία τους πιθανούς τρόπους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών της ΕΕ, την ανάγκη θέσπισης κοινών κανόνων για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρώπης, ή την απουσία εκπροσώπησης, σε πολυμερή φόρα. Προεβλήθη επίσης το ζήτημα της εναρμόνισης της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της διαρθρωτικής δημοσιονομικής προσαρμογής.

Εν κατακλείδι, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη δυνατότητα εξέτασης θεμάτων που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό εξάμηνο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για πιο τακτικές ανταλλαγές, και μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και ευρύτερα θέματα (όπως ένα παράθυρο διαλόγου για την έκθεση των πέντε Προέδρων). Τέλος, ο πρόεδρος του ECON κ. Gualtieri παρατήρησε ότι, όσον αφορά την οικονομική πολιτική, μια γενική συναίνεση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κοινών κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής σε επίπεδο ζώνης ευρώ, έτσι ώστε να καθορίσει μείγμα πολιτικής, θα βοηθούσε την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Όσον αφορά τις διαδικαστικές πτυχές, ζήτησε από τους εκπροσώπους τόσο των ευρωπαϊκών και των εθνικών κοινοβουλίων να αναζητήσουν τρόπους για θετική συμβολή στην Επιτροπή και να την ενίσχυση της δημοκρατικής διάστασης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

29.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015

(2015/2210(ΙΝΙ))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Jean Arthuis

(*)  Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 28 Νοεμβρίου 2014, ορίζει τρεις βασικούς πυλώνες για το 2015 (τη συντονισμένη ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις, την ανανέωση της δέσμευσης για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα για τη δημοσιονομική υπευθυνότητα) και επικεντρώνεται για πρώτη φορά στη συμβολή που πρέπει να έχει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στην υλοποίηση αυτών των πυλώνων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την έγκριση του κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συνδέονται με το Ταμείο Συνοχής, τη μεταφορά των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων της περιόδου 2007-2013 που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 στα έτη 2015, 2016 και 2017, και την αύξηση της προχρηματοδότησης της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη νεολαία, το εξάμηνο που συμπληρώθηκε ήταν πλούσιο σε εφαρμογές του προϋπολογισμού για την επίτευξη των σκοπών που είχε ορίσει η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός κατέδειξε με τον τρόπο αυτό την προστιθέμενη αξία του, αλλά και τα όρια μιας ευρωπαϊκής πολιτικής δράσης, που είναι ο προϋπολογισμός, ο οποίος δεν τροφοδοτείται από πραγματικούς ιδίους πόρους, παραμένει στο 1% του ΑΕΠ και περιορίζεται από ένα επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά τον προϋπολογισμό 2016 ήταν να μειώσει τις υποχρεώσεις κατά 563,6 εκατομμύρια ευρώ και τις πληρωμές κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, υποτιμώντας για άλλη μία φορά τις πραγματικές ανάγκες πληρωμών της ΕΕ και , ως εκ τούτου, ερχόταν σε αντίθεση με το σχέδιο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκκαθάριση των ανεξόφλητων λογαριασμών

1.  επιδοκιμάζει την υποβολή της έκθεσης των πέντε προέδρων με τίτλο «Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης», ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή της είναι υπερβολικά αργό, καθώς και για την απόσταση μεταξύ του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και της ανάγκης για μεταρρυθμίσεις που προκάλεσε η ελληνική κρίση·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα που λήφθηκαν για την απλοποίηση και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και συγκεκριμένα: μεγαλύτερη εστίαση στις προτεραιότητες, μείωση των εγγράφων και η αύξηση του χρόνου για τη συζήτηση επί αυτών, εντονότερη πολιτική διάσταση, και αυξημένη συμμετοχή των εθνικών αρχών·

3.  επιδοκιμάζει τις προτάσεις που διατυπώθηκαν όσον αφορά την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και ιδίως την πρόταση για προσαρμογή των δομών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ιδιαιτερότητες του ενιαίου νομίσματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση μίας ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

4.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή κατανοεί τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθνικές και περιφερειακές αρχές στην προώθηση των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στην επίδειξη δημοσιονομικής υπευθυνότητας και στην ώθηση των επενδύσεων με απώτερο σκοπό τη στήριξη των απασχολήσεων και της ανάπτυξης·

5.  επικροτεί την έκκληση για ενσωμάτωση στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης διακυβερνητικών μηχανισμών, όπως η συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση, και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας, θέτοντας με τον τρόπο αυτό ένα τέλος στο έλλειμμα δημοκρατικής νομιμότητας·

6.  τονίζει ότι η εφαρμογή όλων των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για τον προβληματισμό σχετικά με έναν μηχανισμό δημοσιονομικής σταθερότητας για την ευρωζώνη, ο οποίος αποτελεί την απαρχή της ιδέας για ένα ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών· επισημαίνει ότι η δημοσίευση λευκής βίβλου για το θέμα αυτό, η οποία έχει αναγγελθεί για την άνοιξη του 2017, συμπίπτει με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά του αυτή η συμπληρωματική χρηματοδότηση ή ο μηχανισμός να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πεδίου δημοσιονομικού ελέγχου του Κοινοβουλίου και να χρηματοδοτηθεί καθ’ υπέρβαση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020·

8.  επαναλαμβάνει την ανάγκη θέσπισης ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο πρέπει να οδηγήσει σε μια πραγματική αναδιάρθρωση των τρόπων χρηματοδότησης της Ένωσης χωρίς να αυξάνεται το φορολογικό βάρος των πολιτών και δημιουργώντας μια πραγματική σύνδεση μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών αρχών· σε αυτό το πλαίσιο, προσβλέπει στην ανάλυση και τη συζήτηση επί των προτάσεων που θα καταθέσει το επόμενο έτος η ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους·

9.  υπενθυμίζει ότι το 2015 εξακολουθούν να υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλες ελλείψεις πληρωμών, οφειλόμενες σε μεγάλο βαθμό σε ανεπαρκή ανώτατα όρια πληρωμών και σε ανεπαρκείς προβλέψεις στον προϋπολογισμό· εκφράζει τον φόβο ότι αυτό θα συνεχίσει να θέτει σε κίνδυνο την ορθή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων του ΠΔΠ 2014-2020 και να αποβαίνει εις βάρος των δικαιούχων, ιδίως τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών που αντιμετωπίζουν οικονομικούς και κοινωνικούς περιορισμούς·

10.  επιδοκιμάζει την έγκριση του κανονισμού με τον οποίο ιδρύεται το ΕΤΣΕ ως μέσο προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων και υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο στην ελαχιστοποίηση της ανακατανομής από τον Ορίζοντα 2020 και τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για μείωση των περικοπών κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

11.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την επιτυχία αυτού του σχεδίου επενδύσεων και, συνεπώς, θα εργαστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση για την υλοποίησή του, και ιδίως με σκοπό να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις επενδυτικές δαπάνες και τα δημόσια χρέη των κρατών μελών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

13

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

24.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2015

(2015/0000(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Sergio Gutiérrez Prieto

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν μεγάλα ελλείμματα, ενώ άλλα συσσωρεύουν μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και ότι υπάρχει ανάγκη να εκπονήσουν προγράμματα φορολογικής ευθύνης που να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές αυτές και να είναι συμβατά με τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, εξασφαλίζοντας ποιοτική απασχόληση, οικονομική ανάπτυξη και, κατά συνέπεια, ένα βιώσιμο κράτος πρόνοιας για τις μελλοντικές γενιές· ζητεί από την Επιτροπή, η οποία έχει ήδη λάβει τις εθνικές προτάσεις προϋπολογισμού για το 2016, και στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής που ορίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, να κάνει πλήρη χρήση της υπάρχουσας ευελιξίας του(8) ώστε να εξασφαλιστεί, εφόσον είναι αναγκαίο, μια ευέλικτη διαδικασία εθνικής ευθύνης, η οποία να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις κυκλικές συγκυρίες στα κράτη μέλη και να επιτρέπει την υιοθέτηση κοινωνικά υπεύθυνων και οικονομικά αποδοτικών πολιτικών με στόχο την δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας που θα έχουν ως αποτέλεσμα ποιοτικές θέσεις εργασίας και κοινωνικές επενδύσεις σε ποιοτικές υπηρεσίες·

2.  θεωρεί ότι, ενώ τα κράτη μέλη με υψηλά ελλείμματα ή επίπεδα χρέους θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη δημοσιονομικής βιωσιμότητας, τα κράτη μέλη που έχουν δημοσιονομικά περιθώρια θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το περιθώριο για να ενθαρρύνουν την εγχώρια ζήτηση και την πραγματοποίηση φιλικών προς την ανάπτυξη επενδύσεων·

3.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι καμία γενική αναφορά δεν γίνεται στους στόχους της Ευρώπης 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· τονίζει ότι οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόλησης δεν θα πρέπει να εξετάζονται μόνο από άποψη κόστους, αλλά και υπό το πρίσμα του μακροπρόθεσμου οφέλους· για τον λόγο αυτό, ζητεί την ενσωμάτωση των σχετικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στο νέο πλαίσιο αξιολόγησης που θα διασφαλίζει ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις θα προτείνονται σε όλες τις χώρες που δεν σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, την εξασφάλιση αξιοπρεπών θέσεων εργασίας που θα οδηγούν σε ποιοτική απασχόληση, την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την προώθηση της δια βίου μάθησης, την αποδοτικότητα των πόρων και την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής·

4.  ζητεί οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις να περιλάβουν τη σύσταση της Επιτροπής(9) σχετικά με την προληπτική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο αφερεγγυότητας και την απαλλαγή εκ των χρεών των επιχειρηματιών σε κατάσταση χρεωκοπίας, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για νομικά, με στόχο τη δημιουργία δεύτερης ευκαιρίας για τις επιχειρήσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα επέκτασης αυτών των προγραμμάτων σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο έξωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή μέσω της μείωσης του κινδύνου δημιουργίας αστέγων· υπογραμμίζει ότι παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί η πίεση των νοικοκυριών λόγω χρηματοοικονομικού κινδύνου, εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη δεκαετία και ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των επιπέδων χρηματοοικονομικού κινδύνου στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και στα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα(10)·

5.  σημειώνει ότι, ενώ τα ελλείμματα έχουν μειωθεί σε ορισμένες χώρες, η διαδικασία αυτή έχει επίσης προκαλέσει πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ένωση· χαιρετίζει ως εκ τούτου την προώθηση μιας ευρωπαϊκής επενδυτικής πολιτικής με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας· φρονεί ότι οι κύριοι στόχοι των σχεδίων που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΣΕ θα πρέπει να είναι η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας που να έχουν ως αποτέλεσμα ποιοτική απασχόληση και η επίτευξη κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής· θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα που ανταποκρίνονται στην έκκληση του Κοινοβουλίου(11) για προώθηση των κοινωνικών επενδύσεων, όχι μόνο με σκοπό την επιδίωξη του κέρδους, αλλά και με στόχο την προώθηση θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και την μείωση των ανισοτήτων μέσω, μεταξύ άλλων, της βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών και της υποστήριξης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για συγκεκριμένες ομάδες μειονεκτούντων ατόμων· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη ενίσχυσης των ρυθμιστικών εργαλείων της Επιτροπής (όπως η αξιολόγηση του αντίκτυπου, η αξιολόγηση κ.λπ.) και την ανάγκη εφαρμογής μορφών ελέγχου και παρακολούθησης, όπου γίνονται επενδύσεις·

6.  τονίζει ότι, μολονότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση πρόσβασης σε πιστώσεις, τον περιττό διοικητικό φόρτο και τη γραφειοκρατία που εμποδίζουν την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους, καθώς και το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας τους· λαμβάνει υπό σημείωση την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού και διοικητικού περιβάλλοντος, προκειμένου να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα και οι συνθήκες για τις ΜΜΕ και υποστηρίζει τις συστάσεις που οδηγούν σε βελτίωση με ταυτόχρονη τήρηση των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων· τονίζει τη σημασία των επενδύσεων στην ανάπτυξη καινοτόμων διαύλων χρηματοδότησης, όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση και οι μικροπιστώσεις και των επενδύσεων με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων προώθησης της πράσινης απασχόλησης·

7.  υπενθυμίζει ότι οι περιφέρειες που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα έχουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη· φρονεί, κατά συνέπεια, ότι χρειάζονται επενδύσεις για να βελτιωθούν οι δυνατότητες ανάπτυξής τους και να προσελκυστούν οι άνθρωποι για να ζήσουν στις εν λόγω περιοχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους·

8.  σημειώνει τις συστάσεις σχετικά με την ανάγκη προόδου των νέων εργασιακές μεταρρυθμίσεις, και ζητεί οι μεταρρυθμίσεις αυτές, αν πραγματοποιηθούν, να εγγυηθούν κοινωνική προστασία και κοινωνικό διάλογο (σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές) και να εξασφαλίσουν την αναγκαία πολιτική συναίνεση προκειμένου να είναι βιώσιμες και ουσιαστικές· φρονεί ότι οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες και δεν πρέπει να καταλήξουν, για παράδειγμα, στον αποκλεισμό των εργαζομένων από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, σε χαμηλότερα ποσοστά παραγωγικότητας ή σε χαμηλότερα επίπεδα απασχόλησης· ζητεί από τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εργασίας όπου εξακολουθούν να είναι αναγκαίες, επωφελούμενα από το γεγονός ότι ο κύκλος έχει πλέον φθάσει σε σημείο καμπής· οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να είναι ικανές να μειώσουν τον κατακερματισμό, να ενθαρρύνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να θέσουν τέλος στην ανασφάλεια και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, ούτως ώστε να αυξηθούν η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και παράλληλα να εξασφαλιστούν περισσότερες θέσεις εργασίας και αξιοπρεπείς μισθοί, μέσω επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο· τονίζει ότι εξίσου σημαντική για τη δημιουργία μιας βιώσιμης αγοράς εργασίας, είναι η πραγματοποίηση άλλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως η εκ νέου εκβιομηχάνιση·

9.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κατευθύνσεις πολιτικής των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, τη μείωση του κατακερματισμού, την εξασφάλιση καλύτερης πρόβλεψης και αντιστοίχισης των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας, την πρόοδο της ένταξης ευάλωτων ομάδων, τη μείωση της φτώχειας των εργαζομένων, την προώθηση της ισότητας των φύλων, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσω άτυπων συμβάσεων και την παροχή μεγαλύτερης κοινωνικής προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους·

10.  χαιρετίζει τη μείωση των ποσοστών ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει, ωστόσο, ότι τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση κατά την εφαρμογή ουσιαστικών ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, η οποία να στοχεύει τόσο στην απασχολησιμότητα των αιτούντων εργασία όσο και σε μια αγορά εργασίας με λιγότερους αποκλεισμούς και να συμπεριλαμβάνει επίσης πρόσθετα μέτρα στήριξης τόσο για τα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και για τους εργοδότες· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και των παρωχημένων δεξιοτήτων ως μέσο για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και πιστεύει ότι είναι απαραίτητο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός των πολιτικών αυτών· ζητεί για τους λόγους αυτούς να ληφθούν εντατικότερα μέτρα για την στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη της αποτελεσματικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, εργοδοτικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων, καθώς και για να αντιμετωπισθεί η ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και να διευκολυνθεί η αναζήτηση εργασίας στην Ένωση·

11.  επισημαίνει ότι η έλλειψη ή ο αργός ρυθμός των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί γνωστό πρόβλημα σε ορισμένα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει πιο εντατικά, ως μέρος των στόχων της στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, την εκτίμηση της ζημίας στη μεσοπρόθεσμη δημιουργία θέσεων εργασίας που προκύπτει από την έλλειψη της ευθύνης που επιδεικνύουν ορισμένα κράτη μέλη παραλείποντας να πραγματοποιήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

12.  αναγνωρίζει ότι ο καθορισμός κατώτατων μισθών αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

13.  επισημαίνει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχουν προειδοποιήσει για τα κοινωνικά (φτώχεια στην εργασία) και τα οικονομικά (συρρίκνωση εσωτερικής ζήτησης) προβλήματα που συνδέονται με την υποτίμηση των μισθών που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια· τονίζει εν προκειμένω ότι μια κατάλληλη μισθολογική πολιτική έχει ζωτική σημασία για τη διατήρηση της εσωτερικής ζήτησης και ότι, για τον λόγο αυτό, οι αυξήσεις των μισθών θα πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα στις αλλαγές της παραγωγικότητας· υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει κάποια αναφορά στη σημασία της αύξησης των μισθών, ειδικά στις χώρες όπου οι μισθοί είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, πάντα όμως σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας· υπενθυμίζει ότι οι ελάχιστοι μισθοί διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και επαναλαμβάνει το αίτημά του για την εκπόνηση μελέτης(12) για το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αγοραστική δύναμή τους· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατώτατους μισθούς σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές και να εξετάσουν τις επιπτώσεις τους για τη φτώχεια στην εργασία, το εισόδημα των νοικοκυριών, τη συνολική ζήτηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

14.  επισημαίνει ότι ορισμένες εργασιακές μεταρρυθμίσεις εισήγαγαν νέες συμβατικές φόρμουλες και ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, ορισμένες από αυτές έχουν αυξήσει την επισφάλεια στην αγορά εργασίας, λόγω του γεγονότος ότι σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν άδικη ευελιξία από τις νεότερες γενιές· παρατηρεί με ανησυχία τα αριθμητικά στοιχεία ορισμένων κρατών μελών, των οποίων τα ποσοστά προσωρινής απασχόλησης είναι πάνω από 90 % για τις νέες συμβάσεις, γεγονός που πλήττει ιδιαίτερα του νέους και τις γυναίκες και που, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ(13), αποτελεί μία από τις άμεσες αιτίες αύξησης της ανισότητας, παρόλο που, ενίοτε, τέτοιου είδους εργασιακές ρυθμίσεις συχνά αναζητούνται εκούσια από τους εργαζόμενους, διότι επιτρέπουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ή την απόκτηση πρόσθετου εισοδήματος· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ των εθνικών πολιτικών και της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο αντίκτυπος σε αυτές τις ομάδες προτεραιότητας· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την επέκταση των «συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας»· πιστεύει ότι όλοι οι τύποι συμβατικών διακανονισμών πρέπει να παρέχουν στους εργαζομένους πρόσβαση σε ένα βασικό σύνολο δικαιωμάτων και κατάλληλης κοινωνικής προστασίας·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους την έκθεση του ΔΝΤ(14) σχετικά με τις αιτίες και τις συνέπειες της ανισότητας, η οποία αναφέρει ότι η αύξηση του εισοδηματικού χάσματος ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη και τις δυνατότητες για δημιουργία θέσεων εργασίας· απευθύνει έκκληση για ενίσχυση των προσπαθειών για μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία προς άλλες πηγές, για αποτελεσματική δράση στον τομέα της φορολόγησης της εργασίας και για δικαιότερες αγορές εργασίας που να εξασφαλίζουν ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρώπη και αναδιανεμητικές πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και τη διευκόλυνση μεγαλύτερης και ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης·

16.  επισημαίνει ότι τα υψηλά ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας στην Ένωση, ιδιαίτερα σε ορισμένα κράτη μέλη, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που χάνουν τα οφέλη τους πριν από την εύρεση νέας θέσης εργασίας· παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν περιορίσει την πρόσβαση σε τέτοιου είδους παροχές ή έχουν μειώσει τα διαθέσιμα ποσά ή/και την περίοδο χορήγησης των παροχών· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να διατηρήσουν μια ισορροπία μεταξύ της επαρκούς κοινωνικής προστασίας και της παροχής κατάλληλων κινήτρων για την ενεργητική αναζήτηση εργασίας που να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη χωρίς τιμωρητικούς όρους που υπονομεύουν τα κοινωνικά δικαιώματα· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ισχυρά μέτρα ενεργοποίησης ούτως ώστε να επιτευχθούν ουσιαστικότερα αποτελέσματα· αναγνωρίζει ότι η βελτίωση της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής προστασίας, με στόχο να ενεργοποιηθούν η υποστήριξη και η προστασία των ανθρώπων και να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο ισχυρότερη κοινωνική συνοχή, είναι βασικές συνιστώσες της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης· ζητεί να διενεργηθεί ειδική μελέτη σχετικά με τα εν λόγω κίνητρα σε επίπεδο ΕΕ, και καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, συστήματα ελάχιστου εισοδήματος για την αντιμετώπιση θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού και την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για τα νοικοκυριά·

17.  χαιρετίζει τη μείωση των ποσοστών ανεργίας των νέων, αλλά επισημαίνει ότι εξακολουθούν να είναι σε ανησυχητικά επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη, ενώ κατά βάση δεν οφείλονται στη καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η εργασιακή ανασφάλεια και η υποαπασχόληση έχουν επίσης αυξηθεί και ότι το 2014 το 43% των νέων εργάζονταν υπό συνθήκες προσωρινής απασχόλησης, ενώ το 32% είχαν θέσεις μερικής απασχόλησης· εκφράζει επιδοκιμασία για την απόφαση της Επιτροπής να αποδεσμεύσει 1 δισ ευρώ ως προκαταβολή επί της χρηματοδότησης για το σχέδιο Εγγύησης για τη Νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το συντομότερο και με αποτελεσματικό τρόπο όλα τα διαθέσιμα κονδύλια για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας Εγγύησης για τη Νεολαία με βάση ελάχιστα πρότυπα ποιότητας· ζητεί, εξάλλου, τα κονδύλια αυτά να παρακολουθούνται προσεκτικά και ανελλιπώς, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα βοηθούν τους νέους να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην αγορά εργασίας καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην εκμάθηση γλωσσών και να διευκολύνουν την κινητικότητα, μέσω προγραμμάτων όπως το ERASMUS+ ή το ERASMUS για νέους επιχειρηματίες, και να λάβουν επίσης μέρος στο δίκτυο EURES· τονίζει επίσης τη σημασία της προώθησης και της ενθάρρυνσης της μαθητείας ως μέσου με το οποίο οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν τα επαγγελματικά προσόντα που θα διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας·

18.  επισημαίνει ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σημαντική διαφορά μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την επιτυχία της εφαρμογής της Εγγύησης για τη Νεολαία και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων· σημειώνει ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εκτιμά ότι η επίλυση του προβλήματος της ανεργίας των νέων στην Ένωση απαιτεί προϋπολογισμό 21 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι η τρέχουσα δημοσιονομική δέσμευση της Επιτροπής είναι εντελώς ανεπαρκής και πρέπει να αυξηθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις νεολαίας για να προτείνει ελάχιστα πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του κοινωνικού και μισθολογικού ντάμπινγκ στην ΕΕ, δεδομένου ότι ζημιώνει σοβαρά τους θιγόμενους εργαζομένους και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη· επίσης, ζητεί να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε αυτές τις προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα·

20.  υπογραμμίζει ότι ειδικά η εργασιακή ανασφάλεια των νέων έχει αρνητικές συνέπειες στις αποφάσεις τεκνοποίησης και, ως εκ τούτου, επηρεάζει αρνητικά τις δημογραφικές προοπτικές των κρατών μελών·

21.  υπενθυμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας, η οποία είναι επιζήμια για την οικονομία της ΕΕ, οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό και στρεβλώσεις της αγοράς και επιφέρει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη κοινωνικής και εργασιακής προστασίας για τους εργαζομένους· ως εκ τούτου, ζητεί την ταχεία έναρξη λειτουργίας της ευρωπαϊκής πλατφόρμας κατά της αδήλωτης εργασίας·

22.  θεωρεί ότι οι φετινές συστάσεις έχουν επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στην αγορά εργασίας και όχι στην αντιμετώπιση των προκλήσεων των μειωμένων υπηρεσιών και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται σε όσους έχουν ανάγκη· υπενθυμίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην έγκαιρη παρέμβαση και την πρόληψη και στις υψηλής ποιότητας, προσιτές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης από νεαρή ηλικία, της υποστήριξης της οικογένειας και της κοινότητας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγειονομικής περίθαλψης· τονίζει ότι η αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε σημαντική δημιουργία θέσεων εργασίας στον κοινωνικό τομέα, αν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, και ότι οι τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας αποτελούν κρίσιμους τομείς για επενδύσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση βιώσιμων οικονομιών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προόδου σχετικά με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, για την πραγματοποίηση επενδύσεων στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας όσον αφορά την ποιότητα της απασχόλησης·

23.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με έκθεση του ΔΝΤ(15), η προοδευτικότητα των φορολογικών συστημάτων έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια σε ορισμένα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανισότητας· θεωρεί ότι η φορολογική επιβάρυνση ήταν πολύ μεγαλύτερη για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους και τις ΜΜΕ με υψηλότερους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές· αναγνωρίζει ότι, ενώ η φορολογία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα συστήματα προοδευτικής φορολόγησης συμβάλλουν στην άμβλυνση των χειρότερων επιπτώσεων των οικονομικών κρίσεων και αναγνωρίζει επίσης τη σημασία της μείωσης των φόρων εργασίας και επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της ζήτησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας με ταυτόχρονη εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας· επιμένει ότι η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

24.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της χαμηλής συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω της αντιμετώπισης του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας, του μισθολογικού χάσματος των φύλων και της άνισης κατανομής των ευθυνών φροντίδας· τονίζει ότι χρειάζεται μια ευρύτερη προσέγγιση στα θέματα της ισότητας των φύλων πέρα από τους δείκτες απασχόλησης·

25.  λαμβάνει υπό σημείωση την εν δυνάμει αξία των ευρωπαϊκών αυτόματων σταθεροποιητών· σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν έχει συμπεριλάβει στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις τη σημασία της διατήρησης ισχυρών αυτόματων σταθεροποιητών στα κράτη μέλη, ως συνέχεια της ανακοίνωσής της για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(16), και παρά τον σημαντικό ρόλο τους στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και της οικονομικής ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ουσιαστικότερη ανάλυση και να ενθαρρυνθούν ο εντοπισμός και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, να προβεί σε λεπτομερή επισκόπηση των επιλογών των κρατών μελών σε διάφορους τομείς πολιτικής και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων·

26.  σημειώνει ότι η κοινωνική οικονομία απασχολεί πάνω από 14 εκατομμύρια άτομα, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 6,5 % των εργαζομένων στην ΕΕ· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων - που είναι κυρίως ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις - δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε δημόσια ή ιδιωτική χρηματοδότηση· υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη να υποστηριχθούν περισσότερο οι εν λόγω επιχειρήσεις, για παράδειγμα, με τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης, όπως τα ευρωπαϊκά ταμεία, οι μικροπιστώσεις ή η συμμετοχική μικροχρηματοδότηση ή με τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην ψηφιακή οικονομία· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας ως μέσου προώθησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην Ευρώπη, σύμφωνα με την στρατηγική Ευρώπη 2020·

27.  θεωρεί ότι, παρόλο που η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι «η φτώχεια και η περιθωριοποίηση έχουν αυξηθεί»(17), με 1 στα 4 άτομα να ζουν σήμερα υπό συνθήκες φτώχειας, είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στον στόχο μείωσης της φτώχειας της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητεί να υπάρξει ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμησή της φτώχειας με βάση την πρόσβαση σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας που να οδηγούν σε ποιοτική απασχόληση, τις υπηρεσίες και την ενεργοποίηση του ελάχιστου εισοδήματος και της κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας· τονίζει ότι η εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, η ενδυνάμωση της απασχόλησης αποτελούν ένα από τα κυριότερα μέσα καταπολέμησης της φτώχειας· τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί η αύξηση της ατομικής υπερχρέωσης ως κατάσταση που αυξάνει την προσωπική και τη γενική οικονομική ευπάθεια·

28.  τονίζει ότι η απασχόληση είναι ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους και τους μακροχρόνια άνεργους·

29.  σημειώνει με ανησυχία την ταχεία αύξηση των ακραίων μορφών φτώχειας όπως της έλλειψης στέγης σε πολλά κράτη μέλη· ζητεί οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις να απευθύνονται σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις στρατηγικές κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης των ακραίων μορφών φτώχειας, όπως η έλλειψη στέγης· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των αστέγων και όσων κινδυνεύουν να μείνουν άστεγοι μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών που θα βασίζονται στην πρόληψη, προσεγγίσεων με επίκεντρο την στέγαση, της αναθεώρησης των κανονισμών και των πρακτικών που αφορούν τις εξώσεις και της ύπαρξης πραγματικά προσιτής στέγασης που θα εξασφαλίζει σταθερότητα και τον τερματισμό της ποινικοποίησης των αστέγων· ζητεί να βελτιωθεί η διακρατική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η αμοιβαία μάθηση και αναγνωρίζει τον ρόλο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EASI) εν προκειμένω·

30.  ζητεί στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος να ληφθούν υπόψη οι επανειλημμένες συστάσεις του Κοινοβουλίου(18) για εξασφάλιση της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της επάρκειας των συντάξεων ανδρών και γυναικών με την ενίσχυση των συστημάτων συνταξιοδότησης, με στόχο την εξασφάλιση αξιοπρεπούς συνταξιοδοτικού εισόδημα που να είναι έστω υψηλότερο από το όριο της φτώχειας· θεωρεί ότι η σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής δεν είναι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης της πρόκλησης της δημογραφικής γήρανσης και ότι οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει επίσης, μεταξύ άλλων, να αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τα ποσοστά γεννήσεων, τη δημογραφική κατάσταση, την κατάσταση όσον αφορά την υγεία και την ευημερία, τις εργασιακές συνθήκες και τον βαθμό οικονομικής εξάρτησης υπενθυμίζει ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της δημογραφικής γήρανσης είναι να αυξηθεί το συνολικό ποσοστό απασχόλησης, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση των κοινωνικών επενδύσεων στην ενεργό γήρανση·

31.  εκφράζει ανησυχία για τον περιορισμένο ρόλο που διαδραμάτισαν τα εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών στην κατάρτιση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) και του προγράμματος σύγκλισης (ΠΣ) καθώς και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις· επισημαίνει ωστόσο τις αλλαγές στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015 με στόχο την αύξηση της ιδιοκτησίας σε εθνικό επίπεδο και τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει στην ουσία να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να προτιμήσει, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των υφιστάμενων μηχανισμών οικονομικής διακυβέρνησης, μια μεταρρύθμιση που να παρέχει περαιτέρω δημοκρατική νομιμοποίηση στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με την εξασφάλιση της συμμετοχής των ευρωπαϊκών και των εθνικών κοινοβουλίων στις διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης και με ταυτόχρονη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών·

32.  επικρίνει το γεγονός ότι δεν ζήτησαν όλα τα κράτη μέλη τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων τους, των εθνικών κοινωνικών εταίρων τους και της κοινωνίας των πολιτών στην εκπόνηση των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων· καλεί τα κράτη μέλη να περιλάβουν στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων λεπτομερή επισκόπηση στην οποία θα εξηγούν ποιος συμμετείχε και με ποιον τρόπο· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε απολογισμό των διαφορετικών εθνικών πρακτικών των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με σκοπό τη βελτίωση της συμμετοχής·

33.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σύσταση της Επιτροπής για μεταρρύθμιση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης ούτως ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά την παροχή καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες μέριμνας υψηλής ποιότητας – συμπεριλαμβανομένης της οικονομικά προσιτής πρόσβασης σε φάρμακα, ιδίως σε φάρμακα που σώζουν ζωές – καθώς και για εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας· παρατηρεί ότι, ως συνέπεια της κρίσης, ορισμένα κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν πλήρη κάλυψη της δημόσιας υγείας·

34.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν περιελήφθη στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις η σπουδαιότητα της πράσινης οικονομίας και οι δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας που παρέχει, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, μπορεί να δημιουργήσει πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020 στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τεθούν σε εφαρμογή φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

14

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Michaela Šojdrová, Νεοκλής Συλικιώτης, Амджад Башир

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa Estaràs Ferragut

25.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015

(2015/0000(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ildikó Gáll-Pelcz

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015(19),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2015: Ειδικές ανά χώρα συστάσεις» (COM(2015)0250),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις(20),

1.  επισημαίνει ότι η ενιαία αγορά παραμένει κατακερματισμένη και ότι δεν έχει υλοποιηθεί επαρκώς, ενώ εξακολουθεί να είναι αναξιοποίητο το μεγάλο δυναμικό για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καινοτομία και θέσεις απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να διασφαλίσουν ότι η ενιαία αγορά θα καταστεί εκ νέου μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Ένωσης· θεωρεί σημαντικό να αξιοποιηθεί στο μέγιστο το σημαντικό δυναμικό της ενιαίας αγοράς, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης για την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να υιοθετήσει τους στόχους μιας συνολικής, μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση για την περίοδο έως το 2020 και μετά· επαναλαμβάνει, κατά συνέπεια, την έκκλησή του για ταχεία εφαρμογή ολόκληρης της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, και παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ουσιαστικότερη χρήση των διαδικασιών επί παραβάσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συνεχίσει την περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικασιών επί παραβάσει στο πλαίσιο των μελλοντικών αναθεωρήσεων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να χαρακτηρισθεί η ενιαία αγορά ως ειδικός πυλώνας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβάνοντας ειδικές κατευθυντήριες γραμμές και ειδικές ανά χώρα συστάσεις επ’ αυτού, προκειμένου να περιλαμβάνει μια σαφή δέσμη προτεραιοτήτων όσον αφορά την πραγματική οικονομία· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των πυλώνων· υπενθυμίζει ότι η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση και ο αντίκτυπός της μπορούν να επιφέρουν αποτελέσματα μόνο με την επαρκή συμμετοχή όσων υλοποιούν και εφαρμόζουν τους κανόνες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να ενσωματώσει την ολοκλήρωση όλων των διαστάσεων της ενιαίας αγοράς –αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαια, εργατικό δυναμικό, ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακός τομέας– στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

3.  ζητεί την ενίσχυση της διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τη θέσπιση ενός συνόλου ειδικών δεικτών για τη μέτρηση των επιδόσεών του, καθώς και με τη συγκέντρωση περισσότερων δεδομένων· ζητεί να περιλαμβάνεται στις εκθέσεις ανά χώρα ειδική ενότητα στην οποία να επισημαίνονται τα εμπόδια και η πρόοδος στην εσωτερική αγορά·

4.  τονίζει ότι, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να έχει μια διάσταση ενιαίας αγοράς, η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών τους στον καθορισμό διαφοροποιημένων συνεισφορών στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), με βάση την αρχή της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν στα ετήσια ΕΠΜ τους μια ειδική και λεπτομερή ενότητα σχετικά με την ενιαία αγορά, στην οποία θα προσδιορίζονται αφενός η εξέλιξη της ολοκλήρωσής της σε εθνικό επίπεδο και αφετέρου τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν το επόμενο έτος· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει την ίδια δομή για τις ειδικές συστάσεις της ανά χώρα·

6.  τονίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία των εκθέσεων για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς των προηγούμενων ετών, δεδομένης της συμβολής τους στην επίτευξη των γενικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης από την Επιτροπή και στην αναγνώριση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κρίνει, ως εκ τούτου ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί έκθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για το έτος 2015 και ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η έκκληση του Κοινοβουλίου·

7.  χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· εκτιμά, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της Επιτροπής για τον καθορισμό των ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με την ενιαία αγορά, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι επαρκές· ζητεί να καταβληθούν πιο αποφασιστικές προσπάθειες για την καθοδήγηση και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών προκειμένου να εξασφαλισθεί συνεπής και δίκαιη εφαρμογή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη, καθώς και για τη μέτρηση των συνεπειών της οικονομικής διακυβέρνησης σε όλα τα κράτη μέλη·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τις επίμονες μακροοικονομικές ανισορροπίες σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους, τα σημερινά μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τους υπερβολικούς κινδύνους στα τραπεζικά συστήματα·

9.  υποστηρίζει την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής, στο πλαίσιο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για το 2015, στη σπουδαιότητα της εξάλειψης των αδικαιολόγητων περιορισμών και φραγμών εισόδου σε βασικούς τομείς· ζητεί επιπλέον από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις αυτές και να άρουν, κατεπειγόντως, αυτά τα εμπόδια που παρακωλύουν την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς·

10.  σημειώνει ότι η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του ευρωπαϊκού σχεδίου, και αναγνωρίζει ότι, για να λειτουργεί η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου χωρίς αποκλεισμούς, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει ενεργό ρόλο σε αυτή· ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις όσον αφορά την εσωτερική αγορά, να εξηγήσουν τους λόγους στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή (Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών)· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει τις εξηγήσεις αυτές ως βάση για την παροχή στοιχείων στην Επιτροπή σχετικά με την έγκαιρη εκπόνηση νέων ειδικών ανά χώρα συστάσεων, ώστε να δημοσιευτούν τον Μάιο·

11.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες σχετικά με ελλείψεις κατά την εφαρμογή· ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει το σύστημα παρακολούθησης και ανατροφοδότησης όσον αφορά τη νομική εφαρμογή· ζητεί από την Επιτροπή να επαναξιολογήσει τα νομικά πλαίσια που έχουν σοβαρό έλλειμμα εφαρμογής·

12.  τονίζει την ανεπάρκεια των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στα περισσότερα κράτη μέλη· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει πρόσθετα μέτρα για να βελτιωθεί και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ (ιδίως όσον αφορά βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του αναδυόμενου ψηφιακού τομέα), να εξασφαλισθεί καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις στην ενιαία αγορά και να στηριχθούν οι επενδύσεις· τονίζει τη σημασία των ανταγωνιστικών αγορών με υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης, καθώς και του κανονισμού περί ορθής διαχείρισης για την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

13.  υπενθυμίζει την ανάγκη να εστιασθούν οι επενδύσεις στις προτεραιότητες που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», δηλαδή στην ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία, στην προώθηση μιας πιο αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας, και στην προαγωγή μιας οικονομίας με υψηλό ποσοστό απασχόλησης που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη του ΕΤΣΕ το φθινόπωρο του 2015, ούτως ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της τόνωσης της πραγματικής οικονομίας και της ενίσχυσης της ανάκαμψης σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε νευραλγικούς για την ανάπτυξη τομείς, όπως οι υπηρεσίες, η ενέργεια, οι μεταφορές και η ψηφιακή ενιαία αγορά·

14.  θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη των ΜΜΕ από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να διευρυνθούν οι αγορές τους, να ενισχυθεί η καινοτομία, να προαχθεί η εξαγωγική τους ικανότητα, να τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, να μπορέσουν να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, ιδίως στις εγχώριες αγορές, και να βελτιώσουν τη συνολική παραγωγικότητά τους· ζητεί να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό οι ευκαιρίες που παρουσιάζει το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» (COSME) για το διάστημα 2014-2020, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση στις εγχώριες και διεθνείς αγορές· ζητεί να προωθηθούν άλλες μορφές χρηματοδότησης ως εναλλακτική στη χρηματοδότηση από τις τράπεζες·

15.  τονίζει ότι απαιτείται καλύτερος και ισχυρότερος συντονισμός των φορολογικών συστημάτων, καθώς και ενισχυμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση της απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, με τον δέοντα σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες, προκειμένου να εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθούν ο αθέμιτος ανταγωνισμός και οι επιζήμιες στρεβλώσεις εντός της ενιαίας αγοράς·

16.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεί προφανή ευκαιρία για να ασκηθεί πίεση για επίτευξη μεγαλύτερης προόδου στην προσπάθεια δημιουργίας ψηφιακής ενιαίας αγοράς· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· θεωρεί απαραίτητο να διορθωθεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός των εθνικών κανόνων για τις ψηφιακές υπηρεσίες και να οικοδομηθεί μια πιο καινοτόμος και διαφανής ψηφιακή ενιαία αγορά που θα βασίζεται στον θεμιτό ανταγωνισμό και θα παρέχει υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας και προστασίας του καταναλωτή· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και να δρομολογήσει τις 16 πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς για την Ευρώπη, προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, να βελτιωθεί η εσωτερική και εξωτερική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να προωθηθεί η κοινωνική συνοχή·

17.  θεωρεί ότι το ανεπαρκές επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, η άνιση κάλυψη και το υψηλό κόστος περιορίζουν τα οφέλη της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα, στο πλαίσιο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και των ΕΠΜ, στην ψηφιακή κατάρτιση των ατόμων και των επιχειρήσεων και στην εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών στις υποδομές δικτύου·

18.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων διοικήσεών τους, παρέχοντας περισσότερες και πιο ευπρόσιτες ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, καθώς και για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των δημόσιων διοικήσεων· υποστηρίζει τη δημιουργία ικανοτήτων αξιολόγησης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες·

20.  αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλοί περιορισμοί που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών· υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής όσον αφορά τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα·

21.  σημειώνει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη υστερούν όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την έρευνα και ανάπτυξη· ζητεί από την Επιτροπή να υλοποιήσει την πρόθεσή της να δημοσιεύσει την αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, με στόχο να ενισχυθεί ο ρόλος της ενιαίας αγοράς και της ενιαίας ψηφιακής αγοράς ως βασικών μέσων για την αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να οδηγήσουν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τις οικονομίες τους προς την κατεύθυνση της καινοτομίας και της γνώσης·

22.  τονίζει ότι η πλήρης και ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και τις συμβάσεις παραχώρησης θα προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία για την ενίσχυση της καινοτομίας και της πρόσβασης για τις ΜΜΕ, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας, την αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των δημοσίων δαπανών και επενδύσεων·

23.  πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ενστερνισμός των ειδικών ανά χώρα συστάσεων από τα εθνικά κοινοβούλια· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν στην Επιτροπή την ευκαιρία να παρουσιάζει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στα εθνικά κοινοβούλια· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και να μετατρέπουν με συνέπεια τους στόχους της ΕΕ σε εθνικούς στόχους· επαναλαμβάνει περαιτέρω την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση προόδου στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

7

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Ева Паунова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Pascal Arimont, Ulrike Trebesius

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Mario Borghezio, Roger Helmer, Flavio Zanonato

18.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015

(2015/2210 (INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Iskra Mihaylova

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει τη νέα προσέγγιση για ένα πιο εξορθολογισμένο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2015 με σκοπό την επικέντρωση της προσοχής στις τέσσερις βασικές προτεραιότητες για την οικονομική ανάπτυξη: τόνωση των επενδύσεων, εκτέλεση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομική υπευθυνότητα και βελτίωση της πολιτικής για την απασχόληση· σημειώνει τις ανά χώρα συστάσεις (ΣΑΧ) για το 2015, οι οποίες εξετάζουν τους μοχλούς ανάπτυξης που μπορούν να διευκολύνουν τη βιώσιμη ανάκαμψη και μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος σε συντομότερο χρονικό πλαίσιο (12-18 μήνες)·

2.  υπενθυμίζει ότι ένα υγιές μακροοικονομικό πλαίσιο έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των διαφορών στα επίπεδα ανάπτυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την επίτευξη του στόχου αυτού, εφόσον συνοδεύεται από ένα υγιές μακροοικονομικό πλαίσιο· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, σε κράτη μέλη με υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και μακροοικονομικές ανισορροπίες, η απορρόφηση και η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) μπορεί να περιοριστεί σημαντικά· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει ειδικά σχεδιασμένα μέτρα που θα στηρίζουν την έγκαιρη εφαρμογή και επίτευξη της πολιτικής συνοχής και των οικονομικών στόχων στις συγκεκριμένες χώρες·

3.  σημειώνει τη στενότερη σύνδεση μεταξύ των στόχων της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του προγραμματισμού των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, και ειδικά για τη συστηματική αναφορά σε ΣΑΧ και ΕΠΜ (Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων) στον προγραμματισμό· σημειώνει τη μελέτη με τίτλο «στρατηγική συνεκτικότητα της πολιτικής συνοχής: Σύγκριση των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020», η οποία δείχνει την πολύ περιορισμένη συνεκτίμηση των ΣΑΧ στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά προγράμματα· θεωρεί ότι οι επενδύσεις στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή θα μπορούσαν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της ΕΕ, αν παρακολουθούν τις σχετικές ανά χώρα συστάσεις και τα ΕΠΜ· ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστούν συμπληρωματικότητα και συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και των άλλων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που επιδοτούνται από την ΕΕ καθώς και των εθνικών δημόσιων επενδύσεων και ιδιωτικών μέσων χρηματοδότησης, ώστε το συνολικό επενδυτικό δυναμικό να επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία και συνέργεια·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ποιότητα των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και τη συμμόρφωση προς τις ανά χώρα συστάσεις και τα ΕΠΜ· σημειώνει ότι, στα οικονομικά έτη 2013 και 2014, υπήρχαν περισσότερες ανά χώρα συστάσεις συναφείς προς τον προγραμματισμό των ΕΔΕΤ και ότι οι μεσοπρόθεσμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν σχέση με τις επενδύσεις ΕΔΕΤ εξακολουθούν να είναι απαραίτητες και πρέπει να περιλαμβάνονται στις ΑΧΣ, παρότι πολύ συχνά περιλαμβάνονται στους εκ των προτέρων όρους και προϋποθέσεις του κοινού πλαισίου των ΕΔΕΤ·

5.  επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία τα επίμονα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την ανεργία των νέων και τη μακροχρόνια ανεργία· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε σχέση με την αγορά εργασίας, το εκπαιδευτικό σύστημα και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ, που θα πρέπει να στηρίζονται ευρέως από χρηματοδοτικά μέσα της πολιτικής συνοχής, σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης και να τονωθεί η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

6.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των αντίστοιχων ειδικών ανά χώρα συστάσεων για το 2015, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δυσαρέσκειά του για τη μη δεσμευτική φύση των συστάσεων· υπενθυμίζει ότι η ποιότητα των παρεμβάσεων των ΕΔΕΤ ως απαντήσεων πολιτικής στις προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στις ΣΑΧ θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη συνδέουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τους και την έξυπνη δημοσιονομική εξυγίανση με τη χρήση των ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠΜ, καθώς και από το πώς τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εφαρμογή των προγραμμάτων·

7.  διαπιστώνει την έναρξη ισχύος του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· υπογραμμίζει το ισχυρό συνδυασμένο δυναμικό του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και των ΕΔΕΤ όσον αφορά την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να βελτιώσουν το ρυθμιστικό και διοικητικό περιβάλλον με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης/μόχλευσης από περιορισμένους δημόσιους πόρους·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν καινοτόμους τρόπους ενθάρρυνσης των επενδύσεων στην ΕΕ και υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αυξημένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή στη χρονική περίοδο 2014-2020 μπορεί να συνεισφέρει στην πρόκληση μόχλευσης και να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επενδύσεων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του ελέγχου των χρηματοδοτικών μέσων, περιλαμβανομένου του ΕΤΣΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Δημήτρης Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη, Андрей Новаков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petras Auštrevičius, Jan Olbrycht, Maurice Ponga

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Andrejs Mamikins, Soraya Post

21.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015

(2015/2210 (INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ernest Urtasun

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας, στους οποίους μπορεί να συμβάλει σημαντικά η συμμόρφωση των κρατών μελών με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την ισότητα των φύλων και η ορθή εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης ως προς τις δεξιότητες στο πλαίσιο της αγοράς αυτής· άμεση συνέπεια αυτού είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε καλύτερους πόρους ανθρώπινου δυναμικού για τις επιχειρήσεις και, επομένως, σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και ανάπτυξη στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται από τις περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της υγείας, της εκπαίδευσης, της στέγασης, τόσο άμεσα, ως δικαιούχοι των υπηρεσιών και εργαζόμενες στους εν λόγω τομείς, όσο και έμμεσα, μέσω της στήριξης που παρέχουν σε μέλη της οικογένειας τα οποία βασίζονται σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές δαπανών για προσωπικό υγείας σε πολλά κράτη μέλη έχουν αυξήσει την επιβάρυνση γυναικών που συχνά εργάζονται σε συνθήκες ανασφάλειας και εκμετάλλευσης με καθήκοντα φροντίδας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης, και δευτερευόντως το ποσοστό ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, εξαρτάται εν μέρει από την ικανότητα ανδρών και γυναικών να επιτύχουν μια καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης έχουν πλήξει δυσανάλογα τις γυναίκες, και ιδιαίτερα όσες προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες, τις νέες γυναίκες και γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών είναι ένας από τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι οι επενδύσεις από τα κράτη μέλη στην εκπαίδευση γενικά και, πιο συγκεκριμένα, στην εκπαίδευση των νέων γυναικών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εθνικών προϋπολογισμών τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για την αγορά εργασίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης πρέπει να επιδιώκουν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας σύμφωνα με την Ατζέντα της ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά ποσοστά της ανεργίας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού ανά την Ευρώπη που παραμένουν σταθερά τα τελευταία χρόνια, έχουν οδηγήσει σε καταστροφή ανθρωπίνου κεφαλαίου και έχουν πλήξει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της οικονομικής κρίσης πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τρόπον ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση έχει καταδείξει την ανάγκη για στενότερο συντονισμό των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο ολοκληρωμένη και ισορροπημένη οικονομική ένωση·

1.  θεωρεί λυπηρή τη μη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν ένα πυλώνα για την ισότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής και ένα πρωταρχικό στόχο για την ισότητα των φύλων·

2.  επαναλαμβάνει ότι ο στόχος του συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών στα κράτη μέλη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον συντονιστούν και οι πολιτικές για θέματα ισότητας·

3.  χαιρετίζει αυτές τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΣΑΧ) που προορίζονται για την προώθηση της ισότητας των φύλων, αλλά ζητεί περισσότερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη διατύπωση των ΣΑΧ, ιδίως σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας και την ισορροπία επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται στα κράτη μέλη οι ΣΑΧ του ευρωπαϊκού εξαμήνου σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ίσης πληρωμής μεταξύ ανδρών και γυναικών, μέσω της διαφάνειας και της αντιμετώπισης των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων· ζητεί επίσης στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης να περιλαμβάνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολιτικής υπέρ της ισότητας για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων·

4.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να άρουν τα εμπόδια για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, συγκεκριμένα με τη θέσπιση μηχανισμών, ιδίως με κατάλληλες περιόδους μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας, εναρμονισμένες ανά την ΕΕ, που θα επιτρέπουν στις γυναίκες να επιτύχουν μια καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης και στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, μέσω του καθορισμού ποιοτικών στόχων και μέτρων για την αντιμετώπιση των σταθερών διαφορών μεταξύ των φύλων, που συχνά οδηγούν τις γυναίκες κάτω από το όριο της φτώχειας σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους, και να εφαρμόζουν συστηματικά τις αρχές του συνυπολογισμού της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, με στόχο την εξέταση των υφιστάμενων προγραμμάτων δράσης και πολιτικών, του αντίκτυπού τους στην κατανομή των πόρων και της συμβολής τους στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

6.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή ότι οι φραγμοί που εμποδίζουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δυνητική απόδοση των επενδύσεων των κρατών μελών στην εκπαίδευση·

7.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να διευκολύνει την παρακολούθηση των στόχων για την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας, ζητώντας από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν δεδομένα ανά φύλο και να καθορίσουν πρόσθετους δείκτες για κάθε φύλο χωριστά·

8.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν το ποσοστό συμμετοχής των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων στα εκπαιδευτικά συστήματα και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στο πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως μέσω της συλλογής πληροφοριών σχετικά με τα βασικά αίτια του φαινομένου αυτού, προκειμένου να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την πρόληψή του·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τα διαρθρωτικά κονδύλια για επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες μέριμνας για παιδιά, ηλικιωμένους και άλλα εξαρτώμενα άτομα· επισημαίνει τον δυσανάλογο αντίκτυπο που έχει η έλλειψη επενδύσεων σε δημόσιες δομές μέριμνες στους μόνους γονείς, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες·

10.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί το προβάδισμα στη δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία πλήττουν κυρίως τις γυναίκες, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στη βιώσιμη απασχόληση/τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, τις επενδύσεις και τις ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες που διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της παιδικής μέριμνας, της φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων, των δημόσιων μεταφορών και των κοινωνικών υπηρεσιών·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν ΣΑΧ για θέματα που επηρεάζουν ειδικά τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:

i)  της άρσης των διαρθρωτικών φραγμών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ως προς την είσοδο και την εξέλιξή τους σε ανδροκρατούμενους τομείς, όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η επιχειρηματικότητα, η οικονομία, και η πράσινη οικονομία·

ii)  της αντιμετώπισης των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών διαφορών σε όλους τους τομείς·

iii)  της επιδίωξης να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη οικονομικών αποφάσεων σε όλους τους τομείς·

iv)  της αντιμετώπισης της ανάγκης για ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στα πεδία της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των μαθηματικών, της επιχειρηματικότητας, των οικονομικών και των επιχειρηματικών σπουδών, καθώς και της ανάγκης βελτίωσης των υποδομών αντιστοίχισης δεξιοτήτων, κατάρτισης και διά βίου μάθησης για τις εργαζόμενες γυναίκες σε όλους τους τομείς·

12.  παρατηρεί ότι η χρηματοπιστωτική κρίση είχε σοβαρές συνέπειες για τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του γηράσκοντος πληθυσμού· σημειώνει ότι το ποσοστό της συνταξιοδοτικής διαφοράς μεταξύ των φύλων στην Ευρώπη ανέρχεται σε 39%· τονίζει ότι οι πολιτικές απασχόλησης και ο σχεδιασμός των συστημάτων κοινωνικών μεταβιβάσεων έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη δυνατότητα των γυναικών να καταβάλλουν συνταξιοδοτικές εισφορές και ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο των ΣΑΧ· θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί η επίδραση που έχει η παράταση του επαγγελματικού βίου ανάλογα με το φύλο·

13.  καλεί τον αρμόδιο ή τους αρμόδιους Επιτρόπους να συζητούν σε ετήσια βάση τις πτυχές που συνδέονται με τα θέματα φύλου στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων·

14.  τονίζει την ανάγκη η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις γυναίκες σε περιθωριοποιημένες κοινότητες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει ΣΑΧ ειδικά για την αντιμετώπιση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες·

15.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι περικοπές στη χρηματοδότηση οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών για την ισότητα των γυναικών έχει οδηγήσει σε διακοπή της λειτουργίας τους και σε σημαντικό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους·

16.  ζητεί συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες στο ευρωπαϊκό εξάμηνο για να διασφαλίσει την ύπαρξη λογοδοσίας, διαβούλευσης και διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις·

17.  επισημαίνει ότι η ευελιξία της αγοράς εργασίας δεν πρέπει να λειτουργεί εις βάρος μορφών κοινωνικής προστασίας όπως ο κατώτατος μισθός, τα δικαιώματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, τα δικαιώματα μητρότητας και πατρότητας ή η διατήρηση ασφαλών και ποιοτικών θέσεων εργασίας σύμφωνα με την Ατζέντα της ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία· τονίζει τον σημαντικό ρόλο της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, του κοινωνικού διαλόγου, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της εκπροσώπησης των εργαζομένων στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών για την αγορά εργασίας·

18.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η απορρύθμιση και η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων σε πολλά κράτη μέλη έχουν οδηγήσει σε παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων κατά των γυναικών·

19.  συνιστά ενεργότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων στο ευρωπαϊκό εξάμηνο·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για να αξιοποιήσουν την ανάκαμψη από την κρίση ως ευκαιρία προκειμένου να προωθηθεί ένα περισσότερο βιώσιμο μοντέλο σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, μέσω της επιτάχυνσης της δημιουργίας πράσινων θέσεων απασχόλησης και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων, όπως τα ταμεία αλληλασφάλισης και οι συνεταιρισμοί·

21.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη υπερεκπροσωπούνται στη μερική, προσωρινή, χαμηλά αμειβόμενη και αδήλωτη απασχόληση και ότι οι επισφαλείς μορφές εργασίας έχουν διαδοθεί τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας, συμπεριλαμβανομένης της απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και της μεταρρύθμισης των εργασιακών δικαιωμάτων και των πρακτικών διαπραγμάτευσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα επίπεδα φτώχειας των εργαζομένων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Biljana Borzan, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Goddyn, Constance Le Grip

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michel Reimon

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

16

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Othmar Karas, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mark Demesmaeker

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0067.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0238.

(3)

ΕΕ C 165 Ε της 11.6.2013, σ. 24.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0036.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0238.

(6)

Σύσταση της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική χρεωκοπία και την αφερεγγυότητα

(7)

Έκθεση ΟΟΣΑ «In it together: Why less inequality benefits all», 21 Μαΐου 2015.

(8)

COM(2015)0012, «Καλύτερη αξιοποίηση της ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

(9)

Σύσταση της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική χρεωκοπία και την αφερεγγυότητα.

(10)

Τριμηνιαία επιθεώρηση ΕΕ, του Ιουνίου 2015 για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση.

(11)

Ψήφισμα της 11ης Μαρτίου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0068), παράγραφοι 10 και 18.

(12)

Ψήφισμα της 11ης Μαρτίου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA (2015) 0068), παράγραφος 46.

(13)

Έκθεση ΟΟΣΑ «In it together: Why less inequality benefits all», 21 Μαΐου 2015.

(14)

Έκθεση ΔΝΤ «Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective», Ιούνιος 2015.

(15)

Έκθεση ΔΝΤ «Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective», Ιούνιος 2015.

(16)

Ψήφισμα της 11ης Μαρτίου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0068).

(17)

COM(2015)0250 τελικό.

(18)

Ψήφισμα της 11ης Μαρτίου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0068)· Ψήφισμα της 22ας Οκτωβρίου 2014 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0038)· Ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0129)· Ψήφισμα της 8ης Ιουλίου 2015, P8_TA-PROV(2015)0261.

(19)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0069.

(20)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0238.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου