Процедура : 2014/0100(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0311/2015

Внесени текстове :

A8-0311/2015

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0180

ДОКЛАД     ***I
PDF 2935kWORD 2513k
5.11.2015
PE 557.122v03-00 A8-0311/2015

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Мартин Хойслинг

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0180),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0109/2014),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Федералния съвет на Република Австрия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 октомври 2014 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0311/2015),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Спазването на високи стандарти в областта на здравето, околната среда и хуманното отношение към животните при производството на биологични продукти е съществено за постигането на високото качество на тези продукти. Както се подчертава в съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно политиката за качество на селскостопанските продукти11, биологичното производство представлява част от схемите на Съюза за качество на селскостопанските продукти, заедно с географските указания, храните с традиционно специфичен характер и продукти от най-отдалечените райони на Съюза съгласно предвиденото в Регламент (EС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета12 и съответно Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета13. В този смисъл в рамките на Общата селскостопанска политика („ОСП“) биологичното производство има същите цели, които са присъщи на всички схеми на Съюза за качество на селскостопанските продукти.

(2) Спазването на високи стандарти в областта на здравето, околната среда и хуманното отношение към животните при производството на биологични продукти е съществено за постигането на здравословността на тези продукти. Както се подчертава в съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно политиката за качество на селскостопанските продукти, биологичното производство представлява част от схемите на Съюза за качество на селскостопанските продукти, заедно с географските указания, храните с традиционно специфичен характер и продукти от планински райони и от най-отдалечените райони на Съюза съгласно предвиденото в Регламент (EС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета и съответно Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета. В този смисъл в рамките на Общата селскостопанска политика („ОСП“) биологичното производство изпълнява водеща роля за установяването на по-устойчиви селскостопански и продоволствени системи и в тази връзка има същите цели, които са присъщи на всички схеми на Съюза за качество на селскостопанските продукти.

__________________

__________________

11 COM (2009) 234 окончателен.

11 COM (2009) 234 окончателен.

12 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

12 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

13 Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).

13 Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) По-специално целите на политиката в областта на биологичното производство са част от целите на ОСП, като гарантират, че земеделските стопани получават справедлива компенсация за спазване на правилата за биологично производство. Освен това растящото търсене от потребителите на биологични продукти създава условия за по-нататъшно развитие и разрастване на пазара на тези продукти и по този начин за увеличаване на броя на земеделските стопани, които заети с биологично производство.

(3) По-специално целите на политиката в областта на биологичното производство са част от целите на ОСП, като гарантират, че земеделските стопани получават справедлива компенсация за спазване на правилата за биологично производство. Освен това растящото търсене от потребителите на биологични продукти създава условия за по-нататъшно развитие и разрастване на пазара на тези продукти и по този начин за увеличаване на броя на земеделските стопани, които заети с биологично производство. Като се има предвид фактът, че земеделските стопани в Съюза са изправени пред нарастващи проблеми по отношение на получаването на справедливи доходи от хранителната верига, настоящият регламент следва също така да допринесе за способстване на повторното свързване на земеделските стопани с потребителите чрез директно предлагане на пазара в късите хранителни вериги и създаването по този начин на задоволителен дял от добавената стойност при храните и положителните външни ефекти, създадени в биологичното земеделие.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Освен това биологичното производство е система, която допринася за интегрирането на изискванията за опазване на околната среда в ОСП и насърчава устойчивото земеделско производство. Поради това в рамките на ОСП, последно съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета14, са въведени мерки за финансово подпомагане на биологичното производство и по-специално те са засилени при неотдавнашната реформа на нормативната уредба на политиката за развитие на селските райони, установена с Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета15.

(4) Освен това биологичното производство е система, която допринася за интегрирането на изискванията за опазване на околната среда в ОСП и насърчава устойчивото земеделско производство. Поради това в рамките на ОСП, последно съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета14, са въведени мерки за финансово подпомагане на биологичното производство и по-специално те са засилени при неотдавнашната реформа на нормативната уредба на политиката за развитие на селските райони, установена с Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета15. Поради това настоящият регламент следва да съдържа препратка към отговарящите на условията за финансиране мерки в рамките на националните програми за развитие на селските райони, което ще допринесе за подпомагане на биологичното животновъдство и подобряване на доставките на биологични семена и фураж за животни. Освен това е налице неотложна необходимост от надеждни данни за съществуващия недостиг в доставките на биологични семена, фураж и източници на протеини, като следва да бъдат представени предложения и да бъдат стартирани планове за действие за преодоляване на този недостиг, така че да се положи началото на постепенно премахване на съществуващите дерогации в тези области.

__________________

__________________

14 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

14 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

15 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

15 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) През последните години секторът на биологичното земеделие в Европа се разви бързо, не само по отношение на площта, използвана за биологично земеделие, но и по отношение на броя на стопанствата и на общия брой биологични оператори, регистрирани в Съюза.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Предвид динамичното развитие на сектора на биологичното производство, в Регламент (ЕО) № 834/200726 на Съвета се посочва необходимостта от бъдещ преглед на правилата на Съюза в областта на биологичното производство, като се взема предвид натрупаният при прилагането на тези правила опит. Резултатите от проведения от Комисията преглед показват, че нормативната уредба на Съюза за биологичното производство следва да бъде подобрена, за да се предвидят правила, които отговарят на високите очаквания на потребителите и които гарантират достатъчна яснота за тези, за които са предназначени. Следователно Регламент (ЕО) № 834/2007 следва да бъде отменен и заменен с нов регламент.

(8) Предвид динамичното развитие на сектора на биологичното производство, в Регламент (ЕО) № 834/200726 на Съвета се посочва необходимостта от бъдещ преглед на правилата на Съюза в областта на биологичното производство, като се взема предвид натрупаният при прилагането на тези правила опит. Резултатите от проведения от Комисията преглед показват, че нормативната уредба на Съюза за биологичното производство следва да бъде подобрена, за да се предвидят правила, които отговарят на високите очаквания на потребителите и които гарантират достатъчна яснота за тези, за които са предназначени. Следователно Регламент (ЕО) № 834/2007 следва да бъде отменен и заменен с нов регламент. Все пак в настоящия регламент следва да бъдат запазени разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007, които отговарят на тези цели. Освен това настоящият регламент следва най-вече да подобри прилагането на действащите принципи и правила и да създаде импулс, чрез който секторът да може да отговори на предизвикателствата, пред които е изправен.

__________________

__________________

26 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Натрупаният при прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 опит показва необходимостта да се изясни по отношение на кои продукти се прилага настоящият регламент. На първо място, той следва да обхваща земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“). Освен това той следва да обхваща преработени земеделски продукти, които се използват за храна или фураж, тъй като пускането на такива продукти на пазара като биологични осигурява основен пазар за земеделските продукти и гарантира по-добро познаване от страна на потребителите на биологичния характер на земеделските продукти, от които се добиват. По същия начин настоящият регламент следва да обхваща определени други продукти, които са свързани със земеделски продукти по подобен начин както преработени земеделски продукти, тъй като те или представляват важен пазар за земеделските продукти, или са неразделна част от процеса на производство. И накрая, в обхвата на настоящия регламент следва да бъде включена и морската сол, тъй като тя се произвежда чрез прилагане на естествени техники за производство и нейното производство допринася за развитието на селските райони — следователно е сред целите на настоящия регламент. С оглед на яснотата останалите продукти, които не са посочени в приложение I към Договора, следва да бъдат посочени в приложение към настоящия регламент.

(9) Натрупаният при прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 опит показва необходимостта да се изясни по отношение на кои производствени процеси и продукти се прилага настоящият регламент. На първо място, той следва да обхваща земеделски производствени методи и продукти, включително продукти на аквакултурата и пчеларството. Освен това той следва да обхваща преработени земеделски продукти, които се използват за храна или фураж, тъй като пускането на такива продукти на пазара като биологични осигурява основен пазар за земеделските продукти и гарантира по-добро познаване от страна на потребителите на биологичния характер на земеделските продукти, от които се добиват. По същия начин настоящият регламент следва да обхваща определени други продукти, които са тясно свързани със земеделски продукти по подобен начин както преработени земеделски продукти, тъй като те или представляват важен пазар за земеделските продукти, или са неразделна част от процеса на производство. И накрая, в обхвата на настоящия регламент следва да бъде включена и морската сол, тъй като тя се произвежда чрез прилагане на естествени техники за производство и нейното производство допринася за развитието на селските райони — следователно е сред целите на настоящия регламент.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) С цел да се вземат предвид нови методи на производство или материали или международни ангажименти на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с изменението на списъка на други продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Единствено продукти, които са тясно свързани със земеделските продукти, следва да отговарят на условията за включване в този списък.

заличава се

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 2, параграф 5.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Поради местния характер на заведенията за обществено хранене, приетите от държавите членки мерки и частните схеми в тази област се считат за достатъчни, за да се гарантира функционирането на единния пазар. Следователно храни, приготвени в помещенията на заведения за обществено хранене, не следва да бъдат предмет на настоящия регламент. По същия начин продукти от риболов и лов на диви животни не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент, тъй като производственият процес не може да бъде изцяло контролиран.

(12) Храни, приготвени в помещенията на заведения за обществено хранене, следва да бъдат предмет на настоящия регламент. Продукти от риболов и лов на диви животни не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент, тъй като производственият процес не може да бъде изцяло контролиран.

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 2, параграф 2, алинея 2.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Научноизследователски проекти показаха, че доверието на потребителите е от решаващо значение на пазара за биологични храни. В дългосрочен план правила, които не са надеждни, могат да застрашат общественото доверие и да доведат до неефективност на пазара. Поради това устойчивото развитие на биологичното производство в Съюза следва да се основава на стабилни правила за производство, които са хармонизирани на равнището на Съюза. Освен това тези правила за производство следва да отговарят на очакванията на операторите и потребителите по отношение на качеството на биологичните продукти и съблюдаването на принципите и правилата, определени в настоящия регламент.

(13) Научноизследователски проекти показаха, че доверието на потребителите е от решаващо значение на пазара за биологични храни. В дългосрочен план правила, които не са надеждни, и незадоволителното прилагане на съществуващите правила и механизми за контрол на равнището на Съюза могат да застрашат общественото доверие и да доведат до неефективност на пазара. Поради това устойчивото развитие на биологичното производство в Съюза следва да се основава на стабилни и прозрачни правила за производство и хармонизирано прилагане на национално равнище и на равнището на Съюза. Миналият опит разкри важни пропуски в контрола на равнището на Съюза. Ето защо е от първостепенна важност да се подобри събирането на данни, комуникацията, наблюдението и координацията на изпълнението на тези правила във всички държави членки и на равнището на Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат разпоредбите на свързаното законодателство, като например тези в областта на безопасността на хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията, растителния репродуктивен материал, етикетирането и околната среда. По-специално, що се отнася до разрешаването на продукти и вещества, които могат да бъдат използвани за производството на биологични продукти, важно е да се подчертае, че такива продукти и вещества се разрешават първо на равнището на Съюза. В резултат на това настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат други специални разпоредби на Съюза, свързани с разрешаването и пускането на пазара на тези продукти и вещества.

(14) Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат други разпоредби на законодателството на Съюза или национални разпоредби, в съответствие със законодателството на Съюза относно посочените в настоящия регламент продукти, например разпоредби, регулиращи производството, обработката, търговията, етикетирането и контрола на тези продукти, включително законодателството в областта на храните и храненето на животните. По-специално, що се отнася до разрешаването на продукти и вещества, които могат да бъдат използвани за производството на биологични продукти, важно е да се подчертае, че такива продукти и вещества се разрешават първо на равнището на Съюза. В резултат на това настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат други специални разпоредби на Съюза, свързани с разрешаването и пускането на пазара на тези продукти и вещества.

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 2, параграф 3.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) По принцип общите правила за производство по настоящия регламент следва да включват забрана за използване на йонизиращо лъчение и генетично модифицирани организми (ГМО), както и продукти получени от или чрез ГМО. Тъй като потребителите са все по-загрижени за въздействието на хранително-вкусовата промишленост и на транспорта върху околната среда, от биологичните оператори, различни от земеделски стопани и оператори, произвеждащи морски водорасли или аквакултурни животни, следва да се изисква да управляват екологичните аспекти на работата си в съответствие с хармонизирана система. С цел свеждане до минимум на тежестта на нормативната уредба за микропредприятията, както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО27 на Комисията, които са заети с биологично производство, е целесъобразно да бъдат изключени от това изискване. С цел да се гарантира правилното прилагане на общите правила за производство, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове по отношение на установяването на критерии, на които да отговаря системата за управление на околната среда.

(15) По принцип общите правила за производство по настоящия регламент следва да включват забрана за използване на йонизиращо лъчение и генетично модифицирани организми (ГМО), както и продукти получени от или чрез ГМО. Следва да бъдат положени усилия за развитие на пазара по отношение на ветеринарномедицинските продукти без ГМО. Тъй като потребителите са все по-загрижени за въздействието на хранително-вкусовата промишленост и на транспорта върху околната среда, от биологичните оператори, различни от микропредприятия, земеделски стопани, пчелари, търговци на дребно и оператори, произвеждащи водорасли или аквакултурни животни, следва да се изисква да подобрят екологичните аспекти на работата си в съответствие с хармонизирана рамка. С цел свеждане до минимум на тежестта на нормативната уредба за микропредприятията, както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията27, които са заети с биологично производство, е целесъобразно да бъдат изключени от това изискване. С цел да се гарантира правилното прилагане на общите правила за производство, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове по отношение на допълването на определени критерии на рамката за управление на околната среда.

__________________

__________________

27 Препоръка 2003/361/EО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (OВ L 124, 20.5.2003 г., стр.36).

27 Препоръка 2003/361/EО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (OВ L 124, 20.5.2003 г., стр.36).

 

(Изменението на понятието „морски водорасли“ във „водорасли“ се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В земеделски стопанства, които включват единици, които не се управляват съгласно правилата за биологично производство, рискът от неспазване на тези правила се счита за по-висок. Поради това след достатъчно дълъг преходен период към биологично производство всички земеделски стопанства в Съюза, които имат за цел да станат биологични, следва да се управляват напълно в съответствие с изискванията, приложими за биологичното производство. Стопанствата за биологично земеделие във всички държави членки следва да минат през един и същ преходен период към биологично производство, независимо от това дали преди това са спазвали агроекологичните мерки, подкрепяни от фондовете на Съюза. Не е необходим обаче преходен период за земя под угар. За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за допълнение на общите правила за преход към биологично производство или за допълнение и изменение на специалните правила за преход към биологично производство.

(16) В земеделски стопанства, които включват единици, които не се управляват съгласно правилата за биологично производство, рискът от неспазване на тези правила се счита за по-висок. Поради това след достатъчно дълъг преходен период към биологично производство всички земеделски стопанства в Съюза, които имат за цел да станат биологични, следва да се управляват напълно в съответствие с изискванията, приложими за биологичното производство. Смесените стопанства обаче, включващи единици, които не се управляват съгласно правилата за биологично производство, както и производствени единици, които са в съответствие с настоящия регламент, следва да бъдат разрешени в случаите, когато конвенционалните селскостопански дейности са маломащабни и ясно диференцирани от биологичните селскостопански дейности. Освен това, не е необходим преходен период за земя под угар или когато има доказателства, че поне през периода, необходим за преход към биологично производство, на въпросната земя са били използвани само вещества, разрешени за биологично производство, и при условие че са изпълнени другите необходими изисквания. За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за допълнение на общите правила за преход към биологично производство или за допълнение на специалните правила за преход към биологично производство.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) Изборът на видове или сортове, които се отглеждат, следва да взема предвид тяхната способност да се адаптират към климатичните и почвено-климатичните условия и устойчивостта им на заболявания.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a) Специалните изисквания на развъждането на растения и животни не бяха отчетени в задоволителна степен в предишните регламенти и следва да бъдат ясно определени и развити в настоящия регламент. Това е особено необходимо с оглед на разрешаването на проблема със съществуващия недостиг на биологични семена и животни, подходящи за биологично производство, на вътрешния пазар. Поради това Комисията следва да предприеме необходимите стъпки за засилване на биологичното развъждане на растения и животни чрез съответни мерки и научноизследователски програми.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) По отношение на управлението на почвите и торенето следва да бъдат определени условия за използването на позволените в биологичното растениевъдство практики за култивиране, както и за използване на торове и подобрители на почвата.

(19) По отношение на управлението на почвите и торенето следва да бъдат определени условия за използването на позволените в биологичното растениевъдство практики за култивиране, както и за използване на торове и подобрители на почвата. Държавите членки следва, в тази връзка, да насърчат производителите в райони с биологично земеделие да сформират групи, за да се намали рискът от замърсяване с вещества, използвани в традиционното земеделие. Като се има предвид потенциалът на биологичните въглища, които повишават почвеното плодородие по естествен начин, намаляват употребата на торове и вода и спомагат за намаляване на емисиите на парникови газове, тяхното използване в управлението на почвите следва да бъде разрешено.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) Тъй като подземните води са основно средство за транспорт на отпадъци, генерирани от традиционните селскостопански практики, държавите членки следва да насърчават практиките за биологично земеделие в области по-високо по течението.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Употребата на пестициди следва да бъде значително ограничена. Следва да се отдаде предпочитание на прилагането на мерки, които предотвратяват нанасянето на щети от вредители и плевели, чрез техники, които не включват използването на продукти за растителна защита, като например сеитбооборот. Наличието на вредители и плевели следва да бъдат наблюдавано, за да се прецени дали дадена намеса да е икономически и екологично обоснована. Използването на определени продукти за растителна защита следва да бъде разрешено, ако такива техники не предоставят достатъчна защита и само ако тези продукти за растителна защита са разрешени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета28, след като са оценени като съвместими с целите и принципите на биологичното производство, включително със съответните условия за употреба, а впоследствие — и разрешени в съответствие с настоящия регламент.

(20) Употребата на пестициди следва да бъде значително ограничена. Следва да се отдаде предпочитание на прилагането на мерки, които предотвратяват нанасянето на щети от вредители, плевели и болести, чрез техники, които не включват използването на продукти за растителна защита, като например последователно отглеждане и сеитбооборот. Наличието на вредители, плевели и болести следва да бъдат наблюдавано, за да се прецени дали дадена намеса е икономически и екологично обоснована. Използването на определени продукти за растителна защита следва да бъде разрешено, ако такива техники не предоставят достатъчна защита и само ако тези продукти за растителна защита са разрешени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета28, след като са оценени като съвместими с целите и принципите на биологичното производство, включително със съответните условия за употреба, а впоследствие — и разрешени в съответствие с настоящия регламент.

__________________

__________________

28 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

28 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Обосновка

Изменението е в съответствие с измененията на докладчика на приложение ІІ, част І, подточка 1.6.1, встъпителна част, и подточка 1.6.2.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за изменение или допълнение на специалните правила относно растениевъдството, свързани с практиките за култивиране, управлението на почвите и торенето, здравето на растенията и борба с вредители и плевели, управлението на производството на гъби и други определени растения и системи за растениевъдство, произхода на производство на растителния репродуктивен материал и на събирането на диворастящи растения.

(21) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за допълнение на специалните правила относно растениевъдството, свързани с практиките за управлението на почвите и торенето, здравето на растенията и борбата с вредители, плевели и болести, управлението на производството на гъби и други определени растения и системи за растениевъдство и събирането на диворастящи растения.

Обосновка

Изменението съответства на измененията на докладчика на член 10, параграф 3, встъпителна част и букви а), в) и д).

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

21 а) Предвид важността на това да се развие използването на семена и растения, подходящи за условията на почвата и климата и отговарящи на очакванията на потребителите, е необходимо да се насърчи производството на биологични семена и растения, като същевременно се поддържа възможността за използване на семена и растения, отгледани по небиологичен метод, при липса на отгледани по биологичен метод или с цел да се осигури поддържането на достатъчна генетична база.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

21 б) Предвид необходимостта за биологичното производство да се осигурят животни за разплод с добри генетични показатели и те да бъдат отглеждани съгласно правилата за биологично производство, е желателно при определени условия да се запази възможността за използване на животни за разплод, отглеждани по правила, различни от тези за биологично производство, за да се намали опасността от дефицит или да се осигури достатъчна генетична база, по-специално за по-редките видове и породи.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Тъй като животновъдството естествено включва управлението на земеделски площи, когато за подхранването на растителните култури се използва оборски тор, отглеждането на животни без използване на земя следва да бъде забранено. При избора на породи следва да се взема предвид тяхната способност да се адаптират към местните условия, тяхната жизнеспособност и устойчивостта им на заболявания и следва да се насърчава голямото биологично разнообразие.

(22) Тъй като животновъдството естествено включва управлението на земеделски площи, когато за подхранването на растителните култури се използва оборски тор, отглеждането на животни без използване на земя следва да бъде забранено. При избора на породи следва да се взема предвид тяхната способност да се адаптират към местните условия, тяхната жизнеспособност и устойчивостта им на заболявания и следва да се насърчава голямото биологично разнообразие, без обаче това да става за сметка на автохтонните и местните породи и видове, чието отглеждане трябва да се поддържа.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a) Поради съществуващите изключения по отношение на по-високите стандарти за хуманно отношение към животните в биологичното производство свързаните с това земеделски практики за животните се различават значително в рамките на Съюза.

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 5, параграф 1, буква е).

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) За да се избегне екологичното замърсяване на природните ресурси като почви и води от хранителни вещества, следва да се установи горна граница за използването на оборски тор на хектар и за броя на отглежданите животни на хектар. Тази граница следва да е свързана с азотното съдържание на оборския тор.

(24) За да се избегне екологичното замърсяване на природните ресурси като почви, подпочвени води и води от хранителни вещества, следва да се установи горна граница за използването на оборски тор на хектар и за броя на отглежданите животни на хектар. Тази граница следва да е свързана с азотното съдържание на оборския тор.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Следва да се забранят осакатявания, водещи до стрес, увреждания, болест или страдания у животните.

(25) Следва да се забранят всички осакатявания, водещи до стрес, увреждания, болест или страдания у животните. Компетентните органи следва да имат възможността да дават разрешение за подрязването на човките на домашните птици, когато се извършва в първите три дни от живота им, поставянето на еластични пръстени на опашките на овцете и подрязването на опашките на животните с цел безопасност или опазване на здравето на животните и на човешкото здраве или ако имат за цел да подобрят здравето, жизнените условия или хигиената на съответните животни. Отстраняването на рогата и кастрирането на младите бозайници се одобрява само ако се употребява адекватна анестезия и/или аналгезия.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Животните следва да бъдат хранени с фураж, произведен в съответствие с правилата за биологично производство, за предпочитане от собственото стопанство, като се вземат предвид физиологичните им нужди. Освен това, за да се осигури задоволяването на основните хранителни нужди на животните, може да има необходимост да бъдат използвани някои минерали, микроелементи и витамини, при добре определени условия.

(26) Животните следва да бъдат хранени с фураж, произведен в съответствие с правилата за биологично производство, за предпочитане от собственото стопанство, като се вземат предвид физиологичните им нужди по отношение както на качеството, така и на количеството. Следва да е възможно част от дажбата да съдържа фуражи от стопанства, които са в процес на преход към биологично производство. Освен това, за да се осигури задоволяването на основните хранителни нужди на животните, може да има необходимост да бъдат използвани някои минерали, микроелементи и витамини, при добре определени условия. Предвид обаче факта, че в момента на пазара няма достатъчни количества растителни протеини, а такива са необходими за гарантиране на здравето на животните в биологичното производство, Комисията следва да предприеме необходимите стъпки, за да подкрепи производството на протеини по биологичен начин.

Обосновка

Изменението е в съответствие с изменението на докладчика на приложение ІІ, част ІІ, подточка 1.4.1, параграф 1, буква б).

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за изменение или допълнение на специалните правила относно животновъдството, свързани с произхода на животните, помещенията за отглеждане на животните, включително минимална площ за закритите помещения и площите на открито и максимален брой на животни на хектар, животновъдни практики, развъждане, фураж и хранене, както и профилактика на болестите и ветеринарно лечение.

(28) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за изменение или допълнение на специалните правила относно животновъдството, свързани с храненето, профилактиката на болестите и ветеринарното лечение.

Обосновка

Изменението съответства на измененията на член 11, параграф 2, встъпителна част и букви а), в), г) и д).

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за изменение или допълнение на специалните правила за производство на морски водорасли, свързани с пригодността на водната среда и плана за устойчиво управление, добива на диворастящи морски водорасли, отглеждането на морски водорасли, мерките срещу обрастване и почистване на оборудването и съоръженията за производство, както и по отношение на установяването на правила, допълващи специалните правила за производство на аквакултурни животни, свързани с пригодността на водната среда и плана за устойчиво управление, произхода на аквакултурните животни, съоръженията за отглеждане на аквакултури, включително водните садкови системи, производствени системи и максимална посадка, развъждане, управление на аквакултурни животни, фуражи и хранене и профилактика на болестите и ветеринарно лечение.

(32) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за допълнение на специалните правила за производство на водорасли, свързани с добива на диворастящи водорасли и отглеждането на водорасли, включително за различните видове водорасли, мерките срещу обрастване и почистване на оборудването и съоръженията за производство, както и по отношение на установяването на правила, допълващи специалните правила за производство на аквакултурни животни, включително за определени видове аквакултури, свързани с произхода на аквакултурните животни, условията в съоръженията за отглеждане и практиките за отглеждане, управление на мекотели, фуражи и хранене, профилактика на болестите и ветеринарно лечение.

Обосновка

Изменението съответства на измененията на докладчика на член 12, параграф 2 и параграф 3.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a) Комисията следва да гарантира приемането на мерки от страна на държавите членки за справяне с нелоялните практики по веригата за доставки в сектора на биологичното производство.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) Следва да се определят разпоредбите, отнасящи се до състава на преработените биологични храни. По-специално такива храни следва да се произвеждат главно от съставки от земеделски произход, които са биологични, с ограничена възможност да се използват някои небиологични съставки от земеделски произход, определени в настоящия регламент. Освен това в производството на преработени биологични храни следва да бъдат използвани само определени вещества, разрешени съгласно настоящия регламент.

(34) Следва да се определят разпоредбите, отнасящи се до състава на преработените биологични храни. По-специално такива храни следва да се произвеждат от съставки от земеделски произход, които са биологични, с ограничена възможност да се използват някои небиологични съставки от земеделски произход, определени в настоящия регламент. Освен това в производството на преработени биологични храни следва да бъдат използвани само определени вещества, разрешени съгласно настоящия регламент.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Преработените храни следва да се етикетират като биологични само когато всички или почти всички съставки от земеделски произход са биологични. Същевременно трябва да се предвидят специални разпоредби относно етикетирането на преработени храни, съдържащи съставки от земеделски произход, които не могат да бъдат получени по биологичен начин, както е при дивеча и рибата. Освен това с цел информиране на потребителите, прозрачност на пазара и стимулиране на използването на биологични съставки следва да се предвиди възможност за позоваване на биологични продукти в списъка на съставките при известни условия.

(35) Преработените храни следва да се етикетират като биологични само когато всички или почти всички съставки от земеделски произход са биологични. Същевременно трябва да се предвидят специални разпоредби относно етикетирането на преработени храни, съдържащи съставки от земеделски произход, които не могат да бъдат получени по биологичен начин, както е при дивеча и рибата. Освен това с цел информиране на потребителите, прозрачност на пазара и стимулиране на използването на биологични съставки следва да се предвиди възможност за позоваване на биологични продукти в списъка на съставките при известни условия, както и на произхода на биологичните продукти.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за изменение или допълнение на специалните правила за производство на преработени храни и фуражи по отношение на процедурите, които да се следват, превантивните мерки, които трябва да бъдат взети, състава на преработените храни и фуражи, мерките за почистване, пускането на пазара на преработени продукти, включително тяхното етикетиране и идентификация, разделяне на биологични продукти, съставки от земеделски произход и фуражни суровини от небиологични продукти, съставки от земеделски произход и фуражни суровини, списък на небиологичните съставки от земеделски произход, които могат да бъдат използвани по изключение за производството на преработени биологични продукти, изчисляване на процентното съдържание на съставките от земеделски произход, както и техниките, използвани при преработката на храни или фуражи.

(37) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за допълнение на специалните правила за производство на преработени фуражи по отношение на превантивните и предпазните мерки, които трябва да бъдат взети, и техниките, които трябва да бъдат използвани при преработката на фуражи, както и във връзка със специалните правила за производство на преработени храни по отношение на превантивните и предпазните мерки, които трябва да бъдат взети, състава и условията на употреба на продуктите и веществата, разрешени за използване в преработените храни, списък на небиологичните съставки от земеделски произход, които могат да бъдат използвани по изключение за производството на преработени биологични продукти, изчисляване на процентното съдържание на съставките от земеделски произход, както и техниките, използвани при преработката на храни.

Обосновка

Изменението съответства на измененията на докладчика на член 13, параграф 2, и въвеждането на нов член 13а (параграф 3).

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) Биологичното вино следва да се произвежда изцяло от биологични суровини и следва да могат да се добавят единствено определени вещества, разрешени в съответствие с настоящия регламент. При производството на биологични вина следва да бъдат забранени определени енологични практики, процеси и обработки. Други практики, процеси и обработки следва да бъдат разрешени при ясно формулирани условия.

(38) Биологичното вино следва да се произвежда изцяло от биологични суровини и следва да могат да се добавят единствено определени вещества, разрешени в съответствие с настоящия регламент. Енологичните практики, процеси и обработки трябва да се извършват в съответствие с правилата за производство, определени в настоящия регламент.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за изменение или допълнение на специалните правила за производство на вино във връзка с енологични практики и ограничения.

(39) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за допълнение на специалните правила за производство на вино във връзка с енологични практики и ограничения.

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 14, параграф 2.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за изменение или допълнение на специалните правила за производство на биологични дрожди във връзка с преработката и веществата, използвани при производството им.

(41) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за допълнение на специалните правила за производство на биологични дрожди във връзка с преработката и веществата, използвани при производството им.

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 15, параграф 2.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42) С цел да се вземе предвид възможна бъдеща необходимост от изготвяне на специални правила за производство на продукти, чието производство не попада в обхвата на нито една от категориите на специалните правила за производство, определени в настоящия регламент, както и за да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на специални правила за производство на такива продукти, включително изменения или допълнения към тях.

(42) Когато настоящият регламент не определя подробни правила за производство за някои животински видове, някои водни растения и някои микроводорасли, до включването на подробни правила за производство в настоящия регламент следва да се прилагат националните правила, а при липса на такива – частни стандарти, признати от държавите членки. Тези национални правила или частни стандарти следва да се съобщават на Комисията. По отношение на етикетирането, контрола и сертифицирането се прилагат съответно правилата, определени в настоящия регламент.

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 16.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43) Регламент (ЕО) № 834/2007 предвижда различни изключения от правилата за биологично производство. Натрупаният от прилагането на настоящия регламент опит показва, че такива изключения имат отрицателно въздействие върху биологичното производство. По-специално е било установено, че самото съществуване на такива изключения затруднява производството на суровини в биологична форма и не е гарантирано високото равнище на хуманно отношение към животните, свързано с биологичното производство. Освен това управлението и контролът на изключенията водят до значителна административна тежест както за администрациите, така и за операторите на национално равнище. И не на последно място, съществуването на изключения създава условия за нарушаване на конкуренцията и заплашва да подкопае доверието на потребителите. Поради това възможността да се разреши съществуването на изключения от правилата за биологично производство следва да бъде допълнително ограничена до случаите на бедствия.

(43) Регламент (ЕО) № 834/2007 предвижда различни изключения от правилата за биологично производство. Натрупаният от прилагането на настоящия регламент опит показва, че тези изключения не са създали достатъчен стимул изключенията да станат излишни. По-специално е било установено, че самото съществуване на такива изключения може да затрудни увеличаването на доставките на суровини в биологична форма и че не винаги е гарантирано високото равнище на хуманно отношение към животните, свързано с биологичното производство. Освен това управлението и контролът на изключенията водят до значителна административна тежест както за администрациите, така и за операторите на национално равнище. И не на последно място, съществуването на изключения създава условия за нарушаване на конкуренцията и заплашва да подкопае доверието на потребителите. Поради това чрез настоящия регламент следва да бъдат въведени мерки за стимулиране на развитието на биологичното развъждане и за преодоляване на съществуващия недостиг на пазара на биологични суровини, така че да може изключенията да бъдат премахнати възможно най-скоро.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44) За да се позволи биологичното производство да бъде продължено или подновено в случаите на бедствия, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на критериите за квалифициране на случаи на бедствия и за определяне на специални правила за справяне с такива случаи, както и за необходимите изисквания за наблюдение и докладване.

(44) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 36, за да установи критериите, според които такива ситуации могат да се категоризират като изискващи прилагането на изключения от правилата за производство, и начините за справяне с такива ситуации, както и за да определи изисквания за наблюдение и докладване, при отчитане на експертните познания в сектора на билогичното производство.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(44a) Следва да бъде насърчавано консумирането на хранителни продукти с местно производство и предлагане, за да се гарантира, че емисиите в този сектор са възможно най-ниски. В допълнение към това, с оглед ограничаването на генерирането на отпадъци, следва да бъдат насърчавани неопакованите стоки, а излишните опаковки да се избягват доколкото е възможно.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45) При определени условия биологичните и небиологичните продукти могат да се събират и транспортират едновременно. С цел надлежното отделяне на биологични от небиологични продукти по време на операции и избягване на всякакъв контакт следва да се установят специални разпоредби.

(45) При определени условия биологичните и небиологичните продукти могат да се събират и транспортират едновременно. Следва да бъдат установени специални разпоредби с цел надлежното отделяне на биологични от небиологични продукти по време на операции за целите на събирането, транспортирането и преработването и избягването на всякакво смесване.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46) За да се гарантира неизменната същност на биологичното производство и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за изменение или допълнение на специалните правила за събиране, пакетиране, транспортиране и съхранение на биологични продукти.

(46) За да се гарантира неизменната същност на биологичното производство и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила за допълнение на специалните правила за събиране, пакетиране, транспортиране и съхранение на биологични продукти.

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 18, параграф 2.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47) Използването в биологичното производство на продукти и вещества като продукти за растителна защита, торове, подобрители на почвата, хранителни вещества, компоненти, използвани при храненето на животни, добавки в храните и фуражни добавки, спомагателни вещества и продукти за почистване и дезинфекция следва да бъде ограничено до минимум и да бъде в съответствие със специалните условия, определени в настоящия регламент. Този подход следва да се възприеме и по отношение на използването на продукти и вещества като хранителни добавки и спомагателни вещества в производството на преработени биологични храни. Поради това следва да се предвидят разпоредби за определяне на евентуалното използване на такива продукти и вещества в биологичното производство като цяло и по-конкретно в производството на преработени биологични храни, при условие че са спазени принципите, установени в настоящия регламент, и определени критерии.

(47) Използването в биологичното производство на продукти и вещества като продукти за растителна защита, торове, подобрители на почвата, хранителни вещества, компоненти, използвани при храненето на животни, добавки в храните и фуражни добавки, спомагателни вещества, продукти за употреба в животновъдството и продукти за почистване и дезинфекция следва да бъде ограничено до минимум и да бъде в съответствие със специалните условия, определени в настоящия регламент. Този подход следва да се възприеме и по отношение на използването на продукти и вещества като хранителни добавки и спомагателни вещества в производството на преработени биологични храни, продукти и вещества за енологични практики и продукти за почистване и дезинфекция. Поради това следва да се предвидят разпоредби за определяне на евентуалното използване на такива продукти и вещества в биологичното производство като цяло и по-конкретно в производството на преработени биологични храни, при условие че са спазени принципите, установени в настоящия регламент, и определени критерии.

Обосновка

Изменението съответства на измененията на докладчика на член 19, параграф 1, алинея 2, букви ба) и бб).

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на биологичното производство като цяло и по-специално производството на преработени биологични храни, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове, за да предвиди допълнителни критерии за разрешение или оттегляне на разрешение за продукти и вещества за използване в биологичното производство като цяло и по-специално в производството на преработени биологични храни, както и други изисквания за използването на такива разрешени продукти и вещества.

(48) За да се гарантира качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на биологичното производство като цяло и по-специално производството на преработени биологични храни, както и адаптиране към техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове за разрешение или оттегляне на разрешение за продукти и вещества, които могат да се използват в биологичното производство като цяло, и по-специално продукти и вещества, които могат да се използват в производството на преработени биологични храни, както и други изисквания за използването на такива разрешени продукти и вещества.

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 19, параграф 5.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49) При липса на специални правила на Съюза относно мерките, които трябва да се предприемат, когато неразрешени вещества или продукти присъстват в биологични продукти, в Съюза са разработени и се прилагат различни подходи. Тази ситуация поражда несигурност за операторите, контролните и надзорните органи. Това може да доведе също така до различно третиране на операторите в Съюза и има отражение върху доверието на потребителите в биологичните продукти. Поради това е целесъобразно да се определят ясни и единни разпоредби за забрана на пускането на пазара като биологични тези продукти, в които присъстват неразрешени продукти или вещества над определени граници. Тези граници следва да се установят, като се вземат под внимание по-специално на Директива 2006/125/ЕО28 на Комисията относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца.

заличава се

__________________

 

31 Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца (ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 16).

 

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50) С цел да се гарантира на ефективността, ефикасността и прозрачността на биологичното производство и на системата за етикетиране, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове по отношение на специалните критерии и условия за установяване и прилагане на границите на наличие на неразрешени продукти и вещества, над които продуктите няма да бъдат предлагани на пазара като биологични и по отношение на установяването на тези граници и тяхното адаптиране предвид техническото развитие.

заличава се

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51) Биологичното производство се основава на общия принцип на ограничаване на използването на външни ресурси. От земеделските стопани се изисква да предприемат мерки за предотвратяване на риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества. Въпреки тези мерки може да има случаи, при които земеделските стопани са възпрепятствани от това да предлагат на пазара своите продукти като биологични поради неумишленото наличие на неразрешени продукти или вещества. Поради това е целесъобразно да се предвиди възможността в съответствие с член 42 от Договора държавите членки да бъдат оправомощени от Комисията да отпуснат национални плащания за компенсиране на понесените в тези случаи загуби. Държавите членки могат да използват инструментите по общата селскостопанска политика, за да покрият изцяло или отчасти тези загуби.

(51) Биологичното производство се основава на общия принцип на ограничаване на използването на външни ресурси. От земеделските стопани се изисква да предприемат мерки за предотвратяване на риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества. Въпреки тези мерки може да има случаи, при които земеделските стопани са възпрепятствани от това да предлагат на пазара своите продукти като биологични поради неумишленото наличие на неразрешени продукти или вещества.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52) Етикетирането на земеделски продукти и храни следва да бъде предмет на общите правила, предвидени в Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета32, и по-специално на разпоредбите, насочени към предпазване от етикетиране, което може да обърка или подведе потребителите. Освен това в настоящия регламент следва да бъдат определени специални разпоредби, свързани с етикетирането на биологични продукти. Те следва да защитават както интересите на операторите да предлагат на пазара правилно идентифицирани продукти и да осъществяват дейности в условията на лоялна конкуренция, така и интересите на потребителите — да могат да направят информиран избор.

(52) Етикетирането на земеделски продукти и храни следва да бъде предмет на общите правила, предвидени в Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета32, и по-специално стриктно спазване на общите стандарти за етикетиране и на разпоредбите, насочени към предпазване от етикетиране, което може да обърка или подведе потребителите. Освен това в настоящия регламент следва да бъдат определени специални разпоредби, свързани с етикетирането на биологични продукти. Те следва да защитават както интересите на операторите да предлагат на пазара правилно идентифицирани продукти и да осъществяват дейности в условията на лоялна конкуренция, така и интересите на потребителите — да могат да направят информиран избор.

__________________

__________________

32 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

32 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57) За да се осигури яснота за потребителите и за да се гарантира, че на потребителя се съобщава подходящата информация, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове за адаптиране на списъка с термините по настоящия регламент, отнасящ се до биологичното производство, както и за определяне на специалните изисквания за етикетиране и за състава, които се прилагат по отношение на фуража и неговите съставки, за определяне на допълнителни правила относно етикетирането и използването на обозначения, различни от логото на Европейския съюз за биологично производство, определено в настоящия регламент, и за изменение на логото на Европейския съюз за биологично производство и правилата, свързани с него.

(57) За да се осигури яснота за потребителите и за да се гарантира, че на потребителя се съобщава подходящата информация, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове за адаптиране на списъка с термините по настоящия регламент, отнасящ се до биологичното производство, за определяне на допълнителни правила относно етикетирането и използването на обозначения, различни от логото на Европейския съюз за биологично производство, определено в настоящия регламент, и за изменение на логото на Европейския съюз за биологично производство и правилата, свързани с него.

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 21, параграф 4.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(58) Биологичното производство е надеждно единствено ако е съпроводено от ефективна проверка и контрол на всички етапи на производството, обработката и разпространението. Биологичното производство следва да подлежи на официален контрол или други официални дейности, извършени в съответствие с Регламент (ЕС) № (XXX/XXXX) на Европейския парламент и на Съвета33 за проверка на съответствието с правилата за биологично производство и етикетиране на биологични продукти.

(58) Биологичното производство е надеждно единствено ако е съпроводено от ефективна проверка и контрол на всички етапи на производството, обработката и разпространението. Биологичното производство следва да подлежи на официален контрол или други официални дейности, извършени в съответствие с настоящия регламент за проверка на съответствието с правилата за биологично производство и етикетиране на биологични продукти. Ето защо специалните правила за биологичното производство, отнасящи се до контрола на процеса на производство по цялата верига на биологичното производство, следва да попадат в приложното поле на настоящия регламент.

 

 

33 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита и за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, регламенти (ЕС) № 1151/2012 и [….]/2013 [до Службата за публикации: моля, въведете номера на регламента за установяване на разпоредби за управлението на разходите във връзка с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и във връзка със здравето на растенията и растителния репродуктивен материал] и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО, 2008/120/ЕО и 2009/128/ЕО (регламент относно официалния контрол) (ОВ L …).

 

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 60

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(60) Поединично малките земеделски стопани в Съюза се сблъскват със сравнително високи разходи за инспекция и административна тежест, свързани със сертификата за биологично производство. С оглед на намаляване на разходите за инспекция и сертифициране, както и на свързаната административна тежест, и укрепване на местните мрежи, които допринасят за по-добри пазарни ниши и осигуряване условия на равнопоставеност с операторите в трети държави, следва да се предвиди система за групово сертифициране. Поради тази причина следва да се въведе и да се даде определение за понятието „група от оператори“.

(60) Поединично малките земеделски стопани в Съюза се сблъскват със сравнително високи разходи за инспекция и административна тежест, свързани със сертификата за биологично производство. С оглед на намаляване на разходите за инспекция и сертифициране, както и на свързаната административна тежест, и укрепване на местните мрежи, които допринасят за по-добри пазарни ниши и осигуряване условия на равнопоставеност с операторите в трети държави, следва да се предвиди система за групово сертифициране. Поради тази причина следва да се въведе и да се даде определение за понятието „група от оператори“. Това понятие следва също така да включва трансграничните групи. Освен това държавите членки следва да използват целенасочено мерки за сътрудничество между земеделските стопани, особено малките земеделски стопани съобразно Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 61

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(61) За да се гарантира ефективността, ефикасността и прозрачността на биологичното производство и системата за етикетиране, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с изискванията за водене на документация от оператори или групи от оператори, изискванията за публикуване на списъка на операторите, както и изискванията и процедурите, които следва да се прилагат за публикуване на събраните във връзка с контрола за съответствие с правилата за биологично производство такси и за надзора от страна на компетентните органи за налагането на тези такси, както и критерии за определянето на групите от продуктите, по отношение на които операторите ще имат право само на един биологичен сертификат, издаден от съответния контролен или надзорен орган.

заличава се

Обосновка

Изменението съответства на измененията на докладчика на член 24, параграф 6 и член 25, параграф 6.

Изменение    51

Предложение за регламент

Съображение 62

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(62) За да се гарантира ефективното и ефикасно функциониране на сертификата на група от оператори, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с отговорностите на отделните членове на дадена група от оператори, състава и размера на групата, обхвата на продуктите, които следва да се произвеждат от групата от оператори, условията за участие в групата, както и определянето и функционирането на системата на групата за вътрешен контрол, включително обхвата, съдържанието и периодичността на контрола, който се осъществява.

заличава се

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 26, параграф 3.

Изменение    52

Предложение за регламент

Съображение 62 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(62a) С цел да се увеличат възможностите за малките земеделски стопани и да се насърчат отделните земеделски стопани да образуват групи от оператори, правилата относно групите от оператори следва да отразяват потребностите и ресурсния капацитет на всички малки земеделски стопани.

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 26, параграф 3.

Изменение    53

Предложение за регламент

Съображение 67

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(67) Опитът със схемата за контролни и надзорни органи, признати за компетентни да извършват контрол и да издават сертификати в трети държави за целите на вноса на продукти с равностойни гаранции, показва, че правилата, прилагани от тези органи, са различни и на практика е трудно да се считат за равностойни на съответните правила на Съюза. Освен това умножаването на стандартите за контролни и надзорни органи затруднява адекватния надзор от страна на Комисията. Поради това тази схема за признаване на равностойност следва да бъде премахната. На тези контролни и надзорни органи обаче ще им бъде предоставено достатъчно време, така че да могат да се подготвят за получаване на признаване за целите на вноса на продукти, съответстващи на правилата на Съюза.

(67) Опитът със схемата за контролни и надзорни органи, признати за компетентни да извършват контрол и да издават сертификати в трети държави за целите на вноса на продукти с равностойни гаранции, показва, че правилата, прилагани от тези органи, са различни и на практика е трудно да се считат за равностойни на съответните правила на Съюза. Освен това умножаването на стандартите за контролни и надзорни органи затруднява адекватния надзор от страна на Комисията. Поради това тази схема за признаване на равностойност следва да бъде променена, за да се въведе по целесъобразност нова система за адаптирано съответствие. На тези контролни и надзорни органи обаче ще им бъде предоставено достатъчно време, така че да могат да се подготвят за получаване на признаване за целите на вноса на продукти, съответстващи на правилата на Съюза.

Изменение    54

Предложение за регламент

Съображение 69

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(69) За да се гарантира лоялна конкуренция между операторите, проследяването на внесените продукти, преназначени за пускане на пазара в рамките на Съюза като биологични, или прозрачността на процедурите за признаване съответно на контролните и надзорните органи в контекста на вноса на съвместими биологични продукти и с цел да се гарантира управлението на списъка на третите държави, признати за целите на равностойността съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с документите, предназначени за митническите органи в трети държави, по-специално сертификат за износ на биологични продукти, който е в електронен формат, когато това е възможно, документите, необходими за целите на вноса, също в електронен формат, когато това е възможно, критериите за признаване или оттегляне на признаване на контролни и надзорни органи в контекста на вноса на съвместими биологични продукти, кактo и по отношение на информацията, която трябва да бъде изпратена от трети държави, признати съгласно настоящия регламент, необходима за надзора на тяхното признаване, както и упражняване на това признаване от страна на Комисията, включително проверки на място.

(69) За да се гарантира проследяването на внесените продукти, предназначени за пускане на пазара в рамките на Съюза като биологични, или прозрачността на процедурите за признаване съответно на контролните и надзорните органи в контекста на вноса на съвместими биологични продукти и с цел да се гарантира управлението на списъка на третите държави, признати за целите на равностойността съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с документите, необходими за целите на вноса, също в електронен формат, когато това е възможно, във връзка с изпълнението на критериите за признаване или оттегляне на признаване на контролни и надзорни органи в контекста на вноса на съвместими биологични продукти, както и по отношение на информацията, която трябва да бъде изпратена от трети държави, признати съгласно настоящия регламент, и която е необходима за надзора на тяхното признаване, във връзка с определянето на разпоредбите за упражняването на този надзор от страна на Комисията, включително проверки на място, във връзка с процедурата, която трябва да бъде следвана за признаване на контролните и надзорните органи, включително съдържанието на техническото досие, което се представя, както и за оттегляне на признаване, а също и във връзка с контрола и другите действия, които се изпълняват от контролните и надзорните органи, признати от Комисията. При откриване на сериозни или многократни нарушения на правилата за инспекциите и сертифицирането признаването на въпросните контролни органи незабавно се оттегля в съответните трети държави, както и в целия пазар на Съюза за национални акредитиращи органи, установени в Съюза.

Обосновка

Изменението съответства на измененията на докладчика на член 27, параграф 3, член 29, параграф 7 и въвеждането на нови параграфи 7а и 7б в член 29.

Изменение    55

Предложение за регламент

Съображение 69 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(69a) На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с прилагането на мерките, свързани с неспазване или съмнение за неспазване на приложимите правила, което засяга неизменната същност на биологичните продукти, внесени от трети държави, признати съгласно член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, както и във връзка със системата, която трябва да бъде използвана за предаване на необходимата информация за прилагането и наблюдението на настоящия регламент. Цялата информация относно съмнения за неспазване, оттегляне на признаване или прекратяване на разрешение се съобщава незабавно на всички компетентни и контролни органи с цел предотвратяване на пускането на пазара на неразрешени продукти.

Обосновка

Изменението съответства на измененията на докладчика на член 29, параграф 8, член 31, параграф 6 и член 33, параграф 2.

Изменение    56

Предложение за регламент

Съображение 70

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70) Следва да се приеме разпоредба, с която да се гарантира, че движението на биологични продукти, които са били подложени на контрол в една държава членка и които съответстват на настоящия регламент, не може да бъде ограничено в друга държава членка. За да се гарантира по-доброто функциониране на единния пазар и търговия между държавите членки, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на правила, свързани със свободното движение на биологични продукти.

(70) Следва да се приеме разпоредба, с която да се гарантира, че движението на биологични продукти, които са били подложени на контрол в една държава членка и които съответстват на настоящия регламент, не може да бъде ограничено в друга държава членка.

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 32, параграф 2.

Изменение    57

Предложение за регламент

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71) С цел получаване на надеждна информация, необходима за прилагането на настоящия регламент, държавите членки следва да предоставят ежегодно на Комисията необходимата информация. За по-голяма яснота и прозрачност държавите членки следва да водят актуализирани списъци на компетентните органи, надзорните и контролните органи. Списъците на контролните и надзорните органи следва да бъдат оповестени от държавите членки и да бъдат ежегодно публикувани от Комисията.

(71) С цел получаване на надеждна информация, необходима за прилагането на настоящия регламент, държавите членки следва да предоставят ежегодно на Комисията необходимата актуализирана статистическа информация. За по-голяма яснота и прозрачност държавите членки следва да водят актуализирани списъци на компетентните органи, надзорните и контролните органи. Списъците на контролните и надзорните органи следва да бъдат оповестени от държавите членки и да бъдат ежегодно публикувани от Комисията.

Изменение    58

Предложение за регламент

Съображение 72

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(72) Необходимо е да се установят мерки за гарантиране на плавен преход към някои изменения на нормативната уредба, уреждаща вноса на биологични продукти в Съюза, съгласно въведеното с настоящия регламент. По-специално, за да се гарантира плавен преход от старата към новата нормативна уредба, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с правилата, отнасящи се до периодите на преход към биологично производство, които започват съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007, чрез дерогация от общото правило, че предишни периоди не могат да бъдат признавани със задна дата като част от периода на преход към биологично производство.

(72) Необходимо е да се установят мерки за гарантиране на плавен преход към някои изменения на нормативната уредба, уреждаща вноса на биологични продукти в Съюза, съгласно въведеното с настоящия регламент. По-специално, за да се гарантира плавен преход от старата към новата нормативна уредба, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с правилата, отнасящи се до периодите на преход към биологично производство, които започват съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007.

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 8, параграф 3.

Изменение    59

Предложение за регламент

Съображение 75

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(75) За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с техническите подробности за създаването на база данни, съдържаща всички сортове, за които има произведени по метода на биологичното производство семена или посадъчен материал; по отношение на разрешаването или оттегляне на разрешаването на продукти и вещества, които могат да бъдат използвани в биологичното производство като цяло и по-специално в производството на преработени биологични храни, включително процедурите, които да бъдат следвани за получаване на разрешението, както и списъците на тези продукти и вещества, и, когато е целесъобразно, тяхното описание, изисквания за състав и условия за използване; по отношение на конкретни и практически аспекти относно представянето, състава и големината на обозначенията, като се прави позоваване на кодовите номера на контролните и надзорните органи и обозначението на мястото, където са отгледани земеделските суровини, определяне на кодови номера за контролните и надзорните органи и обозначението на мястото, където са отгледани земеделските суровини; по отношение на подробностите и спецификациите относно съдържанието, формата и начина за отправяне на уведомленията от страна на операторите и групи от оператори относно тяхната дейност до компетентните органи и начина на публикуване на таксите, които трябва да бъдат събрани за извършване на контрола; по отношение на обмена на информация между групи от оператори и компетентните органи, контролните и надзорните органи и между държавите членки и Комисията; по отношение на признаване или оттегляне на признаването на контролните и надзорните органи, които са компетентни да извършват контрол в трети държави, и съставянето на списък на тези контролни и надзорни органи и правила за гарантиране на прилагането на мерки при случаи на неспазване или при съмнение за такова, засягащи неизменната същност на внесените биологични продукти; по отношение на съставянето на списък на трети държави, признати съгласно член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, и изменението на списъка, както и правила за гарантиране на прилагането на мерки при случаи на неспазване или при съмнение за такова, засягащи неизменната същност на биологичното производство, внесени от тези държави; по отношение на системата, която следва да се използва за предаването на необходимата за прилагането и наблюдението на настоящия регламент информация, както и по отношение на съставянето на списък на контролните и надзорните органи, признати съгласно член 33, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007, и изменението на списъка. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета34.

(75) За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с техническите подробности за създаването на единна база данни, съдържаща всички сортове, по-специално традиционни и редки сортове, за които има произведени по метода на биологичното производство семена или посадъчен материал; по отношение на разрешаването или оттегляне на разрешаването на продукти и вещества, които могат да бъдат използвани в биологичното производство като цяло и по-специално в производството на преработени биологични храни, включително процедурите, които да бъдат следвани за получаване на разрешението, както и списъците на тези продукти и вещества, и, когато е целесъобразно, тяхното описание, изисквания за състав и условия за използване; по отношение на конкретни и практически аспекти относно представянето, състава и големината на обозначенията, като се прави позоваване на кодовите номера на контролните и надзорните органи и обозначението на мястото, където са отгледани земеделските суровини, определяне на кодови номера за контролните и надзорните органи и обозначението на мястото, където са отгледани земеделските суровини; по отношение на подробностите и спецификациите относно съдържанието, формата и начина за отправяне на уведомленията от страна на операторите и групи от оператори относно тяхната дейност до компетентните органи и начина на публикуване на таксите, които трябва да бъдат събрани за извършване на контрола; по отношение на обмена на информация между групи от оператори и компетентните органи, контролните и надзорните органи и между държавите членки и Комисията; по отношение на признаване или оттегляне на признаването на контролните и надзорните органи, които са компетентни да извършват контрол в трети държави, и съставянето на списък на тези контролни и надзорни органи и правила за гарантиране на прилагането на мерки при случаи на неспазване или при съмнение за такова, засягащи неизменната същност на внесените биологични продукти; по отношение на съставянето на списък на трети държави, признати съгласно член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, и изменението на списъка, както и правила за гарантиране на прилагането на мерки при случаи на неспазване или при съмнение за такова, засягащи неизменната същност на биологичното производство, внесени от тези държави; по отношение на системата, която следва да се използва за предаването на необходимата за прилагането и наблюдението на настоящия регламент информация, както и по отношение на съставянето на списък на контролните и надзорните органи, признати съгласно член 33, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007, и изменението на списъка. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета34.

__________________

__________________

34 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

34 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение    60

Предложение за регламент

Съображение 77

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(77) За да се гарантира плавен преход между, от една страна, правилата относно биологичния произход на растителния репродуктивен материал, и относно животните за разплод, предвидени в Регламент (ЕО) № 834/2007, и изключението от правилата за производство, приети в съответствие с член 22 от посочения регламент, и — от друга страна, новите разпоредби за производството на растения и на растителни продукти, на животновъдство, както е предвидено в настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове по отношение на предоставянето на изключения, когато изключенията се считат за необходими с цел да се осигури достъп до растителния репродуктивен материал и живи животни за разплод, които могат да бъдат използвани в биологичното производство. Тъй като тези актове са временни по своя характер, те следва да се прилагат за ограничен период от време.

(77) За да се гарантира плавен преход между, от една страна, правилата относно биологичния произход на растителния репродуктивен материал, и относно животните за разплод, предвидени в Регламент (ЕО) № 834/2007, и изключението от правилата за производство, приети в съответствие с член 22 от посочения регламент, и — от друга страна, новите разпоредби за производството на растения и на растителни продукти, на животновъдство, както е предвидено в настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове по отношение на предоставянето на изключения, когато изключенията се считат за необходими с цел да се осигури достъп до растителния репродуктивен материал и живи животни за разплод, които могат да бъдат използвани в биологичното производство. Тези актове обаче са само временни по своя характер и се прилагат само за ограничен период от време, необходим за установяване и преодоляване на недостига на пазара на биологичен растителен репродуктивен материал и на отглеждани по биологичен начин животни за разплод.

Обосновка

Целта е съвместно с европейските производители на биологични семена да се създаде истински пазар за производството на биологични семена. Това изисква ефективна система от стимули и ясен ангажимент от страна на законодателя.

Изменение    61

Предложение за регламент

Съображение 77 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(77 a) Планът за действие на Комисията за бъдещето на биологичното производство в Европейския съюз следва да се използва, за да се подпомогне финансирането на научните изследвания и иновациите с оглед на това да се увеличи производството и наличието на биологични семена и растителен репродуктивен материал.

Изменение    62

Предложение за регламент

Съображение 77 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(77 б) За увеличаване на производството, наличието и използването на биологични семена и растителен репродуктивен материал следва да се насърчават схемите за партньорство между производителите на семена, животновъдите и всички участници в биологичното земеделие. Освен това на експертната група за технически консултации в областта на биологичното производство (EGTOP) следва да се възложи задачата за разработване на нова система за ефективно и устойчиво използване на биологични семена, като се осигурят стимули за производителите на биологични семена и на животновъдите, отглеждащи животни по биологичен начин.

Изменение    63

Предложение за регламент

Съображение 78

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(78) Комисията следва да разгледа положението за наличието на биологичен растителен репродуктивен материал и животни за разплод и да представи доклад по него до Европейския парламент и Съвета през 2021 г.

(78) За да гарантира, че на пазара са налични достатъчни количества биологичен растителен репродуктивен материал, биологичен фураж и отглеждани по биологичен начин животни за разплод, и преди да представи предложение за премахване на изключенията, Комисията следва да извърши проучване въз основа на събрани данни и на анализ на положението в държавите членки. Въз основа на това проучване, в срок до края на 2020 г., Комисията следва да представи пред Европейския парламент и Съвета доклад, който да включва аналитична част относно състоянието на развитието на биологичното земеделие и постигнатия напредък, както и стратегическа част относно прилаганите или необходимите мерки с оглед подобряване резултатите на биологичното земеделие и институционалната му рамка.

Изменение    64

Предложение за регламент

Съображение 80

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(80) Преразглеждането на нормативната уредба за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти показа, че конкретните нужди, свързани с официалния контрол и другите официални дейности, извършвани в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX (регламент относно официалния контрол), изискват разпоредби за по-добро решаване на случаи на несъответствие. Освен това разпоредбите на Регламент (ЕС) № XXX/XXX [регламент относно официалния контрол], свързани със задачите и отговорностите на компетентните органи, одобрението и надзора на упълномощените органи, официалното сертифициране, задълженията за докладване и административната помощ, следва да бъдат адаптирани, за да отговарят на конкретните потребности на сектора на биологичното производство. Поради това Регламент (ЕС) № XXX/XXX [регламент относно официалния контрол] следва да бъде съответно изменен.

заличава се

Обосновка

Изменението съответства на изменението на докладчика на член 44.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се установяват принципите на биологичното производство и се определят правилата за биологично производство и използването на обозначения, позоваващи се на него при етикетиране и рекламиране.

С настоящия регламент се установяват принципите на биологичното производство и неговия контрол и сертифициране и се определят правилата за биологично производство, преработка, разпространение и контрол и използването на обозначения, позоваващи се на биологичното производство при етикетиране и рекламиране. Той осигурява основата за устойчиво развитие на биологичното производство и неговото положително въздействие върху околната среда и общественото здраве, като същевременно гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар и лоялната конкуренция и по този начин способства земеделските стопани да получат справедливи доходи, гарантира доверието на потребителите и защитава потребителските интереси.

Обосновка

Принципите и методите за биологично производство трябва да се прилагат в целия процес на биологично земеделие/биологично производство. Ето защо е важно в настоящия регламент да бъде запазен контролът върху процеса. Упражняването на контрол само върху продукта, предвиден за човешка или животинска консумация, не е достатъчно. Настоящият регламент обхваща и сертифицирането на биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“), и за някои други продукти, изброени в приложение I към настоящия регламент, доколкото тези земеделски продукти и останалите продукти предстои да бъдат произведени, обработени, разпространени, пуснати на пазара, внесени или изнесени като биологични продукти.

1. Настоящият регламент се прилага за следните продукти от земеделски произход, включително аквакултури и пчеларство, когато тези продукти са или предстои да бъдат произведени, обработени, етикетирани, разпространени, пуснати на пазара на Съюза, внесени или изнесени от Съюза като биологични продукти:

 

а) живи или непреработени земеделски продукти, включително семена и друг растителен репродуктивен материал;

 

б) преработени земеделски продукти за храна;

 

в) фуражи;

 

г) водорасли и аквакултурни животни;

 

д) вина;

 

е) мая;

 

ж) гъби;

 

з) събирани диворастящи растения и части от тях,

 

и други продукти, тясно свързани със земеделието, които предстои да бъдат произведени, обработени, разпространени, пуснати на пазара, внесени или изнесени.

Продуктите от риболов и лов на диви животни не се считат за биологични продукти.

Продуктите от риболов и лов на диви животни не се считат за биологични продукти.

 

(Изменението на понятието „морски водорасли“ във „водорасли“ се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за всеки оператор, участващ в дейности на всеки етап от производството, обработката и разпространението на продуктите, посочени в параграф 1.

2. Настоящият регламент се прилага за всеки оператор, участващ в дейности на всеки етап от производството, обработката, етикетирането и разпространението на продуктите, посочени в параграф 1.

Дейности, свързани с обществено хранене, извършвани от заведения за обществено хранене съгласно определението в член 2, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета35, не попадат в приложното поле на настоящия регламент.

Дейности, свързани с обществено хранене, извършвани от заведения за обществено хранене съгласно определението в член 2, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета35, попадат в приложното поле на настоящия регламент.

__________________

__________________

35 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

35 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

Обосновка

Общественото хранене се превърна във важна част от пазара на биологични продукти, който във все по-голяма степен снабдява с биологични продукти обществените столове, но също и ресторантите. Ето защо то следва да бъде обхванато от настоящия регламент.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да прилагат национални правила или при липса на такива — частни стандарти относно етикетирането и контрола на продукти, произхождащи от заведения за обществено хранене.

заличава се

Обосновка

Заведенията за обществено хранене и ресторантите следва да бъдат обхванати от настоящия регламент. Големите столове могат да посочват употребата на биологични продукти в ястията, но не се налага задължение относно дела на биологичните продукти спрямо общото количество.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Настоящият регламент се прилага, без да се засягат други разпоредби на Съюза, свързани с inter alia безопасност на хранителната верига, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях, здраве на растенията и растителен репродуктивен материал, и по-специално Регламент (ЕС) № ХХ/ХХХХ на Европейския парламент и на Съвета36 (относно растителния репродуктивен материал) и Регламент (ЕС) № ХХ/ХХХХ на Европейския парламент и на Съвета37 (относно защитните мерки срещу вредителите по растенията).

3. Настоящият регламент се прилага, без да се засягат други разпоредби на Съюза или национални разпоредби, в съответствие със законодателството на Съюза относно посочените в настоящия член продукти, например разпоредби, регулиращи производството, обработката, търговията, етикетирането и контрола на тези продукти, включително законодателството в областта на храните и храненето на животните.

__________________

 

36 [пълно заглавие] (ОВ L,...)

 

37 [пълно заглавие] (ОВ L,...)

 

Обосновка

Не всички от горепосочените законодателни актове ще бъдат в сила при приемането на новото законодателство в областта на биологичното производство.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. За да се вземе под внимание новата информация за методите на производство или за материали или международни ангажименти, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед на изменението на списъка с продукти, определен в приложение I. За включване в този списък са допустими само продукти, които са тясно свързани със земеделски продукти.

заличава се

Обосновка

Приложното поле следва да е същото, както в съществуващия Регламент (ЕО) № 834/2007. Такива промени в основния регламент следва да са възможни единствено чрез процедура за съвместно вземане на решение.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3) „земеделска суровина“ означава земеделски продукт, който не е бил подложен на каквито и да е действия, свързани със съхранение или преработка;

3) „земеделска суровина“ или „аквакултурна суровина“ означава земеделски или аквакултурен продукт, който не е бил подложен на каквито и да е действия, свързани с преработка, обработка или съхранение;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4) „превантивни мерки“ означава мерки, които трябва да бъдат взети, за да се гарантира качеството на почвата, както и предотвратяването и борбата с вредители, болести и плевели, и за предотвратяване на заразяването с продукти или вещества, които не са одобрени съгласно настоящия регламент;

4) „превантивни и предпазни мерки“ означава мерки, които трябва да бъдат взети, за да се гарантира качеството на биологичното производство, както и опазването на биологичното разнообразие, и за предотвратяване на заразяването и смесването с продукти или вещества, които не са одобрени съгласно настоящия регламент на всички етапи на производство, обработка и разпространение;

Обосновка

Предпазните мерки следва да надхвърлят превантивните мерки и следва да се прилагат на всички етапи на производство в системата на биологичното земеделие.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5) „преход“ означава преход от небиологично към биологично производство в рамките на определен срок;

5) „преход“ означава преход от небиологично към биологично производство в рамките на определен срок, по време на който са прилагани разпоредбите, свързани с биологичното производство;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7) „група от оператори“ означава група, в която всеки оператор е земеделски стопани, който притежава стопанство с големина до 5 хектара използвана земеделска площ и който може освен в производството на храни или фуражи да участва и в тяхната преработка;

7) група от оператори“ означава група, която отговаря на следните условия:

 

а) всеки член е земеделски стопани или оператор, произвеждащ водорасли или аквакултурни животни, и може, в допълнение към производството на храни и фуражи, да бъде ангажиран в преработката, обработката и пускането на пазара на храни или фуражи

 

б) производствените дейности на членовете на групата се извършват географски в близост една с друга;

 

в) установена е съвместна система за предлагане на пазара на произведените от групата биологични продукти;

 

г) групата е юридическо лице и разполага със система за вътрешен контрол; и

 

оборотът или стандартната продукция на биологичното производство на всеки член не надвишава 15 000 евро годишно, или всеки член произвежда продукцията си в стопанство с големина до 5 хектара, или, в случай на култури под стъкло или друго интензивно производство под защитно покритие – в стопанство до 0,5 хектара, или, в случай на изключително постоянни ливади - в стопанства до 15 хектара.

 

Условията, определени в буква д), не се прилагат за групи оператори от трети държави;

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 3 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10 a) „селекция на растения за отглеждане по биологичен начин и създаване на биологични сортове“ означава повишаване на генетичното разнообразие в съчетание с използване на естествената репродуктивна способност. Селекцията на растения за отглеждане по биологичен начин има за цел разработването на нови сортове, които са особено подходящи за системи за биологично производство. Това включва цялостен подход, който зачита естествените бариери и се основава на плодородни растения, които могат да установят жизнеспособни взаимоотношения с живата почва. Селекцията на растения за отглеждане по биологичен начин се предприема при тези условия за селекция на растения за отглеждане по биологичен начин, в съответствие с изискванията на настоящия регламент.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 3 – точка 10 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10 б) „растителен репродуктивен материал“ означава растения, както и растителните форми на всякакъв етап, в т.ч. и семената, които са в състояние и предназначени да станат цели растения;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 3 – точка 10 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10 в) „майчино растение“ означава идентифицирано растение, от което е взет растителен репродуктивен материал за възпроизвеждане на нови растения;

 

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 3 – точка 10 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10 г) „поколение“ означава група от растения, съставляващи една наследствена линия на растенията;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 3 – точка 10 д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10 д) „биологично животновъдство“ означава повишаване на генетичното разнообразие в съчетание с естествената репродуктивна способност на съответните животни. Биологичното животновъдство обезпечава оптимално спазване на изискванията на настоящия регламент, които са насочени преди всичко към устойчивостта на болести, продължителността на живот, развъдната стойност и приспособяването към климатичните и природните условия, и насърчава развъждане, имащо за цел бавен растеж, когато това е уместно;

 

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 3 – точка 13 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

13 a) „растителни препарати“ означава екстракти, получени от някои растения за целите на укрепването на култури или отблъскване или премахване на вредители и болести;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 3 – точка 13 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

13 б) „биодинамични препарати“ означава смеси, традиционно използвани в биодинамичното земеделие, номерирани от 500 до 508;

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 3 – точка 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

16) помещение тип „веранда“ означава допълнителна, покрита, неизолирана външна част на помещение за животни, чиято най-дълга страна обикновено е оборудвана с телена ограда или мрежа, т.е. не е защитена от външните температурни условия, с естествено и изкуствено осветление и застлан под;

16) „помещение тип веранда“ означава допълнителна, покрита, неизолирана външна част на помещение за животни, чиято най-дълга страна обикновено е оборудвана с телена ограда или мрежа, т.е. не е защитена от външните температурни условия, с естествено и при възможност изкуствено осветление и застлан под;

Обосновка

Когато е осигурено по подходящ начин, естественото осветление следва да бъде достатъчно за верандата; изкуствено осветление не следва да бъде задължително изискване.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 3 – точка 16 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

16a) „млади носачки“ означава млади животни от вида Gallus gallus, предназначени за производство на яйца и на възраст под 18 седмици;

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 3 – точка 16 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

16б) „кокошки носачки“ означава животни от вида Gallus gallus, предназначени за производство на яйца за консумация и на възраст поне 18 седмици;

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 3 – точка 16 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

16в) „бройлери“ означава животни от вида Gallus gallus, отглеждани за производство на месо;

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 3 – точка 16 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

16г) „използваема площ“ означава площ съгласно определението в Директива 1999/74/ЕО на Съвета1а, която представлява площ (във вътрешността на птичарника) от най-малко 30 cm ширина с наклон на пода, не надвишаващ 14 %, с височина над главата от поне 45 cm. Площите за снасяне не се считат за използваеми площи;

 

__________________

 

1aДиректива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки (ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53).

Обосновка

Разпоредбата е взета от член 2, параграф 2, буква г) от Директива 1999/74//ЕО на Съвета.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 3 – точка 16 e (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

16е) „основни показатели“ означава показатели, свързани с преките екологични аспекти, определени в Регламент (ЕО) № 1221/2009;

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 3 – точка 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

20) „обработка“ означава операциите по консервиране или преработка на биологични продукти, включително клане и разфасоване на животински продукти, пакетиране, етикетиране или промени в етикетирането, свързани с биологично производство;

20) „обработка“ означава операциите по консервиране или преработка на биологични продукти, включително клане и разфасоване на животински продукти, пакетиране, етикетиране или промени в етикетирането, свързани с използвания метод за биологично производство;

Обосновка

Съгласно определението за „обработка“ в Регламент (ЕО) № 834/2007.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 3 – точка 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

24) фураж за животни в преходен период“ означава предназначени за животни храни, произведени през преходния период към биологично производство, с изключение на добитите през дванадесетте месеца след началото на преходния период;

24) продукти в преходен период“ означава растителни продукти, произведени през преходния период към биологично производство, с изключение на добитите през дванадесетте месеца след началото на преходния период;

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 3 – точка 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

28) „бедствия“ означава обстоятелства, произтичащи от „неблагоприятно климатично явление“, „екологична катастрофа“, „природно бедствие“ или „катастрофално събитие“ съгласно определението в член 2, параграф 1, букви з), й), к) и л) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

28) „бедствия“ означава обстоятелства, произтичащи от „неблагоприятно климатично явление“, „екологична катастрофа“, „природно бедствие“, „болест по животните“ или „катастрофално събитие“ съгласно определението в член 2, параграф 1, букви з), и), й), к) и л) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 3 – точка 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

33) „контролен орган“ означава контролен орган за биологични продукти съгласно определението в член 2, точка 39 от Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [регламент относно официалния контрол];

33) „контролен орган“ означава публична административна организация в държава членка, на която компетентният орган е предоставил изцяло или частично своята компетентност за инспекция и сертификация в областта на производството и етикетирането на биологични продукти в съответствие с предвидените в настоящия регламент разпоредби; това определение включва при необходимост съответния контролен орган на трета държава или съответния орган, действащ в трета държава;

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 3 – точка 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

34) „надзорен орган“ означава орган с делегирани правомощия съгласно определението в член 2, точка 38 от Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [регламент относно официалния контрол], както и орган, признат от Комисията или от трета държава, призната от Комисията, да извършва контрол в трети държави на вноса на биологични продукти в Съюза;

34) „надзорен орган“ означава независима частна или публична трета страна, която извършва инспекция и сертификация в областта на биологичното производство в съответствие с предвидените в настоящия регламент разпоредби; това определение включва по целесъобразност съответния орган на трета държава или съответния орган, действащ в трета държава;

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 3 – точка 35 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

35a) „съответствие“ означава съответствие на настоящия регламент и неговите приложения с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети в съответствие с настоящия регламент и с други регламенти, на които се позовава настоящият регламент;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 3 – точка 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

36) „генетично модифициран организъм“ означава генетично модифициран организъм съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета43, който не е получен чрез техниките за генетична модификация, изброени в приложение I.Б към посочената директива, наричан по-нататък „ГМО“;

36) „генетично модифициран организъм“ означава генетично модифициран организъм съгласно определението в Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета43, наричан по-нататък „ГМО“;

__________________

__________________

43 Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).

43 Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 3 – точка 40 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

40a) „специално създаден наноматериал“ означава специално създаден наноматериал съгласно определението в член 2, параграф 2, буква у) от Регламент (ЕС) № 1169/20111;

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 3 – точка 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

41) равностойност“ означава постигането на същите цели и принципи чрез прилагането на правила, които осигуряват същата степен на гарантиране на съответствието; „спомагателно вещество“ означава спомагателно вещество съгласно определението в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1333/2008;

41) равностоен при описанието на различни системи или мерки означава, че те постигат същите цели и принципи чрез прилагането на правила, които осигуряват същата степен на гарантиране на съответствието;

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

43) „йонизиращо лъчение“ означава йонизиращо лъчение съгласно определението в член 1 от Директива 96/29/Евратом на Съвета47.

43) „йонизиращо лъчение“ означава йонизиращо лъчение съгласно определението в член 1 от Директива 96/29/Евратом на Съвета47 и съгласно разпоредбите на Директива 1999/2/EО на Европейския парламент и на Съвета47 a;

__________________

__________________

47 Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1).

47 Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1);

 

47 a Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение (ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 16).

Обосновка

Следва да се направи позоваване на Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

43 а) „заведения за обществено хранене“ означава заведения като ресторанти, столове, болници и затвори и други видове заведения за обществено хранене, където се приготвят и разпространяват биологични продукти на мястото на продажба или доставка на крайния потребител;

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

43 б) „производствена единица“ означава всички активи, които се използват в даден производствен сектор, като помещения за първично производство, земеделски парцели, пасища, открити пространства, сгради за отглеждане на животни, кошери, рибовъдни басейни, садкови системи или обекти за производство на водорасли или аквакултурни животни, единици за отглеждане, концесии на брега или на морското дъно, помещения за складиране на реколтата, растителни продукти, продукти от водорасли, животински продукти, суровини и други ресурси за съответния сектор на биологично производство;

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

43 в) „птицеферма“ означава покрита, независима структура, оборудвана по такъв начин, че да предпазва животните, които се намират в нея, от лоши атмосферни условия;

Обосновка

Понятието „птицеферма“ се тълкува в предходния регламент по различен начин в различните страни и на различните езици, понякога като зала за развъждане на птици в голяма сграда. Това понятие следва да получи точно и хармонизирано определение.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

43 г) „хидропонно производство“ означава методът за отглеждане на растения с техните корени само в разтвор от минерални хранителни вещества или в инертна среда, като например перлит, чакъл или минерална вата, към които се прибавя разтвор от хранителни вещества;

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43 д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

43д) „отглеждане на култури, обвързано с почвата“ означава производство в жива почва, като минерални почви, смесени и/или наторени с материали и продукти, позволени в биологичното производство, свързано с подпочвените пластове и коренната скала;

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43 e (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

43е) „стопанство“ означава всички производствени единици, експлоатирани при единно управление с цел производство на продуктите, посочени в член 2, параграф 1;

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 3 – точка 43 ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

43ж) „предварително опакована храна“ означава предварително опакована храна съгласно определението в член 2, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1169/2011;

Обосновка

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите.

Изменение    105

Предложение за регламент

Глава ІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Принципи на биологичното производство

Цели и принципи на биологичното производство

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

Цели

 

За да се създаде устойчива система за управление на биологичното производство, се преследват следните общи цели:

 

а) съобразяване със системите и циклите на природата и запазване и подобряване на здравето на почвата, водата, растенията и животните и равновесието между тях;

 

б) установяване на подходящо управление на биологични процеси, основани на екологичните системи, използващи вътрешни за тези системи природни ресурси чрез методи, които:

 

– запазват дългосрочното плодородие на почвите;

 

– допринасят за висока степен на биологично разнообразие;

 

– допринасят съществено за нетоксична околна среда;

 

– използват по отговорен начин и допринасят за пестенето на енергията и водата и опазват природните ресурси като вода, почва, органична материя и въздух;

 

– поддържат високи стандарти за хуманно отношение към животните, и по-специално задоволяват специфичните поведенчески потребности на животните съобразно техния вид.

Обосновка

В главата следва не само да се посочат принципите, но и целите на биологичното земеделие, преработка и разпространение, както в Регламент (ЕО) № 834/2007.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

Биологичното производство е устойчива система за управление на земеделието, която се основава на следните общи принципи:

Биологичното производство е устойчива система за управление, която се основава на следните общи принципи:

а) съобразяване със системите и циклите в природата и запазване и подобряване на състоянието на почвата, водата, растенията и животните и равновесието между тях;

а) принос за опазването на околната среда, климата и здравето на човека;

б) допринасяне за висока степен на биологично разнообразие;

б) допринасяне за висока степен на биологично разнообразие;

в) използване по отговорен начин на енергията и природните ресурси като вода, почва, органична материя и въздух;

в) използване по отговорен начин на енергията и природните ресурси като вода, почва, органична материя и въздух;

г) поддържане на високи стандарти за хуманно отношение към животните, и по-специално задоволяване на специфичните поведенчески потребности на животните съобразно техния вид;

г) поддържане на високи стандарти за хуманно отношение към животните, и по-специално задоволяване на специфичните поведенчески потребности на животните съобразно техния вид;

 

га) производство на голямо разнообразие на храни и други земеделски и аквакултурни продукти с високо качество, в полза на околната среда, здравето на човека, здравето на растенията или здравето на животните и хуманното отношение към тях;

 

гб) гарантиране на качеството на биологичните продукти на всички етапи на производство, преработка и разпространение;

 

гв) благоприятстване на кратките маршрути и местното производство на територията на Съюза;

д) адекватно разработване и управление на биологични процеси, основани на екологичните системи, използващи вътрешни за тези системи природни ресурси чрез методи, които:

д) адекватно разработване и управление на биологични процеси, основани на екологичните системи, използващи вътрешни за тези системи природни ресурси чрез методи, които:

и) използват живи организми и механични производствени методи;

и) използват живи организми и механични производствени методи;

ii) упражняват свързано със земята отглеждане на култури и животновъдство или аквакултура, които съответстват на принципа за устойчива експлоатация на рибните ресурси;

ii) упражняват отглеждане на култури, обвързано с почвата, и свързано със земята животновъдство или аквакултури, които съответстват на принципа за устойчиви рибни ресурси; В допълнение тези практики се основават на следните принципи:

 

– опазване на почвите и защита от атмосферна и хидроложка ерозия;

 

– опазване на качеството на водата;

 

– сеитбооборот, освен за трайните насаждения;

 

– използване на семена и животни с висока степен на генетично разнообразие, устойчивост на заболявания и дълголетие;

(iii) изключват използването на ГМО и продукти, произведени от или чрез ГМО, с изключение на ветеринарномедицински продукти;

(iii) изключват използването на ГМО и продукти, произведени от или чрез ГМО, с изключение на ветеринарномедицински продукти;

iv) се основават на използването на превантивни мерки, когато това е целесъобразно;

iv) се основават на оценка на риска съгласно определението в член 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и използването на предпазни мерки, когато това е целесъобразно;

е) ограничаване на използването на външни ресурси. Когато външни ресурси са необходими или когато не съществуват подходящите управленски практики и методи, посочени в буква д), те се свеждат до:

е) ограничаване на използването на външни ресурси. Когато външни ресурси са необходими или когато не съществуват подходящите управленски практики и методи, посочени в буква д), те се свеждат до:

и) ресурси от биологично производство;

и) ресурси от биологично производство; в случая на растителния репродуктивен материал следва да се дава предимство на сортове, селектирани поради тяхната способност да отговорят на конкретните нужди и цели на биологичното земеделие, когато е приложимо;

ii) естествени или получени по естествен път вещества;

ii) естествени или получени по естествен път вещества;

(iii) слаборазтворими минерални торове;

(iii) слаборазтворими минерални торове;

ж) приспособяване, при необходимост, и в рамките на настоящия регламент, на производството, като се вземат под внимание здравният статус, регионалните различия в екологичното равновесие, климатичните и местните условия, етапите на развитие и специфичните животновъдни практики.

ж) приспособяване, при необходимост, и в рамките на настоящия регламент, на производството, като се вземат под внимание здравният статус, регионалните различия в екологичното равновесие, климатичните и местните условия, етапите на развитие и специфичните животновъдни практики.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 5 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) поддържане на здравето на растенията и животните;

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 5 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) изключване от цялата биологична хранителна верига на генното инженерство, клонирането на животни, изкуствено предизвиканата полиплоидия и йонизиращо лъчение;

з) изключване от цялата биологична хранителна верига на клонирането на животни;

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 5 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за) изключване на храни, съдържащи или състоящи се от изкуствено създаден наноматериал;

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 5 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) постоянно поддържане на здравето на водната среда и качеството на околните водни и сухоземни екосистеми;

и) запазване на биологичното разнообразие в естествените водни екосистеми и гарантиране на постоянно поддържане на здравето на водната среда и качеството на околните водни и сухоземни екосистеми при производството на аквакултури;

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 5 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа) съобразяване с местното или регионално екологично равновесие при вземане на производствени решения;

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 5 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йб) произвеждане на продукти на биологични животински продукти от животни, които от раждането или излюпването си през целия си живот са отглеждани в стопанства с биологично производство;

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специфични принципи, приложими към преработката на биологични храни и фуражи

Специфични принципи, приложими към преработката на биологични храни

Обосновка

Следва да се прави разграничение между храни и фуражи и двете теми следва да бъдат разгледани в различни членове.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производството на преработени биологични храни или фуражи по-специално се основава на следните конкретни принципи:

Производството на преработени биологични храни по-специално се основава на следните конкретни принципи:

а) производство на биологични храни от биологични съставки от земеделски произход;

а) производството на биологични храни от биологични съставки от земеделски произход, освен когато дадена съставка не е налична като биологичен продукт в определен момент. В такива случаи небиологични съставки могат, по изключение, да бъдат разрешени от компетентния орган на съответната държава членка. Такова разрешение се съобщава на Комисията и се публикува от Комисията, така че тази информация да бъде достъпна;

б) производство на биологични фуражи от биологични фуражни суровини;

 

в) ограничаване на използването на хранителни добавки, небиологични съставки с предимно технологични и сензорни функции, както и микроелементи и спомагателни вещества, така че то да се сведе до минимум и да се прилага само в случай на съществена технологична необходимост или поради специални хранителни цели;

б) ограничаване на използването на хранителни добавки, небиологични съставки с предимно технологични и сензорни функции, както и микроелементи и спомагателни вещества, така че то да се сведе до минимум и да се прилага само в случай на съществена технологична необходимост или поради специални хранителни цели;

г) ограничаване до минимум на използването на фуражни добавки и спомагателни вещества, като се прилага само в случай на технологична или зоотехническа необходимост или поради специални хранителни цели;

 

д) изключват се вещества и методи на преработка, които биха могли да се окажат подвеждащи по отношение на истинската същност на продукта;

в) изключват се вещества и методи на преработка, които биха могли да се окажат подвеждащи по отношение на истинската същност на продукта;

е) грижливо преработване на храните или фуражите, за предпочитане чрез използване на биологични, механични и физически методи.

г) грижливо преработване на храните, за предпочитане чрез използване на биологични, механични и физически методи.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Специфични принципи, приложими към преработката на биологични фуражи

 

Производството на преработени биологични фуражи по-специално се основава на следните специфични принципи:

 

а) производството на биологични фуражи от биологични фуражни суровини;

 

б) ограничаване на използването на фуражни добавки и спомагателни вещества, като се разрешава такива добавки и вещества да се използват само в случай на значителна технологична или зоотехническа необходимост или поради специални хранителни цели;

 

в) изключват се вещества и методи на преработка, които биха могли да се окажат подвеждащи по отношение на истинската същност на съответния продукт;

 

г) грижливо преработване на фуражите, за предпочитане чрез използване на биологични, механични и физически методи.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) цялото земеделско стопанство или дейност на аквакултурата се управлява в съответствие с приложимите за биологичното производство изисквания;

а) цялото земеделско стопанство или дейност на аквакултурата се управлява в съответствие с настоящия регламент;

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) Освен ако не е предвидено друго в част IV, точка 2.2 и част VI, точка 1.3 от приложение II, само продукти и вещества, разрешени в съответствие с член 19, могат да се използват в биологичното земеделие и аквакултура, при условие че въпросният продукт или вещество е било разрешено за използване в земеделието и аквакултурата в съответствие със съответните разпоредби на законодателството на Съюза, а при необходимост — в съответните държави членки в съответствие с националните разпоредби, основани на правото на Съюза;

б) само продукти и вещества, разрешени в съответствие с част IV, точка 2.2 и част VI, точка 1.3 от приложение II, за целите, посочени в член 19, могат да се използват в биологичното земеделие и аквакултура, при условие че въпросният продукт или вещество е било разрешено за използване в земеделието и аквакултурата в съответствие със съответните разпоредби на законодателството на Съюза, а при необходимост — в съответните държави членки в съответствие с националните разпоредби, основани на правото на Съюза; използването на продукти и вещества, използвани за цели, различни от посочените в член 19, и разрешени съобразно част IV, точка 2.2 и част VI, точка 1.3 от приложение II, се разрешават, при условие че при тяхното използване се спазват принципите, заложени в глава ІІ;

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) забранява се използването на клониране на животни и отглеждането на изкуствено индуцирани полиплоиди;

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) на всички етапи на производство, обработка и разпространение се предприемат подходящи превантивни мерки;

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) биологичните оператори, различни от микропредприятия, земеделски стопани и оператори, произвеждащи морски водорасли или аквакултурни животни, въвеждат системи за управление на околната среда с оглед подобряване на екологичния аспект от работата им.

г) биологичните оператори, различни от микропредприятия, земеделски стопани, пчелари, търговци на дребно и оператори, произвеждащи водорасли или аквакултурни животни, подобряват своите екологични резултати, така че да опазят биологичното разнообразие и да допринесат за смекчаването на изменението на климата чрез начини като улавяне на въглерода, като установят цели във връзка с резултатите.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С цел да се осигури правилното прилагане на общите правила за производство Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36, за да предвиди критериите, на които трябва да съответства посочената в параграф 1, буква г) система за управление на околната среда. При определянето на тези критерии се вземат предвид характеристиките на малките и средните предприятия.

2. С цел да се осигури правилното прилагане на общите правила за производство Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36, въз основа на принципите в глава ІІ, за да определи критериите, на които трябва да съответстват изискванията за мерките за екологични показатели, предприети по отношение на биологичните дейности, посочени в параграф 1, буква г). При определянето на тези критерии се вземат предвид характеристиките на малките и средните предприятия.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Дерогация от общите правила за производство

 

1. Чрез дерогация от буква а) от член 7, параграф 1, стопанство може да бъде разделено на ясно разграничени производствени единици, които са в съответствие с настоящия регламент или посветени на небиологичното производство, при условие че:

 

а) са взети подходящи мерки, за да се гарантира постоянното обособяване на продуктите, получени от всяка съответна единица;

 

б) по отношение на животните, различни видове са включени, като фуражите и оборите са ясно обособени;

 

в) по отношение на растенията, обработваната земя е ясно обособена, произвеждат се различни култури и лесно различими сортове, като реколтите се съхраняват и обработват отделно;

 

г) по отношение на аквакултурите, производствените обекти, фуражи и видове са ясно обособени;

 

д) по отношение на многогодишни култури, които са били отглеждани за период от най-малко три години, сортовете, които не могат да бъдат лесно разграничени, се допускат, ако производството им се извършва по план за преход, чиято продължителност не надвишава пет години, и са подложени на специфични процедури за контрол.

 

По отношение на научноизследователски и образователни центрове, разсадници, мултипликатори на семена, люпилни, в рамките на производството на аквакултури и водорасли, и дейности по развъждане, изискванията за различните видове и сортове, посочени в букви а) и д) от алинея първа, не се прилагат.

 

2. Земеделско стопанство или дейност на аквакултурата, които включват биологични и небиологични единици, могат да установят план за преход за небиологичната част от производството, който да се изпълни в рамките на срок, позволяващ на стопанството да се приспособи към изискванията на настоящия регламент.‑{}‑

 

 

3. Дерогацията, посочена в параграф 1, не се отнася за единици, които произвеждат продукти, необхванати от приложното поле на настоящия регламент, или продукти, за които все още не са развити подробни изисквания.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Земеделските стопани и оператори, произвеждащи морски водорасли или аквакултурни животни, спазват преходния период към биологично производство. По време на целия преходен период те прилагат правилата за биологично производство, заложени в настоящия регламент, и по-специално, специалните правила във връзка с прехода към биологично производство, определени в приложение II.

1. Земеделските стопани, пчеларите и операторите, произвеждащи водорасли или аквакултурни животни, спазват преходния период към биологично производство. По време на целия преходен период те прилагат всички правила за биологично производство, заложени в настоящия регламент, и по-специално, специалните правила във връзка с прехода към биологично производство, определени в приложение II.

Обосновка

Разпоредбата е взета от член 17, буква б) на Регламент (ЕО) № 834/2007.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Преходният период към биологично производство започва най-рано тогава, когато земеделският стопанин или операторът, произвеждащ морски водорасли или аквакултурни животни, е уведомил компетентния орган за дейността си в съответствие с настоящия регламент.

2. Преходният период към биологично производство започва най-рано тогава, когато земеделският стопанин или операторът, произвеждащ водорасли или аквакултурни животни, е включил стопанството си към системата за сертифициране и контрол и е уведомил компетентния орган за дейността си в съответствие с настоящия регламент.

 

Компетентният орган може да реши да признае със задна дата за част от преходния период всеки предишен период, през който:

 

а) земеделските парцели са били обект на мерки, определени в програма, изпълнявана съобразно Регламент (ЕО) № 1305/2013, или в която и да е друга официална програма, при условие че съответните мерки гарантират, че в тези парцели не са били използвани неразрешени за биологично производство продукти; или

 

б) операторът може да представи доказателства, че за период от поне три години парцелите са били природни или земеделски площи, които не са били третирани с неразрешени за биологично производство продукти или вещества.

 

Преходният период може да бъде съкратен до една година за пасищата и откритите пространства, използвани от нетревопасни видове. Този период може да се съкрати до шест месеца, когато съответната земя не е била третирана през последната година с неразрешени за биологично производство продукти.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Предишни периоди не могат да бъдат признати със задна дата като част от преходния период към биологично производство.

заличава се

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Продуктите, произведени през преходния период към биологично производство, не се пускат на пазара като биологични.

4. Животните, отгледани през преходния период, и животинските продукти, произведени през него, не се пускат на пазара като биологични. Растителни продукти, чиято реколта е събрана 12 месеца след началото на преходния период, могат да бъдат обозначени като продукти, произведени при преход към биологично производство, при условие че тези продукти съдържат само една съставка от култура със земеделски произход.

Обосновка

В съответствие с член 17, буква е) и член 26 относно конкретните изисквания за етикетиране от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, както и с член 62 от Регламент (ЕО) № 889/2008.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Чрез дерогация от член 7, параграф 1, буква а) по време на преходния период към биологично производство земеделското стопанство може да се раздели на ясно обособени единици, не всички от които се управляват съгласно принципите на биологичното производство. При животните през преходния период са представени различни видове в биологичното производство. При аквакултурите могат да са представени едни и същи видове, стига обектите за производство да са ясно обособени. При растенията през преходния период са представени различни сортове в биологичното производство.

заличава се

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на биологичното производство, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед допълнение на правилата, определени в настоящия член, или за допълнение или изменение на правилата по отношение на прехода, определени в приложение II.

6. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на биологичното производство, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед допълнение на правилата, определени в настоящия член, или за допълнение на правилата по отношение на прехода, определени в приложение II.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на параграф 1, по отношение на ГМО или произведени от или чрез тях продукти, предназначени за храна или фураж, операторите могат да използват етикетите на даден продукт или всеки друг придружаващ документ, приложен или предоставен съгласно Директива 2001/18/ЕО, Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета48 или Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета49.

2. За целите на забраната, установена в параграф 1, по отношение на ГМО или произведени от или чрез тях продукти, предназначени за храна или фураж, операторите използват етикетите на даден продукт или всеки друг придружаващ документ, приложен или предоставен съгласно Директива 2001/18/ЕО, Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета48 или Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета49.

__________________

__________________

48Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1).

48Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1).

49 Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24).

49 Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24).

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

С оглед на установената в параграф 1 забрана, във връзка с продукти, които са различни от храни и фуражи или които са произведени от или чрез ГМО, операторите, използващи такива небиологични продукти, закупени от трети страни, изискват от продавача потвърждение, че доставените продукти не са произведени от или чрез ГМО.

Обосновка

Използването на ГМО е забранено в биологичното производство, поради което операторите следва да могат да докажат, че не са използвали небиологични продукти, произведени от или чрез ГМО.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Оператори, произвеждащи растения или растителни продукти, по-специално спазват специалните правила за производство, определени в част I от приложение II.

1. Оператори, произвеждащи растения или растителни продукти, по-специално спазват специалните правила за производство, определени в част I от приложение II, и специалните правила за прилагане, установени в съответствие с параграф 4 от настоящия член.

Обосновка

Това изменение е свързано с измененията на параграф 4 от същите вносители.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка държава членка осигурява създаването на компютризирана база данни, съдържаща всички сортове и хетерогенни материали съгласно Регламент (ЕС) № XX/XXX (законодателство относно РРМ), на територията на които има налични растителен репродуктивен материал, получен чрез методите на биологичното производство.

2. Всяка държава членка осигурява създаването на компютризирана база данни, съдържаща индикативен списък на сортове, включително семена от картофи и хетерогенни материали , като например популации или сортове, получени при опрашване на открито, което означава, че те не са получени чрез контролирано опрашване родствени линии, за които семена, получени чрез методите на биологичното производство, са налични на националния пазар. Биологично отгледаните сортове или хетерогенен материал, подбрани поради тяхната способност да изпълнят конкретните цели и задачи на биологичното земеделско производство, са ясно посочени в списъка.

 

Базите данни се поддържат от всяка държава членка и се публикуват от Комисията. За да се гарантира своевременен преглед на наличността на растителен репродуктивен материал, който е подходящ за биологичното производство на равнището на Съюза, Комисията има правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36, които установяват:

 

– техническите минимални изисквания за установяването на базите данни, посочени в настоящия параграф,

 

– съдържанието на информацията, която трябва да се предостави на Комисията от държавите членки, както и техническите подробности и честотата на такава процедура.

 

За хетерогенен материал, предоставен за използване в биологичното земеделие,

 

а) Директива 66/401/ЕИО на Съвета1a,

 

б) Директива 66/402/ЕИО на Съвета,

 

в) Директива 68/193/ЕИО на Съвета,

 

г) Директива 98/56/ЕО на Съвета,

 

д) Директива 1999/105/ЕО на Съвета,

 

г) Директива 2002/53/ЕО на Съвета,

 

д) Директива 2002/54/ЕО на Съвета,

 

е) Директива 2002/55/ЕО на Съвета,

 

ж) Директива 2002/56/ЕО на Съвета,

 

з) Директива 2002/57/ЕО на Съвета,

 

и) Директива 2008/72/ЕО на Съветаи

 

й) Директива 2008/90/ЕО на Съвета

 

не се прилагат.

 

________________

 

1a Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298).

 

Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2309).

 

Директива 68/193/ЕИО на Съвета от 9 април 1968 г. относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози (ОВ L 93, 17.4.1968 г., стр. 15).

 

Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1).

 

Директива 2002/54/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от цвекло (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 12).

 

Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г.относно търговията със семена от зеленчукови култури (OВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33).

 

Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г.относно търговията с посадъчен материал от картофи (OВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 60).

 

Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74).

 

Директива 2008/72/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (OВ L 205, 1.8.2008 г., стр. 28).

 

Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 г. относно предлагането на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ L 267, 8.10.2008 г., стр. 10).

 

Директива 2008/72/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (OВ L 205, 1.8.2008 г., стр. 28).

 

Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 г. относно предлагането на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ L 267, 8.10.2008 г., стр. 10).

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на биологичното растениевъдство, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед изменение или допълнение на специалните правила относно растениевъдството по отношение на:

3. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на биологичното растениевъдство, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед допълнение на специалните правила относно растениевъдството по отношение на:

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) практиките за култивиране на почвите;

заличава се

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) управлението на почвите и наторяването;

б) управлението на почвите и наторяването, както е предвидено в подточки 1.5.4 и 1.5.5 на част І от приложение ІІ;

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) здравето на растенията и борбата с вредителите и плевели;

в) здравето на растенията и борбата с вредителите, плевелите и болестите, както е предвидено в подточка 1.6 на част І от приложение II;

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) произхода на растителния репродуктивен материал;

заличава се

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) събирането на диворастящи растения.

е) събирането на диворастящи растения, както е предвидено в подточка 2.2 на част І от приложение II.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на техническите подробности за създаването на базата данни, посочена в параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 2.

4. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на:

 

а) изискванията за конкретни растения, растителни продукти или системи за растениевъдство;

 

б) техническите подробности за създаването на базата данни, посочена в параграф 2.

 

в) условията за изпълнението на точка 1.4.2 на част I от приложение II.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 2.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Операторите в областта на животновъдството по-специално спазват специалните правила за производство, определени в част II от приложение II.

1. Операторите в областта на животновъдството по-специално спазват правилата за производство, определени в част II от приложение II.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. До 1 юли 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за новите специални за отделните видове правила, които трябва да бъдат включени в настоящия регламент. Тези правила трябва да бъдат замислени така, че да удовлетворяват всички физиологични и поведенчески нужди на съответните видове.

 

Използване на клетки не се разрешава за нито един вид гръбначни животни, с изключение на рибите.

Обосновка

Това е преходно правило за новите видове.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на биологичното животновъдство, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед изменение или допълнение на специалните правила относно животновъдство по отношение на:

2. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на биологичното животновъдство, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед допълнение на специалните правила относно животновъдство по отношение на:

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) произхода на животните;

заличава се

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) помещенията за отглеждане на животни, включително минимална площ на закрито и на открито, както и максимален брой животни на хектар;

заличава се

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) животновъдните практики;

заличава се

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) селекция;

заличава се

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) фуража и храненето;

д) храненето, както е предвидено в подточки 2.1.2., 2.2.2., 2.3.2., 2.4.3. и 2.5.3 на част II от приложение II;

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) профилактиката на заболяванията и ветеринарното лечение.

е) профилактиката на заболяванията и ветеринарното лечение, както е предвидено в подточка 2.5.4. на част ІІ от приложение II.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези делегирани актове обхващат следните видове:

 

а) едър рогат добитък, овце и кози;

 

б) еднокопитни;

 

в) свине;

 

г) домашни птици;

 

д) пчели.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правила за производство на морски водорасли и отглеждане на аквакултурни животни

Правила за производство на водорасли и аквакултурни животни

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Операторите, произвеждащи морски водорасли и аквакултурни животни, по-специално спазват специалните правила за производство, определени в част III от приложение II.

1. Операторите, произвеждащи водорасли и аквакултурни животни, спазват по-специално правилата за производство, определени в част III на приложение II, и специалните правила, установени в съответствие с параграф 3а от настоящия член.

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на органичното производство на морски водорасли, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед изменение или допълнение на специалните правила за производство на морски водорасли по отношение на:

2. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на органичното производство на водорасли, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед допълнение на специалните правила за производство на водорасли по отношение на:

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) пригодността на водната среда и плана за устойчиво управление;

заличава се

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) отглеждане на морски водорасли;

в) отглеждане на водорасли, включително за различните видове водорасли;

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на отглеждани по биологичен начин аквакултурни животни, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед изменение или допълнение на специалните правила за производство на аквакултурни животни по отношение на:

3. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на отглеждани по биологичен начин аквакултурни животни, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед допълнение на специалните правила за производство на аквакултурни животни, включително за конкретните видове аквакултури, по отношение на:

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) пригодността на водната среда и плана за устойчиво управление;

заличава се

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) произхода на аквакултурните животни;

б) произхода на аквакултурните животни за всеки конкретен вид, както е предвидено в подточка 4.1.2. на част III от приложение ІІ;

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) отглеждането на аквакултурни животни, включително водни садкови системи, системи за производство максимална посадка и където е целесъобразно — минимална посадка;

в) условията в съоръженията за отглеждане и практиките за отглеждане, както е предвидено в подточки 4.1.5. и 4.2.2. на част III от приложение II;

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) селекция;

заличава се

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) управлението на аквакултурни животни;

д) управлението на мекотели, както е предвидено в подточка 4.2.4. на част ІІІ от приложение II;

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) фуража и храненето;

е) фуража и храненето, както е предвидено в подточки 4.1.3.3. и 4.1.3.4. на част ІІІ от приложение II;

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) профилактиката на заболяванията и ветеринарното лечение.

ж) профилактиката на заболяванията и ветеринарното лечение, както е предвидено в подточка 4.1.4. на част ІІІ от приложение II.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на специални правила относно условията за прилагането на базите данни, посочени в точка 4.1.2.1 от част III от приложение II.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 2.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правила за производство на преработени храни и фуражи

Правила за производство на преработени фуражи

Обосновка

Правилата за производство за храните и фуражите са различни, тъй като се основават на различни хоризонтални регламенти. Ето защо те следва да бъдат отделно. Това обяснява и заличаванията в следващите изменения по член 13.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Операторите, произвеждащи преработени храни и фуражи, по-специално спазват специалните правила за производство, определени в част IV от приложение II.

1. Операторите, произвеждащи преработени фуражи, спазват правилата за производство, определени в част IV от приложение II.

Обосновка

Операторите също следва да спазват общите правила за производство, определени в част IV от приложение II.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на преработени биологични храни и фуражи, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед изменение или допълнение на специалните правила за производство на преработени храни и фуражи по отношение на:

2. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на производството на преработени биологични фуражи, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед допълнение на специалните правила за производство на преработени фуражи по отношение на:

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) процедурите, които трябва да се спазват;

заличава се

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) превантивните мерки, които трябва да бъдат предприети;

б) предпазните и превантивните мерки, които трябва да бъдат предприети;

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) състава и условията на употреба на преработените храни и фуражи, включително продукти и вещества, разрешени за употреба в преработени храни и фуражи;

заличава се

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) мерките за почистване;

заличава се

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) пускането на пазара на преработени продукти, включително тяхното етикетиране и идентифициране;

заличава се

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) разделянето на биологични продукти, растителни съставки и фуражни суровини от небиологични продукти, растителни съставки и фуражни суровини;

заличава се

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) списъка на небиологичните растителни съставки, които могат да се използват по изключение за производството на биологични преработени продукти;

заличава се

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) изчисляването на процента на растителните съставки, посочени в член 21, параграф 3, буква а), точка ii) и буква б);

заличава се

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) техниките, използвани при преработката на храни и фуражи.

и) техниките, използвани при преработката на фуражи.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13a

 

Правила за производство на преработени храни

 

1. Операторите, произвеждащи преработени храни, спазват правилата за производство, определени в част IV от приложение II.

 

2. В допълнение към общите правила за производство, определени в член 7, за операторите, които произвеждат преработени храни, се прилагат следните правила:

 

а) обработката на преработени биологични храни трябва да се извършва отделно по време или място от небиологичните храни;

 

б) по отношение на състава на преработените биологични храни се прилагат следните условия:

 

i) продуктът е произведен главно от съставки със земеделски произход; за да се определи дали даден продукт е произведен главно от съставки със земеделски произход, не се вземат предвид добавените вода и готварска сол;

 

ii) могат да се използват само добавки, спомагателни вещества, ароматизанти, вода, сол, препарати от микроорганизми и ензими, минерали, микроелементи, витамини, както и аминокиселини и други микроелементи на хранителните вещества, доколкото са разрешени за употреба в биологичното производство в съответствие с член 19;

 

(iii) небиологични растителни съставки могат да се използват само ако са разрешени за употреба от държава членка;

 

iv) дадена биологична съставка не присъства едновременно със същата съставка, произведена по небиологичен начин или при преход към биологично производство;

 

v) храните, произведени от култури в преход към биологично производство, съдържат само една съставка от земеделски произход.

 

3. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на производството на преработени биологични храни, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед допълнение на специалните правила за производство на преработени храни по отношение на:

 

а) предпазните и превантивните мерки, които трябва да бъдат предприети;

 

б) състава и условията за употреба на продуктите и веществата, разрешени за употреба в преработени храни, определени в точка 2.2.2. от част IV от приложение II;

 

в) процедурата за разрешаване на небиологичните растителни съставки, които могат да се използват по изключение за производството на биологични преработени продукти;

 

г) правилата за изчисляването на процента на растителните съставки, посочени в член 21, параграф 3, буква а), точка i) и буква б), съгласно посоченото в точка 2.2.3 от част IV на приложение II;

 

д) техниките, използвани при преработката на храни.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на биологичното производство на вино, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед изменение или допълнение на специалните правила за производство на вино по отношение на енологичните практики и ограничения.

2. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на биологичното производство на вино, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед допълнение на специалните правила за производство на вино по отношение на енологичните практики и ограничения, съобразно определеното в точки 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 от част V на приложение II.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на биологичното производство на дрожди, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед изменение или допълнение на специалните правила за производство на дрожди по отношение на обработката и използваните субстрати.

2. За да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на биологичното производство на дрожди, както и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед допълнение на специалните правила за производство на дрожди в съответствие с точка 1.3 от част VI на приложение II.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За се вземе предвид евентуална бъдеща нужда от специални правила за производство на продукти, различни от посочените в членове от 10—15, и с цел да се гарантират качеството, проследимостта и съответствието с настоящия регламент по отношение на биологичното производство на тези допълнителни продукти и впоследствие да се гарантира адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед изменение или допълнение на приложение II по отношение на специалните правила за производство на тези продукти.

Когато настоящият регламент не определя подробни правила за производство на някои животински видове, някои водни растения и някои микроводорасли, до включването на подробни правила за производство в настоящия регламент се прилагат националните правила, а при липса на такива – частни стандарти, признати от държавите членки. Тези национални правила или частни стандарти се съобщават на Комисията. По отношение на етикетирането се прилагат съответно правилата, посочени в глава ІV, а по отношение на контрола и сертифицирането – тези, посочени в глава V.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се даде възможност за продължаване и подновяване на биологичното производство в случай на бедствия и при условие, че са спазени принципите, заложени в глава II, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36, за да предвиди критериите за определяне на тези ситуации като бедствия и за определяне на специалните правила за справяне в такива ситуации, както и за изискванията за наблюдение и докладване.

1. За да се даде възможност за продължаване и подновяване на биологичното производство в случай на условия, които са резултат от неблагоприятно климатично явление, пандемия сред животни, заболяване сред растенията или вредител, екологична катастрофа или природно бедствие, компетентните органи могат да предоставят отделни разрешения за изключения, при следните условия:

 

а) дерогации от производствените правила, посочени в настоящата глава, се извършват съгласно принципите, определени в глава ІІ;

 

б) дерогациите, посочени в буква а), се свеждат до минимум и по възможност са с ограничен срок и може да се допускат единствено в следните случаи:

 

i) когато са необходими, за да се гарантира, че биологичното производство може да започне или да продължи в стопанства, изправени пред климатични, географски или структурни ограничения;

 

ii) когато са необходими, за да се осигури достъп до фуражи, семена и посадъчен материал, живи животни и други селскостопански ресурси, при обстоятелства, в които на пазара няма такива ресурси в биологична форма;

 

(iii) когато са необходими, за да се осигури достъп до съставки от земеделски произход, при обстоятелства, при които на пазара няма такива съставки в биологична форма;

 

iv) когато са необходими, за да се разрешат конкретни проблеми, свързани с управлението на биологичното животновъдство;

 

д) когато са необходими временни мерки, за да се даде възможност биологичното производство да бъде продължено или подновено в случай на бедствие.

 

2. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36, за да предвиди критериите, според които ситуации могат да се определят като ситуации, изискващи изключителни правила за производство и правила за справяне с тях, както и правила за изискванията за наблюдение и докладване, като се отчете експертният опит от сектора на биологичното производство.

 

3. Компетентните органи на държавите членки отговарят за даването на разрешение за такива изключения за всеки отделен случай.

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да се гарантират неизменната същност на биологичното производство и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед изменение и допълнение на правилата, посочени в приложение III.

2. За да се гарантират неизменната същност на биологичното производство и адаптирането към техническото развитие, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед допълнение на правилата, посочени в точки 2, 3, 4 и 6 от приложение III.

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) продукти за растителна защита;

а) продукти за растителна защита в целия Европейски съюз или в една или повече от зоните, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1107/2009;

Обосновка

В съответствие с хоризонталните разпоредби относно разрешаването на продукти за растителна защита в Регламент 1107/2009, зонирането на Южна, Централна и Северна Европа следва да бъде възможно и по силата на настоящия регламент, така че да могат да се вземат предвид значителните екологични и климатични различия в рамките на ЕС. За да се изключи злоупотребата, засилената екологична устойчивост трябва да бъде условие за разрешаване по зони.

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) вещества, предназначени за здравето на животните, различни от веществата, споменати в букви г) и д);

Обосновка

Това „заглавие“ предлага възможността да се създават нови списъци от вещества, например вещества, използвани във ветеринарната медицина.

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) като лекарства и продукти за нетерапевтични цели, които допринасят за гарантиране на здравето на животните и хуманното отношение към тях.

Обосновка

Като алтернатива на хирургическата кастрация на прасенца, например, следва да бъде възможна имунологичната превенция на характерната за нерезите миризма.

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По-специално Комисията може да разреши употребата на определени продукти и вещества в производството на преработени биологични храни и включването им в списъци под ограничителен режим на ползване за следните цели:

По-специално Комисията разрешава употребата на определени продукти и вещества в производството на преработени биологични храни и включването им в списъци под ограничителен режим на ползване за следните цели:

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) добавки в храните, ензими в храните и спомагателни вещества;

а) добавки в храните, ензими в храните, спомагателни вещества, аромати, продукти от микроорганизми, минерали, олигоелементи, витамини, аминокиселини и микроелементи;

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да поясни кои вещества могат да се използват като добавки в храните.

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) продукти и вещества за енологични практики;

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – алинея 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) продукти за почистване и дезинфекция в преработвателни и складови съоръжения.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 1 – буква в – точка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iia) разрешаване на продукти по зони е възможно само ако чрез намаляване на използването на други продукти и вещества може да се постигне положително екологично въздействие и ако в противен случай е вероятно да настъпи неприемливо влошаване на културите, които традиционно имат биологично качество, в съответната зона;

Обосновка

В съответствие с хоризонталните разпоредби относно разрешаването на продукти за растителна защита в Регламент 1107/2009, зонирането на Южна, Централна и Северна Европа следва да бъде възможно и по силата на настоящия регламент, така че да могат да се вземат предвид значителните екологични и климатични различия в рамките на ЕС. За да се изключи злоупотребата, засилената екологична устойчивост трябва да бъде условие за разрешаване по зони.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 1 – буква д – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) относно продуктите, посочени в параграф 1, първа алинея, букви в) и г), важи следното:

д) относно продуктите, посочени в параграф 1, първа алинея, букви в), г) и га), важи следното:

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) няма разрешени алтернативи съгласно настоящия член;

а) няма разрешени алтернативни вещества съгласно настоящия член или технологии, които са в съответствие с настоящия регламент;

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разрешаването на използването на синтезирани по химичен път продукти или вещества е строго ограничено до случаи, при които използването на външни ресурси, посочени в член 4, буква б), ще допринесе за неприемливи въздействия върху околната среда.

Разрешаването на продукти и вещества, които не са посочени в член 4, буква е), е строго ограничено до случаи, при които използването на външни ресурси, посочени в член 4, буква е), ще допринесе за неприемливи въздействия върху околната среда, здравето на животните или хората или качеството на продуктите.

Обосновка

Разрешаването не трябва да е строго ограничено до синтезирани по химичен път вещества, но и до други вещества, които не са посочени в член 4, буква е).

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Исканията за изменение или изключване се публикуват от държавите членки.

Досието по отношение на изменение или изключване се публикува от държавите членки и от Комисията.

Обосновка

Исканията за промени в списъците на веществата следва да станат по-прозрачни, отколкото в миналото.

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. На всеки четири години Комисията прави преглед на списъците, посочени в параграф 1.

Обосновка

До момента малко списъци се актуализират редовно, което означава, че операторите не са информирани адекватно.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията приема актове за изпълнение за разрешаване или за оттегляне на разрешаването на продукти и вещества, които по принцип могат да се използват в биологично производство, и по–специално продукти и вещества, които могат да бъдат използвани в производството на преработени биологични храни, и за определяне на процедури, които да бъдат следвани за получаване на разрешението, както и на списъците на тези продукти и вещества, и, по целесъобразност, тяхното описание, изискванията към състава и условията за употреба. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 2.

5. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за разрешаване или за оттегляне на разрешаването на продукти и вещества, които по принцип могат да се използват в биологично производство, и по-специално продукти и вещества, които могат да бъдат използвани в производството на преработени биологични храни, и за определяне на процедури, които да бъдат следвани за получаване на разрешението, както и на списъците на тези продукти и вещества, и, по целесъобразност, тяхното описание, изискванията към състава и условията за употреба.

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 20

заличава се

Наличие на неразрешени продукти или вещества

 

1. Продукти, в които се установява наличие на продукти или вещества, които не са разрешени в съответствие с член 19, над установените граници, като се вземе предвид по-специално Директива 2006/125/ЕО, не се предлагат на пазара като биологични.

 

2. С цел да се гарантира на ефективността, ефикасността и прозрачността на биологичното производство и етикетирането система на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 относно специалните критерии и условия за прилагане на границите, посочени в параграф 1, и по отношение на установяването на тези граници и тяхното адаптиране предвид техническото развитие.

 

3. Чрез дерогация от член 211, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и след одобрение от Комисията, прието, без да се прилага процедурата, посочена в член 37, параграф 2 или 3 от настоящия регламент, държавите членки могат да отпускат национални плащания за компенсация на земеделските стопани за понесени от тях загуби поради замърсяване на земеделските им продукти с неразрешени продукти или вещества, което ги възпрепятства да предлагат на пазара продуктите си като биологични, при условие че земеделските стопани са взели всички целесъобразни мерки, за да избегнат риска от подобно замърсяване. Държавите членки могат да използват инструментите по общата селскостопанска политика, за да покрият изцяло или отчасти тези загуби.

 

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20a

 

Предпазни мерки, които да се предприемат с цел предотвратяване на неспазване на настоящия регламент

 

1. За да се гарантира спазване на настоящия регламент, операторите предприемат всички необходими предпазни мерки, за да избегнат наличието на неразрешени процеси, продукти или вещества в биологичното производство.

 

2. В частност, когато оператор подозира, че процес, продукт или вещество, които са били получени, произведени или приготвени за използване в биологичното земеделие, не е в съответствие с настоящия регламент, операторът:

 

а) обособява и идентифицира продукта;

 

б) създава подходяща за вида и размера на операцията система за целите на проверка и оценка, следвайки процедури, основани на систематично определяне на ключови процедурни стъпки;

 

в) ако операторът стигне до заключение, след осъществяването на оценката, предвидена в буква б), че подозрението за неспазване е обосновано, операторът оттегля продукта от пазара и спира неговата обработка. Операторът незабавно информира компетентните органи или надзорния орган за своите констатации.

 

3. Компетентните органи и надзорните и контролните органи предприемат следните мерки:

 

а) в случай, че надзорен орган или контролен орган:

 

– забележи наличието на неразрешен процес, продукт или вещество в органичното производство, или

 

– получи от оператор надеждна информация относно подозрение, което е било обосновано в съответствие с буква в) от параграф 2, или

 

– е информиран, че оператор възнамерява да пусне на пазара продукт, който не е в съответствие с правилата за биологично производство, но който носи указание за метода на биологично производство,

 

съответният контролен или надзорен орган забранява пускането на продукта на пазара с указание за метода на биологично производство до момента, в който установява, че подозрението или несъответствието са премахнати;

 

б) контролният орган или надзорният орган прекратяват подозрението за неспазване или потвърждават това подозрение и забраната за пускане на пазара възможно най-скоро, като отчитат трайността на продукта, и при всички случаи в рамките на два месеца. В такъв случай съответният оператор си сътрудничи изцяло с надзорния или контролния орган. Преди да потвърди подозрението за неспазване, контролният или надзорният орган позволява на оператора да направи коментар на своите констатации;

 

в) в случаите, в които се потвърждава неспазване, се прилага член 26а;

 

г) в случаите, в които неспазването не е потвърдено в рамките на срока, предвиден в буква б), решението, взето в съответствие с тази буква, се отменя не по-късно от изтичането на този срок.

 

4. За де се избегне случайно замърсяване с неразрешени продукти или вещества в резултат на практики на небиологичното земеделие или други небиологични практики на обработка, подготовка и разпространение, които са извън контрола на биологичните оператори, държавите членки определят предпазни мерки.

 

5. В случаите, в които контролните органи, надзорните органи и компетентните органи са установили конкретни рискове от неспазване на настоящия регламент или конкретни рискове от случайно замърсяване на биологични продукти в определени сектори на биологичното производство, държавите членки приемат подходящи предпазни мерки срещу тези рискове.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 20 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20б

 

Причини за замърсяване с продукти за растителна защита и отговорности на компетентните органи, контролните органи и надзорните органи

 

1. В случай, че контролен или надзорен орган забележи наличието на продукти за растителна защита, които не са в съответствие с член 19, или получи надеждна информация относно такова наличие, той провежда подходящо разследване на причината за замърсяването. Тези разследвания трябва да категоризират замърсяването в една от следните три категории:

 

а) неизбежно от техническа гледна точка;

 

б) предотвратимо от техническа гледна точка;

 

в) умишлено или неколкократно замърсяване, което е технически предотвратимо;

 

Замърсяването се счита за предотвратимо, когато операторът:

 

– не е въвел или не поддържа подходящи, пропорционални мерки за установяване и предотвратяване на рисковете от замърсяване на биологичните продукти с неразрешени продукти и вещества; или

 

– не е правил редовно преглед на тези подходящи мерки и не ги е адаптирал въпреки очевидния риск от замърсяване; или

 

– не е предприел подходящи мерки съгласно предишни искания от компетентните органи или, съответно, от контролния или надзорния орган да вземе мерки с цел предотвратяване на замърсяване; или

 

– не е изпълнил съответните изисквания на настоящия регламент или по друг начин не е успял да вземе необходимите мерки в производствения процес с цел предотвратяване на замърсяване.

 

2. Продукти, които потенциално са заразени с продукти за растителна защита, съобразно посоченото в буква а) на алинея първа от параграф 1 могат да се считат за годни за пускане на пазара след преглед от компетентните органи.

 

Потенциално заразяване, както е посочено в буква б) от алинея първа от параграф 1, се разследва от контролния или надзорния орган по отношение на естеството на обстоятелствата, които са довели до заразяването, в съответствие с процедурите, установени в член 20а.

 

3. В случаи на заразяване, както е посочено в буква в) от алинея първа от параграф 1, компетентният орган, контролен или надзорен орган забранява на съответния оператор да пуска на пазара продукти с каквото и да е указание, на етикета или рекламни материали, за метода на биологично производство.

 

Всички производствени зони или продукти, засегнати от неразрешените продукти за растителна защита, трябва да преминат нов период на преход съобразно посоченото в член 8, който започва от датата на прилагане на неразрешените продукти за растителна защита или, ако тази дата не може да се провери, от датата на откриване. Това се прилага, без да се засягат санкции, които може да бъдат наложени.

 

4. За да се предвидят най-добрите средства за откриване и документиране на неспазване на настоящия регламент, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 относно:

 

– методологията, която да се използва, за да се открива и оценява присъствието на продукти за растителна защита, които не са в съответствие с настоящия регламент, и по-конкретно с член 19;

 

– процедурите, които да се следват;

 

– подробностите, които да се документират в обща база данни относно неспазването на настоящия регламент, включително констатации на остатъци от неразрешени продукти за растителна защита.

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 20 в (нов) – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20в

 

База данни относно неспазването на настоящия регламент и база данни относно констатации за неразрешени продукти за растителна защита

 

Комисията създава база данни относно случаите на неспазване на настоящия регламент, въз основа на национални бази данни, установени от държавите членки. Тези бази данни се използват за улесняване на формулирането на най-добри практики с цел предотвратяване на замърсяването. При събирането на данните държавите членки и Комисията прилагат основан на риска подход, който разкрива причините за, и категориите на неспазване или замърсяване съобразно установеното в букви а), б) и в) на алинея първа от член 20б, параграф 1. Базите данни са достъпни за операторите, надзорните органи, контролния орган и компетентните органи. Държавите членки представят на Комисията годишен доклад.

 

База данни на анализите, осъществени от надзорните органи и контролните органи, включително откриването на неразрешени продукти за растителна защита, се установява от държавите членки. Базата данни е достъпна за операторите, надзорните органи, контролния орган и компетентните органи. Държавите членки докладват ежегодно пред Комисията относно констатациите, събрани в националните им бази данни.

Обосновка

Това изменение е неотделимо от предходното изменение от същите автори. Държавите членки трябва да предоставят на Комисията резултатите от своите разследвания всяка година и въз основа на тях Комисията представя доклад, придружен, когато е уместно, от законодателно предложение за създаване на прагове на Общността за отнемане на етикета на биологичните продукти и средства за компенсиране на производителите в неизбежен случай на замърсяване.

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на настоящия регламент един продукт се смята, че съдържа термини за биологично производство, ако в етикетирането, рекламните материали или търговските документи продуктът, неговите съставки или фуражни суровини са характеризирани с термини, които указват на купувача, че продуктът, неговите съставки или фуражните суровини са получени в съответствие с настоящия регламент. По-специално термините, посочени в приложение IV, техните производни или умалителни форми, като „био“ и „еко“, самостоятелно или в комбинация, могат да се използват в целия Съюз и на всеки език, описан в настоящото приложение за етикетиране и рекламиране на продукти, които са в съответствие с настоящия регламент.

1. За целите на настоящия регламент един продукт се смята, че съдържа термини за биологично производство, ако в етикетирането, рекламните материали или търговските документи продуктът, неговите съставки, фуражни суровини или всяка суровина, част от веригата на биологичния продукт, са характеризирани с термини, които указват на купувача, че продуктът, неговите съставки, фуражните суровини или всяка друга част от веригата на биологичния продукт са получени в съответствие с или при спазване на настоящия регламент. По-специално термините, посочени в приложение IV, или техните еквиваленти на други езици, които не са официални езици на Съюза, но чийто статус официално е признат от конституцията на държава членка, техните производни или умалителни форми, като „био“ и „еко“, самостоятелно или в комбинация, могат да се използват в целия Съюз и на всеки език, описан в настоящото приложение за етикетиране и рекламиране на продукти, посочени в член 2, параграф 1, които са в съответствие с настоящия регламент При етикетирането и рекламирането на живи или непреработени земеделски продукти термините, отнасящи се до биологичен метод на производство, могат да се използват само когато целият продукт също е произведен в съответствие с изискванията от настоящия регламент.

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Що се отнася до продуктите и веществата, използвани като продукти за растителна защита, торове, подобрители на почвата и хранителни вещества, термините, посочени в параграф 1 от настоящия член, не се използват никъде в Съюза на нито един от езиците, изброени в приложение IV, за етикетирането, рекламирането и търговската документация.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Що се отнася до преработените храни, термините, посочени в параграф 1, могат да се използват:

3. Що се отнася до преработените храни, термините, посочени в параграф 1, се използват:

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) само в списъка на съставките, когато по-малко от 95 % от съставките от земеделски произход са биологични и при условие, че тези съставки отговарят на правилата за производство, определени в настоящия регламент.

б) само в списъка на съставките, когато по-малко от 95 % от съставките от земеделски произход са биологични и при условие, че въпросната храна отговаря на правилата за производство, определени в настоящия регламент.

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се избегне свързването на традиционните и небиологични процеси и вещества с използването на термина „биологични“.

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По отношение на растителните сортове, термините, посочени в параграф 1, могат да се използват в търговското описание, при условие че:

 

а) отглеждането е в съответствие с правилата за производство, определени в точка 1.4 от част I от приложение II; и

 

б) използва се терминът „биологично отглеждане“.

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. За да се осигури яснота за потребителите и за да се гарантира, че на потребителя се съобщава подходящата информация, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед адаптиране на списъка на термините, посочен в приложение IV, като се взема предвид езиковото развитие в рамките на държавите членки и въвеждането на специални изисквания за етикетиране и съдържание, приложими за фуражите и техните съставки.

4. За да се осигури яснота за потребителите и за да се гарантира, че на потребителя се съобщава подходящата информация, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с оглед адаптиране на списъка на термините, посочен в приложение IV, като се взема предвид езиковото развитие в рамките на държавите членки.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато се използва логото на Европейския съюз за биологично производство, се изписва и обозначение за мястото, където са отгледани земеделските суровини в състава на продукта, в същото зрително поле като логото, по един от следните начини:

С изключение на продуктите от лозаро-винарския сектор, посочени в член 1, параграф 2, буква л) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато се използва логото на Европейския съюз за биологично производство, се изписва и обозначение за мястото, където са отгледани земеделските суровини в състава на продукта, в същото зрително поле като логото, по един от следните начини:

Обосновка

В съответствие с член 55 от Регламент (ЕО) № 607/2009 задължението за посочване на произхода на суровините върху етикета вече се прилага за всички европейски вина, независимо дали те са произведени със или без географско указание. За да се намалят административната тежест и допълнителните разходи, свързани с етикетирането, се предлага това излишно задължение да бъде прекратено в случая с тези продукти.

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обозначението от „ЕС“ или „извън ЕС“ може да се подмени или допълни с името на държавата, ако всички земеделски суровини в състава на продукта са отгледани в тази държава.

Обозначението „ЕС“ или „извън ЕС“ може да се допълни с името на държавата или на региона, ако всички земеделски суровини в състава на продукта са отгледани в тази държава или в този регион.

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Обозначенията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член и в член 23, параграф 3, се поставят на видно място по такъв начин, че да бъдат лесно забележими, ясно четливи и незаличими.

3. Обозначенията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член и в член 23, параграф 3, се отпечатват на видно място по такъв начин, че да бъдат лесно забележими и ясно четливи и да не скриват задължителните обозначения съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 5 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) обозначението за мястото, където са отгледани земеделските суровини, в съответствие с параграф 2 от настоящия член и член 232, параграф 3.

в) обозначението за мястото, където са отгледани земеделските суровини, в съответствие с параграф 2 от настоящия член и член 23, параграф 3.

Обосновка

Машинописна грешка в предложението на Комисията.

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Логото на Европейския съюз за биологично производство може да се използва при етикетирането, представянето и рекламирането на продукти, които са в съответствие с настоящия регламент.

1. Логото на Европейския съюз за биологично производство може да се използва при етикетирането, представянето и рекламирането на продукти, които са в съответствие с настоящия регламент, включително продукти, за които могат да бъдат определени специални правила за производство въз основа на член 16. Логото за биологично производство не се използва в случаите с храни, посочени в член 21, параграф 3, алинея първа, буква б), и с продукти, произведени при преход към биологично производство.

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Логото на Европейския съюз за биологично производство е официална атестация в съответствие с членове 85 и 90 от Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [регламент относно официалния контрол].

заличава се

Обосновка

Ако логото за биологично производство е официална атестация, това би могло да създаде допълнителна административна тежест за операторите в един бъдещ процес на одобрение.

Изменение    213

Предложение за регламент

Глава V – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сертифициране на биологично производство

Контрол и сертифициране на биологично производство

Изменение    214

Предложение за регламент

Член 23 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 23a

 

Система за контрол

 

1. Държавите членки създават система за контрол и определят един или повече компетентни органи, които да отговарят за наблюдението на спазването на задълженията, установени с настоящия регламент, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕС) № XX/XXXX (Регламент относно официалния контрол).

 

2. В допълнение към условията, определени в Регламента относно официалния контрол, системата за контрол, създадена съгласно настоящия регламент, включва най-малко изпълнението на предпазните мерки, предвидени в член 20а, и контролните мерки, предвидени в настоящата глава.

 

3. Характерът и честотата на контрола се определят въз основа на оценка на риска от възникване на неспазване и тежестта на неспазването на изискванията, определени в настоящия регламент. Всички оператори и групи от оператори подлежат най-малко на ежегодна физическа проверка на място по отношение на спазването от тяхна страна на приложимите правила. Този контрол се основава на инспекция, скрининг и целенасочен скрининг в зависимост от вероятността за неспазване.

 

Критериите за оценките на риска, използвани от контролните органи за идентифициране на най-рисковите части от хранителната верига, са посочени в приложение Vе. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 относно подробните елементи на оценката на риска, честотата на контрола и дела на проверките на случаен принцип като част от общия брой на проверките за контрол.

 

4. Компетентният орган може:

 

а) да делегира на един или повече контролни органи правомощията си за контрол на биологичните продукти, определени в член 2, точка 39 от Регламента относно официалния контрол. Контролните органи предлагат подходящи гаранции за обективност и безпристрастност и разполагат с квалифициран персонал и ресурси, необходими за изпълнението на функциите им;

 

б) да делегира на един или повече надзорни органи задачи за контрол на биологичните продукти, определени в член 2, точка 39 от Регламента относно официалния контрол. В този случай държавите членки определят органите, отговарящи за одобрението и надзора на такива органи.

 

5. Компетентният орган може да делегира задачи за контрол на конкретен надзорен или контролен орган само ако са изпълнени условията, посочени в член 26 от Регламента относно официалния контрол, и по-конкретно само ако:

 

а) има точно описание на задачите, които надзорният или контролният орган ще извършва, и на условията, при които той може да ги извършва;

 

б) надзорният орган или контролният орган:

 

i) притежава опита, оборудването и инфраструктурата, необходими за извършването на делегираните му задачи;

 

ii) разполага с достатъчен брой подходящ квалифициран и опитен персонал; и

 

(iii) е безпристрастен и не се намира в конфликт на интереси по отношение на изпълнението на делегираните му задачи;

 

в) надзорният орган или контролният орган е акредитиран съгласно последно нотифицираната версия в Официален вестник на Европейския съюз, серия С, на европейския стандарт EN 17065 или ISO Guide 65 („Общи изисквания към органите, които оперират със системи за сертификация на продукти“) и е одобрен от компетентните органи;

 

г) надзорният или контролният орган съобщава на компетентния орган резултатите от извършения контрол редовно или при поискване от компетентния орган. Ако резултатите от контрола показват тежък случай на неспазване на разпоредбите, надзорният орган незабавно информира компетентния орган;

 

д) съществува ефективна и документирана координация между делегиращия компетентен орган и надзорния или контролния орган.

 

6. В допълнение към спазването на разпоредбите от параграф 5, при одобряване на надзорен или контролен орган компетентният орган взема под внимание следните критерии:

 

а) стандартната процедура за контрол, в която подробно се описват контролните и превантивните мерки, които надзорният или контролният орган се задължава да наложи на подлежащите на контрола му оператори;

 

б) санкциите, които надзорният орган възнамерява да наложи в случай на установено несъответствие.

 

7. Компетентният орган не може да делегира на надзорните или контролните органи следните задачи:

 

а) надзора и одита на други надзорни или контролни органи;

 

б) правомощието за предоставяне на дерогации по член 17, освен ако това не е предвидено в изключенията от правилата за производство.

 

8. В съответствие с член 29 от регламента относно официалния контрол компетентните органи, делегиращи задачи за контрол на надзорните или контролните органи, организират одити или инспекции на съответните надзорни или контролни органи при необходимост. Ако вследствие на одит или инспекция се окаже, че тези органи не изпълняват правилно делегираните им задачи, делегиращият компетентен орган може да отмени делегирането. Той го отменя незабавно, ако надзорният или контролен орган не предприеме подходящи и навременни мерки за коригиране на положението.

 

9. В допълнение към спазването на разпоредбите на параграф 8 компетентният орган:

 

а) гарантира, че контролът, извършван от надзорния или контролния орган, е обективен и независим;

 

б) проверява ефективността на контрола, извършван от надзорния или контролния орган;

 

в) взема предвид всички установени нередности и нарушения, както и прилаганите корективни мерки;

 

г) отменя одобрението на всеки надзорен или контролен орган, който не удовлетворява посочените в букви а) и б) от настоящия параграф изисквания или вече не отговаря на посочените в параграфи 5 или 6 критерии, или ако той не удовлетворява изискванията, постановени в параграфи 11, 12 и 14.

 

10. Държавите членки определят кодов номер за всеки контролен или надзорен орган, изпълняващ контролните задачи, посочени в параграф 4.

 

11. Надзорните и контролните органи предоставят достъп на компетентните органи до своите офиси и помещения и осигуряват информацията и съдействието, които компетентните органи счетат за необходими за изпълнението на своите задължения съгласно настоящия член.

 

12. Надзорните и контролните органи гарантират прилагането най-малкото на предпазните и контролните мерки по параграф 2 за операторите, попадащи под техен контрол.

 

13. Държавите членки гарантират, че създадената система за контрол осигурява проследяване на всеки продукт през всички етапи на производство, обработка и разпространение, в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002, особено за да се гарантира на потребителите, че биологичните продукти са произведени в съответствие с изискванията, постановени в настоящия регламент. Държавите членки гарантират, че исканията на надзорните или контролните органи във връзка с възможността за проследяване на биологичните продукти получават отговор във възможно най-кратък срок и не по-късно от четири дни на етап от производството след получаване на съответното искане.

 

14. Всяка година до 31 януари контролните и надзорните органи предават на компетентните органи списък на операторите, които са били обект на техния контрол към 31 декември предходната година. Обобщен доклад на дейностите по контрол, извършени през предходната година, се представя ежегодно до 31 март.

Изменение    215

Предложение за регламент

Член 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    216

Предложение за регламент

Член 24 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 24a

 

Придържане към системата за контрол

 

1. Всеки оператор или група от оператори, които произвеждат, приготвят или складират биологични продукти, които внасят такива продукти от трета държава или изнасят такива продукти за трета държава, или които пускат на пазара такива продукти, преди пускането на пазара на продукти, определени като „биологични“ или „в преход към биологично производство“, следва да:

 

а) уведомят за своята дейност компетентните органи на държавата членка, в която се осъществява дейността;

 

б) подложат своето предприятие на посочената в член 23а система за контрол.

 

Когато оператор или група от оператори възложат някоя от дейностите си на трета страна, независимо от това този оператор или група от оператори спазват изискванията, посочени в първия параграф, букви а) и б), а възложените дейности са обект на системата за контрол.

 

2. Държавите членки освобождават от прилагането на настоящия член биологичните оператори, които продават предварително пакетирани продукти директно на крайния купувач или потребител, при условие че не произвеждат, не обработват, не приготвят и не складират такива продукти другаде, освен в мястото на продажба, не внасят такива продукти от трета държава и не са възложили тези дейности на друг оператор.

 

В съответствие с член 26в, буква в) държавите членки могат да освободят от прилагането на първи параграф, първа алинея, буква б) от настоящия член операторите, които продават годишно по-малко от ограничено количество непакетирани биологични продукти на крайния купувач или потребител, при условие че уведомят компетентните органи за своята дейност и не произвеждат, не приготвят и не складират такива продукти другаде, освен в мястото на продажба, не внасят такива продукти от трета държава и не са възложили тези дейности на трета страна.

 

3. Държавите членки посочват орган или одобряват структура за приемане на уведомленията съгласно параграф 1, първа алинея, буква а) от настоящия член.

 

4. Държавите членки гарантират, че всеки оператор или група от оператори, които спазват настоящия регламент и заплащат разумна такса като вноска за разходите по контрол, имат право да бъдат включени в обхвата на системата за контрол.

 

5. Операторите или групите от оператори съхраняват данни за различните дейности, в които участват, в съответствие с настоящия регламент.

 

6. Компетентните органи водят актуализиран списък с имената и адресите на операторите и групите от оператори, които са уведомили за своите дейности в съответствие с параграф 1, първа алинея, буква а) от настоящия член, и оповестяват по подходящ начин този списък, включително чрез публикуване в интернет, заедно с информацията, свързана с техните сертификати за биологично производство, посочени в член 25, параграф 1, използвайки модела, определен в приложение Vг към настоящия регламент. Компетентните органи спазват изискванията за защита на личните данни, определени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

7. Комисията може да приема актове за изпълнение, за да определи подробности и спецификации относно съдържанието, формата и начина на уведомяване, посочено в параграф 1, и модела, посочен в параграф 6 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 2.

 

________________

 

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

Изменение    217

Предложение за регламент

Член 25 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сертификат за биологично производство

Сертификат

Обосновка

Сертификатът потвърждава, че производството съответства на правилата, определени в настоящия регламент. През преходния период производство, което съответства на правилата, не е биологично производство от началото на производствения процес. Думата „биологично“ може да обърка сектора и потребителите.

Изменение    218

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Операторите и групите от оператори, които са уведомили за своята дейност в съответствие с член 24, параграф 1 и които отговарят на изискванията на настоящия регламент, имат право да получат сертификат за биологично производство. Сертификатът за биологично производство, издаден в електронен вид, когато това е възможно, позволява поне идентификацията на оператора или групата от оператори, вида или гамата продукти, попадащи в обхвата на сертификата, и неговия период на валидност.

1. Операторите и групите от оператори, които са уведомили за своята дейност и са включили своето предприятие към системата за контрол в съответствие с член 24а, параграф 1 и които отговарят на изискванията на настоящия регламент, имат право да получат сертификат за биологично производство. Сертификатът за биологично производство, издаден в електронен вид, когато това е възможно, позволява поне идентификацията на оператора или групата от оператори, вида или гамата продукти, попадащи в обхвата на сертификата, и неговия период на валидност.

Изменение    219

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Сертификатът за биологично производство е официален сертификат по смисъла на членове 85 и 86 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (регламент относно официалния контрол).

заличава се

Обосновка

Трябва да има възможност за частни и публично/частни системи за сертифициране (сравни с ISO 17065).

Изменение    220

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Операторите и групите на оператори нямат право да им бъде предоставен сертификат за биологично производство от различни контролни или надзорни органи за същата група продукти, включително когато тези оператори и групи от оператори участват в различните етапи на производство, обработка и разпространение.

3. Операторите и групите от оператори нямат право да им бъде предоставен сертификат за биологично производство от различни надзорни органи за дейности, извършвани в една държава членка по отношение на същата група продукти, включително когато тези оператори и групи от оператори участват в различните етапи на производство, обработка и разпространение.

Обосновка

Докладчикът предлага „групите от продукти“ да се определят в ново приложение Vг въз основа на приложение ХІІ от предишния Регламент (ЕО) № 889/2008. Определянето на групите от продукти в приложение премахва също така необходимостта от делегиран акт съгласно параграф 6.

Изменение    221

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Групите продукти, посочени в параграф 3, са както следва:

 

– растения и растителни продукти,

 

– животни и животински продукти;

 

– водорасли и аквакултурни животни,

 

– преработени храни и фуражи, в т.ч. дрожди;

 

– вино.

Обосновка

Вж. изменението на параграф 3: докладчикът предлага „групите от продукти“ да се определят в ново приложение Vг въз основа на приложение ХІІ от предишния Регламент (ЕО) № 889/2008.

Изменение    222

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. С цел да се гарантира на ефективността, ефикасността и прозрачността на биологичното производство и системата на етикетирането, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 по отношение на критериите за определяне на групи от продукти, посочени в параграф 3.

заличава се

Изменение    223

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Недостатъците при създаването или функционирането на системата за вътрешен контрол, посочена в параграф 1, по-специално по отношение на неустановяването или несправянето с нарушения от отделни членове на групата от оператори, които засягат неизменната същност на биологичното производство, може да доведе до отнемане на сертификата за биологично производство на цялата група.

2. Недостатъците при създаването или функционирането на системата за вътрешен контрол, посочена в параграф 1, по-специално по отношение на неустановяването или несправянето с нарушения от отделни членове на групата от оператори, които засягат неизменната същност на биологичното производство, води до отнемане на посочения в член 25 сертификат за биологично производство на цялата група.

Изменение    224

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За да се гарантира ефективното и ефикасно провеждане на сертифицирането на група от оператори, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 във връзка с отговорностите на отделните членове на група от оператори, състава и размера на дадена група от оператори, обхватът на продуктите, които трябва да се произвеждат от група от оператори, условията за участие в група от оператори, създаването и функционирането на системата за вътрешен контрол на групата, включително обхвата, съдържанието и периодичността на контрола, който трябва да се осъществява.

3. Критериите за групово сертифициране на групи от оператори са посочени в приложение Vд.

Изменение    225

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията може да приема актове за изпълнение относно обмена на информация между групата от оператори и компетентния орган или органи, контролните или надзорните органи и между държавите членки и Комисията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 2.

заличава се

Обосновка

Тези разпоредби са обхванати в общ член относно нарушенията и последващото съобщаване на информация от съществуващия регламент и са въведени отново в нов член 26а относно мерките в случай на неспазване, които се прилагат както за отделните оператори, така и за групите.

Изменение    226

Предложение за регламент

Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 26a

 

Задължения на компетентните органи в случай на неспазване

 

Компетентните органи:

 

а) гарантират, че в случай на неспазване, което засяга състоянието на биологични продукти по време на всеки един от етапите на производство, обработка и разпространение и износ, и по-специално възникващо от употребата на забранени или неразрешени вещества и техники или смесване с небиологични продукти, при етикетирането и рекламирането на цялата партида или на съответната производствена линия липсва позоваване на биологично производство;

 

б) гарантират, че в случай на повтарящо се или продължаващо неспазване, или при неспазване с цел измама на въпросните оператори или групи от оператори, в допълнение към подлагането им на посочените в буква а) от настоящия член мерки, се забранява да предлагат на пазара продукти с позоваване на биологично производство и че сертификатът им за биологично производство се отнема или оттегля, по целесъобразност.

Изменение    227

Предложение за регламент

Член 26 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 26б

 

Обмен на информация и административно сътрудничество

 

1. Административното сътрудничество между държавите членки, контролните и надзорните органи и компетентните органи, включително за целите на прилагането на член 20а, параграф 2, се основава на изискванията, посочени в дял 4 от Регламента относно официалния контрол.

 

2. По искане, надлежно обосновано от необходимостта да се гарантира, че даден продукт е бил произведен в съответствие с настоящия регламент, компетентните органи, надзорните и контролните органи обменят съответната информация с други компетентни органи, надзорни органи и контролни органи относно резултатите от техния контрол. Те могат да обменят такава информация и по своя собствена инициатива.

 

3. Информация относно обосновани подозрения и неспазване, засягащи биологичното състояние на продукт, незабавно се обменя между съответните компетентни органи, надзорни и контролни органи, оператори и държави членки, Комисията и засегнатите оператори. Равнището на комуникация зависи от сериозността и степента на обоснованото подозрение или потвърденото неспазване.

 

4. Създава се национална платформа на заинтересованите страни, включваща контролни и надзорни органи и представители на сектора на биологичното производство.

Изменение    228

Предложение за регламент

Член 26 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 26в

 

Делегирани правомощия по отношение на системата за контрол

 

С цел допълване на правилата, свързани с предвидената в членове 23а и 24а система за контрол, и за да се гарантира тяхното пълно съответствие с Регламента относно официалния контрол, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 във връзка с определянето на правилата относно:

 

а) специфичните отговорности и задачи на компетентните органи и контролните органи в допълнение към предвидените в настоящата глава и в членове 4, 8 и 9, член 10, параграф 1, членове 11, 12 и 13, член 34, параграфи 1 и 2 и член 36 от Регламента относно официалния контрол;

 

б) изискванията за оценка на риска освен посочените в настоящата глава и в член 8, параграф 1 от Регламента относно официалния контрол, отчитайки риска от неспазване;

 

в) условията, при които определени оператори се освобождават от някои мерки по контрол;

 

г) методите и техниките за контрол, допълващи посочените в член 13 и член 33, параграфи 1 – 5 от Регламента относно официалния контрол, и специфични изисквания за извършването на контрол с цел да се осигури проследимост на биологичните продукти на всички етапи от производството, приготвянето и разпространението;

 

д) действията и мерките освен предвидените в член 20а и глава V от настоящия регламент и в член 134, параграфи 2 и 3 от Регламента относно официалния контрол в случай на съмнение за неспазване, допълнителни критерии освен посочените в член 135, параграф 1, втора алинея от Регламента относно официалния контрол и допълнителни критерии и мерки освен предвидените в член 135, параграф 2 от Регламента относно официалния контрол и в член 26а от настоящия регламент, в случай на неспазване;

 

е) специалните критерии и условия за активирането и функционирането на механизмите за административна помощ, предвидени в дял ІV от Регламента относно официалния контрол, включително обмена на информация между компетентните органи, контролните и надзорните органи във връзка със случаи на неспазване или вероятността от неспазване.

Обосновка

Правилата, специфични за биологичното производство, следва да са включени в регламента относно това производство и да могат да се изменят единствено чрез този регламент. Следователно съответните делегирани правомощия следва също да бъдат определени в този регламент. Затова тези разпоредби са прехвърлени тук от член 44 от предложението на Комисията за изменение на член 23, точки 2 и 3 от Регламента относно официалния контрол.

Изменение    229

Предложение за регламент

Член 26 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 26г

 

Изпълнение на настоящия регламент

 

До 1 януари 2020 г. Комисията създава необходимата административна структура в рамките на компетентните органи на Съюза, за да изпълнява своите отговорности по отношение на по-добрата хармонизация и изпълнението на настоящия регламент в държавите членки, особено по отношение на контрола в рамките на Съюза и вноса от трети държави, и по-добрата комуникация между държавите членки и с институциите на Съюза.

 

Задачите, които ще изпълняват тези структури, са определени в приложение Vа.

Изменение    230

Предложение за регламент

Член 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 27

заличава се

Износ на биологични продукти

 

1. Даден продукт може да бъде изнесен от Съюза като биологичен и да носи логото на ЕС за биологично производство само ако е в съответствие с настоящия регламент.

 

При все това продукт, предназначен за износ като биологичен в трета държава, която е призната в съответствие с член 31, може да бъде изнесен за съответната трета държава, ако той отговаря на нейните изисквания за пускане на пазара като биологичен.

 

2. С цел да се избегне създаването на условия на неравнопоставеност за операторите при техния износ за трети държави, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 във връзка със специалните правила за износ на биологични продукти за трета държава, която е призната в съответствие с член 31.

 

3. За да се гарантира лоялна конкуренция между операторите, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 ,във връзка с документите, предназначени за митническите власти в трети държави, по-специално по отношение на сертификата за износ на биологични продукти, издаден в електронен вид, който гарантира, че изнесените биологични продукти са в съответствие с настоящия регламент.

 

Обосновка

Не трябва да има разлика между стандартите, прилагани в регламента на ЕС, и стандартите, прилагани за продукти, които се изнасят в трети държави.

Изменение    231

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Даден продукт може да бъде внесен от трета държава с цел да бъде пуснат на пазара в рамките на Съюза като биологичен, ако са изпълнени следните условия:

1. Даден продукт може да бъде внесен от трета държава с цел да бъде пуснат на пазара в рамките на Съюза като биологичен или като растителен продукт, произведен при преход към биологично производство, ако са изпълнени следните условия:

а) продуктът е биологичен продукт, посочен в член 2, параграф 1;

а) продуктът е биологичен продукт, посочен в член 2, параграф 1;

б) продуктът:

б) продуктът:

i) отговаря на изискванията в глави II, III и IV и всички оператори, включително износителите в съответната трета държава, са били подложени на контрол от страна на контролните или надзорните органи, признати в съответствие с член 29; или

i) отговаря на изискванията в глави II, III и IV и на всички относими правила за прилагане и всички оператори, включително групите от оператори, и износителите в съответната трета държава, са били подложени на контрол от страна на контролните или надзорните органи, признати в съответствие с член 29, като при вноса на продукта тези контролни или надзорни органи са издали сертификат за инспекция, който потвърждава, че всички оператори и техните продукти са в съответствие с настоящия регламент; или

ii) идва от трета държава, която е призната в съответствие с:

ii) идва от трета държава, която е призната в съответствие с:

– член 30; или

– член 30; или

– член 31;

– член 31;

в) операторите в трети държави могат по всяко време да предоставят на вносителите или националните органи информация, позволяваща идентифицирането на оператора, който е извършил последната операция, с оглед да се гарантира проследимостта на биологичните продукти.

в) износителите в трети държави могат по всяко време да предоставят на своите надзорни органи, на вносителите и на националните органи информация, позволяваща идентифицирането на всички оператори, които са извършили операции, включително съответния контролен или надзорен орган, с оглед да се гарантира проследимостта на биологичните продукти по отношение на всички участващи оператори. Износителите предоставят тази информация на надзорните или контролните органи на вносителите.

 

След (да се посочи дата, съответстваща на пет години след датата на прилагане на настоящия регламент), чрез дерогация от първа алинея, буква б), подточка i), когато даден продукт не може да спази изискванията на глави II, III и IV в дадена трета държава поради специфичните климатични и местни условия и за да се избегне прекъсване на доставките на конкретния продукт на вътрешния пазар, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за определяне на специфични условия, съобразно които продуктът може да бъде внасян от третата държава, за да бъде пуснат на пазара в рамките на Съюза като биологичен продукт. Такива специфични условия се прилагат за срок от не повече от (две) години. Такива специфични условия се прилагат също така от ... (датата на прилагане на настоящия регламент) спрямо най-отдалечените региони на Съюза, където съответният продукт също се произвежда.

Изменение    232

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да се гарантира проследимостта на внесените продукти, които предстои да бъдат пуснати на пазара в рамките на Съюза като биологични, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 във връзка с документите, издадени, когато е възможно, в електронен вид, необходими за целите на вноса.

2. За да се гарантира проследимостта на внесените продукти, които предстои да бъдат пуснати на пазара в рамките на Съюза като биологични, и съответствието им с настоящия регламент, Комисията приема делегирани актове, определящи специфичните правила относно съдържанието на сертификатите, посочени в параграф 1, и процедурата, която следва да се прилага при изготвянето и контрола на тези сертификати, особено във връзка с ролята на компетентните органи и на контролните и надзорните органи, и възможността да бъдат взети под внимание регионалните различия по отношение на равновесието между екологичните, климатичните и местните условия, както и конкретните производствени практики.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 2.

Обосновка

Преминаването от еквивалентност към съответствие за продукти от трети държави, които не са включени в условията на търговско споразумение, ще подобри разбираемостта и яснотата на условията за внос и ще намали административната тежест. Независимо от това е целесъобразно да се предвиди прилагането на актове, за да се вземат предвид спецификите на различните производствени сектори, особено от агрономична гледна точка.

Изменение    233

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Разпоредбите, отнасящи се до надзора на Комисията в трети държави, следва да бъдат засилени. Важно е също така да бъдат засилени наблюдението и контролът в рамките на споразуменията за еквивалентност с трети държави.

Изменение    234

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Спазването на условията и мерките за вноса на биологични продукти в Съюза се установява на граничните контролни пунктове в съответствие с член 45, параграф 1 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX (регламент относно официалния контрол). Физическите проверки, посочени в член 47, параграф 3 от същия регламент, се осъществяват с честота, която зависи от риска от неспазване на настоящия регламент.

3. Спазването на условията и мерките за вноса на биологични продукти в Съюза се установява чрез разпоредбите за контрол, предвидени в глава V, и на граничните контролни пунктове в съответствие с член 45, параграф 1 от Регламента относно официалния контрол.

Изменение    235

Предложение за регламент

Член 29 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Признаване на контролните и надзорните органи

Признаване на надзорните органи

Изменение    236

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) акредитиращ орган извън Съюза, който е страна по многостранно споразумение за признаване под егидата на Международния форум за акредитация.

б) акредитиращ орган извън Съюза, който е страна по многостранно споразумение за признаване на сертифицирането на продукти под егидата на Международния форум за акредитация или неговите регионални органи и който притежава доказана компетентност в акредитацията на сертификати за биологично производство.

Изменение    237

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. За да се гарантира прозрачността на процедурата по признаване и на надзорните процедури, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 във връзка с критериите, които трябва да се прилагат по отношение на признаването или оттеглянето на признаването на контролните и надзорните органи, посочени в параграф 1, както и по отношение на дейностите по надзор от Комисията, включително посредством проверка на място.

7. За да се гарантира прозрачността на процедурата по признаване и на надзорните процедури, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за допълване на критериите, които трябва да се прилагат по отношение на признаването или оттеглянето на признаването на надзорните органи, посочени в параграф 1, както и за установяване на разпоредби по отношение на дейностите по надзор от Комисията, включително посредством проверки на място. При откриване на сериозни или повтарящи се нарушения на правилата за инспекциите и сертифицирането признаването на въпросните надзорни органи незабавно се оттегля в съответните трети държави, както и на целия пазар в рамките на Съюза, за национални акредитиращи органи, установени в Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008.

Обосновка

Трябва да се предвиди санкция в случай на повтарящи се преднамерени нарушения, извършени от органи по акредитация.

Изменение    238

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за определяне на специфични правила относно процедурата, която следва да се прилага за посоченото в параграф 1 признаване на надзорните органи, включително съдържанието на техническото досие, което трябва да се представи, както и процедурата, която следва да се прилага за оттегляне на признаването.

Изменение    239

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б. С цел да се гарантират ефективността, ефикасността и прозрачността на контрола на внасяните продукти, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 относно контрола и други дейности, които трябва да се извършват от надзорните органи, признати от Комисията за целите на настоящия член.

Изменение    240

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Комисията може да приема актове за изпълнение, за да се гарантира прилагането на мерки при случаи на неспазване, засягащи неизменната същност на биологичното производство, внесени съгласно признаването, предвидено в настоящия член, или при съмнение за такива случаи. Такива мерки по-специално могат да включват проверката на неизменната същност на биологичното производство преди пускането им на пазара в рамките на Съюза и, по целесъобразност, прекратяването на разрешението за пускане на пазара на такива продукти като биологични. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 2.

8. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 относно прилагането на мерки при случаи на неспазване, засягащи неизменната същност на биологичното производство, внесени съгласно признаването, предвидено в настоящия член, или при съмнение за такива случаи. Такива мерки по-специално могат да включват проверката на неизменната същност на биологичното производство преди пускането им на пазара в рамките на Съюза и по целесъобразност, прекратяването на разрешението за пускане на пазара на такива продукти като биологични.

Изменение    241

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с защита срещу нелоялни практики или практики, които са несъвместими с принципите и правилата за биологичното производство, запазването на доверието на потребителите или защитата на лоялната конкуренция между операторите, Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 37, параграф 3, за да предприеме мерките, посочени в параграф 8 от настоящия член, или да се вземе решение за оттегляне на признаването на контролните и надзорните органи, посочени в параграф 1 от настоящия член.

9. По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани със защита срещу нелоялни практики или практики, които са несъвместими с принципите и правилата за биологичното производство, запазването на доверието на потребителите или защитата на лоялната конкуренция между операторите, Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 37, параграф 3, за да се вземе решение за оттегляне на признаването на контролните и надзорните органи, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Изменение    242

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията публикува и предоставя на Европейския парламент и на Съвета редовни доклади относно състоянието на всички текущи преговори за такива търговски споразумения и списък с различията между правилата за производство и мерките за контрол в съответната трета държава в сравнение с тези, прилагани в Съюза. Окончателните резултати от преговорите се представят на Европейския парламент и на Съвета и се публикуват, като се описват подробно всички различия между правилата за производство и мерките за контрол, прилагани в съответната трета държава, и тези, прилагани в Съюза.

 

Комисията представя предложение за преодоляване на различията между въпросната трета държава и Европейския съюз във връзка с правилата за производство и мерките за контрол.

 

Комисията публикува списък на различия̉та между разпоредбите за производство и контрол, съдържащи се във всички съществуващи търговски споразумения, обхванати от настоящия член.

Изменение    243

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Призната трета държава, посочена в член 28, параграф 1, буква б), точка ii), второ тире, е трета държава, която е била призната за целите на равностойността съгласно член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, включително признатите по преходната мярка, предвидена в член 40.

Призната трета държава, както е посочено в член 28, параграф 1, първа алинея, буква б), подточка ii), е трета държава, която е била призната за целите на равностойността съгласно член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

Изменение    244

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Въз основа на годишните доклади, които посочените в параграф 1 трети държави трябва да се изпращат на Комисията до 31 март всяка година, във връзка с прилагането и изпълнението на установените от тях мерки за контрол, Комисията, със съдействието на държавите членки, гарантира подходящ надзор на признатите трети държави чрез редовно преразглеждане на тяхното признаване. Естеството на надзора се определя въз основа на оценка на риска от неспазване.

2. Въз основа на годишните доклади, които посочените в параграф 1 трети държави трябва да се изпращат на Комисията до 31 март всяка година, във връзка с прилагането и изпълнението на установените от тях мерки за контрол, и на всяка друга получена информация Комисията, със съдействието на държавите членки, гарантира подходящ надзор на признатите трети държави чрез ежегодно преразглеждане на тяхното признаване. Естеството на надзора се определя въз основа на оценка на риска от неспазване, като се взема предвид по-специално обемът на износа за Съюза от въпросната трета държава, резултатите от дейностите по наблюдение и надзор, извършвани от компетентния орган, и резултатите от предишния контрол. Комисията докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета за резултатите от своя преглед.

Изменение    245

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Комисията може да приема актове за изпълнение, за да се гарантира прилагането на мерки при случаи на неспазване, засягащи неизменната същност на биологичното производство, внесени от трети държави, посочени в настоящия член, или при съмнение за такива случаи. Такива мерки по-специално могат да включват проверката на неизменната същност на биологичното производство преди пускането им на пазара в рамките на Съюза и, по целесъобразност, прекратяването на разрешението за пускане на пазара на такива продукти като биологични. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 2.

6. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 относно прилагането на общи мерки и процедури за налагане на санкции при случаи на неспазване или съмнение за неспазване, засягащи биологичното състояние на продукти, внесени от трети държави, посочени в настоящия член. Такива мерки по-специално могат да включват проверката на биологичното състояние на продуктите преди пускането им на пазара в рамките на Съюза и по целесъобразност, прекратяването на разрешението за пускането им на пазара като биологични продукти.

Обосновка

Такива разпоредби следва да се приемат чрез делегирани актове с оглед на гарантирането на хармонизирани мерки в целия ЕС.

Изменение    246

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да се гарантира правилното функциониране на единния пазар и търговията между държавите членки, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 във връзка с определянето на правилата, свързани със свободното движение на биологични продукти за целите на параграф 1 от настоящия член.

заличава се

Изменение    247

Предложение за регламент

Член 33 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информация, свързана със сектора на биологичното производство и търговията

Информация, свързана със сектора на биологичното производство

Изменение    248

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка година държавите членки предават на Комисията информацията, необходима за изпълнението и наблюдението на прилагането на настоящия регламент.

1. Всяка година държавите членки предават на Комисията съответната статистическа информация за изпълнението и наблюдението на прилагането на настоящия регламент. Данните се определят в контекста на Европейската статистическа програма.

Обосновка

Исканата информация трябва да бъде разграничена в основния акт (например информацията за търговията). Ако от операторите се изисква нова и надеждна информация, задължението за предоставянето ѝ на държавите членки трябва да бъде установено в основния акт.

Изменение    249

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията приема актове за изпълнение по отношение на системата, която трябва да бъде използвана за предаване на информацията, посочена в параграф 1, подробности за информацията, която трябва да бъде предадена, и датата, до която тази информация трябва да бъде предадена. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37, параграф 2.

2. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 относно системата, която трябва да бъде използвана за предаване на информацията, посочена в параграф 1, подробности за информацията, която трябва да бъде предадена, и датата, до която тази информация трябва да бъде предадена.

Изменение    250

Предложение за регламент

Член 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 декември 2021 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за наличието на биологичен растителен репродуктивен материал и животни за разплод.

1. До 31 декември 2020 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад въз основа на прогнозно проучване, включващ събрани данни и осъществен анализ във всички държави членки, който съдържа по-конкретно следното:

 

а) аналитична част относно състоянието на развитието на биологичното земеделие и постигнатия напредък по отношение на:

 

– установяване на причините за ограничен достъп до биологичен растителен и животински репродуктивен материал, както и биологични ресурси въобще, на пазара на Съюза;

 

– специфични данни относно наличието на биологичен растителен репродуктивен материал и фуражи;

 

– специфични данни относно наличието на животни за разплод;

 

– наличието на млади птици и птици за размножаване, включително критерии по отношение на гъстотата на животните, храненето, здравната профилактика, хуманно отношение към животните и управлението на болестите;

 

– селекцията на видове и подвидове, които произтичат от разликите в климата, почвата, надморската височина и географските условия;

 

– положението с биологичното свиневъдство и биологичното птицевъдство, включително критерии по отношение на гъстотата на животните, храненето, здравната профилактика, хуманно отношение към животните и управлението на болестите;

 

- наличието на аквакултурни ювенилни екземпляри на пазара на Съюза;

 

б) стратегическа част относно прилаганите или необходимите мерки за подобряване на резултатите от биологичното земеделие и институционалната му рамка, в т.ч.:

 

– мерки за подпомагане, които са установени или необходими с цел преодоляване на установените недостатъци;

 

– план за развитие, който включва мерки, целящи осигуряването на подкрепа на операторите, които са се ангажирали с развитието на биологичен растителен или животински репродуктивен материал. Такива мерки могат да включват подкрепа за необходимите инвестиции от частните оператори в производствени съоръжения, мерки за контрол на качеството, системи за дистрибуция и предпазарни изследвания и развитие.

 

2. По отношение на оценката на наличието на биологичен растителен репродуктивен материал проучването, посочено в параграф 1, прави също оценка за всеки подпазар на многообразието на наличния материал и на операторите, които го предоставят, на текущото търсене на такъв материал и прогноза за търсенето през следващите пет години.

 

За целите на проучването „подпазар“ означава кортеж от растителна култура (определен като ботанически вид или подвид, например Brassica oleracea) и регион, като въпросният регион не е по-голям от държава членка. Държавите членки се разделят на толкова региони, колкото може да е необходимо, въз основа на климатичните условия, видовете почви и надморската височина или характеристиките на земеползване, водещи до търсене на растителен репродуктивен материал, което е различно за отделните региони с оглед на сравняването на регионалните пазари по справедлив и недискриминационен начин. В проучването се разглеждат също така безвъзмездните средства за отглеждането на нови сортове, подходящи за биологично земеделие, набирането на капитал за малки и средни предприятия, които предлагат биологичен растителен репродуктивен материал, и маркетинговата подкрепа чрез уебсайтове, управлявани от Комисията и държавите членки.

 

3. По целесъобразност докладът се придружава от законодателно предложение.

 

4. Най-късно до 31 декември 2020 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно наличието на продукти или вещества, които не са разрешени съгласно член 19 и които са били установени в биологичните продукти, включително относно обмена на информация между компетентните, контролните и надзорните органи и обмена на съответна информация относно резултатите от проверките. Докладът може да се придружава, по целесъобразност, от законодателно предложение за определяне на стойностите на неразрешени продукти или вещества, приложими за биологични продукти, и на системите за обезщетяване на операторите за загуби, свързани със замърсяването, когато са взели подходящи мерки, които могат разумно да бъдат приложени, за да се предотврати рискът от замърсяване.

Изменение    251

Предложение за регламент

Член 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 39

заличава се

Преходни мерки, свързани с прехода към биологично земеделие

 

За да се гарантира плавен преход от старата към новата нормативна уредба, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36 във връзка с правилата, с които се предвижда дерогация от разпоредбите на член 8, параграф 3 по отношение на периодите на преход към биологично производство за земеделски стопани, които започват прехода преди влизането в сила на настоящия регламент.

 

Обосновка

Преходните мерки, включени в този член, вече не са необходими поради измененията, направени в член 8 относно прехода към биологично производство.

Изменение    252

Предложение за регламент

Член 39 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 39а

 

Преходни мерки

 

1. Когато е необходимо, в съответствие с процедурата, посочена в член 37, параграф 2, се приемат мерки за улесняване на прехода от правилата, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007, към настоящия регламент.

 

2. Преходни мерки, които могат да се прилагат, когато се приемат нови разпоредби в предстоящото законодателство:

 

а) ако това е оправдано от определени условия, държавите членки могат да прилагат преходен период, когато се въвеждат нови разпоредби на ЕС;

 

б) условията се определят с делегирани актове в законодателството на ЕС за биологичното производство;

 

в) условията следва да защитават операторите срещу риск от нарушаване на функционирането на пазара и да избягват объркване по отношение на идентичността или профила на биологичните продукти сред потребителите.

 

3. Тези условия следва да са:

 

– държавата членка трябва да докаже, че производството е толкова малко, че износът е без значение;

 

– държавата членка трябва да докаже, че националното производство е толкова малко, че не представлява конкуренция за вносните продукти от същата категория.

 

4. С цел гарантиране на пълна прозрачност държава членка, която прилага преходен период съгласно настоящия член, трябва да уведоми и да изпрати съответната обосновка на Комисията и на останалите държави членки.

 

5. Държавите членки могат да прилагат само преходен период за максимум 2 – 5 години.

Изменение    253

Предложение за регламент

Член 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 40

заличава се

Преходни мерки, свързани с произхода на растителния репродуктивен материал, животните за разплод и зарибителен материал от аквакултурни животни

 

За да се гарантира плавен преход между правилата относно биологичния произход на растителния репродуктивен материал, предвидени в член 12, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕО) № 834/2007, относно животните за разплод, предвидени в член 14, параграф 1, буква а), подточка ii) от посочения регламент, и относно зарибителния материал от аквакултурни животни, предвидени в член 15, параграф 1, буква а), точка ii), и изключението от разпоредбите за производството, което Комисията прие в съответствие с член 22 от Регламент (ЕО) № 834/2007, както и новите правила за производство на растения и растителни продукти, на добитък и на морски водорасли и аквакултурни животни, предвидени съответно в член 10, параграф 1 и член 11, параграф 1 от настоящия регламент, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 36, в които се предвиждат изключения, когато предоставянето на изключения се счита за необходимо, за да се осигури достъп до растителен репродуктивен материал, живи животни за разплод и зарибителен материал от аквакултурни животни, които могат да бъдат използвани в биологичното производство. Делегираните актове, приети по настоящия член, престават да се прилагат на 31 декември 2021 г.

 

Обосновка

Преходните мерки, включени в този член, вече не са необходими предвид новия текст, добавен към членове 10 и 11, и новите разпоредби, включени в съответните приложения.

Изменение    254

Предложение за регламент

Член 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Обосновка

Мерките за контрол са обхванати от новия член 23а.

Изменение    255

Предложение за регламент

Приложение I – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– дрожди, използвани за храна или фураж,

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от член 1.

Изменение    256

Предложение за регламент

Приложение I – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– бира,

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от определението за храни.

Изменение    257

Предложение за регламент

Приложение I – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай и мате и препарати, приготвени на базата на тези продукти или на базата на кафе, чай и мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати от тях,

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от определението за храни.

Изменение    258

Предложение за регламент

Приложение I – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– нектари от плодове,

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от определението за храни.

Изменение    259

Предложение за регламент

Приложение I – тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– какаова маса, какаово масло, мазнина и течно масло от какао и какао на прах, шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао,

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от определението за храни.

Изменение    260

Предложение за регламент

Приложение I – тире 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– захарни изделия,

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от определението за храни.

Изменение    261

Предложение за регламент

Приложение I – тире 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия,

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от определението за храни.

Изменение    262

Предложение за регламент

Приложение I – тире 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– супи,

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от определението за храни.

Изменение    263

Предложение за регламент

Приложение I – тире 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– сосове,

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от определението за храни.

Изменение    264

Предложение за регламент

Приложение I – тире 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– приготвени ястия,

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от определението за храни.

Изменение    265

Предложение за регламент

Приложение I – тире 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– сладолед,

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от определението за храни.

Изменение    266

Предложение за регламент

Приложение I – тире 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– ароматизирано кисело мляко, кисело мляко с прибавка на плодове, ядки или какао,

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от определението за храни.

Изменение    267

Предложение за регламент

Приложение I – тире 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

морска сол,

– сол,

Изменение    268

Предложение за регламент

Приложение I – тире 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– естествени клейове и смоли,

– естествени клейове,

Обосновка

Смолите вече са обхванати от определението за храни.

Изменение    269

Предложение за регламент

Приложение I – тире 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– естествен корк, неагломериран и без свързващо вещество,

Изменение    270

Предложение за регламент

Приложение I – тире 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– спиртни напитки, при условие че етиловият алкохол, използван за производство на спиртните напитки, е изключително от земеделски произход.

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от определението за храни.

Изменение    271

Предложение за регламент

Приложение I – тире 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– ароматизирани лозаро-винарски продукти съгласно посоченото в Регламент (ЕС) № 251/2014 на Съвета.

 

______________________

 

1a Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14).

Обосновка

Ароматизираните лозаро-винарски продукти се получават от продукти от лозаро-винарския сектор, които съгласно съответните разпоредби трябва да присъстват в крайния продукт и да се съдържат в количество не по-малко от 75% за ароматизираните вина и 50% за ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти. Тъй като обхватът на регламента за биологичното земеделие се разширява, за да обхване преработени земеделски продукти, ароматизираните лозаро-винарски продукти следва да бъдат включени.

Изменение    272

Предложение за регламент

Приложение I – тире 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– памук, некардиран, нито пениран,

Обосновка

Тези селскостопански продукти следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.

Изменение    273

Предложение за регламент

Приложение I – тире 19 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– вълни, некардирани, нито пенирани,

Обосновка

Тези селскостопански продукти следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.

Изменение    274

Предложение за регламент

Приложение I – тире 19 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– сурови и необработени кожи,

Обосновка

Тези селскостопански продукти следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.

Изменение    275

Предложение за регламент

Приложение I – тире 19 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– суровини на растителна основа за традиционни растителни лекарствени продукти.

Изменение    276

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.1. Забранява се хидропонното производство, което представлява метод за отглеждане на растения, при който корените им растат само в разтвор от хранителни вещества или в инертна среда, към която е добавен разтвор от хранителни вещества.

1.1. Забранява се хидропонното производство.

 

1.1.а Чрез дерогация от точка 1.1. отглеждането на растения в саксии като изключение от свързаното със земята производство на растения, както е определено в член 4, буква д), подточка ii), се допуска само за разсад или за производство на декоративни растения и билки, ако тези декоративни растения и билки се продават в саксии на крайния потребител.

 

Използват се само почвени смеси и/или почвени подобрители, одобрени за използване в биологичното земеделие.

Изменение    277

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.3.1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1.3.1а. За целите на прехода към биологично производство на многогодишни култури, които се нуждаят от период на отглеждане от най-малко три години, може да се включват сортове, които не са лесно различими, при условие че въпросното производство е част от план за преход и преходът към биологично производство на последната част от съответната площ започва във възможно най-кратки срокове и при всички случаи не надвишава пет години.

Обосновка

Тази разпоредба следва да се включи в настоящото приложение, за да се вземат предвид специфичните характеристики на многогодишните култури.

Изменение    278

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.3.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.3.3. При третиране с неразрешен за биологично производство продукт, компетентният орган изисква нов преходен период в съответствие с точка 1.3.1.

1.3.3. При третиране с неразрешен за биологично производство продукт, компетентният орган изисква нов преходен период за третираните части от парцелите в съответствие с точка 1.3.1.

Изменение    279

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.3.3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Този период може да бъде съкратен в следните два случая:

Компетентните органи могат да решат, че този период може да бъде съкратен в следните случаи:

Изменение    280

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.3.3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) третиране с неразрешен за биологично производство продукт като част от задължителна мярка за контрол на вредители или плевели, в това число карантини организми или инвазивни видове, наложена от компетентния орган на държавата членка;

а) парцели, третирани с неразрешен за биологично производство продукт като част от задължителна мярка за контрол на вредители или плевели, в това число карантини организми или инвазивни видове, наложена от компетентния орган на държавата членка;

Изменение    281

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.3.3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) третиране с неразрешен за биологично производство продукт като част от научни изследвания, одобрени от компетентния орган на държавата членка.

б) парцели, третирани с неразрешен за биологично производство продукт като част от научни изследвания, одобрени от компетентния орган на държавата членка.

Изменение    282

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.3.4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) реколтата, получена след третирането, не може да бъде продавана с позоваване на биологично производство.

б) реколтата, получена след третирането, не може да бъде продавана с позоваване на методите за преход към биологично производство или за биологично производство.

Изменение    283

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.3.4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

държавите членки информират другите държави членки и Комисията за всяко взето от тях решение, с което се определят задължителни мерки;

Изменение    284

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.3.4 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При третиране с продукт, който не е разрешен за биологично производство, не се прилагат разпоредбите на точка 1.3.5.2.

Изменение    285

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.3.5.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.3.5.2. Независимо от разпоредбите в точка 1.3.5.1. преходният период може да бъде намален до една година за пасищата и откритите пространства, използвани от нетревопасните видове.

1.3.5.2 Независимо от разпоредбите в точка 1.3.5.1. преходният период може да бъде намален до една година за пасищата и откритите пространства, използвани от нетревопасните видове. Този период може да се съкрати до шест месеца, когато съответната земя не е била третирана през последната година с неразрешени за биологичното земеделие продукти.

Изменение    286

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точки 1.4.1 - 1.4.1б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.4.1. За производството на растения и растителни продукти се използва само растителен репродуктивен материал, произведен по биологичен начин. За тази цел растенията, които са предназначени за производство на растителен репродуктивен материал и когато е приложимо, майчиното растение, са произведени в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент от поне едно поколение или, в случай на многогодишни култури, от поне едно поколение в продължение на два вегетационни периода.

1.4.1. За производството на растения и растителни продукти се използва само растителен репродуктивен материал, произведен по биологичен начин. Както е посочено в член 10, параграф 2, в база данни се изброяват съответните растения, които са предназначени за производство на растителен репродуктивен материал, и когато е приложимо, майчиното растение е произведено в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент от поне едно поколение или, в случай на многогодишни култури, в продължение на два вегетационни периода.

 

Растителният репродуктивен материал от втората година на преход от производствена единица, управлявана в съответствие с настоящия регламент, може да се използва за производството на биологични растения и биологични растителни продукти.

 

С цел развитие на генетичните ресурси, приспособени към специфичните условия за биологично производство, операторите могат да използват традиционните сортове култури, получени от тяхното собствено стопанство.

 

1.4.1а. Отгледаните сортове се използват в съответствие с правилата за селектиране, определени в настоящия регламент, освен в случай че липсва необходимият растителен репродуктивен материал.

 

Растителният репродуктивен материал, селектиран поради способността си да удовлетвори специфичните потребности и цели на биологичното земеделие, се използва във все по-голяма степен и може да включва ендемични сортове или разновидности на насажденията или свободно опрашвани сортове, т.е. растителен репродуктивен материал, който не е получен чрез контролирано опрашване или чрез хибридизация на самоопрашени линии.

 

1.4.1б. Що се отнася до производството на биологично развъждани сортове, въпросните сортове се развъждат и селектират в биологични условия, които отговарят на изискванията на настоящия регламент. Всички размножителни практики, с изключение на меристемните култури, се управляват от сертифицирана система за биологично производство.

Изменение    287

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.4.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.4.2. Използване на растителен репродуктивен материал, който не е получен от биологично производство

1.4.2. Използване на посевен или посадъчен материал, които не са получени от биологично производство

Растителен репродуктивен материал, който не е получен от биологично производство, може да се използва само когато произхожда от производствена единица, която е в преход към биологично производство, или когато използването му е оправдано, тъй като служи за научни изследвания, за изпитвания при провеждане на полеви опити в малък мащаб или за целите на съхранението на генетичните ресурси със съгласието на компетентния орган на държавата членка.

 

 

1.4.2.1. За да се гарантира достъп до посевен и посадъчен материал, когато не са налични такива биологични ресурси, държавите членки могат да разрешат употребата на посевен или посадъчен материал, получени по небиологичен метод. В този случай се прилагат точки от 1.4.2.2. до 1.4.2.8.

 

1.4.2.2. Могат да се използват посевен и посадъчен материал за картофи, при условие че посевният или посадъчният материал за картофи не се обработват с други продукти за растителна защита, освен разрешените за обработка на семената в съответствие с член 19, параграф 1 от настоящия регламент, освен когато химичната обработка е предписана съобразно Директива 2000/29/ЕО на Съвета по съображения, свързани с растителната защита, от компетентния орган на съответната държава членка за всички сортове от даден вид в зоната, където посевният или посадъчният материал за картофи трябва да бъдат използвани.

 

1.4.2.3. Държавите членки могат да делегират отговорността за предоставяне на разрешението, посочено в точка 1.4.2.1., на други публични администрации или на контролните или надзорните органи, посочени в член 3, параграфи 33 и 34.

 

1.4.2.4. Разрешение за използването на посевен или посадъчен материал или растения, които не са произведени по метода на биологичното производство, може да се издаде само в следните случаи:

 

а) когато нито един сорт от вида, който потребителят желае да получи, не е регистриран в базата данни, посочена в член 10;

 

б) когато нито един доставчик, тоест оператор, който продава посевен или посадъчен материал или растения на други оператори, не е в състояние да достави посевния или посадъчния материал или растенията преди засяването, а потребителят е направил заявката си навреме;

 

в) когато сортът, който желае да получи потребителят, не е регистриран в базата данни, посочена в член 10, и потребителят е в състояние да докаже, че нито един регистриран сорт от същия вид не е подходящ, от което следва, че разрешението е от значение за неговото производство;

 

1.4.2.5. Разрешението се издава преди засяването на културата.

 

1.4.2.6. Разрешение може да се издава само на индивидуални потребители, само за един сезон и при условие че контролният или надзорният орган, отговарящ за предоставянето на разрешения, регистрира разрешеното количество посевен или посадъчен материал или растения.

 

1.4.2.7. Разрешение може да се издаде само по време на ежегодната актуализация от държавите членки на базата данни, посочена в член 10.

 

1.4.2.8. За да се подобри използването на биологични семена в Съюза, всяка държава членка публикува в базата данни, посочена в член 10, национален списък на посевен и посадъчен материал и растения, които могат да бъдат използвани само в биологичен вид. Списъкът трябва да посочва видовете или подвидовете, за които е установено, че е наличен посевен и посадъчен материал или растения в достатъчно количество и следователно трябва да се използват единствено в биологична форма;

 

__________________

 

1a Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).

Изменение    288

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.5.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.5.2. Плодородието и биологичната активност на почвата се поддържат и увеличават чрез многогодишно сеитбообръщение, включително чрез бобови растения и други култури, подходящи за зелено торене, чрез използване на животински отпадъци или органични вещества, по възможност компостирани, получени в резултат на биологично производство.

1.5.2. Плодородието и биологичната активност на почвата се поддържат и увеличават чрез използването на механична обработка на почвата, многогодишно сеитбообръщение, включително чрез задължителни бобови култури като основни или покривни насаждения за сеитбообръщение и други култури, подходящи за зелено торене, както и чрез използване на животински отпадъци или органични вещества, по възможност компостирани, получени в резултат на биологично производство.

Изменение    289

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.5.4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.5.4 Общото количество животински отпадъци, както са определени в Директива 91/676/ЕИО на Съвета67, употребено в земеделското стопанство, не надвишава 170 kg азот на година/хектар използвана земеделска площ. Този лимит се прилага само при използването на оборски тор, изсушен оборски тор и дехидратиран тор от домашни птици, компост от животински екскременти, включително птичи тор, компостиран оборски тор и течни животински екскременти.

1.5.4. Общото количество животински отпадъци, както са определени в Директива 91/676/ЕИО на Съвета67, употребено на парцел, не надвишава 170 kg азот на година/хектар използвана земеделска площ. Този лимит се прилага само при използването на оборски тор, изсушен оборски тор и дехидратиран тор от домашни птици, компост от животински екскременти, включително птичи тор, компостиран оборски тор и течни животински екскременти. За зеленчукови култури, отглеждани под заслон, общото количество животински отпадъци, употребено върху общата площ на заслона, не надвишава 240 kg азот на година/хектар.

__________________

__________________

67 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1).

67 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1).

Изменение    290

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.5.6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.5.6. Препарати от микроорганизми могат да се използват за подобряване на цялостното състояние на почвата или на наличието на хранителни вещества в почвата или в растителните култури.

1.5.6. Препарати от микроорганизми и биовъглища могат да се използват за подобряване на цялостното състояние на почвата или на наличието на хранителни вещества в почвата или в растителните култури.

Обосновка

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Изменение    291

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.5.8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1.5.8a. Разрешава се използването на биодинамични препарати.

Изменение    292

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.5.8 b (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1.5.8б. Забранява се използването на фертигация.

Изменение    293

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.6.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.6.1. За предотвратяването на щети, причинени от вредители и плевели, се разчита предимно на защита чрез:

1.6.1. За предотвратяването на щети, причинени от вредители, плевели и болести, се разчита предимно на защита чрез:

Изменение    294

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.6.1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– термични процеси, като соларизация и повърхностно пропарване на почвата (до максимум 10 cm дълбочина).

– термични процеси, като соларизация и изключително за защитените култури, повърхностно пропарване на почвата.

Обосновка

Пропарване следва да е разрешено само при защитени култури. 10 cm дълбочина е много трудно да бъде проверявана, „повърхностно“ е достатъчно.

Изменение    295

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.6.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.6.2. Когато растенията не могат да бъдат защитени адекватно от вредители посредством мерките, предвидени в точка 1.6.1., или в случай на установена опасност за дадена култура, могат да бъдат използвани само продукти, разрешени за употреба в биологичното производство съгласно член 19, и само до необходимата степен.

1.6.2. Когато растенията не могат да бъдат защитени адекватно от вредители, плевели и болести посредством мерките, предвидени в точка 1.6.1., или в случай на установена опасност за дадена култура, могат да бъдат използвани само продукти, разрешени за употреба в биологичното производство съгласно член 19, и само до необходимата степен. Операторите водят документация, доказваща необходимостта от използването на тези продукти.

Изменение    296

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.6.3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.6.3. Клопките и дозаторите за продукти, различни от феромони, предотвратяват изпускането на веществата в околната среда и предотвратяват контакта между веществата и отглежданите растителни култури. Клопките се събират след употреба и се обезвреждат по сигурен начин.

1.6.3. Във връзка с използваните в клопки и дозатори продукти, различни от феромони, клопките и/или дозаторите предотвратяват изпускането на веществата в околната среда и предотвратяват контакта между веществата и отглежданите растителни култури. Всички клопки, включително клопките за феромони, се събират след употреба и се обезвреждат по сигурен начин.

Изменение    297

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 1.7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на почистването и дезинфекцията се използват само продуктите за почистване и дезинфекция в растениевъдството, разрешени за употреба в биологичното производство съгласно член 19.

По отношение на почистването и дезинфекцията се използват продукти за почистване и дезинфекция в растениевъдството само ако те са разрешени за употреба в биологичното производство съгласно член 19.

Изменение    298

Предложение за регламент

Приложение II – Част I – точка 2.2 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Операторите водят документация относно съответните парцели и количеството реколта.

Изменение    299

Предложение за регламент

Приложение II – Част II – точка 1.1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.1. Забранява се отглеждането на животни без използване на земя, когато земеделски стопанин, който отглежда животни, не стопанисва земеделска земя и не е сключил писмено споразумение за сътрудничество с друг земеделски стопанин .

1.1. С изключение на пчеларството, се забранява отглеждането на животни без използване на земя, при което операторът в областта на животновъдството не стопанисва земеделска земя и/или не е сключил писмено споразумение за сътрудничество с друг оператор в съответствие с част І, точка 1.5.4. от п