Menettely : 2014/0100(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0311/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0311/2015

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0180

MIETINTÖ     ***I
PDF 2426kWORD 1966k
5.11.2015
PE 557.122v03-00 A8-0311/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Esittelijä: Martin Häusling

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0180),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0109/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Itävallan liittoneuvoston toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. lokakuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0311/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Luonnonmukaisten tuotteiden laatu on korkea muun muassa siitä syystä, että kyseisten tuotteiden tuotannossa noudatetaan korkeita terveyteen, ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Kuten Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle osoitetussa komission tiedonannossa maataloustuotteiden laatupolitiikasta11 korostetaan, luonnonmukaisen tuotannon järjestelmä on osa unionin maataloustuotteiden laatujärjestelmiä yhdessä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/201212 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 228/201313 säädettyjen maantieteellisten merkintöjen, aitojen perinteisten tuotteiden ja unionin syrjäisimpien alueiden tuotteiden kanssa. Tältä osin luonnonmukaisessa tuotannossa pyritään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteiden puitteissa niihin samoihin tavoitteisiin, joita sovelletaan kaikkiin unionin maataloustuotteiden laatujärjestelmiin.

(2) Luonnonmukaiset tuotteet ovat terveellisiä muun muassa siitä syystä, että kyseisten tuotteiden tuotannossa noudatetaan korkeita terveyteen, ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Kuten Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle osoitetussa komission tiedonannossa maataloustuotteiden laatupolitiikasta11 korostetaan, luonnonmukaisen tuotannon järjestelmä on osa unionin maataloustuotteiden laatujärjestelmiä yhdessä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/201212 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 228/201313 säädettyjen maantieteellisten merkintöjen, aitojen perinteisten tuotteiden ja unionin vuoristoalueiden ja syrjäisimpien alueiden tuotteiden kanssa. Tältä osin luonnonmukainen tuotanto on johtavassa asemassa kestävämpien viljely- ja elintarvikejärjestelmien luomisessa ja sen vuoksi sillä pyritään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) puitteissa samoihin tavoitteisiin, joita sovelletaan kaikkiin unionin maataloustuotteiden laatujärjestelmiin.

__________________

__________________

11 KOM(2009) 234 lopullinen.

11 KOM(2009) 234 lopullinen.

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, s. 23).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, s. 23).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Luonnonmukaista tuotantoa koskevan politiikan tavoitteet nivoutuvat yhteen YMP:n tavoitteiden kanssa, koska viljelijöille varmistetaan kunnollinen korvaus luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen noudattamisesta. Lisäksi kuluttajien lisääntynyt kysyntä luonnonmukaisten tuotteiden suhteen luo edellytykset tällaisten tuotteiden markkinoiden kehittymiselle ja laajentumiselle ja luonnonmukaista tuotantoa harjoittavien viljelijöiden tulojen kasvulle.

(3) Luonnonmukaista tuotantoa koskevan politiikan tavoitteet nivoutuvat yhteen YMP:n tavoitteiden kanssa, koska viljelijöille varmistetaan kunnollinen korvaus luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen noudattamisesta. Lisäksi kuluttajien lisääntynyt kysyntä luonnonmukaisten tuotteiden suhteen luo edellytykset tällaisten tuotteiden markkinoiden kehittymiselle ja laajentumiselle ja luonnonmukaista tuotantoa harjoittavien viljelijöiden tulojen kasvulle. Koska unionin viljelijöiden on yhä vaikeampaa saada kohtuullisia tuloja elintarvikeketjusta, tällä asetuksella olisi myös autettava viljelijöitä ja kuluttajia löytämään toisensa suoramarkkinoinnin kautta lyhyissä elintarvikeketjuissa ja luomaan näin kohtuullinen osuus luonnonmukaisessa viljelyssä syntyvästä elintarvikkeiden lisäarvosta ja positiivisista ulkoisvaikutuksista.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Lisäksi luonnonmukainen tuotanto edistää ympäristösuojeluvaatimusten sisällyttämistä YMP:aan sekä kestävää maataloustuotantoa. Sen vuoksi YMP:aan on sisällytetty toimenpiteitä, joilla tuetaan luonnonmukaista tuotantoa taloudellisesti – viimeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1307/201314 – ja niitä on erityisesti vahvistettu hiljattaisessa maaseudun kehittämispolitiikan lainsäädäntökehyksen uudistuksessa, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1305/201315.

(4) Lisäksi luonnonmukainen tuotanto edistää ympäristösuojeluvaatimusten sisällyttämistä YMP:aan sekä kestävää maataloustuotantoa. Sen vuoksi YMP:aan on sisällytetty toimenpiteitä, joilla tuetaan luonnonmukaista tuotantoa taloudellisesti – viimeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1307/201314 – ja niitä on erityisesti vahvistettu hiljattaisessa maaseudun kehittämispolitiikan lainsäädäntökehyksen uudistuksessa, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1305/201315. Tässä asetuksessa olisi siksi viitattava kansallisten maaseudun kehittämisohjelmien tukikelpoisiin toimiin, joilla on tuettava luonnonmukaista jalostusta ja parannettava luonnonmukaisten siementen ja rehun tarjontaa. Lisäksi tarvitaan kiireellisesti luotettavia tietoja nykyisistä ongelmista luonnonmukaisten siementen, rehujen ja proteiinilähteiden tarjonnassa, ja olisi tehtävä ehdotuksia ja laadittava toimintasuunnitelmia näiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotta voidaan alkaa poistaa asteittain asiaa koskevia nykyisiä poikkeuksia.

__________________

__________________

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Unionin luonnonmukaisen maatalouden ala on kehittynyt viime vuosina nopeasti paitsi luonnonmukaiseen viljelyyn käytettävän pinta-alan niin myös maatilojen määrän ja unionissa rekisteröityjen luomualan toimijoiden kokonaismäärän osalta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/200726 säädetään, että luonnonmukaisen tuotannon alan dynaamisen kehityksen vuoksi luonnonmukaista tuotantoa koskevia unionin sääntöjä on tarkistettava ottaen huomioon näiden sääntöjen soveltamisesta saadut kokemukset. Komission tekemän tarkistusten tulokset osoittavat, että luonnonmukaista tuotantoa koskevaa unionin sääntelykehystä olisi parannettava säännöillä, jotka vastaavat kuluttajien korkeisiin odotuksiin ja joilla varmistetaan riittävä selkeys niiden parissa, joille säännöt on osoitettu. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 834/2007 olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(8) Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/200726 säädetään, että luonnonmukaisen tuotannon alan dynaamisen kehityksen vuoksi luonnonmukaista tuotantoa koskevia unionin sääntöjä on tarkistettava ottaen huomioon näiden sääntöjen soveltamisesta saadut kokemukset. Komission tekemän tarkistusten tulokset osoittavat, että luonnonmukaista tuotantoa koskevaa unionin sääntelykehystä olisi parannettava säännöillä, jotka vastaavat kuluttajien korkeisiin odotuksiin ja joilla varmistetaan riittävä selkeys niiden parissa, joille säännöt on osoitettu. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 834/2007 olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella. Tässä asetuksessa olisi kuitenkin säilytettävä asetuksen (EY) N:o 834/2007 näitä tavoitteita vastaavat säännökset. Lisäksi tässä asetuksessa olisi pääasiassa parannettava nykyisten periaatteiden ja sääntöjen toteuttamista ja luotava muutosvoimaa, jonka avulla ala voi vastata kohtaamiinsa haasteisiin.

__________________

__________________

26 Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

26 Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamisesta tähän asti saadut kokemukset osoittavat, että on tarpeen täsmentää, mihin tuotteisiin tätä asetusta sovelletaan. Sen olisi ensisijaisesti katettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, liitteessä I luetellut maataloustuotteet, vesiviljelytuotteet mukaan lukien. Sen olisi lisäksi katettava elintarvikkeena tai rehuna käytettävät jalostetut maataloustuotteet, koska tällaisten tuotteiden markkinoille saattaminen luonnonmukaisina on merkittävä myyntikanava maataloustuotteille ja varmistaa niiden maataloustuotteiden, joista kyseiset tuotteet on jalostettu, luonnonmukaisuuden näkyvyyden kuluttajien keskuudessa. Tämän asetuksen olisi katettava myös eräät muut tuotteet, jotka liittyvät maataloustuotteisiin samalla tavoin läheisesti kuin jalostetut maataloustuotteet, koska tällaiset muut tuotteet ovat joko merkittävä myyntikanava maataloustuotteille tai olennainen osa tuotantoprosessia. Tämän asetuksen soveltamisalaan olisi sisällytettävä myös merisuola, koska sitä tuotetaan luonnollisin tuotantotekniikoin ja sen tuotanto edistää maaseutualueiden kehitystä, minkä vuoksi se on tämän asetuksen tavoitteiden mukaista. Tämän asetuksen liitteessä olisi selkeyden vuoksi lueteltava kyseiset muut tuotteet, jotka eivät sisälly perussopimuksen liitteeseen I.

(9) Asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamisesta tähän asti saadut kokemukset osoittavat, että on tarpeen täsmentää, mihin tuotantoprosesseihin ja tuotteisiin tätä asetusta sovelletaan. Sen olisi ensisijaisesti katettava maatalouden tuotantomenetelmät ja maataloustuotteet, vesiviljely- ja mehiläishoitotuotteet mukaan lukien. Sen olisi lisäksi katettava elintarvikkeena tai rehuna käytettävät jalostetut maataloustuotteet, koska tällaisten tuotteiden markkinoille saattaminen luonnonmukaisina on merkittävä myyntikanava maataloustuotteille ja varmistaa niiden maataloustuotteiden, joista kyseiset tuotteet on jalostettu, luonnonmukaisuuden näkyvyyden kuluttajien keskuudessa. Tämän asetuksen olisi katettava myös eräät muut tuotteet, jotka liittyvät läheisesti maataloustuotteisiin samalla tavoin läheisesti kuin jalostetut maataloustuotteet, koska tällaiset muut tuotteet ovat joko merkittävä myyntikanava maataloustuotteille tai olennainen osa tuotantoprosessia. Tämän asetuksen soveltamisalaan olisi sisällytettävä myös suola, koska sitä tuotetaan luonnollisin tuotantotekniikoin ja sen tuotanto edistää maaseutualueiden kehitystä, minkä vuoksi se on tämän asetuksen tavoitteiden mukaista.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Uusien tuotantomenetelmien tai -materiaalien tai kansainvälisten sitoumusten huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien muiden tuotteiden luetteloa. Kyseiseen luetteloon olisi lisättävä ainoastaan tuotteita, jotka liittyvät läheisesti maataloustuotteisiin.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 2 artiklan 5 kohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Koska suurtaloustoiminta on luonteeltaan paikallista, kyseiseen alaan liittyviä jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä ja yksityisiä järjestelmiä pidetään riittävinä varmistamaan sisämarkkinoiden toiminta. Sen vuoksi tätä asetusta ei pitäisi soveltaa suurtalouksien omissa tiloissaan valmistamaan ruokaan. Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa luonnonvaraisten eläinten metsästyksestä ja kalastuksesta saataviin tuotteisiin, koska tuotantoprosessia ei voida täysin valvoa.

(12) Tätä asetusta pitäisi soveltaa suurtalouksien omissa tiloissaan valmistamaan ruokaan. Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa luonnonvaraisten eläinten metsästyksestä ja kalastuksesta saataviin tuotteisiin, koska tuotantoprosessia ei voida täysin valvoa.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Tutkimushankkeissa on osoitettu, että kuluttajien luottamus on olennaisen tärkeä luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden markkinoilla. Säännöt, jotka eivät ole luotettavia, voivat pitkällä aikavälillä vaarantaa yleisön luottamuksen ja johtaa markkinahäiriöihin. Sen vuoksi luonnonmukaisen tuotannon kestävän kehityksen olisi unionissa perustuttava järkeviin, unionin tasolla yhdenmukaistettuihin tuotantosääntöihin. Lisäksi kyseisten tuotantosääntöjen olisi vastattava toimijoiden ja kuluttajien odotuksiin luonnonmukaisten tuotteiden laadun ja tässä asetuksessa säädettyjen periaatteiden ja sääntöjen noudattamisen osalta.

(13) Tutkimushankkeissa on osoitettu, että kuluttajien luottamus on olennaisen tärkeä luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden markkinoilla. Säännöt, jotka eivät ole luotettavia, ja nykyisten unionin tason sääntöjen ja tarkastusten puutteellinen täytäntöönpano voivat pitkällä aikavälillä vaarantaa yleisön luottamuksen ja johtaa markkinahäiriöihin. Sen vuoksi luonnonmukaisen tuotannon kestävän kehityksen olisi unionissa perustuttava järkeviin ja avoimiin tuotantosääntöihin ja jäsenvaltioiden ja unionin tasolla yhdenmukaistettuun täytäntöönpanoon. Aiemmat kokemukset ovat paljastaneet merkittäviä puutteita tarkastuksissa unionin tasolla. Siksi on keskeisen tärkeää parantaa sovellettavien sääntöjen noudattamista koskevaa tietojenkeruuta, viestintää, seurantaa ja koordinointia kaikissa jäsenvaltioissa ja unionin tasolla.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta siihen liittyvän, esimerkiksi elintarvikeketjun turvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, kasvien terveyden, kasvien lisäysaineiston, merkintöjen ja ympäristön alalla annetun lainsäädännön soveltamista. Kun kyseessä on erityisesti niiden tuotteiden ja aineiden salliminen, joita voidaan käyttää luonnonmukaisten tuotteiden tuotannossa, on tärkeää korostaa, että tällaisten tuotteiden ja aineiden on ensin oltava sallittuja unionin tasolla. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta muiden unionin erityisten säännösten soveltamista, jotka liittyvät tällaisten tuotteiden ja aineiden sallimiseen ja markkinoille saattamiseen.

(14) Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta unionin muiden säännösten tai sellaisten kansallisten säännösten soveltamista, jotka ovat tässä artiklassa tarkoitettuja tuotteita koskevan unionin lainsäädännön mukaiset. Näitä ovat esimerkiksi näiden tuotteiden tuotantoa, valmistusta, kaupan pitämistä, merkintää ja valvontaa koskevat säännökset, elintarvikkeita ja eläinten ruokintaa koskeva lainsäädäntö mukaan luettuna. Kun kyseessä on erityisesti niiden tuotteiden ja aineiden salliminen, joita voidaan käyttää luonnonmukaisten tuotteiden tuotannossa, on tärkeää korostaa, että tällaisten tuotteiden ja aineiden on ensin oltava sallittuja unionin tasolla. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta muiden unionin erityisten säännösten soveltamista, jotka liittyvät tällaisten tuotteiden ja aineiden sallimiseen ja markkinoille saattamiseen.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 2 artiklan 3 kohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Tämän asetuksen yleisiin tuotantosääntöihin olisi periaatteen vuoksi kuuluttava ionisoivan säteilyn sekä muuntogeenisten organismien ja niistä tai niillä tuotettujen tuotteiden käyttökielto. Koska kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota elintarvikkeiden valmistuksen ja kuljetuksen ympäristövaikutuksiin, luonnonmukaisen tuotannon alan toimijoiden, jotka ovat muita kuin viljelijöitä tai merilevää tai vesiviljelyeläimiä tuottavia toimijoita, olisi edellytettävä hallinnoivan ympäristötehokkuuttaan yhdenmukaisen järjestelmän mukaisesti. Jotta komission suosituksessa 2003/361/EY27 määriteltyjen luonnonmukaisessa tuotannossa mukana olevien mikroyritysten sääntelytaakka olisi mahdollisimman vähäinen, niille on asianmukaista myöntää poikkeus kyseisestä vaatimuksesta. Yleisten tuotantosääntöjen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä kriteereistä, jotka ympäristöjärjestelmän on täytettävä.

(15) Tämän asetuksen yleisiin tuotantosääntöihin olisi periaatteen vuoksi kuuluttava ionisoivan säteilyn sekä muuntogeenisten organismien ja niistä tai niillä tuotettujen tuotteiden käyttökielto. Ilman muuntogeenisiä organismeja tuotettujen eläinlääkkeiden markkinoita olisi pyrittävä kehittämään. Koska kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota elintarvikkeiden valmistuksen ja kuljetuksen ympäristövaikutuksiin, luonnonmukaisen tuotannon alan toimijoiden, jotka ovat muita kuin mikroyrityksiä, viljelijöitä, mehiläishoitajia, vähittäismyyjiä tai levää tai vesiviljelyeläimiä tuottavia toimijoita, olisi edellytettävä parantavan ympäristötehokkuuttaan yhdenmukaisen kehyksen mukaisesti. Jotta komission suosituksessa 2003/361/EY27 määriteltyjen luonnonmukaisessa tuotannossa mukana olevien mikroyritysten sääntelytaakka olisi mahdollisimman vähäinen, niille on asianmukaista myöntää poikkeus kyseisestä vaatimuksesta. Yleisten tuotantosääntöjen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä tiettyjen ympäristökehyksen kriteerien täydentämiseksi.

__________________

__________________

27 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

27 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

(Käsitteen ”merilevä” muuttaminen ”leväksi” koskee koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen riskiä pidetään suurempana maatiloilla, joilla on myös yksiköitä, joita ei hoideta luonnonmukaisen tuotannon sääntöjen mukaisesti. Sen vuoksi unionin kaikkia luonnonmukaisiksi pyrkiviä maatiloja olisi asiaankuuluvan siirtymäkauden jälkeen hoidettava kokonaan luonnonmukaiseen tuotantoon sovellettavien vaatimusten mukaisesti. Luonnonmukaisiin maatiloihin sovellettavan siirtymäkauden olisi oltava sama kaikissa jäsenvaltiossa riippumatta siitä, ovatko ne aiemmin osallistuneet unionin varoista tuettuihin maatalouden ympäristötoimenpiteisiin vai eivät. Kesannon osalta ei kuitenkaan vaadita siirtymävaihetta. Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan yleisiä siirtymäsääntöjä täydentäviä sääntöjä tai erityisiä siirtymäsääntöjä täydentäviä tai muuttavia sääntöjä.

(16) Luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen riskiä pidetään suurempana maatiloilla, joilla on myös yksiköitä, joita ei hoideta luonnonmukaisen tuotannon sääntöjen mukaisesti. Sen vuoksi unionin kaikkia luonnonmukaisiksi pyrkiviä maatiloja olisi asiaankuuluvan siirtymäkauden jälkeen hoidettava kokonaan luonnonmukaiseen tuotantoon sovellettavien vaatimusten mukaisesti. Olisi kuitenkin sallittava sekatilat, joihin kuuluu luonnonmukaista tuotantoa koskevia sääntöjä noudattamattomia yksiköitä sekä tämän asetuksen vaatimuksia noudattavia yksiköitä, jos perinteinen tuotanto on selvästi erotettu luonnonmukaisesta tuotannosta. Siirtymäkauden ei myöskään pitäisi olla välttämätön, jos kyse on kesannosta tai jos on näyttöä, että kyseisellä maalla on käytetty vain luonnonmukaiseen tuotantoon sallittuja aineita vähintään siirtymävaiheelta edellytetyn ajanjakson ajan, ja jos muut tarvittavat vaatimukset täyttyvät. Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan yleisiä siirtymäsääntöjä täydentäviä sääntöjä tai erityisiä siirtymäsääntöjä täydentäviä sääntöjä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Viljeltävät lajit tai lajikkeet olisi valittava ottaen huomioon niiden kyky mukautua maaperä- ja ilmasto-oloihin ja niiden taudinvastustuskyky.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Kasvien tai eläinten jalostamisen erityisvaatimuksia ei ole otettu riittävästi huomioon aiemmissa asetuksissa, ja ne olisi selvästi määriteltävä ja niitä olisi kehitettävä tässä asetuksessa. Tämä on erityisen tärkeää luonnonmukaisten siementen ja luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvien eläinten saatavuuteen liittyvän ongelman ratkaisemiseksi sisämarkkinoilla. Komission olisi siksi ryhdyttävä tarvittaviin toimiin kasvien tai eläinten luonnonmukaisen jalostamisen tukemiseksi asiaa koskevilla toimenpiteillä ja tutkimusohjelmilla.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Maan hoidon ja lannoittamisen osalta olisi vahvistettava edellytykset luonnonmukaisessa kasvintuotannossa sallittujen viljelykäytäntöjen käytölle sekä lannoitteiden ja maanparannusaineiden käytölle.

(19) Maan hoidon ja lannoittamisen osalta olisi vahvistettava edellytykset luonnonmukaisessa kasvintuotannossa sallittujen viljelykäytäntöjen käytölle sekä lannoitteiden ja maanparannusaineiden käytölle. Jäsenvaltioiden olisi tämän vuoksi kannustettava luonnonmukaisten maatalousalueiden tuottajia muodostamaan ryhmiä tavanomaisessa maataloudessa käytettävien aineiden aiheuttaman saastumisriskin vähentämiseksi. Koska biohiilellä voidaan lisätä maaperän hedelmällisyyttä luonnollisesti, vähentää lannoitteiden ja veden käyttöä sekä auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä sen käyttö tulisi sallia maan hoidossa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Koska pohjavesi on merkittävin tavanomaisissa maatalouskäytännöissä syntyvien jäämien kuljettaja, jäsenvaltioiden olisi kannustettava soveltamaan luonnonmukaisia maatalouskäytäntöjä ylävirralla sijaitsevilla alueilla.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Torjunta-aineiden käyttöä olisi merkittävästi rajoitettava. On sovellettava ensisijaisesti toimenpiteitä, joilla tuholaisten ja rikkakasvien aiheuttamaa vahinkoa torjutaan tekniikoin, joihin ei liity kasvinsuojeluaineiden käyttöä, esimerkiksi viljelykiertoa soveltamalla. Tuholaisten ja rikkakasvien esiintymistä olisi tarkkailtava ennen päätöstä siitä, onko jokin toimi taloudellisesti ja ekologisesti perusteltu. Jos tällaisilla tekniikoilla ei saada aikaan riittävää suojaa, eräiden kasvinsuojeluaineiden käyttö olisi sallittava mutta ainoastaan, jos kyseiset kasvinsuojeluaineet on sallittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/200928 mukaisesti, niiden on arvioitu olevan luonnonmukaisen tuotannon tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia, mukaan lukien tiukat käyttöedellytykset, ja ne on sen jälkeen sallittu tämän asetuksen mukaisesti.

(20) Torjunta-aineiden käyttöä olisi merkittävästi rajoitettava. Olisi sovellettava ensisijaisesti toimenpiteitä, joilla tuholaisten, rikkakasvien ja tautien aiheuttamaa vahinkoa torjutaan tekniikoin, joihin ei liity kasvinsuojeluaineiden käyttöä, esimerkiksi vuoroviljelyä ja viljelykiertoa soveltamalla. Tuholaisten, rikkakasvien ja tautien esiintymistä olisi tarkkailtava ennen päätöstä siitä, onko jokin toimi taloudellisesti ja ekologisesti perusteltu. Jos tällaisilla tekniikoilla ei saada aikaan riittävää suojaa, eräiden kasvinsuojeluaineiden käyttö olisi sallittava mutta ainoastaan, jos kyseiset kasvinsuojeluaineet on sallittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/200928 mukaisesti, niiden on arvioitu olevan luonnonmukaisen tuotannon tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia, mukaan lukien tiukat käyttöedellytykset, ja ne on sen jälkeen sallittu tämän asetuksen mukaisesti.

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän liitteessä II olevan I osan 1.6.1 kohtaan, johdantokappaleeseen ja 1.6.2. kohtaan tekemiä tarkistuksia.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan erityisiä kasvien tuotantosääntöjä muuttavia tai täydentäviä sääntöjä seuraavien osalta: viljelykäytännöt, maaperän hoito ja lannoitus, kasvien terveys, tuholaisten ja rikkakasvien torjunta, sienten tuotannon ja muiden erityisten kasvien ja kasvintuotantojärjestelmien hallinta, siementen ja kasvien lisäysaineiston alkuperä sekä luonnonvaraisten kasvien kerääminen.

(21) Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan erityisiä kasvien tuotantosääntöjä täydentäviä sääntöjä seuraavien osalta: viljelykäytännöt, maaperän hoito ja lannoitus, kasvien terveys, tuholaisten, rikkakasvien ja tautien torjunta, sienten tuotannon ja muiden erityisten kasvien ja kasvintuotantojärjestelmien hallinta sekä luonnonvaraisten kasvien kerääminen.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 10 artiklan 3 kohtaan, johdantokappaleeseen ja a, c ja e alakohtaan tekemiä tarkistuksia.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a) Koska maaperä- ja ilmasto-oloihin mukautettujen ja kuluttajien odotuksia vastaavien siementen ja kasvien käytön edistäminen on tärkeää, olisi kannustettava luonnonmukaisten siementen ja kasvien tuotantoon ja taattava edelleen mahdollisuus käyttää muita kuin luonnonmukaisia siemeniä ja kasveja, jos luonnonmukaisia vaihtoehtoja ei ole saatavilla, tai jotta taataan riittävän geenipohjan ylläpito.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 b) Koska luonnonmukaisessa maataloudessa on voitava käyttää geneettisesti laadukkaita siitoseläimiä ja näiden eläinten kasvatuksessa on noudatettava luonnonmukaisen tuotannon sääntöjä, olisi taattava mahdollisuus käyttää tietyin edellytyksin muita kuin luonnonmukaisia siitoseläimiä, jotta ratkaistaan saatavuusongelma tai taataan riittävä geenipohja erityisesti harvinaisten lajien ja rotujen tapauksessa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Koska kotieläintuotantoon liittyy aina maatalousmaan hoito, jossa karjanlantaa käytetään ravinteena kasvintuotannossa, olisi kiellettävä kotieläintuotanto, jolla ei ole yhteyttä maahan. Rodut olisi valittava ottaen huomioon eläinten kyky mukautua paikallisiin olosuhteisiin, elinvoimaisuus ja tautien vastustuskyky ja edistäen runsasta luonnon monimuotoisuutta.

(22) Koska kotieläintuotantoon liittyy aina maatalousmaan hoito, jossa karjanlantaa käytetään ravinteena kasvintuotannossa, olisi kiellettävä kotieläintuotanto, jolla ei ole yhteyttä maahan. Rodut olisi valittava ottaen huomioon eläinten kyky mukautua paikallisiin olosuhteisiin, elinvoimaisuus ja tautien vastustuskyky ja edistäen runsasta luonnon monimuotoisuutta edellyttäen, että sitä ei tehdä alkuperäisten ja paikallisten rotujen ja lajien kustannuksella, koska niiden pitämistä olisi tuettava.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a) Koska luonnonmukaisessa tuotannossa poiketaan tällä hetkellä tiukemmista eläinten hyvinvointia koskevista vaatimuksista, eläimiin liittyvät maatalouskäytännöt vaihtelevat huomattavasti eri puolilla unionia.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 5 artiklan 1 kohdan f alakohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Ravinteiden aiheuttaman maaperän ja veden kaltaisten luonnonvarojen pilaantumisen estämiseksi olisi vahvistettava hehtaaria kohden käytettävää karjanlantaa ja hehtaaria kohden pidettäviä eläimiä koskeva yläraja. Kyseinen raja pitäisi vahvistaa karjanlannan typpipitoisuuden perusteella.

(24) Ravinteiden aiheuttaman maaperän, pohjavesien ja veden kaltaisten luonnonvarojen pilaantumisen estämiseksi olisi vahvistettava hehtaaria kohden käytettävää karjanlantaa ja hehtaaria kohden pidettäviä eläimiä koskeva yläraja. Kyseinen raja pitäisi vahvistaa karjanlannan typpipitoisuuden perusteella.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Typistäminen, joka aiheuttaa eläimille stressiä, vahinkoa, sairautta tai kärsimystä, olisi kiellettävä.

(25) Kaikenlainen typistäminen, joka aiheuttaa eläimille stressiä, vahinkoa, sairautta tai kärsimystä, olisi kiellettävä. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava sallia siipikarjan nokan leikkaamisen kolmen ensimmäisen elinpäivän aikana, kuminauhojen kiinnittämisen lampaiden häntiin ja hännän leikkaamisen eläinten tai ihmisten turvallisuuteen tai terveyteen liittyvistä syistä tai karjan terveyden, hyvinvoinnin tai hygienian parantamiseksi. Nuorten nisäkkäiden kastraatio tai niiden sarvien poistaminen olisi hyväksyttävä vain jos toimenpide toteutetaan asianmukaisia anestesia- ja/tai kivunlievitysmenetelmiä noudattaen.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Eläinten ruokinnassa olisi käytettävä luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisesti tuotettuja ja mieluiten omalta tilalta peräisin olevia rehuaineita ottaen huomioon eläinten fysiologiset tarpeet. Lisäksi eläinten ravitsemuksellisten perustarpeiden tyydyttämiseksi voi olla tarpeen käyttää tiettyjä kivennäisaineita, hivenaineita ja vitamiineja tarkkaan määritellyin edellytyksin.

(26) Eläinten ruokinnassa olisi käytettävä luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisesti tuotettuja ja mieluiten omalta tilalta peräisin olevia rehuaineita ottaen huomioon eläinten fysiologiset tarpeet sekä laadun että määrän osalta. Olisi oltava mahdollista, että osa annoksesta sisältää luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymässä olevilta tiloilta peräisin olevaa rehua. Lisäksi eläinten ravitsemuksellisten perustarpeiden tyydyttämiseksi voi olla tarpeen käyttää tiettyjä kivennäisaineita, hivenaineita ja vitamiineja tarkkaan määritellyin edellytyksin. Koska kasviproteiineja ei kuitenkaan tällä hetkellä ole riittävässä määrin saatavilla markkinoilla ja koska niitä tarvitaan eläinten terveyden turvaamiseksi luonnonmukaisessa tuotannossa, komission olisi ryhdyttävä tarvittaviin toimiin luonnonmukaisen proteiinien tuotannon tukemiseksi.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän liitteessä II olevan II osan 1.4.1 kohdan 1 kappaleen b alakohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan erityisiä kotieläinten tuotantosääntöjä muuttavia tai täydentäviä sääntöjä seuraavien osalta: eläinten alkuperä, eläinsuojat, mukaan lukien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja eläinten enimmäismäärät hehtaaria kohden, kotieläintuotannon käytännöt, jalostus, rehu ja ruokinta, tautien ehkäisy ja eläinlääkinnälliset hoidot.

(28) Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan erityisiä kotieläinten tuotantosääntöjä täydentäviä sääntöjä ravinnon, tautien ehkäisyn ja eläinlääkinnällisten hoitojen osalta.

Perustelu

Tarkistus vastaa 11 artiklan 2 kohtaan, johdantokappaleeseen ja a, c, d ja e alakohtaan tehtyjä tarkistuksia.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32) Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan erityisiä merilevän tuotantosääntöjä muuttavia tai täydentäviä sääntöjä seuraavien osalta: viljelyväliaineen soveltuvuus ja kestävä hoitosuunnitelma, luonnonvaraisten merilevien sadonkorjuu, merilevien viljely, kiinnittymisenestotoimenpiteet sekä tuotantovälineiden ja -laitteiden puhdistus, sekä säädöksiä, joilla vahvistetaan erityisiä vesiviljelyeläinten tuotantoa koskevia sääntöjä muuttavia tai täydentäviä sääntöjä seuraavien osalta: viljelyväliaineen soveltuvuus ja kestävä hoitosuunnitelma, vesiviljelyeläinten alkuperä, vesiviljelyeläinten tuotantokäytännöt, mukaan lukien vesiviljelyrakennelmat, tuotantojärjestelmät ja eläinten enimmäistiheys, jalostus, vesiviljelyeläinten hoito, rehu ja ruokinta, tautien ehkäisy ja eläinlääkinnällinen hoito.

(32) Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan erityisiä merilevän tuotantosääntöjä täydentäviä sääntöjä seuraavien osalta: luonnonvaraisten merilevien sadonkorjuu ja merilevien viljely myös eri merilevälajien osalta, kiinnittymisenestotoimenpiteet sekä tuotantovälineiden ja -laitteiden puhdistus, sekä säädöksiä, joilla vahvistetaan erityisten vesiviljelyeläinten tuotantoa, myös erityisiä vesiviljelylajeja koskevia sääntöjä täydentäviä sääntöjä seuraavien osalta: vesiviljelyeläinten alkuperä, eläinsuojat ja kotieläintuotannon käytännöt, nilviäisten hoito, rehu ja ruokinta, tautien ehkäisy ja eläinlääkinnälliset hoidot.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 12 artiklan 2 kohtaan ja 3 kohtaan tekemiä tarkistuksia.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a) Komission olisi varmistettava, että jäsenvaltiot hyväksyvät toimenpiteitä luonnonmukaisen tuotannon alalla elintarvikeketjussa sovellettujen epäreilujen käytäntöjen torjumiseksi.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34) Olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat luonnonmukaisesti tuotettujen jalostettujen elintarvikkeiden koostumusta. Tällaiset elintarvikkeet olisi tuotettava pääasiallisesti luonnonmukaisista maatalousperäisistä ainesosista siten, että tässä asetuksessa täsmennettyjä muita kuin luonnonmukaisia maatalousperäisiä ainesosia voi käyttää vain rajoitetusti. Lisäksi luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa olisi sallittava käyttää ainoastaan eräitä tämän asetuksen mukaisesti sallittuja aineita.

(34) Olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat luonnonmukaisesti tuotettujen jalostettujen elintarvikkeiden koostumusta. Tällaiset elintarvikkeet olisi tuotettava luonnonmukaisista maatalousperäisistä ainesosista siten, että tässä asetuksessa täsmennettyjä muita kuin luonnonmukaisia maatalousperäisiä ainesosia voi käyttää vain rajoitetusti. Lisäksi luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa olisi sallittava käyttää ainoastaan eräitä tämän asetuksen mukaisesti sallittuja aineita.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35) Jalostetut elintarvikkeet tulisi merkitä luonnonmukaisiksi vain silloin, kun niiden kaikki tai lähes kaikki maatalousperäiset ainesosat ovat luonnonmukaisia. Olisi kuitenkin hyväksyttävä erityisiä merkintöjä koskevia säännöksiä niiden jalostettujen elintarvikkeiden osalta, jotka sisältävät sellaisia maatalousperäisiä ainesosia, joita ei ole saatavilla luonnonmukaisesti tuotettuina. Tämä koskee esimerkiksi metsästyksestä ja kalastuksesta saatavia tuotteita. Myös ainesosaluettelossa olisi kuluttajavalistuksen ja markkinoiden avoimuuden vuoksi sekä luonnonmukaisten ainesosien käytön edistämiseksi voitava tietyin edellytyksin viitata luonnonmukaiseen tuotantoon.

(35) Jalostetut elintarvikkeet tulisi merkitä luonnonmukaisiksi vain silloin, kun niiden kaikki tai lähes kaikki maatalousperäiset ainesosat ovat luonnonmukaisia. Olisi kuitenkin hyväksyttävä erityisiä merkintöjä koskevia säännöksiä niiden jalostettujen elintarvikkeiden osalta, jotka sisältävät sellaisia maatalousperäisiä ainesosia, joita ei ole saatavilla luonnonmukaisesti tuotettuina. Tämä koskee esimerkiksi metsästyksestä ja kalastuksesta saatavia tuotteita. Myös ainesosaluettelossa olisi kuluttajavalistuksen ja markkinoiden avoimuuden vuoksi sekä luonnonmukaisten ainesosien käytön edistämiseksi voitava tietyin edellytyksin viitata luonnonmukaiseen tuotantoon ja luonnonmukaisten tuotteiden alkuperään.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37) Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan erityisiä jalostettujen elintarvikkeiden ja rehujen tuotantosääntöjä muuttavia tai täydentäviä sääntöjä seuraavien osalta: noudatettavat menettelyt, toteutettavat ennaltaehkäisevät toimenpiteet, jalostettujen elintarvikkeiden ja rehujen koostumus, puhdistustoimenpiteet, jalostettujen tuotteiden saattaminen markkinoille, merkinnät ja tunnisteet mukaan lukien, luonnonmukaisten tuotteiden, maatalousperäisten ainesosien ja rehuaineiden pitäminen erillään muista kuin luonnonmukaisista tuotteista, maatalousperäisistä ainesosista ja rehuaineista, luettelo muista kuin maatalousperäisistä aineosista, joita voidaan poikkeuksellisesti käyttää luonnonmukaisten jalostettujen tuotteiden tuotannossa, maatalousperäisten ainesosien prosenttiosuuden laskenta sekä elintarvikkeiden tai rehujen jalostuksessa käytettävät tekniikat.

(37) Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan erityisiä jalostettujen rehujen tuotantosääntöjä täydentäviä sääntöjä toteutettavien varotoimenpiteiden ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden sekä rehujen jalostuksessa käytettävien tekniikoiden osalta, ja erityisiä jalostettujen elintarvikkeiden tuotantosääntöjä seuraavien osalta: toteutettavat varotoimenpiteet ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet, niiden tuotteiden ja aineiden koostumus ja käyttöedellytykset, joita on sallittua käyttää jalostetuissa elintarvikkeissa, luettelo muista kuin maatalousperäisistä aineosista, joita voidaan poikkeuksellisesti käyttää luonnonmukaisten jalostettujen tuotteiden tuotannossa, maatalousperäisten ainesosien prosenttiosuuden laskenta sekä elintarvikkeiden jalostuksessa käytettävät tekniikat.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 13 artiklaan tekemiä tarkistuksia – tarkistus 2 kohtaan ja uuden 13 a artiklan lisäävä tarkistus (3 kohta).

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38) Luonnonmukainen viini olisi tuotettava kokonaan luonnonmukaisista raaka-aineista, ja ainoastaan eräiden tämän asetuksen mukaisesti sallittujen aineiden lisääminen olisi sallittava. Luonnonmukaisen viinin tuotannossa olisi kiellettävä eräät viininvalmistusmenetelmät, -käytännöt ja -käsittelyt. Muut menetelmät, -käytännöt ja ‑käsittelyt olisi sallittava tarkoin määritellyin edellytyksin.

(38) Luonnonmukainen viini olisi tuotettava kokonaan luonnonmukaisista raaka-aineista, ja ainoastaan eräiden tämän asetuksen mukaisesti sallittujen aineiden lisääminen olisi sallittava. Viininvalmistusmenetelmät, -käytännöt ja ‑käsittelyt on toteutettava tässä asetuksessa määritettyjen tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39) Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan erityisiä viinin tuotantosääntöjä muuttavia tai täydentäviä sääntöjä viininvalmistusmenetelmien ja rajoitusten osalta.

(39) Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan erityisiä viinin tuotantosääntöjä täydentäviä sääntöjä viininvalmistusmenetelmien ja rajoitusten osalta.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 14 artiklan 2 kohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41) Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan luonnonmukaisen erityisiä hiivan tuotantosääntöjä muuttavia tai täydentäviä sääntöjä jalostuksen ja hiivan tuotannossa käytettävien alustojen osalta.

(41) Laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä, joilla vahvistetaan luonnonmukaisen hiivan erityisiä tuotantosääntöjä täydentäviä sääntöjä jalostuksen ja hiivan tuotannossa käytettävien alustojen osalta.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 15 artiklan 2 kohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42) Ottaen huomioon, että vastaisuudessa saatetaan tarvita erityisiä tuotantosääntöjä sellaisille tuotteille, joiden tuotanto ei kuulu mihinkään tässä asetuksessa säädettyjen erityisten tuotantosääntöjen luokkaan, sekä laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan tällaisille tuotteille erityisiä tuotantosääntöjä mukaan lukien niiden muuttaminen ja täydentäminen.

(42) Jollei tässä asetuksessa hyväksytä tiettyjä eläinlajeja, vesikasveja ja mikroleviä koskevia yksityiskohtaisia tuotantosääntöjä, olisi sovellettava kansallisia sääntöjä tai, jollei niitä ole, jäsenvaltioiden tunnustamia yksityisiä normeja ennen yksityiskohtaisten tuotantosääntöjen sisällyttämistä tähän asetukseen. Tällaisista kansallisista säännöistä tai yksityisistä normeista olisi ilmoitettava komissiolle. Vastaavasti olisi sovellettava tässä asetuksessa hyväksyttäviä merkintöjä, tarkastuksia ja sertifiointia koskevia sääntöjä.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 16 artiklaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43) Asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetään erilaisista poikkeuksista luonnonmukaisen tuotannon sääntöihin. Kyseisten säännösten soveltamisesta saadut kokemukset osoittavat, että tällaiset poikkeukset vaikuttavat kielteisesti luonnonmukaiseen tuotantoon. On erityisesti havaittu, että tällaisten poikkeusten olemassaolo jo itsessään haittaa luonnonmukaisten tuotantopanosten tuotantoa ja että luonnonmukaiseen tuotantoon liittyvää eläinten hyvinvoinnin korkeaa tasoa ei voida varmistaa. Lisäksi poikkeusten hallinnointi ja valvonta aiheuttaa merkittävän hallinnollisen taakan sekä kansallisille viranomaisille että toimijoille. Poikkeukset ovat myös luoneet edellytykset kilpailun vääristymiselle ja uhanneet vaarantaa kuluttajien luottamuksen. Sen vuoksi mahdollisuutta myöntää luonnonmukaisen tuotannon sääntöihin poikkeuksia olisi rajoitettava entisestään ja rajattava se hätätilanteisiin.

(43) Asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädetään erilaisista poikkeuksista luonnonmukaisen tuotannon sääntöihin. Kyseisten säännösten soveltamisesta saadut kokemukset osoittavat, että tällaiset poikkeukset eivät ole luoneet riittävästi kannustimia näiden poikkeusten tekemiseksi tarpeettomiksi. On erityisesti havaittu, että tällaisten poikkeusten olemassaolo jo itsessään voi estää luonnonmukaisten tuotantopanosten tarjonnan lisääntymisen ja että luonnonmukaiseen tuotantoon liittyvää eläinten hyvinvoinnin korkeaa tasoa ei voida aina varmistaa. Lisäksi poikkeusten hallinnointi ja valvonta aiheuttaa merkittävän hallinnollisen taakan sekä kansallisille viranomaisille että toimijoille. Poikkeukset ovat myös luoneet edellytykset kilpailun vääristymiselle ja uhanneet vaarantaa kuluttajien luottamuksen. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi kehitettävä toimenpiteitä luonnonmukaisen jalostuksen kannustamiseksi sekä luonnonmukaisten tuotantopanosten markkinoihin liittyvien puutteiden korjaamiseksi, jotta poikkeukset voitaisiin mahdollisimman pian kumota asteittain.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44) Jotta luonnonmukainen tuotanto voisi jatkua tai alkaa uudelleen hätätilanteiden jälkeen, komissiolle olisi siirrettävä valtaa antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan hätätilanteiden määrittelyperusteet ja vahvistetaan erityissääntöjä, jotka koskevat tällaisten tilanteiden hoitamista sekä tarvittavia seuranta- ja raportointivaatimuksia.

(44) Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan perusteet, joiden mukaan tällaiset tilanteet voidaan määritellä poikkeuksellisia tuotantosääntöjä vaativiksi tilanteiksi, ja toimintatavat tällaisten tilanteiden hoitamiseksi sekä määritellään seuranta- ja raportointivaatimukset luonnonmukaisen tuotannon alaa koskeva asiantuntemus huomioon ottaen.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(44 a) Paikallisella tasolla tuotettujen ja kaupan pidettyjen elintarvikkeiden kulutusta olisi edistettävä ja siihen olisi kannustettava, jotta varmistetaan, että liikenteen alan kasvihuonekaasupäästöt ovat mahdollisimman pienet. Jotta vähennetään jätteen syntymistä olisi lisäksi edistettävä irtotuotantoa ja vältettävä mahdollisuuksien mukaan kohtuuttomia pakkauksia.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45) Luonnonmukaisia tuotteita ja muita kuin luonnonmukaisia tuotteita voidaan tietyin edellytyksin kerätä ja kuljettaa samanaikaisesti. Olisi vahvistettava erityisiä säännöksiä luonnonmukaisten ja muiden kuin luonnonmukaisten tuotteiden erottamiseksi asianmukaisesti toisistaan käsittelyn aikana ja niiden sekoittumisen välttämiseksi.

(45) Luonnonmukaisia tuotteita ja muita kuin luonnonmukaisia tuotteita voidaan tietyin edellytyksin kerätä ja kuljettaa samanaikaisesti. Olisi vahvistettava erityisiä säännöksiä luonnonmukaisten ja muiden kuin luonnonmukaisten tuotteiden erottamiseksi asianmukaisesti toisistaan tällaisen käsittelyn aikana keräys-, kuljetus- ja käsittelytarkoituksia varten ja niiden sekoittumisen välttämiseksi.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46) Tuotannon luonnonmukaisuuden takaamiseksi ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan, luonnonmukaisten tuotteiden keräämistä, pakkaamista, kuljettamista ja varastointia koskevia erityissääntöjä muuttavia tai täydentäviä sääntöjä.

(46) Tuotannon luonnonmukaisuuden takaamiseksi ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan, luonnonmukaisten tuotteiden keräämistä, pakkaamista, kuljettamista ja varastointia koskevia erityissääntöjä täydentäviä sääntöjä.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 18 artiklan 2 kohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47) Kasvinsuojelutuotteiden, lannoitteiden, maanparannusaineiden, ravinteiden, eläinten ravinnon ainesosien, rehun tai elintarvikkeiden lisäaineiden, valmistuksen apuaineiden tai puhdistus- ja desinfiointituotteiden kaltaisten tuotteiden ja aineiden käyttö olisi luonnonmukaisessa tuotannossa minimoitava ja käytön olisi oltava tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaista. Samaa lähestymistapaa olisi noudatettava kun kyseessä on tuotteiden ja aineiden käyttö elintarvikkeiden lisäaineina ja valmistuksen apuaineina luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa. Sen vuoksi olisi vahvistettava säännökset tällaisten tuotteiden ja aineiden mahdollisen käytön määrittelemiseksi luonnonmukaisessa tuotannossa yleensä ja erityisesti luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa, jollei tässä asetuksessa säädetyistä periaatteista ja eräistä perusteista muuta johdu.

(47) Kasvinsuojelutuotteiden, lannoitteiden, maanparannusaineiden, ravinteiden, eläinten ravinnon ainesosien, rehun tai elintarvikkeiden lisäaineiden, valmistuksen apuaineiden, kotieläintuotannossa käytettävien tuotteiden tai puhdistus- ja desinfiointituotteiden kaltaisten tuotteiden ja aineiden käyttö olisi luonnonmukaisessa tuotannossa minimoitava ja käytön olisi oltava tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaista. Samaa lähestymistapaa olisi noudatettava kun kyseessä on tuotteiden ja aineiden käyttö elintarvikkeiden lisäaineina ja valmistuksen apuaineina luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa, viininvalmistusmenetelmissä käytettävät tuotteet ja aineet sekä puhdistus- ja desinfiointituotteet. Sen vuoksi olisi vahvistettava säännökset tällaisten tuotteiden ja aineiden mahdollisen käytön määrittelemiseksi luonnonmukaisessa tuotannossa yleensä ja erityisesti luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa, jollei tässä asetuksessa säädetyistä periaatteista ja eräistä perusteista muuta johdu.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 19 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaan b a ja b b alakohtaan tekemiä tarkistuksia.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48) Laadun, jäljitettävyyden ja tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi luonnonmukaisessa tuotannossa yleensä ja erityisesti luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa, sekä tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, joilla vahvistetaan luvan myöntämistä tai peruuttamista koskevia lisäkriteereitä niiden tuotteiden ja aineiden osalta, joita käytetään luonnonmukaisessa tuotannossa yleensä ja erityisesti luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa, sekä muita tällaisten sallittujen tuotteiden ja ainesten käyttöä koskevia vaatimuksia.

(48) Laadun, jäljitettävyyden ja tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi luonnonmukaisessa tuotannossa yleensä ja erityisesti luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa, sekä tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä, jotka koskevat luvan myöntämistä tai peruuttamista niiden tuotteiden ja aineiden osalta, joita voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa yleensä, ja niiden tuotteiden ja aineiden osalta, joita voidaan käyttää erityisesti luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa, sekä muita tällaisten sallittujen tuotteiden ja ainesten käyttöä koskevia vaatimuksia.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 19 artiklan 5 kohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49) Koska ei ole ollut olemassa erityisiä unionin sääntöjä toimenpiteistä, jotka on toteutettava havaittaessa luonnonmukaisissa tuotteissa ei-sallittuja aineita tai tuotteita, eri puolilla unionia on kehitetty ja sovellettu erilaisia lähestymistapoja. Tämä tilanne aiheuttaa epävarmuutta toimijoiden, valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten keskuudessa. Se voi myös johtaa siihen, että toimijoita kohdellaan unionissa eri tavoin, ja heikentää kuluttajien luottamusta luonnonmukaisiin tuotteisiin. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa selkeät ja yhdenmukaiset säännökset, joilla kielletään sellaisten tuotteiden kaupan pitäminen luonnonmukaisina, joissa esiintyy tietyn rajan ylittävä määrä ei-sallittuja tuotteita tai aineita. Kyseiset rajat olisi vahvistettava ottaen huomioon erityisesti imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista annettu komission direktiivi 2006/125/EY31.

Poistetaan.

__________________

 

31 Komission direktiivi 2006/125/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2006, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista (EUVL L 339, 6.12.2006, s. 16).

 

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(50) Luonnonmukaisen tuotannon ja merkintäjärjestelmän tehokkuuden, toimivuuden ja avoimuuden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä seuraavien osalta: erityiset perusteet ja edellytykset niiden ei-sallittujen tuotteiden ja aineiden enimmäismäärien vahvistamiseksi ja soveltamiseksi, joiden ylittyessä tuotteita ei saa pitää kaupan luonnonmukaisina, sekä kyseisten rajojen vahvistaminen ja mukauttaminen teknisen kehityksen perusteella.

Poistetaan.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51) Luonnonmukaisen tuotannon yleisperiaatteena on ulkopuolisten tuotantopanosten käytön rajoittaminen. Viljelijöiden on toteutettava toimenpiteitä ei-sallittujen tuotteiden tai aineiden aiheuttaman saastumisriskin estämiseksi. Tällaisista toimenpiteistä huolimatta saattaa esiintyä tapauksia, joissa viljelijät eivät voi pitää maataloustuotteitaan kaupan luonnonmukaisina, koska niissä esiintyy tahattomasti tuotteita tai aineita, joita ei ole sallittu. Sen vuoksi on tarpeen säätää, että komissio voi antaa jäsenvaltioille luvan myöntää perussopimuksen 42 artiklan mukaisesti kansallisia tukia tällaisissa tapauksissa aiheutuneiden tappioiden korvaamiseksi. Jäsenvaltiot voivat myös käyttää yhteisen maatalouspolitiikan välineitä tällaisten tappioiden korvaamiseksi kokonaan tai osittain.

(51) Luonnonmukaisen tuotannon yleisperiaatteena on ulkopuolisten tuotantopanosten käytön rajoittaminen. Viljelijöiden on toteutettava toimenpiteitä ei-sallittujen tuotteiden tai aineiden aiheuttaman saastumisriskin estämiseksi. Tällaisista toimenpiteistä huolimatta saattaa esiintyä tapauksia, joissa viljelijät eivät voi pitää maataloustuotteitaan kaupan luonnonmukaisina, koska niissä esiintyy tahattomasti tuotteita tai aineita, joita ei ole sallittu.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52) Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden merkintöihin olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1169/201132 säädettyjä yleisiä sääntöjä ja erityisesti säännöksiä sellaisten merkintöjen estämisestä, jotka kuluttajien kannalta katsoen aiheuttavat sekaannusta tai johtavat harhaan. Lisäksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava erityiset säännökset, jotka liittyvät luonnonmukaisten tuotteiden merkintöihin. Niiden olisi suojattava toimijoiden etuja sen suhteen, että tuotteet ovat markkinoilla asianmukaisesti merkittyjä ja että toimijat voivat toimia reilun kilpailun edellytyksien puitteissa, sekä kuluttajien etuja sen suhteen, että kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.

(52) Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden merkintöihin olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1169/201132 säädettyjä yleisiä sääntöjä ja erityisesti olisi noudatettava tiukasti yhteisiä merkintästandardeja ja säännöksiä sellaisten merkintöjen estämisestä, jotka kuluttajien kannalta katsoen aiheuttavat sekaannusta tai johtavat harhaan. Lisäksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava erityiset säännökset, jotka liittyvät luonnonmukaisten tuotteiden merkintöihin. Niiden olisi suojattava toimijoiden etuja sen suhteen, että tuotteet ovat markkinoilla asianmukaisesti merkittyjä ja että toimijat voivat toimia reilun kilpailun edellytyksien puitteissa, sekä kuluttajien etuja sen suhteen, että kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.

__________________

__________________

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18).

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(57) Jotta järjestelmä olisi selkeä kuluttajien kannalta ja kuluttajat saisivat asianmukaista tietoa, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä seuraavien osalta: tässä asetuksessa vahvistetun luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavien ilmaisujen luettelon muuttaminen, rehuun ja rehun ainesosiin sovellettavien erityisten merkintöjä ja koostumusta koskevien vaatimusten vahvistaminen, tässä asetuksessa vahvistettujen muiden merkintöjä ja nimitysten kuin Euroopan unionin luomutunnuksen käyttöä koskevien lisäsääntöjen vahvistaminen sekä Euroopan unionin luomutunnuksen ja siihen liittyvien sääntöjen muuttaminen.

(57) Jotta järjestelmä olisi selkeä kuluttajien kannalta ja kuluttajat saisivat asianmukaista tietoa, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä seuraavien osalta: tässä asetuksessa vahvistetun luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavien ilmaisujen luettelon muuttaminen, tässä asetuksessa vahvistettujen muiden merkintöjä ja nimitysten kuin Euroopan unionin luomutunnuksen käyttöä koskevien lisäsääntöjen vahvistaminen sekä Euroopan unionin luomutunnuksen ja siihen liittyvien sääntöjen muuttaminen.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 21 artiklan 4 kohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(58) Luonnonmukainen tuotanto on uskottavaa vain, jos siihen liittyy tehokkaita tarkistuksia ja tarkastuksia kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa. Luonnonmukaiseen tuotantoon olisi luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisten tuotteiden merkintöjä koskevien sääntöjen noudattamisen tarkastamiseksi sovellettava virallista valvontaa ja muita virallisia toimia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o (XXX/XXXX)33 mukaisesti.

(58) Luonnonmukainen tuotanto on uskottavaa vain, jos siihen liittyy tehokkaita tarkistuksia ja tarkastuksia kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa. Luonnonmukaiseen tuotantoon olisi luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisten tuotteiden merkintöjä koskevien sääntöjen noudattamisen tarkastamiseksi sovellettava virallista valvontaa ja muita virallisia toimia tämän asetuksen mukaisesti. Tämän vuoksi luonnonmukaisen tuotannon erityissääntöjen, jotka koskevat koko luonnonmukaisen tuotantoketjun tuotantoprosessin valvontaa, olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan.

 

 

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o XX/XXX, annettu [...], virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 1/2005, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 834/2007, (EY) N:o 1099/2009, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012 ja (EU) N:o [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] ja direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY, 2008/120/EY ja 2009/128/EY muuttamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L ...).

 

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(60) Yksittäisille pienviljelijöille unionissa koituu luomusertifioinnista varsin paljon tarkastuskustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Olisi sallittava ryhmäsertifiointijärjestelmä tarkastus- ja sertifiointikustannusten sekä niihin liittyvän hallinnollisen taakan alentamiseksi, paikallisten verkostojen vahvistamiseksi, markkinamahdollisuuksien parantamiseksi ja yhtäläisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi suhteessa kolmansien maiden toimijoihin. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön ja määriteltävä ’toimijaryhmän’ käsite.

(60) Yksittäisille pienviljelijöille unionissa koituu luomusertifioinnista varsin paljon tarkastuskustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Olisi sallittava ryhmäsertifiointijärjestelmä tarkastus- ja sertifiointikustannusten sekä niihin liittyvän hallinnollisen taakan alentamiseksi, paikallisten verkostojen vahvistamiseksi, markkinamahdollisuuksien parantamiseksi ja yhtäläisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi suhteessa kolmansien maiden toimijoihin. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön ja määriteltävä ’toimijaryhmän’ käsite, jonka olisi sisällettävä myös rajat ylittävät ryhmät. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi hyödynnettävä viljelijöiden, erityisesti asetuksen (EU) N:o 1305/2013 nojalla tukikelpoisten pienviljelijöiden, välisiä yhteistyötoimia.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(61) Luonnonmukaisen tuotannon ja merkintäjärjestelmän tehokkuuden, toimivuuden ja avoimuuden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä seuraavien osalta: toimijoiden tai toimijaryhmien kirjanpitovaatimusten noudattaminen, toimijaluettelon julkaisuvaatimukset sekä vaatimukset ja menettelyt, joita sovelletaan luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen noudattamisen tarkastamisen yhteydessä perittävien maksujen julkaisemiseen, sekä toimivaltaisten viranomaisten kyseisten maksujen osalta suorittamaan valvontaan, perusteet niiden tuoteryhmien määrittelemiseksi, joiden osalta toimijoilla olisi oltava oikeus vain yhteen asianomaisen valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen antamaan luomusertifikaattiin.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 24 artiklan 6 kohtaan ja 25 artiklan 6 kohtaan tekemiä tarkistuksia.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(62) Toimijaryhmän tehokkaan ja toimivan sertifioinnin varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä seuraavien osalta: toimijaryhmän yksittäisten jäsenten vastuut, toimijaryhmän kokoonpano ja koko, toimijaryhmän tuottamien tuotteiden luokat, ryhmään kuulumisen edellytykset sekä ryhmän sisäisen valvonnan järjestelmän perustaminen ja toiminta, mukaan lukien tehtävien tarkastusten laajuus, sisältö ja suoritustiheys.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 26 artiklan 3 kohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 62 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(62 a) Jotta voidaan maksimoida pienviljelijöiden mahdollisuudet ja kannustaa yksittäisiä viljelijöitä muodostamaan toimijaryhmiä, toimijaryhmiä koskevissa säännöissä olisi otettava huomioon kaikkien pienviljelijöiden tarpeet ja voimavarat.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 26 artiklan 3 kohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(67) Kokemukset, jotka on saatu niiden vastaavat takeet antavien valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten järjestelmistä, jotka on tunnustettu toimivaltaisiksi tekemään kolmansissa maissa tarkastuksia ja antamaan sertifikaatteja tuotteiden tuontia varten, osoittavat, että kyseisten valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten soveltamat säännöt voivat poiketa toisistaan ja olla käytännössä vaikeita soveltaa sellaisella tasolla, että niitä voidaan pitää vastaavia unionin sääntöjä vastaavina. Valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten lisääntyminen myös haittaa komission suorittamaa valvontaa. Sen vuoksi vastaavuuden tunnustamista koskeva järjestelmä olisi lakkautettava. Valvontaviranomaisille ja tarkastuslaitoksille olisi kuitenkin annettava riittävästi aikaa valmistautua hankkimaan tunnustus unionin sääntöjen mukaisten tuotteiden tuontia varten.

(67) Kokemukset, jotka on saatu niiden vastaavat takeet antavien valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten järjestelmistä, jotka on tunnustettu toimivaltaisiksi tekemään kolmansissa maissa tarkastuksia ja antamaan sertifikaatteja tuotteiden tuontia varten, osoittavat, että kyseisten valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten soveltamat säännöt voivat poiketa toisistaan ja olla käytännössä vaikeita soveltaa sellaisella tasolla, että niitä voidaan pitää vastaavia unionin sääntöjä vastaavina. Valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten lisääntyminen myös haittaa komission suorittamaa valvontaa. Sen vuoksi vastaavuuden tunnustamista koskevaa järjestelmää olisi muutettava niin, että otetaan käyttöön tapauksen mukaan uusi mukautetun noudattamisen järjestelmä. Valvontaviranomaisille ja tarkastuslaitoksille olisi kuitenkin annettava riittävästi aikaa valmistautua hankkimaan tunnustus unionin sääntöjen mukaisten tuotteiden tuontia varten.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(69) Jotta voitaisiin varmistaa toimijoiden välinen reilu kilpailu, sellaisten tuontituotteiden jäljitettävyys, jotka aiotaan saattaa markkinoille unionissa luonnonmukaisina, valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksyntä- ja valvontamenettelyjen avoimuus säännösten mukaisten luonnonmukaisten tuotteiden tuonnissa sekä sellaisista kolmansista maista laaditun luettelon hallinnointi, jotka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 nojalla, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä seuraavien osalta: kolmansien maiden tulliviranomaisille tarkoitetut asiakirjat, erityisesti luonnonmukaisuuden todistava vientitodistus, mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa, tuontia varten tarvittavat asiakirjat, mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa, kriteerit valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten tunnustamiselle tai tunnustamisen peruuttamiselle vaatimustenmukaisten luonnonmukaisten tuotteiden tuonnin yhteydessä, mainitun asetuksen nojalla hyväksyttyjen kolmansien maiden lähettämät tiedot, jotka ovat tarpeen komission suorittamaa hyväksynnän valvontaa ja valvonnan toteuttamista varten, mukaan lukien paikalla tehtävät tarkastukset.

(69) Jotta voitaisiin varmistaa sellaisten tuontituotteiden jäljitettävyys, jotka aiotaan saattaa markkinoille unionissa luonnonmukaisina, valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksyntä- ja valvontamenettelyjen avoimuus säännösten mukaisten luonnonmukaisten tuotteiden tuonnissa sekä sellaisista kolmansista maista laaditun luettelon hallinnointi, jotka on hyväksytty vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 nojalla, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä seuraavien osalta: tuontia varten tarvittavat asiakirjat, mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa, asetettujen kriteerien noudattaminen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten tunnustamiselle tai tunnustamisen peruuttamiselle vaatimustenmukaisten luonnonmukaisten tuotteiden tuonnin yhteydessä, mainitun asetuksen nojalla hyväksyttyjen kolmansien maiden lähettämät tiedot, jotka ovat tarpeen hyväksynnän valvontaa varten, komission suorittamaa valvontaa varten tarvittavien säännösten laatiminen, mukaan lukien paikalla tehtävät tarkastukset, valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksyntämenettely, toimitettavan teknisen asiakirjan sisältö mukaan lukien, ja hyväksynnän peruuttamismenettely sekä valvonta ja muut toimet, joita komission hyväksymien valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten on määrä suorittaa. Jos havaitaan tarkastus- ja sertifiointisääntöjen vakavia tai toistuvia rikkomuksia, asianomaisten tarkastuslaitosten hyväksyntä olisi peruutettava välittömästi kyseisissä kolmansissa maissa sekä kaikkialla unionin markkinoilla unioniin sijoittautuneilta kansallisilta akkreditointielimiltä.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 27 artiklan 3 kohtaan ja 29 artiklan 7 kohtaan tekemiä tarkistuksia sekä tarkistusta, jossa lisätään 29 artiklaan uudet 7 a ja 7 b kohdat.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 69 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(69 a) Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä sellaisten toimenpiteiden soveltamiseksi, jotka liittyvät sellaiseen sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämiseen tai epäiltyyn noudattamatta jättämiseen, joka asettaa kyseenalaiseksi asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyistä kolmansista maista tuotujen tuotteiden luonnonmukaisuuden, ja järjestelmän, jota käytetään tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa varten tarvittavien tietojen toimittamiseen. Kaikki tiedot, jotka liittyvät epäiltyyn noudattamatta jättämiseen, tunnustuksen peruuttamiseen tai luvan keskeyttämiseen, olisi välittömästi toimitettava kaikille toimivaltaisille viranomaisille ja tarkastuslaitoksille ei-sallittujen tuotteiden markkinoille saattamisen estämiseksi.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 29 artiklan 8 kohtaan, 31 artiklan 6 kohtaan ja 33 artiklan 2 kohtaan tekemiä tarkistuksia.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(70) Olisi annettava säännökset sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaisten luonnonmukaisten tuotteiden liikkuvuutta ei voida rajoittaa jäsenvaltiossa, jos tuotteisiin on sovellettu valvontaa jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Sisämarkkinoiden ja jäsenvaltioiden välisen kaupan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä luonnonmukaisten tuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvistä säännöistä.

(70) Olisi annettava säännökset sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaisten luonnonmukaisten tuotteiden liikkuvuutta ei voida rajoittaa jäsenvaltiossa, jos tuotteisiin on sovellettu valvontaa jossakin toisessa jäsenvaltiossa.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 32 artiklan 2 kohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(71) Jotta tämän asetuksen täytäntöönpanosta saataisiin luotettavaa tietoa, jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle vuosittain tarvittavat tiedot. Jäsenvaltioiden olisi selkeyden ja avoimuuden vuoksi pidettävä ajantasaisia luetteloja toimivaltaisista viranomaisista sekä valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista. Jäsenvaltioiden olisi saatettava valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelo julkiseksi, ja komission olisi julkaistava se vuosittain.

(71) Jotta tämän asetuksen täytäntöönpanosta saataisiin luotettavaa tietoa, jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle vuosittain tarvittavat ajantasaiset tilastotiedot. Jäsenvaltioiden olisi selkeyden ja avoimuuden vuoksi pidettävä ajantasaisia luetteloja toimivaltaisista viranomaisista sekä valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista. Jäsenvaltioiden olisi saatettava valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelo julkiseksi, ja komission olisi julkaistava se vuosittain.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(72) On tarpeen vahvistaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että siirtymä tällä asetuksella tehtäviin luonnonmukaisten tuotteiden tuontia unioniin säätelevän sääntelykehyksen muutoksiin olisi joustava. Jotta erityisesti varmistettaisiin joustava siirtyminen vanhasta sääntelykehyksestä uuteen, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä niistä säännöistä, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 834/2007 nojalla alkavia siirtymävaiheita, poiketen yleissäännöstä, jonka mukaan minkään aiemman ajanjakson ei saa katsoa takautuvasti kuuluvan siirtymävaiheeseen.

(72) On tarpeen vahvistaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että siirtymä tällä asetuksella tehtäviin luonnonmukaisten tuotteiden tuontia unioniin säätelevän sääntelykehyksen muutoksiin olisi joustava. Jotta erityisesti varmistettaisiin joustava siirtyminen vanhasta sääntelykehyksestä uuteen, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä niistä säännöistä, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 834/2007 nojalla alkavia siirtymävaiheita.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 8 artiklan 3 kohtaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(75) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: tekniset tiedot sellaisen tietokannan perustamiseksi, jossa luetellaan lajikkeet, joiden luonnonmukaisella tuotantomenetelmällä saatua kasvullista lisäysaineistoa on saatavilla; luvan myöntäminen tai peruuttaminen niiden tuotteiden ja aineiden osalta, joita voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa yleensä ja erityisesti luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa, mukaan lukien luvan myöntämismenettelyt sekä luettelot kyseisistä tuotteista ja aineista sekä tarvittaessa niiden kuvaus, koostumusvaatimus ja käyttöedellytykset; erityiset ja käytännön edellytykset, joita sovelletaan valvontaviranomaisiin tai tarkastuslaitoksiin viittaaviin tunnusnumeroihin liittyvien merkintöjen sekä maatalousperäisten raaka-aineiden tuotantopaikkaa koskevan merkinnän esittämistapaan, rakenteeseen ja kokoon, tunnusnumeroiden antamiseen valvontaviranomaisille ja tarkastuslaitoksille sekä mainintaan maatalousperäisten raaka-aineiden tuotantopaikasta; yksityiskohtaiset tiedot ja ohjeet niiden ilmoitusten sisällöstä, muodosta ja toimitustavasta, jotka toimijat ja toimijaryhmät tekevät toiminnastaan toimivaltaisille viranomaisille, sekä valvonnasta mahdollisesti perittävien maksujen julkaisutapa; tietojenvaihto toimijaryhmien ja toimivaltaisten viranomaisten, valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä; valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten tunnustaminen toimivaltaisiksi tekemään tarkastuksia kolmansissa maissa ja kyseisen tunnustuksen peruuttaminen, luettelon laatiminen kyseisistä valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista sekä säännöt, joilla varmistetaan toimenpiteiden soveltaminen havaittaessa säännösten noudattamatta jättäminen, joka vaikuttaa tuotujen tuotteiden luonnonmukaisuuteen, tai epäiltäessä sitä; luettelon laatiminen asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyistä kolmansista maista ja kyseisen luettelon muuttaminen sekä säännöt, joilla varmistetaan toimenpiteiden soveltaminen havaittaessa säännösten noudattamatta jättäminen tai epäiltäessä sitä kyseisistä maista tuotujen luonnonmukaisten tuotteiden aitouden osalta; järjestelmä, jota käytetään tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa varten tarvittavien tietojen toimittamiseen; luettelon laatiminen asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksytyistä valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista sekä kyseisen luettelon muuttaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(75) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta seuraavien osalta: tekniset tiedot sellaisen yhteisen tietokannan perustamiseksi, jossa luetellaan lajikkeet, erityisesti perinteiset ja harvinaiset lajikkeet, joiden luonnonmukaisella tuotantomenetelmällä saatua kasvullista lisäysaineistoa on saatavilla; luvan myöntäminen tai peruuttaminen niiden tuotteiden ja aineiden osalta, joita voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa yleensä ja erityisesti luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa, mukaan lukien luvan myöntämismenettelyt sekä luettelot kyseisistä tuotteista ja aineista sekä tarvittaessa niiden kuvaus, koostumusvaatimus ja käyttöedellytykset; erityiset ja käytännön edellytykset, joita sovelletaan valvontaviranomaisiin tai tarkastuslaitoksiin viittaaviin tunnusnumeroihin liittyvien merkintöjen sekä maatalousperäisten raaka-aineiden tuotantopaikkaa koskevan merkinnän esittämistapaan, rakenteeseen ja kokoon, tunnusnumeroiden antamiseen valvontaviranomaisille ja tarkastuslaitoksille sekä mainintaan maatalousperäisten raaka-aineiden tuotantopaikasta; yksityiskohtaiset tiedot ja ohjeet niiden ilmoitusten sisällöstä, muodosta ja toimitustavasta, jotka toimijat ja toimijaryhmät tekevät toiminnastaan toimivaltaisille viranomaisille, sekä valvonnasta mahdollisesti perittävien maksujen julkaisutapa; tietojenvaihto toimijaryhmien ja toimivaltaisten viranomaisten, valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä; valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten tunnustaminen toimivaltaisiksi tekemään tarkastuksia kolmansissa maissa ja kyseisen tunnustuksen peruuttaminen, luettelon laatiminen kyseisistä valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista sekä säännöt, joilla varmistetaan toimenpiteiden soveltaminen havaittaessa säännösten noudattamatta jättäminen, joka vaikuttaa tuotujen tuotteiden luonnonmukaisuuteen, tai epäiltäessä sitä; luettelon laatiminen asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyistä kolmansista maista ja kyseisen luettelon muuttaminen sekä säännöt, joilla varmistetaan toimenpiteiden soveltaminen havaittaessa säännösten noudattamatta jättäminen tai epäiltäessä sitä kyseisistä maista tuotujen luonnonmukaisten tuotteiden aitouden osalta; järjestelmä, jota käytetään tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa varten tarvittavien tietojen toimittamiseen; luettelon laatiminen asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksytyistä valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista sekä kyseisen luettelon muuttaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201134 mukaisesti.

__________________

__________________

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(77) Jotta varmistettaisiin joustava siirtymä asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistetuista säännöistä, jotka koskevat kasvien lisäysaineiston luonnonmukaista alkuperää ja jalostukseen käyttäviä eläimiä, ja mainitun asetuksen 22 artiklan nojalla hyväksytystä tuotantosääntöihin tehtävästä poikkeuksesta tässä asetuksessa säädettyihin kasvien, kasvituotteiden ja kotieläinten tuotannon uusiin sääntöihin, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä poikkeuksien myöntämisestä silloin kun poikkeukset katsotaan tarpeellisiksi, jotta voidaan varmistaa sellaisen kasvin lisäysaineiston ja sellaisten jalostukseen käytettävien elävien eläinten saatavuus, joita voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa. Koska kyseiset säädökset ovat siirtymäkauden säädöksiä, niitä olisi sovellettava vain tietty ajanjakso.

(77) Jotta varmistettaisiin joustava siirtymä asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistetuista säännöistä, jotka koskevat kasvien lisäysaineiston luonnonmukaista alkuperää ja jalostukseen käyttäviä eläimiä, ja mainitun asetuksen 22 artiklan nojalla hyväksytystä tuotantosääntöihin tehtävästä poikkeuksesta tässä asetuksessa säädettyihin kasvien, kasvituotteiden ja kotieläinten tuotannon uusiin sääntöihin, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä poikkeuksien myöntämisestä silloin kun poikkeukset katsotaan tarpeellisiksi, jotta voidaan varmistaa sellaisen kasvin lisäysaineiston ja sellaisten jalostukseen käytettävien elävien eläinten saatavuus, joita voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa. Koska kyseiset säädökset ovat siirtymäkauden säädöksiä, niitä sovelletaan vain tietty ajanjakso, joka vastaa aikaa, joka tarvitaan luonnonmukaisen kasvien lisäysaineiston ja jalostustarkoituksiin kasvatettavien luonnonmukaisten eläinten saatavuuteen markkinoilla liittyvien ongelmien havaitsemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Perustelu

Tavoitteena on luoda eurooppalaisille luonnonmukaisten siementen viljelijöille aidot markkinat luonnonmukaisten siementen tuotantoa varten. Se voidaan saada aikaan vain tehokkaalla kannustinjärjestelmällä, ja siihen tarvitaan lainsäätäjän selvä sitoutuminen.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 77 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(77 a) Unionin luonnonmukaisen tuotannon tulevaisuutta koskevaa komission toimintasuunnitelmaa olisi käytettävä osaltaan rahoittamaan tutkimusta ja innovointia, joilla pyritään lisäämään ja parantamaan luonnonmukaisten siementen ja kasvien lisäysaineiston tuotantoa ja saatavuutta.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 77 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(77 b) Luonnonmukaisten siementen ja kasvien lisäysaineiston tuotannon, saatavuuden ja käytön lisäämiseksi olisi edistettävä siementen jalostajien, siementen lisääjien ja kaikkien luonnonmukaisen tuotannon toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisäksi luonnonmukaista tuotantoa koskevia teknisiä lausuntoja antavan asiantuntijaryhmän (EGTOP) tehtäväksi olisi annettava kehittää luonnonmukaisten siementen toimivaa ja kestävää käyttöä varten uusi järjestelmä, joka vaikuttaisi kannustavasti luonnonmukaisten siementen jalostajiin ja lisääjiin.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 78 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(78) Komission olisi arvioitava luonnonmukaisten kasvin lisäysaineistojen ja jalostukseen käytettävien eläinten saatavuustilanne ja esitettävä tästä kertomus Euroopan parlamentille ja komissiolle vuonna 2021.

(78) Jotta varmistetaan, että luonnonmukaista kasvin lisäysaineistoa, rehuja ja jalostukseen käytettäviä eläimiä on markkinoilla riittävästi saatavilla, komission olisi ennen poikkeusten kumoamista asteittain koskevien ehdotusten tekemistä tehtävä tietojenkeruuseen ja jäsenvaltioiden tilanteesta tehtävään arvioon perustuva tutkimus. Tämän tutkimuksen perusteella komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen vuoden 2020 loppua kertomus, joka koostuu luonnonmukaisen maatalouden kehitystä ja siinä saavutettua edistystä käsittelevästä analyyttisesta osasta sekä strategisesta osasta, jossa tarkastellaan luonnonmukaisen maatalouden tulosten ja sen institutionaalisen kehyksen parantamiseksi sovellettuja tai tarvittavia toimia.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(80) Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisten tuotteiden merkintöjä koskevan sääntelykehyksen tarkistuksessa havaittiin, että viralliseen valvontaan ja muihin virallisiin toimiin, jotka toteutetaan asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) mukaisesti, liittyvät erityistarpeet edellyttävät säännöksiä säännösten noudattamatta jättämistapausten käsittelyn parantamiseksi. Lisäksi asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) säännöksiä, jotka liittyvät toimivaltaisten viranomaisten tehtäviin ja vastuisiin, toimeksiannon saaneiden elinten hyväksyntään ja valvontaan, viralliseen sertifiointiin, raportointivelvollisuuksiin ja hallinnolliseen apuun, olisi mukautettava luonnonmukaisen tuotannon alan erityistarpeisiin. Sen vuoksi asetusta (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) olisi muutettava.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän 44 artiklaan tekemää tarkistusta.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan luonnonmukaisen tuotannon periaatteet sekä säännöt, jotka koskevat luonnonmukaista tuotantoa ja siihen viittaavien ilmaisujen käyttöä merkinnöissä ja mainonnassa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan luonnonmukaisen tuotannon, sen valvonnan ja sertifioinnin periaatteet sekä säännöt, jotka koskevat luonnonmukaista tuotantoa, jalostusta, jakelua ja tarkastuksia ja luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavien ilmaisujen käyttöä merkinnöissä ja mainonnassa. Asetus tarjoaa perustan luonnonmukaisen tuotannon kestävälle kehittämiselle ja sen ympäristöön ja kansanterveyteen kohdistuville myönteisille vaikutuksille, minkä lisäksi asetuksella myös varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja reilu kilpailu, ja autetaan siten viljelijöitä saamaan kohtuulliset tulot, varmistetaan kuluttajien luottamus ja suojellaan kuluttajien etuja.

Perustelu

Luonnonmukaisen tuotannon periaatteita ja menetelmiä on sovellettava koko luonnonmukaisen viljelyn/tuotannon prosessissa. Siksi on tärkeää pitää prosessia koskeva valvonta tämän asetuksen piirissä. Pelkän ihmisten tai eläinten ravinnoksi tarkoitetun tuotteen valvonta ei ole riittävää. Tämä asetus koskee myös luomutuotteiden ja siirtymävaiheessa olevien tuotteiden sertifiointia.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’ liitteessä I lueteltuihin maataloustuotteisiin ja eräisiin muihin tämän asetuksen liitteessä lueteltuihin tuotteisiin siltä osin kuin kyseiset maataloustuotteet ja kyseiset muut tuotteet on tarkoitus tuottaa, jalostaa, jaella, saattaa markkinoille, tuoda tai viedä luonnonmukaisina.

1. Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin maataloudesta, myös vesiviljelystä ja mehiläishoidosta, peräisin oleviin tuotteisiin, jos ne on tuotettu, jalostettu, jaeltu, saatettu unionin markkinoille tai tuotu unioniin tai viety unionista tai ne on tarkoitus tuottaa, jalostaa, merkitä, jaella, saattaa unionin markkinoille, tuoda unioniin tai viedä unionista luonnonmukaisina:

 

a) elävät tai jalostamattomat maataloustuotteet, mukaan lukien siemenet ja muu kasvien lisäysaineisto;

 

b) elintarvikkeisiin jalostetut maataloustuotteet;

 

c) rehut;

 

d) levät ja vesiviljelyeläimet;

 

e) viini;

 

f) hiiva;

 

g) sienet;

 

h) kerätyt luonnonvaraiset kasvit ja niiden osat;

 

ja muihin läheisesti maatalouteen liittyviin tuotteisiin, jotka on tarkoitus tuottaa, jalostaa, merkitä, jaella, saattaa markkinoille, tuoda tai viedä.

Luonnonvaraisten eläinten metsästyksestä ja kalastuksesta saatavia tuotteita ei katsota luonnonmukaisiksi tuotteiksi.

Luonnonvaraisten eläinten metsästyksestä ja kalastuksesta saatavien tuotteiden ei katsota olevan luonnonmukaisia tuotteita.

 

(Käsitteen ”merilevä” muuttaminen ”leväksi” koskee koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin toimijoihin, jotka osallistuvat 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden johonkin tuotanto-, valmistus- tai jakelunvaiheeseen.

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin toimijoihin, jotka osallistuvat 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden johonkin tuotanto-, valmistus-, merkintä- tai jakelunvaiheeseen.

Tätä asetusta ei sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/201135 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa määriteltyjen suurtalouksien suorittamiin suurtaloustoimintoihin.

Tätä asetusta ei sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/201135 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa määriteltyjen suurtalouksien suorittamiin suurtaloustoimintoihin.

__________________

__________________

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18).

Perustelu

Suurtalouksista on tullut merkittävä osa luonnonmukaisten tuotteiden markkinoita ja ne toimittavat yhä useammin luomuelintarvikkeita julkisille ruokaloille ja myös ravintoloille. Niiden pitäisi siksi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat soveltaa suurtaloustoiminnoista peräisin olevien tuotteiden merkintöihin ja valvontaan kansallisia sääntöjä tai jos sellaisia ei ole, yksityisiä standardeja.

Poistetaan.

Perustelu

Suurtalouksien ja ravintoloiden pitäisi olla tämän asetuksen piirissä. Suuret ruokalat voivat ilmoittaa luomutuotteiden käytön aterioissa, mutta luomutuotteiden osuudesta kaikista elintarvikkeista ei ole määräyksiä.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta siihen liittyvän, muun muassa elintarvikeketjun turvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, kasvien terveyden ja kasvien lisäysaineiston alalla annetun unionin lainsäädännön soveltamista, sekä erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XX/XXX36 (kasvien lisäysaineisto) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XX/XXXX37 (kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet) soveltamista.

3. Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta unionin muiden säännösten tai sellaisten kansallisten säännösten soveltamista, jotka ovat tässä artiklassa tarkoitettuja tuotteita koskevan unionin lainsäädännön mukaisia, kuten näiden tuotteiden tuotantoa, valmistusta, kaupan pitämistä, merkintää ja valvontaa koskevat säännökset, elintarvikkeita ja eläinten ruokintaa koskeva lainsäädäntö mukaan luettuna.

__________________

 

36 [full title] (EUVL L,…).

 

37 [full title] (EUVL L,…).

 

Perustelu

Kaikki edellä mainitut säädökset eivät ole voimassa kun uusi luomulainsäädäntö hyväksytään.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissiolle siirretään uusia tuotantomenetelmiä tai -materiaaleja tai kansainvälisiä sitoumuksia koskevien tietojen huomioon ottamiseksi valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä I olevaa tuoteluetteloa. Kyseiseen luetteloon voidaan lisätä ainoastaan tuotteita, jotka liittyvät läheisesti maataloustuotteisiin.

Poistetaan.

Perustelu

Soveltamisalan pitäisi olla sama kuin nykyisessä asetuksessa (EY) N:o 834/2007. Tällaiset muutokset perusasetukseen pitäisi tehdä aina yhteispäätösmenettelyllä.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3) 'maatalousperäisellä raaka-aineella' maataloustuotetta, jota ei ole säilötty eikä jalostettu millään tavalla;

3)maatalousperäisellä raaka-aineella’ tai ’vesiviljelyperäisellä raaka-aineella’ maataloustuotetta tai vesiviljelytuotetta, jota ei ole jalostettu, valmistettu tai säilötty millään tavalla;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4) 'ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä' toimenpiteitä, jotka toteutetaan maaperän laadun varmistamiseksi, tuholaisten ja rikkakasvien torjumiseksi sekä sellaisten tuotteiden tai aineiden aiheuttaman saastumisen estämiseksi, jotka eivät ole sallittuja tämän asetuksen nojalla;

4)ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ja varotoimenpiteillä’ toimenpiteitä, jotka toteutetaan luonnonmukaisen tuotannon laadun varmistamiseksi, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi, sekä sellaisten tuotteiden tai aineiden aiheuttaman saastumisen ja sekoittumisen estämiseksi, jotka eivät ole sallittuja tämän asetuksen nojalla missään tuotannon, valmistuksen ja jakelun vaiheissa;

Perustelu

Varotoimenpiteiden pitäisi mennä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä pidemmälle ja niitä pitäisi myös soveltaa kaikkiin luonnonmukaisen maatalousjärjestelmän tuotantovaiheisiin.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5) ’siirtymisellä’ siirtymistä muusta kuin luonnonmukaisesta tuotannosta luonnonmukaiseen tuotantoon tietyn ajan kuluessa;

5) 'siirtymisellä' siirtymistä muusta kuin luonnonmukaisesta tuotannosta luonnonmukaiseen tuotantoon tietyn ajan kuluessa, jonka aikana on sovellettu luonnonmukaista tuotantoa koskevia säännöksiä;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7) 'toimijaryhmällä' ryhmää, jossa jokainen toimija on viljelijä, jolla on tila, jolla on enintään 5 hehtaaria käytössä olevaa maatalousmaata, ja joka voi elintarvikkeiden tai rehun tuotannon lisäksi toimia elintarvikkeiden tai rehun jalostuksessa;

7)toimijaryhmällä ryhmää, joka täyttää kaikki seuraavat ehdot:

 

a) ryhmän jokainen jäsen on viljelijä tai levää tai vesiviljelyeläimiä tuottava toimija, joka voi elintarvikkeiden tai rehun tuottamisen lisäksi toimia elintarvikkeiden tai rehun jalostuksessa, valmistuksessa tai kaupan pitämisessä;

 

b) ryhmän jäsenet harjoittavat tuotantotoimintaansa maantieteellisesti lähellä ryhmän muita jäseniä;

 

c) ryhmän jäsenten tuottamien luonnonmukaisten tuotteiden osalta on otettu käyttöön yhteinen markkinointijärjestelmä;

 

d) ryhmällä on oikeushenkilön asema ja sisäinen valvontajärjestelmä; ja

 

e) ryhmän kunkin jäsenen liikevaihto tai normaali tuotto on enintään 15 000 euroa vuodessa tai jäsenellä on tila, jolla on enintään 5 hehtaaria tai lasin tai muun suojan alla tapahtuvan voimaperäisen tuotannon tapauksessa enintään 0,5 hehtaaria tai jos on kyse yksinomaan pysyvistä laitumista, enintään 15 hehtaaria.

 

Edellä e alakohdassa asetettuja ehtoja ei sovelleta kolmansien maiden toimijaryhmiin.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a) ’luonnonmukaisella kasvinjalostuksella ja lajikkeiden kehittämisellä’ geneettisen monimuotoisuuden lisäämistä siten, että hyödynnetään luonnollista lisääntymiskykyä. Luonnonmukaisella kasvinjalostuksella pyritään kehittämään uusia lajikkeita, jotka sopivat erityisesti luonnonmukaisiin tuotantojärjestelmiin. Siinä sovelletaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa kunnioitetaan luonnollisia risteytysrajoja ja joka perustuu lisääntymiskykyisiin kasveihin, jotka voivat muodostaa toimivan yhteyden elävään maaperään. Luonnonmukaisessa kasvinjalostuksessa noudatetaan tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisia luonnonmukaisen kasvinjalostuksen ehtoja.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 b) ’kasvien lisäysaineistolla’ kasveja sekä kasvien kaikkia muotoja missä tahansa kasvuvaiheessa, mukaan lukien siemenet, joita voidaan käyttää ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi kokonaisten kasvien tuottamiseen;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 10 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 c) ’emokasvilla’ yksilöityä kasvia, josta otetaan lisäysaineistoa uusien kasvien lisäämiseksi;

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 10 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 d) ’sukupolvella’ kasviryhmää, joka muodostaa yhden ainoan tason kasvisukupolvien alenevassa ketjussa;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 10 e kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 e) ’luonnonmukaisella eläinten jalostuksella’ geneettisen monimuotoisuuden lisäämistä yhdistettynä eläinten luonnollisen lisääntymiskyvyn hyödyntämiseen. Luonnonmukaisella eläinten jalostuksella eläimet saadaan parhaiten tämän asetuksen vaatimusten mukaisiksi siten, että keskitytään taudinvastustuskykyyn, pitkäikäisyyteen, jalostusarvoon sekä ilmasto- ja luonnonolosuhteisiin sopeutumiseen, ja sillä on edistettävä hidasta kasvua tavoittelevaa jalostusta mikäli mahdollista;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a) ’kasvirohdostuotteella’ tietyistä kasveista saatuja uutteita, joita käytetään sadon vahvistamiseen tai tuholaisten ja tautien torjumiseen tai poistamiseen;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 13 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 b) ’biodynaamisilla preparaateilla’ biodynaamisessa maataloudessa perinteisesti käytettyjä seoksia, jotka on numeroitu 500–508;

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 16 kohta

Komission teksti

Tarkistus

16) 'katoksella’ eläinsuojan ulkopuolella ulkoilmassa sijaitsevaa ylimääräistä, eristämätöntä katollista osaa, jonka pisimällä sivulla on yleensä lanka- tai verkkoaita ja jossa on luonnonvaloa tai keinovaloa sekä kuivikkeita;

16) ’katoksella’ eläinsuojan ulkopuolella ulkoilmassa sijaitsevaa ylimääräistä, eristämätöntä katollista osaa, jonka pisimmällä sivulla on yleensä lanka- tai verkkoaita ja jossa on luonnonvaloa tai mahdollisuuksien mukaan keinovaloa sekä kuivikkeita;

Perustelu

Luonnonvalon tulisi oikein tarjottuna riittää katoksessa. Keinovalon ei pidä olla pakollinen vaatimus.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 16 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a) ’munivalla kananuorikolla’ munantuotantoa varten pidettävää enintään 18 viikon ikäistä Gallus gallus ‑lajin nuorta eläintä;

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 16 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 b) ’munijakanalla’ kulutukseen tarkoitettujen munien tuotantoa varten pidettävää vähintään 18 viikon ikäistä Gallus gallus -lajin eläintä;

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 16 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 c) ’broilerilla’ lihantuotantoa varten pidettävää Gallus gallus -lajin eläintä;

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 16 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 d) ’käytettävissä olevalla alalla’ neuvoston direktiivissä 1999/74/EY1a määriteltyä vähintään 30 senttimetriä leveää aluetta (kanalan sisäpuolella), jonka kaltevuus saa olla enintään 14 prosenttia ja jonka vapaa korkeus on vähintään 45 senttimetriä. Pesäalueita ei lueta mukaan käytettävissä olevaan alaan;

 

__________________

 

1a Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53).

Perustelu

Kohta on otettu neuvoston direktiivin 1999/74/EY 2 artiklan 2 kohdan d alakohdasta.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 16 f kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 f) ’keskeisillä indikaattoreilla’ asetuksessa (EY) N:o 1221/2009 määriteltyihin välittömiin ympäristönäkökohtiin liittyviä indikaattoreita;

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 20 kohta

Komission teksti

Tarkistus

20) 'valmistuksella' luonnonmukaisten tuotteiden säilömistä tai jalostusta, teurastus ja kotieläintuotteiden paloittelu mukaan luettuna, sekä pakkaamista, merkitsemistä tai luonnonmukaista tuotantotapaa osoittavien merkintöjen muuttamista;

20) ’valmistuksella’ luonnonmukaisten tuotteiden säilömistä tai jalostusta, teurastus ja kotieläintuotteiden paloittelu mukaan luettuna, sekä pakkaamista, merkitsemistä tai käytettyä luonnonmukaista tuotantomenetelmää osoittavien merkintöjen muuttamista;

Perustelu

Valmistus on määritelty näin asetuksessa (EY) N:o 834/2007.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 24 kohta

Komission teksti

Tarkistus

24) 'siirtymävaiheen rehulla' siirtymäkauden aikana tuotettua rehua, lukuun ottamatta siirtymävaiheen alkua seuraavien 12 kuukauden aikana kerättyä rehua;

24) ’siirtymävaiheen tuotteilla’ siirtymäkauden aikana tuotettuja kasvituotteita, lukuun ottamatta siirtymävaiheen alkua seuraavien 12 kuukauden aikana kerättyjä tuotteita;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 28 kohta

Komission teksti

Tarkistus

28) 'hätätilanteilla' tilanteita, jotka johtuvat asetuksen (EU) N:o 1305/2013 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa määritellyistä epäsuotuisista sääoloista, j alakohdassa määritellystä ympäristövahingosta, k alakohdassa määritellystä luonnonkatastrofista tai l alakohdassa määritellystä muusta katastrofista;

28) ’hätätilanteilla’ tilanteita, jotka johtuvat asetuksen (EU) N:o 1305/2013 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa määritellyistä epäsuotuisista sääoloista, i alakohdassa määritellyistä eläintaudeista, j alakohdassa määritellystä ympäristövahingosta, k alakohdassa määritellystä luonnonkatastrofista tai l alakohdassa määritellystä muusta katastrofista;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 33 kohta

Komission teksti

Tarkistus

33) ’valvontaviranomaisella’ asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [virallista valvontaa koskeva asetus] 2 artiklan 39 alakohdassa määriteltyä luonnonmukaisten tuotteiden ja luonnonmukaisten tuotteiden merkintöjen valvontaviranomaista;

33) ’valvontaviranomaisella’ jäsenvaltion julkista hallinto-organisaatiota, jolle toimivaltainen viranomainen on kokonaan tai osittain siirtänyt sille kuuluvan toimivallan tarkastusten tekemiseen ja sertifikaattien myöntämiseen luonnonmukaisen tuotannon ja merkintöjen alalla tämän asetuksen säännösten mukaisesti; tarvittaessa täksi viranomaiseksi katsotaan myös vastaava kolmannen maan viranomainen tai vastaava kolmannessa maassa toimiva viranomainen;

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 34 kohta

Komission teksti

Tarkistus

34)tarkastuslaitoksella asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [virallista valvontaa koskeva asetus] 2 artiklan 38 alakohdassa määriteltyä toimeksiannon saanutta elintä sekä elintä, jonka komissio tai komission hyväksymä kolmas maa on hyväksynyt tekemään kolmansissa maissa tarkastuksia luonnonmukaisten tuotteiden unioniin suuntautuvan tuonnin osalta;

34) ’tarkastuslaitoksella’ riippumatonta yksityistä tai julkista kolmatta osapuolta, joka tekee tarkastuksia ja myöntää sertifikaatteja luonnonmukaisen tuotannon alalla tämän asetuksen säännösten mukaisesti; tarvittaessa täksi laitokseksi katsotaan myös vastaava kolmannen maan laitos tai vastaava kolmannessa maassa toimiva laitos;

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 35 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

35 a) ’säännösten noudattamisella’ tämän asetuksen ja sen liitteiden, tämän asetuksen mukaisesti annettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten sekä muiden asetusten, joihin tässä asetuksessa viitataan, noudattamista;

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 36 kohta

Komission teksti

Tarkistus

36) 'muuntogeenisellä organismilla' Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY43 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä geneettisesti muunnettua organismia, jota ei saada kyseisen direktiivin liitteessä I B luetelluilla geneettisillä muuntamistekniikoilla, jäljempänä 'muuntogeeninen organismi';

36)muuntogeenisellä organismilla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY43 määriteltyä geneettisesti muunnettua organismia, jäljempänä ’muuntogeeninen organismi’;

__________________

__________________

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1).

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 40 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

40 a) ’valmistetulla nanomateriaalilla’ asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan t alakohdassa määriteltyä valmistettua nanomateriaalia;

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 41 kohta

Komission teksti

Tarkistus

41) 'vastaavuudella' samojen tavoitteiden saavuttamista ja samojen periaatteiden noudattamista soveltamalla sääntöjä, joilla varmistetaan sama vaatimustenmukaisuuden taso; 'valmistuksen apuaineilla' asetuksen (EY) N:o 1333/2008 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määriteltyjä valmistuksen apuaineita;

41) vastaavalla eri järjestelmiä tai toimenpiteitä kuvattaessa sitä, että niiden avulla saavutetaan samat tavoitteet ja noudatetaan samoja periaatteita soveltamalla sääntöjä, joilla varmistetaan sama vaatimustenmukaisuuden taso;

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 kohta

Komission teksti

Tarkistus

43) 'ionisoivalla säteilyllä' neuvoston direktiivin 96/29/Euratom47 1 artiklassa määriteltyä ionisoivaa säteilyä.

43) ’ionisoivalla säteilyllä’ neuvoston direktiivin 96/29/Euratom47 1 artiklassa määriteltyä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/2/EY47a säänneltyä ionisoivaa säteilyä.

__________________

__________________

47 Neuvoston direktiivi 96/29/Euratom, annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1).

47 Neuvoston direktiivi 96/29/Euratom, annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1).

 

47a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 66, 13.3.1999, s. 16).

Perustelu

Olisi viitattava ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22. helmikuuta 1999 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 1999/2/EY.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 a) ’suurtaloustoiminnoilla’ luonnonmukaisten tuotteiden valmistusta ja jakelua ateriapalveluja tarjoavissa yksiköissä, kuten ravintoloissa, ruokaloissa, sairaaloissa ja vankiloissa sekä muuntyyppisissä elintarvikeyrityksissä, tuotteita lopulliselle kuluttajalle myyvissä tai toimittavissa toimintapisteissä;

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 b) ’tuotantoyksiköllä’ kaikkea tuotannonalalla käytettävää omaisuutta, kuten alkutuotantotiloja, maata, viljelylohkoja, laitumia, ulkojaloittelualueita, eläinsuojia, mehiläispesiä, kalalammikoita, levien tai vesiviljelyeläinten viljelyrakennelmia tai ‑paikkoja, kasvatusyksiköitä, rannikolla tai merenpohjassa sijaitsevia kasvatusalueita, viljelykasvien varastointitiloja sekä viljatuotteita, levätuotteita, eläintuotteita, raaka-aineita ja mitä tahansa muuta kyseisellä luonnonmukaisen tuotannon alalla tarvittavaa tuotantopanosta;

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 c) ’kanalalla’ erillistä katettua rakennelmaa, joka on varustettu suojaamaan sen sisällä olevia eläimiä säänvaihteluilta;

Perustelu

Edellisessä asetuksessa esiintyvä käsite ’kanala’ on tulkittu eri tavoilla eri jäsenvaltioissa ja eri kielillä, toisinaan suuressa rakennuksessa olevaksi kasvatustilaksi. On tärkeää määrittää se tarkasti ja yhdenmukaistaa määritelmä.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 d) ’ravinneliuosviljelyllä’ sellaista kasvien kasvatusmenetelmää, jossa niiden juuret ovat pelkästään mineraaliravinneliuoksessa tai inertissä aineessa, kuten perliitissä, sorassa tai mineraalivillassa, johon ravinneliuosta lisätään;

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 e kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 e) ’suoraan maaperällä tapahtuvalla kasvinviljelyllä’ tuotantoa maapohjaan tai peruskallioon yhteydessä olevalla elävällä maaperällä, joka on esimerkiksi kivennäismaata, johon on sekoitettu luonnonmukaisessa tuotannossa sallittuja aineita ja tuotteita ja/tai joka on lannoitettu näillä aineilla ja tuotteilla;

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 f kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 f) ’tilalla’ yhtenäisesti hoidettuja tuotantoyksikköjä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuottamiseksi;

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 43 g kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

43 g) ’valmiiksi pakatulla elintarvikkeella’ asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan f alakohdassa määriteltyä valmiiksi pakattua elintarviketta.

Perustelu

Elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 25. lokakuuta 2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

II luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Luonnonmukaisen tuotannon periaatteet

Luonnonmukaisen tuotannon tavoitteet ja periaatteet

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Päämäärät

 

Luonnonmukaisen tuotannon kestävän hallintojärjestelmän luomiseksi tavoitellaan seuraavia yleisiä päämääriä:

 

a) otetaan huomioon luonnon järjestelmät ja kiertokulku sekä pidetään yllä ja vahvistetaan maaperän, veden, kasvien ja eläinten terveyttä sekä näiden välistä tasapainoa;

 

b) hallinnoidaan ekologisiin järjestelmiin perustuvia asianmukaisia biologisia prosesseja, joissa käytetään järjestelmän sisäisiä luonnonvaroja, soveltaen menetelmiä, joissa

 

– säilytetään maaperän pitkän aikavälin hedelmällisyys;

 

– edistetään runsasta luonnon monimuotoisuutta;

 

– edistetään huomattavasti myrkytöntä ympäristöä;

 

– käytetään vastuullisesti ja autetaan säästämään energiaa ja vettä ja suojellaan luonnonvaroja, kuten vettä, maaperää, orgaanista ainesta ja ilmaa;

 

– noudatetaan eläinten hyvinvointia koskevia korkeita vaatimuksia ja erityisesti täytetään eläinten lajikohtaiset käyttäytymistarpeet.

Perustelu

Tässä luvussa ei pitäisi käsitellä vain periaatteita vaan myös luonnonmukaisen tuotannon, jalostuksen ja jakelun päämääriä, kuten tehtiin asetuksessa N:o 834/2007.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

 

 

Luonnonmukainen tuotanto on kestävä maatalouden hallintojärjestelmä, joka perustuu seuraaviin periaatteisiin:

Luonnonmukainen tuotanto on kestävä hallintajärjestelmä, joka perustuu seuraaviin periaatteisiin:

a) luonnon järjestelmien ja kiertokulun huomioon ottaminen sekä maaperän, veden, ilman ja luonnon monimuotoisuuden tilan ylläpitäminen ja vahvistaminen, kasvien ja eläinten terveyden sekä näiden välisen tasapainon ylläpitäminen ja vahvistaminen;

a) ympäristön, ilmaston ja ihmisten terveyden suojelun edistäminen;

b) luonnon runsaan monimuotoisuuden edistäminen;

b) luonnon runsaan monimuotoisuuden edistäminen;

c) energian ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän, orgaanisen aineksen ja ilman vastuullinen käyttö;

c) energian ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän, orgaanisen aineksen ja ilman vastuullinen käyttö;

d) eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen vaatimusten noudattaminen ja erityisesti eläinten lajikohtaisten käyttäytymistarpeiden täyttäminen;

d) eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen vaatimusten noudattaminen ja erityisesti eläinten lajikohtaisten käyttäytymistarpeiden täyttäminen;

 

d a) sellaisten elintarvikkeiden ja muiden maataloustuotteiden laajan valikoiman tuottaminen, joista on hyötyä ympäristölle, ihmisten terveydelle, kasvien terveydelle tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille;

 

d b) luonnonmukaisten tuotteiden laadun varmistaminen tuotannon, jalostuksen ja jakelun jokaisessa vaiheessa;

 

d c) lyhyiden jakelukanavien ja unionin alueilta peräisin olevan paikallisen tuotannon suosiminen;

e) sellaisiin ekologisiin järjestelmiin perustuvien soveltuvien biologisten prosessien suunnittelu ja hallinnointi, joissa käytetään järjestelmän sisäisiä luonnonvaroja, soveltaen menetelmiä, joissa

e) sellaisiin ekologisiin järjestelmiin perustuvien soveltuvien biologisten prosessien suunnittelu ja hallinnointi, joissa käytetään järjestelmän sisäisiä luonnonvaroja, soveltaen menetelmiä, joissa

i) käytetään eläviä organismeja ja mekaanisia tuotantomenetelmiä;

i) käytetään eläviä organismeja ja mekaanisia tuotantomenetelmiä;

ii) harjoitetaan maaperään liittyvää kasvinviljelyä ja kotieläintuotantoa tai vesiviljelyä, jossa noudatetaan kalavarojen kestävän hyödyntämisen periaatetta;

ii) harjoitetaan suoraan maaperällä tapahtuvaa kasvinviljelyä ja maaperään liittyvää kotieläintuotantoa tai vesiviljelyä, jossa noudatetaan kestävän kalastuksen periaatetta. Lisäksi tällaisten käytäntöjen on perustuttava seuraaviin periaatteisiin:

 

– suojellaan maaperää ja suojataan sitä tuulen ja veden aiheuttamalta eroosiolta;

 

– suojellaan veden laatua;

 

– käytetään viljelykiertoa, paitsi jatkuvan viljelyn tapauksessa;

 

– käytetään geneettisesti hyvin monimuotoisia, taudinaiheuttajille erittäin vastustuskykyisiä ja pitkäikäisiä siemeniä ja eläimiä;

iii) suljetaan pois muuntogeenisten organismien ja niistä tuotettujen tai niiden tuottamien tuotteiden käyttö eläinlääkkeitä lukuun ottamatta;

iii) suljetaan pois muuntogeenisten organismien ja niistä tuotettujen tai niiden tuottamien tuotteiden käyttö eläinlääkkeitä lukuun ottamatta;

iv) perustana on tapauksen mukaan ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen;

iv) perustana on tapauksen mukaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklassa määritelty riskin arviointi ja varotoimenpiteiden toteuttaminen;

f) ulkopuolisten tuotantopanosten käytön rajoittaminen. Jos ulkopuolisia tuotantopanoksia tarvitaan tai jos e alakohdassa tarkoitettuja soveltuvia hallinnointikäytäntöjä ja -menetelmiä ei ole, ne on rajoitettava

f) ulkopuolisten tuotantopanosten käytön rajoittaminen. Jos ulkopuolisia tuotantopanoksia tarvitaan tai jos e alakohdassa tarkoitettuja soveltuvia hallinnointikäytäntöjä ja -menetelmiä ei ole, ne on rajoitettava

i) luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin oleviin tuotantopanoksiin;

i) luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin oleviin tuotantopanoksiin; kasvien lisäysaineiston osalta on annettava etusija luonnonmukaisen tuotannon erityistarpeita ja -tavoitteita varten valituille lajikkeille niiden saatavuuden mukaisesti;

ii) luonnonaineksiin tai luonnollisesti johdettuihin aineksiin;

ii) luonnonaineksiin tai luonnollisesti johdettuihin aineksiin;

iii) heikosti liukeneviin kivennäislannoitteisiin;

iii) heikosti liukeneviin kivennäislannoitteisiin;

g) tuotantoprosessin tarvittava mukauttaminen tämän asetuksen puitteissa ottamalla huomioon terveydellinen tilanne sekä alueelliset erot ekologisessa tasapainossa, ilmasto-oloissa ja paikallisissa olosuhteissa, kehitysvaiheet sekä erityiset kotieläintuotannon käytännöt.

g) tuotantoprosessin tarvittava mukauttaminen tämän asetuksen puitteissa ottamalla huomioon terveydellinen tilanne sekä alueelliset erot ekologisessa tasapainossa, ilmasto-oloissa ja paikallisissa olosuhteissa, kehitysvaiheet sekä erityiset kotieläintuotannon käytännöt.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) kasvien ja eläinten terveyden ylläpito;

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h) geenitekniikan, eläinten kloonauksen, keinotekoisesti aikaan saadun polyploidian ja ionisoivan säteilyn pois sulkeminen pois luonnonmukaisen elintarviketuotannon koko ketjusta;

h) eläinten kloonauksen sulkeminen pois luonnonmukaisen elintarviketuotannon koko ketjusta;

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a) keinotekoisesti valmistettua nanomateriaalia sisältävien tai siitä koostuvien elintarvikkeiden pois sulkeminen;

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) vesiympäristön pysyvä terveys ja ympäröivän vesi- ja maaekosysteemin laatu;

i) luonnollisten vesiekosysteemien biologisen monimuotoisuuden ylläpito sekä vesiympäristön pysyvän terveyden ja vesiviljelyä ympäröivän vesi- ja maaekosysteemin laadun varmistaminen vesiviljelyssä;

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a) paikallisen tai alueellisen ekologisen tasapainon huomioon ottaminen tuotantopäätöksiä tehtäessä;

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – j b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j b) luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta saatavien tuotteiden tuottaminen eläimistä, joita on kasvatettu koko ajan aina niiden syntymästä tai kuoriutumisesta lähtien luonnonmukaisilla tiloilla;

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Luonnonmukaisten elintarvikkeiden ja rehujen jalostukseen sovellettavat erityiset periaatteet

Luonnonmukaisten elintarvikkeiden jalostukseen sovellettavat erityiset periaatteet

Perustelu

Olisi tehtävä ero elintarvikkeiden ja rehujen välillä, ja niitä olisi käsiteltävä erillisissä artikloissa.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden ja rehujen tuotanto perustuu erityisesti seuraaviin erityisiin periaatteisiin:

Luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotanto perustuu erityisesti seuraaviin erityisiin periaatteisiin:

a) luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuotanto luonnonmukaisista maatalousperäisistä ainesosista;

a) luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuottaminen luonnonmukaisista maatalousperäisistä ainesosista, paitsi jos tiettyä ainesosaa ei ole tiettynä ajankohtana saatavilla luonnonmukaisessa muodossa. Tällaisissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi poikkeuksellisesti myöntää luvan muun kuin luonnonmukaisen ainesosan käyttöön. Kyseisestä luvasta on ilmoitettava komissiolle, ja komissio julkistaa luvan siten, että kyseiset tiedot ovat saatavilla;

b) luonnonmukaisen rehun tuotanto luonnonmukaisista rehuaineista;

 

c) elintarvikkeiden lisäaineiden, muiden kuin luonnonmukaisten ainesosien, joilla on pääasiassa teknologisia ja aistinvaraisia käyttötarkoituksia, sekä mikroravintoaineiden ja valmistuksen apuaineiden käytön rajoittaminen niin, että niitä käytetään mahdollisimman vähän ja vain teknisesti välttämättömiin tai erityisiin ravitsemustarkoituksiin;

b) elintarvikkeiden lisäaineiden, muiden kuin luonnonmukaisten ainesosien, joilla on pääasiassa teknologisia ja aistinvaraisia käyttötarkoituksia, sekä mikroravintoaineiden ja valmistuksen apuaineiden käytön rajoittaminen minimiin ja vain teknologisesti välttämättömiin tapauksiin tai erityisiin ravitsemustarkoituksiin;

d) rehun lisäaineiden ja valmistuksen apuaineiden käytön rajoittaminen niin, että niitä käytetään mahdollisimman vähän ja vain teknisesti tai kotieläinjalostuksen kannalta välttämättömiin tai erityisiin ravitsemustarkoituksiin;

 

e) sellaisten aineiden ja valmistusmenetelmien pois sulkeminen, jotka voivat antaa kuluttajalle väärän käsityksen tuotteen todellisesta luonteesta;

c) sellaisten aineiden ja valmistusmenetelmien pois sulkeminen, jotka voivat antaa kuluttajalle väärän käsityksen tuotteen todellisesta luonteesta;

f) elintarvikkeiden tai rehun huolellinen jalostaminen, mieluiten käyttämällä biologisia, mekaanisia ja fysikaalisia menetelmiä.

d) elintarvikkeiden huolellinen jalostaminen, mieluiten käyttämällä biologisia, mekaanisia ja fysikaalisia menetelmiä.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Luonnonmukaisten rehujen valmistukseen sovellettavat erityiset periaatteet

 

Luonnonmukaisten jalostettujen rehujen tuotanto perustuu erityisesti seuraaviin erityisiin periaatteisiin:

 

a) luonnonmukaisen rehun tuotanto luonnonmukaisista rehuaineista;

 

b) rehun lisäaineiden ja valmistuksen apuaineiden käytön rajoittaminen ja niiden käytön salliminen vain teknologisesti tai kotieläinjalostuksen kannalta välttämättömissä tapauksissa tai erityisiin ravitsemustarkoituksiin;

 

c) sellaisten aineiden ja jalostusmenetelmien pois sulkeminen, jotka voivat antaa kuluttajalle väärän käsityksen kyseisen tuotteen todellisesta luonteesta;

 

d) rehujen huolellinen jalostaminen, mieluiten käyttämällä biologisia, mekaanisia ja fysikaalisia menetelmiä.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) koko maatilaa tai vesiviljelytoimintaa on hoidettava luonnonmukaiseen tuotantoon sovellettavien vaatimusten mukaisesti;

a) koko maatilaa tai vesiviljelytoimintaa on hoidettava tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti;

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) luonnonmukaisessa maataloudessa ja vesiviljelyssä voi käyttää vain 19 artiklan mukaisesti sallittuja tuotteita ja aineita, edellyttäen että asianomainen tuote tai aine on sallittu asianomaisten jäsenvaltioiden maataloudessa asiaankuuluvien unionin säännösten tai unionin lainsäädäntöön perustuvien kansallisten säännösten mukaisesti, jollei liitteessä II olevan IV osan 2.2 ja 1.3 kohdassa toisin säädetä;

b) luonnonmukaisessa maataloudessa ja vesiviljelyssä voi käyttää vain liitteessä II olevan IV osan 2.2 kohdan ja VI osan 1.3 kohdan mukaisesti sallittuja tuotteita ja aineita 19 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin, edellyttäen että asianomainen tuote tai aine on sallittu asianomaisten jäsenvaltioiden maataloudessa ja vesiviljelyssä asiaankuuluvien unionin säännösten tai unionin lainsäädäntöön perustuvien kansallisten säännösten mukaisesti; liitteessä II olevan IV osan 2.2 kohdan ja VI osan 1.3 kohdan mukaisesti sallittujen tuotteiden ja aineiden käyttö muihin kuin 19 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin sallitaan edellyttäen, että niiden käytössä noudatetaan II luvussa vahvistettuja periaatteita;

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) eläinten kloonaus ja keinotekoisesti aikaan saatujen polyploidisten eläinten kasvatus on kiellettyä;

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b) ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on toteutettava tapauksen mukaan tuotannon, valmistuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa;

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) mikroyrityksiä lukuun ottamatta toimijoiden, jotka ovat muita kuin viljelijöitä tai merilevää tai vesiviljelyeläimiä tuottavia toimijoita, on otettava käyttöön ympäristöjärjestelmä ympäristötehokkuutensa parantamiseksi.

d) mikroyrityksiä lukuun ottamatta toimijoiden, jotka ovat muita kuin viljelijöitä, mehiläishoitajia, vähittäismyyjiä tai levää tai vesiviljelyeläimiä tuottavia toimijoita, on parannettava ympäristötehokkuuttaan biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen edistämiseksi, esimerkiksi hiilensidonnan avulla ja asettamalla tulostavoitteita.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Yleisten tuotantosääntöjen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä kriteereistä, jotka 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun ympäristöjärjestelmän on täytettävä. Kyseisissä kriteereissä on otettava huomioon pienten ja keskisuurten yritysten erityispiirteet.

2. Yleisten tuotantosääntöjen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti II luvussa esitettyjen periaatteiden perusteella delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan kriteerit, jotka 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja luonnonmukaisessa toiminnassa toteutettavia ympäristötehokkuustoimia koskevien vaatimusten on täytettävä. Kyseisissä kriteereissä on otettava huomioon pienten ja keskisuurten yritysten erityispiirteet.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Yleisiä tuotantosääntöjä koskevat poikkeukset

 

1. Edellä olevasta 7 artiklan 1 kohdan a alakohdasta poiketen tila voidaan jakaa selkeästi erillisiin tuotantoyksikköihin, joissa joko noudatetaan tämän asetuksen vaatimuksia tai ei noudateta luonnonmukaista tuotantoa koskevia sääntöjä edellyttäen, että

 

a) kaikkia kyseisestä yksiköstä saatuja tuotteita pidetään pysyvästi erillään asianmukaisilla toimenpiteillä;

 

b) kotieläinten osalta käytetään eri lajeja ja rehut ja tallit ovat selvästi erilliset;

 

c) kasvien osalta viljelykset ovat selvästi erilliset ja niissä käytetään eri lajikkeita, jotka on helppo erottaa toisistaan, ja sadot varastoidaan ja käsitellään erillisesti;

 

d) vesiviljelyn osalta käytetään selvästi erillisiä tuotantopaikkoja, rehuja ja lajeja;

 

e) kun on kyse monivuotisesta viljelystä, joka edellyttää vähintään kolmen vuoden viljelyä, voidaan käyttää lajikkeita, jotka eivät ole helposti erotettavissa, kunhan niiden tuotanto tapahtuu enintään viiden vuoden ajan sovellettavan siirtymäsuunnitelman ja erityisvalvontamenettelyjen puitteissa.

 

Tutkimus- ja oppilaitoksissa, kasvattamoissa, siementen lisäyslaitoksissa ja hautomoissa tapahtuvan vesiviljelyn ja levien tuotannon sekä jalostuksen yhteydessä ei sovelleta ensimmäisen alakohdan a–e luetelmakohdassa tarkoitettuja eri lajeja ja lajikkeita koskevia vaatimuksia.

 

2. Maatila tai vesiviljelytoiminta, johon kuuluu luonnonmukaisen ja muun kuin luonnonmukaisen tuotannon yksikköjä, voi laatia tuotannon muuta kuin luonnonmukaista osaa varten siirtymäsuunnitelman, joka on tarkoitus panna täytäntöön sellaisen ajanjakson kuluessa, joka mahdollistaa tilan mukautumisen tämän asetuksen vaatimuksiin.

 

3. Edellä 1 kohdassa vahvistettua poikkeusta ei sovelleta yksikköihin, jotka tuottavat tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolella olevia tuotteita, tai tuotteita, joita koskevia yksityiskohtaisia vaatimuksia ei vielä ole laadittu.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Viljelijöiden ja merilevää tai vesiviljelyeläimiä tuottavien toimijoiden on noudatettava siirtymävaihetta. Niiden on sovellettava koko siirtymävaiheen ajan tässä asetuksessa säädettyjä luonnonmukaista tuotantoa koskevia sääntöjä ja erityisesti liitteessä II esitettyjä erityisiä siirtymäsääntöjä.

1. Viljelijöiden, mehiläishoitajien ja levää tai vesiviljelyeläimiä tuottavien toimijoiden on noudatettava siirtymävaihetta. Niiden on sovellettava koko siirtymävaiheen ajan kaikkia tässä asetuksessa säädettyjä luonnonmukaista tuotantoa koskevia sääntöjä ja erityisesti liitteessä II esitettyjä erityisiä siirtymäsääntöjä.

Perustelu

Säännös on otettu asetuksen (EY) N:o 834/2007 17 b artiklasta.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirtymävaihe voi alkaa aikaisintaan silloin kun viljelijä tai merilevää tai vesiviljeltyjä eläimiä tuottava toimija on ilmoittanut toiminnastaan toimivaltaisille viranomaisille tämän asetuksen mukaisesti.

2. Siirtymävaihe voi alkaa aikaisintaan silloin kun viljelijä tai levää tai vesiviljeltyjä eläimiä tuottava toimija on saattanut maatilansa sertifiointi- ja valvontajärjestelmän alaisuuteen ja ilmoittanut toiminnastaan toimivaltaisille viranomaisille tämän asetuksen mukaisesti.

 

Toimivaltainen viranomainen voi päättää, että siirtymävaiheeseen katsotaan takautuvasti kuuluvan myös aiemmat ajanjaksot, joiden aikana

 

a) viljelylohkoilla toteutettiin toimenpiteitä, jotka määritellään asetuksen (EY) N:o 1305/2013 mukaisesti toteutettavassa ohjelmassa tai muussa virallisessa ohjelmassa, edellyttäen, että kyseisillä toimenpiteillä varmistetaan, ettei mainituilla lohkoilla ole käytetty tuotteita, joita ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa; tai

 

b) toimija voi esittää näyttöä siitä, että lohkot ovat vähintään kolmen vuoden aikana olleet luonnontilassa olevia aloja tai maatalousmaa-alueita, joita ei ole käsitelty tuotteilla, joita ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa.

 

Siirtymävaiheen kesto voidaan lyhentää yhteen vuoteen sellaisten laidunten ja ulkojaloittelualueiden kohdalla, joilla laidunnetaan muita lajeja kuin kasvinsyöjiä. Tämän vaiheen kesto voidaan lyhentää kuuteen kuukauteen, jollei kyseistä maata ole käsitelty viimeisen vuoden aikana tuotteilla, joita ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Minkään aiemman ajanjakson ei saa katsoa takautuvasti kuuluvan siirtymävaiheeseen.

Poistetaan.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Siirtymävaiheen aikana tuotettuja tuotteita ei saa pitää kaupan luonnonmukaisina.

4. Siirtymävaiheen aikana tuotettuja eläimiä ja eläintuotteita ei saa pitää kaupan luonnonmukaisina. 12 kuukautta siirtymävaiheen alun jälkeen korjatut kasvituotteet voidaan merkitä siirtymävaiheessa oleviksi tuotteiksi edellyttäen, että ne sisältävät vain yhden maatalousperäisen kasviperäisen ainesosan.

Perustelu

Tarkistus on neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 pakkausmerkintöjen erityisvaatimuksia koskevan 17 artiklan f kohdan ja 26 artiklan sekä komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 62 artiklan mukainen.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Poiketen siitä, mitä 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, tila voidaan siirtymävaiheen aikana jakaa täysin erillisiin yksiköihin, joita kaikkia ei hoideta luonnonmukaista tuotantoa koskevien vaatimusten mukaisesti. Kotieläinten osalta siirtymävaiheen aikana luonnonmukaisessa tuotannossa on käytettävä eri lajeja. Vesiviljelyssä voidaan käyttää samaa lajia, jos tuotantolaitokset on asianmukaisesti erotettu toisistaan. Kasvien osalta siirtymävaiheen aikana luonnonmukaisessa tuotannossa on käytettävä eri lajikkeita, jotka voidaan helposti erottaa toisistaan.

Poistetaan.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Luonnonmukaisen tuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tässä artiklassa vahvistettuja sääntöjä tai täydennetään ja muutetaan liitteessä II esitettyjä sääntöjä luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen osalta.

6. Luonnonmukaisen tuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tässä artiklassa vahvistettuja sääntöjä tai täydennetään liitteessä II esitettyjä sääntöjä luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen osalta.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi silloin kun kyseessä ovat muuntogeeniset organismit tai tuotteet, jotka on tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai jotka ovat muuntogeenisten organismien tuottamia, toimija voi elintarvikkeiden ja rehun osalta luottaa tuotteen merkintöihin tai mihin tahansa muuhun mukana seuraavaan asiakirjaan, joka on siihen kiinnitetty tai oheistettu direktiivin 2001/18/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/200348 tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/200349 mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa vahvistetun kiellon soveltamiseksi silloin kun kyseessä ovat muuntogeeniset organismit tai tuotteet, jotka on tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai jotka ovat muuntogeenisten organismien tuottamia, toimijoiden on elintarvikkeiden ja rehun osalta luotettava tuotteen merkintöihin tai mihin tahansa muuhun mukana seuraavaan asiakirjaan, joka on siihen kiinnitetty tai oheistettu direktiivin 2001/18/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/200348 tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/200349 mukaisesti.

__________________

__________________

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24).

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24).

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä 1 kohdassa vahvistetun kiellon soveltamiseksi silloin, kun kyse on tuotteista, jotka eivät ole elintarvikkeita, rehuja tai jotka ovat muuntogeenisistä organismeista tuotettuja tai muuntogeenisten organismien tuottamia, tällaisia kolmannelta osapuolelta hankittuja muita kuin luonnonmukaisia tuotteita käyttävien toimijoiden on vaadittava myyjältä vahvistus, jonka mukaan toimitettuja tuotteita ei ole tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai että ne eivät ole muuntogeenisten organismien tuottamia.

Perustelu

Muuntogeenisten organismien käyttö on kielletty luonnonmukaisessa tuotannossa ja siksi toimijoiden pitäisi pystyä osoittamaan, että he eivät ole käyttäneet muuntogeenisistä organismeista tuotettuja tai muuntogeenisten organismien tuottamia muita kuin luonnonmukaisia tuotteita.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kasveja tai kasvituotteita tuottavien toimijoiden on noudatettava erityisesti liitteessä II olevassa I osassa esitettyjä erityisiä tuotantosääntöjä

1. Kasveja tai kasvituotteita tuottavien toimijoiden on noudatettava erityisesti liitteessä II olevassa I osassa esitettyjä erityisiä tuotantosääntöjä sekä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistettuja erityisiä täytäntöönpanosääntöjä.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy samojen tekijöiden 4 artiklaan esittämiin tarkistuksiin.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että käyttöön otetaan asetuksen (EU) N:o XX/XXX (kasvien lisäysaineistoa koskeva lainsäädäntö) mukaisesti tietokanta, jossa luetellaan lajikkeet ja epäyhtenäinen aineisto, joiden osalta on kyseisen jäsenvaltion alueella saatavilla luonnonmukaisella tuotantomenetelmällä saatua kasvien lisäysaineistoa.

2. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että käyttöön otetaan tietokanta, jossa luetellaan ohjeellisesti lajikkeet, mukaan luettuina siemenperunat ja epäyhtenäinen aineisto, kuten peruslajikkeet tai avopölytteiset lajikkeet, eli lajikkeet, joita ei ole saatu valvotussa pölytyksessä tai sisäsiittoisten linjojen risteytymisessä, joiden osalta on kyseisen jäsenvaltion markkinoilla saatavilla luonnonmukaisella tuotantomenetelmällä saatuja siemeniä. Luettelossa on selvästi eriteltävä luonnonmukaisesti tuotetut lajikkeet ja luonnonmukaisen tuotannon erityistarpeita ja -tavoitteita varten valittu epäyhtenäinen aineisto.

 

Kunkin jäsenvaltion on pidettävä yllä tietokantaa. Komissio julkistaa tietokannat. Jotta varmistetaan, että luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvan kasvien lisäysaineiston saatavuudesta unionissa saadaan ajantasainen yleiskatsaus, siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan

 

– tässä kohdassa tarkoitettujen tietokantojen käyttöönottoa koskevat tekniset vähittäisvaatimukset,

 

– niiden tietojen sisältö, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle, sekä asiaan liittyvää menettelyä koskevat tekniset yksityiskohdat ja menettelyn tiheys.

 

Luonnonmukaista viljelyä varten saataville asetettuun epäyhtenäiseen aineistoon ei sovelleta

 

a) neuvoston direktiiviä 66/401/ETY1a,

 

b) neuvoston direktiiviä 66/402/ETY1b,

 

c) neuvoston direktiiviä 68/193/ETY1c,

 

d) neuvoston direktiiviä 98/56/EY1d,

 

e) neuvoston direktiiviä 1999/105/EY1e,

 

d) neuvoston direktiiviä 2002/53/EY1f,

 

e) neuvoston direktiiviä 2002/54/EY1g,

 

f) neuvoston direktiiviä 2002/55/EY1h,

 

g) neuvoston direktiiviä 2002/56/EY1i,

 

h) neuvoston direktiiviä 2002/57/EY1g,

 

i) neuvoston direktiiviä 2008/72/EY1k eikä

 

j) neuvoston direktiiviä 2008/90/EY1l.

 

 

 

________________

 

1a Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298).

 

1b Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309).

 

1c Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 93,17.93.1968, s. 15).

 

1d Neuvoston direktiivi 2002/53/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1).

 

1e Neuvoston direktiivi 2002/54/EC, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 12).

 

1f Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33).

 

1g Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, siemenperunoiden pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 60).

 

1h Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74).

 

1i Neuvoston direktiivi 2008/72/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan (EUVL L 205, 1.8.2008, s. 28).

 

1j Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EUVL L 267, 8.10.2008, s. 10).

 

1k Neuvoston direktiivi 2008/72/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan (EUVL L 205, 1.8.2008, s. 28).

 

1l Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EUVL L 267, 8.10.2008, s. 10).

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Luonnonmukaisen kasvintuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tai täydennetään erityisiä kasvien tuotantosääntöjä seuraavien osalta:

3. Luonnonmukaisen kasvintuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään erityisiä kasvien tuotantosääntöjä seuraavien osalta:

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) viljelykäytännöt;

Poistetaan.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) maan hoito ja lannoittaminen;

b) liitteessä II olevan I osan 1.5.4. ja 1.5.5. kohdassa tarkoitettu maan hoito ja lannoittaminen;

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kasvien terveys sekä tuholaisten ja rikkakasvien torjunta;

c) liitteessä II olevan I osan 1.6. kohdassa tarkoitettu kasvien terveys sekä tuholaisten, rikkakasvien ja tautien torjunta;

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) kasvien lisäysaineiston alkuperä;

Poistetaan.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) luonnonvaraisten kasvien kerääminen.

f) liitteessä II olevan I osan 2.2 kohdassa tarkoitettu luonnonvaraisten kasvien kerääminen.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan säännöt 2 kohdassa säädetyn tietokannan perustamiseksi. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan

 

a) erityisiä kasveja, kasvituotteita tai kasvintuotantojärjestelmiä koskevat vaatimukset;

 

b) säännöt 2 kohdassa säädetyn tietokannan perustamiseksi;

 

c) edellytykset liitteessä II olevan I osan 1.4.2. kohdan täytäntöönpanolle.

 

Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kotieläintuotantoa harjoittavien toimijoiden on noudatettava erityisesti liitteessä II olevassa II osassa esitettyjä erityisiä tuotantosääntöjä.

1. Kotieläintuotantoa harjoittavien toimijoiden on noudatettava erityisesti liitteessä II olevassa II osassa esitettyjä tuotantosääntöjä.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Komissio antaa viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tähän asetukseen lisättävistä uusista lajikohtaisista säännöistä. Nämä säännöt on laadittava niin, että ne vastaavat asianomaisen lajin kaikkia fysiologisia ja käyttäytymistarpeita.

 

Häkkien käyttö ei ole sallittua millekään selkärankaislajille paitsi kaloille.

Perustelu

Tämä on siirtymävaiheen sääntö uusille lajeille.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tai täydennetään erityisiä kotieläinten tuotantosääntöjä seuraavien osalta:

2. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään erityisiä kotieläinten tuotantosääntöjä seuraavien osalta:

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) eläinten alkuperä;

Poistetaan.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) eläinsuojat, mukaan lukien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja eläinten enimmäismäärät hehtaaria kohden;

Poistetaan.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kotieläintuotannon käytännöt;

Poistetaan.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) jalostus;

Poistetaan.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) rehu ja ruokinta;

e) liitteessä II olevan II osan 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.3 ja 2.5.3 kohdissa tarkoitettu ravinto;

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) tautien ennaltaehkäisy ja eläinlääkinnällinen hoito.

f) liitteessä II olevan II osan 2.5.4 kohdassa tarkoitettu tautien ennaltaehkäisy ja eläinlääkinnällinen hoito.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Delegoitujen säädösten on katettava seuraavat lajit:

 

a) naudat, lampaat ja vuohet;

 

b) hevoseläimet;

 

c) sikaeläimet;

 

d) siipikarja;

 

e) mehiläiset.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Merilevää ja vesiviljelyeläimiä koskevat tuotantosäännöt

Levää ja vesiviljelyeläimiä koskevat tuotantosäännöt

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Merilevää ja vesiviljelyeläimiä tuottavien toimijoiden on noudatettava erityisesti liitteessä II olevassa III osassa esitettyjä erityisiä tuotantosääntöjä.

1. Levää ja vesiviljelyeläimiä tuottavien toimijoiden on noudatettava erityisesti liitteessä II olevassa III osassa esitettyjä tuotantosääntöjä sekä tämän artiklan 3 a kohdan mukaisesti vahvistettuja erityisiä sääntöjä.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Luonnonmukaisen merilevän tuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tai täydennetään erityisiä merilevän tuotantosääntöjä seuraavien osalta:

2. Luonnonmukaisen levän tuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään erityisiä levän tuotantosääntöjä seuraavien osalta:

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) viljelyväliaineen soveltuvuus ja kestävä hoitosuunnitelma;

Poistetaan.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) merilevien viljely;

c) levien viljely, myös eri merilevälajien osalta;

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Luonnonmukaisten vesiviljelyeläinten tuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tai täydennetään erityisiä vesiviljelyeläinten tuotantosääntöjä seuraavien osalta:

3. Luonnonmukaisten vesiviljelyeläinten tuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään erityisiä vesiviljelyeläinten, myös erityisten vesiviljelylajien, tuotantosääntöjä, seuraavien osalta:

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) viljelyväliaineen soveltuvuus ja kestävä hoitosuunnitelma;

Poistetaan.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) vesiviljelyeläinten alkuperä;

b) liitteessä II olevan III osan 4.1.2 kohdassa tarkoitettu vesiviljelyeläinten alkuperä kunkin lajin osalta;

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) vesiviljelyeläintuotannon käytännöt, mukaan lukien vesiviljelyrakennelmat, tuotantojärjestelmät, eläinten enimmäistiheys sekä tapauksen mukaan eläinten vähimmäistiheys;

c) liitteessä II olevan III osan 4.1.5 ja 4.2.2 kohdassa tarkoitetut eläinsuojat ja kotieläintuotannon käytännöt;

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) jalostus;

Poistetaan.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) vesiviljelyeläinten hoito;

e) liitteessä II olevan III osan 4.2.4 kohdassa tarkoitettu nilviäisten hoito;

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) rehu ja ruokinta;

f) liitteessä II olevan III osan 4.1.3.3 ja 4.1.3.4 kohdassa tarkoitettu rehu ja ruokinta;

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) tautien ennaltaehkäisy ja eläinlääkinnällinen hoito.

g) liitteessä II olevan III osan 4.1.4 kohdassa tarkoitettu tautien ennaltaehkäisy ja eläinlääkinnällinen hoito.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan liitteessä II olevan III osan 4.1.2.1 kohdassa tarkoitetun tietokannan täytäntöönpanoedellytyksiä koskevat erityiset säännöt.

 

Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Jalostettujen elintarvikkeiden ja rehun tuotantosäännöt

Jalostetun rehun tuotantosäännöt

Perustelu

Tuotantosäännöt ovat erilaisia elintarvikkeille ja rehuille, koska ne perustuvat eri horisontaalisiin asetuksiin. Tämän vuoksi ne olisi pidettävä erillään. Tämä selittää myös seuraavissa tarkistuksissa 13 artiklaan tehtävät poistot.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jalostettuja elintarvikkeita ja rehua tuottavien toimijoiden on noudatettava erityisesti liitteessä II olevassa IV osassa esitettyjä erityisiä tuotantosääntöjä.

1. Jalostettua rehua tuottavien toimijoiden on noudatettava liitteessä II olevassa IV osassa esitettyjä tuotantosääntöjä.

Perustelu

Toimijoiden pitäisi noudattaa myös liitteessä II olevassa IV osassa esitettyjä yleisiä tuotantosääntöjä.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden ja rehun tuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tai täydennetään erityisiä jalostettujen elintarvikkeiden ja rehun tuotantosääntöjä seuraavien osalta:

2. Luonnonmukaisen jalostetun rehun tuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään erityisiä jalostetun rehun tuotantosääntöjä seuraavien osalta:

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) noudatettavat menettelyt;

Poistetaan.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) toteutettavat ennaltaehkäisevät toimenpiteet;

b) toteutettavat varotoimenpiteet ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet;

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) jalostettujen elintarvikkeiden ja rehujen koostumus, mukaan lukien tuotteet ja aineet, joita on sallittu käyttää jalostetuissa elintarvikkeissa ja rehuissa;

Poistetaan.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) puhdistustoimenpiteet;

Poistetaan.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) jalostettujen tuotteiden saattaminen markkinoille, merkinnät ja tunnisteet mukaan lukien;

Poistetaan.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) luonnonmukaisten tuotteiden, maatalousperäisten ainesosien ja rehuaineiden pitäminen erillään muista kuin luonnonmukaisista tuotteista, maatalousperäisistä ainesosista ja rehuaineista;

Poistetaan.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) luettelo muista kuin maatalousperäisistä aineosista, joita voidaan poikkeuksellisesti käyttää luonnonmukaisten jalostettujen tuotteiden tuotannossa;

Poistetaan.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h) 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ja b alakohdassa tarkoitettu maatalousperäisten ainesosien prosenttiosuuden laskenta;

Poistetaan.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) elintarvikkeiden tai rehujen jalostuksessa käytettävät tekniikat.

i) rehujen jalostuksessa käytettävät tekniikat.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

13 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a artikla

 

Jalostettujen elintarvikkeiden tuotantosäännöt

 

1. Jalostettuja elintarvikkeita tuottavien toimijoiden on noudatettava erityisesti liitteessä II olevassa IV osassa esitettyjä tuotantosääntöjä.

 

2. Jalostettuja elintarvikkeita tuottaviin toimijoihin sovelletaan 7 artiklassa säädettyjen yleisten tuotantosääntöjen lisäksi seuraavia sääntöjä:

 

a) luonnonmukaisesti tuotettujen jalostettujen elintarvikkeiden valmistus on pidettävä ajallisesti tai paikallisesti erillään muista kuin luonnonmukaisesti tuotetuista elintarvikkeista;

 

b) luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden koostumukseen sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

 

i) tuotteen on oltava tuotettu pääosin maatalousperäisistä ainesosista; määritettäessä sitä, onko tuote tuotettu pääosin maatalousperäisistä ainesosista, lisättyä vettä ja keittosuolaa ei oteta huomioon;

 

ii) lisäaineita, valmistuksen apuaineita, aromiaineita, vettä, suolaa, mikro-organismi- ja entsyymivalmisteita, kivennäisaineita, hivenaineita, vitamiineja sekä aminohappoja ja muita mikroravintoaineita saa käyttää vain, jos niiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu 19 artiklan mukaisesti;

 

iii) muita kuin luonnonmukaisia maatalousperäisiä ainesosia saa käyttää vain, jos jäsenvaltio on antanut siihen luvan;

 

iv) elintarvikkeessa ei saa olla luonnonmukaisesti tuotettua ainesosaa yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tai siirtymävaiheen tuotannosta peräisin olevan saman ainesosan kanssa;

 

v) siirtymävaiheen tuotannosta peräisin olevista kasveista tuotetut elintarvikkeet saavat sisältää vain yhden maataloudesta peräisin olevan kasviperäisen ainesosan.

 

3. Luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään erityisiä jalostettujen elintarvikkeiden tuotantosääntöjä seuraavien osalta:

 

a) toteutettavat varotoimenpiteet ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet;

 

b) liitteessä II olevan IV osan 2.2.2 kohdassa mainittujen niiden tuotteiden ja aineiden koostumus ja käyttöedellytykset, joita on sallittua käyttää jalostetuissa elintarvikkeissa;

 

c) menettelyt niiden muiden kuin luonnonmukaisten maatalousperäisten aineosien hyväksymiseksi, joita voidaan poikkeuksellisesti käyttää luonnonmukaisten jalostettujen tuotteiden tuotannossa;

 

d) liitteessä II olevan IV osan 2.2.3 kohdassa mainitut säännöt 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan i alakohdassa ja b alakohdassa tarkoitettujen maatalousperäisten ainesosien prosenttiosuuden laskemiseksi;

 

e) elintarvikkeiden jalostuksessa käytettävät tekniikat.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Luonnonmukaisen viinin tuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tai täydennetään erityisiä viinin tuotantosääntöjä viininvalmistusmenetelmien ja rajoitusten osalta.

2. Luonnonmukaisen viinin tuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään liitteessä II olevan V osan 3.2, 3.3, 3.4 ja 3.5 kohdassa vahvistettuja erityisiä viinin tuotantosääntöjä viininvalmistusmenetelmien ja rajoitusten osalta.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Luonnonmukaisen hiivan tuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan ja täydennetään erityisiä hiivan tuotantosääntöjä jalostuksen ja käytettävien alustojen osalta.

2. Luonnonmukaisen hiivan tuotannon laadun ja jäljitettävyyden, tämän asetuksen noudattamisen ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään erityisiä hiivan tuotantosääntöjä liitteessä II olevan VI osan 1.3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jotta otettaisiin huomioon tuleva tarve vahvistaa erityisiä tuotantosääntöjä muille kuin 10–15 artiklassa tarkoitetuille tuotteille ja jotta voitaisiin varmistaa asianomaisten muiden tuotteiden tuotannon laatu ja jäljitettävyys, tämän asetuksen noudattaminen ja tekniseen kehitykseen mukautuminen, siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tai täydennetään liitettä II kyseisiä tuotteita koskevien erityisten tuotantosääntöjen osalta.

Jollei tässä asetuksessa säädetä tiettyjä eläinlajeja, vesikasveja ja mikroleviä koskevia yksityiskohtaisia tuotantosääntöjä, on sovellettava kansallisia sääntöjä tai, jollei niitä ole, jäsenvaltioiden tunnustamia yksityisiä normeja ennen yksityiskohtaisten tuotantosääntöjen sisällyttämistä tähän asetukseen. Tällaisista kansallisista säännöistä tai yksityisistä normeista on ilmoitettava komissiolle. Vastaavasti sovelletaan IV luvussa vahvistettuja merkintöjä koskevia sääntöjä ja V luvussa vahvistettuja tarkastuksia ja sertifiointia koskevia sääntöjä.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

17 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jotta luonnonmukainen tuotanto voisi jatkua tai alkaa uudelleen hätätilanteiden jälkeen ja jollei II luvussa säädetyistä periaatteista muuta johdu, siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan hätätilanteiden määrittelyperusteet ja vahvistetaan erityissääntöjä, jotka koskevat tällaisten tilanteiden hoitamista sekä tarvittavia seuranta- ja raportointivaatimuksia.

1. Jotta luonnonmukainen tuotanto voisi jatkua tai alkaa uudelleen epäsuotuisista sääoloista, eläinkulkutaudista, kasvitaudista tai tuholaisesta, ympäristövahingosta tai luonnonkatastrofista johtuvien tilanteiden jälkeen, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää yksittäisiä poikkeuslupia sillä edellytyksellä, että

 

a) tässä luvussa säädettyihin tuotantosääntöihin tehtäviin poikkeuksiin sovelletaan II luvussa vahvistettuja periaatteita;

 

b) edellä a alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksia on myönnettävä mahdollisimman vähän ja tarvittaessa kestoltaan rajoitettuina, ja niiden myöntäminen on sallittua ainoastaan, jos

 

i) poikkeukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että luonnonmukainen tuotanto voidaan käynnistää tai sitä voidaan jatkaa tiloilla, joihin kohdistuu ilmastollisia, maantieteellisiä tai rakenteellisia rajoitteita;

 

ii) poikkeukset ovat tarpeen rehun, siementen, kasvien lisäysaineiston, elävien eläinten ja muiden tuotantopanosten saatavuuden varmistamiseksi silloin, kun näitä tuotantopanoksia ei ole luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoilla;

 

iii) poikkeukset ovat tarpeen maatalousperäisten ainesosien saatavuuden varmistamiseksi silloin, kun niitä ei ole luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoilla;

 

iv) poikkeukset ovat tarpeen luonnonmukaisten kotieläinten hoitoon liittyvien erityisongelmien ratkaisemiseksi;

 

e) väliaikaiset toimenpiteet ovat tarpeen, jotta luonnonmukainen tuotanto voi jatkua tai alkaa uudelleen hätätilanteiden jälkeen.

 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan luonnonmukaisen tuotannon alaa koskeva asiantuntemus huomioon ottaen perusteet, joiden mukaan tilanteet on määriteltävä poikkeuksellisia tuotantosääntöjä vaativiksi tilanteiksi, ja joilla vahvistetaan erityissääntöjä, jotka koskevat tällaisten tilanteiden hoitamista, sekä sääntöjä seuranta- ja raportointivaatimuksista.

 

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vastaavat näiden poikkeuksien hyväksymisestä tapauskohtaisesti.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tuotannon luonnonmukaisuuden varmistamiseksi ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tai täydennetään liitteessä III esitettyjä sääntöjä.

2. Tuotannon luonnonmukaisuuden varmistamiseksi ja tekniseen kehitykseen mukautumisen varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään liitteessä III olevassa 2, 3, 4 ja 6 kohdassa esitettyjä sääntöjä.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kasvinsuojeluaineina;

a) kasvinsuojeluaineina koko Euroopan unionissa tai yhdellä tai useammalla asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä I määritellyistä vyöhykkeistä;

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 vahvistettujen, kasvinsuojeluaineiden sallimista koskevien monialaisten säännösten mukaisesti tässäkin asetuksessa olisi oltava mahdollista jakaa Eurooppa etelä-, keski- ja pohjoisvyöhykkeisiin Euroopan unionin sisäisten suurten ekologisten ja ilmastollisten erojen huomioon ottamiseksi. Väärinkäytösten pois sulkemiseksi vyöhykekohtaiseen hyväksyntään on ehdottomasti sidottava ekologisesti parannettu kestävyys.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) muina eläinten terveyden suojelemiseksi käytettyinä aineina kuin d ja e alakohdissa mainitut aineet;

Perustelu

Tämä ”otsikko” tarjoaa mahdollisuuden luoda tarvittaessa uusia aineluetteloita, esimerkiksi eläinlääkkeenä käytetyille aineille.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) ei-terapeuttisina lääkkeinä ja tuotteina, jotka edistävät eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Perustelu

Vaihtoehtona porsaiden kirurgiselle kastraatiolle pitäisi esimerkiksi mahdollistaa karjunhajun immunologinen ehkäisy.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi erityisesti sallia eräiden tuotteiden ja aineiden käytön luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa ja sisällyttää ne rajoitettuihin luetteloihin seuraavia tarkoituksia varten:

Komissio sallii erityisesti eräiden tuotteiden ja aineiden käytön luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa ja sisällyttää ne rajoitettuihin luetteloihin seuraavia tarkoituksia varten:

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) rehun lisäaineina, elintarvike-entsyymeinä ja valmistuksen apuaineina;

a) rehun lisäaineina, elintarvike-entsyymeinä ja valmistuksen apuaineina, aromiaineina, mikro-organismivalmisteina, kivennäisaineina, hivenaineina, vitamiineina, aminohappoina ja hivenravinteina;

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selkeyttämään, mitä aineita voidaan käyttää elintarvikkeiden lisäaineena.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) viininvalmistusmenetelmissä käytettävinä tuotteina ja aineina;

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b) puhdistus- ja desinfiointituotteina käsittely- ja varastointitiloissa.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a) tuotteiden vyöhykekohtainen salliminen on mahdollinen vain, jos muiden tuotteiden ja aineiden käytön vähentämisellä voidaan saada aikaan myönteinen ekologinen vaikutus ja muuten on odotettavissa kyseisellä vyöhykkeellä perinteisesti luonnonmukaisesti tuotettuihin viljelykasveihin kohdistuva kielteinen vaikutus, jota ei voida hyväksyä;

 

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 vahvistettujen, kasvinsuojeluaineiden sallimista koskevien monialaisten säännösten mukaisesti tässäkin asetuksessa olisi oltava mahdollista jakaa Eurooppa etelä-, keski- ja pohjoisvyöhykkeisiin Euroopan unionin sisäisten suurten ekologisten ja ilmastollisten erojen huomioon ottamiseksi. Väärinkäytösten pois sulkemiseksi vyöhykekohtaiseen hyväksyntään on ehdottomasti sidottava ekologisesti parannettu kestävyys.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

e) edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta sovelletaan seuraavia kriteereitä:

e) edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c, d ja d a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta sovelletaan seuraavia kriteereitä:

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tämän artiklan mukaisesti sallittuja vaihtoehtoja ei ole saatavilla;

a) tämän artiklan mukaisesti sallittuja vaihtoehtoisia aineita tai tämän asetuksen mukaisia tekniikoita ei ole saatavilla;

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kemiallisesti syntetisoitujen tuotteiden tai aineiden käytön salliminen on rajoitettava tiukasti tapauksiin, joissa 4 artiklan f alakohdassa tarkoitettujen ulkopuolisten tuotantopanosten käytöllä olisi kohtuuttomia ympäristövaikutuksia.

Muiden kuin 4 artiklan f alakohdan soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja aineiden salliminen on rajoitettava tiukasti tapauksiin, joissa 4 artiklan f alakohdassa tarkoitettujen ulkopuolisten tuotantopanosten käytöllä olisi kohtuuttomia vaikutuksia ympäristöön, eläinten ja ihmisten terveyteen tai tuotteen laatuun.

Perustelu

Sallimista ei pidä rajoittaa tiukasti kemiallisesti syntetisoituihin tuotteisiin vaan sen pitäisi kattaa myös muut tuotteet, jotka eivät sisälly 4 artiklan f alakohtaan.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on julkaistava muutos- ja poistamispyynnöt.

Jäsenvaltion ja komission on julkaistava muutos- ja poistamispyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Perustelu

Muutospyynnöistä aineluetteloihin pitäisi tehdä avoimempia kuin ennen.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Komissio tarkastelee uudelleen 1 kohdassa tarkoitettuja luetteloita neljän vuoden välein.

Perustelu

Tähän asti harvaa listaa on päivitetty säännöllisesti, mikä tarkoittaa, että toimijat eivät saa tarvitsemaansa tietoa.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Komission antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla myönnetään lupa tai peruutetaan lupa niiden tuotteiden ja aineiden osalta, joita voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa yleensä ja erityisesti luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa, mukaan lukien luvan myöntämismenettelyt sekä kyseisten tuotteiden ja aineiden luettelo ja tapauksen mukaan kuvaus, koostumusvaatimus ja käyttöedellytykset. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5. Komissiolle siirretään valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla myönnetään lupa tai peruutetaan lupa niiden tuotteiden ja aineiden osalta, joita voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa yleensä ja erityisesti luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa, mukaan lukien luvan myöntämismenettelyt sekä kyseisten tuotteiden ja aineiden luettelo ja tapauksen mukaan kuvaus, koostumusvaatimus ja käyttöedellytykset.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

20 artikla

Komission teksti

Tarkistus

20 artikla

Poistetaan.

Ei-sallittujen tuotteiden tai aineiden esiintyminen

 

1. Jos tuotteissa esiintyy tuotteita tai aineita, joita ei ole sallittu 19 artiklan mukaisesti, yli niiden rajojen, jotka vahvistetaan ottaen erityisesti huomioon direktiivi 2006/125/EY, tuotteita ei saa pitää kaupan luonnonmukaisina.

 

2. Luonnonmukaisen tuotannon ja merkintäjärjestelmän tehokkuuden, toimivuuden ja avoimuuden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä erityisistä kriteereistä ja edellytyksistä 1 kohdassa tarkoitettujen rajojen soveltamiseksi sekä kyseisten rajojen vahvistamisesta ja mukauttamisesta teknisen kehityksen perusteella.

 

3. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 211 artiklan 1 kohdassa säädetään ja edellyttäen, että komissio on antanut luvan soveltamatta tämän asetuksen 37 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu menettelyä, jäsenvaltio voi myöntää kansallisia tukia viljelijöille korvauksena tappioista, jotka ovat aiheutuneet näiden maataloustuotteiden saastuttua ei-sallituista tuotteista tai aineista, mikä on estänyt kyseisten tuotteiden kaupan pitämisen, edellyttäen että viljelijät ovat toteuttaneet kaikki tarvittavat toimenpiteet saastumisriskin estämiseksi. Jäsenvaltiot voivat myös käyttää yhteisen maatalouspolitiikan välineitä tällaisten tappioiden korvaamiseksi kokonaan tai osittain.

 

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

20 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a artikla

 

Tämän asetuksen noudattamatta jättämisen ehkäisemiseksi toteutettavat varotoimenpiteet

 

1. Jotta varmistetaan tämän asetuksen noudattaminen, toimijoiden on toteutettava kaikki tarpeelliset varotoimenpiteet ei-sallittujen prosessien, tuotteiden tai aineiden luonnonmukaisessa tuotannossa esiintymisen ehkäisemiseksi.

 

2. Erityisesti jos toimija epäilee, että prosessi, tuote tai aine, joka on hankittu, tuotettu tai valmistettu luonnonmukaista viljelyä varten, ei ole tämän asetuksen mukainen, sen on

 

a) pidettävä tuotetta erillään ja tunnistettava se;

 

b) otettava käyttöön tarkastuksen ja arvioinnin osalta toiminnan tyypille ja koolle asianmukainen järjestelmä kriittisten menettelyvaiheiden järjestelmälliseen tunnistamiseen perustuvien menettelyjen pohjalta;

 

c) vedettävä tuote pois markkinoilta ja keskeytettävä sen tuotanto, jos toimija suoritettuaan b alakohdassa tarkoitetun arvion katsoo, että säännösten noudattamatta jättämistä koskevat epäilykset ovat perusteltuja. Toimijan on välittömästi ilmoitettava havainnoistaan toimivaltaisille viranomaisille tai tarkastuslaitokselle.

 

3. Toimivaltaisilta viranomaisilta, tarkastuslaitoksilta ja valvontaviranomaisilta edellytetään seuraavia toimenpiteitä:

 

a) Jos valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos

 

– havaitsee ei-sallitun prosessin, tuotteen tai aineen esiintymisen luonnonmukaisessa tuotannossa, tai

 

– saa toimijalta luotettavan tiedon 2 kohdan c alakohdan mukaisesti perustellusta epäilystä, tai

 

– saa tiedon, että toimija aikoo saattaa markkinoille tuotteen, joka ei täytä luonnonmukaisen tuotannon sääntöjä mutta jossa on viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan,

 

asianomaisen valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on kiellettävä kyseisen tuotteen markkinoille saattaminen niin, että siinä on viittauksia luonnonmukaiseen tuotantotapaan, kunnes viranomainen tai laitos on vakuuttunut siitä, että tällainen epäilys on poistettu tai säännösten noudattamatta jättäminen on päättynyt;

 

b) valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on poistettava säännösten noudattamatta jättämistä koskeva epäilys tai vahvistettava epäilys sekä markkinoille saattamista koskeva kielto mahdollisimman pian tuotteen kestävyys huomioon ottaen ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa. Tällaisessa tapauksessa kyseisen toimijan on toimittava täydessä yhteistyössä tarkastuslaitoksen tai valvontaviranomaisen kanssa. Ennen säännösten noudattamatta jättämistä koskevan epäilyn vahvistamista valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on annettava toimijalle tilaisuus esittää asiaa koskevat huomautuksensa;

 

c) jos säännösten noudattamatta jättäminen vahvistetaan, sovelletaan 26 a artiklaa;

 

d) jos säännösten noudattamatta jättämistä ei vahvisteta b alakohdassa säädetyn ajan kuluessa, sen mukaisesti tehty päätös kumotaan viimeistään ennen tämän määräajan päättymistä.

 

4. Muista kuin luonnonmukaisista maatalouskäytännöistä tai muista kuin luonnonmukaisista käytännöistä jalostuksessa, käsittelyssä ja jakelussa luonnonmukaisen tuotannon alan toimijoiden tahdosta riippumatta aiheutuvan, ei-sallittujen tuotteiden tai aineiden aiheuttaman satunnaisen saastumisen välttämiseksi jäsenvaltioiden on otettava käyttöön varotoimenpiteitä.

 

5. Jos valvontaviranomaiset, tarkastuslaitokset tai toimivaltaiset viranomaiset ovat havainneet erityisen tämän asetuksen noudattamatta jättämisen vaaran tai erityisen luonnonmukaisten tuotteiden satunnaisen saastumisen vaaran tietyillä luonnonmukaisen tuotannon aloilla, jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia varotoimenpiteitä näiden vaarojen torjumiseksi.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

20 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 b artikla

 

Kasvinsuojeluaineiden aiheuttaman saastumisen syyt ja toimivaltaisten viranomaisten, valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten vastuut

 

1. Jos valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos havaitsee sellaisten kasvinsuojeluaineiden esiintymisen, jotka eivät täytä 19 artiklassa asetettuja vaatimuksia, tai saa luotettavaa tietoa tällaisesta esiintymisestä, sen on suoritettava asianmukainen tutkinta saastumisen syyn määrittämiseksi. Tällaisessa tutkimuksessa saastuminen on luokiteltava yhteen seuraavista kolmesta luokasta:

 

a) teknisesti väistämätön;

 

b) teknisesti vältettävissä oleva;

 

c) teknisesti vältettävissä oleva tahallinen tai toistuva saastuminen.

 

Saastumista on pidettävä vältettävissä olevana, kun toimija

 

– ei ole ottanut käyttöön tai pitänyt yllä aiheellisia oikeasuhteisia toimenpiteitä tunnistaakseen ja välttääkseen ei-sallituista tuotteista tai aineista johtuvat luonnonmukaisten tuotteiden saastumisriskit, tai

 

– ei ole säännöllisesti tarkistanut ja mukauttanut tällaisia aiheellisia toimenpiteitä, vaikka kontaminaatioriski on ollut selkeästi havaittavissa, tai

 

– ei ole toteuttanut toimivaltaisen viranomaisen tai tapauksen mukaan valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen aiempien kehotusten mukaisia aiheellisia toimenpiteitä saastumisen välttämiseksi, tai

 

– ei ole noudattanut tämän asetuksen asiaankuuluvia vaatimuksia tai on muutoin laiminlyönyt saastumisen välttämiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisen tuotantoprosessissa.

 

2. Tuotteita, jotka ovat mahdollisesti kasvinsuojeluaineiden saastuttamia 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a luetelmakohdassa tarkoitetulla tavalla, voidaan pitää myyntikelpoisina sen jälkeen, kun toimivaltaiset viranomaiset ovat tutkineet ne.

 

Valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on tutkittava mahdollista 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b luetelmakohdassa tarkoitettua saastumista ottaen huomioon saastumiseen johtaneiden olosuhteiden luonteen 20 a artiklassa vahvistettujen menettelyiden mukaisesti.

 

3. Jos kyse on 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c luetelmakohdassa tarkoitetusta saastumisesta, toimivaltaisen viranomaisen, valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on kiellettävä asianomaista toimijaa saattamasta markkinoille tuotteita, joiden merkinnöissä tai joita koskevassa mainonnassa on viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan.

 

Tuotantoalueisiin tai tuotteisiin, joita ei-sallitut kasvinsuojeluaineet koskevat, on sovellettava uusi 8 artiklassa tarkoitettu siirtymäkausi alkaen ei-sallittujen kasvinsuojeluaineiden soveltamispäivästä, tai jos kyseistä päivämäärä ei ole mahdollista tarkistaa, päivästä, jolloin ei-sallittujen kasvinsuojeluaineiden käyttö havaittiin. Tätä sovelletaan rajoittamatta mahdollisia muita määrättyjä seuraamuksia.

 

4. Jotta huolehditaan siitä, että käytettävissä on parhaat keinot tämän asetuksen noudattamatta jättämisen havaitsemista ja kirjaamista varten, siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat

 

– menetelmiä, joita käytetään sellaisten kasvinsuojeluaineiden esiintymisen havaitsemiseksi ja arvioimiseksi, jotka eivät ole tämän asetuksen ja etenkään sen 19 artiklan mukaisia,

 

– noudatettavia menettelyjä,

 

– yksityiskohtia, jotka on kirjattava tämän asetuksen noudattamatta jättämistä koskevaan yhteiseen tietokantaan, ei-sallittujen kasvinsuojeluaineiden jäämiä koskevat havainnot mukaan luettuina.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

20 c artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 c artikla

 

Tämän asetuksen noudattamatta jättämistä koskeva tietokanta ja havaittuja ei-sallittuja kasvinsuojeluaineita koskeva tietokanta

 

Komissio perustaa tämän asetuksen noudattamatta jättämistapauksia koskevan tietokannan, joka perustuu jäsenvaltioiden perustamiin kansallisiin tietokantoihin. Kyseisiä tietokantoja on käytettävä saastumisen välttämistä koskevien parhaiden käytäntöjen laatimisen edistämiseen. Jäsenvaltioiden ja komission on sovellettava tietojen keräämisessä riskiperusteista lähestymistapaa säännösten noudattamatta jättämisen tai saastumisen syiden ja niiden 20 b artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–c luetelmakohdassa tarkoitettujen luokkien paljastamiseksi. Toimijoilla, tarkastuslaitoksilla, valvontaviranomaisilla ja toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava pääsy tietokantoihin. Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosikertomus komissiolle.

 

Jäsenvaltioiden on perustettava tietokanta, johon kirjataan tiedot tarkastuslaitosten ja valvontaviranomaisten suorittamista analyyseista, myös tiedot ei-sallittuja kasvinsuojeluaineita koskevista havainnoista. Toimijoilla, tarkastuslaitoksilla, valvontaviranomaisilla ja toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava pääsy tietokantoihin. Jäsenvaltioiden on raportoitava vuosittain komissiolle kansallisiin tietokantoihin kirjatuista havainnoista.

Perustelu

Tämä tarkistus kuuluu erottamattomasti yhteen samojen laatijoiden edellisen tarkistuksen kanssa. On olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot toimittavat komissiolle vuosittain tutkimustensa tulokset, joiden perusteella komissio esittää kertomuksen, johon liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus luokituksen muuttamista koskevista yhteisön rajoista ja korvausehdoista maanviljelijöille sellaisessa tapauksessa, jossa kontaminaatiota ei voitu välttää.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tässä asetuksessa tuotteessa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia ilmaisuja, jos merkinnöissä, mainonnassa tai kaupallisissa asiakirjoissa tuotetta, sen ainesosia tai rehuaineita kuvaillaan ilmaisuilla, joilla ostajan annetaan ymmärtää, että tuote, sen ainesosat tai rehuaineet on tuotettu tässä asetuksessa annettujen sääntöjen mukaisesti. Erityisesti liitteessä lueteltuja ilmaisuja sekä niiden johdoksia tai lyhenteitä, kuten ”bio” tai ”eko”, saa käyttää yksin tai yhdistettyinä kaikkialla yhteisössä ja millä tahansa yhteisön kielellä sellaisen tuotteen merkinnöissä ja mainonnassa, joka täyttää tässä asetuksessa säädetyt tai tämän asetuksen nojalla asetetut vaatimukset.

1. Tässä asetuksessa tuotteessa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia ilmaisuja, jos merkinnöissä, mainonnassa tai kaupallisissa asiakirjoissa tuotetta, sen ainesosia, rehuaineita tai luonnonmukaisen tuotteen tuotantoketjuun kuuluvaa tuotantopanosta kuvaillaan ilmaisuilla, joilla ostajan annetaan ymmärtää, että tuote, sen ainesosat, rehuaineet tai luonnonmukaisen tuotteen tuotantoketjuun kuuluva tuotantopanos on tuotettu tässä asetuksessa annettujen sääntöjen nojalla tai niiden mukaisesti. Erityisesti liitteessä IV lueteltuja ilmaisuja tai niiden vastineita muilla kielillä, jotka eivät ole unionin virallisia kieliä, mutta joiden asema on tunnustettu jäsenvaltion perustuslaissa, sekä niiden johdoksia tai lyhenteitä, kuten ”bio” tai ”eko”, saa käyttää yksin tai yhdistettyinä kaikkialla unionissa sellaisen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen merkinnöissä ja mainonnassa, joka täyttää tässä asetuksessa säädetyt tai tämän asetuksen nojalla asetetut vaatimukset. Elävien tai jalostamattomien maataloustuotteiden pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa saa käyttää ilmauksia, jotka viittaavat luonnonmukaiseen tuotantotapaan ainoastaan, jos tämän lisäksi myös koko tuote on tuotettu tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ilmaisuja ei saa käyttää kasvinsuojeluaineina, lannoitteina, maanparannusaineina ja ravinteina kasvintuotannossa käytettävien tuotteiden osalta missään osassa unionia millään liitteessä IV luetellulla kielellä merkintöihin, mainontaan tai kaupallisiin asiakirjoihin.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Jalostettujen elintarvikkeiden osalta 1 kohdassa tarkoitettuja ilmauksia voidaan käyttää:

3. Jalostettujen elintarvikkeiden osalta 1 kohdassa tarkoitettuja ilmauksia käytetään:

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ainoastaan ainesosaluettelossa, jos maatalousperäisistä aineosista on luonnonmukaisia alle 95 prosenttia ja jos kyseiset ainesosat ovat tässä asetuksessa säädettyjen tuotantosääntöjen mukaisia.

b) ainoastaan ainesosaluettelossa, jos maatalousperäisistä aineosista on luonnonmukaisia alle 95 prosenttia ja jos kyseiset elintarvikkeet ovat tässä asetuksessa säädettyjen tuotantosääntöjen mukaisia.

Perustelu

Tätä tarkistusta tarvitaan, jotta tavanomaisia ja ei-luonnonmukaisia prosesseja ja aineita ei yhdistetä termin ”luonnonmukainen” käyttöön.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kasvilajikkeiden osalta 1 kohdassa tarkoitettuja ilmauksia voidaan käyttää myyntinimityksessä edellyttäen, että:

 

a) laji on liitteessä II olevan I osan 1.4 kohdassa esitettyjen tuotantosääntöjen mukainen; ja

 

b) käytetään termiä ”luonnonmukainen laji”.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jotta järjestelmä olisi selkeä kuluttajien kannalta ja kuluttajat saisivat asianmukaista tietoa, siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä IV esitettyä ilmaisuluetteloa jäsenvaltioiden kielellisen kehityksen huomioon ottamiseksi ja vahvistetaan rehuun ja rehun ainesosiin sovellettavia erityisiä merkintä- ja koostumusvaatimuksia.

4. Jotta järjestelmä olisi selkeä kuluttajien kannalta ja kuluttajat saisivat asianmukaista tietoa, siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä IV esitettyä ilmaisuluetteloa jäsenvaltioiden kielellisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jos käytetään Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnusta, sen kanssa samassa kentässä on mainittava, missä tuotteen maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu, jossakin seuraavista muodoista tapauksen mukaan:

Lukuun ottamatta neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan l alakohdassa tarkoitettuja viinialan tuotteita, jos käytetään Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnusta, sen kanssa samassa kentässä on mainittava, missä tuotteen maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu, jossakin seuraavista muodoista tapauksen mukaan:

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 607/2009 55 artiklan nojalla raaka-aineiden alkuperän merkintävelvollisuutta sovelletaan jo kaikkiin eurooppalaisiin viineihin riippumatta siitä, onko niillä maantieteellistä merkintää vai ei. Hallinnollisen taakan ja merkintään liittyvien lisäkustannusten vähentämiseksi ehdotetaan siksi, että tämä velvoite poistetaan tarpeettomana.

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Maininta ”EU:n” tai ”muun kuin EU:n” voidaan korvata tai sitä voidaan täydentää maan nimellä, jos kaikki tuotteeseen sisältyvät maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu kyseisessä maassa.

Mainintaa ”EU:n” tai ”muun kuin EU:n” voidaan täydentää maan tai alueen nimellä, jos kaikki tuotteeseen sisältyvät maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella.

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava helposti ymmärrettävissä, ja ne on merkittävä näkyvään kohtaan helposti havaittavalla, luettavalla ja pysyvällä tavalla.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut maininnat on merkittävä näkyvään kohtaan helposti havaittavalla ja luettavalla tavalla eivätkä ne saa peittää asetuksen (EU) N:o 1169/2011 9 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja pakollisia mainintoja.

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) maininta tuotteen maatalousperäisten raaka-aineiden tuotantopaikasta tämän artiklan 2 kohdan ja 232 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

c) maininta tuotteen maatalousperäisten raaka-aineiden tuotantopaikasta tämän artiklan 2 kohdan ja 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Kirjoitusvirhe komission ehdotuksessa.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnusta saa käyttää sellaisten tuotteiden merkinnöissä, esittelyssä ja mainonnassa, jotka ovat tämän asetuksen mukaisia.

1. Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnusta saa käyttää sellaisten tuotteiden merkinnöissä, esittelyssä ja mainonnassa, jotka ovat tämän asetuksen mukaisia, myös sellaisten tuotteiden, joiden osalta voidaan vahvistaa erityisiä tuotantosääntöjä 16 artiklan nojalla. Luonnonmukaisen tuotannon tunnusta ei saa käyttää 21 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetuissa elintarvikkeissa eikä siirtymävaiheen tuotannosta peräisin olevissa tuotteissa.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnus on asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [virallista valvontaa koskeva asetus] 85 ja 90 artiklan mukainen virallinen varmennus.

Poistetaan.

Perustelu

Jos luonnonmukaisen tuotannon tunnus on virallinen varmennus, se aiheuttaa toimijoille hallinnollista lisärasitusta tulevassa hyväksymisprosessissa.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

Luku V – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Luomusertifiointi

Luonnonmukaisten tuotteiden valvonta ja sertifiointi

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

23 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a artikla

 

Valvontajärjestelmä

 

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön valvontajärjestelmä ja nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen vastaamaan tässä asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen valvonnasta asetuksen (EU) N:o XX/XXXX (virallista valvontaa koskeva asetus) 3 artiklan mukaisesti.

 

2. Virallista valvontaa koskevassa asetuksessa säädettyjen edellytysten lisäksi tämän asetuksen nojalla perustettuun valvontajärjestelmään on kuuluttava vähintään 20 a artiklan mukaisten varotoimenpiteiden ja tässä luvussa esitettyjen tarkastustoimenpiteiden soveltaminen.

 

3. Tarkastusten luonne ja tiheys on ratkaistava arvioimalla, millainen riski on olemassa, että tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia rikotaan ja että rikkomukset ovat vakavia. Kaikkien toimijoiden ja toimijaryhmien sääntöjen noudattaminen on varmennettava vähintään kerran vuodessa fyysisesti paikan päällä suoritettavalla tarkastuksella. Tällaisten tarkastusten on perustuttava tarkastukseen, seurantaan ja kohdennettuun seurantaan säännösten noudattamatta jättämisen todennäköisyydestä riippuen.

 

Valvontaviranomaisten käyttämät riskinarvioinnin kriteerit elintarvikeketjun riskialttiimpien osien tunnistamiseksi esitetään liitteessä V f. Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 36 artiklan mukaisesti riskin arvioinnin yksityiskohdista, tarkastusten tiheydestä sekä satunnaisten tarkastusten osuudesta tarkastusten kokonaismäärästä.

 

4. Toimivaltainen viranomainen voi

 

a) siirtää tarkastustoimivaltansa yhdelle tai useammalle virallista valvontaa koskevan asetuksen 2 artiklan 39 alakohdassa määritellylle luonnonmukaisten tuotteiden valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisten on annettava riittävät takeet objektiivisuudesta ja puolueettomuudesta, ja niillä on oltava käytössään pätevä henkilöstö ja voimavarat, joita niiden tehtävien hoito edellyttää;

 

b) siirtää tarkastustehtävänsä yhdelle tai useammalle virallista valvontaa koskevan asetuksen 2 artiklan 39 alakohdassa määritellylle luonnonmukaisten tuotteiden tarkastuslaitokselle. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, jotka vastaavat tällaisten laitosten hyväksynnästä ja valvonnasta.

 

5. Toimivaltainen viranomainen voi siirtää tarkastustehtäviä tietylle tarkastuslaitokselle tai valvontaviranomaiselle vain, jos virallista valvontaa koskevan asetuksen 26 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja erityisesti vain, jos

 

a) tehtävät, jotka tarkastuslaitos tai valvontaviranomainen voi suorittaa, sekä edellytykset, joilla se voi ne suorittaa, on kuvattu täsmällisesti;

 

b) tarkastuslaitoksella tai valvontaviranomaisella

 

i) on asiantuntemus, välineet ja infrastruktuuri, joita sille siirrettyjen tehtävien hoito vaatii;

 

ii) on riittävästi pätevää ja kokenutta henkilöstöä; ja

 

iii) se on puolueeton eikä sillä ole eturistiriitoja sille siirrettyjen tehtävien suorittamisen osalta;

 

c) tarkastuslaitos tai valvontaviranomainen on akkreditoitu eurooppalaisen standardin EN 17065 tai ISO Guide 65:n (Tuotteita sertifioivat elimet. Yleiset vaatimukset) mukaisesti, sellaisina kuin ne ovat Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa viimeksi julkaistuina, ja on toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä;

 

d) tarkastuslaitos tai valvontaviranomainen ilmoittaa tarkastustoimiensa tulokset toimivaltaiselle viranomaiselle säännöllisesti ja aina kun toimivaltainen viranomainen sitä pyytää. Jos tarkastusten tulokset osoittavat säännösten vakavan noudattamatta jättämisen, tarkastuslaitoksen on ilmoitettava siitä välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle;

 

e) huolehditaan tehokkaasta ja dokumentoidusta yhteensovittamisesta toimivallan siirtäneen viranomaisen ja tarkastuslaitoksen välillä.

 

6. Edellä 5 kohdassa olevien säännösten noudattamisen lisäksi toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon seuraavat arviointiperusteet hyväksyessään tarkastuslaitosta tai valvontaviranomaista:

 

a) vakiotarkastusmenettely, jota on tarkoitus noudattaa ja johon sisältyy niiden tarkastus- ja varotoimenpiteiden yksityiskohtainen kuvaus, jotka tarkastuslaitos tai valvontaviranomainen aikoo määrätä valvonnassaan oleville toimijoille;

 

b) toimenpiteet, jotka valvontaviranomainen aikoo toteuttaa, kun havaitaan säännösten noudattamatta jättäminen.

 

7. Toimivaltainen viranomainen ei saa siirtää tarkastuslaitoksille tai valvontaviranomaisille seuraavia tehtäviä:

 

a) muiden tarkastuslaitosten tai valvontaviranomaisten valvonta ja tarkastus;

 

b) edellä 17 artiklassa tarkoitettu toimivalta myöntää poikkeuksia, jollei tästä ole säädetty poikkeuksellisissa tuotantosäännöissä.

 

8. Virallista valvontaa koskevan asetuksen 29 artiklan mukaisesti tarkastuslaitoksille tai valvontaviranomaisille tarkastustehtäviä siirtävien toimivaltaisten viranomaisten on järjestettävä tarvittaessa kyseisten tarkastuslaitosten tai valvontaviranomaisten toiminnan tarkastuksia. Jos toiminnan tarkastuksen tuloksena ilmenee, että nämä laitokset eivät kykene hoitamaan niille siirrettyjä tehtäviä asianmukaisesti, toimivallan siirtänyt viranomainen voi peruuttaa tehtävien siirron. Sen on peruutettava tehtävät viipymättä, jollei tarkastuslaitos tai valvontaviranomainen korjaa tilannetta asianmukaisesti ja pikaisesti.

 

9. Edellä 8 kohdassa olevien säännösten noudattamisen lisäksi toimivaltaisen viranomaisen on

 

a) varmistettava, että tarkastuslaitoksen tai valvontaviranomaisen suorittamat tarkastukset ovat objektiivisia ja riippumattomia;

 

b) varmistettava, että tarkastuslaitoksen tai valvontaviranomaisen suorittamat tarkastukset ovat tehokkaita;

 

c) pantava merkille todetut sääntöjenvastaisuudet tai säännösten rikkominen ja sovelletut korjaavat toimenpiteet;

 

d) peruutettava sellaisen tarkastuslaitoksen tai valvontaviranomaisen hyväksyntä, joka ei täytä tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia tai ei enää täytä 5 tai 6 kohdassa mainittuja arviointiperusteita taikka ei täytä 11, 12 ja 14 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

 

10. Jäsenvaltioiden on annettava tunnusnumero kullekin 4 kohdassa tarkoitetulle tarkastustehtäviä suorittavalle valvontaviranomaiselle tai tarkastuslaitokselle.

 

11. Tarkastuslaitosten ja valvontaviranomaisten on sallittava toimivaltaisten viranomaisten pääsy toimistoihinsa ja tiloihinsa sekä annettava kaikki tieto ja apu, jota toimivaltaiset viranomaiset pitävät tarpeellisena tästä asetuksesta niille johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

 

12. Tarkastuslaitosten ja valvontaviranomaisten on varmistettava, että niiden valvonnassa oleviin toimijoihin sovelletaan vähintään 2 kohdassa tarkoitettuja varo- ja tarkastustoimenpiteitä.

 

13. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perustetun valvontajärjestelmän avulla on asetuksen (EY) N:o 178/2002 18 artiklan mukaisesti mahdollista jäljittää jokainen tuote kaikissa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheissa, erityisesti jotta kuluttajille annetaan takeet siitä, että luonnonmukaiset tuotteet on tuotettu tässä asetuksessa esitettyjen vaatimusten mukaan. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tarkastuslaitosten tai valvontaviranomaisten pyyntöihin, jotka koskevat luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden jäljitettävyyttä, vastataan mahdollisimman nopeasti ja viimeistään neljän työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

 

14. Valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten on viimeistään kunkin vuoden tammikuun 31 päivänä toimitettava toimivaltaisille viranomaisille luettelo edellisen vuoden joulukuun 31 päivään mennessä tarkastamistaan toimijoista. Yhteenveto edellisenä vuonna toteutetuista tarkastustoimista on toimitettava joka vuosi 31 päivään maaliskuuta mennessä.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

24 artikla

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

24 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

24 a artikla

 

Valvontajärjestelmään kuuluminen

 

1. Toimijan tai toimijaryhmän, joka tuottaa, valmistaa, varastoi tai tuo kolmannesta maasta tai vie kolmanteen maahan luonnonmukaisia tuotteita tai joka saattaa kyseisiä tuotteita markkinoille, on ennen tuotteiden saattamista markkinoille luonnonmukaisesti tuotettuina tai luonnonmukaiseen tuotantoon johtavassa siirtymävaiheessa tuotettuina

 

a) ilmoitettava toiminnastaan sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa toiminta tapahtuu;

 

b) liitettävä yrityksensä 23 a artiklassa tarkoitettuun valvontajärjestelmään.

 

Jos toimija tai toimijaryhmä antaa jonkin toimintansa kolmannen osapuolen tehtäväksi, toimijaa tai toimijaryhmää koskevat kuitenkin ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa vahvistetut vaatimukset, ja alihankintoina teetettyihin toimiin sovelletaan valvontajärjestelmää.

 

2. Jäsenvaltio ei saa soveltaa tätä artiklaa toimijoihin, jotka myyvät pakattuja tuotteita suoraan loppukuluttajalle tai ‑käyttäjälle, edellyttäen, että ne eivät tuota, käsittele, valmista eivätkä varastoi tällaisia tuotteita muuten kuin myyntipisteen yhteydessä, eivät tuo kyseisiä tuotteita kolmannesta maasta eivätkä myöskään ole antaneet tällaisia toimia toisen toimijan tehtäväksi.

 

Jäsenvaltio voi päättää 26 c artiklan c kohdan nojalla, ettei tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovelleta sellaisiin toimijoihin, jotka myyvät vuodessa vähemmän kuin rajatun määrän pakkaamattomia luonnonmukaisia tuotteita loppukuluttajalle tai -käyttäjälle, edellyttäen, että ne ilmoittavat toiminnastaan toimivaltaisille viranomaisille, eivät tuota, valmista eivätkä varastoi muuten kuin myyntipisteen yhteydessä, eivät tuo kyseisiä tuotteita kolmannesta maasta eivätkä myöskään ole antaneet tällaisia toimia kolmannen osapuolen tehtäväksi.

 

3. Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomainen tai hyväksyttävä laitos tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamista varten.

 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä asetusta noudattavalla toimijalla tai toimijaryhmällä, joka maksaa kohtuullisen korvauksen osallistuakseen valvonnasta aiheutuviin kustannuksiin, on oikeus kuulua valvontajärjestelmään.

 

5. Toimijoiden ja toimijaryhmien on pidettävä tämän asetuksen mukaisesti kirjaa toteuttamistaan toiminnoista.

 

6. Toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä yllä ajantasaista luetteloa tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti toiminnastaan ilmoittaneiden toimijoiden ja toimijaryhmien nimistä ja osoitteista ja julkaistava kyseinen luettelo sekä tiedot näiden 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luomusertifikaateista asianmukaisella tavalla, myös internetissä, käyttämällä tämän asetuksen liitteessä V d olevaa mallia. Toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY1a säädettyjä henkilötietojen suojaa koskevia vaatimuksia.

 

7. Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä yksityiskohtaisista tiedoista ja ohjeista, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten sisältöä, muotoa ja toimitusmenetelmää sekä tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitettua mallia. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Luomusertifikaatti

Sertifikaatti

Perustelu

Sertifikaatti vahvistaa, että tuotannossa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä. Säännösten mukainen tuotanto ei ole luonnonmukaista tuotantoprosessin alusta lähtien siirtymävaiheen aikana. Sana ”luomu” voi aiheuttaa sekaannusta alalla ja kuluttajien joukossa.

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimijoilla ja toimijaryhmillä, jotka ovat ilmoittaneet toiminnastaan 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja ovat tämän asetuksen mukaisia, on oikeus luomusertifikaattiin. Luomusertifikaatista, joka myönnetään mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa, on käytävä ilmi ainakin toimijan tai toimijaryhmän tunnistetiedot, sertifikaatin kattamien tuotteiden laji tai kirjo sekä sertifikaatin voimassaoloaika.

1. Toimijoilla ja toimijaryhmillä, jotka ovat ilmoittaneet toiminnastaan ja liittäneet yrityksensä valvontajärjestelmään 24 a artiklan 1 kohdan mukaisesti ja ovat tämän asetuksen mukaisia, on oikeus luomusertifikaattiin. Luomusertifikaatista, joka myönnetään mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa, on käytävä ilmi ainakin toimijan tai toimijaryhmän tunnistetiedot, sertifikaatin kattamien tuotteiden laji tai kirjo sekä sertifikaatin voimassaoloaika.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Luomusertifikaatti on asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) 85 ja 86 artiklassa tarkoitettu virallinen sertifiointi.

Poistetaan.

Perustelu

Olisi oltava mahdollista pitää yllä sekä yksityisiä että julkisen ja yksityisen sektorin sertifiointijärjestelmiä (vertaa ISO 17065).

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Toimijat ja toimintaryhmät eivät voi saada luomusertifikaattia samaa tuoteryhmää varten eri valvontaviranomaisilta tai tarkastuslaitoksilta silloinkaan kun kyseiset toimijat ja toimijaryhmät toteuttavat eri tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheita.

3. Toimijat ja toimijaryhmät eivät voi saada yhdessä jäsenvaltiossa toteutetun toiminnan tapauksessa luomusertifikaattia samalle tuoteryhmälle eri tarkastuslaitoksilta silloinkaan kun kyseiset toimijat ja toimijaryhmät toteuttavat eri tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheita.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa ”tuoteryhmän” määrittelemistä uudessa liitteessä V d, joka perustuu edellisen asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteeseen XII. Kun tuoteryhmät on määritelty liitteessä, poistuu myös tarve antaa delegoitu säädös 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Edellä 3 kohdassa tarkoitetaan seuraavia tuoteryhmiä:

 

– kasvit ja kasvituotteet;

 

– kotieläimet ja kotieläintuotteet;

 

– levät ja vesiviljelyeläimet;

 

– jalostetut elintarvikkeet ja rehu, myös hiivat;

 

– viinit.

Perustelu

Katso 3 kohtaa koskeva tarkistus: esittelijä ehdottaa ”tuoteryhmän” määrittelemistä uudessa liitteessä V d, joka perustuu edellisen asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteeseen XII.

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Luonnonmukaisen tuotannon ja merkintäjärjestelmän tehokkuuden, toimivuuden ja avoimuuden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 3 kohdassa tarkoitettujen tuoteryhmien määrittelyperusteista.

Poistetaan.

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetun sisäisen valvonnan järjestelmän käyttöönotossa tai toiminnassa on puutteita, jotka liittyvät erityisesti siihen, ettei toimijaryhmän yksittäisten jäsenten säännösten noudattamatta jättämistä, joka vaikuttaa tuotteiden luonnonmukaisuuteen, havaita tai käsitellä, koko ryhmän luomusertifiointi saatetaan peruuttaa.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetun sisäisen valvonnan järjestelmän käyttöönotossa tai toiminnassa on puutteita, jotka liittyvät erityisesti siihen, ettei toimijaryhmän yksittäisten jäsenten säännösten noudattamatta jättämistä, joka vaikuttaa tuotteiden luonnonmukaisuuteen, havaita tai käsitellä, koko ryhmän 25 artiklassa tarkoitettu luomusertifikaatti peruutetaan.

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Toimijaryhmän sertifioinnin tehokkaan ja vaikuttavan toimivuuden varmistamiseksi komissiolle siirretään valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä seuraavien osalta: toimijaryhmän yksittäisten jäsenten vastuut, toimijaryhmän kokoonpano ja koko, toimijaryhmän tuottamien tuotteiden luokat, ryhmään kuulumisen edellytykset sekä ryhmän sisäisen valvonnan järjestelmän käyttöönotto ja toiminta, mukaan lukien tarkastusten laajuus, sisältö ja suoritustiheys.

3. Toimijaryhmän ryhmäsertifiointia koskevat kriteerit on vahvistettu liitteessä V e.

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat tietojenvaihtoa toimijaryhmän ja toimivaltaisten viranomaisten, valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Nämä säännökset sisältyvät voimassa olevan asetuksen, rikkomuksia ja niiden jälkeistä tiedonvaihtoa koskevaan artiklaan, ja ne on siirretty uuteen 26 a artiklaan, joka koskee noudattamatta jättämisen tapauksessa toteutettavia toimenpiteitä ja jota sovelletaan niin yksittäisiin toimijoihin kuin toimijaryhmiinkin.

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

26 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

26 a artikla

 

Toimivaltaisten viranomaisten tehtävät tapauksissa, joissa säännöksiä ei ole noudatettu

 

Toimivaltaisten viranomaisten on

 

a) varmistettava, kun kyseessä on säännösten noudattamatta jättäminen, joka vaikuttaa tuotteiden luonnonmukaisiksi määrittelyyn missä tahansa tuotanto-, valmistus-, jakelu- tai vientivaiheessa erityisesti kiellettyjen tai ei-sallittujen aineiden tai tekniikoiden käytön tai muiden kuin luonnonmukaisten tuotteiden kanssa sekoittumisen vuoksi, ettei missään asianomaisen erän tai tuotantosarjan merkinnöissä ja mainonnassa viitata luonnonmukaiseen tuotantoon;

 

b) varmistettava, kun kyseessä on toistuva, jatkuva tai vilpillinen säännösten noudattamatta jättäminen, että asianomaiseen toimijaan tai toimijaryhmään sovelletaan tämän artiklan a kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi kieltoa pitää kaupan tuotteita, joissa viitataan luonnonmukaiseen tuotantoon, ja että näiden luomusertifikaatti tapauksen mukaan keskeytetään tai peruutetaan.

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

26 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

26 b artikla

 

Tietojenvaihto ja hallinnollinen yhteistyö

 

1. Jäsenvaltioiden, tarkastuslaitosten, valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten välisen hallinnollisen yhteistyön, myös 20 a artiklan 2 kohdan soveltamiseksi tehtävän yhteistyön, on perustuttava virallista valvontaa koskevan asetuksen 4 osastossa asetettuihin vaatimuksiin.

 

2. Toimivaltaisten viranomaisten, valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten on vaihdettava muiden toimivaltaisten viranomaisten, valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten kanssa asianmukaisia tietoja tarkastustensa tuloksista, kun ne saavat asiaa koskevan pyynnön, joka on perusteltu asianmukaisesti tarpeella. Ne voivat vaihtaa tällaisia tietoja myös omasta aloitteestaan.

 

3. Paikkansa pitäviksi osoitettuja epäilyjä ja tuotteen luonnonmukaiseksi määrittelyyn vaikuttavaa säännösten noudattamatta jättämistä koskevat tiedot on viipymättä jaettava asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten, valvontaviranomaisten, tarkastuslaitosten, toimijoiden ja jäsenvaltioiden sekä komission ja niiden toimijoiden, joita asia koskee, välillä. Tiedottamisen taso riippuu paikkansa pitäviksi osoitettujen epäilyjen tai vahvistetun säännösten noudattamatta jättämisen vakavuudesta ja laajuudesta.

 

4. On perustettava kansallinen sidosryhmien paneeli, johon kuuluu muun muassa valvontaviranomaisten, tarkastuslaitosten ja luomutuotantoalan edustajia.

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

26 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

26 c artikla

 

Valvontajärjestelmää koskeva siirretty säädösvalta

 

Siirretään komissiolle valta antaa 23 a ja 24 a artiklassa tarkoitettua valvontajärjestelmää koskevien sääntöjen täydentämiseksi ja sääntöjen täysimääräisen yhdenmukaisuuden virallista valvontaa koskevan asetuksen kanssa varmistamiseksi delegoituja säädöksiä 36 artiklan mukaisesti sääntöjen vahvistamiseksi

 

a) toimivaltaisten viranomaisten ja valvontaviranomaisten erityisistä vastuualueista ja tehtävistä tässä luvussa ja virallista valvontaa koskevan asetuksen 4, 8 ja 9 artiklassa, 10 artiklan 1 kohdassa, 11, 12 ja 13 artiklassa, 34 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 36 artiklassa säädettyjen vastuualueiden ja tehtävien lisäksi;

 

b) riskinarviointia koskevista vaatimuksista tässä luvussa ja virallista valvontaa koskevan asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten lisäksi, ottaen huomioon säännösten noudattamatta jättämisen esiintymisriskin;

 

c) siitä, millä edellytyksin tietyt toimijat on vapautettava tietystä valvonnasta;

 

d) valvontamenetelmistä ja -tekniikoista virallista valvontaa koskevan asetuksen 13 artiklassa ja 33 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettujen menetelmien ja tekniikoiden lisäksi, ja valvonnan toteuttamista koskevista erityisistä vaatimuksista, joilla on tarkoitus varmistaa luonnonmukaisten tuotteiden jäljitettävyys kaikissa tuotannon, valmistuksen ja jakelun vaiheissa;

 

e) säännösten epäiltyä noudattamatta jättämistä koskevissa tapauksissa toteutettavista toimista ja toimenpiteistä tämän asetuksen 20 a artiklassa ja V luvussa sekä virallista valvontaa koskevan asetuksen 134 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimien ja toimenpiteiden lisäksi, kriteereistä virallista valvontaa koskevan asetuksen 135 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen kriteereiden lisäksi sekä kriteereistä ja säännösten noudattamatta jättämisen tapauksissa toteutettavista toimenpiteistä virallista valvontaa koskevan asetuksen 135 artiklan 2 kohdassa ja tämän asetuksen 26 a artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi;

 

f) erityiskriteereistä ja -edellytyksistä, jotka koskevat virallista valvontaa koskevan asetuksen IV osastossa säädettyjen hallinnollisen avun mekanismien aktivointia ja toimintaa, mukaan lukien toimivaltaisten viranomaisten, valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten välinen tietojenvaihto säännösten noudattamatta jättämisen tapauksista tai sellaisten todennäköisyydestä.

Perustelu

Luonnonmukaista tuotantoa koskevista erityissäännöistä olisi säädettävä ainoastaan luonnonmukaista tuotantoa koskevassa asetuksessa, ja niitä olisi voitava muuttaa ainoastaan kyseisen asetuksen nojalla. Asiaan liittyvä siirretty säädösvalta olisi näin ollen myös määritettävä tässä asetuksessa. Nämä säännökset on siksi siirretty tähän komission ehdotuksen 44 artiklasta, jolla muutetaan virallista valvontaa koskevan asetuksen 23 artiklan 2 ja 3 kohtaa.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

26 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

26 d artikla

 

Tämän asetuksen täytäntöönpano

 

Komissio perustaa 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä toimivaltaisiin unionin virastoihin hallinnolliset resurssit, joita se tarvitsee hoitaakseen tehtävänsä, jotka liittyvät tämän asetuksen ja erityisesti sen unionissa tehtäviä ja tuontiin kolmansista maista kohdistettavia tarkastuksia koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisen ja täytäntöönpanon parantamiseen jäsenvaltioissa sekä jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten välisen tiedonvaihdon parantamiseen.

 

Näiden rakenteiden hoidettavaksi annettavat tehtävät on määritetty liitteessä V a.

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

27 artikla

Komission teksti

Tarkistus

27 artikla

Poistetaan.

Luonnonmukaisten tuotteiden vienti

 

1. Jos tuote on tämän asetuksen mukainen, se voidaan viedä unionista luonnonmukaisena ja siinä voi olla Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnus.

 

Jos kyseessä on kuitenkin tuote, joka aiotaan viedä luonnonmukaisena 31 artiklan mukaisesti hyväksyttyyn kolmanteen maahan, se voidaan viedä kyseiseen kolmanteen maahan, jos se täyttää kaikki kyseisen kolmannen maan vaatimukset, jotka liittyvät tuotteiden saattamiseen kyseisen kolmannen maan markkinoille luonnonmukaisina.

 

2. Jotta kolmansiin maihin viennissä ei luotaisi toimijoille eriarvoisia edellytyksiä, siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä erityissäännöistä, joita sovelletaan luonnonmukaisten tuotteiden viennissä 31 artiklan mukaisesti tunnustettuun kolmanteen maahan.

 

3. Toimijoiden reilun kilpailun varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä kolmansien maiden tulliviranomaisille tarkoitetuista asiakirjoista ja erityisesti mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa annetusta luonnonmukaisuuden todistavasta vientitodistuksesta, joka antaa takeet siitä, että viedyt luonnonmukaiset tuotteet ovat tämän asetuksen mukaisia.

 

Perustelu

EU:n asetuksen mukaisesti sovellettujen vaatimusten ja kolmansiin maihin vietyihin tuotteisiin sovellettujen vaatimusten välillä ei saisi olla eroja.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kolmannesta maasta voidaan tuoda tuote saatettavaksi unionin markkinoille luonnonmukaisena, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Kolmannesta maasta voidaan tuoda tuote saatettavaksi unionin markkinoille luonnonmukaisena tai siirtymävaiheen kasvituotteena, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) tuote on 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luonnonmukainen tuote;

a) tuote on 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luonnonmukainen tuote;

b) tuote:

b) tuote:

i) on II, III ja IV luvun mukainen ja kaikkiin toimijoihin, mukaan lukien viejät asianomaisessa kolmannessa maassa, on sovellettu 29 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten valvontaa; tai

i) on II, III ja IV luvun ja kaikkien asiaan liittyvien täytäntöönpanosääntöjen mukainen ja kaikkiin toimijoihin ja toimijaryhmiin, mukaan lukien viejät asianomaisessa kolmannessa maassa, on sovellettu 29 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten valvontaa, ja tuotteeseen on tuonnin yhteydessä liitetty kyseisten valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten myöntämä tarkastussertifikaatti, jolla vahvistetaan, että kaikki toimijat ja niiden tuotteet noudattavat tätä asetusta tai ovat tämän asetuksen mukaisia; tai

ii) tulee kolmannesta maasta, joka on hyväksytty

ii) tulee kolmannesta maasta, joka on hyväksytty

– 30 artiklan mukaisesti; tai

– 30 artiklan mukaisesti; tai

– 31 artiklan mukaisesti;

– 31 artiklan mukaisesti;

c) kolmansien maiden toimijat voivat antaa milloin tahansa tuojille tai kansallisille viranomaisille tiedot, joiden avulla viimeisimmän toimen toteuttanut toimija voidaan tunnistaa luonnonmukaisen tuotteen jäljitettävyyden varmistamiseksi.

c) kolmansien maiden viejät voivat antaa milloin tahansa tarkastuslaitoksilleen, tuojille ja kansallisille viranomaisille tiedot, joiden avulla kaikki toimia toteuttaneet toimijat, myös asianomainen valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos, voidaan tunnistaa, jotta luonnonmukaisen tuotteen jäljitettävyys kaikkiin asianomaisiin toimijoihin saakka voidaan varmistaa. Viejien on asetettava nämä tiedot myös tuojien tarkastuslaitosten tai valvontaviranomaisten saataville.

 

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen alakohdan b alakohdan i luetelmakohdassa on säädetty, jos tuote ei (lisätään päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä) jälkeen voi noudattaa luvussa II, III ja IV asetettuja vaatimuksia tietyssä kolmannessa maassa tiettyjen ilmastollisten tai paikallisten olosuhteiden vuoksi ja jotta vältetään kyseisen tuotteen toimitushäiriö sisämarkkinoilla, siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan erityiset edellytykset, joiden mukaisesti kyseinen tuote voidaan tuoda kolmannesta maasta ja se voidaan saattaa unionin markkinoille luonnonmukaisena tuotteena. Kyseisiä erityisiä edellytyksiä sovelletaan enintään kahden vuoden ajan. Kyseisiä erityisiä edellytyksiä sovelletaan (lisätään päivämäärä, joka on tämän asetuksen soveltamispäivä) alkaen myös unionin syrjäisimmillä alueilla, joissa kyseistä tuotetta myös tuotetaan.

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jotta voidaan varmistaa sellaisten tuontituotteiden jäljitettävyys, jotka on tarkoitus saattaa unionissa markkinoille luonnonmukaisina, siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tuontia varten tarvittavia asiakirjoja, jotka annetaan mahdollisuuksien mukana sähköisessä muodossa.

2. Jotta voidaan varmistaa sellaisten tuontituotteiden jäljitettävyys ja yhdenmukaisuus tämän asetuksen kanssa, jotka on tarkoitus saattaa unionissa markkinoille luonnonmukaisina, komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä erityiset säännöt, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen sertifikaattien sisältöä ja niiden myöntämis- ja todentamismenettelyä, erityisesti toimivaltaisen viranomaisen, valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen roolia, ja mahdollisuutta ottaa huomioon alueelliset erot ekologisessa tasapainossa, ilmasto-oloissa ja paikallisissa olosuhteissa sekä erityiset tuotantokäytännöt.

 

Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Sellaisten kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden, joita ei ole määritetty kauppasopimuksessa, vaatimustenmukaisuuden todentaminen lisää tuontiehtojen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä ja vähentää hallinnollisia rasituksia. On kuitenkin asianmukaista säätää säädösten soveltamisesta, jotta voidaan ottaa huomioon eri tuotantoalojen erityisominaisuudet, erityisesti maatalouden kannalta.

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. On aiheellista vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat komission kolmansissa maissa harjoittamaa valvontaa. Lisäksi on tärkeää lisätä valvontaa ja tarkastuksia kolmansien maiden kanssa vastaavuussopimusten puitteissa.

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Luonnonmukaisten tuotteiden tuontiin unioniin sovellettavien edellytysten ja toimenpiteiden noudattaminen on varmistettava rajatarkastusasemalla asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kyseisen asetuksen 47 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut fyysiset tarkastukset on tehtävä niin usein kuin se on tarpeen tämän asetuksen noudattamatta jättämiseen liittyvän riskin mukaan.

3. Luonnonmukaisten tuotteiden tuontiin unioniin sovellettavien edellytysten ja toimenpiteiden noudattaminen on varmistettava V luvussa vahvistetuilla valvontasäännöksillä ja rajatarkastusasemalla virallista valvontaa koskevan asetuksen 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksyntä

Tarkastuslaitosten hyväksyntä

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) sellainen akkreditointielin unionin ulkopuolella, joka on allekirjoittanut kansainvälisen akkreditointifoorumin tuotesertifiointia koskevan monenvälisen tunnustamissopimuksen.

b) sellainen akkreditointielin unionin ulkopuolella, joka on allekirjoittanut kansainvälisen akkreditointifoorumin tai sen alueellisten yksiköiden tuotesertifiointia koskevan monenvälisen tunnustamissopimuksen ja joka on osoittanut pätevyytensä luonnonmukaisen tuotannon sertifioinnin akkreditoimisessa.

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Hyväksyntä- ja valvontamenettelyjen avoimuuden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten tunnustamiseen tai tunnustamisen peruuttamiseen sovellettavia kriteereitä sekä komission suorittaman valvonnan toteuttamista, mukaan lukien paikalla tehtävät tarkastukset.

7. Hyväksyntä- ja valvontamenettelyjen avoimuuden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 1 kohdassa tarkoitettujen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten tunnustamiseen tai tunnustamisen peruuttamiseen sovellettavien kriteereiden täydentämiseksi sekä komission suorittaman valvonnan, myös paikalla tehtävien tarkastusten, toteuttamista koskevien säännösten vahvistamiseksi. Mikäli havaitaan, että tarkastuksia ja sertifiointia koskevia sääntöjä on rikottu vakavasti tai toistuvasti, peruutetaan asianomaisten tarkastuslaitosten hyväksyntä välittömästi sekä asianomaisten kolmansien maiden että koko unionin markkinoiden osalta, kun kyse on kansallisista akkreditointielimistä, jotka on perustettu asetuksen (EY) N:o 765/2008 nojalla.

Perustelu

Olisi säädettävä seuraamuksesta sellaisia tapauksia varten, joissa akkreditointielin rikkoo toistuvasti ja tahallisesti sääntöjä.

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a. Siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä erityisistä säännöistä, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksyntämenettelyä, toimitettavan teknisen asiakirjan sisältö mukaan lukien, ja hyväksynnän peruuttamismenettelyä.

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b. Tuontituotteiden valvonnan tehokkuuden, vaikuttavuuden ja avoimuuden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat valvontaa ja muita toimia, joita komission tämän artiklan mukaisesti hyväksymien tarkastuslaitosten on määrä suorittaa.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä sellaisten toimenpiteiden soveltamisen varmistamiseksi, jotka liittyvät säännösten noudattamatta jättämiseen, joka vaikuttaa tässä artiklassa säädetyn hyväksynnän nojalla tuotujen tuotteiden luonnonmukaisuuteen, tai epäiltäessä tällaisia tapauksia. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tuotteiden luonnonmukaisuuden tarkistaminen ennen tuotteiden saattamista unionin markkinoille ja tapauksen mukaan tällaisten tuotteiden saattamista unionin markkinoille luonnonmukaisina koskevan luvan keskeyttäminen. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

8. Siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteiden soveltamisesta tapauksissa, joissa säännösten noudattamatta jättäminen vaikuttaa tässä artiklassa säädetyn hyväksynnän nojalla tuotujen tuotteiden luonnonmukaisuuteen, tai epäiltäessä tällaisia tapauksia. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tuotteiden luonnonmukaisuuden tarkistaminen ennen tuotteiden saattamista unionin markkinoille ja tapauksen mukaan tällaisten tuotteiden saattamista unionin markkinoille luonnonmukaisina koskevan luvan keskeyttäminen.

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9. Komissio hyväksyy 37 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä tämän artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi tai tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksynnän peruuttamista koskevan päätöksen tekemiseksi, jos se on tarpeen perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät suojaamiseen epäreiluilta käytännöiltä tai luonnonmukaisen tuotannon periaatteiden ja sääntöjen vastaisilta käytännöiltä, kuluttajien luottamuksen suojaamiseen tai toimijoiden välisen reilun kilpailun suojaamiseen.

9. Komissio hyväksyy 37 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksynnän peruuttamista koskevan päätöksen tekemiseksi, jos se on tarpeen perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät suojaamiseen epäreiluilta käytännöiltä tai luonnonmukaisen tuotannon periaatteiden ja sääntöjen vastaisilta käytännöiltä, kuluttajien luottamuksen suojaamiseen tai toimijoiden välisen reilun kilpailun suojaamiseen.

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio julkistaa ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaikkien tällaisia kauppasopimuksia koskevien käynnissä olevien neuvottelujen tilanteesta säännöllisesti kertomuksia ja luettelon kyseisessä kolmannessa maassa sovellettavien tuotantosääntöjen ja valvontatoimien ja unionissa sovellettavien tuotantosääntöjen ja valvontatoimien välisistä eroista. Neuvotteluiden lopulliset tulokset esitellään Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja julkistetaan, ja niissä luetellaan yksityiskohtaisesti mahdolliset erot asianomaisessa kolmannessa maassa sovellettujen tuotantosääntöjen ja valvontatoimien sekä unionissa sovellettujen sääntöjen ja toimien välillä.

 

Komissio esittelee ehdotuksen siitä, miten kyseisen kolmannen maan ja Euroopan unionin tuotantosääntöjen ja valvontatoimien välisiä eroja käsitellään.

 

Komissio julkistaa luettelon tämän artiklan soveltamisalaan kuuluviin voimassa oleviin kauppasopimuksiin sisältyvien tuotanto- ja valvontamääräysten välisistä eroista.

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 28 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu hyväksytty kolmas maa on kolmas maa, jonka unioni on hyväksynyt vastaavuustarkoituksessa asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan nojalla, mukaan lukien 40 artiklassa säädetyn siirtymätoimenpiteen nojalla hyväksytyt maat.

Edellä 28 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu hyväksytty kolmas maa on kolmas maa, jonka unioni on hyväksynyt vastaavuustarkoituksissa asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan nojalla.

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio varmistaa hyväksyttyjen kolmansien maiden asianmukaisen valvonnan jäsenvaltioiden avustuksella tarkistamalla säännöllisesti näiden hyväksynnät niiden vuosiraporttien perusteella, jotka 1 kohdassa tarkoitetut kolmannet maat lähettävät komissiolle viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä maaliskuuta ja jotka koskevat niiden vahvistamien valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa. Valvonnan luonne määritellään arvioimalla säännösten noudattamatta jättämisen riski.

2. Komissio varmistaa hyväksyttyjen kolmansien maiden asianmukaisen valvonnan jäsenvaltioiden avustuksella tarkistamalla vuosittain näiden hyväksynnät niiden vuosiraporttien perusteella, jotka 1 kohdassa tarkoitetut kolmannet maat lähettävät komissiolle viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä maaliskuuta ja jotka koskevat niiden vahvistamien valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa, sekä muiden saatujen tietojen perusteella. Valvonnan luonne määritellään arvioimalla säännösten noudattamatta jättämisen riski ottaen erityisesti huomioon kyseisestä kolmannesta maasta unioniin suuntautuvan tuonnin määrä, toimivaltaisen viranomaisen toteuttamien seuranta- ja valvontatoimien tulokset ja aikaisemman valvonnan tulokset. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kertomuksen tarkistuksensa tuloksista.

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä sellaisten toimenpiteiden soveltamisen varmistamiseksi, jotka liittyvät säännösten noudattamatta jättämiseen, joka vaikuttaa tässä artiklassa tarkoitetuista kolmansista maista tuotujen tuotteiden luonnonmukaisuuteen, tai epäiltäessä tällaisia tapauksia. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tuotteiden luonnonmukaisuuden tarkistaminen ennen tuotteiden saattamista unionin markkinoille ja tapauksen mukaan tällaisten tuotteiden saattamista unionin markkinoille luonnonmukaisina koskevan luvan keskeyttäminen. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä sellaisten yhteisten toimenpiteiden ja menettelyiden soveltamisen varmistamiseksi, jotka liittyvät seuraamusten määräämiseen säännösten noudattamatta jättämisen johdosta, joka vaikuttaa tässä artiklassa tarkoitetuista kolmansista maista tuotujen tuotteiden luonnonmukaisuuden tilaan, tai epäiltäessä tällaisia tapauksia. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tuotteiden luonnonmukaisuuden tilan tarkistaminen ennen niiden saattamista unionin markkinoille ja tapauksen mukaan tällaisten tuotteiden saattamista unionin markkinoille luonnonmukaisina koskevan luvan keskeyttäminen.

Perustelu

Tällaiset säännökset olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä, jotta varmistetaan toimenpiteiden yhdenmukaisuus koko EU:ssa.

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sisämarkkinoiden ja jäsenvaltioiden välisen kaupan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä luonnonmukaisten tuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi liittyvistä säännöistä.

Poistetaan.

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Luonnonmukaisen tuotannon alaan ja kauppaan liittyvät tiedoksiannot

Luonnonmukaisen tuotannon alaan liittyvät tiedoksiannot

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vuosittain toimitettava komissiolle tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja seuraamiseksi tarvittavat tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on vuosittain toimitettava komissiolle tämän asetuksen täytäntöönpanon ja seuraamisen kannalta oleelliset tilastotiedot. Kyseiset tiedot määritellään unionin tilasto-ohjelman yhteydessä.

Perustelu

Vaadittavat tiedot on rajattava perussäädöksessä (esim. kaupalliset tiedot). Jos toimijoilta vaaditaan uusia ja luotettavia tietoja, velvollisuudesta toimittaa ne jäsenvaltioille on säädettävä perussäädöksellä.

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisessa käytettävästä järjestelmästä, toimitettavien tietoja yksityiskohdista ja tietojen toimittamisen määräpäivästä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisessa käytettävästä järjestelmästä, toimitettavien tietoja yksityiskohdista ja tietojen toimittamisen määräpäivästä.

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

35 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kasvien luonnonmukaisen lisäysaineiston ja jalostukseen tarkoitettujen luonnonmukaisten eläinten saatavuudesta.

1. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennakointitutkimukseen perustuvan kertomuksen, joka sisältää kaikista jäsenvaltioista kerättyjä tietoja ja analyyseja ja joka käsittää erityisesti seuraavat kohdat:

 

a) analyyttinen osa, jossa tarkastellaan luonnonmukaisen maatalouden kehitystä ja siinä saavutettua edistystä seuraavien osatekijöiden osalta:

 

– syyt luonnonmukaisen kasvien lisäysaineiston ja eläinten lisäysaineiston sekä yleisesti ottaen luonnonmukaisten tuotantopanosten rajoitettuun saatavuuteen unionin markkinoilla;

 

– erityiset kasvien luonnonmukaisen lisäysaineiston ja rehun saatavuutta koskevat tiedot;

 

– erityiset jalostukseen tarkoitettujen eläinten saatavuutta koskevat tiedot;

 

– nuorten siipikarjaeläinten ja emoeläinten saatavuus siipikarjatuotantoa varten, myös tiedot eläintiheyttä koskevista perusteista, ruokinnasta, terveydenhoidosta, eläinten hyvinvoinnista ja tautien hallinnasta;

 

– lajien ja alalajien valinta ilmaston, maaperän, korkeuden ja maantiedon perusteella;

 

– luonnonmukaisen sikatalouden ja luonnonmukaisen siipikarjan kasvatuksen tilanne, myös tiedot eläintiheyttä koskevista perusteista, ruokinnasta, terveydenhoidosta, eläinten hyvinvoinnista ja tautien hallinnasta;

 

– vesiviljelyeläinten poikasten saatavuus unionin markkinoilla;

 

b) strategisesta osa, jossa tarkastellaan luonnonmukaisen maatalouden tulosten ja sen institutionaalisen kehyksen parantamiseksi sovellettuja tai sovellettavia toimia, kuten

 

– havaittujen puutteiden poistamiseksi jo käyttöön otettuja tai tarvittavia tukitoimia;

 

– kehityssuunnitelmaa, johon sisältyy toimenpiteitä, joilla pyritään tukemaan kasvien tai eläinten luonnonmukaisen lisäysaineiston kehittämiseen sitoutuneita toimijoita. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla yksityisten toimijoiden välttämättömiä investointeja tuotantolaitteisiin koskeva tuki, laadunvalvontatoimenpiteet, jakelujärjestelmiä ja ennen markkinoille saattamista tehtävää tutkimusta ja kehittämistä koskeva tuki.

 

2. Kasvien luonnonmukaisen lisäysaineiston saatavuuden arvioimisen osalta 1 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa on myös tarkasteltava kunkin osamarkkinan osalta saatavilla olevan aineiston ja sitä toimittavien toimijoiden moninaisuutta, aineiston tämänhetkistä kysyntää sekä ennakoitua kysyntää seuraavien viiden vuoden aikana.

 

Tutkimuksessa tarkoitetaan osamarkkinalla viljelykasvin (kasvitieteellisen lajin tai alalajin, esimerkiksi Brassica oleracea) suurta joukkoa ja maantieteellistä aluetta, joka ei kuitenkaan voi olla laajempi kuin jäsenvaltio. Jotta alueellisia markkinoita voidaan verrata oikeudenmukaisesti ja syrjimättömästi, jäsenvaltio on jaettava niin moneen alueeseen kuin on tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon ilmastoon, maaperätyyppeihin, korkeuteen tai maankäyttöön liittyviin ominaisuuksiin perustuvat eri kasvuolosuhteet, joiden vuoksi kasvien lisäysaineiston kysynnässä on eroja eri alueiden välillä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös luonnonmukaiseen viljelyyn soveltuvien uusien lajikkeiden kasvattamista koskeville hankkeille annettuja avustuksia, kasvien luonnonmukaisen lisäysaineiston tarjoamiselle omistautuneille pienille ja keskisuurille yrityksille tarjottua pääomatukea sekä komission ja jäsenvaltioiden ylläpitämien verkkosivustojen kautta jaettua markkinointitukea.

 

3. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

 

4. Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sellaisten luonnonmukaisissa tuotteissa havaittujen tuotteiden ja aineiden esiintymisestä, jotka 19 artiklan mukaisesti eivät ole sallittuja, sekä toimivaltaisten viranomaisten, valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten välisestä tietojenvaihdosta ja tarkastustuloksia koskevasta asiaan liittyvien tietojen vaihdosta. Kertomukseen voidaan tarvittaessa liittää lainsäädäntöehdotus, jossa esitetään luonnonmukaisiin tuotteisiin sovellettavat luvattomien tuotteiden tai aineiden rajat ja korvausjärjestelmät toimijoille saastumiseen liittyvistä tappioista, kun kyseessä olevat toimijat ovat toteuttaneet asianmukaiset toimenpiteet, jotka voidaan kohtuudella panna täytäntöön saastumisen riskin ehkäisemiseksi.

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

39 artikla

Komission teksti

Tarkistus

39 artikla

Poistetaan.

Luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymiseen liittyvät siirtymätoimenpiteet

 

Jotta varmistettaisiin joustava siirtymä vanhasta sääntelykehyksestä uuteen, siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat siirtymävaiheeseen liittyvää poikkeusta 8 artiklan 3 kohdasta sellaisten viljelijöiden osalta, jotka ovat aloittaneet siirtymisen ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

 

Perustelu

Tämän artiklan sisältämät siirtymätoimenpiteet eivät ole enää tarpeen 8 artiklaan tehtyjen siirtymää koskevien tarkistusten jälkeen.

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

39 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

39 a artikla

 

Siirtymätoimenpiteet

 

1. Tarvittaessa hyväksytään 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen toimenpiteitä, joilla helpotetaan siirtymistä asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädettyjen sääntöjen soveltamisesta tähän asetukseen.

 

2. Siirtymätoimenpiteet, joita voidaan soveltaa, kun uudet säännökset on hyväksytty tulevassa asetuksessa, ovat seuraavat:

 

a) jäsenvaltiot voivat uusia unionin säännöksiä soveltaessaan käyttää siirtymäkautta silloin, kun se on tietyin edellytyksin perusteltua;

 

b) nämä edellytykset vahvistetaan delegoiduilla säädöksillä luonnonmukaista tuotantoa koskevassa unionin asetuksessa;

 

 

c) näiden edellytysten tarkoituksena on suojella toimijoita markkinoiden vääristymisen riskiltä ja niiden avulla vältetään kuluttajien epätietoisuus siitä, mikä on luonnonmukaisten tuotteiden identiteetti ja profiili.

 

3. Nämä edellytykset ovat seuraavat:

 

– jäsenvaltion on osoitettava, että tuotanto on niin vähäistä, että vienti ei ole merkityksellistä;

 

– jäsenvaltion on myös osoitettava, että kansallinen tuotanto on niin vähäistä, että se ei kilpaile saman ryhmän tuontituotteita vastaan.

 

4. Täydellisen avoimuuden takaamiseksi jäsenvaltion, joka soveltaa siirtymäkautta tämän artiklan mukaisesti, on ilmoitettava siitä ja lähetettävä asiaankuuluva perustelu komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

 

5. Jäsenvaltio voi soveltaa siirtymäkautta enintään 2–5 vuotta.

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

40 artikla

Komission teksti

Tarkistus

40 artikla

Poistetaan.

Kasvien alkuperäisen lisäysaineiston, jalostukseen tarkoitettujen eläinten ja vesiviljelyeläinten nuorien kantojen alkuperään liittyvät siirtymätoimenpiteet

 

Jotta varmistettaisiin joustava siirtymä asetuksen (EY) N:o 834/2007 12 artiklan 1 kohdan i alakohdassa säädetyistä kasvien lisäysaineiston luonnonmukaista alkuperää koskevista säännöistä, kyseisen asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetyistä jalostukseen tarkoitettuja eläimiä koskevista säännöistä, kyseisen asetuksen 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetyistä vesiviljelyeläinten nuoria kantoja koskevista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 834/2007 22 artiklan mukaisesti hyväksymästä poikkeuksesta tämän asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa säädettyihin uusiin kasveja, kasvituotteita, kotieläimiä, merilevää ja vesiviljelyeläimiä koskeviin tuotantosääntöihin, komissiolle siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä poikkeuksien myöntämisestä silloin kun ne katsotaan tarpeellisiksi saatavuuden varmistamiseksi sellaisten kasvin lisäysaineiston, jalostukseen käytettävien elävien eläinten ja vesiviljelyeläinten nuorten kantojen osalta, joita voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa. Tämän artiklan nojalla annettujen delegoitujen säädösten soveltaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2021.

 

Perustelu

Tämän artiklan siirtymätoimenpiteet eivät ole enää tarpeen, kun 10 ja 11 artiklaan on lisätty uutta tekstiä ja asiaankuuluviin liitteisiin on sisällytetty uusia säännöksiä.

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

44 artikla

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Perustelu

Uusi 23 a artikla kattaa valvonnan.

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– elintarvikkeina tai rehuina käytettävät hiivat

Poistetaan.

Perustelu

Tämä sisältyy jo 1 artiklaan.

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– olut

Poistetaan.

Perustelu

Tämä sisältyy jo elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen ja mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

Poistetaan.

Perustelu

Tämä sisältyy jo elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– hedelmänektarit

Poistetaan.

Perustelu

Tämä sisältyy jo elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– kaakaotahna, -voi, -rasva, -öljy ja -jauhe; suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

Poistetaan.

Perustelu

Tämä sisältyy jo elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 7 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– sokerimakeiset

Poistetaan.

Perustelu

Tämä sisältyy jo elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 8 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet

Poistetaan.

Perustelu

Tämä sisältyy jo elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 9 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– keitot

Poistetaan.

Perustelu

Tämä sisältyy jo elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 10 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– kastikkeet

Poistetaan.

Perustelu

Tämä sisältyy jo elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 11 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– valmisateriat

Poistetaan.

Perustelu

Tämä sisältyy jo elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 12 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– jäätelö

Poistetaan.

Perustelu

Tämä sisältyy jo elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 13 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– maustetut jugurtit, lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävät jugurtit

Poistetaan.

Perustelu

Tämä sisältyy jo elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 14 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

merisuola

suola

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 15 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– luonnonkumit ja kumihartsit

– luonnonkumit

Perustelu

Hartsit sisältyvät jo elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 15 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– luonnonkorkkiset tulpat, muu kuin puristetavara ja ilman minkäänlaisia lisättäviä sideaineita

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 19 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– tislatut alkoholijuomat, jos niiden tuotannossa käytetty etyylialkoholi on yksinomaan maatalousperäistä.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä sisältyy jo elintarvikkeen määritelmään.

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 19 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– maustetut viinituotteet sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston asetuksessa (EU) N:o 251/20141a.

 

______________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 251/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 14).

Perustelu

Maustetut viinituotteet saadaan viinialan tuotteista, Niiden osuuden on oltava lopputuotteessa asiaankuuluvien säännösten perusteella vähintään 75 prosenttia, kun kyse on maustetuista viineistä, ja 50 prosenttia, kun kyse on maustetuista viinipohjaisista juomista ja maustetusta viinistä valmistetuista juomasekoituksista. Koska luonnonmukaista tuotantoa koskevaa asetusta on laajennettu jalostettuihin maataloustuotteisiin, maustetut viinituotteet olisi sisällytettävä siihen.

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 19 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

Perustelu

Nämä maatalouden alkuperäistuotteet on voitava sisällyttää asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 19 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– karstaamaton ja kampaamaton villa

Perustelu

Nämä maatalouden alkuperäistuotteet on voitava sisällyttää asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 19 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– raakavuodat ja käsittelemättömät nahat

Perustelu

Nämä maatalouden alkuperäistuotteet on voitava sisällyttää asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 19 e luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytetyt kasviperäiset raaka-aineet.

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.1. Ravinneliuosviljely eli sellainen kasvien kasvatusmenetelmä, jossa niiden juuret ovat pelkästään mineraaliravinneliuoksessa tai inertissä aineessa, johon ravinneliuosta lisätään, on kielletty.

1.1. Ravinneliuosviljely on kielletty.

 

1.1.a. Poiketen siitä, mitä 1.1 kohdassa on säädetty ja mitä 4 artiklan e kohdan ii alakohdassa on säädetty suoraan maaperällä tapahtuvasta kasvintuotannosta, kasvien kasvattaminen ruukussa sallitaan ainoastaan taimien osalta tai kun kyse on koristekasvien tai yrttien tuotannosta, mikäli koristekasvit tai yrtit myydään lopulliselle kuluttajalle ruukuissa.

 

Tällöin on käytettävä ainoastaan maa-aineksen ja/tai sellaisten maanparannusaineiden, joiden käyttö on hyväksytty luonnonmukaisessa maataloudessa, seoksia.

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.3.1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1.3.1 a. Monivuotisten viljelmien siirtymistä varten, joka edellyttää vähintään kolmen vuoden viljelykautta, lajikkeita, joita ei ole helppo erottaa toisistaan, saa olla mukana edellyttäen, että kyseinen tuotanto kuuluu siirtymäsuunnitelmaan ja kyseisten maa-alueiden viimeisen osuuden siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon aloitetaan mahdollisimman pian mutta viimeistään viiden vuoden kuluessa.

Perustelu

Tämä säännös olisi sisällytettävä tähän liitteeseen, jotta otetaan huomioon monivuotisten viljelmien erityisominaisuudet.

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.3.3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.3.3. Jos tuotteelle on tehty käsittely tuotteella, jota ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa, toimivaltaisen viranomaisen on edellytettävä uutta siirtymävaihetta 1.3.1 kohdan mukaisesti.

1.3.3. Jos tuotteelle on tehty käsittely tuotteella, jota ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa, toimivaltaisen viranomaisen on edellytettävä lohkojen käsiteltyjen osien osalta uutta siirtymävaihetta 1.3.1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.3.3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kyseistä ajanjaksoa voidaan lyhentää seuraavissa kahdessa tapauksessa:

Toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää, että kyseistä ajanjaksoa voidaan lyhentää seuraavissa kahdessa tapauksessa:

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.3.3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) käsittely tuotteella, jota ei ole sallittu luonnonmukaisessa tuotannossa, osana jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen määräämiä pakollisia tuholaisten tai rikkakasvien torjumistoimia, mukaan lukien karanteeniin määrättävät organismit ja haitalliset vieraslajit;

a) lohkot on käsitelty tuotteella, jota ei ole sallittu luonnonmukaisessa tuotannossa, osana jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen määräämiä pakollisia tuholaisten tai rikkakasvien torjumistoimia, mukaan lukien karanteeniin määrättävät organismit ja haitalliset vieraslajit;

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.3.3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) käsittely tuotteella, jota ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymien tieteellisten kokeilujen yhteydessä.

b) lohkot on käsitelty tuotteella, jota ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymien tieteellisten kokeilujen yhteydessä.

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.3.4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) käsittelyn jälkeen korjattua satoa ei saa myydä siten, että tuotteeseen on liitetty viittaus luonnonmukaiseen tuotantoon.

b) käsittelyn jälkeen korjattua satoa ei saa myydä siten, että tuotteeseen on liitetty viittaus siirtymävaiheen tai luonnonmukaiseen tuotantotapaan.

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.3.4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle mahdollisista päätöksistään, joilla määrätään pakollisia toimenpiteitä;

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.3.4 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä olevaa 1.3.5.2 kohtaa ei sovelleta, kun käsittely tehdään tuotteella, jonka käyttö ei ole hyväksytty luonnonmukaisessa tuotannossa.

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.3.5.2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.3.5.2 Sen estämättä, mitä 1.3.5.1 kohdassa säädetään, siirtymävaiheen kesto voidaan lyhentää yhteen vuoteen sellaisten laidunten ja ulkojaloittelualueiden kohdalla, joilla laidunnetaan muita lajeja kuin kasvinsyöjiä.

1.3.5.2 Sen estämättä, mitä 1.3.5.1 kohdassa säädetään, siirtymävaiheen kesto voidaan lyhentää yhteen vuoteen sellaisten laidunten ja ulkojaloittelualueiden kohdalla, joilla laidunnetaan muita lajeja kuin kasvinsyöjiä. Tämän vaiheen kesto voidaan lyhentää kuuteen kuukauteen, jollei kyseistä maata ole käsitelty viimeisen vuoden aikana tuotteilla, joita ei sallita luonnonmukaisessa maataloudessa.

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.4.1–1.4.1 b kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.4.1. Kasvien ja kasvituotteiden tuotannossa saa käyttää ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettua kasvien lisäysaineistoa. Kasvien lisäysaineiston tuotantoon tarkoitettua kasvia ja tapauksen mukaan emokasvia on tämän saavuttamiseksi pitänyt viljellä tämän asetuksen mukaisesti vähintään yhden sukupolven ajan tai, jos kyseessä ovat monivuotiset kasvit, kahden kasvukauden ajan.

1.4.1. Kasvien ja kasvituotteiden tuotannossa saa käyttää ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettua kasvien lisäysaineistoa. Tietokannassa on 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti lueteltava vastaava kasvien lisäysaineiston tuotantoon tarkoitettu kasvi ja tapauksen mukaan emokasvi, jota on pitänyt viljellä tämän asetuksen mukaisesti vähintään yhden sukupolven ajan tai, jos kyseessä ovat monivuotiset kasvit, kahden kasvukauden ajan.

 

Kasvien lisäysaineistoa, joka on peräisin siirtymäkauden toisen vuoden vaiheessa olevasta, tämän asetuksen sääntöjä noudattavasta tuotantoyksiköstä, voidaan käyttää luonnonmukaisten kasvien ja kasvituotteiden tuotantoon.

 

Toimijat voivat käyttää luonnonmukaisen tuotannon erityisolosuhteisiin mukautettujen geenivarojen lisäämistä varten omilta tiloiltaan saamiaan perinteisiä lajikkeita.

 

1.4.1 a. Jalostettuja lajikkeita on käytettävä tässä asetuksessa vahvistettuja jalostussääntöjä noudattaen paitsi tapauksissa, joissa tarvittava kasvien lisäysaineisto ei ole saatavilla.

 

Kasvien lisäysaineistoa, joka on valittu siksi, että se sopii yhteen luonnonmukaisen tuotannon erityistarpeiden ja -tavoitteiden kanssa, on käytettävä yhä enemmän ja se voi sisältää maatiaiskantoja, erilaisia kantoja tai avopölytteisiä lajikkeita eli aineistoa, jota ei ole saatu valvotussa pölytyksessä tai sisäsiittoisten linjojen risteytymisessä.

 

1.4.1 b. Luonnonmukaisesti jalostettujen lajikkeiden tuotannossa lajikkeet on kasvatettava ja valittava noudattaen tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisia luonnonmukaisen tuotannon ehtoja. Meristeemisolukkoviljelyä lukuun ottamatta kaikissa lisääntymistä koskevissa käytännöissä on sovellettava luonnonmukaista tuotantotapaa.

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.4.2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.4.2. Sellaisen kasvien lisäysaineiston käyttö, jota ei ole saatu luonnonmukaisesta tuotannosta

1.4.2. Sellaisten siementen tai sellaisen kasvien lisäysaineiston käyttö, joita ei ole saatu luonnonmukaisesta tuotannosta

Kasvien lisäysaineistoa, jota ei ole saatu luonnonmukaisesta tuotannosta, voi käyttää ainoastaan, jos se on saatu tuotantoyksiköstä, joka on siirtymässä luonnonmukaiseen maatalouteen tai käyttö on perusteltua jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää tutkimuskäyttöä, pienimuotoista kenttätutkimusta tai geenivarojen säilyttämistä varten.

 

 

1.4.2.1. Jotta varmistetaan siementen ja kasvien lisäysaineiston saatavuus silloin, kun näitä tuotantopanoksia ei ole luonnonmukaisesti tuotettuina saatavilla, jäsenvaltiot voivat sallia sellaisten siementen ja sellaisen kasvien lisäysaineiston käytön, joita ei ole saatu luonnonmukaisesta tuotannosta. Tällöin on sovellettava 1.4.2.2 – 1.4.2.8 kohtaa.

 

1.4.2.2. Muita kuin luonnonmukaisia siemeniä ja siemenperunoita voidaan käyttää edellyttäen, että niitä ei käsitellä muilla kuin tämän asetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti siementen käsittelyyn hyväksytyillä kasvinsuojeluaineilla, jollei asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole määrännyt kemiallista käsittelyä neuvoston direktiivin 2000/29/EY1a mukaisesti kasvien terveyteen liittyvistä syistä kaikille jonkin lajin lajikkeille alueella, jolla siemeniä tai siemenperunoita on tarkoitus käyttää.

 

1.4.2.3. Jäsenvaltiot voivat siirtää 1.4.2.1. kohdassa tarkoitetun luvan myöntämistä koskevan tehtävän jollekin muulle julkishallinnon elimelle tai 3 artiklan 33 ja 34 kohdassa tarkoitetuille valvontaviranomaisille tai tarkastuslaitoksille.

 

1.4.2.4. Lupa käyttää muuten kuin luonnonmukaisesti tuotettuja siemeniä, kasvien lisäysaineistoa tai kasveja voidaan myöntää ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 

a) lajille, jota käyttäjä haluaa käyttää, ei ole rekisteröity lajikkeita 10 artiklassa tarkoitettuun tietokantaan;

 

b) yksikään toimittaja eli toimija, joka markkinoi siemeniä, kasvien lisäysaineistoa tai kasveja muille toimijoille, ei pysty toimittamaan siemeniä, kasvien lisäysaineistoa tai kasveja ennen kylvämistä tai istuttamista, vaikka käyttäjä on tilannut siemenet, kasvien lisäysaineiston tai kasvit hyvissä ajoin;

 

c) lajiketta, jota käyttäjä haluaa käyttää, ei ole rekisteröity 10 artiklassa tarkoitettuun tietokantaan ja käyttäjä pystyy osoittamaan, ettei yksikään saman lajin rekisteröidyistä vaihtoehtoisista lajikkeista ole soveltuva ja että lupa on tämän vuoksi tärkeä hänen tuotantonsa kannalta.

 

1.4.2.5. Lupa on myönnettävä ennen kylvämistä.

 

1.4.2.6. Lupa voidaan myöntää ainoastaan yksittäisille käyttäjille yhden kauden ajaksi kerrallaan, ja lupien myöntämisestä vastaavan viranomaisen tai laitoksen on rekisteröitävä hyväksytyt siementen, kasvien lisäysaineiston tai kasvien määrät.

 

1.4.2.7. Lupa voidaan myöntää ainoastaan kausina, joiden osalta 10 artiklassa tarkoitettu tietokanta on saatettu vuosittain ajan tasalle kussakin jäsenvaltiossa.

 

1.4.2.8. Luonnonmukaisten siementen käytön lisäämiseksi unionissa jokainen jäsenvaltio julkaisee 10 artiklassa tarkoitetun tietokannan internet-sivustolla kansallisen luettelon siemenistä, kasvien lisäysaineistosta ja kasveista, joita voidaan käyttää vain luonnonmukaisina. Kyseisessä luettelossa on määritettävä ne lajit ja alalajit, joiden osalta on vahvistettu, että luonnonmukaisesta tuotannosta saatuja siemeniä, kasvien lisäysaineistoja ja kasveja on saatavilla riittävästi ja että kyseisiä lajeja ja alalajeja on siksi käytettävä ainoastaan luonnonmukaisina.

 

__________________

 

1a Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

Tarkistus    288

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.5.2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.5.2. Maaperän hedelmällisyyttä ja biologista aktiivisuutta on pidettävä yllä ja parannettava muun muassa palkokasvien ja muun viherlannoituskasvuston monivuotisella viljelykierrolla ja luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin olevan mieluiten kompostoidun karjanlannan tai orgaanisen aineksen käytöllä.

1.5.2. Maaperän hedelmällisyyttä ja biologista aktiivisuutta on pidettävä yllä ja parannettava maaperän muokkauksella ja muun muassa palkokasvien, joiden käyttö on pakollista viljelykierron pääkasvina tai peitekasvina, ja muun viherlannoituskasvuston monivuotisella viljelykierrolla ja luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin olevan mieluiten kompostoidun karjanlannan tai orgaanisen aineksen käytöllä.

Tarkistus    289

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.5.4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Maatilalla käytettävän neuvoston direktiivissä 91/676/EEC67 määritellyn karjanlannan kokonaismäärä ei saa ylittää 170:tä kilogrammaa typpeä vuodessa käytettyä maatalousmaan hehtaaria kohden. Tätä enimmäismäärää sovelletaan ainoastaan karjanlannan, kuivatun lannan, siipikarjan dehydratoidun lannan, kompostoidun eläinten kiinteän ulosteen, siipikarjan lanta mukana lukien, kompostoidun karjanlannan ja eläinten nestemäisen ulosteen käyttöön.

1.5.4 Lohkolla käytettävän neuvoston direktiivissä 91/676/EEC67 määritellyn karjanlannan kokonaismäärä ei saa ylittää 170:tä kilogrammaa typpeä vuodessa käytettyä maatalousmaan hehtaaria kohden. Tätä enimmäismäärää sovelletaan ainoastaan karjanlannan, kuivatun lannan, siipikarjan dehydratoidun lannan, kompostoidun eläinten kiinteän ulosteen, siipikarjan lanta mukana lukien, kompostoidun karjanlannan ja eläinten nestemäisen ulosteen käyttöön. Katetussa vihannestuotannossa koko katetulla alueella käytettävän karjanlannan kokonaismäärä ei saa ylittää 240:tä kilogrammaa typpeä vuodessa hehtaaria kohden.

__________________

__________________

67 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1).

67 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1).

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.5.6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.5.6. Maaperän yleiskunnon ja maaperän tai viljelykasvien ravinnepitoisuuden parantamiseksi voidaan käyttää asianmukaisia mikro-organismivalmisteita.

1.5.6. Maaperän yleiskunnon ja maaperän tai viljelykasvien ravinnepitoisuuden parantamiseksi voidaan käyttää asianmukaisia mikro-organismivalmisteita ja biohiiltä.

Perustelu

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.5.8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1.5.8 a. Biodynaamisten preparaattien käyttö on sallittua.

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.5.8 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1.5.8 b. Lannoituskastelun käyttö on kiellettyä.

Tarkistus    293

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.6.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.6.1. Tuholaisten ja rikkakasvien aiheuttamia vahinkoja on ehkäistävä pääasiassa

1.6.1. Tuholaisten, rikkakasvien ja tautien aiheuttamia vahinkoja on ehkäistävä pääasiassa

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.6.1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– maaperän insolaation ja matalan höyrykäsittelyn kaltaisilla lämpöprosesseilla (enintään 10 cm:n syvyyteen).

– maaperän insolaation ja (yksinomaan suojattujen kasvustojen osalta) matalan höyrykäsittelyn kaltaisilla lämpöprosesseilla.

Perustelu

Höyrykäsittely olisi sallittava vain, kun kyse on suojatuista kasvustoista. On hyvin vaikea valvoa 10 cm:n syvyyttä, riittää kun syvyys on ”matala”.

Tarkistus    295

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.6.2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.6.2. Jos kasveja ei voida asianmukaisesti suojella tuholaisilta 1.6.1 kohdassa säädetyillä toimenpiteillä tai jos viljelmät ovat todistettavasti vaarassa, voidaan käyttää ainoastaan sellaisia tuotteita, joiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu 19 artiklan nojalla, ja ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen.

1.6.2. Jos kasveja ei voida asianmukaisesti suojella tuholaisilta, rikkakasveilta ja taudeilta 1.6.1 kohdassa säädetyillä toimenpiteillä tai jos viljelmät ovat todistettavasti vaarassa, voidaan käyttää ainoastaan sellaisia tuotteita, joiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu 19 artiklan nojalla, ja ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen. Toimijoiden on säilytettävä asiakirjat, joilla osoitetaan tarve käyttää tällaisia tuotteita.

Tarkistus    296

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.6.3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.6.3. Pyydyksissä ja haihduttimissa, feromonihaihduttimia lukuun ottamatta, käytettävien tuotteiden osalta on estettävä aineiden leviäminen ympäristöön sekä näiden aineiden ja viljelykasvien joutuminen kosketuksiin toistensa kanssa. Pyydykset on kerättävä käytön jälkeen ja hävitettävä turvallisesti.

1.6.3. Pyydyksissä ja haihduttimissa, feromonihaihduttimia lukuun ottamatta, käytettävien tuotteiden osalta on estettävä aineiden leviäminen ympäristöön sekä näiden aineiden ja viljelykasvien joutuminen kosketuksiin toistensa kanssa. Kaikki pyydykset, myös feromonipyydykset, on kerättävä käytön jälkeen ja hävitettävä turvallisesti.

Tarkistus    297

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 1.7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kasvintuotannossa voi puhdistuksessa ja desinfioinnissa käyttää ainoastaan sellaisia puhdistus- ja desinfiointituotteita, joiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu 19 artiklan nojalla.

Kasvintuotannossa saa käyttää puhdistus- ja desinfiointiaineita vain, jos niiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu 19 artiklan nojalla.

Tarkistus    298

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 2.2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Toimijoiden on säilytettävä asianomaisia lohkoja ja niiltä saadun sadon määriä koskevat asiakirjat.

Tarkistus    299

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.1. Jos karjankasvatusta harjoittava viljelijä ei hallinnoi maatalousmaata eikä ole tehnyt kirjallista yhteistyösopimusta toisen viljelijän kanssa, kotieläintuotanto, jolla ei ole yhteyttä maahan, on kielletty.

1.1. Mehiläishoitoa lukuun ottamatta kotieläintuotanto, jolla ei ole yhteyttä maahan ja jossa karjaa hoitava toimija ei hallinnoi maatalousmaata eikä/tai ei ole tehnyt kirjallista yhteistyösopimusta toisen toimijan kanssa liitteessä II olevan I osan 1.5.4 kohdan mukaisesti, on kielletty.

Tarkistus    300

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.2.1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.2.1. Siirtymävaihe voi alkaa aikaisintaan silloin kun viljelijä on ilmoittanut toiminnastaan toimivaltaisille viranomaisille ja saattanut maatilansa valvontajärjestelmän alaisuuteen tämän asetuksen mukaisesti.

1.2.1. Siirtymävaihe voi alkaa aikaisintaan silloin kun viljelijä tai toimija on ilmoittanut toiminnastaan toimivaltaisille viranomaisille ja saattanut maatilansa valvontajärjestelmän alaisuuteen tämän asetuksen mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon esimerkiksi vesiviljelyä harjoittavat toimijat.

Tarkistus    301

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.2.2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.2.2. Eläintuotantotyypin mukaiset siirtymävaiheet esitetään 2 kohdassa.

1.2.2. Jos kyse on laitumien tai muun eläinten rehuksi käytettävän tai eläimiä varten käytettävän maa-alan muusta kuin samanaikaisesta siirtämisestä, sovelletaan 2 kohdassa esitettyjä eläintuotantotyypin mukaisia siirtymävaiheita.

Tarkistus    302

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.2.4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.2.4. Eläimiä ja eläintuotteita voidaan pitää siirtymävaiheen lopussa luonnonmukaisina, jos koko tuotantoyksikkö, mukaan lukien kotieläimet, laitumet ja muu eläinten rehuksi käytettävä maa-ala, siirtyy luonnonmukaiseen tuotantoon samanaikaisesti.

1.2.4. Eläimiä ja niiden jälkeläisiä, laitumia ja/tai eläinten rehuksi käytettävää maa-alaa koskevan siirtymävaiheen kokonaispituus voidaan lyhentää 24 kuukauteen, mikäli eläimet on ruokittu pääasiassa luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymässä olevan tuotantoyksikön tuotteilla.

Perustelu

Teksti on otettu voimassa olevasta komission asetuksesta (EY) N:o 889/2008.

Tarkistus    303

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.3.1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.3.1. Luonnonmukaisten kotieläinten on oltava luonnonmukaista tuotantoa harjoittavalla tilalla syntyneitä ja kasvatettuja.

1.3.1. Luonnonmukaisten kotieläinten on oltava luonnonmukaista tuotantoa harjoittavalla tilalla syntyneitä tai kuoriutuneita ja kasvatettuja.

 

Jos olosuhteet ovat 11 artiklan 1 kohdan mukaiset ja toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu etukäteen hyväksyntä, kun parvi muodostetaan ensimmäistä kertaa, sitä uudistetaan tai se perustetaan uudelleen eikä luonnonmukaisesti kasvatettua siipikarjaa ole saatavilla riittävästi, siipikarjan luonnonmukaiseen tuotantoyksikköön voidaan tuoda muulla tavalla kuin luonnonmukaisesti kasvatettua siipikarjaa edellyttäen, että munantuotantoon tarkoitetut kananuorikot ja lihantuotantoon tarkoitettu siipikarja ovat alle kolmen vuorokauden ikäisiä.

 

Tällaisia eläimiä ja niistä peräisin olevia tuotteita voidaan pitää luonnonmukaisina tämän liitteen II osassa olevassa 2.4.1 kohdassa tarkoitetun siirtymävaiheen jälkeen.

Tarkistus    304

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.3.3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) rotujen valinnan on myös osaltaan estettävä eläinten kärsimystä ja vähennettävä typistystarvetta.

d) rotujen valinnan on varmistettava eläinten hyvinvoinnin korkea taso ja myös osaltaan estettävä eläinten kärsimystä ja vähennettävä typistystarvetta.

Perustelu

Tekstin selvennys on otettu voimassa olevasta neuvoston asetuksesta (EY) N:o 834/2007.

Tarkistus    305

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.3.4–1.3.4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

1.3.4. Rotujen tai linjojen valinnassa on otettava huomioon eläinten kyky sopeutua paikallisiin olosuhteisiin ilman että niiden hyvinvointi, elinvoimaisuus ja taudinvastustuskyky heikkenevät. Lisäksi eläinten rodut tai linjat on valittava siten, että vältetään joitakin voimaperäisessä tuotannossa käytettyjä rotuja tai linjoja, joihin liittyy erityisiä sairauksia tai terveysongelmia (esimerkiksi sikaeläinten stressialttius, PSE-syndrooma (PSE-liha), äkillinen kuolema, äkilliset luomiset, keisarinleikkauksia vaativat vaikeat poikimiset jne.). Etusijalle on asetettava alkuperäisrodut ja -linjat.

1.3.4. Rotujen tai linjojen valinnassa on otettava huomioon eläinten kyky sopeutua paikallisiin olosuhteisiin ilman että niiden hyvinvointi, elinvoimaisuus ja taudinvastustuskyky heikkenevät. Lisäksi eläinten rodut tai linjat on valittava siten, että vältetään joitakin voimaperäisessä tuotannossa käytettyjä rotuja tai linjoja, joihin liittyy erityisiä sairauksia tai terveysongelmia (esimerkiksi sikaeläinten stressialttius, PSE-syndrooma (PSE-liha), äkillinen kuolema, äkilliset luomiset, keisarinleikkauksia vaativat vaikeat poikimiset jne.). Etusijalle on asetettava alkuperäisrodut ja -linjat.

 

Harvinaisten ja/tai alkuperäisten uhanalaisten lajien säilyttämistä on kannustettava.

 

1.3.4 a. Komissio määrittää kaikkien lihotettavien eläinten, broilerit ja kalkkunat mukaan lukien, keskimääräisen kasvu- ja tuotantoasteen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tarvittaessa käytetään indikaattoreita, joiden avulla arvioidaan ja vahvistetaan rotujen kestävyys ja sopivuus luonnonmukaiseen tuotantoon. Tällaisiin indikaattoreihin kuuluu kaikkien rotujen keskimääräinen kasvuaste ja kaikkien munia ja maitoa tuottavien rotujen keskimääräinen tuotantoaste kunkin lajin kasvatuksen kestoa koskevien sääntöjen mukaisesti (esimerkiksi teurastusta edeltävä siipikarjan kasvatuksen kesto).

 

1.3.4 b. Tiedot luonnonmukaisessa maataloudessa käytetyistä roduista on säilytettävä sitä varten tarkoitetussa tietokannassa, jonka komissio perustaa edistämään rotujen käytön ja niiden saatavuutta koskevien tietojen avoimuutta, mukaan lukien niiden sopeutuvuus paikallisiin olosuhteisiin.

 

1.3.4 c. Jalostussääntöjen asianmukaista soveltamista ja täytäntöönpanoa on helpotettava tarvittaessa maaseudun kehittämistuen ja luonnonmukaisen tuotannon tulevaisuutta Euroopan unionissa koskevan komission toimintasuunnitelman avulla.

Tarkistus    306

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.3.5–1.3.5 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1.3.5 a. Poiketen siitä, mitä 1.3.1 kohdassa on säädetty, karjaa ensimmäistä kertaa perustettaessa on muut kuin luonnonmukaisesti kasvatetut nuoret nisäkkäät kasvatettava luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisesti heti, kun ne on vieroitettu. Lisäksi on sovellettava seuraavia rajoituksia siitä päivästä lähtien, jona eläimet tuodaan karjaan:

 

a) puhvelien, vasikoiden ja varsojen on oltava alle kuuden kuukauden ikäisiä;

 

b) karitsojen ja kilien on oltava alle 60 vuorokauden ikäisiä;

 

c) porsaiden on oltava alle 35 kilogramman painoisia.

 

Tässä kohdassa säädetyn poikkeuksen soveltaminen lopetetaan vaiheittain luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinten saatavuuden mukaisesti.

 

1.3.5 b. Karjan uudistamisessa käytettävät muut kuin luonnonmukaisesti kasvatetut täysikasvuiset urospuoliset ja poikimattomat naaraspuoliset nisäkkäät on kasvatettava karjaan tuomisen jälkeen luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisesti. Lisäksi naaraspuolisten nisäkkäiden lukumäärään sovelletaan seuraavia vuosikohtaisia rajoitteita:

 

a) enintään 10 prosenttia täysikasvuisista hevosista tai naudoista, puhveli- ja biisonilajit mukaan luettuina, ja 20 prosenttia täysikasvuisista sioista, lampaista ja vuohista, saa olla naaraspuolisia eläimiä;

 

b) niiden yksiköiden osalta, joissa on alle kymmenen hevos- tai nautaeläintä tai alle viisi sika-, lammas- tai vuohieläintä, edellä mainitussa uudistamisessa on rajoituttava enintään yhteen eläimeen vuotta kohden.

 

Tässä kohdassa säädetyn poikkeuksen soveltaminen lopetetaan vaiheittain luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinten saatavuuden mukaisesti

 

a) kun kotieläintuotannossa käynnistetään uudenlainen erikoistuminen, tai

 

b) kun rodut ovat uhanalaisia kasvatuksesta luopumisen vuoksi komission asetuksen (EY) N:o 1974/20061a liitteen IV mukaisesti.

 

Tällaisia eläimiä ja niistä peräisin olevia tuotteita voidaan pitää luonnonmukaisina tämän liitteen II osassa olevassa 1.2 kohdassa tarkoitetun siirtymävaiheen jälkeen.

 

1.3.5 c. Edellä 1.3.5 b kohdassa tarkoitettuja prosenttilukuja on mahdollista korottaa enintään 40 prosenttiin toimivaltaisen viranomaisen ennalta antamalla luvalla seuraavissa tapauksissa:

 

a) tilan merkittävä laajentaminen,

 

b) rodun vaihtaminen.

 

1.3.5 d. Mehiläistarhojen uudistamista varten luonnonmukaiseen tuotantoyksikköön voidaan liittää vuosittain 20 prosenttia sellaisia kuningattaria ja mehiläisparvia, jotka eivät ole luonnonmukaisesti kasvatettuja, edellyttäen että kuningattaret ja mehiläisparvet sijoitetaan pesiin, joiden hunajakakut tai vahapohjukkeet ovat peräisin luonnonmukaisista tuotantoyksiköistä. Vuosittain voidaan joka tapauksessa korvata yksi mehiläisparvi tai kuningatar.

 

__________________

 

1a Komission asetus (EY) N:o 1974/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 15).

Perustelu

Eritelmät on otettu voimassa olevasta komission asetuksesta (EY) N:o 889/2008.

Tarkistus    307

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.4.1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kotieläimiä on ruokittava eläimen ravitsemukselliset tarpeet sen eri kehitysvaiheissa täyttävällä luonnonmukaisella rehulla. Rajoitettu ruokinta ei ole sallittua kotieläintuotannossa;

b) kotieläimiä on ruokittava eläimen ravitsemukselliset tarpeet sen eri kehitysvaiheissa laadullisesti ja määrällisesti täyttävällä luonnonmukaisella rehulla. Rajoitettu ruokinta ei ole sallittua kotieläintuotannossa. Osa annoksesta saa sisältää luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymässä olevilta tiloilta peräisin olevaa rehua. Poiketen siitä, mitä 17 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa säädetään tuotantosäännöistä, kun luonnonmukaisia maatilan tuotantopanoksia ei ole saatavilla, jos yksinomaan luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin olevan valkuaisrehun saanti sioille ja siipikarjalle osoittautuu viljelijälle mahdottomaksi, muiden kuin luonnonmukaisten valkuaisrehujen sallittu enimmäisosuus 12 kuukauden jaksossa on näillä lajeilla enintään 5 prosenttia, ja osuutta on pienennettävä luonnonmukaisten rehujen saatavuuden mukaisesti. Maatalousperäisen rehun kuiva-aineen prosenttiosuus on laskettava.

Tarkistus    308

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.4.1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) lihotusmenetelmät on voitava keskeyttää missä tahansa kasvatuksen vaiheessa. Pakkosyöttö on kielletty;

d) pakkosyöttö on kielletty;

Tarkistus    309

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.4.1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) vieroittamattomia eläimiä on ruokittava mieluiten emän maidolla tietty vähimmäisaika;

g) vieroittamattomia eläimiä on ruokittava mieluimmin emän maidolla kuin luonnollisella maidolla tietty vähimmäisaika;

Perustelu

Sanamuoto otettu voimassa olevasta neuvoston asetuksesta (EY) N:o 834/2007: komission ehdotuksessa sallitaan myös maidonkorvikkeen käyttö.

Tarkistus    310

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.4.1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a) muita kuin luonnonmukaisia kasviperäisiä rehuaineita, eläin- ja kivennäisperäisiä rehuaineita, rehun lisäaineita, eräitä eläinten ruokinnassa käytettyjä tuotteita ja valmistuksen apuaineita saa käyttää vain, jos niiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu 19 artiklan nojalla ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus    311

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.4.2.1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) yhteislaidunta hoidetaan täysin tämän asetuksen mukaisesti;

a) laiduntamiseen käytettyä yhteislaidunta ei ole käsitelty vähintään kolmeen vuoteen tuotteilla, joita ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa.

 

Tätä ehtoa ei sovelleta laajoihin laidunmaihin, joilla eläimet eivät oleskele yli 150 päivää vuodessa;

Tarkistus    312

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.4.2.1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) asianomaista maata käyttävät muut kuin luonnonmukaiset eläimet tulevat tuotantojärjestelmästä, joka vastaa jotakin asetuksen (EU) N:o 1305/201369 28 ja 30 artiklassa säädetyistä tuotantojärjestelmistä;

Poistetaan.

__________________

 

69 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

 

Tarkistus    313

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.4.2.2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.4.2.2. Harjoitettaessa vuodenaikojen mukaista siirtymistä laitumelta toiselle eläimet voivat laiduntaa myös muulla kuin luonnonmukaisella maalla, kun ne siirretään jalan laitumelta toiselle. Muuta kuin luonnonmukaista rehua eli heinää ja muita kasveja, joita eläimet laiduntavat, sallitaan syötävän meno- ja tulomatkoilla yhteensä enintään 35 päivän ajan.

1.4.2.2. Harjoitettaessa vuodenaikojen mukaista siirtymistä laitumelta toiselle eläimet voivat laiduntaa myös muulla kuin luonnonmukaisella maalla, kun ne siirretään jalan laitumelta toiselle. Muun kuin luonnonmukaisen rehun eli heinän ja muiden kasvien, joita eläimet laiduntavat, osuus saa olla enintään 20 prosenttia vuotuisesta kokonaisannoksesta. Kyseinen luku lasketaan maatalousperäisen rehun kuiva-aineen prosenttiosuutena.

Tarkistus    314

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.4.2.2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Toimijoiden on pidettävä kirjaa 1.4.2 kohdassa tarkoitettujen säännösten käytöstä.

Tarkistus    315

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.4.3.1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.4.3.1. Kun kyseessä on siirtymävaiheessa oleva tila, karjalle syötetystä rehun keskimääräisestä kokonaismäärästä 15 prosenttia saa olla peräisin laiduntamisesta sellaisilla tilan omilla pysyvillä laitumilla, monivuotisilla rehulohkoilla tai valkuaiskasviviljelmillä, jotka on kylvetty ensimmäisenä siirtymävuonna luonnonmukaisen tuotantotavan mukaisesti, taikka niistä saadusta sadosta. Ensimmäisen siirtymävuoden rehua ei saa käyttää luonnonmukaisen jalostetun rehun tuotannossa. Käytettäessä sekä siirtymävaiheen rehuja että ensimmäisen siirtymävuoden lohkojen rehuja näiden rehujen yhteenlaskettu prosenttiosuus ei saa ylittää 1.4.3.2 kohdassa vahvistettuja enimmäisprosenttiosuuksia.

1.4.3.1. Rehuannos voi sisältää keskimäärin enintään 25 prosenttia siirtymävaiheen rehuja. Jos siirtymävaiheen rehut ovat peräisin omaan tilaan kuuluvasta siirtymävaiheessa olevasta yksiköstä, kyseinen osuus voidaan korottaa 100 prosenttiin.

Tarkistus    316

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.4.3.2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.4.3.2. Luonnonmukaisilla tiloilla rehuannos voi sisältää keskimäärin enintään 20 prosenttia siirtymävaiheen rehua, joka on saatu toisesta siirtymävuodesta alkaen. Siirtymävaiheessa olevilla tiloilla kyseisen prosenttiosuuden voi nostaa sataan, jos siirtymävaiheen rehu on peräisin asianomaiselta tilalta.

1.4.3.2. Karjalle syötetystä rehujen keskimääräisestä kokonaismäärästä 30 prosenttia saa olla peräisin laiduntamisesta luonnonmukaisen tuotantotavan mukaisilla ensimmäisen siirtymävuoden pysyvillä laitumilla, monivuotisilla rehulohkoilla tai valkuaiskasviviljelmillä taikka niistä saadusta sadosta, jos ne kuuluvat omaan tilaan eivätkä ole kuuluneet kyseisen tilan luonnonmukaisen tuotannon yksikköön viimeisten viiden vuoden aikana. Käytettäessä sekä siirtymävaiheen rehuja että ensimmäisen siirtymävuoden lohkojen rehuja näiden rehujen yhteenlaskettu prosenttiosuus ei saa ylittää 1.4.3.1 kohdassa vahvistettuja enimmäisprosenttiosuuksia.

Tarkistus    317

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.4.4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Luonnonmukaisen rehun jalostuksessa ja luonnonmukaisten eläinten ruokinnassa saa käyttää ainoastaan luonnonmukaisia eläinperäisiä rehuaineita sekä sellaisia rehuaineita ja rehun lisäaineita, joiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu 19 artiklan nojalla.

Luonnonmukaisen rehun jalostuksessa ja luonnonmukaisten eläinten ruokinnassa saa käyttää ainoastaan luonnonmukaisia kasvi- ja eläinperäisiä rehuaineita, selkärangattomista eläimistä peräisin olevia rehuaineita, luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin olevia käymistuotteita sekä sellaisia rehuaineita ja rehun lisäaineita, joiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu 19 artiklan nojalla.

 

Muun kuin luonnonmukaisen valkuaisrehun käyttö on sallittu edellyttäen, että

 

i) rehua ei ole saatavilla luonnonmukaisena;

 

ii) se on tuotettu tai valmistettu ilman kemiallisia liuottimia; ja

 

iii) sen käyttö rajoitetaan sikoihin ja siipikarjaan ja tiettyihin kehitysvaiheisiin (enintään 35 kiloa painavat porsaat ja nuori siipikarja) sekä tiettyihin valkuaisyhdisteisiin.

 

Tässä poiketaan siitä, mitä 17 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään tuotantosäännöistä, kun luonnonmukaisia maatilan tuotantopanoksia ei ole saatavilla. Jos yksinomaan luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin olevan valkuaisrehun saanti sioille ja siipikarjalle osoittautuu viljelijälle mahdottomaksi, muiden kuin luonnonmukaisten valkuaisrehujen sallittu enimmäisosuus 12 kuukauden jaksossa on näillä lajeilla enintään 5 prosenttia, ja osuutta on pienennettävä luonnonmukaisten rehujen saatavuuden mukaisesti.

 

Muiden kuin luonnonmukaisten mausteiden, yrttien ja melassien käyttö on sallittu edellyttäen, että

 

i) niitä ei ole saatavilla luonnonmukaisena;

 

ii) ne on tuotettu tai valmistettu ilman kemiallisia liuottimia; ja

 

iii) niiden käyttö on rajoitettu 1 prosenttiin tietyn lajin rehuannoksesta, joka lasketaan vuosittain prosenttiosuutena maatalousperäisten rehujen sisältämästä kuiva-aineesta. Tässä poiketaan siitä, mitä 17 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään tuotantosäännöistä, kun luonnonmukaisia maatilan tuotantopanoksia ei ole saatavilla, tapauksissa, joissa mausteiden, yrttien ja melassien saanti yksinomaan luonnonmukaisesta tuotannosta osoittautuu viljelijälle mahdottomaksi. Osuutta pienennetään luonnonmukaisten mausteiden, yrttien ja melassien saatavuuden mukaisesti.

 

Kestävästä kalastuksesta saatujen tuotteiden käyttö on sallittu edellyttäen, että

 

i) ne on tuotettu tai valmistettu ilman kemiallisia liuottimia;

 

ii) niitä käytetään vain muiden kuin kasvinsyöjien ruokinnassa; ja

 

iii) kalaproteiinihydrolysaattia käytetään ainoastaan nuorten eläinten ruokintaan.

 

Tässä poiketaan siitä, mitä 17 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään tuotantosäännöistä, kun luonnonmukaisia maatilan tuotantopanoksia ei ole saatavilla, tapauksissa, joissa kestävästä kalastuksesta saatujen tuotteiden saanti yksinomaan luonnonmukaisesta tuotannosta osoittautuu viljelijälle mahdottomaksi. Osuutta pienennetään kestävästä kalastuksesta saatujen tuotteiden saatavuuden mukaisesti.

Tarkistus    318

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.5.1.3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1.5.1.3 a. Kemiallisesti syntetisoiduista allopaattisista molekyyleistä valmistettujen tunnistimien käyttö on kielletty.

Tarkistus    319

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.5.2.2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.5.2.2. Tautien hoitoon on ryhdyttävä välittömästi eläimen kärsimyksen estämiseksi; kemiallisesti syntetisoituja allopaattisia eläinlääkkeitä, myös antibiootteja, voidaan käyttää tarvittaessa ja tiukoin edellytyksin eläinlääkärin vastuulla, jos fytoterapeuttisten, homeopaattisten ja muiden tuotteiden käyttö ei tule kyseeseen. Erityisesti on määriteltävä rajoituksia hoitokertojen ja varoaikojen osalta.

1.5.2.2. Tautien hoitoon on ryhdyttävä välittömästi eläimen kärsimyksen estämiseksi; kemiallisesti syntetisoituja allopaattisia eläinlääkkeitä, myös antibiootteja, voidaan käyttää tarvittaessa eläinlääkärin vastuulla, jos fytoterapeuttisten, homeopaattisten ja muiden tuotteiden käyttö ei tule kyseeseen. Erityisesti on määriteltävä rajoituksia hoitokertojen ja varoaikojen osalta.

Perustelu

Eläinlääkärien ammatilliset velvoitteet takaavat tiukat edellytykset.

Tarkistus    320

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.5.2.4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.5.2.4. Lukuun ottamatta rokotteita, loiskäsittelyjä ja pakollisia taudinhävittämisohjelmia, kun eläimelle tai kasvatuserälle annetaan yli kolme kemiallisesti syntetisoitujen allopaattisten eläinlääkkeiden, antibiootit mukaan lukien, avulla suoritettavaa hoitokertaa 12 kuukaudessa tai useampi kuin yksi hoitokerta, jos eläimen tuotantoelinkaari on alle vuoden mittainen, kyseisiä eläimiä tai niistä peräisin olevia tuotteita ei saa myydä luonnonmukaisina tuotteina, ja eläimiin on sovellettava 1.2 ja 2 kohdassa määriteltyjä siirtymävaiheita.

1.5.2.4. Lukuun ottamatta rokotteita, loiskäsittelyjä, fytoterapeuttisia ja homeopaattisia tuotteita ja pakollisia taudinhävittämisohjelmia, kun eläimelle tai kasvatuserälle annetaan yli kolme kemiallisesti syntetisoitujen allopaattisten eläinlääkkeiden, antibiootit mukaan lukien, avulla suoritettavaa hoitokertaa 12 kuukaudessa tai useampi kuin yksi hoitokerta, jos eläimen tuotantoelinkaari on alle vuoden mittainen, kyseisiä eläimiä tai niistä peräisin olevia tuotteita ei saa myydä luonnonmukaisina tuotteina, ja eläimiin on sovellettava 1.2 ja 2 kohdassa määriteltyjä siirtymävaiheita.

Tarkistus    321

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.5.2.5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.5.2.5. Eläimelle normaaleissa käyttöolosuhteissa allopaattisen eläinlääkkeen avulla suoritetun viimeisen hoitokerran jälkeen noudatettava varoaika ennen kuin kyseisestä eläimestä voidaan valmistaa luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita on kaksinkertainen direktiivin 2001/82/EY 11 artiklassa tarkoitettuun varoaikaan nähden tai, jos varoaikaa ei ole asetettu, 48 tuntia.

1.5.2.5. Eläimelle normaaleissa käyttöolosuhteissa kemiallisesti syntetisoidun allopaattisen eläinlääkkeen avulla suoritetun viimeisen hoitokerran jälkeen noudatettava varoaika ennen kuin kyseisestä eläimestä voidaan valmistaa luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita on kaksinkertainen direktiivin 2001/82/EY 11 artiklassa tarkoitettuun varoaikaan nähden ja vähintään 48 tuntia.

Tarkistus    322

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.6.5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.6.5. Ulkojaloittelualueet voivat olla osittain katettuja. Katoksia ei pidetä ulkojaloittelualueina.

1.6.5. Ulkojaloittelualueet voivat olla osittain katettuja. Katoksia pidetään ulkojaloittelualueina ainoastaan siitoslintujen ja alle 18 viikon ikäisten kananuorikoiden osalta.

Tarkistus    323

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.7.3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.7.3. Kotieläimillä on oltava sääolojen ja maanpinnan tilan salliessa jatkuva pääsy ulkojaloittelualueelle, mieluiten laitumelle, paitsi jos unionin lainsäädännön perusteella määrätään ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun liittyviä rajoituksia ja velvoitteita.

1.7.3. Kasvinsyöjillä on oltava sääolojen ja maanpinnan tilan salliessa päivällä jatkuva pääsy ulkojaloittelualueelle, myös ulkona oleviin karsinoihin tai laitumelle, jos se on asianomaisen lajin osalta suotavaa, paitsi jos unionin lainsäädännön perusteella määrätään ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun liittyviä rajoituksia ja velvoitteita.

 

Jos sääolot, vuodenaika ja maanpinnan tila eivät salli pääsyä laitumelle, kotieläimillä on oltava aiheellisissa tapauksissa päivällä pääsy ulkojaloittelualueille liikuntaa saadakseen, paitsi jos se ei edistä kyseisten eläinten hyvinvointia tai jos unionin lainsäädännön perusteella määrätään ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun liittyviä rajoituksia ja velvoitteita.

Tarkistus    324

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.7.6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.7.6. Kotieläinten pitäminen kytkettynä tai eristyksissä on kiellettyä; yksittäistä eläintä voidaan kuitenkin pitää kytkettynä tai eristyksissä rajoitetun ajan ja siltä osin kuin se on perusteltua eläinlääkinnällisistä syistä. Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan pitää nautakarjaa mikrotiloilla kytkettynä, jos karjaa ei ole mahdollista pitää sen käyttäytymistarpeiden kannalta sopivissa ryhmissä edellyttäen, että se pääsee laitumelle laidunkaudella ja sillä on vähintään kahdesti viikossa pääsy ulkojaloittelualueille, jos laiduntaminen ei ole mahdollista.

1.7.6. kotieläinten pitäminen kytkettynä tai eristyksissä on kiellettyä; yksittäistä eläintä voidaan kuitenkin pitää kytkettynä tai eristyksissä rajoitetun ajan ja siltä osin kuin se on perusteltua turvallisuuteen, eläinsuojeluun tai eläinlääkintään liittyvistä syistä. Kotieläinten pitäminen eristyksissä voidaan sallia rajoitetun ajan mutta vain työntekijöiden turvallisuuden vaarantumisen vuoksi tai eläinten hyvinvointiin liittyvistä syistä. Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa sääolojen ja maanpinnan tilan salliessa luvan pitää nautakarjaa mikrotiloilla ja syrjäisillä alueilla päivällä kytkettynä edellyttäen, että se pääsee laitumelle laidunkaudella, paitsi jos unionin lainsäädännön perusteella määrätään ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun liittyviä rajoituksia ja velvoitteita, ja edellyttäen, että sillä on vähintään kahdesti viikossa pääsy ulkojaloittelualueille, jos laiduntaminen ei ole mahdollista.

Tarkistus    325

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.7.8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.7.8. Eläimille ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä niiden koko elinaikana, mihin luetaan myös teurastushetki.

1.7.8. Harjoitettaessa luonnonmukaista tuotantoa tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti on otettava huomioon sen vaikutukset eläinten hyvinvointiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan mukaisesti, jotta eläimille ei aiheuteta vältettävissä olevaa kipua, tuskaa tai kärsimystä. Eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön kuten neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/20051a ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/20091b soveltamista on jatkettava ja se on pantava asianmukaisesti täytäntöön. Tämän asetuksen säännöt eivät saa olla päällekkäisiä niiden kanssa.

 

___________________

 

1a Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).

 

1b Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä (EUVL L 303, 18.11.2009, s. 1).

Tarkistus    326

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.7.8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1.7.8 a. Kaikkien luonnonmukaisia eläimiä kuljetuksen ja teurastuksen aikana käsittelevien ihmisten on saatava riittävä koulutus, jotta varmistetaan tässä asetuksessa esitettyjen sääntöjen asianmukainen soveltaminen, jota tuetaan näiden sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi suoritettavilla säännöllisillä tarkastuksilla.

Tarkistus    327

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.7.9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.7.9. Eläinten typistäminen on kielletty.

1.7.9. Eläinten typistäminen on kielletty. Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia siipikarjan nokan leikkaamisen kolmen ensimmäisen elinpäivän aikana, kuminauhojen kiinnittämisen lampaiden häntiin ja hännän leikkaamisen turvallisuuteen tai eläinten tai ihmisten terveyteen liittyvistä syistä tai karjan terveyden, hyvinvoinnin tai hygienian parantamiseksi. Nuorten nisäkkäiden kastraatio tai niiden sarvien poistaminen on hyväksyttävä vain jos toimenpide toteutetaan asianmukaisia anestesia- ja/tai kivunlievitysmenetelmiä noudattaen.

Tarkistus    328

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 1.7.12 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.7.12. Eläinten lastaaminen ja purkaminen on tehtävä pakottamatta eläimiä sähköisin apuvälinein. Rauhoittavien allopaattisten lääkkeiden käyttö ennen kuljetusta tai sen aikana on kielletty.

1.7.12. Eläinten lastaaminen ja purkaminen on tehtävä pakottamatta eläimiä sähköisin apuvälinein lukuun ottamatta poikkeustilanteita ja asetuksen (EY) N:o 1099/2009 liitteessä III olevan 1.9 kohdan säännösten mukaisesti. On vältettävä toisilleen tuntemattomien eläinten sekoittamista kuljetuksen aikana tai eläinsuojissa sekä tarpeetonta pitämistä eläinsuojassa yön yli. Sosiaaliset eläimet on pidettävä ryhmissä ja niiden on voitava liikkua ja kääntyä ympäri karsinoissa. Rauhoittavien allopaattisten lääkkeiden käyttö ennen kuljetusta tai sen aikana on kielletty.

Tarkistus    329

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.1.1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) lihantuotantoon käytettävien nautaeläinten osalta vähintään 12 kuukauden ajan ja joka tapauksessa vähintään kolmen neljäsosan ajan niiden eliniästä;

a) lihantuotantoon käytettävien nautaeläinten osalta vähintään 12 kuukauden ajan;

Perustelu

Näiden säännösten tarkoituksenmukaisuuden kannalta viittaus elinikään on poistettava lihantuotantoon käytettävien nautaeläinten osalta, kuten se on poistettu lammasten ja vuohien osalta.

Tarkistus    330

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.1.2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta eläinten rehusta vähintään 90 prosenttia on oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole mahdollista, oltava tuotettu yhteistyössä muiden saman alueen luonnonmukaisten tilojen kanssa;

d) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta eläinten rehusta vähintään 60 prosenttia on oltava ensisijaisesti peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole mahdollista, oltava siinä määrin kuin mahdollista tuotettu unionissa yhteistyössä muiden, 150 kilometrin säteellä omasta tilasta sijaitsevien luonnonmukaisten tilojen kanssa. Laskettaessa etäisyyttä saarilla ja rannikkoalueilla sijaitseviin tiloihin ei oteta huomioon vesiosuuksia. Tätä etäisyyteen liittyvää ehtoa ei sovelleta syrjäisimmillä alueilla sijaitseviin tiloihin.

 

Luonnonmukaisen rehun paikallista tuotantoa on kannustettava. Jäsenvaltiot voivat tätä tarkoitusta varten nostaa kyseistä osuutta luonnonmukaisen rehun saatavuudesta tiloilla ja alueella riippuen.

Tarkistus    331

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.1.2 kohta – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) vieroittamattomia nautaeläimiä, lammas- ja vuohieläimiä on ruokittava mieluiten emän maidolla vähintään 3 kuukauden ajan, kun kyseessä ovat nautaeläimet, ja vähintään 45 päivän ajan, kun kyseessä ovat lammas- ja vuohieläimet.

f) vieroittamattomia nautaeläimiä, lammas- ja vuohieläimiä on ruokittava mieluiten emän maidolla tai luonnollisella maidolla vähintään 3 kuukauden ajan, kun kyseessä ovat nautaeläimet, ja vähintään 45 päivän ajan, kun kyseessä ovat lammas- ja vuohieläimet.

Tarkistus    332

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.1.3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) kun vasikat käsitellään erikseen eläinlääkinnällisistä syistä, ne on säilytettävä tiloissa, joissa on kiinteä lattia ja olkikuivikkeet. Vasikan pitäisi pystyä kääntymään ympäri helposti ja makaamaan vaivatta täyspitkästi.

Tarkistus    333

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.2.2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta eläinten rehusta vähintään 90 prosenttia on oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole mahdollista, oltava tuotettu yhteistyössä muiden saman alueen luonnonmukaisten tilojen kanssa;

c) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta eläinten rehusta vähintään 60 prosenttia on oltava ensisijaisesti peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole mahdollista, oltava siinä määrin kuin mahdollista tuotettu unionissa yhteistyössä muiden, 150 kilometrin säteellä omasta tilasta sijaitsevien luonnonmukaisten tilojen kanssa. Laskettaessa etäisyyttä saarilla ja rannikkoalueilla sijaitseviin tiloihin ei oteta huomioon vesiosuuksia. Tätä etäisyyteen liittyvää ehtoa ei sovelleta syrjäisimmillä alueilla sijaitseviin tiloihin.

 

Luonnonmukaisen rehun paikallista tuotantoa on kannustettava. Jäsenvaltiot voivat tätä tarkoitusta varten nostaa kyseistä osuutta luonnonmukaisen rehun saatavuudesta tiloilla ja alueella riippuen.

Tarkistus    334

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.2.2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) hevoseläinten kasvatusmenetelmien on perustuttava laiduntamisen mahdollisimman laajaan hyödyntämiseen vuoden eri aikoina käytössä olevien laiduntamismahdollisuuksien mukaan. Hevoseläinten päivittäisannoksen sisältämästä kuiva-aineesta vähintään 60 prosenttia on oltava karkearehua tuore-, kuiva- tai säilörehuna;

d) hevoseläinten kasvatusmenetelmien on perustuttava laiduntamisen mahdollisimman laajaan hyödyntämiseen vuoden eri aikoina käytössä olevien laiduntamismahdollisuuksien mukaan. Jos karkearehun prosenttiosuutta ei voida nostaa, on sovellettava seuraavaa vähimmäissääntöä ja noudattaen samalla rotujen ravitsemus-, terveys- ja hyvinvointivaatimuksia: hevoseläinten päivittäisannoksen sisältämästä kuiva-aineesta vähintään 60 prosenttia on oltava karkearehua tuore-, kuiva- tai säilörehuna;

Tarkistus    335

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.2.2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) vieroittamattomia hevoseläimiä on ruokittava mieluiten emän maidolla vähintään 3 kuukauden ajan.

e) vieroittamattomia hevoseläimiä on ruokittava mieluiten emän maidolla emän imettämänä luonnolliseen vieroitusaikaan asti.

Tarkistus    336

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.2 a kohta (uusi)

Luokka tai laji

Eläinten enimmäismäärä hehtaaria kohden, joka vastaa 170 kilogrammaa typpeä vuodessa hehtaaria kohden

Naaraat ja niiden jälkeläiset

25

Kasvavat kaniinit

100

Urokset

25

Kaniinien eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet ovat seuraavat:

a) sisätilojen vähimmäispinta-ala kaniinia kohti (liikuteltavissa karsinoissa pidetyt kaniinit mukaan luettuina):

i) aikuiset kaniinit, uroskaniinit ja kantavana olevat ja imettävät naaraskaniinit mukaan luettuina: 0,4 m2;

ii) lihotuskaniinit: 0,15 m2;

b) ulkotilojen vähimmäispinta-ala kaniinia kohti (liikuteltavissa karsinoissa pidetyt kaniinit pois luettuina):

i) aikuiset kaniinit, uroskaniinit ja kantavana olevat ja imettävät naaraskaniinit mukaan luettuina: 5 m2;

ii) lihotuskaniinit: 5 m2;

c) ulkotilojen vähimmäispinta-ala kaniinia kohti liikuteltavissa karsinoissa pidettyjen kaniinien tapauksessa:

i) aikuiset kaniinit, uroskaniinit ja kantavana olevat ja imettävät naaraskaniinit mukaan luettuina: 5 m2;

ii) lihotuskaniinit: 0.4 m2.

Perustelu

Myös kaniineja varten olisi säädettävä erityisiä sääntöjä.

Tarkistus    337

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.3.2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole mahdollista, oltava tuotettu samalla alueella yhteistyössä muiden luonnonmukaisten tilojen tai rehualan toimijoiden kanssa;

a) vähintään 30 prosenttia on oltava ensisijaisesti peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole mahdollista, oltava siinä määrin kuin mahdollista tuotettu unionissa yhteistyössä muiden, 150 kilometrin säteellä omasta tilasta sijaitsevien luonnonmukaisten tilojen kanssa. Laskettaessa etäisyyttä saarilla ja rannikkoalueilla sijaitseviin tiloihin ei oteta huomioon vesiosuuksia. Tätä etäisyyteen liittyvää ehtoa ei sovelleta syrjäisimmillä alueilla sijaitseviin tiloihin.

 

Luonnonmukaisen rehun paikallista tuotantoa on kannustettava. Jäsenvaltiot voivat tätä tarkoitusta varten nostaa kyseistä osuutta luonnonmukaisen rehun saatavuudesta tiloilla ja alueella riippuen.

Tarkistus    338

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.3.2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) Jotta voidaan vastata luonnonmukaisen tuotannon sikojen olennaisiin ravitsemuksellisiin tarpeisiin, erityisesti olennaisiin proteiini- ja aminohappotarpeisin, ja kun viljelijä ei pysty hankkimaan proteiinipitoisia raaka-aineita, jotka on saatu yksinomaan luonnonmukaisesta rehutuotannosta, muiden kuin luonnonmukaisten proteiinipitoisten raaka-aineiden rajoitettu käyttö sallitaan sikoja ja siipikarjaa varten.

 

Muiden kuin luonnonmukaisten proteiinipitoisten raaka-aineiden enimmäisosuus rehussa 12 kuukauden aikana lajia kohti on 5 prosenttia.

 

Nämä luvut on laskettava vuosittain prosenttiosuutena maatalousperäisten rehujen sisältämästä kuiva-aineesta.

Tarkistus    339

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.3.3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) eläinsuojassa on oltava aina olkialusta, joka on riittävän suuri sen varmistamiseksi, että kaikki karsinan siat voivat asettua makuulle samanaikaisesti eniten tilaa vievällä tavalla;

Tarkistus    340

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.3.3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) emakot on pidettävä ryhmissä, lukuun ottamatta tiineysajan loppuvaihetta ja imetysvaihetta;

c) emakot on pidettävä ryhmissä, lukuun ottamatta tiineysajan loppuvaihetta ja imetysvaihetta, jolloin emakon on voitava liikkua vapaasti karsinassaan ja sitä pidetään kytkettynä vain lyhyitä aikoja.

 

Rajoittamatta olkia koskevien lisävaatimusten soveltamista emakoille on joitakin päiviä ennen odotettua porsimista annettava riittävästi olkia tai jotakin muuta sopivaa luonnonmateriaalia pesänrakennusta varten;

Tarkistus    341

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.3.4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Sikatuotantoyksiköiden koko rajoitetaan kaikissa tapauksissa 1 500 teurassikaan vuodessa tai 200 emakkoon tai vastaavaan sikaan, kun kyse on porsimiseen ja lihottamiseen keskittyvistä yksiköistä. Kutakin tuotantoyksikköä koskevat enimmäismäärät voidaan ylittää, jos rehusta 100 prosenttia on tuotettu omalla tilalla.

Perustelu

Tarkistus perustuu Ranskan maatalousministeriön asiakirjaan, jossa esitetään luonnonmukaista tuotantoa ja eläinhoitoa ja eläintuotteiden valmistusta koskevat eritelmät sekä järjestelyt tarkistetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 täytäntöönpanoa varten ja/tai tarkistetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 säännösten täydentämistä varten.

Tarkistus    342

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.3.4. kohta – 2 alakohta - taulukko

 

Komission teksti

Sikaeläinten eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet ovat seuraavat:

 

Sisätilat

Ulkotilat

 

(eläinten käytettävissä varsinaisesti oleva tila)

(jaloittelualue laidunta lukuun ottamatta)

 

Vähimmäiselopaino (kg)

m2/eläin

m2/eläin

Porsineet emakot enintään 40 vuorokauden ikäisine porsaineen

 

7,5 emakkoa kohden

2,5

Sikaeläimet, lihotukseen

enintään 50

0,8

0,6

enintään 85

1,1

0,8

enintään 110

1,3

1

Porsaat

yli 40 vuorokauden ikäiset, enintään 30 kg

0,6

0,4

Sikaeläimet, jalostukseen

 

2,5 naarasta kohden

1,9

 

6 urosta kohden

8,0

Jos karsinoita käytetään tavanomaisessa astutuksessa: 10 m2 karjua kohden

 

Tarkistus

Sikaeläinten eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet ovat seuraavat:

 

Sisätilat

Ulkotilat

 

(eläinten käytettävissä varsinaisesti oleva tila)

(jaloittelualue laidunta lukuun ottamatta)

 

Vähimmäiselopaino (kg)

m2/eläin

m2/eläin

Porsineet emakot enintään 40 vuorokauden ikäisine porsaineen

 

7,5 emakkoa kohden

2,5

Sikaeläimet, lihotukseen

enintään 50

0,8

0,6

enintään 85

1,1

0,8

enintään 110

1,3

1

yli 110

1,5

1,2

Porsaat

yli 40 vuorokauden ikäiset, enintään 30 kg

0,6

0,4

Sikaeläimet, jalostukseen

 

2,5 naarasta kohden

1,9

 

6 urosta kohden

8,0

 

 

Jos karsinoita käytetään tavanomaisessa astutuksessa: 10 m2 karjua kohden

 

Tarkistus    343

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.4.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Siipikarjaa on joko kasvatettava siihen asti, kun se saavuttaa vähimmäisiän, tai on käytettävä toimivaltaisen viranomaisen määrittelemiä hitaasti kasvavia siipikarjalinjoja. Jollei toimija käytä hitaasti kasvavia siipikarjalinjoja, vähimmäisteurastusiät ovat seuraavat:

Lihantuotantoon tarkoitetun siipikarjan on oltava peräisin toimivaltaisen viranomaisen määrittelemistä hitaasti kasvavista ja ulkoilmassa kasvattamiseen sopivista linjoista.

 

On käytettävä hitaasti kasvavia siipikarjalinjoja, jotka täyttävät asetetut rajatut päivittäiset kasvuasteet, jotka vastaavat kullekin lajille määritettyä vähimmäiskasvatusikää. Komissio määrittää kasvuasteet 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

 

Jos hitaasti kasvavaa siipikarjaa ei ole saatavilla, toimivaltaiset viranomaiset voivat poikkeustapauksissa sallia sellaisen siipikarjan käytön, jota on kasvatettu siihen asti, kun se saavuttaa toimivaltaisen viranomaisen määrittämän vähimmäisiän. Jollei toimija käytä hitaasti kasvavia siipikarjalinjoja, vähimmäisteurastusiät ovat seuraavat:

Tarkistus    344

Ehdotus asetukseksi

Liite II –II osa – 2.4.2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h) 140 vuorokautta uroskalkkunoilla ja paistiksi kasvatettavilla hanhilla; ja

h) 140 vuorokautta uros- ja naaraskalkkunoilla ja kokonaisina kaupan pidettävillä paistiksi kasvatettavilla hanhilla; ja

Perustelu

Ehdotettu vähimmäisikä perustuu asetuksen (EY) N:o 543/2008 liitteessä IV olevaan siipikarjan tuotantotapoja koskevaan d kohtaan ”Ulkoiluvapaus”, jossa erotellaan kokonaiset ja paloitellut uros- ja naaraskalkkunat.

Tarkistus    345

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.4.2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) 100 vuorokautta naaraskalkkunoilla.

i) 98 vuorokautta paloiteltavaksi tarkoitetuilla naaraskalkkunoilla ja 126 vuorokautta paloiteltavaksi tarkoitetuilla uroskalkkunoilla.

Tarkistus    346

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.4.2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Munijakanojen on oltava peräisin linjoista, jotka ovat sopeutuneet kasvatukseen ulkoilmassa.

Tarkistus    347

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.4.3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole mahdollista, oltava tuotettu samalla alueella yhteistyössä muiden luonnonmukaisten tilojen tai rehualan toimijoiden kanssa;

a) vähintään 30 prosenttia on oltava ensisijaisesti peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole mahdollista, oltava siinä määrin kuin mahdollista tuotettu unionissa yhteistyössä muiden, 150 kilometrin säteellä omasta tilasta sijaitsevien luonnonmukaisten tilojen kanssa. Laskettaessa etäisyyttä saarilla ja rannikkoalueilla sijaitseviin tiloihin ei oteta huomioon vesiosuuksia. Tätä etäisyyteen liittyvää ehtoa ei sovelleta syrjäisimmillä alueilla sijaitseviin tiloihin.

 

Luonnonmukaisen rehun paikallista tuotantoa on kannustettava. Jäsenvaltiot voivat tätä tarkoitusta varten nostaa kyseistä osuutta luonnonmukaisen rehun saatavuudesta tiloilla ja alueella riippuen.

Tarkistus    348

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.4.4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) siipikarjan on päästävä ulkojaloittelualueelle vähintään yhden kolmasosan ajan elinajastaan. Siipikarjan ulkojaloittelualueiden on oltava pääosin kasvuston peitossa, niissä on oltava suojaavat tilat ja linnuilla on oltava vaivaton pääsy riittävälle määrälle juottopaikkoja;

c) siipikarjan on päästävä ulkojaloittelualueelle vähintään yhden kolmasosan ajan elinajastaan. Siipikarjan ulkojaloittelualueiden on oltava pääosin kasvuston peitossa;

Perustelu

Ulkojaloittelualueiden juottopaikat houkuttelevat luonnonvaraisia lintuja ja aiheuttavat huomattavan vaaran lintuinfluenssan leviämisestä. Siksi Euroopan komissio ei suosittele niitä lintuinfluenssan aikaan. Ne on jopa kielletty kokonaan tietyissä jäsenvaltioissa. Pensaiden ja puiden kaltainen kasvusto auttaa siipikarjaa lepäämään ulkona, eikä muita suojavälineitä tarvita.

Tarkistus    349

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.4.4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) lihasiipikarjan pitämiseen tarkoitettujen siipikarjarakennusten kokonaiskäyttöpinta-ala ei saa ylittää 1 600 neliömetriä missään tuotantoyksikössä;

Perustelu

Jotta tuotanto on kestävää, on asetettava yksikkökohtainen enimmäistuotantomäärä.

Tarkistus    350

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.4.4 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b) munivien kanojen kokonaismäärä saa olla enintään 12 000 tuotantoyksikköä kohti. Yhdessä siipikarjarakennuksessa saa pitää enintään 3 000 munivaa kanaa. Nuoreen siipikarjaan sovelletaan erityisiä sääntöjä;

Perustelu

Jotta tuotanto on kestävää, on asetettava yksikkökohtainen enimmäistuotantomäärä.

Tarkistus    351

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.4.5 kohta – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

2.4.5. Eläintiheys

2.4.5. Karjanlanta

Perustelu

Teksti ja sen otsikko eivät ole selkeitä, ja niitä on selkeytettävä ilmoittamalla, että se koskee karjanlantaa, viittaamalla voimassa olevaan direktiiviin. Kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet nitraateista annetun EU:n direktiivin ympäristöongelmiensa mukaisesti. On jätettävä mahdollisuus ottaa perustaksi nämä kansalliset säännökset, kuten on tehty nykyisessä luonnonmukaista tuotantoa koskevassa asetuksessa (asetuksen (EY) N:o 889/2008 15 artiklan 2 kohta).

Tarkistus    352

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.4.5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Eläinten enimmäismäärät hehtaaria kohden ovat seuraavat:

Hehtaarille levitettävän karjanlannan enimmäismäärässä on noudatettava luonnonmukaisen typin 170 kilogramman rajaa vuodessa maatalousmaan hehtaaria kohden. Siksi eläinten enimmäismäärät hehtaaria kohden ovat seuraavat tai ne lasketaan direktiivin 91/676/ETY mukaisesti hyväksyttyjen vastaavien kansallisten säännösten perusteella:

Perustelu

Teksti ja sen otsikko eivät ole selkeitä, ja niitä on selkeytettävä ilmoittamalla, että se koskee karjanlantaa, viittaamalla voimassa olevaan direktiiviin. Kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet nitraateista annetun EU:n direktiivin ympäristöongelmiensa mukaisesti. On jätettävä mahdollisuus ottaa perustaksi nämä kansalliset säännökset, kuten on tehty nykyisessä luonnonmukaista tuotantoa koskevassa asetuksessa (asetuksen (EY) N:o 889/2008 15 artiklan 2 kohta).

Tarkistus    353

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.4.5. kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet ovat seuraavat:

 

Siitoslinnut/ vanhempais-polven linnut

Poikaskanta

Teuraslinnut

Salvu-kukot

Munija-kanat

Ikä

Siitoslinnut

Kana-nuorikot, 0–8 viikkoa

Kana-nuorikot, 9–18 viikkoa

Alku-kasvatus

0–21 päivää

Loppu-kasvatus22–

81 päivää

22–150 päivää

Munivat kanat, 19 viikosta alkaen

Eläintiheys sisätiloissa (lintua käyttöpinnan neliömetriä kohden) kiinteissä ja liikuteltavissa rakennuksissa

6 lintua

24 lintua siten, että elopaino on enintään 21 kg/m2

15 lintua siten, että elopaino on enintään 21 kg/m2

20 lintua siten, että elopaino on enintään 21 kg/m2

10 lintua siten, että elopaino on enintään 21 kg/m2

10 lintua siten, että elopaino on enintään 21 kg/m2

6 lintua

Orsitila (cm)

 

 

 

 

18

Moni-kerroksisten järjestelmien lisärajat lattiapinta-alan neliömetriä kohden (mukaan lukien katos, jos ympäri-vuorokautinen pääsy)

9 lintua

32 lintua katosalue pois luettuna

22 lintua

Ei yleensä sovelleta

9 lintua

Parven kokorajoitus

3 000, urokset mukana lukien

10 000*

3 300

10 000*

4 800

2 500

3 000

Eläintiheys ulkotarhassa (m2/lintu), edellyttäen, että 170 kg typpeä hehtaaria kohti vuodessa ei ylity

4

1

4

1

4

4

4

*   voidaan jakaa 3 x 3 000 linnun tai 2 x 4 800 linnun eriin

 

Tarkistus

Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet ovat seuraavat:

 

Siitoslinnut/ vanhempais-polven linnut

Poikaskanta

Teuraslinnut

Salvukukot

Munija-kanat

Ikä

Siitoslinnut

Kana-nuorikot, 0–8 viikkoa

Kana-nuorikot, 9–18 viikkoa

Alku-kasvatus 0–28 päivää

Loppu-kasvatus 22–91 päivää

91–150 päivää

Munivat kanat, 19 viikosta alkaen

Eläintiheys sisätiloissa (lintua käyttöpinnan neliömetriä kohden) kiinteissä ja liikuteltavissa rakennuksissa

6 lintua

24 lintua siten, että elopaino on enintään 25 kg/m2

16 lintua siten, että elopaino on enintään 25 kg/m2

20 lintua siten, että elopaino on enintään 25 kg/m2

10 lintua siten, että elopaino on enintään 25 kg/m2. Siirrettävissä rakennuksissa, joiden lattiapinta-ala on enintään 150 neliömetriä ja jotka pidetään avoinna myös öisin, saadaan eläintiheys nostaa 16 kappaleeseen, edellyttäen, että elopaino on enintään 30 kiloa neliömetriä kohti

6,5 lintua siten, että elopaino on enintään 25 kg/m2

9 lintua /m2 katosalueen ulkopuolella olevassa tilassa

Orsitila (cm)

 

 

 

 

15

Moni-kerroksisten järjestelmien lisärajat lattiapinta-alan neliömetriä kohden (mukaan lukien katos, jos ympäri-vuorokautinen pääsy)

 

36 lintua katosalue pois luettuna

24 lintua

Ei yleensä sovelleta

9 lintua

Parven kokorajoitus

 

10 000*

10 000

Enintään 1 parvi kanalaa kohden ja 4 kanalaa tuotantoyksikköä kohden

Enintään 1 parvi kanalaa kohden ja 4 kanalaa tuotantoyksikköä kohden

Enintään 1 parvi kanalaa kohden ja 4 kanalaa tuotantoyksikköä kohden

Enintään 3 000–9 000 rakennusta kohden ja enintään 18 000 maatilaa kohden

Eläintiheys ulkotarhassa (m2/lintu), edellyttäen, että 170 kg typpeä hehtaaria kohti vuodessa ei ylity

4

 

 

1

2

4

4

*   voidaan jakaa 3 x 3 000 linnun tai 2 x 4 800 linnun eriin

Tarkistus    354

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.4.5. kohta – 3 alakohta

Eläintiheys sisätiloissa (lintua käyttöpinnan neliömetriä kohden) liikuteltavissa rakennuksissa, joiden lattiapinta-ala on enintään 150 m2

16 siten, että elopaino on enintään 30 kg neliömetriä kohden

Parven kokorajoitus

2,500

2,500

2,500

4 000 naarasta3 200 urosta

 

3,200

4,000

3,200

5,200

Tilan kokorajoitus

Enintään 1 parvi kanalaa kohden ja enintään 4 kanalaa tuotantoyksikköä kohden

Eläintiheys ulkotarhassa (m2/lintu), edellyttäen, että 170 kg typpeä hehtaaria kohti vuodessa ei ylity

6

6

10

2

2

2

3

2

Tarkistus    355

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.4.6 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) siipikarjan on päästävä ulkojaloittelualueelle vähintään yhden kolmasosan ajan elinajastaan. Sillä on oltava päiväsaikaan jatkuva pääsy ulkojaloittelualueelle niin nuorena kuin käytännössä on mahdollista fysiologisten ja fyysisten olosuhteiden sen salliessa, paitsi jos unionin lainsäädännön perusteella määrätään väliaikaisia rajoituksia;

a) munijakanojen ja lihasiipikarjan on päästävä ulkojaloittelualueelle vähintään yhden kolmasosan ajan elinajastaan, paitsi jos unionin lainsäädännön perustella määrätään väliaikaisia rajoituksia;

Perustelu

Terveyssyistä ei ole mahdollista sallia ulkojaloittelualueelle pääsyä alle 18 viikon ikäisille kananuorikoille (rokotuksen kattavuutta ei ole taattu ja munilla on salmonella- ja mykoplasmariski), joista tulee sitten munijakanoja. Koska kananuorikkovaihe on kolmasosa kanan elämästä, näillä säännöksillä ei estetä noudattamasta säädöstä, jonka mukaan ulkojaloittelualueelle on päästävä suuri osa elinajasta.

Tarkistus    356

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.4.6 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) siipikarjan ulkojaloittelualueiden on oltava pääosin monien eri kasvien muodostaman kasvuston peitossa, niissä on oltava suojaavat tilat ja linnuilla on oltava vaivaton pääsy riittävälle määrälle juoma-asioita. Ulkojaloittelualueiden kasvillisuus on raivattava ja poistettava säännöllisesti ravinteiden liikasaannin mahdollisuuden vähentämiseksi. Ulkojaloittelualue ei saa ulottua yli 150 metrin päähän siipikarjarakennuksen lähimmästä luukusta. Etäisyys voi kuitenkin olla enintään 350 metriä rakennuksen lähimmästä luukusta, jos ulkoalueella on riittävästi suojia ja juoma-astioita, jotka on sijoitettu tasaisesti siten, että hehtaaria kohden on vähintään neljä suojaa;

b) siipikarjan ulkojaloittelualueiden on oltava pääosin kasvuston peitossa. Ulkojaloittelualueiden kasvillisuus on raivattava ja poistettava säännöllisesti ravinteiden liikasaannin mahdollisuuden vähentämiseksi. Ulkojaloittelualue ei saa ulottua yli 150 metrin päähän siipikarjarakennuksen lähimmästä luukusta. Etäisyys voi kuitenkin olla enintään 350 metriä rakennuksen lähimmästä luukusta, jos ulkoalueella on riittävästi suojia tai pensasmaista/puumaista kasvustoa, jotka on sijoitettu tasaisesti siten, että hehtaaria kohden on vähintään neljä suojaa tai metsikköä;

Perustelu

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de l’élevage et de son climat. La réglementation ne doit pas imposer « un large éventail de plantes » au risque d’avoir des espèces exotiques néfastes pour l’environnement.La présence d’abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque important en cas d’épisode d’Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne la déconseille en cas d’épisode d’Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence dans certains états-membres.C’est la végétation, par exemple avec des arbustes ou de arbres, qui aide les volailles à s’étendre sur les parcours en plein air, il n’est pas nécessaire d’avoir d’autres équipements de protection en plus.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus    357

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – 2.5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2.5 a. Kuusipeurojen, muflonien ja saksanhirvien kasvatus

 

2.5 a.1. Siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon

 

Kuusipeuroja, mufloneja, saksanhirviä ja näistä valmistettuja tuotteita voidaan pitää luonnonmukaisina siirtymäkauden kuluttua, joka on kuusipeuroilla ja mufloneilla vähintään 6 kuukautta ja saksanhirvillä vähintään 12 kuukautta.

 

2.5 a.2. Sijoittamisen erityisedellytykset ja eläinten tiheys

 

Sijoittamisen edellytyksiä ja eläinten tiheyttä säätelevät seuraavat säännöt:

 

a) kuusipeuroja, mufloneja ja saksanhirviä kasvatetaan f alakohdassa mainituissa aitauksissa. Aitauksen minimikoko kuusipeuroille ja mufloneille on hehtaari, saksanhirville kaksi hehtaaria. Jos aitauksessa kasvatetaan eri eläinlajeja yhdessä, aitauksen minimikoko on kolme hehtaaria;

 

b) aitauksen on oltava jaettavissa vähintään kahteen osaan. Tällaisen osan pienin koko kuusipeuroille ja mufloneille on puoli hehtaaria, saksanhirville tai yhteisessä aitauksessa asuville eri eläinlajeille vähintään hehtaari;