Procedura : 2014/0100(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0311/2015

Teksty złożone :

A8-0311/2015

Debaty :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Głosowanie :

PV 19/04/2018 - 10.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0180

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 2754kWORD 2573k
5.11.2015
PE 557.122v02-00 A8-0311/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca: Martin Häusling

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0180),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0109/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez austriacki Bundesrat, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 października 2014 r.(1),

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0311/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Poszanowanie wysokich norm w zakresie zdrowia, środowiska i dobrostanu zwierząt w ramach wytwarzania produktów ekologicznych decyduje o wysokiej jakości tych produktów. Jak podkreślono w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki jakości produktów rolnych11, produkcja ekologiczna stanowi element unijnych systemów jakości produkcji rolnej, wraz z oznaczeniami geograficznymi, gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami i produktami pochodzącymi z regionów najbardziej oddalonych, odpowiednio zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/201212 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/201313. W tym ujęciu produkcja ekologiczna realizuje te same cele w ramach wspólnej polityki rolnej („WPR”), które stanowią nieodłączny element wszystkich unijnych systemów jakości produkcji rolnej.

(2) Poszanowanie wysokich norm w zakresie zdrowia, środowiska i dobrostanu zwierząt w ramach wytwarzania produktów ekologicznych decyduje o wysokiej zdrowotności tych produktów. Jak podkreślono w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki jakości produktów rolnych, produkcja ekologiczna stanowi element unijnych systemów jakości produkcji rolnej, wraz z oznaczeniami geograficznymi, gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami i produktami pochodzącymi z regionów górskich i regionów najbardziej oddalonych, odpowiednio zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013. W tym ujęciu produkcja ekologiczna odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu bardziej zrównoważonych systemów rolnictwa i żywności, i w związku z tym realizuje cele w ramach wspólnej polityki rolnej („WPR”), które stanowią nieodłączny element wszystkich unijnych systemów jakości produkcji rolnej.

__________________

__________________

11 COM (2009) 234 final.

11 COM (2009) 234 final.

12Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).

12Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).

13Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).

13Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Bardziej konkretnie, cele polityki w obszarze produkcji ekologicznej wpisane są w cele WPR dzięki zagwarantowaniu, by rolnicy otrzymywali odpowiednią zapłatę za poszanowanie reguł produkcji ekologicznej. Poza tym rosnące zapotrzebowanie na produkty ekologiczne tworzy warunki do dalszego rozwoju i ekspansji rynku na te produkty, zwiększając tym samym zyski rolników zajmujących się produkcją ekologiczną.

(3) Bardziej konkretnie, cele polityki w obszarze produkcji ekologicznej wpisane są w cele WPR dzięki zagwarantowaniu, by rolnicy otrzymywali odpowiednią zapłatę za poszanowanie reguł produkcji ekologicznej. Poza tym rosnące zapotrzebowanie na produkty ekologiczne tworzy warunki do dalszego rozwoju i ekspansji rynku na te produkty, zwiększając tym samym zyski rolników zajmujących się produkcją ekologiczną. Ponieważ rolnicy w UE zmagają się z coraz większymi problemami z uzyskaniem godziwego dochodu z łańcucha żywnościowego, niniejsze rozporządzenie powinno również przyczyniać się do ponownego połączenia rolników i konsumentów w krótkie łańcuchy żywnościowe za sprawą marketingu bezpośredniego, prowadząc tym samym do sprawiedliwego podziału wartości dodanej żywności i pozytywnych efektów zewnętrznych rolnictwa ekologicznego.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Należy także dodać, że produkcja ekologiczna to system, który przyczynia się do włączenia wymogów ochrony środowiska w ramy WPR oraz przyczynia się do zrównoważonej produkcji rolnej. Dlatego też w ramach WPR wprowadzono środki finansowego wspierania produkcji rolnej, ostatnio zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/201314. Środki te zostały w szczególności wzmocnione w toku ostatniej reformy ram prawnych polityki rozwoju obszarów wiejskich wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/201314.

(4) Należy także dodać, że produkcja ekologiczna to system, który przyczynia się do włączenia wymogów ochrony środowiska w ramy WPR oraz przyczynia się do zrównoważonej produkcji rolnej. Dlatego też w ramach WPR wprowadzono środki finansowego wspierania produkcji rolnej, ostatnio zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/201314. Środki te zostały w szczególności wzmocnione w toku ostatniej reformy ram prawnych polityki rozwoju obszarów wiejskich wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/201315. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem odnosić się do kwalifikowalnych środków w krajowych programach rozwoju obszarów wiejskich, które mają przyczyniać się do wspierania hodowli ekologicznej oraz usprawnionych dostaw ekologicznych nasion i pasz. Ponadto istnieje pilne zapotrzebowanie na wiarygodne dane dotyczące istniejących luk w dostawie ekologicznych nasion, pasz i źródeł białka, w związku z czym należy przedstawić wnioski i plany działania ukierunkowane na wyeliminowanie tych luk, aby przystąpić do stopniowego znoszenia istniejących odstępstw w odniesieniu do tych kwestii.

__________________

__________________

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s 608).

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s 608).

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) W ostatnich latach sektor rolnictwa ekologicznego w Unii szybko się rozwijał nie tylko pod względem powierzchni wykorzystywanej pod uprawy ekologiczne, lecz również liczby gospodarstw i łącznej liczby zarejestrowanych w Unii podmiotów zaangażowanych w produkcję ekologiczną.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Ze względu na dynamiczne przemiany w sektorze produkcji ekologicznej, w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/200726 wskazano na potrzebę przyszłego przeglądu unijnych przepisów w obszarze produkcji ekologicznej, przy uwzględnieniu doświadczeń uzyskanych przy stosowaniu tych przepisów. Rezultaty przeglądu dokonanego przez Komisję wskazują, że unijne ramy prawne w obszarze produkcji ekologicznej powinny zostać poprawione, by ustanowić przepisy odpowiadające wysokim oczekiwaniom konsumentów oraz zagwarantować dostateczną jasność dla adresatów tych przepisów. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 834/2007 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(8) Ze względu na dynamiczne przemiany w sektorze produkcji ekologicznej, w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/200726 wskazano na potrzebę przyszłego przeglądu unijnych przepisów w obszarze produkcji ekologicznej, przy uwzględnieniu doświadczeń uzyskanych przy stosowaniu tych przepisów. Rezultaty przeglądu dokonanego przez Komisję wskazują, że unijne ramy prawne w obszarze produkcji ekologicznej powinny zostać poprawione, by ustanowić przepisy odpowiadające wysokim oczekiwaniom konsumentów oraz zagwarantować dostateczną jasność dla adresatów tych przepisów. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 834/2007 i zastąpić je nowym rozporządzeniem. W niniejszym rozporządzeniu należy jednak zachować przepisy rozporządzenia (WE) nr 834/2007 odpowiadające tym celom. Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno przede wszystkim poprawić wdrażanie obecnych zasad i norm, nadając również dynamikę, dzięki której sektor będzie mógł sprostać wyzwaniom, z jakimi się zmaga.

__________________

__________________

26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1).

26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Doświadczenia zdobyte do tej pory w toku stosowania rozporządzenia (WE) nr 834/2007 wskazują na potrzebę sprecyzowania, do jakich produktów rozporządzenie ma zastosowanie. Jego zakres powinien w pierwszym rzędzie obejmować produkty rolne (w tym produkty akwakultury) wyszczególnione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktatu”). Powinno ono ponadto obejmować przetworzone produkty rolne przeznaczone na żywność lub paszę, ponieważ wprowadzanie takich produktów na rynek jako produktów ekologicznych tworzy duże możliwości zbytu produktów rolnych oraz zwraca uwagę konsumentów na ekologiczny charakter produktów rolnych, z których zostały one wytworzone. Niniejsze rozporządzenie powinno też obejmować niektóre inne produkty powiązane z produktami rolnymi w podobny sposób, co przetworzone produkty rolne, bądź to ze względu na to, że te inne produkty oznaczają duże możliwości zbytu produktów rolnych, bądź też dlatego, że stanowią integralny element procesu produkcji. Wreszcie, zakresem rozporządzenia należy objąć także sól morską, ponieważ jest ona wytwarzana z zastosowaniem naturalnych metod produkcji, a produkcja ta przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich, tym samym przyczyniając się do realizacji celów niniejszego rozporządzenia. W imię większej jasności, te inne produkty, niewyszczególnione w załączniku I do Traktatu, powinny zostać wyszczególnione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(9) Doświadczenia zdobyte do tej pory w toku stosowania rozporządzenia (WE) nr 834/2007 wskazują na potrzebę sprecyzowania, do jakich procesów produkcji i produktów rozporządzenie ma zastosowanie. Jego zakres powinien w pierwszym rzędzie obejmować metody produkcji rolnej oraz produkty rolne, w tym produkty akwakultury oraz produkty pszczelarskie. Powinno ono ponadto obejmować przetworzone produkty rolne przeznaczone na żywność lub paszę, ponieważ wprowadzanie takich produktów na rynek jako produktów ekologicznych tworzy duże możliwości zbytu produktów rolnych oraz zwraca uwagę konsumentów na ekologiczny charakter produktów rolnych, z których zostały one wytworzone. Niniejsze rozporządzenie powinno też obejmować niektóre inne produkty ściśle powiązane z produktami rolnymi w podobny sposób, co przetworzone produkty rolne, bądź to ze względu na to, że te inne produkty oznaczają duże możliwości zbytu produktów rolnych, bądź też dlatego, że stanowią integralny element procesu produkcji. Wreszcie, zakresem rozporządzenia należy objąć także sól, ponieważ jest ona wytwarzana z zastosowaniem naturalnych metod produkcji, a produkcja ta przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich, tym samym przyczyniając się do realizacji celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Aby uwzględnić nowe metody lub materiały produkcyjne albo zobowiązania międzynarodowe, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących zmiany wykazu innych produktów należących do zakresu niniejszego rozporządzenia. Do zamieszczenia w wykazie kwalifikować powinny się jedynie produkty blisko powiązane z produktami rolnymi.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 2 – ust. 5.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Ze względu na lokalnych charakter operacji zbiorowego żywienia, środki podjęte przez państwa członkowskie oraz prywatne programy w tym obszarze uznawane są za odpowiednie do zagwarantowania funkcjonowania jednolitego rynku. Dlatego też żywność przygotowywana przez zakłady żywienia zbiorowego w ich pomieszczeniach nie powinna być przedmiotem niniejszego rozporządzenia. Podobnie produkty myślistwa i rybołówstwa dzikich zwierząt nie powinny wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia, ponieważ w ich przypadku nie da się pełni kontrolować procesów produkcyjnych.

(12) Żywność przygotowywana przez zakłady żywienia zbiorowego w ich pomieszczeniach powinna być przedmiotem niniejszego rozporządzenia. Produkty myślistwa i rybołówstwa dzikich zwierząt nie powinny wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia, ponieważ w ich przypadku nie da się w pełni kontrolować procesów produkcyjnych.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 2 ust. 2 akapit drugi.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Z projektów badawczych wynika, że zaufanie konsumentów ma zasadnicze znaczenie na rynku żywności ekologicznej. W dłuższej perspektywie czasowej mało wiarygodne normy mogą podważyć publiczne zaufanie i doprowadzić do załamania rynku. Dlatego też fundamentem trwałego rozwoju produkcji ekologicznej w Unii powinny być należyte reguły produkcji zharmonizowane na szczeblu UE. Poza tym te reguły produkcji powinny odpowiadać oczekiwaniom podmiotów i konsumentów, jeżeli chodzi o jakość produktów ekologicznych oraz zgodność z zasadami i przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu.

(13) Z projektów badawczych wynika, że zaufanie konsumentów ma zasadnicze znaczenie na rynku żywności ekologicznej. W dłuższej perspektywie czasowej mało wiarygodne normy oraz niedostatecznie wdrożone obowiązujące normy i kontrole na szczeblu unijnym mogą podważyć publiczne zaufanie i doprowadzić do załamania rynku. Dlatego też fundamentem trwałego rozwoju produkcji ekologicznej w Unii powinny być należyte i przejrzyste reguły produkcji oraz zharmonizowane wdrożenie na szczeblu krajowym i UE. Dotychczasowe doświadczenia ujawniły duże rozbieżności w kontrolach na poziomie Unii. Nadrzędne znaczenie ma usprawnienie procesu gromadzenia danych, komunikacji, monitorowania i koordynacji wdrażania tych norm we wszystkich państwach członkowskich i na poziomie Unii.

 

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać bez uszczerbku dla powiązanych przepisów, takich jak przepisy w obszarze bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiałów rozmnożeniowych roślin, znakowania i środowiska. Bardziej konkretnie, jeżeli chodzi o dopuszczanie produktów i substancji, które mogą być wykorzystywane do wytwarzania produktów ekologicznych, istotne jest podkreślenie, że takie produkty i substancje muszą zostać najpierw dopuszczone na szczeblu Unii. Dlatego też niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać bez uszczerbku dla innych unijnych przepisów dotyczących dopuszczania i wprowadzania na rynek tych produktów i substancji.

(14) Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać bez uszczerbku dla innych przepisów unijnych lub krajowych, zgodnie z unijnym prawem dotyczącym produktów wymienionych w niniejszym rozporządzeniu, np. z przepisami dotyczącymi produkcji, przygotowania, wprowadzania do obrotu, znakowania i kontroli tych produktów, jak również z przepisami w zakresie środków spożywczych i żywienia zwierząt. Bardziej konkretnie, jeżeli chodzi o dopuszczanie produktów i substancji, które mogą być wykorzystywane do wytwarzania produktów ekologicznych, istotne jest podkreślenie, że takie produkty i substancje muszą zostać najpierw dopuszczone na szczeblu Unii. Dlatego też niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać bez uszczerbku dla innych unijnych przepisów dotyczących dopuszczania i wprowadzania na rynek tych produktów i substancji.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 2 – ust. 3.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Ogólne reguły produkcji w niniejszym rozporządzeniu powinny zasadniczo obejmować zakaz wykorzystywania promieniowania jonizującego oraz organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), jak również produktów wytworzonych przez lub z GMO. Ponieważ konsumenci w coraz większym stopniu przejmują się skutkami przetwarzania i transportu żywności dla środowiska, podmioty inne niż rolnicy oraz podmioty uprawiający wodorosty lub hodujący zwierzęta akwakultury powinny być zobowiązane do zarządzania swoją efektywnością środowiskową zgodnie ze zharmonizowanym systemem. W celu maksymalnego ograniczenia regulacyjnych obciążeń spoczywających na mikroprzedsiębiorstwach (zdefiniowanych w zaleceniu 2003/361/WE27) zaangażowanych w produkcję ekologiczną, należy zwolnić je z tego wymogu. Aby zagwarantować prawidłowe stosowanie ogólnych reguł produkcji, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących ustanowienia kryteriów, którym odpowiadać powinny systemy zarządzania środowiskiem.

(15) Ogólne reguły produkcji w niniejszym rozporządzeniu powinny zasadniczo obejmować zakaz wykorzystywania promieniowania jonizującego oraz organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), jak również produktów wytworzonych przez lub z GMO. Należy dołożyć starań, by rozwijać rynek w odniesieniu do weterynaryjnych produktów leczniczych bez GMO. Ponieważ konsumenci coraz bardziej przejmują się skutkami przetwarzania i transportu żywności dla środowiska, podmioty inne niż mikroprzedsiębiorstwa, rolnicy, pszczelarze, sprzedawcy detaliczni oraz podmioty wytwarzające algi lub hodujące zwierzęta akwakultury powinny być zobowiązane do zwiększenia swojej efektywności środowiskowej zgodnie ze zharmonizowanymi ramami. W celu maksymalnego ograniczenia regulacyjnych obciążeń spoczywających na mikroprzedsiębiorstwach (zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 2003/361/WE27) zaangażowanych w produkcję ekologiczną, należy zwolnić je z tego wymogu. Aby zagwarantować prawidłowe stosowanie ogólnych reguł produkcji, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących uzupełnienia niektórych kryteriów objętych ramami zarządzania środowiskiem.

__________________

__________________

27 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

27 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

 

 

(Zastąpienie pojęcia „wodorosty” pojęciem „algi” dotyczy całego tekstu. Jego zatwierdzenie będzie wymagało wprowadzenia stosownych zmian w całym dokumencie).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Uznaje się, że w gospodarstwach rolnych obejmujących jednostki, które nie są zarządzane zgodnie z regułami produkcji ekologicznej, zachodzi wyższe ryzyko nieprzestrzegania reguł produkcji ekologicznej. Dlatego też, po odpowiednim okresie konwersji, wszystkie gospodarstwa rolne w Unii, które zamierzają stać się gospodarstwami ekologicznymi, powinny być w całości zarządzane zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie do produkcji ekologicznej. Ekologiczne gospodarstwa rolne powinien obowiązywać ten sam okres konwersji we wszystkich państwach członkowskich, niezależnie od uprzedniego uczestnictwa tych gospodarstw w środkach rolno-środowiskowych wspieranych z funduszy unijnych. Żaden okres konwersji nie jest jednak niezbędny w przypadku gruntów ugorowanych. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jak również dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy uzupełniające ogólne przepisy dotyczące konwersji lub uzupełniające i zmieniające szczegółowe przepisy dotyczące konwersji.

(16) Uznaje się, że w gospodarstwach rolnych obejmujących jednostki, które nie są zarządzane zgodnie z regułami produkcji ekologicznej, zachodzi wyższe ryzyko nieprzestrzegania reguł produkcji ekologicznej. Dlatego też, po odpowiednim okresie konwersji, wszystkie gospodarstwa rolne w Unii, które zamierzają stać się gospodarstwami ekologicznymi, powinny być w całości zarządzane zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie do produkcji ekologicznej. Należy jednak dopuścić gospodarstwa wielouprawowe, w tym jednostki produkcyjne, które zajmują się produkcją nieekologiczną, oraz jednostki produkcyjne, które są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, w przypadkach których konwencjonalną działalność rolniczą wyraźnie odróżnia się od ekologicznej działalności rolniczej; Ponadto żaden okres konwersji nie powinien być wymagany w przypadku gruntów ugorowanych lub jeśli istnieją dowody potwierdzające, że na danym gruncie stosowano wyłącznie substancje dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej co najmniej przez okres wymagany do konwersji i pod warunkiem spełnienia innych koniecznych wymogów. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jak również dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy uzupełniające ogólne przepisy dotyczące konwersji lub uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące konwersji.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Wybór gatunków lub odmian do hodowli powinien uwzględniać ich zdolności do przystosowania się do warunków glebowo-klimatycznych oraz ich odporności na choroby.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) W poprzednich rozporządzeniach niedostatecznie uwzględniono szczegółowe wymogi dotyczące hodowli roślin i zwierząt, należy zatem wyraźnie określić je i rozwinąć w niniejszym rozporządzeniu. Jest to szczególnie niezbędne w celu rozwiązania problemu istniejących luk w dostępności ekologicznych nasion oraz zwierząt na rynku wewnętrznym nadających się do ekologicznej produkcji. Komisja powinna zatem podjąć działania konieczne do rozszerzenia ekologicznej hodowli roślin i zwierząt za pomocą odpowiednich środków i programów badawczych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Jeżeli chodzi o zarządzanie glebą i nawożenie, należy ustanowić warunki wykorzystania technik uprawy dozwolonych w ekologicznej produkcji roślinnej oraz wykorzystania nawozów i polepszaczy.

(19) Jeżeli chodzi o zarządzanie glebą i nawożenie, należy ustanowić warunki wykorzystania technik uprawy dozwolonych w ekologicznej produkcji roślinnej oraz wykorzystania nawozów i polepszaczy. W związku z powyższym państwa członkowskie powinny zachęcać producentów na obszarach, na których prowadzi się uprawy ekologiczne, do tworzenia grup w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia substancjami wykorzystywanymi przy produkcji tradycyjnej. Mając na uwadze potencjał biowęgla, który naturalnie poprawia żyzność gleby, pozwala na ograniczenie stosowania nawozów i wody oraz umożliwia redukcję emisji gazów cieplarnianych, powinno się zezwolić na stosowanie go w zarządzaniu glebą.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Mając na uwadze, że głównym środkiem transportu pozostałości z produkcji w ramach rolnictwa konwencjonalnego jest woda podziemna, państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania upraw ekologicznych na obszarach położonych w górnym biegu rzek.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Należy znacząco ograniczyć stosowanie pestycydów. Pierwszeństwo należy przyznać zastosowaniu środków zapobiegających wszelkim szkodom spowodowanym przez szkodniki i chwasty przy pomocy technik niezwiązanych z wykorzystaniem środków ochrony roślin, takich jak płodozmian. Należy monitorować występowanie szkodników i chwastów, by móc decydować, czy interwencja jest zasadna z punktu widzenia ekonomicznego i ekologicznego. Należy zezwolić na wykorzystanie niektórych produktów ochrony roślin, jeżeli wyżej wymienione techniki nie zapewniają odpowiedniej ochrony i wyłącznie gdy dane produkty ochrony roślin zostały dopuszczone zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/200928 oraz zostały uznane za zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej, z rygorystycznym określeniem warunków ich stosowania, a tym samym są dopuszczone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(20) Należy znacząco ograniczyć stosowanie pestycydów. Pierwszeństwo należy przyznać zastosowaniu środków zapobiegających wszelkim szkodom spowodowanym przez szkodniki, chwasty i choroby przy pomocy technik niezwiązanych z wykorzystaniem środków ochrony roślin, takich jak płodozmian i rotacja upraw. Należy monitorować występowanie szkodników, chwastów i chorób, by móc decydować, czy interwencja jest zasadna z punktu widzenia ekonomicznego i ekologicznego. Należy zezwolić na wykorzystanie niektórych produktów ochrony roślin, jeżeli wyżej wymienione techniki nie zapewniają odpowiedniej ochrony i wyłącznie gdy dane produkty ochrony roślin zostały dopuszczone zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/200928 oraz zostały uznane za zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej, z rygorystycznym określeniem warunków ich stosowania, a tym samym są dopuszczone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

__________________

__________________

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s.1).

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s.1).

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawkom sprawozdawcy do załącznika II – część I – pkt 1.6.1 – wprowadzenie i pkt 1.6.2.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem oraz dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy zmieniające lub uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące produkcji roślinnej, w odniesieniu do technik uprawy, zarządzania glebą i nawożenia, zdrowia roślin i zarządzania szkodnikami i chwastami, zarządzania produkcją grzybów i innymi szczególnymi roślinami oraz systemami produkcji roślin, miejsca pochodzenia wytwarzanego materiału rozmnożeniowego roślin, jak również zbioru dziko rosnących roślin.

(21) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem oraz dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące produkcji roślinnej, w odniesieniu do zarządzania glebą i nawożenia, zdrowia roślin i zarządzania szkodnikami, chwastami i chorobami, zarządzania produkcją grzybów i innymi szczególnymi roślinami oraz systemami produkcji roślin, jak również zbioru dziko rosnących roślin.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawkom sprawozdawcy do art. 10 – ustęp 3 – wprowadzenie oraz lit. a), c) i e).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Ponieważ należy rozwijać stosowanie nasion i roślin odpowiednich dla danych warunków glebowych i klimatycznych oraz spełniających oczekiwania konsumentów, powinno się zachęcać do produkcji ekologicznych nasion i roślin, a jednocześnie nadal umożliwiać stosowanie nieekologicznych nasion i roślin, jeżeli ekologiczne odpowiedniki nie są dostępne lub jeżeli ma to zapewniać utrzymanie wystarczającej bazy genetycznej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b) Ponieważ rolnictwo ekologiczne musi mieć możliwość korzystania z genetycznie dobrych jakościowo zwierząt do celów reprodukcyjnych, a chów tych zwierząt musi być zgodny z zasadami rolnictwa ekologicznego, pożądane jest utrzymanie możliwości wykorzystywania zwierząt nieekologicznych do celów reprodukcyjnych pod pewnymi warunkami, by zrekompensować brak dostępności lub zapewnić wystarczającą bazę genetyczną, zwłaszcza w przypadku rzadszych gatunków i ras.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Ponieważ produkcja zwierząt gospodarskich jest naturalnie związana z gospodarowaniem gruntami rolnymi, a obornik wykorzystywany jest do nawożenia wspomagającego produkcję roślin, należy zakazać produkcji zwierzęcej bez wykorzystania gruntów. Przy doborze ras należy uwzględnić ich zdolności dostosowania się do miejscowych warunków, żywotność i odporność na choroby, należy także propagować jak największą różnorodność biologiczną.

(22) Ponieważ produkcja zwierząt gospodarskich jest naturalnie związana z gospodarowaniem gruntami rolnymi, a obornik wykorzystywany jest do nawożenia wspomagającego produkcję roślin, należy zakazać produkcji zwierzęcej bez wykorzystania gruntów. Przy doborze ras należy uwzględnić ich zdolności dostosowania się do miejscowych warunków, żywotność i odporność na choroby, należy także propagować jak największą różnorodność biologiczną, pod warunkiem że nie odbywa się to kosztem rodzimych i lokalnych ras i gatunków, utrzymanie których należy wspierać.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) Ze względu na istniejące wyjątki od wyższych norm dobrostanu zwierząt w produkcji ekologicznej odnośne praktyki hodowlane znacznie się różnią na terenie Unii.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 5 ust. 1 lit. f).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Aby zapobiec zanieczyszczeniu składnikami odżywczymi zasobów naturalnych, takich jak gleba i woda, należy określić górną granicę użycia obornika na hektar oraz obsady zwierząt na hektar. Granica ta powinna odnosić się do zawartości azotu w oborniku.

(24) Aby zapobiec zanieczyszczeniu składnikami odżywczymi zasobów naturalnych, takich jak gleba, warstwy wodonośne i woda, należy określić górną granicę użycia obornika na hektar oraz obsady zwierząt na hektar. Granica ta powinna odnosić się do zawartości azotu w oborniku.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Należy zabronić okaleczeń prowadzących do stresu, krzywdy, choroby lub cierpienia zwierząt.

(25) Należy zabronić wszelkich okaleczeń prowadzących do stresu, krzywdy, choroby lub cierpienia zwierząt. Właściwe organy powinny mieć możliwość wydawania zezwoleń na przycinanie dziobów drobiu, jeżeli zostanie ono wykonane w ciągu pierwszych trzech dni życia, zakładanie elastycznej taśmy na ogony owiec lub przycinanie ogonów ze względów bezpieczeństwa lub zdrowia zwierząt i ludzi bądź w przypadkach, gdy praktyki takie mają służyć poprawie zdrowia, dobrostanu lub higieny odnośnych zwierząt gospodarskich. Usuwanie rogów młodym ssakom i ich kastracja powinny być dozwolone wyłącznie przy zastosowaniu odpowiedniego znieczulenia lub analgezji.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Zwierzęta gospodarskie należy żywić materiałami paszowymi wytworzonymi zgodnie z regułami produkcji ekologicznej – najlepiej pochodzącymi z własnego gospodarstwa – uwzględniając przy tym potrzeby fizjologiczne zwierząt. Ponadto, aby zapewnić spełnienie minimalnych wymagań żywieniowych przewidzianych dla zwierząt gospodarskich, należy zapewnić możliwość podawania, na ściśle określonych warunkach, niektórych składników mineralnych, pierwiastków śladowych i witamin.

(26) Zwierzęta gospodarskie należy żywić materiałami paszowymi wytworzonymi zgodnie z regułami produkcji ekologicznej – najlepiej pochodzącymi z własnego gospodarstwa – uwzględniając przy tym potrzeby fizjologiczne zwierząt zarówno w kategoriach jakościowych, jak i ilościowych. Należy umożliwić, aby część dawki zawierała paszę z gospodarstw będących w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne. Ponadto, aby zapewnić spełnienie minimalnych wymagań żywieniowych przewidzianych dla zwierząt gospodarskich, należy zapewnić możliwość podawania, na ściśle określonych warunkach, niektórych składników mineralnych, pierwiastków śladowych i witamin. Mając jednak na uwadze, że białka roślinne nie są obecnie dostępne na rynku w dostatecznych ilościach, a są potrzebne do zapewnienia zdrowia zwierząt w produkcji ekologicznej, Komisja powinna podjąć konieczne kroki, aby wspierać ekologiczną produkcję białek.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do załącznika II – część II – pkt 1.4.1 – ust. 1 – lit. b).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność oraz zgodność z niniejszym rozporządzeniem i dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy zmieniające lub uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące produkcji zwierzęcej w odniesieniu do pochodzenia zwierząt, pomieszczeń inwentarskich ˗ w tym minimalne powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne ˗ jak również maksymalnej liczby zwierząt na hektar, praktyk gospodarskich, reprodukcji, pasz i żywienia, a także również profilaktyki chorób i leczenia weterynaryjnego.

(28) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jak również dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące produkcji zwierzęcej w odniesieniu do żywienia, profilaktyki chorób i leczenia weterynaryjnego.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawkom do art. 11 – ust. 2 – wprowadzenie oraz lit. a), c), d) i e).

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność oraz zgodność z niniejszym rozporządzeniem i dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy zmieniające lub uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące produkcji wodorostów, w odniesieniu do określania właściwego środowiska wodnego i planu zrównoważonego zarządzania, zbioru dzikich wodorostów, uprawy wodorostów oraz środków przeciwporostowych i czyszczenia sprzętu i pomieszczeń produkcyjnych, jak również dotyczących ustanowienia przepisów uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji zwierząt akwakultury w odniesieniu do określania właściwego środowiska wodnego i planu zrównoważonego zarządzania, pochodzenia zwierząt akwakultury, praktyk gospodarskich w zakresie akwakultury, w tym zamkniętych systemów wodnych, systemów produkcji i maksymalnej obsady, reprodukcji, zarządzania zwierzętami akwakultury, paszy i żywienia oraz profilaktyki chorób i leczenia weterynaryjnego.

(32) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność oraz zgodność z niniejszym rozporządzeniem i dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące produkcji alg, w odniesieniu do zbioru dzikich alg i uprawy alg, w tym różnych gatunków alg, oraz środków przeciwporostowych i czyszczenia sprzętu i pomieszczeń produkcyjnych, jak również dotyczących ustanowienia przepisów uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji zwierząt akwakultury, w tym określonych gatunków akwakultury, w odniesieniu do pochodzenia zwierząt akwakultury, warunków w pomieszczeniach i praktyk gospodarskich, zarządzania mięczakami, paszy i żywienia, profilaktyki chorób i leczenia weterynaryjnego.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawkom sprawozdawcy do art. 12 – ust. 2 i ust. 3.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a) Komisja powinna zapewnić, aby państwa członkowskie przyjęły środki mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom w łańcuchu żywnościowym w sektorze produkcji ekologicznej.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Należy ustanowić przepisy dotyczące składu ekologicznej żywności przetworzonej. W szczególności żywność ta powinna być wytwarzana głównie z ekologicznych produktów rolnych, z ograniczoną możliwością wykorzystania niektórych nieekologicznych produktów rolnych określonych w niniejszym rozporządzeniu. Poza tym należy do stosowania przy produkcji ekologicznej żywności przetworzonej dopuścić jedynie niektóre substancje, dozwolone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(34) Należy ustanowić przepisy dotyczące składu ekologicznej żywności przetworzonej. W szczególności żywność ta powinna być wytwarzana z ekologicznych produktów rolnych, z ograniczoną możliwością wykorzystania niektórych nieekologicznych produktów rolnych określonych w niniejszym rozporządzeniu. Poza tym należy do stosowania przy produkcji ekologicznej żywności przetworzonej dopuścić jedynie niektóre substancje, dozwolone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Żywność przetworzona powinna być oznaczona jako ekologiczna, wyłącznie gdy wszystkie lub niemal wszystkie składniki pochodzenia rolniczego są ekologiczne. Należy jednak ustanowić szczególne przepisy dotyczące znakowania żywności przetworzonej zawierającej produkty rolne, których nie można otrzymać ekologicznie, np. produkty myślistwa i rybołówstwa. Ponadto w celu informowania konsumentów, zapewnienia przejrzystości rynku i zachęcania do stosowania składników pochodzących z rolnictwa ekologicznego, należy pod pewnymi warunkami umożliwić odniesienie do produkcji ekologicznej w wykazie składników.

(35) Żywność przetworzona powinna być oznaczona jako ekologiczna, wyłącznie gdy wszystkie lub niemal wszystkie składniki pochodzenia rolniczego są ekologiczne. Należy jednak ustanowić szczególne przepisy dotyczące znakowania żywności przetworzonej zawierającej produkty rolne, których nie można otrzymać ekologicznie, np. produkty myślistwa i rybołówstwa. Ponadto w celu informowania konsumentów, zapewnienia przejrzystości rynku i zachęcania do stosowania składników pochodzących z rolnictwa ekologicznego, należy pod pewnymi warunkami umożliwić odniesienie do produkcji ekologicznej w wykazie składników, a także do pochodzenia produktów ekologicznych.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność oraz zgodność z niniejszym rozporządzeniem i dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy zmieniające lub uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące produkcji przetworzonej żywności i pasz w odniesieniu do procedur, które należy stosować, środków zapobiegawczych, jakie należy podjąć, składu przetworzonej żywności lub pasz, czyszczenia, wprowadzenia do obrotu przetworzonych produktów, w tym ich znakowania i identyfikacji, oddzielenia produktów ekologicznych, składników pochodzenia rolniczego oraz materiałów paszowych z produktów nieekologicznych, składników pochodzenia rolniczego i materiałów paszowych, wykazu nieekologicznych składników pochodzenia rolniczego, które można wyjątkowo stosować w produkcji ekologicznych produktów przetworzonych, obliczania udziału procentowego składników pochodzenia rolniczego oraz technik wykorzystywanych w przetwarzaniu żywności lub pasz.

(37) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność oraz zgodność z niniejszym rozporządzeniem i dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące produkcji przetworzonych pasz w odniesieniu do środków zapobiegawczych i środków ostrożności, jakie należy podjąć, oraz technik wykorzystywanych w przetwarzaniu pasz, jak również szczegółowe przepisy dotyczące produkcji przetworzonej żywności w odniesieniu do środków zapobiegawczych i środków ostrożności, jakie należy podejmować, składu oraz warunków stosowania produktów i substancji dopuszczonych do stosowania w przetwarzanej żywności, wykazu nieekologicznych składników pochodzenia rolniczego, które można wyjątkowo stosować w produkcji ekologicznych produktów przetworzonych, obliczania udziału procentowego składników pochodzenia rolniczego oraz technik wykorzystywanych w przetwarzaniu żywności.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawkom sprawozdawcy do art. 13 – ust. 2 i wprowadzająca nowy art. 13a (ust. 3).

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) Wino ekologiczne powinno być wytwarzane wyłącznie z ekologicznych surowców i należy dopuścić dodawanie do niego jedynie niektórych substancji dozwolonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Należy zakazać niektórych praktyk, procesów i zabiegów enologicznych przy produkcji wina ekologicznego. Na inne praktyki, procesy i zabiegi należy zezwolić na ściśle określonych warunkach.

(38) Wino ekologiczne powinno być wytwarzane wyłącznie z ekologicznych surowców i należy dopuścić dodawanie do niego jedynie niektórych substancji dozwolonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Praktyki, procesy i zabiegi enologiczne muszą być przeprowadzane zgodnie z regułami produkcji określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jak również dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy zmieniające lub uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące produkcji wina w odniesieniu do praktyk i ograniczeń enologicznych.

(39) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jak również dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące produkcji wina w odniesieniu do praktyk i ograniczeń enologicznych.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 14 – ust. 2.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jak również dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy zmieniające lub uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące produkcji drożdży w odniesieniu do ich przetwarzania i składników wykorzystywanych do ich produkcji.

(41) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jak również dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów ustanawiających przepisy uzupełniające szczegółowe przepisy dotyczące produkcji drożdży w odniesieniu do ich przetwarzania i składników wykorzystywanych do ich produkcji.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 15 – ust. 2.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42) Aby uwzględnić ewentualną przyszłą potrzebę ustanowienia szczegółowych reguł produkcji dla produktów, których produkcja nie należy do żadnej kategorii szczegółowych reguł produkcji, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, jak również w celu zagwarantowania jakości, identyfikowalności i zgodności z niniejszym rozporządzeniem, a następnie dostosowania do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do ustanowienia szczegółowych reguł produkcji takich produktów, w tym do ich zmieniania i uzupełniania.

(42) W przypadkach, w których niniejsze rozporządzenie nie określa szczegółowych reguł produkcji niektórych gatunków zwierząt, niektórych roślin wodnych i niektórych mikroalg, zastosowanie powinny mieć przepisy krajowe, a w przypadku braku takich przepisów – prywatne standardy uznawane przez państwa członkowskie, do czasu włączenia do niniejszego rozporządzenia szczegółowych reguł produkcji. Takie przepisy krajowe lub prywatne standardy należy zgłosić Komisji. Zastosowanie powinny mieć odpowiednio przepisy niniejszego rozporządzenia odnoszące się do znakowania, kontroli i certyfikacji.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 16.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43) Rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 wprowadzono różne wyjątki od reguł produkcji ekologicznej. Doświadczenia uzyskane przy stosowaniu tych przepisów pokazały, że takie wyjątki mają negatywny wpływ na produkcję ekologiczną. W szczególności ustalono, że samo istnienie takich wyjątków hamuje wytwarzanie produktów w formie ekologicznej oraz że nie jest zagwarantowany wysoki poziom dobrostanu zwierząt wiążący się z produkcją ekologiczną. Poza tym zarządzanie wyjątkami i ich kontrolowanie pociągają za sobą znaczne obciążenia administracyjne, zarówno dla administracji krajowej, jak i podmiotów. Wreszcie, istnienie wyjątków doprowadziło do stworzenia warunków umożliwiających zakłócenie konkurencji oraz spowodowało ryzyko podważenia zaufania konsumentów. W związku z tym należy dalej ograniczyć możliwość zezwalania na wyjątki od reguł produkcji ekologicznej i ograniczyć je do przypadków wystąpienia katastrof.

(43) Rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 wprowadzono różne wyjątki od reguł produkcji ekologicznej. Doświadczenia uzyskane przy stosowaniu tych przepisów pokazały, że takie wyjątki tworzyły nie dość zachęt, by stać się bezużyteczne. W szczególności ustalono, że samo istnienie takich wyjątków może hamować wzrost podaży produktów w formie ekologicznej oraz że nie zawsze jest zagwarantowany wysoki poziom dobrostanu zwierząt wiążący się z produkcją ekologiczną. Poza tym zarządzanie wyjątkami i ich kontrolowanie pociągają za sobą znaczne obciążenia administracyjne, zarówno dla administracji krajowej, jak i podmiotów. Wreszcie, istnienie wyjątków doprowadziło do stworzenia warunków umożliwiających zakłócenie konkurencji oraz spowodowało ryzyko podważenia zaufania konsumentów. W związku z tym ma mocy niniejszego rozporządzenia należy ustanowić środki mające stymulować rozwój ekologicznej hodowli i wyeliminować istniejące luki na rynku produktów ekologicznych, umożliwiając tym samym możliwie szybkie odstąpienie od wyjątków.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44) Aby umożliwić kontynuowanie lub wznowienie produkcji ekologicznej w przypadku wystąpienia katastrofalnych okoliczności, należy przekazać Komisji uprawnienia do ustanowienia kryteriów kwalifikowania określonych sytuacji jako katastrofalnych okoliczności, jak również ustanowienia szczegółowych przepisów postępowania w takich przypadkach a także niezbędnych wymogów w zakresie monitorowania i sprawozdawczości.

(44) Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36 ustanawiającym kryteria, według których można kwalifikować sytuacje jako wymagające wyjątkowych reguł produkcji, a także sposoby radzenia sobie z takimi sytuacjami, oraz ustanawiającym wymogi w zakresie monitorowania i sprawozdawczości, z uwzględnieniem doświadczeń sektora produkcji ekologicznej.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44a) Należy wspierać konsumpcję żywności wyprodukowanej i sprzedawanej lokalnie i zachęcać do niej, aby dopilnować, by emisja gazów cieplarnianych w sektorze transportu była jak najniższa. Ponadto, aby ograniczyć wytwarzane odpady, należy w jak największym zakresie promować niepakowane produkty oraz unikać zbędnych opakowań.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45) Pod pewnymi warunkami warunkach produkty ekologiczne i nieekologiczne można gromadzić i transportować jednocześnie. Należy określić szczegółowe przepisy w celu zapewnienia odpowiedniego oddzielenia produktów ekologicznych od nieekologicznych w trakcie obchodzenia się z nimi oraz w celu uniknięcia mieszania się produktów.

(45) Pod pewnymi warunkami warunkach produkty ekologiczne i nieekologiczne można gromadzić i transportować jednocześnie. Należy określić szczegółowe przepisy w celu zapewnienia odpowiedniego oddzielenia produktów ekologicznych od nieekologicznych w trakcie takiego obchodzenia się z nimi do celów zbioru, transportu i przetwarzania oraz w celu uniknięcia mieszania się produktów.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46) Aby zagwarantować integralność produkcji ekologicznej oraz dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących ustanowienia przepisów zmieniających lub uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące gromadzenia, transportu i przechowywania produktów ekologicznych.

(46) Aby zagwarantować integralność produkcji ekologicznej oraz dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących ustanowienia przepisów uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące gromadzenia, transportu i przechowywania produktów ekologicznych.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 18 – ust. 2.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47) Należy ograniczyć do minimum wykorzystywanie w produkcji ekologicznej takich produktów i substancji jak: środki ochrony roślin, nawozy, polepszacze gleby, składniki odżywcze, składniki paszy dla zwierząt, dodatki do pasz lub żywności, substancje pomocnicze w przetwórstwie oraz produkty do czyszczenia i dezynfekcji – ich użycie powinno być możliwe na szczególnych warunkach ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. To samo podejście należy przyjąć odnośnie do wykorzystywania w produkcji ekologicznej żywności przetworzonej produktów i substancji takich jak dodatki do żywności oraz substancje pomocnicze w przetwórstwie. Dlatego też należy ustanowić przepisy określające wszelkie możliwe przypadki zastosowania takich produktów i substancji w produkcji ekologicznej w ogólności oraz w produkcji ekologicznej żywności przetworzonej w szczególności, z zastrzeżeniem zasad ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu i określonych kryteriów.

(47) Należy ograniczyć do minimum wykorzystywanie w produkcji ekologicznej takich produktów i substancji, jak: środki ochrony roślin, nawozy, polepszacze gleby, składniki odżywcze, składniki paszy dla zwierząt, dodatki do pasz lub żywności, substancje pomocnicze w przetwórstwie, produkty do stosowania w hodowli zwierząt oraz produkty do czyszczenia i dezynfekcji – ich użycie powinno być możliwe na szczególnych warunkach ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. To samo podejście należy przyjąć odnośnie do wykorzystywania w produkcji ekologicznej żywności przetworzonej produktów i substancji takich, jak dodatki do żywności oraz substancje pomocnicze w przetwórstwie, produkty i substancje do praktyk enologicznych oraz produkty do czyszczenia i dezynfekcji. Dlatego też należy ustanowić przepisy określające wszelkie możliwe przypadki zastosowania takich produktów i substancji w produkcji ekologicznej w ogólności oraz w produkcji ekologicznej żywności przetworzonej w szczególności, z zastrzeżeniem zasad ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu i określonych kryteriów.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawkom sprawozdawcy do art. 19 – ust. 1 – akapit 2 – lit. ba) i bb).

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do produkcji ekologicznej w ogólności oraz produkcji ekologicznej żywności przetworzonej w szczególności, jak również dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do ustanowienia dodatkowych kryteriów zezwalania na wykorzystywanie w produkcji ekologicznej w ogólności oraz produkcji ekologicznej żywności przetworzonej w szczególności, określonych produktów i substancji, jak również wycofywania tych produktów i substancji, a także innych wymogów dotyczących wykorzystywania takich dopuszczonych produktów i substancji.

(48) Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do produkcji ekologicznej w ogólności oraz produkcji ekologicznej żywności przetworzonej w szczególności, jak również dostosowanie do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do zezwalania bądź wycofywania zezwolenia na wykorzystywanie produktów i substancji, które mogą być stosowane w produkcji ekologicznej w ogólności oraz produktów i substancji, które mogą być stosowane w produkcji ekologicznej żywności przetworzonej w szczególności, a także innych wymogów dotyczących wykorzystywania takich dopuszczonych produktów i substancji.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 19 – ust. 5.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49) W braku szczególnych przepisów unijnych w sprawie środków, jakie należy podjąć w przypadku występowania w produktach ekologicznych niedozwolonych substancji lub produktów, w Unii wypracowano i stosowano różne podejścia w tym zakresie. Sytuacja ta prowadzi do niepewności po stronie podmiotów oraz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących. Może ona również prowadzić do nierównego traktowania podmiotów w Unii oraz wpływać na zaufanie konsumentów do produktów ekologicznych. Należy zatem ustanowić jasne i jednolite przepisy zakazujące wprowadzania do obrotu tych produktów ekologicznych, w których zwartość niedozwolonych produktów lub substancji przekracza określone poziomy. Poziomy te powinny zostać ustanowione z uwzględnieniem w szczególności dyrektywy Komisji 2006/125/WE31 w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci.

skreślony

__________________

 

31 Dyrektywa Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16).

 

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50) Aby zagwarantować skuteczność, wydajność i przejrzystość produkcji ekologicznej i systemu znakowania, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących szczególnych kryteriów i warunków ustanowienia i stosowania poziomów zawartości niedozwolonych produktów i substancji, których przekroczenie w produktach powoduje, że nie można danych produktów wprowadzać do obrotu jako ekologiczne, jak również dotyczących ustanowienia tych poziomów i ich dostosowywania w świetle postępu technicznego.

skreślony

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51) Produkcja ekologiczna opiera się na ogólnej zasadzie ograniczania zastosowania zewnętrznych składników. Rolnicy mają obowiązek podejmowania środków mających zapobiec ryzyku zanieczyszczenia niedozwolonymi produktami lub substancjami. Mimo takich środków może dojść do przypadków, w których rolnicy nie będą mogli wprowadzać swoich produktów do obrotu jako ekologicznych ze względu na niezamierzone występowanie w nich niedozwolonych produktów lub substancji. Należy zatem zapewnić możliwość wydania przez Komisję państwom członkowskim, na mocy art. 42 Traktatu, upoważnienia do przyznawania płatności krajowych mających wyrównać związane z tym szkody. Państwa członkowskie mogą także skorzystać, w celu całkowitego lub częściowego wyrównania tych szkód, z instrumentów wspólnej polityki rolnej.

(51) Produkcja ekologiczna opiera się na ogólnej zasadzie ograniczania zastosowania zewnętrznych składników. Rolnicy mają obowiązek podejmowania środków mających zapobiec ryzyku zanieczyszczenia niedozwolonymi produktami lub substancjami. Mimo takich środków może dojść do przypadków, w których rolnicy nie będą mogli wprowadzać swoich produktów do obrotu jako ekologicznych ze względu na niezamierzone występowanie w nich niedozwolonych produktów lub substancji.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52) Znakowanie produktów rolnych i środków spożywczych powinno podlegać ogólnym przepisom ustanowionym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/201132, a w szczególności przepisom służącym zapobieganiu znakowaniu mogącemu dezorientować konsumentów lub wprowadzać ich w błąd. Poza tym w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić szczególne przepisy dotyczące znakowania produktów ekologicznych. Powinny one chronić zarówno interesy podmiotów związane z wprowadzaniem do obrotu odpowiednio oznaczonych produktów oraz funkcjonowaniem w warunkach uczciwej konkurencji, jak również interesy konsumentów, umożliwiając im podejmowanie świadomych wyborów.

(52) Znakowanie produktów rolnych i środków spożywczych powinno podlegać ogólnym przepisom ustanowionym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/201132, a w szczególności powinno być przedmiotem rygorystycznego stosowania wspólnych norm znakowania i podlegać przepisom służącym zapobieganiu znakowaniu mogącemu dezorientować konsumentów lub wprowadzać ich w błąd. Poza tym w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić szczególne przepisy dotyczące znakowania produktów ekologicznych. Powinny one chronić zarówno interesy podmiotów związane z wprowadzaniem do obrotu odpowiednio oznaczonych produktów oraz funkcjonowaniem w warunkach uczciwej konkurencji, jak również interesy konsumentów, umożliwiając im podejmowanie świadomych wyborów.

__________________

__________________

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18).

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18).

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57) Aby zapewnić konsumentom jasną sytuację oraz zagwarantować przekazywanie im odpowiednich informacji, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących dostosowania wykazu terminów odnoszących się do produkcji ekologicznej określonych w niniejszym rozporządzeniu, ustanowienia szczególnych wymogów w zakresie znakowania i składu mających zastosowanie do paszy i jej składników, ustanowienia dalszych przepisów dotyczących znakowania i używania oznaczeń, innych niż logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, określonych w niniejszym rozporządzeniu, a także dotyczących zmiany logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej oraz przepisów odnoszących się do tego logo.

(57) Aby zapewnić konsumentom jasną sytuację oraz zagwarantować przekazywanie im odpowiednich informacji, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących dostosowania wykazu terminów odnoszących się do produkcji ekologicznej określonych w niniejszym rozporządzeniu, ustanowienia dalszych przepisów dotyczących znakowania i używania oznaczeń, innych niż logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, określonych w niniejszym rozporządzeniu, a także dotyczących zmiany logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej oraz przepisów odnoszących się do tego logo.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 21 – ust. 4.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(58) Produkcja ekologiczna jest wiarygodna jedynie wtedy, gdy towarzyszy jej skuteczna weryfikacja i kontrole na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Produkcja ekologiczna powinna podlegać kontrolom urzędowym lub innym czynnościom urzędowym prowadzonym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr (XXX/XXXX)33, w celu weryfikowania zgodności z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

(58) Produkcja ekologiczna jest wiarygodna jedynie wtedy, gdy towarzyszy jej skuteczna weryfikacja i kontrole na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Produkcja ekologiczna powinna podlegać kontrolom urzędowym lub innym czynnościom urzędowym prowadzonym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w celu weryfikowania zgodności z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno obejmować swym zakresem szczegółowe przepisy odnoszące się do produkcji ekologicznej, dotyczące kontroli procesu produkcji w całym łańcuchu produkcji.

 

 

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XX/XXX w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, [….]/2013 [Urząd Publikacji proszony jest o wstawienie numeru rozporządzenia ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcuch żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin] oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L ...).

 

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60) Drobni producenci rolni w Unii borykają się, indywidualnie, z wysokimi kosztami kontroli i znacznymi obciążeniami administracyjnymi w związku z certyfikacją ekologiczną. Należy zezwolić na system certyfikacji grupowej celem ograniczenia kosztów kontroli i certyfikacji oraz powiązanych obciążeń administracyjnych, wzmacniając lokalne sieci, przyczyniając się do wzmocnienia rynków zbytu oraz gwarantując równe szanse w stosunku do podmiotów z państw trzecich. Z tej przyczyny należy wprowadzić i zdefiniować pojęcie „grupy podmiotów”.

(60) Drobni producenci rolni w Unii borykają się, indywidualnie, z wysokimi kosztami kontroli i znacznymi obciążeniami administracyjnymi w związku z certyfikacją ekologiczną. Należy zezwolić na system certyfikacji grupowej celem ograniczenia kosztów kontroli i certyfikacji oraz powiązanych obciążeń administracyjnych, wzmacniając lokalne sieci, przyczyniając się do wzmocnienia rynków zbytu oraz gwarantując równe szanse w stosunku do podmiotów z państw trzecich. Z tej przyczyny należy wprowadzić i zdefiniować pojęcie „grupy podmiotów”. Pojęcie to powinno także obejmować grupy transgraniczne. Ponadto państwa członkowskie powinny zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywać formy współpracy między rolnikami, zwłaszcza rolnikami kwalifikującymi się do systemu dla małych gospodarstw na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(61) Aby zagwarantować skuteczność, wydajność i przejrzystość systemu ekologicznej produkcji i znakowania, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących wymogów prowadzenia ewidencji przez podmioty lub grupy podmiotów, wymogu opublikowania wykazu podmiotów, jak również wymogów i procedur, jakie należy zastosować w zakresie publikowania opłat, jakie mogą być pobierane w związku z kontrolami zgodności z regułami produkcji ekologicznej oraz nadzorowania przez właściwe organy stosowania tych opłat, a także kryteriów określania grup produktów, w przypadku których producenci powinny być uprawnieni do posiadania tylko jednego certyfikatu wydanego przez dany organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawkom sprawozdawcy do art. 24 – ust. 6 i art. 25 – ust. 6.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(62) Aby zagwarantować skuteczne i wydajne funkcjonowanie certyfikacji grupy podmiotów, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących odpowiedzialności poszczególnych członków grupy podmiotów, składu i rozmiaru takiej grupy, kategorii produktów, jakie mają być wytwarzane przez grupę podmiotów i warunków udziału w grupie, jak również konstrukcji i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej grupy, w tym zakresu, przedmiotu i częstotliwości kontroli, jakie mają być prowadzone.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 26 – ust. 3.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 62 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(62a) Aby zapewnić drobnym producentom rolnym maksymalne możliwości oraz zachęcić indywidualnych rolników do łączenia się w grupy podmiotów, przepisy dotyczące grup podmiotów powinny odzwierciedlać potrzeby oraz możliwości w odniesieniu do zasobów drobnych producentów rolnych.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 26 – ust. 3.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(67) Doświadczenia z systemem organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uznawanych za właściwe do prowadzenia kontroli oraz wydawania certyfikatów w państwach trzecich na potrzeby przywozu produktów zapewniających równoważne gwarancje pokazują, że te organy i jednostki stosują różne przepisy, które w praktyce może być trudno uznać za równoważne z odpowiednimi przepisami Unii. Ponadto namnożenie organów kontrolnych i jednostek certyfikujących utrudnia sprawowanie odpowiedniego nadzoru przez Komisję. Dlatego należy znieść system uznawania równoważności. Należy jednak dać tym organom kontrolnym i jednostkom certyfikującym wystarczający czas na przygotowanie się do uzyskania uznania na potrzeby przywozu produktów spełniających wymogi unijnych przepisów.

(67) Doświadczenia z systemem organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uznawanych za właściwe do prowadzenia kontroli oraz wydawania certyfikatów w państwach trzecich na potrzeby przywozu produktów zapewniających równoważne gwarancje pokazują, że te organy i jednostki stosują różne przepisy, które w praktyce może być trudno uznać za równoważne z odpowiednimi przepisami Unii. Ponadto namnożenie organów kontrolnych i jednostek certyfikujących utrudnia sprawowanie odpowiedniego nadzoru przez Komisję. Dlatego należy zmodyfikować system uznawania równoważności, aby w stosownych przypadkach wprowadzić nowy system dostosowanej zgodności. Należy jednak dać tym organom kontrolnym i jednostkom certyfikującym wystarczający czas na przygotowanie się do uzyskania uznania na potrzeby przywozu produktów spełniających wymogi unijnych przepisów.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(69) Aby zagwarantować uczciwą konkurencję między podmiotami, identyfikowalność przywożonych produktów, które mają być wprowadzone do obrotu na terytorium Unii jako produkty ekologiczne, oraz przejrzystość procedury uznawania i nadzoru stosowanej przez organy kontrolne i jednostki certyfikujące w kontekście przywozu zgodnych z wymogami produktów, a także zagwarantować zarządzanie wykazem państw trzecich uznanych za równoważne na mocy rozporządzenia (WE) nr 834/2007, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących dokumentów przeznaczonych dla organów celnych w państwach trzecich, w szczególności ekologicznych świadectw wywozowych, w miarę możliwości w formie elektronicznej, dokumentów potrzebnych do przywozu, również w formie elektronicznej w miarę możliwości, kryteriów uznawania lub wycofania uznawania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w kontekście przywozu produktów ekologicznych spełniających wymogi, jak również dotyczących informacji przesyłanych przez państwa trzecie uznane na mocy wspomnianego rozporządzenia, niezbędnych do nadzorowania ich uznawania oraz prowadzenia tego nadzoru przez Komisję, w tym do kontroli na miejscu.

(69) Aby zagwarantować identyfikowalność przywożonych produktów, które mają być wprowadzone do obrotu na terytorium Unii jako produkty ekologiczne, oraz przejrzystość procedury uznawania i nadzoru stosowanej przez organy kontrolne i jednostki certyfikujące w kontekście przywozu zgodnych z wymogami produktów, a także zagwarantować zarządzanie wykazem państw trzecich uznanych za równoważne na mocy rozporządzenia (WE) nr 834/2007, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących dokumentów potrzebnych do przywozu, również w formie elektronicznej w miarę możliwości, w odniesieniu do spełniania kryteriów uznawania lub wycofania uznawania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w kontekście przywozu produktów ekologicznych spełniających wymogi, dotyczących informacji przesyłanych przez państwa trzecie uznane na mocy wspomnianego rozporządzenia, niezbędnych do nadzorowania ich uznawania, dotyczących ustanawiania przepisów odnoszących się do prowadzenia tego nadzoru przez Komisję, w tym do kontroli na miejscu, dotyczących procedury uznawania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, w tym zawartości dokumentacji technicznej, która ma być składana, jak również wycofania uznania, oraz dotyczących kontroli i innych działań, które mają realizować organy kontrolne i jednostki certyfikujące uznane przez Komisję. W przypadku wykrycia poważnych lub powtarzających się naruszeń reguł dotyczących kontroli i certyfikacji, należy wycofać ze skutkiem natychmiastowym uznanie danych organów kontrolnych w określonych państwach trzecich, a uznanie krajowych organów akredytacyjnych mających siedzibę w Unii należy wycofać na całym rynku unijnym.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawkom sprawozdawcy do art. 27 – ust. 3, art. 29 – ust. 7 i wprowadzająca do art. 29 nowe ustępy 7a i 7b.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 69 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(69a) Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących stosowania środków odnoszących się do niezgodności lub domniemanej niezgodności z obowiązującymi przepisami, wpływającej na integralność produktów ekologicznych przywożonych z państw trzecich uznanych na podstawie art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, jak również dotyczących systemu, który ma być stosowany w celu przekazywania informacji koniecznych do wdrożenia i monitorowania niniejszego rozporządzenia. Wszystkie informacje dotyczące domniemanej niezgodności, wycofania uznania lub zawieszenia zezwolenia należy niezwłocznie przekazywać wszystkim właściwym organom i jednostkom certyfikującym w celu uniknięcia wprowadzania niedozwolonych produktów do obrotu.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawkom sprawozdawcy do art. 29 – ust. 8, art. 31 – ust. 6 i art. 33 – ust. 2.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(70) Należy zagwarantować, by przepływ produktów ekologicznych, które zostały poddane kontroli w jednym z państw członkowskich, i które są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie mógł być ograniczany w innym państwie członkowskim. Aby zagwarantować odpowiednie funkcjonowanie jednolitego rynku i handlu między państwami członkowskimi, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów w celu ustanowienia przepisów dotyczących swobodnego przepływu produktów ekologicznych.

(70) Należy zagwarantować, by przepływ produktów ekologicznych, które zostały poddane kontroli w jednym z państw członkowskich, i które są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie mógł być ograniczany w innym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 32 – ust. 2.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(71) W celu uzyskania wiarygodnych informacji niezbędnych do wdrożenia niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powinny corocznie dostarczać Komisji niezbędnych informacji. Dla zapewnienia jasności i przejrzystości państwa członkowskie powinny aktualizować wykazy właściwych organów oraz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących. Wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących powinien zostać publicznie udostępniony przez państwa członkowskie i corocznie publikowany przez Komisję.

(71) W celu uzyskania wiarygodnych informacji niezbędnych do wdrożenia niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powinny corocznie dostarczać Komisji niezbędne, aktualne informacje statystyczne. Dla zapewnienia jasności i przejrzystości państwa członkowskie powinny aktualizować wykazy właściwych organów oraz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących. Wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących powinien zostać publicznie udostępniony przez państwa członkowskie i corocznie publikowany przez Komisję.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 72

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(72) Należy ustanowić środki mające zagwarantować sprawne wprowadzenie zmian w ramach prawnych regulujących przywóz produktów ekologicznych do Unii, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności, aby zagwarantować sprawne przejście ze starych na nowe ramy prawne, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących przepisów odnoszących się do okresów konwersji rozpoczętych na mocy rozporządzenia (WE) nr 834/2007, w drodze odstępstwa od ogólnej reguły stanowiącej, że nie można wstecznie uznawać za element okresu konwersji żadnych uprzednich okresów.

(72) Należy ustanowić środki mające zagwarantować sprawne wprowadzenie zmian w ramach prawnych regulujących przywóz produktów ekologicznych do Unii, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności, aby zagwarantować sprawne przejście ze starych na nowe ramy prawne, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów dotyczących przepisów odnoszących się do okresów konwersji rozpoczętych na mocy rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 8 – ust. 3.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(75) Aby zagwarantować jednolite warunki wdrażania niniejszego rozporządzenia, Komisji należy przekazać uprawnienia wykonawcze w zakresie technicznych aspektów ustanowienia bazy danych zawierającej odmiany, w przypadku których dostępny jest roślinny materiał rozmnożeniowy uzyskany w ramach produkcji ekologicznej, jeżeli chodzi o wydawanie lub cofanie zezwolenia na produkty i substancje, które mogą być wykorzystywane w produkcji ekologicznej w ogólności oraz w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej w szczególności, w tym procedury w zakresie zezwalania i tworzenia wykazów tych produktów i substancji oraz, w odpowiednich przypadkach, ich opis, wymogi w zakresie składu oraz wielkości oznaczenia wskazujące na kody nadane organom kontroli produktów ekologicznych i organom delegowanym i oznaczenia miejsca, w którym wytworzono surowce rolnicze, przyznawanie kodów organom kontrolnym i jednostkom certyfikującym oraz oznaczenie miejsca, w którym surowce rolnicze zostały wytworzone, jeżeli chodzi o bliższe informacje oraz specyfikacje dotyczące treści, formy i sposobu zawiadamiania właściwych organów przez podmiotów i grupy podmiotów o prowadzonej przez nich działalności, jak również formę obwieszczania opłat, jakie mogą być pobierane za kontrole, jeżeli chodzi o wymianę informacji między grupami podmiotów a właściwymi organami, organami kontrolnymi i jednostkami certyfikującymi oraz pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją, jeżeli chodzi o uznawanie lub wycofywanie uznawania organom kontroli produkcji ekologicznej i organom delegowanym uprawnionym do prowadzenia kontroli w państwach trzecich oraz ustanowienie wykazu takich organów kontrolnych i jednostek certyfikujących a także przepisy mające zagwarantować stosowanie środków w przypadku niezgodności wpływających na integralność przywożonych produktów ekologicznych lub podejrzenia ich wystąpienia; jeżeli chodzi o system, jaki należy wykorzystywać do przekazywania informacji niezbędnych do wdrażania i monitorowania niniejszego rozporządzenia oraz jeżeli chodzi o ustanowienie wykazu państw trzecich uznanych na mocy art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i zmianę tego wykazu, jak również o przepisy mające zagwarantować zastosowanie środków w odniesieniu do przypadków niezgodności, lub podejrzenia wystąpienia niezgodności wpływających na integralność produktów ekologicznych przywożonych z państw trzecich, jeżeli chodzi o system używany do przekazywania informacji niezbędnych do wprowadzania w życie i monitorowania niniejszego rozporządzenia, a także jeśli chodzi o ustanowienie wykazu organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uznanych na mocy art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i zmianę tego wykazu. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201134.

(75) Aby zagwarantować jednolite warunki wdrażania niniejszego rozporządzenia, Komisji należy przekazać uprawnienia wykonawcze w zakresie technicznych aspektów ustanowienia jednolitej bazy danych zawierającej odmiany, szczególnie odmiany tradycyjne i rzadko występujące, w przypadku których dostępny jest roślinny materiał rozmnożeniowy uzyskany w ramach produkcji ekologicznej, jeżeli chodzi o wydawanie lub cofanie zezwolenia na produkty i substancje, które mogą być wykorzystywane w produkcji ekologicznej w ogólności oraz w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej w szczególności, w tym procedury w zakresie zezwalania i tworzenia wykazów tych produktów i substancji oraz, w odpowiednich przypadkach, ich opis, wymogi w zakresie ich składu i warunków używania, jeżeli chodzi o szczególne i praktyczne zasady dotyczące prezentacji, kompozycji oraz wielkości oznaczenia wskazującego na kody nadane organom kontroli produktów ekologicznych i organom delegowanym i oznaczenia miejsca, w którym wytworzono surowce rolnicze, przyznawanie kodów organom kontrolnym i jednostkom certyfikującym oraz oznaczenie miejsca, w którym surowce rolnicze zostały wytworzone, jeżeli chodzi o bliższe informacje oraz specyfikacje dotyczące treści, formy i sposobu zawiadamiania właściwych organów przez podmioty i grupy podmiotów o prowadzonej przez nich działalności, jak również formę obwieszczania opłat, jakie mogą być pobierane za kontrole, jeżeli chodzi o wymianę informacji między grupami podmiotów a właściwymi organami, organami kontrolnymi i jednostkami certyfikującymi oraz pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją, jeżeli chodzi o uznawanie lub wycofywanie uznawania organom kontroli produkcji ekologicznej i organom delegowanym uprawnionym do prowadzenia kontroli w państwach trzecich oraz ustanowienie wykazu takich organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, a także przepisy mające zagwarantować stosowanie środków w przypadku niezgodności wpływających na integralność przywożonych produktów ekologicznych lub podejrzenia ich wystąpienia, jeżeli chodzi o ustanowienie wykazu państw trzecich uznanych na mocy art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i zmianę tego wykazu, jak również o przepisy mające zagwarantować zastosowanie środków w odniesieniu do przypadków niezgodności, lub podejrzenia wystąpienia niezgodności wpływających na integralność produktów ekologicznych przywożonych z państw trzecich, jeżeli chodzi o system używany do przekazywania informacji niezbędnych do wprowadzania w życie i monitorowania niniejszego rozporządzenia, a także jeśli chodzi o ustanowienie wykazu organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uznanych na mocy art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i zmianę tego wykazu. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201134.

__________________

__________________

34 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

34 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 77

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(77) Aby zagwarantować sprawne przejście, z jednej strony, z przepisów dotyczących ekologicznego pochodzenia roślinnego materiału rozmnożeniowego i zwierząt do celów hodowlanych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007, jak również, z drugiej strony, z wyjątków od reguł produkcji przyjętych na mocy art. 22 tego rozporządzenia, na nowe reguły produkcji roślin, produktów roślinnych i zwierząt gospodarskich przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, należy przekazać Komisji uprawnienia do zezwalania na wyjątki, o ile wyjątki te uznawane są za konieczne w celu zagwarantowania dostępu do roślinnego materiału rozmnożeniowego oraz żywych zwierząt do celów reprodukcji, które mogą być wykorzystywane w produkcji ekologicznej. Ponieważ akty te mają charakter przejściowy, powinny one obowiązywać przez ograniczony okres.

(77) Aby zagwarantować sprawne przejście, z jednej strony, z przepisów dotyczących ekologicznego pochodzenia roślinnego materiału rozmnożeniowego i zwierząt do celów hodowlanych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007, jak również, z drugiej strony, z wyjątków od reguł produkcji przyjętych na mocy art. 22 tego rozporządzenia, na nowe reguły produkcji roślin, produktów roślinnych i zwierząt gospodarskich przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, należy przekazać Komisji uprawnienia do zezwalania na wyjątki, o ile wyjątki te uznawane są za konieczne w celu zagwarantowania dostępu do roślinnego materiału rozmnożeniowego oraz żywych zwierząt do celów reprodukcji, które mogą być wykorzystywane w produkcji ekologicznej. Akty te mają jednak wyłącznie charakter przejściowy, w związku z czym będą obowiązywały tylko przez ograniczony okres wymagany do ustalenia i wyeliminowania luk w dostępności na rynku ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin oraz zwierząt hodowanych ekologicznie do celów reprodukcji.

Uzasadnienie

Celem jest stworzenie z producentami ekologicznych nasion prawdziwego rynku ekologicznej produkcji nasion. Można to osiągnąć jedynie dzięki skutecznemu systemowi zachęt, co wymaga jasnej deklaracji ze strony ustawodawcy.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 77 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(77a) Należy wykorzystać plan działania Komisji na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej do wspierania finansowania prac badawczych i innowacji służących zwiększeniu produkcji i dostępności ekologicznych nasion i materiału rozmnożeniowego roślin.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 77 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(77b) Aby zwiększyć produkcję, dostępność oraz wykorzystanie ekologicznych nasion i materiału rozmnożeniowego roślin, należy zachęcać do partnerskiej współpracy między producentami nasion, hodowcami i wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w rolnictwo ekologiczne. Ponadto należy powierzyć grupie ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej (EGTOP) zadanie opracowania nowego systemu skutecznego i zrównoważonego wykorzystywania nasion ekologicznych, będącego zachętą dla producentów nasion ekologicznych i hodowców.

 

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 78

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(78) Komisja powinna przeanalizować stan dostępności roślinnego materiału rozmnożeniowego i zwierząt do celów reprodukcji oraz przedstawić w tym celu sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 2021 r.

(78) Aby zapewnić dostępność na rynku dostatecznych ilości ekologicznego roślinnego materiału rozmnożeniowego, a także paszy i zwierząt do celów hodowlanych, oraz przed złożeniem jakichkolwiek wniosków dotyczących stopniowego wycofywania wyjątków, Komisja powinna przeprowadzić badanie w oparciu o zgromadzone dane oraz analizę stanu w państwach członkowskich. Na podstawie tego badania przed upływem 2020 r. Komisja powinna przedłożyć sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie obejmujące część analityczną stanu rozwoju rolnictwa ekologicznego i poczynionych postępów, a także część strategiczną w sprawie środków stosowanych lub wymaganych w celu poprawy wydajności rolnictwa ekologicznego i jego ram instytucjonalnych.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 80

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(80) Przegląd ram legislacyjnych produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych wykazał, że szczególne potrzeby związane z kontrolami urzędowymi i innymi czynnościami urzędowymi realizowanymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych), wymagają ustanowienia przepisów pozwalających lepiej reagować na przypadki niezgodności. Poza tym przepisy rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych] dotyczące zadań i kompetencji właściwych organów, zatwierdzania i nadzorowania organów delegowanych, oficjalnej certyfikacji, obowiązków sprawozdawczych i pomocy administracyjnej powinny zostać dostosowane, by odpowiadały szczególnym potrzebom sektora produkcji ekologicznej. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych],

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka odpowiadająca poprawce sprawozdawcy do art. 44.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady produkcji ekologicznej oraz przepisy dotyczące produkcji ekologicznej a także używania związanych z nią oznaczeń w etykietach i reklamach.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady produkcji ekologicznej oraz jej kontroli i certyfikacji, jak również przepisy dotyczące produkcji ekologicznej, przetwarzania, dystrybucji, kontroli, a także używania oznaczeń związanych z produkcją ekologiczną w etykietach i reklamach. Stanowi ono podstawę zrównoważonego rozwoju produkcji ekologicznej i jej pozytywnego wpływu na środowisko i zdrowie publiczne, zapewniając jednocześnie skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz uczciwą konkurencję, i tym samym pomaga rolnikom w uzyskaniu godziwego dochodu, zapewnia zaufanie konsumenta oraz chroni interesy konsumentów.

Uzasadnienie

Zasady i metody produkcji ekologicznej trzeba stosować na wszystkich etapach rolnictwa ekologicznego/w całym procesie produkcji ekologicznej. Dlatego ważne jest, aby w niniejszym rozporządzeniu utrzymać kontrole danego procesu. Sama kontrola produktu przewidzianego do spożycia przez ludzi lub zwierzęta nie wystarcza. Niniejsze rozporządzenie obejmuje również certyfikację produktów ekologicznych oraz produktów w trakcie konwersji.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do produktów rolnych wyszczególnionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktatu”) oraz niektórych innych produktów wyszczególnionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, o ile te produkty rolne oraz te inne produkty mają być wytwarzane, przygotowywane, dystrybuowane, wprowadzane do obrotu, przywożone lub wywożone jako ekologiczne.

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do następujących produktów pochodzenia rolniczego, w tym do produktów akwakultury i pszczelarstwa, jeżeli produkty te są lub mają być wytwarzane, przygotowywane, znakowane, dystrybuowane, wprowadzane do obrotu w Unii lub przywożone do Unii lub wywożone z Unii jako ekologiczne:

 

a) żywe lub nieprzetworzone produkty rolne, w tym nasiona i inny roślinny materiał rozmnożeniowy;

 

b) przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia;

 

c) pasze;

 

d) algi i zwierzęta akwakultury;

 

e) wino;

 

f) drożdże;

 

g) grzyby;

 

h) zbierane rośliny dziko rosnące i ich części,

 

a także do innych produktów ściśle powiązanych z rolnictwem, które mają być wytwarzane, przygotowywane, znakowane, dystrybuowane, wprowadzane do obrotu, przywożone lub wywożone.

Produkty myślistwa i rybołówstwa dzikich zwierząt nie są uznawane za produkty ekologiczne.

Produkty myślistwa i rybołówstwa dzikich zwierząt nie są uznawane za produkty ekologiczne.

 

(Zastąpienie pojęcia „wodorosty” pojęciem „algi” dotyczy całego tekstu. Jego zatwierdzenie będzie wymagało wprowadzenia stosownych zmian w całym dokumencie).

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do każdego podmiotu uczestniczącego w działaniach na jakimkolwiek etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji dotyczących produktów, o których mowa w ust. 1.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do każdego podmiotu uczestniczącego w działaniach na jakimkolwiek etapie produkcji, przygotowania, znakowania i dystrybucji dotyczących produktów, o których mowa w ust. 1.

Operacje żywienia zbiorowego realizowane przez zakłady żywienia zbiorowego określone w art. 2 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/201135 nie są przedmiotem niniejszego rozporządzenia.

Operacje żywienia zbiorowego realizowane przez zakłady żywienia zbiorowego określone w art. 2 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/201135 są przedmiotem niniejszego rozporządzenia.

__________________

__________________

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18).

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18).

Uzasadnienie

Operacje żywienia zbiorowego stały się ważnym elementem rynku żywności ekologicznej, coraz częściej dostarczanej nie tylko do ogólnodostępnych stołówek, ale też do restauracji z produktami ekologicznymi. Powinny zatem być regulowane niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą stosować przepisy krajowe lub, w przypadku ich braku, prywatne normy w zakresie znakowania i kontroli produktów pochodzących z operacji zbiorowego żywienia.

skreślony

Uzasadnienie

Zakłady żywienia zbiorowego i restauracje powinny podlegać zakresowi niniejszego rozporządzenia. Duże stołówki mogą wykazać się stosowaniem ekologicznych produktów do przyrządzania posiłków, ale nie są zobowiązane do konkretnego udziału w wykorzystaniu produktów ekologicznych w żywieniu zbiorowym ogółem.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje bez uszczerbku dla powiązanego prawodawstwa Unii w obszarze m.in. łańcucha żywnościowego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i roślinnego materiału rozmnożeniowego, a w szczególności rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XX/XXX36 (roślinny materiał rozmnożeniowy) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XX/XXXX37 (środki ochrony przed szkodnikami roślin).

3. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje bez uszczerbku dla innego prawodawstwa Unii lub przepisów krajowych, zgodnie z unijnym prawem dotyczącym produktów wymienionych w niniejszym artykule, np. przepisów dotyczących produkcji, przygotowania, wprowadzania do obrotu, znakowania i kontroli tych produktów, jak również przepisów w zakresie środków spożywczych i żywienia zwierząt.

__________________

 

36 [pełny tytuł] (Dz.U. L,…).

 

37 [pełny tytuł] (Dz.U. L,…).

 

Uzasadnienie

Wymienione wyżej akty prawne nie będą jeszcze obowiązywały w chwili przyjęcia nowego prawodawstwa w obszarze produktów ekologicznych.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Aby uwzględnić nowe informacje na temat metod produkcji lub materiałów produkcyjnych albo zobowiązania międzynarodowe, Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 36, aktów delegowanych zmieniających wykaz produktów zamieszczony w załączniku I. Do zamieszczenia w wykazie kwalifikują się jedynie produkty blisko powiązane z produktami rolnymi.

skreślony

Uzasadnienie

Zakres powinien pokrywać się z zakresem obowiązującego rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Taka zmiana rozporządzenia podstawowego powinna być możliwa jedynie w drodze procedury współdecyzji.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) „surowiec rolniczy” oznacza produkt rolny, który nie został poddany żadnej czynności służącej jego konserwacji lub przetwarzaniu;

3) „surowiec rolniczy” lub „surowiec akwakultury” oznacza produkt rolny lub produkt akwakultury, który nie został poddany żadnej czynności służącej jego przetwarzaniu, przygotowaniu lub konserwacji;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4) „środki zapobiegawcze” oznaczają środki podejmowane w celu zagwarantowania jakości gleby, jak również zapobieżeniu szkodnikom i chwastom oraz kontrolowaniu ich, a także zapobieżeniu zanieczyszczeniu przez produkty lub substancje niedozwolone na mocy niniejszego rozporządzenia;

4) „środki zapobiegawcze i środki ostrożności” oznaczają środki podejmowane w celu zagwarantowania jakości produkcji ekologicznej, jak również zachowania różnorodności biologicznej i zapobieżenia zanieczyszczeniu oraz wymieszaniu z produktami lub substancjami niedozwolonymi na mocy niniejszego rozporządzenia na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji;

Uzasadnienie

Środki ostrożności powinny mieć szerszy zakres niż środki zapobiegawcze oraz powinny być również stosowane na wszystkich etapach produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5) „konwersja” oznacza przejście z produkcji nieekologicznej na produkcję ekologiczną w ramach wyznaczonego okresu;

5) „konwersja” oznacza przejście z produkcji nieekologicznej na produkcję ekologiczną w ramach wyznaczonego okresu, w trakcie którego stosowane są przepisy dotyczące produkcji ekologicznej;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7) „grupa podmiotów oznacza grupę, w której każdy podmiot jest rolnikiem, w którego gospodarstwie wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 5 ha, i która może, oprócz wytwarzania żywności lub paszy, zajmować się także przetwarzaniem żywności lub paszy;

7) „grupa podmiotów oznacza grupę spełniającą wszystkie poniższe warunki:

 

a) każdy członek grupy jest rolnikiem lub podmiotem wytwarzającym algi bądź produkty akwakultury, który – oprócz wytwarzania żywności i pasz – może być zaangażowany w przetwarzanie, przygotowywanie lub wprowadzanie do obrotu żywności lub pasz;

 

b) członkowie grupy prowadzą działalność produkcyjną w niewielkiej odległości od siebie;

 

 

c) ustanawiany jest wspólny system wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych wytworzonych przez grupę;

 

d) grupa posiada osobowość prawną oraz wewnętrzny system kontroli; oraz

 

e) obrót lub standardowa wydajność produkcji ekologicznej każdego członka grupy nie przekracza 15 000 EUR rocznie, lub każdy członek prowadzi produkcję w gospodarstwie nieprzekraczającym 5 hektarów, lub w przypadku produkcji prowadzonej pod szkłem bądź innej intensywnej produkcji prowadzonej pod przykryciem ochronnym w gospodarstwie nieprzekraczającym 0,5 hektara, lub w przypadku wyłącznie trwałych użytków zielonych w gospodarstwie nieprzekraczającym 15 hektarów.

 

Warunki określone w lit. e) nie mają zastosowania do grup podmiotów z państw trzecich;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a) „ekologiczna hodowla roślin i tworzenie odmian” oznacza zwiększenie różnorodności genetycznej w połączeniu z opieraniem się na zdolności do naturalnego rozmnażania; Ekologiczna hodowla roślin ma na celu tworzenie nowych odmian, które są szczególnie dostosowane do systemów produkcji ekologicznej. Wymaga ona podejścia holistycznego, w którym nie narusza się naturalnych barier dla krzyżowania i które opiera się na roślinach plennych mogących nawiązać trwałą relację z żywą glebą. Ekologiczna hodowla roślin jest prowadzona w tych ekologicznych warunkach zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10b) „materiał rozmnożeniowy roślin” oznacza rośliny oraz wszelkie formy roślin na każdym etapie wzrostu, w tym nasiona, zdolne i przeznaczone do produkowania całych roślin;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10c) „roślina mateczna” oznacza zidentyfikowaną roślinę, z której pobiera się materiał przeznaczony do reprodukcji roślin w celu rozmnożenia nowych roślin;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 10 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10d) „pokolenie” oznacza grupę roślin stanowiących jedną linię pokrewieństwa roślin;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 10 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10e) „ekologiczna hodowla zwierząt” oznacza zwiększenie różnorodności genetycznej w połączeniu z opieraniem się na zdolności danych zwierząt do naturalnego rozrodu. Ekologiczna hodowla zwierząt zapewnia optymalną zgodność z wymogami niniejszego rozporządzenia, skupiając się na odporności na choroby, żywotności, wartości hodowlanej i dostosowaniu się do warunków naturalnych i klimatycznych, a w stosownych przypadkach promuje hodowlę mającą na celu powolny wzrost;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13a) „preparaty ziołowe” oznaczają wyciągi z określonych roślin do celów wzmocnienia upraw lub powstrzymania bądź likwidacji agrofagów i chorób;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13b) „preparaty biodynamiczne” oznaczają mieszanki tradycyjnie stosowane w rolnictwie biodynamicznym i numerowane od 500 do 508;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16) „weranda” oznacza dodatkową, zadaszoną, nieizolowaną, zewnętrzną część budynku inwentarskiego, w której najdłuższa strona zazwyczaj zabezpieczona jest drutem kolczastym lub siatką. panuje w niej klimat zewnętrzny, występuje naturalne lub sztuczne oświetlenie, a podłoże wyłożone jest ściółką;

 

16) „weranda” oznacza dodatkową, zadaszoną, nieizolowaną, zewnętrzną część budynku inwentarskiego, w której najdłuższa strona zazwyczaj zabezpieczona jest drutem kolczastym lub siatką. panuje w niej klimat zewnętrzny, występuje naturalne lub, tam gdzie to możliwe, sztuczne oświetlenie, a podłoże wyłożone jest ściółką;

Uzasadnienie

W przypadkach, gdy naturalne oświetlenie można zapewnić w odpowiedni sposób, powinno ono być wystarczające na werandzie. Sztuczne oświetlenie nie powinno być wymogiem obowiązkowym.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

16a) „młode nioski” oznaczają młode zwierzęta z gatunku Gallus gallus poniżej 18 tygodnia życia, przeznaczone do produkcji jaj;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

16b) „kury nioski” oznaczają młode zwierzęta z gatunku Gallus gallus poniżej 18 tygodnia życia, przeznaczone do produkcji jaj do spożycia;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 16 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

16c) „brojlery” oznaczają zwierzęta z gatunku Gallus gallus utrzymywane z przeznaczeniem do produkcji mięsa;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 16 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

16d) „powierzchnia użytkowa” oznacza powierzchnię zdefiniowaną w dyrektywie Rady 1999/74/WE1a (powierzchnia wewnątrz kurnika), o szerokości co najmniej 30 cm i nachyleniu podłogi nieprzekraczającym 14 %, z wysokością prześwitu co najmniej 45 cm; powierzchni gniazd nie uważa się za powierzchnię użytkową;

 

__________________

 

1a Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek (Dz.U. L 203 z 3.8.1999, s. 53).

Uzasadnienie

Przepis zgodny z art. 2 ust. 2 lit. d) dyrektywy Rady 1999/74/WE.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 16 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

16f) „główne wskaźniki” oznaczają wskaźniki odnoszące się do bezpośrednich aspektów środowiskowych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1221/2009;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20) „przygotowanie” oznacza czynności konserwowania lub przetwarzania produktów rolnictwa ekologicznego włącznie z ubojem i rozbiorem produktów zwierzęcych, a także pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w etykietach odnoszących się do ekologicznej metody produkcji;

20) „przygotowanie” oznacza czynności konserwowania lub przetwarzania produktów rolnictwa ekologicznego włącznie z ubojem i rozbiorem produktów zwierzęcych, a także pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w etykietach odnoszących się do zastosowanej ekologicznej metody produkcji;

Uzasadnienie

„Przygotowanie”, zgodnie z definicją w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

24) pasza wytwarzana w okresie konwersji” oznacza paszę wytwarzaną w okresie konwersji, z wyłączeniem paszy zebranej w ciągu 12 miesięcy po rozpoczęciu okresu konwersji;

24) produkty wytwarzane w okresie konwersji” oznaczają produkty wytwarzane w okresie konwersji, z wykluczeniem produktów zebranych w ciągu 12 miesięcy po rozpoczęciu okresu konwersji;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

28) „katastrofalne okoliczności” oznaczają okoliczności wynikające z „niekorzystnego zjawiska klimatycznego” lub „incydentu środowiskowego”, „klęski żywiołowej” lub „katastrofy” zdefiniowanych odpowiednio w art. 2 ust. 1 lit. h), j), k) i l) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013;

28) „katastrofalne okoliczności” oznaczają okoliczności wynikające z „niekorzystnego zjawiska klimatycznego” lub „incydentu środowiskowego”, „klęski żywiołowej”, „choroby zwierząt” lub „katastrofy” zdefiniowanych odpowiednio w art. 2 ust. 1 lit. h), i), j), k) i l) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

33) „organ kontrolny” oznacza organ kontroli produktów ekologicznych i znakowania tych produktów zdefiniowany w art. 2 pkt 39 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXXX [rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych];

33) „organ kontrolny” oznacza organ administracji publicznej państwa członkowskiego, któremu właściwy organ powierzył – w całości lub częściowo – swoje uprawnienie do kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych i znakowania zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia; definicja ta obejmuje w stosownych przypadkach również odpowiedni organ państwa trzeciego lub odpowiedni organ działający w państwie trzecim;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

34) „jednostka certyfikująca” oznacza organ delegowany zdefiniowany w art. 2 pkt 38 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXXX [rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych], jak również jednostkę uznaną przez Komisję albo przez państwo trzecie uznane przez Komisję, na potrzeby prowadzenia kontroli w państwach trzecich w zakresie przywozu produktów ekologicznych do Unii;

34) „jednostka certyfikująca” oznacza niezależną prywatną lub publiczną stronę trzecią dokonującą kontroli i certyfikacji w zakresie produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia; definicja ta obejmuje w stosownych przypadkach również odpowiedni organ państwa trzeciego lub odpowiedni organ działający w państwie trzecim;

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

35a) „zgodność” oznacza zgodność z niniejszym rozporządzeniem i załącznikami do niego, z aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z innymi rozporządzeniami, do których odniesienia zawarto w niniejszym rozporządzeniu;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

36) „organizm zmodyfikowany genetycznie” oznacza organizm zmodyfikowany genetycznie zdefiniowany w art. 2 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE43, który nie został uzyskany za pomocą technik modyfikacji genetycznej wyszczególnionych w załączniku I B do tej dyrektywy, zwany dalej „GMO”;

36) „organizm zmodyfikowany genetycznie” oznacza organizm zmodyfikowany genetycznie zdefiniowany w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE43, zwany dalej „GMO”;

__________________

__________________

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1).

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1).

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

40a) „wytworzony nanomateriał” oznacza wytworzony nanomateriał zdefiniowany w art. 2 ust. 2 lit t) rozporządzenia (UE) nr 1169/2011;

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

41) równoważność” oznacza realizację tych samych celów i zasad poprzez stosowanie przepisów zapewniających ten sam poziom zagwarantowanej zgodności; „substancja pomocnicza w przetwórstwie” oznacza substancję pomocniczą w przetwórstwie zdefiniowaną w art. 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1333/2008;

41) równoważne w opisie różnych systemów lub środków oznacza, że realizują one te same cele i podlegają tym samym zasadom poprzez stosowanie przepisów gwarantujących taki sam poziom zapewnienia zgodności;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

43) „promieniowanie jonizujące oznacza promieniowanie jonizujące zdefiniowane w art. 1 dyrektywy Rady 96/29/Euratom47.

43) „promieniowanie jonizujące oznacza promieniowanie jonizujące zdefiniowane w art. 1 dyrektywy Rady 96/29/Euratom47 i regulowane dyrektywą 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady47a;

__________________

__________________

47 Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1).

47 Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1).

 

47 a Dyrektywa 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego (Dz.U. L 66 z 13.3.1999, s. 16).

Uzasadnienie

Należy zamieścić odniesienie do dyrektywy 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

43a) „operacje żywienia zbiorowego” oznaczają przygotowywanie i dystrybucję produktów ekologicznych w placówkach gastronomicznych, takich jak restauracje, stołówki, szpitale i zakłady karne oraz inne podobne punkty zajmujące się żywieniem, w punkcie sprzedaży lub przez dostarczenie takich produktów konsumentowi końcowemu;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

43b) „jednostka produkcyjna” oznacza wszystkie aktywawykorzystywane w danym sektorze produkcji, takie jak obiekty produkcji podstawowej, grunty, działki rolne, pastwiska, wybiegi, budynki inwentarskie, ule, stawy rybne, systemy lub obiekty zamknięte przeznaczone dla alg lub zwierząt akwakultury, jednostki prowadzące chów, koncesjonowane obszary nadbrzeżne lub dna morskiego, obiekty do składowania płodów rolnych, produkty upraw polowych, produkty z alg, produkty pochodzenia zwierzęcego, surowce i inne środki produkcji związane z danym sektorem produkcji ekologicznej;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

43c) „kurnik” oznacza oddzielny budynek, pokryty dachem i wyposażony tak, aby chronić znajdujące się w nim zwierzęta przed złymi warunkami pogodowymi;

Uzasadnienie

Termin „kurnik” (ang. „poultryhouse”) istniał już w poprzednim rozporządzeniu i jest interpretowany na różne sposoby w zależności od państwa i języka, czasami jako hala hodowlana w dużym budynku. Należy podać dokładną definicję tego terminu i ujednolicić ją.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

43d) „produkcja hydroponiczna” oznacza metodę uprawy roślin z korzeniami znajdującymi się jedynie w roztworze mineralnych substancji odżywczych lub w podłożu obojętnym, takim jak perlit, żwir lub wełna mineralna, do którego dodawany jest roztwór substancji odżywczych;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

43e) „uprawa na podłożu glebowym” oznacza produkcję w żywej ziemi, takiej jak gleba mineralna wymieszana z materiałami i produktami dopuszczalnymi w produkcji ekologicznej lub nawożona takimi materiałami i produktami, w powiązaniu z podglebiem i podłożem skalnym;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

43f) „gospodarstwo” oznacza wszystkie jednostki produkcyjne prowadzone pod jednym zarządem w celu wytwarzania produktów, o których mowa w art. 2 ust. 1;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 43 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

43g) „żywność opakowana” oznacza żywność opakowaną zdefiniowaną w art. 2 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1169/2011;

Uzasadnienie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział II – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zasady produkcji ekologicznej

Cele i zasady produkcji ekologicznej

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Cele

 

Utworzenie zrównoważonego systemu zarządzania produkcją ekologiczną wymaga osiągania następujących celów ogólnych:

 

a) uwzględnianie systemów i cykli przyrody oraz utrzymywanie i przyczynianie się do poprawy zdrowia gleby, wody, roślin i zwierząt oraz równowagi między nimi;

 

b) wprowadzenie odpowiedniego zarządzania procesami biologicznymi w oparciu o systemy ekologiczne stosujące wewnątrzsystemowe zasoby naturalne przy zastosowaniu metod, które:

 

– utrzymują długoterminową żyzność gleby;

 

– przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu różnorodności biologicznej;

 

– wnoszą znaczny wkład w utrzymanie nietoksycznego środowiska;

 

– zapewniają korzystanie w odpowiedzialny sposób z energii i wody oraz przyczyniają się do oszczędności energii i wody, a także chronią zasoby naturalne, takie jak woda, gleba, substancja organiczna i powietrze;

 

– spełniają wysokie normy dobrostanu zwierząt, w szczególności zaspokajają charakterystyczne dla danego gatunku potrzeby behawioralne.

Uzasadnienie

Rozdział ten nie powinien dotyczyć jedynie zasad, lecz również celów ekologicznego rolnictwa, przetwórstwa i dystrybucji, tak jak w rozporządzeniu nr 834/2007.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

Produkcja ekologiczna to zrównoważony system zarządzania rolnictwem oparty na następujących zasadach ogólnych:

Produkcja ekologiczna to zrównoważony system zarządzania oparty na następujących zasadach ogólnych:

a) poszanowanie naturalnych systemów i cykli oraz utrzymanie i polepszanie stanu gleby, wody, powietrza i różnorodności biologicznej, zdrowia roślin i zwierząt oraz równowagi pomiędzy nimi;

a) przyczynianie się do ochrony środowiska, klimatu i zdrowia ludzi;

b) przyczynianie się do wysokiego poziomu różnorodności biologicznej;

b) przyczynianie się do wysokiego poziomu różnorodności biologicznej;

c) korzystanie w odpowiedzialny sposób z energii i zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba, materia organiczna i powietrze;

c) korzystanie w odpowiedzialny sposób z energii i zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba, materia organiczna i powietrze;

d) przestrzeganie wysokich norm dotyczących dobrostanu zwierząt, a w szczególności zaspokajanie charakterystycznych dla danego gatunku potrzeb behawioralnych;

d) przestrzeganie wysokich norm dotyczących dobrostanu zwierząt, a w szczególności zaspokajanie charakterystycznych dla danego gatunku potrzeb behawioralnych;

 

da) produkcja szerokiej gamy wysokiej jakości produktów spożywczych i innych produktów rolnych oraz produktów akwakultury z korzyścią dla środowiska, zdrowia ludzi, zdrowia roślin oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt;

 

db) zapewnianie jakości produktów ekologicznych na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji;

 

dc) zachęcanie do stosowania krótkich łańcuchów dostaw i produkcji lokalnej na poszczególnych obszarach UE;

e) odpowiednie zaprojektowanie procesów biologicznych i zarządzanie nimi, w oparciu o systemy ekologiczne stosujące wewnątrzsystemowe zasoby naturalne przy zastosowaniu metod, które:

e) odpowiednie zaprojektowanie procesów biologicznych i zarządzanie nimi, w oparciu o systemy ekologiczne stosujące wewnątrzsystemowe zasoby naturalne przy zastosowaniu metod, które:

(i) wykorzystują żywe organizmy i mechaniczne metody produkcji;

(i) wykorzystują żywe organizmy i mechaniczne metody produkcji;

(ii) polegają na uprawie roślin na gruntach rolnych i prowadzeniu produkcji zwierzęcej lub akwakultury spełniającej zasadę zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych;

(ii) polegają na uprawie roślin na podłożu glebowym i prowadzeniu produkcji zwierzęcej na gruntach rolnych lub produkcji akwakultury spełniającej zasadę zrównoważonego rybołówstwa; ponadto praktyki takie opierają się na następujących zasadach:

 

– ochrona gleby i zabezpieczenie przed erozją spowodowaną przez wiatr i wodę;

 

– ochrona jakości wody;

 

– płodozmian, z wyjątkiem upraw trwałych;

 

– używanie materiału siewnego i zwierząt o dużej różnorodności genetycznej, wysokiej odporności na choroby i długowieczności;

(iii) wykluczają stosowanie GMO i produktów wytworzonych z GMO lub przy ich użyciu, z wyjątkiem leczniczych produktów weterynaryjnych;

(iii) wykluczają stosowanie GMO i produktów wytworzonych z GMO lub przy ich użyciu, z wyjątkiem leczniczych produktów weterynaryjnych;

(iv) opierają się na stosowaniu, w odpowiednich przypadkach, środków zapobiegawczych;

(iv) opierają się na ocenie ryzyka zgodnie z definicją zawartą w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 oraz na stosowaniu, w odpowiednich przypadkach, środków ostrożności;

 

f) ograniczenie stosowania materiałów zewnętrznych. Jeśli materiały zewnętrzne są wymagane, lub jeśli nie istnieją odpowiednie sposoby i metody zarządzania, o których mowa w lit. e), ograniczają się one do:

f) ograniczenie stosowania materiałów zewnętrznych. Jeśli materiały zewnętrzne są wymagane, lub jeśli nie istnieją odpowiednie sposoby i metody zarządzania, o których mowa w lit. e), ograniczają się one do:

(i) materiałów pochodzących z produkcji ekologicznej;

(i) materiałów pochodzących z produkcji ekologicznej; w przypadku roślinnego materiału rozmnożeniowego należy dać pierwszeństwo odmianom wyselekcjonowanym na konkretne potrzeby i cele rolnictwa ekologicznego, o ile są one dostępne;

(ii) substancji naturalnych lub substancji będących ich pochodnymi;

(ii) substancji naturalnych lub substancji będących ich pochodnymi;

(iii) wolno rozpuszczalnych nawozów mineralnych;

(iii) wolno rozpuszczalnych nawozów mineralnych;

g) dostosowywanie, w razie potrzeby i w ramach niniejszego rozporządzenia, procesu produkcji, przy uwzględnieniu stanu sanitarnego, regionalnych różnic w równowadze ekologicznej, klimatu i warunków lokalnych, stopnia rozwoju i szczególnych praktyk hodowlanych.

g) dostosowywanie, w razie potrzeby i w ramach niniejszego rozporządzenia, procesu produkcji, przy uwzględnieniu stanu sanitarnego, regionalnych różnic w równowadze ekologicznej, klimatu i warunków lokalnych, stopnia rozwoju i szczególnych praktyk hodowlanych.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) podtrzymywanie zdrowia roślin i zwierząt;

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) wykluczenie inżynierii genetycznej, klonowania zwierząt, sztucznie wywoływanej poliploidalności oraz promieniowania jonizującego z całego ekologicznego łańcucha żywnościowego;

h) wykluczenie klonowania zwierząt z całego ekologicznego łańcucha żywnościowego;

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) wykluczenie żywności zawierającej sztuczne nanomateriały techniczne lub z nich się składającej;

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) stałe zapewnianie zdrowego środowiska wodnego oraz jakości otaczających ekosystemów wodnych i lądowych;

i) utrzymywanie różnorodności biologicznej naturalnych ekosystemów wodnych i stałe zapewnianie zdrowego środowiska wodnego oraz jakości otaczających ekosystemów wodnych i lądowych w produkcji akwakultury;

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja) uwzględnianie lokalnej lub regionalnej równowagi ekologicznej przy podejmowaniu decyzji dotyczących produkcji;

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb) wytwarzanie produktów ekologicznych pochodzenia zwierzęcego od zwierząt chowanych w gospodarstwach ekologicznych przez całe życie od momentu urodzenia lub wylęgu;

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania żywności i paszy ekologicznej

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania żywności ekologicznej

Uzasadnienie

Należy odróżnić żywność od paszy, uwzględniając każdą z tych kwestii w różnych artykułach.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Produkcja przetworzonej żywności i paszy ekologicznej opiera się w szczególności na następujących szczegółowych zasadach:

Produkcja przetworzonej żywności ekologicznej opiera się w szczególności na następujących szczegółowych zasadach:

a) produkowanie żywności ekologicznej z ekologicznych składników pochodzenia rolniczego;

a) produkowanie żywności ekologicznej z ekologicznych składników rolniczych, chyba że dany składnik nie jest dostępny jako produkt ekologiczny w danym momencie. W takich przypadkach składniki nieekologiczne mogą zostać wyjątkowo dopuszczone przez właściwy organ danego państwa członkowskiego. O takim zezwoleniu należy poinformować Komisję, która podaje tę informację do wiadomości publicznej w taki sposób, aby była ona dostępna.

b) produkowanie paszy ekologicznej z ekologicznych materiałów paszowych;

 

c) ograniczenie stosowania dodatków żywnościowych, składników nieekologicznych pełniących głównie funkcje technologiczne i sensoryczne, jak również mikroelementów oraz substancji pomocniczych w przetwórstwie, tak by były stosowane w minimalnym zakresie i tylko na wypadek istotnej potrzeby technologicznej lub do szczególnych celów żywieniowych;

b) obostrzenie stosowania dodatków żywnościowych, składników nieekologicznych pełniących głównie funkcje technologiczne i sensoryczne, jak również mikroelementów oraz substancji pomocniczych w przetwórstwie, tak by były stosowane w minimalnym zakresie i tylko na wypadek istotnej potrzeby technologicznej lub do szczególnych celów żywieniowych;

d) ograniczenie do minimum stosowania dodatków paszowych oraz substancji pomocniczych w przetwórstwie i tylko na wypadek istotnej potrzeby technologicznej lub zootechnicznej lub do szczególnych celów żywieniowych;

 

e) wykluczenie substancji i metod przetwarzania mogących wprowadzać w błąd w kwestii prawdziwej natury danego produktu;

c) wykluczenie substancji i metod przetwarzania mogących wprowadzać w błąd w kwestii prawdziwej natury danego produktu;

f) staranne przetwarzanie żywności i paszy, najlepiej przy zastosowaniu metod biologicznych, mechanicznych i fizycznych.

d) staranne przetwarzanie paszy, najlepiej przy zastosowaniu metod biologicznych, mechanicznych i fizycznych.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania paszy ekologicznej

 

Produkcja przetworzonej paszy ekologicznej opiera się w szczególności na następujących szczegółowych zasadach:

 

a) produkowanie paszy ekologicznej z ekologicznych materiałów paszowych;

 

b) ograniczenie stosowania dodatków paszowych oraz substancji pomocniczych w przetwórstwie i dopuszczenie stosowania takich dodatków oraz substancji tylko na wypadek istotnej potrzeby technologicznej lub zootechnicznej lub do szczególnych celów żywieniowych;

 

 

c) wykluczenie substancji i metod przetwarzania mogących wprowadzać w błąd w kwestii prawdziwego charakteru danego produktu;

 

d) staranne przetwarzanie paszy, najlepiej przy zastosowaniu metod biologicznych, mechanicznych i fizycznych.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) całe gospodarstwo rolne lub hodowla akwakultury są zarządzane zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie do produkcji ekologicznej;

a) całe gospodarstwo rolne lub hodowla akwakultury są zarządzane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) z zastrzeżeniem odmiennych przepisów w pkt 2.2 części IV i pkt 1.3 części VI załącznika II, w ekologicznej produkcji i akwakulturze mogą być wykorzystywane jedynie produkty i substancje dopuszczone na mocy art. 19, o ile dany produkt lub substancja zostały dopuszczone do stosowania w rolnictwie i akwakulturze zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii oraz, w razie potrzeby, w danym państwie członkowskim, zgodnie z przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii;

b) w ekologicznej produkcji i akwakulturze mogą być wykorzystywane jedynie produkty i substancje dopuszczone na mocy pkt 2.2 części IV i pkt 1.3 części VI załącznika II do celów wymienionych w art. 19, o ile dany produkt lub substancja zostały dopuszczone do stosowania w rolnictwie i akwakulturze zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii oraz, w razie potrzeby, w danym państwie członkowskim, zgodnie z przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii; używanie produktów i substancji wykorzystywanych do innych celów niż wymienione w art. 19 i dopuszczonych zgodnie z załącznikiem II część IV pkt 2.2 i część VI pkt 1.3 jest dozwolone, o ile jest zgodne z zasadami ustanowionymi w rozdziale II;

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) zakazane jest klonowanie zwierząt i chów sztucznie wyhodowanych zwierząt poliploidalnych;

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 - ustęp 1 - litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji należy podjąć w stosownych przypadkach środki zapobiegawcze;

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) podmioty prowadzące produkcję ekologiczną, inne niż mikroprzedsiębiorstwa, rolnicy i podmioty produkujące wodorosty lub zwierzęta akwakultury, wprowadzają system zarządzania środowiskowego w celu uzyskania lepszej efektywności środowiskowej.

d) podmioty prowadzące produkcję ekologiczną, inne niż mikroprzedsiębiorstwa, rolnicy, pszczelarze, detaliści i podmioty produkujące algi lub zwierzęta akwakultury, poprawiają swoją efektywność środowiskową, tak aby chronić różnorodność biologiczną i przyczyniać się do łagodzenia zmiany klimatu poprzez np. pochłanianie dwutlenku węgla, czy określanie celów w zakresie efektywności środowiskowej;

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Aby zagwarantować prawidłowe stosowanie ogólnych reguł produkcji, Komisja upoważniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, określających kryteria, którym odpowiadać ma system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w ust. 1 lit. d). W ramach tych kryteriów uwzględnia się specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw.

2. Aby zagwarantować prawidłowe stosowanie ogólnych reguł produkcji, Komisja upoważniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, w oparciu o zasady określone w rozdziale II, ustanawiających kryteria, którym odpowiadać mają wymogi dotyczące środków podejmowanych na rzecz efektów działalności środowiskowej w operacjach ekologicznych, o których mowa w ust. 1 lit. d). W ramach tych kryteriów uwzględnia się specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Odstępstwo od ogólnych reguł produkcji

 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 lit. a) gospodarstwo może być podzielone na wyraźnie odrębne jednostki produkcyjne, które albo są zgodne z niniejszym rozporządzeniem albo przeznaczone są produkcji nieekologicznej, pod warunkiem że:

 

a) podjęto odpowiednie środki, aby zapewnić stałe odseparowanie produktów pozyskanych z każdej danej jednostki;

 

b) w przypadku zwierząt gospodarskich hoduje się różne gatunki, którym podaje się różną paszę, a obory są wyraźnie oddzielone;

 

c) w przypadku roślin grunty uprawne są wyraźnie oddzielone, prowadzone są różne uprawy, produkowane są poddające się łatwo rozróżnieniu odmiany, a zbiory są przechowywane i przetwarzane oddzielnie;

 

d) w przypadku akwakultury miejsca produkcji, pasze i gatunki są wyraźnie oddzielone;

 

e) w przypadku upraw wieloletnich, które były uprawiane przez okres co najmniej trzech lat, odmiany, których nie można łatwo od siebie odróżnić, mogą być hodowane, pod warunkiem że odnośna produkcja jest częścią planu konwersji nieprzekraczającego okresu pięciu lat i że uprawy podlegają specjalnym procedurom kontroli.

 

W przypadku ośrodków badawczych i oświatowych, szkółek, producentów nasion, ośrodków inkubacyjnych w ramach operacji akwakultury oraz produkcji i hodowli alg, wymogi dotyczące różnych gatunków i odmian określone w akapicie pierwszym pkt (a) i (e) nie mają zastosowania.

 

2. Gospodarstwo rolne lub hodowla akwakultury, które obejmują jednostki ekologiczne i nieekologiczne, mogą ustanowić plan konwersji dla nieekologicznej części produkcji, do wdrożenia w ramach czasowych umożliwiających gospodarstwu przystosowanie się do wymogów niniejszego rozporządzenia.

 

3. Odstępstwo określone w ustępie 1 nie ma zastosowania do jednostek wytwarzających produkty, które nie są objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, lub produkty, dla których nie opracowano jeszcze szczegółowych wymogów.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rolnicy i podmioty produkujące wodorosty lub zwierzęta akwakultury przestrzegają okresu konwersji. Podczas całego okresu konwersji stosują oni reguły produkcji ekologicznej ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a w szczególności szczegółowe przepisy dotyczące konwersji określone w załączniku II.

1. Rolnicy, pszczelarze i podmioty produkujące algi lub zwierzęta akwakultury przestrzegają okresu konwersji. Przez cały okres konwersji stosują oni wszystkie reguły produkcji ekologicznej ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, a w szczególności szczegółowe przepisy dotyczące konwersji określone w załączniku II.

Uzasadnienie

Przepis z art. 17b rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Konwersja rozpoczyna się najwcześniej z chwilą poinformowania przez rolnika lub podmiot produkujący wodorosty lub zwierzęta akwakultury właściwych organów o prowadzonej działalności zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2. Konwersja rozpoczyna się najwcześniej z chwilą objęcia gospodarstwa systemem certyfikacji i kontroli oraz poinformowania przez rolnika lub podmiot produkujący algi lub zwierzęta akwakultury właściwych organów o prowadzonej działalności zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

 

Właściwy organ może zdecydować o zaliczeniu z mocą wsteczną do okresu konwersji uprzedniego okresu, w którym:

 

a) dana działka była przedmiotem środków określonych w programie wprowadzonym w życie na mocy rozporządzenia (WE) nr 1305/2013 lub w innym oficjalnym programie, pod warunkiem że środki te gwarantują, że na tych działkach nie stosowano środków niedopuszczonych do produkcji ekologicznej; lub

 

b) dany podmiot może przedstawić dowód, że te działki rolne stanowiły obszary naturalne lub rolnicze nienawożone produktami lub substancjami niedozwolonymi w produkcji ekologicznej przez okres przynajmniej trzech lat.

 

Okres konwersji można skrócić do jednego roku dla pastwisk i obszarów na otwartej przestrzeni wykorzystywanych przez gatunki inne niż roślinożerne. Okres ten można skrócić do sześciu miesięcy, jeśli w okresie ostatniego roku na danym obszarze nie stosowano środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Żaden wcześniejszy okres nie może zostać uznany z mocą wsteczną za element okresu konwersji.

skreślony

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Produkty wytworzone podczas okresu konwersji nie mogą być wprowadzane do obrotu jako ekologiczne.

4. Zwierzęta i produkty zwierzęce wytwarzane podczas okresu konwersji nie mogą być wprowadzane do obrotu jako ekologiczne. Produkty pochodzenia roślinnego zebrane w ciągu 12 miesięcy po rozpoczęciu okresu konwersji mogą być oznaczone jako produkty w trakcie konwersji, z zastrzeżeniem że zawierają tylko jeden składnik roślinny pochodzenia rolniczego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 lit. f) i art. 26 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących znakowania w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 oraz z art. 62 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 lit. a) w okresie konwersji gospodarstwo rolne może zostać podzielone na wyraźnie wydzielone jednostki, z których nie wszystkie są zarządzane zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej. Jeżeli chodzi o zwierzęta gospodarskie, w okresie konwersji w produkcji ekologicznej wykorzystuje się inne gatunki. Jeśli chodzi o akwakulturę, wykorzystywane mogą być te same gatunki pod warunkiem odpowiedniego rozdzielenia miejsc produkcji. Jeżeli chodzi o rośliny, w okresie konwersji w produkcji ekologicznej wykorzystuje się różne, łatwo odróżnialne odmiany.

skreślony

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o produkcję ekologiczną i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, uzupełniających przepisy ustanowione w niniejszym artykule lub uzupełniających i zmieniających przepisy określone w załączniku II, w odniesieniu do konwersji.

6. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o produkcję ekologiczną i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, uzupełniających przepisy ustanowione w niniejszym artykule lub uzupełniających przepisy określone w załączniku II, w odniesieniu do konwersji.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do celów ust. 1, jeżeli chodzi o GMO lub produkty wytworzone z GMO lub przy ich użyciu do żywności lub paszy, podmioty mogą opierać się na etykietach produktu lub jakimkolwiek innym dokumencie towarzyszącym, dołączonym lub dostarczonym na mocy dyrektywy 2001/18/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/200348 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1830/200349.

2. Do celów zakazu określonego w ust. 1, jeżeli chodzi o GMO lub produkty wytworzone z GMO lub przy ich użyciu do żywności lub paszy, podmioty muszą się opierać na etykietach produktu lub jakimkolwiek innym dokumencie towarzyszącym, dołączonym lub dostarczonym na mocy dyrektywy 2001/18/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/200348 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1830/200349.

__________________

__________________

48 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1).

48 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1).

 

49 Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s . 24).

49 Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s . 24).

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do celów zakazu wprowadzonego w ust. 1, dotyczącego produktów niebędących żywnością lub paszą lub produktów wytworzonych z GMO lub przy ich użyciu, podmioty gospodarcze stosujące takie nieekologiczne produkty zakupione od stron trzecich żądają od sprzedawcy potwierdzenia, że dostarczone produkty nie zostały wytworzone z GMO lub przy ich użyciu.

Uzasadnienie

Wykorzystywanie GMO do produkcji ekologicznej jest zakazane, w związku z czym podmioty gospodarcze powinny być w stanie udowodnić, że nie korzystały z żadnych produktów nieekologicznych, które zostały wytworzone z GMO lub przy ich użyciu.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmioty produkujące rośliny lub produkty roślinne przestrzegają w szczególności szczegółowych reguł produkcji określonych w części I załącznika II.

1. Podmioty produkujące rośliny lub produkty roślinne przestrzegają w szczególności szczegółowych reguł produkcji określonych w części I załącznika II oraz szczegółowych reguł wykonawczych określonych zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawkami tych samych autorów do ust. 4.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Każde państwo członkowskie zapewnia ustanowienie skomputeryzowanej bazy danych na potrzeby prowadzenia wykazu odmian i niejednorodnych materiałów zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr XX/XXX (w sprawie roślinnych materiałów rozmnożeniowych), w przypadku których na terytorium tego państwa dostępny jest roślinny materiał rozmnożeniowy uzyskany dzięki ekologicznej metodzie produkcji.

2. Każde państwo członkowskie zapewnia ustanowienie skomputeryzowanej bazy danych na potrzeby prowadzenia orientacyjnego wykazu odmian obejmującego sadzeniaki ziemniaka i niejednorodne materiały, jak odmiany populacyjne lub odmiany zapylane swobodnie, to znaczy, które nie zostały uzyskane w drodze kontrolowanego zapylania odmian spokrewnionych, których nasiona uzyskane dzięki ekologicznej metodzie produkcji są dostępne na ich krajowych rynkach. Wykaz ten musi wyraźnie określać ekologicznie uprawniane odmiany lub materiał niejednorodny wybrane ze względu na ich zdolność zaspokojenia szczególnych celów i dążeń rolnictwa ekologicznego.

 

Bazy danych prowadzone są przez każde państwo członkowskie i podawane są do wiadomości publicznej przez Komisję. W celu zapewnienia przeprowadzenia na czas przeglądu dostępności materiału rozmnożeniowego roślin odpowiedniego dla produkcji ekologicznej na poziomie Unii, zgodnie z art. 36 Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych określających:

 

– minimalne wymogi techniczne do celów ustanowienia baz danych określonych w niniejszym ustępie,

 

– treść informacji, które mają być przekazywane Komisji przez państwa członkowskie, a także szczegóły techniczne dotyczące tej procedury i częstotliwość jej przeprowadzania.

 

Do materiału niejednorodnego udostępnionego do zastosowania w rolnictwie ekologicznym nie mają zastosowania:

 

a) dyrektywa Rady 66/401/EWG1a,

 

b) dyrektywa Rady 66/402/EWG1b,

 

c) dyrektywa Rady 68/193/EWG1c,

 

d) dyrektywa Rady 98/56/WE1d,

 

e) dyrektywa Rady 1999/105/WE1e,

 

d) dyrektywa Rady 2002/53/WE1f,

 

e) dyrektywa Rady 2002/54/WE1g,

 

f) dyrektywa Rady 2002/55/WE1h,

 

g) dyrektywa Rady 2002/56/WE1i,

 

h) dyrektywa Rady 2002/57/WE1j,

 

i) dyrektywa Rady 2008/72/WE1k oraz

 

j) dyrektywa Rady 2008/90/WE1l

 

.

 

________________

 

1a Dyrektywa Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298).

 

1b Dyrektywa Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309).

 

1c Dyrektywa Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (Dz.U. L 93 z 17.4.1968, s. 15).

 

1d Dyrektywa Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1).

 

1e Dyrektywa Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 12).

 

1f Dyrektywa Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33).

 

1g Dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 60).

 

1h Dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74).

 

1i Dyrektywa Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Dz.U. L 205 z 20.7.2002, s. 28).

 

1j Dyrektywa Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców (Dz.U. L 267 z 8.10.2008, s. 10).

 

1k Dyrektywa Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Dz.U. L 205 z 20.7.2002, s. 28).

 

1l Dyrektywa Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców (Dz.U. L 267 z 8.10.2008, s. 10).

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o ekologiczną produkcję roślinną i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, zmieniających lub uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji roślin w odniesieniu do:

3. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o ekologiczną produkcję roślinną i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji roślin w odniesieniu do:

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) sposobów uprawy;

skreślona

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) gospodarowania glebą i nawożenia;

b) gospodarowania glebą i nawożenia, zgodnie z załącznikiem II część I pkt 1.5.4. i 1.5.5;

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zdrowia roślin i zarządzania szkodnikami i chwastami;

c) zdrowia roślin i zarządzania szkodnikami, chwastami i chorobami, zgodnie z załącznikiem II część I pkt 1.6.;

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) pochodzenia roślinnych materiałów rozmnożeniowych;

skreślona

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) zbioru roślin dziko rosnących.

f) zbioru roślin dziko rosnących, zgodnie z załącznikiem II część I pkt 2.2.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające techniczne szczegóły stworzenia baz danych, o których mowa w ust. 2. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

4. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające:

 

a) wymagania dla poszczególnych roślin, produktów roślinnych i systemów produkcji roślin;

 

b) szczegóły techniczne stworzenia bazy danych, o których mowa w ust. 2;

 

c) warunki wdrażania pkt 1.4.2 części I załącznika II.

 

Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmioty hodujące zwierzęta gospodarskie przestrzegają w szczególności szczegółowych reguł produkcji określonych w części II załącznika II.

1. Podmioty hodujące zwierzęta gospodarskie przestrzegają w szczególności reguł produkcji określonych w części II załącznika II.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Do dnia 1 lipca 2017 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące nowych przepisów odnoszących się do konkretnych gatunków, które mają zostać włączone do niniejszego rozporządzenia. Przepisy te muszą być opracowane tak, aby uwzględniały fizjologiczne i behawioralne potrzeby danych gatunków.

 

Zabrania się stosowania klatek dla zwierząt kręgowych, z wyjątkiem ryb.

Uzasadnienie

Jest to zasada przejściowa dla nowych gatunków.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o ekologiczną produkcję zwierząt gospodarskich i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, zmieniających lub uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji zwierząt gospodarskich w odniesieniu do:

2. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o ekologiczną produkcję zwierząt gospodarskich i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji zwierząt gospodarskich w odniesieniu do:

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) pochodzenia zwierząt;

skreślona

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wybiegów i pomieszczeń inwentarskich, w tym minimalnej powierzchni pomieszczeń i wybiegów oraz maksymalnej liczby zwierząt na hektar;

skreślona

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) praktyk hodowlanych;

skreślona

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) reprodukcji;

skreślona

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) paszy i żywienia;

e) żywienia, zgodnie z załącznikiem II część II pkt 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.3 i 2.5.3;

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) zapobiegania chorobom i opieki weterynaryjnej.

f) zapobiegania chorobom i opieki weterynaryjnej, zgodnie z załącznikiem II część II pkt 2.5.4.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Te akty delegowane obejmują następujące gatunki:

 

 

a) bydło, owce i kozy;

 

b) koniowate;

 

c) trzodę chlewną;

 

d) drób;

 

e) pszczoły.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Reguły dotyczące produkcji wodorostów morskich i zwierząt akwakultury

Reguły dotyczące produkcji alg i zwierząt akwakultury

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmioty produkujące wodorosty i zwierzęta akwakultury przestrzegają w szczególności szczegółowych reguł produkcji określonych w części III załącznika II.

1. Podmioty produkujące algi i zwierzęta akwakultury przestrzegają w szczególności reguł produkcji określonych w części III załącznika II oraz przepisów szczegółowych określonych zgodnie z ust. 3a niniejszego artykułu.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o ekologiczną produkcję wodorostów i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, zmieniających lub uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji wodorostów w odniesieniu do:

2. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o ekologiczną produkcję alg i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji alg w odniesieniu do:

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) odpowiedniego środowiska wodnego i planu zrównoważonego zarządzania;

skreślona

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) uprawy wodorostów;

c) uprawy alg, w tym różnych gatunków alg;

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o ekologiczną produkcję zwierząt akwakultury i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, zmieniających lub uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji zwierząt akwakultury w odniesieniu do:

3. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o ekologiczną produkcję zwierząt akwakultury i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji zwierząt akwakultury, w tym określonych gatunków zwierząt akwakultury, w odniesieniu do:

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) odpowiedniego środowiska wodnego i planu zrównoważonego zarządzania;

skreślona

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) pochodzenia zwierząt akwakultury;

b) pochodzenia zwierząt akwakultury, w odniesieniu do każdego określonego gatunku, zgodnie z załącznikiem II część III pkt 4.1.2;

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) hodowli zwierząt akwakultury, w szczególności zamkniętych systemów wodnych, systemów produkcji, maksymalnej obsady oraz, w odpowiednich przypadkach, minimalnej obsady;

c) warunków dotyczących pomieszczeń inwentarskich i praktyk gospodarskich, zgodnie z załącznikiem II część III pkt 4.1.5 i 4.2.2;

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) reprodukcji;

skreślona

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) zarządzania zwierzętami akwakultury;

e) zarządzania mięczakami, zgodnie z załącznikiem II część III pkt 4.2.4;

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) paszy i żywienia;

f) paszy i żywienia, zgodnie z załącznikiem II część III pkt 4.1.3.3 i 4.1.3.4;

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) zapobiegania chorobom i opieki weterynaryjnej.

g) zapobiegania chorobom i leczenia weterynaryjnego, zgodnie z załącznikiem II część III pkt 4.1.4.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające szczegółowe przepisy regulujące warunki wdrożenia bazy danych, o której mowa w załączniku II część III pkt 4.1.2.1.

 

Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Reguły produkcji przetworzonej żywności i paszy

Reguły produkcji przetworzonej paszy

Uzasadnienie

Reguły produkcji żywności i paszy różnią się, ponieważ ich podstawę stanowią różne rozporządzenia horyzontalne. Należy je zatem traktować oddzielnie. To wyjaśnia również skreślenia w poniższych poprawkach do art. 13.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmioty produkujące przetworzoną żywność i paszę przestrzegają w szczególności szczegółowych reguł produkcji określonych w części IV załącznika II.

1. Podmioty produkujące przetworzoną paszę przestrzegają reguł produkcji określonych w załączniku II część IV.

Uzasadnienie

Podmioty gospodarcze powinny przestrzegać również ogólnych reguł produkcji określonych w części IV załącznika II.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem jeżeli chodzi o produkcję ekologicznej przetworzonej żywności i paszy oraz dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, zmieniających lub uzupełniających szczegółowe reguły produkcji przetworzonej żywności i paszy w odniesieniu do:

2. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem jeżeli chodzi o produkcję ekologicznej przetworzonej paszy oraz dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, uzupełniających szczegółowe reguły produkcji przetworzonej paszy w odniesieniu do:

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) obowiązujących procedur;

skreślona

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) niezbędnych środków zapobiegawczych;

b) niezbędnych środków ostrożności i zapobiegawczych;

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) składu i warunków użycia przetworzonej żywności i paszy, w tym produktów i substancji dopuszczonych do wykorzystania w przetworzonej żywności i paszy;

skreślona

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) środków czyszczenia;

skreślona

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) wprowadzania na rynek przetworzonych produktów, w tym ich znakowania i identyfikacji;

skreślona

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) oddzielenia ekologicznych produktów, składników pochodzenia rolniczego i materiałów paszowych od nieekologicznych produktów, składników pochodzenia rolniczego i materiałów paszowych.

skreślona

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) wykazu nieekologicznych składników pochodzenia rolniczego, które mogą być wyjątkowo wykorzystywane w produkcji ekologicznych produktów przetworzonych;

skreślona

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) obliczenia udziału procentowego składników pochodzenia rolniczego, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lit. a) ppkt (ii) i lit. b);

 

skreślona

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) technik wykorzystywanych w przetwarzaniu żywności i paszy.

i) technik wykorzystywanych w przetwarzaniu paszy.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Reguły produkcji przetworzonej żywności

 

1. Producenci przetworzonej żywności stosują się do reguł produkcji określonych w załączniku II część IV.

 

2. Poza ogólnymi zasadami produkcji określonymi w art. 7 do producentów przetworzonej żywności stosuje się następujące zasady:

 

a) przygotowanie przetworzonej żywności ekologicznej musi być oddzielone w czasie lub przestrzeni od przygotowania żywności nieekologicznej;

 

b) w odniesieniu do składu przetworzonej żywności ekologicznej spełnione są następujące warunki:

 

(i) dany produkt wytwarzany jest głównie ze składników pochodzenia rolniczego; w celu stwierdzenia, czy produkt wyprodukowano głównie ze składników pochodzenia rolniczego, pod uwagę nie bierze się dodatków w postaci wody i soli kuchennej;

 

(ii) dodatki, substancje pomocnicze, aromaty, wodę, sól, preparaty złożone z drobnoustrojów i enzymów, minerały, pierwiastki śladowe, witaminy, aminokwasy i inne mikroskładniki odżywcze można stosować tylko wówczas, gdy zostały dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na mocy art. 19;

 

(iii) nieekologiczne składniki pochodzenia rolniczego można stosować wyłącznie wówczas, gdy zostały dopuszczone do stosowania przez państwo członkowskie;

 

(iv) składnik ekologiczny nie może występować wraz z tym samym składnikiem w postaci nieekologicznej lub składnikiem pochodzącym z upraw w okresie konwersji;

 

(v) żywność wyprodukowana ze składników pochodzących z upraw w okresie konwersji musi zawierać tylko jeden składnik roślinny pochodzenia rolniczego.

 

3. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o produkcję ekologicznej przetworzonej żywności oraz dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, uzupełniających reguły produkcji przetworzonej żywności w odniesieniu do:

 

a) niezbędnych środków ostrożności i środków zapobiegawczych;

 

b) składu i warunków stosowania produktów i substancji dopuszczonych do wykorzystania w przetworzonej żywności, zgodnie z załącznikiem II część IV pkt 2.2.2;

 

c) procedury dopuszczenia nieekologicznych składników pochodzenia rolniczego, które można wyjątkowo stosować w procesie produkcji ekologicznych produktów przetworzonych;

 

d) reguł obliczania udziału procentowego składników pochodzenia rolniczego, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lit. a) ppkt (ii) i art. 21 ust. 3 lit. b), zgodnie z załącznikiem II część IV pkt 2.2.3;

 

e) technik wykorzystywanych w przetwarzaniu żywności.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o ekologiczną produkcję wina i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, zmieniających lub uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji wina w odniesieniu do praktyk i ograniczeń enologicznych.

2. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o ekologiczną produkcję wina i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji wina w odniesieniu do praktyk i ograniczeń enologicznych, zgodnie z załącznikiem II część V pkt 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o ekologiczną produkcję drożdży i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, zmieniających lub uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji drożdży w odniesieniu do przetwarzania i wykorzystywanych substratów.

2. Aby zagwarantować jakość, identyfikowalność i zgodność z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli chodzi o ekologiczną produkcję drożdży i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, uzupełniających szczegółowe przepisy dotyczące produkcji drożdży, zgodnie z załącznikiem II część VI pkt 1.3.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby uwzględnić ewentualną przyszłą potrzebę posiadania szczegółowych reguł produkcji dla produktów innych niż te, o których mowa w art. 10-15, oraz dla zagwarantowania jakości, identyfikowalności i zgodności z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do ekologicznej produkcji tych dodatkowych innych produktów, jak również w celu zagwarantowania dostosowania do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, zmieniających lub uzupełniających załącznik II w zakresie szczegółowych reguł produkcji tych produktów.

W zakresie, w jakim niniejsze rozporządzenie nie określa szczegółowych reguł produkcji dla niektórych gatunków zwierząt, niektórych roślin wodnych i niektórych mikroalg, zastosowanie mają przepisy krajowe, a w przypadku ich braku – prywatne normy uznawane przez państwa członkowskie, do czasu włączenia do niniejszego rozporządzenia szczegółowych reguł produkcji. Te krajowe przepisy lub prywatne normy podlegają zgłoszeniu Komisji. W odniesieniu do znakowania stosuje się odpowiednio reguły ustanowione w rozdziale IV, a w odniesieniu do kontroli i certyfikacji – reguły ustanowione w rozdziale V.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby umożliwić kontynuowania lub przywrócenie produkcji ekologicznych w przypadku wystąpienia katastrofalnych okoliczności i zastrzeżeniem zasad ustanowionych w rozdziale II, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, określających kryteria kwalifikowania takich okoliczności jako katastrofalnych oraz ustanowienia szczegółowych przepisów dotyczących reagowania na takie okoliczności, monitorowania oraz wymogów sprawozdawczych.

1. Aby umożliwić kontynuowania lub przywrócenie produkcji ekologicznych w przypadku wystąpienia okoliczności zaistniałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska klimatycznego, pandemii zwierzęcej, choroby lub szkodnika roślin, zdarzenia środowiskowego lub klęski żywiołowej, właściwe organy mogą udzielić indywidualnych zezwoleń na zastosowanie odstępstw, z zastrzeżeniem następujących warunków:

 

a) odstępstwa od reguł produkcji ustanowionych w niniejszym rozdziale podlegają zasadom ustanowionym w rozdziale II;

 

b) odstępstwa, o których mowa w lit. a), są ograniczane do minimum i w stosownych przypadkach ograniczone w czasie, przy czym można je przewidzieć tylko w następujących przypadkach:

 

(i) jeżeli są niezbędne, aby zapewnić rozpoczęcie lub utrzymanie produkcji ekologicznej w gospodarstwach, które napotykają trudności związane z klimatem lub położeniem geograficznym lub trudności strukturalne;

 

(ii) jeżeli są niezbędne, aby zapewnić dostęp do paszy, nasion, roślinnego materiału rozmnożeniowego, żywych zwierząt i innych środków produkcji dla gospodarstw, w przypadku gdy środki te są niedostępne na rynku w postaci ekologicznej;

 

(iii) jeżeli są niezbędne, aby zapewnić dostęp do składników pochodzenia rolniczego, w przypadku gdy składniki te nie są dostępne na rynku w postaci ekologicznej;

 

(iv) jeżeli są niezbędne, aby rozwiązać szczególne problemy związane z zarządzaniem ekologiczną produkcją zwierzęcą;

 

e) jeżeli – w przypadku katastrof naturalnych – w celu utrzymania lub wznowienia produkcji ekologicznej niezbędne są środki tymczasowe;

 

2. Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, ustanawiających kryteria stanowiące podstawę kwalifikacji okoliczności jako okoliczności wymagających wyjątkowych reguł produkcji oraz przepisy dotyczące reagowania na takie okoliczności, jak również przepisy dotyczące monitorowania oraz wymogów sprawozdawczych, z uwzględnieniem specjalistycznej wiedzy, jaką dysponuje sektor produkcji ekologicznej.

 

3. Właściwe organy państw członkowskich są odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na zastosowanie odstępstw w oparciu o analizę poszczególnych przypadków.

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Aby zagwarantować integralność produkcji ekologicznej i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, zmieniających lub uzupełniających reguły określone w załączniku III.

2. Aby zagwarantować integralność produkcji ekologicznej i dostosowanie do postępu technicznego, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, uzupełniających reguły określone w załączniku III pkt 2, 3, 4 i 6.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) jako środki ochrony roślin;

a) jako środki ochrony roślin w całej Unii Europejskiej lub w co najmniej jednej ze stref zdefiniowanych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1107/2009;

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami horyzontalnymi dotyczącymi udzielania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1107/2009 również i w niniejszym rozporządzeniu należy umożliwić wprowadzenie podziału Europy na strefy: południową, środkową i północną, aby uwzględnić znaczne różnice ekologiczne i klimatyczne w Unii Europejskiej. Aby wykluczyć nadużycia, z zezwoleniami strefowymi należy koniecznie powiązać poprawę zrównoważonego charakteru pod względem ekologicznym.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) jako substancje do wykorzystania do celów zdrowia zwierząt, innych niż cele wymienione w lit. d) i e);

Uzasadnienie

W tym „podtytule” przewidziano możliwość tworzenia nowych wykazów substancji, jeżeli zajdzie taka potrzeba, np. substancji wykorzystywanych w charakterze leków weterynaryjnych.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) jako nielecznicze środki medyczne i produkty przyczyniające się do zapewnienia zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Uzasadnienie

Jako alternatywę dla kastracji chirurgicznej knura należy umożliwić np. immunologiczne zapobieganie zapachowi knura.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W szczególności Komisja może zezwolić na wykorzystywanie określonych produktów i substancji w produkcji ekologicznej żywności przetworzonej oraz zamieścić je w ograniczonych wykazach w następujących celach:

W szczególności Komisja zezwala na wykorzystywanie określonych produktów i substancji w produkcji ekologicznej żywności przetworzonej oraz zamieszcza je w ograniczonych wykazach w następujących celach:

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) jako dodatki do żywności, enzymy żywnościowe i substancje pomocnicze w przetwórstwie;

a) jako dodatki do żywności, enzymy żywnościowe, substancje pomocnicze w przetwórstwie, środki aromatyzujące, preparaty na bazie mikroorganizmów, minerały, mikroelementy, witaminy, aminokwasy i mikroskładniki odżywcze;

Uzasadnienie

Ta poprawka ma na celu doprecyzowanie, których substancji można używać w charakterze dodatków do żywności.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) jako produkty i substancje do praktyk enologicznych;

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) jako produkty do czyszczenia i dezynfekcji obiektów służących do przetwórstwa i przechowywania.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia) dopuszczenie produktów w ramach podziału na strefy jest możliwe tylko wówczas, gdy można osiągnąć korzystny skutek ekologiczny poprzez ograniczenie wykorzystania innych produktów i substancji, a w przeciwnym razie w danej strefie należy spodziewać się szkodliwego wpływu na produkty wytwarzane tradycyjnie o jakości ekologicznej.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami horyzontalnymi dotyczącymi udzielania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1107/2009 również i w niniejszym rozporządzeniu należy umożliwić wprowadzenie podziału Europy na strefy: południową, środkową i północną, aby uwzględnić znaczne różnice ekologiczne i klimatyczne w Unii Europejskiej. Aby wykluczyć nadużycia, z zezwoleniami strefowymi należy koniecznie powiązać poprawę zrównoważonego charakteru pod względem ekologicznym.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) w przypadku produktów, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. c) i d), obowiązują następujące reguły:

e) w przypadku produktów, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. c), d) i da), obowiązują następujące reguły:

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) środki alternatywne dopuszczone zgodnie z niniejszym artykułem nie są dostępne;

a) substancje alternatywne dopuszczone zgodnie z niniejszym artykułem lub technologie spełniające przepisy niniejszego rozporządzenia nie są dostępne;

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zezwalanie na wykorzystanie chemicznie uzyskanych produktów lub substancji ogranicza się ściśle do przypadków, w których wykorzystanie materiałów zewnętrznych, o których mowa w art. 4 lit. f), miałoby niedopuszczalny wpływ na środowisko.

Dopuszczanie produktów i substancji nieobjętych art. 4 lit. f) ogranicza się ściśle do przypadków, w których wykorzystanie materiałów zewnętrznych, o których mowa w art. 4 lit. f), miałoby niedopuszczalny wpływ na środowisko, zdrowie zwierząt lub ludzi lub jakość produktów.

Uzasadnienie

Zezwolenia nie można ściśle ograniczyć wyłącznie do chemicznie uzyskanych substancji, lecz należy również uwzględnić inne substancje, które nie wchodzą w zakres art. 4 lit. f).

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie publikują wnioski o zmianę lub wycofanie.

Państwa członkowskie i Komisja publikują dokumentację dotyczącą zmiany lub wycofania.

Uzasadnienie

Trzeba zapewnić większą niż dotychczas przejrzystość wniosków o zmianę w wykazie substancji.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja co cztery lata dokonuje przeglądu wykazów, o których mowa w ust. 1.

Uzasadnienie

Dotychczas regularnej aktualizacji poddawano tylko kilka wykazów, w związku z czym podmioty gospodarcze są niedoinformowane.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja przyjmuje akty wykonawcze zezwalające na wykorzystywanie produktów i substancji w produkcji ekologicznej w ogólności oraz produktów i substancji w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej w szczególności albo wycofujące takie zezwolenie, jak również ustanawiające procedury, które należy zastosować w celu udzielenia zezwolenia, i wykazy tych produktów i substancji, a także, w odpowiednich przypadkach, ich opis, wymogi w zakresie składu oraz warunki wykorzystywania. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

5. Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, zezwalających na wykorzystywanie produktów i substancji w produkcji ekologicznej w ogólności oraz produktów i substancji w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej w szczególności albo wycofujących takie zezwolenie, jak również ustanawiających procedury, które należy zastosować w celu udzielenia zezwolenia, i wykazy tych produktów i substancji, a także, w odpowiednich przypadkach, ich opis, wymogi w zakresie składu oraz warunki wykorzystywania.

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 20

skreślony

Obecność niedozwolonych produktów lub substancji

 

1. Produkty, w których wykryto obecność produktów lub substancji, które nie zostały dopuszczone zgodnie z art. 19, na poziomie przekraczającym poziomy ustanowione z uwzględnieniem w szczególności dyrektywy 2006/125/WE, nie mogą być wprowadzane do obrotu jako ekologiczne.

 

2. Aby zagwarantować skuteczność, wydajność i przejrzystość produkcji ekologicznej i systemu znakowania, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących szczegółowych kryteriów i warunków stosowania poziomów, o których mowa w ust. 1, jak również ustanowienia tych poziomów i ich dostosowywania w świetle postępu technicznego.

 

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 211 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji wydanego bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 37 ust. 2 lub 3 niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie mogą przyznać płatności krajowe mające wyrównać rolnikom szkody poniesione wskutek zanieczyszczenia ich produktów rolnych niedozwolonymi produktami lub substancjami, co uniemożliwia im wprowadzanie danych produktów do obrotu jako ekologiczne, o ile rolnicy ci podjęli wszelkie odpowiednie środki w celu zapobieżenia takiemu zanieczyszczeniu. Państwa członkowskie mogą także skorzystać, w celu całkowitego lub częściowego wyrównania tych szkód, z instrumentów wspólnej polityki rolnej.

 

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 20a

 

Środki ostrożności podejmowane w celu zapobiegania nieprzestrzeganiu niniejszego rozporządzenia

 

1. Aby zapewnić przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, podmioty podejmują wszelkie konieczne środki ostrożności pozwalające uniknąć obecności niedozwolonych procesów, produktów lub substancji w produkcji ekologicznej.

 

2. W szczególności, w sytuacji gdy podmiot podejrzewa, że procesy, produkty lub substancje pozyskane, wyprodukowane lub przygotowane w celu wykorzystania w uprawach ekologicznych nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia, podmiot ten:

 

a) wyodrębnia i identyfikuje dany produkt;

 

b) ustanawia system odpowiedni do rodzaju i wielkości prowadzonej działalności celem weryfikacji i oceny, stosując procedury opierające się na systematycznej identyfikacji krytycznych etapów procesu;

 

c) jeżeli po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w lit. b), podmiot stwierdzi zasadność podejrzenia co do niezgodności z wymogami, podmiot ten wycofuje produkt z rynku i zaprzestaje jego przetwarzania. Podmiot ten niezwłocznie informuje właściwe organy lub jednostkę certyfikującą o swoich ustaleniach.

 

3. Właściwe ograny, jednostki certyfikujące i organy kontrolne podejmują następujące środki:

 

a) w przypadku gdy organ kontrolny lub jednostka certyfikująca:

 

– stwierdzi obecność niedozwolonych procesów, produktów lub substancji w produkcji ekologicznej lub

 

– uzyska od podmiotu wiarygodne informacje na temat podejrzenia uznanego za zasadne zgodnie z ust. 2 lit. c) lub

 

– uzyska informacje, że podmiot zamierza wprowadzić do obrotu produkt, który jest niezgodny z regułami produkcji ekologicznej, lecz zawiera odwołanie do ekologicznej metody produkcji,

 

dany organ kontrolny lub dana jednostka certyfikująca zakazuje wprowadzania produktu do obrotu z oznaczeniem wskazującym na ekologiczną metodę produkcji, dopóki nie uzyska pewności, że usunięto podejrzenie lub niezgodność;

 

b) organ kontrolny lub jednostka certyfikująca wyklucza podejrzenie co do niezgodności lub potwierdza to podejrzenie i zakazuje wprowadzania produktu do obrotu w możliwie jak najkrótszym terminie, uwzględniając okres trwałości produktu, a w każdym razie w terminie dwóch miesięcy. W takiej sytuacji dany podmiot zobowiązany jest ściśle współpracować z organem kontrolnym lub jednostką certyfikującą. Przed potwierdzeniem podejrzenia co do niezgodności organ kontrolny lub jednostka certyfikująca zapewnia podmiotowi możliwość przedstawienia swoich uwag na temat dokonanych przez niego ustaleń;

 

c) w przypadku potwierdzenia niezgodności stosuje się przepisy art. 26a;

 

d) w przypadku niepotwierdzenia niezgodności w terminie określonym w lit. b) decyzję podjętą na podstawie tego przepisu uchyla się najpóźniej z chwilą upływu tego terminu.

 

4. Państwa członkowskie ustanawiają środki ostrożności w celu uniknięcia przypadkowego zanieczyszczenia niedozwolonymi produktami lub substancjami w wyniku stosowania praktyk rolnictwa nieekologicznego lub innych praktyk nieekologicznych podczas przetwarzania, przygotowywania i dystrybucji, na które to praktyki podmioty prowadzące produkcję ekologiczną nie mają wpływu.

 

5. W przypadku stwierdzenia przez organy kontrolne, jednostki certyfikujące i właściwe organy istnienia szczególnego ryzyka niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia lub szczególnego ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia produktów ekologicznych w pewnych sektorach produkcji ekologicznej, państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec wystąpieniu tego ryzyka.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 20b

 

Przyczyny zanieczyszczenia środkami ochrony roślin oraz obowiązki właściwych organów, organów kontrolnych i jednostek certyfikujących

 

1. W przypadku wykrycia przez organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą obecności środków ochrony roślin, które są niezgodne z przepisami art. 19, lub uzyskania przez nie wiarygodnych informacji na temat obecności tych środków, organ lub jednostka przeprowadza odpowiednie dochodzenie w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia. W wyniku dochodzenia zanieczyszczenie zalicza się do jednej z trzech następujących kategorii:

 

a) technicznie niemożliwe do uniknięcia;

 

b) technicznie możliwe do uniknięcia;

 

c) zanieczyszczenie celowe lub wielokrotne, które jest technicznie możliwe do uniknięcia.

 

Zanieczyszczenie uznaje się za możliwe do uniknięcia, gdy podmiot:

 

– nie wdrożył lub nie utrzymał właściwych i proporcjonalnych środków umożliwiających określenie i uniknięcie ryzyka zanieczyszczenia produktów ekologicznych niedozwolonymi produktami lub substancjami; lub

 

– nie dokonywał regularnych przeglądów i dostosowań właściwych środków w sytuacji, gdy ryzyko zanieczyszczenia było wyraźnie zauważalne; lub

 

– nie przedsięwziął właściwych środków w odpowiedzi na wystosowane uprzednio przez właściwe organy lub, w stosownych przypadkach, organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą żądanie podjęcia działań w celu uniknięcia zanieczyszczenia; lub

 

– nie spełnił stosownych wymogów niniejszego rozporządzenia lub w inny sposób nie wdrożył w procesie produkcji środków koniecznych do uniknięcia zanieczyszczenia.

 

2. Produkty potencjalnie zanieczyszczone środkami ochrony roślin, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a), można uznać za nadające się do wprowadzenia do obrotu po zbadaniu ich przez właściwe organy.

 

W odniesieniu do potencjalnego zanieczyszczenia, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. b), organ kontrolny lub jednostka certyfikująca przeprowadza dochodzenie w celu ustalenia okoliczności, które doprowadziły do powstania zanieczyszczenia, zgodnie z procedurami określonymi w art. 20a.

 

3. W przypadku zanieczyszczenia, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. c), właściwy organ, organ kontrolny lub jednostka certyfikująca zakazuje danemu podmiotowi wprowadzania do obrotu produktów zawierających odniesienie – na etykiecie i w reklamujących je materiałach – do ekologicznej metody produkcji.

 

Wobec wszystkich obszarów produkcji lub produktów wystawionych na działanie niedozwolonych środków ochrony roślin należy zastosować nowy okres konwersji, o którym mowa w art. 8, który rozpoczyna swój bieg od dnia zastosowania niedozwolonych środków ochrony roślin lub – jeżeli nie można ustalić tej daty – od dnia ich wykrycia. Powyższy wymóg stosuje się bez uszczerbku dla wszelkich sankcji, które mogą zostać nałożone.

 

4. Aby zagwarantować najskuteczniejsze metody wykrywania i dokumentowania niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących:

 

– metod, które należy stosować w celu wykrywania i oceny obecności środków ochrony roślin, które są niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia, a w szczególności z przepisami art. 19;

 

– procedur, których należy przestrzegać;

 

– danych podlegających ewidencjonowaniu we wspólnej bazie danych gromadzącej informacje na temat przypadków niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia, w tym przypadków, w których stwierdzono pozostałości niedozwolonych środków ochrony roślin.

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 c (nowy) – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 20c

 

Baza danych zawierająca informacje dotyczące przypadków niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz baza danych zawierająca informacje dotyczące przypadków, w których stwierdzono pozostałości niedozwolonych środków ochrony roślin

 

Komisja tworzy bazę danych zawierającą informacje na temat przypadków niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia w oparciu o krajowe bazy danych utworzone przez państwa członkowskie. Te bazy danych wykorzystuje się, by usprawnić proces formułowania najlepszych praktyk pozwalających unikać zanieczyszczenia. Przy gromadzeniu danych państwa członkowskie i Komisja stosują podejście oparte na analizie ryzyka, wskazując powody niezgodności lub zanieczyszczenia oraz ich kategorie, jak określono w art. 20b ust. 1 akapit pierwszy lit. a), b) i c). Bazy danych udostępnia się podmiotom, jednostkom certyfikującym, organom kontroli i właściwym organom. Państwa członkowskie składają Komisji roczne sprawozdania.

 

Państwa członkowskie tworzą bazę danych gromadzącą analizy wykonane przez jednostki certyfikujące oraz organy kontroli, w tym informacje na temat przypadków wykrycia niedozwolonych środków ochrony roślin. Tę bazę danych udostępnia się podmiotom, jednostkom certyfikującym, organom kontroli i właściwym organom. Państwa członkowski składają raz do roku Komisji sprawozdanie na temat wyników analiz zgromadzonych w ich krajowej bazie danych.

Uzasadnienie

Poprawka nieodłącznie powiązana z poprzednią poprawką tych samych autorów. Jest istotne, aby państwa członkowskie corocznie przekazywały Komisji wyniki swoich dochodzeń; na podstawie tych wyników Komisja przedstawi sprawozdanie uzupełnione w stosownym przypadku wnioskiem ustawodawczym określającym wspólnotowe progi, po przekroczeniu których następuje wycofanie certyfikacji, oraz warunki rekompensat dla rolników w przypadku zanieczyszczenia niemożliwego do uniknięcia.

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia uznaje się, że produkt opatrzony jest terminem odnoszącym się do produkcji ekologicznej, jeżeli na etykietach, w materiałach reklamowych lub dokumentach handlowych taki produkt, jego składniki lub materiały paszowe opisywane są za pomocą terminów sugerujących nabywcy, że produkt ten, jego składniki lub materiały paszowe zostały uzyskane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W szczególności terminy wymienione w załączniku IV, ich pochodne lub wersje skrócone, jak np. „bio” i „eko”, używane samodzielnie lub łącznie, mogą być stosowane na terytorium Unii i we wszystkich językach wymienionych w tym załączniku na etykietach i w reklamach produktów zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia uznaje się, że produkt opatrzony jest terminem odnoszącym się do produkcji ekologicznej, jeżeli na etykietach, w materiałach reklamowych lub dokumentach handlowych taki produkt, jego składniki, materiały paszowe lub dowolne elementy wprowadzone do łańcucha produktu ekologicznego opisywane są za pomocą terminów sugerujących nabywcy, że produkt ten, jego składniki, materiały paszowe lub dowolna część łańcucha produktu ekologicznego zostały uzyskane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub w jego trybie. W szczególności terminy wymienione w załączniku IV lub ich odpowiedniki w innych językach niebędących językami urzędowymi Unii, choć o statusie oficjalnie uznanym w konstytucji państwa członkowskiego, ich pochodne lub wersje skrócone, jak np. „bio” i „eko”, używane samodzielnie lub łącznie, mogą być stosowane na terytorium Unii i we wszystkich językach wymienionych w tym załączniku na etykietach i w reklamach produktów, o których mowa w art. 2 ust. 1, zgodnych z niniejszym rozporządzeniem. Przy znakowaniu i w reklamie żywych lub nieprzetworzonych produktów rolnych można stosować terminy odnoszące się do ekologicznej metody produkcji wyłącznie wtedy, gdy produkt został w całości wyprodukowany również zgodnie z wymogami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W przypadku produktów i substancji wykorzystywanych w produkcji roślinnej jako środki ochrony roślin, nawozy, polepszacze gleby i składniki odżywcze, terminów określonych w ust. 1 niniejszego artykułu nie można używać na etykietach, w reklamach i dokumentach handlowych na całym obszarze Unii ani w żadnym z języków wymienionych w załączniku IV.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W odniesieniu do żywności przetworzonej terminy, o których mowa w ust. 1, można stosować:

3. W odniesieniu do żywności przetworzonej terminy, o których mowa w ust. 1, stosuje się:

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) jedynie w wykazach składników, gdy mniej niż 95 % składników pochodzenia rolniczego to składniki ekologiczne i o ile składniki te są zgodne z regułami produkcji określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

b) jedynie w wykazach składników, gdy mniej niż 95 % składników pochodzenia rolniczego to składniki ekologiczne i o ile dana żywność jest zgodna z regułami produkcji określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest potrzebna, aby uniknąć kojarzenia z terminem „ekologiczny” konwencjonalnych i nieekologicznych procesów oraz substancji.

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W odniesieniu do odmian roślin terminy, o których mowa w ust. 1, można stosować w opisie handlowym, pod warunkiem że:

 

a) hodowla jest zgodna z regułami produkcji określonymi w załączniku II część I pkt 1.4; oraz

 

b) stosuje się termin „hodowla ekologiczna”.

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Aby zapewnić jasność konsumentom oraz zagwarantować przekazywanie im odpowiednich informacji, Komisja uprawiona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących dostosowania wykazu terminów określonego w załączniku IV, przy uwzględnieniu zmian językowych w państwach członkowskich, jak również dotyczących ustanowienia szczególnych wymogów w zakresie znakowania i składu mających zastosowanie do pasz i ich składników.

4. Aby zapewnić jasność konsumentom oraz zagwarantować przekazywanie im odpowiednich informacji, Komisja uprawiona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących dostosowania wykazu terminów określonego w załączniku IV, przy uwzględnieniu zmian językowych w państwach członkowskich.

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku stosowania logo produkcji ekologicznej UE, w tym samym polu widzenia co logo umieszcza się oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano surowce rolne, z których składa się produkt końcowy – oznaczenie to przyjmuje odpowiednio jedną z następujących form:

Z wyjątkiem produktów z sektora win, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. l) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w przypadku stosowania logo produkcji ekologicznej UE, w tym samym polu widzenia co logo umieszcza się oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano surowce rolne, z których składa się produkt końcowy – oznaczenie to przyjmuje odpowiednio jedną z następujących form:

Uzasadnienie

Na mocy art. 55 rozporządzenia (WE) nr 607/2009 obowiązek oznakowania pochodzenia surowców już teraz stosuje się w odniesieniu do wszystkich win europejskich, niezależnie od tego, czy są one produkowane z oznaczeniem geograficznym, czy też nie. Stąd aby zmniejszyć obciążenie administracyjne i nadmierne koszty związane z oznakowaniem, proponuje się zniesienie tego zbędnego obowiązku w przypadku tych produktów.

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oznaczenie „UE” lub „poza UE” może być zastąpione lub uzupełnione nazwą państwa, jeśli wszystkie surowce rolne, z których składa się produkt, wyprodukowano w danym państwie.

Oznaczenie „UE” lub „poza UE” może być uzupełnione nazwą państwa lub regionu, jeśli wszystkie surowce rolne, z których składa się produkt, wyprodukowano w danym państwie lub regionie.

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Oznaczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu oraz w art. 23 ust. 3, umieszczane są w eksponowanym miejscu w taki sposób, aby były dobrze widoczne, czytelne i nieusuwalne.

3. Oznaczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu oraz w art. 23 ust. 3, są nadrukowywane w eksponowanym miejscu w taki sposób, aby były dobrze widoczne i czytelne, oraz nie mogą zasłaniać oznaczeń wymaganych przepisami art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) oznaczania miejsca, w których wyprodukowano surowce rolne, zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu oraz art. 232 ust. 3.

c) oznaczania miejsca, w których wyprodukowano surowce rolne, zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu oraz art. 23 ust. 3.

Uzasadnienie

Błąd w pisowni we wniosku Komisji.

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej może być wykorzystywane na etykietach oraz w prezentacjach i reklamach produktów zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.

1. Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej może być wykorzystywane na etykietach oraz w prezentacjach i reklamach produktów zgodnych z niniejszym rozporządzeniem, w tym produktów, dla których na podstawie art. 16 mogą zostać ustanowione szczególne reguły produkcji. Logo produkcji ekologicznej nie można stosować w przypadku żywności, o której mowa w art. 21 ust. 3 akapit pierwszy lit. b), oraz produktów wytworzonych w okresie konwersji.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej to poświadczenie urzędowe zgodnie z art. 85 i 90 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXXX [rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych].

skreślony

Uzasadnienie

Logo produkcji ekologicznej będące poświadczeniem urzędowym może prowadzić do dalszych obciążeń administracyjnych dla podmiotów w przyszłej procedurze zatwierdzania.

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział V – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Certyfikacja ekologiczna

Kontrola i certyfikacja ekologiczna

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 23a

 

System kontroli

 

1. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr XX/XXXX (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) państwa członkowskie ustanawiają system kontroli i wyznaczają jeden lub kilka właściwych organów odpowiedzialnych za nadzorowanie przestrzegania obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

 

2. Oprócz warunków ustanowionych w rozporządzeniu w sprawie kontroli urzędowych, system kontroli utworzony na podstawie niniejszego rozporządzenia musi obejmować co najmniej stosowanie środków ostrożności przewidzianych w art. 20a oraz środków kontroli przewidzianych w niniejszym rozdziale.

 

3. Charakter i częstotliwość przeprowadzania kontroli określa się na podstawie oceny ryzyka wystąpienia niezgodności oraz powagi naruszenia wymogów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Wszystkie podmioty i grupy podmiotów podlegają przynajmniej corocznej procedurze fizycznej kontroli na miejscu, której celem jest stwierdzenie przestrzegania przez nie obowiązujących przepisów. Podstawę tych kontroli stanowią inspekcje, badania przesiewowe i ukierunkowane badania przesiewowe, zależnie od prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności.

 

Kryteria oceny ryzyka stosowane przez organy kontrolne w celu ustalenia części łańcucha żywnościowego obarczonych największych ryzykiem określono w załączniku Vf. Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących szczegółowych elementów oceny ryzyka, częstotliwości kontroli i odsetka kontroli wyrywkowych w stosunku do łącznej liczby kontroli.

 

4. Właściwy organ może:

 

a) przekazać swoje uprawnienia kontrolne co najmniej jednemu organowi kontroli produktów ekologicznych, zdefiniowanemu w art. 2 pkt 39 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych. Organy kontrolne gwarantują obiektywność i bezstronność oraz dysponują wykwalifikowanym personelem i zasobami niezbędnymi do sprawowania swoich funkcji;

 

b) przekazać zadania związane z kontrolą co najmniej jednemu organowi kontroli produktów ekologicznych, zdefiniowanemu w art. 2 pkt 39 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych. W takich przypadkach państwa członkowskie wyznaczają organy odpowiedzialne za zatwierdzanie tych jednostek i nadzór nad nimi.

 

5. Właściwy organ może przekazać konkretnemu organowi kontrolnemu lub konkretnej jednostce certyfikującej zadania związane z kontrolą tylko wtedy, gdy spełniono warunki określone w art. 26 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych, w szczególności tylko wówczas, gdy:

 

a) istnieje dokładny opis zadań, jakie organ kontrolny lub jednostka certyfikująca może wykonywać, oraz warunków, na jakich może je wykonywać;

 

b) organ kontrolny lub jednostka certyfikująca:

 

(i) dysponuje wiedzą fachową, sprzętem oraz infrastrukturą wymaganą do wykonywania powierzonych jej zadań;

 

(ii) dysponuje wystarczającą liczbą odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników; oraz

 

(iii) jest bezstronna i nie jest uwikłana w żaden konflikt interesów w związku z realizacją przekazanych jej zadań;

 

c) organ kontrolny lub jednostka certyfikująca uzyskały akredytację zgodnie z wymogami określonymi w najnowszej wersji – opublikowanej w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – europejskiej normy EN 17065 lub Przewodnika ISO 65 („Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących wyroby”) oraz zostały zatwierdzone przez właściwe organy;

 

d) organ kontrolny lub jednostka certyfikująca przekazuje wyniki przeprowadzonych kontroli właściwemu organowi w sposób regularny i na każde jego żądanie. Jeżeli wyniki kontroli wskazują na poważne niezgodności, jednostka certyfikująca natychmiast informuje o tym właściwy organ;

 

e) działania właściwego organu przekazującego zadania oraz organu kontrolnego i jednostki certyfikującej są skutecznie i w udokumentowany sposób koordynowane.

 

6. Zatwierdzając organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą, właściwy organ, oprócz spełnienia wymogów określonych w ust. 5, uwzględnia następujące kryteria:

 

a) stosowane standardowe procedury kontroli obejmujące szczegółowy opis środków kontroli i środków ostrożności, które jednostka certyfikująca lub organ kontrolny zobowiązane są stosować wobec podmiotów przez nie kontrolowanych;

 

b) środki, które jednostka certyfikująca zamierza stosować w przypadku stwierdzenia niezgodności.

 

7. Właściwy organ nie może przekazywać jednostkom certyfikującym lub organom kontrolnym następujących zadań:

 

a) nadzorowania i audytu innych jednostek certyfikujących lub organów kontrolnych;

 

b) uprawnień do przyznawania odstępstw, o których mowa w art. 17, chyba że przewidziano to w wyjątkowych regułach produkcji;

 

 

8. Zgodnie z art. 29 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych w razie potrzeby właściwe organy, które powierzyły zadania związane z kontrolą jednostkom certyfikującym lub organom kontrolnym, organizują audyty lub inspekcje tych jednostek certyfikujących lub organów kontrolnych. Jeżeli w wyniku audytu lub inspekcji okaże się, że jednostki te nie realizują odpowiednio przekazanych im zadań, właściwy organ przekazujący zadania może cofnąć przekazanie. Wycofuje je niezwłocznie, jeżeli jednostka certyfikująca lub organ kontrolny nie podejmie na czas odpowiednich działań naprawczych.

 

9. Oprócz stosowania się do przepisów ust. 8, właściwy organ:

 

a) gwarantuje, że kontrole przeprowadzane przez jednostkę certyfikującą lub organ kontrolny są obiektywne i niezależne;

 

b) sprawdza skuteczność kontroli prowadzonych przez jednostkę certyfikującą lub organ kontrolny;

 

c) analizuje wszelkie wykryte nieprawidłowości lub naruszenia oraz zastosowane środki naprawcze;

 

d) wycofuje zatwierdzenie jednostki certyfikującej lub organu kontrolnego, jeżeli jednostka ta lub organ nie spełnia wymogów określonych w lit. a) i b) niniejszego ustępu lub nie spełnia już kryteriów wymienionych w ust. 5 lub 6 lub nie spełnia wymogów ustanowionych w ust. 11, 12 i 14.

 

10. Państwa członkowskie nadają numer identyfikacyjny każdej jednostce certyfikującej lub każdemu organowi kontrolnemu wykonującym zadania związane z kontrolą, o których mowa w ust. 4.

 

11. Jednostki certyfikujące i organy kontrolne zapewniają właściwym organom dostęp do swoich biur i obiektów oraz dostarczają wszelkie informacje i udzielają pomocy, które właściwe organy uznają za niezbędną do wypełniania swoich obowiązków zgodnie z niniejszym artykułem.

 

12. Jednostki certyfikujące i organy kontrolne gwarantują, że w stosunku do podmiotów przez nie kontrolowanych stosowane są co najmniej środki ostrożności i środki kontroli, o których mowa w ust. 2.

 

13. Państwa członkowskie dbają o to, by ustanowiony system kontroli pozwalał na identyfikację każdego produktu na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji – zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 – zwłaszcza aby dać konsumentom gwarancję, że produkty ekologiczne wytworzono zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie dopilnowują, by na wnioski jednostek certyfikujących lub organów kontrolnych dotyczące identyfikowalności produktów ekologicznych odpowiedzi udzielano możliwie jak najszybciej, przy czym nie później niż w terminie czterech dni roboczych w odniesieniu do każdego etapu produkcji od otrzymania odpowiedniego wniosku.

 

14. Do dnia 31 stycznia każdego roku organy kontrolne i jednostki certyfikujące przekazują właściwym organom wykaz podmiotów, które skontrolowano do dnia 31 grudnia poprzedniego roku. Sprawozdanie podsumowujące działania kontrolne przeprowadzone w poprzednim roku składa się do dnia 31 marca każdego roku.

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 24a

 

Przestrzeganie zasad systemu kontroli

 

1. Każdy podmiot lub grupa podmiotów, które produkują, przygotowują lub przechowują produkty ekologiczne, przywożą takie produkty z państwa trzeciego lub je wywożą do państwa trzeciego lub które wprowadzają takie produkty do obrotu, przed wprowadzeniem do obrotu produktów określonych jako „ekologiczne” lub „w trakcie przekształcenia na ekologiczne”:

 

a) zgłaszają swoją działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym tę działalność wykonują;

 

b) przekazują zgodę na objęcie ich działalności systemem kontroli, o którym mowa w art. 23a.

 

W przypadku gdy podmiot lub grupa podmiotów zleca jakiekolwiek czynności stronie trzeciej, dany podmiot lub grupa podmiotów podlega jednak w dalszym ciągu wymogom ustanowionym w akapicie pierwszym lit. a) i b), a podzlecone czynności podlegają systemowi kontroli.

 

2. Państwa członkowskie zwalniają z wymogu stosowania niniejszego artykułu podmioty prowadzące produkcję ekologiczną, które sprzedają bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu produkty w opakowaniu, pod warunkiem że nie wytwarzają, nie przetwarzają, nie przygotowują ani nie przechowują one tych produktów w celach innych niż odnoszących się do punktu sprzedaży, ani nie przywożą tych produktów z państw trzecich, ani też nie zleciły tych czynności innemu podmiotowi.

 

Zgodnie z art. 26c lit. c) państwa członkowskie mogą zwolnić z wymogu stosowania przepisów ust. 1 akapit pierwszy lit. b) niniejszego artykułu podmioty, które sprzedają rocznie nie więcej niż ograniczoną ilość ekologicznych produktów luzem konsumentom lub użytkownikom końcowym, pod warunkiem że zgłoszą swoją działalność właściwym organom oraz nie wytwarzają, nie przygotowują ani nie przechowują one tych produktów w celach innych niż odnoszących się do punktu sprzedaży, ani nie przywożą takich produktów z państw trzecich, ani też nie zleciły tych czynności stronom trzecim.

 

3. Państwa członkowskie wyznaczają organ lub zatwierdzają jednostkę do celów przyjmowania zgłoszeń na podstawie ust. 1 akapit pierwszy lit. a) niniejszego artykułu.

 

4. Państwa członkowskie dbają o to, aby każdy podmiot lub grupa podmiotów, które spełniają przepisy niniejszego rozporządzenia i uiszczą opłatę w rozsądnej wysokości na pokrycie kosztów kontroli, kwalifikowały się do objęcia systemem kontroli.

 

5. Podmioty i grupy podmiotów prowadzą ewidencję różnych rodzajów prowadzonej działalności zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

 

6. Właściwe organy prowadzą aktualizowany wykaz zawierający imiona i nazwiska/nazwy podmiotów i grup podmiotów, które zgłosiły swoją działalność zgodnie z ust. 1 akapit pierwszy lit. a) niniejszego artykułu, oraz w odpowiedni sposób podają ten wykaz do wiadomości publicznej, w tym również poprzez jego publikację w internecie, wraz z informacjami dotyczącymi ich certyfikatów ekologicznych, o których mowa w art. 25 ust. 1, i korzystając ze wzoru określonego w załączniku Vd do niniejszego rozporządzenia. Właściwe organy przestrzegają wymogów w zakresie ochrony danych osobowych określonych dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a.

 

7. Komisja może przyjąć akty wykonawcze określające szczegółowe informacje i specyfikacje dotyczące treści, formy i sposobu dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jak również wzór, o którym mowa w ust. 6. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

 

________________

 

1a Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Certyfikat ekologiczny

Certyfikat

Uzasadnienie

Certyfikat potwierdza, że produkcja jest zgodna z przepisami niniejszego rozporządzenia. W okresie konwersji produkcja zgodna z przepisami nie jest ekologiczna od początku procesu produkcyjnego. Określenie „ekologiczny” może być mylnie odbierane przez branżę i konsumentów.

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmioty i grupy podmiotów, które zgłosiły swoją działalność zgodnie z art. 24 ust. 1 i pozostają w zgodności z niniejszym rozporządzeniem, są uprawnione do uzyskania certyfikatu ekologicznego. Certyfikat ekologiczny, który jest w miarę możliwości wydawany w formie elektronicznej, umożliwia co najmniej identyfikację podmiotu lub grupy podmiotów, rodzaju lub zakresu produktów objętych certyfikatem oraz jego okresu ważności.

1. Podmioty i grupy podmiotów, które zgłosiły swoją działalność i poddały swoje przedsiębiorstwo systemowi kontroli zgodnie z art. 24a ust. 1 i pozostają w zgodności z niniejszym rozporządzeniem, są uprawnione do uzyskania certyfikatu ekologicznego. Certyfikat ekologiczny, który jest w miarę możliwości wydawany w formie elektronicznej, umożliwia co najmniej identyfikację podmiotu lub grupy podmiotów, rodzaju lub zakresu produktów objętych certyfikatem oraz jego okresu ważności.

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Certyfikat ekologiczny stanowi świadectwo urzędowe w rozumieniu art. 85 i 86 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).

skreślony

Uzasadnienie

Należy umożliwić prywatne oraz publiczno-prywatne systemy certyfikacji (por. ISO 17065).

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Podmioty i grupy podmiotów nie są uprawnione do uzyskiwania certyfikatu ekologicznego od różnych organów kontrolnych lub jednostek certyfikujących dla tych samych grup produktów, nawet jeśli te podmioty i grupy podmiotów zajmują się różnymi etapami produkcji, przygotowania lub dystrybucji.

3. Podmioty i grupy podmiotów nie są uprawnione do uzyskiwania certyfikatu ekologicznego od różnych jednostek certyfikujących w odniesieniu do działalności prowadzonej w jednym państwie członkowskim, jeżeli chodzi o tę samą grupę produktów, nawet jeśli te podmioty i grupy podmiotów zajmują się różnymi etapami produkcji, przygotowania lub dystrybucji.

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje określić „grupy produktów” w nowym załączniku Vd na podstawie załącznika XII do uprzedniego rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Określenie grup produktów w załączniku eliminuje też potrzebę przyjęcia aktu delegowanego na podstawie ust. 6.

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Grupy produktów, o których mowa w ust. 3, są następujące:

 

– rośliny i produkty roślinne;

 

– zwierzęta i produkty zwierzęce;

 

– wodorosty i zwierzęta akwakultury;

 

– żywność przetworzona i pasze, w tym drożdże;

 

– wino.

Uzasadnienie

Zob. poprawka do ust. 3: sprawozdawca proponuje określić „grupy produktów” w nowym załączniku Vd na podstawie załącznika XII do uprzedniego rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Aby zagwarantować skuteczność, wydajność i przejrzystość produkcji ekologicznej i systemu znakowania, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących kryteriów określania grup produktów, o których mowa w ust. 3.

skreślony

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niedociągnięcia w strukturze lub funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej, o którym mowa w ust. 1, w szczególności polegające na niewykrywaniu przypadków braku przestrzegania przepisów przez członków grupy podmiotów wpływających na integralność produktów ekologicznych, oraz niereagowaniu na takie przypadki, mogą doprowadzić do wycofania certyfikatu ekologicznego całej grupy.

2. Niedociągnięcia w strukturze lub funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej, o którym mowa w ust. 1, w szczególności polegające na niewykrywaniu przypadków braku przestrzegania przepisów przez członków grupy podmiotów wpływających na integralność produktów ekologicznych, oraz niereagowaniu na takie przypadki, skutkują wycofaniem certyfikatu ekologicznego, o którym mowa w art. 25, dla całej grupy.

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Aby zagwarantować skuteczne i wydajne funkcjonowanie certyfikacji grupy podmiotów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących odpowiedzialności poszczególnych członków grupy podmiotów, składu i rozmiaru takiej grupy, kategorii produktów, jakie mają być wytwarzane przez grupę podmiotów, warunków udziału w grupie, jak również struktury i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej grupy, w tym zakresu, przedmiotu i częstotliwości kontroli, jakie mają być prowadzone.

3. Kryteria certyfikacji grupy w odniesieniu do grup podmiotów określono w załączniku Ve.

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja może przyjąć akty wykonawcze dotyczące wymiany informacji między grupami podmiotów oraz właściwymi organami, organami kontrolnymi lub jednostkami certyfikującymi, jak również między państwami członkowskimi i Komisją. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

skreślony

Uzasadnienie

Przepisy te ujęto w ogólnym artykule dotyczącym naruszeń i informowania o nich w obowiązującym rozporządzeniu oraz powielono w nowym artykule 26a w sprawie środków podejmowanych w przypadku niezgodności, mających zastosowanie do pojedynczych podmiotów oraz grup.

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 26a

 

Obowiązki właściwych organów w przypadku niezgodności

 

Właściwe organy:

 

a) dbają o to, by w przypadku niezgodności wpływającej na status produktów ekologicznych na jakimkolwiek etapie produkcji, przygotowania, dystrybucji i wywozu, w szczególności wskutek zastosowania zakazanych lub niedozwolonych substancji i technik albo wymieszania z produktami nieekologicznymi, na oznaczeniach i w reklamach danej partii lub serii produkcyjnej nie pojawiało się odniesienie do produkcji ekologicznej;

 

b) dopilnowują, by w przypadku powtarzania się przypadków niezgodności, stałej niezgodności lub naruszeń o znamionach oszustwa, oprócz zastosowania środków, o których mowa w lit. a) niniejszego artykułu, danym podmiotom lub grupie podmiotów zakazano wprowadzania do obrotu produktów zawierających odniesienie do produkcji ekologicznej oraz by ich certyfikaty ekologiczne zostały, stosownie do okoliczności, zawieszone lub cofnięte.

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 26b

 

Wymiana informacji i współpraca administracyjna

 

1. Podstawę współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi, jednostkami certyfikującymi, organami kontrolnymi i właściwymi organami, również do celów stosowania art. 20a ust. 2, stanowią wymogi określone w tytule 4 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

 

2. W przypadku otrzymania wniosku należycie uzasadnionego potrzebą zagwarantowania, by dany produkt został wytworzony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, właściwe organy, organy kontrolne i jednostki certyfikujące wymieniają stosowne informacje na temat wyników przeprowadzonych przez nie kontroli z innymi właściwymi organami, organami kontrolnymi i jednostkami certyfikującymi. Mogą one również wymieniać takie informacje z własnej inicjatywy.

 

3. Informację o uzasadnionym podejrzeniu niezgodności wpływającej na ekologiczny status produktu natychmiast upowszechnia się wśród właściwych organów, organów kontrolnych, jednostek certyfikujących, podmiotów i zainteresowanych państw członkowskich, przekazując ją również Komisji i podmiotom, których dana niezgodność dotyczy. Szczebel, na którym informacje są przekazywane, zależy od wagi i zakresu uzasadnionego podejrzenia niezgodności lub potwierdzonej niezgodności.

 

4. Ustanawia się krajowy panel zainteresowanych stron, składający się z organów kontrolnych, jednostek certyfikujących i przedstawicieli sektora produkcji ekologicznej.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 26c

 

Przekazane uprawnienia odnoszące się do systemu kontroli

 

W celu uzupełnienia przepisów dotyczących systemu kontroli przewidzianych w art. 23a i 24a oraz zapewnienia ich pełnej zgodności z rozporządzeniem w sprawie kontroli urzędowych Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, ustanawiających przepisy dotyczące:

 

a) szczególnych obowiązków i zadań właściwych organów i organów kontrolnych, w uzupełnieniu do zadań i obowiązków przewidzianych w niniejszym rozdziale oraz w art. 4, 8, 9, 10 ust. 1, art. 11–13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz w art. 36 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych;

 

b) wymogów w zakresie oceny ryzyka, w uzupełnieniu do wymogów określonych w niniejszym rozdziale oraz w art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych, z uwzględnieniem ryzyka niezgodności;

 

c) warunków zwolnienia niektórych podmiotów z określonych kontroli;

 

d) metod i technik kontroli, oprócz metod i technik określonych w art. 13 i art. 33 ust. 1–5 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych, jak również szczegółowych wymogów przeprowadzania kontroli mających na celu zagwarantowanie identyfikowalności produktów ekologicznych na wszystkich etapach produkcji, przygotowywania i dystrybucji;

 

e) działań i środków podejmowanych w przypadku podejrzenia niezgodności, oprócz tych, które przewidziano w art. 20a i rozdziale V niniejszego rozporządzenia oraz w art. 134 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych, kryteriów, oprócz tych, które określono w art. 135 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych, jak również kryteriów i środków, oprócz tych, które przewidziano w art. 135 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych oraz w art. 26a niniejszego rozporządzenia na wypadek niezgodności;

 

f) szczegółowych kryteriów i warunków dotyczących uruchomienia i funkcjonowania mechanizmów pomocy administracyjnej określonych w tytule IV rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych, w tym wymiany informacji między właściwymi organami, organami kontrolnymi i jednostkami certyfikującymi, dotyczących przypadków niezgodności lub prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności.

Uzasadnienie

Szczegółowe przepisy dotyczące produktów ekologicznych powinny znajdować się w rozporządzeniu w sprawie produktów ekologicznych i powinny być zmieniane wyłącznie przez to rozporządzenie. W związku z tym w niniejszym rozporządzeniu należy również określić odpowiednie przekazane uprawnienia. Dlatego też przepisy te przeniesiono tu z art. 44 wniosku Komisji zmieniającego art. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 26d

 

Wykonanie niniejszego rozporządzenia

 

Do dnia 1 stycznia 2020 r. Komisja ustanawia niezbędne struktury administracyjne w ramach właściwych unijnych organów w celu wykonania swoich obowiązków w zakresie zapewniania skuteczniejszej harmonizacji i wykonania niniejszego rozporządzenia w państwach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do kontroli w obrębie Unii i przywozów z państw trzecich, a także usprawnienia komunikacji między państwami członkowskimi oraz z instytucjami UE.

 

Zadania, które struktury te mają realizować, określono w załączniku Va.

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 27

skreślony

Wywóz produktów ekologicznych

 

1. Produkt może zostać wywieziony z Unii jako produkt ekologiczny i zostać opatrzony logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, tylko jeśli jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

 

Jednakże produkt, który ma zostać wywieziony jako produkt ekologiczny do państwa trzeciego uznanego zgodnie z art. 31, może zostać wywieziony do tego państwa trzeciego, jeżeli spełnia wymogi tego państwa trzeciego w zakresie wprowadzania produktów do obrotu w tym państwie jako produktów ekologicznych.

 

2. Aby uniknąć tworzenia nierównych warunków dla podmiotów w zakresie wywozu do państw trzecich, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących szczegółowych przepisów w zakresie wywozu produktów ekologicznych do państwa trzeciego uznanego zgodnie z art. 31.

 

3. Aby zagwarantować uczciwą konkurencję między podmiotami, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących dokumentów przeznaczonych dla organów celnych w państwach trzecich, w szczególności w odniesieniu do ekologicznego świadectwa wywozowego wydawanego, w miarę możliwości, w formie elektronicznej i poświadczającego, że wywożone produkty ekologiczne są zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

 

Uzasadnienie

Normy stosowane w rozporządzeniu UE i normy stosowane wobec produktów wywożonych do państw trzecich nie powinny się różnić.

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Produkt może zostać przywieziony z państwa trzeciego w celu wprowadzenia go do obrotu w Unii Europejskiej jako produktu ekologicznego, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1. Produkt może zostać przywieziony z państwa trzeciego w celu wprowadzenia go do obrotu w Unii Europejskiej jako produktu ekologicznego lub produktu roślinnego w okresie konwersji, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) produkt jest produktem ekologicznym, o którym mowa w art. 2 ust. 1;

a) produkt jest produktem ekologicznym, o którym mowa w art. 2 ust. 1;

b) produkt:

b) produkt:

(i) jest zgodny z przepisami rozdziałów II, III i IV a wszystkie podmioty, w tym eksporterzy w danym państwie trzecim, znajdują się pod kontrolą organów kontrolnych lub jednostek certyfikujących uznanych zgodnie z art. 29; lub

(i) jest zgodny z przepisami rozdziałów II, III i IV oraz ze wszystkimi odnośnymi przepisami wykonawczymi, a wszystkie podmioty, w tym grupy podmiotów i eksporterzy w danym państwie trzecim, znajdują się pod kontrolą organów kontrolnych lub jednostek certyfikujących uznanych zgodnie z art. 29, natomiast produkt uzyskał – w momencie przywozu – od tych organów lub jednostek certyfikat kontroli potwierdzający, że wszystkie podmioty i wytwarzane przez nie produkty spełniają przepisy niniejszego rozporządzenia; lub

(ii) pochodzi państwa trzeciego uznanego zgodnie z:

(ii) pochodzi państwa trzeciego uznanego zgodnie z:

– art. 30; lub

– art. 30; lub

– art. 31;

– art. 31;

c) podmioty w państwach trzecich są w stanie w każdym czasie dostarczyć importerom lub organom krajowym informacji umożliwiających identyfikację podmiotów, które przeprowadziły ostatnią operację, w celu zagwarantowania identyfikowalności produktu ekologicznego.

c) eksporterzy w państwach trzecich są w stanie w każdym czasie dostarczyć swoim jednostkom certyfikującym, importerom i organom krajowym informacje umożliwiające identyfikację wszystkich podmiotów, które przeprowadziły operacje, w tym właściwego organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, w celu zagwarantowania identyfikowalności produktu ekologicznego z uwzględnieniem wszystkich podmiotów zaangażowanych na każdym wcześniejszym etapie łańcucha danego produktu. Eksporterzy udostępniają te informacje jednostkom certyfikującym lub organom kontrolnym importerów.

 

Po dniu (wstawić datę przypadającą 5 lat po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia), w drodze odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego lit. b) ppkt (i), we przypadku gdy produkt nie jest w stanie spełnić przepisów rozdziału II, III i IV w danym państwie trzecim ze względu na szczególne warunki klimatyczne lub warunki lokalne oraz by uniknąć zakłócenia dostaw na rynku wewnętrznym, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, określających szczególne warunki, na jakich nastąpić może przywóz produktu z państwa trzeciego celem wprowadzenia go do obrotu w Unii jako produktu ekologicznego. Te szczególne warunki obowiązują przez maksymalnie (2) lata. Te szczególne warunki mają również zastosowanie od dnia … (data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia) do regionów najbardziej oddalonych w Unii, w których również wytwarzany jest dany produkt.

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Aby zagwarantować identyfikowalność przywożonych produktów, które mają być wprowadzone do obrotu w Unii jako produkty ekologiczne, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących dokumentów, w miarę możliwości wydawanych w formie elektronicznej, potrzebnych do celów przywozu.

2. Aby zagwarantować identyfikowalność przywożonych produktów, które mają być wprowadzone do obrotu w Unii jako produkty ekologiczne, oraz ich zgodność z przepisami niniejszego rozporządzenia, Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające szczegółowe przepisy dotyczące treści certyfikatów, o których mowa w ust. 1, a także procedurę ich sporządzania i kontroli, zwłaszcza w odniesieniu do roli właściwych organów, organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, a także możliwości uwzględniania różnic regionalnych przy wyważaniu warunków ekologicznych, warunków klimatycznych i warunków lokalnych, a także praktyk specyficznych dla danej produkcji.

 

Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

Uzasadnienie

Przejście z równoważności na zgodność produktów pochodzących z państw trzecich, które nie wymieniono w umowie handlowej, poprawi jasność i czytelność warunków przywozu i zmniejszy obciążenie administracyjne. Celowe jest jednak przewidzenie stosowania aktów, aby uwzględnić specyfikę – zwłaszcza z punktu widzenia agronomii – różnych sektorów produkcji.

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niezbędne jest zaostrzenie przepisów dotyczących nadzoru Komisji w państwach trzecich. Ponadto istotne jest wzmocnienie nadzoru i kontroli w ramach umów o równoważności z państwami trzecimi.

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Poszanowanie warunków i środków przywozu produktów ekologicznych do Unii jest weryfikowane w punktach kontroli granicznej, zgodnie z art. 45 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych). Kontrole fizyczne, o których mowa w art. 47 ust. 3 tego rozporządzenia, wykonywane są z częstotliwością zależną od ryzyka nieprzestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia.

3. Poszanowanie warunków i środków przywozu produktów ekologicznych do Unii podlega weryfikacji w oparciu o przepisy dotyczące kontroli określone w rozdziale V i w punktach kontroli granicznej, zgodnie z art. 45 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uznawanie organów kontrolnych i jednostek certyfikujących

Uznawanie jednostek certyfikujących

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) organ akredytacyjny spoza terytorium Unii będący sygnatariuszem wielostronnej umowy o uznawaniu pod auspicjami Międzynarodowego Forum Akredytacyjnego.

b) organ akredytacyjny spoza terytorium Unii będący sygnatariuszem wielostronnej umowy o uznawaniu w odniesieniu do certyfikacji produktów pod auspicjami Międzynarodowego Forum Akredytacyjnego lub jego organów regionalnych, posiadający udokumentowane kwalifikacje w dziedzinie akredytowania certyfikacji ekologicznej.

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Aby zagwarantować przejrzystość procedur uznawania i nadzoru Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących kryteriów, jakie należy stosować przy uznawaniu lub wycofywaniu uznania, organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, o których mowa w ust. 1, jak również dotyczących sprawowania nadzoru przez Komisję, w tym przez kontrole na miejscu.

7. Aby zagwarantować przejrzystość procedur uznawania i nadzoru Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, uzupełniających kryteria, jakie należy stosować przy uznawaniu lub wycofywaniu uznania jednostek certyfikujących, o których mowa w ust. 1, jak również ustanawiających przepisy dotyczące sprawowania nadzoru przez Komisję, w tym przez kontrole na miejscu. W przypadku wykrycia poważnych lub powtarzających się naruszeń przepisów regulujących kontrole i certyfikację, wycofuje się ze skutkiem natychmiastowym uznawanie danych jednostek certyfikujących w określonych państwach trzecich, a krajowych organów akredytacyjnych mających siedzibę w Unii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008 – na całym rynku unijnym.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć sankcje za powtarzające się przypadki naruszeń ze strony organów akredytacyjnych.

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, ustanawiających szczegółowe przepisy regulujące procedurę, którą należy stosować na potrzeby uznawania jednostek certyfikujących, o których mowa w ust. 1, w tym określające treść dokumentacji technicznej, którą należy przedłożyć, jak również procedurę, którą należy stosować w celu wycofania uznania.

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b. Aby zagwarantować skuteczność, wydajność i przejrzystość kontroli przywożonych produktów, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących kontroli i innych działań, które jednostki certyfikujące uznane przez Komisję mają podejmować w celu wykonania przepisów niniejszego artykułu.

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Komisja może przyjąć akty wykonawcze celem zagwarantowania stosowania środków związanych z przypadkami niezgodności wpływającymi na integralność produktów ekologicznych przywożonych w ramach uznania przewidzianego w niniejszym artykule, lub podejrzeniem takich przypadków. Środki te mogą polegać w szczególności na weryfikacji integralności produktów ekologicznych przed wprowadzeniem ich do obrotu w Unii oraz, w odpowiednich przypadkach, zawieszeniu zezwolenia na wprowadzanie takich produktów do obrotu w Unii jako produktów ekologicznych. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

8. Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących stosowania środków związanych z przypadkami niezgodności wpływającymi na integralność produktów ekologicznych przywożonych w ramach uznania przewidzianego w niniejszym artykule, lub podejrzeniem takich przypadków. Środki te mogą polegać w szczególności na weryfikacji integralności produktów ekologicznych przed wprowadzeniem ich do obrotu w Unii oraz, w odpowiednich przypadkach, zawieszeniu zezwolenia na wprowadzanie takich produktów do obrotu w Unii jako produktów ekologicznych.

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. W należycie uzasadnionych przypadkach szczególnie pilnej potrzeby zapewnienia ochrony przed nieuczciwymi praktykami lub praktykami niezgodnymi z zasadami i regułami produkcji ekologicznej, ochrony zaufania konsumentów lub ochrony uczciwej konkurencji między podmiotami, Komisja przyjmuje niezwłocznie obowiązujące akty wykonawcze zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37 ust. 3, celem podjęcia środków, o których mowa w ust. 8 niniejszego artykułu lub podjęcia decyzji o wycofaniu uznania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

9. W należycie uzasadnionych przypadkach szczególnie pilnej potrzeby zapewnienia ochrony przed nieuczciwymi praktykami lub praktykami niezgodnymi z zasadami i regułami produkcji ekologicznej, ochrony zaufania konsumentów lub ochrony uczciwej konkurencji między podmiotami, Komisja przyjmuje niezwłocznie obowiązujące akty wykonawcze zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37 ust. 3, celem podjęcia decyzji o wycofaniu uznania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja publikuje i przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie regularne sprawozdania dotyczące stanu wszystkich prowadzonych negocjacji w sprawie takich umów handlowych, a także wykaz różnic między regułami produkcji i środkami kontroli stosowanymi w odnośnym państwie trzecim a regułami i środkami stosowanymi w Unii. Ostateczne wyniki negocjacji przedstawia się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz publikuje się, wymieniając szczegółowo wszystkie różnice między regułami produkcji i środkami kontroli stosowanymi w danym państwie trzecim a tymi stosowanymi w Unii.

 

Komisja przedkłada wniosek dotyczący sposobu, w jaki należy postępować z różnicami między danym państwem trzecim a Unią Europejską pod względem reguł produkcji i środków kontroli.

 

Komisja publikuje wykaz różnic między postanowieniami dotyczącymi produkcji i kontroli zawartymi we wszystkich obowiązujących umowach handlowych podlegających zakresowi niniejszego artykułu.

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uznane państwo trzecie, o którym mowa w art. 28 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) tiret drugie, to państwo trzecie uznane do celów równoważności na mocy art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, w tym państwo trzecie uznane w ramach środka przejściowego przewidzianego w art. 40.

Uznane państwo trzecie, o którym mowa w art. 28 ust. 1 akapit 1 lit. b) ppkt (ii), to państwo trzecie uznane do celów równoważności na mocy art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na podstawie rocznych sprawozdań przesyłanych Komisji do dnia 31 marca każdego roku przez państwa trzecie, o których mowa w ust. 1, i dotyczących wdrażania i egzekwowania ustanowionych przez te państwa środków kontrolnych, Komisja wspierana przez państwa członkowskie zapewnia należyte nadzorowanie uznanych państw członkowskich poprzez regularne weryfikowanie kwestii ich uznawania. Charakter nadzoru ustalany jest na podstawie oceny ryzyka niezgodności.

2. Na podstawie rocznych sprawozdań przesyłanych Komisji do dnia 31 marca każdego roku przez państwa trzecie, o których mowa w ust. 1, i dotyczących wdrażania i egzekwowania ustanowionych przez te państwa środków kontrolnych, oraz wszelkich innych otrzymanych informacji Komisja wspierana przez państwa członkowskie zapewnia należyte nadzorowanie uznanych państw trzecich poprzez coroczne weryfikowanie ich uznania. Charakter nadzoru ustalany jest na podstawie oceny ryzyka niezgodności, z uwzględnieniem w szczególności wielkości wywozu do Unii z danego państwa trzeciego, wyników działań monitorujących i nadzorczych przeprowadzonych przez właściwy organ oraz wyników poprzednich kontroli. Komisja regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wyników dokonanego przez nią przeglądu.

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja może przyjąć akty wykonawcze celem zagwarantowania stosowania środków związanych z przypadkami niezgodności wpływającymi na integralność produktów ekologicznych przywożonych z państw trzecich, o których mowa w niniejszym artykule, lub podejrzeniem takich przypadków. Środki te mogą polegać w szczególności na weryfikacji integralności produktów ekologicznych przed wprowadzeniem ich do obrotu w Unii oraz, w odpowiednich przypadkach, zawieszeniu zezwolenia na wprowadzanie takich produktów do obrotu w Unii jako produktów ekologicznych. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

6. Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w odniesieniu do stosowania wspólnych środków i procedur do celów nakładania sankcji związanych z przypadkami niezgodności wpływającymi na status produktów ekologicznych przywożonych z państw trzecich, o których mowa w niniejszym artykule, lub na wypadek podejrzenia niezgodności z obowiązującymi przepisami. Środki te mogą polegać w szczególności na weryfikacji statusu produktów ekologicznych przed wprowadzeniem ich do obrotu w Unii oraz, w odpowiednich przypadkach, na zawieszeniu zezwolenia na wprowadzanie takich produktów do obrotu w Unii jako produktów ekologicznych.

Uzasadnienie

Przepisy takie należy przyjąć w drodze aktów delegowanych w celu zapewnienia zharmonizowanych środków w całej UE.

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku i wymiany handlowej między państwami członkowskimi, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, ustanawiających przepisy dotyczące swobodnego przepływu produktów ekologicznych do celów ust. 1 niniejszego artykułu.

skreślony

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje dotyczące sektora i handlu ekologicznego

Informacje dotyczące sektora ekologicznego

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje konieczne do wykonania i monitorowania niniejszego rozporządzenia.

1. Co roku państwa członkowskie przekazują Komisji odnośne dane statystyczne konieczne do wykonania i monitorowania niniejszego rozporządzenia. Dane te należy zdefiniować w kontekście Europejskiego programu statystycznego.

Uzasadnienie

Wymagane informacje muszą być określone w akcie podstawowym (np. dane handlowe). Jeżeli podmioty wymagają nowych i wiarygodnych danych, obowiązek ich przekazania państwom członkowskim musi być ustanowiony w akcie podstawowym.

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące systemu wykorzystywanego do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, szczegółów informacji, jakie powinny być przekazywane oraz daty, do jakiej należy je przekazać. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

2. Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w odniesieniu do systemu wykorzystywanego do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, szczegółów informacji, jakie powinny być przekazywane, oraz daty, do jakiej należy je przekazać.

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2021 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat dostępności ekologicznych roślinnych materiałów rozmnożeniowych i zwierząt do celów reprodukcyjnych.

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oparte na badaniu perspektywicznym uwzględniającym dane zgromadzone i analizy przeprowadzone we wszystkich państwach członkowskich, a dotyczące w szczególności następujących kwestii:

 

a) części analitycznej dotyczącej stanu rozwoju rolnictwa ekologicznego i postępów poczynionych w zakresie:

 

– ustalania przyczyn ograniczonego dostępu do ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin i zwierząt oraz ogólnie do materiału ekologicznego na rynku Unii;

 

– szczegółowych danych o dostępności ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin i pasz ekologicznych;

 

– szczegółowych danych o dostępności zwierząt wykorzystywanych do celów reprodukcyjnych;

 

– dostępności młodego drobiu i zwierząt rodzicielskich do produkcji drobiu, w tym kryteriów gęstości obsady, żywienia, opieki zdrowotnej, dobrostanu i zarządzania chorobami;

 

– selekcji gatunków i podgatunków wynikającej z różnic związanych z klimatem, glebą, wysokością nad poziomem morza i warunkami geograficznymi;

 

– stanu ekologicznej hodowli trzody chlewnej i ekologicznej hodowli drobiu, w tym kryteriów gęstości obsady, żywienia, opieki zdrowotnej, dobrostanu i zarządzania chorobami;

 

– dostępności młodych osobników akwakultury na rynku unijnym;

 

b) części strategicznej dotyczącej środków stosowanych lub koniecznych w celu zwiększenia wydajności rolnictwa ekologicznego i jego ram instytucjonalnych, w tym:

 

– środków wsparcia wprowadzonych lub nadal wymaganych w celu wyeliminowania wykrytych luk;

 

– planu rozwoju obejmującego środki mające na celu wspieranie podmiotów, które zobowiązały się do rozwoju ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin lub zwierząt. Środki takie mogą obejmować wspieranie niezbędnych inwestycji podmiotów prywatnych w instalacje produkcyjne, środki kontroli jakości, systemy dystrybucji oraz badania poprzedzające wprowadzenie do obrotu i rozwój.

 

2. W odniesieniu do oceny dostępności ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin badanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera również ocenę każdego stosownego segmentu rynku, zróżnicowania dostępnych materiałów oraz podmiotów je dostarczających, bieżącego popytu na takie materiały oraz prognozę dotyczącą popytu na kolejne pięć lat.

 

Na potrzeby badania segment rynku oznacza konkretną uprawę (zdefiniowaną jako gatunek lub podgatunek botaniczny, np. Brassica oleracea) oraz region, przy czym dany region nie może być większy od państwa członkowskiego. Do celów porównania rynków regionalnych w sprawiedliwy i niedyskryminujący sposób państwo członkowskie dzieli się na tyle regionów, ile potrzeba, aby uwzględnić różne warunki wzrostu zależnie od klimatu, rodzaju gleby, wysokości nad poziomem morza lub właściwości użytkowania gruntów, co wywołuje zapotrzebowanie na różny materiał rozmnożeniowy roślin w poszczególnych regionach. Badanie uwzględnia też dotacje na projekty związane z hodowlą nowych odmian nadających się do celów rolnictwa ekologicznego, kapitał udziałowy dla małych i średnich przedsiębiorstw specjalizujących się w dostarczaniu ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin oraz wsparcie marketingowe za pomocą stron internetowych prowadzonych przez Komisję i państwa członkowskie.

 

3. W stosownych przypadkach do sprawozdania zostaje załączony odpowiedni wniosek ustawodawczy.

 

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat obecności produktów lub substancji niezatwierdzonych zgodnie z art. 19, które wykryto w produktach ekologicznych, w tym na temat wymiany informacji między właściwymi organami, organami kontrolnymi i jednostkami certyfikującymi oraz wymiany istotnych informacji w sprawie wyników kontroli. Temu sprawozdaniu może w stosownych przypadkach towarzyszyć wniosek ustawodawczy określający poziomy produktów lub substancji niedopuszczalnych do stosowania w produktach ekologicznych oraz systemy rekompensat dla podmiotów za straty związane z zanieczyszczeniem, w przypadku gdy podmioty te przyjęły właściwe środki, które mogą być racjonalnie stosowane w celu zapobieżenia ryzyku zanieczyszczenia.

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 39

skreślony

Środki przejściowe związane z konwersją na rolnictwo ekologiczne

 

Aby zagwarantować płynne przejście ze starych na nowe ramy prawne, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, dotyczących przepisów przewidujących odstępstwo od art. 8 ust. 3 w odniesieniu do okresów konwersji dla rolników, którzy rozpoczęli proces przechodzenia na rolnictwo ekologiczne przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Uzasadnienie

Środki przejściowe zawarte w artykule nie są już konieczne z uwagi na zmiany w art. 8 dotyczącym konwersji.

Poprawka    252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 39a

 

Środki przejściowe

 

1. W razie konieczności środki ułatwiające przejście z przepisów ustanowionych na mocy rozporządzenia (WE) nr 834/2007 do przepisów niniejszego rozporządzenia przyjmowane są zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

 

2. Środki przejściowe, które mogą być stosowane, gdy w przyszłym rozporządzeniu przyjęte zostaną nowe przepisy:

 

a) gdy jest to uzasadnione pod pewnymi warunkami, państwa członkowskie mogą zastosować okres przejściowy, jeżeli wprowadzane są nowe przepisy unijne;

 

b) warunki te określa się w aktach delegowanych w rozporządzeniu w sprawie produkcji ekologicznej w UE;

 

c) warunki powinny chronić podmioty przed zagrożeniem wystąpienia zakłóceń na rynku i powinny rozwiewać niejasności w odniesieniu do pochodzenia lub profilu produktów ekologicznych wśród konsumentów.

 

3. Warunki te powinny być następujące:

 

– państwo członkowskie musi wykazać, że produkcja jest tak mała, że eksport nie jest istotny,

 

– państwo członkowskie musi wykazać, że krajowa produkcja jest tak mała, że nie stanowi najmniejszej konkurencji dla importowanych produktów tej samej kategorii.

 

4. W celu zapewnienia pełnej przejrzystości państwo członkowskie, które stosuje okres przejściowy zgodnie z niniejszym artykułem, musi poinformować Komisję i pozostałe państwa członkowskie i przesłać im stosowne uzasadnienie.

 

5. Państwo członkowskie może stosować okres przejściowy maksymalnie od 2 do 5 lat.

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 40

skreślony

Środki przejściowe związane z pochodzeniem roślinnego materiału rozmnożeniowego, zwierząt do celów reprodukcyjnych oraz młodych osobników zwierząt akwakultury.

 

W celu zagwarantowania płynnego przejścia z przepisów dotyczących ekologicznego pochodzenia roślinnych materiałów rozmnożeniowych przewidzianych w art. 12 ust. 1 lit. (i) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, przepisów dotyczących zwierząt do celów reprodukcyjnych przewidzianych w art. 14 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia oraz przepisów dotyczących młodych osobników zwierząt akwakultury przewidzianych w art. 15 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) tego rozporządzenia, jak również wyjątku od reguł produkcji przyjętego przez Komisję na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 na nowe reguły produkcji roślin i produktów roślinnych, zwierząt gospodarskich oraz wodorostów i zwierząt akwakultury przewidziane odpowiednio w art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36, przewidujących wyjątki, jeśli zezwolenie na wyjątki uznawane jest za niezbędne do zagwarantowania dostępu do roślinnych materiałów rozmnożeniowych, żywych zwierząt do celów reprodukcyjnych oraz młodych osobników zwierząt akwakultury, które mogą być wykorzystywane w produkcji ekologicznej. Akty delegowane przyjęte na mocy niniejszego artykułu przestają obowiązywać w dniu 31 grudnia 2021 r.

 

Uzasadnienie

Środki przejściowe, o których mowa w niniejszym artykule, nie są już konieczne z uwagi na nowy tekst dodany do art. 10 i 11 oraz nowe postanowienia zawarte w odnośnych załącznikach.

Poprawka    254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

Uzasadnienie

Kontrole zostały ujęte w nowym art. 23a.

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– drożdże używane jako żywność lub pasza,

skreślone

Uzasadnienie

Tę kwestię uwzględniono już w art. 1.

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– piwo,

skreślone

Uzasadnienie

Tę kwestię uwzględniono już w definicji żywności.

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej; cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty,

skreślone

Uzasadnienie

Tę kwestię uwzględniono już w definicji żywności.

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– nektary owocowe,

skreślone

Uzasadnienie

Tę kwestię uwzględniono już w definicji żywności.

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– pasta kakaowa, masło, tłuszcz, olej, czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao,

skreślone

Uzasadnienie

Tę kwestię uwzględniono już w definicji żywności.

Poprawka    260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– wyroby cukiernicze,

skreślone

Uzasadnienie

Tę kwestię uwzględniono już w definicji żywności.

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– preparaty ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze,

skreślone

Uzasadnienie

Tę kwestię uwzględniono już w definicji żywności.

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret dziewiąte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– zupy,

skreślone

Uzasadnienie

Tę kwestię uwzględniono już w definicji żywności.

Poprawka    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret dziesiąte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– sosy,

skreślone

Uzasadnienie

Tę kwestię uwzględniono już w definicji żywności.

Poprawka    264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret jedenaste

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– gotowane posiłki,

skreślone

Uzasadnienie

Tę kwestię uwzględniono już w definicji żywności.

Poprawka    265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret dwunaste

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– lody,

skreślone

Uzasadnienie

Tę kwestię uwzględniono już w definicji żywności.

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret trzynaste

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– jogurty smakowe, jogurty zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao,

skreślone

Uzasadnienie

Tę kwestię uwzględniono już w definicji żywności.

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret czternaste

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– sól morska,

– sól,

Poprawka    268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret piętnaste

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– naturalne gumy i żywice,

– naturalne gumy,

Uzasadnienie

Żywice uwzględniono już w definicji żywności.

Poprawka    269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret piętnaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– korek naturalny, nieaglomerowany i bez spoiw,

Poprawka    270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret dziewiętnaste

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– napoje spirytusowe, pod warunkiem że alkohol etylowy stosowany do wytwarzania napojów spirytusowych jest wyłącznie pochodzenia rolniczego.

skreślone

Uzasadnienie

Tę kwestię uwzględniono już w definicji żywności.

Poprawka    271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret dziewiętnaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– aromatyzowane produkty sektora wina w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 251/20141a.

 

______________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 14).

Uzasadnienie

Aromatyzowane produkty sektora wina pozyskiwane są z produktów sektora wina, które – w myśl stosownych przepisów – muszą być obecne w gotowym produkcie w proporcjach nie mniejszych niż 75% w przypadku win aromatyzowanych i 50% w przypadku aromatyzowanych napojów na bazie wina i aromatyzowanych koktajli na bazie wina. Jako że poszerzono zakres rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej, aby objąć przetworzone produkty rolne, należy ująć w nim aromatyzowane produkty winiarskie.

Poprawka    272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret dziewiętnaste b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– bawełna, niezgrzeblona i nieczesana,

Uzasadnienie

Te produkty pochodzące z rolnictwa powinny wejść w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret dziewiętnaste c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– wełny, niezgrzeblone i nieczesane,

Uzasadnienie

Te produkty pochodzące z rolnictwa powinny wejść w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret dziewiętnaste d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– skóry surowe i skóry niepoddane obróbce,

Uzasadnienie

Te produkty pochodzące z rolnictwa powinny wejść w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret dziewiętnaste e (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– surowce roślinne wykorzystywane w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych.

Poprawka    276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.1. Produkcja hydroponiczna oznaczająca metodę uprawy roślin z korzeniami znajdującymi się jedynie w roztworze substancji odżywczej lub w podłożu obojętnym, do którego dodawana jest substancja odżywcza, jest zabroniona.

1.1. Produkcja hydroponiczna jest zabroniona.

 

1.1a. W drodze odstępstwa od pkt 1.1. uprawę roślin doniczkowych jako wyjątek od uprawy roślin na podłożu glebowym, określonej w art. 4 lit. e) ppkt (ii), dopuszcza się wyłącznie w przypadku siewek lub produkcji roślin ozdobnych i ziół, jeżeli rośliny ozdobne i zioła sprzedawane są końcowemu konsumentowi w doniczkach.

 

Korzystać można wyłącznie z mieszanek gleby i/lub polepszaczy gleby, które są zatwierdzone do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Poprawka    277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.3.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.3.1a. W celu konwersji upraw wieloletnich, których okres uprawy wynosi co najmniej trzy lata, można uwzględnić odmiany trudne do rozróżnienia, pod warunkiem że dana produkcja stanowi część planu konwersji, a konwersja ostatniej części danego obszaru na produkcję ekologiczną rozpoczyna się w możliwie najkrótszym okresie i w żadnym wypadku nie przekracza pięciu lat.

Uzasadnienie

Przepis ten powinien zostać zamieszczony w tym załączniku, by uwzględnić właściwości upraw wieloletnich

Poprawka    278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.3.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.3.3. W przypadku stosowania zabiegów przy pomocy środka niedozwolonego w produkcji ekologicznej właściwy organ wymaga przeprowadzenia nowego okresu konwersji zgodnie z pkt 1.3.1.

1.3.3. W przypadku stosowania zabiegów przy pomocy środka niedozwolonego w produkcji ekologicznej właściwy organ wymaga przeprowadzenia nowego okresu konwersji części działek poddanych działaniu takiego środka, zgodnie z pkt 1.3.1.

Poprawka    279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.3.3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Okres ten może zostać skrócony w następujących dwóch przypadkach:

Właściwe organy mogą zdecydować, że okres ten może zostać skrócony w następujących przypadkach:

Poprawka    280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.3.3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zabiegów przy pomocy środka niedozwolonego w produkcji ekologicznej jako części obowiązkowego środka kontroli dotyczącego szkodników lub chwastów, w tym organizmów kwarantannowych lub gatunków inwazyjnych, wymaganych przez właściwy organ państwa członkowskiego;

a) działek poddanych działaniu środka niedozwolonego w produkcji ekologicznej w ramach stosowania obowiązkowego środka kontroli dotyczącego szkodników lub chwastów, w tym organizmów kwarantannowych lub gatunków inwazyjnych, wymaganych przez właściwy organ państwa członkowskiego;

Poprawka    281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.3.3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zabiegów przy pomocy środka niedozwolonego w produkcji ekologicznej jako części badań naukowych zatwierdzonych przez właściwy organ państwa członkowskiego.

b) działek poddanych działaniu środka niedozwolonego w produkcji ekologicznej w ramach badań naukowych zatwierdzonych przez właściwy organ państwa członkowskiego.

Poprawka    282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.3.4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) plony po zabiegach przy pomocy danego środka nie mogą być sprzedawane jako wytworzone w produkcji ekologicznej.

b) plony po poddaniu działki rolniczej działaniu środka nie mogą być sprzedawane jako wytworzone w okresie konwersji lub według metod produkcji ekologicznej.

Poprawka    283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.3.4 –ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdej podjętej decyzji ustanawiającej obowiązkowe środki.

Poprawka    284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.3.4 –ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku zabiegów z użyciem produktu niedozwolonego w produkcji ekologicznej przepisy pkt 1.3.5.2. nie mają zastosowania.

Poprawka    285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.3.5.2.

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.3.5.2. Niezależnie od przepisów pkt 1.3.5.1 okres konwersji można skrócić do jednego roku dla pastwisk i obszarów na otwartej przestrzeni wykorzystywanych przez gatunki inne niż roślinożerne.

1.3.5.2. Niezależnie od przepisów pkt 1.3.5.1. okres konwersji można skrócić do jednego roku dla pastwisk i obszarów na otwartej przestrzeni wykorzystywanych przez gatunki inne niż roślinożerne. Okres ten można skrócić do sześciu miesięcy, jeśli w okresie ostatniego roku na danym obszarze nie stosowano produktów niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym.

Poprawka    286

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.4.1 do 1.4.1 b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.4.1. Do wytwarzania roślin i produktów roślinnych stosuje się wyłącznie materiał rozmnożeniowy roślin wyprodukowany metodami ekologicznymi. W tym celu rośliny przeznaczone do produkcji materiału rozmnożeniowego roślin oraz, tam gdzie to stosowne, rośliny mateczne, zostają wyhodowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przynajmniej przez jedno pokolenie, a w przypadku roślin wieloletnich – co najmniej przez dwa sezony wegetacyjne.

1.4.1. Do wytwarzania roślin i produktów roślinnych stosuje się wyłącznie materiał rozmnożeniowy roślin wyprodukowany metodami ekologicznymi. Zgodnie z art. 10 ust. 2 baza danych zawiera odpowiednie rośliny przeznaczone do produkcji materiału rozmnożeniowego roślin, a, tam gdzie to stosowne, rośliny mateczne zostają wyhodowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przynajmniej przez jedno pokolenie, a w przypadku roślin wieloletnich – przez dwa sezony wegetacyjne.

 

Materiał rozmnożeniowy roślin pochodzący z jednostki produkcyjnej prowadzonej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w drugim roku okresu konwersji można wykorzystać do hodowli ekologicznych roślin i ekologicznych produktów roślinnych.

 

Aby promować zasoby genetyczne dostosowane do szczególnych warunków produkcji ekologicznej podmioty mogą stosować tradycyjne odmiany upraw uzyskane w swoim własnym gospodarstwie.

 

1.4.1a. Hodowane odmiany wykorzystuje się zgodnie z zasadami hodowli określonymi w niniejszym rozporządzeniu z wyjątkiem sytuacji, w których wymagany materiał rozmnożeniowy roślin nie jest dostępny.

 

Materiał rozmnożeniowy roślin wyselekcjonowany na konkretne potrzeby i cele rolnictwa ekologicznego należy wykorzystywać coraz powszechniej i może on obejmować lokalne rasy lub odmiany populacji czy odmiany zapylane swobodnie, tj. materiał, którego nie uzyskano dzięki kontrolowanemu zapylaniu bądź hybrydyzacji odmian spokrewnionych.

 

1.4.1b. W przypadku produkcji odmian hodowanych ekologicznie odmiany te muszą być hodowane i selekcjonowane w warunkach ekologicznych, które spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia. Wszystkie praktyki namnażania z wyjątkiem kultur merystemów podlegają certyfikowanemu zarządzaniu ekologicznemu.

Poprawka    287

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.4.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.4.2. Użycie materiału rozmnożeniowego roślin nieuzyskanego z produkcji ekologicznej

1.4.2. Użycie nasion lub wegetatywnego materiału rozmnożeniowego nieuzyskanych z produkcji ekologicznej

Materiał rozmnożeniowy roślin, którego nie uzyskano z produkcji ekologicznej, można stosować tylko wtedy, gdy pochodzi z jednostki produkcyjnej będącej w trakcie konwersji na produkcję ekologiczną lub, gdy uzasadnione jest stosowanie go do badań, prób polowych wykonywanych na niewielką skalę lub w celu zachowania zasobów genetycznych, po udzieleniu zgody przez właściwy organ państwa członkowskiego.

 

 

1.4.2.1. W celu zapewnienia dostępu do nasion i materiału rozmnożeniowego roślin w razie ich braku na rynku w postaci ekologicznej, państwa członkowskie mogą zezwolić na stosowanie nieekologicznych nasion i nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin. W takim przypadku mają zastosowanie punkty od 1.4.2.2. do 1.4.2.8.

 

1.4.2.2. Można stosować nieekologiczne nasiona lub sadzeniaki ziemniaka, pod warunkiem że nasiona lub sadzeniaki ziemniaka nie są zaprawione środkami ochrony roślin innymi niż zatwierdzone do zaprawy nasion zgodnie z art. 19 ust. 1, chyba że obróbka chemiczna jest zalecana zgodnie z dyrektywą Rady 2000/29/WE1a do celów fitosanitarnych przez właściwy organ danego państwa członkowskiego w odniesieniu do wszystkich odmian danego gatunku na obszarze, na którym nasiona lub sadzeniaki ziemniaka mają być stosowane.

 

1.4.2.3. Państwa członkowskie mogą przekazać uprawnienia w zakresie przyznawania zezwolenia, o którym mowa w pkt 1.4.2.1., innym organom administracji publicznej bądź organom kontrolnym lub jednostkom certyfikującym określonym w art. 3 ust. 33 i 34.

 

1.4.2.4. Zezwolenie na stosowanie nasion, roślinnego materiału rozmnożeniowego lub roślin, które nie są uzyskiwane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej, może być udzielone wyłącznie w następujących przypadkach:

 

a) gdy żadna odmiana gatunku, który odbiorca chce nabyć, nie została zarejestrowana w bazie danych, o której mowa w art. 10;

 

b) gdy żaden dostawca, czyli podmiot sprzedający nasiona, roślinny materiał rozmnożeniowy lub rośliny innym podmiotom, nie jest w stanie dostarczyć nasion, roślinnego materiału rozmnożeniowego lub roślin przed zasiewami lub sadzeniem pomimo złożenia zamówienia przez odbiorcę w stosownym czasie;

 

c) gdy odmiana, którą odbiorca zamierza nabyć, nie została zarejestrowana w bazie danych, o której mowa w art. 10, i jest on w stanie udowodnić, że żadna zarejestrowana odmiana alternatywna tego samego gatunku nie jest odpowiednia i że zatem udzielenie zezwolenia ma duże znaczenie dla jego produkcji.

 

1.4.2.5. Zezwolenia udziela się przed siewem lub sadzeniem.

 

1.4.2.6. Zezwolenia udziela się wyłącznie indywidualnym odbiorcom na jeden sezon, przy czym organ lub jednostka odpowiedzialne za ich udzielanie rejestrują ilości nasion, roślinnego materiału rozmnożeniowego lub roślin, na których stosowanie zezwoliły.

 

1.4.2.7. Zezwolenie może być udzielone wyłącznie po corocznej aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 10, dokonanej przez każde państwo członkowskie.

 

1.4.2.8. Aby polepszyć wykorzystywanie ekologicznego materiału siewnego w Unii, każde państwo członkowskie publikuje w bazie danych, o której mowa w art. 10, krajowy wykaz nasion, roślinnego materiału rozmnożeniowego i roślin, które można wykorzystywać wyłącznie w postaci ekologicznej. Wykaz ten musi obejmować gatunki i podgatunki, co do których ustalono, że nasiona, roślinny materiał rozmnożeniowy lub rośliny uzyskane z produkcji ekologicznej są dostępne w wystarczających ilościach i dlatego należy je wykorzystywać wyłącznie w postaci ekologicznej.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).

Poprawka    288

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.5.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.5.2. Żyzność i aktywność biologiczna gleby jest utrzymywana i zwiększana poprzez stosowanie wieloletniego płodozmianu z wykorzystaniem roślin strączkowych i innych roślin na nawóz zielony, a także obornika lub materiału organicznego, w najlepiej przekompostowanego, pochodzącego z produkcji ekologicznej;

1.5.2. Żyzność i aktywność biologiczna gleby jest utrzymywana i zwiększana poprzez stosowanie technik uprawy gleby, wieloletniego płodozmianu z obowiązkową uprawą roślin strączkowych jako uprawą podstawową lub okrywową dla płodozmianów i innych roślin na nawóz zielony, a także obornika lub materiału organicznego, w najlepiej przekompostowanego, pochodzącego z produkcji ekologicznej;

Poprawka    289

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.5.4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.5.4. Zawartość azotu w oborniku zwierzęcym, określona w dyrektywie Rady 91/676/EWG67, stosowanym w gospodarstwie rolnym nie może przekroczyć 170 kg rocznie na 1 hektar użytków rolnych. Limit ten stosuje się wyłącznie do użycia obornika gospodarskiego, suchego obornika i odwodnionego nawozu od drobiu, kompostowanych odchodów zwierzęcych, w tym nawozu od drobiu, przekompostowanego obornika i płynnych odchodów zwierzęcych.

1.5.4. Zawartość azotu w oborniku zwierzęcym, określona w dyrektywie Rady 91/676/EWG67, stosowanym na działce nie może przekroczyć 170 kg rocznie na 1 hektar użytków rolnych. Limit ten stosuje się wyłącznie do użycia obornika gospodarskiego, suchego obornika i odwodnionego nawozu od drobiu, kompostowanych odchodów zwierzęcych, w tym nawozu od drobiu, przekompostowanego obornika i płynnych odchodów zwierzęcych. W przypadku produkcji warzyw pod osłonami zawartość azotu w oborniku stosowanym na całkowitej osłoniętej powierzchni nie może przekroczyć 240 kg rocznie na 1 hektar.

__________________

__________________

67 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych. (Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

67 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych. (Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

Poprawka    290

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.5.6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.5.6. Aby poprawić ogólny stan gleby lub dostępność składników odżywczych w glebie lub w uprawach, można stosować preparaty z mikroorganizmów.

1.5.6. Aby poprawić ogólny stan gleby lub dostępność składników odżywczych w glebie lub w uprawach, można stosować preparaty z mikroorganizmów i biowęgla.

Uzasadnienie

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Poprawka    291

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.5.8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.5.8a. Dopuszcza się stosowanie preparatów biodynamicznych.

Poprawka    292

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.5.8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.5.8b. Zabrania się stosowania irygacji środkami użyźniającymi.

Poprawka    293

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.6.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.6.1. Zapobieganie szkodom wyrządzanym przez szkodniki i chwasty polega przede wszystkim na ochronie poprzez:

1.6.1. Zapobieganie szkodom wyrządzanym przez szkodniki, chwasty i choroby polega przede wszystkim na ochronie poprzez:

Poprawka    294

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.6.1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– procesy termiczne, takie jak solaryzacja i płytka obróbka gleby parą (do maksymalnej głębokości 10 cm).

– procesy termiczne, takie jak solaryzacja i, wyłącznie w przypadku upraw chronionych, płytka obróbka gleby parą.

Uzasadnienie

Na obróbkę parą należy zezwolić wyłącznie w przypadku upraw chronionych. Głębokość 10 cm jest bardzo trudno kontrolować, wystarczy „płytka obróbka”.

Poprawka    295

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.6.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.6.2. W przypadku gdy odpowiednia ochrona roślin przed szkodnikami nie jest możliwa z wykorzystaniem środków określonych w pkt 1.6.1, lub w przypadku stwierdzonego zagrożenia uprawy, można stosować jedynie środki dopuszczone do wykorzystania w produkcji ekologicznej zgodnie z art. 19 i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne.

1.6.2. W przypadku gdy odpowiednia ochrona roślin przed szkodnikami, chwastami i chorobami nie jest możliwa z wykorzystaniem środków określonych w pkt 1.6.1, lub w przypadku stwierdzonego zagrożenia uprawy, można stosować jedynie środki dopuszczone do wykorzystania w produkcji ekologicznej zgodnie z art. 19 i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne. Podmioty przechowują dokumentację dowodzącą konieczności stosowania takich produktów.

Poprawka    296

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.6.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.6.3. Pułapki i dozowniki produktów, innych niż feromony, muszą zapobiegać przenikaniu tych substancji do środowiska oraz zapobiegać stykaniu się ich z uprawianymi roślinami. Pułapki po użyciu należy zebrać oraz pozbyć się ich w sposób bezpieczny.

1.6.3. Jeżeli chodzi o środki stosowane w pułapkach lub dozownikach, z wyjątkiem dozowników feromonów, pułapki lub dozowniki te muszą zapobiegać przenikaniu substancji do środowiska oraz zapobiegać stykaniu się ich z uprawianymi roślinami. Wszystkie pułapki, w tym pułapki zawierające feromony, po użyciu należy zebrać oraz pozbyć się ich w bezpieczny sposób.

Poprawka    297

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1.7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do czyszczenia i dezynfekowania zezwala się wyłącznie na stosowanie produktów służących do czyszczenia i dezynfekowania w produkcji roślinnej, dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej zgodnie z art. 19.

Do czyszczenia i dezynfekowania w produkcji roślinnej zezwala się wyłącznie na stosowanie produktów dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej zgodnie z art. 19.

Poprawka    298

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 2.2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Podmioty przechowują dokumentację dotyczącą odnośnych działek i wielkości zbiorów.

Poprawka    299

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.1. Zabrania się produkcji zwierzęcej bez gruntów rolnych, w przypadku której rolnik nie gospodaruje gruntami rolnymi, ani nie zawarł pisemnego porozumienia o współpracy z innym rolnikiem.

1.1. Zabrania się produkcji zwierzęcej bez gruntów rolnych, w której przypadku podmiot nie gospodaruje gruntami rolnymi i/lub nie zawarł pisemnego porozumienia o współpracy z innym podmiotem zgodnie z załącznikiem II część I pkt 1.5.4., z wykluczeniem hodowli pszczół.

Poprawka    300

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.2.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2.1. Okres konwersji rozpoczyna się najwcześniej z chwilą poinformowania przez rolnika właściwych organów o prowadzonej przez niego działalności oraz włączenia jego gospodarstwa w system kontroli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

1.2.1. Okres konwersji rozpoczyna się najwcześniej z chwilą poinformowania przez rolnika lub podmiot właściwych organów o prowadzonej przez niego działalności oraz włączenia jego gospodarstwa w system kontroli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

 

Uzasadnienie

Np. podmioty zajmujące się produkcją akwakultury.

Poprawka    301

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.2.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2.2. Okresy konwersji charakterystyczne dla rodzaju produkcji zwierzęcej określono w pkt 2.

1.2.2. W przypadku nierównoczesnej konwersji pastwisk/gruntów wykorzystywanych do żywienia zwierząt i do celów hodowli zwierząt stosuje się okresy konwersji charakterystyczne dla rodzaju produkcji zwierzęcej określone w pkt 2.

Poprawka    302

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.2.4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2.4. Zwierzęta i produkty zwierzęce mogą być uznane za ekologiczne na koniec okresu konwersji, jeżeli odbywa się równoczesna konwersja całej jednostki produkcyjnej, obejmująca zwierzęta gospodarskie, pastwiska lub jakiekolwiek grunty wykorzystywane do żywienia zwierząt.

1.2.4. Łączny okres konwersji zarówno dla istniejących zwierząt i ich potomstwa, jak i pastwisk i/lub gruntów wykorzystywanych do żywienia zwierząt może ulec skróceniu do 24 miesięcy, jeżeli zwierzęta są żywione głównie produktami pochodzącymi z jednostki produkcyjnej w trakcie konwersji.

Uzasadnienie

Brzmienie zgodne z obowiązującym rozporządzeniem (WE) nr 889/2008.

Poprawka    303

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.3.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.3.1. Zwierzęta z chowu ekologicznego są urodzone i chowane w rolnych gospodarstwach ekologicznych.

1.3.1. Zwierzęta z chowu ekologicznego są urodzone lub wylęgają się ichowane w rolnych gospodarstwach ekologicznych.

 

W odniesieniu do przepisów przewidzianych w art. 11 ust. 1, gdy stado jest tworzone po raz pierwszy, odnawiane lub odbudowywane, a drób ekologiczny nie jest dostępny w wystarczającej ilości, za uprzednią zgodą właściwego organu drób nieekologiczny może być włączony do ekologicznej jednostki produkcji drobiu, pod warunkiem że młode kury do produkcji jaj i drób przeznaczony do produkcji mięsa mają mniej niż trzy dni.

 

Takie zwierzęta oraz produkty z nich wytworzone mogą być uznane za ekologiczne, jeżeli okres konwersji, o którym mowa w pkt 2.4.1. niniejszego załącznika, został zachowany.

Poprawka    304

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.3.3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) wybór ras jest odpowiedni i przyczynia się do zapobiegania cierpieniom zwierząt i unikania konieczności ich okaleczania.

d) wybór ras musi sprzyjać zapewnieniu wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt i przyczyniać się do zapobiegania cierpieniom zwierząt i unikania konieczności ich okaleczania.

Uzasadnienie

Wyraźniejsze sformułowanie, zgodne z obowiązującym rozporządzeniem (WE) nr 834/2007.

Poprawka    305

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.3.4 do 1.3.4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.3.4. Przy wyborze ras lub linii należy brać pod uwagę zdolność zwierząt do przystosowania się do miejscowych warunków, bez szkody dla ich dobrostanu, żywotności i odporności na choroby. Należy ponadto kierować się możliwością uniknięcia określonych chorób lub problemów zdrowotnych związanych z niektórymi rasami lub liniami wykorzystywanymi w intensywnej produkcji, takich jak zespół napięcia u świń, zespół PSE (mięso jasne, miękkie, cieknące), nagła śmierć, spontaniczne poronienie oraz trudne porody wymagające cesarskiego cięcia. Pierwszeństwo należy dać rodzimym rasom i liniom.

1.3.4. Przy wyborze ras lub linii należy brać pod uwagę zdolność zwierząt do przystosowania się do miejscowych warunków, bez szkody dla ich dobrostanu, żywotności i odporności na choroby. Należy ponadto kierować się możliwością uniknięcia określonych chorób lub problemów zdrowotnych związanych z niektórymi rasami lub liniami wykorzystywanymi w intensywnej produkcji, takich jak zespół napięcia u świń, zespół PSE (mięso jasne, miękkie, cieknące), nagła śmierć, spontaniczne poronienie oraz trudne porody wymagające cesarskiego cięcia. Pierwszeństwo należy dać rodzimym rasom i liniom.

 

Należy zachęcać do utrzymania ras rzadkich i/lub lokalnych ras zagrożonych wyginięciem.

 

1.3.4a. Komisja ustala średnie wskaźniki wzrostu i produkcji zgodnie z art. 11 ust. 2 w odniesieniu do wszystkich zwierząt tucznych, w tym brojlerów i indyków. W stosownych przypadkach do oceny oraz ustalenia siły i zdolności adaptacyjnych ras w rolnictwie ekologicznym używa się wskaźników. Wskaźniki te obejmują średnie wskaźniki wzrostu wszystkich ras i średnie wskaźniki produkcji wszystkich ras używanych w produkcji jaj i mleka, które spełniają zasady dotyczące czasu trwania chowu każdego gatunku (np. liczby dni do czasu uboju drobiu).

 

1.3.4b. Informacje o rasach wykorzystywanych w rolnictwie ekologicznym przechowywane są w specjalnej bazie danych utworzonej przez Komisję w celu wspierania przejrzystości w zakresie wykorzystywania ras, w tym ich zdolności adaptacji do warunków lokalnych, oraz informacji dotyczących dostępności ras.

 

1.3.4c. Właściwemu stosowaniu i egzekwowaniu zasad rozrodu sprzyja, w stosownych przypadkach, wsparcie w ramach rozwoju obszarów wiejskich i planu działania Komisji na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej.

Poprawka    306

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.3.5 do 1.3.5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.3.5a. W drodze odstępstwa od pkt 1.3.1. w przypadku gdy stado jest utworzone po raz pierwszy, młode ssaki nieekologiczne należy chować zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej natychmiast po odsadzeniu. Ponadto od dnia, w którym zwierzęta są wprowadzane do stada, stosuje się następujące ograniczenia:

 

a) bawoły, cielęta oraz źrebięta muszą być w wieku poniżej szóstego miesiąca życia;

 

b) jagnięta i koźlęta muszą być w wieku poniżej sześćdziesięciu dni;

 

c) prosięta muszą ważyć mniej niż 35 kg.

 

Odstępstwo przewidziane w niniejszym punkcie należy stopniowo wycofywać, stosownie do dostępności zwierząt ekologicznych.

 

1.3.5b. Samce i samice nieródki ssaków chowanych nieekologicznie, wprowadzane do stada w celu jego odnowienia, muszą być chowane zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej od momentu wprowadzenia do stada. Ponadto liczba samic ssaków podlega następującym rocznym ograniczeniom:

 

a) nie więcej niż 10% dorosłych zwierząt koniowatych lub bydła, włączając gatunki bubalus i bizon, oraz 20% dorosłych świń, owiec i kóz mogą stanowić samice;

 

b) w przypadku jednostek składających się z mniej niż 10 sztuk koniowatych lub bydła albo mniej niż pięciu świń, owiec lub kóz odnowienie, o którym mowa powyżej, ogranicza się do maksymalnie jednego zwierzęcia w roku.

 

Odstępstwo przewidziane w niniejszym punkcie należy stopniowo wycofywać, stosownie do dostępności zwierząt ekologicznych:

 

a) kiedy rozpoczyna się specjalizację w hodowli nowych zwierząt gospodarskich; lub

 

b) kiedy hodowla rasy jest zagrożona, jak przewidziano w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/20061a.

 

Takie zwierzęta oraz produkty z nich wytworzone mogą być uznane za ekologiczne, jeżeli okres konwersji, o którym mowa w pkt 1.2.części II niniejszego załącznika, został zachowany.

 

1.3.5c. Wartości procentowe, o których mowa w pkt 1.3.5b., mogą być zwiększone maksymalnie do 40% po uzyskaniu wcześniejszej zgody właściwego organu w następujących przypadkach:

 

a) kiedy znacznie zwiększa się gospodarstwo;

 

b) kiedy zmienia się rasę.

 

1.3.5d. Przy odnowie pasiek dopuszcza się włączanie do jednostki produkcji ekologicznej rocznie 20% królowych i rojów nieekologicznych, pod warunkiem że te królowe i roje zostaną umieszczone w ulach zawierających plastry lub węzę pochodzące z jednostek produkcji ekologicznej. W każdym wypadku raz w roku dopuszcza się wymianę jednego roju lub jednej królowej.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 15).

Uzasadnienie

Specyfikacja zaczerpnięta z obowiązującego rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Poprawka    307

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.4.1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zwierzęta są żywione paszami ekologicznymi zaspokajającymi potrzeby pokarmowe zwierząt w różnych okresach ich rozwoju. Żywienie ograniczone nie jest dozwolone w produkcji zwierzęcej;

b) zwierzęta są żywione paszami ekologicznymi zaspokajającymi potrzeby pokarmowe zwierząt w różnych okresach ich rozwoju zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Żywienie ograniczone nie jest dozwolone w produkcji zwierzęcej. Część racji żywnościowej może zawierać paszę z gospodarstw w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne. Na zasadzie wyjątku od reguł produkcji dotyczących niedostępności ekologicznych środków dla gospodarstwa zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) akapit pierwszy, w przypadku gdy rolnicy nie mogą pozyskać paszy białkowej wyłącznie z produkcji ekologicznej dla świń i drobiu, maksymalny odsetek nieekologicznej paszy białkowej, z której można korzystać przez okres 12 miesięcy z przeznaczeniem dla tych gatunków, nie może przekraczać 5% i powinien być zmniejszany stosownie do dostępności takiej paszy. Należy obliczyć udział procentowy suchej masy pasz pochodzenia rolniczego.

Poprawka    308

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.4.1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) tucz musi być odwracalny na każdym etapie procesu chowu. Zabronione jest wymuszone karmienie zwierząt;

d) zabronione jest wymuszone karmienie zwierząt;

Poprawka    309

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.4.1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) w okresie ssania preferuje się karmienie zwierząt mlekiem matki przez minimalny okres;

g) w okresie ssania preferuje się karmienie zwierząt mlekiem matki w miejsce naturalnego mleka przez minimalny okres;

Uzasadnienie

Brzmienie zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/20087, ponieważ we wniosku Komisji dopuszcza się również substytut mleka.

Poprawka    310

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.4.1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) nieekologiczne materiały paszowe pochodzenia roślinnego, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego i mineralnego, dodatki paszowe, niektóre produkty używane w żywieniu zwierząt oraz substancje pomocnicze w przetwórstwie są stosowane wyłącznie w przypadku gdy zostały dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na mocy art. 19 i w należycie uzasadnionych przypadkach.

Poprawka    311

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.4.2.1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wspólne tereny są w pełni zarządzane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

a) na wspólnych terenach pod wypas w ciągu co najmniej dwóch lat nie stosowano produktów innych niż dozwolone w produkcji ekologicznej;

 

Wymóg ten nie obowiązuje w przypadku pastwisk ekstensywnych, na których zwierzęta spędzają mniej niż 150 dni rocznie.

Poprawka    312

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.4.2.1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zwierzęta pochodzące z chowu nieekologicznego, korzystające z tych terenów, pochodzą z systemu produkcyjnego równoważnego z jednym z tych, o których mowa w art. 28 i 30 rozporządzenia (UE) nr 1305/20133;

skreślona

__________________

 

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

 

Poprawka    313

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.4.2.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.4.2.2. W trakcie transhumancji zwierzęta można wypasać na terenach nieekologicznych, gdy są pędzone z jednego pastwiska do drugiego. Podawanie paszy nieekologicznej w postaci trawy i innych roślin, którymi wypasane są zwierzęta w tym okresie, jest dozwolone przez okres maksymalnie 35 dni obejmujący zarówno wędrówkę na pastwisko, jak i powrót.

1.4.2.2. W trakcie transhumancji zwierzęta można wypasać na terenach nieekologicznych, gdy są pędzone z jednego pastwiska do drugiego. Ilość paszy nieekologicznej w postaci trawy i innych roślin, którymi wypasane są zwierzęta w tym okresie, nie może przekraczać 20% łącznej rocznej dawki pokarmowej. Ilość tę oblicza się w stosunku rocznym jako udział procentowy suchej masy pasz pochodzenia rolniczego.

Poprawka    314

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.4.2.2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Podmioty są zobowiązane przechowywać dokumentację potwierdzającą zastosowanie przepisów, o których mowa w pkt 1.4.2.

Poprawka    315

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.4.3.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.4.3.1. W odniesieniu do gospodarstw rolnych będących w okresie konwersji do 15 % całkowitej średniej ilości pasz, którymi żywione są zwierzęta gospodarskie, może pochodzić z wypasania lub zbiorów na pastwiskach trwałych, działkach z uprawami roślin wieloletnich lub roślin wysokobiałkowych zasianych na gruntach zarządzanych ekologicznie w pierwszym roku konwersji, pod warunkiem, że są one częścią samego gospodarstwa. Pasze w pierwszym roku konwersji nie mogą zostać wykorzystane do produkcji przetworzonej ekologicznie paszy. Jeżeli stosuje się zarówno paszę z okresu konwersji jak i paszę z działek będących w pierwszym roku konwersji, całkowity łączny odsetek takich pasz nie przekracza maksymalnych poziomów ustalonych w pkt 1.4.3.2.

1.4.3.1. Średnio do 25% składu pokarmu mogą stanowić pasze pochodzące z produktów wytworzonych w okresie konwersji. Jeżeli pasza z produkcji w okresie konwersji pochodzi z jednostki będącej w trakcie konwersji w samym gospodarstwie, odsetek ten można zwiększyć do 100%.

Poprawka    316

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.4.3.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.4.3.2. W odniesieniu do rolnych gospodarstw ekologicznych, średnio do 20 % składu pokarmu mogą stanowić pasze pochodzące z produkcji w okresie konwersji, a mianowicie pasze od drugiego roku konwersji. W odniesieniu do gospodarstw rolnych będących w okresie konwersji, w przypadku gdy pasze z produkcji w okresie konwersji pochodzą z tego samego gospodarstwa, odsetek ten można zwiększyć do 100.

1.4.3.2. Do 30% całkowitej średniej ilości pasz podawanych zwierzętom gospodarskim może pochodzić z wypasania lub zbiorów na pastwiskach trwałych, działkach z uprawami roślin wieloletnich lub roślin wysokobiałkowych zasianych na gruntach zarządzanych ekologicznie w pierwszym roku konwersji, pod warunkiem że są one częścią samego gospodarstwa i że nie stanowiły części ekologicznej jednostki produkcyjnej w tym gospodarstwie w ostatnich pięciu latach. Jeżeli stosuje się zarówno paszę z okresu konwersji, jak i paszę z działek będących w pierwszym roku konwersji, całkowity łączny odsetek takich pasz nie przekracza maksymalnych poziomów ustalonych w pkt 1.4.3.1.

Poprawka    317

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.4.4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do przetwarzania pasz ekologicznych i żywienia zwierząt ekologicznych można stosować wyłącznie ekologiczne materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego oraz materiały paszowe i dodatki do pasz dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej zgodnie z art. 19.

Do przetwarzania pasz ekologicznych i żywienia zwierząt ekologicznych można stosować wyłącznie ekologiczne materiały paszowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, materiały paszowe pochodzące od bezkręgowców i produkty fermentacji pochodzenia ekologicznego oraz materiały paszowe i dodatki do pasz dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej zgodnie z art. 19.

 

Można stosować nieekologiczną paszę białkową, pod warunkiem że:

 

(i) jest ona niedostępna w jakości ekologicznej;

 

(ii) została wyprodukowana lub przygotowana bez rozpuszczalników chemicznych; oraz

 

(iii) jej zastosowanie ogranicza się do świń i drobiu oraz określonych okresów ich rozwoju (prosięta do 35 kg i młody drób) i określonych związków białka.

 

Jest to wyjątek od reguł produkcji dotyczących niedostępności ekologicznych środków dla gospodarstwa zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b). W przypadku gdy rolnicy nie mogą pozyskać paszy białkowej wyłącznie z produkcji ekologicznej dla świń i drobiu, maksymalny odsetek nieekologicznej paszy białkowej, z której można korzystać przez okres 12 miesięcy z przeznaczeniem dla tych gatunków, nie może przekraczać 5 % i powinien być zmniejszany stosownie do dostępności ekologicznej paszy białkowej.

 

Można stosować nieekologiczne przyprawy, zioła i melasy, pod warunkiem że:

 

(i) są one niedostępne w jakości ekologicznej;

 

(ii) zostały wyprodukowane lub przygotowane bez rozpuszczalników chemicznych; oraz

 

(iii) ich stosowanie jest ograniczone do 1 % dawki pokarmowej dla danego gatunku, obliczanej corocznie jako procent suchej masy pasz pochodzenia rolniczego; Jest to wyjątek od reguł produkcji dotyczących niedostępności ekologicznych środków dla gospodarstwa zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b), w przypadku gdy rolnicy nie mogą pozyskać przypraw, ziół i melasy wyłącznie z produkcji ekologicznej. Odsetek ten powinien być zmniejszany stosownie do dostępności ekologicznych przypraw, ziół i melasy;

 

Można stosować produkty zrównoważonego rybołówstwa, pod warunkiem że:

 

(i) zostały wyprodukowane lub przygotowane bez rozpuszczalników chemicznych;

 

(ii) ich stosowanie jest ograniczone do zwierząt innych niż zwierzęta roślinożerne; oraz

 

(iii) stosowanie hydrolizatu białka ryb ograniczone jest wyłącznie do młodych zwierząt;

 

Jest to wyjątek od reguł produkcji dotyczących niedostępności ekologicznych środków dla gospodarstwa zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b), w przypadku gdy rolnicy nie mogą pozyskać produktów zrównoważonego rybołówstwa wyłącznie z produkcji ekologicznej. Odsetek ten powinien być zmniejszany stosownie do dostępności ekologicznych produktów rybołówstwa.

Poprawka    318

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.5.1.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.5.1.3a. Zabrania się stosowania bolusów złożonych z syntetycznych alopatycznych molekuł chemicznych.

Poprawka    319

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.5.2.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.5.2.2. Choroby leczy się natychmiast, aby zapobiec cierpieniu zwierząt; jeśli stosowanie produktów fitoterapeutycznych, homeopatycznych i innych jest nieodpowiednie, w razie konieczności i przy spełnieniu rygorystycznych warunków oraz na odpowiedzialność weterynarza, można stosować pochodzące z syntezy chemicznej alopatyczne produkty lecznicze weterynaryjne, w tym antybiotyki; w szczególności zostają określone ograniczenia w odniesieniu do cyklów leczenia oraz okresów odstawienia leku.

1.5.2.2. Choroby leczy się natychmiast, aby zapobiec cierpieniu zwierząt; jeśli stosowanie produktów fitoterapeutycznych, homeopatycznych i innych jest nieodpowiednie, w razie konieczności i na odpowiedzialność weterynarza można stosować pochodzące z syntezy chemicznej alopatyczne produkty lecznicze weterynaryjne, w tym antybiotyki; w szczególności zostają określone ograniczenia w odniesieniu do cyklów leczenia oraz okresów odstawienia leku.

Uzasadnienie

Odpowiedzialność weterynarza gwarantuje spełnienie rygorystycznych warunków.

Poprawka    320

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.5.2.4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.5.2.4. Z wyjątkiem szczepień, leczenia chorób pasożytniczych i innych obowiązkowych programów eliminowania chorób, w przypadku gdy zwierzę lub grupa zwierząt przechodzi więcej niż trzy kuracje syntetycznymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi, w tym antybiotykami, w okresie 12 miesięcy lub więcej niż jedną kurację, jeżeli ich cykl produkcyjny jest krótszy niż rok, dane zwierzęta gospodarskie ani produkty z nich otrzymane nie mogą być wprowadzane do obrotu jako produkty ekologiczne, a chów zwierząt gospodarskich musi zostać poddany konwersji przez okresy, o których mowa w w pkt 1.2 i 2.

1.5.2.4. Z wyjątkiem szczepień, leczenia chorób pasożytniczych, produktów fitoterapeutycznych i homeopatycznych oraz innych obowiązkowych programów eliminowania chorób, w przypadku gdy zwierzę lub grupa zwierząt przechodzi więcej niż trzy kuracje syntetycznymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi, w tym antybiotykami, w okresie 12 miesięcy lub więcej niż jedną kurację, jeżeli ich cykl produkcyjny jest krótszy niż rok, dane zwierzęta gospodarskie ani produkty z nich otrzymane nie mogą być wprowadzane do obrotu jako produkty ekologiczne, a chów zwierząt gospodarskich musi zostać poddany konwersji przez okresy, o których mowa w pkt 1.2 i 2.

Poprawka    321

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.5.2.5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.5.2.5. Okres karencji między podaniem zwierzęciu ostatniej dawki alopatycznego weterynaryjnego produktu leczniczego w normalnych warunkach stosowania a wyprodukowaniem środków spożywczych metodami ekologicznymi ma być dwukrotnie dłuższy niż okres karencji, o którym mowa w art. 11 dyrektywy 2001/82/WE, lub w przypadku gdy taki okres nie został określony – ma wynosić 48 godzin.

1.5.2.5. Okres karencji między podaniem zwierzęciu ostatniej dawki pochodzącego z syntezy chemicznej alopatycznego weterynaryjnego produktu leczniczego w normalnych warunkach stosowania a wyprodukowaniem środków spożywczych metodami ekologicznymi jest dwukrotnie dłuższy niż okres karencji, o którym mowa w art. 9 dyrektywy 2001/82/WE i musi wynosić co najmniej 48 godzin.

Poprawka    322

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.6.5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.6.5. Obszary na otwartej przestrzeni mogą być częściowo zadaszone. Werandy nie są uważane za obszary na otwartej przestrzeni.

1.6.5. Obszary na otwartej przestrzeni mogą być częściowo zadaszone. Werandy mogą być uważane za obszary na otwartej przestrzeni tylko wtedy, gdy są przeznaczone dla ptaków hodowlanych i kur poniżej 18 tygodnia życia.

Poprawka    323

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.7.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.7.3. Zwierzęta mają stały dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni, w miarę możliwości do pastwisk, kiedy tylko pozwalają na to warunki pogodowe i stan gruntu, chyba że na podstawie prawodawstwa Unii narzucono ograniczenia i zobowiązania związane z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt.

1.7.3. Zwierzęta roślinożerne mają w ciągu dnia stały dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni, w tym do zgród na otwartej przestrzeni i pastwisk właściwych dla danego gatunku, kiedy tylko pozwalają na to warunki pogodowe i stan gruntu, chyba że zgodnie z prawodawstwem Unii nałożono ograniczenia i zobowiązania związane z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt.

 

Jeżeli warunki pogodowe, pora roku oraz stan gruntu uniemożliwiają dostęp do pastwiska, zwierzęta muszą mieć w stosownych przypadkach dostęp w ciągu dnia do wybiegów na otwartej przestrzeni umożliwiających zwierzętom zażywanie ruchu, chyba że nie sprzyja to dobrostanowi danego zwierzęcia lub zwierząt lub jeżeli na mocy przepisów unijnych nałożono tymczasowe ograniczenia i obowiązki związane z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt.

Poprawka    324

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.7.6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.7.6. Trzymanie zwierząt na uwięzi i ich izolowanie jest zabronione, chyba że w odniesieniu do pojedynczych zwierząt przez ograniczony okres czasu oraz w takim zakresie, jak jest to konieczne ze względów weterynaryjnych. Właściwe organy mogą zezwolić na trzymanie bydła na uwięzi w mikroprzedsiębiorstwach, jeżeli nie ma możliwości podzielenia zwierząt na grupy odpowiednie do ich sposobu zachowania się, pod warunkiem że mają one dostęp do pastwisk w okresie wypasania i mają dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni przynajmniej dwa razy w tygodniu wtedy, gdy wypasanie nie jest możliwe.

1.7.6. Trzymanie zwierząt na uwięzi i ich izolowanie jest zabronione, z wyjątkiem pojedynczych zwierząt, przez określony czas i jeżeli jest uzasadnione względami bezpieczeństwa lub ochrony zwierząt lub też przyczynami weterynaryjnymi. Izolowanie zwierząt może zostać dozwolone na ograniczony okres, wyłącznie jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo pracowników i ze względu na dobrostan zwierząt. Właściwe organy mogą zezwolić na trzymanie bydła na uwięzi w małych gospodarstwach i przedsiębiorstwach znajdujących się na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, pod warunkiem że mają one dostęp do pastwisk w okresie wypasania, kiedy tylko pozwalają na to warunki pogodowe i stan gruntu w ciągu dnia, chyba że na podstawie prawodawstwa Unii nałożono ograniczenia i zobowiązania związane z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt, i mają dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni przynajmniej dwa razy w tygodniu wtedy, gdy wypasanie nie jest możliwe.

Poprawka    325

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.7.8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.7.8. Wszelkiego rodzaju cierpienie ogranicza się do minimum w trakcie całego życia zwierzęcia, w tym podczas uboju.

1.7.8. W przypadku produkcji ekologicznej, prowadzonej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, należy brać pod uwagę jej wpływ na dobrostan zwierząt, rozumiany w świetle art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby zaoszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia. Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu nie powinny się powielać ani się na siebie nakładać.

 

___________________

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1).

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz.U. L 303 z 18.11.2009, s. 1).

Poprawka    326

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.7.8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.7.8a. Wszystkie osoby, które zajmują się zwierzętami z chowu ekologicznego podczas transportu i uboju, muszą przejść odpowiednie szkolenie, aby zapewnić właściwe stosowanie zasad określonych w niniejszym rozporządzeniu, co będzie sprawdzane w ramach regularnych kontroli mających zapewnić przestrzeganie przepisów.

Poprawka    327

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.7.9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.7.9. Okaleczanie zwierząt jest zakazane.

1.7.9. Okaleczanie zwierząt jest zakazane. Obcinanie dziobów kurczętom w wieku maksymalnie 3 dni, zakładanie elastycznej taśmy na ogony owiec lub obcinanie ogonów może zostać dozwolone przez właściwy organ ze względu na bezpieczeństwo lub zdrowie zwierząt i ludzi, lub jeżeli ma to służyć poprawie zdrowia, dobrostanu lub higieny zwierząt gospodarskich. Usuwanie rogów młodym ssakom i ich kastracja są dozwolone wyłącznie przy zastosowaniu odpowiedniego znieczulenia i analgezji.

Poprawka    328

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 1.7.12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.7.12. Załadunek i rozładunek zwierząt odbywa się bez stosowania przymusu i wykorzystania elektrycznej stymulacji. Stosowanie środków uspokajających, zarówno przed, jak i podczas transportu, jest zabronione.

1.7.12. Załadunek i rozładunek zwierząt odbywa się bez stosowania przymusu i wykorzystania elektrycznej stymulacji, poza wyjątkowymi okolicznościami i zgodnie z pkt 1.9 załącznika III rozporządzenia (WE) nr 1099/2009. Należy zapobiegać kontaktom między obcymi sobie zwierzętami w trakcie transportu i w miejscu postoju, a także unikać zbędnych postojów nocnych. Zwierzęta stadne należy trzymać w grupie i umożliwić im poruszanie się i obracanie się w przegrodach. Stosowanie środków uspokajających, zarówno przed, jak i podczas transportu, jest zabronione.

Poprawka    329

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.1.1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) 12 miesięcy w przypadku bydła przeznaczonego do produkcji mięsnej, a w każdym przypadku przez co najmniej trzy czwarte ich życia;

a) 12 miesięcy w przypadku bydła przeznaczonego do produkcji mięsnej;

Uzasadnienie

Ze względu na praktyczne stosowanie tych przepisów należy skreślić odniesienie do długości życia również w przypadku bydła przeznaczonego do produkcji mięsa, tak samo jako w przypadku owiec i kóz.

Poprawka    330

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.1.2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy zwierzęta są na sezonowym wypasie, o którym mowa w pkt 1.4.2.2, co najmniej 90 % paszy pochodzi z gospodarstwa rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest produkowane we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi znajdującymi się w tym samym regionie;

d) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy zwierzęta są na sezonowym wypasie, o którym mowa w pkt 1.4.2.2, co najmniej 60 % paszy pochodzi głównie z gospodarstwa rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, jeżeli nie jest to wykonalne, jest produkowane w miarę możliwości we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi znajdującymi się w promieniu 150 km od tego gospodarstwa i jest produkowane w Unii; aby obliczyć odległość w przypadku gospodarstw położonych na wyspach i obszarach przybrzeżnych, ta część odległości, która jest odcinkiem morskim, nie jest brana pod uwagę. Wymóg dotyczący odległości nie ma zastosowania do gospodarstw znajdujących się w regionach najbardziej oddalonych.

 

Należy wspierać lokalną produkcję paszy ekologicznej. W tym celu państwa członkowskie mogą zwiększyć ww. odsetek w zależności od dostępności paszy ekologicznej w gospodarstwach i regionie;

Poprawka    331

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.1.2 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) w okresie ssania preferuje się karmienie bydła, owiec i kóz mlekiem matki przez minimalny okres trzech miesięcy w odniesieniu do bydła i 45 dni w odniesieniu do owiec i kóz.

f) w okresie ssania preferuje się karmienie bydła, owiec i kóz mlekiem matki lub mlekiem naturalnym przez minimalny okres trzech miesięcy w odniesieniu do bydła i 45 dni w odniesieniu do owiec i kóz.

Poprawka    332

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.1.3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) jeżeli cielę z przyczyn weterynaryjnych przebywa w odosobnieniu, należy je trzymać w przestrzeni o litym podłożu i zapewnić mu legowisko z wyściółką. Ciele musi się móc swobodnie poruszać i z łatwością rozłożyć na całą swoją długość;

Poprawka    333

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.2.2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy zwierzęta są na sezonowym wypasie wymienionym w pkt 1.4.2.2, co najmniej 90 % paszy pochodzi z gospodarstwa rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest produkowane we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi znajdującymi się w tym samym regionie;

c) z wyjątkiem corocznego okresu, gdy zwierzęta są na sezonowym wypasie, wymienionym w pkt 1.4.2.2, co najmniej 60 % paszy pochodzi głównie z gospodarstwa rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, jeżeli nie jest to wykonalne, jest produkowane w miarę możliwości we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi znajdującymi się w promieniu 150 km od tego gospodarstwa i jest produkowane w Unii; aby obliczyć odległość w przypadku gospodarstw położonych na wyspach i obszarach przybrzeżnych, ta część odległości, która jest odcinkiem morskim, nie jest brana pod uwagę. Wymóg dotyczący odległości nie ma zastosowania do gospodarstw znajdujących się w regionach najbardziej oddalonych.

 

Należy wspierać lokalną produkcję paszy ekologicznej. W tym celu państwa członkowskie mogą zwiększyć ww. odsetek w zależności od dostępności paszy ekologicznej w gospodarstwach i regionie;

Poprawka    334

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.2.2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) system chowu zwierząt koniowatych opiera się na maksymalnym wykorzystaniu pastwisk, stosownie do ich dostępności w różnych porach roku. Co najmniej 60% suchej masy dziennej dawki pokarmowej zwierząt koniowatych powinna stanowić pasza objętościowa, zielona, susz paszowy lub kiszonka;

d) system chowu zwierząt koniowatych opiera się na maksymalnym wykorzystaniu pastwisk, stosownie do ich dostępności w różnych porach roku; jeżeli nie można zapewnić wyższego udziału paszy objętościowej, zastosowanie ma poniższa zasada minimalna, a jednocześnie należy przestrzegać wymogów dotyczących żywienia, zdrowia i dobrostanu rasy: co najmniej 60 % suchej masy dziennej dawki pokarmowej zwierząt koniowatych powinna stanowić pasza objętościowa, zielona, susz paszowy lub kiszonka;

Poprawka    335

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.2.2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) w okresie ssania preferuje się karmienie zwierząt koniowatych mlekiem matki przez minimalny okres trzech miesięcy;

e) w okresie ssania preferuje się karmienie zwierząt koniowatych mlekiem matki ssanym bezpośrednio od matki do naturalnego czasu odsadzenia;

Poprawka    336

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.2 a (nowy)

Klasa lub gatunek

Maksymalna liczba zwierząt na ha odpowiadająca 170 kg N/ha/rok

Królice i ich potomstwo

25

Króliki w okresie wzrostu

100

Dorosłe samce

25

Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla królików jest następująca:

a) minimalna powierzchnia na jednego królika wewnątrz (włącznie z królikami w przenośnych zagrodach):

(i) dorosłe króliki, w tym dorosłe samce, królice ciężarne i mamki: 0,4 m2;

 

(ii) króliki rzeźne: 0,15 m2;

b) minimalna powierzchnia na jednego królika na zewnątrz (z wykluczeniem królików w przenośnych zagrodach):

(i) dorosłe króliki, w tym dorosłe samce, królice ciężarne i mamki: 5 m2;

(ii) króliki rzeźne: 5 m2;

c) minimalna powierzchnia na zewnątrz przypadająca na jednego królika hodowanego w przenośnej zagrodzie:

(i) dorosłe króliki, w tym dorosłe samce, królice ciężarne i mamki: 5 m2;

(ii) króliki rzeźne: 0.4 m2.

Uzasadnienie

Należy określić szczegółowe zasady również dla królików.

Poprawka    337

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) co najmniej 60 % paszy pochodzi z danego gospodarstwa rolnego lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest produkowane w tym samym regionie we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi lub podmiotów produkujących pasze;

a) co najmniej 30 % paszy pochodzi głównie z gospodarstwa rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, jeżeli nie jest to wykonalne, jest produkowane w miarę możliwości we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi znajdującymi się w promieniu 150 km od tego gospodarstwa i jest produkowane w Unii; aby obliczyć odległość w przypadku gospodarstw położonych na wyspach i obszarach przybrzeżnych, ta część odległości, która jest odcinkiem morskim, nie jest brana pod uwagę. Wymóg dotyczący odległości nie ma zastosowania do gospodarstwa znajdujących się w regionach najbardziej oddalonych.

 

Należy wspierać lokalną produkcję paszy ekologicznej. W tym celu państwa członkowskie mogą zwiększyć ww. odsetek w zależności od dostępności paszy ekologicznej w gospodarstwach i regionie;

Poprawka    338

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.3.2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) Aby zaspokoić podstawowe potrzeby żywieniowe ekologicznej trzody chlewnej, szczególnie w zakresie białka i niezbędnych aminokwasów, a także jeżeli rolnik nie jest w stanie zdobyć bogatych w białko surowców pochodzących wyłącznie z produkcji paszy ekologicznej, dopuszczone jest stosowanie w żywieniu trzody chlewnej i drobiu pewnej proporcji bogatych w białko surowców pochodzących z produkcji nieekologicznej.

 

Maksymalny odsetek bogatych w białko surowców pochodzących z produkcji nieekologicznej dopuszczalny w żywieniu tych gatunków wynosi 5% w każdym 12-miesięcznym okresie.

 

Wielkości te oblicza się w stosunku rocznym jako udział procentowy suchej masy pasz pochodzenia rolnego;

Poprawka    339

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.3.3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) należy zawsze zapewnić legowisko z wyściółką na tyle duże, aby wszystkie świnie w zagrodzie mogły w tym samym czasie rozłożyć się w sposób powodujący zajęcie przez każdą z nich możliwie największej przestrzeni;

Poprawka    340

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.3.3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) lochy należy trzymać w grupach, z wyjątkiem końcowego okresu ciąży i w okresie karmienia;

c) lochy należy trzymać w grupach, z wyjątkiem końcowego okresu ciąży i w okresie karmienia, w którym lochy muszą mieć możliwość swobodnego przemieszczania się w swoich zagrodach i mogą być trzymane na uwięzi tylko przez krótki czas.

 

Z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów dotyczących słomy, kilka dni przed przewidywanym terminem prosienia, lochom należy zapewnić słomę lub inny naturalny materiał w dostatecznej ilości, aby umożliwić im zbudowanie gniazda;

Poprawka    341

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.3.4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wielkość jednostek produkujących świnie ogranicza się we wszystkich przypadkach do 1 500 świń rzeźnych rocznie lub 200 loch, lub równoważnej liczby w przypadku jednostek hodujących świnie od porodu na tucz. Podane maksymalne liczby dla każdej jednostki produkcyjnej mogą zostać przekroczone, jeżeli w danym gospodarstwie produkowane jest 100 % paszy.

Uzasadnienie

Przepis zaczerpnięty ze „Specyfikacji dotyczących produkcji ekologicznej oraz przygotowania zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego” francuskiego ministerstwa rolnictwa, które zawierają przepisy regulujące wdrażanie zmienionego rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 i uzupełniające przepisy zmienionego rozporządzenia Rady nr 2092/91.

Poprawka    342

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.3.4 – ustęp 2 – tabela

 

Tekst proponowany przez Komisję

Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla trzody chlewnej jest następująca:

 

Powierzchnia pomieszczeń

Powierzchnia wybiegu

 

(wewnętrzna powierzchnia netto dostępna dla zwierząt)

(zewnętrzna, w tym pastwisko)

 

Minimalna masa żywa (kg)

M2/głowę

M2/głowę

Lochy z prosiętami do 40 dnia życia

 

7,5 na lochę

2,5

Pozostała trzoda chlewna do tuczu

maksymalnie 50

0,8

0,6

maksymalnie 85

1,1

0,8

maksymalnie 110

1,3

1

Prosięta

powyżej 40 dnia życia i do 30 kg

0,6

0,4

Trzoda chlewna do rozrodu

 

2,5/ na samicę

1,9

 

6/ na samca

8,0

W przypadku gdy kojce są wykorzystywane do naturalnego zapłodnienia: 10 m2/na knura

 

Poprawka

Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla trzody chlewnej jest następująca:

 

Powierzchnia pomieszczeń

Powierzchnia wybiegu

 

(wewnętrzna powierzchnia netto dostępna dla zwierząt)

(zewnętrzna, w tym pastwisko)

 

Minimalna masa żywa (kg)

M2/głowę

M2/głowę

Lochy z prosiętami do 40 dnia życia

 

7,5 na lochę

2,5

Pozostała trzoda chlewna do tuczu

maksymalnie 50

0,8

0,6

maksymalnie 85

1,1

0,8

maksymalnie 110

1,3

1

ponad 110

1,5

1,2

Prosięta

powyżej 40 dnia życia i do 30 kg

0,6

0,4

Trzoda chlewna do rozrodu

 

2,5/ na samicę

1,9

 

6/ na samca

8,0

 

 

W przypadku gdy kojce są wykorzystywane do naturalnego zapłodnienia: 10 m2/na knura

 

Poprawka    343

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Chów drobiu trwa do osiągnięcia przez niego minimalnego wieku ubojowego lub pochodzi on z wolno rosnących odmian drobiu określonych przez właściwy organ. W przypadku gdy dany rolnik nie korzysta z wolno rosnących ras i linii drobiu, obowiązuje następujący minimalny wiek ubojowy:

Drób przeznaczony do hodowli mięsa musi pochodzić z wolno rosnących odmian drobiu przystosowanych do hodowli na otwartej przestrzeni, określonych przez właściwy organ.

 

Drób musi pochodzić z wolno rosnących odmian drobiu, które spełniają ograniczone dzienne wskaźniki wzrostu zgodne z wyznaczonym minimalnym wiekiem hodowlanym poszczególnych gatunków. Komisja określa te wskaźniki wzrostu zgodnie z art. 11 ust. 2.

 

W razie niedostępności wolno rosnących ras drobiu właściwe organy w drodze wyjątku zezwalają na chów drobiu do czasu osiągnięcia przez niego minimalnego wieku określonego przez właściwy organ. W przypadku gdy dany rolnik nie korzysta z wolno rosnących ras i linii drobiu, obowiązuje następujący minimalny wiek ubojowy:

Poprawka    344

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) 140 dni w przypadku indyków i gęsi przeznaczonych do pieczenia; oraz

h) 140 dni w przypadku samców i samic indyka oraz gęsi przeznaczonych do pieczenia sprzedawanych w całości; oraz

Uzasadnienie

Proponowany minimalny wiek przejęto z obecnego załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 543/2008 w sprawie norm handlowych, dotyczącego rodzajów chowu: zob. d) „Tradycyjny chów wybiegowy” z rozróżnieniem, tak jak w rozporządzeniu, na samice/samce indyka w kawałkach i w całości.

Poprawka    345

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) 100 dni w przypadku samic indyka.

i) 98 dni w przypadku samic indyka przeznaczonych do pokrojenia na części i 126 dni w przypadku indyków przeznaczonych do pokrojenia na części.

Poprawka    346

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.4.2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Kury nioski muszą pochodzić z odmian przystosowanych do hodowli na otwartej przestrzeni.

Poprawka    347

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.4.3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) co najmniej 60 % paszy pochodzi z danego gospodarstwa rolnego lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest produkowane w tym samym regionie we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi lub podmiotów produkujących pasze;

a) co najmniej 30 % paszy pochodzi głównie z gospodarstwa rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, jeżeli nie jest to wykonalne, jest produkowane w miarę możliwości we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi znajdującymi się w promieniu 150 km od tego gospodarstwa i jest produkowane w Unii; aby obliczyć odległość w przypadku gospodarstw położonych na wyspach i obszarach przybrzeżnych, ta część odległości, która jest odcinkiem morskim, nie jest brana pod uwagę. Wymóg dotyczący odległości nie ma zastosowania do gospodarstwa znajdujących się w regionach najbardziej oddalonych.

 

Należy wspierać lokalną produkcję paszy ekologicznej. W tym celu państwa członkowskie mogą zwiększyć ww. odsetek w zależności od dostępności paszy ekologicznej w gospodarstwach i regionie;

Poprawka    348

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) drób musi mieć dostęp do terenów na otwartej przestrzeni przynajmniej przez jedną trzecią część życia. Otwarte zagrody dla drobiu muszą być głównie pokryte roślinnością oraz być wyposażone w urządzenia zabezpieczające, a także umożliwiać ptakom łatwy dostęp do poideł i karmników;

c) drób musi mieć dostęp do terenów na otwartej przestrzeni przynajmniej przez jedną trzecią część życia. Otwarte zagrody dla drobiu muszą być głównie pokryte roślinnością;

Uzasadnienie

Obecność poideł w otwartych zagrodach przyciąga dzikie ptaki i powoduje duże ryzyko w przypadku występowania ptasiej grypy. Z tego powodu Komisja Europejska odradza ich stawianie w przypadku występowania ptasiej grypy. Jest to nawet na stałe zabronione w niektórych państwach członkowskich. Roślinność w postaci krzewów i drzew pomaga drobiowi rozproszyć się na otwartej przestrzeni, nie jest więc konieczne umieszczanie dodatkowych urządzeń zabezpieczających.

Poprawka    349

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) całkowita powierzchnia użytkowa budynków przeznaczonych dla drobiu rzeźnego w jednostce produkcyjnej nie może przekraczać 1 600 m²;

Uzasadnienie

Aby produkcja była zrównoważona, potrzebny jest pułap produkcyjny dla każdej jednostki.

Poprawka    350

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.4.4 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) łączna liczba kur niosek nie może przekraczać 12 000 kur na jednostkę produkcyjną. W jednym kurniku nie może być więcej niż 3 000 kur niosek. Do młodego drobiu zastosowanie mają przepisy szczegółowe;

Uzasadnienie

Aby produkcja była zrównoważona, potrzebny jest pułap produkcyjny dla każdej jednostki.

Poprawka    351

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.4.5. Gęstość obsady

2.4.5. Obornik

Uzasadnienie

Tekst i jego tytuł nie są jasne, należy je uściślić dzięki wskazaniu, że dotyczy obornika, odwołując się do obowiązującej dyrektywy. Każde państwo członkowskie dostosowało europejską dyrektywę w sprawie azotanów w zależności od swoich problemów środowiskowych. Należy pozostawić możliwość skorzystania z przepisów krajowych, jak ma to miejsce w przypadku obecnego rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej (art. 15 ust. 2 rozporządzenia 889/2008).

Poprawka    352

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Liczba sztuk drobiu na hektar musi być zgodna z następującymi limitami:

Maksymalna ilość obornika na hektar nie może przekraczać limitu 170 kg azotu organicznego rocznie na hektar użytków rolnych. W tym celu liczba sztuk drobiu na hektar musi być zgodna z następującymi limitami lub jest obliczana na podstawie odpowiednich krajowych przepisów przyjętych w wyniku zastosowania dyrektywy 91/676/EWG:

Uzasadnienie

Tekst i jego tytuł nie są jasne, należy je uściślić dzięki wskazaniu, że dotyczy obornika, odwołując się do obowiązującej dyrektywy. Każde państwo członkowskie dostosowało europejską dyrektywę w sprawie azotanów w zależności od swoich problemów środowiskowych. Należy pozostawić możliwość skorzystania krajowych, jak ma to miejsce w przypadku obecnego rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej (art. 15 ust. 2 rozporządzenia 889/2008).

Poprawka    353

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2.4.5 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń dla ptaków z gatunku Gallus gallus jest następująca:

 

Ptaki hodowlane/rodzice

Młode osobniki

Ptaki przeznaczone na tucz

Kapłony

Poziomy

Wiek

Ptaki hodowlane

Nioski 0-8 tygodni

Nioski 9-18 tygodni

Brojler starter 0-21 dni

Brojler finiszer 22-81 dni

22-150 dni

Kury nioski od 19 tygodni

Wewnętrzna gęstość obsady (liczba ptaków na m2 powierzchni użytkowej) dla stałych i ruchomych kurników