Procedură : 2014/0100(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0311/2015

Texte depuse :

A8-0311/2015

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0180

RAPORT     ***I
PDF 2764kWORD 2655k
5.11.2015
PE 557.122v03-00 A8-0311/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportor: Martin Häusling

ERATE/ADDENDA
AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0180),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0109/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Consiliul Federal al Austriei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 octombrie 2014(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0311/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Respectarea unor standarde înalte privind sănătatea, mediul și bunăstarea animalelor în cadrul producției de produse ecologice este o parte intrinsecă a calității superioare a produselor respective. Astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind politica în domeniul calității produselor agricole, producția ecologică face parte din sistemele Uniunii din domeniul calității produselor agricole, împreună cu indicațiile geografice, cu specialitățile tradiționale garantate și cu produsele regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și, respectiv, de Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului13. În acest sens, în cadrul politicii agricole comune („PAC”), producția ecologică urmărește aceleași obiective care sunt inerente tuturor sistemelor Uniunii din domeniul calității produselor agricole.

(2) Respectarea unor standarde înalte privind sănătatea, mediul și bunăstarea animalelor în cadrul producției de produse ecologice este o parte intrinsecă a caracterului integral al produselor respective. Astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind politica în domeniul calității produselor agricole, producția ecologică face parte din sistemele Uniunii din domeniul calității produselor agricole, împreună cu indicațiile geografice, cu specialitățile tradiționale garantate și cu produsele regiunilor muntoase și ale regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și, respectiv, de Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului13. În acest sens, producția ecologică joacă un rol esențial în crearea unor sisteme agricole și alimentare mai sustenabile și, în acest scop, urmărește în cadrul politicii agricole comune („PAC”) aceleași obiective care sunt inerente tuturor sistemelor Uniunii din domeniul calității produselor agricole.

__________________

__________________

11 COM (2009) 234 final.

11 COM (2009) 234 final.

12 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

12 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

13 Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 23).

13 Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 23).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Mai exact, obiectivele politicii privind producția ecologică fac parte integrantă din obiectivele PAC, prin garantarea faptului că fermierii primesc un câștig echitabil în schimbul respectării normelor privind producția ecologică. În plus, creșterea tot mai mare a cererii consumatorilor pentru produse ecologice creează condițiile pentru dezvoltarea și pentru expansiunea ulterioare ale pieței produselor respective și deci pentru creșterea câștigurilor fermierilor implicați în producția ecologică.

(3) Mai exact, obiectivele politicii privind producția ecologică fac parte integrantă din obiectivele PAC, prin garantarea faptului că fermierii primesc un câștig echitabil în schimbul respectării normelor privind producția ecologică. În plus, creșterea tot mai mare a cererii consumatorilor pentru produse ecologice creează condițiile pentru dezvoltarea și pentru expansiunea ulterioare ale pieței produselor respective și deci pentru creșterea câștigurilor fermierilor implicați în producția ecologică. Ținând seama de faptul că fermierilor din Uniune le este tot mai dificil să obțină un venit echitabil din lanțul alimentar, prezentul regulament ar trebui să aducă contribuții prin care să îi ajute pe fermieri și pe consumatori să se reconecteze prin intermediul comercializării directe în cadrul unor lanțuri alimentare scurte și astfel să creeze o cotă-parte echitabilă din valoarea adăugată a produselor alimentare și externalități pozitive generate de agricultura ecologică.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În plus, producția ecologică este un sistem care contribuie la integrarea în PAC a cerințelor privind protecția mediului și care promovează producția agricolă durabilă. Din acest motiv, în cadrul PAC au fost introduse măsuri de sprijinire financiară a producției ecologice, cel mai recent prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, măsuri care sunt consolidate în mod deosebit prin recenta reformă a cadrului juridic al politicii de dezvoltare rurală, astfel cum a fost stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului15.

(4) În plus, producția ecologică este un sistem care contribuie la integrarea în PAC a cerințelor privind protecția mediului și care promovează producția agricolă durabilă. Din acest motiv, în cadrul PAC au fost introduse măsuri de sprijinire financiară a producției ecologice, cel mai recent prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, măsuri care sunt consolidate în mod deosebit prin recenta reformă a cadrului juridic al politicii de dezvoltare rurală, astfel cum a fost stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului15. Astfel, prezentul regulament ar trebui să recurgă la măsuri eligibile din cadrul programelor naționale de dezvoltare rurală care să contribuie la sprijinirea ameliorării ecologice și la o mai bună aprovizionare cu semințe și hrană ecologice. În plus, este nevoie urgent de date fiabile privind deficiturile existente în aprovizionarea cu semințe, hrană pentru animale și surse de proteine ecologice și ar trebui să fie prezentate propuneri și să se lanseze planuri de acțiune pentru a acoperi aceste deficituri, cu scopul de a iniția eliminarea treptată a derogărilor existente în aceste domenii.

__________________

__________________

14 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

14 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

15 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

15 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Sectorul agriculturii ecologice din Uniune s-a dezvoltat rapid în ultimii ani, nu numai în ceea ce privește suprafața folosită pentru agricultura ecologică, ci și în ceea ce privește numărul de exploatații agricole și numărul total de operatori ecologici înregistrați în uniune.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Având în vedere evoluția dinamică a sectorului ecologic, Regulamentul (CE) nr. 834/200726 al Consiliului a identificat necesitatea unei viitoare revizuiri a normelor Uniunii privind producția ecologică, ținând cont de experiența dobândită prin aplicarea normelor respective. Potrivit rezultatelor respectivei revizuiri efectuate de Comisie, cadrul juridic al Uniunii care reglementează producția ecologică ar trebui îmbunătățit pentru a prevedea norme care să corespundă așteptărilor ridicate ale consumatorilor și care să garanteze suficientă claritate pentru cei cărora li se adresează. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 834/2007 ar trebui abrogat și înlocuit de un nou regulament.

(8) Având în vedere evoluția dinamică a sectorului ecologic, Regulamentul (CE) nr. 834/200726 al Consiliului a identificat necesitatea unei viitoare revizuiri a normelor Uniunii privind producția ecologică, ținând cont de experiența dobândită prin aplicarea normelor respective. Potrivit rezultatelor respectivei revizuiri efectuate de Comisie, cadrul juridic al Uniunii care reglementează producția ecologică ar trebui îmbunătățit pentru a prevedea norme care să corespundă așteptărilor ridicate ale consumatorilor și care să garanteze suficientă claritate pentru cei cărora li se adresează. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 834/2007 ar trebui abrogat și înlocuit de un nou regulament. Cu toate acestea, dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 care vin în întâmpinarea acestor obiective ar trebui să fie păstrate în prezentul regulament. De asemenea, prezentul regulament ar trebui, în principal, să ducă la îmbunătățirea punerii în aplicare a principiilor și normelor actuale și să creeze o dinamică prin care sectorul să poată depăși provocările cu care se confruntă.

__________________

__________________

26 Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

26 Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Experiența dobândită până acum prin aplicarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007 demonstrează necesitatea de a se preciza care sunt produsele cărora li se aplică prezentul regulament. În primul rând, regulamentul ar trebui să vizeze produsele agricole, inclusiv produsele obținute din acvacultură, enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („tratatul”). În plus, regulamentul ar trebui să vizeze produsele agricole prelucrate în scopul utilizării ca produse alimentare sau hrană pentru animale, deoarece comercializarea unor astfel de produse ca ecologice oferă un debușeu important pentru produsele agricole și asigură vizibilitatea pentru consumator a caracterului ecologic al produselor agricole din care sunt prelucrate. În mod similar, prezentul regulament ar trebui să vizeze anumite alte produse legate de produsele agricole într-un grad de apropiere asemănător cu cel al produselor agricole prelucrate, deoarece respectivele alte produse fie constituie un debușeu important pentru produsele agricole, fie sunt parte integrantă din procesul de producție. În sfârșit, sarea de mare ar trebui inclusă în domeniul de aplicare al prezentului regulament deoarece este produsă prin aplicarea unor tehnici de producție naturale, iar producția de sare de mare contribuie la dezvoltarea zonelor rurale, încadrându-se astfel printre obiectivele prezentului regulament. Din motive de claritate, respectivele alte produse, care nu sunt enumerate în anexa I la tratat, ar trebui enumerate într-o anexă la prezentul regulament.

(9) Experiența dobândită până acum prin aplicarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007 demonstrează necesitatea de a se preciza care sunt procesele de producție și produsele cărora li se aplică prezentul regulament. În primul rând, regulamentul ar trebui să vizeze metodele de producție și produsele agricole, inclusiv produsele obținute din acvacultură și apicultură. În plus, regulamentul ar trebui să vizeze produsele agricole prelucrate în scopul utilizării ca produse alimentare sau hrană pentru animale, deoarece comercializarea unor astfel de produse ca ecologice oferă un debușeu important pentru produsele agricole și asigură vizibilitatea pentru consumator a caracterului ecologic al produselor agricole din care sunt prelucrate. În mod similar, prezentul regulament ar trebui să vizeze anumite alte produse strâns legate de produsele agricole într-un grad de apropiere asemănător cu cel al produselor agricole prelucrate, deoarece respectivele alte produse fie constituie un debușeu important pentru produsele agricole, fie sunt parte integrantă din procesul de producție. În sfârșit, ar trebui să se includă sarea în domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece este produsă prin aplicarea unor tehnici de producție naturale, iar producția acesteia contribuie la dezvoltarea zonelor rurale, încadrându-se astfel printre obiectivele prezentului regulament.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a se ține cont de noile metode de producție sau materii prime ori de angajamentele internaționale, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește modificarea listei altor produse care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Doar produsele care sunt strâns legate de produsele agricole ar trebui să fie eligibile pentru includerea în lista respectivă.

eliminat

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 2 - alineatul 5.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Având în vedere caracterul local al operațiunilor de alimentație colectivă, măsurile luate de statele membre și sistemele private în acest domeniu sunt considerate adecvate pentru a asigura funcționarea pieței unice. Așadar, alimentele pregătite în propriile spații de furnizorii de servicii de alimentație publică nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament. De asemenea, produsele obținute din vânatul și din pescuitul animalelor sălbatice nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament, deoarece procesul de producție nu poate fi controlat integral.

(12) Alimentele pregătite în propriile spații de furnizorii de servicii de alimentație publică ar trebui să facă obiectul prezentului regulament. Produsele obținute din vânatul și din pescuitul animalelor sălbatice nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament, deoarece procesul de producție nu poate fi controlat integral.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 2 - alineatul 2 - paragraful 2.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Proiectele de cercetare au demonstrat că încrederea consumatorilor este crucială pe piața alimentelor ecologice. Pe termen lung, normele care nu sunt demne de încredere pot știrbi încrederea publicului și pot duce la eșecul pieței. Prin urmare, dezvoltarea durabilă a producției ecologice în Uniune ar trebui să se bazeze pe norme de producție robuste, armonizate la nivelul Uniunii. În plus, respectivele norme de producție ar trebui să răspundă așteptărilor operatorilor și ale consumatorilor în ceea ce privește calitatea produselor ecologice și respectarea principiilor și a normelor stabilite în prezentul regulament.

(13) Proiectele de cercetare au demonstrat că încrederea consumatorilor este crucială pe piața alimentelor ecologice. Pe termen lung, normele care nu sunt demne de încredere și punerea în aplicare insuficientă a controalelor și normelor existente la nivelul Uniunii pot știrbi încrederea publicului și pot duce la eșecul pieței. Prin urmare, dezvoltarea durabilă a producției ecologice în Uniune ar trebui să se bazeze pe norme de producție robuste și transparente și o punere în aplicare armonizată la nivel național și la nivelul Uniunii. Experiențele din trecut au scos la iveală deficiențe majore ale controalelor la nivelul Uniunii. Este, așadar, extrem de important să se îmbunătățească colectarea datelor, comunicarea, monitorizarea și coordonarea punerii în aplicare a acestor norme în toate statele membre și la nivelul Uniunii.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere legislației conexe, de exemplu legislației din domeniile: siguranța lanțului alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materiale vegetale de reproducere, etichetare și mediu. Mai exact, în ceea ce privește autorizarea produselor și a substanțelor care pot fi utilizate pentru producția de produse ecologice, este important să se evidențieze că produsele și substanțele respective trebuie autorizate în prealabil la nivelul Uniunii. Așadar, prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere altor dispoziții specifice ale Uniunii referitoare la autorizarea și introducerea pe piață a produselor și substanțelor respective.

(14) Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere altor acte legislative ale Uniunii sau altor dispoziții naționale, în conformitate cu legislația Uniunii privind produsele menționate în prezentul regulament, precum dispozițiile care reglementează producția, prepararea, comercializarea, etichetarea și controlul respectivelor produse, inclusiv legislația privind alimentele și hrana animalelor. Mai exact, în ceea ce privește autorizarea produselor și a substanțelor care pot fi utilizate pentru producția de produse ecologice, este important să se evidențieze că produsele și substanțele respective trebuie autorizate în prealabil la nivelul Uniunii. Așadar, prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere altor dispoziții specifice ale Uniunii referitoare la autorizarea și introducerea pe piață a produselor și substanțelor respective.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 2 - alineatul 3.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Ca principiu, normele de producție generale din prezentul regulament ar trebui să includă interzicerea utilizării radiațiilor ionizante și a organismelor modificate genetic (OMG-uri), precum și a produselor obținute din OMG-uri sau cu ajutorul acestora. Deoarece consumatorii sunt tot mai îngrijorați în privința impacturilor prelucrării și transportării alimentelor asupra mediului, operatorii ecologici, alții decât fermierii și operatorii care produc alge marine sau animale de acvacultură, ar trebui să fie obligați să-și gestioneze performanța de mediu în conformitate cu un sistem armonizat. Având în vedere obiectivul de reducere la minimum a sarcinii de reglementare impuse microîntreprinderilor, astfel cum sunt definite acestea în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei27, implicate în producția ecologică, este adecvată scutirea lor de această cerință. Pentru a se asigura aplicarea corectă a normelor de producție generale, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească sistemul de management de mediu.

(15) Ca principiu, normele de producție generale din prezentul regulament ar trebui să includă interzicerea utilizării radiațiilor ionizante și a organismelor modificate genetic (OMG-uri), precum și a produselor obținute din OMG-uri sau cu ajutorul acestora. Ar trebui să se depună eforturi pentru a dezvolta piața în privința produselor medicinale veterinare fără OMG-uri. Deoarece consumatorii sunt tot mai îngrijorați în privința impacturilor prelucrării și transportării alimentelor asupra mediului, operatorii ecologici, alții decât microîntreprinderile, fermierii, apicultorii, vânzătorii cu amănuntul și operatorii care produc alge sau animale de acvacultură, ar trebui să fie obligați să își îmbunătățească performanța de mediu în conformitate cu un cadru armonizat. Având în vedere obiectivul de reducere la minimum a sarcinii de reglementare impuse microîntreprinderilor, astfel cum sunt definite acestea în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei27, implicate în producția ecologică, este adecvată scutirea lor de această cerință. Pentru a se asigura aplicarea corectă a normelor de producție generale, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește completarea anumitor criterii din cadrul de management de mediu.

__________________

__________________

27 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

27 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

 

(Înlocuirea expresiei „alge marine” cu cuvântul „alge” se aplică în întregul text. Adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Riscul neconformității cu normele privind producția ecologică este considerat mai ridicat în exploatațiile agricole care includ unități ce nu sunt gestionate în temeiul normelor privind producția ecologică. Prin urmare, după o perioadă de conversie adecvată, toate exploatațiile agricole din Uniune care doresc să devină ecologice ar trebui să fie gestionate în întregime în conformitate cu cerințele aplicabile producției ecologice. Exploatațiile agricole ecologice ar trebui să treacă prin aceeași perioadă de conversie în toate statele membre, indiferent dacă au aplicat sau nu anterior măsuri de agromediu sprijinite din fondurile Uniunii. Totuși, în cazul pârloagelor nu este necesară nicio perioadă de conversie. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de completare a normelor de conversie generale sau de completare și modificare a normelor de conversie specifice.

(16) Riscul neconformității cu normele privind producția ecologică este considerat mai ridicat în exploatațiile agricole care includ unități ce nu sunt gestionate în temeiul normelor privind producția ecologică. Prin urmare, după o perioadă de conversie adecvată, toate exploatațiile agricole din Uniune care doresc să devină ecologice ar trebui să fie gestionate în întregime în conformitate cu cerințele aplicabile producției ecologice. Totuși, fermele mixte care cuprind unități de producție care sunt dedicate producției neecologice și unități de producție care sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament ar trebui să fie aprobate, în cazul în care activitățile agricole convenționale sunt clar diferențiate de activitățile agricole ecologice. În plus, nu ar trebui să fie necesară o perioadă de conversie în cazul pârloagelor sau dacă există dovezi că pe terenul în cauză au fost folosite numai substanțe autorizate în producția ecologică cel puțin o perioadă corespunzătoare conversiei și cu condiția să fie îndeplinite orice alte cerințe necesare. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de completare a normelor de conversie generale sau de completare a normelor de conversie specifice.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) La alegerea speciilor sau a soiului de cultivat ar trebui să se țină seama de abilitatea lor de a se adapta la condițiile climatice și pedoclimatice și de rezistența lor la boli.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) În regulamentele anterioare nu s-a ținut seama în suficientă măsură de cerințele specifice legate de reproducerea plantelor și animalelor și acestea ar trebui să fie clar definite și elaborate în prezentul regulament. Acest lucru este necesar în mod specific pentru a soluționa problema lipsurilor existente în disponibilitatea semințelor ecologice și a animalelor adecvate pentru producția ecologică pe piața internă. Prin urmare, Comisia ar trebui să ia măsurile necesare pentru a consolida reproducerea ecologică a plantelor și animalelor prin măsuri aferente și programe de cercetare.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În ceea ce privește gestionarea și fertilizarea solului, ar trebui stabilite condiții referitoare la utilizarea practicilor de cultivare permise în cazul producției vegetale ecologice și la utilizarea îngrășămintelor și a amelioratorilor.

(19) În ceea ce privește gestionarea și fertilizarea solului, ar trebui stabilite condiții referitoare la utilizarea practicilor de cultivare permise în cazul producției vegetale ecologice și la utilizarea îngrășămintelor și a amelioratorilor. În acest sens, statele membre ar trebui să încurajeze gruparea producătorilor în zone de producție biologică pentru a reduce riscul contaminării cu substanțe utilizate în producția convențională. Având în vedere potențialul cărbunelui biologic, care crește fertilitatea solului într-un mod natural, reduce utilizarea fertilizatorilor și a apei și contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea sa ar trebui permisă la gestionarea solului.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Având în vedere că principalul vector de transport al reziduurilor ca urmare a practicilor agricole convenționale este apa subterană, statele membre ar trebui să încurajeze practicarea producțiilor biologice pe suprafețele în amonte.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Utilizarea pesticidelor ar trebui restricționată în mod semnificativ. Ar trebui să se acorde preferință aplicării unor măsuri care previn orice daune generate de dăunători și de buruieni, cu ajutorul unor tehnici care nu implică utilizarea produselor de protecție a plantelor, precum rotația culturilor. Prezența dăunătorilor și a buruienilor ar trebui monitorizată pentru a se decide dacă o eventuală intervenție este justificată din punct de vedere economic și ecologic. Utilizarea anumitor produse de protecție a plantelor ar trebui permisă dacă tehnicile de acest gen nu oferă o protecție adecvată și numai dacă respectivele produse de protecție a plantelor au fost autorizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului28, după ce au fost evaluate și considerate compatibile cu obiectivele și principiile producției ecologice, inclusiv cu condițiile de utilizare restrictive, și după ce au fost, ulterior, autorizate în conformitate cu prezentul regulament.

(20) Utilizarea pesticidelor ar trebui restricționată în mod semnificativ. Ar trebui să se acorde preferință aplicării unor măsuri care previn orice daună generată de dăunători, de buruieni și de boli, cu ajutorul unor tehnici care nu implică utilizarea produselor de protecție a plantelor, precum alternarea și rotația culturilor. Prezența dăunătorilor, a buruienilor și a bolilor ar trebui monitorizată pentru a se decide dacă o eventuală intervenție este justificată din punct de vedere economic și ecologic. Utilizarea anumitor produse de protecție a plantelor ar trebui permisă dacă tehnicile de acest gen nu oferă o protecție adecvată și numai dacă respectivele produse de protecție a plantelor au fost autorizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului28, după ce au fost evaluate și considerate compatibile cu obiectivele și principiile producției ecologice, inclusiv cu condițiile de utilizare restrictive, și după ce au fost, ulterior, autorizate în conformitate cu prezentul regulament.

__________________

__________________

28 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

28 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentelor raportorului la anexa II – partea I – punctul 1.6.1 – partea introductivă și punctul 1.6.2.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de modificare sau de completare a normelor specifice referitoare la producția vegetală în ceea ce privește practicile de cultivare, gestionarea și fertilizarea solului, sănătatea plantelor și gestionarea dăunătorilor și a buruienilor, gestionarea producției de ciuperci și de alte plante și a sistemelor de producție vegetală specifice, originea, ca producție, a materialului de reproducere a plantelor și culegerea de plante sălbatice.

(21) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de modificare sau de completare a normelor specifice referitoare la producția vegetală în ceea ce privește practicile de cultivare, gestionarea și fertilizarea solului, sănătatea plantelor și gestionarea dăunătorilor, a buruienilor și a bolilor, gestionarea producției de ciuperci și de alte plante și a sistemelor de producție vegetală specifice și culegerea de plante sălbatice.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentelor raportorului la articolul 10 - alineatul 3 - partea introductivă și literele a, c și e.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Având în vedere că este important să se dezvolte utilizarea semințelor și plantelor adaptate la condițiile pedoclimatice și care satisfac așteptările consumatorilor, ar trebui încurajată producția de semințe și de plante ecologice, menținând totodată posibilitatea de a utiliza semințe și plante neecologice în cazul în care nu sunt disponibile produse ecologice echivalente sau pentru a asigura menținerea unei baze genetice suficiente.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b) Având în vedere că în agricultura ecologică este necesar să se asigure animale reproducătoare de calitate genetică ridicată și că acestea trebuie să fie crescute conform normelor de agricultură ecologică, este de dorit să se mențină posibilitatea utilizării animalelor reproducătoare neecologice în anumite condiții pentru a compensa această lipsă de disponibilitate sau pentru a asigura o bază genetică suficientă, în special pentru speciile și rasele mai rare.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Deoarece producția animalieră implică în mod firesc gestionarea de terenuri agricole, dejecțiile animaliere fiind utilizate pentru fertilizarea producției vegetale, producția animalieră în lipsa terenului ar trebui interzisă. Alegerea raselor ar trebui să țină cont de capacitatea acestora de a se adapta la condițiile locale, de vitalitatea lor și de rezistența la boli; este oportună încurajarea unei mari diversități biologice.

(22) Deoarece producția animalieră implică în mod firesc gestionarea de terenuri agricole, dejecțiile animaliere fiind utilizate pentru fertilizarea producției vegetale, producția animalieră în lipsa terenului ar trebui interzisă. Alegerea raselor ar trebui să țină cont de capacitatea acestora de a se adapta la condițiile locale, de vitalitatea lor și de rezistența la boli; este oportună încurajarea unei mari diversități biologice, cu condiția ca aceasta să nu se realizeze în detrimentul raselor și speciilor indigene și locale, păstrarea acestora trebuind sprijinită.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Practicile agricole asociate pentru animale variază în mod considerabil la nivelul Uniunii din cauza excepțiilor existente în ceea ce privește standardele mai ridicate în materie de bunăstare a animalelor în cadrul producției ecologice.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 5 - alineatul 1 - litera f.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) În scopul evitării poluării cu nutrienți a resurselor naturale, cum ar fi solul sau apa, este necesară stabilirea unei limite superioare pentru utilizarea dejecțiilor animaliere per hectar și pentru numărul de animale din efectiv per hectar. Limita respectivă trebuie legată de conținutul de azot din dejecțiile animaliere.

(24) În scopul evitării poluării cu nutrienți a resurselor naturale, cum ar fi solul, acviferele și apa, este necesară stabilirea unei limite superioare pentru utilizarea dejecțiilor animaliere per hectar și pentru numărul de animale din efectiv per hectar. Limita respectivă trebuie legată de conținutul de azot din dejecțiile animaliere.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Trebuie interzise mutilările care conduc la stres, vătămări, boli sau suferința animalelor.

(25) Ar trebui interzise toate mutilările care conduc la stres, vătămări, boli sau suferința animalelor. Autoritățile competente ar trebui să aibă posibilitatea să autorizeze tăierea ciocurilor la puii care au cel mult trei zile, prinderea unor benzi elastice de cozile oilor și tăierea cozilor, din motive legate de siguranță sau de sănătatea animalelor și a oamenilor sau dacă aceste practici sunt menite să îmbunătățească sănătatea, bunăstarea sau igiena animalelor în cauză. Ecornarea și castrarea mamiferelor tinere ar trebui să fie aprobată numai dacă se aplică o anestezie și/sau analgezie adecvată.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Efectivul de animale trebuie hrănit cu materii prime furajere produse în conformitate cu normele privind producția ecologică, de preferință provenite din exploatația proprie, luând în considerare nevoile fiziologice ale animalelor. De asemenea, pentru a satisface cerințele nutriționale de bază ale efectivului, ar putea fi necesar ca anumite minerale, oligoelemente și vitamine să fie folosite în condiții bine definite.

(26) Efectivul de animale trebuie hrănit cu materii prime furajere produse în conformitate cu normele privind producția ecologică, de preferință provenite din exploatația proprie, luând în considerare nevoile fiziologice ale animalelor atât în ceea ce privește calitatea, cât și cantitatea. Ar trebui să fie posibil ca o parte din rație să conțină hrană din exploatații care se află în procesul de conversie la agricultura ecologică. De asemenea, pentru a satisface cerințele nutriționale de bază ale efectivului, ar putea fi necesar ca anumite minerale, oligoelemente și vitamine să fie folosite în condiții bine definite. Cu toate acestea, dat fiind faptul că proteinele de origine vegetală nu sunt disponibile momentan în cantități suficiente pe piață și că acestea sunt necesare pentru asigurarea sănătății animalelor în producția ecologică, Comisia ar trebui să ia măsurile necesare pentru a sprijini producția de proteine sub formă ecologică.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la anexa II – partea II – punctul 1.4.1 – paragraful 1 - litera b.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea de norme de modificare sau de completare a normelor specifice referitoare la producția animalieră în ceea ce privește originea animalelor, adăpostirea șeptelului, inclusiv suprafețele minime în interior și în exterior și numărul maxim de animale per hectar, practicile de creștere, ameliorarea, hrana pentru animale și hrănirea, prevenirea bolilor și tratamentul veterinar.

(28) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea de norme de completare a normelor specifice referitoare la producția animalieră în ceea ce privește nutriția, prevenirea bolilor și tratamentul veterinar.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentelor la articolul 11 - alineatul 2 - partea introductivă și literele a, c, d și e.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de modificare sau de completare a normelor specifice referitoare la producția de alge marine în ceea ce privește caracterul adecvat al mediului acvatic și al planului de gestionare durabilă, culegerea algelor marine sălbatice, cultivarea algelor marine, măsurile antivegetative și curățarea echipamentului și a instalațiilor de producție, precum și în ceea ce privește stabilirea unor norme de completare a normelor de producție specifice pentru animalele de acvacultură în ceea ce privește caracterul adecvat al mediului acvatic și al planului de gestionare durabilă, originea animalelor de acvacultură, creșterea animalelor de acvacultură, inclusiv sistemele cu colectori, sistemele de producție și densitatea maximă a efectivelor, ameliorarea, gestionarea animalelor de acvacultură, hrana pentru animale și hrănirea, precum și prevenirea bolilor și tratamentul veterinar.

(32) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de completare a normelor specifice referitoare la producția de alge în ceea ce privește culegerea algelor sălbatice și cultivarea algelor, inclusiv pentru specii diferite de alge, și măsurile antivegetative și curățarea echipamentului și a instalațiilor de producție, precum și în ceea ce privește stabilirea unor norme de completare a normelor de producție specifice pentru animalele de acvacultură, inclusiv pentru specii de acvacultură specifice, în ceea ce privește originea animalelor de acvacultură, condițiile de adăpostire și practicile de creștere, gestionarea moluștelor, hrana pentru animale și hrănirea, prevenirea bolilor și tratamentele veterinare.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentelor raportorului la articolul 12 - alineatul 2 și alineatul 3.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Comisia ar trebui să se asigure că statele membre adoptă măsuri pentru a adresa practicile neloiale în lanțul de aprovizionare cu alimente în sectorul producției ecologice.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Ar trebui stabilite dispoziții privind compoziția alimentelor prelucrate ecologice. În special, astfel de alimente ar trebui produse în principal din ingrediente agricole care sunt ecologice, posibilitatea de utilizare a anumitor ingrediente agricole neecologice, specificate în prezentul regulament, fiind limitată. În plus, pentru utilizarea în producția de alimente prelucrate ecologice ar trebui permise doar anumite substanțe autorizate în conformitate cu prezentul regulament.

(34) Ar trebui stabilite dispoziții privind compoziția alimentelor prelucrate ecologice. În special, astfel de alimente ar trebui produse din ingrediente agricole care sunt ecologice, posibilitatea de utilizare a anumitor ingrediente agricole neecologice, specificate în prezentul regulament, fiind limitată. În plus, pentru utilizarea în producția de alimente prelucrate ecologice ar trebui permise doar anumite substanțe autorizate în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Alimentele prelucrate ar trebui etichetate ca fiind ecologice doar atunci când toate sau aproape toate ingredientele lor de origine agricolă sunt ecologice. Totuși, ar trebui stabilite dispoziții speciale privind etichetarea alimentelor prelucrate care conțin ingrediente agricole ce nu pot fi obținute în mod ecologic, așa cum este cazul produselor obținute din vânat și din pescuit. În plus, în scopul informării consumatorilor, al asigurării transparenței pieței și al promovării utilizării ingredientelor ecologice, ar trebui să fie posibilă, de asemenea, menționarea în lista de ingrediente, în anumite condiții, a producției ecologice.

(35) Alimentele prelucrate ar trebui etichetate ca fiind ecologice doar atunci când toate sau aproape toate ingredientele lor de origine agricolă sunt ecologice. Totuși, ar trebui stabilite dispoziții speciale privind etichetarea alimentelor prelucrate care conțin ingrediente agricole ce nu pot fi obținute în mod ecologic, așa cum este cazul produselor obținute din vânat și din pescuit. În plus, în scopul informării consumatorilor, al asigurării transparenței pieței și al promovării utilizării ingredientelor ecologice, ar trebui să fie posibilă, de asemenea, menționarea în lista de ingrediente, în anumite condiții, a producției ecologice, precum și a originii produselor ecologice.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de modificare sau de completare a normelor specifice referitoare la producția alimentelor prelucrate și a hranei prelucrate pentru animale în ceea ce privește procedurile care trebuie urmate, măsurile preventive care trebuie luate, compoziția alimentelor prelucrate și a hranei prelucrate pentru animale, măsurile de curățenie, introducerea pe piață a produselor prelucrate, inclusiv etichetarea și identificarea acestora, separarea produselor ecologice, a ingredientelor agricole ecologice și a materiilor prime ecologice pentru hrana pentru animale de produsele neecologice, ingredientele agricole neecologice și materiile prime neecologice pentru hrana pentru animale, lista ingredientelor agricole neecologice și care pot fi utilizate, în mod excepțional, pentru producția de produse prelucrate ecologice, calcularea procentajului ingredientelor agricole și tehnicile utilizate pentru prelucrarea alimentelor sau a hranei pentru animale.

(37) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de completare a normelor specifice referitoare la producția hranei prelucrate pentru animale în ceea ce privește măsurile preventive și de precauție care trebuie luate și tehnicile utilizate pentru prelucrarea hranei pentru animale, precum și în ceea ce privește norme de producție specifice pentru alimentele prelucrate în ceea ce privește măsurile preventive și de precauție care trebuie luate, compoziția și condițiile de utilizare ale produselor și substanțelor a căror utilizare este permisă în alimentele prelucrate, lista ingredientelor agricole neecologice care pot fi utilizate, în mod excepțional, pentru producția de produse prelucrate ecologice, calcularea procentajului ingredientelor agricole și tehnicile utilizate pentru prelucrarea alimentelor.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentelor raportorului la articolul 13 - alineatul 2 și introducerii unui nou articol 13a (alineatul 3).

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Vinul ecologic ar trebui produs în întregime din materii prime ecologice și ar trebui permisă adăugarea doar a anumitor substanțe autorizate în conformitate cu prezentul regulament. În cazul producției de vin ecologic, anumite practici, procese și tratamente enologice ar trebui interzise. Alte practici, procese și tratamente ar trebui permise în condiții bine definite.

(38) Vinul ecologic ar trebui produs în întregime din materii prime ecologice și ar trebui permisă adăugarea doar a anumitor substanțe autorizate în conformitate cu prezentul regulament. Practicile, procesele și tratamentele enologice trebuie să se realizeze în conformitate cu normele de producție definite în prezentul regulament.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de modificare sau de completare a normelor specifice referitoare la producția de vin în ceea ce privește practicile enologice și restricțiile.

(39) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de completare a normelor specifice referitoare la producția de vin în ceea ce privește practicile enologice și restricțiile.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 14 - alineatul 2.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de modificare sau de completare a normelor specifice referitoare la producția de drojdie ecologică în ceea ce privește prelucrarea și substraturile utilizate pentru producția acesteia.

(41) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de completare a normelor specifice referitoare la producția de drojdie ecologică în ceea ce privește prelucrarea și substraturile utilizate pentru producția acesteia.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 15 - alineatul 2.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) Pentru a se ține cont de o eventuală necesitate viitoare de a avea norme de producție specifice pentru produsele a căror producție nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de norme de producție specifice stabilite de prezentul regulament, precum și pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament și, ulterior, adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de producție specifice pentru astfel de produse, inclusiv modificări sau completări ale normelor respective.

(42) În cazul în care în prezentul regulament nu se stabilesc norme de producție detaliate pentru anumite specii de animale, anumite plante acvatice și anumite microalge, până la includerea unor norme de producție detaliate în prezentul regulament ar trebui să se aplice normele naționale, sau, dacă nu există astfel de norme, standardele private recunoscute de statele membre. Astfel de norme naționale sau standarde private ar trebui să fie notificate Comisiei. Normele stabilite în prezentul regulament în ceea ce privește etichetarea, controalele și certificarea ar trebui să se aplice în mod corespunzător.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 16.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Regulamentul (CE) nr. 834/2007 a prevăzut diverse excepții de la normele privind producția ecologică. Experiența dobândită prin aplicarea dispozițiilor respective a arătat că excepțiile de acest gen au un impact negativ asupra producției ecologice. În special, s-a constatat că însăși existența unor astfel de excepții împiedică producția de factori de producție prin metode ecologice și că nu este asigurat nivelul ridicat de bunăstare a animalelor aferent producției ecologice. În plus, gestionarea și controlul excepțiilor presupune o sarcină administrativă considerabilă, atât pentru administrațiile naționale, cât și pentru operatori. În sfârșit, existența excepțiilor a creat condițiile pentru apariția unor denaturări ale concurenței și a amenințat cu subminarea încrederii consumatorilor. În consecință, marja pentru permiterea unor excepții de la normele privind producția ecologică ar trebui restricționată și mai mult și ar trebui limitată la cazuri de circumstanțe catastrofale.

(43) Regulamentul (CE) nr. 834/2007 a prevăzut diverse excepții de la normele privind producția ecologică. Experiența dobândită prin aplicarea dispozițiilor respective a arătat că excepțiile de acest gen nu au creat suficiente stimulente pentru ca astfel de excepții să devină superflue. În special, s-a constatat că însăși existența unor astfel de excepții poate împiedica o creștere a furnizării de factori de producție sub formă ecologică și că nu este asigurat întotdeauna nivelul ridicat de bunăstare a animalelor aferent producției ecologice. În plus, gestionarea și controlul excepțiilor presupune o sarcină administrativă considerabilă, atât pentru administrațiile naționale, cât și pentru operatori. În sfârșit, existența excepțiilor a creat condițiile pentru apariția unor denaturări ale concurenței și a amenințat cu subminarea încrederii consumatorilor. În consecință, prin prezentul regulament ar trebui să se stabilească măsuri care să stimuleze dezvoltarea ameliorării ecologice și care să elimine deficiturile existente pe piața ecologică a factorilor de producție, astfel încât excepțiile să poată fi eliminate treptat cât mai curând cu putință.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Pentru a se permite continuarea sau reînceperea producției ecologice în cazuri de circumstanțe catastrofale, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea criteriilor pentru calificarea cazurilor de circumstanțe catastrofale și de a prevedea norme specifice referitoare la abordarea unor astfel de cazuri și la cerințele necesare în materie de monitorizare și de raportare.

(44) Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 prin care să se stabilească criteriile folosite pentru a decide care situații pot fi calificate ca necesitând norme de producție excepționale și pentru a stabili cum se abordează astfel de situații, și prin care să se stabilească cerințele de monitorizare și de raportare, ținând seama de cunoștințele de specialitate disponibile în sectorul ecologic.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44a) Ar trebui încurajat și promovat consumul de alimente produse și comercializate pe plan local, pentru a asigura faptul că emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor sunt cât se poate de reduse. În plus, pentru a reduce cantitatea de deșeuri generate, ar trebui promovate produsele neambalate și ar trebui evitate pe cât posibil ambalajele excesive.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45) În anumite condiții, produsele ecologice și produsele neecologice pot fi colectate și transportate simultan. Trebuie stabilite dispoziții specifice în vederea separării corecte a produselor ecologice de produsele neecologice pe parcursul manipulării și pentru a evita orice amestec al acestor două tipuri de produse.

(45) În anumite condiții, produsele ecologice și produsele neecologice pot fi colectate și transportate simultan. Ar trebui stabilite dispoziții specifice în vederea separării corecte a produselor ecologice de produsele neecologice pe parcursul manipulării în scopuri de colectare, transport și prelucrare, și pentru a evita orice amestec al acestor două tipuri de produse.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Pentru a se asigura integritatea producției ecologice și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de modificare sau de completare a normelor specifice referitoare la colectarea, ambalarea, transportarea și depozitarea produselor ecologice.

(46) Pentru a se asigura integritatea producției ecologice și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește stabilirea unor norme de completare a normelor specifice referitoare la colectarea, ambalarea, transportarea și depozitarea produselor ecologice.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 18 - alineatul 2.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) Utilizarea în producția ecologică a unor produse și substanțe precum produsele de protecție a plantelor, îngrășămintele, amelioratorii de sol, nutrienții, componente ale nutriției animalelor, aditivi alimentari sau aditivi furajeri, adjuvanți tehnologici și produse pentru curățenie și dezinfectare ar trebui limitată la minimum și supusă condițiilor specifice prevăzute de prezentul regulament. Aceeași abordare ar trebui urmată în ceea ce privește utilizarea unor produse și substanțe ca aditivi alimentari și adjuvanți tehnologici în producția de alimente ecologice prelucrate. Prin urmare, ar trebui stabilite dispoziții pentru definirea oricărei utilizări posibile a unor astfel de produse și substanțe în producția ecologică în general și în producția de alimente ecologice prelucrate în special, care trebuie să respecte principiile stabilite în prezentul regulament și să îndeplinească anumite criterii.

(47) Utilizarea în producția ecologică a unor produse și substanțe precum produsele de protecție a plantelor, îngrășămintele, amelioratorii de sol, nutrienții, componente ale nutriției animalelor, aditivi alimentari sau aditivi pentru hrana pentru animale, adjuvanți tehnologici, produsele utilizate în creșterea animalelor și produse pentru curățenie și dezinfectare ar trebui limitată la minimum și supusă condițiilor specifice prevăzute de prezentul regulament. Aceeași abordare ar trebui urmată în ceea ce privește utilizarea unor produse și substanțe ca aditivi alimentari și adjuvanți tehnologici în producția de alimente ecologice prelucrate, a produselor și substanțelor pentru practici enologice și a produselor pentru curățenie și dezinfectare. Prin urmare, ar trebui stabilite dispoziții pentru definirea oricărei utilizări posibile a unor astfel de produse și substanțe în producția ecologică în general și în producția de alimente ecologice prelucrate în special, care trebuie să respecte principiile stabilite în prezentul regulament și să îndeplinească anumite criterii.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentelor raportorului la articolul 19 - alineatul 1 - paragraful 2 - literele ba și bb.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția ecologică în general și producția de alimente ecologice prelucrate în special, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, pentru a prevedea criterii suplimentare pentru autorizarea sau retragerea autorizării pentru produsele și substanțele destinate utilizării în producția ecologică în general și în producția de alimente ecologice prelucrate în special, precum și alte cerințe privind utilizarea unor astfel de produse și substanțe autorizate.

(48) Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția ecologică în general și producția de alimente ecologice prelucrate în special, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește autorizarea sau retragerea autorizării pentru produsele și substanțele care pot fi utilizate în producția ecologică în general și produsele și substanțele care pot fi utilizate în producția de alimente ecologice prelucrate în special, precum și alte cerințe privind utilizarea unor astfel de produse și substanțe autorizate.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 19 - alineatul 5.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49) În lipsa unor norme specifice ale Uniunii privind măsurile care trebuie luate când în produsele ecologice se găsesc substanțe sau produse neautorizate, pe teritoriul Uniunii au fost dezvoltate și implementate diferite abordări. Situația creează incertitudini pentru operatori, pentru autoritățile de control și pentru organismele de control. De asemenea, situația poate duce la un tratament diferit al operatorilor în Uniune și poate afecta încrederea consumatorilor în produsele ecologice. Prin urmare, este adecvat să se stabilească dispoziții clare și uniforme pentru interzicerea comercializării ca ecologice a produselor în care sunt prezente, peste anumite niveluri, orice produse sau substanțe neautorizate. Nivelurile respective ar trebui stabilite ținând cont în special de Directiva 2006/125/CE a Comisiei31 privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică.

eliminat

__________________

 

31 Directiva 2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 2006 privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (JO L 339, 6.12.2006, p. 16).

 

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) Pentru a se asigura eficacitatea, eficiența și transparența producției ecologice și a sistemului de etichetare ecologică, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește criteriile specifice și condițiile pentru stabilirea și aplicarea nivelurilor de prezență a unor produse și substanțe neautorizate dincolo de care produsele nu pot fi comercializate ca ecologice și în ceea ce privește stabilirea nivelurilor respective și adaptarea lor în urma evoluțiilor tehnice.

eliminat

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51) Producția ecologică se bazează pe principiul general al restricționării utilizării factorilor de producție externi. Fermierii au obligația de a lua măsuri pentru a preveni riscul de contaminare cu produse sau substanțe neautorizate. În pofida acestor măsuri, pot exista cazuri în care fermierii nu își pot comercializa produsele agricole ca ecologice din cauza prezenței neintenționate a unor produse sau substanțe neautorizate. Prin urmare, este adecvat să se prevadă posibilitatea ca statele membre să poată fi autorizate de Comisie, în conformitate cu articolul 42 din tratat, să acorde plăți naționale pentru compensarea pierderilor suferite în astfel de cazuri. De asemenea, statele membre pot utiliza instrumentele politicii agricole comune pentru a acoperi total sau parțial pierderile de acest gen.

(51) Producția ecologică se bazează pe principiul general al restricționării utilizării factorilor de producție externi. Fermierii au obligația de a lua măsuri pentru a preveni riscul de contaminare cu produse sau substanțe neautorizate. În pofida acestor măsuri, pot exista cazuri în care fermierii nu își pot comercializa produsele agricole ca ecologice din cauza prezenței neintenționate a unor produse sau substanțe neautorizate.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52) Etichetarea produselor agricole și a alimentelor ar trebui să facă obiectul normelor generale prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului32 și, în special, obiectul dispozițiilor care vizează prevenirea unei etichetări care ar putea crea confuzie în rândul consumatorilor sau ar putea induce în eroare consumatorii. În plus, în prezentul regulament ar trebui prevăzute dispoziții specifice referitoare la etichetarea produselor ecologice. Aceste dispoziții ar trebui să protejeze atât interesele operatorilor, prin faptul că produsele lor sunt corect identificate pe piață, bucurându-se de condiții de concurență echitabile, cât și interesele consumatorilor, prin faptul că le dau posibilitatea de a alege în cunoștință de cauză.

(52) Etichetarea produselor agricole și a alimentelor ar trebui să facă obiectul normelor generale prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului32 și, în special, respectarea strictă a standardelor comune de etichetare și obiectul dispozițiilor care vizează prevenirea unei etichetări care ar putea crea confuzie în rândul consumatorilor sau ar putea induce în eroare consumatorii. În plus, în prezentul regulament ar trebui prevăzute dispoziții specifice referitoare la etichetarea produselor ecologice. Aceste dispoziții ar trebui să protejeze atât interesele operatorilor, prin faptul că produsele lor sunt corect identificate pe piață, bucurându-se de condiții de concurență echitabile, cât și interesele consumatorilor, prin faptul că le dau posibilitatea de a alege în cunoștință de cauză.

__________________

__________________

32 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).

32 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57) Pentru a se oferi claritate consumatorilor și pentru a se garanta faptul că acestora le sunt comunicate informații adecvate, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește adaptarea listelor de termeni referitori la producția ecologică conținute în prezentul regulament, stabilirea cerințelor specifice în materie de etichetare și compoziție aplicabile hranei pentru animale și ingredientelor acesteia, stabilirea unor norme suplimentare privind etichetarea și utilizarea indicațiilor, altele decât logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică, stabilit în prezentul regulament, și modificarea logoului Uniunii Europene pentru producția ecologică și a normelor legate de acesta.

(57) Pentru a se oferi claritate consumatorilor și pentru a se garanta faptul că acestora le sunt comunicate informații adecvate, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește adaptarea listelor de termeni referitori la producția ecologică conținute în prezentul regulament, stabilirea unor norme suplimentare privind etichetarea și utilizarea indicațiilor, altele decât logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică, stabilit în prezentul regulament, și modificarea logoului Uniunii Europene pentru producția ecologică și a normelor legate de acesta.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 21 - alineatul 4.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58) Producția ecologică este credibilă doar dacă este însoțită de verificări și controale eficace în toate etapele producției, prelucrării și distribuției. Producția ecologică ar trebui să fie supusă unor controale oficiale sau altor activități oficiale desfășurate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. (XXX/XXXX) al Parlamentului European și al Consiliului33 în scopul verificării conformității cu normele privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice.

(58) Producția ecologică este credibilă doar dacă este însoțită de verificări și controale eficace în toate etapele producției, prelucrării și distribuției. Producția ecologică ar trebui să fie supusă unor controale oficiale sau altor activități oficiale desfășurate în conformitate cu prezentul regulament în scopul verificării conformității cu normele privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Prin urmare, normele specifice privind producția ecologică, legate de controlarea procesului de producție de-a lungul lanțului de producție ecologică, ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

 

 

33Regulamentul (UE) nr. XX/XXX Parlamentului European și al Consiliului din [...] privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 [Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să inserați numărul Regulamentului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor] și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L …).

 

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 60

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(60) Individual, micii fermieri din Uniune se confruntă cu costuri de inspecție și cu o sarcină administrativă relativ mari, legate de certificarea ecologică. Ar trebui permis un sistem de certificare în grup, în scopul reducerii costurilor aferente inspecțiilor și certificării și a sarcinii administrative conexe, în scopul consolidării rețelelor locale, al contribuției la debușeuri de piață mai bune și al asigurării unor condiții de concurență echitabile cu operatorii din țările terțe. Din acest motiv, ar trebui introdus și definit conceptul de „grup de operatori”.

(60) Individual, micii fermieri din Uniune se confruntă cu costuri de inspecție și cu o sarcină administrativă relativ mari, legate de certificarea ecologică. Ar trebui permis un sistem de certificare în grup, în scopul reducerii costurilor aferente inspecțiilor și certificării și a sarcinii administrative conexe, în scopul consolidării rețelelor locale, al contribuției la debușeuri de piață mai bune și al asigurării unor condiții de concurență echitabile cu operatorii din țările terțe. Din acest motiv, ar trebui introdus și definit conceptul de „grup de operatori”. Acest concept ar trebui să includă și grupurile transfrontaliere. De asemenea, statele membre ar trebui să recurgă în mod special la măsurile de cooperare dintre fermieri, mai ales între micii fermieri, eligibili în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 61

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(61) Pentru a se asigura eficacitatea, eficiența și transparența producției ecologice și a sistemului de etichetare ecologică, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește cerințele referitoare la păstrarea evidenței de către operatori sau grupurile de operatori, cerințele privind publicarea listei operatorilor, cerințele și procedurile care trebuie aplicate pentru publicarea taxelor care pot fi percepute în legătură cu controalele de verificare a conformității cu normele privind producția ecologică și pentru supravegherea de către autoritățile competente a aplicării taxelor respective, precum și în ceea ce privește criteriile pentru definirea grupurilor de produse pentru care operatorii ar trebui să aibă dreptul de a deține un singur certificat ecologic emis de autoritatea de control sau de organismul de control în cauză.

eliminat

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentelor raportorului la articolul 24 - alineatul 6 și articolul 25 - alineatul 6.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Considerentul 62

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62) Pentru a se garanta că certificarea unui grup de operatori se efectuează în mod eficace și eficient, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește responsabilitățile membrilor individuali ai unui grup de operatori, alcătuirea și dimensiunea grupului respectiv, categoriile de produse care urmează a fi produse de un grup de operatori, condițiile de participare la grup și instituirea și funcționarea sistemului de controale interne al grupului, inclusiv amploarea, conținutul și frecvența controalelor care trebuie efectuate.

eliminat

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 26 - alineatul 3.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Considerentul 62 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(62a) Pentru a maximiza oportunitățile pentru micii fermieri și a încuraja fermierii individuali să formeze grupuri de operatori, normele referitoare la grupurile de operatori ar trebui să reflecte nevoile și capacitatea resurselor micilor fermieri.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 26 - alineatul 3.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Considerentul 67

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(67) Experiența dobândită cu sistemul de autorități de control și de organisme de control recunoscute drept competente să desfășoare controale și să elibereze certificate în țările terțe în scopul importului de produse ce oferă garanții echivalente arată că normele aplicate de autoritățile și de organismele respective sunt diferite și ar putea fi dificil să fie considerate echivalente cu normele Uniunii în domeniu. În plus, multiplicarea standardelor autorităților de control și ale organismelor de control împiedică supravegherea adecvată de către Comisie. Prin urmare, respectivul sistem de recunoaștere a echivalenței ar trebui desființat. Totuși, ar trebui să se acorde suficient timp autorităților de control și organismelor de control respective să se pregătească pentru obținerea recunoașterii în scopul importului de produse în conformitate cu normele Uniunii.

(67) Experiența dobândită cu sistemul de autorități de control și de organisme de control recunoscute drept competente să desfășoare controale și să elibereze certificate în țările terțe în scopul importului de produse ce oferă garanții echivalente arată că normele aplicate de autoritățile și de organismele respective sunt diferite și ar putea fi dificil să fie considerate echivalente cu normele Uniunii în domeniu. În plus, multiplicarea standardelor autorităților de control și ale organismelor de control împiedică supravegherea adecvată de către Comisie. Prin urmare, respectivul sistem de recunoaștere a echivalenței ar trebui modificat astfel încât să se introducă un nou sistem de conformitate adaptată, acolo unde este cazul. Totuși, ar trebui să se acorde suficient timp autorităților de control și organismelor de control respective să se pregătească pentru obținerea recunoașterii în scopul importului de produse în conformitate cu normele Uniunii.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Considerentul 69

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(69) Pentru a se garanta concurența loială între operatori, trasabilitatea produselor importate menite a fi introduse pe piață în Uniune ca ecologice sau transparența procedurii de recunoaștere și supraveghere pentru autoritățile de control și organismele de control în contextul importului de produse ecologice conforme, precum și pentru a se asigura gestiunea listei țărilor terțe recunoscute în scopul echivalenței în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește documentele destinate autorităților vamale din țările terțe, în special un certificat de export pentru produse ecologice, în format electronic ori de câte ori este posibil, documentele necesare în scopul importului, de asemenea în format electronic ori de câte ori este posibil, criteriile pentru recunoașterea sau pentru retragerea recunoașterii autorităților de control și a organismelor de control în contextul importului de produse ecologice conforme, precum și în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de țările terțe recunoscute în temeiul regulamentului respectiv, necesare pentru supravegherea recunoașterii lor și pentru exercitarea respectivei supravegheri de către Comisie, inclusiv examinarea la fața locului.

(69) Pentru a se garanta trasabilitatea produselor importate menite a fi introduse pe piață în Uniune ca ecologice sau transparența procedurii de recunoaștere și supraveghere pentru autoritățile de control și organismele de control în contextul importului de produse ecologice conforme, precum și pentru a se asigura gestiunea listei țărilor terțe recunoscute în scopul echivalenței în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește documentele necesare în scopul importului, de asemenea în format electronic ori de câte ori este posibil, în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor pentru recunoașterea sau pentru retragerea recunoașterii autorităților de control și a organismelor de control în contextul importului de produse ecologice conforme, în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de țările terțe recunoscute în temeiul regulamentului respectiv, care sunt necesare pentru supravegherea recunoașterii lor, în ceea ce privește stabilirea dispozițiilor pentru exercitarea respectivei supravegheri de către Comisie, inclusiv examinarea la fața locului, în ceea ce privește procedura care trebuie urmată pentru recunoașterea autorităților de control și a organismelor de control, inclusiv conținutul dosarului tehnic care trebuie prezentat, dar și pentru retragerea recunoașterii, precum și în ceea ce privește controalele și alte acțiuni care trebuie să fie efectuate de autoritățile de control și organismele de control recunoscute de Comisie. În cazul în care se depistează încălcări grave sau repetate ale normelor prin care sunt reglementate inspecția și certificarea, recunoașterea organismelor de control în cauză ar trebui să fie retrasă imediat, în țările terțe în cauză precum și pe toată piața Uniunii pentru organismele de acreditare naționale cu sediul în Uniune.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentelor raportorului la articolul 27 - alineatul 3, articolul 29 - alineatul 7 și introduce la articolul 29 alineatele noi 7a și 7b.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Considerentul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(69a) Ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește aplicarea măsurilor legate de neconformitate sau suspiciunile de neconformitate cu normele aplicabile, care afectează integritatea produselor ecologice importate din țări terțe recunoscute în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, și în ceea ce privește sistemul care să fie folosit pentru transmiterea informațiilor necesare pentru punerea în aplicare și monitorizarea prezentului regulament. Toate informațiile despre suspiciunile de neconformitate, retragerea recunoașterii sau suspendarea autorizării ar trebui să fie comunicate fără întârziere tuturor autorităților competente și organismelor de control, pentru a evita introducerea pe piață a unor produse neautorizate.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentelor raportorului la articolul 29 - alineatul 8, articolul 31 - alineatul 6 și articolul 33 - alineatul 2.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Considerentul 70

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(70) Ar trebui prevăzută o dispoziție care să garanteze că circulația produselor ecologice care au făcut obiectul unui control într-un stat membru și care sunt conforme cu prezentul regulament nu poate fi restricționată în alt stat membru. Pentru a se asigura funcționarea adecvată a pieței unice și a comerțului între statele membre, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în scopul stabilirii unor norme referitoare la libera circulație a produselor ecologice.

(70) Ar trebui prevăzută o dispoziție care să garanteze că circulația produselor ecologice care au făcut obiectul unui control într-un stat membru și care sunt conforme cu prezentul regulament nu poate fi restricționată în alt stat membru.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 32 - alineatul 2.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Considerentul 71

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(71) În scopul obținerii informațiilor fiabile necesare pentru implementarea prezentului regulament, statele membre ar trebui să furnizeze anual Comisiei informațiile necesare. Din motive de claritate și transparență, statele membre ar trebui să țină liste actualizate ale autorităților competente, ale autorităților de control și ale organismelor de control. Listele cu autoritățile de control și cu organismele de control ar trebui făcute publice de statele membre și publicate anual de Comisie.

(71) În scopul obținerii informațiilor fiabile necesare pentru implementarea prezentului regulament, statele membre ar trebui să furnizeze anual Comisiei informațiile necesare actualizate. Din motive de claritate și transparență, statele membre ar trebui să țină liste actualizate ale autorităților competente, ale autorităților de control și ale organismelor de control. Listele cu autoritățile de control și cu organismele de control ar trebui făcute publice de statele membre și publicate anual de Comisie.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Considerentul 72

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(72) Este necesar să se prevadă măsuri prin care să se asigure o tranziție lină la unele modificări ale cadrului juridic care reglementează importul de produse ecologice în Uniune, astfel cum sunt introduse de prezentul regulament. În special, în scopul asigurării unei tranziții line de la cadrul juridic vechi la cel nou, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește normele referitoare la perioadele de conversie începute în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007, prin derogare de la norma generală potrivit căreia nicio perioadă anterioară nu poate fi recunoscută retroactiv ca parte a perioadei de conversie.

(72) Este necesar să se prevadă măsuri prin care să se asigure o tranziție lină la unele modificări ale cadrului juridic care reglementează importul de produse ecologice în Uniune, astfel cum sunt introduse de prezentul regulament. În special, în scopul asigurării unei tranziții line de la cadrul juridic vechi la cel nou, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește normele referitoare la perioadele de conversie începute în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007.

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 8 - alineatul 3.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Considerentul 75

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(75) Pentru a se asigura condiții uniforme pentru implementarea prezentului regulament, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare în ceea ce privește detaliile tehnice pentru instituirea bazei de date pentru enumerarea soiurilor pentru care este disponibil material vegetal de reproducere obținut prin metoda de producție ecologică, în ceea ce privește autorizarea sau retragerea autorizării produselor și substanțelor care pot fi utilizate în producția ecologică în general și în producția de alimente prelucrate ecologice în special, inclusiv procedurile care trebuie urmate pentru autorizare și listele respectivelor produse și substanțe și, după caz, descrierea acestora, cerințele privind compoziția și condițiile de utilizare, în ceea ce privește modalitățile specifice și practice legate de prezentarea, compoziția și dimensiunea indicațiilor referitoare la numerele de cod ale autorităților de control și ale organismelor de control și ale indicației privind locul în care au fost cultivate materiile prime agricole, alocarea numerelor de cod autorităților de control și organismelor de control și indicarea locului în care au fost cultivate materiile prime agricole, în ceea ce privește detaliile și specificațiile referitoare la conținutul, forma și modalitatea de comunicare a notificărilor adresate autorităților competente de către operatori și grupuri de operatori privind activitatea lor și forma de publicare a taxelor care pot fi colectate pentru controale, în ceea ce privește schimbul de informații între grupurile de operatori și autoritățile competente, între autoritățile de control și organismele de control și între statele membre și Comisie, în ceea ce privește recunoașterea sau retragerea recunoașterii autorităților de control și a organismelor de control care au competența de a desfășura controale în țările terțe și instituirea listei respectivelor autorități de control și organisme de control și a normelor pentru garantarea aplicării măsurilor referitoare la cazurile de neconformitate sau de suspiciune de neconformitate care afectează integritatea produselor ecologice importate, în ceea ce privește instituirea unei liste de țări terțe recunoscute în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și modificarea listei respective, precum și instituirea de norme pentru a se asigura aplicarea măsurilor referitoare la cazurile de neconformitate sau de suspiciune de neconformitate care afectează integritatea produselor ecologice importate din țările respective, în ceea ce privește sistemul care trebuie utilizat pentru transmiterea informațiilor necesare pentru implementarea și monitorizarea prezentului regulament, precum și în ceea ce privește instituirea listei autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și modificarea listei respective. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului34

(75) Pentru a se asigura condiții uniforme pentru implementarea prezentului regulament, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare în ceea ce privește detaliile tehnice pentru instituirea unei baze de date unice pentru enumerarea soiurilor, în special a soiurilor tradiționale și rare, pentru care este disponibil material vegetal de reproducere obținut prin metoda de producție ecologică, în ceea ce privește autorizarea sau retragerea autorizării produselor și substanțelor care pot fi utilizate în producția ecologică în general și în producția de alimente prelucrate ecologice în special, inclusiv procedurile care trebuie urmate pentru autorizare și listele respectivelor produse și substanțe și, după caz, descrierea acestora, cerințele privind compoziția și condițiile de utilizare, în ceea ce privește modalitățile specifice și practice legate de prezentarea, compoziția și dimensiunea indicațiilor referitoare la numerele de cod ale autorităților de control și ale organismelor de control și ale indicației privind locul în care au fost cultivate materiile prime agricole, alocarea numerelor de cod autorităților de control și organismelor de control și indicarea locului în care au fost cultivate materiile prime agricole, în ceea ce privește detaliile și specificațiile referitoare la conținutul, forma și modalitatea de comunicare a notificărilor adresate autorităților competente de către operatori și grupuri de operatori privind activitatea lor și forma de publicare a taxelor care pot fi colectate pentru controale, în ceea ce privește schimbul de informații între grupurile de operatori și autoritățile competente, între autoritățile de control și organismele de control și între statele membre și Comisie, în ceea ce privește recunoașterea sau retragerea recunoașterii autorităților de control și a organismelor de control care au competența de a desfășura controale în țările terțe și instituirea listei respectivelor autorități de control și organisme de control și a normelor pentru garantarea aplicării măsurilor referitoare la cazurile de neconformitate sau de suspiciune de neconformitate care afectează integritatea produselor ecologice importate, în ceea ce privește instituirea unei liste de țări terțe recunoscute în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și modificarea listei respective, precum și instituirea de norme pentru a se asigura aplicarea măsurilor referitoare la cazurile de neconformitate sau de suspiciune de neconformitate care afectează integritatea produselor ecologice importate din țările respective, în ceea ce privește sistemul care trebuie utilizat pentru transmiterea informațiilor necesare pentru implementarea și monitorizarea prezentului regulament, precum și în ceea ce privește instituirea listei autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și modificarea listei respective. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului34.

__________________

__________________

34 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Considerentul 77

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(77) Pentru a se asigura tranziția fără probleme între, pe de o parte, normele privind originea ecologică a materialului vegetal de reproducere și a animalelor pentru reproducție prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și excepția de la normele privind producția adoptate în temeiul articolului 22 din regulamentul menționat și, pe de altă parte, noile norme de producție privind plantele și produsele din plante și privind animalele, prevăzute în prezentul regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește acordarea de excepții atunci când excepțiile sunt considerate necesare, pentru a se asigura accesul la materialul vegetal de reproducere și la animalele vii pentru reproducție care pot fi utilizate în producția ecologică. Având în vedere caracterul lor tranzitoriu, actele respective ar trebui să se aplice pentru o perioadă limitată de timp.

(77) Pentru a se asigura tranziția fără probleme între, pe de o parte, normele privind originea ecologică a materialului vegetal de reproducere și a animalelor pentru reproducție prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și excepția de la normele privind producția adoptate în temeiul articolului 22 din regulamentul menționat și, pe de altă parte, noile norme de producție privind plantele și produsele din plante și privind animalele, prevăzute în prezentul regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește acordarea de excepții atunci când excepțiile sunt considerate necesare, pentru a se asigura accesul la materialul vegetal de reproducere și la animalele vii pentru reproducție care pot fi utilizate în producția ecologică. Totuși, aceste acte au doar un caracter tranzitoriu și, prin urmare, se vor aplica doar pentru o perioadă limitată de timp, necesară pentru a identifica și a completa golurile în disponibilitatea materialului vegetal ecologic de reproducere și a animalelor ecologice crescute în scopuri de reproducere.

Justificare

Scopul este de a stabili o piață veridică pentru producția de semințe ecologice, în cooperare cu producătorii europeni de semințe ecologice. Aceasta necesită un sistem de stimulente și un angajament clar din partea legiuitorului.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Considerentul 77 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(77a) Planul de acțiune al Comisiei privind viitorul producției ecologice în Uniunea Europeană ar trebui utilizat pentru finanțarea cercetării și inovării în vederea creșterii producției și disponibilității de semințe și material vegetal de reproducere de natură ecologică.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Considerentul 77 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(77b) În vederea creșterii producției, disponibilității și utilizării de semințe și material vegetal de reproducere de natură ecologică, ar trebui încurajate acorduri de parteneriat între cultivatorii și amelioratorii de semințe și toate părțile implicate în agricultura ecologică. În plus, ar trebui să i se încredințeze Grupului de experți pentru consultanță tehnică în domeniul producției ecologice (EGTOP) sarcina dezvoltării unui nou sistem pentru utilizarea eficace și sustenabilă a semințelor ecologice, care să ofere stimulente amelioratorilor și cultivatorilor de semințe biologice.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Considerentul 78

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(78) Comisia ar trebui să analizeze situația disponibilității materialului vegetal de reproducere și a animalelor pentru reproducție și să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport în acest sens în 2021.

(78) Pentru a asigura disponibilitatea pe piață în cantități suficiente a materialului vegetal de reproducere, furajelor și animalelor pentru reproducție, și înainte de a prezenta propuneri pentru eliminarea treptată a excepțiilor, Comisia ar trebui să efectueze un studiu bazat pe colectarea de date și pe analizarea situației din statele membre. Pe baza acestui studiu, Comisia ar trebui să prezinte, până la sfârșitul anului 2020, Parlamentului și Consiliului un raport care să cuprindă o parte analitică privitoare la situația dezvoltării agriculturii ecologice și la progresul înregistrat și o parte strategică privind măsurile aplicate sau necesare pentru îmbunătățirea performanței agriculturii ecologice și a cadrului său instituțional.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Considerentul 80

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(80) Revizuirea cadrului legislativ privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice a arătat că nevoile specifice legate de controalele oficiale și de alte activități oficiale desfășurate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (Regulamentul privind controalele oficiale) impun prevederea unor dispoziții care să abordeze mai bine cazurile de neconformitate. În plus, dispozițiile Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind controalele oficiale] referitoare la sarcinile și responsabilitățile autorităților competente, la aprobarea și supravegherea organismelor delegate, la certificarea oficială, la obligațiile de raportare și la asistența administrativă ar trebui adaptate la nevoile specifice ale sectorului producției ecologice. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul privind controalele oficiale] ar trebui modificat în consecință.

eliminat

Justificare

Amendamentul corespunde amendamentului raportorului la articolul 44.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește principiile producției ecologice și stabilește normele privind producția ecologică și utilizarea indicațiilor referitoare la aceasta în etichetare și în publicitate.

Prezentul regulament stabilește principiile producției ecologice și pentru controlul și certificarea acesteia și stabilește normele privind producția ecologică, prelucrarea, distribuirea, controalele și utilizarea indicațiilor referitoare la producția ecologică în etichetare și în publicitate. Acesta reprezintă baza dezvoltării durabile a producției ecologice și a efectelor pozitive asupra mediului și sănătății publice, asigurând, în același timp, funcționarea eficace a pieței interne și concurența loială, ajutând astfel fermierii să obțină un venit echitabil, asigurând încrederea consumatorilor și protejând interesele consumatorilor.

Justificare

Principiile și metodele producției ecologice trebuie să fie aplicate pe tot parcursul procesului de agricultură ecologică/producție ecologică. Prin urmare, este important să se mențină controalele legate de acest proces în prezentul regulament. Nu este suficient să se controleze numai produsul care este prevăzut pentru a fi consumat de oameni sau animale. Prezentul regulament acoperă, de asemenea, certificarea produselor ecologice și a celor în conversie.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezentul regulament se aplică produselor agricole enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („tratatul”) și altor produse enumerate în anexa I la prezentul regulament, în măsura în care există intenția ca respectivele produse agricole și respectivele alte produse să fie produse, pregătite, distribuite, introduse pe piață, importate sau exportate ca ecologice.

1. Prezentul regulament se aplică următoarelor produse de origine agricolă, inclusiv celor provenite din acvacultură și apicultură, atunci când aceste produse sunt sau se intenționează a fi produse, pregătite, distribuite,introduse pe piața Uniunii sau importate sau exportate în/din Uniune ca ecologice:

 

(a) produse agricole vii sau neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale vegetale de reproducere;

 

(b) produse agricole prelucrate pentru a fi utilizate ca alimente;

 

(c) hrană pentru animale;

 

(d) alge și animale de acvacultură;

 

(e) vin;

 

(f) drojdie;

 

(g) ciuperci;

 

(h) plante sălbatice culese și părți ale acestora;

 

și alte produse strâns legate de agricultură, cu privire la care se intenționează producerea, prepararea, etichetarea, distribuirea, introducerea pe piață, importarea sau exportarea.

Produsele obținute din vânatul și din pescuitul animalelor sălbatice nu sunt considerate produse ecologice.

Produsele obținute din vânatul și din pescuitul animalelor sălbatice nu sunt considerate ca fiind produse ecologice.

 

(Înlocuirea expresiei„alge marine” cu cuvântul „alge” se aplică în întregul text. Adoptarea sa impune modificări corespunzătoare în întregul text.)

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică oricărui operator implicat în activități legate de produsele menționate la alineatul (1), în orice etapă a producției, a pregătirii și a distribuției.

2. Prezentul regulament se aplică oricărui operator implicat în activități legate de produsele menționate la alineatul (1), în orice etapă a producției, a pregătirii, a etichetării și a distribuției.

Operațiunile de alimentație colectivă desfășurate de un furnizor de servicii de alimentație colectivă, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului35, nu fac obiectul prezentului regulament.

Operațiunile de alimentație colectivă desfășurate de un furnizor de servicii de alimentație colectivă, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului35, fac obiectul prezentului regulament.

__________________

__________________

35 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).

35 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).

Justificare

Alimentația colectivă a devenit o parte importantă a pieței ecologice, care aprovizionează tot mai des cantinele publice, dar și restaurantele cu produse ecologice. Prin urmare, aceasta ar trebui inclusă în prezentul regulament.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot aplica norme naționale sau, în absența acestora, standarde private privind etichetarea și controlul produselor provenite din operațiuni de alimentație colectivă.

eliminat

Justificare

Unitățile de alimentație colectivă și restaurantele ar trebui incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Cantinele mari pot indica utilizarea produselor ecologice în mâncare, dar nu există obligații în privința cotei de produse ecologice din totalul alimentelor.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere legislației conexe a Uniunii din, printre altele, domeniul siguranței lanțului alimentar, al sănătății și bunăstării animalelor, al sănătății plantelor și al materialului vegetal de reproducere, și în special Regulamentului (UE) nr. XX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului (privind materialul vegetal de reproducere) și Regulamentului (UE) nr. XX/XXXX al Parlamentului European și al Consiliului36 (privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor).

3. Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere altor acte legislative ale Uniunii sau altor dispoziții naționale, în conformitate cu legislația Uniunii privind produsele menționate în prezentul articol, precum dispozițiile care reglementează producția, prepararea, comercializarea, etichetarea și controlul respectivelor produse, inclusiv legislația privind alimentele și hrana animalelor.

__________________

 

36[titlul integral] (JO L,…).

 

37[titlul integral] (JO L,…).

 

Justificare

Actele legislative menționate mai sus nu vor fi fost toate intrate în vigoare în momentul adoptării noii legislații privind produsele ecologice.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Pentru a se ține cont de noile informații privind metodele sau materialele de producție sau de angajamentele internaționale, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să modifice lista de produse din anexa I. Doar produsele care sunt strâns legate de produsele agricole sunt eligibile pentru includerea în lista respectivă.

eliminat

Justificare

Domeniul de aplicare ar trebui să fie același ca și în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 existent. Astfel de modificări ale regulamentului de bază ar trebui să fie posibile doar prin procedura de codecizie.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) „materie primă agricolă” înseamnă un produs agricol care nu a fost supus niciunei operațiuni de conservare sau prelucrare;

(3) „materie primă agricolă” sau „materie primă pentru acvacultură” înseamnă un produs agricol sau de acvacultură care nu a fost supus niciunei operațiuni de prelucrare, pregătire sau conservare;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) „măsuri preventive” înseamnă măsuri care trebuie luate pentru a se asigura calitatea solului, precum și prevenirea și controlul dăunătorilor și buruienilor și pentru prevenirea contaminării cu produse sau substanțe care nu sunt autorizate în temeiul prezentului regulament;

(4) „măsuri preventive și de precauție” înseamnă măsuri care trebuie luate pentru a se asigura calitatea producției ecologice și conservarea biodiversității, precum și pentru prevenirea contaminării și amestecării cu produse sau substanțe care nu sunt autorizate în temeiul prezentului regulament în toate etapele de producție, pregătire și distribuție;

Justificare

Măsurile de precauție ar trebui să meargă dincolo de măsurile preventive și ar trebui, de asemenea, să se aplice în toate etapele de producție ale sistemului de agricultură ecologică.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) „conversie” înseamnă tranziția de la producția neecologică la producția ecologică într-o anumită perioadă de timp;

(5) „conversie” înseamnă tranziția de la producția neecologică la producția ecologică într-o anumită perioadă de timp, pe parcursul căreia se aplică dispozițiile privind producția ecologică;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) „grup de operatori” înseamnă un grup în care fiecare operator este un fermier care are o exploatație de până la 5 hectare de suprafață agricolă utilizată și care, pe lângă faptul că produce alimente sau hrană pentru animale, poate fi implicat în prelucrarea alimentelor sau a hranei pentru animale;

(7) „grup de operatori” înseamnă un grup care îndeplinește toate condițiile următoare:

 

(a) fiecare membru al grupului este fermier sau operator care produce alge sau animale de acvacultură și poate fi implicat, pe lângă producerea de alimente și furaje, în procesarea, prepararea sau comercializarea de alimente sau furaje;

 

(b) activitățile de producție ale membrilor grupului se derulează în proximitate geografică;

 

(c) există un sistem comun de comercializare pentru produsele ecologice obținute de grup;

 

(d) grupul are personalitate juridică și un sistem de control intern; și

 

(e) cifra de afaceri sau producția ecologică standard a fiecărui membru al grupului nu depășește 15 000 EUR pe an sau fiecare membru exploatează o suprafață de maximum 5 hectare sau, în cazul producției sub protecție de sticlă sau al altui tip de producție intensivă sub acoperire de protecție, pe o suprafață de până la 0,5 hectare sau, în cazul pășunilor permanente exclusive, pe o suprafață de până la 15 hectare.

 

Condițiile prevăzute la litera (e) nu se aplică grupurilor de operatori din țări terțe;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) „ameliorare ecologică a plantelor și dezvoltarea de soiuri” înseamnă îmbunătățirea diversității genetice, care se bazează în același timp pe capacitatea de reproducere naturală. Ameliorarea ecologică a plantelor urmărește dezvoltarea de noi soiuri, adecvate în special pentru sistemele de producție ecologică. Aceasta este o abordare holistică ce respectă barierele încrucișării naturale și se bazează pe plante fertile care pot stabili o relație viabilă cu solul viu. Ameliorarea ecologică a plantelor se realizează în condiții ecologice care respectă cerințele prezentului regulament.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b) „material vegetal de reproducere” înseamnă plante, precum și forme de plante în orice stadiu, inclusiv semințe, capabile și destinate să producă plante întregi;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10c) „plantă-mamă” înseamnă o plantă identificată de la care se prelevează material vegetal de reproducere pentru reproducerea de noi plante;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 10 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10d) „generație” înseamnă un grup de plante care constituie o singură linie de descendență a plantelor;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 10 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10e) „ameliorare ecologică a animalelor” înseamnă îmbunătățirea diversității genetice, bazată pe capacitatea de reproducere naturală a animalelor în cauză. Ameliorarea ecologică a animalelor asigură respectarea optimă a cerințelor prevăzute în prezentul regulament, orientându-se spre rezistența la boli, longevitate, valoarea de ameliorare și promovează ameliorarea care urmărește creșterea lentă, dacă este cazul;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) „preparate din plante” înseamnă extracte obținute din anumite plante în scopul consolidării culturilor sau respingerii sau eliminării dăunătorilor și a bolilor.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b) „preparate biodinamice” înseamnă amestecuri utilizate în mod tradițional în agricultura biodinamică și numerotate de la 500 la 508;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) „verandă” înseamnă o structură adițională, în aer liber, a unei clădiri pentru animale, cu acoperiș, neizolată, latura cea mai lungă fiind echipată de obicei cu garduri din sârmă sau din plasă, cu climă exterioară, iluminare naturală și artificială și o podea cu material de litieră;

(16) „verandă” înseamnă o structură adițională, în aer liber, a unei clădiri pentru animale, cu acoperiș, neizolată, latura cea mai lungă fiind echipată de obicei cu garduri din sârmă sau din plasă, cu climă exterioară, iluminare naturală și, în măsura posibilului, artificială și o podea cu material de litieră;

Justificare

Atunci când este asigurată într-un mod adecvat, iluminarea naturală ar trebui să fie suficientă pentru o verandă; iluminarea artificială nu ar trebui să fie o cerință obligatorie.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) „puicuță pentru ouat” înseamnă animale tinere din specia Gallus gallus destinate producției de ouă și care au o vârstă mai mică de 18 săptămâni;

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) „găini pentru ouat” înseamnă animale din specia Gallus gallus destinate producției de ouă pentru consum și care au o vârstă de cel puțin 18 săptămâni;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16c) „pui de carne” înseamnă animale din specia Gallus gallus destinate producției de carne;

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 16 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16d) „suprafață utilizabilă” înseamnă o suprafață astfel cum este definită în Directiva 1999/74/CE a Consiliului1a, adică o suprafață (în interiorul adăpostului păsărilor de curte) având o lățime de cel puțin 30 cm și cu o înclinare a podelei care nu depășește 14 %, precum și un spațiu de trecere de cel puțin 45 cm. Suprafețele de cuibar nu sunt considerate suprafețe utilizabile;

 

__________________

 

1a Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare (JO L 203, 3.8.1999, p. 53).

Justificare

Dispoziție luată din articolul 2 alineatul (2) litera (d) din Directiva 1999/74/CE a Consiliului.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 16 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16f) „indicatori principali” înseamnă indicatori legați de aspectele de mediu directe definite în Regulamentul (CE) nr. 1221/2009;

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) „pregătire” înseamnă operațiunile de conservare sau prelucrare a produselor ecologice, inclusiv sacrificarea și tranșarea, în cazul produselor de origine animală, precum și ambalarea, etichetarea sau modificările în ceea ce privește etichetarea referitoare la producția ecologică;

(20) „pregătire” înseamnă operațiunile de conservare sau prelucrare a produselor ecologice, inclusiv sacrificarea și tranșarea, în cazul produselor de origine animală, precum și ambalarea, etichetarea sau modificările în ceea ce privește etichetarea referitoare la metoda de producție ecologică utilizată;

Justificare

„Pregătire” astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) hrană în conversie pentru animale” înseamnă hrana pentru animale produsă în perioada de conversie, cu excluderea recoltelor din primele 12 luni de la începutul conversiei;

(24) produse în conversie” înseamnă produsele vegetale produse în perioada de conversie, cu excluderea recoltelor din primele 12 luni de la începutul conversiei;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) „circumstanțe catastrofale” înseamnă circumstanțe generate de un „fenomen climatic nefavorabil”, un „incident de mediu”, un „dezastru natural” sau un „eveniment catastrofal”, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) literele (h), (j), (k) și, respectiv, (l) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

(28) „circumstanțe catastrofale” înseamnă circumstanțe generate de un „fenomen climatic nefavorabil”, un „incident de mediu”, un „dezastru natural”, o „boală a animalelor” sau un „eveniment catastrofal”, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) literele (h), (i), (j), (k) și, respectiv, (l) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) „autoritate de control” înseamnă autoritatea de control pentru producția ecologică și pentru etichetarea produselor ecologice astfel cum este definită la articolul 2 punctul 39 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX [regulamentul privind controalele oficiale];

(33) „autoritate de control” înseamnă o organizație publică administrativă a unui stat membru căreia autoritatea competentă i-a delegat, în întregime sau parțial, competența de inspecție și certificare în domeniul etichetării și producției ecologice în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Aceasta include, după caz, autoritatea corespondentă a unei țări terțe sau autoritatea corespondentă ce funcționează într-o țară terță;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) „organism de control” înseamnă un organism delegat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 38 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX [regulamentul privind controalele oficiale], precum și un organism recunoscut de Comisie sau de o țară terță recunoscută de Comisie pentru efectuarea de controale în țările terțe în scopul importului de produse ecologice în Uniune;

(34) „organism de control” înseamnă o terță parte independentă privată sau publică ce desfășoară activități de inspecție și certificare în domeniul producției ecologice în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Aceasta include de asemenea, după caz, organismul corespondent al unei țări terțe sau organismul corespondent ce operează într-o țară terță;

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a) „conformitate” înseamnă respectarea prezentului regulament și a anexelor sale, a actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în conformitate cu prezentul regulament și a altor regulamente la care se face referire în prezentul regulament;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) „organism modificat genetic” înseamnă un organism modificat genetic astfel cum este definit la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului43, care nu este obținut prin tehnicile de modificare genetică enumerate în anexa I.B la directiva menționată, denumit în continuare „OMG”;

(36) „organism modificat genetic” înseamnă un organism modificat genetic astfel cum este definit în Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului43, denumit în continuare „OMG”;

__________________

__________________

43 Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).

43 Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a) „nanomaterial fabricat” înseamnă nanomaterial fabricat astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) litera (t) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011;

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) echivalență” înseamnă îndeplinirea acelorași obiective și principii prin aplicarea unor norme care garantează același nivel de asigurare a conformității; „adjuvant tehnologic” înseamnă adjuvantul tehnologic astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008;

(41) echivalent, în descrierea diferitelor sisteme sau măsuri, înseamnă că acestea îndeplinesc aceleași obiective și principii prin aplicarea unor norme care garantează același nivel de asigurare a conformității;

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) „radiație ionizantă” înseamnă radiația ionizantă astfel cum este definită la articolul 1 din Directiva 96/29/Euratom a Consiliului47.

(43) „radiație ionizantă” înseamnă radiația ionizantă astfel cum este definită la articolul 1 din Directiva 96/29/Euratom47 a Consiliului și reglementată de Directiva 1999/2/CE47a a Parlamentului European și a Consiliului;

__________________

__________________

47 Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante (JO L 159, 29.6.1996, p. 1).

47 Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante (JO L 159, 29.6.1996, p. 1).

 

 

47a Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante (JO L 66, 13.3.1999, p. 16).

Justificare

Ar trebui să se facă referire la Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43a) „operațiunile de alimentație colectivă” înseamnă prepararea și distribuirea de produse ecologice în unități de alimentație colectivă precum restaurante, cantine, spitale și închisori, precum și alte unități din sectorul alimentar la punctele de vânzare sau de livrare către consumatorul final;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 43 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43b) „unitate de producție” înseamnă toate activele utilizate într-un sector de producție, precum spațiile de producție primară, terenurile, parcelele agricole, pășunile, suprafețele în aer liber, clădirile pentru animale, stupii, iazurile, sistemele sau locurile de reținere pentru alge sau animale de acvacultură, unitățile de creștere, concesiunile de țărm sau de platformă continentală, spațiile de stocare pentru culturi, produse de cultură, produsele din alge, produsele animale, materiile prime și orice alt element de bază relevant pentru sectorul de producție ecologică în cauză;

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 43 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43c) „adăpost pentru păsări” înseamnă o structură independentă, acoperită, proiectată astfel încât să protejeze animalele de vremea rea;

Justificare

Termenul de „adăpost pentru păsări” din regulamentul anterior este interpretat diferit de la țară la țară și în diferite limbi străine, uneori ca și cameră de creștere dintr-o clădire mare. Ar trebui să se furnizeze o definiție precisă și armonizată.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 43 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43d) „producție hidroponică” înseamnă metoda de cultură care constă în plasarea rădăcinilor plantelor într-o soluție de elemente minerale nutritive sau într-un mediu inert, cum ar fi perlitul, pietrișul sau vata minerală, la care se adaugă o soluție de elemente nutritive;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 43 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43e) „cultivarea culturilor în sol” înseamnă producerea în soluri vii, precum soluri minerale amestecate și/sau fertilizate cu materiale și produse permise în producția ecologică, în legătură cu subsolul și roca de bază;

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 43 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43f) „exploatație” înseamnă toate unitățile de producție care funcționează cu management unic pentru producerea de produse menționate la articolul 2 alineatul (1);

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 43 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43g) „produs alimentar preambalat” înseamnă un produs alimentar preambalat astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

Justificare

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Capitolul II – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Principiile producției ecologice

Obiectivele și principiile producției ecologice

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Obiective

 

În vederea instituirii unui sistem de gestionare durabilă a producției ecologice, se vor urmări obiectivele generale de mai jos:

 

(a) respectarea sistemelor și ciclurilor naturii și menținerea și ameliorarea sănătății solului, a apei, a plantelor și a animalelor și a echilibrului dintre acestea;

 

(b) stabilirea unei gestionări adecvate a proceselor biologice, pe baza unor sisteme ecologice care utilizează resurse naturale interne sistemului, prin metode care:

 

– mențin fertilitatea pe termen lung a solurilor;

 

– contribuie la un nivel înalt de biodiversitate;

 

– contribuie semnificativ la un mediu netoxic;

 

– utilizează în mod responsabil energia și apa și contribuie la economisirea acestora și conservă resursele naturale precum apa, solul, materia organică și aerul;

 

– respectă standarde înalte de bunăstare a animalelor și, în special, satisface nevoile comportamentale specifice speciilor;

Justificare

Capitolul ar trebui să abordeze nu doar principiile, ci și obiectivele agriculturii, prelucrării și distribuirii ecologice, astfel cum a fost cazul și în Regulamentul 834/2007.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

Producția ecologică este un sistem de gestionare durabilă a agriculturii, bazat pe următoarele principii generale:

Producția ecologică este un sistem de gestionare durabilă bazat pe următoarele principii generale:

(a) respect pentru sistemele și ciclurile naturii și susținerea și îmbunătățirea stării solului, a apei, a aerului și a biodiversității, a sănătății plantelor și animalelor și a echilibrului dintre ele;

(a) contribuție la protejarea mediului, a climei și a sănătății umane;

(b) contribuție la un înalt nivel de biodiversitate;

(b) contribuție la un înalt nivel de biodiversitate;

(c) utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor naturale, precum apa, solul, materia organică și aerul;

(c) utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor naturale, precum apa, solul, materia organică și aerul;

(d) respectarea standardelor înalte de bunăstare a animalelor și, în special, satisfacerea nevoilor comportamentale specifice speciilor de animale;

(d) respectarea standardelor înalte de bunăstare a animalelor și, în special, satisfacerea nevoilor comportamentale specifice speciilor de animale;

 

(da) producerea unei largi varietăți de alimente și alte produse agricole și de acvacultură de înaltă calitate, care sunt benefice pentru mediu, sănătatea umană, sănătatea plantelor sau sănătatea și bunăstarea animalelor;

 

(db) asigurarea calității produselor ecologice la toate nivelurile de producție, prelucrare și distribuție;

 

(dc) favorizarea circuitelor scurte de distribuție și a producțiilor locale în diferitele regiuni ale Uniunii;

(e) proiectarea și gestionarea adecvată a proceselor biologice, pe baza unor sisteme ecologice care utilizează resurse naturale interne sistemului, prin metode care:

(e) proiectarea și gestionarea adecvată a proceselor biologice, pe baza unor sisteme ecologice care utilizează resurse naturale interne sistemului, prin metode care:

(i) utilizează organisme vii și metode de producție mecanice;

(i) utilizează organisme vii și metode de producție mecanice;

(ii) practică producția vegetală și animalieră legată de pământ sau practică acvacultura cu respectarea principiului exploatării durabile a resurselor acvatice vii;

(ii) practică producția vegetală în sol și producția animalieră legată de pământ sau practică acvacultura cu respectarea principiului activităților de pescuit durabile. În plus, astfel de practici se bazează pe următoarele principii:

 

– protejarea și acoperirea solului împotriva eroziunii eoliene și a eroziunii hidrice;

 

– protejarea calității apei;

 

– rotația culturilor, excepție făcând culturile permanente;

 

– utilizarea semințelor și animalelor care au un grad ridicat de diversitate genetică, rezistență împotriva bolilor și longevitate;

(iii) exclud utilizarea OMG-urilor și a produselor obținute din sau prin OMG-uri, cu excepția medicamentelor de uz veterinar;

(iii) exclud utilizarea OMG-urilor și a produselor obținute din sau prin OMG-uri, cu excepția medicamentelor de uz veterinar;

(iv) se bazează pe utilizarea de măsuri preventive, după caz;

(iv) se bazează pe evaluarea riscurilor astfel cum este definită la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și pe utilizarea de măsuri de precauție, după caz;

(f) limitarea utilizării de factori de producție externi. În cazul în care sunt necesari factori de producție externi sau nu există practicile și metodele de gestionare adecvate menționate la litera (e), aceștia se limitează la:

(f) limitarea utilizării de factori de producție externi. În cazul în care sunt necesari factori de producție externi sau nu există practicile și metodele de gestionare adecvate menționate la litera (e), aceștia se limitează la:

(i) factori de producție proveniți din producția ecologică;

(i) factori de producție proveniți din producția ecologică; în cazul materialului vegetal ecologic de reproducere, ar trebui să se acorde prioritate varietăților selectate pentru capacitatea lor de a răspunde unor nevoi speciale și obiectivelor agriculturii ecologice, atunci când sunt disponibile;

(ii) substanțe naturale sau substanțe derivate în mod natural;

(ii) substanțe naturale sau substanțe derivate în mod natural;

(iii) îngrășăminte minerale cu solubilitate scăzută;

(iii) îngrășăminte minerale cu solubilitate scăzută;

(g) adaptarea, după caz și în cadrul instituit de prezentul regulament, a procesului de producție, ținând seama de statutul sanitar, de diferențele regionale privind echilibrul ecologic și condițiile climatice și locale, de etapele de dezvoltare și de practicile specifice de creștere a animalelor.

(g) adaptarea, după caz și în cadrul instituit de prezentul regulament, a procesului de producție, ținând seama de statutul sanitar, de diferențele regionale privind echilibrul ecologic și condițiile climatice și locale, de etapele de dezvoltare și de practicile specifice de creștere a animalelor.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) menținerea sănătății plantelor și animalelor;

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) excluderea din întregul lanț alimentar ecologic a ingineriei genetice, a clonării animalelor, a poliploidiei induse artificial și a radiațiilor ionizante;

(h) excluderea clonării animalelor din întregul lanț alimentar ecologic;

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) excluderea alimentelor care conțin sau sunt alcătuite din nanomateriale fabricate artificial;

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) menținerea sănătății mediului acvatic și a calității ecosistemelor acvatice și terestre înconjurătoare;

(i) menținerea biodiversității ecosistemelor acvatice naturale și asigurarea unei sănătăți permanente a mediului acvatic și a calității ecosistemelor acvatice și terestre înconjurătoare în producția de acvacultură;

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja) respectarea echilibrului ecologic local sau regional în momentul adoptării de decizii privind producția;

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jb) realizarea de produse ecologice de origine animală provenite de la animale care au fost crescute în exploatații ecologice de la naștere sau ecloziune și pe parcursul întregii vieți;

 

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Principii specifice aplicabile prelucrării alimentelor ecologice și a hranei ecologice pentru animale

Principii specifice aplicabile prelucrării alimentelor ecologice

Justificare

Ar trebui să se facă o distincție între alimente și hrana pentru animale și cele două chestiuni ar trebui să fie tratate în articole diferite.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Producția de alimente ecologice prelucrate și de hrană pentru animale ecologică se bazează în special pe următoarele principii specifice:

Producția de alimente ecologice prelucrate se bazează în special pe următoarele principii specifice:

(a) producția de alimente ecologice din ingrediente agricole ecologice;

(a) producerea alimentelor ecologice din ingrediente agricole ecologice, cu excepția cazului în care un ingredient nu este disponibil pe piață sub formă ecologică într-un anumit moment. În astfel de cazuri, în mod excepțional, ingredientele neecologice pot fi autorizate de către autoritatea competentă din statul membru în cauză. O astfel de autorizație este notificată Comisiei și publicată de către Comisie astfel încât această informație să fie accesibilă;

(b) producția de hrană pentru animale ecologică din materii prime ecologice pentru hrana pentru animale;

 

(c) limitarea utilizării aditivilor alimentari, a ingredientelor neecologice cu funcții preponderent tehnologice și organoleptice, precum și a micronutrienților și a adjuvanților tehnologici, astfel încât aceste elemente să fie utilizate în cea mai mică măsură și doar în cazuri de nevoie tehnologică esențială sau în scopuri nutriționale speciale;

(b) restricționarea utilizării aditivilor alimentari, a ingredientelor neecologice cu funcții preponderent tehnologice și organoleptice, precum și a micronutrienților și a adjuvanților tehnologici, astfel încât aceste elemente să fie utilizate în cea mai mică măsură și doar în cazuri de nevoie tehnologică esențială sau în scopuri nutriționale speciale;

(d) limitarea utilizării aditivilor pentru hrana pentru animale și a adjuvanților tehnologici, astfel încât aceștia să fie utilizați în cea mai mică măsură și doar în cazul unor nevoi tehnologice sau zootehnice esențiale sau în scopuri nutriționale speciale;

 

(e) excluderea substanțelor și a metodelor de prelucrare ce ar putea induce în eroare în privința adevăratei naturi a produsului;

(c) excluderea substanțelor și a metodelor de prelucrare ce ar putea induce în eroare în privința adevăratei naturi a produsului;

(f) prelucrarea atentă a alimentelor sau a hranei pentru animale, de preferință prin metode biologice, mecanice și fizice.

(d) prelucrarea atentă a alimentelor, de preferință prin metode biologice, mecanice și fizice.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Principii specifice aplicabile prelucrării hranei ecologice pentru animale

 

Producția hranei ecologice prelucrate pentru animale se bazează în special pe următoarele principii specifice:

 

(a) producția de hrană ecologică pentru animale din materii prime ecologice pentru hrana pentru animale;

 

(b) restricționarea utilizării aditivilor pentru hrana pentru animale și a adjuvanților tehnologici și autorizarea utilizării acestor aditivi și adjuvanți doar în cazul unor nevoi tehnologice sau zootehnice esențiale sau în scopuri nutriționale speciale;

 

(c) excluderea substanțelor și a metodelor de prelucrare ce ar putea induce în eroare în privința adevăratei naturi a produsului în cauză;

 

(d) prelucrarea atentă a hranei pentru animale, de preferință prin metode biologice, mecanice și fizice;

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) întreaga exploatație agricolă sau operațiune de acvacultură este gestionată în conformitate cu cerințele aplicabile producției ecologice;

(a) întreaga exploatație agricolă sau operațiune de acvacultură este gestionată în conformitate cu acest regulament;

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cu excepția cazului în care partea IV punctul 2.2 și partea VI punctul 1.3 din anexa II prevăd dispoziții contrare, doar produsele și substanțele autorizate în temeiul articolului 19 pot fi utilizate în agricultura și acvacultura ecologice, cu condiția ca produsul sau substanța în cauză să fi fost autorizate pentru utilizarea în agricultură și în acvacultură în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii și, dacă este necesar, în statul membru în cauză, în conformitate cu dispozițiile naționale bazate pe dreptul Uniunii;

(b) doar produsele și substanțele autorizate în temeiul punctului 2.2. din partea IV și al punctului 1.3 din partea VI din anexa II, pentru scopurile menționate în articolul 19, pot fi utilizate în agricultura și acvacultura ecologice, cu condiția ca produsul sau substanța în cauză să fi fost autorizate pentru utilizarea în agricultură și în acvacultură în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii și, dacă este necesar, în statul membru în cauză, în conformitate cu dispozițiile naționale bazate pe dreptul Uniunii; utilizarea produselor și substanțelor folosite în alte scopuri decât cele menționate la articolul 19 și autorizate în temeiul punctului 2.2. din partea IV și al punctului 1.3 din partea VI din anexa II este permisă cu condiția ca utilizarea acestora să respecte principiile stabilite la capitolul II;

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) se interzice utilizarea clonării animalelor și creșterea de animale cu poliploidie indusă artificial;

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) se iau măsuri preventive, după caz, în toate etapele producției, pregătirii și distribuției;

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) în scopul îmbunătățirii propriei performanțe de mediu, operatorii ecologici, alții decât microîntreprinderile, fermierii și operatorii care produc alge marine sau animale de acvacultură, instituie un sistem de management de mediu.

(d) operatorii ecologici, alții decât microîntreprinderile, fermierii, apicultorii, distribuitorii și operatorii care produc alge sau animale de acvacultură, își îmbunătățesc propria performanță de mediu în scopul protejării biodiversității și al contribuției la atenuarea schimbării climatice prin mijloace precum sechestrarea carbonului, stabilind obiective de performanță.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru a se asigura aplicarea corectă a normelor de producție generale, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să prevadă criteriile pe care trebuie să le îndeplinească sistemul de management de mediu menționat la alineatul (1) litera (d). Criteriile respective țin cont de particularitățile întreprinderilor mici și mijlocii.

2. Pentru a se asigura aplicarea corectă a normelor de producție generale, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36, pe baza principiilor stabilite la capitolul II, care să prevadă criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cerințele referitoare la măsurile de performanță de mediu luate în cadrul operațiunilor ecologice, menționate la alineatul (1) litera (d). Criteriile respective țin cont de particularitățile întreprinderilor mici și mijlocii.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Derogări de la normele de producție generale

 

1. Prin derogare de la articolul 7 alineatul (1) litera (a), o exploatație poate fi separată în unități de producție clar distincte, care fie respectă prezentul regulament, fie sunt dedicate producției neecologice, în următoarele condiții:

 

(a) s-au adoptat măsuri adecvate pentru a se asigura separarea permanentă a produselor obținute din fiecare unitate în cauză;

 

(b) în ceea ce privește efectivul de animale, să fie implicate specii diferite, iar furajele și adăposturile să fie separate în mod clar;

 

(c) în ceea ce privește plantele, terenul cultivat este separat în mod clar, sunt produse culturi și soiuri diferite, ușor de diferențiat, iar recoltele sunt depozitate și procesate separat;

 

(d) în ceea ce privește acvacultura, locurile de producție, hrana și speciile sunt separate în mod clar;

 

(e) în ceea ce privește culturile perene care au fost cultivate pentru o perioadă de cel puțin trei ani, soiurile care nu se disting ușor sunt acceptate dacă sunt produse în baza unui plan de conversie de maximum cinci ani și sunt supuse unor proceduri de control specifice.

 

În cazul centrelor de cercetare și de învățământ, pepinierelor, multiplicatoarelor de semințe, a incubatoarelor în cadrul acvaculturii și a producției de alge, precum și a exploatațiilor de ameliorare, nu se aplică cerințele privind speciile și varietățile diferite menționate la alineatul (1) literele (a) și (e).

 

2. O exploatație agricolă sau operațiune de acvacultură care include unități ecologice și neecologice poate stabili un plan de conversie pentru partea neecologică a producției, care să fie pus în aplicare într-o anumită perioadă de timp, permițând exploatației să se adapteze conform cerințelor acestui regulament.

 

3. Derogarea prevăzută la alineatul (1) nu se aplică unităților care produc produse care nu intră în domeniul de aplicare al acestui regulament sau produse pentru care nu s-au formulat încă cerințe detaliate.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fermierii și operatorii care produc alge marine sau animale de acvacultură trebuie să respecte o perioadă de conversie. Pe parcursul întregii perioade de conversie, aceștia aplică normele privind producția ecologică prevăzute de prezentul regulament și, în special, normele specifice privind conversia prevăzute în anexa II.

1. Fermierii, apicultorii și operatorii care produc alge sau animale de acvacultură trebuie să respecte o perioadă de conversie. Pe parcursul întregii perioade de conversie, aceștia aplică toate normele privind producția ecologică prevăzute de prezentul regulament și, în special, normele specifice privind conversia prevăzute în anexa II.

Justificare

Dispoziție luată din articolul 17b din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Perioada de conversie începe cel mai devreme atunci când fermierul sau operatorul care produce alge marine sau animale de acvacultură și-a notificat activitatea autorităților competente în conformitate cu prezentul regulament.

2. Perioada de conversie începe cel mai devreme atunci când fermierul sau operatorul care produce alge sau animale de acvacultură și-a supus exploatația sistemului de control și certificare și și-a notificat activitatea autorităților competente în conformitate cu prezentul regulament.

 

Autoritatea competentă poate decide să recunoască retroactiv ca făcând parte din perioada de conversie oricare dintre perioadele anterioare în care:

 

(a) parcelele de teren au făcut obiectul unor măsuri specificate într-un program pus în aplicare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1305/2013 sau în orice alt program oficial, cu condiția ca aceste măsuri să garanteze faptul că pe parcelele în cauză nu au fost utilizate produse neautorizate pentru producția ecologică; ori

 

(b) operatorul poate furniza dovezi din care reiese că, pentru o perioadă de cel puțin trei ani, parcelele au fost fie zone naturale, fie zone agricole care nu au fost tratate cu produse sau substanțe care nu sunt autorizate în producția ecologică.

 

Perioada de conversie poate fi redusă la un an pentru pășuni și suprafețele în aer liber utilizate de specii neerbivore. Această perioadă se poate reduce la șase luni în cazul în care terenul în cauză nu a fost supus în ultimul an niciunui tratament cu produse neautorizate pentru producția ecologică.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Nicio perioadă anterioară nu poate fi recunoscută retroactiv ca făcând parte din perioada de conversie.

eliminat

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Produsele obținute în timpul perioadei de conversie nu se comercializează ca produse ecologice.

4. Animalele și produsele de origine animală obținute în timpul perioadei de conversie nu se comercializează ca produse ecologice. Produsele vegetale recoltate la 12 luni de la începerea perioadei de conversie pot fi marcate ca produse în conversie, cu condiția ca aceste produse să conțină un singur ingredient vegetal de origine agricolă.

Justificare

În conformitate cu articolul 17 litera (f) și articolul 26 privind cerințele specifice de etichetare din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, precum și cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Prin derogare de la articolul 7 alineatul (1) litera (a), în perioada de conversie, exploatația agricolă poate fi împărțită în unități clar separate care nu sunt toate gestionate conform metodelor de producție ecologică. În ceea ce privește efectivul de animale, în timpul perioadei de conversie în producția ecologică sunt implicate specii diferite. În privința acvaculturii, pot fi implicate aceleași specii, cu condiția să existe o separare adecvată între locurile de producție. În ceea ce privește plantele, în timpul perioadei de conversie în producția ecologică sunt implicate soiuri diferite care pot fi deosebite cu ușurință.

eliminat

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția ecologică și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să completeze normele prevăzute de prezentul articol sau să completeze și să modifice normele prevăzute în anexa II în ceea ce privește conversia.

6. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția ecologică și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să completeze normele prevăzute de prezentul articol sau să completeze normele prevăzute în anexa II în ceea ce privește conversia.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În sensul alineatului (1), în ceea ce privește OMG-urile sau produsele obținute din sau prin OMG-uri folosite pentru alimente și hrană pentru animale, operatorii se pot baza pe etichetele unui produs sau pe orice alt document de însoțire, aplicat sau furnizat în temeiul Directivei 2001/18/CE, al Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului48 sau al Regulamentului (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului49.

2. În sensul interdicției prevăzute la alineatul (1), în ceea ce privește OMG-urile sau produsele obținute din sau prin OMG-uri folosite pentru alimente și hrană pentru animale, operatorii se bazează pe etichetele unui produs sau pe orice alt document de însoțire, aplicat sau furnizat în temeiul Directivei 2001/18/CE, al Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului48 sau al Regulamentului (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului49.

__________________

__________________

48 Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, p. 1).

48 Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, p. 1).

49 Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).

49 Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În sensul interdicției prevăzute la alineatul (1), în ceea ce privește produsele care nu constituie alimente sau hrană pentru animale sau cele obținute din sau prin OMG-uri, operatorii care utilizează astfel de produse neecologice achiziționate de la terți solicită vânzătorului să confirme că produsele furnizate nu au fost obținute din sau prin OMG-uri.

Justificare

Utilizarea OMG-urilor este interzisă în producția ecologică, prin urmare, operatorii ar trebui să poată demonstra că nu au utilizat produse neecologice care au fost obținute din sau prin OMG-uri.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Operatorii care produc plante sau produse vegetale se conformează în special normelor de producție specifice prevăzute în partea I a anexei II.

1. Operatorii care produc plante sau produse vegetale se conformează în special normelor de producție prevăzute în partea I a anexei II și normelor de aplicare specifice prevăzute în conformitate cu alineatul (4) al prezentului articol.

Justificare

Acest amendament are legătură cu amendamentele la alineatul (4),prezentate de aceiași autori.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Fiecare stat membru garantează instituirea unei baze de date electronice pentru enumerarea soiurilor și a materialului eterogen, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XX/XXX (legea PRM), pentru care este disponibil pe teritoriul său material vegetal de reproducere obținut prin metoda de producție ecologică.

2. Fiecare stat membru garantează instituirea unei baze de date electronice pentru enumerarea indicativă a soiurilor disponibile pe piața națională, inclusiv a cartofilor de sămânță, și a materialului eterogen, precum populațiile sau soiurile cu polenizare liberă, însemnând că acestea nu au fost obținute prin polenizare controlată a unor linii încrucișate, pentru care s-au obținut semințe prin metoda de producție ecologică. Soiurile ameliorate ecologic sau materialul eterogen selecționate pentru abilitatea de a răspunde unor scopuri și obiective specifice ale agriculturii ecologice sunt identificate în mod clar în această listă.

 

Bazele de date sunt gestionate de fiecare stat membru și sunt publicate de Comisie. Pentru a asigura din timp o imagine de ansamblu cu privire la disponibilitatea materialului vegetal de reproducere adecvat producției ecologice la nivelul Uniunii, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36, care să stabilească:

 

– cerințele tehnice minime pentru constituirea bazelor de date menționate în acest alineat,

 

– conținutul informațiilor ce urmează a fi transmise Comisiei de către statele membre, precum și detaliile tehnice și frecvența acestei proceduri.

 

Pentru materialul eterogen pus la dispoziție pentru utilizare în agricultură ecologică,

 

(a) Directiva 66/401/CEE1a a Consiliului,

 

(b) Directiva 66/402/CEE1b a Consiliului,

 

(c) Directiva 68/193/CEE1c a Consiliului,

 

(d) Directiva 98/56/CE1d a Consiliului,

 

(e) Directiva 1999/105/CE1e a Consiliului,

 

(d) Directiva 2002/53/CE1f a Consiliului,

 

(e) Directiva 2002/54/CE1g a Consiliului,

 

(f) Directiva 2002/55/CE1h a Consiliului,

 

(g) Directiva 2002/56/CE1i a Consiliului,

 

(h) Directiva 2002/57/CE1j a Consiliului,

 

(i) Directiva 2008/72/CE1k a Consiliului și

 

(j) Directiva 2008/90/CE1l a Consiliului

 

nu se aplică.

 

________________

 

1a Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere (JO 125, 11.7.1966, p. 2298).

 

1b Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (JO 125, 11.7.1966, p. 2309).

 

1c Directiva 68/193/CEE a Consiliului din 9 aprilie 1968 privind comercializarea materialului pentru înmulțirea vegetativă a viței de vie ( JO L 93, 17.4.1968, p. 15).

 

1d Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole (JO L 193, 20.7.2002, p. 1).

 

1e Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă (JO L 193, 20.7.2002, p. 12).

 

1f Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (JO L 193, 20.7.2002, p. 33).

 

1g Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămânță (JO L 193, 20.7.2002, p. 60).

 

1h Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (JO L 193, 20.7.2002, p. 74).

 

1i Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume, altul decât semințele (JO L 205, 1.8.2008, p. 28).

 

1j Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe (JO L 267, 8.10.2008, p. 10).

 

1k Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume, altul decât semințele (JO L 205, 1.8.2008, p. 28).

 

1l Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe (JO L 267, 8.10.2008, p. 10).

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția vegetală ecologică și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să modifice sau să completeze normele specifice referitoare la producția vegetală în ceea ce privește:

3. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția vegetală ecologică și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să completeze normele specifice referitoare la producția vegetală în ceea ce privește:

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) practicile de cultivare;

eliminat

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) gestionarea și fertilizarea solului;

(b) gestionarea și fertilizarea solului, astfel cum sunt stabilite la punctele 1.5.4. și 1.5.5 din partea I a anexei II;

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sănătatea plantelor și gestionarea dăunătorilor și a buruienilor;

(c) sănătatea plantelor și gestionarea dăunătorilor, a buruienilor și a bolilor, astfel cum sunt stabilite la punctul 1.6 din partea I a anexei II;

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) originea materialului vegetativ de reproducere;

eliminat

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) culegerea de plante spontane.

(f) culegerea de plante spontane, astfel cum sunt stabilite la punctul 2.2 din partea I a anexei II.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește detaliile tehnice privind instituirea bazei de date menționate la alineatul (2). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (2).

4. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește:

 

(a) cerințele pentru plante, produse vegetale sau sisteme de producție vegetală specifice;

 

(b) detaliile tehnice privind instituirea bazei de date menționate la alineatul (2);

 

(c) condițiile pentru punerea în aplicare a punctului 1.4.2 din partea I a anexei II.

 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (2).

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Operatorii care cresc animale se conformează în special normelor de producție specifice prevăzute în partea II a anexei II.

1. Operatorii care cresc animale se conformează în special normelor de producție prevăzute în partea II a anexei II.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Până la 1 iulie 2017, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind noi norme specifice speciilor care să fie încorporate în prezentul regulament. Respectivele norme trebuie concepute astfel încât să corespundă tuturor nevoilor fiziologice și comportamentale ale speciilor în cauză.

 

Utilizarea cuștilor nu este permisă în cazul niciunei specii de vertebrate, excepție făcând peștii.

Justificare

Aceasta este o normă tranzitorie pentru speciile noi.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția animalieră ecologică și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să modifice sau să completeze normele specifice referitoare la producția animalieră în ceea ce privește:

2. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția animalieră ecologică și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să completeze normele specifice referitoare la producția animalieră în ceea ce privește:

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) originea animalelor;

eliminat

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) adăpostirea animalelor, inclusiv suprafețele minime în interior și în exterior și numărul maxim de animale per hectar;

eliminat

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) practicile de creștere a animalelor

eliminat

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) ameliorarea;

eliminat

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) hrana pentru animale și hrănirea;

(e) alimentația, astfel cum se prevede la punctele 2.1.2., 2.2.2., 2.3.2., 2.4.3. și 2.5.3. din partea II a anexei II;

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) prevenirea bolilor și tratamentul veterinar.

(f) prevenirea bolilor și tratamentul veterinar, astfel cum se prevede la punctul 2.5.4. din partea II a anexei II.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Actele delegate vizează următoarele specii:

 

(a) bovine, ovine și caprine;

 

(b) cabaline;

 

(c) porcine;

 

(d) păsări de curte;

 

(e) albine.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Norme aplicabile algelor marine și animalelor de acvacultură

Norme de producție privind algele și animalele de acvacultură

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Operatorii care produc alge marine și animale de acvacultură se conformează în special normelor de producție specifice prevăzute în partea III a anexei II.

1. Operatorii care produc alge și animale de acvacultură se conformează în special normelor de producție prevăzute în partea III a anexei II și normelor specifice prevăzute în conformitate cu alineatul (3a) al prezentului articol.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția de alge marine ecologice și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să modifice sau să completeze normele specifice referitoare la producția de alge marine în ceea ce privește:

2. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția de alge ecologice și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să completeze normele specifice referitoare la producția de alge în ceea ce privește:

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) caracterul adecvat al mediului acvatic și planul de gestionare durabilă;

eliminat

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) cultivarea algelor marine;

(c) cultivarea algelor, inclusiv pentru diferite specii de alge;

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția de animale de acvacultură ecologice și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să modifice sau să completeze normele de producție specifice referitoare la animalele de acvacultură în ceea ce privește:

3. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția de animale de acvacultură ecologice și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să completeze normele de producție specifice referitoare la animalele de acvacultură, inclusiv pentru specii de acvacultură specifice, în ceea ce privește:

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) caracterul adecvat al mediului acvatic și planul de gestionare durabilă;

eliminat

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) originea animalelor de acvacultură;

(b) originea animalelor de acvacultură pentru fiecare specie în parte, astfel cum sunt stabilite la punctul 4.1.2. din partea III a anexei II;

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) creșterea animalelor de acvacultură, inclusiv sistemele de reținere acvatică, sistemele de producție, densitatea maximă a efectivelor și, după caz, densitatea minimă a efectivelor;

(c) condițiile de adăpostire și practicile de creștere, astfel cum sunt stabilite la punctele 4.1.5. și 4.2.2. din partea III a anexei II;

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) ameliorarea;

eliminat

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) gestionarea animalelor de acvacultură;

(e) gestionarea moluștelor, astfel cum se prevede la punctul 4.2.4. din partea III a anexei II;

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) hrana pentru animale și hrănirea;

(f) hrana pentru animale și hrănirea, astfel cum sunt stabilite la punctele 4.1.3.3. și 4.1.3.4. din partea III a anexei II;

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) prevenirea bolilor și tratamentul veterinar.

(g) prevenirea bolilor și tratamentele veterinare, astfel cum sunt stabilite la punctul 4.1.4. din partea III a anexei II.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește norme specifice privind condițiile pentru realizare bazei de date prevăzută la punctul 4.1.2.1 din partea III a anexei II.

 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (2).

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Norme de producție privind alimentele prelucrate și hrana prelucrată pentru animale

Norme de producție privind hrana prelucrată pentru animale

Justificare

Normele de producție pentru alimente și hrana pentru animale sunt diferite deoarece au la bază regulamente orizontale diferite. Prin urmare, acestea ar trebui tratate separat. Prin aceasta se explică și eliminarea textelor în următoarele amendamente la articolul 13.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Operatorii care produc alimente prelucrate și hrană pentru animale prelucrată se conformează în special normelor de producție specifice prevăzute în partea IV a anexei II.

1. Operatorii care produc hrană prelucrată pentru animale se conformează normelor de producție prevăzute în partea IV a anexei II.

Justificare

Operatorii ar trebui să respecte, de asemenea, normele de producție generale prevăzute în partea IV a anexei II.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția de alimente prelucrate ecologice și hrană pentru animale prelucrată ecologică și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să modifice sau să completeze normele de producție specifice referitoare la alimentele prelucrate și la hrana pentru animale prelucrată în ceea ce privește:

2. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția de hrană ecologică prelucrată pentru animale și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să completeze normele de producție specifice referitoare la hrana prelucrată pentru animale în ceea ce privește:

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) procedurile care trebuie urmate;

eliminat

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) măsurile preventive care trebuie luate;

(b) măsurile preventive și de precauție care trebuie luate;

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) compoziția și condițiile de utilizare a alimentelor prelucrate și a hranei pentru animale prelucrate, inclusiv produsele și substanțele a căror utilizare în alimentele prelucrate și în hrana pentru animale prelucrată este permisă;

eliminat

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) măsuri de curățenie;

eliminat

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) introducerea pe piață a produselor prelucrate, inclusiv etichetarea și identificarea acestora;

eliminat

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) separarea produselor ecologice, a ingredientelor agricole ecologice și a materiilor prime ecologice pentru hrana pentru animale de produsele neecologice, ingredientele agricole neecologice și materiile prime neecologice pentru hrana pentru animale;

eliminat

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) lista ingredientelor agricole neecologice care pot fi utilizate, în mod excepțional, pentru producția de produse prelucrate ecologice;

eliminat

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) calcularea procentajului ingredientelor agricole menționat la articolul 21 alineatul (3) litera (a) punctul (ii) și la articolul 21 alineatul (3) litera (b);

eliminat

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) tehnicile utilizate pentru prelucrarea alimentelor sau a hranei pentru animale.

(i) tehnicile utilizate pentru prelucrarea hranei pentru animale.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Norme de producție privind alimentele prelucrate

 

 

1. Operatorii care produc alimente prelucrate se conformează normelor de producție prevăzute în partea IV a anexei II.

 

2. Pe lângă normele de producție generale stabilite la articolul 7, operatorilor care produc alimente prelucrate li se aplică următoarele norme:

 

(a) producția de alimente ecologice prelucrate este separată în timp și spațiu de producția de alimente neecologice;

 

(b) se aplică următoarele condiții compoziției alimentelor ecologice prelucrate:

 

(i) produsul este fabricat în principal din ingrediente de origine agricolă; pentru a stabili dacă un produs este realizat în principal din ingrediente de origine agricolă, nu se iau în considerare apa și sarea de bucătărie;

 

(ii) pot fi utilizați numai aditivii, adjuvanții tehnologici, aromele, apa, sarea, preparatele din microorganisme și enzime, mineralele, oligoelementele, vitaminele, precum și aminoacizii și alți micronutrienți, numai dacă utilizarea lor în producția ecologică a fost autorizată în conformitate cu articolul 19;

 

(iii) ingredientele agricole neecologice pot fi folosite numai dacă utilizarea lor a fost autorizată de un stat membru;

 

(iv) un ingredient ecologic nu trebuie să fie prezent împreună cu același ingredient în formă neecologică sau cu un ingredient provenit din producția de conversie;

 

(v) alimentele produse din recolte în conversie conțin doar un ingredient vegetal de origine agricolă.

 

3. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția de alimente ecologice prelucrate și adaptarea la evoluțiile tehnice, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să completeze normele de producție specifice referitoare la alimentele prelucrate în ceea ce privește:

 

(a) măsurile preventive și de precauție care trebuie luate;

 

(b) compoziția și condițiile de utilizare ale produselor și substanțelor a căror utilizare în alimentele prelucrate este permisă, astfel cum se prevede la punctul 2.2.2 din partea IV a anexei II;

 

(c) procedura de autorizare a ingredientelor agricole neecologice care pot fi utilizate, în mod excepțional, pentru producția de produse prelucrate ecologice;

 

(d) normele pentru calcularea procentajului ingredientelor agricole menționat la articolul 21 alineatul (3) litera (a) punctul (i) și la articolul 21 alineatul (3) litera (b), astfel cum se prevede la punctul 2.2.3 din partea IV a anexei II;

 

(e) tehnicile utilizate pentru prelucrarea alimentelor.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția de vin ecologic, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să modifice sau să completeze normele specifice referitoare la producția de vin în ceea ce privește practicile și restricțiile enologice.

2. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția de vin ecologic, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să completeze normele specifice referitoare la producția de vin în ceea ce privește practicile și restricțiile enologice, astfel cum se prevede la punctele 3.2., 3.3., 3.4. și 3.5. din partea V a anexei II.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția de drojdie ecologică, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să modifice sau să completeze normele specifice referitoare la producția de drojdie în ceea ce privește prelucrarea și substraturile utilizate.

2. Pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția de drojdie ecologică, precum și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să completeze normele specifice referitoare la producția de drojdie, astfel cum sunt stabilite la punctul 1.3 din partea VI a anexei II.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a se ține cont de eventuala necesitate viitoare de a avea norme de producție specifice pentru alte produse decât cele menționate la articolele 10-15 și pentru a se asigura calitatea, trasabilitatea și conformitatea cu prezentul regulament în ceea ce privește producția ecologică a respectivelor alte produse suplimentare și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să modifice sau să completeze anexa II în ceea ce privește normele de producție specifice pentru produsele respective.

În cazul în care în prezentul regulament nu se stabilesc norme de producție detaliate pentru anumite specii de animale, anumite plante acvatice și anumite microalge, până la includerea unor norme de producție detaliate în prezentul regulament se aplică normele naționale sau, dacă nu există astfel de norme, standardele private recunoscute de statele membre. Astfel de norme naționale sau standarde private sunt notificate Comisiei. Normele stabilite la capitolul IV în ceea ce privește etichetarea și la capitolul V în ceea ce privește controalele și certificarea se aplică în mod corespunzător.

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a se permite producției ecologice să continue sau să reînceapă în eventualitatea unor circumstanțe catastrofale și cu respectarea principiilor prevăzute în capitolul II, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 prin care să prevadă criterii pentru calificarea drept catastrofale a unor astfel de situații și să stabilească norme specifice privind modul în care trebuie gestionate situațiile respective, privind monitorizarea și privind cerințele în materie de raportare.

1. Pentru a se permite producției ecologice să continue sau să reînceapă în eventualitatea unor circumstanțe datorate unui eveniment climatic nefavorabil, unei pandemii animale, unei boli a plantelor sau unei infestări a plantelor cu dăunători, unui incident de mediu sau unei catastrofe naturale, autoritățile competente pot acorda autorizații separate pentru excepții în următoarele condiții:

 

(a) derogările de la normele de producție stabilite la prezentul capitol fac obiectul principiilor stabilite la capitolul II;

 

(b) derogările menționate la litera (a) sunt limitate la minimum și, după caz, în timp și nu pot fi acordate decât în următoarele situații:

 

(i) în cazul în care sunt necesare pentru a asigura faptul că producția ecologică poate fi demarată sau menținută în exploatații condiționate din punct de vedere climatic, geografic sau structural;

 

(ii) în cazul în care sunt necesare pentru a se asigura accesul la hrana pentru animale, la semințe sau la materialul vegetal de reproducere, la animale vii sau la alți factori de producție agricolă, în cazul în care acești factori nu sunt disponibili pe piață sub formă ecologică;

 

(iii) în cazul în care sunt necesare pentru a se asigura accesul la ingrediente de origine agricolă, în cazul în care aceste ingrediente nu sunt disponibile pe piață sub formă ecologică;

 

(iv) în cazul în care sunt necesare pentru a rezolva probleme specifice legate de gestionarea animalelor crescute în mod ecologic;

 

(e) în cazul în care sunt necesare măsuri temporare pentru a permite producției ecologice să continue sau să reînceapă în cazul unor circumstanțe catastrofale.

 

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 prin care să se stabilească criteriile folosite pentru a decide care situații pot fi calificate ca necesitând norme de producție excepționale și norme pentru abordarea unor astfel de situații, precum și norme privind cerințele de monitorizare și de raportare, ținând seama de cunoștințele de specialitate disponibile în sectorul ecologic.

 

 

3. Autoritățile competente ale statelor membre sunt responsabile pentru autorizarea acestor excepții de la caz la caz.

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru a se asigura integritatea producției ecologice și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să modifice sau să completeze normele prevăzute în anexa III.

2. Pentru a se asigura integritatea producției ecologice și adaptarea la evoluțiile tehnice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să completeze normele prevăzute la punctele 2, 3, 4 și 6 din anexa III.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) ca produse de protecție a plantelor;

(a) ca produse de protecție a plantelor în întreaga Uniune Europeană sau în una sau mai multe din zonele definite în anexa I la Regulamentul nr. 1107/2009;

Justificare

Conform dispozițiilor orizontale cu privire la autorizarea produselor de protecție a plantelor din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, și prezentul regulament ar trebui să permită o împărțire pe zone în Europa de Sud, Centrală și de Nord, pentru a putea lua în considerare diferențele majore de natură economică și climatică din UE. Pentru a se evita abuzurile, o autorizație zonală ar trebui să implice obligatoriu o durabilitate îmbunătățită.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) ca substanțe utilizate pentru sănătatea animalelor, altele decât cele menționate la literele (d) și (e);

Justificare

Această afirmație generică oferă posibilitatea creării unor noi liste de substanțe în cazul în care acest lucru este necesar, de exemplu pentru substanțe folosite ca medicamente veterinare.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) ca medicamente și produse neterapeutice care contribuie la asigurarea sănătății și a bunăstării animalelor;

Justificare

De exemplu, ca alternativă la castrarea chirurgicală a purceilor, ar trebui să fie posibilă prevenirea imunologică a mirosului de vier.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În special, Comisia poate autoriza anumite produse și substanțe pentru utilizarea în producția de alimente prelucrate ecologice și le poate include în liste restricționate, pentru următoarele scopuri:

În special, Comisia autorizează anumite produse și substanțe pentru utilizarea în producția de alimente prelucrate ecologice și le include în liste restricționate, pentru următoarele scopuri:

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) ca aditivi alimentari, enzime alimentare și adjuvanți tehnologici;

(a) ca aditivi alimentari, enzime alimentare, adjuvanți tehnologici, arome, preparate din microorganisme, minerale, oligoelemente, vitamine, aminoacizi și micronutrienți;

Justificare

Acest amendament are scopul de a clarifica ce substanțe pot fi utilizate ca aditivi alimentari.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) ca produse și substanțe pentru practici enologice;

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) ca produse de curățare și dezinfectare a spațiilor de prelucrare și depozitare;

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia) o autorizare zonală a produselor este posibilă numai în cazul în care se poate obține un efect ecologic pozitiv prin reducerea utilizării altor produse și substanțe și dacă, în caz contrar, se anticipează în zona respectivă o deteriorare inacceptabilă a culturilor produse de obicei în mod ecologic.

Justificare

Conform dispozițiilor orizontale cu privire la autorizarea produselor de protecție a plantelor din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, și prezentul regulament ar trebui să permită o împărțire pe zone în Europa de Sud, Centrală și de Nord, pentru a putea lua în considerare diferențele majore de natură economică și climatică din Uniunea Europeană. Pentru a se evita abuzurile, o autorizație zonală ar trebui să implice obligatoriu o durabilitate îmbunătățită.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) în cazul produselor menționate la alineatul (1) primul paragraf literele (c) și (d), se aplică următoarele:

(e) în cazul produselor menționate la alineatul (1) primul paragraf literele (c), (d) și (da), se aplică următoarele:

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) nu sunt disponibile alternative autorizate în conformitate cu prezentul articol;

(a) nu sunt disponibile substanțe alternative autorizate în conformitate cu prezentul articol sau tehnologii conforme cu prezentul regulament;

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autorizarea utilizării unor produse sau substanțe obținute prin sinteză chimică este limitată strict la cazurile în care utilizarea factorilor de producție externi menționați la articolul 4 litera (f) ar contribui la impacturi inacceptabile asupra mediului.

Autorizarea produselor și a substanțelor care nu sunt incluse la articolul 4 litera (f) este limitată strict la cazurile în care utilizarea factorilor de producție externi menționați la articolul 4 litera (f) ar contribui la impacturi inacceptabile asupra mediului, a sănătății animalelor sau oamenilor sau asupra calității produselor.

Justificare

Autorizarea nu este strict limitată doar la substanțe obținute prin sinteză chimică, ci și la alte substanțe care nu sunt incluse la articolul 4 litera (f).

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cererile de modificare sau retragere se publică de statele membre.

Dosarul privind modificarea sau retragerea se publică de statele membre și de Comisie.

Justificare

Solicitările de modificare a listelor de substanțe ar trebui să fie mai transparente decât în trecut.

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Comisia revizuiește listele menționate la alineatul (1) din patru în patru ani.

Justificare

Până în momentul de față, puține liste sunt actualizate regulat, ceea ce înseamnă că operatorii nu sunt informați în mod corespunzător.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care autorizează sau retrage autorizarea unor produse și substanțe care pot fi utilizate în producția ecologică în general și a unor produse și substanțe care pot fi utilizate în producția de alimente prelucrate ecologice în special și stabilește procedurile care trebuie urmate pentru autorizare și listele cu produsele și substanțele respective, precum și, după caz, descrierea acestora, cerințele referitoare la compoziția lor și condițiile de utilizare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (2).

5. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 prin care autorizează sau retrage autorizarea unor produse și substanțe care pot fi utilizate în producția ecologică în general și a unor produse și substanțe care pot fi utilizate în producția de alimente prelucrate ecologice în special și stabilește procedurile care trebuie urmate pentru autorizare și listele cu produsele și substanțele respective, precum și, după caz, descrierea acestora, cerințele referitoare la compoziția lor și condițiile de utilizare.

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 20

eliminat

Prezența unor produse sau substanțe neautorizate

 

1. Nu se comercializează ca ecologice produsele în cazul cărora se depistează o prezență peste nivelurile stabilite având în vedere în special Directiva 2006/125/CE a unor produse sau substanțe care nu au fost autorizate în conformitate cu articolul 19.

 

2. Pentru a se asigura eficacitatea, eficiența și transparența producției ecologice și a sistemului de etichetare ecologică, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 în ceea ce privește criteriile și condițiile specifice de aplicare a nivelurilor menționate la alineatul (1) și în ceea ce privește stabilirea acelor niveluri și adaptarea lor în funcție de evoluțiile tehnice.

 

3. Prin derogare de la articolul 211 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și cu condiția unei autorizări adoptate de Comisie fără aplicarea procedurii menționate la articolul 37 alineatul (2) sau (3) din prezentul regulament, statele membre pot acorda plăți naționale pentru compensarea pierderilor suferite de fermieri din cauza contaminării produselor lor agricole cu produse sau substanțe neautorizate, care nu le permite să-și comercializeze produsele respective ca ecologice, cu condiția ca fermierii să fi luat toate măsurile adecvate pentru a preveni riscul unei astfel de contaminări. De asemenea, statele membre pot utiliza instrumentele politicii agricole comune pentru a acoperi total sau parțial pierderile de acest gen.

 

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 20a

 

Măsuri de precauție ce trebuie luate pentru prevenirea nerespectării prezentului regulament

 

1. Pentru a asigura respectarea prezentului regulament, operatorii iau toate măsurile de precauție necesare pentru a evita existența unor procese, produse sau substanțe neautorizate în producția ecologică.

 

2. În special în cazul în care un operator suspectează că un proces, un produs sau o substanță furnizată, produsă sau preparată pentru a fi utilizată în agricultura ecologică nu respectă prezentul regulament, operatorul respectiv:

 

(a) izolează și identifică produsul;

 

(b) instituie un sistem de verificare și evaluare adecvat tipului și dimensiunii operațiunii, respectând procedurile bazate pe identificarea sistematică a etapelor esențiale de procedură;

 

(c) în cazul în care ajunge, după realizarea evaluării prevăzute la litera (b), la concluzia că suspiciunea de neconformitate este fondată, operatorul retrage produsul de pe piață și întrerupe prelucrarea acestuia. Operatorul informează imediat autoritățile competente sau organismul de control cu privire la constatările sale.

 

3. Autoritățile competente și organismele și autoritățile de control iau următoarele măsuri:

 

(a) în cazul în care o autoritate de control sau un organism de control:

 

– identifică prezența unui proces, unui produs sau a unei substanțe neautorizate în producția ecologică sau

 

– primește din partea unui operator informații fiabile privind faptul că s-a ajuns la concluzia că o suspiciune este fondată în conformitate cu alineatul (2) litera (c) sau

 

 

– este informat că un operator intenționează să introducă pe piață un produs care nu respectă normele de producție ecologică, dar care conține o indicație referitoare la metoda de producție ecologică,

 

autoritatea de control sau organismul de control interzice introducerea pe piață a produsului cu o indicație care face referire la metoda de producție ecologică fie până când este convins că suspiciunea a fost eliminată sau că se respectă normele;

 

(b) autoritatea de control sau organismul de control elimină suspiciunea de neconformitate sau confirmă suspiciunea și interzicerea comercializării cât se poate de repede, ținând seama de durabilitatea produsului și, în orice caz, în termen de două luni. În acest caz, operatorul în cauză cooperează pe deplin cu organismul sau autoritatea de control. Înainte de a confirma o suspiciune de neconformitate, autoritatea de control sau organismul de control permite operatorului să își prezinte comentariile cu privire la constatările sale;

 

 

(c) în cazul în care se confirmă neconformitatea se aplică articolul 26a;

 

(d) în cazul în care neconformitatea nu este confirmată în decursul perioadei de timp stabilite la litera (b), decizia luată în temeiul acesteia este abrogată cel târziu în momentul expirării perioadei de timp.

 

4. Pentru a se evita contaminarea accidentală cu produse sau substanțe neautorizate ca urmare a unor practici agricole neecologice sau a altor practici neecologice în ceea ce privește prelucrarea, pregătirea și distribuția, care nu pot fi controlate de operatorii ecologici, statele membre introduc măsuri de precauție.

 

5. În cazul în care autoritățile de control, organismele de control sau autoritățile competente identifică o serie de riscuri specifice de neconformitate cu prezentul regulament sau de contaminare accidentală a produselor ecologice în anumite sectoare ale producției ecologice, statele membre iau măsuri de precauție adecvate împotriva acestor riscuri.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 20b

 

Cauzele contaminării cu produse de protecție a plantelor și responsabilitățile autorităților competente, ale autorităților de control și ale organismelor de control

 

1. În cazul în care o autoritate de control sau un organism de control identifică prezența unor produse de protecție a plantelor care nu respectă articolul 19 sau primește informații fiabile privind o astfel de prezență, autoritatea sau organismul respectiv realizează o investigație corespunzătoare cu privire la cauza contaminării. Aceste investigații trebuie să clasifice contaminarea într-una dintre următoarele trei categorii:

 

(a) inevitabilă din punct de vedere tehnic;

 

(b) evitabilă din punct de vedere tehnic;

 

(c) deliberată sau repetarea unei contaminări evitabile din punct de vedere tehnic.

 

O contaminare este considerată evitabilă atunci când operatorul:

 

– nu a pus în aplicare sau menținut măsuri adecvate, proporționale, pentru a identifica și evita riscurile de contaminare a produselor ecologice cu produse și substanțe neautorizate sau

 

– nu a revizuit și ajustat cu regularitate măsuri adecvate, deși riscul de contaminare a fost în mod evident perceptibil sau

 

– nu a luat măsuri corespunzătoare în conformitate cu solicitările anterioare din partea autorităților competente sau, după caz, a autorității de control sau a organismului de control privind luarea unor măsuri de evitare a contaminării sau

 

– nu s-a conformat cerințelor relevante din prezentul regulament sau nu a luat măsurile necesare în procesul de producție pentru a se evita contaminarea.

 

2. În cazul produselor care ar putea fi contaminate cu produse de protecție a plantelor astfel cum se menționează la alineatul (1) primul paragraf litera (a) se poate considera că acestea pot fi introduse pe piață după ce au fost examinate de autoritățile contaminate.

 

Posibila contaminare la care se face referire la alineatul (1) primul paragraf litera (a) este investigată de autoritatea de control sau de organismul de control în ceea ce privește natura circumstanțelor care au dus la contaminare, conform procedurilor stabilite la articolul 20a.

 

3. În cazul contaminării la care se face referire la alineatul (1) primul paragraf litera (c), autoritatea competentă, autoritatea de control sau organismul de control interzice operatorului în cauză să introducă pe piață produse care conțin indicații, în ceea ce privește etichetarea acestora sau publicitatea făcută pentru acestea, referitoare la metoda de producție ecologică.

 

Toate zonele sau produsele afectate de produsele de protecție a plantelor neautorizate trebuie să fie supuse unei noi perioade de conversie, astfel cum se menționează la articolul 8, care să înceapă de la data aplicării produselor de protecție a plantelor neautorizate sau, dacă nu se poate stabili această dată, de la data identificării contaminării. Această dispoziție se aplică fără a se aduce atingere sancțiunilor care pot fi impuse.

 

4. Pentru a pune la dispoziție cele mai bune mijloace de depistare și documentare a neconformității cu prezentul regulament, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 cu privire la:

 

– metodologia care trebuie utilizată pentru depistarea și evaluarea prezenței produselor de protecție a plantelor care nu respectă prezentul regulament și, în mod special, articolul 19;

 

– procedurile care trebuie urmate;

 

– detaliile care trebuie înregistrate într-o bază de date comună privind neconformitatea cu prezentul regulament, inclusiv constatările legate de reziduurile de produse de protecție a plantelor neautorizate.

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 20 c (nou) – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 20c

 

Baza de date privind neconformitatea cu prezentul regulament și baza de date privind constatările legate de reziduurile de produse de protecție a plantelor neautorizate

 

Comisia creează o bază de date privind cazurile de neconformitate cu prezentul regulament care să aibă la bază bazele de date naționale create de statele membre. Bazele de date respective sunt folosite pentru a facilita elaborarea celor mai bune practici vizând evitarea contaminării. În ceea ce privește colectarea datelor, statele membre adoptă o abordare bazată pe riscuri, care să scoată în evidență cauzele neconformității sau ale contaminării și categoriile aferente, astfel cum se prevede la articolul 20b alineatul (1) primul paragraf literele (a), (b) și (c). Bazele de date sunt accesibile operatorilor, organismelor de control, autorității de control și autorităților competente. În acest sens, statele membre transmit Comisiei un raport anual.

 

Statele membre creează o bază de date conținând analizele efectuate de organismele de control și de autoritățile de control, care includ informații legate de depistarea produselor de protecție a plantelor neautorizate. Baza de date este accesibilă operatorilor, organismelor de control, autorităților de control și autorităților competente. Statele membre transmit Comisiei rapoarte anuale privind constatările colectate în bazele lor de date naționale.

Justificare

Strâns legat de amendamentul anterior prezentat de către aceiași autori. Este esențial ca statele membre să furnizeze anual Comisiei rezultatele investigațiilor lor pe baza cărora Comisia prezintă un raport însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă care introduce praguri de declasare la nivel comunitar și modalități de despăgubire pentru fermieri în caz de contaminare inevitabilă.

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În sensul prezentului regulament, un produs este considerat ca purtând termeni referitori la producția ecologică în cazul în care, pe etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele comerciale, produsul în cauză, ingredientele sale sau materiile sale prime sunt descrise în termeni care sugerează cumpărătorului că produsul, ingredientele sau materiile sale prime au fost obținute în conformitate cu prezentul regulament. În special, termenii enumerați în anexa IV, cuvintele derivate și diminutivele acestora, precum „bio” și „eco”, singure sau în combinație, pot fi folosite, pe întreg teritoriul Uniunii și în orice limbă enumerată în anexa respectivă, pentru etichetarea și promovarea produselor conforme cu prezentul regulament.

1. În sensul prezentului regulament, un produs este considerat ca purtând termeni referitori la producția ecologică în cazul în care, pe etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele comerciale, produsul în cauză, ingredientele sale, materiile sale prime sau orice factor care face parte din lanțul produsului ecologic sunt descrise în termeni care sugerează cumpărătorului că produsul, ingredientele, materiile sale prime sau orice factor care face parte din lanțul produsului ecologic au fost obținute în conformitate cu prezentul regulament. În special, termenii enumerați în anexa IV sau termenii echivalenți ai acestora în alte limbi care nu sunt limbi oficiale în Uniune dar al căror statut este recunoscut în mod oficial de constituția statului membru, cuvintele derivate și diminutivele acestora, precum „bio” și „eco”, singure sau în combinație, pot fi folosite, pe întreg teritoriul Uniunii și în orice limbă enumerată în anexa respectivă, pentru etichetarea și promovarea produselor la care se face referire la articolul 2 alineatul (1) conforme cu prezentul regulament. Pentru etichetarea și promovarea produselor agricole vii sau neprelucrate se pot folosi termeni referitori la metoda de producție ecologică doar atunci când, ca cerință suplimentară, întregul produs a fost de asemenea realizat în conformitate cu cerințele prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. În ceea ce privește produsele și substanțele utilizate în producția vegetală ca produse fitosanitare, îngrășăminte, amelioratori de sol și nutrienți, termenii menționați la alineatul (1) de la prezentul articol nu se folosesc niciunde în Uniune, în niciuna dintre limbile enumerate în anexa IV, pentru etichetare, publicitate și documente comerciale.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În privința produselor alimentare prelucrate, se pot folosi termenii menționați la alineatul (1):

3. În privința produselor alimentare prelucrate, se folosesc termenii menționați la alineatul (1):

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) doar în lista ingredientelor, dacă mai puțin de 95 % dintre ingredientele agricole sunt ecologice și cu condiția ca ingredientele respective să fie conforme cu normele de producție prevăzute în prezentul regulament.

(b) doar în lista ingredientelor, dacă mai puțin de 95 % dintre ingredientele agricole sunt ecologice și cu condiția ca alimentul respectiv să fie conform cu normele de producție prevăzute în prezentul regulament.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a evita asocierea proceselor și a substanțelor convenționale sau neecologice cu utilizarea termenului „ecologic”.

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În privința soiurilor de plante, se pot folosi termenii menționați la alineatul (1) în descrierea comercială, cu condiția ca:

 

(a) soiul să fie conform cu normele de producție prevăzute la punctul 1.4 din partea I a anexei II și

 

(b) să se folosească termenul „soi ecologic”.

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Pentru a se oferi claritate consumatorilor și pentru a se garanta că acestora le sunt comunicate informații adecvate, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 în ceea ce privește adaptarea listei de termeni prezentate în anexa IV, ținând cont de evoluțiile lingvistice din statele membre, și în ceea ce privește stabilirea unor cerințe specifice privind etichetarea și compoziția, aplicabile hranei pentru animale și ingredientelor acesteia.

4. Pentru a se oferi claritate consumatorilor și pentru a se garanta că acestora le sunt comunicate informații adecvate, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 în ceea ce privește adaptarea listei de termeni prezentate în anexa IV, ținând cont de evoluțiile lingvistice din statele membre.

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care se utilizează logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică, în același câmp vizual cu acesta apare și o indicație a locului în care au fost cultivate materiile prime agricole din care este compus produsul, sub una din următoarele forme, după caz:

Cu excepția produselor din sectorul vitivinicol menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (l) din Regulamentul nr. 1308/2013, în cazul în care se utilizează logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică, în același câmp vizual cu acesta apare și o indicație a locului în care au fost cultivate materiile prime agricole din care este compus produsul, sub una din următoarele forme, după caz:

Justificare

În conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009, obligația etichetei de origine pentru materii prime este deja pusă în aplicare pentru toate vinurile europene, indiferent dacă sunt produse cu sau fără indicație geografică. Prin urmare, în scopul de a reduce sarcina administrativă și costurile suplimentare pentru etichetare, se propune, pentru aceste produse, eliminarea acestei obligații redundante.

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Indicația „UE” sau „non-UE” de mai sus poate fi înlocuită sau completată cu numele unei țări dacă toate materiile prime agricole din care se compune produsul au fost cultivate în țara respectivă.

Indicația „UE” sau „non-UE” de mai sus poate fi completată cu numele unei țări sau al unei regiuni dacă toate materiile prime agricole din care se compune produsul au fost cultivate în țara sau în regiunea respectivă.

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol și la articolul 23 alineatul (3) figurează într-un loc în care să atragă atenția, în așa fel încât să fie ușor vizibile, clar lizibile și indelebile.

3. Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol și la articolul 23 alineatul (3) sunt imprimate într-un loc în care să atragă atenția, în așa fel încât să fie ușor vizibile și clar lizibile și să nu acopere indicațiile obligatorii prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) indicarea locului în care au fost cultivate materiile prime agricole, în conformitate cu articolul (2) din prezentul articol și cu articolul 23 alineatul (3).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Greșeală de redactare în propunerea Comisiei.

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică poate fi utilizat în etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor conforme cu prezentul regulament.

1. Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică poate fi utilizat în etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor conforme cu prezentul regulament, inclusiv a produselor pentru care pot fi stabilite norme specifice de producție pe baza articolului 16. Logoul pentru producția ecologică nu este utilizat în cazul alimentelor menționate la articolul 21 alineatul (3) primul paragraf litera (b) și al produselor de conversie.

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică este o atestare oficială în conformitate cu articolele 85 și 90 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX [regulamentul privind controalele oficiale].

eliminat

Justificare

Dacă logoul pentru producția ecologică ar fi o atestare oficială, acest lucru ar putea crea o sarcină administrativă suplimentară pentru operatori în cadrul unui viitor proces de aprobare.

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Capitolul V – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Certificarea ecologică

Controalele și certificarea ecologică

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23a

 

Sistemul de control

 

1. Statele membre instituie un sistem de controale și desemnează una sau mai multe autorități competente responsabile cu monitorizarea respectării obligațiilor stabilite prin prezentul regulament, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. XX/XXXX (Regulamentul privind controalele oficiale).

 

2. De asemenea, pe lângă condițiile prevăzute în Regulamentul privind controalele oficiale, sistemul de control instituit în temeiul prezentului regulament conține cel puțin punerea în aplicare a măsurilor de precauție prevăzute la articolul 20a și măsurile de control prevăzute la prezentul capitol.

 

3. Natura și frecvența controalelor este stabilită în baza unei evaluări a riscului de apariție și a gravității nerespectării cerințelor prevăzute în prezentul regulament. Toți operatorii și toate grupurile de operatori fac cel puțin obiectul unui control fizic anual la fața locului a conformității lor cu normele aplicabile. Aceste controale se bazează pe inspecții, screening-uri și screening-uri țintite, în funcție de probabilitatea unei neconformități.

 

Criteriile pentru evaluarea riscurilor utilizate de autoritățile de control pentru identificarea părților cele mai riscante din lanțul alimentar sunt stabilite în anexa Vf. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 în ceea ce privește elementele detaliate ale evaluării riscurilor, frecvența controalelor și proporția controalelor aleatorii ca procentaj din numărul total al controalelor.

 

4. Autoritatea competentă poate:

 

(a) să delege competențele sale de control uneia sau mai multor autorități de control pentru produse ecologice astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 39 din Regulamentul privind controalele oficiale. Autoritățile de control oferă garanții corespunzătoare de obiectivitate și imparțialitate și au la dispoziție personal calificat și resursele necesare pentru îndeplinirea funcțiilor;

 

(b) să delege sarcinile de control uneia sau mai multor organisme de control pentru produse ecologice astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 39 din Regulamentul privind controalele oficiale. În acest caz, statele membre desemnează autorități responsabile pentru aprobarea și supravegherea unor astfel de organisme.

 

5. Autoritatea competentă poate delega sarcinile de control unui anumit organism de control sau unei anumite autorități de control doar dacă se respectă condițiile stabilite la articolul 26 din Regulamentul privind controalele oficiale și, în mod în special, numai dacă:

 

(a) există o descriere corectă a sarcinilor pe care organismul de control sau autoritatea de control le poate îndeplini și a condițiilor în care le poate îndeplini;

 

(b) organismul de control sau autoritatea de control:

 

(i) deține expertiza, echipamentul și infrastructura necesare pentru a îndeplini sarcinile ce i s-au delegat;

 

(ii) are suficient personal calificat și cu experiență în domeniu și

 

(iii) este imparțial și nu se află în niciun conflict de interese în ceea ce privește exercitarea sarcinilor care i-au fost delegate;

 

(c) organismul de control sau autoritatea de control este acreditată în conformitate cu versiunea notificată cel mai recent, prin publicarea în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, a Standardului european EN 17065 sau a Ghidului ISO 65 (Cerințe generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor) și este aprobată de către autoritățile competente;

 

(d) organismul de control sau autoritatea de control comunică autorității competente rezultatele controalelor efectuate, în mod periodic și ori de câte ori autoritatea competentă solicită acest lucru. În cazul în care rezultatele controalelor indică o neconformitate gravă, organismul de control informează imediat autoritatea competentă;

 

(e) există o coordonare eficace și documentată între autoritatea competentă care a făcut delegarea și organismul de control sau autoritatea de control.

 

6. Pe lângă respectarea dispozițiilor alineatului (5), pentru a autoriza un organism de control sau o autoritate de control, autoritatea competentă ia în considerare următoarele criterii:

 

(a) procedura de control standard ce trebuie urmată și care conține o descriere detaliată a măsurilor de control și de precauție pe care organismul de control sau autoritatea de control se angajează să le aplice operatorilor ce fac obiectul controlului;

 

(b) măsurile pe care organismul de control intenționează să le aplice în cazul constatării unor neconformități.

 

7. Autoritatea competentă nu poate delega organismelor de control sau autorităților de control următoarele sarcini:

 

(a) supravegherea și auditul altor organisme de control sau autorități de control;

 

(b) competența de a acorda derogări, astfel cum se menționează la articolul 17, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut în normele de producție excepționale.

 

8. În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul privind controalele oficiale, autoritățile competente care deleagă sarcini de control către organisme de control sau autorități de control organizează audituri sau inspecții ale organismelor de control sau autorităților de control, dacă este necesar. În cazul în care, în urma unui audit sau a unei inspecții, se dovedește că astfel de organisme nu sunt capabile să îndeplinească sarcinile ce li s-au delegat, autoritatea competentă poate retrage competențele delegate. Această retragere de competențe are loc imediat în cazul în care organismul de control sau autoritatea de control nu remediază starea de fapt în mod corespunzător și la timp.

 

9. În plus față de respectarea dispozițiilor de la alineatul (8), autoritatea competentă:

 

(a) se asigură că activitatea de control efectuată de organismul de control sau autoritatea de control este obiectivă și independentă;

 

(b) verifică eficacitatea controalelor efectuate de organismul de control sau autoritatea de control;

 

(c) ia la cunoștință neregulile sau încălcările descoperite și măsurile corective aplicate;

 

(d) retrage autorizația organismului sau autorității de control care nu respectă cerințele prevăzute la literele (a) și (b) ale prezentului alineat sau care nu mai îndeplinește criteriile indicate la alineatele (5) sau (6) sau care nu respectă cerințele prevăzute la alineatele (11), (12) și (14).

 

10. Statele membre atribuie un număr de cod fiecărei autorități de control sau fiecărui organism de control ce îndeplinește sarcini de control în sensul alineatului (4).

 

11. Autoritățile de control și organismele de control acordă autorităților competente acces la birourile și facilitățile lor și le furnizează orice informații și asistență considerate necesare de către autoritățile competente pentru îndeplinirea obligațiilor lor în temeiul prezentului articol.

 

12. Organismele de control și autoritățile de control se asigură că cel puțin măsurile de precauție și de control menționate la alineatul (2) sunt puse în aplicare de operatorii care fac obiectul controlului.

 

13. Statele membre se asigură că sistemul de control instituit permite trasabilitatea fiecărui produs în toate etapele de producție, pregătire și distribuție, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special pentru a garanta consumatorilor că produsele ecologice au fost realizate în conformitate cu cerințele impuse de prezentul regulament. Statele membre se asigură că cererile venite din partea organismelor de control sau a autorităților de control privind trasabilitatea produselor ecologice primesc un răspuns în cel mai scurt timp posibil și nu mai târziu de patru zile lucrătoare pentru fiecare etapă de producție de la primirea cererii corespunzătoare.

 

14. În fiecare an până la 31 ianuarie, autoritățile de control și organismele de control transmit autorităților competente o listă a operatorilor care au făcut obiectul controalelor efectuate de acestea până la 31 decembrie anul precedent. În fiecare an până la 31 martie, se înaintează un raport de sinteză privind activitățile de control desfășurate pe parcursul anului precedent.

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24a

 

Aderarea la sistemul de control

 

1. Orice operator sau grup de operatori care produce, pregătește sau depozitează produse ecologice, care importă astfel de produse dintr-o țară terță sau exportă astfel de produse într-o țară terță sau care introduce astfel de produse pe piață, înainte de introducerea pe piață a oricărui produs caracterizat ca „ecologic” sau „în conversie spre ecologic”:

 

(a) notifică activitatea sa autorităților competente din statul membru în care desfășoară respectiva activitate;

 

(b) supune întreprinderea sa sistemului de control prevăzut la articolul 23a.

 

În cazul în care un operator sau un grup de operatori subcontractează oricare dintre activitățile sale unui terț, acest operator sau grup de operatori face în continuare obiectul cerințelor prevăzute la primul paragraf literele (a) și (b), iar activitățile subcontractate fac obiectul sistemului de control.

 

2. Statele membre pot excepta de la aplicarea prezentului articol operatorii care vând produse preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final, cu condiția ca aceștia să nu producă, pregătească sau depoziteze astfel de produse în alte părți decât în legătură cu locul de vânzare sau să nu importe astfel de produse dintr-o țară terță sau să nu fi subcontractat astfel de activități unui alt operator.

 

Conform articolului 26c litera (c), statele membre pot acorda derogări de la aplicarea alineatului (1) primul paragraf litera (b) operatorilor care vând pe an mai puțin de o cantitate limitată de produse ecologice neambalate consumatorilor sau utilizatorilor finali, cu condiția ca aceștia să informeze autoritățile responsabile cu privire la activitatea desfășurată de ei și să nu producă, pregătească sau depoziteze astfel de produse în alte părți decât în legătură cu locul de vânzare sau să nu importe astfel de produse dintr-o țară terță sau să nu fi subcontractat astfel de activități unei terțe părți.

 

3. Statele membre numesc o autoritate sau aprobă un organism pentru primirea notificărilor prevăzute la alineatul (1) primul paragraf litera (a) de la prezentul articol.

 

4. Statele membre se asigură că operatorii sau grupurile de operatori care respectă prezentul regulament și plătesc o taxă rezonabilă drept contribuție la cheltuielile de control au dreptul să fie acoperiți de sistemul de control.

 

5. Operatorii și grupurile de operatori țin evidențe privind diferitele activități în care se implică, în conformitate cu prezentul regulament.

 

6. Autoritățile competente au o listă actualizată cu numele și adresele operatorilor și ale grupurilor de operatori care și-au notificat activitățile în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf litera (a) de la prezentul articol și fac publică lista respectivă în mod adecvat, inclusiv prin publicarea ei pe internet, împreună cu informațiile referitoare la certificatele lor ecologice, menționate la articolul 25 alineatul (1), și folosind modelul prezentat în anexa Vd la prezentul regulament. Autoritățile competente respectă cerințele privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

7. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a furniza detalii și specificații privind conținutul, forma și metoda notificării menționate la alineatul (1) și modelul menționat la alineatul (6) de la prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (2).

 

________________

 

1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Certificatul ecologic

Certificatul

Justificare

Certificatul confirmă că producția respectă normele stabilite în prezentul regulament. Produsele care respectă normele nu sunt ecologice de la începutul procesului de producție, în timpul perioadei de conversie. Termenul „ecologic” poate crea confuzie la nivelul sectorului și în rândul consumatorilor.

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Operatorii și grupurile de operatori care și-au notificat activitatea în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) și sunt în conformitate cu prezentul regulament au dreptul de a primi un certificat ecologic. Certificatul ecologic, emis, ori de câte ori este posibil, în format electronic, permite cel puțin identificarea operatorului sau a grupului de operatori, a tipului sau a gamei de produse vizate de certificat și perioada de valabilitate a acestuia.

1. Operatorii și grupurile de operatori care și-au notificat activitatea și și-au supus întreprinderile sistemului de control în conformitate cu articolul 24a alineatul (1) și care sunt în conformitate cu prezentul regulament au dreptul de a primi un certificat ecologic. Certificatul ecologic, emis, ori de câte ori este posibil, în format electronic, permite cel puțin identificarea operatorului sau a grupului de operatori, a tipului sau a gamei de produse vizate de certificat și perioada de valabilitate a acestuia.

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Certificatul ecologic reprezintă o certificare oficială în sensul articolelor 85 și 86 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (regulamentul privind controalele oficiale).

eliminat

Justificare

Ar trebui să fie permise sistemele de certificare private și publice/private (a se vedea, pentru comparație, ISO 17065).

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Operatorii și grupurile de operatori nu au dreptul de a primi un certificat ecologic din partea unor autorități de control sau a unor organisme de control diferite pentru același grup de produse, inclusiv atunci când respectivii operatori și respectivele grupuri de operatori se implică în diferite etape ale producției, pregătirii și distribuției.

3. Operatorii și grupurile de operatori nu au dreptul de a primi un certificat ecologic din partea unor organisme de control diferite pentru activități desfășurate într-un stat membru în ceea ce privește aceeași categorie de produse, inclusiv atunci când respectivii operatori și respectivele grupuri de operatori se implică în diferite etape ale producției, pregătirii și distribuției.

Justificare

Raportorul propune definirea „grupurilor de produse” într-o nouă anexă Vd bazată pe anexa XII la fostul Regulament (CE) nr. 889/2008. Definirea grupurilor de produse în anexă elimină, de asemenea, necesitatea unui act delegat în temeiul alineatului (6).

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Grupurile de produse menționate la alineatul (3) sunt următoarele:

 

– legumele și produsele vegetale;

 

– animalele și produsele de origine animală;

 

– algele și animalele de acvacultură;

 

– alimentele prelucrate și nutrețul, inclusiv drojdiile;

 

– vinul.

Justificare

A se vedea amendamentul la alineatul (3): raportorul propune definirea „grupurilor de produse” într-o nouă anexă Vd bazată pe anexa XII la fostul Regulament (CE) nr. 889/2008.

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Pentru a se asigura eficacitatea, eficiența și transparența producției ecologice și a sistemului de etichetare ecologică, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 în ceea ce privește criteriile pentru stabilirea grupurilor de produse menționate la alineatul (3).

eliminat

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Deficiențele în ceea ce privește structura sau funcționarea sistemului de controale interne prevăzut la alineatul (1), în special în ceea ce privește nedetectarea sau nesoluționarea unei neconformități a unor membri individuali ai grupului de operatori care afectează integritatea produselor ecologice, pot duce la retragerea certificării ecologice pentru întregul grup.

2. Deficiențele în ceea ce privește structura sau funcționarea sistemului de controale interne la care se face trimitere la alineatul (1), în special în ceea ce privește nedetectarea sau nesoluționarea neconformităților unor membri individuali ai grupului de operatori care afectează integritatea produselor ecologice, duc la retragerea certificatului ecologic menționat la articolul 25 pentru întregul grup.

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Pentru a se garanta că certificarea unui grup de operatori se efectuează în mod eficace și eficient, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 în ceea ce privește responsabilitățile membrilor individuali ai unui grup de operatori, alcătuirea și dimensiunea unui grup de operatori, categoriile de produse care urmează a fi produse de un grup de operatori, condițiile de participare la un grup de operatori și instituirea și funcționarea sistemului de controale interne al grupului, inclusiv amploarea, conținutul și frecvența controalelor care trebuie efectuate.

3. Criteriile pentru certificarea în grup a grupurilor de operatori sunt prevăzute în anexa Ve.

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în ceea ce privește schimbul de informații între un grup de operatori și autoritatea competentă sau autoritățile competente, autoritățile de control sau organismele de control și între statele membre și Comisie. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (2).

eliminat

Justificare

Aceste dispoziții sunt tratate într-un articol general referitor la încălcări și comunicarea ulterioară a informațiilor din regulamentul actual și au fost reintroduse într-un nou articol 26a privind măsurile care trebuie luate în caz de neconformitate, care se aplică atât operatorilor individuali, cât și grupurilor.

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 26a

 

Îndatoririle autorităților competente în cazul unei neconformități

 

Autoritățile competente:

 

(a) se asigură, în eventualitatea unei neconformități care afectează caracterul produselor ecologice pe parcursul oricăreia dintre etapele producției, pregătirii și distribuției și exportului, în special din cauza utilizării unor substanțe și tehnici interzise sau neautorizate sau din cauza amestecării cu produse neecologice, că în etichetarea și publicitatea întregului lot sau a întregii serii de producție în cauză nu se face referire la producția ecologică;

 

(b) se asigură, în eventualitatea unei neconformități repetitive, continue sau frauduloase, că operatorilor sau grupului de operatori în cauză, pe lângă faptul că li se aplică măsurile menționate la litera (a) de la prezentul articol, le este interzisă comercializarea unor produse cu o indicație referitoare la producția ecologică, iar certificatul ecologic al acestora este suspendat sau retras, după caz.

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Articolul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 26b

 

Schimbul de informații și cooperarea administrativă

 

1. Cooperarea administrativă dintre statele membre, organismele de control, autoritățile de control și autoritățile competente, inclusiv în vederea aplicării articolului 20a alineatul (2), se bazează pe cerințele stabilite la titlul 4 din Regulamentul privind controalele oficiale.

 

2. În urma unei cereri, justificate în mod corespunzător de necesitatea garantării faptului că un produs a fost realizat în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, autoritățile competente, autoritățile de control și organismele de control fac schimb de informații relevante cu alte autorități competente, autorități de control și organisme de control în privința rezultatelor controalelor efectuate. De asemenea, acestea pot face schimb de astfel de informații din proprie inițiativă.

 

3. Informațiile privind suspiciunile fundamentate și neconformitățile ce afectează caracterul ecologic al unui produs se comunică de îndată între autoritățile competente, autoritățile de control, organismele de control, operatorii și statele membre în cauză, Comisiei și operatorilor afectați. Nivelul de comunicare depinde de gravitatea și amploarea suspiciunii fundamentate sau a neconformității confirmate.

 

4. Se instituie un grup național al părților interesate care include autoritățile de control, organismele de control și reprezentanții sectorului ecologic.

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Articolul 26 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 26c

 

Competențe delegate în ceea ce privește sistemul de control

 

În vederea completării normelor privind sistemul de control instituit în temeiul articolelor 23a și 24a și pentru a asigura deplina compatibilitate a acestora cu Regulamentul privind controalele oficiale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 prin care să se stabilească norme referitoare la:

 

(a) responsabilitățile și sarcinile specifice ale autorităților competente și ale autorităților de control, suplimentare față de cele prevăzute la prezentul capitol și la articolele 4, 8 și 9, la articolul 10 alineatul (1), la articolele 11-13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) și la articolul 36 din Regulamentul privind controalele oficiale;

 

(b) cerințele în materie de evaluare a riscurilor, suplimentare față de cele prevăzute la prezentul capitol și la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul privind controalele oficiale, ținând seama de riscul unei neconformități;

 

(c) condițiile în care anumiți operatori trebuie exceptați de la anumite controale;

 

(d) metodele și tehnicile de efectuare a controalelor, suplimentare față de cele menționate la articolul 13 și la articolul 33 alineatele (1)-(5) din Regulamentul privind controalele oficiale și cerințele specifice privind efectuarea controalelor menite să asigure trasabilitatea produselor ecologice în toate etapele producției, pregătirii și distribuției;

 

(e) acțiunile și măsurile suplimentare față de cele prevăzute la articolul 20a și la capitolul V din prezentul regulament și la articolul 134 alineatele (2) și (3) din Regulamentul privind controalele oficiale pentru cazurile de suspiciune de neconformitate, criteriile suplimentare față de cele menționate la articolul 135 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul privind controalele oficiale, precum și criteriile și măsurile suplimentare față de cele prevăzute la articolul 135 alineatul (2) din Regulamentul privind controalele oficiale și la articolul 26a din prezentul regulament în eventualitatea unei neconformități;

 

(f) criteriile și condițiile specifice pentru activarea și funcționarea mecanismelor de asistență administrativă prevăzute la titlul IV din Regulamentul privind controalele oficiale, inclusiv schimbul de informații între autoritățile competente, autoritățile de control și organismele de control privind cazurile de neconformitate sau probabilitatea unei neconformități.

Justificare

Normele specifice privind produsele ecologice ar trebui să figureze în Regulamentul privind producția ecologică și să poată fi modificate numai prin respectivul regulament. Prin urmare, competențele delegate corespunzătoare ar trebui, de asemenea, să fie definite în prezentul regulament. Astfel, aceste dispoziții au fost mutate aici de la articolul 44 din propunerea Comisiei de modificare a articolului 23 punctele 2 și 3 din Regulamentul privind controalele oficiale.

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Articolul 26 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 26d

 

Punerea în aplicare a prezentului regulament

 

Comisia creează, până la 1 ianuarie 2020, structurile administrative necesare în cadrul autorităților competente din Uniune, pentru a-și îndeplini responsabilitățile legate de îmbunătățirea armonizării și a punerii în aplicare a prezentului regulament în statele membre, în special cu privire la controalele efectuate în Uniune și la importurile din țări terțe, precum și a comunicării dintre statele membre și cu instituțiile Uniunii.

 

Sarcinile pe care structurile respective urmează să le aibă sunt stabilite în anexa Va.

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 27

eliminat

Exportul de produse ecologice

 

1. Un produs poate fi exportat din Uniune ca ecologic și poate purta logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică dacă este conform cu prezentul regulament.

 

Totuși, un produs menit a fi exportat ca ecologic spre o țară terță recunoscută în conformitate cu articolul 31 poate fi exportat spre țara terță respectivă dacă este conform cu cerințele respectivei țări terțe privind introducerea produselor ca ecologice pe propria piață.

 

2. Pentru a se evita crearea unor condiții inegale în rândul operatorilor atunci când aceștia exportă spre țări terțe, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 în ceea ce privește normele specifice pentru exporturile de produse ecologice spre o țară terță recunoscută în conformitate cu articolul 31.

 

3. Pentru a se asigura concurența echitabilă în rândul operatorilor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 în ceea ce privește documentele destinate autorităților vamale din țările terțe, mai ales în ceea ce privește un certificat de export pentru produse ecologice emis în format electronic, ori de câte ori este posibil, și care garantează că produsele ecologice exportate sunt conforme cu prezentul regulament.

 

Justificare

Nu ar trebui să existe nicio diferență între standardele aplicate în regulamentul UE și standardele aplicate în cazul produselor care sunt exportate în țări terțe.

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Un produs poate fi importat dintr-o țară terță pentru a fi introdus pe piață în Uniune ca ecologic dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1. Un produs poate fi importat dintr-o țară terță pentru a fi introdus pe piață în Uniune ca ecologic sau ca produs vegetal în conversie dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) produsul este un produs ecologic astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (1);

(a) produsul este un produs ecologic astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (1);

(b) produsul:

(b) produsul:

(i) este în conformitate cu capitolele II, III și IV, iar toți operatorii, inclusiv exportatorii din țara terță în cauză, au fost supuși controlului de către autoritățile de control sau organismele de control recunoscute în conformitate cu articolul 29; ori

(i) este în conformitate cu capitolele II, III și IV și cu toate normele relevante de punere în aplicare, iar toți operatorii, inclusiv grupurile de operatori, și exportatorii din țara terță în cauză, au fost supuși controlului de către autoritățile de control sau organismele de control recunoscute în conformitate cu articolul 29, iar produsul, atunci când este importat, este însoțit de un certificat de inspecție emis de organismele sau organismele de control respective care confirmă conformitatea tuturor operatorilor și a produselor lor cu prezentul regulament ori

(ii) provine dintr-o țară terță recunoscută în conformitate cu:

(ii) provine dintr-o țară terță recunoscută în conformitate cu:

– Articolul 30; ori

– Articolul 30; ori

– Articolul 31;

– Articolul 31;

(c) operatorii din țările terțe pot furniza în orice moment importatorilor sau autorităților naționale informații care permit identificarea operatorului care a efectuat ultima operațiune, pentru a se asigura trasabilitatea produsului ecologic.

(c) operatorii din țările terțe pot furniza în orice moment organismelor de control, importatorilor și autorităților naționale informații care permit identificarea tuturor operatorilor care au efectuat operațiuni, inclusiv autorității de control sau organismului de control respectiv, pentru a asigura trasabilitatea produsului ecologic la nivelul tuturor operatorilor implicați. Exportatorii pun aceste informații la dispoziția organismelor de control sau a autorităților de control ale importatorilor.

 

După (a se introduce o dată care corespunde unei perioade de 5 ani de la data punerii în aplicare a prezentului regulament), prin derogare de la primul paragraf litera (b) punctul (i), atunci când un produs nu poate fi conform cu dispozițiile de la capitolele II, III și IV într-o anumită țară terță din cauza unei clime și a unor condiții locale specifice, și pentru a evita întreruperea aprovizionării pieței interne în cazul produsului respectiv, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 prin care să stabilească o serie de condiții specifice conform cărora produsul în cauză poate fi importat din țara terță respectivă pentru a fi introdus pe piața din Uniune ca produs ecologic. Aceste condiții specifice se aplică pentru o perioadă de maximum (2) ani. De asemenea, aceste condiții specifice se aplică începând cu ...(data punerii în aplicare a prezentului regulament) în ceea ce privește regiunile cele mai îndepărtate ale Uniunii în care este produs produsul în cauză.

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru a se asigura trasabilitatea produselor importate menite a fi introduse pe piață în Uniune ca ecologice, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 în ceea ce privește documentele necesare în scopul importului, emise în format electronic ori de câte ori este posibil.

2. Pentru a se asigura trasabilitatea produselor importate menite a fi introduse pe piață în Uniune ca ecologice și conformitatea acestora cu prezentul regulament, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește norme specifice privind conținutul certificatelor menționate la alineatul (1) și procedura care trebuie urmată pentru emiterea și verificarea acestora, mai ales în ceea ce privește rolul autorităților competente, al autorităților de control și al organismelor de control, precum și posibilitatea de a se ține cont de diferențele regionale de echilibru ecologic, climă și condiții locale, precum și de condițiile practice legate de chestiuni specifice de producție.

 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (2).

Justificare

Trecerea de la echivalență la conformitate pentru produsele provenind din țările terțe care nu sunt identificate în cadrul unui acord comercial va îmbunătăți inteligibilitatea și claritatea condițiilor de import și va reduce sarcina administrativă. Cu toate acestea, trebuie să se planifice punerea în aplicare a actelor pentru a se lua în considerare caracterul specific al diferitelor sectoare de producție, în special din punct de vedere agronomic.

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Se consolidează dispozițiile referitoare la supravegherea pe care o asigură Comisia în țările terțe. De asemenea, este important să se consolideze supravegherea și controalele în cadrul acordurilor de echivalență încheiate cu țările terțe.

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Respectarea condițiilor și a măsurilor pentru importul de produse ecologice în Uniune este verificată la posturile de inspecție la frontieră, în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX (regulamentul privind controalele oficiale). Controalele fizice menționate la articolul 47 alineatul (3) din regulamentul menționat se efectuează cu o frecvență care depinde de riscul neconformității cu prezentul regulament.

3. Respectarea condițiilor și a măsurilor pentru importul de produse ecologice în Uniune este verificată în baza dispozițiilor de control stabilite la capitolul V și la posturile de inspecție la frontieră, în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul privind controalele oficiale.

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Articolul 29 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Recunoașterea autorităților de control și a organismelor de control

Recunoașterea organismelor de control

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un organism de acreditare din afara Uniunii care a semnat un acord multilateral de recunoaștere sub auspiciile Forumului internațional de acreditare.

(b) un organism de acreditare din afara Uniunii care a semnat un acord multilateral de recunoaștere a certificării produselor sub auspiciile Forumului internațional de acreditare sau ale organismelor regionale ale acestuia și care și-a demonstrat competențele în acreditarea certificării ecologice.

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Pentru a se asigura transparența procedurilor de recunoaștere și de supraveghere, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 în ceea ce privește criteriile care trebuie aplicate recunoașterii sau retragerii recunoașterii autorităților de control și a organismelor de control menționate la alineatul (1), precum și în ceea ce privește exercitarea supravegherii de către Comisie, inclusiv prin examinare la fața locului.

7. Pentru a se asigura transparența procedurilor de recunoaștere și de supraveghere, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să completeze criteriile care trebuie aplicate recunoașterii sau retragerii recunoașterii organismelor de control menționate la alineatul (1) și care să stabilească dispozițiile privind exercitarea supravegherii de către Comisie, inclusiv prin examinări la fața locului. În cazul în care se depistează încălcări grave sau repetate ale normelor prin care se reglementează inspecția și certificarea, recunoașterea organismelor de control în cauză este retrasă imediat, în țările terțe în cauză precum și pe toată piața Uniunii, pentru organismele de acreditare naționale cu sediul în Uniune, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Justificare

Ar trebui să se prevadă sancțiuni pentru cazurile de încălcări intenționate repetate comise de organismele de acreditare.

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 prin care se stabilesc norme specifice privind procedura care trebuie urmată pentru recunoașterea organismelor de control menționate la alineatul (1), inclusiv conținutul dosarului tehnic care trebuie prezentat, precum și procedura care trebuie urmată pentru retragerea recunoașterii.

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b. Pentru a se asigura eficacitatea, eficiența și transparența controalelor produselor importate, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 privind controalele și alte acțiuni care trebuie executate de organismele de control recunoscute de Comisie în sensul prezentului articol.

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a garanta aplicarea unor măsuri în ceea ce privește cazurile de neconformitate care afectează integritatea produselor ecologice importate în temeiul recunoașterii prevăzute la prezentul articol sau în ceea ce privește suspiciunile referitoare la astfel de cazuri. Măsurile de acest gen pot consta în special în verificarea integrității produselor ecologice înaintea introducerii produselor pe piață în Uniune și, după caz, în suspendarea autorizației de introducere pe piață în Uniune ca ecologice a unor astfel de produse. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (2).

8. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 privind aplicarea unor măsuri în ceea ce privește cazurile de neconformitate care afectează integritatea produselor ecologice importate în temeiul recunoașterii prevăzute la prezentul articol sau în ceea ce privește suspiciunile referitoare la astfel de cazuri. Măsurile de acest gen pot consta în special în verificarea integrității produselor ecologice înaintea introducerii produselor pe piață în Uniune și, după caz, în suspendarea autorizației de introducere pe piață în Uniune ca ecologice a unor astfel de produse.

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. Din motive imperative de urgență justificate corespunzător, legate de protecția împotriva practicilor neloiale sau a practicilor incompatibile cu principiile și normele referitoare la producția ecologică, de protejarea încrederii consumatorilor sau de protejarea concurenței loiale între operatori, Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 37 alineatul (3), pentru a lua măsurile menționate la alineatul 8 din prezentul articol sau pentru a decide în privința retragerii recunoașterii autorităților de control și a organismelor de control menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

9. Din motive imperative de urgență justificate corespunzător, legate de protecția împotriva practicilor neloiale sau a practicilor incompatibile cu principiile și normele referitoare la producția ecologică, de protejarea încrederii consumatorilor sau de protejarea concurenței loiale între operatori, Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 37 alineatul (3), pentru a decide în privința retragerii recunoașterii autorităților de control și a organismelor de control menționate la alineatul (1) al prezentului articol.

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia publică și furnizează Parlamentului European și Consiliului rapoarte de situație regulate privind toate negocierile în curs legate de astfel de acorduri comerciale, precum și o listă a diferențelor dintre normele de producție și măsurile de control aplicate în țara terță în cauză și cele aplicate în Uniune. Rezultatele finale ale negocierilor sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului și sunt publicate, indicând în detaliu orice diferență dintre normele de producție și măsurile de control aplicate în țara terță în cauză și cele aplicate în Uniune.

 

Comisia prezintă o propunere cu privire la modul în care pot fi abordate diferențele dintre țara terță în cauză și Uniunea Europeană în ceea ce privește normele de producție și măsurile de control.

 

Comisia publică o listă a diferențelor dintre dispozițiile de producție și de control incluse în toate acordurile comerciale existente care intră sub incidența prezentului articol.

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O țară terță recunoscută menționată la articolul 28 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) a doua liniuță este o țară terță care a fost recunoscută în scopul echivalenței în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, inclusiv cele recunoscute în temeiul măsurii tranzitorii prevăzute la articolul 40.

O țară terță recunoscută menționată la articolul 28 alineatul (1) primul paragraf litera (b) punctul (ii) este o țară terță care a fost recunoscută în scopul echivalenței în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pe baza rapoartelor anuale care trebuie trimise Comisiei până la data de 31 martie a fiecărui an de țările terțe menționate la alineatul (1), referitoare la implementarea și executarea măsurilor de control stabilite de țările respective, Comisia, asistată de statele membre, asigură supravegherea adecvată a țărilor terțe recunoscute prin reexaminarea periodică a recunoașterii lor. Caracterul supravegherii este stabilit pe baza unei evaluări a riscului de neconformitate.

2. Pe baza rapoartelor anuale care trebuie trimise Comisiei până la data de 31 martie a fiecărui an de țările terțe menționate la alineatul (1), referitoare la implementarea și executarea măsurilor de control stabilite de țările respective, și în lumina oricăror alte informații primite, Comisia, asistată de statele membre, asigură supravegherea adecvată a țărilor terțe recunoscute prin reexaminarea anuală a recunoașterii lor. Caracterul supravegherii este stabilit pe baza unei evaluări a riscului de neconformitate, ținând cont în special de volumul exporturilor către Uniune din țara terță respectivă, de rezultatele activităților de monitorizare și supraveghere executate de autoritatea competentă și de rezultatele controalelor precedente. Comisia prezintă periodic Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele reexaminării efectuate.

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a garanta aplicarea unor măsuri în ceea ce privește cazurile de neconformitate care afectează integritatea produselor ecologice importate din țările terțe menționate în prezentul articol sau în ceea ce privește suspiciunile referitoare la astfel de cazuri. Măsurile de acest gen pot consta în special în verificarea integrității produselor ecologice înaintea introducerii produselor pe piață în Uniune și, după caz, în suspendarea autorizației de introducere pe piață în Uniune ca ecologice a unor astfel de produse. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (2).

6. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 privind aplicarea unor măsuri și proceduri comune pentru impunerea de sancțiuni în ceea ce privește cazurile de neconformitate sau suspiciunile de neconformitate care afectează statutul produselor ecologice importate din țările terțe menționate în prezentul articol. Măsurile de acest gen pot consta în special în verificarea statutului produselor ecologice înaintea introducerii lor pe piață în Uniune și, după caz, în suspendarea autorizației de introducere a lor pe piață în Uniune ca produse ecologice.

Justificare

Astfel de dispoziții ar trebui să fie adoptate prin intermediul actelor delegate, astfel încât să se asigure măsuri armonizate în întreaga UE.

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru a se asigura funcționarea adecvată a pieței unice și a comerțului dintre statele membre, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 prin care să prevadă norme referitoare la libera circulație a produselor ecologice în scopul alineatului (1) din prezentul articol.

eliminat

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Articolul 33 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informații referitoare la sectorul ecologic și la comerțul conex

Informații referitoare la sectorul ecologic

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fiecare stat membru transmite Comisiei informațiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru monitorizarea acestei aplicări.

1. Fiecare stat membru transmite Comisiei datele statistice relevante pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru monitorizarea acestei aplicări. Datele statistice sunt definite în contextul programului statistic european.

Justificare

Informațiile solicitate trebuie să fie delimitate în actul de bază (de exemplu, date comerciale). În cazul în care operatorilor li se solicită date noi și fiabile, obligația de a le transmite statelor membre trebuie stabilită în actul de bază.

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia adoptă acte de punere în aplicare în ceea ce privește sistemul care trebuie utilizat pentru transmiterea informațiilor menționate la alineatul (1), detaliile referitoare la informațiile care trebuie transmise și data până la care trebuie transmise respectivele informații. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (2).

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 36 în ceea ce privește sistemul care trebuie utilizat pentru transmiterea informațiilor menționate la alineatul (1), detaliile referitoare la informațiile care trebuie transmise și data până la care trebuie transmise respectivele informații.

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Articolul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 31 decembrie 2021, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind disponibilitatea materialului vegetal de reproducere și de animale pentru reproducție.

1. Până la 31 decembrie 2020, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport pe baza unui studiu prospectiv incluzând date colectate și analize efectuate în toate statele membre și care tratează în mod specific următoarele aspecte:

 

(a) o parte analitică privind stadiul de dezvoltare al agriculturii ecologice și progresele înregistrate în ceea ce privește:

 

– identificarea cauzelor care limitează accesul la material de reproducere vegetală și animală ecologic, precum și la factori de producție ecologici în general pe piața Uniunii;

 

– date specifice privind disponibilitatea materialului de reproducere vegetal ecologic și a furajelor ecologice;

 

– date specifice privind disponibilitatea animalelor pentru reproducție;

 

– disponibilitatea puilor de păsări de curte și a păsărilor de curte pentru reproducere, inclusiv criterii de densitate a efectivelor, furajele, asistența medicală veterinară, gestionarea calității vieții și bolilor animale;

 

– selecția speciilor și sub-speciilor apărute ca urmare a diferențelor de climă, sol, altitudine și condiții geografice;

 

– situația creșterii porcilor și păsărilor de curte în sistem ecologic, inclusiv criterii de densitate a efectivelor, furajele, asistența medicală veterinară, gestionarea calității vieții și bolilor animale;

 

– disponibilitatea puietului pentru acvacultură pe piața Uniunii;

 

(b) o parte strategică referitoare la măsurile aplicate sau necesare pentru a îmbunătăți performanțele agriculturii ecologice și cadrul instituțional, inclusiv:

 

– măsuri de asistență stabilite sau necesare pentru a acoperi lacunele identificate;

 

– un plan de dezvoltare care include măsuri destinate acordării de asistență operatorilor care s-au angajat să dezvolte material de reproducere vegetal sau animal ecologic. Printre aceste măsuri se poate număra sprijinul pentru investițiile necesare efectuate de operatorii privați în centrele de producție, măsuri de control al calității, sisteme de distribuție și cercetare și dezvoltare înainte de comercializare.

 

2. În cazul evaluării disponibilității materialului vegetal de reproducere, studiul menționat la alineatul (1) evaluează, de asemenea, pentru fiecare subpiață relevantă, diversitatea materialului disponibil și operatorii care furnizează astfel de material, cererea efectivă de astfel de material și previziunile privind cererea în următorii cinci ani.

 

În scopul realizării studiului, prin subpiață se înțelege mulțimea unei culturi (definită ca specie sau subspecie botanică, de exemplu Brassica oleracea) și o regiune care nu este mai mare decât un stat membru. Un stat membru este împărțit în atâtea regiuni câte sunt necesare din punctul de vedere al condițiilor de cultivare bazate pe climă, tipuri de sol și altitudine sau caracteristici de utilizare a terenurilor, care determină o cerere de material vegetal de reproducere ce diferă de la o regiune la alta, în vederea comparării piețelor regionale într-un mod echitabil și nediscriminatoriu. Studiul ia, de asemenea, în considerare subvenționarea unor proiecte pentru cultivarea de noi varietăți propice agriculturii ecologice, capital participativ pentru întreprinderile mici și mijlocii care s-au axat pe furnizarea de material vegetal de reproducere ecologic și sprijin pentru comercializare prin intermediul paginilor de internet coordonate de Comisie și de statele membre.

 

3. Dacă este cazul, raportul este însoțit de o propunere legislativă.

 

4. Până la 31 decembrie 2021, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind prezența produselor sau substanțelor neautorizate în conformitate cu articolul 19 care au fost detectate în produsele ecologice, cuprinzând și schimburile de informații între autoritățile competente, autoritățile de control și organismele de control și schimburile de informații privind rezultatele controalelor. Acest raport poate fi însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă de stabilire a nivelurilor de produse sau substanțe neautorizate care se aplică produselor ecologice, precum și a sistemelor de compensare pentru operatori pentru pierderile legate de contaminare în cazul în care operatorii respectivi au luat măsurile adecvate care pot fi puse în aplicare în mod rezonabil pentru a preveni riscul de contaminare.

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Articolul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 39

eliminat

Măsuri tranzitorii legate de conversia la agricultura ecologică

 

Pentru a se asigura tranziția fără probleme de la vechiul cadru juridic la cel nou, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 în ceea ce privește normele care prevăd o derogare de la articolul 8 alineatul (3) referitoare la perioadele de conversie pentru fermierii care încep conversia înaintea intrării în vigoare a prezentului regulament.

 

Justificare

Măsurile tranzitorii incluse în acest articol nu mai sunt necesare din cauza amendamentelor aduse la articolul 8 privind conversia.

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Articolul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 39a

 

Măsuri tranzitorii

 

1. După caz, se adoptă măsuri de facilitare a tranziției de la normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 la cele stabilite în prezentul regulament, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 37 alineatul (2).

 

2. Măsuri tranzitorii care se pot aplica în cazul adoptării unor dispoziții noi în regulamentul viitor:

 

(a) dacă se justifică în baza anumitor condiții, statele membre pot aplica o perioadă tranzitorie în care sunt introduse noile dispoziții ale UE;

 

(b) condițiile sunt stabilite prin acte delegate în Regulamentul UE privind producția ecologică;

 

(c) condițiile ar trebui să protejeze operatorii de riscul de denaturare a pieței și să-i ajute să evite confuziile cu privire la identitatea sau profilul produselor ecologice în rândul consumatorilor.

 

3. Condițiile respective ar trebui să fie:

 

- statul membru trebuie să demonstreze că producția este atât de mică încât exportul nu este relevant;

 

- statul membru trebuie să demonstreze că producția națională este atât de mică încât nu intră în concurență cu produsele importate din aceeași categorie.

 

4. Pentru a garanta transparența deplină, un stat membru care aplică o perioadă tranzitorie în conformitate cu prezentul articol trebuie să notifice Comisia și celelalte state membre și să le trimită justificarea corespunzătoare.

 

5. Un stat membru poate aplica o perioadă tranzitorie numai pe o perioadă de cel mult 2 - 5 ani.

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Articolul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 40

eliminat

Măsuri tranzitorii referitoare la originea materialului vegetal de reproducere, a animalelor pentru reproducție și a efectivelor tinere de animale de acvacultură

 

Pentru a se asigura o tranziție fără probleme de la normele privind originea ecologică a materialului vegetal de reproducere prevăzută la articolul 12 alineatul (1) litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și privind animalele pentru reproducție prevăzute la articolul 14 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din regulamentul menționat și privind efectivele tinere de animale de acvacultură prevăzute la articolul 15 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din regulamentul menționat și excepția de la normele de producție adoptate de Comisie în temeiul articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și noile norme de producție pentru plante și produse vegetale și pentru animale, alge marine și animale de acvacultură prevăzute la articolul 10 alineatul (1) și, respectiv, la articolul 11 alineatul (1) din prezentul regulament, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 36 care să prevadă excepții în cazurile în care acordarea de excepții este considerată necesară pentru a se asigura accesul la materialul vegetal de reproducere, la animalele vii pentru reproducție și la efectivele tinere de animale de acvacultură care ar putea fi utilizate în producția ecologică. Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol nu se mai aplică de la 31 decembrie 2021.

 

Justificare

Măsurile tranzitorii incluse în acest articol nu mai sunt necesare având în vedere textul nou adăugat la articolele 10 și 11 și noile dispoziții prevăzute în anexele relevante.

Amendamentul    254

Propunere de regulament

Articolul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Justificare

Controalele sunt acoperite de noul articol 23a.

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– drojdii utilizate ca alimente sau ca hrană pentru animale,

eliminat

Justificare

Acestea sunt deja acoperite de articolul 1.

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– bere,

eliminat

Justificare

Acestea sunt deja acoperite de definiția alimentelor.

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai și de mate și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de mate; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele acestora,

eliminat

Justificare

Acestea sunt deja acoperite de definiția alimentelor.

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– nectaruri de fructe,

eliminat

Justificare

Acestea sunt deja acoperite de definiția alimentelor.

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– pastă, unt, grăsime, ulei și pudră de cacao; ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao,

eliminat

Justificare

Acestea sunt deja acoperite de definiția alimentelor.

Amendamentul    260

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– produse zaharoase,

eliminat

Justificare

Acestea sunt deja acoperite de definiția alimentelor.

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie,

eliminat

Justificare

Acestea sunt deja acoperite de definiția alimentelor.

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– supe,

eliminat

Justificare

Acestea sunt deja acoperite de definiția alimentelor.

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– sosuri,

eliminat

Justificare

Acestea sunt deja acoperite de definiția alimentelor.

Amendamentul    264

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– mâncăruri gătite,

eliminat

Justificare

Acestea sunt deja acoperite de definiția alimentelor.

Amendamentul    265

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– înghețată,

eliminat

Justificare

Acestea sunt deja acoperite de definiția alimentelor.

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– iaurturi aromatizate, iaurturi cu adaos de fructe, de fructe în coajă lemnoasă sau de cacao,

eliminat

Justificare

Acestea sunt deja acoperite de definiția alimentelor.

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– sare de mare,

– sare,

Amendamentul    268

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– gume și rășini naturale,

– gume naturale,

Justificare

Rășinile sunt deja acoperite de definiția alimentelor.

Amendamentul    269

Propunere de regulament

Anexa I – liniuța 15 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

plută naturală, lianți neaglomerați,

Amendamentul    270

Propunere de regulament

Anexa I - liniuța 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– băuturi spirtoase, cu condiția ca alcoolul etilic utilizat la fabricarea băuturilor spirtoase să fie numai de origine agricolă.

eliminat

Justificare

Acestea sunt deja acoperite de definiția alimentelor.

Amendamentul    271

Propunere de regulament

Anexa I – liniuța 19 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- produse vitivinicole aromatizate definite în Regulamentul (UE) nr. 251/20141a al Consiliului1a.

 

______________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului (JO L 84, 20.3.2014, p. 14).

Justificare

Produsele vitivinicole aromatizate se obțin din produse din sectorul vitivinicol care, conform prevederilor relevante, trebuie să fie prezente în produsul finit în proporție de cel puțin 75 % pentru vinurile aromatizate și de 50 % pentru băuturile aromatizate pe bază de vin și cocteiluri aromatizate obținute din produse vitivinicole. Întrucât domeniul de aplicare al regulamentului organic a fost extins pentru a acoperi produsele agricole prelucrate, ar trebui incluse și produsele vitivinicole aromatizate.

Amendamentul    272

Propunere de regulament

Anexa I – liniuța 19 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- bumbac, necardat și nepieptănat,

Justificare

Aceste produse provenind din agricultură trebuie să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul    273

Propunere de regulament

Anexa I – liniuța 19 c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

– lână, necardată și nepieptănată,

Justificare

Aceste produse provenind din agricultură trebuie să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul    274

Propunere de regulament

Anexa I – liniuța 19 d (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

– piei brute și piei netratate.

Justificare

Aceste produse provenind din agricultură trebuie să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul    275

Propunere de regulament

Anexa I – liniuța 19 e (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

– materii prime pe bază de plante pentru leacurile tradiționale din plante.

Amendamentul    276

Propunere de regulament

Anexa II - partea I - punctul 1.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.1. Este interzisă producția hidroponică, o metodă de cultivare a plantelor constând în plasarea rădăcinilor acestora numai într-o soluție de nutrienți sau într-un mediu inert în care se adaugă o soluție de nutrienți.

1.1. Producția hidroponică este interzisă.

 

1.1.a Prin derogare de la punctul 1.1, cultivarea plantelor în ghivece, ca o excepție de la cultivarea plantelor în sol astfel cum este definită la articolul 4 litera (e) punctul (ii), este permisă numai în cazul răsadurilor sau al producției de plante ornamentale și de plante aromatice, dacă aceste plante ornamentale și plante aromatice sunt vândute consumatorului final în ghivece.

 

Se vor folosi numai amestecuri de pământ și/sau amelioratori de sol care sunt autorizați în agricultura ecologică.

Amendamentul    277

Propunere de regulament

Anexa II - partea I - punctul 1.3.1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1.3.1a. În scopul conversiei recoltelor perene care necesită o perioadă de cultivare de cel puțin trei ani, se pot folosi soiuri care nu pot fi diferențiate cu ușurință, cu condiția ca producția în cauză să facă parte dintr-un plan de conversie și ca ultima parte a suprafeței în cauză să înceapă conversia la producția ecologică în termenul cel mai scurt posibil și, în orice caz, fără a depăși o perioadă maximă de cinci ani.

Justificare

Această dispoziție ar trebui inclusă în anexă pentru a lua în considerare caracteristicile specifice ale culturilor perene.

Amendamentul    278

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – punctul 1.3.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.3.3. În cazul în care are loc un tratament cu un produs neautorizat pentru producția ecologică, autoritatea competentă solicită o nouă perioadă de conversie în conformitate cu punctul 1.3.1.

1.3.3. În cazul în care are loc un tratament cu un produs neautorizat pentru producția ecologică, autoritatea competentă solicită o nouă perioadă de conversie pentru porțiunile tratate ale parcelelor în conformitate cu punctul 1.3.1.

Amendamentul    279

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – punctul 1.3.3 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Perioada respectivă poate fi redusă în următoarele două cazuri:

Autoritățile competente pot decide că perioada respectivă poate fi redusă în următoarele cazuri:

Amendamentul    280

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – punctul 1.3.3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) un tratament cu un produs neautorizat pentru producția ecologică, ca parte dintr-o măsură obligatorie de control al dăunătorilor sau al buruienilor, inclusiv al organismelor de carantină sau al speciilor invazive, impusă de autoritatea competentă a statului membru;

(a) parcele tratate cu un produs neautorizat pentru producția ecologică ca parte dintr-o măsură obligatorie de control al dăunătorilor sau al buruienilor, inclusiv al organismelor de carantină sau al speciilor invazive, impusă de autoritatea competentă a statului membru;

Amendamentul    281

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – punctul 1.3.3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un tratament cu un produs neautorizat pentru producția ecologică, ca parte a unor teste științifice aprobate de autoritatea competentă a statului membru.

(b) parcele tratate cu un produs neautorizat pentru producția ecologică ca parte a unor teste științifice aprobate de autoritatea competentă a statului membru.

Amendamentul    282

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – punctul 1.3.4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) în urma tratamentului, recolta nu poate fi vândută cu referire la producția ecologică.

(b) în urma tratamentului, recolta nu poate fi vândută cu referire la metode de producție ecologică sau în conversie.

Amendamentul    283

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – punctul 1.3.4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre informează alte state membre și Comisia cu privire la orice decizie pe care au luat-o pentru a stabili măsuri obligatorii;

Amendamentul    284

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – punctul 1.3.4 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care au loc tratamente cu un produs neautorizat pentru producția ecologică, nu se aplică dispozițiile de la punctul 1.3.5.2.

Amendamentul    285

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – punctul 1.3.5.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.3.5.2 Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la punctul 1.3.5.1., perioada de conversie poate fi redusă la un an în cazul pășunilor și al suprafețelor în aer liber utilizate de specii neerbivore.

1.3.5.2 Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la punctul 1.3.5.1., perioada de conversie poate fi redusă la un an în cazul pășunilor și al suprafețelor în aer liber utilizate de specii neerbivore. Perioada respectivă se poate reduce la șase luni în cazul în care terenul în cauză nu a fost supus în ultimul an niciunor tratamente cu produse neautorizate pentru agricultura ecologică.

Amendamentul    286

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – de la punctul 1.4.1 la 1.4.1b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.4.1. Pentru producția de plante și produse vegetale, se folosește numai material vegetal de reproducere obținut în mod ecologic. În acest scop, planta destinată producției de material vegetal de reproducere și, dacă este relevant, planta-mamă trebuie să fi fost produse în conformitate cu prezentul regulament pe durata a cel puțin o generație sau, în cazul culturilor perene, timp de cel puțin o generație în cursul a două perioade de vegetație.

1.4.1. Pentru producția de plante și produse vegetale, se folosește numai material vegetal de reproducere obținut în mod ecologic. După cum se menționează la articolul 10 alineatul (2), se înscrie într-o bază de date planta corespunzătoare destinată producției de material vegetal de reproducere și, dacă este relevant, planta-mamă trebuie să fi fost produsă în conformitate cu prezentul regulament pe durata a cel puțin o generație sau, în cazul culturilor perene, în cursul a două perioade de vegetație.

 

Materialul vegetal de reproducere provenit de la o unitate de producție administrată în conformitate cu prezentul regulament în timpul celui de-al doilea an de conversie poate fi utilizat pentru producția de plante ecologice și produse vegetale ecologice.

 

Pentru a promova resursele genetice adaptate la condițiile speciale ale producției ecologice, operatorii pot folosi soiuri tradiționale obținute la propria fermă.

 

1.4.1a. Soiurile cultivate sunt utilizate în conformitate cu normele de cultivare specificate în prezentul regulament cu excepția situației în care materialul vegetal de reproducere nu este disponibil.

 

Materialul vegetal de reproducere selecționat pentru capacitatea de a răspunde anumitor nevoi și obiective ale agriculturii ecologice se va folosi din ce în ce mai mult, el putând cuprinde soiuri sau varietăți de populație sau varietăți polenizate natural, cu alte cuvinte nu material obținut prin polenizare controlată sau prin hibridizarea liniilor înrudite.

 

1.4.1b. Pentru producția de soiuri ecologice, soiurile în cauză sunt cultivate și selectate în condiții ecologice care sunt conforme cu cerințele prezentului regulament. Toate practicile de înmulțire, cu excepția culturii de meristeme, se desfășoară în cadrul unei gestionări ecologice certificate.

Amendamentul    287

Propunere de regulament

Anexa II - partea I - punctul 1.4.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.4.2. Utilizarea materialului vegetal de reproducere neobținut din producția ecologică

1.4.2. Utilizarea semințelor sau a materialului de înmulțire vegetativ neobținut din producția ecologică

Materialul vegetal de reproducere neobținut din producția ecologică poate fi utilizat numai în cazul în care provine dintr-o unitate de producție în proces de conversie la producția ecologică sau dacă acest lucru este justificat pentru utilizarea în cercetare, pentru testare în cadrul unor teste pe teren la scară mică sau în scopuri de conservare a resurselor genetice aprobate de autoritatea competentă a statului membru.

 

 

1.4.2.1. Pentru a asigura accesul la semințe și material de înmulțire vegetativ atunci când acești factori de producție nu sunt disponibili, statele membre pot autoriza folosirea de semințe sau material de înmulțire vegetativ neecologic. În acest caz, se aplică punctele 1.4.2.2- 1.4.2.8.

 

1.4.2.2. Este permisă utilizarea semințelor și a cartofilor de sămânță neecologici, cu condiția ca semințele sau cartofii de sămânță să nu fie tratați cu produse fitosanitare, altele decât cele autorizate pentru tratamentul semințelor în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din prezentul regulament, cu excepția cazului în care este prescris tratament chimic în conformitate cu Directiva 2000/29/CE1a a Consiliului în scopuri fitosanitare de către autoritatea competentă a statului membru în cauză pentru toate varietățile unei specii date în regiunea în care se vor utiliza semințele sau cartofii de sămânță.

 

1.4.2.3. Statele membre pot delega responsabilitatea acordării autorizației menționate la punctul 1.4.2.1 altor administrații publice sau autorităților sau organismelor de control prevăzute la articolul 3 alineatele (33) și (34).

 

1.4.2.4. Autorizația de utilizare a semințelor sau a materialului vegetativ de înmulțire care nu sunt obținute prin metode de producție ecologice poate fi acordată numai în următoarele cazuri:

 

(a) în cazul în care niciun soi din speciile pe care utilizatorul vrea să le obțină nu este înregistrat în baza de date prevăzută la articolul 10;

 

(b) în cazul în care niciun furnizor, adică niciun operator care comercializează semințe sau material vegetativ de înmulțire sau plante altor operatori, nu poate livra semințele sau materialul vegetativ de înmulțire înainte de perioada de însămânțare sau de plantare în situațiile în care utilizatorul le-a comandat la o dată rezonabilă;

 

(c) în cazul în care soiul pe care vrea să îl obțină utilizatorul nu este înregistrat în baza de date menționată la articolul 10, iar utilizatorul poate să demonstreze că nici unul dintre soiurile înregistrate ale aceleiași specii nu este corespunzător și, în consecință, că autorizația este foarte importantă pentru producția acestuia;

 

1.4.2.5. Autorizația se acordă înainte de însămânțarea culturii.

 

1.4.2.6. Autorizația se acordă numai pe bază individuală, pentru câte un sezon o dată, iar autoritatea sau organismul responsabil cu acordarea autorizărilor înregistrează cantitățile de semințe sau de material vegetativ de înmulțire autorizate.

 

1.4.2.7. Autorizația poate fi acordată numai pe parcursul perioadelor în care baza de date menționată la articolul 10 este actualizată anual în fiecare stat membru.

 

1.4.2.8. Pentru a îmbunătăți utilizarea semințelor ecologice în cadrul Uniunii Europene, fiecare stat membru publică în baza de date menționată la articolul 10 o listă națională a semințelor, a materialelor vegetative de înmulțire și a plantelor care nu pot fi utilizate decât în formă ecologică. Lista trebuie să specifice speciile și subspeciile pentru care s-a stabilit că sămânța și materialul vegetativ de înmulțire obținute din producție ecologică sunt disponibile în cantități suficiente și trebuie deci folosite doar în formă ecologică.

 

__________________

 

1a Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).

Amendamentul    288

Propunere de regulament

Anexa II - partea I - punctul 1.5.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.5.2. Menținerea și sporirea fertilității și a activității biologice a solului se realizează prin rotația multianuală a culturilor, inclusiv a leguminoaselor și a altor culturi pentru îngrășăminte verzi, precum și prin aplicarea de gunoi de grajd sau de materie organică, ambele de preferință compostate, rezultate din producția ecologică.

1.5.2. Menținerea și sporirea fertilității și a activității biologice a solului se realizează prin ingineria solului, prin rotația multianuală a culturilor, inclusiv a culturilor obligatorii de leguminoase ca culturi principale sau culturi de protecție pentru culturile de rotație, și a altor culturi pentru îngrășăminte verzi, precum și prin aplicarea de gunoi de grajd sau de materie organică, ambele de preferință compostate, rezultate din producția ecologică.

Amendamentul    289

Propunere de regulament

Anexa II - partea I - punctul 1.5.4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.5.4 Cantitatea totală de gunoi de grajd, astfel cum este definit în Directiva 91/676/CEE67 a Consiliului, aplicat pe exploatația agricolă, nu depășește 170 kg de azot pe an/hectar de suprafață agricolă utilizată. Această limită se aplică numai utilizării gunoiului de grajd, a gunoiului de grajd uscat și a dejecțiilor animaliere deshidratate de la pasări de curte, a compostului din excremente de animale, inclusiv dejecțiile animaliere de la pasări de curte, a compostului de gunoi de grajd și a excrementelor lichide de animale.

1.5.4 Cantitatea totală de gunoi de grajd, astfel cum este definit în Directiva 91/676/CEE67 a Consiliului, aplicat pe parcelă, nu depășește 170 kg de azot pe an/hectar de suprafață agricolă utilizată. Această limită se aplică numai utilizării gunoiului de grajd, a gunoiului de grajd uscat și a dejecțiilor animaliere deshidratate de la pasări de curte, a compostului din excremente de animale, inclusiv dejecțiile animaliere de la pasări de curte, a compostului de gunoi de grajd și a excrementelor lichide de animale. În ceea ce privește producțiile de zarzavaturi, cantitatea totală de gunoi de grajd utilizată pe suprafața totală protejată nu depășește 240 kg de azot pe an/hectar.

__________________

__________________

67 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

67 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

Amendamentul    290

Propunere de regulament

Anexa II - partea I - punctul 1.5.6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.5.6. Pentru îmbunătățirea stării generale a solului sau în scopul creșterii disponibilității nutrienților în sol sau în culturi, se pot utiliza preparate pe bază de microorganisme.

1.5.6. Pentru îmbunătățirea stării generale a solului sau în scopul creșterii disponibilității nutrienților în sol sau în culturi, se pot utiliza preparate pe bază de microorganisme și cărbuni biologici.

Justificare

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Amendamentul    291

Propunere de regulament

Anexa II - partea I - punctul 1.5.8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1.5.8a. Este permisă utilizarea de preparate biodinamice.

Amendamentul    292

Propunere de regulament

Anexa II - partea I - punctul 1.5.8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1.5.8b. Este interzisă utilizarea fertilizării prin irigare.

Amendamentul    293

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – punctul 1.6.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.6.1. Prevenirea daunelor cauzate de dăunători și buruieni se bazează în principal pe protecția prin:

1.6.1. Prevenirea daunelor cauzate de dăunători, buruieni și boli se bazează în principal pe protecția prin:

Amendamentul    294

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – punctul 1.6.1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– procese termice, precum solarizarea și tratamentul cu abur la suprafață aplicat solului (la o adâncime maximă de 10 cm).

– procese termice, precum solarizarea și, exclusiv în cazul culturilor protejate, tratamentul cu abur la suprafață aplicat solului.

Justificare

Tratamentul cu abur ar trebui să fie permis numai în cazul culturilor protejate. Este foarte dificil să se controleze adâncimea de 10 cm; la suprafață este suficient.

Amendamentul    295

Propunere de regulament

Anexa II - partea I - punctul 1.6.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.6.2. Dacă plantele nu pot fi protejate în mod adecvat de dăunători prin măsurile prevăzute la punctul 1.6.1 sau în cazul unei amenințări constatate pentru o cultură, se pot utiliza numai produsele autorizate pentru utilizare în producția ecologică în temeiul articolului 19 și numai în măsura în care este necesar.

1.6.2. Dacă plantele nu pot fi protejate în mod adecvat de dăunători, buruieni și boli prin măsurile prevăzute la punctul 1.6.1 sau în cazul unei amenințări constatate pentru o cultură, se pot utiliza numai produsele autorizate pentru utilizare în producția ecologică în temeiul articolului 19 și numai în măsura în care este necesar. Operatorii păstrează documente care să dovedească necesitatea utilizării unor astfel de produse.

Amendamentul    296

Propunere de regulament

Anexa II - partea I - punctul 1.6.3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.6.3. Capcanele sau distribuitoarele de produse altele decât feromonii trebuie să împiedice eliberarea substanțelor în mediu și contactul dintre substanțe și culturile plantate. Capcanele se colectează după utilizare și se elimină în condiții de siguranță.

1.6.3. În legătură cu produsele folosite în capcane sau dozatoare, altele decât feromonii, capcanele și/sau dozatoarele trebuie să împiedice eliberarea substanțelor în mediu și contactul dintre substanțe și culturi. Toate capcanele, inclusiv capcanele cu feromoni, se colectează după utilizare și se elimină în condiții de siguranță.

Amendamentul    297

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – punctul 1.7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru curățare și dezinfecție se folosesc numai produsele pentru curățare și dezinfecție în producția vegetală autorizate pentru folosire în producția ecologică în temeiul articolului 19.

Pentru curățare și dezinfecție se folosesc produse în producția vegetală numai dacă utilizarea acestora în producția ecologică a fost autorizată în conformitate cu articolul 19.

Amendamentul    298

Propunere de regulament

Anexa I – partea I – punctul 2.2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Operatorii păstrează documentația cu privire la parcelele în cauză și cu privire la mărimea recoltei.

Amendamentul    299

Propunere de regulament

Anexa II - partea II - punctul 1.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.1. În cazul în care fermierul producător de animale nu gestionează terenuri agricole și nu a încheiat un acord scris de cooperare cu un alt fermier, se interzice producția animalieră în lipsa terenurilor.

1.1. Producția animalieră fără teren, în cadrul căreia operatorul în cauză nu gestionează terenuri agricole și/sau nu a încheiat un acord scris de cooperare cu un alt operator în conformitate cu anexa II partea I punctul 1.5.4., este interzisă, excepție făcând apicultura.

Amendamentul    300

Propunere de regulament

Anexa II - partea II - punctul 1.2.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.2.1. Perioada de conversie începe cel mai devreme atunci când fermierul și-a notificat activitatea autorităților competente și și-a supus exploatația sistemului de control în conformitate cu prezentul regulament.

1.2.1. Perioada de conversie începe cel mai devreme atunci când fermierul sau operatorul și-a notificat activitatea autorităților competente și și-a supus exploatația sistemului de control în conformitate cu prezentul regulament.

Justificare

De exemplu operatorii care practică acvacultura.

Amendamentul    301

Propunere de regulament

Anexa II - partea II - punctul 1.2.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.2.2. La punctul 2 sunt stabilite perioade de conversie specifice în funcție de tipul de producție animalieră.

1.2.2. În cazul conversiei nesimultane a pășunilor/terenurilor utilizate pentru furaje și animale, se aplică perioadele de conversie specifice în funcție de tipul de producție animalieră prevăzute la punctul 2.

Amendamentul    302

Propunere de regulament

Anexa II - partea II - punctul 1.2.4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.2.4. Animalele și produsele de origine animală pot fi considerate ecologice la sfârșitul perioadei de conversie dacă se realizează conversia simultană a întregii unități de producție, inclusiv efectivele de animale, pășunile sau orice teren utilizat pentru hrana pentru animale.

1.2.4. Perioada totală de conversie pentru ansamblul animalelor existente și descendenții acestora, pentru pășuni și/sau pentru orice teren utilizat pentru hrană pentru animale se poate reduce la 24 de luni, în cazul în care animalele sunt hrănite în principal cu produse care provin din unitatea de producție în conversie.

Justificare

Text preluat din actualul Regulament (CE) nr. 889/2008 al Comisiei.

Amendamentul    303

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.3.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.3.1. Animalele ecologice se nasc și sunt crescute în exploatații agricole ecologice.

1.3.1. Animalele ecologice se nasc sau eclozează și sunt crescute în exploatații agricole ecologice.

 

Cu referire la prevederile articolului 11 alineatul (1), atunci un efectiv de păsări este constituit pentru prima dată, reînnoit sau reconstituit, iar numărul de păsări de curte crescute prin metode ecologice nu este suficient, într-o unitate ecologică pot fi introduse păsări de curte crescute prin metode neecologice, cu condiția ca puicuțele pentru producția de ouă și păsările de curte destinate producției de carne să aibă maximum trei zile.

 

Astfel de animale și produsele acestora pot fi considerate ecologice cu condiția ca perioada de conversie menționată la punctul 2.4.1 din partea II a prezentei anexe să fie respectată.

Amendamentul    304

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.3.3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) selecționarea raselor este adecvată și contribuie la prevenirea oricărei suferințe și la evitarea necesității de a mutila animalele.

(d) selecționarea raselor este adecvată pentru a asigura un standard ridicat al bunăstării animalelor și contribuie, de asemenea, la prevenirea suferințelor și la evitarea necesității de a mutila animalele.

Justificare

preluat formularea mai clară din actualul Regulament (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.

Amendamentul    305

Propunere de regulament

Anexa II – Partea II – de la punctul 1.3.4 la 1.3.4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.3.4. În selecționarea raselor sau a tulpinilor se ia în considerare capacitatea animalelor de adaptare la condițiile locale, fără a se dăuna bunăstării, vitalității și rezistenței lor la boală. De asemenea, rasele sau tulpinile de animale se selectează pentru a se evita bolile specifice sau problemele de sănătate asociate anumitor rase sau tulpini folosite în producția intensivă, cum ar fi sindromul stresului la porcine, sindromul PSE (carne palidă, moale și exudativă), moartea subită, avortul spontan și dificultățile la fătare care necesită operație cezariană. Se acordă preferință raselor și tulpinilor indigene.

1.3.4. În selecționarea raselor sau a tulpinilor se ia în considerare capacitatea animalelor de adaptare la condițiile locale, fără a se dăuna bunăstării, vitalității și rezistenței lor la boală. De asemenea, rasele sau tulpinile de animale se selectează pentru a se evita bolile specifice sau problemele de sănătate asociate anumitor rase sau tulpini folosite în producția intensivă, cum ar fi sindromul stresului la porcine, sindromul PSE (carne palidă, moale și exudativă), moartea subită, avortul spontan și dificultățile la fătare care necesită operație cezariană. Se acordă preferință raselor și tulpinilor indigene.

 

Se încurajează conservarea raselor de animale rare și/sau a populației locale în pericol de dispariție.

 

1.3.4a. Ratele medii de creștere și de producție sunt stabilite de către Comisie în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) pentru toate animalele destinate îngrășării, inclusiv pentru puii de carne și curcani. Atunci când este cazul, se utilizează indicatori pentru a evalua și stabili robustețea și adecvarea raselor de animale din agricultura ecologică. Acești indicatori includ ratele medii de creștere pentru toate rasele și ratele medii de producție pentru toate rasele producătoare de ouă și lapte compatibile cu normele privind durata creșterii pentru fiecare specie (adică zilele până la sacrificare pentru păsările de curte).

 

1.3.4b. Informațiile privind rasele utilizate în agricultura ecologică se păstrează într-o bază de date dedicată care este instituită de Comisie pentru a promova transparența de utilizare și de informații despre disponibilitatea raselor, inclusiv despre adaptabilitatea acestora la condițiile locale.

 

1.3.4c. Aplicarea corespunzătoare a normelor în materie de reproducție a animalelor este facilitată, după caz, prin intermediul sprijinului acordat dezvoltării rurale și prin Planul de acțiune al Comisiei pentru viitorul producției ecologice în Uniunea Europeană.

Amendamentul    306

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – de la punctul 1.3.5 a la 1.3.5 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1.3.5a. Prin derogare de la punctul 1.3.1., mamiferele tinere neecologice, în cazul în care un șeptel sau un efectiv este constituit pentru prima dată, se cresc în conformitate cu normele de producție ecologică imediat după ce au fost înțărcate. Mai mult, de la data la care animalele intră în șeptel se aplică următoarele restricții :

 

(a) bivolii, vițeii și mânjii vor avea mai puțin de șase luni;

 

(b) mieii și iezii vor avea mai puțin de 60 de zile;

 

(c) purceii vor cântări mai puțin de 35 kg.

 

Derogarea prevăzută la acest punct se elimină treptat, în funcție de disponibilitatea animalelor ecologice ameliorate.

 

1.3.5b. Mamiferele adulte neecologice, masculi și femele nulipare introduse în șeptel sau în efectiv în scopul reînnoirii sale, se cresc ulterior în conformitate cu normele de producție ecologică. În plus, numărul de mamifere femele se supune următoarelor restricții anuale:

 

(a) nu mai mult de 10 % din efectivul de cabaline sau bovine adulte, inclusiv speciile Bubalus și Bison, și de 20 % din efectivul de porcine, ovine și caprine adulte va consta din femele;

 

 

(b) pentru unitățile cu mai puțin de 10 ecvidee sau bovine sau cu mai puțin de cinci porcine, ovine sau caprine, orice reînnoire astfel cum se menționează mai sus se limitează la maximum un animal pe an.

 

Derogarea prevăzută la acest punct se elimină treptat, în funcție de disponibilitatea animalelor ecologice ameliorat:

 

(a) atunci când se dezvoltă o nouă specializare a șeptelului sau

 

(b) atunci când rasele sunt în pericol să fie pierdute pentru agricultură astfel cum se prevede în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1974/20061a al Comisiei.

 

Astfel de animale și produsele acestora pot fi considerate ecologice cu condiția ca perioada de conversie menționată la punctul 1.2. din partea II a prezentei anexe să fie respectată.

 

1.3.5c. Procentajele menționate la punctul 1.3.5.b pot crește până la maximum 40 %, cu condiția autorizării prealabile de către autoritatea competentă, în următoarele cazuri:

 

(a) atunci când se realizează o extindere majoră a fermei;

 

(b) atunci când se schimbă o rasă.

 

1.3.5d. Pentru reînnoirea stupinelor, în unitatea de producție ecologică se pot înlocui anual 20 % dintre mătci și roiuri cu mătci și roiuri neecologice, cu condiția ca mătcile și roiurile să fie amplasate în stupi cu faguri sau structuri de faguri care provin din unități de producție ecologice. În orice caz, în fiecare an poate fi înlocuit un roi sau o matcă.

 

__________________

 

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 368, 23.12.2006, p. 15).

Justificare

Specificații preluate din actualul Regulament (CE) nr. 889/2008 al Comisiei.

Amendamentul    307

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.4.1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) animalele trebuie hrănite cu hrană ecologică pentru animale ce satisface cerințele nutriționale ale animalelor în diversele stadii de dezvoltare a acestora. În producția animalieră nu este permisă limitarea cantității de hrană;

(b) animalele trebuie hrănite cu hrană ecologică pentru animale ce satisface cerințele nutriționale ale animalelor în diversele stadii de dezvoltare a acestora, din punctul de vedere atât al calității, cât și al cantității. În producția animalieră nu este permisă limitarea cantității de hrană. O parte din rație poate să conțină hrană din exploatații care se află în procesul de conversie la agricultura ecologică. Prin derogare de la normele de producție legate de indisponibilitatea factorilor de producție agricoli ecologici în conformitate cu articolul 17 paragraful (2) primul paragraf litera (b), atunci când fermierii nu reușesc să obțină hrană proteică exclusiv din producția ecologică pentru speciile de porcine și păsări de curte, procentajul maxim de hrană proteică neecologică autorizată într-o perioadă de 12 luni pentru speciile respective nu depășește 5 % și este redusă treptat în raport cu disponibilitatea sa. Procentul substanței uscate din hrana pentru animale de origine agricolă se calculează.

Amendamentul    308

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.4.1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) practicile de îngrășare trebuie să fie reversibile în orice stadiu al procesului de creștere. Se interzice hrănirea forțată;

(d) se interzice hrănirea forțată;

Amendamentul    309

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.4.1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) animalele alăptate trebuie hrănite de preferință cu lapte matern pe durata unei perioade minime;

(g) animalele alăptate sunt hrănite acordând preferință laptelui matern în raport cu laptele natural, pe durata unei perioade minime;

Justificare

Text preluat din actualul Regulament (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, întrucât propunerea Comisiei permite și înlocuitorii de lapte.

Amendamentul    310

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – de la punctul 1.4.1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) materiile prime neecologice de origine vegetală destinate hranei animalelor, materiile prime de origine animală și minerală destinate hranei animalelor, aditivii pentru hrana animalelor, anumite produse utilizate în nutriția animalieră și adjuvanții tehnologici se folosesc numai dacă utilizarea acestora în producția ecologică a fost autorizată în conformitate cu articolul 19 și în cazuri bine întemeiate.

Amendamentul    311

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.4.2.1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) terenul comun să fie gestionat în totalitate în conformitate cu prezentul regulament;

(a) terenul comun pe care are loc pășunarea nu a fost tratat cu produse neautorizate pentru producția ecologică timp de cel puțin doi ani;

 

această condiție nu se aplică la pășunile exploatate extensiv care nu sunt utilizate de animale mai mult de 150 de zile pe an;

Amendamentul    312

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.4.2.1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) toate animalele neecologice care utilizează terenul în cauză să provină dintr-un sistem de producție echivalent cu unul dintre cele prevăzute la articolele 28 și 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/201369;

eliminat

__________________

 

69 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

 

Amendamentul    313

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.4.2.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.4.2.2. În perioada de transhumanță, animalele pot pășuna pe terenuri neecologice atunci când sunt mutate pe jos de pe o suprafață de pășunat pe alta. Este permisă ingerarea de hrană neecologică sub formă de iarbă sau de alte tipuri de vegetație păscută de animale timp de maximum 35 de zile, incluzând drumul dus-întors.

1.4.2.2. În perioada de transhumanță, animalele pot pășuna pe terenuri neecologice atunci când sunt mutate pe jos de pe o suprafață de pășunat pe alta. Cantitatea de hrană neecologică sub formă de iarbă sau altă formă de vegetație păscută de animale nu depășește 20 % din rația totală anuală de hrană pe an. Această cifră este calculată ca un procentaj din materia uscată de furaje de origine agricolă.

Amendamentul    314

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.4.2.2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Operatorii păstrează documente justificative privind aplicarea dispozițiilor menționate la punctul 1.4.2.

Amendamentul    315

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.4.3.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.4.3.1. În cazul exploatațiilor agricole în conversie, o proporție de până la 15 % din cantitatea medie totală de hrană oferită animalelor poate proveni din păscutul sau recoltarea pășunilor permanente, a parcelelor cu furaje perene sau culturi proteice, însămânțate în cadrul gestionării ecologice pe terenuri în primul an de conversie a acestora, cu condiția să facă parte din exploatația în sine. Furajele în primul an de conversie nu pot fi utilizate pentru producția de furaje ecologice prelucrate. În cazul în care se utilizează atât furaje în conversie, cât și furaje de pe parcele aflate în primul an de conversie, procentul total combinat al acestor furaje nu depășește procentele maxime stabilite la punctul 1.4.3.2.

1.4.3.1. Până la 25 %, în medie, din formula nutritivă a rațiilor poate conține furaje în conversie. Atunci când furajele în conversie provin dintr-o unitate proprie, în conversie, a exploatației, această proporție poate fi majorată la 100 %.

Amendamentul    316

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.4.3.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.4.3.2. În cazul exploatațiilor agricole ecologice, o proporție de până la 20 % în medie din formula nutritivă a rațiilor poate cuprinde furaje în conversie, și anume furaje începând cu al doilea an de conversie. În cazul exploatațiilor agricole în conversie, dacă furajele în conversie provin din exploatația propriu-zisă, acest procent poate fi majorat la 100.

1.4.3.2. "(2) Până la 30 % din cantitatea medie totală de hrană oferită animalelor poate proveni din păscutul sau recoltarea pășunilor permanente sau a parcelelor cu furaje perene sau culturi probiotice însămânțate în conformitate cu gestionarea ecologică a terenurilor în primul an de conversie, cu condiția să facă parte din exploatația în sine și să nu fi făcut parte dintr-o unitate de producție ecologică a exploatației în cauză în ultimii cinci ani. În cazul în care se utilizează atât furaje în conversie, cât și furaje de pe parcele aflate în primul an de conversie, procentul total combinat al unor astfel de furaje nu depășește procentele maxime stabilite la punctul 1.4.3.1.

Amendamentul    317

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.4.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La prelucrarea furajelor ecologice și la hrănirea animalelor ecologice se pot folosi doar materii prime ecologice pentru furaje de origine animală, precum și materii prime furajere și aditivi furajeri autorizați pentru utilizare în producția ecologică în temeiul articolului 19.

La prelucrarea furajelor ecologice și la hrănirea animalelor ecologice se pot folosi doar materii prime ecologice pentru furaje de origine vegetală și animală, materii prime furajere provenind de la nevertebrate și produse de fermentație de origine ecologică, precum și materii prime furajere și aditivi furajeri autorizați pentru utilizare în producția ecologică în temeiul articolului 19.

 

Hrana proteică neecologică poate fi utilizată în următoarele condiții:

 

(i) nu este disponibilă în formă ecologică;

 

(ii) este produsă sau pregătită fără solvenți chimici; și

 

(iii) utilizarea sa este limitată la specii de porcine și păsări de curte și la anumite stadii de dezvoltare (purcei până la 35 kg și păsări tinere) și compuși proteici specifici.

 

Aceasta este o excepție de la normele de producție legate de indisponibilitatea factorilor de producție agricoli ecologici în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b). În cazul în care fermierii nu au posibilitatea să obțină hrană proteică exclusiv din producția ecologică pentru speciile de porcine și păsări de curte, procentul maxim de hrană proteică neecologică autorizată într-o perioadă de 12 luni pentru aceste specii nu depășește 5 % și este redusă în raport cu disponibilitatea hranei proteice ecologice.

 

Condimentele, plantele aromatice și melasele neecologice pot fi utilizate în următoarele condiții:

 

(i) nu sunt disponibile în formă ecologică;

 

(ii) sunt produse sau pregătite fără solvenți chimici; și

 

(iii) utilizarea lor este limitată la 1 % din rația de hrană a unei anumite specii, calculată anual ca procent din substanța uscată din hrana pentru animale de origine agricolă. Aceasta este o excepție de la normele de producție legate de indisponibilitatea factorilor de producție agricoli ecologici în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b), atunci când fermierii nu au posibilitatea să obțină condimente, plante aromatice și melase exclusiv din producția ecologică. Procentajul este redus în raport cu disponibilitatea condimentelor, plantelor aromatice și melaselor ecologice;

 

Produsele din activități de pescuit durabile pot fi utilizate în următoarele condiții:

 

(i) sunt produse sau pregătite fără solvenți chimici;

 

(ii) utilizarea lor este restrânsă la animale neerbivore; și

 

(iii) utilizarea hidrolizatului din proteine de pește este limitată numai la animalele tinere;

 

Aceasta este o excepție de la normele de producție legate de indisponibilitatea factorilor de producție agricoli ecologici în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b), atunci când fermierii nu au posibilitatea să obțină produse din activități de pescuit durabile exclusiv din producția ecologică. Procentajul este redus în raport cu disponibilitatea produselor din activități de pescuit durabile.

Amendamentul    318

Propunere de regulament

Anexa II - partea II - punctul 1.5.1.3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1.5.1.3a. Este interzisă utilizarea transponderilor de tip bolus compuși din molecule chimice sintetizate alopatic.

Amendamentul    319

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.5.2.2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.5.2.2. Bolile sunt tratate imediat pentru a se evita suferința animalelor; medicamentele de uz veterinar alopatice chimice de sinteză, inclusiv antibioticele, pot fi folosite atunci când este necesar, în condiții stricte și sub responsabilitatea unui medic veterinar atunci când nu este adecvată folosirea produselor fitoterapeutice, a celor homeopatice și a altor produse. Trebuie definite, în special, restricții privind tratamentele și perioadele de așteptare.

1.5.2.2. Bolile sunt tratate imediat pentru a se evita suferința animalelor; medicamentele de uz veterinar alopatice chimice de sinteză, inclusiv antibioticele, pot fi folosite atunci când este necesar și sub responsabilitatea unui medic veterinar atunci când nu este adecvată folosirea produselor fitoterapeutice, a celor homeopatice și a altor produse. Trebuie definite, în special, restricții privind tratamentele și perioadele de așteptare.

Justificare

Obligația de diligență a medicului veterinar garantează condiții stricte.

Amendamentul    320

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.5.2.4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.5.2.4. Cu excepția vaccinurilor, a tratamentelor pentru paraziți și a schemelor obligatorii de eradicare, în cazul în care un animal sau un grup de animale primește mai mult de trei tratamente cu medicamente de uz veterinar alopatice chimice de sinteză, inclusiv cu antibiotice, în decurs de 12 luni sau mai mult de un tratament în cazul în care ciclul lor de viață productivă este mai scurt de un an, animalele în cauză sau produsele obținute de la acestea nu sunt vândute ca produse ecologice, iar șeptelul în cauză trebuie să treacă prin perioadele de conversie menționate la punctele 1.2 și 2.

1.5.2.4. Cu excepția vaccinurilor, a tratamentelor pentru paraziți, a produselor fitoterapeutice și homeopatice și a schemelor obligatorii de eradicare, în cazul în care un animal sau un grup de animale primește mai mult de trei tratamente cu medicamente de uz veterinar alopatice chimice de sinteză, inclusiv cu antibiotice, în decurs de 12 luni sau mai mult de un tratament în cazul în care ciclul lor de viață productivă este mai scurt de un an, animalele în cauză sau produsele obținute de la acestea nu sunt vândute ca produse ecologice, iar șeptelul în cauză trebuie să treacă prin perioadele de conversie menționate la punctele 1.2 și 2.

Amendamentul    321

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.5.2.5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.5.2.5. Perioada de așteptare dintre ultima administrare a unui medicament de uz veterinar alopatic unui animal în condiții normale de utilizare și producția de alimente produse ecologic de la aceste animale trebuie să fie de două ori perioada de așteptare menționată la articolul 11 din Directiva 2001/82/CE sau, în cazul în care această perioadă nu este specificată, de 48 de ore.

1.5.2.5. Perioada de așteptare dintre ultima administrare a unui medicament de uz veterinar alopatic obținut prin sinteză chimică unui animal în condiții normale de utilizare și producția de alimente produse ecologic de la aceste animale este de două ori perioada de așteptare menționată la articolul 9 din Directiva 2001/82/CE și de cel puțin 48 de ore.

Amendamentul    322

Propunere de regulament

Anexa II - partea II - punctul 1.6.5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.6.5. Suprafețele în aer liber pot fi parțial acoperite. Verandele nu sunt considerate suprafețe în aer liber.

1.6.5. Suprafețele în aer liber pot fi parțial acoperite. Verandele sunt considerate suprafețe în aer liber numai în cazul păsărilor de reproducție și al puicuțelor cu vârsta de sub 18 săptămâni.

Amendamentul    323

Propunere de regulament

Anexa II - partea II - punctul 1.7.3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.7.3. Animalele trebuie să aibă acces permanent la suprafețe în aer liber, de preferință pășuni, ori de câte ori condițiile meteorologice și starea terenului o permit, cu excepția cazurilor în care se impun restricții și obligații legate de protecția sănătății umane și animale în baza legislației Uniunii.

1.7.3. Erbivorele trebuie să aibă acces permanent la suprafețe în aer liber în timpul zilei, inclusiv la țarcuri în aer liber și pășuni adecvate pentru speciile în cauză, ori de câte ori condițiile meteorologice și starea terenului o permit, cu excepția cazurilor în care se impun restricții și obligații legate de protecția sănătății umane și animale în conformitate cu legislația Uniunii.

 

Ori de câte ori condițiile meteorologice și starea terenului nu permit accesul la pășuni, erbivorele au acces în timpul zilei, dacă este cazul, la zone în aer liber care să le permită să se miște, cu excepția cazurilor în care acest lucru nu este favorabil calității vieții animalelor sau în care se impun restricții și obligații temporare legate de protecția sănătății umane și animale în temeiul legislației Uniunii.

Amendamentul    324

Propunere de regulament

Anexa II - partea II - punctul 1.7.6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.7.6. Se interzice priponirea sau izolarea șeptelului, cu excepția anumitor animale pentru o perioadă limitată de timp și în măsura în care acest lucru se justifică din considerente veterinare. Autoritățile competente pot autoriza priponirea vitelor din microîntreprinderi dacă nu este posibilă ținerea acestora în grupuri corespunzătoare necesităților lor comportamentale, cu condiția ca animalele respective să aibă acces la pășuni pe durata perioadei de pășunat și, de cel puțin două ori pe săptămână, să aibă acces la suprafețe în aer liber atunci când pășunatul nu este posibil.

1.7.6. Se interzice priponirea sau izolarea animalelor, cu excepția unor anumite exemplare pentru o perioadă limitată de timp, dacă aceasta se justifică din considerente de siguranță, de protecție sau veterinare; se poate autoriza izolarea animalelor, pentru o perioadă limitată, doar atunci când siguranța lucrătorilor este compromisă și din rațiuni de calitatea vieții animalelor. Autoritățile competente pot autoriza priponirea vitelor din exploatațiile mici și din cele aflate în zone defavorizate, cu condiția ca animalele respective să aibă acces la pășuni pe durata perioadei de pășunat ori de câte ori condițiile meteorologice și starea terenului o permit, cu excepția cazurilor în care se impun restricții și obligații legate de protecția sănătății umane și animale în conformitate cu legislația Uniunii, și, de cel puțin două ori pe săptămână, să aibă acces la suprafețe în aer liber atunci când pășunatul nu este posibil.

Amendamentul    325

Propunere de regulament

Anexa II - partea II - punctul 1.7.8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.7.8. Orice suferință pe durata întregii vieți a animalului, inclusiv în momentul sacrificării, trebuie menținută la un nivel minim.

1.7.8. Atunci când producția ecologică se desfășoară în conformitate cu prezentul regulament, ar trebui luat în considerare efectul său asupra condițiilor de viață a animalelor, înțeles din perspectiva articolului 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a scuti animalele orice durere, stres sau suferință evitabilă. Legislația privind condițiile de viață ale animalelor, cum ar fi Regulamentul (CE) nr. 1/20051a și a Regulamentului (CE) nr. 1099/20091b continuă în mod necesar să se aplice și trebuie implementată în mod corespunzător. Dispozițiile prezentului regulament nu ar trebui să dubleze legislația respectivă sau să se suprapună cu aceasta.

 

___________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (JO L 3, 5.1.2005, p. 1).

 

1b Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii (JO L 303, 18.11.2009, p. 1).

Amendamentul    326

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 1.7.8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1.7.8a. Toate persoanele care manipulează animale ecologice pe durata transportului și sacrificării beneficiază de o formare adecvată pentru a se asigura aplicarea adecvată a normelor prevăzute în prezentul regulament, completată de inspecțiile periodice în vederea asigurării conformității.

Amendamentul    327

Propunere de regulament

Anexa II - partea II - punctul 1.7.9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.7.9. Se interzice mutilarea animalelor.

1.7.9. Se interzice mutilarea animalelor. Autoritățile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a autoriza tăierea ciocurilor la puii care au cel mult trei zile, prinderea unor benzi elastice de cozile oilor și tăierea cozilor, din motive legate de siguranță sau de sănătate a animalelor și a oamenilor sau dacă aceste practici urmăresc să îmbunătățească sănătatea, condițiile de viață sau igiena animalelor în cauză. Ecornarea și castrarea mamiferelor tinere se aprobă numai dacă se aplică o anestezie și/sau analgezie adecvată.

Amendamentul    328

Propunere de regulament

Anexa II - partea II - punctul 1.7.12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.7.12. Încărcarea și descărcarea animalelor se efectuează fără a utiliza vreun tip de stimulare electrică pentru a constrânge animalele. Este interzisă utilizarea tranchilizantelor alopatice înaintea sau pe durata transportului.

1.7.12. Încărcarea și descărcarea animalelor se efectuează fără a utiliza vreun tip de stimulare electrică pentru a constrânge animalele, cu excepția circumstanțelor excepționale și în conformitate cu punctul 1.9 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1099/20091a. La transportarea și cazarea animalelor se evită amestecarea animalelor care nu sunt familiarizate unele cu altele și se evită cazarea nenecesară a animalelor peste noapte. Animalele sociale sunt păstrate în grupuri și trebuie să se poată deplasa și învârti în țarcuri. Este interzisă utilizarea tranchilizantelor alopatice înaintea sau pe durata transportului.

Amendamentul    329

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.1.1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) 12 luni în cazul animalelor bovine pentru producția de carne și, în orice caz, cel puțin trei sferturi din durata lor de viață;

(a) 12 luni în cazul animalelor bovine pentru producția de carne;

Justificare

Din motive legate de aplicabilitatea acestor dispoziții, trimiterea la durata de viață se elimină pentru bovinele, precum și pentru ovinele și caprinele pentru producția de carne.

Amendamentul    330

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.1.2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) cu excepția perioadei anuale în care animalele sunt în transhumanță, menționată la punctul 1.4.2.2., o proporție de cel puțin 90 % din furaje trebuie să provină de la ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie produsă în cooperare cu alte ferme ecologice din aceeași regiune;

(d) cu excepția perioadei anuale în care animalele sunt în transhumanță, menționată la punctul 1.4.2.2., o proporție de cel puțin 60 % din furaje trebuie să provină în principal de la ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie produsă, în măsura posibilului, în cooperare cu alte ferme ecologice aflate pe o rază de 150km față de ferma respectivă și să fie produsă în Uniune; pentru a calcula distanța în cazul fermelor situate pe insule și în zonele de coastă, porțiunea din distanța care constă din întinderi de apă nu se ia în considerare; aceste condiții privind distanța nu se aplică fermelor din regiunile ultraperiferice;

 

n acest scop, statele membre pot crește procentajul, în funcție de disponibilitatea hranei ecologice pentru animale în ferme și în regiune;

Amendamentul    331

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.1.2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) toate bovinele, ovinele și caprinele alăptate sunt hrănite de preferință cu lapte matern pe o perioadă minimă de trei luni pentru bovine și de 45 de zile pentru ovine și caprine.

(f) toate bovinele, ovinele și caprinele alăptate sunt hrănite de preferință cu lapte matern sau lapte natural pe o perioadă minimă de trei luni pentru bovine și de 45 de zile pentru ovine și caprine

Amendamentul    332

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.1.3 - litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) în cazul în care bovinelor li se administrează un tratament individual din motive veterinare, acestea sunt adăpostite în spații cu pardoseli rigide și trebuie să beneficieze de litieră; bovinele trebuie să se poată răsuci cu ușurință și să se întindă complet în mod confortabil;

Amendamentul    333

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.2.2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) cu excepția perioadei anuale în care animalele sunt în transhumanță, astfel cum se menționează la punctul 1.4.2.2., cel puțin 90 % din furaje trebuie să provină de la ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie produse în cooperare cu alte ferme ecologice din aceeași regiune;

(c) cu excepția perioadei anuale în care animalele sunt în transhumanță, menționată la punctul 1.4.2.2., o proporție de cel puțin 60 % din furaje trebuie să provină în principal de la ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie produsă, în măsura posibilului, în cooperare cu alte ferme ecologice aflate pe o rază de 150km față de ferma respectivă și să fie produsă în Uniune; pentru a calcula distanța în cazul fermelor situate pe insule și în zonele de coastă, porțiunea din distanța care constă din întinderi de apă nu se ia în considerare. Aceste condiții privind distanța nu se aplică fermelor din regiunile ultraperiferice.

 

Se încurajează producția locală de hrană ecologică pentru animale; în acest scop, statele membre pot crește procentajul, în funcție de disponibilitatea hranei ecologice pentru animale în ferme și în regiune;

Amendamentul    334

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.2.2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) sistemele de creștere pentru ecvidee au la bază utilizarea maximă a pășunilor pentru păscut în funcție de disponibilitatea pășunilor în diferitele perioade ale anului. Substanța uscată din rațiile zilnice ale ecvideelor constă în proporție de cel puțin 60 % în furaje grosiere, nutreț proaspăt sau uscat ori în furaje însilozate;

(d) sistemele de creștere pentru ecvidee au la bază utilizarea maximă a pășunilor pentru păscut în funcție de disponibilitatea pășunilor în diferitele perioade ale anului. În cazul în care nu este posibilă asigurarea unor procentaje mai ridicate de furaje grosiere, se aplică următoarea normă minimă, respectând totodată cerințele în materie de nutriție, sănătate și bunăstare a raselor respective: substanța uscată din rațiile zilnice ale ecvideelor constă în proporție de cel puțin 60 % în furaje grosiere, nutreț proaspăt sau uscat ori furaje însilozate;

Amendamentul    335

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.2.2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) toate ecvideele alăptate trebuie hrănite de preferință cu lapte matern pe durata unei perioade minime de trei luni.

(e) toate ecvideele alăptate trebuie hrănite de preferință cu lapte matern, alăptându-se direct de la mamă până în momentul natural al înțărcării;

Amendamentul    336

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.2 a (nou)

Clasa sau specia

Numărul maxim de animale pe ha echivalent cu 170 kg N/ha/an

Femele și pui

25

Iepuri în creștere

100

Masculi

25

Suprafețele interioare și exterioare minime și alte caracteristici ale adăposturilor pentru iepuri trebuie să fie:

(a) spațiu minim în interior pentru fiecare iepure (inclusiv cei ținuți în țarcuri mobile):

(i) iepuri adulți, inclusiv masculi și femele gestante și care alăptează: 0,4 m2;

(ii) iepuri pentru îngrășare: 0,15 m2;

(b) spațiu minim în exterior pentru fiecare iepure (cu excepția celor ținuți în țarcuri mobile):

(i) iepuri adulți, inclusiv masculi și femele gestante și care alăptează: 5 m2;

(ii) iepuri pentru îngrășare: 5 m2;

(c) spațiu minim în exterior pentru fiecare iepure în cazul în care sunt ținuți în țarcuri mobile:

(i) iepuri adulți, inclusiv masculi și femele gestante și care alăptează: 5 m2;

(ii) iepuri pentru îngrășare: 0.4 m2.

Justificare

Ar trebui stabilite norme specifice și pentru iepuri.

Amendamentul    337

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.3.2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) hrana pentru animale trebuie să provină în proporție de cel puțin 60 % de la ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie produse în aceeași regiune în cooperare cu alte ferme ecologice sau cu alți operatori din sectorul furajer;

(a) hrana pentru animale trebuie să provină în proporție de cel puțin 30 % de la ferma respectivă sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie produsă, în măsura posibilului, în cooperare cu alte ferme ecologice aflate pe o rază de 150km față de ferma respectivă și să fie produsă în Uniune; pentru a calcula distanța în cazul fermelor situate pe insule și în zonele de coastă, porțiunea din distanța care constă din întinderi de apă nu se ia în considerare. Aceste condiții privind distanța nu se aplică fermelor din regiunile ultraperiferice.

 

Se încurajează producția locală de furaje ecologice. în acest scop, statele membre pot crește procentajul, în funcție de disponibilitatea hranei ecologice pentru animale în ferme și în regiune;

Amendamentul    338

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.3.2 - litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) Pentru a răspunde nevoilor nutriționale esențiale ale speciilor de porcine crescute prin metode ecologice și anume privind proteinele și aminoacizii esențiali și întrucât fermierul nu este în măsură să obțină materiile prime bogate în proteine exclusiv din producția ecologică, se permite utilizarea unei proporții limitate de materii prime bogate în proteine neecologice pentru porcine și specii de păsări de curte.

 

Procentajul maxim de materii prime bogate în proteine neecologice destinate hranei animalelor autorizat pentru o perioadă de 12 luni pentru aceste specii este de 5 %.

 

Cifrele se calculează anual sub forma unui procent din substanța uscată de hrană pentru animale de origine agricolă.

Amendamentul    339

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.3.3 - litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) se pune întotdeauna la dispoziție o litieră suficient de mare pentru a se asigura că toți porcii din țarc se pot întinde în același timp în maniera care ocupă cel mai mult spațiu;

Amendamentul    340

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.3.3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) scroafele trebuie ținute în grupuri, cu excepția ultimelor stadii ale gestației și a perioadei alăptării;

(c) scroafele trebuie ținute în grupuri, cu excepția ultimelor stadii ale gestației și a perioadei alăptării, timp în care pot să se miște liber în țarc și sunt ținute legate pentru scurt timp.

 

Fără a neglija cerințele suplimentare pentru paie, cu câteva zile înaintea termenului prevăzut pentru fătare, scroafele trebuie să aibă la dispoziție o cantitate suficientă de paie sau de alt material natural adecvat care să le permită să construiască locuri de fătare.

Amendamentul    341

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.3.4 - paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Dimensiunea unităților pentru producția de porcine este limitată în toate cazurile la 1 500 de porci pentru sacrificare pe an sau 200 de scroafe sau echivalentul acestora în cazul unităților de fătare-îngrășare. Aceste valori maxime pentru fiecare unitate de producție pot fi depășite atunci când 100 % din hrana pentru animale este produsă pe exploatație.

Justificare

Această dispoziție este preluată de la Ministerul Agriculturii din Franța: Specificații privind producția și pregătirea ecologică a animalelor și produselor animaliere care definesc măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 modificat al Consiliului și/sau care completează dispozițiile Regulamentului nr. 2092/91 modificat al Consiliului.

Amendamentul    342

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2.3.4 - paragraful 2 - tabel

 

Textul propus de Comisie

Suprafețele interioare și exterioare minime și alte caracteristici ale adăposturilor pentru porcine trebuie să fie:

 

Suprafața interioară

Suprafața exterioară

 

(suprafața netă de care dispun animalele)

(suprafața pentru mișcare, cu excepția pășunilor)

 

Greutatea minimă în viu (kg)

M2/cap