Förfarande : 2014/0100(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0311/2015

Ingivna texter :

A8-0311/2015

Debatter :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0180

BETÄNKANDE     ***I
PDF 2339kWORD 1926k
5.11.2015
PE 557.122v03-00 A8-0311/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Martin Häusling

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0180),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0109/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från det österrikiska förbundsrådet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 15 oktober 2014(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8‑0311/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Det är av avgörande betydelse för att produkterna ska hålla god kvalitet att man tillämpar strikta hälso-, miljö- och djurskyddskrav inom den ekologiska produktionen. Som anges i meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en kvalitetspolitik för jordbruksprodukter ingår den ekologiska produktionen i unionens kvalitetsordningar för jordbruksprodukter11 på samma sätt som geografiska beteckningar, traditionella garanterade specialiteter och produkter från de yttersta randområdena enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/201212 respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/201313. Den ekologiska produktionen strävar således mot samma mål inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken som unionens övriga kvalitetsordningar för jordbruksprodukter.

(2) Det är av avgörande betydelse för att produkterna ska vara hälsosamma att man tillämpar strikta hälso-, miljö- och djurskyddskrav inom den ekologiska produktionen. Som anges i meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en kvalitetspolitik för jordbruksprodukter11 ingår den ekologiska produktionen i unionens kvalitetsordningar för jordbruksprodukter på samma sätt som geografiska beteckningar, traditionella garanterade specialiteter och produkter från bergsområden och de yttersta randområdena enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/201212 respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/201313. Den ekologiska produktionen spelar således en ledande roll i införandet av mer hållbara jordbruks- och livsmedelssystem, och eftersträvar därför samma mål inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken som unionens övriga kvalitetsordningar för jordbruksprodukter.

__________________

__________________

11 KOM(2009) 234 slutlig.

11 KOM(2009) 234 slutlig.

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 23).

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 23).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Målen för politiken för ekologisk produktion ingår i målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, genom att de säkrar att jordbrukarna ges en rimlig ersättning för att de efterlever reglerna för ekologisk produktion. Dessutom skapar den ökande efterfrågan på ekologiska produkter förutsättningar för att ytterligare utveckla och utvidga marknaden för dessa produkter och därmed förutsättningar för ökade inkomster för jordbrukarna inom den ekologiska produktionen.

(3) Målen för politiken för ekologisk produktion ingår i målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, genom att de säkrar att jordbrukarna ges en rimlig ersättning för att de efterlever reglerna för ekologisk produktion. Dessutom skapar den ökande efterfrågan på ekologiska produkter förutsättningar för att ytterligare utveckla och utvidga marknaden för dessa produkter och därmed förutsättningar för ökade inkomster för jordbrukarna inom den ekologiska produktionen. Eftersom unionens jordbrukare har allt svårare att få en rimlig inkomst från livsmedelskedjan bör denna förordning även bidra till att på nytt sammanföra jordbrukare och konsumenter genom direkt saluföring i korta livsmedelskedjor så att det skapas en rättvis fördelning av livsmedlens mervärde och av de positiva externa effekterna av det ekologiska jordbruket.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Dessutom bidrar det ekologiska produktionssystemet till att miljöskyddskraven integreras med den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket främjar hållbar jordbruksproduktion. Detta är skälet till att det har införts åtgärder för ekonomiskt stöd till den ekologiska produktionen inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, allra senast genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/201314. De åtgärderna har dessutom stärkts genom den nyligen genomförda reformen av den rättsliga ramen för landsbygdsutvecklingspolitiken, dvs. genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/201315.

(4) Dessutom bidrar det ekologiska produktionssystemet till att miljöskyddskraven integreras med den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket främjar hållbar jordbruksproduktion. Detta är skälet till att det har införts åtgärder för ekonomiskt stöd till den ekologiska produktionen inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, allra senast genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/201314. De åtgärderna har dessutom stärkts genom den nyligen genomförda reformen av den rättsliga ramen för landsbygdsutvecklingspolitiken, dvs. genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/201315. Denna förordning bör därför hänvisa till stödberättigande åtgärder inom ramen för de nationella landsbygdsutvecklingsprogrammen som ska bidra till att stödja ekologisk uppfödning och ett förbättrat utbud av ekologiskt utsäde och foder. Det finns dessutom ett brådskande behov av tillförlitliga uppgifter om befintliga brister i utbudet av ekologiskt utsäde och foder samt ekologiska proteinkällor. Det bör läggas fram förslag och utarbetas åtgärdsplaner för att åtgärda dessa brister och fasa ut befintliga undantag på dessa områden.

__________________

__________________

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Det ekologiska jordbruket i EU har utvecklats snabbt de senaste åren, inte bara när det gäller den areal som används för ekologiskt jordbruk, utan även när det gäller antalet företag och det totala antalet registrerade ekologiska aktörer i unionen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Mot bakgrund av den dynamiska utvecklingen inom sektorn för ekologisk produktion angavs i rådets förordning (EG) nr 834/200726 att det skulle komma att behöva göras en översyn av unionsreglerna för ekologiskt jordbruk där den erfarenhet som vunnits vid tillämpningen av reglerna beaktas. Resultaten av den översyn som kommissionen har genomfört visar att unionens rättsliga ram för ekologisk produktion bör förbättras, så att reglerna motsvarar konsumenternas högt ställda förväntningar och är tillräckligt tydliga för dem som de riktar sig till. Förordning (EG) nr 834/2007 bör därför upphävas och ersättas av en ny förordning.

(8) Mot bakgrund av den dynamiska utvecklingen inom sektorn för ekologisk produktion angavs i rådets förordning (EG) nr 834/200726 att det skulle komma att behöva göras en översyn av unionsreglerna för ekologiskt jordbruk där den erfarenhet som vunnits vid tillämpningen av reglerna beaktas. Resultaten av den översyn som kommissionen har genomfört visar att unionens rättsliga ram för ekologisk produktion bör förbättras, så att reglerna motsvarar konsumenternas högt ställda förväntningar och är tillräckligt tydliga för dem som de riktar sig till. Förordning (EG) nr 834/2007 bör därför upphävas och ersättas av en ny förordning. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007 med avseende på dessa mål bör dock behållas i den här förordningen. Dessutom bör det huvudsakliga syftet med denna förordning vara att förbättra genomförandet av de gällande principerna och reglerna och skapa en dynamik som hjälper sektorn att övervinna de utmaningar den står inför.

__________________

__________________

26 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

26 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) De erfarenheter som hittills har gjorts av tillämpningen av förordning (EG) nr 834/2007 visar att det finns ett behov av att förtydliga vilka produkter som förordningen omfattar. I första hand bör den omfatta de jordbruksprodukter, även vattenbruksprodukter, som förtecknas i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget). Dessutom bör den omfatta bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda att användas som livsmedel eller foder, eftersom saluföringen av sådana ekologiska produkter är ett viktigt avsättningsområde för jordbruksprodukter och gör konsumenterna medvetna om att de jordbruksprodukter som ingår i de bearbetade produkterna har framställts ekologiskt. På samma sätt bör denna förordning omfatta vissa andra produkter som är kopplade till jordbruksprodukter på samma sätt som bearbetade jordbruksprodukter, eftersom dessa andra produkter antingen utgör ett viktigt avsättningsområde för jordbruksprodukter eller utgör en integrerad del av produktionsprocessen. Slutligen bör havssalt omfattas av denna förordning, eftersom det framställs med naturliga produktionsmetoder och produktionen bidrar till utvecklingen av landsbygden och således omfattas av målen för denna förordning. Av tydlighetsskäl bör dessa andra produkter som inte ingår i bilaga I till fördraget förtecknas i en bilaga till denna förordning.

(9) De erfarenheter som hittills har gjorts av tillämpningen av förordning (EG) nr 834/2007 visar att det finns ett behov av att förtydliga vilka produktionsprocesser och produkter som förordningen omfattar. I första hand bör den omfatta produktionsprocesser och produkter inom jordbruket, även vattenbruks- och biodlingsprodukter. Dessutom bör den omfatta bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda att användas som livsmedel eller foder, eftersom saluföringen av sådana ekologiska produkter är ett viktigt avsättningsområde för jordbruksprodukter och gör konsumenterna medvetna om att de jordbruksprodukter som ingår i de bearbetade produkterna har framställts ekologiskt. På samma sätt bör denna förordning omfatta vissa andra produkter som är nära kopplade till jordbruksprodukter på samma sätt som bearbetade jordbruksprodukter, eftersom dessa andra produkter antingen utgör ett viktigt avsättningsområde för jordbruksprodukter eller utgör en integrerad del av produktionsprocessen. Slutligen bör salt omfattas av denna förordning, eftersom det framställs med naturliga produktionsmetoder och produktionen bidrar till utvecklingen av landsbygden och således omfattas av målen för denna förordning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att ta hänsyn till nya produktionsmetoder eller produktionsmaterial eller internationella åtaganden bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av förteckningen över andra produkter som omfattas av denna förordning. Endast produkter som är nära kopplade till jordbruksprodukter bör kunna komma ifråga för införande i den förteckningen.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 2.5.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Mot bakgrund av att storköksverksamhet till sin natur är lokal anses de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna på området vara tillräckliga för att säkerställa den inre marknadens funktion. Därför bör denna förordning inte omfatta livsmedel som bereds av storkök i egna lokaler. På samma sätt bör produkter från jakt på vilda djur eller fiske efter viltlevande arter inte omfattas av denna förordning då produktionsprocessen inte kan kontrolleras helt och hållet.

(12) Denna förordning bör omfatta livsmedel som bereds av storkök i egna lokaler. Produkter från jakt på vilda djur eller fiske efter viltlevande arter bör inte omfattas av denna förordning då produktionsprocessen inte kan kontrolleras helt och hållet.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 2.2 andra stycket.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Forskningsprojekt har visat att konsumenternas förtroende är av mycket stor betydelse för marknaden för ekologiska livsmedel. På lång sikt kan regler som inte är tillförlitliga äventyra allmänhetens förtroende och leda till marknadsmisslyckande. En hållbar utveckling för den ekologiska produktionen i unionen bör därför baseras på sunda produktionsregler som harmoniseras på unionsnivå. Dessutom bör produktionsreglerna uppfylla aktörernas och konsumenternas förväntningar vad gäller kvaliteten på ekologiska produkter och dessas överensstämmelse med de principer och regler som fastställs i denna förordning.

(13) Forskningsprojekt har visat att konsumenternas förtroende är av mycket stor betydelse för marknaden för ekologiska livsmedel. På lång sikt kan regler som inte är tillförlitliga och bristfälligt genomförande av de befintliga reglerna och kontrollerna på unionsnivå äventyra allmänhetens förtroende och leda till marknadsmisslyckande. En hållbar utveckling av den ekologiska produktionen i unionen bör därför baseras på sunda och transparenta produktionsregler och ett harmoniserat genomförande på nationell nivå och unionsnivå. Tidigare erfarenhet har avslöjat stora brister i kontrollerna på unionsnivå. Det är ytterst viktigt att förbättra datainsamlingen, kommunikationen, övervakningen och samordningen av genomförandet av dessa regler i alla medlemsstater och på unionsnivå.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av relaterad lagstiftning, som till exempel på områdena säkerhet i livsmedelskedjan, djurhälsa och djurskydd, växtskydd, växtförökningsmaterial, märkning och miljö. Beträffande godkännande av produkter och ämnen som får användas för produktion av ekologiska produkter, är det viktigt att betona att sådana produkter och ämnen först måste godkännas på unionsnivå. Denna förordning bör därför gälla utan att det påverkar tillämpningen av andra särskilda unionsbestämmelser som reglerar godkännande och utsläppande på marknaden av sådana produkter och ämnen.

(14) Denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av annan unionslagstiftning eller nationella bestämmelser, i enlighet med unionslagstiftning som rör de produkter som anges i denna förordning, t.ex. bestämmelser om produktion, beredning, saluföring, märkning och kontroll av dessa produkter, inbegripet lagstiftning om livsmedel och djurfoder. Beträffande godkännande av produkter och ämnen som får användas för produktion av ekologiska produkter, är det viktigt att betona att sådana produkter och ämnen först måste godkännas på unionsnivå. Denna förordning bör därför gälla utan att det påverkar tillämpningen av andra särskilda unionsbestämmelser som reglerar godkännande och utsläppande på marknaden av sådana produkter och ämnen.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 2.3.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Principiellt bör de allmänna produktionsreglerna i denna förordning inbegripa ett förbud mot användning av joniserande strålning och genetiskt modifierade organismer (GMO) och produkter som har framställts av eller med GMO. Eftersom konsumenterna i allt större utsträckning lägger vikt vid den miljöpåverkan som följer av bearbetning och transport av livsmedel bör övriga ekologiska aktörer, utöver jordbrukarna och de aktörer som producerar alger och vattenbruksdjur, åläggas att förvalta sin miljöprestanda i enlighet med ett harmoniserat system. Mikroföretag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG27 som bedriver ekologisk produktion bör undantas från detta krav, i syfte att minska dessas administrativa börda. I syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av de allmänna produktionsreglerna bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av de kriterier som bör gälla för miljöledningssystemet.

 

(15) Principiellt bör de allmänna produktionsreglerna i denna förordning inbegripa ett förbud mot användning av joniserande strålning och genetiskt modifierade organismer (GMO) och produkter som har framställts av eller med GMO. Det bör göras insatser för att utveckla marknaden för veterinärmedicinska läkemedel som inte innehåller GMO:er. Eftersom konsumenterna lägger allt större vikt vid den miljöpåverkan som följer av bearbetning och transport av livsmedel bör andra ekologiska aktörer än mikroföretag, jordbrukare, biodlare, detaljhandlare och aktörer som producerar alger och vattenbruksdjur åläggas att förbättra sin miljöprestanda i enlighet med en harmoniserad ram. Mikroföretag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG27 som bedriver ekologisk produktion bör undantas från detta krav, i syfte att minska deras administrativa börda. I syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av de allmänna produktionsreglerna bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av vissa kriterier för miljöledningsramen.

__________________

__________________

27 Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

27 Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Risken för bristande överensstämmelse med reglerna för ekologisk produktion anses vara högre i jordbruksföretag som omfattar enheter som inte drivs enligt reglerna för ekologisk produktion. Därför bör alla jordbruksföretag i unionen som önskar gå över till ekologisk produktion, efter en lämplig omställningsperiod, helt och hållet förvaltas i enlighet med de krav som gäller för ekologisk produktion. Ekologiska jordbruksföretag bör genomgå samma omställningsperiod i alla medlemsstater, oavsett om de tidigare har deltagit i miljöåtgärder på jordbruksområdet via unionens fonder eller inte. När det gäller mark i träda krävs emellertid ingen omställningsperiod. I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på bestämmelser som kompletterar de allmänna omställningsreglerna eller som kompletterar eller ändrar de specifika omställningsreglerna.

(16) Risken för bristande överensstämmelse med reglerna för ekologisk produktion anses vara högre i jordbruksföretag som omfattar enheter som inte drivs enligt reglerna för ekologisk produktion. Därför bör alla jordbruksföretag i unionen som önskar gå över till ekologisk produktion, efter en lämplig omställningsperiod, helt och hållet förvaltas i enlighet med de krav som gäller för ekologisk produktion. Blandjordbruk som omfattar produktionsenheter som är avsedda för icke-ekologisk produktion och produktionsenheter som är förenliga med denna förordning bör tillåtas då den konventionella jordbruksverksamheten är tydligt åtskild från den ekologiska jordbruksverksamheten. Dessutom bör ingen omställningsperiod krävas när det gäller mark i träda eller när det finns bevis för att endast ämnen som är godkända för ekologisk produktion har använts på den berörda marken under minst den erforderliga omställningsperioden och förutsatt att andra nödvändiga krav är uppfyllda. I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på bestämmelser som kompletterar de allmänna omställningsreglerna eller som kompletterar de specifika omställningsreglerna.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Vid valet av arter eller sorter som ska odlas bör man beakta arternas och sorternas förmåga att anpassa sig till klimat- och markförhållandena och deras motståndskraft mot sjukdomar.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) De specifika kraven för växtförädling och djuravel har inte beaktats tillräckligt i de tidigare förordningarna och bör tydligt definieras och utvecklas i denna förordning. Detta är nödvändigt särskilt för att lösa problemet med dagens bristande tillgång på ekologiskt utsäde och djur som är lämpade för ekologisk produktion på den inre marknaden. Kommissionen bör därför göra vad som krävs för att stärka ekologisk växtförädling och djuruppfödning genom åtgärder och forskningsprogram.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Vad gäller markvård och gödsling bör det fastställas villkor för vilka odlingsmetoder som får förekomma i ekologisk växtproduktion och vilka gödselmedel och jordförbättringsmedel som får användas.

(19) Vad gäller markvård och gödsling bör det fastställas villkor för vilka odlingsmetoder som får förekomma i ekologisk växtproduktion och vilka gödselmedel och jordförbättringsmedel som får användas. I det syftet bör medlemsstaterna uppmuntra producenter i områden med ekologisk produktion att gå samman i grupper för att minska risken för föroreningar från substanser som används i konventionell produktion. Med tanke på potentialen hos biokol, som på ett naturligt sätt ökar jordens bördighet, minskar användningen av gödselmedel och vatten samt utgör en kolsänka, borde man tillåta användningen av biokol inom markvården.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Eftersom restsubstanser från det konventionella jordbruket huvudsakligen sprids via grundvattnet bör medlemsstaterna främja ekologisk odling på uppströms liggande mark.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Användningen av bekämpningsmedel bör inskränkas avsevärt. Metoder som motverkar skador orsakade av skadedjur och ogräs men som inte inbegriper användning av växtskyddsmedel, som till exempel växelbruk, bör ges företräde. Förekomsten av skadegörare och ogräs bör övervakas så att det är möjligt att avgöra om en eventuell åtgärd är ekonomiskt och ekologiskt försvarbar. Användning av vissa växtskyddsmedel bör tillåtas, i de fall då ovannämnda metoder inte ger ett tillräckligt skydd, och endast om växtskyddsmedlen ifråga har godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1107/200928, har genomgått en bedömning som visar att de är förenliga med den ekologiska produktionens mål och principer, det har fastställts restriktiva användningsvillkor och växtskyddsmedlen har godkänts i enlighet med denna förordning.

 

(20) Användningen av bekämpningsmedel bör inskränkas avsevärt. Metoder som motverkar skador orsakade av skadedjur, ogräs och sjukdomar men som inte inbegriper användning av växtskyddsmedel, till exempel växelbruk, bör ges företräde. Förekomsten av skadegörare, ogräs och sjukdomar bör övervakas så att det är möjligt att avgöra om en eventuell åtgärd är ekonomiskt och ekologiskt försvarbar. Användning av vissa växtskyddsmedel bör tillåtas, i de fall då ovannämnda metoder inte ger ett tillräckligt skydd, och endast om växtskyddsmedlen ifråga har godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1107/200928, har genomgått en bedömning som visar att de är förenliga med den ekologiska produktionens mål och principer, det har fastställts restriktiva användningsvillkor och växtskyddsmedlen har godkänts i enlighet med denna förordning.

__________________

__________________

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till del I punkt 1.6.1 inledningen och punkt 1.6.2 i bilaga II.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning samt anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av regler om ändring och komplettering av de särskilda växtproduktionsreglerna för odlingsmetoder, markvård och gödsling, växtskydd och hantering av skadegörare och ogräs, förvaltning av svampproduktion och andra särskilda växter och växtproduktionssystem, produktion av växtförökningsmaterial och insamling av vilda växter.

(21) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning samt anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av regler om komplettering av de särskilda växtproduktionsreglerna för markvård och gödsling, växtskydd och hantering av skadegörare, ogräs och sjukdomar, förvaltning av svampproduktion och andra särskilda växter och växtproduktionssystem och insamling av vilda växter.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 10.3 – inledningen och leden a, c och e.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) Det är viktigt att öka användningen av utsäde och växter som är anpassade till jordmåns- och klimatförhållandena och som uppfyller konsumenternas förväntningar. Produktionen av ekologiska utsäden och växter bör därför främjas, samtidigt som det fortfarande ska vara möjligt att använda icke-ekologiska utsäden och växter om det inte går att få tag på några ekologiska motsvarigheter eller för att se till att det finns en tillräckligt stor genpool.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b) Det är nödvändigt att inom det ekologiska jordbruket trygga avelsdjur av god genetisk kvalitet och se till att dessa föds upp enligt reglerna för ekologiskt jordbruk. Det bör därför även i fortsättningen vara möjligt att använda icke-ekologiska avelsdjur under vissa förutsättningar för att kompensera brist på tillgång eller för att se till att det finns en tillräckligt stor genpool, i synnerhet för mer sällsynta arter och raser.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Eftersom förvaltningen av jordbruksmark är en naturlig del av animalieproduktionen och stallgödsel från denna används som gödselmedel inom vegetabilieproduktionen, bör animalieproduktion utan jordbruksmark förbjudas. Vid valet av djurraser bör hänsyn tas till rasernas förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden, till deras livskraft och till deras motståndskraft mot sjukdomar, samtidigt som en omfattande biologisk mångfald bör uppmuntras.

(22) Eftersom förvaltningen av jordbruksmark är en naturlig del av animalieproduktionen och stallgödsel från denna används som gödselmedel inom vegetabilieproduktionen, bör animalieproduktion utan jordbruksmark förbjudas. Vid valet av djurraser bör hänsyn tas till rasernas förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden, till deras livskraft och till deras motståndskraft mot sjukdomar, samtidigt som en omfattande biologisk mångfald bör uppmuntras, dock inte på bekostnad av inhemska och lokala raser och arter vars produktion bör stödjas.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a) På grund av befintliga undantag från strängare djurskyddsstandarder i ekologisk produktion varierar de ekologiska djurhållningsmetoderna avsevärt inom EU.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 5.1 f.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) För att undvika miljöföroreningar av naturresurser som mark och vatten med näringsämnen, bör det fastställas en övre gräns för hur mycket gödsel som får användas per hektar samt för det antal djur som får hållas per hektar. Denna gräns bör vara knuten till gödselns kväveinnehåll.

(24) För att undvika miljöföroreningar av naturresurser som mark, akviferer och vatten med näringsämnen, bör det fastställas en övre gräns för hur mycket gödsel som får användas per hektar samt för det antal djur som får hållas per hektar. Denna gräns bör vara knuten till gödselns kväveinnehåll.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Stympningar som leder till stress, skada, sjukdom eller lidande för djuren bör förbjudas.

(25) Alla stympningar som leder till stress, skada, sjukdom eller lidande för djuren bör förbjudas. De behöriga myndigheterna bör kunna tillåta trimning av fjäderfäns näbb under de tre första levnadsdagarna, trädande av gummiband runt svansen på får och svanskupering, av säkerhetsskäl eller av skäl som rör djurs eller människors hälsa eller om åtgärderna syftar till att förbättra de berörda djurens hälsa, välbefinnande eller hygien. Avhorning och kastrering av unga däggdjur ska endast tillåtas om lämplig smärtlindring och/eller bedövning används.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Djuren bör utfodras med foder som producerats i enlighet med reglerna för ekologisk produktion, företrädesvis från det egna jordbruksföretaget, och med hänsyn till djurens fysiologiska behov. För att tillgodose djurens grundläggande näringsbehov kan det dessutom vara nödvändigt att använda vissa mineraler, spårämnen och vitaminer enligt noga fastställda villkor.

(26) Djuren bör utfodras med foder som producerats i enlighet med reglerna för ekologisk produktion, företrädesvis från det egna jordbruksföretaget, och med hänsyn till djurens fysiologiska behov vad gäller både kvalitet och kvantitet. En del av tilldelningen bör få innehålla foder från jordbruksföretag som håller på att ställas om till ekologisk odling. För att tillgodose djurens grundläggande näringsbehov kan det dessutom vara nödvändigt att använda vissa mineraler, spårämnen och vitaminer enligt noga fastställda villkor. Med tanke på att det för närvarande inte finns tillräckliga mängder vegetabiliska proteiner på marknaden och att dessa behövs för att garantera djurhälsan i den ekologiska produktionen, bör kommissionen emellertid vidta nödvändiga åtgärder för att stödja ekologisk produktion av proteiner.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till del II punkt 1.4.1.1 b i bilaga II.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på bestämmelser som ändrar eller kompletterar de särskilda produktionsreglerna för animalieproduktionen, särskilt vad gäller djurens ursprung, inhysningsförhållanden, inbegripet minsta tillåtna utrymmen inomhus respektive utomhus, maximal djurtäthet per hektar, uppfödningsmetoder, avel, foder och utfodring, sjukdomsförebyggande åtgärder och veterinärbehandling.

(28) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på bestämmelser som kompletterar de särskilda produktionsreglerna för animalieproduktionen, särskilt vad gäller näringsämnen, sjukdomsförebyggande åtgärder och veterinärbehandling.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar ändringsförslagen till artikel 11.2 – inledningen och leden a, c, d och e.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av regler som ändrar eller kompletterar de specifika produktionsreglerna för algproduktion vad gäller vattenmediets lämplighet och planen för hållbar förvaltning, skörd av vilda alger, algodling, antifouling och rengöring av produktionsutrustning och anläggningar, samt med avseende på fastställandet av regler som kompletterar de specifika produktionsreglerna för vattenbruksdjur vad gäller vattenmediets lämplighet och planen för hållbar förvaltning, vattenbruksdjurens ursprung, uppfödningsmetoder, inneslutningssystem, produktionssystem och högsta tillåtna djurtäthet, avel, hanteringen av vattenbruksdjur, foder och utfodring, sjukdomsförebyggande behandling och veterinärbehandling.

(32) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av regler som kompletterar de specifika produktionsreglerna för algproduktion vad gäller skörd av vilda alger samt algodling, även för olika algsorter, antifouling och rengöring av produktionsutrustning och anläggningar, samt med avseende på fastställandet av regler som kompletterar de specifika produktionsreglerna för vattenbruksdjur, även för särskilda vattenbruksarter, vad gäller vattenbruksdjurens ursprung, inhysningsförhållanden och djurhållningspraxis, hanteringen av blötdjur, foder och utfodring, sjukdomsförebyggande behandling och veterinärbehandlingar.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 12.2 och 12.3.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) Kommissionen bör se till att medlemsstaterna antar åtgärder för att bekämpa otillbörliga metoder i livsmedelskedjan inom den ekologiska produktionen.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) Det bör fastställas bestämmelser avseende sammansättningen på ekologiska bearbetade livsmedel. Sådana livsmedel bör huvudsakligen framställas av ekologiska jordbruksingredienser och det bör endast ges begränsade möjligheter att använda vissa icke-ekologiska ingredienser som anges i denna förordning. Endast vissa specifika ämnen som godkänts i enlighet med denna förordning bör få användas vid produktion av ekologiska bearbetade livsmedel.

(34) Det bör fastställas bestämmelser avseende sammansättningen på ekologiska bearbetade livsmedel. Sådana livsmedel bör framställas av ekologiska jordbruksingredienser och det bör endast ges begränsade möjligheter att använda vissa icke-ekologiska ingredienser som anges i denna förordning. Endast vissa specifika ämnen som godkänts i enlighet med denna förordning bör få användas vid produktion av ekologiska bearbetade livsmedel.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Bearbetade livsmedel bör märkas som ekologiska endast om samtliga eller nästan samtliga ingredienser av jordbruksursprung är ekologiska. Särskilda märkningsbestämmelser bör dock införas för bearbetade livsmedel som innehåller ingredienser av jordbruksursprung som inte kan framställas med ekologiska metoder, vilket är fallet med produkter från jakt och fiske. För att informera konsumenterna, ge insyn i marknaden och stimulera till användning av ekologiska ingredienser bör det dessutom göras möjligt att i ingrediensförteckningen på vissa villkor hänvisa till ekologisk produktion.

(35) Bearbetade livsmedel bör märkas som ekologiska endast om samtliga eller nästan samtliga ingredienser av jordbruksursprung är ekologiska. Särskilda märkningsbestämmelser bör dock införas för bearbetade livsmedel som innehåller ingredienser av jordbruksursprung som inte kan framställas med ekologiska metoder, vilket är fallet med produkter från jakt och fiske. För att informera konsumenterna, ge insyn i marknaden och stimulera till användning av ekologiska ingredienser bör det dessutom göras möjligt att i ingrediensförteckningen på vissa villkor hänvisa till ekologisk produktion och till ekologiska produkters ursprung.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa regler som ändrar eller kompletterar de specifika produktionsreglerna för bearbetade livsmedel och bearbetat foder vad gäller de förfaranden som bör följas, de förebyggande åtgärder som bör vidtas, sammansättningen bearbetade livsmedel och bearbetat foder, rengöring, saluföring av bearbetade produkter, märkning och identifiering av dessa, åtskillnad mellan ekologiska produkter, ekologiska jordbruksprodukter och ekologiska foderråvaror och icke-ekologiska produkter, icke-ekologiska jordbruksprodukter och icke-ekologiska foderråvaror, förteckningen över de icke-ekologiska jordbruksingredienser som i undantagsfall får användas i produktionen av ekologiska bearbetade produkter, beräkningen av andelen jordbruksingredienser, samt den teknik som får användas vid bearbetning av livsmedel och foder.

(37) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa regler som kompletterar de specifika produktionsreglerna för bearbetat foder vad gäller de förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder som bör vidtas samt tekniker för bearbetning av foder, och med avseende på särskilda produktionsregler för bearbetade livsmedel vad gäller de förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder som bör vidtas, sammansättningen av och användningsvillkoren för produkter och ämnen som är tillåtna för användning i bearbetade livsmedel, förteckningen över de icke-ekologiska jordbruksingredienser som i undantagsfall får användas i produktionen av ekologiska bearbetade produkter, beräkningen av andelen jordbruksingredienser, samt den teknik som får användas vid bearbetning av livsmedel.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 13.2 och om införande av en ny artikel 13a (punkt 3).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) Ekologiskt vin bör helt och hållet framställas med ekologiska råvaror och endast vissa ämnen som är tillåtna enligt denna förordning bör få tillsättas. Vissa oenologiska metoder, processer och behandlingar bör förbjudas inom produktionen av ekologiskt vin. Vissa oenologiska metoder, processer och behandlingar bör tillåtas på vissa väldefinierade villkor.

(38) Ekologiskt vin bör helt och hållet framställas med ekologiska råvaror och endast vissa ämnen som är tillåtna enligt denna förordning bör få tillsättas. Oenologiska metoder, processer och behandlingar måste följa produktionsreglerna enligt definitionen i denna förordning.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa regler som ändrar eller kompletterar de specifika produktionsreglerna för vin vad gäller oenologiska metoder och begränsningar.

(39) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa regler som kompletterar de specifika produktionsreglerna för vin vad gäller oenologiska metoder och begränsningar.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 14.2.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa regler som ändrar eller kompletterar de specifika produktionsreglerna för ekologisk jäst vad gäller bearbetning och de substrat som används vid framställningen.

(41) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa regler som kompletterar de specifika produktionsreglerna för ekologisk jäst vad gäller bearbetning och de substrat som används vid framställningen.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 15.2.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42) I syfte att ta hänsyn till eventuella framtida behov av specifika produktionsregler för produkter som inte omfattas av någon av de kategorier som produktionsreglerna i denna förordning omfattar, och i syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa specifika produktionsregler för sådana produkter, inbegripet ändringar och komplettringar därav.

(42) När detaljerade produktionsregler för vissa djurarter, vattenväxter och mikroalger inte fastställs i denna förordning bör nationella regler, eller om sådana inte finns, privata standarder som erkänts av medlemsstaterna gälla till dess att detaljerade produktionsregler införs i förordningen. Sådana nationella regler eller privata standarder bör anmälas till kommissionen. De regler som fastställs i denna förordning vad gäller märkning, kontroller och certifiering bör gälla i enlighet med detta.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 16.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43) I förordning (EG) nr 834/2007 anges ett antal undantag från de ekologiska produktionsreglerna. Erfarenheten visar att tillämpningen av de undantagen har inverkat negativt på den ekologiska produktionen. Det har konstaterats att bara det faktum att undantagen finns hämmar produktionen av ekologiska insatsvaror och att den höga djurskyddsnivå som förknippas med ekologisk produktion inte kan säkras. Dessutom ger förvaltningen och kontrollen av undantagen upphov till en avsevärd administrativ börda, både för de nationella förvaltningarna och aktörerna. Slutligen har undantagen bidragit till att snedvrida konkurrensen och till att försämra konsumenternas förtroende. Det är därför lämpligt att ytterligare begränsa möjligheterna till undantag från produktionsreglerna för ekologisk produktion och undantag bör i princip bara beviljas för katastrofsituationer.

(43) I förordning (EG) nr 834/2007 anges ett antal undantag från de ekologiska produktionsreglerna. Erfarenheten visar att tillämpningen av de undantagen inte har haft en tillräcklig stimulanseffekt för att de ska bli överflödiga. Det har konstaterats att bara det faktum att undantagen finns kan hämma en ökning av utbudet av ekologiska insatsvaror och att den höga djurskyddsnivå som förknippas med ekologisk produktion inte alltid kan säkras. Dessutom ger förvaltningen och kontrollen av undantagen upphov till en avsevärd administrativ börda, både för de nationella förvaltningarna och aktörerna. Slutligen har undantagen bidragit till att snedvrida konkurrensen och till att försämra konsumenternas förtroende. Därför bör åtgärder för att stimulera utvecklingen av ekologisk uppfödning och täppa igen de befintliga luckorna på marknaden för ekologiska insatsvaror införas genom denna förordning så att undantagen kan fasas ut så snart som möjligt.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) I syfte att sörja för att den ekologiska produktionen kan fortlöpa eller återupptas i en katastrofsituation bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa kriterier för vad som bör anses vara en katastrofsituation och för att fastställa specifika regler för sådana situationer samt nödvändiga övervaknings- och rapporteringskrav.

(44) Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att fastställa kriterier för när en situation kan anses vara sådan att den kräver exceptionella produktionsregler och hur en sådan situation ska hanteras samt nödvändiga övervaknings- och rapporteringskrav, med beaktande av expertutlåtanden från sektorn för ekologisk produktion.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44a) Konsumtion av lokalt producerade och saluförda livsmedel bör uppmuntras och främjas, i syfte att säkerställa att utsläppen av växthusgaser i transportsektorn är så små som möjligt. Dessutom bör man för att minska avfallsproduktionen främja oförpackade produkter, och onödiga förpackningar bör i största möjliga mån undvikas.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45) Under vissa förhållanden får ekologiska produkter och icke-ekologiska produkter samlas in och transporteras samtidigt. För att på vederbörligt sätt åtskilja ekologiska produkter från icke-ekologiska produkter under hantering och för att undvika all blandning bör särskilda bestämmelser fastställas.

(45) Under vissa förhållanden får ekologiska produkter och icke-ekologiska produkter hämtas upp och transporteras samtidigt. För att på vederbörligt sätt åtskilja ekologiska produkter från icke-ekologiska produkter under sådan hantering, det vill säga hämtning, transport och bearbetning, och för att undvika all blandning bör särskilda bestämmelser fastställas.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa regler som ändrar eller kompletterar de specifika reglerna för insamling, förpackning, transport och lagring av ekologiska produkter.

(46) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa regler som kompletterar de specifika reglerna för insamling, förpackning, transport och lagring av ekologiska produkter.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 18.2.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47) Användning inom ekologisk produktion av produkter och ämnen som växtskyddsmedel, gödselmedel, jordförbättringsmedel, icke-ekologiska näringsämnen och foderråvaror, fodertillsatser och livsmedelstillsatser, processtekniska hjälpmedel och rengörings- och desinfektionsmedel bör begränsas till ett minimum och bör bara få förekomma på de specifika villkor som anges i denna förordning. Samma princip bör tillämpas beträffande användningen av produkter och ämnen som livsmedelstillsatser och processhjälpmedel inom produktionen av ekologiska bearbetade livsmedel. Det bör därför fastställas bestämmelser som definierar på vilket sätt sådana produkter och ämnen får användas i ekologisk produktion allmänhet och i synnerhet på vilket sätt de får användas i produktionen av ekologiska bearbetade livsmedel, i enlighet med de principer som fastställs i denna förordning och med vissa kriterier.

(47) Användning inom ekologisk produktion av produkter och ämnen som växtskyddsmedel, gödselmedel, jordförbättringsmedel, icke-ekologiska näringsämnen och foderråvaror, fodertillsatser och livsmedelstillsatser, processtekniska hjälpmedel, produkter för användning inom djurhållning och rengörings- och desinfektionsmedel bör begränsas till ett minimum och bör bara få förekomma på de specifika villkor som anges i denna förordning. Samma princip bör tillämpas beträffande användningen av produkter och ämnen som livsmedelstillsatser och processhjälpmedel inom produktionen av ekologiska bearbetade livsmedel, produkter och ämnen för oenologiska metoder samt rengörings- och desinfektionsmedel. Det bör därför fastställas bestämmelser som definierar på vilket sätt sådana produkter och ämnen får användas i ekologisk produktion allmänhet och i synnerhet på vilket sätt de får användas i produktionen av ekologiska bearbetade livsmedel, i enlighet med de principer som fastställs i denna förordning och med vissa kriterier.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 19.1 andra stycket ba och bb.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk produktion i allmänhet och produktion av ekologiska bearbetade livsmedel i synnerhet, samt anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa ytterligare kriterier för tillstånd eller återkallande av tillstånd för användning av produkter och ämnen i ekologisk produktion i allmänhet och i produktion av ekologiska bearbetade livsmedel i synnerhet, samt andra krav vad gäller användningen av de produkter och ämnen som omfattas av tillstånd.

(48) I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk produktion i allmänhet och produktion av ekologiska bearbetade livsmedel i synnerhet, samt anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på tillstånd eller återkallande av tillstånd för produkter och ämnen som kan användas i ekologisk produktion i allmänhet och produkter och ämnen som kan användas i produktion av bearbetade ekologiska livsmedel i synnerhet, samt andra krav vad gäller användningen av de produkter och ämnen som omfattas av tillstånd.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 19.5.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49) I avsaknad av specifika unionsregler för vilka åtgärder som bör vidtas när otillåtna ämnen och produkter förekommer i den ekologiska produktionen har det utvecklats och genomförts olika strategier på olika håll i unionen. Detta skapar osäkerhet för aktörerna, kontrollmyndigheterna och kontrollorganen. Situationen kan också leda till att aktörerna behandlas olika och till att konsumenternas förtroende för ekologiska produkter undergrävs. Det är därför lämpligt att fastställa tydliga och enhetliga bestämmelser som förbjuder saluföring av produkter som ekologiska om de innehåller mer än vissa halter av icke godkända produkter och ämnen. Halterna bör särskilt fastställas på grundval av kommissionens direktiv 2006/125/EG31 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn.

utgår

__________________

 

31 Kommissionens direktiv 2006/125/EG av den 5 december 2006 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (EUT L 339, 6.12.2006, s. 16).

 

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50) I syfte att garantera ändamålsenlighet, effektivitet och insyn vad gäller systemet för ekologisk produktion och märkning, bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på kriterier och villkor för fastställandet och tillämpningen av de gränsvärden för halter av icke godkända produkter och ämnen som, när de överskrids, innebär att en produkt inte får saluföras som ekologisk och med avseende på fastställandet av dessa gränsvärden och anpassning av dem mot bakgrund av den tekniska utvecklingen.

utgår

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51) Den ekologiska produktionen grundar sig på den allmänna principen om begränsad användning av externa insatsvaror. Jordbrukare är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra risk för kontaminering från icke godkända produkter eller ämnen. Trots sådana åtgärder kan det uppstå situationer där jordbrukare hindras från att saluföra sina jordbruksprodukter som ekologiska på grund av oavsiktlig förekomst av icke godkända produkter eller ämnen. Det bör därför föreskrivas en möjlighet genom vilken medlemsstaterna, i enlighet med artikel 42 i fördraget, kan få kommissionens tillåtelse att bevilja nationellt stöd för att kompensera förluster som uppstått i sådana fall. Medlemsstaterna kan även använda den gemensamma jordbrukspolitikens instrument för att helt eller delvis täcka sådana förluster.

(51) Den ekologiska produktionen grundar sig på den allmänna principen om begränsad användning av externa insatsvaror. Jordbrukare är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra risk för kontaminering från icke godkända produkter eller ämnen. Trots sådana åtgärder kan det uppstå situationer där jordbrukare hindras från att saluföra sina jordbruksprodukter som ekologiska på grund av oavsiktlig förekomst av icke godkända produkter eller ämnen.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52) Märkningen av jordbruksprodukter och livsmedel bör omfattas av de allmänna regler som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/201132, och i synnerhet av de bestämmelser som syftar till att förhindra märkning som kan skapa osäkerhet för eller vilseleda konsumenterna. Därutöver bör särskilda bestämmelser om märkning av ekologiska produkter fastställas i denna förordning. De bör skydda både aktörernas intresse av att få sina produkter korrekt identifierade på marknaden och att åtnjuta rättvisa konkurrensförhållanden, och konsumenternas intresse av att kunna träffa medvetna val.

 

(52) Märkningen av jordbruksprodukter och livsmedel bör omfattas av de allmänna regler som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/201132, och i synnerhet vara föremål för strikt efterlevnad av de gemensamma standarderna för märkning och av de bestämmelser som syftar till att förhindra märkning som kan skapa osäkerhet för eller vilseleda konsumenterna. Därutöver bör särskilda bestämmelser om märkning av ekologiska produkter fastställas i denna förordning. De bör skydda både aktörernas intresse av att få sina produkter korrekt identifierade på marknaden och att åtnjuta rättvisa konkurrensförhållanden, och konsumenternas intresse av att kunna träffa medvetna val.

__________________

__________________

32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).

32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57) I syfte att skapa klarhet för konsumenterna och säkerställa att den information de får är relevant, bör kommissionen ges befogenhet att anta vissa akter med avseende på anpassning av förteckningen över termer som hänvisar till ekologisk produktion i denna förordning, upprättande av de särskilda märkningskrav och krav vad gäller sammansättningen som är tillämpliga på foder och ingredienser i foder, fastställande av ytterligare regler om märkning och användning av beteckningar utöver den EU-logotyp för ekologisk produktion som fastställas i denna förordning, och ändring av EU-logotypen för ekologisk produktion och de regler som är knutna till denna.

(57) I syfte att skapa klarhet för konsumenterna och säkerställa att den information de får är relevant, bör kommissionen ges befogenhet att anta vissa akter med avseende på anpassning av förteckningen över termer som hänvisar till ekologisk produktion i denna förordning, fastställande av ytterligare regler om märkning och användning av beteckningar utöver den EU-logotyp för ekologisk produktion som fastställas i denna förordning och ändring av EU-logotypen för ekologisk produktion och de regler som är knutna till denna.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 21.4.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58) Ekologisk produktion är endast trovärdig om den åtföljs av effektiv verifiering och kontroll i samtliga produktions-, bearbetnings- och distributionsled. Ekologisk produktion bör omfattas av offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförd i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr (XXX/XXX)33, i syfte att kontrollera överensstämmelsen med reglerna om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

 

(58) Ekologisk produktion är endast trovärdig om den åtföljs av effektiv verifiering och kontroll i samtliga produktions-, bearbetnings- och distributionsled. Ekologisk produktion bör omfattas av offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet genomförd i enlighet med denna förordning, i syfte att kontrollera överensstämmelsen med reglerna om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Särskilda regler för ekologisk produktion rörande kontroll av produktionsprocessen genom hela den ekologiska produktionskedjan bör därför omfattas av denna förordning.

__________________

 

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XX/XXX av den [...] om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel samt om ändring av förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012 och (EU) nr [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] och direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG (Official controls Regulation) (EUT L ...).

 

 

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60) För unionens små jordbrukare innebär den ekologiska certifieringen relativt höga inspektionskostnader och en stor administrativ börda på individuell nivå. Ett system för gruppcertifiering bör införas i syfte att minska kostnaderna för inspektion och certifiering och den tillhörande administrativa bördan och för att stärka de lokala nätverken, vilket bidrar till bättre avsättningsmöjligheter och jämlika konkurrensvillkor i förhållande till aktörer i tredjeländer. Av detta skäl bör konceptet aktörsgrupp införas och definieras.

 

(60) För unionens små jordbrukare innebär den ekologiska certifieringen relativt höga inspektionskostnader och en stor administrativ börda på individuell nivå. Ett system för gruppcertifiering bör införas i syfte att minska kostnaderna för inspektion och certifiering och den tillhörande administrativa bördan och för att stärka de lokala nätverken, vilket bidrar till bättre avsättningsmöjligheter och jämlika konkurrensvillkor i förhållande till aktörer i tredjeländer. Av detta skäl bör konceptet aktörsgrupp införas och definieras. Konceptet bör även inbegripa gränsöverskridande grupper. Medlemsstaterna bör dessutom särskilt använda sig av samarbetsåtgärder mellan jordbrukarna, särskilt små jordbrukare som är stödberättigade enligt förordning (EU) nr 1305/2013.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 61

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(61) I syfte att garantera ändamålsenlighet, effektivitet och insyn vad gäller systemet för ekologisk produktion och märkning, bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på aktörernas och aktörsgruppernas dokumentationskrav, kraven om offentliggörande av förteckningen över aktörer, de krav och förfaranden som bör tillämpas avseende offentliggörandet av avgifter som kan tas ut i samband med kontroller i syfte att fastställa överensstämmelse och efterlevnad av reglerna för ekologisk produktion och för de behöriga myndigheternas tillsyn av tillämpningen av dessa avgifter, samt kriterierna för definition av de produktgrupper för vilka aktörerna behöver inneha endast ett ekologiskt certifikat utfärdat av den berörda kontrollmyndigheten eller det berörda kontrollorganet.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artiklarna 24.6 och 25.6.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62) I syfte att garantera att certifieringen av en aktörsgrupp fungerar effektivt och ändamålsenligt bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på det ansvar som åligger de enskilda medlemmarna i en aktörsgrupp, aktörsgruppens sammansättning och storlek, de kategorier av produkter som produceras av en aktörsgrupp, villkoren för deltagande i en aktörsgrupp, utformning och funktion vad avser gruppens system för internkontroller, inbegripet tillämpningsområde, innehåll och frekvens för de kontroller som ska utföras.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 26.3.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 62a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(62a) För att maximera småbrukarnas möjligheter och uppmuntra enskilda jordbrukare att bilda aktörsgrupper, bör reglerna för aktörsgrupper spegla alla småbrukares behov och resurser.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 26.3.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Skäl 67

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(67) Erfarenheterna från ordningen med kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts som behöriga att utföra kontroller och utfärda intyg i tredjeländer med avseende på import av produkter som ger likvärdiga garantier, visar att de regler som tillämpas av dessa myndigheter och organ skiljer sig från de motsvarande unionsreglerna och kan bli svåra att bedöma som likvärdiga med dessa. Vidare hindrar den stora mängden standarder för kontrollmyndigheter och kontrollorgan lämplig tillsyn från kommissionens sida. Därför bör det systemet för erkännande av likvärdighet avskaffas. Kontrollmyndigheterna och kontrollorganen bör dock ges tillräckligt med tid för att kunna förbereda sig för att erhålla erkännande med avseende på import av produkter som överensstämmer med unionens regler.

(67) Erfarenheterna från ordningen med kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts som behöriga att utföra kontroller och utfärda intyg i tredjeländer med avseende på import av produkter som ger likvärdiga garantier, visar att de regler som tillämpas av dessa myndigheter och organ skiljer sig från de motsvarande unionsreglerna och kan bli svåra att bedöma som likvärdiga med dessa. Vidare hindrar den stora mängden standarder för kontrollmyndigheter och kontrollorgan lämplig tillsyn från kommissionens sida. Därför bör det systemet för erkännande av likvärdighet ändras så att ett nytt system för anpassad efterlevnad kan införas om så är lämpligt. Kontrollmyndigheterna och kontrollorganen bör dock ges tillräckligt med tid för att kunna förbereda sig för att erhålla erkännande med avseende på import av produkter som överensstämmer med unionens regler.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Skäl 69

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(69) I syfte att garantera rättvisa konkurrensvillkor för aktörerna, spårbarhet för importerade produkter avsedda att släppas ut på marknaden i unionen som ekologiska eller insyn i förfarandet för erkännande och tillsyn av kontrollmyndigheter och kontrollorgan inom ramen för import av ekologiska produkter som godkänts för överensstämmelse, samt i syfte att garantera förvaltningen av förteckningen över tredjeländer som erkänts som likvärdiga enligt förordning (EG) nr 834/2007, bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på dokument avsedda för tullmyndigheterna i tredjeländer, särskilt ett ekologiskt exportintyg i elektronisk form, när så är möjligt, kriterierna för erkännandet eller återkallande av erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan vad avser import av ekologiska produkter som godkänts för överensstämmelse, och med avseende på den information som ska skickas av tredjeländer som erkänts enligt den förordningen och som krävs för tillsynen av deras erkännande och för kommissionens utövande av sådan tillsyn, inbegripet granskning på plats.

(69) I syfte att garantera spårbarhet för importerade produkter avsedda att släppas ut på marknaden i unionen som ekologiska eller insyn i förfarandet för erkännande och tillsyn av kontrollmyndigheter och kontrollorgan inom ramen för import av ekologiska produkter som godkänts för överensstämmelse, samt i syfte att garantera förvaltningen av förteckningen över tredjeländer som erkänts som likvärdiga enligt förordning (EG) nr 834/2007, bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på dokument som är nödvändiga för import, även i elektronisk form när så är möjligt, med avseende på uppfyllandet av kriterierna för erkännandet eller återkallande av erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan vad avser import av ekologiska produkter som godkänts för överensstämmelse, med avseende på den information som ska skickas av tredjeländer som erkänts enligt den förordningen och som krävs för tillsynen av deras erkännande, med avseende på fastställande av bestämmelserna för kommissionens utövande av sådan tillsyn, inbegripet granskning på plats, med avseende på det förfarande som ska följas för kontrollmyndigheternas och kontrollorganens erkännande, inbegripet innehållet i den tekniska sammanställning som ska lämnas in, samt för återkallande av erkännandet och vad avser kontroller och andra åtgärder som ska vidtas av de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts av kommissionen. Om allvarliga eller upprepade överträdelser av reglerna för kontroll och certifiering upptäcks ska de berörda kontrollorganens erkännande omedelbart återkallas i de berörda tredjeländerna och på unionsmarknaden för nationella ackrediteringsorgan med säte i unionen.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artiklarna 27.3, 29.7 och om införande av de nya punkterna 7a och 7b i artikel 29.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Skäl 69a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(69a) Befogenheten att anta vissa akter bör delegeras till kommissionen med avseende på tillämpningen av åtgärder i samband med fall av bristande efterlevnad eller misstänkt bristande efterlevnad av de gällande reglerna, som påverkar trovärdigheten för ekologiska produkter som importerats från tredjeländer som erkänts enligt artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, samt med avseende på systemet för överföring av den information som är nödvändig för genomförandet och övervakningen av denna förordning. All information om misstänkt bristande efterlevnad, återkallande av erkännande eller indragning av godkännande bör omedelbart meddelas till alla behöriga myndigheter och kontrollorgan för att undvika att icke godkända produkter släpps ut på marknaden.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artiklarna 29.8, 31.6 och 33.2.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Skäl 70

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70) Bestämmelser bör föreskrivas i syfte att garantera att rörligheten för ekologiska produkter som har kontrollerats i en medlemsstat och som överensstämmer med denna förordning inte kan begränsas i en annan medlemsstat. I syfte att säkerställa en väl fungerande inre marknad och handel mellan medlemsstaterna bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa regler som rör den fria rörligheten för ekologiska produkter.

(70) Bestämmelser bör föreskrivas i syfte att garantera att rörligheten för ekologiska produkter som har kontrollerats i en medlemsstat och som överensstämmer med denna förordning inte kan begränsas i en annan medlemsstat.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 32.2.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Skäl 71

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(71) För tillgång till den tillförlitliga information som behövs för genomförandet av denna förordning, bör medlemsstaterna årligen lämna nödvändig information till kommissionen. För tydlighetens och öppenhetens skull bör medlemsstaterna föra uppdaterade förteckningar över behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter och kontrollorgan. Förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan bör offentliggöras av medlemsstaternas och offentliggöras varje år av kommissionen.

(71) För tillgång till den tillförlitliga information som behövs för genomförandet av denna förordning, bör medlemsstaterna årligen lämna nödvändig aktuell statistisk information till kommissionen. För tydlighetens och öppenhetens skull bör medlemsstaterna föra uppdaterade förteckningar över behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter och kontrollorgan. Förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan bör offentliggöras av medlemsstaternas och offentliggöras varje år av kommissionen.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Skäl 72

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(72) Det bör fastställas åtgärder för att garantera en smidig övergång till vissa ändringar av den rättsliga ramen för import av ekologiska produkter till unionen, vilka införs genom denna förordning. För att i synnerhet garantera en smidig övergång från den gamla till den nya rättsliga ramen, bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på reglerna för omställningsperioder som inletts enligt förordning (EG) nr 834/2007, genom undantag från den allmänna regeln att inga tidigare perioder får godkännas retroaktivt som en del av omställningsperioden.

(72) Det bör fastställas åtgärder för att garantera en smidig övergång till vissa ändringar av den rättsliga ramen för import av ekologiska produkter till unionen, vilka införs genom denna förordning. För att i synnerhet garantera en smidig övergång från den gamla till den nya rättsliga ramen, bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på reglerna för omställningsperioder som inletts enligt förordning (EG) nr 834/2007.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 8.3.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Skäl 75

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(75) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på de tekniska specifikationerna för upprättandet av databasen för förteckning av de sorter för vilka växtförökningsmaterial som producerats i enlighet med ekologiska produktionsmetoder finns att tillgå, med avseende på tillstånd eller återkallande av tillstånd för användning av produkter och ämnen i ekologisk produktion i allmänhet och i produktion av ekologiska bearbetade livsmedel i synnerhet, inbegripet de tillståndsförfaranden som måste följas och förteckningarna över dessa produkter och ämnen samt, i tillämpliga fall, beskrivning, krav på sammansättning och villkor för användning av dem, med avseende på särskilda och praktiska bestämmelser vad gäller presentation, sammansättning och storlek i fråga om de uppgifter som avser kodnumret för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet och angivelsen av den plats där jordbruksråvarorna har framställts, med avseende på närmare uppgifter och specifikationer för innehåll och form vad gäller aktörernas och aktörsgruppernas anmälan av sin verksamhet till de behöriga myndigheterna, samt för hur anmälan görs, och för form för offentliggörande av de avgifter som får tas ut för kontrollerna, med avseende på informationsutbytet mellan en aktörsgrupp och den behöriga myndigheten eller myndigheterna, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen och mellan medlemsstaterna och kommissionen, med avseende på erkännande av eller återkallande av erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har behörighet att utföra kontroller i tredjeländer, samt om upprättande av en förteckning över dessa kontrollmyndigheter och kontrollorgan och regler för att säkerställa tillämpning av åtgärder i samband med fall av bristande efterlevnad som påverkar integriteten för ekologiska produkter eller vid misstanke om sådana fall, med avseende på upprättandet av en förteckning över tredjeländer som erkänts enligt artikel 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007 och ändring av den förteckningen liksom regler för att garantera tillämpning av åtgärder i samband med fall av bristande efterlevnad som påverkar integriteten för ekologiska produkter som importerats från dessa länder eller misstanke om sådana fall, med avseende på systemet för överföring av den information som är nödvändig för genomförandet och övervakningen av denna förordning och med avseende på upprättandet av förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts enligt artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 samt ändring av den förteckningen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201134.

 

(75) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på de tekniska specifikationerna för upprättandet av den enda databasen för förteckning av de sorter, särskilt traditionella och sällsynta sorter, för vilka växtförökningsmaterial som producerats i enlighet med ekologiska produktionsmetoder finns att tillgå, med avseende på tillstånd eller återkallande av tillstånd för användning av produkter och ämnen i ekologisk produktion i allmänhet och i produktion av ekologiska bearbetade livsmedel i synnerhet, inbegripet de tillståndsförfaranden som måste följas och förteckningarna över dessa produkter och ämnen samt, i tillämpliga fall, beskrivning, krav på sammansättning och villkor för användning av dem, med avseende på särskilda och praktiska bestämmelser vad gäller presentation, sammansättning och storlek i fråga om de uppgifter som avser kodnumret för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet och angivelsen av den plats där jordbruksråvarorna har framställts, med avseende på närmare uppgifter och specifikationer för innehåll och form vad gäller aktörernas och aktörsgruppernas anmälan av sin verksamhet till de behöriga myndigheterna, samt för hur anmälan görs, och för form för offentliggörande av de avgifter som får tas ut för kontrollerna, med avseende på informationsutbytet mellan en aktörsgrupp och den behöriga myndigheten eller myndigheterna, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen och mellan medlemsstaterna och kommissionen, med avseende på erkännande av eller återkallande av erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har behörighet att utföra kontroller i tredjeländer, samt om upprättande av en förteckning över dessa kontrollmyndigheter och kontrollorgan och regler för att säkerställa tillämpning av åtgärder i samband med fall av bristande efterlevnad som påverkar integriteten för ekologiska produkter eller vid misstanke om sådana fall, med avseende på upprättandet av en förteckning över tredjeländer som erkänts enligt artikel 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007 och ändring av den förteckningen liksom regler för att garantera tillämpning av åtgärder i samband med fall av bristande efterlevnad som påverkar integriteten för ekologiska produkter som importerats från dessa länder eller misstanke om sådana fall, med avseende på systemet för överföring av den information som är nödvändig för genomförandet och övervakningen av denna förordning och med avseende på upprättandet av förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts enligt artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 samt ändring av den förteckningen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201134.

__________________

__________________

34 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Skäl 77

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(77) I syfte att säkerställa en smidig övergång mellan å ena sidan reglerna om ekologiskt ursprung för växtförökningsmateral och om djur för avelsändamål i förordning (EG) nr 834/2007 och undantaget från produktionsreglerna som antas enligt artikel 22 i den förordningen, och å andra sidan de nya produktionsreglerna för växter och växtprodukter och animalieproduktion som föreskrivs i denna förordning, bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på beviljande av undantag om undantag anses nödvändiga för att garantera tillgång till växtförökningsmaterial och levande djur för avelsändamål som får användas inom ekologisk produktion. Eftersom dessa akter har övergångskaraktär bör de tillämpas under en begränsad period.

(77) I syfte att säkerställa en smidig övergång mellan å ena sidan reglerna om ekologiskt ursprung för växtförökningsmateral och om djur för avelsändamål i förordning (EG) nr 834/2007 och undantaget från produktionsreglerna som antas enligt artikel 22 i den förordningen, och å andra sidan de nya produktionsreglerna för växter och växtprodukter och animalieproduktion som föreskrivs i denna förordning, bör befogenhet att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på beviljande av undantag om undantag anses nödvändiga för att garantera tillgång till växtförökningsmaterial och levande djur för avelsändamål som får användas inom ekologisk produktion. Dessa akter har dock bara övergångskaraktär och är därför bara tillämpliga under den begränsade period som behövs för att identifiera och åtgärda brister i tillgången på ekologiska växtförökningsmaterial och ekologiska djur som fötts upp för avelsändamål.

Motivering

Målet är att i samarbete med de europeiska producenterna av ekologiskt utsäde skapa en verklig marknad för produktion av ekologiskt utsäde. Det kan endast ske genom ett effektivt stimulanssystem och kräver ett tydligt åtagande från lagstiftarens sida.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Skäl 77a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(77a) Kommissionens handlingsplan för den ekologiska produktionens framtid i Europeiska unionen bör användas för att finansiera forskning och innovation i syfte att öka produktionen och utbudet av ekologiskt utsäde och växtförökningsmaterial.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Skäl 77b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(77b) För att öka produktionen, utbudet och användningen av ekologiskt utsäde och växtförökningsmaterial bör partnerskap mellan utsädesodlare, uppfödare och alla aktörer inom det ekologiska jordbruket uppmuntras. Dessutom bör expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion få i uppdrag att utveckla ett nytt system för en effektiv och hållbar användning av ekologiskt utsäde, som även kan få en stimulerande effekt för odlare och förädlare av ekologiska utsäden.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Skäl 78

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(78) Kommissionen bör granska situationen när det gäller tillgången på ekologiska växtförökningsmaterial och djur för avelsändamål och lägga fram en rapport om detta för Europaparlamentet och rådet under 2021.

(78) För att säkerställa att ekologiska växtförökningsmaterial, foder och djur som fötts upp för avelsändamål finns tillgängliga på marknaden i tillräckliga mängder bör kommissionen, innan förslag om utfasning av undantagen läggs fram, genomföra en undersökning på grundval av datainsamling och en analys av situationen i medlemsstaterna. På grundval av denna undersökning bör kommissionen senast i slutet av 2020 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet med en analysdel som behandlar det aktuella läget inom det ekologiska jordbruket och gjorda framsteg, och en strategidel som behandlar de åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas för att förbättra det ekologiska jordbrukets prestanda och institutionella ram.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Skäl 80

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(80) Översynen av den rättsliga ramen för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter visade att det finns särskilda behov vad gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som genomförs i enlighet med förordning (EU) nr XXX/XXX (Official controls Regulation) som kräver bestämmelser för att bättre hantera fall av bristande efterlevnad. Dessutom bör bestämmelserna i förordning (EU) nr XXX/XXX [Official controls Regulation] rörande de behöriga myndigheternas uppgifter och ansvarsområden, godkännande och tillsyn av organ med delegerade uppgifter, officiell certifiering, rapporteringsskyldigheter och administrativt stöd anpassas till de särskilda behoven inom sektorn för ekologisk produktion, Förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] bör därför ändras i enlighet med detta.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar föredragandens ändringsförslag till artikel 44.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs principer för ekologisk produktion och regler för hur ekologisk produktion och uppgifter om denna får användas i märkning och marknadsföring.

I denna förordning fastställs principer för ekologisk produktion och kontroll och certifiering av denna, regler för ekologisk produktion, bearbetning, distribution och kontroll samt regler för hur uppgifter om ekologisk produktion får användas i märkning och marknadsföring. Den ska utgöra grunden för en hållbar utveckling av ekologisk produktion och dess positiva effekter på miljön och folkhälsan, samtidigt som den sörjer för en väl fungerande inre marknad och rättvis konkurrens, för att på så sätt bidra till att jordbrukarna får en skälig inkomst, säkerställa konsumenternas förtroende och skydda konsumenternas intressen.

Motivering

Principerna och metoderna för ekologisk produktion måste tillämpas genom hela processen för ekologiskt jordbruk/ekologisk produktion. Det är därför viktigt att behålla de processbaserade kontrollerna i denna förordning. Att bara kontrollera en produkt som är avsedd som livsmedel eller foder är inte tillräckligt. Förordningen omfattar även certifiering av ekologiska produkter och produkter under omställning.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Denna förordning ska gälla för de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget) och för vissa andra produkter som förtecknas i bilaga I till den här förordningen, i den mån jordbruksprodukterna och de andra produkterna är avsedda att produceras, beredas, distribueras, saluföras, importeras eller exporteras som ekologiska produkter.

1. Denna förordning ska gälla för följande produkter från jordbruk, inbegripet vattenbruk och biodling, om produkterna produceras, bereds, märks, distribueras eller saluförs på unionsmarknaden, eller importeras till eller exporteras från unionen som ekologiska produkter, eller är avsedda för dessa ändamål:

 

(a) Levande eller obearbetade jordbruksprodukter, inklusive utsäde och annat ekologiskt växtförökningsmaterial.

 

(b) Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål.

 

(c) Foder.

 

(d) Alger och vattenbruksdjur.

 

(e) Vin.

 

(f) Jäst.

 

(g) Svampar.

 

(h) Insamlade vilda växter och delar av sådana.

 

Förordningen ska även gälla för andra produkter som är nära knutna till jordbruket och som är avsedda att produceras, beredas, märkas, distribueras, saluföras, importeras eller exporteras.

 

Produkter från jakt på vilda djur eller fiske efter viltlevande arter ska inte anses vara ekologiska produkter.

Produkter från jakt på vilda djur eller fiske efter viltlevande arter ska inte anses vara ekologiska produkter.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas på alla aktörer som ägnar sig åt verksamhet inom något led av produktionen, beredningen och distributionen av de produkter som avses i punkt 1.

2. Denna förordning ska tillämpas på alla aktörer som ägnar sig åt verksamhet inom något led av produktionen, beredningen, märkningen och distributionen av de produkter som avses i punkt 1.

Storhushållsverksamhet som utförs av ett storhushåll enligt definitionen i artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/201135 ska inte omfattas av denna förordning.

Storhushållsverksamhet som utförs av ett storhushåll enligt definitionen i artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/201135 ska omfattas av denna förordning.

__________________

__________________

35 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).

35 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).

Motivering

Storhushållsverksamhet har blivit en viktig del av den ekologiska marknaden, som i allt större utsträckning försörjer offentliga matsalar, men även restauranger, med ekologiska produkter. Denna verksamhet bör därför omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillämpa nationella regler, eller om sådana saknas, privata standarder för märkning och kontroll av produkter från storköksverksamhet.

utgår

Motivering

Storhushåll och restauranger bör omfattas av denna förordning. Stora matsalar kan ange att ekologiska produkter används i maten, men det finns inga krav gällande den ekologiska andelen av den totala volymen.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av andra unionsbestämmelser på bland annat områdena säkerhet i livsmedelskedjan, djurhälsa och djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XX/XXX (växtförökningsmaterial)36 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XX/XXXX (om skyddsåtgärder mot växtskadegörare)37.

3. Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av andra unionsbestämmelser eller nationella bestämmelser som överensstämmer med unionsbestämmelserna om de produkter som anges i denna artikel, t.ex. bestämmelser om produktion, beredning, saluföring, märkning och kontroll av dessa produkter, inbegripet lagstiftning om livsmedel och foder.

__________________

 

36 [full title] (EUT L,…).

 

37 [full title] (EUT L,…).

 

Motivering

Alla ovannämnda bestämmelser kommer inte att ha trätt i kraft när den nya lagstiftningen om ekologisk produktion antas.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. I syfte att beakta ny information om produktionsmetoder eller produktionsmaterial eller internationella åtaganden ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på ändring av produktförteckningen i bilaga I. Endast produkter som är nära kopplade till jordbruksprodukter ska kunna komma ifråga för införande i den förteckningen.

utgår

Motivering

Tillämpningsområdet bör vara detsamma som för den befintliga förordning (EG) nr 834/2007. Sådana ändringar av grundförordningen bör endast vara möjliga via medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) jordbruksråvara: en jordbruksprodukt som inte genomgått någon konserverings- eller bearbetningsåtgärd.

(3) jordbruksråvara eller vattenbruksråvara: en jordbruks- eller vattenbruksprodukt som inte genomgått någon bearbetnings-, berednings- eller konserveringsåtgärd.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) skyddsåtgärder: åtgärder som vidtas för att skydda markkvaliteten och motverka och bekämpa skadegörare och ogräs samt förebygga kontaminering från produkter och ämnen som inte är godkända enligt denna förordning.

(4) skydds- och försiktighetsåtgärder: åtgärder som vidtas för att säkerställa kvaliteten på den ekologiska produktionen och bevarandet av den biologiska mångfalden samt förebygga kontaminering från och blandning med produkter och ämnen som inte är godkända enligt denna förordning i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled.

Motivering

Försiktighetsåtgärder bör gå längre än skyddsåtgärder och bör också tillämpas i alla produktionsled i det ekologiska jordbrukssystemet.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) omställning: övergången från konventionell till ekologisk produktion under en given tidsperiod.

(5) omställning: övergången från konventionell till ekologisk produktion under en given tidsperiod under vilken bestämmelserna om ekologisk produktion har tillämpats.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) aktörsgrupp: en grupp där de enskilda gruppmedlemmarna är jordbrukare med jordbruksföretag på högst 5 hektar utnyttjad jordbruksareal och som också, utöver produktion av livsmedel och foder, kan vara verksamma inom bearbetning av livsmedel och foder.

(7) aktörsgrupp: en grupp som uppfyller samtliga följande villkor:

 

(a) de enskilda gruppmedlemmarna är jordbrukare eller producenter av alger eller vattenbruksprodukter och kan, utöver produktion av livsmedel och foder, vara verksamma inom bearbetning, beredning eller saluföring av livsmedel och foder;

 

(b) gruppmedlemmarnas produktionsverksamhet äger rum på platser som ligger nära varandra;

 

(c) ett gemensamt saluföringssystem för de ekologiska produkter som produceras av gruppen finns;

 

(d) gruppen är en juridisk person och har ett internt kontrollsystem och

 

(e) de enskilda gruppmedlemmarnas omsättning eller standardresultat vad gäller ekologisk produktion överstiger inte 15 000 euro om året, eller de enskilda gruppmedlemmarna producerar på ett jordbruksföretag på högst 5 hektar, eller, om det gäller produktion i växthus eller annan intensiv produktion under skydd, på ett jordbruksföretag på högst 0,5 hektar, eller, om det gäller enbart permanent gräsmark, på ett jordbruksföretag på högst 15 hektar.

 

De villkor som anges i led e är inte tillämpliga på aktörsgrupper från tredjeländer.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) ekologisk växtförädling och utveckling av ekologiska växtsorter: åtgärder för att stärka den genetiska mångfalden i kombination med den naturliga reproduktionsförmågan. Syftet med ekologisk växtförädling är att utveckla nya växtsorter som är särskilt lämpliga för ekologiska produktionssystem. Den omfattar en helhetssyn som respekterar naturliga korsningsgränser och bygger på fruktsamma växter som är livskraftiga i den levande jorden. Ekologisk växtförädling sker under dessa ekologiska växtförädlingsförhållanden enligt kraven i denna förordning.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) växtförökningsmaterial: växter och alla former av växter i samtliga stadier, inklusive utsäde, som kan och är avsedda att producera hela växter.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 10c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10c) moderplanta: identifierad planta från vilken växtförökningsmaterial tas för reproduktion av nya växter.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 10d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10d) generation: grupp växter som utgör en enda härstamningslinje.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 10e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10e) ekologisk djuravel: åtgärder för att stärka den genetiska mångfalden i kombination med de berörda djurens naturliga reproduktionsförmåga. Ekologisk djuravel ska säkerställa optimal efterlevnad av kraven i denna förordning, med betoning på sjukdomsresistens, livslängd, avelsvärde och anpassning till klimat- och naturförhållanden, och ska främja avel som är inriktad på långsam tillväxt där detta är relevant.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) växtpreparat: extrakt som utvunnits från vissa växter i syfte att stärka odlingen eller stöta bort eller eliminera skadegörare och sjukdomar.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b) biodynamiska preparat: blandningar som traditionellt används inom det biodynamiska jordbruket, med numren 500–508.

 

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) veranda: en oisolerad utomhustillbyggnad med tak på en byggnad för boskap, där långsidan vanligtvis är klädd med ett metallstängsel eller ett nät, där det råder utomhusklimat och ljuset antingen är naturligt eller artificiellt och golvet täckt av strö.

(16) veranda: en oisolerad utomhustillbyggnad med tak på en byggnad för boskap, där långsidan vanligtvis är klädd med ett metallstängsel eller ett nät, där det råder utomhusklimat och ljuset är naturligt och, där så är möjligt, artificiellt och golvet täckt av strö.

Motivering

Naturlig belysning som är utformad på lämpligt sätt bör vara tillräcklig för en veranda; artificiell belysning bör inte vara ett obligatoriskt krav.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) värpande unghöns: unga djur av arten Gallus gallus som är avsedda för äggproduktion och är yngre än 18 veckor.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b) värphöns: djur av arten Gallus gallus som är avsedda för produktion av konsumtionsägg och som är minst 18 veckor gamla.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 16c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16c) slaktkycklingar: djur av arten Gallus gallus som hålls för köttproduktion.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 16d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16d) tillgänglig area: en area (inuti fjäderfähuset) enligt definitionen i rådets direktiv 1999/74/EG38a som är minst 30 cm bred och har högst 14 % lutning med minst 45 cm fri höjd. Den area som redena upptar ska inte räknas in i den tillgängliga arean.

 

__________________

 

1a Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53).

Motivering

Bestämmelsen har tagits från artikel 2.2 d i rådets direktiv 1999/74/EG.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 16f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16f) kärnindikatorer: indikatorer som avser direkta miljöaspekter enligt definitionen i förordning (EG) nr 1221/2009.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) beredning: konservering och/eller bearbetning av ekologiska produkter inklusive slakt och styckning när det gäller animalieprodukter, samt paketering, märkning och ändring av märkningen avseende ekologisk produktion.

(20) beredning: konservering och/eller bearbetning av ekologiska produkter inklusive slakt och styckning när det gäller animalieprodukter, samt paketering, märkning och ändring av märkningen som gäller den ekologiska produktionsmetoden.

Motivering

”Beredning” enligt definitionen i förordning (EG) nr 834/2007.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) omställningsfoder: foder som producerats under omställningsperioden, utom foder som skördats under de första tolv månaderna av omställningsperioden.

(24) omställningsprodukter: växtprodukter som producerats under omställningsperioden, utom de som skördats under de första tolv månaderna av omställningsperioden

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) katastrofsituation: en situation till följd av en allvarlig klimathändelse, en miljöolycka, en naturkatastrof eller en annan katastrof enligt respektive definition i artikel 2.1 leden h, j, k och l i förordning (EU) nr 1305/2013.

(28) katastrofsituation: en situation till följd av en allvarlig klimathändelse, en miljöolycka, en naturkatastrof, en djursjukdom eller en annan katastrof enligt respektive definition i artikel 2.1 leden h, i, j, k och l i förordning (EU) nr 1305/2013.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) kontrollmyndighet: en myndighet som kontrollerar den ekologiska produktionen och märkningen av ekologiska produkter enligt definitionen i artikel 2.39 i förordning (EU) nr XXX/XXXX [Official controls Regulation].

(33) kontrollmyndighet: ett offentligt administrativt organ i en medlemsstat till vilket den behöriga myndigheten helt eller delvis har delegerat sin befogenhet att utföra inspektion och certifiering av ekologisk produktion och märkning i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Detta ska även, i förekommande fall, innefatta motsvarande myndighet i ett tredjeland eller motsvarande myndighet som är verksam i ett tredjeland.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) kontrollorgan: ett organ med delegerade uppgifter enligt definitionen i artikel 2.38 i förordning (EU) nr XXX/XXXX [Official controls Regulation] eller ett organ som erkänts av kommissionen eller av ett tredjeland som godkänts av kommissionen för att genomföra kontroller i tredjeland avseende importen av ekologiska produkter till unionen.

(34) kontrollorgan: en oberoende privat eller offentlig tredje part som utför inspektion och certifiering av ekologisk produktion i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Detta ska även, i förekommande fall, innefatta motsvarande organ i ett tredjeland eller motsvarande organ som är verksamt i tredjeland.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 35a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a) efterlevnad: efterlevnad av denna förordning och dess bilagor samt av delegerade akter och genomförandeakter som antas enligt denna förordning och enligt andra förordningar som denna förordning hänvisar till.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) genetiskt modifierad organism: en genetiskt modifierad organism (nedan kallad GMO) enligt definitionen i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG43, som inte erhållits med de tekniker för genmodifiering som förtecknas i bilaga I.B till det direktivet.

(36) genetiskt modifierad organism: en genetiskt modifierad organism (nedan kallad GMO) enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG43.

__________________

__________________

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a) konstruerat nanomaterial: konstruerat nanomaterial enligt definitionen i artikel 2.2 t i förordning (EU) nr 1169/2011.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) likvärdighet: som uppfyller samma mål och principer genom tillämpning av regler som säkerställer samma överensstämmelsenivå. processhjälpmedel: processhjälpmedel enligt definitionen i artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 1333/2008.

(41) likvärdig: avser, vid beskrivning av olika system eller åtgärder, att de uppfyller samma mål och principer genom tillämpning av regler som säkerställer samma överensstämmelsenivå.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) joniserande strålning: joniserande strålning enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 96/29/Euratom47.

(43) joniserande strålning: joniserande strålning enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 96/29/Euratom47 och i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG47a.

__________________

__________________

47 Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (EGT L 159, 29.6.1996, s. 1).

47 Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (EGT L 159, 29.6.1996, s. 1).

 

47a Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning (EGT L 66, 13.3.1999, s. 16).

(Detta ändringsförslag avser artikel 3.44 i den svenska språkversionen, till följd av en felaktig numrering i det engelska kommissionsdokumentet.)

Motivering

En hänvisning bör göras till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43a) storköksverksamhet: beredning och distribution av ekologiska produkter vid storköksanläggningar som restauranger, matsalar, sjukhus och fängelser, och andra typer av livsmedelsföretag på platsen för försäljning eller leverans till slutkonsumenten.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43b) produktionsenhet: alla tillgångar som används inom en produktionssektor, t.ex. primärproduktionslokaler, mark, skiften, beten, utomhusrastgårdar, byggnader avsedda för djur, bikupor, fiskdammar, inneslutningssystem eller anläggningar för alger eller vattenbruksdjur, uppfödningsenheter, upplåtelser längs kuster eller på havsbotten, lagerlokaler för grödor, grödor, algprodukter, animalieprodukter, råvaror och alla andra insatsvaror som är relevanta för den berörda sektorn för ekologisk produktion.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43c) fjäderfähus: friliggande byggnad som är övertäckt och utrustad för att skydda djuren mot väderpåverkan utifrån.

Motivering

Termen ”fjäderfähus” (”poultry house” på engelska) i den tidigare förordningen tolkas olika beroende på medlemsstat och språk, ibland som en uppfödningshall i en stor byggnad (”building” på engelska). Det är viktigt att definiera termen noggrant och att harmonisera definitionen.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43d) hydrokultur: metod för växtodling där växternas rötter står i en mineralnäringslösning eller i ett inert odlingsmedium, t.ex. perlit, grus eller mineralull, till vilket en näringslösning tillsätts.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43e) jordbunden odling av grödor: produktion i levande jord, t.ex. mineraljord blandad och/eller gödslad med material och produkter som är tillåtna inom ekologisk produktion, i anslutning till den undre delen av jordmånsprofilen och berggrunden.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43f) jordbruksföretag: alla produktionsenheter som drivs av en och samma ledning i syfte att framställa de produkter som avses i artikel 2.1.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 43g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43g) färdigförpackat livsmedel: färdigförpackat livsmedel enligt definitionen i artikel 2.2 f i förordning (EU) nr 1169/2011.

Motivering

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Principer för ekologisk produktion

Mål och principer för ekologisk produktion

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Mål

 

Följande allmänna mål ska eftersträvas för att upprätta ett hållbart förvaltningssystem för ekologisk produktion:

 

(a) Respekt för naturens system och cykler och bevarande och stärkande av kvaliteten på mark och vatten, växt- och djurskyddet samt balansen dem emellan.

 

(b) Införande av en lämplig hantering av biologiska processer på grundval av ekologiska system med användning av systeminterna naturresurser genom metoder som

 

– bevarar markens bördighet på lång sikt,

 

– bidrar till en hög grad av biologisk mångfald,

 

– bidrar avsevärt till en giftfri miljö,

 

– ansvarsfullt använder och hushållar med energi och vatten och bevarar naturresurser som vatten, jord, organiskt material och luft,

 

– uppfyller stränga djurskyddskrav och i synnerhet respekterar djurens artspecifika beteendebehov,

Motivering

Kapitlet bör inte bara handla om principerna, utan även om målen för ekologisk produktion, bearbetning och distribution, såsom var fallet i förordning (EG) nr 834/2007.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

Ekologisk produktion är ett hållbart förvaltningssystem för jordbruket som bygger på följande allmänna principer:

Ekologisk produktion är ett hållbart förvaltningssystem som bygger på följande allmänna principer:

(a) Respekt för naturens system och cykler och bevarande och stärkande av kvaliteten på mark, vatten, luft och den biologiska mångfalden samt växtskydd och djurskydd och balansen mellan dessa båda.

(a) Åtgärder för att bidra till att skydda miljön, klimatet och folkhälsan.

(b) Åtgärder för att bidra till en hög grad av biologisk mångfald.

(b) Åtgärder för att bidra till en hög grad av biologisk mångfald.

(c) Ansvarsfull användning av energi och naturresurser som vatten, jord, organiskt material och luft.

(c) Ansvarsfull användning av energi och naturresurser som vatten, jord, organiskt material och luft.

(d) Stränga djurskyddskrav och, i synnerhet, hänsyn till djurens artspecifika beteendebehov.

(d) Stränga djurskyddskrav och, i synnerhet, hänsyn till djurens artspecifika beteendebehov.

 

(da) Produktion av en bred uppsättning livsmedel och andra jordbruks- och vattenbruksprodukter av hög kvalitet som gynnar miljön, folkhälsan, växtskyddet samt djurskyddet och djurens hälsa.

 

(db) Säkerställande av de ekologiska produkternas kvalitet i varje produktions-, bearbetnings- och distributionsled.

 

(dc) Gynnande av korta distributionskedjor och lokal produktion i EU.

(e) Lämplig utformning och hantering av biologiska processer på grundval av ekologiska system med användning av systeminterna naturresurser genom metoder

(e) Lämplig utformning och hantering av biologiska processer på grundval av ekologiska system med användning av systeminterna naturresurser genom metoder

i) som utnyttjar levande organismer och mekaniska produktionsmetoder,

i) som utnyttjar levande organismer och mekaniska produktionsmetoder,

ii) som bygger på markrelaterad odling av grödor och animalieproduktion eller vattenbruk som överensstämmer med principen om hållbart utnyttjande av fiskeresurserna,

ii) som bygger på jordbunden odling av grödor och markrelaterad animalieproduktion eller vattenbruk som överensstämmer med principen om hållbart fiske; sådana metoder ska dessutom bygga på följande principer:

 

– skydd av jorden och skydd mot vind- och vattenerosion,

 

– skydd av vattenkvaliteten,

 

– växelbruk, förutom när det gäller permanenta grödor,

 

– användning av utsäde och djur med stor genetisk mångfald, motståndskraft mot sjukdomar och lång livslängd,

iii) som inte använder GMO och produkter som framställs av eller med GMO med undantag av veterinärmedicinska läkemedel,

iii) som inte använder GMO och produkter som framställs av eller med GMO med undantag av veterinärmedicinska läkemedel,

(iv) som när så är lämpligt grundar sig på förebyggande åtgärder.

(iv) som när så är lämpligt grundar sig på en riskbedömning enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 178/2002 samt på försiktighetsåtgärder.

(f) Begränsad användning av externa insatsvaror. Om externa insatsvaror är nödvändiga eller det inte finns några sådana lämpliga hanteringsmetoder som avses i led a, ska de begränsas till

(f) Begränsad användning av externa insatsvaror. Om externa insatsvaror är nödvändiga eller det inte finns några sådana lämpliga hanteringsmetoder som avses i led a, ska de begränsas till

i) insatsvaror från ekologisk produktion,

i) insatsvaror från ekologisk produktion; vad gäller växtförökningsmaterial ska sorter som valts ut för det ekologiska jordbrukets specifika behov och mål prioriteras i den mån de är tillgängliga,

ii) naturliga eller naturligt härledda ämnen,

ii) naturliga eller naturligt härledda ämnen,

iii) mineralgödsel med låg löslighet.

iii) mineralgödsel med låg löslighet.

(g) Om så behövs, anpassning inom ramen för denna förordning av reglerna för produktionsprocessen, med hänsyn tagen till sanitär status, regionala skillnader vad gäller ekologisk balans, klimat och lokala förhållanden, utvecklingsstadier och särskild djurhållningspraxis.

(g) Om så behövs, anpassning inom ramen för denna förordning av reglerna för produktionsprocessen, med hänsyn tagen till sanitär status, regionala skillnader vad gäller ekologisk balans, klimat och lokala förhållanden, utvecklingsstadier och särskild djurhållningspraxis.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Upprätthållande av växt- och djurskydd.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 5 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h) Uteslutning av genteknik, djurkloning, konstgjord induktion av polyploidi samt joniserande strålning i hela den ekologiska livsmedelskedjan.

(h) Uteslutning av djurkloning i hela den ekologiska livsmedelskedjan.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 5 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha) Uteslutning av livsmedel som innehåller eller består av artificiellt konstruerade nanomaterial.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 5 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i) Bevarande av sunda akvatiska miljöer samt av kvaliteten på omgivande akvatiska och landbaserade ekosystem.

(i) Upprätthållande av den biologiska mångfalden i naturliga akvatiska ekosystem och bevarande av sunda akvatiska miljöer samt av kvaliteten på omgivande akvatiska och landbaserade ekosystem i vattenbruksproduktionen.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 5 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja) Den lokala eller regionala ekologiska balansen ska beaktas vid produktionsbeslut.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 5 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(jb) Produktion av ekologiska animalieprodukter från djur som sedan födseln eller kläckningen och under hela sitt liv har fötts upp på ekologiska jordbruksföretag.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Specifika principer för bearbetning av ekologiska livsmedel och ekologiskt foder

Specifika principer för bearbetning av ekologiska livsmedel

Motivering

Det bör göras åtskillnad mellan livsmedel och foder och de bör behandlas i olika artiklar.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Produktionen av bearbetade ekologiska livsmedel och bearbetat ekologiskt foder ska grundas på följande särskilda principer:

Produktionen av bearbetade ekologiska livsmedel ska grundas på följande särskilda principer:

(a) Ekologiska livsmedel ska produceras från ekologiska jordbruksprodukter.

(a) Ekologiska livsmedel ska produceras från ekologiska jordbruksprodukter, utom när en produkt inte finns tillgänglig i ekologisk form vid ett visst tillfälle. I sådana fall får icke ekologiska produkter undantagsvis godkännas av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. Kommissionen ska underrättas om ett sådant godkännande och ska offentliggöra det så att denna information blir tillgänglig.

(b) Ekologiskt foder ska produceras från ekologiska foderråvaror.

 

(c) Livsmedelstillsatser, icke-ekologiska ingredienser med huvudsakligen tekniska och sensoriska funktioner samt mikronäringsämnen och processtekniska hjälpmedel ska begränsas så att de används i minimal utsträckning och endast om det rör sig om ett grundläggande tekniskt behov eller för särskilda näringsändamål.

(b) Livsmedelstillsatser, icke-ekologiska ingredienser med huvudsakligen tekniska och sensoriska funktioner samt mikronäringsämnen och processtekniska hjälpmedel ska begränsas så att de används i minimal utsträckning och endast om det rör sig om ett grundläggande tekniskt behov eller för särskilda näringsändamål.

(d) Fodertillsatser och processtekniska hjälpmedel ska användas i ytterst begränsad utsträckning och endast om det rör sig om ett grundläggande tekniskt eller avelstekniskt behov eller för särskilda näringsändamål.

 

(e) Ämnen och bearbetningsmetoder som skulle kunna vara vilseledande beträffande produktens verkliga beskaffenhet får inte användas.

(c) Ämnen och bearbetningsmetoder som skulle kunna vara vilseledande beträffande produktens verkliga beskaffenhet får inte användas.

(f) Livsmedel och foder ska bearbetas med omsorg, företrädesvis genom användning av biologiska, mekaniska och fysikaliska metoder.

(d) Livsmedel ska bearbetas med omsorg, företrädesvis genom användning av biologiska, mekaniska och fysikaliska metoder.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Specifika principer för bearbetning av ekologiskt foder

 

Produktionen av bearbetat ekologiskt foder ska särskilt grundas på följande specifika principer:

 

(a) Ekologiskt foder ska produceras från ekologiska foderråvaror.

 

(b) Fodertillsatser och processtekniska hjälpmedel ska användas i begränsad utsträckning, och användning av sådana tillsatser och hjälpmedel ska endast vara tillåten om det rör sig om ett grundläggande tekniskt eller avelstekniskt behov eller för särskilda näringsändamål.

 

(c) Ämnen och bearbetningsmetoder som skulle kunna vara vilseledande beträffande den berörda produktens verkliga beskaffenhet får inte användas.

 

(d) Foder ska bearbetas med omsorg, företrädesvis genom användning av biologiska, mekaniska och fysikaliska metoder.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Hela jordbruksföretaget eller vattenbruksföretaget ska drivas i enlighet med de krav som är tillämpliga för ekologisk produktion.

(a) Hela jordbruksföretaget eller vattenbruksföretaget ska drivas i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Om inte annat sägs i bilaga II del IV punkt 2.2 eller del VI punkt 1.3 får endast produkter och ämnen som är godkända enligt artikel 19 användas inom ekologiskt jordbruk och vattenbruk, på villkor att produkterna och ämnena ifråga har godkänts för användning inom jordbruk och vattenbruk i enlighet med relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen, och i tillämpliga fall, i de berörda medlemsstaterna i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionslagstiftningen.

(b) För de ändamål som avses i artikel 19 får endast produkter och ämnen som är godkända enligt bilaga II del IV punkt 2.2 eller del VI punkt 1.3 användas inom ekologiskt jordbruk och vattenbruk, på villkor att produkterna och ämnena ifråga har godkänts för användning inom jordbruk och vattenbruk i enlighet med relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen, och i tillämpliga fall, i de berörda medlemsstaterna i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionslagstiftningen. Användning av produkter och ämnen i andra syften än de som föreskrivs i artikel 19 och som är godkända enligt del IV punkt 2.2 eller del VI punkt 1.3 i bilaga II ska vara tillåten under förutsättning att användningen sker i enlighet med de principer som föreskrivs i kapitel II.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Användning av djurkloning och uppfödning av djur med polyploidi som framkallats på konstgjord väg ska vara förbjuden.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb) Förebyggande åtgärder ska när så är lämpligt vidtas i samtliga produktions-, bearbetnings- och distributionsled.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Ekologiska aktörer, utom mikroföretag, vattenbrukare och aktörer som producerar alger och vattenbruksdjur, ska skapa ett miljöförvaltningssystem som förbättrar deras miljöprestanda.

(d) Ekologiska aktörer, utom mikroföretag, jordbrukare, biodlare, detaljhandlare och aktörer som producerar alger och vattenbruksdjur, ska förbättra sin miljöprestanda för att skydda den biologiska mångfalden och bidra till minskade klimatförändringar med hjälp av exempelvis koldioxidbindning, och ska fastställa resultatmål.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I syfte att säkra en korrekt tillämpning av de allmänna produktionsreglerna ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på de kriterier som miljöförvaltningssystem enligt punkt 1 d ska uppfylla. Dessa kriterier ska beakta de specifika egenskaperna hos små och medelstora företag.

2. I syfte att säkra en korrekt tillämpning av de allmänna produktionsreglerna ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36, på grundval av de principer som anges i kapitel II om de kriterier som kraven för sådana miljöprestandaåtgärder som vidtas inom ekologisk verksamhet enligt punkt 1 d ska uppfylla. Dessa kriterier ska beakta de specifika egenskaperna hos små och medelstora företag.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Undantag från de allmänna produktionsreglerna

 

1. Genom undantag från artikel 7.1 a får ett jordbruksföretag delas upp i tydligt åtskilda produktionsenheter som antingen är förenliga med denna förordning eller som är avsedda för icke-ekologisk produktion, på villkor att

 

(a) lämpliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att produkter från varje berörd produktionsenhet alltid är åtskilda,

 

(b) när det gäller djurhållning, olika arter ingår och foder och stallar är tydligt åtskilda,

 

(c) när det gäller växter, odlad mark är tydligt åtskild, olika grödor och sorter som är lätta att skilja från varandra produceras och skördar lagras och bearbetas separat,

 

(d) när det gäller vattenbruk, produktionsanläggningar, foder och arter är tydligt åtskilda,

 

(e) när det gäller fleråriga grödor som har odlats under minst tre år, sorter som inte är lätta att skilja från varandra tillåts om de produceras inom ramen för en omställningsplan som inte överskrider fem år och om de är föremål för särskilda kontrollförfaranden.

 

När det gäller forsknings- och utbildningsanläggningar, yngelanläggningar, utsädesförökare, kläckningsanläggningar inom ramen för vattenbruk och produktion och uppfödning av alger ska de krav för olika arter och sorter som avses i första stycket leden a och e inte gälla.

 

2. Ett jordbruksföretag eller vattenbruksföretag som omfattar ekologiska och icke-ekologiska enheter får fastställa en omställningsplan för den icke-ekologiska produktionsdelen som ska genomföras inom en tidsram som gör det möjligt för företaget att anpassa sig till kraven i denna förordning.

 

3. Undantaget i punkt 1 ska inte gälla för enheter som producerar produkter som inte omfattas av denna förordning eller produkter för vilka detaljerade krav ännu inte har tagits fram.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vattenbrukare och aktörer som producerar alger och vattenbruksdjur ska iaktta en omställningsperiod. Under hela omställningsperioden ska de tillämpa de regler för ekologisk produktion som fastställs i denna förordning, i synnerhet de särskilda bestämmelserna om omställning i bilaga II.

1. Vattenbrukare, biodlare och aktörer som producerar alger och vattenbruksdjur ska iaktta en omställningsperiod. Under hela omställningsperioden ska de tillämpa alla regler för ekologisk produktion som fastställs i denna förordning, i synnerhet de särskilda bestämmelserna om omställning i bilaga II.

Motivering

Bestämmelsen har tagits från artikel 17b i förordning (EG) nr 834/2007.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Omställningsperioden ska tidigast starta när vattenbrukaren eller aktören som producerar alger eller vattenbruksdjur har anmält sin verksamhet till de behöriga myndigheterna i enlighet med denna förordning.

2. Omställningsperioden ska tidigast starta när vattenbrukaren eller aktören som producerar alger eller vattenbruksdjur har underställt sitt företag certifierings- och kontrollsystemet och anmält sin verksamhet till de behöriga myndigheterna i enlighet med denna förordning.

 

Den behöriga myndigheten får fatta beslut om att retroaktivt godkänna att omställningsperioden omfattar tidigare perioder under vilka

 

(a) skiftena var föremål för åtgärder inom ramen för ett program som genomförts i enlighet med förordning (EU) nr 1305/2013 eller inom ramen för ett annat officiellt program, under förutsättning att åtgärderna i fråga ger garantier för att produkter som inte godkänts för ekologisk produktion inte använts på skiftena,

 

(b) aktören kan lämna bevis för att skiftena åtminstone under de senaste tre åren var antingen natur- eller jordbruksmark som inte behandlats med produkter eller ämnen som inte godkänts för ekologisk produktion.

 

Omställningsperioden får förkortas till ett år för betesmarker och utomhusområden som används av icke växtätande arter. Perioden får minskas till sex månader om marken i fråga under det senaste året inte har behandlats med produkter som inte är godkända för ekologisk produktion.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Inga tidigare perioder får räknas med retroaktivt i omställningsperioden.

utgår

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De produkter som produceras under omställningsperioden får inte saluföras som ekologiska.

4. Djur och animalieprodukter som produceras under omställningsperioden får inte saluföras som ekologiska. Växtprodukter som skördats tolv månader efter omställningsperiodens början får märkas som omställningsprodukter, under förutsättning att dessa produkter endast innehåller en ingrediens av jordbruksursprung.

Motivering

I linje med artiklarna 17 f och 26 om särskilda märkningskrav i rådets förordning (EG) nr 834/2007 samt med artikel 62 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Genom undantag från artikel 7.1 a får jordbruksföretaget under omställningsperioden delas upp i tydligt åtskilda delar, där inte alla delarna behöver drivas enligt reglerna för ekologisk produktion. När det gäller djurhållning ska olika arter ingå i den ekologiska produktionen under omställningsperioden. När det gäller vattenbruk får det röra sig om samma arter, förutsatt att produktionsanläggningarna är åtskilda på tillfredsställande sätt. När det gäller växter ska olika arter, som lätt kan skiljas åt, ingå i den ekologiska produktionen under omställningsperioden.

utgår

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk produktion och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att komplettera reglerna i denna artikel eller komplettera och ändra de regler som anges i bilaga II beträffande omställning.

6. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk produktion och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att komplettera reglerna i denna artikel eller komplettera de regler som anges i bilaga II beträffande omställning.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För tillämpningen av punkt 1 med avseende på GMO och livsmedels- och foderprodukter som framställts av eller med GMO, kan aktörerna förlita sig på produktmärkningen eller eventuella följedokument som fästs på produkten eller bifogas denna i enlighet med direktiv 2001/18/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/200348 eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/200349.

2. För tillämpningen av det förbud som anges i punkt 1 med avseende på GMO och livsmedels- och foderprodukter som framställts av eller med GMO, ska aktörerna förlita sig på produktmärkningen eller eventuella följedokument som fästs på produkten eller bifogas denna i enlighet med direktiv 2001/18/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/200348 eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/200349.

__________________

__________________

48 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

48 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).

49 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För tillämpningen av det förbud som anges i punkt 1, avseende produkter som inte är livsmedel eller foder eller produkter som framställts av eller med GMO, ska aktörer som använder sådana icke-ekologiska produkter som köpts från tredje part kräva att säljaren bekräftar att de produkter som tillhandahålls inte har framställts av eller med GMO.

Motivering

Användning av GMO är förbjuden inom ekologisk produktion och aktörerna måste därför kunna bevisa att de inte har använt icke-ekologiska produkter som har framställts av eller med GMO.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Aktörer som producerar växter eller växtprodukter ska särskilt uppfylla de särskilda produktionsregler som fastställs i bilaga II del I.

1. Aktörer som producerar växter eller växtprodukter ska särskilt uppfylla de särskilda produktionsregler som fastställs i bilaga II del I och de särskilda genomföranderegler som fastställs i enlighet med punkt 4 i denna artikel.

Motivering

Detta ändringsförslag hänger samman med ändringsförslagen till punkt 4 från samma författare.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska se till att en elektronisk databas upprättas för förteckning av de sorter och heterogena material, enligt förordning (EU) nr XX/XXX (PRM law), för vilka växtförökningsmaterial som producerats i enlighet med ekologiska produktionsmetoder finns att tillgå på dess territorium.

2. Varje medlemsstat ska se till att en elektronisk databas upprättas för en vägledande förteckning av sorter, inklusive utsädespotatis, och heterogena material, såsom populationer eller självpollinerade sorter, vilket innebär att de inte har erhållits via kontrollerad pollinering av inavlade linjer, för vilka utsäden som producerats i enlighet med ekologiska produktionsmetoder finns att tillgå på den inhemska marknaden. De ekologiskt odlade sorter eller det heterogena material som valts ut för deras förmåga att uppfylla det ekologiska jordbrukets särskilda mål och syften ska tydligt identifieras i förteckningen.

 

Databaserna ska underhållas av varje medlemsstat och ska offentliggöras av kommissionen. För att se till att det finns en lämplig översikt över tillgången på växtförökningsmaterial som lämpar sig för ekologisk produktion på EU-nivå ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att fastställa

 

– de tekniska minimikraven för de databaser som anges i denna punkt,

 

– de uppgifter som medlemsstaterna ska översända till kommissionen, liksom de tekniska specifikationerna och hur ofta detta förfarande ska ske.

 

För heterogent material som tillgängliggjorts för användning inom det ekologiska jordbruket ska

 

(a) rådets direktiv 66/401/EEG1a,

 

(b) rådets direktiv 66/402/EEG1b,

 

(c) rådets direktiv 68/193/EEG1c,

 

(d) rådets direktiv 98/56/EG1d,

 

(e) rådets direktiv 1999/105/EG1e,

 

(d) rådets direktiv 2002/53/EG1f,

 

(e) rådets direktiv 2002/54/EG1g,

 

(f) rådets direktiv 2002/55/EG1h,

 

(g) rådets direktiv 2002/56/EG1i,

 

(h) rådets direktiv 2002/57/EG1j,

 

(i) rådets direktiv 2008/72/EG1k, och

 

(j) rådets direktiv 2008/90/EG1l

 

inte gälla.

 

________________

 

1a Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (EGT 125, 11.7.1966, s. 2298).

 

1b Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (EGT 125, 11.7.1966, s. 2309).

 

1c Rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (EGT L 93, 17.4.1968, s. 15).

 

1d Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 1).

 

1e Rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde (EGT L 193, 20.7.2002, s. 12).

 

1f Rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 33).

 

1g Rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis (EGT L 193, 20.7.2002, s. 60).

 

1h Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 74).

 

1i Rådets direktiv 2008/72/EG av den 15 juli 2008 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (EUT L 205, 1.8.2008, s. 28).

 

1j Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s. 10).

 

1k Rådets direktiv 2008/72/EG av den 15 juli 2008 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (EUT L 205, 1.8.2008, s. 28).

 

1l Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s. 10).

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk växtproduktion och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att ändra eller komplettera de särskilda produktionsreglerna för växtproduktion vad gäller följande:

3. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk växtproduktion och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att komplettera de särskilda produktionsreglerna för växtproduktion vad gäller följande:

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Odlingsmetoder.

utgår

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Markvård och gödsling.

(b) Markvård och gödsling enligt del I punkterna 1.5.4 och 1.5.5 i bilaga II.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Växtskydd och hantering av skadegörare och ogräs.

(c) Växtskydd och hantering av skadegörare, ogräs och sjukdomar enligt del I punkt 1.6 i bilaga II.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Ursprung för växtförökningsmaterial.

utgår

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Insamling av vilda växter

(f) Insamling av vilda växter enligt del I punkt 2.2 i bilaga II.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa de tekniska specifikationerna för den databas som avses i punkt 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.2.

4. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa

 

(a) kraven för specifika växter, växtprodukter eller växtproduktionssystem,

 

(b) de tekniska specifikationerna för den databas som avses i punkt 2,

 

(c) villkoren för genomförandet av del I punkt 1.4.2 i bilaga II.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.2.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Aktörer inom animalieproduktionen ska särskilt uppfylla de särskilda produktionsregler som fastställs i bilaga II del II.

1. Aktörer inom animalieproduktionen ska särskilt uppfylla de produktionsregler som fastställs i bilaga II del II.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska senast den 1 juli 2017 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om nya artspecifika bestämmelser som ska införas i denna förordning. Bestämmelserna ska vara utformade så att de tillgodoser alla fysiologiska och beteendemässiga behov hos de berörda arterna.

 

Användning av burar ska inte vara tillåten för några ryggradsdjur utom fiskar.

Motivering

Detta är en övergångsbestämmelse för nya arter.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk animalieproduktion och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att ändra eller komplettera de särskilda produktionsreglerna för animalieproduktion vad gäller följande:

2. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk animalieproduktion och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att komplettera de särskilda produktionsreglerna för animalieproduktion vad gäller följande:

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Djurens ursprung

utgår

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Byggnader för djuren, inklusive minsta tillåtna ytor inomhus respektive utomhus, samt högsta tillåtna antal djur per hektar.

utgår

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Djurhållningsmetoder.

utgår

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Avel.

utgår

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Foder och utfodring.

(e) Utfodring, i enlighet med del II punkterna 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.3 och 2.5.3 i bilaga II.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Förebyggande av sjukdomar och veterinärbehandling.

(f) Förebyggande av sjukdomar och veterinärbehandling, i enlighet med del II punkt 2.5.4 i bilaga II.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De delegerade akterna ska omfatta följande arter:

 

(a) Nötkreatur, får och getter.

 

(b) Hästdjur.

 

(c) Grisar.

 

(d) Fjäderfän.

 

(e) Bin.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regler för produktion av alger och vattenbruksdjur

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Aktörer som producerar alger och vattenbruksdjur ska i synnerhet uppfylla de särskilda produktionsregler som fastställs i bilaga II del III.

1. Aktörer som producerar alger och vattenbruksdjur ska i synnerhet uppfylla de produktionsregler som fastställs i bilaga II del III och de särskilda regler som fastställs i enlighet med punkt 3a i denna artikel.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk algproduktion och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att ändra eller komplettera de särskilda produktionsreglerna för alger vad gäller följande:

2. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk algproduktion och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att komplettera de särskilda produktionsreglerna för alger vad gäller följande:

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Lämplighetskriterier för vattnet och planen för hållbar förvaltning.

utgår

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Algodling

(c) Algodling, även för olika algarter.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller produktion av ekologiska vattenbruksdjur och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att ändra eller komplettera de särskilda produktionsreglerna för vattenbruksdjur vad gäller följande:

3. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller produktion av ekologiska vattenbruksdjur och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att komplettera de särskilda produktionsreglerna för vattenbruksdjur, även för särskilda vattenbruksarter, vad gäller följande:

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Lämplighetskriterier för vattnet och planen för hållbar förvaltning.

utgår

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Ursprunget för vattenbruksdjur

(b) Ursprunget för vattenbruksdjur för varje specifik art i enlighet med del III punkt 4.1.2 i bilaga II.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Djurhållningsmetoder för vattenbruket, inbegripet akvatiska inneslutningssystem, produktionssystem, högsta tillåtna djurtäthet och, där så är tillämpligt, minsta tillåtna djurtäthet.

(c) Inhysningsförhållanden och djurhållningsmetoder, i enlighet med del III punkterna 4.1.5 och 4.2.2 i bilaga II.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Avel.

utgår

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Hantering av vattenbruksdjur

(e) Hantering av blötdjur, i enlighet med del III punkt 4.2.4 i bilaga II.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Foder och utfodring.

(f) Foder och utfodring, i enlighet med del III punkterna 4.1.3.3 och 4.1.3.4 i bilaga II.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) Förebyggande av sjukdomar och veterinärbehandling.

(g) Förebyggande av sjukdomar och veterinärbehandlingar, i enlighet med del III punkt 4.1.4 i bilaga II.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa särskilda regler för tillämpningen av den databas som avses i del III punkt 4.1.2.1 i bilaga II.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.2.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Produktionsregler för bearbetade livsmedel och bearbetat foder

Produktionsregler för bearbetat foder

Motivering

Produktionsreglerna för livsmedel och foder skiljer sig åt eftersom de grundas på olika övergripande förordningar. De bör därför hållas åtskilda. Detta förklarar också strykningarna i följande ändringsförslag till artikel 13.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Aktörer som producerar bearbetade livsmedel och bearbetat foder ska särskilt uppfylla de särskilda produktionsregler som fastställs i bilaga II del IV.

1. Aktörer som producerar bearbetat foder ska uppfylla de särskilda produktionsregler som fastställs i bilaga II del IV.

Motivering

Aktörerna bör även uppfylla de allmänna produktionsregler som fastställs i del IV i bilaga II.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller produktion av ekologiska bearbetade livsmedel och ekologiskt bearbetat foder ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att ändra eller komplettera de särskilda produktionsreglerna för bearbetade livsmedel och bearbetat foder vad gäller följande:

2. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller produktion av ekologiskt bearbetat foder ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att komplettera de särskilda produktionsreglerna för bearbetat foder vad gäller följande:

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) De rutiner som ska följas.

utgår

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) De förebyggande åtgärder som ska vidtas.

(b) De försiktighetsåtgärder och förebyggande åtgärder som ska vidtas.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Sammansättningen för bearbetade livsmedel och bearbetat foder och villkor för användning av dessa, inklusive produkter och ämnen som är tillåtna för användning i bearbetade livsmedel och bearbetat foder.

utgår

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Rengöring.

utgår

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Saluföring av bearbetade produkter, samt märkning och identifiering av dessa.

utgår

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Separering av ekologiska produkter, jordbruksingredienser och foderråvaror från icke-ekologiska produkter, ingredienser och foderråvaror.

utgår

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) Förteckningen över ingredienser från icke-ekologiskt jordbruk som undantagsvis får användas för framställning av ekologiska bearbetade produkter.

utgår

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h) Beräkning av den procentuella andelen jordbruksingredienser som avses i artikel 21.3 a ii och b.

utgår

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i) Teknik som används för bearbetning av livsmedel och foder.

(i) Teknik som används för bearbetning av foder.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

 

Produktionsregler för bearbetade livsmedel

 

1. Aktörer som producerar bearbetade livsmedel ska uppfylla de produktionsregler som fastställs i del IV i bilaga II.

 

2. Utöver de allmänna produktionsregler som fastställs i artikel 7 ska följande regler tillämpas på aktörer som producerar bearbetade livsmedel:

 

(a) Beredningen av bearbetade ekologiska livsmedel ska hållas åtskild i tid och rum från beredningen av icke-ekologiska livsmedel.

 

(b) Följande villkor ska gälla för sammansättningen av ekologiska bearbetade livsmedel:

 

i) Produkten ska huvudsakligen produceras av ingredienser av jordbruksursprung; för att avgöra huruvida en produkt huvudsakligen har producerats av ingredienser av jordbruksursprung ska tillsats av vatten och koksalt inte beaktas.

 

ii) Tillsatser, processtekniska hjälpmedel, smakämnen, vatten, salt, preparat av mikroorganismer och enzymer, mineraler, spårämnen, vitaminer samt aminosyror och andra mikronäringsämnen får användas endast under förutsättning att de har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt artikel 19.

 

iii) Icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung får endast användas om de har godkänts för användning av en medlemsstat.

 

iv) En ekologisk ingrediens får inte förekomma tillsammans med samma ingrediens i icke-ekologisk form eller en ingrediens som är under omställning.

 

v) Livsmedel som producerats från grödor under omställning får innehålla endast en ingrediens av jordbruksursprung.

 

3. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller produktion av ekologiska bearbetade livsmedel och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att komplettera de särskilda produktionsreglerna för bearbetade livsmedel med avseende på följande:

 

(a) De försiktighetsåtgärder och förebyggande åtgärder som ska vidtas.

 

(b) Sammansättning och villkor för användning av produkter och ämnen som är tillåtna för användning i bearbetade livsmedel enligt del IV punkt 2.2.2 i bilaga II.

 

(c) Förfarandet för godkännande av icke-ekologiska jordbruksingredienser som undantagsvis får användas för framställning av ekologiska bearbetade produkter.

 

(d) Reglerna för beräkning av den procentuella andel jordbruksingredienser som avses i artikel 21.3 leden a i och b, i enlighet med del IV punkt 2.2.3 i bilaga II.

 

(e) Tekniker som används för bearbetning av livsmedel.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk vinproduktion och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att ändra eller komplettera de särskilda produktionsreglerna för vin vad gäller oenologiska metoder och restriktioner.

2. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk vinproduktion och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att komplettera de särskilda produktionsreglerna för vin vad gäller oenologiska metoder och restriktioner, i enlighet med del V punkterna 3.2, 3.3, 3.4 och 3.5 i bilaga II.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk produktion av jäst och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att ändra eller komplettera de särskilda produktionsreglerna för jäst vad gäller bearbetningen och de substrat som används.

2. I syfte att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller ekologisk produktion av jäst och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att komplettera de särskilda produktionsreglerna för jäst, i enlighet med del VI punkt 1.3 i bilaga II.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att ta hänsyn till eventuella framtida behov av specifika produktionsregler för andra produkter än de som avses i artiklarna 10–15, och för att säkra kvalitet, spårbarhet och överensstämmelse med denna förordning vad gäller den ekologiska produktionen av sådana andra produkter och vad gäller anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att ändra eller komplettera bilaga II med avseende på särskilda produktionsregler för sådana produkter.

När detaljerade produktionsregler för vissa djurarter, vattenväxter och mikroalger inte fastställs i denna förordning ska nationella regler, eller om sådana inte finns, privata standarder som erkänts av medlemsstaterna gälla till dess att detaljerade produktionsregler införs i förordningen. Sådana nationella regler eller privata standarder ska anmälas till kommissionen. De regler som fastställs i kapitel IV vad gäller märkning och i kapitel V vad gäller kontroller och certifiering ska gälla i enlighet med detta.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att göra det möjligt att fortsätta eller återuppta den ekologiska produktionen i händelse av katastrofsituationer och under förutsättning av de principer som fastställs i kapitel II ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på kriterier för vad som ska betraktas som en katastrofsituation och med avseende på att fastställa särskilda regler för hur katastrofsituationer ska hanteras, samt med avseende på övervakning och rapporteringskrav.

1. I syfte att göra det möjligt att fortsätta eller återuppta den ekologiska produktionen i händelse av situationer orsakade av allvarliga klimathändelser, en djurpandemi, en växtsjukdom eller skadegörare, en miljöolycka eller en naturkatastrof får behöriga myndigheter bevilja enskilda tillstånd för undantag, på följande villkor:

 

(a) Undantag från de produktionsregler som fastställs i detta kapitel ska omfattas av de principer som fastställs i kapitel II.

 

(b) Sådana undantag som avses i led a ska begränsas till ett minimum och, om så är lämpligt, begränsas i tiden, och de får endast beviljas i följande fall:

 

i) Om de är nödvändiga för att se till att den ekologiska produktionen kan påbörjas eller bibehållas vid anläggningar med klimatologiska, geografiska eller strukturella begränsningar.

 

ii) Om de är nödvändiga för att säkra tillgången på foder, utsäde och vegetativt förökningsmaterial, levande djur och andra insatsvaror från jordbruket, om sådana insatsvaror inte är tillgängliga på marknaden i ekologisk form.

 

 

iii) Om de är nödvändiga för att säkra tillgången till ingredienser av jordbruksursprung, om sådana ingredienser inte är tillgängliga på marknaden i ekologisk form.

 

iv) Om de är nödvändiga för att lösa särskilda problem som hänger samman med ekologisk djurhållning.

 

(e) Om tillfälliga åtgärder är nödvändiga för att göra det möjligt att fortsätta eller återuppta den ekologiska produktionen i en katastrofsituation.

 

2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att fastställa kriterier för vilka situationer som ska betecknas som situationer som kräver exceptionella produktionsregler och regler för hur sådana situationer ska hanteras, samt regler med avseende på övervakning och rapporteringskrav, med beaktande av expertutlåtanden från sektorn för ekologiska produkter.

 

3. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska ansvara för beviljande av undantag från fall till fall.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I syfte att säkra den ekologiska produktionens integritet och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att ändra eller komplettera de regler som anges i bilaga III.

2. I syfte att säkra den ekologiska produktionens integritet och anpassning till den tekniska utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att komplettera de regler som anges i punkterna 2, 3, 4 och 6 i bilaga III.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Som växtskyddsmedel.

(a) Som växtskyddsmedel i hela Europeiska unionen eller i en eller flera av de zoner som definieras i bilaga I till förordning (EG) nr 1107/2009.

 

Motivering

I enlighet med de övergripande bestämmelserna om godkännande av växtskyddsmedel i förordning (EG) nr 1107/2009 bör det även i denna förordning vara möjligt med en zonindelning i Syd-, Central- och Nordeuropa för att de stora ekologiska och klimatmässiga skillnaderna i Europeiska unionen ska kunna beaktas. För att förhindra missbruk måste ett zonbaserat godkännande obligatoriskt kopplas till förbättrad miljöhållbarhet.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Som ämnen som används av djurhälsoskäl, utöver de som avses i leden d och e.

Motivering

Denna ”rubrik” gör det möjligt att vid behov skapa nya förteckningar över ämnen, t.ex. ämnen som används som veterinärmedicinska läkemedel.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) Som icke-terapeutiska läkemedel och produkter som bidrar till att säkerställa djurens hälsa och djurskyddet.

Motivering

Som alternativ till kirurgisk kastrering av smågrisar bör immunologiskt förebyggande av galtlukt vara möjligt.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får särskilt tillåta att vissa produkter och ämnen, vilka kommissionen för in i en förteckning över produkter och ämnen med begränsad användning, används inom produktionen av ekologiska bearbetade livsmedel. Sådana produkter och ämnen ska användas för följande syften:

Kommissionen ska särskilt tillåta att vissa produkter och ämnen, vilka kommissionen för in i en förteckning över produkter och ämnen med begränsad användning, används inom produktionen av ekologiska bearbetade livsmedel. Sådana produkter och ämnen ska användas för följande syften:

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Som livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och processhjälpmedel.

(a) Som livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, processhjälpmedel, smakämnen, beredningar av mikroorganismer, mineraler, spårelement, vitaminer, aminosyror och mikronäringsämnen.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra vilka ämnen som får användas som livsmedelstillsatser.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Som produkter och ämnen för oenologiska metoder.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) Som produkter för rengöring och desinfektion av bearbetnings- och lagerlokaler.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia) Ett zonbaserat godkännande av produkter är endast möjligt om en positiv miljöeffekt kan uppnås genom en minskad användning av andra produkter och ämnen, och en oacceptabel försämring av traditionella ekologiska kvalitetsgrödor i annat fall är att vänta i den berörda zonen.

Motivering

I enlighet med de övergripande bestämmelserna om godkännande av växtskyddsmedel i förordning (EG) nr 1107/2009 bör det även i denna förordning vara möjligt med en zonindelning i Syd-, Central- och Nordeuropa för att de stora ekologiska och klimatmässiga skillnaderna i Europeiska unionen ska kunna beaktas. För att förhindra missbruk måste ett zonbaserat godkännande obligatoriskt kopplas till förbättrad miljöhållbarhet.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) I fråga om de produkter som avses i punkt 1 första stycket c och d gäller följande:

(e) I fråga om de produkter som avses i punkt 1 första stycket c, d och da gäller följande:

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Alternativ som har godkänts i enlighet med denna artikel finns inte tillgängliga.

(a) Alternativa ämnen som har godkänts i enlighet med denna artikel eller tekniker som är förenliga med denna förordning finns inte tillgängliga.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillstånd för användning av kemisk-syntetiskt framställda produkter och ämnen ska endast beviljas för de fall då användning av externa insatsvaror enligt artikel 4 f skulle ge en oacceptabel miljöpåverkan.

Tillstånd för produkter och ämnen som inte omfattas av artikel 4 f ska endast beviljas för de fall då användning av externa insatsvaror enligt artikel 4 f skulle ge en oacceptabel påverkan på miljön, djur- eller folkhälsan eller produktkvaliteten.

Motivering

Tillstånden ska inte bara begränsas till kemisk-syntetiskt framställda ämnen, utan ska även omfatta andra ämnen som inte anges i artikel 4 f.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska offentliggöra ansökningar om tillstånd och om återkallande.

Medlemsstaterna och kommissionen ska offentliggöra dokumentation avseende ändring och återkallande.

Motivering

Ansökningar om ändringar i ämnesförteckningarna bör göras mer öppna än vad som hittills har varit fallet.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska vart fjärde år se över de förteckningar som avses i punkt 1.

Motivering

Hittills har få förteckningar uppdaterats regelbundet, vilket innebär att aktörerna inte informeras på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska anta genomförandeakter om tillstånd eller återkallande av tillstånd för användning av produkter och ämnen i ekologisk produktion i allmänhet och i produktion av ekologiska bearbetade livsmedel i synnerhet och om upprättande av de förfaranden som ska följas vid tillståndsgivningen och av förteckningarna över dessa produkter och ämnen samt, i tillämpliga fall, beskrivning, krav på sammansättning och villkor för användning av dessa. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.2.

5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 om tillstånd eller återkallande av tillstånd för användning av produkter och ämnen i ekologisk produktion i allmänhet och i produktion av ekologiska bearbetade livsmedel i synnerhet och om upprättande av de förfaranden som ska följas vid tillståndsgivningen och av förteckningarna över dessa produkter och ämnen samt, i tillämpliga fall, beskrivning, krav på sammansättning och villkor för användning av dessa.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 20

utgår

Förekomst av icke godkända produkter och ämnen

 

1. Produkter i vilka det upptäcks förekomst av produkter eller ämnen som inte har godkänts i enlighet med artikel 19 och som överskrider de gränsvärden som fastställts med beaktande av i synnerhet direktiv 2006/125/EG, ska inte saluföras som ekologiska produkter.

 

2. I syfte att garantera ändamålsenlighet, effektivitet och insyn vad gäller systemet för ekologisk produktion och märkning ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på särskilda kriterier och villkor för tillämpning av de gränsvärden som avses i punkt 1 samt med avseende på fastställandet av de gränsvärdena och anpassning av dem mot bakgrund av den tekniska utvecklingen.

 

3. Genom undantag från artikel 211.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 och på villkor av ett tillstånd från kommissionen som antagits utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 37.2 eller 37.3 i denna förordning, får medlemsstaterna bevilja nationellt stöd för att kompensera jordbrukare för förluster som uppstått för dem till följd av att deras jordbruksprodukter kontaminerats av icke godkända produkter eller ämnen som hindrar dem från att saluföra dessa produkter som ekologiska, förutsatt att jordbrukaren har vidtagit alla lämpliga åtgärder för att förhindra risk för sådan kontaminering. Medlemsstaterna kan även använda den gemensamma jordbrukspolitikens instrument för att helt eller delvis täcka sådana förluster.

 

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 20a

 

Försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att förhindra bristande efterlevnad av denna förordning

 

1. För att säkerställa efterlevnad av denna förordning ska aktörerna vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika förekomsten av icke godkända processer, produkter eller ämnen i den ekologiska produktionen.

 

2. Om en aktör misstänker att en process eller produkt eller ett ämne som har anskaffats, producerats eller beretts för användning inom det ekologiska jordbruket inte följer bestämmelserna i denna förordning ska aktören

 

(a) separera och identifiera produkten,

 

(b) upprätta ett system för kontroll och bedömning som är anpassat till verksamhetens typ och omfattning, enligt ett förfarande som bygger på en systematisk identifiering av kritiska bearbetningssteg,

 

(c) om den efter att ha gjort den bedömning som avses i led b kommer fram till att misstanken om bristande efterlevnad kan bekräftas, återkalla produkten från marknaden och avbrytta bearbetningen av den. Aktören ska omedelbart informera de behöriga myndigheterna eller kontrollorganet om vad den kommit fram till.

 

3. Följande åtgärder ska vidtas av behöriga myndigheter, kontrollorgan och kontrollmyndigheter:

 

(a) Om en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan

 

– upptäcker förekomsten av icke godkända processer, produkter eller ämnen inom den ekologiska produktionen, eller

 

– från en aktör erhåller tillförlitlig information om en misstanke som har kunnat bekräftas i enlighet med punkt 2 c, eller

 

– underrättas om att en aktör avser att släppa ut en produkt på marknaden som inte följer reglerna för ekologisk produktion, men som är märkt med en hänvisning till den ekologiska produktionsmetoden

 

ska kontrollmyndigheten eller kontrollorganet förbjuda utsläppandet på marknaden av produkten med en hänvisning till den ekologiska produktionsmetoden tills myndigheten eller organet har klarlagt att misstanken eller den bristande efterlevnaden har åtgärdats.

 

(b) Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska undanröja misstanken om bristande efterlevnad eller bekräfta misstanken och säljförbudet så snart som möjligt, med beaktande av produktens hållbarhet och under alla omständigheter inom två månader. I sådana fall ska den berörda aktören samarbeta till fullo med kontrollorganet eller kontrollmyndigheten. Innan kontrollmyndigheten eller kontrollorganet bekräftar en misstanke om bristande efterlevnad ska aktören ges möjlighet att lämna synpunkter på de framkomna uppgifterna.

 

(c) Om bristande efterlevnad bekräftas ska artikel 26a tillämpas.

 

(d) Om bristande efterlevnad inte bekräftas inom den tidsperiod som anges i led b ska det beslut som avses i det ledet upphävas senast den dag då denna tidsperiod löper ut.

 

4. För att undvika oavsiktlig kontaminering från icke godkända produkter eller ämnen till följd av icke-ekologiska jordbruksmetoder eller andra icke-ekologiska metoder i samband med bearbetning, beredning eller distribution som de ekologiska aktörerna inte råder över, ska medlemsstaterna vidta försiktighetsåtgärder.

 

5. Om kontrollmyndigheterna, kontrollorganen eller de behöriga myndigheterna har identifierat särskilda risker för bristande efterlevnad av denna förordning eller särskilda risker för oavsiktlig kontaminering av ekologiska produkter inom vissa sektorer av den ekologiska produktionen ska medlemsstaterna vidta lämpliga försiktighetsåtgärder mot dessa risker.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 20b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 20b

 

Orsaker till kontaminering från växtskyddsmedel, och de behöriga myndigheternas, kontrollmyndigheternas och kontrollorganens ansvar

 

1. Om en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan upptäcker förekomsten av växtskyddsprodukter som inte är förenliga med artikel 19 eller erhåller tillförlitlig information om en sådan förekomst ska myndigheten eller organet genomföra en lämplig undersökning av orsaken till kontamineringen. Sådana undersökningar måste kategorisera kontamineringen i en av följande tre kategorier:

 

(a) Tekniskt omöjlig att undvika.

 

(b) Tekniskt möjlig att undvika.

 

(c) Avsiktlig eller upprepad kontaminering som är tekniskt möjlig att undvika.

 

En kontaminering ska anses som möjlig att undvika, om aktören

 

– inte har infört eller behållit lämpliga, proportionella åtgärder för att fastställa och undvika riskerna för kontaminering av ekologiska produkter från icke godkända produkter och ämnen, eller

 

– inte regelbundet har sett över och anpassat dessa lämpliga åtgärder, trots att risken för kontaminering varit uppenbar, eller

 

– inte har vidtagit lämpliga åtgärder i enlighet med tidigare anmodanden från de behöriga myndigheterna eller i förekommande fall kontrollmyndigheten eller kontrollorganet att vidta åtgärder för att undvika kontaminering, eller

 

– inte har uppfyllt relevanta krav i denna förordning eller på annat sätt har underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder i produktionsprocessen för att undvika kontaminering.

 

2. Produkter som kan ha kontaminerats av växtskyddsprodukter enligt punkt 1 första stycket led a får anses vara säljbara efter att de undersökts av de behöriga myndigheterna.

 

Potentiell kontaminering enligt punkt 1 första stycket led b ska undersökas av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet med avseende på den typ av omständigheter som har lett till kontamineringen, i enlighet med de förfaranden som fastställs i artikel 20a.

 

3. Vid sådan kontaminering som avses i punkt 1 första stycket led c ska den behöriga myndigheten, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet förbjuda aktören i fråga att släppa ut sådana produkter på marknaden vars märkning eller marknadsföring innehåller en hänvisning till den ekologiska produktionsmetoden.

 

Alla produktionsområden och produkter som påverkats av de icke godkända växtskyddsprodukterna måste genomgå en ny omställningsperiod enligt artikel 8 från det datum då de icke godkända växtskyddsprodukterna använts eller, om detta datum inte kan verifieras, från det datum då upptäckten gjordes. Detta gäller utan påverkan på eventuella sanktioner.

 

4. För att säkerställa de bästa formerna för att upptäcka och dokumentera bristande efterlevnad av denna förordning ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på

 

– den metod som ska användas för att upptäcka och utvärdera förekomsten av växtskyddsprodukter som inte är förenliga med denna förordning, särskilt med artikel 19,

 

– de förfaranden som ska tillämpas,

 

– de uppgifter som ska anges i en gemensam databas om bristande efterlevnad av denna förordning, inbegripet upptäckt av rester av icke godkända växtskyddsprodukter.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 20c (ny) – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 20c

 

Databas med uppgifter om bristande efterlevnad av denna förordning och databas med uppgifter om upptäckt av icke godkända växtskyddsprodukter

 

Kommissionen ska inrätta en databas över fall av bristande efterlevnad av denna förordning som ska bygga på nationella databaser som inrättats av medlemsstaterna. Dessa databaser ska användas för att underlätta formuleringen av bästa praxis för att undvika kontaminering. Medlemsstaterna och kommissionen ska vid datainsamlingen tillämpa ett riskbaserat förfaringssätt och ange orsakerna till och kategorierna av bristande efterlevnad eller kontaminering enligt artikel 20b.1 första stycket leden a, b och c. Databaserna ska vara tillgängliga för aktörer, kontrollorgan, kontrollmyndigheten och behöriga myndigheter. Medlemsstaterna ska skicka in en årlig rapport till kommissionen.

 

Medlemsstaterna ska inrätta en databas över de analyser som gjorts av kontrollorgan och kontrollmyndigheter, inbegripet upptäckten av icke godkända växtskyddsprodukter. Databasen ska vara tillgänglig för aktörer, kontrollorgan, kontrollmyndigheter och behöriga myndigheter. Medlemsstaterna ska varje år rapportera till kommissionen om de uppgifter som införts i deras nationella databas.

Motivering

Oskiljaktigt från föregående ändringsförslag av samma författare. Det är mycket viktigt att medlemsstaterna årligen informerar kommissionen om resultaten av sina undersökningar, på grundval av vilka kommissionen ska lägga fram en rapport, i förekommande fall åtföljd av ett lagstiftningsförslag om gemensamma tröskelvärden för återkallande av tillstånd och kompensationssystem för jordbrukare vid oundviklig kontaminering.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I denna förordning ska en produkt anses vara försedd med termer som hänvisar till ekologisk produktion om det i märkningen, reklamen eller handelsdokumenten finns en beskrivning av produkten, dess ingredienser eller foderråvaror som ger köparen uppfattningen att produkten, dess ingredienser eller foderråvaror har framställts i enlighet med denna förordning. I synnerhet får de termer som förtecknas i bilaga IV, härledningar eller diminutiver av dessa, såsom ”bio” och ”eko”, enskilt eller i kombination, användas i hela unionen och på valfritt språk som anges i den bilagan för märkning och marknadsföring av produkter som är förenliga med denna förordning.

1. I denna förordning ska en produkt anses vara försedd med termer som hänvisar till ekologisk produktion om det i märkningen, reklamen eller handelsdokumenten finns en beskrivning av produkten, dess ingredienser, foderråvaror eller eventuella insatsvaror som ingår i den ekologiska produktens kedja, som ger köparen uppfattningen att produkten, dess ingredienser, foderråvaror eller eventuella insatsvaror som ingår i den ekologiska produktens kedja har framställts i enlighet med eller i överensstämmelse med denna förordning. I synnerhet får de termer som förtecknas i bilaga IV eller deras motsvarigheter på andra språk som inte är officiella språk i unionen men vars status erkänns i en medlemsstats författning, härledningar eller diminutiver av dessa, såsom ”bio” och ”eko”, enskilt eller i kombination, användas i hela unionen och på vilket språk som helst som anges i den bilagan för märkning och marknadsföring av produkter som avses i artikel 2.1 som är förenliga med denna förordning. Vid märkning och marknadsföring av levande eller obearbetade jordbruksprodukter får termer som hänvisar till den ekologiska produktionsmetoden användas endast om hela produkten dessutom har framställts i enlighet med de krav som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. För produkter och ämnen som används i vegetabilieproduktion som växtskyddsprodukter, gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen ska de termer som avses i punkt 1 i denna artikel inte användas någonstans i unionen, på något av de språk som anges i bilaga IV, i märkning, reklam eller handelsdokument.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Beträffande bearbetade livsmedel får de termer som avses i punkt 1 användas i följande fall:

3. Beträffande bearbetade livsmedel ska de termer som avses i punkt 1 användas i följande fall:

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Endast i ingrediensförteckningen om mindre än 95 % av jordbruksingredienserna är ekologiska, och under förutsättning att dessa ingredienser överensstämmer med de produktionsregler som fastställs i denna förordning.

(b) Endast i ingrediensförteckningen om mindre än 95 % av jordbruksingredienserna är ekologiska, och under förutsättning att dessa livsmedel överensstämmer med de produktionsregler som fastställs i denna förordning.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att undvika att konventionella eller icke-ekologiska processer och ämnen förknippas med användningen av termen ”ekologisk”.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Beträffande växtsorter får de termer som avses i punkt 1 användas i varubeteckningen förutsatt att

 

(a) den förädlade sorten uppfyller de produktionsregler som fastställs i del I punkt 1.4 i bilaga II, och

 

(b) termen ”ekologisk förädlad sort” används.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I syfte skapa klarhet för konsumenterna och säkerställa att den information de får är relevant, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på anpassning av förteckningen över termer enligt bilaga IV, med beaktande av den språkliga utvecklingen i medlemsstaterna, samt med avseende på fastställandet av särskilda märknings- och innehållskrav för foder och foderingredienser.

4. I syfte skapa klarhet för konsumenterna och säkerställa att den information de får är relevant, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på anpassning av förteckningen över termer enligt bilaga IV, med beaktande av den språkliga utvecklingen i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om EU-logotypen för ekologisk produktion används, ska en uppgift om produktionsplatsen för de jordbruksråvaror som produkten består av anges i samma synfält som logotypen, och ska, beroende på vad som är lämpligt, ha någon av följande utformningar:

Med undantag för de produkter inom vinsektorn som avses i artikel 1.2 l i rådets förordning (EU) nr 1308/2013 ska, om EU-logotypen för ekologisk produktion används, en uppgift om produktionsplatsen för de jordbruksråvaror som produkten består av anges i samma synfält som logotypen, och, beroende på vad som är lämpligt, ha någon av följande utformningar:

Motivering

I enlighet med artikel 55 i förordning (EG) nr 607/2009 anges råvarornas ursprung redan för alla europeiska viner och detta oavsett om de produceras med eller utan geografisk beteckning. I syfte att minska den administrativa bördan och de extra kostnaderna för märkning föreslås därför att detta överflödiga krav tas bort för dessa produkter.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgifterna ”EU” och ”Icke-EU” får ersättas eller kompletteras med ett landsnamn om alla de jordbruksråvaror som produkten består av har producerats i det landet.

Uppgifterna ”EU” och” Icke-EU” får kompletteras med ett lands- eller regionnamn om alla de jordbruksråvaror som produkten består av har producerats i det landet eller den regionen.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel och artikel 23.3 ska placeras på ett framträdande ställe så att de är väl synliga, lätta att läsa och inte kan avlägsnas.

3. De uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel och i artikel 23.3 ska anges på ett framträdande ställe så att de är väl synliga och lätta att läsa, och de får inte skymma de obligatoriska uppgifterna enligt artikel 9.1 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Uppgift om var jordbruksråvarorna har framställts, i enlighet med punkt 2 i denna artikel och artikel 23.3.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EU-logotypen för ekologisk produktion får användas i märkning, presentation och marknadsföring av produkter som överensstämmer med denna förordning.

1. EU-logotypen för ekologisk produktion får användas i märkning, presentation och marknadsföring av produkter som överensstämmer med denna förordning, inbegripet produkter för vilka särskilda produktionsregler kan fastställas på grundval av artikel 16. Logotypen för ekologisk produktion ska inte användas i fråga om livsmedel enligt artikel 21.3 första stycket b eller produkter under omställning.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. EU-logotypen för ekologisk produktion är en officiell attestering i enlighet med artiklarna 85 och 90 i förordning (EU) nr XXX/XXXX [Official controls Regulation].

utgår

Motivering

Om logotypen för ekologisk produktion är en officiell attestering kan detta skapa ytterligare administrativa bördor för aktörerna i ett framtida tillståndsförfarande.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Kapitel V – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ekologisk certifiering

Ekologiska kontroller och ekologisk certifiering

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23a

 

Kontrollsystem

 

1. Medlemsstaterna ska införa ett kontrollsystem och ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska ansvara för att övervaka efterlevnaden av de skyldigheter som fastställs i denna förordning i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr XX/XXXX (Official controls Regulation [förordningen om offentlig kontroll]).

 

2. Utöver de villkor som anges i förordningen om offentlig kontroll ska det kontrollsystem som inrättas enligt den här förordningen åtminstone omfatta tillämpningen av de försiktighetsåtgärder som anges i artikel 20a och de kontrollåtgärder som anges i detta kapitel.

 

3. Kontrollens typ och frekvens ska fastställas utifrån en bedömning av risken för förekomst av bristande efterlevnad av kraven i denna förordning och utifrån hur allvarlig denna bristande efterlevnad är. Alla aktörer och aktörsgrupper ska minst omfattas av en årlig fysisk kontroll på plats av deras efterlevnad av de tillämpliga reglerna. Dessa kontroller ska baseras på inspektioner, granskning eller riktad granskning, beroende på sannolikheten för bristande efterlevnad.

 

De kriterier för riskbedömningar som ska användas av kontrollmyndigheterna för att identifiera de delar av livsmedelskedjan där riskerna är störst fastställs i bilaga Vf. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på det närmare innehållet i riskbedömningen, kontrollfrekvensen och andelen stickprov i förhållande till det totala antalet kontroller.

 

4. Den behöriga myndigheten får

 

(a) delegera kontrollbefogenheten till en eller flera andra kontrollmyndigheter för ekologiska produkter enligt artikel 2.39 i förordningen om offentlig kontroll; kontrollmyndigheterna ska lämna tillfredsställande garantier för objektivitet och opartiskhet och ska förfoga över kvalificerad personal och nödvändiga resurser för att utföra sina uppgifter,

 

(b) delegera kontrolluppgifterna till ett eller flera kontrollorgan för ekologiska produkter enligt artikel 2.39 i förordningen om offentlig kontroll. I sådana fall ska medlemsstaterna utse myndigheter som bär ansvaret för att godkänna och utöva tillsyn över sådana organ.

 

5. Den behöriga myndigheten får delegera kontrolluppgifter till ett särskilt kontrollorgan eller en särskild kontrollmyndighet endast om villkoren i artikel 26 i förordningen om offentlig kontroll är uppfyllda och bara om

 

(a) det finns en exakt beskrivning av de uppgifter som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska utföra och av de villkor på vilka uppgifterna får utföras,

 

(b) kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

 

(i) har den sakkunskap, utrustning och infrastruktur som krävs för att utföra de delegerade uppgifterna,

 

(ii) har tillräckligt många anställda med lämpliga kvalifikationer och lämplig erfarenhet, och

 

(iii) är opartiska och fria från intressekonflikter när det gäller utförandet av de delegerade uppgifterna,

 

(c) kontrollorganet eller kontrollmyndigheten är ackrediterade enligt den senaste anmälda versionen, offentligjord i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning, av Europastandard EN 17065 eller ISO-guide 65 (Certifieringsorgan – Allmänna krav vid certifiering av produkter) och är godkända av de behöriga myndigheterna,

 

(d) kontrollorganet eller kontrollmyndigheten meddelar den behöriga myndigheten resultaten av de kontroller som har utförts, regelbundet och närhelst den behöriga myndigheten begär det; om resultatet av kontrollerna visar på allvarlig bristande efterlevnad ska kontrollorganet omedelbart underrätta den behöriga myndigheten,

 

(e) det finns effektiv och dokumenterad samordning mellan den delegerande behöriga myndigheten och kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

 

6. Utöver efterlevnad av bestämmelserna i punkt 5, ska den behöriga myndigheten beakta följande kriterier när den godkänner ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet:

 

(a) Det normala kontrollförfarande som ska följas, med en detaljerad beskrivning av de kontroll- och försiktighetsåtgärder som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten åtar sig att tillämpa på de aktörer som omfattas av deras kontroll.

 

(b) De åtgärder som kontrollorganet har för avsikt att tillämpa om bristande efterlevnad upptäcks.

 

7. Den behöriga myndigheten får inte delegera följande uppgifter till kontrollorgan eller kontrollmyndigheter:

 

(a) Tillsyn och granskning av andra kontrollorgan och kontrollmyndigheter.

 

(b) Befogenheten att bevilja undantag enligt artikel 17, om detta inte föreskrivs i produktionsreglerna vid exceptionella omständigheter.

 

8. I enlighet med artikel 29 i förordningen om offentliga kontroller ska de behöriga myndigheter som delegerar kontrolluppgifter till kontrollorgan eller kontrollmyndigheter vid behov anordna kontroller eller inspektioner av kontrollorganen och kontrollmyndigheterna. Om resultatet vid en kontroll eller en inspektion visar att organen och myndigheterna i fråga inte har utfört sina delegerade uppgifter tillfredsställande, får den delegerande behöriga myndigheten återkalla delegeringen. Den ska återkalla delegeringen utan dröjsmål om kontrollorganet eller kontrollmyndigheten inte i tid vidtar lämpliga korrigerande åtgärder.

 

9. Utöver efterlevnaden av bestämmelserna i punkt 8 ska den behöriga myndigheten

 

(a) säkerställa att de kontroller som genomförs av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten är objektiva och oberoende,

 

(b) kontrollera att de kontroller som genomförs av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten är effektiva,

 

(c) notera varje upptäckt oegentlighet eller överträdelse och de korrigerande åtgärder som tillämpas,

 

(d) återkalla godkännandet för sådana kontrollorgan eller kontrollmyndigheter som inte uppfyller kraven i leden a och b i denna punkt, eller inte längre uppfyller kriterierna i punkterna 5 och 6 eller inte uppfyller kraven i punkterna 11, 12 och 14.

 

10. Medlemsstaterna ska ge ett kodnummer till varje kontrollmyndighet eller kontrollorgan som utför kontrolluppgifter enligt punkt 4.

 

11. Kontrollorganen och kontrollmyndigheterna ska ge de behöriga myndigheterna tillträde till sina kontor och lokaler och ska lämna all den information och ge allt det stöd som de behöriga myndigheterna anser sig behöva för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna artikel.

 

12. Kontrollorganen och kontrollmyndigheterna ska garantera att åtminstone de försiktighets- och kontrollåtgärder som avses i punkt 2 tillämpas på de aktörer som står under deras kontroll.

 

13. Medlemsstaterna ska se till att det inrättade kontrollsystemet gör det möjligt att spåra varje produkt i alla led av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 178/2002, särskilt för att garantera konsumenterna att de ekologiska produkterna har producerats i överensstämmelse med kraven i denna förordning. Medlemsstaterna ska se till att förfrågningar från kontrollorgan eller kontrollmyndigheter om ekologiska produkters spårbarhet besvaras så snabbt som möjligt, dock senast fyra arbetsdagar per produktionssteg efter mottagandet av förfrågan.

 

14. Kontrollmyndigheterna och kontrollorganen ska senast den 31 januari varje år överlämna en förteckning till de behöriga myndigheterna över de aktörer som inspekterades till den 31 december det föregående året. En sammanfattande rapport om den kontrollverksamhet som bedrivits under det föregående året ska lämnas in senast den 31 mars varje år.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 24a

 

Anslutning till kontrollsystemet

 

1. Aktörer eller aktörsgrupper som producerar, bereder eller lagrar ekologiska produkter, som importerar sådana produkter från ett tredjeland eller exporterar sådana produkter till ett tredjeland eller som släpper ut sådana produkter på marknaden ska, innan produkterna släpps ut på marknaden som ”ekologiska” eller som ”produkter under omställning till ekologisk produktion”

 

(a) anmäla sin verksamhet till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten bedrivs, och

 

(b) underställa sina företag det kontrollsystem som avses i artikel 23a.

 

När en aktör eller aktörsgrupp lägger ut en del av sin verksamhet på en tredje part, ska aktören eller aktörsgruppen ändå vara skyldig att följa kraven i första stycket leden a och b, och den utlagda verksamheten ska omfattas av kontrollsystemet.

 

2. Medlemsstaterna ska undanta de ekologiska aktörer som säljer färdigförpackade produkter direkt till konsumenten eller slutanvändaren från tillämpningsområdet för denna artikel, förutsatt att de inte producerar, bearbetar, bereder eller lagrar sådana produkter på en annan plats än i anslutning till försäljningsstället, inte importerar sådana produkter från ett tredjeland och inte har lagt ut denna verksamhet på en annan aktör.

 

I enlighet med artikel 26c c får medlemsstaterna undanta aktörer som årligen säljer mindre än en viss volym oförpackade ekologiska produkter till konsumenten eller slutanvändaren från tillämpningsområdet för punkt 1 första stycket b i denna artikel, förutsatt att de anmäler sin verksamhet till de ansvariga myndigheterna och inte producerar, bereder eller lagrar sådana produkter på en annan plats än i anslutning till försäljningsstället, inte importerar sådana produkter från ett tredjeland och inte har lagt ut denna verksamhet på en tredje part.

 

3. Medlemsstaterna ska utse en myndighet eller godkänna ett organ som ska ta emot anmälningar enligt punkt 1 första stycket a i denna artikel.

 

4. Medlemsstaterna ska se till att aktörer eller aktörsgrupper som följer denna förordning och som betalar en rimlig avgift som ett bidrag till kontrollutgifterna får rätt att omfattas av kontrollsystemet.

 

5. Aktörer och aktörsgrupper ska dokumentera de olika verksamheter de bedriver, i enlighet med denna förordning.

 

6. De behöriga myndigheterna ska föra en uppdaterad förteckning över namnen på och adresserna till aktörer och aktörsgrupper som har anmält sin verksamhet i enlighet med punkt 1 första stycket a i denna artikel och ska offentliggöra förteckningen på lämpligt sätt, inbegripet genom publicering på internet, tillsammans med information rörande deras ekologiska certifikat enligt artikel 25.1, med användning av förlagan i bilaga Vd till denna förordning. De behöriga myndigheterna ska iaktta kraven om skydd av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1a.

 

7. Kommissionen får anta genomförandeakter i syfte att fastställa närmare uppgifter och specifikationer för innehållet i samt formen och metoden för den anmälan som avses i artikel punkt 1, och den förlaga som avses i punkt 6 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.2.

 

________________

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ekologiskt certifikat

Certifikat

Motivering

Certifikatet intygar att tillverkningen följer bestämmelserna i denna förordning. Under omställningsperioden är sådan produktion som följer reglerna inte ekologisk från starten av produktionsprocessen. Ordet ”ekologiskt” kan förvirra branschen och konsumenterna.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Aktörer och aktörsgrupper som har anmält sin verksamhet i enlighet med artikel 24.1 och som iakttar denna förordning ska ha rätt att få ett ekologiskt certifikat. Det ekologiska certifikatet, som när så är möjligt utfärdas i elektronisk form, ska minst innehålla uppgift om aktörens eller aktörsgruppens identitet, om vilken typ av produkter eller vilket produktsortiment som omfattas av certifikatet och om certifikatets giltighetstid.

1. Aktörer och aktörsgrupper som har anmält sin verksamhet och underställt sitt företag kontrollsystemet i enlighet med artikel 24a.1 och som iakttar denna förordning ska ha rätt att få ett ekologiskt certifikat. Det ekologiska certifikatet, som när så är möjligt utfärdas i elektronisk form, ska minst innehålla uppgift om aktörens eller aktörsgruppens identitet, om vilken typ av produkter eller vilket produktsortiment som omfattas av certifikatet och om certifikatets giltighetstid.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det ekologiska certifikatet är ett officiellt intygande i den mening som avses i artiklarna 85 och 86 i förordning (EU) nr XXX/XXX [Official controls Regulation].

utgår

Motivering

Privata och offentlig-privata system för certifiering bör vara möjliga (jfr ISO 17065).

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Aktörer och aktörsgrupper ska inte ha rätt att få ett ekologiskt certifikat från olika kontrollmyndigheter eller kontrollorgan för samma grupp av produkter, vilket även gäller när dessa aktörer eller aktörsgrupper deltar i olika produktions-, berednings- och distributionsled.

3. Aktörer och aktörsgrupper ska inte ha rätt att få ett ekologiskt certifikat från olika kontrollorgan för verksamhet som utförs i en medlemsstat för samma grupp av produkter, vilket även gäller när dessa aktörer eller aktörsgrupper deltar i olika produktions-, berednings- och distributionsled.

Motivering

Föredraganden föreslår att produktgrupperna anges i en ny bilaga Vd, baserad på bilaga XII i den tidigare förordning (EG) nr 889/2008. Om produktgrupperna anges i en bilaga behövs ingen delegerad akt enligt punkt 6.

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. De produktgrupper som avses i punkt 3 är följande:

 

– Växter och växtprodukter.

 

– Djur och animalieprodukter.

 

– Alger och vattenbruksdjur.

 

– Bearbetade livsmedel och foder, inbegripet jäst.

 

– vin.

Motivering

Se ändringsförslaget till punkt 3: föredraganden föreslår att produktgrupperna anges i en ny bilaga Vd, baserad på bilaga XII i den före detta förordningen (EG) nr 889/2008.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. För att garantera ändamålsenlighet, effektivitet och insyn vad gäller systemet för ekologisk produktion och märkning, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på kriterierna för definition av de grupper av produkter som avses i punkt 3.

utgår

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Brister i utformning eller funktion avseende det system för internkontroller som avses i punkt 1, särskilt när det gäller att upptäcka eller åtgärda sådan bristande efterlevnad från enskilda gruppmedlemmars sida som påverkar de ekologiska produkternas integritet, kan leda till att den ekologiska certifieringen återkallas för hela gruppen.

2. Brister i utformning eller funktion avseende det system för internkontroller som avses i punkt 1, särskilt när det gäller att upptäcka eller åtgärda sådan bristande efterlevnad från enskilda gruppmedlemmars sida som påverkar de ekologiska produkternas integritet, ska leda till att det ekologiska certifikat som avses i artikel 25 återkallas för hela gruppen.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I syfte att garantera att certifieringen av en aktörsgrupp fungerar effektivt och ändamålsenligt ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på det ansvar som åligger de enskilda medlemmarna i en aktörsgrupp, en aktörsgrupps sammansättning och storlek, de kategorier av produkter som ska produceras av en aktörsgrupp, villkoren för deltagande i en aktörsgrupp, utformning och funktion vad avser gruppens system för internkontroller, inklusive tillämpningsområde, innehåll och frekvens för de kontroller som ska utföras.

3. Kriterierna för gruppcertifiering av aktörsgrupper anges i bilaga Ve.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta genomförandeakter med avseende på informationsutbytet mellan en aktörsgrupp och den behöriga myndigheten eller myndigheterna, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen och mellan medlemsstaterna och kommissionen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.2.

utgår

Motivering

Dessa bestämmelser ingår i en allmän artikel om överträdelser och efterföljande informationsutbyte i den befintliga förordningen, och har återinförts i den nya artikel 26a om åtgärder vid bristande efterlevnad som gäller både enskilda aktörer och aktörsgrupper.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 26a

 

De behöriga myndigheternas skyldigheter vid bristande efterlevnad

 

De behöriga myndigheterna ska

 

(a) vid bristande efterlevnad som påverkar de ekologiska produkternas status under något av produktions-, berednings-, distributions- eller exportleden, i synnerhet på grund av användning av förbjudna eller icke godkända ämnen eller förbjuden eller icke tillåten teknik eller blandning med icke-ekologiska produkter, säkerställa att ingen hänvisning till ekologisk produktion förekommer någonstans i märkningen och i reklamen för hela det parti eller den produktionskörning som berörs,

 

(b) vid upprepad, fortsatt eller bedräglig bristande efterlevnad, säkerställa att de berörda aktörerna eller den berörda aktörsgruppen, utöver att bli föremål för de åtgärder som avses i led a i denna punkt även förbjuds att saluföra produkter som hänvisar till ekologisk produktion, och att deras ekologiska certifikat tillfälligt dras in eller återkallas, beroende på vad som är lämpligt.

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 26b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 26b

 

Informationsutbyte och administrativt samarbete

 

1. Administrativt samarbete mellan medlemsstater, kontrollorgan, kontrollmyndigheter och behöriga myndigheter, även för tillämpning av artikel 20a.2, ska grundas på de krav som fastställs i avdelning 4 i förordningen om offentlig kontroll.

 

2. På begäran, vederbörligen motiverad av behovet av att garantera att en produkt har framställts i enlighet med denna förordning, ska de behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheterna och kontrollorganen utbyta relevant information med andra behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter och kontrollorgan om resultatet av sina kontroller. De får också utbyta sådan information på eget initiativ.

 

3. Information om bekräftade misstankar och bristande efterlevnad som påverkar en produkts ekologiska status ska omedelbart översändas till de berörda behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheterna, kontrollorganen, aktörerna och medlemsstaterna samt till kommissionen och berörda aktörer. Nivån på kommunikationen ska bero på hur allvarlig och omfattande den bekräftade misstanken eller bristande efterlevnaden är.

 

4. En panel för nationella intressenter som inkluderar kontrollmyndigheter, kontrollorgan och företrädare för den ekologiska sektorn ska inrättas.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 26c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 26c

 

Delegerade befogenheter i samband med kontrollsystemet

 

För att komplettera bestämmelserna om kontrollsystemet enligt artiklarna 23a och 24a, och för att säkra deras fullständiga överensstämmelse med förordningen om offentlig kontroll, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att fastställa regler för följande:

 

(a) De behöriga myndigheternas och kontrollmyndigheternas särskilda ansvarsområden och uppgifter utöver de som anges i detta kapitel och i artiklarna 4, 8, 9, 10.1, 11–13, 34.1, 34.2 och 36 i förordningen om offentlig kontroll.

 

(b) Krav för riskbedömning utöver de som avses i detta kapitel och i artikel 8.1 i förordningen om offentlig kontroll, med beaktande av risken för bristande efterlevnad.

 

(c) Villkoren för att undanta vissa aktörer från vissa kontroller.

 

 

(d) Metoder och teknik för kontroller utöver de som avses i artiklarna 13 och 33.1–33.5 i förordningen om offentlig kontroll, och särskilda krav för genomförandet av kontroller som syftar till att säkerställa ekologiska produkters spårbarhet i alla led i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan.

 

(e) Åtgärder och insatser utöver de som föreskrivs i artikel 20a och kapitel V i denna förordning och i artikel 134.2 och 134.3 i förordningen om offentlig kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad, kriterier utöver de som avses i artikel 135.1 andra stycket i förordningen om offentlig kontroll och kriterier och åtgärder utöver de som föreskrivs i artikel 135.2 i förordningen om offentlig kontroll och i artikel 26a i denna förordning i händelse av bristande efterlevnad.

 

(f) Särskilda kriterier och villkor för aktivering av mekanismerna för administrativt stöd enligt avdelning IV i förordningen om offentlig kontroll och för deras funktion, inbegripet utbyte av information mellan behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter och kontrollorgan om fall av bristande efterlevnad eller sannolik bristande efterlevnad.

Motivering

Bestämmelser som enbart gäller ekologiska produkter bör ingå i förordningen om ekologisk produktion och enbart ändras genom denna. Följaktligen bör de relaterade delegerade befogenheterna också fastställas i denna förordning. Därför har bestämmelserna flyttats hit från artikel 44 i kommissionens förslag om ändring av artikel 23.2 och 23.3 i förordningen om offentlig kontroll.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 26d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 26d

 

Genomförande av denna förordning

 

Senast den 1 januari 2020 ska kommissionen inrätta de nödvändiga administrativa strukturerna inom behöriga unionsmyndigheter för att fullgöra sina skyldigheter vad gäller förbättrad harmonisering och förbättrat genomförande av denna förordning i medlemsstaterna, särskild med avseende på kontroller i EU och import från tredjeländer, och förbättrad kommunikation mellan medlemsstaterna och med EU:s institutioner.

 

De uppgifter som ska utföras av dessa strukturer anges i bilaga Va.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 27

utgår

Export av ekologiska produkter

 

1. En produkt får exporteras från unionen som ekologisk och bära EU-logon för ekologisk produktion om den överensstämmer med denna förordning.

 

En produkt som är avsedd att exporteras som ekologisk till ett tredjeland som är erkänt i enlighet med artikel 31 får emellertid exporteras till det tredjelandet om den uppfyller det tredjelandets krav för att få släppas ut på marknaden i det tredjelandet som ekologisk.

 

2. I syfte att undvika ojämlika villkor för aktörer vid export till tredjeländer, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på särskilda regler för export av ekologiska produkter till ett tredjeland som är erkänt i enlighet med artikel 31.

 

3. I syfte att garantera rättvis konkurrens mellan aktörer, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på dokument avsedda för tullmyndigheterna i tredjeländer, i synnerhet vad gäller ett ekologiskt exportintyg som utfärdats i elektronisk form när så är möjligt och som ger försäkran om att exporterade ekologiska produkter överensstämmer med denna förordning.

 

Motivering

De standarder som tillämpas i EU-förordningen och de standarder som tillämpas för produkter som exporteras till tredjeländer bör inte skilja sig åt.

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En produkt får importeras från ett tredjeland i syfte att släppas ut på marknaden i unionen som ekologisk om följande villkor är uppfyllda:

1. En produkt får importeras från ett tredjeland i syfte att släppas ut på marknaden i unionen som ekologisk eller som en växtprodukt under omställning om följande villkor är uppfyllda:

(a) Produkten är en ekologisk produkt enligt vad som avses i artikel 2.2.

(a) Produkten är en ekologisk produkt enligt vad som avses i artikel 2.2.

(b) Produkten

(b) Produkten

i) överensstämmer med kapitlen II, III och IV och alla aktörer, inklusive exportörerna i det aktuella tredjelandet, har genomgått kontroll utförd av de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 29, eller

i) överensstämmer med kapitlen II, III och IV och med alla relevanta genomförandebestämmelser, och alla aktörer, inklusive aktörsgrupper, och exportörer i det aktuella tredjelandet har genomgått kontroll utförd av de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 29, och produkten vid importen förses med ett kontrollintyg utfärdat av dessa kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som bekräftar att alla aktörer och deras produkter följer denna förordning, eller

ii) kommer från ett tredjeland som är erkänt i enlighet med

ii) kommer från ett tredjeland som är erkänt i enlighet med

– artikel 30 eller

– artikel 30 eller

– artikel 31.

– artikel 31.

(c) Aktörerna i tredjeländer är i stånd att när som helst kunna tillhandahålla importörer eller nationella myndigheter information som gör det möjligt att identifiera den aktör som utförde den senaste åtgärden, i syfte att garantera den ekologiska produktens spårbarhet.

(c) Exportörerna i tredjeländer är i stånd att när som helst kunna tillhandahålla sina kontrollorgan, importörerna och de nationella myndigheterna information som gör det möjligt att identifiera alla aktörer som utfört verksamhet, inbegripet respektive kontrollmyndighet eller kontrollorgan, i syfte att garantera att den ekologiska produkten kan spåras tillbaka till samtliga inblandade aktörer. Exportörerna ska göra denna information tillgänglig för importörernas kontrollorgan eller kontrollmyndigheter.

 

Efter den (ett datum, som ska införas, som motsvarar fem år efter datumet för tillämpning av denna förordning), ska kommissionen, genom undantag från första stycket led b i, när en produkt inte är i stånd att följa kapitlen II, III och IV i ett visst tredjeland på grund av särskilda klimatförhållanden och lokala förhållanden, och för att undvika ett avbrott i leveranserna på den inre marknaden av produkten i fråga, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att fastställa särskilda villkor i enlighet med vilka produkten får importeras från det tredjelandet för att släppas ut på marknaden i EU som en ekologisk produkt. Sådana särskilda villkor ska gälla i högst två år. Sådana särskilda villkor ska också gälla från den (datumet för tillämpning av denna förordning) i de av EU:s yttre randområden där produkten i fråga också produceras.

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I syfte att garantera spårbarhet för importerade produkter som är avsedda att släppas ut på marknaden i unionen som ekologiska produkter, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på de dokument, om möjligt utfärdade i elektronisk form, som är nödvändiga för import.

2. I syfte att garantera spårbarhet för importerade produkter som är avsedda att släppas ut på marknaden i unionen som ekologiska produkter och deras efterlevnad av denna förordning, ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa särskilda regler avseende innehållet i de intyg som avses i punkt 1 och det förfarande som ska följas vad gäller fastställande och kontroll av dessa intyg, i synnerhet med avseende på de uppgifter som ankommer på behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter och kontrollorgan och möjligheten att beakta regionala skillnader för att få till stånd en balans mellan miljö- och klimatmässiga samt lokala förhållanden, liksom praxis i fråga om specifika produktionsfrågor.

 

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.2.

Motivering

Övergången från likvärdighet till överensstämmelse vad gäller produkter från tredjeländer som inte identifierats enligt villkoren i ett handelsavtal kommer att förbättra importkravens begriplighet och tydlighet och minska den administrativa bördan. Likväl är det lämpligt att planera akternas ikraftträdande i syfte att beakta de specifika egenskaperna, framför allt ur jordbrukssynpunkt, hos olika produktionssektorer.

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Det är nödvändigt att stärka bestämmelserna om kommissionens tillsyn i tredjeländer. Det är också viktigt att stärka tillsynen och kontrollerna inom ramen för likvärdighetsavtal med tredjeländer.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Bekräftelsen av att de villkor och bestämmelser som gäller vid import av ekologiska produkter till unionen har iakttagits ska ske vid gränskontrollstationerna, i enlighet med artikel 45.1 i förordning (EU) nr XXX/XXX [Official controls Regulation]. Den frekvens med vilken de fysiska kontroller som avses i artikel 47.3 utförs ska vara avhängig risken för att denna förordning inte efterlevs.

3. Bekräftelsen av att de villkor och bestämmelser som gäller vid import av ekologiska produkter till unionen har iakttagits ska ske med hjälp av de kontrollbestämmelser som fastställs i kapitel V och vid gränskontrollstationerna, i enlighet med artikel 45.1 i förordningen om offentlig kontroll.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 29 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan

Erkännande av kontrollorgan

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) ett ackrediteringsorgan utanför unionen som har undertecknat International Accreditation Forums (IAF) multilaterala avtal om erkännande av produktcertifiering.

(b) ett ackrediteringsorgan utanför unionen som har undertecknat International Accreditation Forums (IAF) eller dess regionala organs multilaterala avtal om produktcertifiering, och som har gett prov på kompetens när det gäller ackreditering av ekologisk certifiering.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. I syfte att garantera insyn i erkännande- och tillsynsförfarandena, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på de kriterier som ska tillämpas för erkännandet, eller återkallandet av erkännandet, av de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som avses i punkt 1, samt med avseende på kommissionens utövande av tillsyn, inbegripet genom granskning på plats.

7. I syfte att garantera insyn i erkännande- och tillsynsförfarandena, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 för att komplettera de kriterier som ska tillämpas för erkännandet, eller återkallandet av erkännandet, av de kontrollorgan som avses i punkt 1, samt fastställa bestämmelser med avseende på kommissionens utövande av tillsyn, inbegripet genom granskningar på plats. Om allvarliga eller upprepade överträdelser av reglerna gällande inspektion och certifiering uppdagas ska kontrollorganens erkännande omedelbart dras tillbaka, både i de berörda tredjeländerna och på unionens hela marknad, när det gäller nationella ackrediteringsorgan som inrättats i EU i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008.

Motivering

Det bör vara möjligt att utdöma påföljder i fall då ackrediteringsorgan begår upprepade medvetna överträdelser.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på att fastställa särskilda regler för det förfarande som ska följas för erkännande av de kontrollorgan som avses i punkt 1, inbegripet innehållet i den tekniska dokumentation som ska överlämnas och det förfarande som ska följas för återkallande av ett erkännande.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b. I syfte att garantera ändamålsenligheten, effektiviteten och insynen vad gäller kontroller av importerade produkter ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på kontroller och andra åtgärder som ska genomföras av de kontrollorgan som har erkänts av kommissionen vid tillämpningen av denna artikel.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Kommissionen får anta genomförandeakter i syfte att säkerställa tillämpning av åtgärder i samband med fall av bristande efterlevnad som påverkar integriteten för ekologiska produkter som importerats enligt det erkännande som föreskrivs i denna artikel eller vid misstanke om sådana fall. Sådana åtgärder kan bland annat bestå i kontroll av de ekologiska produkternas integritet innan de släpps ut på marknaden i unionen och, i tillämpliga fall, tillfällig indragning av tillståndet att inom unionen släppa ut sådana produkter på marknaden som ekologiska. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.2.

8. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på tillämpning av åtgärder i samband med fall av bristande efterlevnad som påverkar integriteten för ekologiska produkter som importerats enligt det erkännande som föreskrivs i denna artikel eller vid misstanke om sådana fall. Sådana åtgärder kan bland annat bestå i kontroll av de ekologiska produkternas integritet innan de släpps ut på marknaden i unionen och, i tillämpliga fall, tillfällig indragning av tillståndet att inom unionen släppa ut sådana produkter på marknaden som ekologiska.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på skyddet mot otillbörliga metoder eller metoder som är oförenliga med principerna och reglerna för ekologisk produktion, skyddet av konsumenternas förtroende eller skyddet av rättvis konkurrens mellan aktörerna, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 37.3 i syfte att vidta de åtgärder som avses i artikel 8 i denna artikel eller i syfte att besluta om återkallande av erkännandet av de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som avses i punkt 1 i denna artikel.

9. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på skyddet mot otillbörliga metoder eller metoder som är oförenliga med principerna och reglerna för ekologisk produktion, skyddet av konsumenternas förtroende eller skyddet av rättvis konkurrens mellan aktörerna, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 37.3 i syfte att besluta om återkallande av erkännandet av de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som avses i punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 30 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska offentliggöra och förse Europaparlamentet och rådet med regelbundna lägesrapporter om alla pågående förhandlingar om sådana handelsavtal, samt en förteckning över skillnaderna mellan de produktionsregler och kontrollåtgärder som tillämpas i det berörda tredjelandet och de som tillämpas i unionen. Förhandlingarnas slutresultat ska presenteras för Europaparlamentet och rådet och ska offentliggöras, och alla skillnader mellan de produktionsregler och kontrollåtgärder som tillämpas i det berörda tredjelandet och de som tillämpas i unionen ska anges i detalj.

 

Kommissionen ska lägga fram ett förslag till hur man ska hantera dessa skillnader mellan tredjelandet i fråga och EU när det gäller produktionsregler och kontrollåtgärder.

 

Kommissionen ska offentliggöra en förteckning över skillnaderna i produktions- och kontrollbestämmelser som finns i samtliga befintliga handelsavtal som omfattas av denna artikel.

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett erkänt tredjeland enligt vad som avses i artikel 28.1 b ii andra strecksatsen är ett tredjeland som har erkänts med avseende på likvärdighet enligt artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, inbegripet dem som erkänts enligt den övergångsåtgärd som föreskrivs i artikel 40.

Ett erkänt tredjeland enligt vad som avses i artikel 28.1 första stycket led b ii är ett tredjeland som har erkänts med avseende på likvärdighet enligt artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, på grundval av de årsrapporter som ska skickas till kommissionen senast den 31 mars varje år av de tredjeländer som avses i punkt 1 rörande genomförandet och verkställigheten vad avser de kontrollåtgärder som dessa upprättat, tillsammans med medlemsstaterna säkerställa lämplig tillsyn av de erkända tredjeländerna genom att regelbundet ompröva deras erkännande. Tillsynens art ska fastställas på grundval av en bedömning av risken för bristande efterlevnad.

2. Kommissionen ska, på grundval av de årsrapporter som ska skickas till kommissionen senast den 31 mars varje år av de tredjeländer som avses i punkt 1 rörande genomförandet och verkställigheten vad avser de kontrollåtgärder som dessa upprättat, samt med beaktande av alla övriga eventuella upplysningar som mottagits, tillsammans med medlemsstaterna säkerställa lämplig tillsyn av de erkända tredjeländerna genom att årligen ompröva deras erkännande. Tillsynens art ska fastställas på grundval av en bedömning av risken för bristande efterlevnad, särskilt med beaktande av det berörda tredjelandets exportvolym till unionen, resultaten av den övervaknings- och tillsynsverksamhet som bedrivs av den behöriga myndigheten samt resultaten av tidigare kontroller. Kommissionen ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultatet av sin omprövning.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen får anta genomförandeakter i syfte att säkerställa tillämpning av åtgärder i samband med fall av bristande efterlevnad som påverkar integriteten för ekologiska produkter som importerats från de tredjeländer som avses i denna artikel eller vid misstanke om sådana fall. Sådana åtgärder kan bland annat bestå i kontroll av de ekologiska produkternas integritet innan de släpps ut på marknaden i unionen och, i tillämpliga fall, tillfällig indragning av tillståndet att inom unionen släppa ut sådana produkter på marknaden som ekologiska. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.2.

6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på tillämpning av gemensamma åtgärder och förfaranden för införande av sanktioner i samband med fall av bristande efterlevnad eller misstänkt bristande efterlevnad som påverkar statusen för ekologiska produkter som importerats från de tredjeländer som avses i denna artikel. Sådana åtgärder kan bland annat bestå i kontroll av de ekologiska produkternas status innan de släpps ut på marknaden i unionen och, i tillämpliga fall, tillfällig indragning av tillståndet att inom unionen släppa ut dem på marknaden som ekologiska produkter.

Motivering

Sådana bestämmelser bör antas genom delegerade akter i syfte att garantera harmoniserade åtgärder i hela EU.

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I syfte att säkerställa en väl fungerande inre marknad och handel mellan medlemsstaterna, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 om fastställande av regler som rör den fria rörligheten för ekologiska produkter vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel.

utgår

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 33 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information rörande den ekologiska sektorn och handeln

Information rörande den ekologiska sektorn

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska varje år till kommissionen översända den information som krävs för genomförandet och övervakningen av tillämpningen av denna förordning.

1. Medlemsstaterna ska varje år till kommissionen översända relevanta statistiska uppgifter för genomförandet och övervakningen av tillämpningen av denna förordning. Dessa uppgifter ska definieras inom ramen för det europeiska statistiska programmet.

Motivering

Den information som efterfrågas måste specificeras i den grundläggande rättsakten (t.ex. handelsinformation). Skulle aktörerna behöva skicka in nya och tillförlitliga uppgifter måste skyldigheten att lämna sådana uppgifter till medlemsstaterna föras in i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta genomförandeakter med avseende på det system som ska användas för överföring av den information som avses i punkt 1, närmare uppgifter om vilken information som ska överföras och den dag då informationen senast ska ha överförts. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.2.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på det system som ska användas för överföring av den information som avses i punkt 1, närmare uppgifter om vilken information som ska överföras och den dag då informationen senast ska ha överförts.

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 31 december 2021 till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillgängligheten till ekologiska växtförökningsmaterial och djur för avelsändamål.

1. Kommissionen ska senast den 31 december 2020 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet som bygger på en prognosstudie som innehåller uppgifter som insamlats och analyser som gjorts i alla medlemsstater, och som särskilt omfattar följande:

 

(a) En analytisk del om utvecklingsläget inom det ekologiska jordbruket och gjorda framsteg med avseende på

 

– identifiering av orsakerna till begränsad tillgång på ekologiskt växtförökningsmaterial och animaliskt förökningsmaterial liksom till ekologiska insatsvaror i allmänhet på EU:s marknad,

 

– specifika uppgifter om tillgång på ekologiskt växtförökningsmaterial och foder,

 

– specifika uppgifter om tillgången på djur för avelsändamål,

 

– tillgången på unga fjäderfän och avelsdjur för fjäderfäproduktion, inbegripet kriterier för djurtäthet, utfodring, sjukvård, djurskydd och sjukdomshantering,

 

 

– urval av arter och underarter till följd av skillnader vad gäller klimat, jordmån, höjd och geografi,

 

– situationen för ekologisk grisuppfödning och fjäderfäuppfödning, inbegripet kriterier för djurtäthet, utfodring, sjukvård, djurskydd och sjukdomshantering,

 

– tillgången på vattenbruksyngel på EU:s marknad.

 

(b) En strategisk del om åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas för att förbättra det ekologiska jordbrukets resultat och dess institutionella ram, bl.a.

 

– stödåtgärder som fastställts eller behöver fastställas för att täcka de identifierade bristerna,

 

– en utvecklingsplan med åtgärder för att stödja aktörer som har åtagit sig att utveckla ekologiskt växtförökningsmaterial eller animaliskt förökningsmaterial. Sådana åtgärder kan omfatta stöd till investeringar som privata aktörer måste göra i produktionsanläggningar, kvalitetskontrollåtgärder, distributionssystem och sådan forskning och utveckling som sker före saluföringen.

 

2. När det gäller bedömningen av tillgången på ekologiskt växtförökningsmaterial ska den studie som avses i punkt 1 också för varje relevant undermarknad bedöma bredden på det tillgängliga materialet och de aktörer som tillhandahåller det, den aktuella efterfrågan på sådant material samt efterfrågeprognosen för de kommande fem åren.

 

I studien ska en undermarknad definieras som en viss sort av en gröda (som definieras som en botanisk art eller underart, t.ex. Brassica oleracea) och en region, som inte ska vara större än en medlemsstat. En medlemsstat ska delas in i så många regioner som krävs för att återspegla olika växtförhållanden grundat på klimat, jordmån, höjdförhållanden eller särskiljande markanvändningsdrag som leder till att efterfrågan på växtförökningsmaterial skiljer sig åt från en region till en annan, med målet att jämföra de regionala marknaderna på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt. Studien ska också överväga projektbidrag för framtagande av nya sorter som lämpar sig för ekologiskt jordbruk, deltagande kapital för små och medelstora företag som säljer ekologiskt växtförökningsmaterial och säljstöd via webbplatser som drivs av kommissionen och medlemsstaterna.

 

 

3. Om så är lämpligt ska rapporten åtföljas av ett lagförslag.

 

4. Senast den 31 december 2020 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om förekomsten av produkter eller ämnen som inte godkänts i enlighet med artikel 19 och som upptäckts i ekologiska produkter, liksom om informationsutbyte mellan behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter och kontrollorgan och utbyten av relevanta uppgifter om kontrollresultat. Denna rapport får i förekommande fall åtföljas av ett lagstiftningsförslag om fastställande av de gränsvärden för icke godkända produkter eller ämnen som ska tillämpas för ekologiska produkter och för att kompensera aktörer för förluster i samband med kontaminering, om dessa aktörer har vidtagit de lämpliga åtgärder som rimligen kan vidtas för att förebygga risken för kontaminering.

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 39

utgår

Övergångsåtgärder rörande omställning till ekologiskt jordbruk

 

I syfte att säkerställa en smidig övergång från den gamla till den nya rättsliga ramen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på regler om undantag från artikel 8.3 vad avser omställningsperioder för jordbrukare som inleder omställning före ikraftträdandet av denna förordning.

 

Motivering

De övergångsåtgärder som avses i denna artikel är inte längre nödvändiga tack vare förslaget till ändring av artikel 8 om omställning.

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 39a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 39a

 

Övergångsåtgärder

 

1. Åtgärder för att underlätta övergången från bestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007 till den här förordningen ska vid behov antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 37.2.

 

2. Följande övergångsåtgärder kan tillämpas när nya bestämmelser antas i den kommande förordningen:

 

(a) När vissa villkor är uppfyllda får medlemsstaterna tillämpa en övergångsperiod när nya EU-bestämmelser införs.

 

(b) Dessa villkor fastställs genom delegerade akter i EU:s förordning om ekologisk produktion.

 

 

(c) Villkoren ska skydda aktörerna mot risken för snedvridning av marknaden och undvika förvirring hos konsumenterna vad gäller de ekologiska produkternas identitet eller egenskaper.

 

3. Dessa villkor är följande:

 

– Medlemsstaten måste visa att produktionen är så liten att export inte är relevant.

 

– Medlemsstaten måste visa att den inhemska produktionen är så liten att den inte konkurrerar med importerade produkter i samma kategori.

 

4. För att garantera full öppenhet måste en medlemsstat som tillämpar en övergångsperiod i enlighet med denna artikel göra en anmälan och inlämna en motivering till kommissionen och till övriga medlemsstater

 

5. En medlemsstat får tillämpa en övergångsperiod i högst 2–5 år.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 40

utgår

Övergångsåtgärder rörande ursprunget för växtförökningsmaterial och ursprunget för djur för avelsändamål och unga bestånd av vattenbruksdjur

 

I syfte att säkerställa en smidig övergång mellan reglerna om ekologiskt ursprung för växtförökningsmaterial som anges i artikel 12.1 i i förordning (EG) nr 834/2007 och för djur för avelsändamål i artikel 14.1 a ii i den förordningen och för unga bestånd av vattenbruksdjur i artikel 15.1 a ii i samma förordning samt om det undantag från produktionsreglerna som kommissionen antagit i enlighet med artikel 22 i förordning 834/2007, och de nya reglerna för växt-, växtprodukts- och animalieproduktion och produktion av alger och vattenbruksdjur som anges i artiklarna 10.1 respektive 11.1 i denna förordning, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 med avseende på undantag i de fall beviljandet av undantag anses nödvändigt i syfte att säkerställa tillgången till växtförökningsmaterial och levande djur för avelsändamål och unga bestånd av vattenbruksdjur som får användas i ekologisk produktion. De delegerade akter som antas enligt denna artikel ska upphöra att gälla den 31 december 2021.

 

Motivering

De övergångsåtgärder som anges i denna artikel är inte längre nödvändiga med tanke på den text som lagts till i artiklarna 10 och 11 och de nya bestämmelser som lagts till i relevanta bilagor.

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Motivering

Kontroller ingår i den nya artikeln 23a.

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Jäst som används som livsmedel eller foder.

utgår

Motivering

Omfattas redan av artikel 1.

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Öl.

utgår

Motivering

Omfattas redan av definitionen av begreppet livsmedel.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte. Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter.

utgår

Motivering

Omfattas redan av definitionen av begreppet livsmedel.

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Fruktnektar.

utgår

Motivering

Omfattas redan av definitionen av begreppet livsmedel.

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Kakaopasta, kakaosmör, kakaofett, kakaoolja och kakaopulver, Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao.

utgår

Motivering

Omfattas redan av definitionen av begreppet livsmedel.

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Konfektyrprodukter av socker.

utgår

Motivering

Omfattas redan av definitionen av begreppet livsmedel.

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk. Bakverk.

utgår

Motivering

Omfattas redan av definitionen av begreppet livsmedel.

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Soppor.

utgår

Motivering

Omfattas redan av definitionen av begreppet livsmedel.

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Såser.

utgår

Motivering

Omfattas redan av definitionen av begreppet livsmedel.

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Färdigrätter.

utgår

Motivering

Omfattas redan av definitionen av begreppet livsmedel.

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Glass.

utgår

Motivering

Omfattas redan av definitionen av begreppet livsmedel.

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Smaksatt yoghurt, yoghurt med tillsats av frukt, nötter eller kakao.

utgår

Motivering

Omfattas redan av definitionen av begreppet livsmedel.

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Havssalt.

Salt.

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Naturliga gummi- och hartsvaror.

– Naturliga gummivaror.

Motivering

Hartsvaror omfattas redan av definitionen av begreppet livsmedel.

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Korkar av naturkork, ej agglomerade och utan tillsatser av bindemedel.

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Spritdrycker, på villkor att den etylalkohol som används för framställning av spritdryckerna endast är av jordbruksursprung.

utgår

Motivering

Omfattas redan av definitionen av begreppet livsmedel.

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 19a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Aromatiserade vinprodukter enligt definitionen i rådets förordning (EU) nr 251/20141a.

 

______________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).

Motivering

Aromatiserat vin ska enligt tillämpliga bestämmelser till minst 75 % utgöras av produkter från vinsektorn, medan motsvarande siffra för aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter är 50 %. Eftersom tillämpningsområde för förordningen för ekologiskt produktion har utvidgats till att omfatta bearbetade jordbruksprodukter bör aromatiserade vinprodukter ingå.

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 19b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Bomull, okardad och okammad.

Motivering

Dessa jordbruksprodukter bör omfattas av förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 19c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Ull, okardad och okammad.

Motivering

Dessa jordbruksprodukter bör omfattas av förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 19d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Skinn, oberett och obehandlat.

Motivering

Dessa jordbruksprodukter bör omfattas av förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Bilaga I – strecksats 19e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Växtbaserat råmaterial för traditionella växtbaserade läkemedel.

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.1. Hydrokultur, dvs. en metod för växtodling där växternas rötter står i en näringslösning eller i ett inert odlingsmedium, till vilket en näringslösning tillsätts, ska vara förbjuden.

1.1. Hydrokultur ska vara förbjuden.

 

Genom undantag från punkt 1.1 ska odling av växter i krukor i stället för markbunden växtproduktion enligt definitionen i artikel 4 e ii endast vara tillåten för sticklingar eller för produktion av prydnadsväxter och örter om prydnadsväxterna och örterna säljs i krukor till slutkonsumenten.

 

Endast jordblandningar och/eller jordförbättringsmedel som har godkänts för användning i ekologisk odling får användas.

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.3.1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1.3.1a. För omställning av fleråriga grödor, som kräver en odlingsperiod på minst tre år, får sorter som är svåra att särskilja från varandra omfattas, under förutsättning att produktionen i fråga ingår i en omställningsplan och att omställningen till ekologisk produktion på den sista delen av arealen i fråga inleds snarast möjligt och under alla omständigheter inte varar längre än fem år.

Motivering

Denna bestämmelse bör ingå i den här bilagan för att beakta de särskilda egenskaperna hos fleråriga grödor.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.3.3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.3.3. Om det är fråga om behandling med en produkt som inte är godkänd för ekologisk produktion ska den behöriga myndigheten kräva en ny omställningsperiod i enlighet med punkt 1.3.1.

1.3.3. Om det är fråga om behandling med en produkt som inte är godkänd för ekologisk produktion ska den behöriga myndigheten kräva en ny omställningsperiod för behandlade delar av skiftena i enlighet med punkt 1.3.1.

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.3.3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Perioden får kortas i följande två fall:

De behöriga myndigheterna får besluta att denna period får kortas i följande fall:

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.3.3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Om behandlingen med en produkt som inte är godkänd för ekologisk produktion ingår i en parasit- eller ogräsbekämpningsåtgärd som medlemsstatens behöriga myndighet har föreskrivit som obligatorisk.

(a) Om behandlingen av skiften med en produkt som inte är godkänd för ekologisk produktion ingår i en parasit- eller ogräsbekämpningsåtgärd som medlemsstatens behöriga myndighet har föreskrivit som obligatorisk.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.3.3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Om behandlingen med en produkt som inte har godkänts för ekologisk produktion ingår i vetenskapliga försök som har godkänts av medlemsstatens behöriga myndighet.

(b) Om behandlingen av skiften med en produkt som inte har godkänts för ekologisk produktion ingår i vetenskapliga försök som har godkänts av medlemsstatens behöriga myndighet.

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.3.4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Den skörd som följer efter behandlingen får inte säljas som ekologisk produktion.

(b) Den skörd som följer efter behandlingen får inte säljas som produktion under omställning eller ekologisk produktion.

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.3.4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska informera andra medlemsstater och kommissionen om alla sina beslut om fastställande av obligatoriska åtgärder.

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.3.4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid behandling med en produkt som inte har godkänts för ekologisk produktion gäller inte bestämmelserna i punkt 1.3.5.2.

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.3.5.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.3.5.2 Trots bestämmelserna i punkt 1.3.5.1 får omställningsperioden kortas till ett år för betesmarker och utomhusområden som används av icke-växtätande arter.

1.3.5.2 Trots bestämmelserna i punkt 1.3.5.1 får omställningsperioden kortas till ett år för betesmarker och utomhusområden som används av icke-växtätande arter. Denna period får kortas till sex månader om marken i fråga under det senaste året inte har behandlats med produkter som inte är godkända för ekologisk produktion.

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkterna 1.4.1–1.4.1b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.4.1. Vid produktion av växter och växtprodukter får endast ekologiskt producerat förökningsmaterial användas. Den växt som ska användas för produktion av växtförökningsmaterial, och i tillämpliga fall moderväxten, ska ha producerats i enlighet med denna förordning under minst en generation eller, när det gäller perenna växter, under minst en generation under två odlingssäsonger.

1.4.1. Vid produktion av växter och växtprodukter får endast ekologiskt producerat förökningsmaterial användas. I enlighet med vad som anges i artikel 10.2 ska den växt som ska användas för produktion av växtförökningsmaterial föras in i en databas, och i tillämpliga fall ska moderplantan ha producerats i enlighet med denna förordning under minst en generation eller, när det gäller perenna växter, under två odlingssäsonger.

 

Växtförökningsmaterial från en produktionsenhet som är inne på sitt andra omställningsår och som drivs i enlighet med denna förordning får användas för produktion av ekologiska växter och ekologiska växtprodukter.

 

För att främja genetiska resurser som är anpassade till de speciella förhållandena inom ekologisk produktion får aktörerna använda traditionella odlingssorter som kommer från den egna verksamheten.

 

1.4.1a. Framställda sorter ska användas i enlighet med de bestämmelser om förädling som fastställs i denna förordning, förutom i fall då växtförökningsmaterialet i fråga inte är tillgängligt.

 

Växtförökningsmaterial som valts för dess förmåga att tillgodose den ekologiska produktionens särskilda behov och syften ska användas i ökad utsträckning och får inbegripa lokala sorter, populationssorter eller självpollinerade sorter, dvs. växtförökningsmaterial som inte har erhållits genom kontrollerad pollinering eller hybridisering av inavlade linjer.

 

1.4.1b. Vid produktion av ekologiskt förädlade sorter ska sorterna i fråga förädlas och väljas ut under ekologiska förhållanden som uppfyller kraven i denna förordning. All förökning utom meristemodling ska ske enligt certifierade ekologiska metoder.

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.4.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.4.2. Användning av växtförökningsmaterial som inte kommer från ekologisk produktion

1.4.2. Användning av utsäde eller vegetativt förökningsmaterial som inte kommer från ekologisk produktion

Växtförökningsmaterial som inte kommer från ekologisk produktion får användas endast om det kommer från en produktionsenhet under omställning till ekologisk produktion eller om det är motiverat att använda detta inom forskning, i tester i småskaliga fältförsök eller i syfte att bevara genetiska resurser och den behöriga myndigheten i medlemsstaten har godkänt detta.

 

 

1.4.2.1. För att säkerställa tillgång på utsäde och vegetativt förökningsmaterial när sådana ekologiska insatsvaror inte är tillgängliga får medlemsstaterna godkänna användningen av icke-ekologiskt utsäde eller vegetativt förökningsmaterial. I sådana fall ska punkterna 1.4.2.2–1.4.2.8 gälla.

 

1.4.2.2. Icke-ekologiskt utsäde och icke-ekologisk utsädespotatis får användas, förutsatt att utsädet eller utsädespotatisen inte har behandlats med andra växtskyddsprodukter än sådana som är godkända för behandling av utsäde enligt artikel 19.1 i denna förordning, om inte den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten föreskriver kemisk behandling i enlighet med rådets direktiv 2000/29/EG1a av växtskyddsskäl för alla sorter av en viss art i det område där utsädet eller utsädespotatisen kommer att användas.

 

1.4.2.3. Medlemsstaterna får delegera ansvaret för att bevilja det godkännande som avses i punkt 1.4.2.1 till en annan offentlig förvaltning eller till de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som avses i artikel 3.33 och 3.34.

 

1.4.2.4. Utsäde eller vegetativt förökningsmaterial eller växter som inte producerats i enlighet med ekologiska produktionsmetoder får endast godkännas för användning i följande fall:

 

(a) Om ingen sort av de arter som användaren vill erhålla finns registrerad i den databas som avses i artikel 10.

 

(b) Om ingen leverantör, dvs. en aktör som säljer utsäde eller vegetativt förökningsmaterial eller växter till andra aktörer, kan leverera utsädet eller det vegetativa förökningsmaterialet eller växterna före sådd eller plantering när användaren beställt utsädet eller utsädespotatisen i god tid.

 

(c) Om den sort som användaren vill erhålla inte finns registrerad i den databas som avses i artikel 10 och användaren kan visa att inget av de registrerade alternativen av samma art är lämpligt och att ett godkännande därför är viktigt för användarens produktion.

 

1.4.2.5. Godkännandet ska beviljas innan grödan sås.

 

1.4.2.6. Godkännandet kan endast beviljas enskilda användare för en säsong i taget och den myndighet eller det organ som ansvarar för beviljande av godkännanden ska registrera vilken mängd utsäde eller vegetativt förökningsmaterial eller växter som godkänns.

 

1.4.2.7. Godkännandet kan endast beviljas under de perioder under vilka varje medlemsstat årligen uppdaterar den databas som avses i artikel 10.

 

1.4.2.8. I syfte att förbättra användningen av ekologiskt utsäde inom EU ska varje medlemsstat i den databas som avses i artikel 10 offentliggöra en nationell förteckning över utsäden och vegetativt förökningsmaterial och växter som uteslutande får användas i ekologisk form. Denna förteckning måste ange de arter och underarter för vilka det har fastställts att det utsäde och det vegetativa förökningsmaterial eller de växter som erhållits ur ekologisk produktion är tillgängliga i tillräcklig mängd och därför bara får användas i ekologisk form.

 

__________________

 

1a Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.5.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.5.2. Jordens bördighet och biologiska aktivitet ska bibehållas och ökas med hjälp av fleråriga växtföljder, inbegripet ärtväxter och andra gröngödselgrödor och genom tillförsel av stallgödsel eller organiskt material, båda företrädesvis komposterade, från ekologisk produktion.

1.5.2. Jordens bördighet och biologiska aktivitet ska bibehållas och ökas genom plantering av jordförbättrande växter, fleråriga växtföljder, inbegripet obligatoriska ärtväxtgrödor som huvudsaklig gröda eller täckgröda vid växelbruk, och andra gröngödselgrödor och genom tillförsel av stallgödsel eller organiskt material, båda företrädesvis komposterade, från ekologisk produktion.

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.5.4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den totala mängd stallgödsel, enligt definitionen i rådets direktiv 91/676/EEG67 som sprids inom jordbruksföretaget får inte överstiga 170 kg kväve per år/hektar utnyttjad jordbruksareal. Gränsvärdet ska endast gälla för användningen av stallgödsel, torkad stallgödsel och torkad fjäderfägödsel, komposterade exkrementer från djur, inbegripet fjäderfägödsel, komposterad stallgödsel och flytande exkrementer från djur.

1.5.4 Den totala mängd stallgödsel, enligt definitionen i rådets direktiv 91/676/EEG67 som sprids inom skiftet får inte överstiga 170 kg kväve per år/hektar utnyttjad jordbruksareal. Gränsvärdet ska endast gälla för användningen av stallgödsel, torkad stallgödsel och torkad fjäderfägödsel, komposterade exkrementer från djur, inbegripet fjäderfägödsel, komposterad stallgödsel och flytande exkrementer från djur. Den totala mängd stallgödsel som används vid grönsaksodling under skärm får uppgå till högst 240 kg kväve per år/hektar på den totala yta som täcks av skärmarna.

__________________

__________________

67 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).

67 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.5.6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.5.6. Preparat av mikroorganismer får användas för att förbättra jordens allmänna tillstånd eller tillgången på näringsämnen i jorden eller grödan.

1.5.6. Preparat av mikroorganismer och biokol får användas för att förbättra jordens allmänna tillstånd eller tillgången på näringsämnen i jorden eller grödan.

Motivering

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.5.8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1.5.8a. Användning av biodynamiska preparat ska vara tillåten.

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.5.8b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1.5.8b. Gödsling i samband med konstbevattning ska vara förbjuden.

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.6.1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.6.1. Skyddet för att motverka skador som orsakas av skadegörare och ogräs ska främst baseras på följande:

1.6.1. Skyddet för att motverka skador som orsakas av skadegörare, ogräs och sjukdomar ska främst baseras på följande:

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.6.1 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Värmebehandlingar, som insolation och ytlig ångbehandling av jorden (maximalt till 10 centimeters djup).

– Värmebehandlingar, som insolation och, endast för skyddade grödor, ytlig ångbehandling av jorden.

Motivering

Ångbehandling bör bara vara tillåten för skyddade grödor. Det är mycket svårt att kontrollera om behandlingen når 10 centimeters djup. Det är därför tillräckligt att säga att behandlingen ska vara ”ytlig”.

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.6.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.6.2. Om växterna inte kan skyddas från skadegörare på tillräckligt sätt med de metoder som anges i punkt 1.6.1 eller om det är fråga om ett fastställt hot mot en gröda, får endast växtskyddsmedel som godkänts för ekologisk produktion enligt artikel 19 användas och endast i den utsträckning som är nödvändig.

1.6.2. Om växterna inte kan skyddas från skadegörare, ogräs och sjukdomar på tillräckligt sätt med de metoder som anges i punkt 1.6.1 eller om det är fråga om ett fastställt hot mot en gröda, får endast växtskyddsmedel som godkänts för ekologisk produktion enligt artikel 19 användas och endast i den utsträckning som är nödvändig. Aktörerna ska bevara dokumentation som bevisar att användning av sådana produkter varit nödvändig.

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.6.3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.6.3. Fällorna eller produktdispensrarna, utom feromondispensrar, ska förhindra att substanserna frisläpps i miljön och att de kommer i kontakt med de grödor som odlas. Fällorna ska samlas in efter användning och omhändertas på ett säkert sätt.

1.6.3. När det gäller produkter som används i fällor eller dispensrar, utom feromondispensrar, ska fällorna och/eller dispensrarna förhindra att substanserna frisläpps i miljön och att de kommer i kontakt med de grödor som odlas. Alla fällor, inbegripet feromonfällor, ska samlas in efter användning och omhändertas på ett säkert sätt.

Ändringsförslag    297

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1.7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För rengöring och desinfektion får endast rengörings- och desinfektionsmedel som godkänts för ekologisk produktion enligt artikel 19 användas.

För rengöring och desinfektion får medel endast användas om de har godkänts för ekologisk produktion enligt artikel 19.

Ändringsförslag    298

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 2.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Aktören ska bevara dokumentation om de berörda skiftena och om skördemängden.

Ändringsförslag    299

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.1. Animalieproduktion utan mark dvs. där jordbrukaren inte brukar någon jordbruksmark eller inte har ingått ett skriftligt samarbetsavtal med en annan jordbrukare, ska vara förbjuden.

1.1. Animalieproduktion utan mark dvs. där aktören som ansvarar för djuren inte brukar någon jordbruksmark och/eller inte har ingått ett skriftligt samarbetsavtal med en annan aktör i enlighet med del I punkt 1.5.4 i bilaga II, ska vara förbjuden, utom när det gäller biodling.

Ändringsförslag    300

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.2.1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.2.1. Omställningsperioden ska tidigast inledas när jordbrukaren har anmält sin verksamhet till de behöriga myndigheterna och låtit sitt företag omfattas av kontrollsystemet i enlighet med denna förordning.

1.2.1. Omställningsperioden ska tidigast inledas när jordbrukaren eller aktören har anmält sin verksamhet till de behöriga myndigheterna och låtit sitt företag omfattas av kontrollsystemet i enlighet med denna förordning.

Motivering

Detta gäller t.ex. aktörer inom vattenbruk.

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.2.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.2.2. De omställningsperioder som gäller för olika typer av animalieproduktion anges i punkt 2.

1.2.2. När det gäller icke samtidig omställning av betesmark/mark som används för djurfoder och djur ska de perioder som gäller för olika typer av animalieproduktion och som anges i punkt 2 tillämpas.

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.2.4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.2.4. Djuren och de animaliska produkterna får betraktas som ekologiska i slutet av omställningsperioden på villkor att hela produktionsenheten ställts om samtidigt, inbegripet boskap, bete och den mark som används för foder.

1.2.4. Den totala omställningsperioden för existerande djur och deras avkomma, betesmark och/eller mark för djurfoder får kortas till 24 månader om djuren huvudsakligen utfodras med produkter från produktionsenheten under omställning.

Motivering

Texten är hämtad från kommissionens befintliga förordning (EG) nr 889/2008.

Ändringsförslag    303

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.3.1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.3.1. Djur som hålls för ekologisk animalieproduktion ska vara födda och uppvuxna på ekologiska jordbruksföretag.

1.3.1. Djur som hålls för ekologisk animalieproduktion ska vara födda eller kläckta och uppvuxna på ekologiska jordbruksföretag.

 

När en flock sätts samman för första gången, förnyas eller sätts samman på nytt, och ekologiskt uppfödda fjäderfän inte finns att tillgå i tillräckligt antal, får, med hänvisning till villkoren i artikel 11.1 och efter godkännande av den behöriga myndigheten, icke-ekologiskt uppfödda fjäderfän införlivas i en ekologisk produktionsenhet för fjäderfän, förutsatt att unghönsen för äggproduktion och fjäderfäna för köttproduktion är yngre än tre dagar.

 

Sådana djur och produkter från dem får betraktas som ekologiska förutsatt att den omställningsperiod som avses i del II punkt 2.4.1 i denna bilaga iakttas.

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.3.3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Valet av djurras ska vara lämpligt och ska bidra till att förebygga lidande och förhindra att djur behöver stympas.

(d) Valet av djurras ska vara lämpligt för att garantera ett starkt djurskydd och ska också bidra till att förebygga lidande och förhindra att djur behöver stympas.

Motivering

Tydligare ordalydelse som hämtats från rådets befintliga förordning (EG) nr 834/2007.

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkterna 1.3.4–1.3.4c (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.3.4. Raser och stammar ska väljas med beaktande av djurens möjlighet att anpassa sig till lokala förhållanden, utan att detta påverkar deras välbefinnande, deras livskraft och motståndskraft mot sjukdomar. Dessutom ska sådana djurraser och djurstammar väljas som gör det möjligt att undvika specifika sjukdomar eller hälsoproblem som är förknippade med vissa raser eller stammar som används i intensiv produktion, t.ex. svinstressyndromet, PSE-syndromet (Pale Soft Exudative), plötslig död, spontanabort och förlossningssvårigheter som kräver kejsarsnitt. I första hand ska inhemska raser och stammar väljas.

1.3.4. Raser och stammar ska väljas med beaktande av djurens möjlighet att anpassa sig till lokala förhållanden, utan att detta påverkar deras välbefinnande, deras livskraft och motståndskraft mot sjukdomar. Dessutom ska sådana djurraser och djurstammar väljas som gör det möjligt att undvika specifika sjukdomar eller hälsoproblem som är förknippade med vissa raser eller stammar som används i intensiv produktion, t.ex. svinstressyndromet, PSE-syndromet (Pale Soft Exudative), plötslig död, spontanabort och förlossningssvårigheter som kräver kejsarsnitt. I första hand ska inhemska raser och stammar väljas.

 

Bevarandet av sällsynta och/eller inhemska raser som är utrotningshotade ska uppmuntras.

 

1.3.4a. Den genomsnittliga tillväxt- och produktionstakten för alla köttdjur, inklusive slaktkyckling och kalkon, ska fastställas av kommissionen i enlighet med artikel 11.2. Indikatorer ska i lämpliga fall användas för att bedöma och intyga robustheten hos och lämpligheten av raser som används inom ekologiskt jordbruk. Dessa indikatorer ska omfatta genomsnittlig tillväxttakt för alla raser och genomsnittlig produktionstakt för alla raser som producerar ägg och mjölk som är förenlig med hållningstiden för varje art (t.ex. dagar innan fjäderfän ska slaktas).

 

1.3.4b. Information om vilka raser som används i ekologiskt jordbruk ska finnas i en särskild databas som ska inrättas av kommissionen i syfte att främja insynen i användningen av och informationen om tillgången till olika raser, inbegripet deras förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden.

 

1.3.4c. Lämplig tillämpning och verkställighet av avelsregler ska, när så är lämpligt, underlättas genom stöd till landsbygdsutveckling och kommissionens handlingsplan för den ekologiska produktionens framtid i EU.

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkterna 1.3.5a–1.3.5d (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1.3.5a. Genom undantag från punkt 1.3.1 ska unga däggdjur som inte är ekologiskt uppfödda, när en hjord eller besättning sätts samman för första gången, födas upp i enlighet med reglerna för ekologisk produktion direkt efter det att de är avvanda. Dessutom gäller följande begränsningar vid den tidpunkt då djuren förs in i besättningen:

 

(a) Bufflar, kalvar och föl ska vara yngre än sex månader.

 

(b) Lamm och killingar ska vara yngre än 60 dagar.

 

(c) Smågrisar ska väga mindre än 35 kg.

 

Detta undantag ska fasas ut i takt med tillgången till ekologiskt uppfödda djur.

 

1.3.5b. Vuxna hanar och honor, som inte fått ungar, av däggdjur som inte är ekologiskt uppfödda ska vid förnyelse av en besättning eller hjord, födas upp i enlighet med reglerna för ekologisk produktion. Dessutom ska andelen honor av däggdjur som införlivas begränsas till följande per år:

 

(a) Högst 10 % av andelen vuxna hästdjur eller nötkreatur, inbegripet Bubalus- och bisonarter, och 20 % av vuxna svin, får och getter, får vara hondjur.

 

(b) För enheter med färre än 10 hästdjur eller nötkreatur, eller med färre än fem svin, får eller getter, ska all förnyelse enligt ovan begränsas till högst ett djur per år.

 

Detta undantag ska fasas ut i takt med tillgången till ekologiskt uppfödda djur

 

(a) vid utveckling av en ny djurspecialisering, eller

 

(b) när djurraser riskerar att försvinna från djurhållningen enligt bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 1974/20061a.

 

Sådana djur och produkter från dem får betraktas som ekologiska förutsatt att den omställningsperiod som avses i del II punkt 1.2 i denna bilaga iakttas.

 

1.3.5c. De procentsatser som anges i punkt 1.3.5b får ökas till högst 40 % efter godkännande från den behöriga myndigheten i följande fall:

 

(a) Vid en väsentlig utökning av djurhållningen.

 

(b) Vid byte av djurras.

 

1.3.5d. I samband med förnyelse av bigårdar får 20 % per år av bidrottningar och svärmar/avläggare ersättas med icke-ekologiska bidrottningar och avläggare i enheten med ekologisk produktion om bidrottningarna och avläggarna placeras i kupor med vaxkakor eller vaxmellanväggar från enheter med ekologisk produktion. Oavsett omständigheterna får en svärm/avläggare eller en bidrottning ersättas varje år.

 

__________________

 

1a Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 368, 23.12.2006, s. 15).

Motivering

Specifikationerna kommer från kommissionens befintliga förordning (EG) nr 889/2008.

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.4.1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Djuren ska ges ekologiskt foder som uppfyller deras näringsbehov under de olika utvecklingsstadierna. Restriktiv utfodring får inte förekomma inom animalieproduktionen.

(b) Djuren ska ges ekologiskt foder som uppfyller deras näringsbehov under deras olika utvecklingsstadier, både när det gäller kvalitet och kvantitet. Restriktiv utfodring får inte förekomma inom animalieproduktionen. En del av tilldelningen får innehålla foder från jordbruk som håller på att ställas om till ekologisk odling. Genom undantag från produktionsreglerna gällande bristande tillgång på ekologiska insatsvaror från jordbruket enligt artikel 17.2 första stycket b, gäller att då jordbrukare inte kan få tag på proteinberikat foder enbart från ekologisk produktion för svin- och fjäderfäarter är den högsta tillåtna procentandelen icke-ekologiskt proteinberikat foder för varje tolvmånadersperiod för dessa arter 5 %, och denna andel ska minskas i takt med fodrets tillgänglighet. Procentandelen ska beräknas på grundval av torrsubstansinnehållet i foder av jordbruksursprung.

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.4.1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Gödningsmetoder ska kunna avbrytas när som helst under uppfödningsprocessen. Tvångsmatning är förbjuden.

(d) Tvångsmatning är förbjuden.

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.4.1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) Diande djur ska helst utfodras med modersmjölk under en minimiperiod.

(g) Diande djur ska hellre utfodras med modersmjölk än med naturlig mjölk under en minimiperiod.

Motivering

Texten är hämtad från rådets befintliga förordning (EG) nr 834/2007 eftersom kommissionens förslag också tillåter mjölkersättning.

Ändringsförslag    310

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.4.1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha) Icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt, animaliskt och mineraliskt ursprung, fodertillsatser, vissa produkter avsedda för djurfoder och processtekniska hjälpmedel får användas bara om de har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt artikel 19 och i vederbörligen motiverade fall.

Ändringsförslag    311

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.4.2.1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) allmänningen förvaltas helt och hållet i enlighet med denna förordning,

(a) allmänningen avsedd för bete under minst två år inte har behandlats med produkter som inte är godkända för ekologisk produktion;

 

detta villkor ska inte gälla för extensivt bete som inte används av djur under mer än 150 dagar om året,

Ändringsförslag    312

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.4.2.1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) de icke-ekologiska djur som betar på den aktuella marken kommer från ett produktionssystem som motsvarar ett av dem som anges i artiklarna 28 och 30 i förordning (EU) nr 1305/201369,

utgår

__________________

 

69 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

 

Ändringsförslag    313

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.4.2.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.4.2.2. Under perioden med växling av betesområde får djur beta på icke-ekologisk mark när de drivs från ett betesområde till ett annat. Intag av icke-ekologiskt foder i form av gräs eller annan växtlighet som djuren betar ska tillåtas i högst 35 dagar, häri inbegrips den tid det tar att driva djuren både till och från området.

1.4.2.2. Under perioden med växling av betesområde får djur beta på icke-ekologisk mark när de drivs från ett betesområde till ett annat. Intag av icke-ekologiskt foder i form av gräs eller annan växtlighet som djuren betar ska inte överstiga 20 % av den totala foderransonen per år. Denna procentandel ska beräknas på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter.

Ändringsförslag    314

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.4.2.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Aktörer ska bevara dokumentation över tillämpningen av de bestämmelser som avses i punkt 1.4.2.

Ändringsförslag    315

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.4.3.1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.4.3.1. För jordbruksföretag under omställning får upp till 15 % av den sammanlagda genomsnittsmängden av djurens foder utgöras av bete på eller skörd från permanent betesmark, skiften för fleråriga foderväxter eller proteingrödor som sås på ekologiskt odlad mark som befinner sig under det första omställningsåret, under förutsättning att marken ingår i själva jordbruksföretaget. Foder från det första omställningsåret får inte användas för produktion av ekologiskt bearbetat foder. I de fall då både omställningsfoder och foder från skiften som är under sitt första omställningsår används får den sammanlagda andelen av sådant foder inte överskrida de högsta procentsatser som anges i punkt 1.4.3.2.

1.4.3.1. I genomsnitt får upp till 25 % av djurens foder utgöras av omställningsfoder. När omställningsfodret kommer från en enhet under omställning som ingår i det aktuella jordbruksföretaget får andelen ökas till 100 %.

Ändringsförslag    316

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.4.3.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.4.3.2. När det gäller ekologiska jordbruksföretag, får i genomsnitt upp till 20 % av foderblandningen i foderransonerna innehålla foder från produktion under omställning, dvs. foder från det andra året av omställningen. När det gäller jordbruksföretag under omställning, vars foder från produktion under omställning kommer från det egna jordbruksföretaget, får procentandelen ökas till 100.

1.4.3.2. Upp till 30 % av den sammanlagda genomsnittsmängden av djurens foder får utgöras av bete på eller skörd från permanent betesmark, skiften för fleråriga foderväxter eller proteingrödor som sås på ekologiskt odlad mark som befinner sig under det första omställningsåret, under förutsättning att de ingår i själva anläggningen och inte har varit en del av den anläggningens ekologiska produktionsenhet under de senaste fem åren. I de fall då både foder från produktion under omställning och foder från skiften under det första omställningsåret används får den sammanlagda procentandelen sådant foder inte överstiga de högsta procentsatser som anges i punkt 1.4.3.1.

Ändringsförslag    317

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.4.4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Endast ekologiska foderråvaror av animaliskt ursprung och foderråvaror och fodertillsatser som är godkända för ekologisk produktion enligt artikel 19 får användas för bearbetning till ekologiskt foder och utfodringen av ekologiska djur.

Endast ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, foder framställt från ryggradslösa djur, jäsningsprodukter av ekologiskt ursprung och foderråvaror och fodertillsatser som är godkända för ekologisk produktion enligt artikel 19 får användas för bearbetning till ekologiskt foder och utfodringen av ekologiska djur.

 

Icke-ekologiskt proteinberikat foder får användas om

 

i) det inte är tillgängligt i ekologisk form,

 

ii) det produceras eller bearbetas utan kemiska lösningsmedel, och

 

iii) användningen begränsas till svin- och fjäderfäarter och till vissa utvecklingsfaser (smågrisar upp till 35 kg och unga fjäderfän) och särskilda proteinföreningar.

 

Detta är ett undantag från produktionsreglerna gällande bristande tillgång på ekologiska insatsvaror från jordbruket enligt artikel 17.2 b. Om jordbrukare inte kan erhålla proteinberikat foder enbart från ekologisk produktion för svin- och fjäderfäarter ska den högsta tillåtna procentandelen icke-ekologiskt proteinberikat foder för varje tolvmånadersperiod för dessa arter inte överstiga 5 % och ska minskas i takt med tillgången till ekologiskt proteinberikat foder.

 

Icke-ekologiska kryddor, örter och melass får användas, under förutsättning att

 

(i) de inte är tillgängliga i ekologisk form,

 

(ii) de produceras eller bearbetas utan kemiska lösningsmedel, och

 

(iii) användningen begränsas till 1 % av foderandelen för en viss art, beräknat årligen på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter. Detta är ett undantag från produktionsreglerna gällande bristande tillgång på ekologiska insatsvaror från jordbruket enligt artikel 17.2 b, som ska tillämpas då jordbrukare inte har möjlighet att erhålla kryddor, örter och melass enbart från ekologisk produktion. Procentandelen ska minskas i takt med tillgången till ekologiska kryddor, örter och melass.

 

Produkter från hållbart fiske får användas, under förutsättning att

 

i) de produceras eller bearbetas utan kemiska lösningsmedel,

 

ii) användningen begränsas till icke-växtätare, och

 

iii) användningen av proteinhydrolysat från fisk begränsas till endast unga djur.

 

Detta är ett undantag från produktionsreglerna gällande bristande tillgång på ekologiska insatsvaror från jordbruket enligt artikel 17.2 b, som ska tillämpas då jordbrukare inte har möjlighet att erhålla produkter från hållbart fiske enbart från ekologisk produktion. Procentandelen ska minskas i takt med tillgången till ekologiska fiskeriprodukter.

Ändringsförslag    318

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.5.1.3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1.5.1.3a. Användning av bolus som består av kemisk-syntetiskt framställda allopatiska molekyler är förbjuden.

Ändringsförslag    319

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.5.2.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.5.2.2. Sjukdomar ska behandlas omedelbart för att förhindra att djuren lider. Kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel, inklusive antibiotika, får användas vid behov och på stränga villkor, när fytoterapeutiska, homeopatiska och andra produkter är olämpliga. I synnerhet ska begränsningar med avseende på behandlingsomgångar och karenstid fastställas.

1.5.2.2. Sjukdomar ska behandlas omedelbart för att förhindra att djuren lider. Kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel, inklusive antibiotika, får användas vid behov, när fytoterapeutiska, homeopatiska och andra produkter är olämpliga. I synnerhet ska begränsningar med avseende på behandlingsomgångar och karenstid fastställas.

Motivering

Genom veterinärens aktsamhetsplikt säkerställs stränga villkor.

Ändringsförslag    320

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.5.2.4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.5.2.4. Med undantag för vaccinationer, parasitbekämpning och obligatoriska bekämpningsprogram ska, i fall där ett djur eller en grupp djur har getts fler än tre behandlingsomgångar med kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel inbegripet antibiotika under 12 månader eller fler än en behandlingsomgång om deras produktiva livscykel är kortare än ett år, de berörda djuren, eller produkter som kommer från sådana djur, inte saluföras med hänvisning till ekologisk produktion, och djuren måste genomgå de omställningsperioder som avses i punkterna 1.2 och 2.

1.5.2.4. Med undantag för vaccinationer, parasitbekämpning, fytoterapeutiska och homeopatiska läkemedel och obligatoriska bekämpningsprogram ska, i fall där ett djur eller en grupp djur har getts fler än tre behandlingsomgångar med kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel inbegripet antibiotika under 12 månader eller fler än en behandlingsomgång om deras produktiva livscykel är kortare än ett år, de berörda djuren, eller produkter som kommer från sådana djur, inte saluföras med hänvisning till ekologisk produktion, och djuren måste genomgå de omställningsperioder som avses i punkterna 1.2 och 2.

Ändringsförslag    321

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.5.2.5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.5.2.5. Karenstiden mellan den sista dosen av ett allopatiskt veterinärmedicinskt läkemedel som ges till djur vid normal användning och produktionen av ekologiskt producerade livsmedel från sådana djur ska vara dubbelt så lång som karenstiden enligt artikel 11 i direktiv 2001/82/EG eller, om denna karenstid inte specificeras, 48 timmar.

1.5.2.5. Karenstiden mellan den sista dosen av ett kemisk-syntetiskt framställt allopatiskt veterinärmedicinskt läkemedel som ges till djur vid normal användning och produktionen av ekologiskt producerade livsmedel från sådana djur ska vara dubbelt så lång som karenstiden enligt artikel 9 i direktiv 2001/82/EG och minst 48 timmar.

Ändringsförslag    322

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.6.5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.6.5. Utomhusområden får vara delvis övertäckta. Verandor ska inte betraktas som utomhusområden.

1.6.5. Utomhusområden får vara delvis övertäckta. Verandor ska endast betraktas som utomhusområden för avelsfjäderfä och unghöns som är yngre än 18 veckor.

Ändringsförslag    323

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.7.3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.7.3. Djuren ska ha permanent tillgång till utevistelse, företrädesvis betesområden, närhelst väder och markbeskaffenhet möjliggör detta, såvida inte unionslagstiftningen medför inskränkningar och förpliktelser som rör skyddet av människors och djurs hälsa.

1.7.3. Växtätande djur ska ha permanent tillgång till utevistelse under dagtid, inbegripet rastgårdar utomhus och betesområden i en form som är lämplig för arten i fråga, närhelst väder och markbeskaffenhet möjliggör detta, såvida inte unionslagstiftningen medför inskränkningar och förpliktelser som rör skyddet av människors och djurs hälsa.

 

När väder, klimatförhållanden och markbeskaffenhet inte möjliggör tillgång till betesområden, ska djuren när detta är lämpligt ha tillgång till utevistelse under dagtid så att de kan röra på sig, utom när detta inte främjar de berörda djurens välbefinnande eller om unionslagstiftningen medför tillfälliga restriktioner och förpliktelser som rör skyddet av människors och djurs hälsa.

Ändringsförslag    324

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.7.6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.7.6. Det ska vara förbjudet att tjudra eller isolera djuren, utom när det gäller enskilda djur under en begränsad tid och i den utsträckning det är motiverat av veterinära skäl. De behöriga myndigheterna får godkänna att boskap på mikroföretag tjudras om det inte är möjligt att hålla djuren i grupper som är lämpade för deras särskilda behov, under förutsättning att de har tillgång till bete under betesperioden och att de minst två gånger i veckan får tillgång till utevistelse när bete inte är möjligt.

1.7.6. Det ska vara förbjudet att tjudra eller isolera djuren, utom när det gäller enskilda djur under en begränsad tid och i den utsträckning det är motiverat av säkerhets- och djurskyddsskäl samt veterinära skäl. Det får endast vara tillåtet att isolera djuren, under en begränsad tid, när personalens säkerhet äventyras och av djurskyddsskäl. De behöriga myndigheterna får godkänna att boskap på mikroföretag och jordbruksföretag i missgynnade områden tjudras, under förutsättning att de har tillgång till bete under betesperioden närhelst väder och markbeskaffenhet möjliggör detta under dagtid, såvida inte unionslagstiftningen föreskriver inskränkningar och förpliktelser som rör skyddet av människors och djurs hälsa, och att de minst två gånger i veckan får tillgång till utevistelse när bete inte är möjligt.

Ändringsförslag    325

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.7.8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.7.8. Allt lidande ska minimeras under djurens hela liv, inklusive vid tidpunkten för slakt.

1.7.8. När ekologisk produktion sker i enlighet med denna förordning ska dess påverkan på välfärden för djuren, i den mening som avses i artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, beaktas för att bespara djuren smärta, plåga eller lidande som kan undvikas. Djurskyddslagstiftning som rådets förordning (EG) nr 1/20051a och rådets förordning (EG) nr 1099/20091b ska fortsätta att gälla och korrekt tillämpas. Bestämmelserna i denna förordning ska inte överlappa dem.

 

___________________

 

1a Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

 

1b Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (EUT L 303, 18.11.2009, s. 1).

Ändringsförslag    326

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.7.8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1.7.8a. Alla som hanterar ekologiska djur under transport och slakt ska få lämplig utbildning för att säkerställa en korrekt tillämpning av de bestämmelser som fastställs i denna förordning, och efterlevnaden ska kontrolleras genom regelbundna inspektioner.

Ändringsförslag    327

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.7.9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.7.9. Djuren får inte stympas.

1.7.9. Djuren får inte stympas. De behöriga myndigheterna får tillåta trimning av fjäderfäns näbb under de tre första levnadsdagarna, trädande av gummiband runt svansen på får och svanskupering, av säkerhetsskäl eller av skäl som rör djurs eller människors hälsa eller om åtgärderna syftar till att förbättra de berörda djurens hälsa, välbefinnande eller hygien. Avhorning och kastrering av unga däggdjur ska endast tillåtas om lämplig smärtlindring och/eller bedövning används.

Ändringsförslag    328

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 1.7.12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.7.12. Lastning och lossning av djur ska genomföras utan användning av någon form av elektrisk stimulans för att tvinga djuren. Det ska vara förbjudet att använda allopatiska lugnande medel före eller under transporten.

1.7.12. Lastning och lossning av djur ska genomföras utan användning av någon form av elektrisk stimulans för att tvinga djuren, utom i undantagsfall och i enlighet med punkt 1.9 i bilaga III till förordning (EG) nr 1099/2009. Blandning av djur som inte är vana vid varandra under transport eller uppstallning och onödiga övernattningar ska undvikas. Sociala djur ska hållas i grupper och ska kunna röra sig och vända sig i boxarna. Det ska vara förbjudet att använda allopatiska lugnande medel före eller under transporten.

Ändringsförslag    329

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.1.1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Tolv månader när det gäller nötkreatur för köttproduktion, och alltid minst tre fjärdedelar av djurets livslängd.

(a) Tolv månader när det gäller nötkreatur för köttproduktion.

Motivering

För att dessa bestämmelser ska kunna genomföras i praktiken ska hänvisningen till livslängd – som för får och getter – även strykas när det gäller nötkreatur.

Ändringsförslag    330

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.1.2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Utom under den period varje år då djuren växlar betesområde enligt punkt 1.4.2.2, ska minst 90 % av fodret komma från den egna gården eller, när så inte är möjligt, vara framställt i samarbete med andra ekologiska gårdar i samma region.

(d) Utom under den period varje år då djuren växlar betesområde enligt punkt 1.4.2.2, ska minst 60 % av fodret i första hand komma från den egna gården eller, när så inte är möjligt, i största möjliga mån vara framställt i samarbete med andra ekologiska gårdar som ligger inom en radie av 150 km från gården och vara framställt i EU. För att beräkna avståndet vad gäller gårdar som ligger på öar och i kustområden ska den del av sträckan som går över vatten inte tas med i beräkningen. Detta avståndsvillkor ska inte gälla för gårdar i de yttersta randområdena.

 

Lokal produktion av ekologiskt foder ska uppmuntras. Medlemsstaterna får i detta syfte öka denna procentandel beroende på tillgången till ekologiskt foder på gårdarna och i regionen.

Ändringsförslag    331

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.1.2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Alla diande nötkreatur, får och getter ska helst utfodras med modersmjölk under minst tre månader för nötkreatur och 45 dagar för får och getter.

(f) Alla diande nötkreatur, får och getter ska helst utfodras med modersmjölk eller med naturlig mjölk under minst tre månader för nötkreatur och 45 dagar för får och getter.

Ändringsförslag    332

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.1.3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) När en kalv får individuell veterinärbehandling ska den hållas i utrymmen som har ett fast golv och ströbädd. Kalven ska enkelt kunna vända sig och bekvämt ligga ner i hela sin längd.

Ändringsförslag    333

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.2.2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Utom under den period varje år då djuren växlar betesområde enligt punkt 1.4.2.2, ska minst 90 % av fodret komma från den egna gården eller, när så inte är möjligt, vara producerat i samarbete med andra ekologiska gårdar i samma region.

(c) Utom under den period varje år då djuren växlar betesområde enligt punkt 1.4.2.2, ska minst 60 % av fodret i första hand komma från den egna gården eller, när så inte är möjligt, i största möjliga mån vara framställt i samarbete med andra ekologiska gårdar som ligger inom en radie av 150 km från gården och vara framställt i EU. För att beräkna avståndet vad gäller gårdar som ligger på öar och i kustområden ska den del av sträckan som går över vatten inte tas med i beräkningen. Detta avståndsvillkor ska inte gälla för gårdar i de yttersta randområdena.

 

Lokal produktion av ekologiskt foder ska uppmuntras. Medlemsstaterna får i detta syfte öka denna procentandel beroende på tillgången på ekologiskt foder på gårdarna och i regionen.

Ändringsförslag    334

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.2.2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) För hästdjur ska uppfödningsmetoden bygga på maximalt utnyttjande av betesmark, beroende på tillgången på betesmark under de olika årstiderna. Minst 60 % av torrsubstansinnehållet i hästdjurs dagliga foderransoner ska utgöras av grovfoderväxter, färska eller torkade, eller ensilage.

(d) För hästdjur ska uppfödningsmetoden bygga på maximalt utnyttjande av betesmark, beroende på tillgången på betesmark under de olika årstiderna. Om en högre andel grovfoder inte är möjlig ska följande minimiregler gälla, samtidigt som de berörda rasernas behov avseende näring, hälsa och välbefinnande respekteras: minst 60 % av torrsubstansinnehållet i hästdjurs dagliga foderransoner ska utgöras av grovfoderväxter, färska eller torkade, eller ensilage.

Ändringsförslag    335

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.2.2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Diande hästdjur ska helst utfodras med modersmjölk under minst tre månader.

(e) Diande hästdjur ska helst utfodras med modersmjölk som dias direkt från modern fram till den naturliga avvänjningstiden.

Ändringsförslag    336

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.2a (ny)

Klass eller art

Högsta antal djur per hektar (motsvarande 170 kg N/hektar/år)

Honor och deras ungar

25

Växande kaniner

100

Hanar

25

Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor för kaniner:

(a) Minimiutrymmet inomhus per kanin (inklusive kaniner som hålls i mobila burar) ska vara som följer:

i) Vuxna kaniner inklusive hanar och dräktiga eller digivande honor: 0,4 m2.

ii) Slaktkaniner: 0,15 m2.

(b) Minimiutrymmet utomhus per kanin (exklusive kaniner som hålls i mobila burar) ska vara som följer:

i) Vuxna kaniner inklusive hanar och dräktiga eller digivande honor: 5 m2.

ii) Slaktkaniner: 5 m2.

(c) Minimiutrymmet utomhus per kanin för kaniner som hålls i mobila burar ska vara som följer:

i) Vuxna kaniner inklusive hanar och dräktiga eller digivande honor: 5 m2.

ii) Slaktkaniner: 0.4 m2.

Motivering

Särskilda bestämmelser bör också finnas för kaniner.

Ändringsförslag    337

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från den egna gården eller, när så inte är möjligt, vara producerat i samarbete med andra ekologiska gårdar eller foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 30 % av fodret ska i första hand komma från den egna gården eller, när så inte är möjligt, i största möjliga mån vara framställt i samarbete med andra ekologiska gårdar som ligger inom en radie av 150 km från gården och vara framställt i EU. För att beräkna avståndet vad gäller gårdar som ligger på öar och i kustområden ska den del av sträckan som går över vatten inte tas med i beräkningen. Detta avståndsvillkor ska inte gälla för gårdar i de yttersta randområdena.

 

Lokal produktion av ekologiskt foder ska uppmuntras. Medlemsstaterna får i detta syfte öka denna procentandel beroende på tillgången på ekologiskt foder på gårdarna och i regionen.

Ändringsförslag    338

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.3.2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) För att kunna tillgodose de viktigaste näringsbehoven hos ekologiskt uppfödda svin, framför allt viktiga proteiner och aminosyror, och när jordbrukaren inte har möjlighet att skaffa proteinrika råvaror som enbart kommer från ekologisk produktion av djurfoder, ska användning av en begränsad andel icke-ekologiska proteinrika råvaror tillåtas för svin och fjäderfä.

 

Den högsta procentandel icke-ekologiska proteinrika råvaror för djurfoder som tillåts under en tolvmånadersperiod för dessa arter ska vara 5 %.

 

Dessa andelar ska beräknas årligen på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter.

Ändringsförslag    339

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.3.3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Det ska alltid finnas en tillräckligt stor ströbädd för att säkerställa att alla grisar i en box kan ligga ner samtidigt på det mest utrymmeskrävande sättet.

Ändringsförslag    340

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.3.3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Suggor ska hållas i grupp, utom under det sista stadiet av dräktigheten och under digivningstiden.

(c) Suggor ska hållas i grupp, utom under det sista stadiet av dräktigheten och under digivningstiden, då suggor ska kunna röra sig fritt i sina boxar och endast får tjudras korta stunder.

 

Utan att det påverkar eventuella ytterligare krav för halm ska suggor några dagar före den beräknade grisningen ges tillräckligt mycket halm eller annat lämpligt naturmaterial för att kunna bygga bo.

Ändringsförslag    341

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.3.4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Storleken på grisproduktionsenheter ska i samtliga fall vara begränsad till 1 500 slaktgrisar per år eller 200 suggor eller deras motsvarighet när det gäller grisnings- eller gödningsenheter. Dessa övre gränsvärden för varje produktionsenhet får överstigas då 100 % av fodret produceras på jordbruksföretaget i fråga.

Motivering

Texten är tagen från det franska jordbruksministeriets riktlinjer för ekologisk produktion och förberedande av djur och djurprodukter, som innehåller tillämpningsföreskrifter för rådets ändrade förordning (EEG) nr 2092/91 och/eller kompletterar bestämmelserna i denna.

Ändringsförslag    342

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.3.4. – stycke 2 - tabell

 

Kommissionens förslag

Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor för grisar:

 

Utrymme inomhus

Utrymme utomhus

 

(nettoutrymme för djuren)

(rastgård, ej betesmark)

 

Minsta levande vikt (kg)

M2/djur

M2/djur

Digivande sugga med upp till 40 dagar gamla smågrisar

 

7,5 suggor

2,5

Slaktgrisar

högst 50

0,8

0,6

högst 85

1,1

0,8

högst 110

1,3

1

Smågrisar

över 40 dagar och max. 30 kg

0,6

0,4

Avelsgrisar

 

2,5 (hondjur)

1,9

 

6 (handjur)

8,0

Om boxar används för naturlig betäckning: 10 m2/galt

 

Parlamentets ändringsförslag

Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor för grisar:

 

Utrymme inomhus

Utrymme utomhus

 

(nettoutrymme för djuren)

(rastgård, ej betesmark)

 

Minsta levande vikt (kg)

M2/djur

M2/djur

Digivande sugga med upp till 40 dagar gamla smågrisar

 

7,5 per scrofa

2,5

Slaktgrisar

högst 50

0,8

0,6

högst 85

1,1

0,8

högst 110

1,3

1

över 110

1,5

1,2

Smågrisar

över 40 dagar och max. 30 kg

0,6

0,4

Avelsgrisar

 

2,5 (hondjur)

1,9

 

6 (handjur)

8,0

 

 

Om boxar används för naturlig betäckning: 10 m2/galt

 

Ändringsförslag    343

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fjäderfän ska antingen födas upp tills de når en lägsta ålder eller komma från långsamt växande fjäderfästammar enligt vad som fastställs av den behöriga myndigheten. Om jordbrukaren inte använder långsamt växande fjäderfästammar ska den lägsta slaktåldern vara

Fjäderfän för köttproduktion måste komma från långsamt växande fjäderfästammar som är anpassade till uppfödning utomhus enligt vad som fastställs av den behöriga myndigheten.

 

Fjäderfän ska komma från långsamt växande fjäderfästammar som uppfyller de fastställda begränsade krav för daglig tillväxttakt som är förenliga med den lägsta uppfödningsåldern för varje art. Kommissionen ska fastställa dessa tillväxttakter i enlighet med artikel 11.2.

 

Om långsamt växande fjäderfän inte är tillgängliga ska de behöriga myndigheterna i undantagsfall godkänna användning av fjäderfän som föds upp tills de når en lägsta ålder enligt vad som fastställs av den behöriga myndigheten. Om jordbrukaren inte använder långsamt växande fjäderfästammar ska den lägsta slaktåldern vara

Ändringsförslag    344

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h) 140 dagar för hannar av kalkon och stekgäss,

(h) 140 dagar för hannar och honor av kalkoner och gäss som saluförs hela som stekgäss, och

Motivering

Den föreslagna lägsta åldern har tagits från nuvarande bilaga IV till förordning (EG) nr 543/2008 när det gäller handelsnormerna för produktionssystem: se d) ”Traditionell utomhusvistelse”, och samma skillnader som i denna förordning mellan styckade och hela kalkoner.

Ändringsförslag    345

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i) 100 dagar för honor av kalkon.

(i) 98 dagar för honor av kalkon avsedda att styckas och 126 dagar för hannar av kalkon avsedda att styckas.

Ändringsförslag    346

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Värphöns ska komma från stammar som är anpassade för utomhusuppfödning.

Ändringsförslag    347

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Minst 60 % av fodret ska komma från den egna gården eller, när så inte är möjligt, vara producerat i samarbete med andra ekologiska gårdar eller foderoperatörer i samma region.

(a) Minst 30 % av fodret ska i första hand komma från den egna gården eller, när så inte är möjligt, i största möjliga mån vara framställt i samarbete med andra ekologiska gårdar som ligger inom en radie av 150 km från gården och vara framställt i EU. För att beräkna avståndet vad gäller gårdar som ligger på öar och i kustområden ska den del av sträckan som går över vatten inte tas med i beräkningen. Detta avståndsvillkor ska inte gälla för gårdar i de yttersta randområdena.

 

Lokal produktion av ekologiskt foder ska uppmuntras. Medlemsstaterna får i detta syfte öka denna procentandel beroende på tillgången till ekologiskt foder på gårdarna och i regionen.

Ändringsförslag    348

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Fjäderfä ska ha tillgång till utevistelse under minst en tredjedel av sitt liv. Utomhusområden för fjäderfän ska huvudsakligen vara täckta med växtlighet, vara försedda med skydd och ge djuren lätt tillgång till tillräckligt många vattentråg.

(c) Fjäderfä ska ha tillgång till utevistelse under minst en tredjedel av sitt liv. Utomhusområden för fjäderfän ska huvudsakligen vara täckta med växtlighet.

Motivering

Förekomsten av vattentråg utomhus drar till sig vilda fåglar och medför en betydande risk vid utbrott av fågelinfluensa. Därför avråder kommissionen från detta vid utbrott av fågelinfluensa. Vattentråg utomhus är till och med permanent förbjudet i vissa medlemsstater. Växtlighet i form av buskar eller träd hjälper fjäderfäna att lägga sig ned i utomhusområdena. Inga andra kompletterande skyddsanordningar behövs.

Ändringsförslag    349

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Den totala användbara ytan i byggnader avsedda för gödning av fjäderfän ska inte överstiga 1 600 m² i någon produktionsenhet.

Motivering

För att möjliggöra hållbar produktion behövs ett produktionstak för varje enhet.

Ändringsförslag    350

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.4 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db) Det totala antalet värphöns ska inte överstiga 12 000 hönor i någon produktionsenhet. Högst 3 000 värphöns ska vara tillåtna i ett och samma fjäderfähus. Särskilda regler ska gälla för unga fjäderfän.

Motivering

För att möjliggöra hållbar produktion behövs ett produktionstak för varje enhet.

Ändringsförslag    351

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.4.5. Djurtäthet

2.4.5. Stallgödsel

Motivering

Texten och dess rubrik är inte tydlig. Den bör klargöras genom att man anger att det rör sig om stallgödsel och genom att man hänvisar till gällande direktiv. Alla medlemsstater har anpassat EU-direktivet om nitrater utifrån sina miljöproblem. Det är viktigt att det även i fortsättningen kan anpassas till nationella bestämmelser, på samma sätt som sker i den nuvarande förordningen om ekologisk produktion (artikel 15.2 i förordning (EG) nr 889/2008).

Ändringsförslag    352

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antalet djur per hektar får inte överstiga följande gränsvärden:

Den största mängd stallgödsel som får spridas per hektar får inte överstiga gränsvärdet 170 kg organiskt kväve per år och hektar jordbruksmark. Därför får antalet djur per hektar inte överstiga följande gränsvärden eller så ska det beräknas på grundval av motsvarande nationella bestämmelser som antagits med tillämpning av direktiv 91/676/EEG:

Motivering

Texten och dess rubrik är inte tydlig. Den bör klargöras genom att man anger att det rör sig om stallgödsel och genom att man hänvisar till gällande direktiv. Alla medlemsstater har anpassat EU-direktivet om nitrater utifrån sina miljöproblem. Det är viktigt att det även i fortsättningen kan anpassas till nationella bestämmelser, på samma sätt som sker i den nuvarande förordningen om ekologisk produktion (artikel 15.2 i förordning (EG) nr 889/2008).

Ändringsförslag    353

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.5 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor för fåglar av arten Gallus gallus:

 

Avelsfjäderfä/föräldrar

Ungfåglar

Slaktfjäderfä

Kapuner

Värphöns

Ålder

Avelsfjäderfä

Unghönor 0-8 veckor

Unghönor 9-18 veckor

Slaktfågel i början av gödningsperioden0–

21 dagar

Slaktfågel i slutet av gödningsperioden22–

81 dagar

22–150 dagar

Värphöns från 19 veckor

Högsta djurtäthet inomhus (antal fåglar per m2 användbart utrymme) för fasta och mobila byggnader

6 fåglar

24 fåglar med högst 21 kg levande vikt/m²

15 fåglar med högst 21 kg levande vikt/m²

20 fåglar med högst 21 kg levande vikt/m²

10 fåglar med högst 21 kg levande vikt/m²

10 fåglar med högst 21 kg levande vikt/m²

6 fåglar

Utrymme på sittpinne

 

 

 

 

18

Antal fåglar per m2 av bottenvåningens yta (plus verandan om tillgänglig dygnet runt) i flervåningssystem

9 fåglar

36 fåglar (utan veranda)

22 fåglar

Normalt inte tillämplig

9 fåglar

Begränsningar för flockstorlek

3 000, inbegripet handjur

10 000*

3 300

10 000*

4 800

2 500

3 000

Djurtäthet i rastgårdar utomhus (m2/fågel), förutsatt att gränsen på 170 kg N/ha/år inte överskrids

4

1

4

1

4

4

4

* Kan delas upp i grupper på 3x3 000 eller 2x4 800.

 

Parlamentets ändringsförslag

Följande ska gälla avseende den minsta golvytan inomhus och utomhus och övriga inhysningsvillkor för fåglar av arten Gallus gallus:

 

Avelsfjäderfä/föräldrar

Ungfåglar

Slaktfjäderfä

Kapuner

Värphöns

Ålder

Avelsfjäderfä

Unghönor 0-8 veckor

Unghönor 9-18 veckor

Slaktfågel i början av gödningsperioden0-

28 dagar

Slaktfågel i slutet av gödningsperioden 22– 91 dagar

91–150 dagar

Värphöns från 19 veckor

Högsta djurtäthet inomhus (antal fåglar per m2 användbart utrymme) för fasta och mobila byggnader

6 fåglar

24 fåglar med högst 25 kg levande vikt/m²

16 fåglar med högst 25 kg levande vikt/m²

20 fåglar med högst 25 kg levande vikt/m²

10 fåglar med högst 25 kg levande vikt/m²; när det gäller mobila byggnader med en golvyta på högst 150 m2 som hålls öppna nattetid kan djurtätheten dock ökas till 16 djur, förutsatt att den totala vikten inte överskrider 30 kg levande vikt/m2

6,5 fåglar med högst 25 kg levande vikt/m²

9 fåglar per m2 användbar yta exklusive veranda

Utrymme på sittpinne

 

 

 

 

15

Antal fåglar per m2 av bottenvåningens yta (plus verandan om tillgänglig dygnet runt) i flervåningssystem

 

36 fåglar (utan veranda)

24 fåglar

Normalt inte tillämplig

9 fåglar

Begränsningar för flockstorlek

 

10 000*

10 000

Högst 1 flock per fjäderfästall och högst 4 stall per produktionsenhet

Högst 1 flock per fjäderfästall och högst 4 stall per produktionsenhet

Högst 1 flock per fjäderfästall och högst 4 stall per produktionsenhet

Högst 3 000 och 9 000 per fjäderfästall och högst 18 000 per jordbruksenhet

Djurtäthet i rastgårdar utomhus (m2/fågel), förutsatt att gränsen på 170 kg N/ha/år inte överskrids

4

 

 

1

2

4

4

* Kan delas upp i grupper på 3x3 000 eller 2x4 800.

Ändringsförslag    354

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.5. – stycke 3

Högsta djurtäthet inomhus (antal fåglar per m2 användbart utrymme) för mobila byggnader med en golvyta på högst 150 m2

16 med högst 30 kg levande vikt/m2

Begränsningar för flockstorlek

2 500

2 500

2 500

4 000 hondjur 3 200 handjur

3 200

4 000

3 200

5 200

Begränsningar för gårdsstorlek

Högst 1 flock per byggnad, och högst 4 byggnader per produktionsenhet

Djurtäthet utomhus (m2/fågel), förutsatt att gränsen på 170 kg N/ha/år inte överskrids

6

6

10

2

2

2

3

2

Ändringsförslag    355

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Fjäderfä ska ha tillgång till utevistelse under minst en tredjedel av sitt liv. Fjäderfä ska särskilt ha kontinuerlig tillgång till utevistelse på dagtid från en så låg ålder som möjligt, då de fysiologiska och fysiska villkoren tillåter detta, med undantag för de tillfällen då det införs tillfälliga begränsningar på grundval av unionslagstiftningen.

(a) Värphöns och slaktfjäderfä ska ha tillgång till utevistelse under minst en tredjedel av sitt liv, med undantag för de tillfällen då det införs tillfälliga begränsningar på grundval av unionslagstiftningen.

Motivering

Unghöns under 18 veckor som ska bli värphöns ska av hälsoskäl inte ges tillgång till utevistelse (vaccinskyddet kan inte garanteras, och det finns risk för att äggen smittas av salmonella eller mykoplasma). Eftersom unghönsstadiet utgör en tredjedel av en hönas liv hindrar dessa bestämmelser inte hönan från att få tillgång till utevistelse under den största delen av sitt liv.

Ändringsförslag    356

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.4.6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Rastgårdar utomhus för fjäderfä ska huvudsakligen vara täckta med olika sorters växtlighet, vara försedda med skydd och ge fåglarna lätt tillgång till tillräckligt många vattentråg. Växtligheten i rastgårdar utomhus ska skördas och bortskaffas regelbundet för att motverka näringsöverskott. Rastgårdar utomhus får inte vara större än att det längsta avståndet till ett in- och utgångshål är högst 150 meter. Rastgårdar utomhus får dock sträcka sig upp till 350 meter från närmaste in- och utgångshål i fjäderfäbyggnaden under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal skydd och vattentråg jämnt fördelade över hela rastgården, och minst fyra per hektar.

(b) Rastgårdar utomhus för fjäderfä ska huvudsakligen vara täckta med växtlighet. Växtligheten i rastgårdar utomhus ska skördas och bortskaffas regelbundet för att motverka näringsöverskott. Rastgårdar utomhus får inte vara större än att det längsta avståndet till ett in- och utgångshål är högst 150 meter. Rastgårdar utomhus får dock sträcka sig upp till 350 meter från närmaste in- och utgångshål i fjäderfäbyggnaden under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal skydd eller träd-/buskvegetation jämnt fördelade över hela rastgården, och minst fyra skydd eller buskage per hektar.

Motivering

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de l’élevage et de son climat. La réglementation ne doit pas imposer « un large éventail de plantes » au risque d’avoir des espèces exotiques néfastes pour l’environnement.La présence d’abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque important en cas d’épisode d’Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne la déconseille en cas d’épisode d’Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence dans certains états-membres.C’est la végétation, par exemple avec des arbustes ou de arbres, qui aide les volailles à s’étendre sur les parcours en plein air, il n’est pas nécessaire d’avoir d’autres équipements de protection en plus.

Ändringsförslag    357

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2.5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2.5a. Uppfödning av kronhjort, mufflonfår och dovhjort

 

2.5a.1. Omställning

 

Kronhjort, mufflonfår, dovhjort och produkter från dessa får betraktas som ekologiska efter att en omställningsperiod på minst 6 månader för kronhjort och mufflonfår och 12 månader för dovhjort har iakttagits.

 

2.5a.2. Särskilda inhysningskrav och djurtäthet

 

Följande ska gälla i fråga om inhysningskrav och djurtäthet:

 

(a) Kronhjort, mufflonfår och dovhjort ska födas upp i hagar i enlighet med vad som anges i led f. Hagarna för kronhjort och mufflonfår ska vara minst en hektar och för dovhjort minst två hektar. Om flera djurarter föds upp tillsammans i en hage ska denna vara minst tre hektar.

 

(b) Varje hage ska kunna delas upp i minst två inhägnader. En hage ska vara minst en halv hektar för kronhjort och mufflonfår och minst en hektar för dovhjort eller för flera djurarter som hålls för animalieproduktion i en gemensam hage.

 

(c) Djuren ska leva i sociala grupper. I en hage ska det finnas minst tre vuxna hondjur och ett vuxet handjur av varje djurart. Den övre gränsen för antalet djur per hektar i en hage ska vara följande:

 

(i) Kronhjort och mufflonfår: 10 vuxna djur per hektar.

 

(ii) Dovhjort: 5 vuxna djur per hektar.

 

(d) Djur som föds upp i flock ska inbegripas i den kvot som avses i led c under det första levnadsåret.

 

(e) Det ska inte vara tillåtet att föda upp enskilda djur separat annat än om det rör sig om en begränsad tid och det finns ett giltigt skäl såsom förebyggande av sjukdom eller veterinärbehandling.

 

(f) Följande ska gälla i fråga om hagar:

 

(i) Med en hage avses en inhägnad där det ska finnas ett område där djuren är skyddade mot vädret. Det ska inte vara tillåtet att föda upp ekologiska djurbesättningar i en hage med mycket våt eller sank mark.

 

(ii) Naturbete ska tillhandahållas i en hage under vegetationsperioden. Hagar som inte kan ge foder för bete under vegetationsperioden ska inte vara tillåtna.

 

(iii) Djuren ska ha tillgång till gömställen och skydd.

 

(iv) Djuren ska ha tillgång till en naturlig metod för hovvård. Om detta inte är tillräckligt på grund av markens sammansättning, måste detta ombesörjas genom andra lämpliga åtgärder (t.ex. genom att förstärka marken runt utfodringsplatser).

 

(v) I hagar för kronhjortar ska djuren kunna rulla sig i lera för att rykta huden och reglera kroppstemperaturen.

 

(vi) Utfodringsplatserna ska inrättas i områden som är skyddade mot vädret och tillgängliga både för djuren och för de personer som sköter dem. Marken där utfordringsplatserna inrättas ska vara fast, och utfodringsanordningen ska vara takförsedd.

 

(vii) Om permanent tillgång till foder inte kan säkerställas ska utfodringsplatserna vara utformade så att alla djuren kan få foder samtidigt.

 

(viii) De yttre och inre stängslen ska vara tydligt synliga för djuren så att de inte kan skadas. Stängslen får inte ha vassa kanter.