Postup : 2012/0175(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0315/2015

Predkladané texty :

A8-0315/2015

Rozpravy :

PV 24/11/2015 - 4
CRE 24/11/2015 - 4

Hlasovanie :

PV 24/11/2015 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0400

DOPLŇUJÚCA SPRÁVA     ***I
PDF 1222kWORD 453k
3.11.2015
PE 569.792v01-00 A8-0315/2015

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o sprostredkovaní poistenia (prepracované znenie)

(COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Werner Langen

(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o sprostredkovaní poistenia (prepracované znenie)

(COM(2012)0360 – C8‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Parlament a Radu (COM (2012)0360),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0180/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. decembra 2012(1),

–    so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 9. novembra 2012 adresovaný Výboru pre hospodárske a menové veci v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na záväzok, ktorý poskytol zástupca Rady listom z 22. júla 2015, o schválení pozície Parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 104, článok 59 a článok 61 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A7–0085/2014),

–  so zreteľom na pozmeňujúce návrhy, ktoré prijal na svojom zasadnutí 26. februára 2014(3),

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 18. septembra 2014 o neukončených záležitostiach zo siedmeho volebného obdobia,

–  so zreteľom na doplňujúcu správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0315/2015),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.    prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom zohľadňuje odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(4)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/...

z …

o distribúcii poistenia a o zrušení smernice 2002/92/ES

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1 a článok 62,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(5),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(6),

keďže:

(1)  ▌V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES by sa majú vykonať viaceré zmeny ▌(7). V záujme jasnosti by sa mala uvedená smernica prepracovať ▌.

(2)  Keďže hlavný cieľ a predmet úpravy tohto prepracovaného znenia je harmonizovať vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa distribúcie poistenia, a keďže táto činnosť sa vykonáva v rámci Únie, táto nová smernica by mala vychádzať z článku 53 ods. 1 a článku 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). Forma smernice je vhodná preto, aby bolo v prípade potreby možné prispôsobiť vykonávacie ustanovenia v oblastiach pôsobnosti tejto smernice špecifikám konkrétneho trhu a právneho systému v každom členskom štáte. Táto smernica by mala byť zameraná aj na koordináciu vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa prístupu k činnosti distribúcie poistenia a zaistenia.

(3)   Táto smernica je však zameraná na minimálnu harmonizáciu, a preto by nemala brániť členským štátom, aby ponechali alebo zaviedli prísnejšie ustanovenia s cieľom chrániť zákazníkov za predpokladu, že takéto ustanovenia sú v súlade s právom Únie, vrátane tejto smernice.

(4)  Sprostredkovatelia poistenia a zaistenia hrajú hlavnú úlohu pri distribúcii produktov poistenia a zaistenia v Únii.

(5)  Rôzne kategórie osôb alebo inštitúcií, ako sú agenti, makléri a prevádzkovatelia „bankového poisťovníctva“, poisťovne, cestovné agentúry a požičovne automobilov, môžu distribuovať poistné produkty. Rovnosť zaobchádzania medzi prevádzkovateľmi a ochrana zákazníka si vyžadujú, aby sa na všetky uvedené osoby alebo inštitúcie vzťahovala táto smernica.

(6)   Napriek rozdielom medzi distribučnými kanálmi by sa mala na všetkých spotrebiteľov vzťahovať rovnaká úroveň ochrany. Aby sa zabezpečila rovnaká úroveň ochrany a aby sa na spotrebiteľa vzťahovali porovnateľné normy, najmä v oblasti sprístupňovania informácií, je nevyhnutné zaistiť rovnaké podmienky medzi distribútormi.

(7)  Uplatňovaním smernice 2002/92/ES sa preukázalo, že niekoľko ustanovení si vyžaduje ďalšie spresnenie v záujme uľahčenia vykonávania distribúcie poistenia a že ochrana spotrebiteľov si vyžaduje rozšírenie rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice na všetok predaj poistných produktov ▌. Poisťovne, ktoré ▌predávajú poistné produkty priamo, by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto smernice na podobnom základe ako sprostredkovatelia poistenia a brokeri.

(8)  S cieľom zaručiť, aby sa rovnaká úroveň ochrany uplatňovala bez ohľadu na kanál, ktorého prostredníctvom si zákazníci kupujú poistný produkt, buď priamo od poisťovne, alebo nepriamo od sprostredkovateľa poistenia, je potrebné, aby sa rozsah pôsobnosti tejto smernice vzťahoval nielen na poisťovne a sprostredkovateľov, ale aj na iných účastníkov trhu, ktorí predávajú poistné produkty v rámci doplnkovej činnosti, napríklad cestovné kancelárie a požičovne áut, pokiaľ nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky.

(9)  Ešte stále existujú podstatné rozdiely medzi vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vytvárajú prekážky začatia a vykonávania činností distribúcie poistenia a zaistenia v rámci vnútorného trhu. Je potrebné ešte viac posilniť vnútorný trh a podporiť skutočný vnútorný trh s produktmi a službami v oblasti životného a neživotného poistenia.

(10)  Súčasné a nedávne finančné turbulencie zdôraznili význam zabezpečenia účinnej ochrany spotrebiteľa vo všetkých finančných sektoroch. Je preto vhodné posilniť dôveru zákazníkov a viac zjednotiť regulačný režim týkajúci sa distribúcie poistných produktov s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany zákazníka v rámci Únii. Úroveň ochrany spotrebiteľa by sa mala oproti smernici 2002/92/ES zvýšiť, aby sa znížila potreba rozličných vnútroštátnych opatrení. Je dôležité zohľadniť osobitnú povahu poistných zmlúv v porovnaní s investičnými produktmi regulovanými podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(8). Distribúcia poistných zmlúv vrátane investičných produktov založených na poistení, by sa preto mala regulovať podľa tejto smernice a mala by sa zosúladiť so  smernicou 2014/65/EÚ. Mali by sa zvýšiť minimálne normy z hľadiska pravidiel distribúcie a mali by sa vytvoriť rovnaké podmienky vo vzťahu ku všetkým investičným produktom založeným na poistení.

(11)  Táto smernica sa má uplatňovať na osoby, ktorých činnosť spočíva v poskytovaní služieb distribúcie poistenia alebo zaistenia tretím stranám ▌.

(12)  Táto smernica by sa mala uplatňovať na osoby, ktorých činnosť spočíva v poskytovaní informácií o jednej alebo viacerých zmluvách o poistení ▌ na základe kritérií zvolených zákazníkom, a to prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, alebo v poskytovaní hodnotenia poistných produktov ▌alebo zľavy z ceny poistnej zmluvy, keď je zákazník schopný na konci procesu priamo či nepriamo uzavrieť zmluvu o poistení. Táto smernica by sa nemala uplatňovať na webové sídla spravované verejnými orgánmi alebo združeniami spotrebiteľov, ktoré sa nepokúšajú uzavrieť žiadnu zmluvu, ale výlučne porovnávajú poistné produkty dostupné na trhu.

(13)   Táto smernica by sa nemala uplatňovať na výlučné činnosti ponuky pozostávajúce z poskytovania údajov a informácií o potenciálnych držiteľoch zmlúv sprostredkovateľom poistenia alebo zaistenia alebo poisťovniam alebo zaisťovniam, alebo informácií o poistných produktoch alebo produktoch zaistenia alebo o sprostredkovateľovi poistenia alebo zaistenia alebo o poisťovni alebo zaisťovni potenciálnym držiteľom zmlúv.

(14)  Táto smernica by sa nemala uplatňovať na osoby s inou odbornou činnosťou, ako sú daňoví experti, účtovníci alebo právnici, ktorí v rámci tejto inej odbornej činnosti poskytujú príležitostné poradenstvo o poistnom krytí, a nemala by sa uplatňovať ani na jednoduché poskytovanie informácií všeobecného charakteru týkajúcich sa poistných produktov za predpokladu, že účelom tejto činnosti nie je pomôcť zákazníkovi pri uzatvorení alebo plnení zmluvy o poistení alebo o zaistení. Táto smernica by sa nemala uplatňovať na profesionálnu správu poistných udalostí v mene poisťovne alebo zaisťovne, ani na likvidáciu poistných udalostí a vypracúvanie znaleckých posudkov.

(15)   Táto smernica by sa nemala uplatňovať na osoby, ktoré sa venujú distribúcii poistenia ako doplnkovej činnosti v prípadoch, keď poistné nepresiahne určitú výšku a kryté riziká sú obmedzené. Takéto poistenie môže byť doplnkom tovaru alebo služby vrátane rizika nevyužitia služby, ktorej využitie sa v určitom momente očakávalo, ako je cesta vlakom, zápis do telocvične alebo celosezónna vstupenka do divadla, ako aj iných rizík spojených s cestovaním, ako je zrušenie cesty alebo strata batožiny. Aby sa však zabezpečilo, že distribúcia poistenia bude vždy spojená s primeranou úrovňou ochrany spotrebiteľa, distribútor poistenia, ktorý vykonáva distribúciu prostredníctvom sprostredkovateľa doplnkového poistenia, oslobodený od požiadaviek stanovených v tejto smernici, by mal zabezpečiť plnenie určitých základných požiadaviek, ako je oznámenie svojej totožnosti, ako aj spôsobu podania sťažnosti, a zabezpečiť, aby sa zohľadňovali požiadavky a potreby zákazníka.

(16)   Táto smernica by mala zabezpečiť uplatňovanie rovnakej úrovne ochrany spotrebiteľa a to, aby všetci spotrebitelia mohli využívať porovnateľné normy. Táto smernica by mala podporovať rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov za rovnakých podmienok bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zviazaní s poisťovňou. Pre spotrebiteľov je prínosné, ak sa poistné produkty distribuujú cez rôzne kanály a prostredníctvom sprostredkovateľov s rozličnými formami spolupráce s poisťovňami, pod podmienkou, že sa od vyžaduje uplatňovanie podobných pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa. Takéto záujmy by mali členské štáty pri vykonávaní tejto smernice zohľadniť.

(17)   Smernica by mala zohľadňovať rozdiely v druhoch distribučných kanálov. Mali by sa v nej zohľadňovať napríklad charakteristiky sprostredkovateľov poistenia, ktorí majú zmluvný záväzok vykonávať obchodnú činnosť distribúcie poistenia výlučne s jedným alebo viacerými poisťovňami (viazaní sprostredkovatelia poistenia), ktoré existujú na trhoch niektorých členských štátov, a mali by sa v nej stanoviť vhodné a primerané podmienky vzťahujúce sa na rôzne druhy distribúcie. Členské štáty by mali mať najmä možnosť stanoviť, že distribútor poistenia alebo zaistenia, ktorý zodpovedá za činnosť sprostredkovania poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia, má zabezpečiť, že takýto sprostredkovateľ spĺňa podmienky zápisu, a má ho zapísať.

(18)  Sprostredkovatelia poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia, ktorí sú fyzickými osobami, by mali byť zapísaní na príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom majú svoje bydlisko. V súvislosti s uvedenými osobami, ktoré denne cestujú medzi členským štátom, v ktorom majú svoje súkromné bydlisko, a členským štátom, v ktorom vykonávajú činnosť distribúcie, t. j. ich pracovným sídlom, členským štátom, v ktorom sú tieto osoby zapísané, by mal byť členský štát, v ktorom majú pracovné sídlo. Tí sprostredkovatelia poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia, ktorí sú právnickými osobami, by mali byť zapísaní na príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom majú svoje sídlo alebo svoje ústredie v prípade, že podľa vnútroštátneho práva nemajú sídlo. Členské štáty by mali mať možnosť umožniť iným orgánom pri zápisoch a regulácii sprostredkovateľov poistenia mali umožniť spolupracovať s príslušnými úradmi. Sprostredkovatelia poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia by za predpokladu, že spĺňajú prísne odborné požiadavky vo vzťahu k svojim schopnostiam, dobrej povesti, poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a finančným možnostiam, mali byť zapísaní. Od sprostredkovateľov ▌ už zapísaných v členských štátoch by sa nemalo vyžadovať, aby sa zapísali znova podľa tejto smernice.

(19)   Neschopnosť sprostredkovateľov poistenia voľne pôsobiť v rámci celej Únie bráni riadnemu fungovaniu vnútorného trhu s poistením. Táto smernica je významným krokom k vyššej úrovni ochrany spotrebiteľa a integrácii trhu.

(20)  Sprostredkovatelia poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia by mali mať možnosť využívať slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, ktoré sú zakotvené v ZFEÚ. Zodpovedajúcim spôsobom má zápis v ▌členskom štáte sprostredkovateľom poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia umožniť pôsobiť v iných členských štátoch v súlade so zásadami slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby za predpokladu, že boli medzi príslušnými orgánmi dodržané zodpovedajúce postupy oznámenia.

(21)   S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu služby a účinnú ochranu spotrebiteľa by mali domovské a hostiteľské členské štáty úzko spolupracovať pri presadzovaní záväzkov stanovených v tejto smernici. Al sprostredkovatelia poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia na základe slobody poskytovať služby vykonávajú obchodnú činnosť v iných členských štátoch, za napĺňanie požiadaviek stanovených v tejto smernici v súvislosti s plným rozsahom obchodnej činnosti na vnútornom trhu by mal byť zodpovedný príslušný orgán domovského členského štátu. Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí porušenie záväzkov na svojom území, mal by upovedomiť príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal byť následne povinný vykonať primerané opatrenia. Ide najmä o prípady týkajúce sa porušení pravidiel o dobrom mene, požiadaviek týkajúcich sa odborných znalostí a  odbornosti alebo výkonu obchodnej činnosti. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu by navyše mal byť oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát neprijme primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

(22)  V prípade zriadenia pobočky alebo stáleho zastúpenia v inom členskom štáte je vhodné rozdeliť zodpovednosť za presadzovanie medzi domovský a hostiteľský členský štát. Kým zodpovednosť za plnenie povinností, ktoré majú vplyv na celkovú obchodnú činnosť, ako napríklad pravidlá týkajúce sa odborných požiadaviek, by mala zostať na príslušnom orgáne domovského členského štátu rovnako ako v prípade poskytovania služieb, príslušný orgán hostiteľského štátu by mal prebrať zodpovednosť za presadzovanie pravidiel o požiadavkách na informácie a pravidiel výkonu obchodnej činnosti v súvislosti so službami poskytovanými na jeho území. Ak však príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí na svojom území porušenie záväzkov, v súvislosti s ktorými sa v tejto smernici neprenáša zodpovednosť na hostiteľský členský štát, , mal by upovedomiť príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal byť následne povinný vykonať primerané opatrenia. Ide najmä o prípady týkajúce sa porušení pravidiel o dobrom mene, požiadaviek týkajúcich sa odborných znalostí a odbornosti. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu by mal byť navyše oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát neprijme primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

(23)   Príslušné orgány členských štátov by mali mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na zabezpečenie riadneho vykonávania obchodnej činnosti sprostredkovateľmi poistenia a zaistenia a sprostredkovateľmi doplnkového poistenia v celej Únii, či už v súlade s právom usadiť sa alebo slobodou poskytovať služby. Všetky opatrenia prijaté príslušnými orgánmi by mali byť v záujme zabezpečenia účinnosti dohľadu primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík prítomných v rámci obchodnej činnosti konkrétneho distribútora bez ohľadu na dôležitosťpríslušného distribútora pre celkovú finančnú stabilitu trhu.

(24)  Členské štáty by mali zriadiť jednotné informačné miesto, ktoré poskytne prístup k ich registrom sprostredkovateľov poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia. Uvedené jednotné informačné miesto by malo uvádzať hypertextový odkaz na každý relevantný príslušný orgán v každom členskom štáte. V snahe zlepšiť transparentnosť a uľahčiť cezhraničný obchod by mal Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“), ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010(9), vytvoriť, uverejniť a aktualizovať jednotnú elektronickú databázu obsahujúcu záznam o každom sprostredkovateľovi poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia, ktorý oznámil svoj zámer uplatniť si svoje právo usadiť sa alebo poskytovať služby. Členské štáty by mali bezodkladne poskytovať príslušné informácie orgánu EIOPA s cieľom umožniť to. Databáza by mala uvádzať hypertextový odkaz na každý dotknutý príslušný orgán v každom členskom štáte. Každý príslušný orgán každého členského štátu by mal uvádzať na svojom webovom sídle hypertextový odkaz na databázu.

(25)   So všetkými stálymi zastúpeniami sprostredkovateľa na území iného členského štátu, ktoré majú charakter pobočky, by sa malo zaobchádzať rovnakým spôsobom ako s pobočkou, pokiaľ zastúpenie sprostredkovateľa nevznikne zákonným spôsobom v inej právnej forme. To môže podľa okolností nastať aj v prípade, ak zastúpenie formálne nenadobudne podobu pobočky, ale pozostáva výlučne z kancelárie, ktorú riadia vlastní zamestnanci sprostredkovateľa alebo nezávislá osoba, ktorá však má stálu právomoc konať v mene sprostredkovateľa rovnakým spôsobom, ako by mala zastúpenie.

(26)  Mali by sa jasne stanoviť príslušné práva a povinnosti domovských a hostiteľských členských štátov v súvislosti s dohľadom nad sprostredkovateľmi poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia, ktorí sú zapísaní v ich registri alebo ktorí na ich území vykonávajú činnosti distribúcie poistenia alebo zaistenia pri uplatňovaní slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby.

(27)  S cieľom riešiť situácie, keď sa sprostredkovateľ poistenia alebo doplnkového poistenia usadí v členskom štáte s výlučným cieľom vyhnúť sa plneniu pravidiel v inom členskom štáte, v ktorom vykonáva všetku svoju činnosť, alebo v ktorom hlavne vykonáva svoju činnosť, môže byť primeraným riešením možnosť, aby hostiteľský členský štát prijal predbežné opatrenia v prípadoch, keď je ohrozené správne fungovanie trhu s poistením v hostiteľskom členskom štáte, v čom by mu táto smernica nemala brániť. Uvedené opatrenia by však nemali byť prekážkou slobody poskytovať služby a slobody usadiť sa, ani prekážkou prístupu pre cezhraničnú činnosť.

(28)  Je dôležité zaručiť vysokú úroveň profesionality a odbornosti sprostredkovateľov poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia a zamestnancov poisťovní, ktorí sú zapojení do činností v rámci prípravy predaja, počas predaja a po predaji zmlúv o poistení. Z tohto dôvodu je potrebné, aby odborné znalosti sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov doplnkového poistenia a zamestnancov poisťovní zodpovedali úrovni zložitosti uvedených činností. Sprostredkovatelia doplnkového poistenia by mali byť povinní poznať podmienky poistných zmlúv, ktoré distribuujú, a v relevantných prípadoch aj pravidlá riešenia poistných udalostí a sťažností.

(29)   Mala by sa zabezpečiť priebežná odborná príprava a rozvoj. Takáto odborná príprava a rozvoj by mohli zahŕňať rôzne možnosti sprostredkovaného štúdia vrátane kurzov, elektronického vzdelávania a tútorstva. Otázky formy, predmetu a požadovaných osvedčení alebo iných primeraných dôkazov, ako je záznam v registri alebo úspešné absolvovanie skúšky, by mali regulovať členské štáty.

(30)   Požiadavky integrity prispievajú k zdravému a spoľahlivému sektoru poisťovníctva a k dosahovaniu cieľa primeranej ochrany držiteľov poistných zmlúv. V uvedených požiadavkách je zahrnutá aj absencia záznamu v registri trestov alebo inom vnútroštátnom ekvivalente v súvislosti s určitými priestupkami, ako sú porušenia právnych predpisov v oblasti finančných služieb, priestupky týkajúce sanečestného konania, podvody, finančná trestná činnosť a iné porušenia práva obchodných spoločností či konkurzného práva.

(31)   Rovnako dôležité je aj to, aby príslušné osoby v riadiacej štruktúre sprostredkovania poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia, ktoré sa podieľajú na distribúcii poistných produktov alebo produktov zaistenia, ako aj všetci príslušní zamestnanci distribútora poistenia, ktorí sa priamo podieľajú na procese distribúcie poistenia alebo zaistenia, mali primeranú úroveň znalostí a odbornosti v súvislosti s distribučnou činnosťou. Primeranosť úrovne poznatkov a odbornosti by sa mala zabezpečovať prostredníctvom uplatňovania osobitných vedomostných a odborných požiadaviek na uvedené osoby.

(32)   Členské štáty však by nemali za príslušné osoby považovať tých manažérov alebo zamestnancov, ktorí nie sú priamo zapojení do distribúcie poistných produktov. Pokiaľ ide o sprostredkovateľov poistenia a zaistenia a poisťovne a zaisťovne, malo by sa očakávať, že všetci zamestnanci, ktorí sa priamo podieľajú na distribučnej činnosti majú primeranú úroveň znalostí a odbornosti, s určitými výnimkami tých, ktorí sa venujú výlučne administratívnym povinnostiam, Pokiaľ ide o sprostredkovateľov doplnkového poistenia, za príslušných zamestnancov, od ktorých sa očakáva, že majú primeranú úroveň znalostí a odbornosti, by sa mali považovať prinajmenšom osoby zodpovedné za distribúciu doplnkového poistenia. Ak je distribútorom poistenia a zaistenia právnická osoba, požiadavky primeranej úrovne znalostí a odbornosti by mali spĺňať aj osoby v riadiacej štruktúre zodpovedné za vykonávanie politík a postupov súvisiacich s aktivitou distribúcie poistných produktov. V tom zmysle by požiadavky primeranej úrovne znalostí a odbornosti mala vždy spĺňať osoba, ktorá zodpovedá za distribúciu poistenia u sprostredkovateľa poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia.

(33)   V prípade sprostredkovateľov poistenia a poisťovní, ktorí poskytujú poradenstvo alebo predávajú investičné produkty založené na poistení retailovým zákazníkom, by členské štáty mali zabezpečiť, aby mali znalosti a odbornosť na primeranej úrovni, pokiaľ ide o ponúkané produkty. Takáto požiadavka je osobitne dôležitá vzhľadom na čoraz väčšiu zložitosť investičných produktov založených na poistení a ustavičné inovácie v ich navrhovaní. Nákup investičného produktu založeného na poistení so sebou prináša riziko a investori by mali mať možnosť spoľahnúť sa na poskytnuté informácie a kvalitu poskytnutého posúdenia. Okrem toho by zamestnanci mali mať dostatok času a zdrojov na to, aby mohli zákazníkom poskytovať všetky relevantné informácie o produktoch, ktoré poskytujú.

(34)  Koordinácia vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa odborných požiadaviek na osoby, ktoré začínajú vykonávať a vykonávajú činnosť distribúcie poistenia alebo zaistenia, a ich zápisu môže prispieť jednak k dobudovaniu vnútorného trhu finančných služieb a jednak k zlepšeniu ochrany spotrebiteľov v tejto oblasti.

(35)  S cieľom zlepšiť cezhraničný obchod by sa mali zaviesť zásady upravujúce vzájomné uznávanie znalostí a schopností sprostredkovateľov.

(36)  Napriek existujúcim systémom jedného povolenia pre poisťovateľov a sprostredkovateľov je poistný trh Únie naďalej veľmi roztrieštený. S cieľom uľahčiť cezhraničnú obchodnú činnosť a zlepšiť transparentnosť pre zákazníkov by členské štáty mali zabezpečiť uverejnenie pravidiel verejného záujmu platných na ich území a mal by byť verejne sprístupnený jednotný elektronický register a informácie o pravidlách všeobecného prospechu všetkých členských štátov, ktoré sa vzťahujú na distribúciu poistenia a zaistenia.

(37)  Spolupráca a výmena informácií medzi príslušnými orgánmi je nevyhnutná s cieľom ochraniť spotrebiteľov a zabezpečiť spoľahlivosť obchodnej činnosti s poistením a zaistením na vnútornom trhu. Mala by sa podporovať najmä výmena informácií počas zápisu aj priebežne, v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa dobrého mena a odborných a vedomostných spôsobilostí osôb zodpovedných za vykonávanie aktivít distribútora poistenia.

(38)  Existuje potreba primeraných a efektívnych mimosúdnych postupov týkajúce sa sťažností a nápravných prostriedkov v členských štátoch na účely urovnania sporov medzi distribútormi poistenia a spotrebiteľmi, ak je to vhodné, prostredníctvom existujúcich postupov. Uvedené postupy by mali byť dostupné na urovnanie sporov týkajúcich sa práv a povinností ▌ podľa tejto smernice. Cieľom takýchto mimosúdnych postupov na podávanie sťažností a opravných prostriedkov by malo byť dosiahnutie rýchlejšieho a menej nákladného urovnania sporov medzi distribútormi a zákazníkmi.

(39)  Narastajúce spektrum činností, ktoré mnohí sprostredkovatelia poistenia a poisťovne vykonávajú súčasne, zvyšuje potenciál pre možné konflikty záujmov medzi týmito rôznymi činnosťami a záujmami ich zákazníkov. Z toto dôvodu je potrebné, aby sa stanovili pravidlá, ktoré zaručia, aby takéto konflikty záujmov nemali nepriaznivý vplyv na záujmy zákazníka.

(40)  Zákazníkom by sa mali vopred poskytnúť jasné informácie o štatúte osôb, ktoré predávajú poistný produkt, a o druhu odmeny, ktorú dostávajú. Takéto informácie by sa mali poskytnúť zákazníkovi v etape pred uzavretím zmluvy. Ich úlohou je objasniť v relevantných prípadoch vzťah medzi poisťovňou a sprostredkovateľom, ako aj druh odmeny sprostredkovateľov.

(41)  S cieľom poskytnúť zákazníkovi ▌ informácie o poskytovaných službách distribúcie poistenia bez ohľadu na to, či zákazník kupuje prostredníctvom sprostredkovateľa alebo priamo od poisťovne, a s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže podnecovaním poisťovní, aby predávali priamo zákazníkom, a nie prostredníctvom sprostredkovateľov v snahe vyhnúť sa informačným požiadavkám, by mali byť poisťovne takisto povinné poskytnúť zákazníkom ▌ informácie o druhu odmeny, ktorú ich zamestnanci dostávajú za predaj poistných produktov.

(42)   Na sprostredkovateľov poistenia a poisťovne sa pri distribúcii investičných produktov založených na poistení uplatňujú jednotné požiadavky, ktoré sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014(10). Okrem informácií, ktoré treba poskytovať v podobe dokumentu s kľúčovými informáciami, by distribútori investičných produktov založených na poistení mali poskytovať ďalšie podrobné informácie o všetkých nákladoch spojených s distribúciou, ktoré ešte nie sú uvedené medzi nákladmi v dokumente s kľúčovými informáciami, aby tak zákazníkom umožnili pochopiť kumulatívny vplyv, ktorý tieto celkové náklady majú na návratnosť investície. V tejto smernici by sa preto mali stanovovať pravidlá poskytovania informácií o nákladoch spojených s distribúciou, týkajúcich sa predmetných investičných produktov založených na poistení.

(43)  Keďže cieľom tejto smernice je zlepšiť ochranu spotrebiteľa, niektoré jeho ustanovenia sa uplatňujú len na vzťahy podniku voči spotrebiteľovi (B2C). Ide najmä o tie ustanovenia, ktoré upravujú pravidlá výkonu obchodnej činnosti sprostredkovateľov poistenia alebo iných predajcov poistných produktov.

(44)  S cieľom predísť prípadom zavádzajúceho predaja by malo predaj poistných produktov vždy sprevádzať preskúmanie požiadaviek a potrieb na základe informácií získaných od zákazníka. Akýkoľvek poistný produkt, ktorý sa zákazníkovi ponúkne, by vždy mal byť v súlade s požiadavkami a potrebami zákazníka a mal by sa predložiť zrozumiteľným spôsobom, aby zákazník mohol urobiť informované rozhodnutie.

(45)   Ak predaju poistného produktu predchádza poradenstvo, malo by sa zákazníkovi okrem povinnosti stanoviť jeho požiadavky a potreby poskytnúť aj osobné odporúčanie s vysvetlením, prečo jeho potreby súvisiace s poistením najlepšie naplní konkrétny produkt.

(46)   Členské štáty by mali požadovať, aby spôsoby odmeňovania distribútorov poistenia voči ich zamestnancom alebo zástupcom neznižovali ich schopnosť konať v súlade s najlepším záujmom zákazníkov alebo nebránili im dávať vhodné odporúčania alebo predkladať informácie poctivo, jasne a nie zavádzajúco. Odmeňovanie založené na predajných cieľoch by nemalo motivovať k tomu, aby sa zákazníkovi odporúčal konkrétny produkt.

(47)  Pre zákazníkov je podstatné vedieť, či obchodujú so sprostredkovateľom, ktorý poskytuje poradenstvo na základe poctivej a osobnej analýzy. S cieľom posúdiť, či je množstvo zmlúv a poskytovateľov, ktorých zvažuje sprostredkovateľ, dostatočne veľké na zabezpečenie poctivej a osobnej analýzy, by sa mala primeraná pozornosť venovať okrem iného potrebám zákazníka, počtu poskytovateľov na trhu, podielu týchto poskytovateľov na trhu, počtu vhodných poistných produktov, ktoré každý poskytovateľ poskytuje, ako aj vlastnostiam týchto produktov. Táto smernica by členským štátom nemala brániť v tom, aby stanovili požiadavku, že sprostredkovateľ poistenia, ktorý chce na základe poctivej a osobnej analýzy poskytovať poradenstvo týkajúce sa zmluvy o poistení, poskytne takéto poradenstvo o všetkých zmluvách o poistení, ktoré takýto sprostredkovateľ poistenia distribuuje.

(48)  Pred uzavretím zmluvy, a to aj v prípade predaja bez poradenstva, by mal zákazník dostať relevantné informácie o poistnom produkte, aby mohol urobiť informované rozhodnutie. Informačný dokument k poistnému produktu by mal poskytovať štandardizované informácie o produktoch neživotného poistenia . Mala by ho zostaviť príslušná poisťovňa alebo v príslušných členských štátoch sprostredkovateľ poistenia, ktorý vytvára poistný produkt. Sprostredkovateľ poistenia by mal ▌zákazníkovi vysvetliť, aké sú hlavné prvky poistných produktov, ktoré predáva, a jeho personál by preto mal na tento účel dostať primerané zdroje a časový priestor.

(49)   V prípade skupinových poistení by mal pojem „zákazník“ predstavovať zástupcu skupiny členov, ktorý uzatvára poistnú zmluvu v mene skupiny členov v prípade, keď sa jednotliví členovia skupiny nemôžu samostatne rozhodnúť o pripojení sa k skupine, ako napríklad pri povinných dohodách o zamestnaneckom dôchodkovom sporení. Po zápise člena do skupinového poistenia by mu mal zástupca skupiny v prípade potreby urýchlene dať k dispozícii informačný dokument o poistnom produkte a informácie o výkone obchodnej činnosti distribútora.

(50)  Mali by sa stanoviť jednotné pravidlá, ktoré by zákazníkovi umožnili voľbu média, prostredníctvom ktorého sa poskytujú ▌informácie ▌ a ktoré v prípade potreby umožňuje využiť elektronickú komunikáciu s prihliadnutím na okolnosti transakcie. Zákazník by však mal mať možnosť prijať informácie v papierovej forme. V záujme zaistenia prístupu zákazníka k informáciám by mali byť všetky informácie poskytované pred uzavretím zmluvy dostupné bezplatne.

(51)  Je menej potrebné vyžadovať, aby boli takéto informácie poskytnuté, ak má zákazník záujem o zaistenie alebo poistenie obchodných a priemyselných rizík alebo, výlučne na účely distribúcie investičných produktov na základe poistenia, ak zákazník je profesionálnym klientom, ako sa vymedzuje v smernici 2014/65/EÚ.

(52)  Táto smernica by mala stanoviť minimálne povinnosti, ktoré majú mať distribútori poistenia pri poskytovaní informácií zákazníkom. Členský štát by mal mať možnosť v oblasti poskytovania informácií zachovať alebo prijať prísnejšie ustanovenia, ktoré môžu byť uložené distribútorom poistenia nezávisle od ustanovení ich domovského členského štátu, kde takíto distribútori vykonávajú činnosti distribúcie poistenia na území uvedeného členského štátu za predpokladu, že takéto prísnejšie ustanovenia sú v súlade s právom Únie vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES(11). Členský štát, ktorý navrhne a uplatňuje ustanovenia týkajúce sa distribútorov poistenia a predaja poistných produktov okrem tých, ktoré sú stanovené v tejto smernici, by mal zabezpečiť, aby administratívna záťaž vyplývajúca z uvedených ustanovení bola primeraná s ohľadom na ochranu spotrebiteľa a nezvyšovala sa.

(53)  Krížový predaj predstavuje bežnú stratégiu distribútorov poistenia v celej Únii. Môže prinášať úžitok zákazníkom, ale môže predstavovať aj postupy, v ktorých nie je záujem zákazníkov primerane zohľadnený. Táto smernica by nemala brániť distribúcii zmlúv o poistení proti viacerým rizikám.

(54)   Ustanovenia tejto smernice týkajúce sa krížového predaja by nemali mať vplyv na uplatňovanie právnych predpisov Únie ustanovujúcich pravidlá uplatniteľné na postupy krížového predaja v súvislosti s určitými kategóriami tovaru a služieb.

(55)   S cieľom zabezpečiť, aby poistné produkty spĺňali potreby cieľového trhu, by poisťovne – a v príslušných jurisdikciách sprostredkovatelia poistenia vytvárajúci poistné produkty na predaj zákazníkom – mali zabezpečovať, vykonávať a preskúmavať postup schvaľovania každého poistného produktu. Ak distribútor poistenia odporúča alebo navrhuje poistné produkty, ktoré sám nevytvára, mal by byť v každom prípade schopný pochopiť vlastnosti a určený cieľový trh týchto výrobkov. Táto smernica by nemala obmedziť rozmanitosť a flexibilitu prístupov, ktoré podniky používajú na vývoj nových výrobkov.

(56)  Investičné produkty na základe poistenia sú často sprístupňované zákazníkom ako možné alternatívy alebo náhrady investičných produktov, ktoré sú predmetom smernice 2014/65/EÚ. Na zabezpečenie jednotnej ochrany investora a s cieľom predísť riziku regulačnej arbitráže je dôležité, aby investičné produkty na základe poistenia ▌podliehali okrem noriem výkonu obchodnej činnosti stanovených pre všetky poistné produkty, aj osobitným normám zameraným na investičný prvok, ktorý je súčasťou týchto produktov. Takéto osobitné normy by mali zahŕňať poskytovanie primeraných informácií, požiadavky na vhodné poradenstvo a obmedzenia týkajúce sa odmeňovania. ▌

(57)   S cieľom zabezpečiť, aby poplatky alebo provízie alebo akékoľvek nepeňažné výhody súvisiace s distribúciou investičného produktu založeného na poistení, ktoré boli zaplatené niektorej strane okrem zákazníka alebo osoby konajúcej v mene zákazníka alebo ich táto strana zaplatila, nemali škodlivý vplyv na kvalitu príslušnej služby zákazníkovi, by mal distribútor poistenia zaviesť vhodné a primerané systematické opatrenia, aby sa vyhýbal takýmto škodlivým vplyvom. Distribútor poistenia by mal na uvedený účel vypracovať, prijať a pravidelne preskúmavať systémy a postupy týkajúce sa konfliktov záujmov s cieľom zabrániť akémukoľvek škodlivému vplyvu na kvalitu príslušnej služby pre klienta a zabezpečiť, aby zákazník bol primerane informovaný o poplatkoch, províziách alebo výhodách.

(58)  S cieľom zabezpečiť dodržiavanie ustanovení tejto smernice zo strany poisťovní a osôb vykonávajúcich distribúciu poistenia a s cieľom zabezpečiť, aby podliehali podobnému zaobchádzaniu v rámci Únie, by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby stanovili administratívne sankcie a iné opatrenia, ktoré sú účinné, primerané a odradzujúce. V záujme podpory konvergencie sankcií a iných opatrení sa uskutočnilo preskúmanie existujúcich právomocí a ich praktického vykonávania v oznámení Komisie z 8. decembra 2010 o posilňovaní sankčných režimov v odvetví finančných služieb. Z tohto dôvodu by administratívne sankcie a iné opatrenia stanovené členskými štátmi mali spĺňať určité základné požiadavky vo vzťahu k adresátom, kritériám, ktoré sa majú zohľadniť pri uplatňovaní sankcie alebo iným opatreniam, a uverejňovaniu ▌.

(59)   Aj keď členským štátom nič nebráni v tom, aby stanovili pravidlá pre administratívne a trestné sankcie za rovnaké porušenie, nemalo by sa od nich vyžadovať, aby stanovili pravidlá pre administratívne sankcie za porušenie tejto smernice, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátne trestné právo. Členské štáty nemajú v súlade s vnútroštátnym právom povinnosť ukladať administratívne a trestné sankcie za rovnaké porušenie, mali by však mať možnosť tak urobiť, ak im to vnútroštátne právo umožňuje. Uplatnenie trestných sankcií namiesto administratívnych sankcií za porušenie tejto smernice by však nemalo znížiť ani inak ovplyvniť schopnosť príslušných orgánov včas spolupracovať s príslušnými orgánmi v inom členskom štáte, mať prístup k ich informáciám a vymieňať si s nimi informácie na účely tejto smernice, a to aj po akomkoľvek postúpení daného porušenia príslušným justičným orgánom na trestné stíhanie.

(60)  Príslušné orgány by sa mali najmä splnomocniť ukladať peňažné sankcie, ktoré sú dostatočne vysoké, aby vyvážili skutočný alebo možný zisk, a aby boli odrádzajúce aj pre väčšie inštitúcie a ich manažérov.

(61)   S cieľom poskytnúť priebežnú ochranu investora a predísť riziku regulačnej arbitráže je dôležité, aby v prípade porušení súvisiacich s distribúciou investičných produktov založených na poistení, boliadministratívne sankcie a iné opatrenia stanovené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1286/2014.

(62)  S cieľom zabezpečiť dôsledné uplatňovanie sankcií v rámci Únie by členské štáty mali zabezpečiť, aby príslušné orgány pri určovaní druhu administratívnych sanckií alebo iných opatrení a výšky administratívnych peňažných sanckií vzali do úvahy všetky príslušné okolnosti.

(63)  S cieľom zabezpečiť, aby rozhodnutia príslušných orgánov o porušeniach mali odrádzajúci účinok na širokú verejnosť, a s cieľom informovať účastníkov trhu o správaní, ktoré sa považuje za správanie poškodzujúce zákazníkov, by sa tieto rozhodnutia mali uverejňovať za predpokladu, že lehota na podanie odvolania uplynula a odvolanie nebolo podané, ak takéto zverejnenie neohrozuje stabilitu poistných alebo zaisťovacích trhov. Ak vnútroštátne právo ustanovuje uverejnenie sankcie alebo iného opatrenia, ktoré je predmetom odvolania, takáto sankcia alebo iné opatrenie ako aj výsledok odvolania by sa mali bez zbytočného odkladu tiež uverejniť. V každom prípade, ak by uverejnenie sankcie alebo iného opatrenia spôsobilo neprimerané poškodenie zúčastneným stranám, príslušný orgán by mal byť schopný rozhodnúť sa neuverejniť sankciu alebo iné opatrenie alebo ho uverejniť anonymne.

(64)  S cieľom zistiť možné porušenia by príslušné orgány mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by zriadiť účinné mechanizmy na umožnenie oznamovania možných alebo skutočných porušení.

(65)  Táto smernica by mala odkazovať na administratívne sankcie aj iné opatrenia bez ohľadu na ich vymedzenie ako sankcií alebo iných opatrení podľa vnútroštátneho práva.

(66)  Touto smernicou nie sú dotknuté žiadne ustanovenia právnych predpisov členských štátov týkajúce sa trestných činov.

(67)  S cieľom dosiahnuť ciele stanovené v tejto smernici by sa mala na Komisii delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o dohľad a správu požiadaviek na všetky produkty, ako aj v súvislosti s distribúciou investičných produktov založených na poistení, riešením konfliktov záujmov, podmienkami na vyplácanie alebo prijímanie stimulov, ako aj posudzovaním vhodnosti a primeranosti. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(68)  Technické predpisy v oblasti finančných služieb by mali zabezpečiť jednotnú harmonizáciu a primeranú ochranu spotrebiteľov v rámci Únie. Keďže EIOPA je orgán s veľmi špecializovanými odbornými znalosťami, bolo by možné poveriť ho výlučne vypracovaním návrhov vykonávacích technických predpisov, ktoré si nevyžadujú politické rozhodnutia, a ich predložením Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

(69)  V súlade so spoločnou dohodou o delegovaných aktoch medzi Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou bez toho, aby boli dotknuté jej ďalšie revízie, by Komisia mala zohľadniť lehotu na predkladanie námietok, ako aj postupy Európskemu parlamentu a Rade, pokiaľ ide dátum postúpenia delegovaného aktu. Navyše v súlade so spoločnou dohodou o delegovaných aktoch, bez toho, aby boli dotknuté jej ďalšie revízie a v relevantných prípadoch nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, mala by byť pred prijatím delegovaného aktu zabezpečená riadna transparentnosť a vhodné kontakty s Parlamentom a Radou.

(70)  Spracúvanie osobných údajov vykonávané orgánom EIOPA v rámci tejto smernice a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov by sa malo riadiť smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS(12) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(13).

(71)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, ako sú zakotvené v zmluvách.

(72)   Táto smernica by nemala pre malých a stredných distribútorov poistenia a zaistenia predstavovať príliš veľkú záťaž. Jedným z nástrojov na dosiahnutie uvedeného cieľa je riadne uplatňovanie zásady proporcionality. Uvedená zásada by sa mala vzťahovať tak na požiadavky uložené distribútorom poistenia a zaistenia, ako aj na vykonávanie právomocí dohľadu.

(73)  Preskúmanie tejto smernice by sa malo vykonať päť rokov od dátumu nadobudnutia jej účinnosti s cieľom zohľadniť trhový vývoj, ako aj vývoj v ostatných oblastiach práva Únie alebo skúsenosti členských štátov s vykonávaním práva Únie, najmä pokiaľ ide o produkty, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES(14).

(74)  Smernica 2002/92/ES by sa mala zrušiť 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice., Kapitola IIIA smernice 2002/92/ES by sa však mala vypustiť s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(75)  Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú zmenu podstaty smernice 2002/92/ES. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z uvedenej smernice.

(76)  Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smernice 2002/92/ES do vnútroštátneho práva,

(77)  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko 23. Novembra 2012 (15).

(78)  Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jej rozsahu ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(79)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie k vysvetľujúcim dokumentom z 28. septembra 2011 sa členské štáty v odôvodnených prípadoch zaviazali pripojiť k oznámeniu o svojich opatreniach na transpozíciu jeden alebo viac dokumentov, v ktorých vysvetľujú vzťah medzi zložkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych nástrojov na transpozíciu. Pokiaľ ide o túto smernicu, zákonodarca považuje postúpenie takýchto dokumentov za opodstatnené,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Kapitola I

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica stanovuje pravidlá týkajúce sa začatia a vykonávania činností distribúcie poistenia a zaistenia v Únii.

2.  Táto smernica sa uplatňuje na všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú usadené v členskom štáte alebo ktoré sa tam chcú usadiť, s cieľom začať a vykonávať distribúciu produktov poistenia a zaistenia.

3.  Táto smernica sa neuplatňuje na sprostredkovateľov doplnkového poistenia, ktorí vykonávajú činnosti distribúcie poistenia, ak sú splnené všetky tietopodmienky:

a)  poistenie je doplnkom tovaru alebo služby dodanej poskytovateľom, ak takéto poistenie kryje:

i)  riziko poruchy, straty alebo poškodenia tovaru alebo nevyužitia služby poskytnutej týmto poskytovateľom; alebo

ii)  poškodenie alebo stratu batožiny a iné riziká spojené s cestovaním objednaným u poskytovateľa ;

b)  výška poistného zaplateného za poistný produkt nepresahuje 600 EUR vypočítaných pomerne z ročného základu;

c)  odchylne od písmena b), ak poistenie je doplnkové k službe uvedenej v písmene a) a trvanie tejto služby nepresahuje tri mesiace, zaplatené poistné na osobu nepresahuje 200 EUR.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby pri vykonávaní činnosti distribúcie prostredníctvom sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorý je vyňatý z uplatňovania tejto smernice podľa odseku 3, poisťovňa alebo sprostredkovateľ poistenia zabezpečil, že:

a)  informácie o totožnosti a adrese sprostredkovateľa doplnkového poisteniapoisťovne alebo sprostredkovateľa poistenia, ktorý je vyňatý z uplatňovania tejto smernice podľa odseku 3, a o postupoch uvedených v článku 14 sa sprístupnia zákazníkovi pred uzatvorením zmluvy, čo umožňuje zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám podávať sťažnosti;

b)  existujú vhodné a primerané opatrenia na dosiahnutie súladu s článkami 17 a 24 a na posúdenie požiadaviek a potrieb zákazníka pred navrhnutím zmluvy;

c)  informačný dokument produktu uvedený v článku 20 ods. 4 sa poskytuje zákazníkovi pred uzatvorením zmluvy.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány monitorovali trhy poistenia a zaistenia vrátane trhu pre produkty doplnkového poistenia, ktoré sa uvádzajú na trh, distribuujú alebo predávajú v ich členskom štáte alebo z neho. EIOPA môže sprostredkovať a koordinovať takéto monitorovanie.

6.  Táto smernica sa nevzťahuje na činnosti distribúcie poistenia a zaistenia poskytované vo vzťahu k rizikám a záväzkom vzniknutým mimo Únie.

Touto smernicou nie je dotknuté právo členského štátu týkajúce sa činností distribúcie poistenia a zaistenia vykonávaných poisťovňami a zaisťovňami alebo sprostredkovateľmi poistenia a zaistenia usadenými v tretej krajine a pôsobiacimi na jeho území na základe zásady slobody poskytovať služby za predpokladu, že je garantované rovnaké zaobchádzanie pre všetky osoby vykonávajúce alebo oprávnené vykonávať činnosti distribúcie poistenia a zaistenia na tomto trhu.

Táto smernica neupravuje činnosti distribúcie poistenia alebo zaistenia vykonávané v tretích krajinách.

Členské štáty informujú Komisiu o všetkých všeobecných ťažkostiach, s ktorými sa stretnú ich distribútori poistenia pri usadzovaní alebo pri vykonávaní činností distribúcie poistenia v ktorejkoľvek tretej krajine.

Článok 2Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

(1)  „distribúcia poistenia“ sú činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv o poistení, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv, najmä v prípade poistnej udalosti;

Na účely tohto vymedzenia pojmu:

a)  poskytovanie informácií o jednej alebo viacerých poistných zmluvách v súlade s kritériami, ktoré si zákazníci zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie rebríčka poistných produktov vrátane ceny a porovnania produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny poistnej zmluvy, keď zákazník môže na konci procesu priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poistení prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, sa považuje za distribúciu poistenia; a

b)  žiadna z týchto činností sa nepovažuje za distribúciu poistenia:

i)  poskytovanie príležitostných informácií zákazníkovi v súvislosti s inou odbornou činnosťou, ak poskytovateľ nevykoná žiadne ďalšie kroky s cieľom pomôcť ▌ pri uzatvorení alebo plnení poistnej zmluvy;

ii)  profesionálna správa poistných udalostí poisťovne, likvidácia poistných udalostí a vypracúvanie znaleckých posudkov;

iii)  výlučné poskytovanie údajov a informácií o potenciálnych držiteľoch zmlúv sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovniam, ak poskytovateľ nepodnikne žiadne ďalšie kroky na pomoc pri uzavretí poistnej zmluvy;

iv)  výlučné poskytovanie informácií o poistných produktoch alebo o sprostredkovateľovi poistenia či poisťovni potenciálnym držiteľom zmlúv o poistení, ak poskytovateľ nepodnikne žiadne ďalšie kroky na pomoc pri uzavretí poistnej zmluvy;

(2)  „distribúcia zaistenia“ sú činnosti, a to aj v prípade, že sú vykonávané zaisťovňou bez zásahu sprostredkovateľa zaistenia spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv o zaistení, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv, najmä v prípade poistnej udalosti,;

Na účely tohto vymedzenia pojmu žiadna z týchto činností sa nepovažuje za distribúciu zaistenia:

a)  poskytovanie príležitostných informácií zákazníkovi v súvislosti s inou odbornou činnosťou, ak účelom tejto činnosti nie je pomôcť ▌ zákazníkovi pri uzatvorení alebo plnení zmluvy o zaistení;

b)  profesionálna správa poistných udalostí poisťovne, likvidácia poistných udalostí a vypracúvanie znaleckých posudkov;

c)  výlučné poskytovanie údajov a informácií o potenciálnych držiteľoch zmlúv sprostredkovateľmi zaistenia alebo zaisťovňami, ak poskytovateľ nepodnikne žiadne ďalšie kroky na pomoc pri uzavretí zmluvy o zaistení;

d)  výlučné poskytovanie informácií o poistných produktoch alebo o sprostredkovateľovi poistenia či poisťovni potenciálnym držiteľom zmlúv o poistení, ak poskytovateľ nepodnikne žiadne ďalšie kroky na pomoc pri uzavretí poistnej zmluvy;

3.  „sprostredkovateľ poistenia“ je každá fyzická alebo právnická osoba s výnimkou poisťovne alebo zaisťovne alebo ich zamestnancov a s výnimkou sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť distribúcie poistenia;

4.  „sprostredkovateľ doplnkového poistenia“ je každá fyzická alebo právnická osoba iná ako úverová inštitúcia alebo investičná spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013(16), ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť distribúcie poistenia ako doplnkovú činnosť, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  hlavnou odbornou činnosťou tejto fyzickej alebo právnickej osoby nie je distribúcia poistenia;

b)  fyzická alebo právnická osoba distribuuje len určité poistné produkty, ktoré sú doplnkom tovaru alebo služby;

c)  príslušné poistné produkty nezahŕňajú životné zaistenie ani riziká vyplývajúce z hmotnej zodpovednosti, pokiaľ nepredstavujú doplnok k produktu alebo službe, ktorú sprostredkovateľ poistenia ponúka v rámci svojej hlavnej odbornej činnosti;

(5)  „sprostredkovateľ zaistenia“ je každá fyzická alebo právnická osoba iná, než zaisťovňa alebo jej zamestnanci, ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť distribúcie zaistenia;

(6)  „poisťovňa” je poisťovňa, ako je vymedzená v článku 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(17);

(7)  „zaisťovňa“ je zaisťovňa, ako je vymedzená v článku 13 ods. 4 smernice 2009/138/ES;

(8)  „distribútor poistenia“ je akýkoľvek sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo poisťovňa pri distribúcii poistenia;

(9)  „odmena“ je akákoľvek provízia, poplatok alebo iný druh platby vrátane ekonomickej výhody akéhokoľvek druhu alebo akákoľvek iná finančná alebo nefinančná výhoda či stimul, ktoré sa ponúkajú alebo dávajú v súvislosti s činnosťami distribúcie poistenia;

(10)  „domovský členský štát “ je:

a)  v prípade, ak je sprostredkovateľom fyzická osoba, členský štát, kde sa nachádza jej bydlisko;

b)  v prípade, ak je sprostredkovateľom právnická osoba, členský štát, v ktorom sa nachádza jej sídlo, alebo ak podľa jej vnútroštátneho práva nemá žiadne sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jej ústredie;

(11)  „hostiteľský členský štát“ je členský štát, v ktorom má sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia stále zastúpenie, alebo v ktorom je usadený, alebo v ktorom poskytuje služby a ktorý nie je jeho domovským členským štátom;

(12)  „pobočka“ je zastúpenie alebo miesto obchodnej činnosti sprostredkovateľa, ktorá sa nachádza na území členského štátu iného ako domovský členský štát;

(13)  „úzke väzby“ sú úzke väzby ako sú vymedzené v článku 13 ods. 17 smernice 2009/138/ES;

(14)  „hlavné miesto obchodnej činnosti“ je miesto, z ktorého sa riadi hlavná obchodná činnosť;

(15)  „poradenstvo“ je poskytovanie osobných odporúčaní zákazníkovi, buď na jeho žiadosť alebo z iniciatívy distribútora poistenia v súvislosti s jednou alebo viacerými zmluvami o poistení;

(16)  „veľké riziká“ sú veľké riziká vymedzené v článku 13 ods. 27 smernice 2009/138/ES;

(17)  „investičný produkt založený na poistení“ je poistný produkt, ktorý ponúka hodnotu splatnosti alebo návratnú kúpnu hodnotu, pričom táto hodnota splatnosti alebo návratná kúpna hodnota sú úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo vystavené fluktuáciám na trhu, ale nezahŕňa:

a)  produkty neživotného poistenia uvedené v prílohe I k smernici 2009/138/ES (Odvetvia neživotného poistenia);

b)  zmluvy životného poistenia, ak sú dávky v rámci zmluvy splatné až po smrti alebo z dôvodu nespôsobilosti v dôsledku zranenia, choroby alebo zdravotného postihnutia;

c)  dôchodkové produkty, ktoré sa na základe vnútroštátneho práva chápu ako produkty, ktorých primárnym účelom je poskytnúť investorovi príjem počas dôchodku a ktoré investora oprávňujú na určité výhody;

d)  oficiálne uznané systémy dôchodkového zabezpečenia zamestnancov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/41/ES alebo smernice 2009/138/ES;

e)  samostatné dôchodkové produkty, pri ktorých sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov požaduje finančný príspevok od zamestnávateľa a pri ktorých si zamestnávateľ alebo zamestnanec nemôže vybrať dôchodkový produkt alebo poskytovateľa;

(18)  „trvanlivé médium“ je akýkoľvek nástroj, ktorý:

a)  umožňuje zákazníkovi uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie a počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií; a

b)  umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

Kapitola II

Požiadavky na zápis

Článok 3Zápis

1.  ▌Sprostredkovatelia poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia sa zapíšu na príslušnom orgáne vo svojom domovskom členskom štáte.

Poisťovne a zaisťovne a ich zamestnanci ▌sa nemusia zapisovať ▌ podľa tejto smernice.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, členské štáty môžu stanoviť, že poisťovne a zaisťovne, sprostredkovatelia a ďalšie orgány môžu spolupracovať s príslušnými orgánmi pri zápise sprostredkovateľov poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia a pri uplatňovaní požiadaviek stanovených v článku 10▌.

Predovšetkým. poisťovne a zaisťovne, sprostredkovatelia a ďalšie orgány môžu byť zapísanípoisťovňou alebo zaisťovňou, sprostredkovateľom poistenia či zaistenia alebo združením poisťovní či zaisťovní alebo sprostredkovateľmi poistenia alebo zaistenia pod dohľadom príslušného orgánu.

▌Sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia môže konať na zodpovednosť poisťovne, zaisťovne ▌ alebo iného sprostredkovateľa▌. V takom prípade môžu členské štáty stanoviť, aby poisťovňa alebo zaisťovňa alebo iný sprostredkovateľ bol zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia spĺňal podmienky zápisu vrátane podmienok stanovených v odseku 6 prvom pododseku písm. c).

Členské štáty môžu takisto stanoviť, že poisťovňa alebo zaisťovňa alebo iný sprostredkovateľ, ktorý preberá zodpovednosť za sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia, zapíše daného sprostredkovateľa alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia do registra.

Členské štáty nemusia uplatniť požiadavku uvedenú v prvom ▌pododseku na všetky fyzické osoby, ktoré pracujú ▌u sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia a ktoré vykonávajú činnosť distribúcie poistenia alebo zaistenia, ale zabezpečia, aby sa v registroch uvádzali mená fyzických osôb v rámci manažmentu distribútora poistenia alebo zaistenia, ktoré sú zodpovedné za distribúciu poistenia alebo zaistenia.

V registrochsa ďalej uvádzajú členské štáty, v ktorých sprostredkovateľ vykonáva obchodnú činnosť na základe pravidiel týkajúcich sa slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby.

2.  Členské štáty môžu zriadiť viac ako jeden register pre sprostredkovateľov poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia za predpokladu, že stanovia kritériá, podľa ktorých majú byť sprostredkovatelia zapísaní.

Členské štáty vytvoria systém online zápisu ▌. Uvedený systém musí byť ľahko dostupný ▌a umožniť ▌ vyplnenie registračného formulára priamo online.

3.  V prípade, že v členskom štáte existuje viac ako jeden register, tento členský štát zriadi jednotné informačné miesto umožňujúce rýchly a jednoduchý prístup k informáciám z týchto registrov, v ktorom sa informácie zhromažďujú v elektronickej forme a aktualizujú sa. Informačné miesto poskytuje aj identifikačné údaje o príslušných orgánoch domovského členského štátu ▌.

4.  EIOPA vytvorí, uverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje jednotný elektronický register obsahujúci záznamy o sprostredkovateľoch poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia, ktorí oznámili svoj zámer vykonávať cezhraničnú obchodnú činnosť v súlade s kapitolou III. Členské štáty bezodkladne poskytnú orgánu EIOPA príslušné informácie, aby mu to umožnili urobiť. Register obsahuje odkazy na webové sídla príslušných orgánov každého členského štátu, na ktorých sa uvádza odkaz na register.

EIOPA má právo pristupovať k údajom zaznamenaným v registri uvedenom v prvom podoseku. EIOPA a príslušné orgány majú právo upravovať takéto údaje. Subjekty, ktorých osobné údaje sú zaznamenané v registri majú právo na prístup k takto zaznamenaným údajom a majú právo byť primerane informovaní v prípade, ak sú takéto údaje vzájomne vymieňané.

EIOPA vytvorí webové sídlo s hypertextovými odkazmi na každé jednotné informačné miesto, prípadne na register, vytvorené členskými štátmi v súlade s odsekom 3.

Členské štáty uvedené v prvom pododseku odseku 1 tohto článku zabezpečia, aby zápis sprostredkovateľov poistenia, ▌zaistenia a doplnkového poistenia bol podmienený splnením príslušných požiadaviek stanovených v článku 10.

▌Platnosť zápisu podlieha pravidelnému preskúmaniu príslušným orgánom.

Členské štáty zabezpečia, aby boli sprostredkovatelia poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia, ktorí prestali spĺňať požiadavky stanovené v článku 10, vymazaní z registra. Domovský členský štát v relevantných prípadoch informuje o takomto výmaze hostiteľský členský štát ▌.

5.  Členské štáty zabezpečiaia, aby sa žiadosti sprostredkovateľov o zaradenie do registra spracovali v lehote troch mesiacov od predloženia úplnej žiadosti a aby žiadateľ bol o rozhodnutí bezodkladne informovaný.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby ▌sa ako podmienka zápisu žiadali od sprostredkovateľov poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia tieto informácie:

a)  ▌totožnosť podielových vlastníkov/akcionárov alebo členov bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú u sprostredkovateľa účasť presahujúcu 10 %, a výška tejto účasti;

b)  ▌totožnosť osôb, ktoré majú úzke väzby so sprostredkovateľom ▌;

c)  ▌dôkaz o tom, že uvedená účasť ani úzke väzby nebránia účinnému vykonávaniu funkcií dohľadu príslušného orgánu.

Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia bez zbytočného odkladu informovali príslušné orgány o akejkoľvek zmene v informáciách poskytnutých podľa tohto odseku zmenia.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány odmietli zápis, ak účinný výkon ich funkcií dohľadu znemožňujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia tretej krajiny, ktorými sa riadi jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb, s ktorými je sprostredkovateľ ▌úzko prepojený, alebo ťažkosti spojené s presadzovaním týchto zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení.

▌Kapitola III

Sloboda poskytovať služby a sloboda usadiť sa

Článok 4Vykonávanie slobody poskytovať služby

1.  Každý sprostredkovateľ poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia, ktorý má v úmysle prvýkrát podnikať na území iného členské štátu v rámci slobody poskytovať služby, oznámi príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu tieto informácie:

a)  názov, adresu a v relevantných prípadoch registračné číslo sprostredkovateľa;

b)  členský štát alebo členské štáty, v ktorom(-ých) sprostredkovateľ zamýšľa pôsobiť;

c)  kategóriu sprostredkovateľa a v relevantných prípadoch názov každej poisťovne alebo zaisťovne, ktorú zastupuje;

d)  v relevantných prípadoch príslušné triedy poistenia.

2.  Príslušný orgán domovského členského štátu odovzdá v lehote jedného mesiaca od doručenia informácií uvedených v odseku 1 tieto informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, ktorý musí bezodkladne potvrdiť ich prijatie. Príslušný orgán domovského členského štátu písomne informuje sprostredkovateľa poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia o prijatí týchto informácií príslušným orgánom hostiteľského členského štátu a o tom, že sprostredkovateľ môžu začať svoju obchodnú činnosť v hostiteľskom členskom štáte. Príslušný orgán domovského členského štátu v relevantných prípadoch zároveň oznámi sprostredkovateľovi skutočnosť, že informácie týkajúce sa právnych ustanovení uvedených v článku 11 ods. 1, ktoré sú uplatniteľné v hostiteľskom členskom štáte, sú k dispozícii prostredníctvom prostriedkov uvedených v článku 11 ods. 3 a 4 a aj skutočnosť, že sprostredkovateľ musí spĺňať tieto ustanovenia, aby mohol začať svoju obchodnú činnosť v hostiteľskom členskom štáte.

3.  Zmenu akýchkoľvek údajov oznámených v súlade s odsekom 1 sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia alebo doplnkového poistenia ▌ oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu aspoň jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu musí byť informovaný aj o uvedenej zmene príslušným orgánom domovského členského štátu čo najskôr a najneskôr jeden mesiac od dátumu doručenia informácií príslušnému orgánu domovského členského štátu.

Článok 5Porušenie povinností pri výkone slobody poskytovať služby

1.  V prípade, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu má dôvod na to, aby dospel k záveru, že sprostredkovateľ poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia konajúci na jeho území na základe slobody poskytovať služby porušuje akúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto smernici, informuje o uvedených zisteniach príslušný orgán domovského členského štátu.

Po posúdení informácií získaných podľa prvého pododseku príslušný orgán domovského členského štátu v relevantných prípadoch a pri najbližšej príležitosti prijme vhodné opatrenia na nápravu situácie. O všetkých takýchto prijatých opatreniach informuje príslušný orgán domovského členského štátu.

Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom alebo preto, že tieto opatrenia sa ukážu ako neprimerané alebo nedostatočné, sprostredkovateľ poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorým sa jasne vo veľkom rozsahu poškodzujú záujmy spotrebiteľov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov s poistením a zaistením, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme príslušné opatrenia, aby zabránil vzniku ďalších nezrovnalostí, a pokiaľ je to vyložene nevyhnutné, zabráni tiež sprostredkovateľovi v tom, aby ďalej vykonával obchodnú činnosť na jeho území.

Okrem toho môže príslušný orgán domovského členského štátu alebo hostiteľského členského štátu postúpiť danú vec orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V uvedenom prípade EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené uvedeným článkom.

2.  Odsek 1 nemá vplyv na právomoc hostiteľského členského štátu prijať primerané opatrenia na prevenciu alebo sankcionovanie priestupkov spáchaných na jeho území v situácii, keď je potrebné okamžite zasiahnuť v záujme ochrany práv spotrebiteľov. Táto právomoc zahŕňa možnosť zabrániť sprostredkovateľom poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia vo výkone obchodnej činnosti na jeho území.

3.  Každé opatrenie, ktoré prijmú príslušné orgány hostiteľského členského štátu podľa tohto článku, sa oznamuje príslušnému sprostredkovateľovi poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia v primerane odôvodnenom dokumente a bez zbytočného odkladu sa o ňom upovedomí príslušný orgán domovského členského štátu, EIOPA a Komisia.

Článok 6Uplatňovanie slobody usadiť sa

1.  Členské štáty zabezpečia, aby každý sprostredkovateľ poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia, ktorý zamýšľa uplatniť svoju slobodu usadiť sa zriadením pobočky alebo stáleho zastúpenia na území iného členského štátu, ▌ oznámil túto skutočnosť príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu a poskytol uvedenému orgánu tieto informácie:

a)  názov, adresu a v relelvantných prípadoch registračné číslo sprostredkovateľa;

b)  členský štát, na území ktorého plánuje sprostredkovateľ poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia založiť pobočku alebo stále zastúpenie;

c)  kategóriu sprostredkovateľa a v relevantných prípadoch názov každej poisťovne alebo zaisťovne, ktorú zastupuje;

d)  v relevantných prípadoch príslušné triedy poistenia;

e)  adresu v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej je možné získať dokumenty;

f)  meno akejkoľvek osoby zodpovednej za riadenie pobočky alebo stáleho zastúpenia.

So všetkými stálymi zastúpeniami sprostredkovateľa na území iného členského štátu, ktoré majú charakter pobočky, sa zaobchádza rovnakým spôsobom ako s pobočkami, pokiaľ takéto stále zastúpenie sprostredkovateľa zákonným spôsobom nevznikne v inej právnej forme.

2.  Pokiaľ príslušný orgán domovského členského štátu nemá dôvod spochybňovať primeranosť organizačnej štruktúry alebo finančnú situáciu sprostredkovateľa poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia ▌so zreteľom na plánované činnosti distribúcie, v lehote jedného mesiaca od doručenia informácií uvedených v odseku 1 o tom informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu, ktorý musí bezodkladne potvrdiť ich prijatie. Príslušný orgán domovského členského štátu písomne informuje sprostredkovateľa poistenia, zaistenia alebo doplnkového poisteniatom, že príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu boli informácie doručené.

Do jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku príslušný orgán hostiteľského členského štátu prostriedkami uvedenými v článku 11 ods. 3 a 4 informuje príslušný orgán domovského členského štátu o právnych ustanoveniach uvedených v článku 11 ods. 1, ktoré sa uplatňujú na jeho území. Domovský členský štát oznámi uvedené informácie sprostredkovateľovi a informuje ho, že môže začať svoju obchodnú činnosť v hostiteľskom členskom štáte za predpokladu, že je v súlade s uvedenými právnymi ustanoveniami.

Ak oznámenie nie je doručené v lehote stanovenej v druhom pododseku, sprostredkovateľ poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia môže zriadiť pobočku a začať svoju obchodnú činnosť.

3.  Ak príslušný orgán domovského členského štátu odmietne oznámiť informácie uvedené v odseku 1 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, oznámi sprostredkovateľovi poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia dôvody svojho odmietnutia do jedného mesiaca od prijatia všetkých informácií uvedených v odseku 1.

Proti zamietnutiu uvedenému v prvom pododseku alebo akémukoľvek inému zlyhaniu príslušného orgánu domovského členského štátu oznámiť informácie uvedené v odseku 1 musí byť možné podať opravný prostriedok na súdoch domovského členského štátu.

4.  Zmenu akýchkoľvek údajov oznámených v súlade s odsekom 1 sprostredkovateľ poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia ▌ oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu aspoň jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu musí byť informovaný aj o uvedenej zmene príslušným orgánom domovského členského štátu čo najskôr a najneskôr jeden mesiac od dátumu doručenia informácií príslušnému orgánu domovského členského štátu.

Článok 7

Rozdelenie právomocí medzi domovským a hostiteľským členským štátom

1.  Ak sa hlavné miesto obchodnej činnosti sprostredkovateľa poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia nachádza v ▌ členskom štáte inom ako domovský členský štát, príslušný orgán tohto iného členského štátu sa môže dohodnúť s príslušným orgánom domovského členského štátu, že bude konať, ako by bol príslušným orgánom domovského členského štátu, pokiaľ ide o ustanovenia kapitoly IV, V, VI a VII. V prípade takejto dohody príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje sprostredkovateľa poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia a EIOPA.

2.  Príslušný orgán hostiteľského členského štátu prevezme zodpovednosť za zabezpečenie toho, že služby poskytované stálym obchodným zastúpením na jeho území sú v súlade s povinnosťami stanovenými v kapitolách V a VI a s opatreniami prijatými na ich základe.

Príslušný orgán hostiteľského členského štátu je oprávnený preskúmať opatrenia stáleho obchodného zastúpenia a požadovať také zmeny, ktoré sú potrebné, aby sa príslušnému orgánu umožnilo presadzovať povinnosti podľa kapitol V a VI a opatrenia prijaté na ich základe, pokiaľ ide o služby alebo činnosti vykonávané stálym obchodným zastúpením na území hostiteľského členského štátu.

Článok 8Porušenie povinností pri uplatnení slobody usadiť sa

1.  Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí, že sprostredkovateľ poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia porušuje právne alebo regulačné ustanovenia prijaté v tomto členskom štáte podľa ustanovení kapitol V a VI, môže tento orgán prijať vhodné opatrenia na nápravu situácie.

2.  V prípade, že má príslušný orgán hostiteľského členského štátu dôvod na to, aby dospel k záveru, že sprostredkovateľ poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia, konajúci na jeho území prostredníctvom pobočky, porušuje akúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto smernici, pričom uvedenému príslušnému orgánu nevzniká zodpovednosť v súlade s článkom 7 ods. 2, informuje o uvedených zisteniach príslušný orgán domovského členského štátu. Po posúdení informácií získaných podľa prvého pododseku tohto odseku prijme príslušný orgán domovského členského štátu, ak je to vhodné a v tom prípadepri najbližšej príležitosti, vhodné opatrenia na nápravu situácie. O všetkých takýchto prijatých opatreniach informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu.

3.  Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom alebo preto, že tieto opatrenia sa ukážu ako neprimerané alebo nedostatočné, sprostredkovateľ poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorým sa jasne vo veľkom rozsahu poškodzujú záujmy spotrebiteľov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov s poistením a zaistením, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme príslušné opatrenia, aby zabránil vzniku ďalších nezrovnalostí, a pokiaľ je to vyložene nevyhnutné, zabráni tiež sprostredkovateľovi v tom, aby pokračoval v obchodnej činnosti na jeho území.

Okrem toho môže príslušný orgán domovského členského štátu alebo hostiteľského členského štátu postúpiť vec orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V uvedenom prípade EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené uvedeným článkom▌.

4.  Odseky 2 a 3 nemajú vplyv na právomoc hostiteľského členského štátu prijať primerané a nediskriminačné opatrenia na prevenciu alebo sankcionovanie priestupkov spáchaných na jeho území v situáciách, keď je nevyhnutne potrebné okamžite zasiahnuť v záujme ochrany práv spotrebiteľov hostiteľského členského štátu a keď obdobné opatrenia v domovskom členskom štáte sú neprimerané alebo nedostatočné. V takýchto situáciách musia mať členské štáty možnosť zabrániť príslušnému sprostredkovateľovi poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia pokračovať v novej obchodnej činnosti na jeho území.

5.  Každé opatrenie, ktoré prijmú príslušné orgány hostiteľského členského štátu na základe tohto článku, sa oznamuje príslušnému sprostredkovateľovi poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia v dostatočne odôvodnenom dokumente a bez zbytočného odkladu sa o ňom upovedomí príslušný orgán domovského členského štátu, EIOPA a Komisia.

Článok 9Právomoci vo vzťahu k vnútroštátnym ustanoveniam prijatým v záujme všeobecného prospechu

1.  Touto smernicou nie je dotknutá právomoc hostiteľských členských štátov prijať primerané a nediskriminačné opatrenia na sankcionovanie priestupkov spáchaných na ich území, ktoré sú v rozpore s ich právnymi predpismi uvedenými v článku 11 ods. 1, pokiaľ je to bezpodmienečne nevyhnutné. V takýchto situáciách členské štáty musia mať možnosť zabrániť príslušnému sprostredkovateľovi poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia vykonávať obchodnú činnosť na jeho území.

2.  Okrem toho táto smernica nemá vplyv na právomoc príslušného orgánu hostiteľského členského štátu prijať primerané opatrenia, aby zabránili distribútorovi poistenia usadenému v inom členskom štáte vykonávať činnosť na jeho území na základe slobody poskytovať služby prípadne slobody usadiť sa, ak príslušná činnosť je úplne alebo primárne zameraná na územie hostiteľského členského štátu výlučne s cieľom vyhnúť sa právnym ustanoveniam, ktoré by sa uplatňovali v prípade, že distribútor poistenia by mal svoje bydlisko alebo sídlo v tomto hostiteľskom členskom štáte a navyše, ak jeho činnosť vážne ohrozuje riadne fungovanie trhov s poistením a zaistením v hostiteľskom členskom štáte, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. V takomto prípade príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu v súvislosti s týmto distribútorom poistenia môže prijať všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu práv spotrebiteľov v hostiteľskom členskom štáte. Príslušné orgány môžu vec postúpiť orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc na základe článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a v takom prípade môže EIOPA konať v súlade s jemu udelenými právomocami podľa uvedeného článku v prípade sporu medzi príslušnými orgánmi hostiteľského a domovského členského štátu.

Kapitola IV

Organizačné požiadavky

Článok 10

Odborné a organizačné požiadavky

1.  Domovský členský štát zabezpečí, aby distribútori poistenia a zaistenia a zamestnanci poisťovní a zaisťovní vykonávajúci činnosti distribúcie poistenia alebo zaistenia disponovali vhodnými znalosťami a schopnosťami, aby mohli primerane plniť svoje úlohy a povinnosti ▌.

2.  Domovské členské štáty zabezpečia, aby si sprostredkovatelia poistenia a zaistenia a zamestnanci poisťovní, a zaisťovní a sprostredkovateľov poistenia v záujme zachovania primeranej úrovne výkonu zodpovedajúcej úlohám, ktoré plnia na príslušnom trhu, napĺňali podmienky ďalšej odbornej prípravy a rozvoja.

Na uvedený účel domovský členský štát zavedie a uverejní mechanizmy zabezpečujúce účinnú kontrolu a hodnotenie znalostí a odbornosti sprostredkovateľov poistenia a zaistenia a zamestnancov poisťovní, zaisťovní a sprostredkovateľov poistenia na základe aspoň 15 hodín trvajúcej odbornej prípravy alebo rozvoja za rok, berúc do úvahy povahu predávaných produktov, typ distribútora, úlohy, ktoré vykonávajú, a činnosť vykonávanú u distribútora poistenia alebo zaistenia.

Domovské členské štáty môžu požadovať, aby sa úspešné dokončenie odbornej prípravy a rozvojových požiadaviek preukazovalo získaním osvedčenia.

Členské štáty upravia požadované podmienky, pokiaľ ide o znalosti a schopnosti v súlade s konkrétnou činnosťou distribúcie poistenia alebo zaistenia a distribuovaných produktov, a to najmä v prípade sprostredkovateľov doplnkového poistenia. ▌Členské štáty môžu požadovať, aby v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 treťom pododseku a v prípade zamestnancov poisťovní vykonávajúcich distribúciu poistenia poisťovňa alebo sprostredkovateľ overí, že znalosti a schopnosti sprostredkovateľov sú v súlade s povinnosťami stanovenými v odseku 1 a v prípade potreby poskytne takýmto sprostredkovateľom odbornú prípravu alebo prostriedky na odborný rast, ktoré zodpovedajú požiadavkám týkajúcim sa produktov predávaných sprostredkovateľmi.

Členské štáty nemusia uplatňovať požiadavky uvedené v odseku 1 a v prvom pododseku tohto odseku na všetky fyzické osoby pracujúce v poisťovni alebo zaisťovni alebo u sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia, ktoré vykonávajú činnosť distribúcie poistenia alebo zaistenia, členské štáty ale zabezpečia, aby príslušné osoby v rámci riadiacich orgánov takých podnikov zodpovedných za distribúciu vo vzťahu k poistným produktom a produktom zaistenia a všetky ostatné osoby priamo zainteresované na distribúcii poistenia alebo zaistenia preukázali znalosti a schopnosti potrebné pre vykonávanie svojich povinností.

Sprostredkovatelia poistenia a zaistenia musia preukázať splnenie príslušných odborných požiadaviek na znalosti a požiadaviek týkajúcich sa odbornosti stanovené v prílohe.

3.  Fyzické osoby pracujúce pre poisťovňu alebo zaisťovňu alebo sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia, ktoré sa venujú distribúcii poistenia alebo zaistenia, musia mať dobrú povesť. Prinajmenšom nesmú mať záznamy v registri trestov alebo akomkoľvek rovnocennom vnútroštátnom registri vo vzťahu k závažným trestným činom spojeným s trestnými činmi proti majetku alebo inými trestnými činmi súvisiacimi s finančnými aktivitami a nikdy na nich nebol vyhlásený konkurz, pokiaľ neboli rehabilitovaní v súlade s vnútroštátnym právom.

Členské štáty môžu v súlade s článkom 3 ods. 1 tretím pododsekom umožniť distribútorovi poistenia overiť si dobrú povesť jeho zamestnancov a prípadne jeho sprostredkovateľov poistenia.

Členské štáty nemusia uplatňovať podmienky uvedené v odseku 1 prvom pododseku na všetky fyzické osoby pracujúce v poisťovni alebo zaisťovni alebo u sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia, pokiaľ sa tieto osoby priamo nepodieľajú na distribúcii poistenia alebo zaistenia. Členské štáty zabezpečia, aby osoby v riadiacich orgánoch zodpovedné za distribúciu poistenia a zaistenia a všetci zamestnanci priamo zúčastnení na distribúcii poistenia alebo zaistenia túto podmienku spĺňali.

Pokiaľ ide o sprostredkovateľov doplnkového poistenia, členské štáty zabezpečia, aby osoby zodpovedné za distribúciu doplnkového poistenia spĺňali požiadavku uvedenú v prvom pododseku.

4.  Sprostredkovatelia poistenia a zaistenia musia disponovať poistením pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti sprostredkovania poistenia na celom území Únie alebo nejakou inou porovnateľnou zárukou pre prípad hmotnej zodpovednosti vyplývajúcej z profesionálnej nedbalosti do výšky aspoň 1 250 000 EUR pre každú poistnú udalosť a úhrnom 1 850 000 EUR ročne pre všetky poistné udalosti, pokiaľ takéto poistenie alebo porovnateľná záruka už nie je poskytovaná poisťovňou, zaisťovňou alebo iným podnikom, v mene ktorého sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia koná, alebo pre ktorý je sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia oprávnený konať, alebo takýto podnik prevzal plnú zodpovednosť za konanie sprostredkovateľa.

5.  Členské štáty požadujú, aby sprostredkovatelia doplnkového poistenia boli poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti alebo disponovali porovnateľnými zárukami na úrovni stanovenej členskými štátmi s ohľadom na charakter predávaných produktov a vykonávanej činnosti.

6.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na ochranu zákazníkov proti neschopnosti sprostredkovateľa poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia previesť poistné na poisťovňu alebo previesť sumu poistného plnenia alebo vrátiť poistné poistencovi.

Takéto opatrenia majú jednu z týchto foriem:

a)  ustanovenia stanovené právom alebo zmluvou, podľa ktorých peňažné prostriedky vyplatené zákazníkom sprostredkovateľovi sú považované za prostriedky zaplatené podniku, zatiaľ čo peňažné prostriedky vyplatené podnikom sprostredkovateľovi nie sú považované za prostriedky zaplatené zákazníkovi, pokiaľ ich zákazník skutočne nedostane;

b)  požiadavka, že sprostredkovatelia poistenia musia mať k dispozícii peňažné prostriedky vo výške, ktorá vždy zodpovedá 4 % súm získaného ročného poistného, najmenej však 18 750 EUR;

c)  požiadavka, že peňažné prostriedky zákazníka sa prevedú prostredníctvom striktne oddelených účtov zákazníkov a že tieto účty sa nepoužíjú na odškodnenie iných veriteľov v prípade konkurzu;

d)  požiadavka vytvorenia garančného fondu.

7.  EIOPA pravidelne preskúmava sumy uvedené v odsekoch 4 a 6 s cieľom zohľadniť zmeny Európskeho indexu spotrebiteľských cien, ktorý uverejňuje Eurostat. Prvé preskúmanie sa uskutoční do 31. decembra 2017 a následné preskúmania sa uskutočňujú následne každých päť rokov.

EIOPA vypracuje návrh regulačných predpisov, na základe ktorých sa upraví základná suma v eurách uvedená v odsekoch 4 a 6 o percentuálnu zmenu indexu uvedeného v prvom pododseku tohto odseku za obdobie od 31. decembra 2012 do 31. decembra 2017 alebo od dátumu posledného preskúmania do dátumu nového preskúmania a zaokrúhli sa smerom nahor na násobok 10 EUR.

EIOPA predloží uvedený návrh regulačných predpisov Komisii do 30. júna 2018 a následný návrh regulačných technických predpisov následne každých päť rokov.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné predpisy uvedené v druhom a treťom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

8.  S cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami v odsekoch 1, 2 a 3 poisťovne a zaisťovne schvália, zavedú a pravidelne prehodnotia svoje vnútorné politiky a príslušné vnútorné postupy.

Poisťovne a zaisťovne ustanovia funkciu na zabezpečenie riadneho vykonávania schválených politík a postupov.

Poisťovne a zaisťovne musia zaviesť, udržiavať a viesť aktualizované záznamy o všetkých relevantných dokumentoch týkajúcich sa uplatňovania odsekov 1, 2 a 3. Poisťovne a zaisťovne na požiadanie poskytnú príslušnému orgánu domovského členského štátu meno osoby zodpovednej za vykonávanie uvedenej funkcie.

Článok 11

Uverejnenie pravidiel všeobecného prospechu

1.  Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány náležite uverejnili príslušné vnútroštátne právne ustanovenia na ochranu všeobecného prospechu vrátane informácií o tom, či a ako sa členský štát rozhodol uplatňovať prísnejšie ustanovenia stanovené v článku 29 ods. 3, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie distribúcie poistenia a zaistenia na ich území.

2.  Členský štát, ktorý navrhne uplatňovanie a uplatňuje ustanovenia týkajúce sa distribúcie poistenia okrem tých, ktoré sú už stanovené v tejto smernici, zabezpečí, aby administratívna záťaž vyplývajúca z týchto ustanovení bola primeraná s ohľadom na ochranu spotrebiteľa. Členský štát naďalej monitoruje uvedené ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že zostanú v súlade s týmto odsekom.

3.  EIOPA uvedie na svojom webovom sídle hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov, na ktorých sú uverejnené informácie o pravidlách všeobecného prospechu. Príslušné vnútroštátne orgány takéto informácie pravidelne aktualizujú a EIOPA ich sprístupňuje na svojom webovom sídle ▌so zaradením všetkých vnútroštátnych pravidiel všeobecného prospechu do príslušných oblastí práva.

4.  Členské štáty zriadia jednotné kontaktné miesto zodpovedné za poskytovanie informácií o pravidlách všeobecného prospechu vo svojom príslušnom členskom štáte. Takýmto kontaktným miestom by mal byť vhodný príslušný orgán.

5.  EIOPA pred ...(18)* preskúma v správe pravidlá všeobecného prospechu uverejnené členskými štátmi a informuje Komisiu, ako sa uvádza v tomto článku v kontexte riadneho fungovania tejto smernice a vnútorného trhu.

Článok 12Príslušné orgány

1.  Členské štáty určia príslušné orgány splnomocnené zabezpečiť vykonávanie tejto smernice. Informujú o tom Komisiu, s uvedením prípadného rozdelenia uvedených povinností.

2.  Orgánmi uvedenými v odseku 1 tohto článku sú buď verejné orgány, alebo orgány uznané vnútroštátnym právom alebo verejnými orgánmi výslovne na tento účel splnomocnenými vnútroštátnymi právom. Nesmú to byť poisťovne alebo zaisťovne, ani združenia, ktorých členovia priamo alebo nepriamo zahŕňajú poisťovne alebo zaisťovne, alebo sprostredkovateľov poistenia alebo zaistenia bez toho, aby bola dotknutá možnosť spolupráce medzi príslušnými orgánmi a inými subjektmi, ak je to výslovne ustanovené v článku 3 ods. 1.

3.  Príslušné orgány majú všetky právomoci potrebné na vykonávanie ich povinností podľa tejto smernice. Ak je na území členského štátu viac ako jeden príslušný orgán, členský štát zabezpečí, aby tieto orgány úzko spolupracovali, aby mohli účinne plniť svoje príslušné povinnosti.

Článok 13

Spolupráca a výmena informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov

1.  Príslušné orgány rôznych členských štátov navzájom spolupracujú a vymieňajú si všetky relevantné informácie o distribútoroch poistenia a zaistenia s cieľom zabezpečiť náležité uplatňovanie tejto smernice.

2.  Príslušné orgány si predovšetkým vymieňajú relevantné informácie týkajúce sa dobrého mena, odborných znalostí a odbornosti distribútorov poistenia a zaistenia najmä počas zápisu a na priebežnej báze.

3.  Príslušné orgány si vymieňajú aj informácie o distribútoroch poistenia a zaistenia, ktorým bola uložená sankcia alebo iné opatrenie uvedené v kapitole VII a takéto informácie pravdepodobne povedú k výmazu z registra všetkých takýchto distribútorov. ▌

4.  Všetky osoby povinné prijať alebo poskytnúť informácie v súvislosti s touto smernicou sú viazané služobným tajomstvom rovnakým spôsobom, ako je stanovené v článku 64 smernice 2009/138/ES.

Článok 14Sťažnosti

Členské štáty zabezpečia, aby boli vytvorené postupy, ktoré umožnia zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám, najmä združeniam spotrebiteľov, podávať sťažnosti na distribútorov poistenia a zaistenia. Vo všetkých prípadoch sa musí sťažovateľom odpovedať.

Článok 15Mimosúdne urovnanie sporov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi stanovené primerané a účinné, nestranné a nezávislé mimosúdne postupy riešenia sťažností a nápravy na ▌urovnanie sporov medzi ▌zákazníkmi a distribútormi poistenia v súvislosti s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tejto smernice, pričom sa prípadne využijú už existujúce orgány. Členské štáty ▌zabezpečia, aby sa takéto postupy uplatňovali a aby sa na distribútorov poistenia, proti ktorým sú začaté, rozšírila právomoc príslušného orgánu.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby orgány uvedené v odseku 1 spolupracovali pri riešení cezhraničných sporov týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z tejto smernice.

Článok 16Obmedzenie možnosti využiť služby sprostredkovateľov

Členské štáty zabezpečia, aby poisťovne a zaisťovne a sprostredkovatelia poistenia a zaistenia pri využívaní služieb sprostredkovateľov poistenia alebo zaistenia alebo sprostredkovateľov doplnkového poistenia využívali len služby distribúcie poistenia a zaistenia zapísaných sprostredkovateľov poistenia a zaistenia, sprostredkovateľov doplnkového poistenia alebo sprostredkovateľov doplnkového poistenia uvedených v článku 1 ods. 3.

Kapitola V

Informačné povinnosti a pravidlá výkonu obchodnej činnosti

Článok 17Všeobecná zásada

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia poistenia alebo distribútori poistenia pri vykonávaní ▌distribúcie poistenia vždy konal čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich zákazníkov.

2.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES(19), členské štáty zabezpečia, aby všetky informácie týkajúce sa predmetu tejto smernice vrátane marketingovej komunikácie, ktorú distribútor poistenia adresuje zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom, boli spravodlivé, jasné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingová komunikácia ako taká sa musí dať vždy jasne identifikovať.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby distribútori poistenia neboli odmeňovaní ani neodmeňovali alebo neposudzovali výkonnosť svojich zamestnancov spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťou konať v súlade s najlešími záujmami ich zákazníkov. Distribútor poistenia predovšetkým nezavedie žiadne mechanizmy v podobe odmien, cieľov predaja ani iných, ktoré by mohli byť pre neho samotného alebo jeho zamestnancov stimulom k tomu, aby zákazníkovi odporúčali určitý poistný produkt, keď by distribútor poistenia mohol ponúknuť iný poistný produkt, ktorý by lepšie spĺňal potreby zákazníka.

Článok 18Všeobecné informácie poskytované sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovňou

Členské štáty zabezpečia, že:

a)  v dostatočnom predstihu pred uzavretím ▌poistnej zmluvy poskytuje sprostredkovateľ poistenia ▌zákazníkom:

i)  svoju totožnosť a adresu a informáciu o tom, že je sprostredkovateľom poistenia;

ii)  informáciu, či poskytuje poradenstvo o predávaných poistných produktoch;

iii)  postupy uvedené v článku 14 umožňujúce zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám podávať sťažnosti na sprostredkovateľov poistenia a mimosúdne postupy sťažností a prostriedky nápravy uvedené v článku 15;

iv)  register, do ktorého bol zapísaný, a spôsob overenia jeho zápisu, a

v)  informáciu, či sprostredkovateľ zastupuje zákazníka alebo či koná v prospech poisťovne a v jej mene;

b)  v dostatočnom predstihu pred uzavretím ▌poistnej zmluvy poskytuje poisťovňa zákazníkom:

i)  svoju totožnosť a adresu a informáciu o tom, že je poisťovňou;

ii)  informáciu, či poskytuje poradenstvo o predávaných poistných produktoch;

iii)  postupy uvedené v článku 14 umožňujúce zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám podávať sťažnosti na poisťovne a mimosúdne postupy sťažností a prostriedky nápravy uvedené v článku 15.

Článok 19Konflikt záujmov a transparentnosť

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v dostatočnom predstihu pred uzavretím ▌poistnej zmluvy ▌sprostredkovateľ poistenia poskytol zákazníkovi aspoň tieto informácie:

a)  či má v danej poisťovni priamu alebo nepriamu účasť predstavujúcu aspoň 10 % hlasovacích práv alebo základného imania;

b)  či má daná poisťovňa alebo materský podnik danej poisťovne priamu alebo nepriamu účasť u sprostredkovateľa predstavujúcu aspoň 10 % hlasovacích práv alebo základného imania;

c)  v súvislosti s ponúkanými zmluvami, alebo ku ktorým bolo poskytnuté poradenstvo, či:

i)  poskytuje poradenstvo na základe nestrannej a osobnej analýzy; alebo

ii)  je zmluvne zaviazaný vykonávať obchodnú činnosť distribúcie poistenia výhradne s jednou alebo viacerými poisťovňami, pričom v tomto prípade poskytne názvy týchto poisťovní, alebo

iii)  nie je zmluvne zaviazaný vykonávať obchodnú činnosť distribúcie poistenia výhradne s jednou alebo viacerými poisťovňami a neposkytuje poradenstvo na základe nestrannej a osobnej analýzy, pričom v tomto prípade poskytne názvy poisťovní, s ktorými môže vykonávať a vykonáva obchodnú činnosť;

d)  druh odmeny prijatej vo vzťahu k poistnej zmluve;

e)  či vo vzťahu k poistnej zmluve pracuje:

i)  na základe poplatku, teda odmeny platenej priamo zákazníkom;

ii)  na základe provízie akéhokoľvek druhu, ktorá je odmenou zahrnutou do poistného;

iii)  na základe akéhokoľvek iného druhu odmeny vrátane hospodárskej výhody akéhokoľvek druhu, ktorá sa ponúka alebo poskytuje v súvislosti s poistnou zmluvou; alebo

iv)  na základe kombinácie akéhokoľvek druhu odmeny stanoveného v bodoch i), ii) a iii).

2.  V prípade, že poplatok je splatný priamo zákazníkom, sprostredkovateľ poistenia informuje zákazníka o výške poplatku alebo – ak to nie je možné – o spôsobe výpočtu poplatku.

3.  Ak zákazník v rámci poistnej zmluvy po jej uzavretí vykoná platbu inú než priebežnú platbu poistného či pravidelnú platbu, sprostredkovateľ poistenia zverejní aj informácie v súlade s týmto článkom o každej takejto platbe.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby poisťovňa v dostatočnom predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy oznámila jej zákazníkovi povahu odmeny svojich zamestnancov vo vzťahu k poistnej zmluve.

5.  Ak zákazník uskutoční akúkoľvek platbu, okrem pravidelnej platby poistného a pravidelných platieb, v rámci poistnej zmluvy po jej uzavretí, poisťovňa zverejní informácie v súlade s týmto článkom aj pre každú takúto platbu.

Článok 20Poradenstvo a postupy predaja v prípade neposkytnutia poradenstva

1.  Pred uzatvorením poistnej zmluvy stanoví distribútor poistenia ▌na základe informácií, ktoré poskytol zákazník, ▌požiadavky a potreby tohto zákazníka ▌a zrozumiteľnou formou poskytne zákazníkovi objektívne informácie o ▌poistnom produkte s cieľom umožniť mu, aby prijal informované rozhodnutie.

Každá navrhovaná zmluva musí byť v súlade s poistnými požiadavkami a potrebami zákazníka.

Ak sa poradenstvo poskytuje pred uzatvorením konkrétnej zmluvy, distribútor poistenia poskytne zákazníkovi individuálne odporúčanie objasňujúce, prečo by konkrétny produkt najlepšie spĺňal požiadavky a potreby zákazníka.

2.  Podrobnosti uvedené v odseku 1 ▌sa upravia podľa zložitosti navrhovaného poistného produktu a typu zákazníka.

3.  Ak sprostredkovateľ poistenia informuje zákazníka, že poskytuje poradenstvo na základe nestrannej a osobnej analýzy, musí poskytnúť takéto poradenstvo na základe analýzy dostatočne veľkého počtu poistných zmlúv dostupných na trhu, ktorá mu umožní urobiť osobné odporúčanie, v súlade s odbornými kritériami, o tom, ktorá poistná zmluva bude primeraná potrebám zákazníka.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté články 183 a 184 smernice 2009/138/ES, pred uzavretím zmluvy musí distribútor poistenia ▌bez ohľadu na to, či sa poskytuje poradenstvo alebo či je poistný produkt súčasťou balíka podľa článku 25 tejto smernice, poskytnúť spotrebiteľovi príslušné informácie o poistnom produkte zrozumiteľnou formou s cieľom umožniť spotrebiteľovi urobiť informované rozhodnutie s prihliadnutím na zložitosť poistného produktu a typ spotrebiteľa.

5.  V súvislosti s distribúciou produktov neživotného poistenia uvedených v prílohe I k smernici 2009/138/ES sa informácie uvedené v odseku 4 tohto článku poskytnú prostredníctvom štandardizovaného informačného dokumentu o poistnom produkte v papierovej podobe alebo na inom trvalom médiu.

6.  Informačný dokument o poistnom produkte vypracuje výrobca produktu neživotného poistenia uvedený v odseku 5.

7.  Informačný dokument o poistnom produkte:

a)  je krátkym a samostatným dokumentom;

b)  je upravený a navrhnutý tak, aby bol jasný a ľahko čitateľný a používali sa v ňom znaky čitateľnej veľkosti;

c)  nie je menej zrozumiteľný, ak bol pôvodne vyhotovený vo farbe a je vytlačený alebo odkopírovaný v čiernobielej verzii;

d)  je napísaný v úradných jazykoch alebo v jednom z úradných jazykov, ktoré sa používajú v časti členského štátu, v ktorom sa poistný produkt ponúka, alebo – ak sa tak dohodli spotrebiteľ a distribútor – v inom jazyku;

e)  je presný a nie je zavádzajúci;

f)  obsahuje na prvej strany hore názov „informačný dokument o poistnom produkte“;

g)  obsahuje vyhlásenie, že kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch.

Členské štáty môžu stanoviť, že informačný dokument o poistnom produkte sa má poskytovať spolu s informáciami požadovanými podľa iných príslušných právnych aktov Únie alebo vnútroštátnych právnych aktov pod podmienkou, že sú splnené všetky požiadavky stanovené v prvom pododseku.

8.  V informačnom dokumente o poistnom produkte sa uvádzajú tieto informácie:

a)  informácie o druhu poistenia;

b)  zhrnutie poistného krytia vrátane hlavných poistených rizík, poistnú sumu a prípadne i geografický rozsah a zhrnutie vylúčených rizík;

c)  spôsob platby poistného a trvanie platieb;

d)  hlavné vylúčenia, v prípade ktorých si nemožno uplatniť nárok;

e)  povinnosti na začiatku platnosti zmluvy;

f)  povinnosti počas trvania zmluvy;

g)  povinnosti v prípade uplatnenia nároku;

h)  obdobie platnosti zmluvy vrátane začiatku a konca platnosti zmluvy;

i)  spôsob ukončenia zmluvy.

9.  EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi orgánmi a po spotrebiteľských testoch vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov týkajúcich sa štandardizovaného formátu informačného dokumentu o poistnom produkte s uvedením podrobností k podobe informácií uvedených v odseku 8.

EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ...(20)*.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

Článok 21Informácie poskytované sprostredkovateľmi doplnkového poistenia

Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia doplnkového poistenia dodržiavali článok 18 písm. a) body i), iii) a iv) a článok 19 ods. 1 písm. d).

Článok 22 Výnimky z informačných povinností a doložka o flexibilite

1.  Informácie uvedené v článkoch 18, 19 a 20 nemusia byť poskytnuté, ak distribútor poistenia vykonáva distribučné činnosti týkajúce sa poistenia veľkých rizík a v prípade distribúcie sprostredkovateľmi zaistenia alebo zaisťovňami.

Členské štáty môžu ustanoviť, že informácie uvedené v článkoch 29 a 30 tejto smernice sa nemusia poskytovať profesionálnemu klientovi podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bodu 10 smernice 2014/65/EÚ.

2.  Členské štáty si môžu zachovať alebo prijať prísnejšie predpisy týkajúce sa informačných požiadaviek uvedených v tejto kapitole za predpokladu, že takéto ustanovenia sú v súlade s právom Únie. Členské štáty oznámia takéto vnútroštátne právne ustanovenia orgánu EIOPA a Komisii.

Členské štáty tiež prijmú potrebné kroky s cieľom zabezpečiť, aby ich príslušné orgány primeraným spôsobom zverejnili informácie o tom, či a ako sa členský štát rozhodol uplatňovať prísnejšie ustanovenia podľa tohto odseku.

Členské štáty môžu najmä poskytovať poradenstvo uvedené v článku 20 ods. 1 treťom pododseku povinné v prípade predaja akýchkoľvek poistných produktov alebo určitého druhu poistných produktov. V takomto prípade distribútori poistenia vrátane tých, ktorí pôsobia na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, dodržiavajú pri uzatváraní poistných zmlúv so zákazníkmi, ktorí majú obvyklý pobyt v tomto členskom štáte, uvedené prísnejšie vnútroštátne ustanovenia.

3.  Členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať akceptovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo iných peňažných či nepeňažných príspevkov, ktoré distribútorom poistenia uhradila alebo poskytla akákoľvek tretia strana alebo osoba konajúca v mene tretej strany v súvislosti s distribúciou poistných produktov.

4.  S cieľom zaviesť vysokú úroveň transparentnosti všetkými vhodnými prostriedkami EIOPA zabezpečí, aby informácie, ktoré získa, týkajúce sa vnútroštátnych ustanovení boli taktiež oznámené zákazníkom a distribútorom poistenia a zaistenia.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že distribútor poistenia je zodpovedný za zabezpečenie povinných systémov zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a zamestnanec sa stane členom takéhoto systému bez toho, aby prijal individuálne rozhodnutie vstúpiť do neho, informácie uvedené v tomto článku sa zamestnancovi poskytnú bezodkladne po ich zápise do príslušného systému.

Článok 23Podmienky týkajúce sa informácií

1.  Všetky informácie, ktoré majú byť poskytnuté v súlade s článkami 18, 19, 20 a 29 sa musia oznámiť zákazníkom:

a)  na papieri;

b)  jasným a presným spôsobom, zrozumiteľným pre zákazníka; ▌

c)  v úradnom jazyku členského štátu, ktorého sa riziko týka, alebo členského štátu záväzku, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú; a

d)   bezplatne.

2.  Odchylne od odseku 1 písm. a) tohto článku, sa informácie uvedené v článkoch 18, 19, 20 a 29 môžu poskytovať zákazníkovi na jednom z týchto médií:

a)  trvalé médium iné ako papier, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 4 tohto článku; alebo

b)  webové sídlo, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 5 tohto článku.

3.  Ak sa však informácie uvedené v článkoch 18, 19, 20 a 29 poskytujú s použitím trvalého média iného než papier alebo prostredníctvom webového sídla, zákazníkovi sa na jeho žiadosť bezplatne poskytne papierová kópia.

4.  Informácie uvedené v článkoch 18, 19, 20 a 29 možno poskytnúť s použitím trvalého média iného než papier, ak sú splnené tieto podmienky:

a)  použitie trvalého média je vhodné v kontexte obchodnej činnosti vykonávanej medzi distribútorom poistenia a zákazníkom; a

b)  zákazník si mohol vybrať medzi informáciami na papieri a na trvalom médiu a rozhodol sa pre trvalé médium.

5.  Informácie uvedené v článkoch 18, 19, 20 a 29 možno poskytnúť prostredníctvom webového sídla, ak je určená osobitne pre zákazníka alebo ak sú splnené tieto podmienky:

a)  poskytnutie informácií uvedených v článkoch 18, 19, 20 a 29 prostredníctvom webového sídla je vhodné v kontexte obchodnej činnosti vykonávanej medzi distribútorom poistenia a zákazníkom;

b)  zákazník súhlasil s poskytnutím informácií uvedených v článkoch 18, 19, 20 a 29 prostredníctvom webového sídla;

c)  zákazník bol elektronicky informovaný o adrese webového sídla a o mieste na webovom sídle, kde možno získať prístup k informáciám uvedeným v článkoch 18, 19, 20 a 29 ;

d)  zabezpečí sa, aby informácie uvedené v článkoch 18, 19, 20 a 29 boli k dispozícii na webovom sídle primerane dlho na to, aby sa s ním zákazník mohol oboznámiť.

6.  Na účely odsekov 4 a 5 sa poskytovanie informácií s použitím trvalého média iného než papier alebo prostredníctvom webového sídla považuje za vhodné v kontexte obchodnej činnosti vykonávanej medzi distribútorom poistenia a zákazníkom, ak existuje dôkaz, že zákazník má pravidelný prístup na internet. Za takýto dôkaz sa považuje skutočnosť, že zákazník poskytol emailovú adresu na účely uvedenej obchodnej činnosti.

7.  V prípade predaja prostredníctvom telefónu musia byť predchádzajúce informácie poskytnuté zákazníkovi vrátane informačného dokumentu o poistnom produkte v súlade s pravidlami Únie uplatniteľnými na marketing spotrebiteľských finančných služieb na diaľku. Okrem toho, i keď si zákazník vybral možnosť dostávať predchádzajúce informácie na inom trvalom médiu než na papieri v súlade s odsekom 4, informácie sa zákazníkovi poskytujú v súlade s odsekom 1 alebo 2 ihneď po uzavretí poistnej zmluvy.

Článok 24Krížový predaj

1.  Keď sa poistný produkt ponúka spolu s doplnkovým produktom alebo službou, ktoré nie sú poistením, ako časť balíka alebo rovnakej dohody, distribútor poistenia ▌informuje zákazníka o tom, či jednotlivé zložky ▌možno kúpiť oddelene, a ak áno, poskytne primeraný opis jednotlivých zložiek dohody alebo balíka, ako aj samostatný dôkaz o nákladoch a poplatkoch v prípade každej zložky ▌.

2.  V prípade okolností uvedených v odseku 1, a ak sa riziko alebo poistné krytie vyplývajúce z takejto dohody alebo balíka ponúkaného zákazníkovi líši od rizika alebo krytia súvisiaceho s jednotlivými zložkami, distribútor poistenia poskytne primeraný opis jednotlivých zložiek dohody alebo balíka a spôsobu, akým ich vzájomné pôsobenie mení riziká alebo poistné krytie.

3.  Ak je poistný produkt doplnkom k tovaru alebo službe, ktoré nie sú poistením, ako súčasť balíka alebo tej istej dohody, distribútor poistenia ponúkne zákazníkovi možnosť kúpiť tovar alebo službu oddelene. Tento odsek sa neuplatňuje, ak je poistný produkt doplnkom investičnej služby alebo činnosti v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 2 smernice 2014/65/EÚ, úverovej dohody v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ(21) alebo platobného účtu v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ(22).

4.  EIOPA môže vypracovať usmernenia na posudzovanie praktík krížového predaja a na dohľad nad ich uplatňovaním a uvedie v nich ▌situácie, v ktorých praktiky krížového predaja nie sú v súlade s povinnosťami uvedenými v článku 17.

5.  Tento článok nebráni distribúcii poistných produktov, ktoré poskytujú krytie pre rôzne druhy rizík (poistné zmluvy proti viacerým rizikám).

6.  V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 3 členské štáty zabezpečia, aby distribútor poistenia špecifikoval požiadavky a potreby zákazníka, pokiaľ ide o poistné produkty, ktoré sú súčasťou celkového balíka alebo tej istej dohody.

7.  Členské štáty môžu zachovať alebo prijať dodatočné prísnejšie opatrenia alebo v konkrétnom prípade zakročiť, ak treba zakázať predaj poistenia spolu s doplnkovou službou alebo produktom, ktorý nie je poistným produktom, ako súčasť balíka alebo tej istej dohody, ak môžu preukázať, že takéto praktiky majú na spotrebiteľov škodlivý vplyv.

Článok 25Požiadavky týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy

1.  Poisťovne, ako aj sprostredkovatelia, ktorí vypracúvajú akýkoľvek poistný produkt na predaj zákazníkom, udržiavajú, prevádzkujú a posudzujú postup schvaľovania každého poistného produktu alebo podstatných úprav existujúceho poistného produktu pred tým, ako je uvedený na trh alebo distribuovaný zákazníkom.

Proces schvaľovania produktu musí byť primeraný a musí zodpovedať povahe poistného produktu.

Postupom schvaľovania produktu sa určí cieľový trh pre každý produkt, zabezpečí sa, aby sa posúdili všetky príslušné riziká v prípade takéhoto určeného cieľového trhu a plánovaná stratégia distribúcie zodpovedala určenému cieľovému trhu a aby sa prijali primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa poistný produkt distribuoval na určený cieľový trh.

Poisťovňa musí mať dôkladné znalosti o poistných produktoch, ktoré ponúka alebo predáva, a pravidelne ich preverovať, pričom prihliada na akékoľvek udalosti, ktoré by mohli významne ovplyvniť potenciálne riziko pre určený cieľový trh, aby posúdila aspoň to, či je produkt naďalej v súlade s potrebami určeného cieľového trhu a či je plánovaná stratégia distribúcie stále vhodná.

Poisťovne, ako aj sprostredkovatelia, ktorí vypracúvajú poistné produkty, poskytnú distribútorom všetky príslušné informácie o poistnom produkte a procese schvaľovania produktu vrátane určeného cieľového trhu poistného produktu.

Ak distribútor poistenia poskytuje poradenstvo k poistným produktom alebo ponúka poistné produkty, ktoré sám nevytvára, využíva vhodné zavedené mechanizmy na to, aby získal informácie uvedené v piatom pododseku a rozumel vlastnostiam a určenému cieľovému trhu každého poistného produktu.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijímať delegované akty s cieľom ďalej spresniť zásady stanovené v tomto článku, s náležitým ohľadom na vykonávané činnosti, povahu predávaných poistných produktov a povahu distribútora.

3.  Postupmi, procesmi a mechanizmami uvedenými v tomto článku nie sú dotknuté žiadne ďalšie požiadavky tejto smernice, a to ani tie, ktoré sa týkajú zverejňovania informácií, vhodnosti alebo primeranosti, identifikácie a riadenia konfliktu záujmov, ako aj stimulov.

4.  Tento článok sa neuplatňuje na poistné produkty, ktoré pozostávajú z poistenia veľkých rizík.

Kapitola VI

Ďalšie požiadavky ▌v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení

Článok 26Rozsah dodatočných požiadaviek

Touto kapitolou sa stanovujú dodatočné požiadavky okrem tých, ktoré sa uplatňujú na distrubúciu poistenia v súlade s článkami 17, 18, 19 a 20, ak distribúciu poistenia v súvislosti s predajom investičných produktov založených na poistení vykonáva:

a)  sprostredkovateľ poistenia;

b)  poisťovňa.

Článok 27Predchádzanie konfliktom záujmov

Bez toho, aby bol dotknutý článok 17, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa, ktorí vykonávajú distribúciu investičných produktov založených na poistení, udržiavajú a prevádzkujú účinné organizačné a administratívne mechanizmy s cieľom uskutočniť všetky primerané opatrenia na zabránenie tomu, aby konflikty záujmov podľa článku 28 nepriaznivo ovplyvnili záujmy ich zákazníkov. Uvedené mechanizmy sú úmerné vykonávaným činnostiam, predávaným poistným produktom a povahe distribútora.

Článok 28Konflikt záujmov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia poistenia a poisťovne uskutočňovali všetky primerané kroky na identifikáciu konfliktov záujmov medzi sebou navzájom (vrátane svojich manažérov a zamestnancov ▌) alebo akoukoľvek osobou, ktorá je s nimi priamo alebo nepriamo spojená kontrolou, a ich zákazníkmi alebo medzi jedným zákazníkom a iným zákazníkom, ktoré vzniknú počas vykonávania ktorejkoľvek činnosti distribúcie poistenia.

2.  Ak organizačné alebo administratívne opatrenia, ktoré prijme sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa v súlade s článkom 27 na zvládnutie konfliktov záujmov nie sú dostatočné na to, aby sa s primeranou istotou mohlo zaručiť, že sa zabráni riziku poškodenia záujmov zákazníka, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa jasne oboznámi zákazníka so všeobecnou povahou a/alebo zdrojmi konfliktu záujmov v dostatočnom predstihu pred uskutočnením obchodu v jeho mene.

3.  Odchylne od článku 23 ods. 1 poskytnutie informácií podľa odseku 2 tohto článku:

a)  sa vykoná na trvalom médiu, a

b)  zahŕňa dostatočné podrobnosti, pričom sa zohľadní povaha zákazníka, aby sa tomuto zákazníkovi umožnilo prijať informované rozhodnutie, čo sa týka činností distribúcie poistenia, v súvislosti s ktorými dochádza ku konfliktu záujmov.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijímať delegované akty s cieľom ▌:

a)  vymedziť kroky, o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že ich sprostredkovatelia poistenia a poisťovne vykonajú s cieľom identifikovať, zvládnuť a odhaliť konflikty záujmov pri vykonávaní činností distribúcie poistenia a zabrániť takýmto konfliktom záujmov;

b)  stanoviť vhodné kritériá na určenie druhov konfliktov záujmov, ktorých existencia môže poškodiť záujmy zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov sprostredkovateľa poistenia alebo poisťovne.

Článok 29▌Informácie pre zákazníkov

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 a článok 19 ods. 1 a 2, sa zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy poskytnú primerané informácie, pokiaľ ide o distribúciu investičných produktov založených na poistení a všetky náklady a súvisiace poplatky. Uvedené informácie obsahujú aspoň toto:

a)  ak sa poskytuje poradenstvo, či sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytne zákazníkovi pravidelné posúdenie vhodnosti investičných produktov založených na poistení odporúčaných tomuto zákazníkovi, ako sa uvádza v článku 30;

b)  pokiaľ ide o informácie o investičných produktoch založených na poistení navrhované investičné stratégie, vhodné usmernenia a upozornenia v súvislosti s rizikami spojenými s investičnými produktmi založenými na poistení alebo vzhľadom na konkrétne navrhované investičné stratégie;

c)  pokiaľ ide o informácie o všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré sa majú zverejniť, o distribúcii investičného produktu založeného na poistení vrátane nákladov na poradenstvo, prípadne nákladov na investičný produkt založený na poistení, ktorý sa odporúča alebo predáva zákazníkovi, a o tom, ako zaň zákazník môže zaplatiť vrátane akýchkoľvek platieb tretej strany.

Informácie o všetkých nákladoch a poplatkoch vrátane nákladov a poplatkov v súvislosti s distribúciou investičného produktu založeného na poistení, ktoré nie sú spôsobené výskytom základného trhového rizika, musia byť v súhrnnej podobe, aby zákazník porozumel celkovým nákladom, ako aj kumulatívnemu účinku na návratnosť investície, a na žiadosť zákazníka je mu poskytnutý rozpis nákladov a poplatkov . V relevantných prípadoch sa takéto informácie poskytujú zákazníkovi pravidelne, najmenej raz ročne, v priebehu životného cyklu investície.

Informácie uvedené v tomto odseku sa poskytujú zrozumiteľnou formou takým spôsobom, aby zákazníci alebo potenciálni zákazníci primerane dokázali pochopiť charakter a riziká ponúkaného investičného produktu založeného na poistení, a teda mohli urobiť informované investičné rozhodnutia. Členské štáty môžu povoliť, aby sa uvedené informácie poskytovali v štandardizovanej forme.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 19 ods. 1 písm. d) a e), článok 19 ods. 3 a článok 22 ods. 3, členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovne boli považovaní za plniacich si svoje povinnosti podľa článku 17 ods. 1, článku 27 alebo článku 28, ak uhradia alebo je im uhradený akýkoľvek poplatok alebo provízia, alebo poskytnú alebo je im poskytnutá akákoľvek nepeňažná výhoda v súvislosti s distribúciou investičného produktu založeného na poistení alebo doplnkovou službou, a to akejkoľvek strane alebo akoukoľvek stranou okrem zákazníka alebo osoby konajúcej v mene zákazníka, iba v prípade, keď platba alebo výhoda:

a)  nemá škodlivý vplyv na kvalitu príslušnej služby pre zákazníka; a

b)  nenaruší plnenie povinnosti sprostredkovateľa poistenia alebo poisťovne konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich zákazníkov.

3.  Členské štáty môžu v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje tento článok, stanoviť prísnejšie požiadavky pre distribútorov. Členské štáty môžu najmä ďalej zakázať alebo ešte viac obmedziť ponuku alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod od tretích strán, pokiaľ ide o poskytovanie poistného poradenstva.

Takéto dodatočné zákazy alebo ďalšie obmedzenia môžu zahŕňať požiadavku, aby sa akékoľvek takéto poplatky, provízie alebo nepeňažné výhody vrátili zákazníkovi alebo sa použili ako protiúčet vo vzťahu k poplatkom zaplateným zákazníkom.

Členské štáty môžu ustanoviť poradenstvo uvedené v článku 30 povinným v prípade predaja akýchkoľvek investičných produktov založených na poistení alebo určitého druhu týchto produktov.

Všetci sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovne vrátane tých, ktorí pôsobia v rámci slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa musia dodržiavať prísnejšie ustanovenia členského štátu pri uzatváraní poistných zmlúv so zákazníkmi, ktorí majú obvyklý pobyt v tomto členskom štáte.

Členské štáty môžu požadovať, aby v prípade, že sprostredkovateľ informuje zákazníka o tom, že poradenstvo sa poskytuje nezávisle, sprostredkovateľ posúdil dostatočne vysoký počet poistných produktov dostupných na trhu, ktoré sú dostatočne rôznorodé z hľadiska ich druhu a poskytovateľov produktov na to, aby sa zabezpečilo primerané dosiahnutie cieľov zákazníka, a neobmedzoval sa iba na poistné produkty vydané alebo poskytované subjektmi, ktoré majú úzke väzby so sprostredkovateľom.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38 delegované akty s cieľom určiť:

a)   kritériá na posúdenie toho, či stimuly zaplatené alebo prijaté sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovňou majú škodlivý vplyv na kvalitu príslušnej služby pre zákazníka;

b)  kritériá na posúdenie toho, ako sprostredkovatelia poistenia a poisťovne, ktorí platia alebo prijímajú stimuly, dodržiavajú povinnosť konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami zákazníka.

5.  Delegované akty uvedené v odseku 4 zohľadňujú:

a)  povahu služieb ponúkaných alebo poskytovaných zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi pri zohľadnení druhu, predmetu, veľkosti a frekvencie transakcií;

b)  povahu ponúkaných alebo zvažovaných produktov vrátane rôznych druhov poistných produktov.

Článok 30Posúdenie vhodnosti a primeranosti a poskytovanie správ zákazníkom

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 1, pri poskytovaní ▌poradenstva o investičnom produkte založenom na poistení sprostredkovateľ poistenia a poisťovňa získajú aj potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností zákazníka alebo potenciálneho zákazníka v oblasti investícií týkajúce sa konkrétneho druhu produktu alebo služby, ▌finančnej situácie tejto osoby vrátane jej schopnosti znášať straty a ▌ investičných cieľov tejto osoby vrátane jej odolnosti voči riziku tak, aby sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa mohli zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi odporučiť investičné produkty založené na poistení, ktoré sú pre uvedenú osobu vhodné a ktoré predovšetkým zodpovedajú odolnosti uvedenej osoby voči riziku a schopnosti znášať straty.

Členské štáty zabezpečia vhodnosť celkového balíka v prípade, že sprostredkovateľ poistenia a poisťovňa poskytujú investičné poradenstvo tak, že odporúčajú balík služieb alebo produktov podľa článku 24.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 1, členské štáty zabezpečujú, aby sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa pri vykonávaní činností distribúcie okrem činností uvedených v odseku 1 tohto článku v súvislosti s predajom, pri ktorom sa neposkytuje poradenstvo, požiadali zákazníka alebo potenciálneho zákazníka, aby poskytol informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach v investičnej oblasti týkajúce sa konkrétneho druhu produktu alebo služby, ktoré sa ponúkajú alebo žiadajú, aby mohol sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa posúdiť primeranosť plánovanej poistnej služby alebo produktu pre zákazníka. Ak sa poskytuje balík služieb alebo produktov podľa článku 24, v posúdení sa zváži, či je celkový balík primeraný.

V prípade, že sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa na základe informácií získaných podľa prvého pododseku zastáva názor, že produkt ▌nie je pre zákazníka alebo potenciálneho zákazníka primeraný, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa na to zákazníka alebo potenciálneho zákazníka upozorní. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

V prípade, že zákazníci alebo potenciálni zákazníci neposkytnú informácie uvedené v prvom pododseku, alebo v prípade, že poskytnú nedostatočné informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa ich upozorní, že nedokáže určiť, či je plánovaný produkt pre nich primeraný. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 1, ak nie je poskytované poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení, členské štáty sa môžu odchýliť od povinností uvedených v odseku 2 tohto článku, aby sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovne mohli vykonávať činnosti distribúcie poistenia na svojich územiach bez toho, aby museli získať informácie alebo prijať rozhodnutie ustanovené v odseku 2 tohto článku, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)   činnosti súvisia s jedným z týchto investičných produktov založených na poistení:

i)   zmluvy, ktoré ustanovujú iba expozíciu investícií voči finančným nástrojom, ktoré sa podľa smernice 2014/65/EÚ považujú za nekomplexné a nemajú štruktúru, ktorá zákazníkovi sťažuje porozumenie súvisiacich rizík; alebo

ii)   iné nekomplexné investície založené na poistení na účely tohto odseku;

b)   distribúcia poistenia sa uskutočňuje na podnet zákazníka alebo potenciálneho zákazníka;

c)   zákazník alebo potenciálny zákazník bol jasne informovaný o tom, že pri poskytovaní tejto činnosti distribúcie poistenia sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa nemajú povinnosť posúdiť vhodnosť poskytovaného alebo ponúkaného investičného produktu založeného na poistení alebo činnosti distribúcie poistenia a že zákazník alebo potenciálny zákazník nevyužíva výhodu zodpovedajúcej ochrany pravidiel výkonu obchodnej činnosti. Takéto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme;

d)   sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa plnia svoje povinnosti podľa článkov 27a a 28.

Všetci sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovne vrátane tých, ktorí pôsobia na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, pri uzatváraní poistných zmlúv so zákazníkmi s obvyklým pobytom v členskom štáte, ktorí nevyužívajú výnimku uvedenú v tomto odseku, musia dodržiavať ustanovenia uplatňované v tomto členskom štáte, ktorými sa transponuje táto smernica.

4.  Sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa vytvorí záznam, ktorý obsahuje dokument alebo dokumenty dohodnuté medzi sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovňou a zákazníkom ▌, v ktorých sa stanovujú práva a povinnosti zmluvných strán a ďalšie podmienky, za ktorých sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytne zákazníkovi služby. Práva a povinnosti zmluvných strán možno ustanoviť formou odkazu na iné dokumenty alebo právne texty.

5.  Sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytnú zákazníkovi primerané správy o poskytovanej službe na trvalom médiu. Uvedené správy obsahujú pravidelné oznámenia zákazníkom s prihliadnutím na druh a zložitosť príslušných investičných produktov založených na poistení a povahu služby poskytovanej zákazníkovi a v prípade potreby obsahujú náklady súvisiace s transakciami a službami vykonanými v mene zákazníka. ▌

Pri poskytovaní poradenstva o investičnom produkte založenom na poistení sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytne zákazníkovi pred uzavretím zmluvy vyhlásenie o vhodnosti na trvalom médiu, s uvedením príslušného odporúčania a s informáciou o tom, ako toto odporúčanie spĺňa preferencie, ciele a iné charakteristiky zákazníka. Uplatňujú sa podmienky stanovené v článku 23 ods. 1 až 4.

Ak sa zmluva uzatvára s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, čo bráni poskytnúť vyhlásenie o vhodnosti vopred, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa môže poskytnúť vyhlásenie o vhodnosti na trvalom médiu bezprostredne po tom, ako je zákazník viazaný akoukoľvek zmluvou, za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)   zákazník súhlasil s prijatím vyhlásenia o vhodnosti bez zbytočného meškania po uzatvorení zmluvy; a

b)   sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytli zákazníkovi možnosť oddialiť uzavretie zmluvy s cieľom prijať vyhlásenie o vhodnosti pred takýmto uzavretím.

Ak sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa informovali zákazníka, že budú vykonávať pravidelné posúdenie vhodnosti, pravidelná správa obsahuje aktualizované vyhlásenie o tom, ako investičný produkt založený na poistení zodpovedá preferenciám, cieľom a iným charakteristikám zákazníka.

5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijímať delegované akty s cieľom zabezpečiť, aby sprostredkovatelia poistenia a poisťovne dodržiavali zásady stanovené v tomto článku pri výkone činností distribúcie poistenia svojim zákazníkom vrátane s ohľadom na informácie, ktoré majú byť získané pri posudzovaní vhodnosti a primeranosti investičných produktov založených na poistení pre svojich zákazníkov, kritérií na posúdenie nekomplexných investičných produktov založených na poistení na účely odseku 3 písm. a) bodu ii) tohto článku a obsahu a formátu záznamov a dohôd o poskytovaní služieb zákazníkom a pravidelných správ zákazníkom o poskytovaných službách. V týchto delegovaných aktoch sa zohľadní:

(a)a)  povaha služieb ponúkaných alebo poskytovaných zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi pri zohľadnení druhu, predmetu, veľkosti a frekvencie transakcií;

(b)b)  povaha produktov, ktoré sa ponúkajú alebo o ktorých sa uvažuje, vrátane rôznych druhov investičných produktov založených na poistení;

(c)c)   retailový alebo profesionálny charakter zákazníka alebo potenciálneho zákazníka.

(d)6.   EIOPA do ...(23)* vypracuje a následne pravidelne aktualizuje usmernenia na posudzovanie investičných produktov založených na poistení, ktoré majú štruktúru, ktorá sťažuje zákazníkovi pochopiť súvisiace riziko uvedené v odseku 3 písm. a) bode i).

(e)7.   EIOPA môže vypracovať a následne pravidelne aktualizovať usmernenia na posudzovanie investičných produktov založených na poistení, ktoré sa na účely ods. 3 písm. a) bodu ii) a so zreteľom na delegované akty prijaté podľa odseku 5 klasifikujú ako nekomplexné.

Kapitola VII

Sankcie a iné opatrenia

Článok 31Administratívne sankcie a iné opatrenia

1.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu a právo členských štátov ustanovovať a ukladať trestné sankcie, členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány mohli ukladať administratívne sankcie a iné opatrenia uplatniteľné na akékoľvek porušenie vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania Členské štáty zabezpečia, aby boli ich administratívne sankcie a iné opatrenia účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť nestanoviť pravidlá o administratívnych sankciách podľa tejto smernice za porušenie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahujú trestné sankcie podľa ich vnútroštátneho práva. V takom prípade členské štáty oznámia Komisii príslušné trestnoprávne ustanovenia.

3.   Príslušné orgány vykonávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi rámcami svoje právomoci v oblasti dohľadu vrátane vyšetrovacích právomocí a právomoci ukladať sankcie ustanovené v tejto kapitole:

a)   priamo;

b)   v spolupráci s inými orgánmi;

c)   podaním na príslušné súdne orgány.

4.  Členské štáty zabezpečia, že ak sa povinnosti vzťahujú na distribútorov poistenia alebo zaistenia, možno v prípade porušenia akejkoľvek takejto povinnosti uplatniť administratívne sankcie a iné opatrenia voči členom ich riadiaceho orgánu alebo orgánu dohľadu a voči akejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osobe , ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za takéto porušenie.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby sa na administratívne sankcie a iné opatrenia prijaté v súlade s týmto článkom vzťahovalo právo na odvolanie.

6.  Príslušné orgány musia mať všetky vyšetrovacie právomoci, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií. Pri výkone svojich ▌právomocí ukladať sankcie príslušné orgány úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby administratívne opatrenia a sankcie ▌priniesli želané výsledky, a koordinujú svoje kroky pri riešení cezhraničných prípadov, pričom zaistia, aby boli splnené podmienky primeraného spracúvania údajov v súlade so smernicou 95/46/ES a s nariadením (ES) č. 45/2001.

Ak sa členské štáty rozhodli v súlade s odsekom 2 tohto článku stanoviť trestné sankcie za porušenie ustanovení uvedených v odseku 33, zabezpečia zavedenie vhodných opatrení, aby príslušné orgány mali všetky právomoci potrebné na:

a)  spoluprácu so súdnymi orgánmi v rámci ich jurisdikcie, aby mohli získať konkrétne informácie týkajúce sa vyšetrovaní trestných činov alebo trestných konaní začatých z dôvodu možného porušenia tejto smernice; a

b)  poskytnúť takéto informácie ostatným príslušným orgánom a orgánu EIOPA s cieľom splniť ich povinnosť, pokiaľ ide o vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s orgánom EIOPA na účely tejto smernice.

Článok 32Uverejňovanie sankcií a iných opatrení

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány bez neprimeraného odkladu uverejnil každú administratívnu sankciu alebo iné opatrenie, ktoré boli uložené za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých pri vykonávaní tejto smernice a proti ktorým nebolo včas podané žiadne odvolanie, vrátane informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti osôb zodpovedných za toto porušenie. Ak však uverejnenie totožnosti právnických osôb alebo totožnosti alebo osobných údajov fyzických osôb považuje príslušný orgán na základe samostatného posúdenia uskutočneného v súvislosti s primeranosťou uverejnenia takýchto údajov za neprimerané alebo ak uverejnenie ohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, príslušný orgán môže rozhodnúť odložiť uverejnenie, neuskutočniť ho alebo uverejniť sankcie na anonymnom základe.

2.   Ak vnútroštátne právo ustanovuje, aby sa rozhodnutie o uložení sankcie alebo iné opatrenia, ktoré je predmetom odvolania podaného na príslušný súdny alebo iný orgán, uverejnilo, príslušné orgány bez zbytočného odkladu uverejnia na svojom oficiálnom webovom sídle takúto informáciu a akékoľvek následné informácie o výsledku takéhoto odvolania. Okrem toho sa uverejní aj každé rozhodnutie, ktorým sa ruší predchádzajúce rozhodnutie o uložení sankcie alebo iného opatrenia, ktoré bolo uverejnené.

3.   Príslušné orgány informujú EIOPA o všetkých administratívnych sankciách a iných opatreniach, ktoré boli uložené, ale neboli uverejnené v súlade s odsekom 1, ako aj o každom s nimi súvisiacom odvolaní a jeho výsledku.

Článok 33Porušenia

a sankcie a iné opatrenia

1.  Tento článok sa uplatňuje aspoň na:

(f)a)  osoby, ktoré nezaregistrujú svoje distribučné činnosti v súlade s článkom 3;

(g)▌

(h)b)  poisťovňu alebo zaisťovňu alebo sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia využívajúceho služby distribúcie poistenia alebo zaistenia osôb uvedených v písmene a);

(i)c)  sprostredkovateľa poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia, ktorý bol zapísaný do registra pomocou nepravdivých vyhlásení alebo akýchkoľvek iných nezákonných prostriedkov v rozpore s článkom 3;

(j)d)  distribútora poistenia ▌, ktorý nesplnil ustanovenia článku 10;

(k)e)  poisťovňu alebo sprostredkovateľa poistenia ▌, ktorí nedodržiavajú požiadavky na výkon obchodnej činnosti v súlade s kapitolami V a VI vo vzťahu k distribúcii investičných produktov založených na poistení;

(l)f)   distribútora poistenia, ktorý nedodržiava požiadavky na výkon obchodnej činnosti v súlade s kapitolou V vo vzťahu k akýmkoľvek poistným produktom iným než tým, ktoré sú uvedené v písmene e).

2.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali v súlade s vnútroštátnym právom právomoc uložiť v prípadoch akýchkoľvek porušení uvedených v odseku 1 písm. e) aspoň tieto administratívne sankcie a iné opatrenia:

(m)a)  verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza zodpovedná fyzická alebo právnická osoba a povaha porušenia;

(n)b)  príkaz, aby zodpovedná fyzická alebo právnická osoba upustila od konania a zdržala sa opakovania tohto konania;

(o)c)  v prípade sprostredkovateľa poistenia ▌zrušenie zápisu uvedeného v článku 3;

(p)d)  dočasný zákaz uložený akémukoľvek členovi riadiaceho orgánu sprostredkovateľa poistenia ▌alebo poisťovne ▌, ktorá nesie zodpovednosť, vykonávať riadiace funkcie u sprostredkovateľov poistenia ▌alebo v poisťovniach ▌;

(q)e)  v prípade právnickej osoby tieto maximálne administratívne peňažné sankcie ▌: ▌

(r)i)   aspoň 5 000 000 EUR alebo až 5 % celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom, alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Ak je právnická osoba materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ(24), príslušným celkovým obratom je celkový ročný obrat podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom najvyššej materskej spoločnosti; alebo

(s)ii)   až dvojnásobok sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, v prípade, že ich možno určiť;

(t)f)  v prípade fyzickej osoby tieto maximálne administratívne peňažné sankcie ▌: ▌

(u)i)   aspoň 700 000 EUR, alebo v členských štátoch, v ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice; alebo

(v)ii)   až dvojnásobok sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, v prípade, že ich možno určiť.

(w)3.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc v súlade s vnútroštátnym právom uložiť v prípadoch akýchkoľvek porušení uvedených v odseku 1 písm. a) až e) a g) aspoň tieto administratívne sankcie a iné opatrenia:

(x)a)   príkaz, aby zodpovedná fyzická alebo právnická osoba upustila od konania a zdržala sa opakovania tohto konania;

(y)b)   v prípade sprostredkovateľa poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia zrušenie zápisu uvedeného v článku 3;

(z)4.   Členské štáty môžu splnomocniť príslušné orgány, aby ustanovili ďalšie sankcie alebo iné opatrenia a administratívne peňažné sankcie, ktoré sú vyššie než sú sankcie ustanovené v tomto článku.

Článok 34Účinné uplatňovanie sankcií a iné opatrenia

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri určovaní druhu administratívnych sankcií alebo iných opatrení a výšky administratívnych peňažných sankcií vzali do úvahy všetky relevantné okolnosti, v relevantných prípadoch vrátane:

(aa)a)  závažnosti a trvania porušenia;

(bb)b)  miery zodpovednosti zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby;

(cc)c)  finančnej sily zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby podľa ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby alebo celkového obratu zodpovednej právnickej osoby;

(dd)d)  významu ziskov, ktoré nadobudla zodpovedná fyzická alebo právnická osoba, alebo strát, ktorým predišla, pokiaľ ich možno stanoviť;

(ee)e)  strát pre zákazníkov a tretie strany spôsobených porušením, pokiaľ ich možno stanoviť;

(ff)f)  úrovne spolupráce zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby s príslušným orgánom;

(gg)g)   opatrení prijatých zodpovednou fyzickou alebo právnickou osobou s cieľom zabrániť opakovanému porušeniu; a

(hh)h)  akýchkoľvek predchádzajúcich porušení zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby.

Článok 35Oznamovanie porušení

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zaviedli účinné mechanizmy s cieľom umožniť a podporovať, aby sa týmto orgánom oznamovali potenciálne alebo skutočné porušenia vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáva táto smernica.

2.  Mechanizmy uvedené v odseku 1 zahŕňajú aspoň:

(ii)a)  osobitné postupy prijímania správ a následné opatrenia;

(jj)b)  primeranú ochranu zamestnancov distribútorov poistenia alebo zaistenia, a ak je to možné ďalších osôb, ktoré oznámia porušenie, ku ktorému došlo v rámci týchto subjektov, aspoň pred odvetnými opatreniami, diskrimináciou alebo ďalšími druhmi nespravodlivého zaobchádzania; a

(kk)c)  ochranu totožnosti osoby, ktorá oznámi porušenie, a fyzickej osoby, ktorá je údajne zodpovedná za porušenie, vo všetkých štádiách daného postupu, pokiaľ takéto zverejnenie nie je povinné podľa vnútroštátneho práva v súvislosti s ďalším vyšetrovaním alebo následným správnym alebo súdnym konaním.

Článok 36Predkladanie informácií týkajúcich sa sankcií a iných opatrení orgánu EIOPA

1.   Príslušné orgány informujú EIOPA o všetkých administratívnych sankciách a iných opatreniach uložených, ale neuverejnených v súlade s článkom 32 ods. 1.

2.  Príslušné orgány poskytujú orgánu EIOPA každý rok súhrnné informácie týkajúce sa všetkých administratívnych sankcií a iných opatrení uložených v súlade s článkom 31.

EIOPA uverejňuje tieto informácie vo výročnej správe.

3.  Ak príslušný orgán zverejní administratívnu sankciu alebo iné opatrenie, podá zároveň o tejto skutočnosti správu orgánu EIOPA.

Kapitola VIII

Záverečné ustanovenia

Článok 37Ochrana údajov

1.  Členské štáty uplatňujú smernicu 95/46/ES na spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch podľa tejto smernice.

2.  Nariadenie (ES) č. 45/2001 sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva EIOPA podľa tejto smernice.

Článok 38Delegované akty

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 34 prijímať delegované akty týkajúce sa článkov ▌25, 28, 29 a 30.

Článok 39Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch ▌25, 28, 29 a 30 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od …(25)*.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch ▌25, 28, 29 a 30 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov ▌25, 28, 29 a 30 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 40Prechodné obdobie

Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia už zapísaní podľa smernice 2002/92/ES dodržiavali príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonáva článok 10 ods. 1 tejto smernice do ...(26)*.

Článok 41Preskúmanie a hodnotenie

1.   Komisia do …(27)* predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní článku 1. Takáto správa obsahuje na základe informácií prijatých od členských štátov a EIOPA podľa článku 1 ods. 5 posúdenie toho, či je rozsah pôsobnosti tejto smernice vrátane výnimky v článku 1 ods. 3 naďalej vhodný, pokiaľ ide o úroveň ochrany spotrebiteľa, primeranosť zaobchádzania medzi rôznymi distribútormi poistenia, administratívne zaťaženie príslušných orgánov a poistenie distribučných kanálov.

2.   Komisia do …(28)* preskúma túto smernicu. Preskúmanie zahŕňa všeobecný prieskum o praktickom uplatňovaní pravidiel podľa tejto smernice s prihliadnutím na vývoj na trhoch s retailovými investičnými produktmi, ako aj na skúsenosti získané pri praktickom uplatňovaní tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 a smernice 2014/65/EÚ. Preskúmanie zahŕňa hodnotenie toho, či osobitné pravidlá výkonu obchodnej činnosti pre distribúciu investičných produktov založených na poistení uvedené v kapitole VI tejto smernice prinášajú náležité a primerané výsledky, berúc do úvahy potrebu zabezpečiť dostatočnú úroveň ochrany spotrebiteľa v súlade s uplatniteľnými normami ochrany investorov podľa smernice 2014/65/EÚ a konkrétne vlastnosti investičných produktov založených na poistení a osobitnú povahu ich distribučných kanálov. Do preskúmania sa premietne aj možné uplatňovanie ustanovení tejto smernice na produkty patriace do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/41/ES. Takéto preskúmanie zahŕňa aj osobitnú analýzu vplyvu článku 19 tejto smernice s prihliadnutím na stav hospodárskej súťaže na trhu s distribúciou poistenia v prípade zmlúv s výnimkou zmlúv uvedených v ktorejkoľvek z tried v zmysle prílohy II k smernici 2009/138/ES a vplyvu povinností uvedených v článku 19 tejto smernice na sprostredkovateľov poistenia, ktorí sú malými a strednými podnikmi.

3.  Po konzultácii so Spoločným výborom európskych orgánov dohľadu Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade prvú správu.

4.  Do …(29)* a následneaspoň každé dva roky EIOPA vypracuje druhú správu o uplatňovaní tejto smernice. EIOPA pred zverejnením svojej správy uskutoční konzultácie s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy.

5.  V tretej správe, ktorá sa má vypracovať do …(30)**, EIOPA uskutoční hodnotenie štruktúry trhov sprostredkovateľov poistenia.

6.  V správe, ktorú má vypracovať EIOPA do …*, uvedenej v odseku 4, sa preskúma, či majú príslušné orgány uvedené v článku 12 ods. 1 dostatočné právomoci a či majú primerané zdroje na vykonávanie svojich úloh.

7.  V správe uvedenej v odseku 4 sa preskúmajú aspoň tieto otázky:

(ll)a)  akékoľvek zmeny štruktúry trhov sprostredkovateľov poistenia;

(mm)b)  akékoľvek zmeny modelov cezhraničnej činnosti;

(nn)c)  priebežné posúdenie zlepšenia kvality poradenstva a metód predaja a vplyv tejto smernice na sprostredkovateľov poistenia, ktorí sú malými a strednými podnikmi.

8.  Správa uvedená v odseku 4 musí obsahovať aj hodnotenie vplyvu tejto smernice, ktoré vypracuje EIOPA.

Článok 42Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do (31)*. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 43Zmena smernice 2002/92/ES

Kapitola IIIA smernice 2002/92/ES sa vypúšťa s účinnosťou od ...(32)*.

Článok 44

Zrušenie

Smernica 2002/92/ES sa týmto zrušuje s účinnosťou od ...(33)** bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov v súvislosti s lehotou na transpozíciu uvedenej smernice do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 45Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 46Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V ...,

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda          predseda

PRÍLOHA

MINIMÁLNE POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ODBORNOSTI NA DISTRIBÚCIU POISTNÝCH ZMLÚV

(uvedených v článku 10 ods. 1)

I)   Riziká v rámci neživotného poistenia klasifikované v triedach 1 až 18 v časti A prílohy I k smernici 2009/138/ES

a)   minimálne potrebné znalosti o podmienkach ponúkaných poistných zmlúv vrátane dodatočných rizík, ak sú predmetom týchto zmlúv;

b)   minimálne potrebné znalosti o uplatniteľných zákonoch upravujúcich distribúciu poistných produktov, napríklad o zákone o ochrane spotrebiteľa, príslušnom daňovom zákone a príslušnom sociálnom a pracovnom zákone;

c)  minimálne potrebné znalosti o vybavovaní poistných udalostí;

d)   minimálne potrebné znalosti o vybavovaní sťažností;

e)   minimálne potrebné znalosti o posudzovaní potrieb zákazníkov;

f)  minimálne potrebné znalosti o poistnom trhu;

g)   minimálne potrebné znalosti o etických normách výkonu obchodnej činnosti; a

h)   minimálna potrebná finančná kompetencia.

II)   Investičné produkty založené na poistení

a)   minimálne potrebné znalosti o investičných produktoch založených na poistení vrátane podmienok a čistých súm poistného a prípadne i zaručených a nezaručených výhod;

b)   minimálne potrebné znalosti o výhodách a nevýhodách rôznych investičných možností držiteľov zmlúv;

c)  minimálne potrebné znalosti o finančných rizikách, ktorým čelia držitelia zmlúv;

d)  minimálne potrebné znalosti o poistných zmluvách zahŕňajúcich životné riziká a ďalších sporiacich produktoch;

e)   minimálne potrebné znalosti o organizácii a výhodách zaručených dôchodkovým systémom;

f)   minimálne potrebné znalosti o uplatniteľných zákonoch upravujúcich distribúciu poistných produktov, napríklad o zákone o ochrane spotrebiteľa a príslušnom daňovom zákone;

g)   minimálne potrebné znalosti o poistnom trhu a trhu so sporiacimi produktmi;

h)   minimálne potrebné znalosti o vybavovaní sťažností;

i )  minimálne potrebné znalosti o posudzovaní potrieb zákazníkov;

j)   riadenie konfliktov záujmov;

k)   minimálne potrebné znalosti o etických normách výkonu obchodnej činnosti; a

l)   minimálna potrebná finančná kompetencia.

III)   Riziká v rámci životného poistenia klasifikované v prílohe II k smernici 2009/138/ES

a)   minimálne potrebné znalosti o poistných zmluvách vrátane podmienok, zaručených výhod a prípadných dodatočných rizík;

b)   minimálne potrebné znalosti o organizácii a výhodách zaručených dôchodkovým systémom príslušného členského štátu;

c)   znalosti o uplatniteľnom zákone o poistných zmluvách, zákone o ochrane spotrebiteľa, zákone o ochrane údajov, zákone o boji proti praniu špinavých peňazí a prípadne príslušnom daňovom zákone a príslušnom sociálnom a pracovnom zákone;

d)   minimálne potrebné znalosti o poistnom trhu a ďalších trhoch s príslušnými finančnými službami;

e)   minimálne potrebné znalosti o vybavovaní sťažností;

f)   minimálne potrebné znalosti o posudzovaní potrieb zákazníkov;

g)   riadenie konfliktov záujmov;

h)   minimálne potrebné znalosti o etických normách výkonu obchodnej činnosti; a

i)   minimálna potrebná finančná kompetencia.

POSTUP

Názov

Sprostredkovanie poistenia (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)

Dátum predloženia v EP

3.7.2012

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

11.9.2012

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

11.9.2012

JURI

22.11.2012

JURI

11.9.2012

 

Spravodajca

  dátum vymenovania

Werner Langen

27.3.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.11.2012

21.1.2013

24.4.2013

28.5.2013

Dátum prijatia

22.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marino Baldini, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Oleg Valjalo

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jürgen Creutzmann, Marian Harkin

Dátum predloženia

5.2.2014

VRÁTENIE VECI VÝBORU

Dátum vrátenia veci výboru podľa článku 61 ods. 2

17.4.2014

Spravodajcovia

  dátum vymenovania

Werner Langen

22.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

 

 

 

 

Dátum prijatia

14.09.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ramón Jáuregui Atondo, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Andreas Schwab, Romana Tomc, Beatrix von Storch

Dátum predloženia

20.10.2015

(1)

  Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 95.

(2)

  Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.

(3)

  Prijaté texty, P7_TA(2014)0155.

(4)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(5)

  Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 95.

(6)

  Pozícia Európskeho parlamentu z … (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z ….

(7)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3).

(8)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(9)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(10)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).

(11)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

(12)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(13)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(14)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).

(15)

  Ú. v. EÚ C 100, 6.4.2013, s. 12.

(16)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(17)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(18)

*   Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: tri roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

(19)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).

(20)

*   Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

(21)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34).

(22)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214).

(23)

*   Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

(24)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(25)

*   Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(26)

*   Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: tri roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

(27)

*   Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(28)

*   Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(29)

*   Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: štyri roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(30)

**   Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(31)

*   Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

(32)

*   Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(33)

**   Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice

Právne oznámenie