Procedure : 2015/0054(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0323/2015

Ingediende teksten :

A8-0323/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2015 - 4.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0427

AANBEVELING     ***
PDF 171kWORD 93k
16.11.2015
PE 560.853v02-00 A8-0323/2015

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

(07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Mariya Gabriel

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

(07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07196/2015),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (07129/2015),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 77, lid 2, onder a), en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0151/2015),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0323/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Trinidad en Tobago.

BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond van de betrekkingen en algemene bepalingen van de overeenkomst

De betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Trinidad en Tobago worden geregeld door de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan enerzijds en de Europese Unie en haar lidstaten anderzijds, genaamd de Overeenkomst van Cotonou, alsmede door de dialogen in het kader van CELAC-EU en EU-CARIFORUM. Deze laatste heeft geleid tot de invoering van verschillende samenwerkingsinstrumenten, waaronder de partnerschapsovereenkomst EU­CARIFORUM (ondertekend in 2008) en het Gezamenlijk strategisch partnerschap Caribisch gebied-EU (2012).

In het kader van de wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 door Verordening (EG) nr. 509/2014 van het Europees Parlement en de Raad is de Republiek Trinidad en Tobago overgeheveld naar bijlage II, die de lijst bevat van derde landen wier onderdanen zijn vrijgesteld van de visumplicht bij overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten. De gewijzigde Verordening (EG) nr. 539/2001 geldt voor alle lidstaten, met uitzondering van Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Na goedkeuring van bedoelde verordening op 20 mei 2014 heeft de Raad op 9 oktober 2014 een besluit goedgekeurd dat de Commissie machtigt om onderhandelingen te openen over de sluiting van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Trinidad en Tobago. De onderhandelingen zijn op 12 november 2014 geopend en op maandag 15 december 2014 afgerond. De ondertekening van de overeenkomst vond op 28 mei 2015 in Brussel plaats. Sedertdien wordt de overeenkomst voorlopig toegepast, in afwachting van de goedkeuring door het Europees Parlement.

De ondertekende overeenkomst voorziet in visumvrij reizen voor de burgers van de Europese Unie en voor de burgers van de Republiek Trinidad en Tobago die naar het grondgebied van de andere partij reizen voor maximaal 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen. De visumvrijstelling geldt voor alle categorieën personen (houders van gewone paspoorten, diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten, officiële paspoorten en speciale paspoorten) en voor reizen voor alle doeleinden, behalve voor het verrichten van een bezoldigde bezigheid.

**

Motivering van de rapporteur

De overeenkomst inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf is een belangrijk positief resultaat in de verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Trinidad en Tobago, die van grote politieke betekenis is in het kader van de Overeenkomst van Cotonou, en een bijkomend middel om de economische en culturele betrekkingen te versterken en de politieke dialoog over diverse kwesties, inclusief de mensenrechten en de grondrechten, te intensiveren.

De overeenkomst zal het toerisme aanzwengelen en bijdragen tot nauwere betrekkingen op het gebied van handel en investeringen, waar de EU momenteel de tweede handelspartner van Trinidad en Tobago is. De visumvrijstelling zal de reisvoorwaarden voor ondernemers vereenvoudigen en investeringen vergemakkelijken. Dankzij de olie- en gasvoorraden, het hoge niveau van directe investeringen en een groeiende toerismesector heeft de Republiek Trinidad en Tobago een van de meest dynamische economieën van de CARICOM. Het land is een voorkeursbestemming voor directe buitenlandse investeringen. Voorts wil Trinidad en Tobago een gediversifieerde en concurrerende economie promoten, gebaseerd op technologie, vernieuwing en kennis. Omdat Trinidad en Tobago op het buitenland gericht is en een open en liberaal handelsbeleid voert, vormt het een volwaardige partner voor de Europese Unie. In die zin zou de overeenkomst bijdragen tot een intensivering van de betrekkingen tussen de twee partijen en een nieuw elan geven aan de handelsbetrekkingen.

Wat de politieke en institutionele situatie betreft, worden de burgerrechten en politieke rechten door de grondwet beschermd en in het land geëerbiedigd. De Republiek Trinidad en Tobago is een democratisch en stabiel land dat, net als de Europese Unie, de waarden en beginselen van democratie, goed bestuur, eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat verdedigt. De normen en gebruiken die in het land gangbaar zijn op het gebied van goed bestuur bieden voldoende aanleiding om de betrekkingen met de Europese Unie verder te ontwikkelen. Door dit akkoord kan worden samengewerkt op belangrijke gebieden zoals de mensenrechten en kan een evenwichtige, regelmatige en diepgaande dialoog worden gevoerd over specifieke kwesties zoals de afschaffing van de doodstraf en de bevordering van de rechten van vrouwen en kinderen. Deze twee kwesties blijven voor de Unie prioritair.

Wat mobiliteit betreft, wordt het merendeel van de aanvragers van een Schengenvisum beschouwd als reizigers te goeder trouw zonder risico. In de meeste gevallen krijgen ze dan ook een visum voor kort verblijf; in 2014 werd ongeveer 0,3% van de visa geweigerd. Bovendien heeft in 2014 40% van de aanvragers een meervoudig visum ontvangen, een blijk van vertrouwen van de lidstaten. Trinidad en Tobago vormt dus absoluut geen risico op het vlak van illegale migratie naar de EU en geen bedreiging, noch inzake onregelmatige migratie, noch voor de veiligheid en openbare orde. De Republiek Trinidad en Tobago kan integendeel een cruciale partner worden op het gebied van veiligheid, met name wat betreft de strijd tegen drugs- en mensenhandel, die belangrijke samenwerkingsgebieden kunnen vormen. Dit zijn uitdagingen die de Europese Unie en de Republiek Trinidad en Tobago gemeen hebben en die het belang en de noodzaak van een nauwere samenwerking via een overeenkomst inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf aantonen.

De rapporteur benadrukt dat de visumvrijstelling een niet te verwaarlozen factor is voor de toenadering tussen de Europese volkeren en de volkeren van het Caribisch gebied. Dankzij de visumvrijstellingsovereenkomst kunnen de burgers niet alleen ten volle voordeel trekken van het ACS-EU-Partnerschap, maar er ook aan deelnemen tegen lagere economische en praktische kosten.

De rapporteur uit haar tevredenheid over de rol van de leden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, die in grote mate hebben bijgedragen tot de sluiting van de overeenkomst, die trouwens hun deelname aan vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU zal vergemakkelijken.

**

Tenuitvoerlegging van en toezicht op de overeenkomst

Met betrekking tot de tenuitvoerlegging van en het toezicht op de overeenkomst vraagt de rapporteur aan de Commissie om eventuele ontwikkelingen in verband met de criteria die oorspronkelijk hebben geleid tot de overheveling van bijlage I naar bijlage II van Verordening (EG) nr. 509/2014 in het oog te houden. Tot deze criteria behoren niet alleen illegale immigratie, openbare orde en veiligheid, maar ook de externe betrekkingen van de Unie met het derde land in kwestie, met inbegrip van, in het bijzonder, mensenrechten- en grondrechtenkwesties.

Bovendien vraagt de rapporteur aan de Commissie en de autoriteiten van de Republiek Trinidad en Tobago om toe te zien op de volledige wederkerigheid van de visumvrijstelling, waardoor alle burgers, vooral de burgers van de Unie ten opzichte van elkaar, gelijk worden behandeld.

De rapporteur vestigt de aandacht op het feit dat de Europese Unie binnen het Gemengd comité voor het beheer van de overeenkomst (artikel 6) alleen vertegenwoordigd wordt door de Europese Commissie. Als instelling die rechtstreeks gekozen is door de Europese burgers en als hoeder van de democratie, de rechten van de mens en de grondbeginselen van de Europese Unie zou het Europees Parlement betrokken kunnen worden bij de werkzaamheden van het Gemengd comité. De rapporteur van het Europees Parlement moedigt de Commissie opnieuw aan om de samenstelling van de gemengde comités voor het beheer van toekomstige overeenkomsten te herzien.

Eveneens stelt de rapporteur zich vragen over de praktijk waarbij de overeenkomsten inzake vrijstelling van de visumplicht worden ondertekend en voorlopig toegepast, alvorens het Europees Parlement die overeenkomsten heeft goedgekeurd. De rapporteur wijst erop dat de manoeuvreerruimte van het Parlement door deze praktijk wordt beperkt. Zij vindt dit des te problematischer omdat het Parlement niet tijdig wordt geïnformeerd over de voortgang van de bilaterale onderhandelingen.

**

Bijzondere bepalingen

In de overwegingen van de gesloten overeenkomst wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen dus niet deel aan de gesloten overeenkomst en de bepalingen ervan zijn niet op hen van toepassing.

De nauwe betrokkenheid van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein bij de uitvoering, toepassing en ontwikkeling van het Schengenacquis komt tot uiting in een aan de overeenkomst gehechte gemeenschappelijke verklaring. De verklaring roept de autoriteiten van deze landen op zo spoedig mogelijk bilaterale overeenkomsten met de Republiek Trinidad en Tobago te sluiten over de vrijstelling van visumplicht voor kort verblijf.

De overeenkomst bevat bepalingen betreffende de territoriale toepassing: ten aanzien van Frankrijk en Nederland gelden de bepalingen van de overeenkomst alleen voor het Europese grondgebied van deze twee lidstaten.

**

Ten slotte stelt de rapporteur voor dat de leden van de parlementaire Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken dit verslag steunen en dat het Europees Parlement hieraan zijn goedkeuring verleent.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

10.11.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

51

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Francisco Assis, Eugen Freund

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling