Procedūra : 2015/2123(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0335/2015

Pateikti tekstai :

A8-0335/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/11/2015 - 9.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0406

PRANEŠIMAS     
PDF 582kWORD 84k
19.11.2015
PE 560.718v03-00 A8-0335/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą, kad iš 2016 m. biudžeto būtų skirta lėšų avansams mokėti

(COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Lefteris Christoforou

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą, kad iš 2016 m. biudžeto būtų skirta lėšų avansams mokėti

(COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į bendrą tekstą, kurį 2015 m. lapkričio 14 d. patvirtino Taikinimo komitetas (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0335/2015),

A.  kadangi vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 661/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, avansams mokėti galima naudoti Sąjungos bendrojo biudžeto 50 000 000 EUR asignavimų sumą;

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo avansams mokėti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(4), ypač į jo 4a straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5), ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – užtikrinti Sąjungai galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais ir parodyti solidarumą su nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)  didžiausia Fondo suma neviršija 500 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(6) 10 straipsnyje;

(3)  Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4a straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Fondo lėšos gali būti mobilizuotos avansams mokėti, neviršijant 50 000 000 EUR sumos, o atitinkami asignavimai įtraukti į Sąjungos bendrąjį biudžetą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizuojama 50 000 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma avansams mokėti.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) tikslas – užtikrinti Sąjungai galimybę reaguoti į ekstremalias situacijas, kurias lėmė didelės gaivalinės nelaimės, ir išreikšti europietišką solidarumą su nelaimės ištiktais regionais Europoje. Iš Fondo galima teikti finansinę pagalbą valstybėms narėms ir šalims, kurios veda derybas dėl narystės Sąjungoje, didelio masto gaivalinės nelaimės atveju, t. y. kai bendra tiesioginė šios nelaimės padaryta žala viršija 3 mlrd. EUR 2011 m. kainomis arba 0,6 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų, atsižvelgiant į tai, kuris dydis mažesnis. Jo lėšos taip pat gali būti mobilizuojamos regioninės nelaimės atveju. ESSF lėšų mobilizavimo sąlygos nustatytos atitinkamu pagrindiniu teisės aktu (Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2012/2002), kuris iš dalies pakeistas 2014 m. (Reglamentu (ES) Nr. 661/2014).

2014–2020 m. DFP reglamente(7) (10 str.) numatyta galimybė mobilizuoti Fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 150 mln. EUR (2011 m. kainomis) ribos ir viršijant atitinkamų finansinės programos išlaidų kategorijų ribas.

Dabartinis Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymas dėl sprendimo nesusijęs su konkrečia stichine nelaime. Iš tiesų juo siekiama į 2016 m. Sąjungos biudžetą įrašyti 50 000 000 EUR sumą, kurią sudarys įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, kad būtų galima laiku ir veiksmingai mokėti avansus, jei kitais metais atsitiktų kokia nors gaivalinė nelaimė.

Tai yra tiesioginis naujosios nuostatos, įrašytos iš dalies keičiančiame ankstesnį reglamentą 2014 m. reglamente(8) (4a str.), rezultatas, šią nuostatą labai gynė Europos Parlamentas ir ja siekiama paspartinti paramos išmokėjimą nukentėjusioms šalims išmokant joms avansus anksčiau, nei priimamas galutinis sprendimas suteikti paramą, ir taip didinamas ESSF veiksmingumas. Taigi Parlamentui primygtinai reikalaujant į galutinį kompromisą dėl iš dalies keičiančio ankstesnį reglamentą naujo reglamento, pirmą kartą priimto pagal įprastą teisėkūros procedūrą, įrašyta nuostata, pagal kurią siūloma kasmet į biudžetą įrašyti 50 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą siekiant užtikrinti, kad reikiamu laiku biudžete būtų reikiamų išteklių.

Reikėtų pažymėti, kad avansas gali būti sumokėtas valstybės narės prašymu ir Komisijai atlikus preliminarų atitinkamos ESSF paraiškos vertinimą. Avanso suma neturėtų viršyti 10 % numatytos finansinės paramos sumos ir neturėtų viršyti 30 mln. EUR. Avansas išmokamas nedarant poveikio galutiniam sprendimui dėl ESSF lėšų mobilizavimo ir Europos Komisija susigrąžina valstybėms narėms neteisingai išmokėtas avanso sumas.

Pranešėjas primena, kas ESSF yra ne vien tik kitos rūšies ES finansinės paramos šaltinis, tačiau juo taip pat padedama siųsti aiškų politinį solidarumo signalą ir suteikti labai reikalingą pagalbą nukentėjusiems piliečiams. Todėl greito reagavimo pajėgumai, įskaitant ir avanso mokėjimą, padės Sąjungai siekti šių tikslų.

Taigi pranešėjas rekomenduoja šią sumą įrašyti į 2016 m. biudžetą.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

19.11.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bogdan Brunon Wenta

(1)

OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

  OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(5)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(6)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(7)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(8)

OJ L 189, 2014 6 27, p. 143.

Teisinis pranešimas