Postup : 2015/2264(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0336/2015

Predkladané texty :

A8-0336/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2015 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0405

SPRÁVA     
PDF 522kWORD 87k
19.11.2015
PE 571.655v02-00 A8-0336/2015

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia na riešenie utečeneckej krízy podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení

(COM(2015)0514 – C8‑0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: José Manuel Fernandes

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia na riešenie utečeneckej krízy podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení

(COM(2015)0514 – C8‑0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0514 – C8‑0308/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorý prijala Komisia 24. júna 2015 (COM(2015)0300) v znení opravných listov č. 1/2016 (COM(2015)0317) a č. 2/2016 (COM)2015)0513),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorú Rada prijala 4. septembra 2015 a postúpila Európskemu parlamentu 17. septembra 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  so zreteľom na svoju pozíciu prijatú 28. októbra 2015(4) k návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2016,

–  so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom 14. novembra 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0336/2015),

A.  keďže po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 a v okruhu 4 sa ukazuje ako potrebné uvoľniť z nástroja flexibility viazané rozpočtové prostriedky;

B.  keďže Komisia navrhla mobilizovať nástroj flexibility nad rámec stropu v okruhu 3 s cieľom doplniť prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2016 sumou 1 504 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na financovanie opatrení v rámci európskej migračnej agendy;

C.  keďže okrem konečnej sumy 1 506 miliónov EUR nad rámec stropu v okruhu 3 Zmierovací výbor zvolaný v súvislosti s rozpočtom na rok 2016 súhlasil s návrhom delegácie Parlamentu, aby sa z nástroja flexibility uvoľnilo ďalších 24 miliónov EUR nad rámec stropu v okruhu 4 s cieľom riešiť výzvy vonkajšieho charakteru, ktoré spôsobila utečenecká kríza;

D.  keďže tým je plne vyčerpaný celkový objem nástroja flexibility na rozpočtový rok 2016, súčasťou ktorého sú nepoužité sumy z rozpočtových rokov 2014 a 2015;

1.  konštatuje, že stropy v rámci okruhov 3 a 4 na rok 2016 neumožňujú primerané financovanie naliehavých opatrení v oblasti migrácie a utečencov;

2.  súhlasí preto s uvoľnením viazaných rozpočtových prostriedkov z nástroja flexibility vo výške 1 530 miliónov EUR;

3.  súhlasí aj s navrhovaným pridelením zodpovedajúcich platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 734,2 milióna EUR v roku 2016, 654,2 milióna EUR v roku 2017, 83 miliónov EUR v roku 2018 a 58,6 milióna EUR v roku 2019;

4.  pripomína, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR opäť dokazuje, že je zásadne dôležité, aby rozpočet Únie bol flexibilnejší; konštatuje, že poskytnutie týchto dodatočných rozpočtových prostriedkov je možné len vďaka prenosom nepoužitých súm z nástrojov flexibility z rozpočtových rokov 2014 a 2015; zdôrazňuje, že do rozpočtového roka 2017 sa nebudú prenášať žiadne sumy, čo obmedzí mobilizáciu nástroja flexibility do výšky jeho ročného stropu 471 miliónov EUR (v cenách v roku 2011);

5.  pripomína svoj dlhodobý názor, že bez toho, aby bola dotknutá možnosť uvoľnenia platobných rozpočtových prostriedkov pre konkrétne rozpočtové riadky prostredníctvom nástroja flexibility bez predchádzajúcich mobilizácií v záväzkoch, platby vyplývajúce zo záväzkov už skôr mobilizovaných prostredníctvom nástroja flexibility možno započítať len nad rámec stropov;

6.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

7.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia na riešenie utečeneckej krízy

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5), a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Článok 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(6) umožňuje mobilizáciu nástroja flexibility v rámci ročného stropu vo výške 471 miliónov EUR (v cenách roku 2011) s cieľom financovať jasne identifikované výdavky, ktoré by nebolo možné financovať v rámci stanovených stropov pre jeden alebo viacero iných okruhov.

(2)  Vzhľadom na naliehavé potreby je potrebné mobilizovať veľkú sumu dodatočných rozpočtových prostriedkov na financovanie opatrení, ktorých cieľom je zmierniť migračnú a utečeneckú krízu.

(3)  Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci stropu výdavkov pre okruh 3 (Bezpečnosť a občianstvo) a okruh 4 (Globálna Európa) sa ukazuje, že je potrebné mobilizovať z nástroja flexibility 1 506 miliónov EUR nad rámec stropu v okruhu 3 a 24 miliónov EUR v okruhu 4 s cieľom doplniť finančné prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2016 na financovanie opatrení v oblasti migrácie a utečencov. Na túto mobilizáciu by sa mali použiť nevyčerpané ročné sumy, ktoré sú k dispozícii na nástroje flexibility z rozpočtových rokov 2014 a 2015.

(4)  Na základe očakávaného profilu platieb by sa platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility mali rozdeliť na niekoľko rozpočtových rokov podľa nasledujúceho odhadu: 734,2 milióna EUR na rok 2016, 654,2 milióna EUR na rok 2017, 83 miliónov EUR na rok 2018 a 58,6 milióna na rok 2019,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

1.  V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 sa nástroj flexibility mobilizuje s cieľom poskytnúť sumu vo výške 1 506 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) a vo výške 24 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 4 (Globálna Európa).

Tieto sumy sa použijú na financovanie opatrení súvisiacich s riadením utečeneckej krízy.

2.  Na základe očakávaného profilu platieb budú platobné rozpočtové prostriedky na mobilizáciu nástroja flexibility pridelené nasledujúcim spôsobom:

734,2 milióna EUR v roku 2016;

654,2 milióna EUR v roku 2017;

83,0 milióna EUR v roku 2018;

58,6 milióna EUR v roku 2019.

Konkrétne sumy na jednotlivé rozpočtové roky budú schválené v súlade s ročným rozpočtovým postupom.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda          predseda

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

19.11.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bogdan Brunon Wenta

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0376.

(5)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Právne oznámenie