Postup : 2015/2114(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0338/2015

Předložené texty :

A8-0338/2015

Rozpravy :

PV 16/12/2015 - 19
CRE 16/12/2015 - 19

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0472

ZPRÁVA     
PDF 212kWORD 148k
23.11.2015
PE 560.836v02-00 A8-0338/2015

o vývozu zbraní: provádění společného postoje Rady 2008/944/SZBP

(2015/2114(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Bodil Valero

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vývozu zbraní: provádění společného postoje Rady 2008/944/SZBP

(2015/2114(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanovují společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (dále jen „společný postoj“)(1),

–  s ohledem na přezkum tohoto společného postoje, který provedla Pracovní skupina Rady EU pro vývoz konvenčních zbraní (COARM),

–  s ohledem na šestnáctou výroční zprávu Rady, jež byla vypracována v souladu s čl. 8 odst. 2 společného postoje Rady 2008/944/SZBP a která stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu(2),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/711/SZBP ze dne 19. listopadu 2012 na podporu činností Unie za účelem prosazování kontroly vývozu zbraní a zásad a kritérií společného postoje 2008/944/SZBP ve třetích zemích,

–  s ohledem na strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, která byla přijata dne 9. prosince 2003,

–  s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii nazvanou „Bezpečná Evropa v lepším světě“, kterou přijala Evropská rada dne 12. prosince 2003,

–  s ohledem na Smlouvu o obchodu se zbraněmi, kterou dne 2. dubna 2013 přijalo Valné shromáždění OSN(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2014 o ratifikaci Smlouvy o obchodu se zbraněmi(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 21. května 2015 o dopadu vývoje evropských trhů s obranným vybavením na bezpečnostní a obrannou schopnost v Evropě, zejména na body 4, 10, 18, 19, 20, a 21 tohoto usnesení

(5),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/768/SZBP ze dne 18. prosince 2013 o činnostech Unie v rámci Evropské bezpečnostní strategie na podporu provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi(6),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití(7), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 599/2014 a na seznam zboží a technologií dvojího užití uvedený v jeho příloze I,

–  s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 24. dubna 2014 s názvem „Přezkum politiky v oblasti kontrol vývozu: zajištění bezpečnosti a konkurenceschopnosti v měnícím se světě“ (COM(2014)0244),

–  s ohledem na společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise ze dne 12. června 2014 o přezkumu systému kontrol vývozu zboží dvojího užití,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 21. listopadu 2014 o přezkumu politiky kontrol vývozu zboží,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2015 na téma „Lidská práva a technologie: dopad systémů narušování a sledování na lidská práva ve třetích zemích“(8),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství(9),

–  s ohledem na strategii EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti nedovolenému obchodování s nimi, kterou přijala Evropská rada ve dnech 15.–16. prosince 2005, a na společnou akci Rady 2002/589/SZPB ze dne 12. července 2002 o příspěvku Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní a o zrušení společné akce 1999/34/SZBP,

–  s ohledem na společný postoj Rady 2003/468/SZBP ze dne 23. června 2003 o kontrole zprostředkování obchodu se zbraněmi(10),

–  s ohledem na aktualizovaný Společný vojenský seznam Evropské unie přijatý Radou dne 9. února 2015,

–  s ohledem na uživatelskou příručku ke společnému postoji Rady 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu,

–  s ohledem na Wassenaarské ujednání o kontrole vývozu konvenčních zbraní a zboží a technologií dvojího užití ze dne 12. května 1996 a na seznamy tohoto zboží, technologií a střeliva aktualizované v roce 2015(11),

–  s ohledem na rozhodnutí 19. plenárního zasedání Wassenaarského ujednání o vývozních kontrolách konvenčních zbraní a zboží a technologií dvojího užití, které se konalo ve dnech 3.–4. prosince 2013 ve Vídni,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 28. dubna 2015 o Evropském programu pro bezpečnost (COM(2015)0185),

–  s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji přijatý dne 24. února 2006,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. října 2011 nazvané „Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu“ (COM(2011)0637),

–  s ohledem na cíle udržitelného rozvoje, a zejména na cíl č. 16: dílčí cíl 16.4, který vyzývá státy k výraznému snížení nezákonných přesunů zbraní,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině,

–  s ohledem na článek 42 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a článek 346 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na Smlouvu OSN o obchodu se zbraněmi, která vstoupila v platnost dne 24. prosince 2014,

–  s ohledem rezoluci na Rady OSN pro lidská práva č. 24/35 ze dne 8. října 2013 o dopadu převodů zbraní na lidská práva v ozbrojených konfliktech(12),

–  s ohledem na článek 52 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0338/2015),

A.  vzhledem k tomu, že globální bezpečnostní situace v okolí EU se dramaticky změnila, zejména v jejím jižním a východním sousedství;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 51 Charty OSN existuje přirozené právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu;

C.  vzhledem k tomu, že v zájmu mezinárodní stability je důležité zajistit odrazující prostředky na základě individuálního posouzení, a to v plném souladu s článkem 51 Charty OSN a se čtvrtým kritériem společného postoje k zachování míru, bezpečnosti a stability v regionu;

D.  vzhledem k tomu, že nekontrolované šíření zbraní představuje závažné nebezpečí pro mír a bezpečnost, lidská práva a udržitelný rozvoj; vzhledem k tomu, že každou minutu někde na světě zemře jedna osoba v důsledku ozbrojeného násilí a je vyrobeno 15 nových zbraní;

E.  vzhledem k tomu, že regulace mezinárodního obchodu se zbraněmi je již ze své podstaty globální ambicí; vzhledem k tomu, že EU musí v rámci svých vnějších vztahů zajistit konzistentnost svých vnějších činností jako celku, aby tak podpořila demokracii a právní stát, předcházela konfliktům, vymýtila chudobu, podporovala mezikulturní dialog a udržela mezinárodní stabilitu a bezpečnost; vzhledem k tomu, že v období let 2010–2014 se podíl členských států EU na objemu skutečných celosvětových dodávek hlavních konvenčních zbraní rovnal 25,4 %(13);

F.  vzhledem k tomu, že v souladu s Lisabonskou smlouvou je vymýcení chudoby primárním cílem rozvojové politiky EU a že je to také jedna z priorit vnější činnosti EU s cílem budovat stabilnější svět s větší prosperitou; vzhledem k tomu, že dodávky zbraní zemím, v nichž probíhá konflikt, nejen zvyšují pravděpodobnost eskalace násilí, ale mají také negativní dopad na rozvojový potenciál těchto zemí, jak jasně ukazují zprávy humanitárních organizací, v nichž je tento dopad číselně vyjádřen(14);

G.  vzhledem k tomu, že v roce 2013 vyvezly členské státy EU zbraně v celkové hodnotě 36,7 miliardy EUR, z toho zbraně za 26,7 miliardy EUR do třetích zemí; vzhledem k tomu, že pro srovnání celkový rozpočet evropského nástroje sousedství na léta

2014–2020 činí 15,4 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že 36 % z celkového objemu vývozu zbraní do třetích zemí pocházelo z členských států EU a lze jen těžko tvrdit, že tyto obchodní toky jsou v přímém bezpečnostním zájmu EU;

H.  vzhledem k tomu, že společný postoj 2008/944/SBOP je právně závazným rámcem, který stanoví osm kritérií pro vývoz konvenčních zbraní, která mají členské státy EU uplatňovat při rozhodování o udělení licencí; vzhledem k tomu, že tento společný postoj by se měl řádně zohlednit konkrétně v souvislosti s vývojem evropského obranného trhu a evropské technologické a průmyslové základny obrany;

I.  vzhledem k tomu, že ke kritériím a zásadám zakotveným ve společném postoji se oficiálně připojily i tyto třetí země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Kanada, Černá Hora a Norsko;

Globální bezpečnostní situace a vývoz zbraní

1.  je hluboce znepokojen šířením ozbrojených konfliktů, zejména na Ukrajině, v Sýrii, Iráku, Libyi a Jemenu, i všemi mezinárodními konflikty, které ve stále více globalizovaném světě představují ohrožení světové stability a bezpečnosti a mají za následek méně stabilní a méně bezpečné sousedství EU; poznamenává, že převody zbraní do států zasažených konfliktem mohly k těmto konfliktům přispět;

2.  považuje za politováníhodné, že vývoj v posledních dvou letech ukázal, že zbraně někdy končí v rukou teroristů, represivních režimů, zemí, kde mohou být verbovány nebo v nepřátelských akcích využívány děti, nebo režimů, které mají pochybné vztahy s mezinárodním terorismem či agresivní domácí a zahraniční politiku, a je přesvědčen, že je proto nutné přijmout účinné režimy kontroly vývozu zbraní; odsuzuje využívání zbraní s cílem podrývat bezpečnost a podněcovat k ozbrojeným konfliktům uvnitř zemí i v zahraničí nebo s cílem přispívat k vnitřní represi, regionálním konfliktům nebo závažnému porušování lidských práv a základních svobod; rovněž pokládá za politováníhodné, že nelegální obchod se zbraněmi zůstává velkým a výnosným byznysem;

3.  vyjadřuje politování nad skutečností, že kolem půl milionu osob(15) každoročně zemře následkem ozbrojeného násilí, a to jak v ozbrojených konfliktech, tak ve spojení s trestnou činností;

4.  opětovně zdůrazňuje, že dodržování společného postoje má zásadní význam pro dodržování zásad a hodnot EU, zejména v oblasti mezinárodního práva týkajícího se lidských práv a v oblasti mezinárodního humanitárního práva, a pro plnění závazků Unie jako takových ve vztahu k regionální a celosvětové bezpečnosti;

5.  konstatuje, že členské státy EU jsou hlavními světovými vývozci zbraní a podle 16. výroční zprávy vyvezly v roce 2013 zbraně do celého světa v hodnotě 36,711 miliardy EUR, z čehož část odpovídající 10,735 miliardám EUR byla vyvezena do členských států a zbraně za 25,976 miliard EUR putovaly do zemí mimo EU; opakuje, že článek 10 společného postoje stanoví, že úvahy členských států o hospodářských, obchodních a průmyslových zájmech neovlivní uplatňování osmi kritérií upravujících vývoz zbraní;

6.  vyjadřuje však politování nad tím, že článek 10 se často opomíjí, zvláště proto, že evropské podniky v oblasti obrany stále častěji vyrovnávají svůj klesající evropský obrat vývozem mimo EU; je vážně znepokojen následky, které má pro bezpečnost a obranu EU převod citlivých znalostí a technologií do třetích zemí, což představuje zvýšené riziko závislosti na třetích zemích s odlišnými strategickými zájmy, jako je Rusko;

7.  připomíná, že obranný průmysl by měl být nástrojem pro realizaci obranné a bezpečnostní politiky členských států, který zajistí systém zabezpečení dodávek v EU a zároveň přispěje k provádění posílené SZBP a SBOP, což je důležité pro úsilí o zajištění celosvětové stability a bezpečnosti; uznává, že vývozy zbraní pomáhají posilovat a dále rozvíjet průmyslovou a technologickou základnu evropské obrany, což je důležité pro širokou škálu inovací a technologický rozvoj;

8.  uznává oprávněnost vývozů, které zcela splňují kritéria stanovená v čl. 4 písm. c) společného postoje 2008/944/SZBP a jsou uskutečňovány v reakci na žádosti předložené EU v souladu s právem na sebeobranu; podporuje dodávky zbraní pro obranné účely v případě legitimní sebeobrany; bere na vědomí rozhodnutí některých členských států dodávat zbraně pro obranné účely kurdským ozbrojeným milicím (pešmerga) v iráckém Kurdistánu a na Ukrajinu; bere na vědomí, že členské státy v této souvislosti vzájemně nekoordinují svůj postup;

9.  poukazuje na to, že přestože odepření a pozastavení licencí následkem embarga nebo konfliktů jsou pozitivním signálem, ukazují, že povaha vývozní politiky EU je pouze reaktivní; domnívá se, že podle společného postoje by před udělením licence bylo nezbytné provést důkladnější posouzení specifických rizik spojených se zeměmi dovozu a bezpečnostních zájmů EU;

10.  konstatuje, že rizika pramenící z přesměrování obchodu, pašování a hromadění zbraní a výbušnin narůstají a zůstávají problémem, který je třeba řešit; zdůrazňuje riziko, že zbraně ze třetích zemí s vysokou mírou korupce mohou být dovezeny do Evropy, vzhledem ke zvýšené míře pašování zbraní a obchodování s nimi a nedostatku kontrol na místech vstupu, např. v přístavech, což ohrožuje bezpečnost občanů, jak zdůrazňuje nedávná zpráva Europolu(16);

11.  zdůrazňuje, že vývozní kontroly zbraní jsou nedílnou součástí zahraniční a bezpečnostní politiky EU a musí se řídit se zásadami zakotvenými v článku 21 Smlouvy o EU, zejména pokud jde o podporu demokracie a právního státu a zachování míru, předcházení konfliktům a posílení mezinárodní bezpečnosti; připomíná, že je zásadně důležité zajistit soulad mezi vývozy zbraní a důvěryhodností EU jako globálního obhájce lidských práv; je hluboce přesvědčen o tom, že účinnější provádění osmi kritérií společného postoje by bylo významným přínosem k rozvoji SZBP a SBOP; vyzývá, aby nová globální strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku řádně posoudila otázky spojené s vývozy zbraní, vzhledem ke změnám v oblasti bezpečnosti a s nimi spojeným rizikům a hrozbám pro evropskou bezpečnost;

12.  vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že nezákonné, nedovolené a neregulované převody zbraní nadále brání politické stabilitě a demokratickému sociálnímu a/nebo hospodářskému rozvoji v určitých částech světa; uznává, že konzistentní výklad a účinné provádění osmého kritéria společného postoje 2008/944/SZBP by rozhodujícím způsobem přispělo k cílům soudržnosti politik ve prospěch rozvoje EU; žádá, aby se nadále věnovala pozornost osmému kritériu s cílem posoudit případný negativní dopad zbrojních výdajů na rozvojové příležitosti chudších přijímajících zemí;

Smlouva o obchodu se zbraněmi

13.  vítá skutečnost, že Smlouva o obchodu se zbraněmi vstoupila v platnost; vítá informační činnosti, které EU podnikla s cílem podpořit všeobecnou ratifikaci a provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi, a vyzývá k vynakládání trvalého úsilí v této oblasti, zejména pokud jde o země, které jsou významnými obchodníky se zbraněmi; naléhavě vyzývá členské státy, které dosud Smlouvu o obchodu se zbraněmi neratifikovaly, aby tak co nejdříve učinily; uznává, že Smlouva o obchodu se zbraněmi představuje úspěch, nicméně v souvislosti s ní ještě přetrvávají některé nedostatky a nejasnosti (nejasné pojmy, výjimka z povinnosti podávat zprávy, chybějící režim sankcí);

14.  vítá úspěch první konference smluvních států, která se konala v Cancúnu ve dnech 24. až 27. srpna 2015, ale poukazuje na to, že nebylo dosaženo žádné dohody ohledně vzoru pro výroční zprávy; vyjadřuje přesvědčení, že smlouva bude skutečně úspěšná, pouze pokud budou přijaty příslušné kroky, aby se stala všeobecně použitelnou, a budou-li zavedeny závazné nebo sankční mechanismy použitelné v případě jakéhokoli nedodržení pravidel;

15.  vítá požadavek, aby smluvní státy Smlouvy o obchodu se zbraněmi v rozhodovacím procesu o udělení licence zohledňovaly riziko, že zbraně, jichž se transfer týká, by mohly být použity k páchání závažných násilných činů na základě pohlaví nebo závažných násilných činů na ženách a dětech či k napomáhání jejich páchání; vyzývá členské státy, aby zpřísnily ustanovení společného postoje, pokud jde o násilí na základě pohlaví nebo závažné násilné činy páchané na ženách a dětech;

16.  vítá skutečnost, že EU má právně závazný rámec, ve světovém měřítku jedinečný, prostřednictvím kterého prosazuje kontrolu vývozu zbraní, a to i v krizových regionech a zemích s problematickou situací v oblasti dodržování lidských práv; vítá v této souvislosti skutečnost, že některé evropské i  třetí země se na základě společného postoje zapojily do systému pro kontrolu vývozu zbraní;

17.  vítá skutečnost, že Albánie, Bosna a Hercegovina, Kanada, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Černá Hora a Norsko se samy podřídily kritériím a zásadám společného postoje 2008/944/SZBP; konstatuje, že od roku 2012 existuje zvláštní systém pro výměnu informací mezi EU a třetími zeměmi, jež se připojily ke společnému postoji;

Společný postoj

18.  připomíná, že společný postoj by měl vést ke koordinovanému přístupu k obchodu se zbraněmi, kterým není dotčeno právo členských států uplatňovat přísnější vnitrostátní politiky, jak se stanoví v článku 3 společného postoje; dále připomíná, že v každém případě zůstává ve výlučné působnosti členských států odmítnutí předat jakoukoli vojenskou technologii nebo zbraně a že společné standardy stanovené společným postojem by měly být považovány za minimální standard pro řízení transferů vojenských technologií podle 3. bodu odůvodnění; poukazuje na to, že harmonizace na evropské úrovni by neměla být využita jako záminka pro zmírnění přísnějších vnitrostátních pravidel;

19.  vyzývá členské státy, aby ve všech případech konzistentně vykládaly a striktně uplatňovaly kritéria společného postoje a nepřipouštěly, aby rozhodovací proces řídily politické a hospodářské úvahy; dále vyzývá členské státy, aby zrušily již dohodnuté zakázky, pokud jsou v důsledku radikální změny situace v rozporu se společným postojem;

20.  zastává názor, že skutečným problémem je to, že společný postoj je členskými státy uplatňován nedostatečně a nekonzistentně interpretován a považuje proto za zásadní, aby se přistoupilo ke konzistentnímu a ambicióznímu uplatňování všech osmi kritérií; poukazuje v této souvislosti na to, že v případě porušení těchto kritérií nejsou stanoveny žádné sankce, a považuje za žádoucí přijmout opatření na provádění nezávislých kontrol a uvalení sankcí v případě jakéhokoli porušení společného postoje;

21.  bere na vědomí přezkum společného postoje 2008/944 Pracovní skupiny pro vývoz konvenčních zbraní a závěr, že společný postoj náležitě plní cíle stanovené Radou a je v souladu se Smlouvou o obchodu se zbraněmi; konstatuje, že nebyly učiněny žádné změny navzdory závažné situaci v Sýrii a Iráku, zvýšené aktivitě teroristických skupin, konfliktům a nestabilitě, které jsou široce rozšířené na Blízkém východě a v severní Africe a mohly by ohrozit bezpečnost samotné Unie;

22.  bere na vědomí aktualizaci uživatelské příručky pro společný postoj Rady a vojenského seznamu EU; s napětím očekává, až Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní přijme nový mechanismus pro sdílení informací online; vítá nové odkazy na aspekty Smlouvy o obchodu se zbraněmi, které ještě nejsou součástí společného postoje, a na změny v podrobných pokynech k sedmému kritériu; žádá, aby se vynakládalo úsilí zejména v souvislosti s pokyny pro účinné provádění osmého kritéria;

23.  vyzývá členské státy, aby zajistily přísnější uplatňování osmi kritérií; domnívá se, že členské státy by měly rozšířit svá hodnocení o sledování situace v zemi doručení a dotčených specifických vojenských technologií, a to i na evropské úrovní v rámci Pracovní skupiny pro vývoz konvenčních zbraní; vybízí členské státy, aby uplatňovaly přísnější vnitrostátní kritéria;

24.  je znepokojen účinky, které mohou mít hrozby společností právními kroky v některých členských státech, ať již skutečné či pociťované, na zvažování žádostí o vývozní licence; připomíná členským státům, že přísné a pečlivé uplatňování osmi kritérií vytváří nezbytný základ pro zamítání žádostí o licenci;

25.  bere na vědomí, že druhé kritérium požaduje po členských státech, aby odmítly udělit vývozní licenci, pouze pokud existuje „jasné riziko“, že vyvážená vojenská technologie nebo vybavení mohou být použity pro interní represe; domnívá se, že toto kritérium vytváří prostor pro nekonzistentní uplatňování společných pravidel; vyzývá ke spolupráci se zástupci Rady Evropy, Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva a lidskoprávních organizací za účelem dalšího vyjasnění druhého kritéria;

26.  zastává kritický postoj k tomu, že různé členské státy osm kritérií často porušují; vyjadřuje politování nad tím, že nejsou k dispozici sankční mechanismy pro případ porušování osmi kritérií členskými státy a že v tomto směru neexistují žádné plány; je toho názoru, že by měly být určeno, jakým způsobem a jakými prostředky by měla probíhat nezávislá kontrola a jak by měly fungovat mechanismy pro udílení sankcí v případech porušování společného postoje;

27.  naléhavě žádá všechny členské státy, aby se v souladu se zásadou předběžné opatrnosti zabývaly pojmem rizika spojeného s postupy udělování licence k převodu zbraní, což je běžný postup při řešení jiných oblastí, jako jsou terorismus, praní peněz a environmentální hrozby;

28.  je znepokojen tím, že současný společný postoj nezahrnuje právo zpochybnit udělení vývozní licence jinými členskými státy;

29.  vyzývá členské státy, aby podpořily vytvoření nezávislého evropského orgánu pro kontrolu zbraní (EACA) pod záštitou vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku; domnívá se, že tento orgán by měl být zmocněn k vydávání stanovisek pro členské státy, jež plánují udělit licenci, která byla odepřena jiným členským státem nebo státy; domnívá se, že tato rada by se měla zakládat na nezávislém posouzení použitelnosti osmi společných kritérií; domnívá se dále, že o tuto radu by rovněž mohly požádat členské státy za účelem posouzení použitelnosti osmi společných kritérií pro jakoukoli evropskou vývozní licenci;

30.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit ucelenější politiku v oblasti embarg a uplatňovat je s okamžitým účinkem; vyzývá členské státy, aby upřesnily vnitrostátní a mezinárodní ustanovení týkající se vývozu ,,vojenských“ a ,,nevojenských“ zbraní, která by mohla umožnit obcházení systémů regulace a vést k převodům malých zbraní pod označením „nevojenské“;

31.  je přesvědčen, že je zapotřebí přísnější kontroly činnosti zprostředkování obchodu se zbraněmi a souvisejících činností v EU, neboť tato činnost může v důsledku navzájem se lišících vnitrostátních kontrolních systémů uniknout kontrolním systémům členských států; vyzývá proto k zavedení a účinnému uplatňování registračního systému zahrnujícího povinnost zprostředkovatelů podávat úplné zprávy o své činnosti;

32.  připomíná, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, je zaměřeno na účinnou kontrolu převodu střelných zbraní pro civilní účely; uznává legitimnost vývozu loveckých a sportovních zbraní k civilnímu využití podle uvedeného nařízení; vítá přezkum právních předpisů EU v oblasti střelných zbraní (včetně předpisů o deaktivaci, správních sankcích a signálních zbraních) a záměr posílit policejní spolupráci s okolními zeměmi v boji proti pašování zbraní; žádá proto Komisi, aby posílila kapacity Europolu;

33.  vyzývá členské státy, aby do společného postoje zahrnuly mechanismus, který by automaticky zmrazil stávající licence na vývoz zbraní do zemí, vůči nimž bylo po udělení vývozní licence přijato evropské zbrojní embargo;

34.  navrhuje prozkoumat možnost, aby bylo osm kritérií rozšířeno a uplatňováno také na převod služeb týkajících se vývozu zbraní, jako je poradenství, a na činnosti soukromých vojenských společností se sídlem v EU ve třetích zemích; žádá, aby EU zaujala jednotný přístup k otázce „plovoucích zbrojnic“;

35.  vyzývá členské státy, které dosud nedodržují v plném rozsahu společný postoj Rady 2003/468/SZBP ze dne 23. června 2003 o kontrole zprostředkování obchodu se zbraněmi, aby vysvětlily, proč jej nedodržují a jaké kroky navrhují a kdy k nim přistoupí, aby dostály svým závazkům podle tohoto společného postoje; vybízí členské státy, aby zařadily služby dopravy a financování zbraní do svých právních předpisů týkajících se zprostředkovatelské činnosti při prodeji zbraní;

36.  je znepokojen možným odkloněním vyváženého zboží a vyzývá členské státy, aby zavedly účinný systém kontroly (systém monitorování, klauzule o nezneužívání v certifikátech konečných uživatelů a inspekce konečných uživatelů prováděné na místě), včetně zvýšení stavu zaměstnanců vyčleněných k tomuto účelu; je přesvědčen, že by měla být navázána posílená spolupráce mezi členskými státy navzájem, mezi členskými státy a Europolem a Eurojustem i se třetími zeměmi, aby se usnadnilo stíhání zprostředkovatelů a pašeráků provádějících nezákonné převody zbraní; vyzývá Radu, aby zlepšila soulad mezi sedmým kritériem a článkem 11 Smlouvy o obchodu se zbraněmi;

37.  je hluboce znepokojen možným obcházením vývozních kontrol EU prostřednictvím licencované výroby ve třetích zemích nebo prostřednictvím zámořských poboček společností sídlících v EU; vyzývá Pracovní skupinu pro vývoz konvenčních zbraní (COARM), aby se ve své příští výroční zprávě touto otázkou podrobně zabývala;

38.  vyzývá k posílené koordinaci na pracovní úrovni v rámci Rady a ESVČ s cílem zajistit, aby aspekty spojené s předcházením konfliktům, rozvojem a lidskými právy byly řádně vzaty v úvahu; vyzývá k vedení pravidelných konzultací mezi Pracovní skupinou pro vývoz konvenčních zbraní (COARM) a Pracovní skupinou pro lidská práva (COHOM) i k tomu, aby se pracovní skupina COARM spojila se všemi příslušnými aktéry EU, jako jsou Intcen, protiteroristický koordinátor EU a delegace EU, s cílem zlepšit koherentnost a sdílení informací, jež mohou mít význam pro rozhodování o udělení licencí na převod zbraní, zejména s ohledem na rizika v navrhovaných zemích příjemců, aby se tak zlepšila kvalita rozhodnutí přijímaných v rámci společného postoje;

Transparentnost

39.  lituje toho, že šestnáctá výroční zpráva byla přijata pozdě, přičemž se jednalo o největší zpoždění v historii vůbec;

40.  je toho názoru, že výroční zprávy o vývozu zbraní jsou významnými nástroji při snaze o zvýšení transparentnosti obchodu se zbraněmi; shledává však politováníhodnou skutečnost, že pouze 21 členských států předalo úplné údaje pro 16. výroční zprávu; poznamenává, že předání úplných údajů znamená předání údajů o finanční hodnotě jak vydaných licencí na vývoz zbraní, tak vlastních vývozů, rozepsaných podle zemí určení a kategorie ve vojenském seznamu EU; konstatuje, že Řecko neposkytlo žádné údaje, Německo a Spojené království nepředaly žádné údaje o skutečných vývozech zbraní a Francie poskytla celkový údaj o vývozech zbraní bez dalšího rozlišení; poukazuje na to, že s výjimkou Řecka jsou to právě tyto země, které jsou největšími vývozci a nesou největší díl odpovědnosti za globální dopad vývozů zbraní z EU; vyzývá zbývající členské státy, aby splnily svou povinnost předkládat výroční zprávu a dodatečně poskytly údaje pro 16. výroční zprávu a v souvislosti s budoucími výročními zprávami aby tak činily včas;

41.  konstatuje, že zpráva obsahuje standardizované informace o vydaných vývozních licencích, ale neobsahuje úplné informace o skutečném vývozu zbraní; naléhavě žádá Radu a vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby hledaly způsoby, jak zlepšit dodržování oznamovací povinnosti a zvýšit transparentnost a veřejnou kontrolu rámce pro kontrolu vývozu, a zejména zajistit, aby členské státy podávaly zprávy o všech vývozech zbraní; žádá, aby byl tento nedostatek napraven a na základě toho byla stanovena taková podoba výroční zprávy, v níž budou jasně uvedeny údaje o skutečných vývozech rozdělené podle typu a země určení;

42.  vyzývá k zavedení standardizovaného postupu podávání zpráv a předkládání informací o skutečném vývozu zbraní a licenčních údajích, včetně lhůty pro podání, který by byl uplatňován a dodržován jednotně ve všech členských státech; vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu informovaly o zamítnutých žádostech o licence a aby podávaly informace k jednotlivým licencím mj. o zemi dovozu a konkrétním orgánu, popisu a množství položek, které jsou předmětem převodu, s ohledem na podkategorie vojenského seznamu a uváděly též důvod zamítnutí; navrhuje změnit formát výroční zprávy tak, aby fungovala jako veřejně přístupná a interaktivní on-line databáze, v níž lze vyhledávat;

43.  vyzývá k intenzivnějším konzultacím mezi členskými státy s ohledem na převody do oslabených a nestabilních regionů a zemí, zejména těch, které se chovají agresivně ve svém sousedství; vyzývá k důkladné a systematické kontrole uplatňování režimu sankcí EU vůči proti Rusku v oblasti vývozu zbraní a prodeje technologií dvojího užití; vyzývá členské státy, aby vypracovaly seznam osob (včetně právnických osob a jednotlivců) odsouzených za porušení právních předpisů v oblasti vývozu zbraní a v souvislosti s případy zjištěného odklonu a osob, které nebyly odsouzeny, ale o nichž je známo, že jsou zapojeny do nelegálního obchodu se zbraněmi nebo do činností, které představují hrozbu pro mezinárodní bezpečnost; vyzývá členské státy, aby poskytly podrobné informace o postupech pro pozastavení platnosti nebo zrušení udělených licencí, pokud jde o země, na které bylo uvaleno embargo;

44.  pokládá za zásadní, aby si země, které jsou kandidáty na přistoupení k EU, počínaly v souladu s postoji a principy EU ve věci vývozů zbraní a obchodu se zbraněmi;

45.  vyzývá k monitorování ilegálního obchodu se zbraněmi a ke spolupráci při boji proti němu, a to postupy spolupráce se zapojením policejních sil a pohraničních orgánů na základě výměny informací a databází, s cílem minimalizovat bezpečnostní rizika pro EU a její občany;

Veřejná kontrola

46.  připomíná, že vlády nesou politickou odpovědnost za rozhodnutí, zda vyvážet vojenský materiál nebo zboží dvojího užití, či ne; vyzývá členské státy, aby poskytovaly podrobné informace o každé z vydaných licencí, a umožnily tak provádění kontrol na úrovni EU s cílem zajistit, aby se nestalo, že země nedodrží kritéria ze společného postoje vedeny ekonomickými, politickými nebo osobními zájmy; žádá, aby se ESVČ a Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní (COARM) chopily úkolu kontrolovat licence, u nichž se zdá, že nesplňují kritéria ze společného postoje;

47.  je pevně přesvědčen, že občané a parlamenty mají v zájmu transparentnosti a větší míry veřejné kontroly právo být informováni o rozhodnutích svých vlád týkajících se vývozu zbraní, jelikož tato rozhodnutí mají dopad na bezpečnost a životní podmínky jejich země i jiných zemí; žádá, aby zprávy byly přístupné veřejnosti;

48.  vyzývá Radu a ESVČ, aby rovněž zlepšily přístup k informacím o sankcích a zbrojních embargách, neboť tyto informace často nejsou zcela aktuální nebo se nepodávají ve snadno přístupné podobě;

49.  vyzývá k posílení parlamentního dohledu na vnitrostátní i na evropské úrovni prostřednictvím výročních zpráv předkládaných parlamentům; vyzývá k diskusi o evropském vývozu zbraní a evropské obranné průmyslové politice na příští meziparlamentní konferenci o SZBP/SBOP;

50.  vítá pravidelné konzultace s občanskou společností, neboť přispívají ke zvýšení transparentnosti; vyzývá Komisi, ESVČ a Pracovní skupinu pro vývoz konvenčních zbraní (COARM), aby pokračovaly v tomto dialogu s občanskou společností, nevládními organizacemi a expertními skupinami; vybízí občanskou společnost a akademickou obec, aby nezávisle kontrolovaly obchod se zbraněmi;

Nové technologie a otázka zboží dvojího užití

51.  domnívá se, že v důsledku technologického vývoje je čím dál těžší rozlišovat mezi čistě vojenským a čistě civilním užitím, a že by proto měla být věnována zvláštní pozornost seznamu zboží dvojího užití s ohledem na Wassenaarské ujednání; vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, členské státy a Komisi, aby zajistily, že ve Wassenaarském ujednání ani mezi vojenským seznamem a přílohami nařízení o zboží dvojího užití nebudou existovat mezery, a aby věnovaly zvláštní pozornost novým technologiím strategického významu, jako jsou dálkově řízené letadlové systémy, aplikovaná robotika a technologie sledování;

52.  připomíná, že šíření některých technologií sledování a narušování po celém světě nejenže může být na újmu lidským právům, ale mohlo by být také značnou hrozbou pro evropské strategické zájmy a naši digitální infrastrukturu;

53.  oceňuje probíhající iniciativu Komise s cílem modernizovat kontroly vývozu zboží dvojího užití v EU a její úmysl předložit v první polovině roku 2016 nový legislativní návrh účinných a inteligentních politik k regulaci komerčního vývozu služeb v oblasti provádění a používání technologií dvojího užití, jehož součástí by zároveň byly účinné záruky zabraňující tomu, aby tyto vývozní kontroly poškodily vědecký výzkum a výzkum v oblasti bezpečnosti IT; zdůrazňuje, že návrh by se měl rovněž zaměřit na zlepšení soudržnosti a transparentnosti režimu kontroly vývozů a měl by plně zohlednit proměnlivost bezpečnostních výzev a překotnost technologického vývoje, zejména u softwaru a zařízení pro sledování a narušování; vítá dohodu, které dne 4. prosince 2013 dosáhly signatářské státy ve Wassenaarském ujednání, o zavedení kontrol v oblastech nástrojů pro sledování, prosazování práva a shromažďování zpravodajských informací a systémů pro sledování sítí; připomíná, že je naléhavě nutné zabývat se potenciálně nebezpečnými vývozy produktů a služeb IKT, které lze použít v souvislosti s porušováním lidských práv v některých třetích zemích, jak bylo ujednáno ve společném prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise v dubnu 2014;

54.  vyzývá členské státy, aby poskytly dostatečné zdroje na účinné provádění a vymáhání kontrol vývozů zboží dvojího užití, jeho zprostředkovávání a tranzitu; vítá probíhající Unií financované programy budování kapacit, které mají podpořit systémy kontroly vývozu zboží dvojího užití ve třetích zemích; vyzývá členské státy, aby také daly k dispozici školicí kapacity v EU;

55.  zdůrazňuje, že Komise by měla být schopna co nejrychleji poskytnout společnostem, které váhají, zda požádat o vývozní licenci, přesné a aktuální informace o legalitě a potenciálních negativních důsledcích případných obchodních transakcí;

56.  vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na přezkum toho, jak by mohly být využity normy EU pro IKT v rámci prevence potenciálních negativních dopadů vývozu těchto technologií nebo dalších služeb do třetích zemí, kde význam pojmů jako „zákonný odposlech“ nelze považovat za rovnocenný tomu v EU nebo které mají například špatnou pověst v oblasti lidských práv či kde neexistuje právní stát;

57.  opětovně uvádí, že při posuzování případů, kdy jsou technologie dvojího užití použity způsobem, který by mohl omezit lidská práva, by měly nad jinými hledisky převážit normy EU, a zejména normy stanovené v Listině základních práv Evropské unie;

58.  lituje, že některé evropské i mezinárodní společnosti, které obchodují s technologiemi dvojího užití, aktivně spolupracují s režimy porušujícími lidská práva, ačkoli jim jsou známy škodlivé dopady tohoto obchodu na lidská práva;

59  naléhavě žádá Komisi, aby veřejně vyloučila společnosti zapojené do těchto činností z veřejných zakázek EU a z řad příjemců finančních prostředků na výzkum a vývoj a všech dalších druhů finanční podpory;

60.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce / místopředsedkyni Komise a vládám a parlamentům členských států.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

16.11.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

6

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Renate Sommer, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Svetoslav Hristov Malinov, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

(1)

Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99.

(2)

Úř. věst. C 103, 27.3.2015, s. 1.

(3)

Smlouva o obchodu se zbraněmi, OSN, 13–27217.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0081.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0215.

(6)

Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 56.

(7)

Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0288.

(9)

Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 79.

(11)

http://www.wassenaar.org/controllists/, „seznam zboží a technologií dvojího užití a seznam střeliva“, Wassenaarské ujednání o vývozních kontrolách konvenčních zbraní a zboží a technologií dvojího užití, 25. března 2015.

(12)

Dokument A/HRC/RES/24/35.

(13)

„Trends in international arms transfers“, 2014, (Trendy v mezinárodních transferech zbraní, 2014), SIPRI Fact Sheet, březen 2015.

(14)

IANSA, Oxfam International a Saferworld: „Africa’s missing billions – International arms flows and the cost of conflict“ (Africe chybějí miliardy – mezinárodní toky zbraní a náklady konfliktu), 2007.

(15)

Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts“ („Celosvětové zatížení v důsledku ozbrojeného násilí 2015: každý život se počítá“), zpráva Ženevské deklarace o ozbrojeném násilí a rozvoji.

(16)

„Exploring Tomorrow’s Organised Crime“ („Zkoumání organizované trestné činnosti zítřka“), Europol (2015).

Právní upozornění