Eljárás : 2013/0422(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0345/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0345/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/12/2015 - 4.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0424

AJÁNLÁS     ***
PDF 152kWORD 68k
30.11.2015
PE 541.427v02-00 A8-0345/2015

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(18079/2013 – C8‑0027/2014 – 2013/0422(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Roberta Metsola

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 NÉV SZERINTI SZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(18079/2013 – C8‑0027/2014 – 2013/0422(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (18079/2013),

–  tekintettel az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás tervezetére (18078/2013),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 74. cikkével, 78. cikke (1) és (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0027/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikke (2) bekezdésére, valamint 108. cikke (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0345/2015),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnak, valamint a tagállamok, illetve a Svájci Államszövetség kormányainak és parlamentjeinek.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

23.11.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

53

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laura Agea, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Clara Eugenia Aguilera García, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa


NÉV SZERINTI SZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

53

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Daniel Hannan, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens

Laura Agea, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Kristina Winberg

Lorenzo Fontana

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Michał Boni, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský

Clara Eugenia Aguilera García, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Iliana Iotova, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Eva Joly, Ska Keller, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

3

-

ENF

NI

Vicky Maeijer, Harald Vilimsky

Udo Voigt

0

0

-

-

Jelmagyarázat:

+  :  Mellette

-  :  Ellene

0  :  Tartózkodás

Jogi nyilatkozat