Διαδικασία : 2015/0905(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0346/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0346/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0452

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 569kWORD 72k
1.12.2015
PE 571.712v02-00 A8-0346/2015

σχετικά με την παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

Εισηγητής: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), της 24ης Σεπτεμβρίου 2015, για παράταση της θητείας του προέδρου της ΕΑΚΑΑ για μία ακόμη πενταετία (C8-0315/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0346/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος πρόεδρος της ΕΑΚΑΑ διορίστηκε από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΚΑΑ το 2011, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, για περίοδο πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 προβλέπει ότι το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΚΑΑ, αφού λάβει υπόψη την αποτίμηση που αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη, μπορεί να παρατείνει τη θητεία του προέδρου της ΕΑΚΑΑ άπαξ, με την επιφύλαξη επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΚΑΑ πρότεινε να παραταθεί η θητεία του κ. Steven Maijoor, προέδρου της ΕΑΚΑΑ, για μία ακόμη πενταετία, και ενημέρωσε σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Νοεμβρίου 2015 η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τον Steven Maijoor, πρόεδρο της ΕΑΚΑΑ, κατά την οποία εκείνος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση για την παράταση της θητείας του Steven Maijoor ως προέδρου της ΕΑΚΑΑ για μία ακόμη πενταετία·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΑΚΑΑ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

5

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Δημήτριος Παπαδημούλης, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου