Procedura : 2015/0905(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0346/2015

Teksty złożone :

A8-0346/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0452

SPRAWOZDANIE     
PDF 493kWORD 71k
1.12.2015
PE 571.712v02-00 A8-0346/2015

w sprawie przedłużenia kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przedłużenia kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z dnia 24 września 2015 r. o przedłużenie kadencji przewodniczącego ESMA na kolejny pięcioletni okres (C8-0315/2015),

–  uwzględniając art 48 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(1),

–  uwzględniając swój Regulamin,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0346/2015),

A.  mając na uwadze, że pierwszy przewodniczący ESMA został powołany przez Radę Organów Nadzoru ESMA w 2011 r. w wyniku otwartej procedury kwalifikacyjnej na okres pięciu lat, zgodnie z art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010;

B.  mając na uwadze, że art. 48 ust. 4 rozporządzenia nr 1095/2010 przewiduje, że Rada Organów Nadzoru ESMA, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z tym ustępem, może jednokrotnie odnowić kadencję przewodniczącego ESMA, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Parlament Europejski;

C.  mając na uwadze, że w dniu 24 września 2015 r. Rada Organów Nadzoru ESMA przedstawiła wniosek o przedłużenie kadencji obecnego przewodniczącego ESMA Stevena Maijoora na kolejny pięcioletni okres, informując odpowiednio Parlament Europejski;

D.  mając na uwadze, że w dniu 17 listopada 2015 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna odbyła wysłuchanie z obecnym przewodniczącym ESMA Stevenem Maijoorem, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie odpowiedział na pytania członków komisji;

1.  zatwierdza wniosek o przedłużenie kadencji przewodniczącego ESMA Stevena Maijoora na kolejny pięcioletni okres;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, ESMA oraz rządom państw członkowskich.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

1.12.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

5

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

Informacja prawna