Postopek : 2015/0905(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0346/2015

Predložena besedila :

A8-0346/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0452

POROČILO     
PDF 484kWORD 69k
1.12.2015
PE 571.712v02-00 A8-0346/2015

o podaljšanju mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o podaljšanju mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga odbora nadzornikov Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) z dne 24. septembra 2015 o podaljšanju mandata predsednika ESMA za nadaljnjih pet let (C8-0315/2015),

–  ob upoštevanju člena 48(4) Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(1),

–  ob upoštevanju Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0346/2015),

A.  ker je odbor nadzornikov ESMA leta 2011 po odprtem izbirnem postopku imenoval prvega predsednika ESMA za petletni mandat v skladu s členom 48(2) Uredbe (EU) št. 1095/2010;

B.  ker je v členu 48(4) Uredbe (EU) št. 1095/2010 določeno, da lahko odbor nadzornikov ESMA ob upoštevanju ocene iz te določbe enkrat podaljša mandat predsednika ESMA, če to potrdi Evropski parlament;

C.  ker je odbor nadzornikov ESMA 24. septembra 2015 predlagal podaljšanje mandata sedanjega predsednika ESMA Stevena Maijoorja za nadaljnjih pet let in o tem ustrezno obvestil Evropski parlament;

D.  ker je imel sedanji predsednik ESMA Steven Maijoor 17. novembra 2015 v Odboru za ekonomske in monetarne zadeve predstavitev, ki jo je začel z uvodno izjavo, nadaljeval pa z odgovori na vprašanja članov odbora;

1.  odobri priporočilo za podaljšanje mandata Stevena Maijoorja kot predsednika ESMA za nadaljnjih pet let;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, ESMA in vladam držav članic.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

1.12.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

5

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopulos (Sotirios Zarianopoulos)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

Pravno obvestilo