Процедура : 2015/0903(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0347/2015

Внесени текстове :

A8-0347/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0450

ДОКЛАД     
PDF 578kWORD 71k
1.12.2015
PE 571.710v02-00 A8-0347/2015

относно удължаването на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО)

(C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Роберто Гуалтиери

PR_NLE_Members

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно удължаването на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО)

(C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Съвета на надзорниците на Европейския банков орган (ЕБО) от 8 септември 2015 г. за подновяване на мандата на председателя на Европейския банков орган за още един петгодишен мандат (C8-0313/2015),

–  като взе предвид член 48, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(1),

–  като взе предвид своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0347/2015),

А.  като има предвид, че първият председател на ЕБО беше назначен от Съвета на надзорниците на ЕБО през 2011 г., след открита процедура за подбор, с мандат от пет години, в съответствие с член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;

Б.  като има предвид, че член 48, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 предвижда, че Съветът на надзорниците на ЕБО, като вземе предвид оценката, посочена в същия член, може еднократно да поднови мандата на председателя на ЕБО, при условие, че това бъде утвърдено от Европейския парламент;

В.  като има предвид, че на 8 септември 2015 г. Съветът на надзорниците на ЕБО предложи да поднови мандата на Андреа Енрия, действащ председател на ЕБО, за още един петгодишен мандат и уведоми съответно Европейския парламент;

Г.  като има предвид, че на 17 ноември 2015 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Андреа Енрия, действащ председател на ЕБО, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява предложението за подновяване на мандата на Андреа Енрия, като председател на ЕБО, за още един петгодишен мандат;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията, ЕБО и правителствата на държавите членки.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

4

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

Правна информация