Menettely : 2015/0903(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0347/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0347/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0450

MIETINTÖ     
PDF 334kWORD 65k
1.12.2015
PE 571.710v02-00 A8-0347/2015

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta

(C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta

(C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EPV:n hallintoneuvoston 8. syyskuuta 2015 päivätyn ehdotuksen EPV:n puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta toisella viiden vuoden kaudella (C8‑0313/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(1) 48 artiklan 4 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0347/2015),

A.  ottaa huomioon, että EPV:n hallintoneuvosto nimitti EPV:n ensimmäisen puheenjohtajan vuonna 2011 avoimen valintamenettelyn jälkeen viiden vuoden toimikaudeksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 48 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

B.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1093/2010 48 artiklan 4 kohdassa säädetään, että EPV:n hallintoneuvosto voi kyseisessä kohdassa tarkoitetun arvioinnin huomioon ottaen jatkaa puheenjohtajan toimikautta kerran, jos siihen saadaan Euroopan parlamentin vahvistus;

C.  ottaa huomioon, että EPV:n hallintoneuvosto ehdotti 8. syyskuuta 2015 EPV:n nykyisen puheenjohtajan Andrea Enrian toimikauden jatkamista toisella viiden vuoden kaudella ja ilmoitti siitä asianmukaisesti Euroopan parlamentille;

D.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta järjesti 17. marraskuuta 2015 EPV:n nykyisen puheenjohtajan Andrea Enrian kuulemistilaisuuden, jossa tämä esitti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1.  hyväksyy ehdotuksen EPV:n nykyisen puheenjohtajan Andrea Enrian toimikauden jatkamisesta toisella viiden vuoden kaudella;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, EPV:lle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

1.12.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

4

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

Oikeudellinen huomautus