Förfarande : 2015/0903(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0347/2015

Ingivna texter :

A8-0347/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0450

BETÄNKANDE     
PDF 337kWORD 66k
1.12.2015
PE 571.710v02-00 A8-0347/2015

om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget av den 8 september 2015 från EBA:s tillsynsstyrelse om förlängning av mandattiden för EBA:s ordförande med en ny femårsperiod (C8‑0313/2015),

–  med beaktande av artikel 48.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(1),

–  med beaktande av sin arbetsordning,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0347/2015), och av följande skäl:

A.  EBA:s första ordförande utsågs av EBA:s tillsynsstyrelse 2011, på grundval av ett öppet urvalsförfarande, för en mandatperiod på fem år, i enlighet med artikel 48.2 i förordning (EU) nr 1093/2010.

B.  I enlighet med artikel 48.4 i förordning (EU) nr 1093/2010 får EBA:s tillsynsstyrelse, med beaktande av den utvärdering som avses i den artikeln, förnya EBA:s ordförandes mandat en gång under förutsättning att Europaparlamentet tillstyrker detta.

C.  EBA:s tillsynsstyrelse föreslog den 8 september 2015 att förlänga mandatperioden för Andrea Enria, den sittande ordföranden för EBA, med en ny femårsperiod, och informerade Europaparlamentet om detta.

D.  Utskottet för ekonomi och valutafrågor höll den 17 november 2015 en utfrågning med Andrea Enria, den sittande ordföranden för EBA, där han höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker förslaget att förlänga mandatperioden för Andrea Enria som ordförande för EBA med en ny femårsperiod.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, EBA och medlemsstaternas regeringar.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

1.12.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

4

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

Rättsligt meddelande